Page 1

OŠ MAKSA DURJAVE MARIBOR

IZBIRNI

PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

MAJ, 2013


Spoštovani starši, učenke in učenci! Tudi v letošnjem letu smo za vas pripravili predstavitev izbirnih predmetov, ki jih na podlagi zanimanja in interesov učencev ter izkušenj in znanja učiteljev ponujamo našim učenkam in učencem. Trudimo se, da bi bili izbirni predmeti za učence zanimivi in bi jih z veseljem obiskovali. Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz druţboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa ter predmete verstva in etika, tuj jezik ter retorika. Učenke in učenci izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, to pomeni dva različna predmeta po eno uro ali pa en predmet, ki ima dve uri tedensko. Učenec lahko izbere tudi tri ure izbirnih predmetov tedensko, če s tem soglašajo starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Starši šoli posredujete pisno vlogo s potrdilom o vpisu otroka v glasbeno šolo v mesecu juniju oz. v dogovoru z ravnateljico. V vlogi mora biti navedeno, ali ţelite, da je otrok v celoti oproščen izbirnih predmetov ali le ene ure tedensko. Skupine za izvajanje izbirnih predmetov se oblikujejo do konca tega šolskega leta za tiste izbirne predmete, za katere se je prijavilo zadostno število učencev. Skupaj z otrokom preglejte spletno publikacijo in mu pomagajte pri odločitvi, katere izbirne predmete bo v skladu s svojimi ţeljami, interesi in sposobnostmi izbral za naslednje šolsko leto. Ravnateljica: Jolanda Friš Lozej

1


SEZNAM PONUJENIH IZBIRNIH PREDMETOV

Ime predmeta Astronomija Retorika Francoščina Verstva in etika Latinščina Geografija Plesna dejavnost Načini prehranjevanja Likovno snovanje Šah Računalništvo Šport Vzgoja za medije Turistična vzgoja Okoljska vzgoja Organizmi v naravi in umetnem okolju Nemščina Romska kultura Filozofija za otroke

Št. ur na teden

Razred

1 1 2 1 2 1 1 1

7

8

7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8

1 1 1 1 1 1 1 1

7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8

2 1 1

Stran

9 9 9 9 9 9 9 9

3 4 5 6 7 8 10 11

9 9 9 9 9 9 9

7

12 13 14 15 17 18 20 21

7 7 7

22 24 24

2

8 8

9 9


ASTRONOMIJA 7. razred, 8. razred, 9. razred

Zmago Planinc

Kaj je astronomija? Je naravoslovna veda, ki proučuje zgradbo, gibanje in razvojno pot vesoljskih teles in njihovih zdruţenj. Raziskuje snov, ki obsega našo Zemljo in njej najbliţjo okolico z Luno, Sonce, planete ter zvezde in galaksije tja do roba zaznavnega vesolja. Učenci pri pouku astronomije: -

načrtujejo in izvajajo preprosta opazovanja,

-

razvijajo sposobnost abstraktnega mišljenja,

-

razvijajo mišljenje s pripravo opazovanja in analizo pridobljenih ugotovitev,

-

razvijajo sposobnost in ţeljo za samostojno izobraţevanje s pomočjo različnih virov znanja (učbenikov, elektronskih virov, enciklopedij …).

PREDMET SE IZVAJA V TREH NEODVISNIH SKLOPIH PO ENO LETO.

I. SKLOP: SONCE, LUNA IN ZEMLJA II. SKLOP: DALJNOGLEDI IN PLANETI III. SKLOP: ZVEZDE IN VESOLJE V šolskem letu 20012/2013 se bo izvajal II. sklop. DALJNOGLEDI IN PLANETI 1) Učenec spozna planete sončnega sistema: -

opazuje planete nočnem nebu,

na

-

opazuje gibanje planetov na nebu,

2) Izdela preprost daljnogled. 3) Uporablja teleskop opazovanje planetov.

za

3


RETORIKA 9. razred

Blanka Kovačec

Poučevanje retorike v devetem razredu devetletke ni samo sebi namen, temveč učence in učenke nauči predvsem samostojnega, koherentnega ter kritičnega oblikovanja in izraţanja stališč pri drugih predmetih, v teku nadaljnjega izobraţevanja, kakor tudi na vseh (drugih) področjih druţbenega in zasebnega ţivljenja. Splošni cilji: -

razvijanje veselja do komuniciranja,

-

ustvarjalno širjenje besedišča,

-

razvijanje jezikovne kreativnosti in urjenje v rabi ustreznih jezikovnih sredstev glede na okoliščine,

-

spoznavanje pomena neverbalnega komuniciranja,

-

spodbujanje k oblikovanju lastnega pristnega sloga pri oblikovanju in posredovanju besedil,

-

urjenje v smiselnem sporočilnih enot,

-

spodbujanje k pogumnejšemu seganju po neustaljenih besednih zvezah,

-

seznanjanje s frazami in ustrezno rabo le-teh,

-

razvijanje metafor,

-

razvijanje sposobnosti asociacijskega razmišljanja,

-

vzbujanje zanimanja za javno nastopanje,

-

razvijanje sposobnosti pripovedovanja in improvizacije pri javnem nastopanju.

sposobnosti

povezovanju

razumevanja

Pesnik se rodi, govornik nastane. Cicero

4

razdrobljenih

in

tvorjenja


FrancošČINA 7. razred, 8. razred , 9. razred

Vesna Selinšek Jahić

Francoščina kot izbirni predmet v 7., 8. in 9. razredu se izvaja v obsegu 2 ur na teden. Učenci bodo pri pouku francoščine: -

usvojili osnove sporazumevanja v francoskem jeziku (razvijali bodo slušno in bralno razumevanje ter govorno in pisno izraţanje),

-

spoznavali francosko kulturo.

Sodobne metode in didaktični pripomočki bodo zagotovili aktiven in prijazen pouk, ki vzpodbuja sodelovanje in ustvarjalnost učencev. Zakaj francoščina? Ta jezik se govori po vsem svetu (govori ga 128 milijonov ljudi v 29 drţavah). Potreba po znanju francoščine se veča tudi v Sloveniji, veliko je stikov s Francijo na področju gospodarstva, znanosti, kulture … Znanje francoščine vam bo koristilo v ţivljenju: morda na potovanjih, v stikih s prijatelji ali pri študiju in delu. Pridružite se nam: s pomočjo glasbe, slike in igre bomo spoznavali enega najlepših jezikov sveta!

5


VERSTVA IN ETIKA 7. razred, 8. razred, 9. razred

Rado Šumer

Zakaj ta izbirni predmet? Danes ţivimo v globalnem svetu, če to ţelimo ali ne. Kulture, religije, običaji, moralni nauki in »drugačni« ljudje, ki so bili nekoč tako daleč, so danes povsod okoli nas in med nami. Spoznajmo njihove navade, njihov način ţivljenja in postanimo strpni do drugačnih. Izboljšali si bomo lastno in tudi njihovo kvaliteto ţivljenja. Verske vojne, ki jih je v zgodovini preveč, naj postanejo za vedno preteklost. Pri pouku verstev in etike, ki smo ga na naši šoli uvedli prvi v Sloveniji, se za vse to trudimo.

6


LATINŠČINA 7. razred, 8. razred, 9. razred

Katjuša Kolar

Latinščina I je namenjena vsem, ki jih zanimajo zgodovina, arheologija, jeziki, mitologija, knjiţevnost, umetnost, medicina. Brez latinščine v Evropi ne gre. Govorili so jo stari Rimljani in jo kot uradni jezik razširili po vsem svojem velikem imperiju. Zato je logično, da je pustila za seboj številne sledi, ki se nam danes zdijo samoumevne. Pa niso. Učenje latinščine z antično kulturo in civilizacijo je za mladega človeka neprecenljivega pomena. Razširja mu obzorje, s katerim poglablja predvsem svojo splošno razgledanost, ki mu bo kasneje koristila v srednji šoli in na študiju. Učenci ob sistematičnem, a zabavnem učenju latinske slovnice utrjujejo jezikovne zakonitosti materinščine in drugih tujih jezikov, poglabljajo svoje znanje zgodovine, se seznanjajo s čudovitim in vedno aktualnim svetom grško-rimskih pripovedk, spoznavajo vsakdanje ţivljenje Rimljanov in preţivijo kar nekaj ur po muzejih ter na terenu - v Celeji, Emoni, na Ptuju. Ali veste, kaj so Rimljani jedli in s čim so hrano sladkali, kako so zdravili svoje bolnike, v katere bogove so verjeli, kakšne pregovore so poznali? Imeli so suţnje, gladiatorje, vojsko ... Pa mi danes?

7


GEOGRAFIJA 8. razred, 9. razred

Bojana Cingerli

OPREDELITEV PREDMETA V 8. razredu, kjer pri rednih urah obravnavamo značilnosti svetovnih kontinentov, sta pri izbirnem predmetu poudarjena odnos med človekom in naravo ter odvisnost človeka od nje. V 9. razredu, kjer se učenci pri rednem pouku geografije seznanjajo s Slovenijo kot svojo domovino, pa pri izbirnem predmetu raziskujejo domači kraj in spoznavajo posebnosti ţivljenja v njem, predvsem glede na varstvo okolja. Učenec lahko obiskuje izbirni predmet eno ali pa obe šolski leti.

8. razred: Življenje človeka na Zemlji 1. Tropski deţevni gozdovi na Zemlji 2. Puščavski in polpuščavski svet, soţitje človeka in narave 3. Monsunska območja – najgosteje naseljena območja na Zemlji 4. Ţivljenje na potresnih območjih 5. Vulkanizem in človek 6. Človek in gorski svet 7. Narava in ţivljenje ljudi v polarnih območjih 8. Izbirne vsebine

8


9. razred: Raziskovanje domačega kraja (šolskega okoliša) in varstvo njegovega okolja 1.

Naravnogeografske

značilnosti domačega kraja (geološka

zgradba,

relief,

prsti, rastlinstvo, vodovje) 2.

Druţbenogeografske

značilnosti domačega kraja (prebivalstvo,

naselja,

gospodarstvo,

oskrba,

promet) 3. Varstvo okolja in varstvo naravne ter kulturne dediščine v domačem kraju in njegovi okolici 4. Priprave na tekmovanje iz znanja geografije

9


PLESNA DEJAVNOST 7. razred, 8. razred, 9. razred

Jasna Koraţija

CILJI a) Telesno gibalni: razvijanje otrokovega občutka za disciplino, obvladovanje posameznih delov telesa, razvijanje dobrih refleksov, obvladovanje ritma in prostora, razvijanje celotne psihomotorične sposobnosti spretnosti.

in

b) Čustveni:

razvijanje otrokove domišljije, obvladovanje spretnosti, razvijanje spretnosti, razvijanje vseh duševnih zmoţnosti otroka.

c) Motivacijski:

učence je treba usmerjati tako, da se bodo čutili cenjene.

d) Estetski:

razvijati ustvarjalnost in umetniško izraţanje ter doţivljati in vrednotiti lepo. OPERATIVNI CILJI seznanjanje s plesom in z njegovimi različnimi vejami, izvajanje vaj na obvezno glasbeno spremljavo, urjenje skupinskega občutka (vsi v enem ritmu).

10


NAČ INI

PREHRANJEVANJA

7. razred, 8. razred, 9. razred

Izbirni

predmet

poučuje

v

razredu eno

Marija S. Kmetec

se

7. in

8.

devetletke, uro

tedensko

(dve uri na štirinajst dni). Zraven priprave učenci s

osnov

hrane

se

seznanijo

tudi

tako

imenovano

bolj

zdravo

današnjem času velik problem

prehrano. Ker

je

v

nepravilno prehranjevanje

in hitra priprava hrane, se tudi tej problematiki veliko posvečamo in jih ţe v njihovi mladosti usmerjamo k bolj zdravemu razmišljanju.

Vsebine :

- priprava in kuhanje zdrave prehrane, - priprava in kuhanje tradicionalnih jedi Slovenije, - priprava in kuhanje jedi vsega sveta.

11


LIKOVNO SNOVANJE 7. razred, 8. razred, 9. razred

Marija S. Kmetec

☺ RISANJE na različne podlage (papir, blago, steklo, uporabne in okrasne predmete ...) in z različnimi materiali (svinčnik, barvice, tuši, krede, oglje, voščenke, barve za blago, barve za steklo ...). ☺ SLIKANJE z različnimi vrstami barv na papir, platno, les, stene, keramiko, izdelovanje mozaika ... ☺ KIPARSTVO − izdelava lutk in kipov iz raznih materialov (glina, plastika, kovina, papir, mavec ...), odlivanje kipov in reliefov s tekočimi materiali (mavec, vosek ...). ☺ MODA − seznanjanje s poklicem modni kreator, modno oblikovanje, modni dodatki ... Pouk predmeta likovno snovanje poteka v obliki delavnic, kjer učenci s pomočjo različnih materialov ustvarjajo – rešujejo likovne naloge in oblikujejo uporabne izdelke. Metode dela so prilagojene likovnim problemom s poudarkom na razvijanju izvirnosti in osebnega izraza posameznega učenca. Umetnost ustvarjanja se začenja

z užitkom packanja – pridruži se nam!

12


ŠAH 7. razred, 8. razred, 9. razred

Zmago Planinc

Pri izbirnem predmetu ŠAH se bodo učenci v naslednjem letu seznanili s šahovskimi osnovami: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

spoznavanje šahovske deske in figur, osnove otvoritev, osnovne moţnosti matiranja, osnovne strategije pri igranju šaha, reševanje šahovskih problemov, zgodovina šaha itd.

Predmet je primeren tako za tiste učence, ki še nikoli niso igrali šaha, kot tudi za tiste, ki zanimivo šahovsko igro ţe poznajo. Podprt je z računalniškim programom, ki ponuja veliko raznovrstnih vaj in omogoča kvalitetno delo vsem učencem ne glede na njihovo šahovsko znanje.

Mat v 2 potezah

Šah razvija v mladem človeku kar nekaj pozitivnih lastnosti, ki mu lahko koristijo vse ţivljenje. Te lastnosti so: vztrajnost, samodisciplina, spomin, delovne navade, logično mišljenje itd. Vse to pa ima lahko koristne posledice pri oblikovanju človekovega značaja in je koristno pri učenju, kasneje študiju, pa tudi poklicu …

13


RAČUNALNIŠTVO 7. razred, 8. razred, 9. razred

Zmago Planinc

UREJANJE BESEDIL -

Učenci

spoznajo

računalnik

in

se

ga

naučijo

uporabljati. -

Naučijo se samostojno uporabljati urejevalnik besedil Word for Windows.

-

Izdelajo seminarsko nalogo s poljubno vsebino, v katero je vključenih čim več elementov, ki jih ponuja urejevalnik: WordArt za naslovnico, oblikovanje odstavkov, slike različnih formatov (grafični programi), urejena tabela s podatki in nanjo vezan graf, glava in noga dokumenta ter vodni tisk za ozadje dokumenta, naslovi in podnaslovi ter ustvarjanje kazala.

-

Oblikujejo in natisnejo nalogo ter jo izdajo tudi v elektronski obliki.

-

Predstavijo svojo nalogo sošolcem in staršem.

14


ŠPORT

Jasna Koraţija, Albert Mihajlovič 7. razred, 8. razred, 9. razred

1. OPREDELITEV PREDMETA Izbirni predmet šport dopolnjuje osnovni program šolske športne vzgoje in skupaj z njim predstavlja obogateno celoto. Glede na interes otrok in presojo se učenci odločajo med: izbranim športom: odbojka, košarka ali nogomet, športom za sprostitev in športom za zdravje. 2. SPLOŠNI CILJI Z izbranim programom skušamo uresničiti naslednje cilje: kompenzacija negativnih učinkov sodobnega ţivljenja, pozitivno doţivljanje športa, ki bogati posameznika, krepitev zdravega občutka samozavesti, doţivljanje sprostilnega vpliva športne vadbe, nadaljevanje tradicije našega okolja,

15


doţivljanje vpliva športne vadbe na dobro počutje, spoštovanje pravil »fair-playa«, medsebojno sodelovanje in pozitivno tekmovalnost, razumevanje vpliva posameznega športa na otroško telo, nadgrajevanje tehnično-taktičnih znanj, spoznavanje pomena redne športne vadbe. 3. VREDNOTENJE Predmet se ocenjuje s številčno oceno, ki je enakovredna vsem ostalim predmetom. Ocenjuje se predvsem napredek in vloţen trud, ne pa le samo znanje posameznih športov.

16


VZGOJA ZA MEDIJE 7. razred, 8. razred, 9. razred

Rado Šumer

(RADIO, TELEVIZIJA) Ţivimo v času mnoţičnih medijev, ki pomembno oblikujejo naše predstave o svetu, vplivajo na ţivljenjske stile in legitimizirajo vedenjske vzorce. Mediji zavzemajo središčno vlogo v naši druţbi. Kaj nam predmet ponuja: - medijsko pismena oseba ima dostop do medijev, zna analizirati, kritično ocenjevati in izdelovati raznovrstne komunikacijske oblike (tisk, televizija, internet itd.); - medijsko pismena oseba razume, kako in zakaj nam mediji ponujajo določene vsebine, pozna ţanre in njihove zakonitosti; - medijsko pismena oseba zna uporabljati sporočila mnoţičnih medijev preudarno in ustvarjalno; - medijsko pismena oseba je kritična in avtonomna osebnost ter nadzoruje svojo medijsko izkušnjo in ne obratno. Vzgoja za medije bo medijsko opismenjevala učence za kritično in ustvarjalno uporabo sporočil v medijsko zasičeni druţbi. Pri predmetu si bodo učenci pridobili znanje in navade, ki jih bodo iz pasivnih potrošnikov izoblikovale v aktivne drţavljane. Skratka, razvijali bomo inteligenco uma, čustveno inteligenco srca, ob tem pa se trudili postati ozaveščeni, medijsko pismeni in odgovorni mladostniki.

17


TURISTIČNA VZGOJA 7. razred, 8. razred, 9. razred

Bojana Cingerli

PREDSTAVITEV PREDMETA: Je enoleten predmet, pri katerem pouk ne vključuje le znanja o turizmu, temveč je cilj predmeta tudi razvijanje odnosa do turizma, vzbujanje zanimanja za potovanja in s tem širjenje učenčevega obzorja. Glavni namen predmeta je vzgoja učencev za pozitiven odnos do turizma in turistov. Spoznavali naj bi ljudi in delo v turističnih društvih, organizacijah, agencijah ter poklice in druge moţnosti zaposlovanja v turističnih vodah.

Učenci pri izbirnem predmetu turistična vzgoja: • na primeru domačega kraja spoznavajo turizem kot spreminjajoč se razvojni pojav, druţbeno gibanje in gospodarsko dejavnost, pomembno za razvoj Slovenije;

18


• seznanijo se z osnovami za razvoj turizma v domačem kraju (pokrajini) in v Sloveniji; • spoznavajo in vrednotijo naravne, druţbene, gospodarske in politične osnove za razvoj turizma, zlasti naravno in kulturno dediščino v domačem okolju, in v Sloveniji in ob tem pridobivajo nacionalno samozavest in ponos; • odkrivajo in vrednotijo tiste sestavine ţivljenja v domačem kraju in regiji, ki bi lahko obogatile obiskovalce in tudi njih same; • se vključujejo v turistično ţivljenje domačega kraja in pri tem spoznavajo ljudi in ustanove, ki se ukvarjajo s turizmom in ţivijo od njega; • spoznavajo turistične poklice in moţnosti zaposlovanja v turističnih dejavnostih ter razvijajo sposobnosti za opravljanje najrazličnejših del v turizmu; • spoznavajo načine pridobivanja in posredovanja informacij v turizmu in o turizmu; • razvijajo sposobnost kulturnega komuniciranja in javnega nastopanja.

19


OKOLJSKA VZGOJA 9. razred

Polonca Sabolek

Prvine okoljske vzgoje vključujejo učitelji ţe pri poučevanju na razredni ter predmetni stopnji. Okoljska vzgoja kot izbirni predmet pa usposablja učence, da bodo globlje razumeli okoljske pojave in probleme ter se kot bodoči odrasli aktivno vključevali v reševanje le-teh. Iz vsebine: Varčevanje z energijo, Človek in energija, Pomen zraka, Onesnaţevalci v domačem okolju, Ukrepi za zmanjševanje onesnaţenja, Podnebne spremembe, Proces nastanka tal, Biološko kmetijstvo, Voda v domačem okolju, Onesnaţevanje in čiščenje vode, Pomen vode za ţivljenje.

20


ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU 7. razred

Polonca Sabolek

Raziskovanje neznanih predelov naše Zemlje je bila velika pustolovščina starih svetovnih popotnikov raziskovalcev. Toda raziskovati, kako planet deluje, je velika pustolovščina sodobnih učenjakov in prav mnoge izmed pustolovščin, ki pokaţejo osupljivo raznolikost rastlin in ţivali, s katerimi si delimo vesoljsko ladjo Zemljo. Vse to bomo spoznali pri naših urah. Predmet se povezuje s predmetoma naravoslovje v 7. razredu in biologija v 8. in 9. razredu. Učenci poglobijo, nadgradijo in razširijo znanje in izkušnje, ki so jih pridobili pri temeljnih predmetih. V ospredju je povezovanje teorije in prakse in pridobivanje uporabnega znanja. Temu je prilagojeno tudi delo, ki teţi k učenju na podlagi izkušenj in aktivnem delu učencev pri delu na terenu, laboratorijskem in eksperimentalnem delu, samostojnem in vodenem opazovanju, projektnem delu, aktivnem gojenju organizmov itd.

21


NEMŠ ČINA 7. razred

Barbara Ditrih

V času vse intenzivnejšega svetovnega povezovanja ima znanje tujega jezika vedno večji pomen na vseh področjih in znanje nemščine, ki jo govori največ Evropejcev (100 milijonov), ima zagotovo velike prednosti danes in v prihodnje.

Zakaj se učiti nemščine? … ker se je učim ţe od prvega razreda in ţe poznam veliko nemških besed iz televizije in našega narečja. … ker je naše gospodarstvo tesno prepleteno z nemško govorečim prostorom in z dobrim znanjem nemškega jezika lahko povsod najdem zanimiva delovna mesta. ... ker bom spoznal/-a nemško govorečo kulturo in vse, kar sodi zraven. … ker si bom lahko našel/-la prijatelje iz Nemčije, Avstrije in Švice ter si z njimi dopisoval/-a v nemščini. ... ker bom lahko sodeloval/-a pri različnih projektih. … ker bom znanje lahko utrjeval/-a in računalniškimi programi in s pomočjo interneta.

izpopolnjeval/-a

z

... ker je jezik modrecev in znanosti (večina visokih šol in znanstvenih raziskovalnih ustanov v Evropi se nahaja v nemško govorečem prostoru, kjer so odlične moţnosti za študij in raziskave). … ker se bom med urami tudi veliko zabaval/-a .

22


Za nemščino kot izbirni predmet se lahko odločijo vsi učenci na začetku tretjega triletja, to pomeni v sedmem razredu in nadaljujejo v osmem in devetem razredu. Ključnega pomena je kontinuiteta znanja, zato je pomembno, da učenci učenja ne prekinjajo. Temeljni cilji izbirnega predmeta V osnovni šoli ima nemščina kot izbirni predmet iste splošne cilje kot obvezni predmet, vendar se uresničujejo z zmanjšano intenzivnostjo in v manjšem obsegu. Izbirni predmet nemščina je v osnovni šoli triletni predmet (7, 8 in 9. razred), ki se izvaja v obsegu dveh ur tedensko.

Učenci, ki uspešno zaključijo šolanje v osnovni šoli in s tem tudi triletno učenje nemščine kot izbirnega predmeta, lahko v gimnazijah nadaljujejo z učenjem nemščine po modulu B, to je nadaljevalni drugi tuji jezik.

23


ROMSKA KULTURA 7. razred, 8. razred, 9. razred

Tanja Iršič

Je izbirni predmet, ki se izvaja v 7., 8. ali 9. razredu, 1 uro tedensko (35 ur letno). Učenci se seznanijo o zgodbah in legendah Romov v Evropi in v Sloveniji, o njihovih navadah in običajih, o njihovi literaturi ... Spoznali bomo ţivljenje Romov v Sloveniji nekoč in danes, prisluhnili ritmom romske glasbe ... Vstopili bomo v svet, ki se nam včasih zdi nerazumljiv – na igriv, zanimiv način ... Verjemite, dolg čas ne bo, vabljeni prav vsi, Romi, Slovenci ... Splošni cilji predmeta: a) razvoj čuta za sprejemanje drugačnosti, b) usvojitev temeljnih znanj o romski kulturi, c) razvoj občutljivosti za solidarnost, humanost ...

FILOZOFIJA ZA OTROKE 7. razred, 8. razred, 9. razred

Tanja Iršič

Je izbirni predmet v zadnjem triletju OŠ, ki se izvaja 1 uro tedensko (35 ur letno). V svetu (predvsem v nam sosednjih drţavah) je ţe zelo razširjen. Zakaj? V učencih razvija samostojno mišljenje, komunikacijske sposobnosti, razmišljanje in pozitivno radovednost. Če želite ustvarjalnega in komunikativnega otroka, ne pa zgolj pasivnega sprejemnika vzgojno-izobraževalnega procesa, potem bo vaš otrok dobrodošel. Splošni cilji predmeta: a) Razvijanje kritičnega mišljenja, domišljije in kreativnosti, kulture dialoga. b) Krepitev pozitivne samopodobe na osnovi izraţanja lastnih stališč. c) Razvijanje strpnosti in zavedanja človekovih pravic.

24


Pri nastanku publikacije so sodelovali: Jolanda Friš Lozej Zmago Planinc Blanka Kovačec Vesna Selinšek Jahić Rado Šumer Katjuša Kolar Bojana Cingerli Jasna Koraţija Marija S. Kmetec Albert Mihajlovič Polonca Sabolek Barbara Ditrih Tanja Iršič Zbrala in uredila : Dragica Vek Lektorski pregled: Blanka Kovačec

Izšlo v maju 2013

25

Izbirni predmeti 2013/2014  

Izbirni predmeti za šolsko leto na OŠ Maksa Durjave

Izbirni predmeti 2013/2014  

Izbirni predmeti za šolsko leto na OŠ Maksa Durjave

Advertisement