Page 1

Inversions de la Generalitat durant la legislatura 2007-2010

Municipi

Salou

Comarca

Tarragonès

Població a 1 de gener de 2009

26.649

Percentatge de població respecte el total comarcal

habitants

10,8

%

Recursos destinats íntegrament al municipi (a 1 de setembre de 2010) Concepte

Import total

Inversions directes, executada i compromesa

15.726.830 €

Transferències corrents a ens locals i entitats, per a funcionament

3.773.947 €

Transferències de capital a ens locals i entitats, per a obres

1.760.508 €

Recursos totals

21.261.285 €

Principals actuacions ACABADES al municipi SLT. Construcció del CUAP Salou de Salou

6.249.315 €

EDU. Ajuts a llars d'infants pels cursos 2006-2007 i 2007-2008

147.600 €

EDU. Construcció de l'Institut Marta Mata de Salou

5.152.862 €

EDU. Ajuts a llars d'infants pel curs 2006-2007

147.600 €

EDU. Construcció de l'Escola Vora Mar de Salou

4.274.986 €

ASC. Acollida i integració a persones estrangeres immigrades (CP 2009)

101.183 €

GAP. Fons de cooperació local de Catalunya (2007-2010)

1.200.033 €

ASC. Acollida i integració a persones estrangeres immigrades (CP 2008)

101.183 € 100.585 €

GAP. Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya 2003-2007 (2007)

380.800 €

ASC. Integració a persones estrangeres immigrades (Contracte-programa 2007)

ASC. Serveis socials bàsics (Contracte-programa 2009)

282.572 €

ASC. Programa d'inclusió social (CP 2009)

GAP. Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya 2008-2012 (2008-2010)

420.241 €

TRE. Programa d'escoles taller per menors de 25 anys (2008-2009)

115.651 €

EDU. Creació i consolidació de places de 0 a 3 anys en llars d'infants (2006)

410.000 €

MAH. Foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus (2009)

110.923 €

ASC. Serveis socials bàsics (Contracte-programa 2010)

281.974 €

TRE. Projectes i accions per a l'ocupació amb les entitats locals (2008-2009)

82.786 €

TRE. Programes de cases d'oficis (2007)

203.862 €

MAH. Ajuts per al foment de la recollida selectiva de la FROM (2008)

81.210 €

GAP. FEDER Eix 1. Coneixement, innovació i desenvolupament empresarial (2

200.000 €

TRE. Projectes de tallers d'ocupació (2007-2008)

80.361 €

TRE. Plans d'ocupació i accions de la xarxa d'orientació a l'ocupació (2009)

160.969 €

ASC. Acollida i integració a persones estrangeres immigrades (CP 2010)

70.828 €

54.800 €

Principals actuacions EN CURS al municipi

Principals inversions supramunicipals ACABADES que inclouen el municipi IRP. Construcció de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Salou-Vila-seca

6.319.238 €

Principals inversions supramunicipals EN CURS que inclouen el municipi PTO. Conservació carreteres. Parc de Reus.

Nota. Totes les dades d'inversions i subvencions són consultables al Sistema de Coneixement de les Actuacions al Territori (www.presidencia.intranet/SCAT)

6.993.178 €

salou  

Inversions directes, executada i compromesa 15.726.830 € Transferències corrents a ens locals i entitats, per a funcionament 3.773.947 € Tra...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you