Page 1

Inversions de la Generalitat durant la legislatura 2007-2010

Municipi

El Vendrell

Comarca

Baix Penedès

Població a 1 de gener de 2009

35.821

Percentatge de població respecte el total comarcal

habitants

36,2

%

Recursos destinats íntegrament al municipi (a 1 de setembre de 2010) Concepte

Import total

Inversions directes, executada i compromesa

32.109.042 €

Transferències corrents a ens locals i entitats, per a funcionament

15.304.277 €

Transferències de capital a ens locals i entitats, per a obres Recursos totals

9.941.385 € 57.354.703 €

Principals actuacions ACABADES al municipi JUS. Construcció d'un edifici judicial a El Vendrell

12.612.464 €

GAP. Fons de cooperació local de Catalunya (2007-2010)

1.760.589 € 1.344.744 €

IRP. Construcció de la Comissaria de Mossos d'Esquadra d'El Vendrell

6.065.372 €

IRP. Ampliació del Parc de Bombers d'El Vendrell

EDU. Construcció de l'Institut Nou d'El Vendrell

4.356.813 €

GAP. Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya 2003-2007 (2007)

700.000 €

MAH. Construcció del tractament terciari de la depuradora d'El Vendrell

3.450.174 €

ASC. Serveis socials bàsics (Contracte-programa Consell comarcal 2008)

617.665 €

GAP. Fons de cooperació local de Catalunya (2007-2010) - Consell Comarcal

3.359.332 €

ASC. Serveis socials bàsics (Contracte-programa Consell comarcal 2009)

541.288 €

EDU. Reforma de l'Escola Comarruga d'El Vendrell

2.964.841 €

JUS. Nou jutjat a El Vendrell

350.897 €

5.280.500 €

VCP. Millora d'equipaments esportius - Pavelló poliesportiu

440.000 €

Principals actuacions EN CURS al municipi PTO. Llei de barris (2007) - Nucli antic a El Vendrell ASC. Serveis socials bàsics (Contracte-programa Consell comarcal 2010)

582.054 €

ASC. Serveis socials bàsics (Contracte-programa 2010)

366.881 €

GAP. Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya 2008-2012 (2008-2010)

577.698 €

TRE. Projectes i accions per a l'ocupació amb les entitats locals (2008-2009)

335.155 €

EDU. Creació i consolidació de places de 0 a 3 anys en llars d'infants (2006)

535.000 €

MAH. Ajuts per al foment de la recollida selectiva de la FROM (2008)

304.625 €

GAP. FEDER. Eix 4 Desenvolupament Local i Urbà (2009)

485.000 €

TRE. Plans de formació d'oferta intersectorial per a l'economia social (2009)

267.014 €

TRE. Programa d'escoles taller per menors de 25 anys (2008-2009)

462.605 €

ASC. Equips d'atenció a la infància i a l'adolescència (CP Consell 2010)

257.810 €

Principals inversions supramunicipals ACABADES que inclouen el municipi PTO. Millora de ferm a la carretera C-31. Tram: El Vendrell-Calafell

Principals inversions supramunicipals EN CURS que inclouen el municipi 816.500 €

PTO. Condicionament de la carretera C-51. Tram: Albinyana - Valls

Nota. Totes les dades d'inversions i subvencions són consultables al Sistema de Coneixement de les Actuacions al Territori (www.presidencia.intranet/SCAT)

51.730.679 €

el-vendrell  

Inversions directes, executada i compromesa 32.109.042 € Transferències corrents a ens locals i entitats, per a funcionament 15.304.277 € Tr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you