Page 1

L’aviació militar al segle XX

4t ESO C

Projecte de recerca IES Pla Marcell

Gràfics i conclusions En aquesta part del projecte analitzarem els gràfics obtinguts a partir dels 25 formularis emplenats durant el període d’una setmana. Com es pot observar els anàlisis son breus i en podem extreure conclusions molt concretes de cadascuna de les preguntes formulades a l’enquesta.

En aquest gràfic podem veure que la majoria de la gent, amb 16 persones de 25 en contestar la enquesta són aficionats, també hi ha gent que treballa en la aviació o similars, en total 5 persones, i alguns experts. Hi ha molt poca gent sense coneixements, ja que la enquesta va ser realitzada en un foro d’aviació, on hi ha gent més especialitzada en aquests temes relacionats amb l’aviació.

99


L’aviació militar al segle XX

4t ESO C

Projecte de recerca IES Pla Marcell

En aquest gràfic es pot apreciar que la gran majoria dels enquestats han respost que la entitat més influent a la Primera Guerra Mundial va ser la Luftstreitkräfte, això és donat a que va ser molt important a la Primera Guerra Mundial, degut a la seva avançada tecnologia de la època, després va seguit del Real Cuerpo Aéreo, només escollit per 6 enquestats, ja que va ser el principal rival de la Luftstreitkräfte. Amb això arribem a la conclusió que la Luftstreitkräfte va ser molt importat, i va marcar la superioritat aèria alemanya, el Real Cuerpo Aéreo, no va ser tant important, però la seva influència va ser molt reconeguda degut a que era el principal rival d’Alemanya.

100


L’aviació militar al segle XX

4t ESO C

Projecte de recerca IES Pla Marcell

En aquest cas la opinió està dividida, encara que predomina el 5, això vol dir que els enquestats pensen que a la Primera Guerra Mundial la aviació va ser molt important, seguidament 4 i una mica menys el 3. Aquest grup ens diu que va ser important, però que ho podria haver sigut més. Per últim 1 i 2 van ser poc escollits. Aquí es pot arribar a la conclusió de que els avions van ser bastant importants, però ho podrien haver sigut més, això probablement sigui donat a la tecnologia que hi havia a la època, i no permetia fer millors avions.

101


L’aviació militar al segle XX

4t ESO C

Projecte de recerca IES Pla Marcell

En aquest gràfic hi ha un gran empat a 9 entre la Luftwaffe i la USAF, això es degut a que tant els alemanys com els americans van ser els més actius en la guerra, i també eren les forces aèries que més avions i tecnologia disposaven. Al principi va ser més influent la Luftwaffe i cap al final la USAF, també la RAF ha sigut escollida per 5 dels enquestats, això probablement es degut a que la RAF va guanyar influència durant la Batalla d’Anglaterra. Per últim la Unió Soviètica, només escollida per 2 persones, això es probablement degut a que tenia els pitjors avions, per això la seva poca rellevància, eren avions molt antiquats i simples, els quals es veien superats per les altres entitats. Els alemanys eren els més avançats en quant la tecnologia, per tant podien fer avions millors i tenir una superioritat aèria, tot i això els americans també tenien una alta tecnologia, i van agafar terreny durant la guerra, la RAF va guanyar importància durant la Batalla d’Anglaterra i al final de la guerra.

102


L’aviació militar al segle XX

4t ESO C

Projecte de recerca IES Pla Marcell

En aquest gràfic es pot veure com la immensa majoria, 19 persones, opinen que l’aviació va ser molt important durant la Segona Guerra Mundial, i així va ser, va ser on més es va avançar i els avions van jugar un paper importantíssim. La resta dels enquestats, 6 més, opinen que també va ser important però no tant. D’aquí podem extreure que durant la Segona Guerra Mundial la aviació va ser importantíssima, va tenir un paper indispensable, sense el qual tot hagués sigut molt diferent, durant la guerra es va inventar el primer avió a reacció (Messerschmitt Me-262), i això va tenir una gran rellevància. També es va llançar les bombes nuclears de Nagasaki i Hiroshima, provocant el rearmament nuclear de les potències mundials.

103


L’aviació militar al segle XX

4t ESO C

Projecte de recerca IES Pla Marcell

En aquest cas la majoria dels enquestats amb 20 respostes, opina que la les Forces Aèries del Bloc Occidental va dominar l’aire durant la Guerra Freda, davant dels 5 que opinen que les Forces aèries del Bloc Oriental van dominar.

104


L’aviació militar al segle XX

4t ESO C

Projecte de recerca IES Pla Marcell

En aquest gràfic es pot observar que guanya només d’1 sol enquestat, això vol dir segons el que pensa la gent va tenir molta importància, però en podria haver tingut més, seguidament hi ha els que pensen que va ser molt important, amb 10 persones. Hi ha hagut molt poca gent que pensi que no van ser importants amb 3 enquestat a la meitat, i només 1 sol que pensés que poc. Cap persona ha posat molt poc. D’aquí podem arribar a la conclusió que durant la Guerra Freda van tenir molta importància, això és degut a la gran utilitat en transport de tropes i també els combats aeris a Vietnam, també van ser molt utilitzat per llançar napalm sobre Vietnam.

105


L’aviació militar al segle XX

4t ESO C

Projecte de recerca IES Pla Marcell

En aquest gràfic, s’aprecia que 14 dels enquestats, osigui la majoria pensen que durant tot el segle XX els avions van tenir una gran rellevància en els conflictes bèl·lics. Seguidament 10 dels enquestats pensen que va ser bastant important durant aquest període. Només una persona pensa que va ser una mica important. No hi ha ningú que pensi que van ser poc o molt poc importants. D’aquí podem treure que els avions han tingut un paper rellevant en la història, i de no ser així probablement tot hauria estat diferent.

106

grafics_conclusions  

En aquesta part del projecte analitzarem els gràfics obtinguts a partir dels 25 formularis emplenats durant el període d’una setmana. Com es...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you