Page 1

Tema 11 y 12. A poboaboación e As actividades económicas. Por: Alberto, Pablo, Raquel, Lucas y Lucía S.


Densidade da poboacion Actulmente habitan a Terra preto de 7000 millons de persoas, que distribuidas polo planeta.Unha poboación é un grupo de persoas, ou organismos dunha especie particular, que viven nunha área xeografica ou nun espazo.


crecemento da poboacion A

Taxa

de

natalidade

é unha

medida de

cuantificación da

fecundidade, que refire á relación que existe entre o número de nacementos ocorrido nun certo período de tempo e a cantidade total de efectivos do mesmo período. O lapso é case sempre un ano, e pódese ler como o número de nacementos dunha poboación por cada mil habitantes nun ano. A

taxa de mortalidade é un termo demográfico que designa un

número proporcional de mortes nunha población e tempo determinado. Así, defínese a taxa bruta de mortalidade coma o indicador demográfico que sinala o número de defuncións dunha poboación por cada mil habitantes, durante un período de tempo determinado, xeralmente un ano.

Taxa de crecemento natural da poboación O crecemento natural é a diferencia entre o número de persoas que nace nun lugar durante un ano , e o número de persoas que morren nese lugar no mesmo ano. Se nacen mais persoas das que morren dicese que hai un crecemento natural positivo , e dicir a poboación crece. Se morren mais persoas das que nacen dicese que hai un crecemento natural negativo , e dicir a poboación disminuie .


O saldo migratorio

A parte das taxas , o saldo migratorio é outro medio pola que a poboación aumenta ou diminue.A emigración é a inmigración son alguns dos movementos migratorios mais frecuentes.A emigración é o suceso na que persoas da nosa cidade vaise vivir a outras partes do mundo.A inmigración é o suceso polo que outras persoas doutros paises vense vivir a noso pais.


¿Unha persoa pode ser emigrante e emigrante ao mesmo tempo? A respuesta es moi sencilla só tes que saber cal é a súa cidade de orixe así , pois el é emigrante no seu pais/cidade/pobo/aldea e inmigrante no noso/a pais/cidade/pobo/aldea. As razóns polo que hai emigracións e inmigraciones son moitas:Guerras , desastres naturais , traballo … Migracións interioresAs migracións interiores son aquelas migracións que fanse dentro do pais.Aunque unha persoa se vaia de Ceuta a Galicia que está na outra punta do pais sigue sendo unha migración interior.Migracións exterioresAs migracións exteriores son aquelas que realizanse dun pais ao outro.Aunque unha persoa viva ao carón da fronteira de Suiza e trasladase a Suiza é unha migración externa. O saldo migratorio. Os movementos migratorios fan variar a poboación dun sitio. A diferencia entre os emigrantes e os inmigrante dun pais é o saldo migratorio , e a taxa de saldo migratorio. Taxa de saldo migratorioA Tasa de Saldo Migratorio, que pon en relación o saldo migratorio coa poboación absoluta dese lugar expresándose en tantos por cen.Calculase desta maneira:TSM = (I-E) x 100 /nº medio de habitantes.Crecemento real da poboaciónOs movementos migratorios influen no crecemento da poboación e tamén a natalidade e a mortalidade.Taxa de crecemento real= (taxa de natalidad - taxa de mortalidad) + Saldo migratorio (Inmigraciones - emigraciones). Representación gráfica da poboaciónPara comparar a poboacion de un territorio ao longo de un periodo de tempo, podemos usar diferentes gáficas para representar os datos:


DIAGRAMA DE BARRAS

DIAGRAMA DE SECTORES

HISTOGRAMA

GRÁFICA LINEAL

PIRÁMIDE DE POBOSCIÓN : é a representación gráfica mais utilizada permitenos representar a poboación as variables de sexo e idade.Esta formada polo histograma doble.Un para homes e outros para mulleres distribuidos en intervalos de idade nun momento concreto.Segundo a súa forma as pirámides poden ser de tres tipos.


Piramide de parasol: -Base moi amplía indica que a natalidade é elevada. -Vertice pequeno.Indica unha reducida poboación anciá -Correspondese aos paises subdesarrollados Paises xovenes e con forte crecimento.

Pirámide de urna: -Base e vertices similares.A mortalidade e natalidade son similares. -Esta pirámide reflicte un estancamento da natalidade e un progresivo envellecemento da poboación.

Pirámide de oxiva -Base estreita .A natalidade disminúe -Vértice ancho. Indica que o número de ancians é elevado.A pobación envellece...


As actividades económicas Os seres humanos temos unhas necesidades básicas que precisamos satisfacelas (roupa, estudos, alimentos, vivenda, etc.), o facemos mediante as actidades económicas, é decir o traballo. Os traballos que realizamos as persoas son moi variados, por exemplo, uns cultivan a terra e obten cereais, outros contruen coches... O predomino dun grupo sobre outro nos informa sobre o nivel do desenrolo económico que teñe cada sociedade. Importancia do traballo para o ser humano: Nº1: Ocupa a maior parte da vida dunha persoa. Nº2: Proporciona o diñeiro necesario para cubrir as nosas necesidades. Nº3: Facilita os medios para que aprendamos e desenvolvamos as nosas capacidades. Nº4:Organiza o noso tempo de lecer e as nosas actividades cotiás. Nº5:Favorece o contacto con outras persoas. Nº6:Permítelles ás persoas sentirse útiles , porque lle achegan algo necesario á sociedade. As persoas co seu traballo, produce bens ou servizos, e as mesmas persoas consomen bens ou servizos. Bens: Comida, vivenda, roupa, medicamentos...Servizos: Educación, transporte, sanidade... Esta mesma persoa, á vez, consome bens e servizos. Bens: comida, vivenda, roupa, calzado... Servizos: educación, transporte, sanidade... As activiades económicas clasificanse en tres sectores de produción: -Primario: obtén recursos da natureza. -Secundario: transforma materias primas en produtos elaborados.


-Terciario: ofrece servicios. En Galicia, na actualidade, como en case todos os países do noso contorno, a maior parte da sociedade traballa no sector terciario.

Sector primario.

O sector primario fórmase polas actividades económicas relacionadas coa tranformación de recursos naturais en productos primarios non elaborados.O sector primario ten unhas actividades que son: agricultura, gandaría, pesca, silvicultura e minería.


Agricultura.


Agricultura é a actividad productiva que comprende o conxunto de técnicas e coñecementos para cultivar a terra e a parte do sector primario que dedícase a eso. Inclúen uns traballos de tratamento do solo e cultivos vexetais. Esta actividad e a máis importante do Sector Primario. Debido a pouca chuvia só ⅓ podése cultivar en España. Os cultivos poden ser monocultivos o policultivos. Monocultivos: cultívase un único producto. Policultivo: cultívanse diferentes productos nun mismo terreo Monocultivo.

Policultivo


Tendo en conta a cantidade de auga que necesitan os cultivos: poden ser de regadío ou secaño Secaño: necesitan pouca auga. Regadío: necesitan moita auga.

Regadío

A

Secaño

ganderia A


gandaría é unha actividad económica de orixe moi antigo que consiste no manexo de animais domesticables con intención de producción para o seu aproveitamento. O obxectivo é sacar proveito da cría e explotación de animais, xeralmente domésticos, para obter carne e outros produtos coma o leite, ovos, coiro ou la. A gando da gandeira clasificase en: Gando de cría. Gando de engorde. Gando leiteiro. Segundo a forma de tratamento dos animais, a gandaría pode clasificarse en: A gandaría extensiva é onde se utilizan grandes extensións de terreo, dedicado ao crecemento do gando. Mantéñense con arbustos e plantas que nacen e se desenvolven naturalmente. A gandaría intensiva estan en granxas onde úsase maquinaria especializada e a alimentación componse de pensos ou fariñas. Distínguense varios tipos de gando: Gando bovino: pertencen as vacas, os bois e os touros. Gando ovino: pertencen as ovellas, os carneiros e años. Gando caprino: pertencen as cabras e os cabritos. Gando porcino: pertencen os cochos. Gando avícola: pertencen as aves (polos, pitos, galiñas, gansos, patos, pavos e avestruces). Gando equino: pertencen os burros, os cabalos, asnos e mulas.


A pesca.

A pesca é a actividade dedicada a obter recursos do mar. A pesca pode ser industrial ou artesanal.

Industrial: A pesca industrial emprega as técnicas mais avanzadas desde o punto de vista tecnológico. Ten como obxetivo obter un gran número de capturas.

Artesanal: A pesca artesanal utiliza técnicas tradicionais con pouco desarrollo tecnolóxico. A practican pequenos barcos en zonas costeras. Se manten en rexiones pouco desenvolvidas onde a producción é escasa e serve básicamente para o autoconsumo. Segundo o lugar onde se pesca pode ser:

A

pesca de baixura: está cerca da costa.


A

pesca de altura: está no mar aberto

Marisqueo:

está na costa.

A piscifactoría: É unha instalación onde críanse diversas especies de peixes e mariscos con fines comerciais.

A

minaría.

A minaría é a obtención selectiva dos minerais e outros materiales da corteza terrestre. Tamén chámase así á actividad económica primaria relacionada coa extracción de elementos dos cales se pode obter un beneficio económico. Dependendo do tipo de material a extraer a minería se divide en metálica e non metálica. Os métodos de explotación poden ser a celo aberto ou subterráneo.


A

silvicultura.

A silvicultura é o cultivo, o cuidado e a explotación dos bosques. É parecida a agricultura. O mais importante que ofrecen os bosques é a madeira. A madeira utilízase para facer mobles e papel.Uns recursos do bosque son a cortiza e a resina. Cortiza: fanse elementos decorativos, ornamentos e tapóns. Resina: fanse pinturas, lacas e colas.


O Sector secundario O sector secundario é o sector da economía que transforma a materia prima, extraída ou producida polo sector primario, en produtos de consumo, ou en bens de equipo, é decir, produtos que serán utilizados en outros ámbitos do sector secundario.

Ciclo da vida dun produto O sector secundario comprende a artesanía, a industria, a construcción e a produción de enerxía.

A Industria A industria é unha actividade económica surxida na Primeira Revolución Industrial a finais do s. XVIII e principios do s. XIX en Inglaterra e que ten como obxetivo transformar as materias primas en productos comercializables utilizando, para elo, forza humana, máquinas e enerxía.


As industrias localízanse en lugares próximos as materias primas, en lugares con boas comunicacions.

Exemplos de industrias:

Industria Alimentaria: Elaboránse e envásanse produtos alimenticios. Esta repartida por toda España.

Industria téxtil: Confeccionánse fíos, tecidos, roupa... Principalmente en Cataluña e Galicia.


Industria electrónica: En elas fabrícanse televisores, ordenadores, … Sobre todo en Madrid e Cataluña.

Fabrícan compoñentes electrónicos como MP3, son de Galicia

Industria siderúrxica: Fabrícanse pranchas de metal. Sobre todo no País Vasco.


Fabrica de Alcoa na Coruña, fabrícanse rolos e tochos de Aluminio

Industria metalúrxica: Fan sobre todo coches, barcos e outro tipo de máquinas. As podemos encontrar en Madrid, Cataluña e País Vasco.

Fabrica de Vigo

Astilleros de Ferrol


Vehículo todoterreno URO, se fabrica integralmente en Galicia.

Industria química: Fabricanse pinturas, deterxentes, medicamentos.

Empresa galega que Empresa galega que fabrica productos químicos, incluso medicamentos contra o cancro.

fabrica pinturas


A Construción A construcción é o proceso de armado de unha estructura, cullo tamaño pode variar dende unha casa ata un rañaceos ou infraestructuras como un túnel o unha estrada. Para ser considerado propiamente como tal, se debe dispor, antes de concretarse dun proxeto predeterminado e que se seguirá según unhas determinadas directrices. A construción xera moitos postos de traballo, pois oredor dela movense moitos oficios, e moitos produtos imprescindibles, cemento, pinturas, madeiras, fontanería...

Construtora de orixe galego e proxeción mundial


A Produción de Enerxía A enerxía obtense a partir de recursos naturais como o Sol a auga o vento o carbón o petróleo o gas natural e o uraneo , que logo de ser transformado poden ser utilizados para producir movemento , forza ,luz ou calor que son necesarios para o fundicionamento do trans porte.


O

sector terciario ou de servizos é o sector económico que incluie todas aquelas actividades económicas rodea as actividades relacionadas cos servizos materiais non productivos de bens. Poden ser: Servizos as persoas: Presta servicos que satisfacen ás necesidades asistenciais ás persoas e as súas familias en caquer lugar da geografía nacional onde se encontren, xa sea en ambito urbano ou rural. Poden ser: Educación e cultura, sanitarios, xudiciais, comerciais e restauración. -Servizo de educación e cultura: pode definirse ao proceso de coñecementos, valores costumes e formas de actuar. A educación non só se produce a través da palabra, tamén está presente nas nosas accións, sentimentos e actitudes. Nel están presente: os profesores, os


bibliotecarios, actores, guías de los museos...E son: as bibliotecas, as escolas, os museos, os teatros...

-Servizos sanitarios: son produtos da historia e da cultura das sociedades que se desarrollan e espresan os valores predominantes a atención clínica son: médicos/as, enfermeros/as, farmaceúticos/as... Os lugares son: hospitáis, farmacias, tanatorios...hospital: farmacia tanatorio.


-Servicios xudiciais: están relacionados coa xustiza. Os seus servizos ofrecen servizos ofrécense en xulgados, despacho de avogados...-Servizos comerciais: están relacionados coa compra e a venda de produtos. Os seus servizos ofrécense en tendas , mercados, supermercados... -Servizos de restauración: nos llo ofrecen: cociñeiros, os camareiros, os botóns...Nos lugares: restaurantes, cafetarías, hoteis...

Servizos as empresas: Son os servizos de administración de empresas e aos sector bancario. -Administración de empresas: é a actividade económica relacionada coa xestión de empresas. Este tipo de servizos podémolo encontrar na contabilidade, na informática, na publicidade...


-Actividades financeiras: están relacionadas coas actividades correspondentes ao movemento do diñeiro. Os seus servizos ofrécense en bancos, caixas de aforro... Servizos de distribución: Está relacionado coas comunicacións e cos transportes. -Comunicacións: están relacionadas cos medios de comunicación. Os seus servizos ofrécense na prensa, en revistas, radio de televisión, telefonía, Internet, correos...

-Transportes: dedícanse ao traslado das persoas e de mercadorías. Son: os trens, os avións... Tamén incluen as persoas que traballan nas estacións de trens, avións...


Esperamos que os guste o noso traballo.


Velaquí o noso cuestionario. Veña animate a responder as preguntas. Son faciliñas. https://docs.google.com/forms/d/15lXYfdgx2fYRbhJuB15 Z1METVrKs68qVJu9vgh_PGNo/viewform


Bibliografía. Información. http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario http://gl.wikipedia.org/wiki/Poboaci%C3%B3n http://gl.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Galicia_densidade_parroq.PNG http://estadistica.cba.gov.ar/Econom%C3%ADa/SectorPrimario/Agricultura/tabid/ 156/language/es-AR/Default.aspx http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_servicios http://www.france.fr/es/trabajar/oficios-y-carreras-profesionales/sectores-que-r eclutan/los-servicios-las-personas-una-fuente-de-empleo Banal.:”Coñecemento do medio 5, Capítulo A poboación e as Actividades económicas”, Ed. Rodeira, ano 2009, A Coruña, ISBN: 978-84-8349-222-2; pag:164,167,168, 171 http://gl.wikipedia.org/wiki/Taxa_de_natalidade http://www.actioncare.net/ac/usuario/02_01.html http://gl.wikipedia.org/wiki/Taxa_de_mortalidade http://www.clarionweb.es/6_curso/c_medio/cm611/cm61103.htm http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_asistencia_sanitaria http://ficus.pntic.mec.es/ibus0001/poblacion/Movimientos_migratorios.html http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_crecimiento_demogr%C3%A1fico http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_secundario http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa http://gl.wikipedia.org/wiki/Gander%C3%ADa http://3.bp.blogspot.com/_7zbx96iX0O0/S9L_yyvLGLI/AAAAAAAAdeo/9-Kc7d H_7dE/s1600/Mineria_america_latina.jpg http://www.wordreference.com/definicion/piscifactor%C3%ADa


http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceip_san_rafael/POBLACION/index.html http://www.oni.escuelas.edu.ar/2002/santiago_del_estero/madre-fertil/silvicul.htm http://es.wikipedia.org/wiki/Silvicultura pirhttp://perso.wanadoo.es/oslema/piramides/forma_amide.htm

Imaxes. http://www.porlalibre.mx/images/big/1355424803image1.jpg ei=UFY3UcDjIu6Y0QW07oHYCQ&sqi=2&ved=0CE0Q9QEwBA&dur=13520 http://www.google.es/imgres?imgurl=http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/ edilim/tercer_ciclo/cmedio/economia_espanola/sector_terciario/terciario_por.jpg& imgrefurl=http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/tercer_ciclo/cmedi o/economia_espanola/sector_terciario/sector_terciario.html&h=350&w=600&sz=51& tbnid=XuCwgboOCgJfbM:&tbnh=96&tbnw=164&zoom=1&usg=__YaesIZ0fAroqR86Fi s8P1bm78QE=&docid=qzyYSFCmM2xRvM&hl=es&sa=X& https://lh6.googleusercontent.com/LGTcnx21bO-wehHLCDy6QDAAPP50e8zFrIGxC -a94aYw_Zj9zAQ84ph5N98f2h6OivaXFTT_8vcmDH2o4hkQmm5Al4eD1sAucX6ny jcbrG6n4PuIhIre2vzVWg https://lh5.googleusercontent.com/vllaMP9k4YPhoWG8ym6trVSnXPNJZDGHd99fL WRM8RnivBbgBxjRUcE8T4Gs3d5vA2CYrByBxG9dMuPlXn7-oCjyFmY1uSH_8QI9w BNlrBIhUocIrfCHkWaZfA https://lh6.googleusercontent.com/sS9kJPa-fW2C1Fp9Rx1i_TqHbfSU6oDn3375jT Jkpr5NfCjx1coCXErgN2hcJ4-TntyyoMU32Rpof82xyXXRjlsgfZsZqP1tnh2eY609O wwoai89DtyVjUvA5A http://www.kutxasocial.net/img-mant.nsf/solidaridad/solidaridad_kutxazeharo_Ser vicio-Personas.jpg https://lh3.googleusercontent.com/ugv5_R5hTz_bfp86ZtoT0L5uMaJmKFtvL-nG57


RgXtVIBTyAGBzmibrlwOzID7nO2tCvkGlRxJuX7VTP7B_AmSgWic4Fu1ZSIISYG Gmpf0eJ4lzvKvgg0N0lug http://www.gomezcrespo.com/arquivos/proyectos/img/100000000000053B000003 930FE2509F.jpg https://lh6.googleusercontent.com/RkU4VNEykDRjf0pSwB7SugZHXuX7odn2ZVHk kqLt_ozJmIK9_zXEJxN2yxIx7e1Bd6j3jg3YY6524YnZsumh33btF6oYoT-0NXHf9 7pn7QgjAYDBxrHtnohnfQ https://www.google.es/search?hl=gl&biw=1024&bih=605&site=imghp&tbm=isch&sa=1& q=museo+bellas+artes+coru%C3%B1a&oq=museo+bellas+artes+coru%C3%B1a&gs_l=img .3...8540.16809.0.17334.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0...1c.1.5.img.F4bxGtwoMU8#imgrc= n5NicwelamKRJM%3A%3BchvU2XFdpfZzaM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.via jarporespana.net%252Fsites%252Fviajarporespana.net%252Ffiles%252FMuseo-deBellas-Artes-de-La-Coruna3.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.viajarporespana.n et%252Fmuseos-galicia%3B500%3B332 http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/01/46/70/33/palacio-de-la-opera -de.jpg http://salesianos-coruna.es/uploads/biblioteca.jpg http://www.coruna-virtual.com/fotos/fotos2/hospitalmaterno_420.jpg https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRxqpItnYA0bMJMEPkz EliASjoESlByfeyg5jFR_NPPLuN4bLIp https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQr7CcvRV8Pjsn_hy1Nl_ _8Biij0f8IWXegQb-x3Bp08j6CgV6PZg http://www.colegiosanrafael.es/MICLASE/Primaria/QUINTO%20INV/UNIDADE S%20MATES/Unidad%2015/chart1.gif http://math.uprag.edu/clase-histograma_html_m67c6da30.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/Product%E2%80%99s _lifecycle.svg/674px-Product%E2%80%99s_lifecycle.svg.png http://www.lecherialatina.com/noticias/wp-content/uploads/2012/11/Leche-Celta.jp g http://www.elperiodico.com/resources/jpg/0/5/1277590224150.jpg http://i591.photobucket.com/albums/ss352/onezeromcy/102641.jpg http://www.blogcdn.com/es.engadget.com/media/2009/03/wmblusens012.jpg http://www.elidealgallego.com/media//idealgallego/images/2012/09/25/20120925


17334110858.jpg http://img.motorpasion.com/2008/07/psa_vigo.jpg http://observatorio.cisde.es/wp-content/uploads/2013/02/Navantia_Ferrol-300x1 97.jpg http://coches-espanoles.blogspot.es/img/uro.jpg http://static.habitissimo.es/photos/brand/thumbnail/logo_proa_3591.jpg http://www.zelnova.com/img/layout/logo-zeltia.png http://www.cotizalia.com/fotos/economia_2011/2012080179san_jhose_constructor a.jpg https://images-onepick-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container= onepick&gadget=a&rewriteMime=image%2F*&url=http%3A%2F%2Ft2.gstatic.com%2 Fimages%3Fq%3Dtbn%3AANd9GcRp5LSnlLXnO41kjJD5p-_YO613oBv1Z15REe12lq s2Q8RuYe_GiHEJ6hWF https://images-onepick-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container= onepick&gadget=a&rewriteMime=image%2F*&url=http%3A%2F%2Ft3.gstatic.com%2 Fimages%3Fq%3Dtbn%3AANd9GcTX9AFjiVjg0Fd uZ96mYLvsrLTL6SyVVbERgOQAxFskQwbD_F-ssY_n2To https://images-onepick-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container= onepick&gadget=a&rewriteMime=image%2F*&url=http%3A%2F%2Ft0.gstatic.com%2 Fimages%3Fq%3Dtbn%3AANd9GcQ2MIGmPyNhZ1C72HOQ2419kMMk5CNXZvT1 gaysNnMUNG_UeArSSI6MRrw http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41010198/helvia/aula/archivo s/repositorio/0/136/html/glinex/i/imagen73.jpg www.monografias.com/trabajos73/estadistica-descriptiva/image043.gif https://www.google.es/search?hl=es&gs_rn=5&gs_ri=psy-ab&tok=2IfXl_Q_cgLis-UE 7k0y1w&cp=17&gs_id=wr&xhr=t&q=imaxes+da+enerxia&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm= bv.43287494,d.d2k&biw=1366&bih=605&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa= N&tab=wi&ei=51A_UaeQKajA0QWFiIGgBQ#imgrc=YW4lTAZ_8uexuM%3A%3BcY LTuxIHQG7xUM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.tegimedios.com%252Fimages%2 52Fstories%252Fenergia-renovable.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fblogs.voznatur a.es%252F%3B500%3B344 http://4e7221.medialib.glogster.com/media/a981e096cfac8672f9f7773be8dda246


4e3f0b679792453fc56843abc83622b2/piramide-parasol.png http://perso.wanadoo.es/oslema/piramides/piramideusa.gif http://2.bp.blogspot.com/_eBFmtvG267c/TNb-3VrzfcI/AAAAAAAAAL8/c4LR5r wEeJs/s1600/piramide+1950.png http://2.fimagenes.com/i/4/8/3b/am_519750_4509487_265549.jpg http://us.123rf.com/400wm/400/400/yayayoy/yayayoy1211/yayayoy121100033/1 6470136-emoticon-mostrando-el-pulgar-hacia-arriba.jpg http://pi.sangakoo.com/app/webroot/files/images/16_Estadistica/histograma(1).gif

Poboación e actividades ecónomicas  
Poboación e actividades ecónomicas  

Explica as actividades ecónomicas e Poboación

Advertisement