Predstavitev projekta SKK

Page 1

MREŽA ŠOL: OŠ MAKSA DURJAVE, OŠ FRANCETA PREŠERNA, OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO, OŠ DRAGA KOBALA

V PROJEKTU

DVIG SOCIALNEGA IN KULTURNEGA KAPITALA V LOKALNIH SKUPNOSTIH ZA RAZVOJ ENAKIH MOŽNOSTI IN SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI

DELO V ŠOLI OKTOBER 2013


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.