Page 1

BACO juni/juli 2014

INHOUDSOPGAVE BESTUUR .......................................................................................................................... 2 COMMISSIES ..................................................................................................................... 2 VAN DE BESTUURSTAFEL .............................................................................................. 3 LEDENMUTATIES.............................................................................................................. 3 VERSLAG LEDENVERGADERING VAN ANBO afd. BEILEN 05-03-2014 ....................... 5 COMMISSIE BINNENACTIVITEITEN ................................................................................. 7 COMMISSIE BUITENACTIVITEITEN ................................................................................. 8 MELDPUNT LANGDURIGE ZORG .................................................................................... 8 Draag bij aan de zorg van morgen!.................................................................................. 9 HET JURIDISCH LOKET.................................................................................................. 10 Het nieuwe zorgstelsel: .................................................................................................. 10 ACTIVITEITENKALENDER .............................................................................................. 11 Belangrijke telefoonnummers ........................................................................................ 12

Telefoon: 06-53358640 e-mail: joannienhuis@kpnmail.nl

Joan Nienhuis

1


BESTUUR Voorzitter. ..... : Dhr. A. Lanting . ........ ........ Boermarkeweg 12...... Hooghalen tel. 0593-592272 Secretaris ..... : Mw. G. Buiten... ........ ........ Weversstraat 32 ........ Beilen ....... tel. 0593-525192 Penningm. .... : Dhr. A. Bruins (wnd) .. ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ Leden: ... ........ ........ : Mw. H. Veldman-Huisjes .... ........ ........ ........ ........ ........ ........ tel. 0593-524069 ... ........ ........ : Dhr. A. Wiebing ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ tel. 0593-592734 ... ........ ........ : Dhr. F. Bergwerf ....... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ....... tel. 06-55344191 ... ........ ........ : Dhr. J. Doedens ....... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ tel. 0593-522032 Adviseur ........ : Mw. W.C. Sol Adviseur ....... : Dhr. I.L. van Baer ...... ........ Eursingerweg 88 ........ Beilen ....... tel. 0593-526154

COMMISSIES BINNENACTIVITEITEN

BUITENACTIVITEITEN

Mw. G. Bruggink

0593-522233

Dhr. J. Hadderingh

0593-523909

Mw. A. Wiebing

0593-592734

Mw. G. Bruggink

0593-522233

Mw. L. Doedens

0593-522032

Dhr. R. Maat

0593-523371

Mw. M. Kleine-Rozenveld

0593-523025

Dhr. F. Bergwerf

06-55344191

9411 NC BEILEN

anbobeilen@kpnmail.nl

REDACTIE: Dhr. I.L. van Baer

0593-526154

Mw. G. Buiten

0593-525192

Secretariaats- en redactieadres:

Weversstraat 32

Bankrekening:

NL68RABO 01588.83.667

www.anbo.nl/beilen

RIJBEWIJSKEURING: Dhr. J. Beugel

Belastinginvullers: 0593-525980

Dhr. K. Groen Dhr. K. Klooster

Verspreiding BACO: Dhr. W. Speelman

0593-525126

2

0593-527011 0593-522072


VAN DE BESTUURSTAFEL Dit is de laatste BACO van het seizoen 2013/2014. Tijdens deze periode zijn er door de commissies weer veel activiteiten georganiseerd, waar een groot aantal van onze leden, met veel plezier, aan deelgenomen heeft. Een bedankje aan het adres van de commissieleden is wel op z’n plaats. Wij wensen de deelnemers aan de 5-daagse reis veel plezier en iedereen een mooie, zonnige zomer.

LEDENMUTATIES Naam

Adres

Plaats

Wijk

Mw. F. Veldkamp

Lieving 25

Beilen

80

Dhr. B. Ypma en Mw. A. Ypma-Beugels

Drift 10

Hijken

88

Van: De Perk 1 E Naar: Roden

Beilen

54

Dhr. H. Oostenbrink

Schotelkamp 17

Hooghalen

84

Mw. A. Buiter-Vrijs

Schultenstraat 14

Beilen

83

Mw. J. Veldkamp-Dekker

Phoenixstraat 29

Wijster

86

Nieuwe leden:

Verhuizingen: Mw. A. Oosterhof-Hagens

Overleden:

Wij wensen de nabestaanden sterkte bij het verwerken van het verlies. Wij doen een dringend beroep op u om bij verhuizing het nieuwe adres, met vermelding van het lidmaatschapsnummer, aan de secretaris, Mw. G. Buiten, Weversstraat 32, 9411 NC BEILEN, door te geven, dan komen de BACO en ANBO Magazine tenminste op het goede adres. Ook de overige mutaties dient u, met vermelding van het lidmaatschapsnummer, dat op de ledenpas staat, aan de secretaris door te geven. 3


Wanneer ontvangt u een attentie? - Bij ziekte zorgt de contactpersoon voor een bloemetje. Dit gebeurt bij een ziekenhuisopname vanaf vier dagen. In andere gevallen geldt een termijn van twee weken. De contactpersoon moet hier dan wel van op de hoogte zijn; - Bij jubilea (25-, 40-, 50- en 60-jarig) huwelijksfeest verzorgt de contactpersoon een attentie in de vorm van een cadeaubon of bloemetje. Het jubileum moet wel bij de contactpersoon bekend zijn; - Vanaf hun 80ste verjaardag ontvangen de leden (met een interval van 5 jaar) via de contactpersoon een bloemetje; In de gegevens, die bij de ANBO bekend zijn, ontbreken de huwelijksdata van de leden. We kunnen dus alleen aandacht aan huwelijksjubilea schenken als we door de leden, hun familie, vrienden of kennissen hiervan op de hoogte gebracht worden. U kunt hiervoor contact opnemen met de contactpersoon. In de BACO van september 2013 is de lijst met de wijken en de daarbij behorende contactpersonen gepubliceerd.

Bedankje ontvangen van: Mw. G. Strijk-Weggemans: Hartelijk bedankt voor de kaart die ik in het ziekenhuis van ANBO kreeg en het mooie boeket bij thuiskomst. Dhr. H. Stuiver: Vrienden van de ANBO, hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik voor mijn 85ste verjaardag mocht ontvangen. Eppo Stel: Hartelijk bedankt voor de felicitatie en de mooie bos bloemen voor mijn 89ste verjaardag. Lammy Snijder: Hartelijk dank voor de mooie plant die ik voor mijn 80ste verjaardag mocht ontvangen. Mw. H.Hulzebosch-Sattler Hartelijk bedankt voor de mooie kaarten en bloemen die ik voor mijn 85ste verjaardag heb gekregen. E. Walles: Mijn hartelijke dank voor de kaart en de bloemen die ik mocht ontvangen t.g.v. mijn 80e verjaardag. Dhr. W. Smit: Hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik voor mijn 85ste verjaardag gekregen heb. Mw. J. Balsma-Soer: Hierbij wil ik hartelijk bedanken voor de mooie kaart die ik met mijn verjaardag mocht ontvangen.

4


VERSLAG LEDENVERGADERING VAN ANBO afd. BEILEN 05-03-2014 Aanwezig: Bestuur: Adviseur: Leden:

Albert Lanting, Frans Bergwerf, Bart Wiebing, Hennie Veldman, Gerda Buiten. Bill van Baer Alie Wiebing, A. Wiebing-Veen, M. Kleine-Rozenveld, Fokje Heslinga, Jannie Zoer, Willie Seubring, Lutske Boelen, Annie Prins, Wya van Baer, Annie MeijeringLousain, Griet Beugel, Johan Stavast, Roelie en Jan Beuving, Niesje Seidel, M.G. van der Wal-Bakker, Jannie Gils, Hennie Ortwijn-Snijder, Jaap Oortwijn, Roelie Briggeman-Snijder, Joop Briggeman, Albertha Schaap-Zantinge, Willem Tol, Rika Nijmeijer, Marie de Boer, Klazien Vos-Gerding, Albert de Boer, J. de Boer, W. de Boer-IJpma, R. Maat, Job Hadderingh, Jacob en Wemmie Beugel, Jannes en Geesje Bruggink, Jannes en Luchien Doedens, Albert Bruins, Bert en Louise de Waal, Jan en Matty Boer, Henk Weggemans, Harmtje Lanting en Annie Groen.

Overige belangstellenden Afd. Westerbork: Jan Prins en Harrie Postma

1. Opening en vaststellen van de agenda Dhr. Lanting, voorzitter, heet allen hartelijk welkom en in het bijzonder de afgevaardigden van de afd. Westerbork, adviseur en oud bestuursleden. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2. Mededelingen Geen. 3. Ingekomen stukken Geen. 4. Verslag van de ledenvergadering van 13 maart 2013 Bij de aanwezigen is abusievelijk vermeld dat er vertegenwoordigers van de afd. Smilde aanwezig waren, dit moet zijn afd. Westerbork. Mw. Bruggink merkt op, dat in het verslag vermeld is, dat het voorstel om leden bij bijeenkomsten zelf de koffie te laten betalen, afgewezen is. Dit geldt voor bijeenkomsten zoals de ledenvergadering. Bij activiteiten, zoals film, kaarten, bingo en voorlichtingsbijeenkomsten, betalen leden zelf hun consumpties. Mw. Van Baer merkt op, dat de kascontrole vorig jaar (2012) niet volgens de regels gegaan is. Zij kon door ziekte niet aanwezig zijn. Daardoor heeft alleen dhr. Klaucke de controle verricht. Dhr. Lanting antwoordt, dat dit niet bij het bestuur bekend was. Het verslag wordt vastgesteld. 5. Jaarverslag 2013 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 6. Financieel verslag 2013 Doordat dhr. Peeks m.i.v. 01-01-2014 zijn functie als penningmeester beĂŤindigd heeft, is dhr. Bruins overvallen met de vraag om het financieel verslag over 2013 op te maken.

5


Dhr. Bruins stelt zich aan de vergadering voor en aan de hand van een Power Point presentatie wordt het verslag doorgenomen. Voorstel om zoveel mogelijk betalingen via bank te laten lopen, omdat voor iedere storting de bank â‚Ź 3,50 in rekening brengt. Ook de aanbetaling voor reizen kan via de bank. Kosten zijn zoveel mogelijk naar beneden gebracht. Zo gaat het bestuur minder vaak vergaderen en verschijnt de BACO nog slechts 6x per jaar. Dhr. Beugel merkt op dat er vorig jaar geen balans was. Dhr. Bruins deelt mee dat de ANBO afdelingen hun cijfers moeten opsturen en dat deze door ANBO gecontroleerd worden. Dit is een strak systeem. De cijfers van Beilen zijn steeds goedgekeurd. 7. Verslag van de kascommissie over 2013 De kascommissie zou bestaan uit Mw. Van Baer en dhr. Klaucke. Mw. Van der Wal-Bakker is reserve lid. Doordat dhr. Klaucke de ANBO verlaten heeft, hebben de dames Van Baer en Van der Wal-Bakker de controle uitgevoerd. Mw. Van Baer voert namens de kascommissie het woord. Ze deelt mee, dat ze de cijfers gecontroleerd en in orde bevonden hebben. De kascommissie adviseert de vergadering het bestuur decharge te verlenen. De vergadering neemt het advies over en verleent over het jaar 2013 decharge. 8. Verkiezing kascommissie Mw. Van der Wal-Bakker en Mw. Boelens worden als lid van de kascommissie benoemd.. Dhr. Beugel wordt als reserve lid benoemd. 9. Begroting 2014 Bij het behandelen van het financieel verslag over 2013 is ook de begroting voor 2014 aan de orde geweest. Het streven is erop gericht om: - De activiteiten zoveel mogelijk te behouden. - Proberen binnen een aantal jaren weer een sluitende begroting te krijgen. De begroting wordt vastgesteld. 10. Bestuursverkiezing Dhr. Bergwerf is reglementair aftredend en herkiesbaar. Dhr. Peeks is reglementair aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur draagt dhr. A. Bruins voor, voor benoeming als waarnemend penningmeester. Dhr. Jannes Doedens heeft zich bereid verklaard om zitting te nemen in het bestuur en het bestuur draagt hem voor benoeming voor. Door het vertrek van dhr. Peeks is er een vacature ontstaan voor de afvaardiging vanuit ANBO Beilen naar de OSO Midden-Drenthe. MW. Sol is bereid gevonden om namens de afdeling Beilen zitting te nemen in de OSO Midden-Drenthe. Het bestuur stelt voor om mw. Sol als adviseur aan het bestuur toe te voegen. Dhr. Bergwerf wordt herbenoemd. Dhr. Bruins wordt benoemd als waarnemend penningmeester (geen bestuurlijke verantwoordelijkheid) Dhr. Doedens wordt benoemd als bestuurslid. Mw. Sol wordt benoemd als adviseur.

6


11. Rondvraag - Dhr. Hadderingh merkt op dat er geen overleg plaats gevonden heeft tussen bestuur en commissies. De voorzitter zegt toe, dat dit weer opgepakt zal worden. - Voorzitter vraagt of er leden van de afd. Beilen vanuit een wekgroep actief zijn in WMO-raad. Geen van de aanwezigen antwoordt hierop bevestigend. - Voorzitter biedt excuus aan voor de verwarring die is ontstaan over de aanvangstijd vergadering. - In de BACO wordt bekend gemaakt, dat betaling voor activiteiten via bank moet plaatsvinden. - Dhr. Beugel vestigt nog even de aandacht op het zondagmiddagconcert op 13-04-2014. 12. Sluiting Voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering.

Beilen, 17 maart 2014

Gerda Buiten

COMMISSIE BINNENACTIVITEITEN 16 april klaverjassen en jokeren. Er waren 28 klaverjassers en 14 jokeraars. Het was een gezellige middag en we zijn als commissie binnenactiviteiten erg blij met zo’n goede deelname. Klaverjassen Arend Dekker Jennie Speelman Willemien Doorten Dina Knol Albertha Schaap Jacob Beugel Joop Briggeman Jan Timmer Gez. van Es en Alie Wiebing Annie Meyering Jantje Stel Janne Bruggink Hendrik Vierhoven Jan Beuving Dinie Willems Annie Prins Roelie Briggeman Marry Kleine

punten 5632 5510 5470 5174 4963 4853 4827 4820

Jokeren Jantje Biemold Hennie Oortwijn Willie Dekker Martha Huizing Griet Beugel Roelie Etten Hennie Maat Jannie Zoer

punten 190 210 222 248 259 292 343 384

4747 4737 4697 4694 4522 4488 4437 4395 4304 3776 poedelprijs

Willy Seubring

7

584 poedelprijs


COMMISSIE BUITENACTIVITEITEN 5-daagse reis naar het Zwarte Woud van 30 juni – 4 juli 2014 Voor de reisbeschrijving verwijzen wij naar de BACO van februari 2014, blz. 14 Inschrijving is op 30 april a.s. van 13:00 – 14:00 uur in het Karspelhuis. Bij voldoende deelname tussen 35 en 39 personen, zijn de totale kosten voor deze reis € 355,00 p.p. De aanbetaling van € 50,00 dient voor 15 mei 2014 overgemaakt te worden op bankrekening: NL68RABO 01588.83.667 met vermelding van voorschot 5-daagse reis en de naam van de persoon/personen voor wie betaald wordt. Het restant van € 305,- dient voor 15 juni 2014 overgemaakt te worden op bankrekening: NL68RABO 01588.83.667 met vermelding restant 5-daagse reis en uiteraard de naam/namen van de personen voor wie betaald wordt. Bij de inschrijving wordt meegedeeld wat de kosten voor de reisverzekering zijn. Voor de 5-daagse reis moet men bij de apotheek een medicijnen paspoort aanvragen. Dit is kosteloos. Een arts kan dan bij calamiteiten zien welke medicijnen worden gebruikt. Over de vertrektijd van de deze reis wordt u later geïnformeerd. Voor het najaar 2014 heeft de commissie nog een aantal activiteiten gepland. 5 september: Feestmiddag in Havelte. Wanneer het programma en de kosten bekend zijn, zal dit in de BACO vermeld worden. Belangstellenden kunnen zich hiervoor voor 1 augustus a.s. bij één van de commissieleden opgeven. 10 september: Wanneer het weer dit toelaat, pakken we de fiets voor een tocht van ongeveer 40 km. Voor deze fietstocht kunt u zich ook voor 1 augustus bij één van de commissieleden aanmelden. 08 oktober: Herfstreis Namens de commissie Job Hadderingh.

MELDPUNT LANGDURIGE ZORG ANBO GEZONDHEID

ANBO: hervorming langdurige zorg moet een succes worden De hervorming van de langdurige zorg mag niet mislukken. Met die boodschap lanceert ANBO, dé belangenbehartiger voor senioren, het meldpunt dezorgonzezorg.nl. Positieve én negatieve ervaringen worden in kaart gebracht en gebundeld voor het ministerie van Volksgezondheid. “Wij weten dat mensen zich zorgen maken. Maar we weten ook dat de hervorming van de langdurige zorg in principe aansluit bij een brede behoefte om thuis oud te worden. Hervorming is dus noodzakelijk, maar het 8


zou rampzalig zijn als kwetsbare mensen tussen wal en schip vallen omdat er onvoldoende zorg en hulp voor hen is. Kortom: het moet niet alleen anders in de zorg. Het moet beter in de zorg! Met dit meldpunt leveren we een bijdrage aan zorg en ondersteuning op maat voor iedereen”, zo zegt ANBO-directeur Liane den Haan. ANBO is niet de eerste organisatie met een meldpunt, maar wel de enige met de pertinente wil om van de hervorming van de langdurige zorg een succes te maken. In volledige transparantie: meldingen zijn openbaar en kunnen gedeeld worden. Bovendien kunnen bezoekers in de categorieën zoeken: positieve en negatieve meldingen over zorg thuis, hulp en ondersteuning thuis, zorg met verblijf en contact met de gemeente. Zo is snel duidelijk waar de grootste problemen zitten, en waar het juist wél goed gaat. Het meldpunt zal in ieder geval tot eind 2015 online zijn, zodat het overgangsjaar goed bekeken kan worden. Den Haan: “Maandelijks zullen we het ministerie verblijden met een samenvatting van misstanden en successen. Wij zullen actief met hen in gesprek gaan om de zorg beter te maken. Ik hoop oprecht dat tegenstanders van deze hervorming geen gelijk hebben als ze zeggen dat alles minder wordt. Maar we zullen er alles aan doen om misstanden en incidenten aan te kaarten.” Meldingen kunnen alleen online toegevoegd worden, via www.dezorgonzezorg.nl. Voor mensen die dat moeilijk vinden of niet kunnen is er vanzelfsprekend de hulp van de ANBO Advieslijn via 0348 466688.

Draag bij aan de zorg van morgen! Onderzoek naar de toekomst van zorg U wilt toch ook invloed hebben op de zorg van de toekomst en ervoor zorgen dat de goede zorgvoorzieningen dichtbij blijven? Draag daarom nú bij aan de zorg van morgen! Met deze oproep in de huis-aan-huis bladen riep Zorgbelang Drenthe onlangs alle inwoners van Drenthe op om de enquête in te vullen over de toekomstige zorg in de regio. De zorg in Nederland is volop in beweging en staat voor nieuwe uitdagingen Zeker is dat uw zorgomgeving er in de toekomst anders uit komt te zien. De vraag is alleen wat gaat er veranderen en hoe? Is er nog een huisarts in uw dorp? En naar welk ziekenhuis gaat u straks? Misschien verplaatst de huisarts zich of zullen sommige zorgvoorzieningen juist geconcentreerd komen te liggen waardoor de reistijd voor u verandert. Daarnaast zal, vanaf 2015 bij mensen die ondersteuning behoeven, in toenemende mate een beroep worden gedaan op familie of kennissen. Zou u tijd vrij willen maken om uw familielid/vriend/kennis/buren te kunnen helpen? En zoja, waarmee zou u dan kunnen helpen en hoe vaak? De antwoorden op deze vragen verzamelt Zorgbelang Drenthe, in opdracht van de provincie, door middel van een behoeftenonderzoek naar de basiszorg (huisartsenzorg en niet complexe ziekenhuiszorg) onder de inwoners van Drenthe. Voor dit behoeftenonderzoek heeft Zorgbelang Drenthe een enquête over de toekomst van de zorg breed uitgezet. De mening van uw leden, als dé groep die vanuit de eigen ervaring over zorg kan oordelen, wordt zeer op prijs gesteld. Wij verzoeken u dan ook onderstaande link aan uw leden door te sturen: https://www.surveymonkey.com/s/9FRHBC2 De enquête is ook te vinden op onze website: http://www.zorgbelang-drenthe.nl/nieuws/basiszorg-nu-en-in-de-toekomst--vul-de-enquête-in

9


Werkt de link niet, kopieer deze dan in de adresregel van uw browser. Wij danken u voor uw medewerking. Zorgbelang Drenthe is een vooruitstrevende belangenorganisatie voor alle burgers in Drenthe die gebruik maken van zorg. Zorgbelang Drenthe adviseert bij vraagstukken rond zorg vanuit het cliëntperspectief door ontwikkelingen in de zorg te volgen en de gevolgen en alternatieven voor burgers in beeld te brengen. Dit alles in samenspraak met burgers! Het motto van Zorgbelang Drenthe is niet voor niets: voor betrokken burgers!

HET JURIDISCH LOKET Het Juridisch Loket is telefonisch bereikbaar via 0900-8020 (€ 0,20 p/m) op werkdagen van 09:00 – 18:00 uur. Vestiging Assen is geopend op werkdagen van 09:00 – 12:00 uur. Op onze website leest u de veranderde openingstijden op de contactpagina. Met vriendelijke groet, mr. J.P.M.F. (Jan Pieter) Verkennis Pr.- en communicatieadviseur T 030 239 20 37 F 030 234 27 27 M 06 513 272 24 Catharijnesingel 55, 5e etage 3511 GD Utrecht www.juridischloket.nl

Het nieuwe zorgstelsel: (ingestuurd door Lutske Boelen)

-

de fysiotherapeut knijpt er tussenuit; de logopedisten zijn sprakeloos; de podotherapeut zit met kromme tenen; de KNO-arts krijgt er een brok van in zijn keel, voelt zich bij de neus genomen en wordt een oor aangenaaid; 10


-

de oogarts ziet het somber in; de neuroloog krijgt er de zenuwen van; de verloskundige zit met de naweeën; de gynaecoloog baart het zorgen; de uroloog voelt aan zijn water dat het niet goed gaat; de anesthesist is knock-out; de cardioloog aanschouwt het met bloedend hart; de dermatoloog krijgt er kippenvel van; de geriater krijgt er grijze haren van; voor de chirurg snijdt het mes niet meer aan twee kanten; de hematoloog wordt het bloed onder de nagels vandaan gehaald; de gastro- enteroloog heeft er zijn buik vol van; de internist wordt binnenstebuiten gekeerd; de diëtiste kan geen pap meer zeggen; de psychiater snijdt het door de ziel; de traumatoloog ergert zich bont en blauw; voor de apotheker is het een bittere pil; de tandarts ziet er geen gat meer in; en de patiënt? Die is er goed ziek van.

ACTIVITEITENKALENDER (wijzigingen voorbehouden) Wanneer er niets vermeld staat, vinden de activiteiten plaats in het Karspelhuis en zijn de kosten van consumpties voor eigen rekening Datum 30-06-2014 t/m 04-07-2014:

Aanvangstijd

Omschrijving 5-daagse reis naar het Zwarte Woud.

03-09-2014:

14:00 uur

Modeshow Sarah Mode (koffie/thee gratis)

05-09-2014:

Feestmiddag Havelte (aanmelden voor 1 augustus bij de commissie buitenactiviteiten).

10-09-2014:

Fietstocht, mits het weer dit toelaat, van ongeveer 40 km. (aanmelden voor 1 augustus bij de commissie buitenactiviteiten).

01-10-2014:

13:30 uur

08-10-2014:

Klaverjassen en jokeren Herfstreis

15-10-2014:

14:00 uur

Lezing over WMO (koffie/thee gratis)

05-11-2014:

14:00 uur

Dhr. H.J. Lesschen komt ons vertellen over gebruiken in Drenthe het hele jaar rond. 11


26-11-2014:

14:00 uur

Dhr. de Boer met verkoop van dekens, wolletjes, gelei enz. Koffie/thee gratis

10-12-2014:

13:30 uur

Kerst klaverjassen en jokeren

14-01-2015:

14:00 uur

Nieuwjaarsbijeenkomst m.m.v. mw. Westerbeek als Tine van Tutten. Consumpties gratis.

04-02-2015:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren

04-03-2015:

14:00 uur

Ledenvergadering. Koffie/thee voor rekening van ANBO

13-03-2015:

20:00 uur

Feestavond in Wilhelmina Zalencentrum

01-04-2015:

14:00 uur

Bingo

15-04-2015:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren

Belangrijke telefoonnummers Omdat een aantal adverteerders besloten heeft om de overeenkomst niet te verlengen, hebben wij de gegevens en informatie van Welzijnswerk Midden-Drenthe verplaatst naar de derde advertentie pagina. ANBO: (maandag t/m vrijdag van 09:00 – 17:00 uur) Servicelijn: 0348-466680 Advieslijn: 0348-466688 Welzijnswerk Midden-Drenthe: Loket voor zorg- en dienstverlening: Maatschappelijk werk: Politie: Alarm:

0593-524037 0593-541333 0593-522262

0900-8844 112

Kopij voor de volgende BACO voor 15 augustus 2014 inleveren op het adres: Weversstraat 32, 9411 NC BEILEN Per e-mail kan ook: anbobeilen@kpnmail.nl

12

1406 baco 3  

Baco juni/juli 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you