Page 1

EL BICING ÉS EL SERVEI PÚBLIC DE COMPARTICIÓ DE BICICLETES DE LA CIUTAT DE BARCELONA. L’EMPRESA MUNICIPAL B:SM (BARCELONA SERVEIS MUNICIPALS) GESTIONA EL SERVEI, QUE ES VA ADJUDICAR EL 2007 A L’EMPRESA NORD-AMERICANA CLEARCHANNEL PER A UN PERÍODE DE 10 ANYS I UN COST DE 22,3 MILIONS D’EUROS. AQUESTA, AL SEU TORN, VA SUBCONTRACTAR EL SERVEI A L’EMPRESA DELFIN GROUP. El servei va ser inaugurat el 22 de març del 2007 i está previst que la primavera del 2008 hi hagi 6.000 bicicletes a 400 estacions repartides a tots els districtes. Actualment, amb 276 estacions i més de 4.100 bicicletes per la ciutat, compta amb gairebé 115.000 abonats. El preu de I’abonament anual per utilitzar el servei és de 24 euros, tot i que a I’inici del desplegament -entre el16 de mar~ i el6 de juliol del 2007- hi va haver una promoció d’abonament anual per 6 euros. En un principi el servei es va planificar universal, amb un abonament anual i setmanal i la possibilitat d’abonar-s’hi a la propia estació mitjan~ant targeta de credit. Tanmateix, la pressió de les empreses de Iloguer de bicicletes, agrupades sota la marca Bicitours, van obligar l’Ajuntament i I’empresa concessionária afer tot de canvis a partir de juliol del 2007: .• el servei és restringit només per als empadronats a Catalunya . • I’abonament només pot ser anual i només es pot fer través d’lnternet o a I’oficina presencial. • no es pot canviar de bicicleta en una estació i agafar-ne una altra tot seguit Idesprés de deixar una bicicleta, el sis

tema informatic no permet agafar-ne una altra fins passats 10 minutsl. A la practica, pero, aquestes limitacions només perjudiquen els residents i usuaris més habituals, perque els turistes fan servir les bicicletes de bicing amb targetes que els deixen els que els Iloguen habitacions o apartaments (com resulta evident cada cap de setmanal). La bicicleta té un disseny diferenciat del de les bicicletes comercials, per tal d’impedir

el seu robatori i posterior venda en el mercat negre. Tanmateix, cal dir que el disseny és compartit amb alguns deis erveis de compartició de bicicleta que gestiona I’empresa ClearChannel. La bicicleta també está dissenyada per a la máxima durabilitat, tenint en compte que esta les 24 hores a la intemperie. El cost estimat de cada bicicleta esta al voltant deis 450 euros. La bicicleta és de color vermell, amb

parafangs de color blanc. El quadre és de ferro i alumini, amb un pes de 16,8 kg. La roda posterior té una mida comparable a la d’una bicicleta de muntanya, mentre que la davantera és més petita, semblant a les de bicicletes plegables. Ambdues rodes tenen pneumatics amples. Oisposa d’una lIum intermitent vermella al darrere i d’una lIum intermitent blanca al davant, que estan permanentment engegades. L’energia per al seu funcionament prové d’una dinamo. La bicicleta també disposa d’un canvi intern Shimano Nexus de tres marxes, amb fre intern incorporal. El fre de davant és un fre estándard de ti pus V-Brake. El manillar té una forma especial amb porta bosses inclos, amb la maneta del canvi és de ti pus Grift Shift i un timbre lobligatori a Barcelonal. Oisposa de un peu plegable per mantenir-Ia dreta. Cada bicicleta té un número i és identificada pel sistema informatic cada cop que s’insereix a una estació. O’aquesta manera es controla el temps del trajecte, així com el seu manteniment. A més a més, cada bicicleta incorpora un emissor per tal de ser localitzada en qualsevol moment.

examen AGS2  
examen AGS2  

crear pdf en baja calidad