__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Wycieczki objazdowe 2020/2021


ALBATROS ALBATROSazja azja azja ALBATROS ALBATROS ALBATROSazja azja

wysoka wysokajakość jakość jakośćpodróżowania podróżowania podróżowania wysoka wysoka wysokajakość jakośćpodróżowania podróżowania w w przystępnych przystępnych cenach cenach w przystępnych cenach wwprzystępnych przystępnychcenach cenach

albatros albatros travel travel to tonajwiększy największy wycieczki wycieczki nie niemoże może zabraknąć zabraknąć czasu czasu na ważna ważna ważna jesttakże także miejscowa miejscowa ludność, ludność, albatros travel to największy wycieczki nie może zabraknąć czasu na na jest jest także miejscowa ludność, w Skandynawii w Skandynawii organizator organizator wycieczek wycieczek wypoczynek. wypoczynek. wypoczynek. Musi byćmoment moment na nachwilę chwilę którą którą odwiedzają odwiedzają nasiklienci. klienci. Dlatego Dlatego też w Skandynawii organizator wycieczek MusiMusi być być moment na chwilę którą odwiedzają nasinasi klienci. Dlatego też też albatros albatros travel travel to największy to największy wycieczki wycieczki nie może nie może zabraknąć zabraknąć czasu czasu na na ważna ważna jest także jest także miejscowa miejscowa ludność, ludność, objazdowych. objazdowych. Od Odponad ponad 30 30dla lat latdla dla wytchnienia. wytchnienia. To Towłaśnie właśnie wtedy wtedy mamy mamy angażujemy angażujemy angażujemy się sięw projekty w projekty wspierające wspierające objazdowych. Od ponad 30 lat wytchnienia. To właśnie wtedy mamy się w projekty wspierające w Skandynawii w Skandynawii organizator organizator wycieczek wycieczek wypoczynek. wypoczynek. MusiMusi być moment być moment na chwilę na chwilę którąktórą odwiedzają odwiedzają nasi klienci. nasi klienci. Dlatego Dlatego też też spragnionych spragnionych przygód przygód turystów turystów czas na naprzeanalizowanie przeanalizowanie i zapamiętanie i zapamiętanie lokalne lokalne społeczności społeczności oraz ochronę ochronę spragnionych przygód turystów czasczas na przeanalizowanie i zapamiętanie lokalne społeczności orazoraz ochronę objazdowych. objazdowych. Od ponad Od ponad 30 lat30dla lat dla wytchnienia. wytchnienia. To właśnie To właśnie wtedy wtedy mamy mamy angażujemy angażujemy się w projekty się w projekty wspierające wspierające oferujemy oferujemy różnorodne różnorodne programy programy tego, tego, co coprzeżyliśmy. przeżyliśmy. zagrożonych zagrożonych gatunków gatunków zwierząt zwierząt i roślin i roślin oferujemy różnorodne programy tego, co przeżyliśmy. zagrożonych gatunków zwierząt i roślin spragnionych spragnionych przygód przygód turystów turystów czas czas na przeanalizowanie na przeanalizowanie i zapamiętanie i zapamiętanie lokalne lokalne społeczności społeczności oraz oraz ochronę ochronę wyjazdów wyjazdów po pocałym całym świecie. świecie. Naszymi Naszymi na nacałym całym świecie. świecie. Tą Tąideą ideą natchnął natchnął nas wyjazdów po całym świecie. Naszymi na całym świecie. Tą ideą natchnął nas nas oferujemy oferujemy różnorodne różnorodne programy programy tego,tego, co przeżyliśmy. co przeżyliśmy. zagrożonych zagrożonych gatunków gatunków zwierząt zwierząt i roślin i roślin klientami klientami są sąturyści turyści z Danii, z Danii, Szwecji, Szwecji, Wyjeżdżając Wyjeżdżając na nadrugi drugi koniec koniec świata świata założyciel założyciel i właściciel i właściciel Albatros Travel Albatros Travel klientami są turyści z Danii, Szwecji, Wyjeżdżając na drugi koniec świata założyciel i właściciel Albatros Travel wyjazdów wyjazdów po całym po całym świecie. świecie. Naszymi Naszymi na całym na całym świecie. świecie. Tą ideą Tą ideą natchnął natchnął nas nas Norwegii Norwegii i Finlandii, i Finlandii, a ostatnio a ostatnio do dotego tego musisz musisz musisz czuć się siękomfortowo, komfortowo, gdy – Søren – Søren Rasmussen, Rasmussen, biolog biolog Norwegii i Finlandii, a ostatnio do tego czućczuć się komfortowo, gdy gdy – Søren Rasmussen, biolog klientami klientami są turyści są turyści z Danii, z Danii, Szwecji, Szwecji, Wyjeżdżając Wyjeżdżając na drugi na drugi koniec koniec świata świata założyciel założyciel i właściciel i właściciel Albatros Travel Albatros Travel grona grona dołączyli dołączyli też teżturyści turyści z Polski. z Polski. kładziesz kładziesz się sięspać spać po podniu dniu pełnym pełnym z wykształcenia z wykształcenia i podróżnik i podróżnik grona dołączyli też turyści z Polski. kładziesz się spać po dniu pełnym z wykształcenia i podróżnik Norwegii Norwegii i Finlandii, i Finlandii, a ostatnio a ostatnio do tego do tego musisz musisz czuć czuć się komfortowo, się komfortowo, gdy gdy – Søren – Søren Rasmussen, Rasmussen, biolog biolog W chwili W chwili publikacji publikacji katalogu katalogu firma firma wrażeń. wrażeń. Właśnie Właśnie dlatego dlatego hotele, hotele, z których z których z zamiłowania. z zamiłowania. Udanej Udanej podróży! podróży! W chwili publikacji katalogu firma wrażeń. Właśnie dlatego hotele, z których z zamiłowania. Udanej podróży! grona grona dołączyli dołączyli też turyści też turyści z Polski. z Polski. kładziesz kładziesz się spać się spać po dniu po dniu pełnym pełnym z wykształcenia z wykształcenia i podróżnik i podróżnik zatrudnia zatrudnia 200pracowników pracowników i organizuje i organizujekorzystamy, korzystamy, korzystamy, dobieramy dobieramy bardzo bardzo starannie starannie zatrudnia 200 200 pracowników i organizuje dobieramy bardzo starannie W chwili W chwili publikacji publikacji katalogu katalogu firmafirma wrażeń. wrażeń. Właśnie Właśnie dlatego dlatego hotele, hotele, z których z których z zamiłowania. z zamiłowania. Udanej Udanej podróży! podróży! wyjazdy wyjazdy na nawszystkie wszystkie siedem siedem konty konty ––zarówno zarówno podwzględem względem standardu, standardu, wyjazdy na wszystkie siedem konty – zarówno podpod względem standardu, zatrudnia zatrudnia 200 pracowników 200 pracowników i organizuje i organizujekorzystamy, korzystamy, dobieramy dobieramy bardzo bardzo starannie starannie nentów nentów świata. świata. Albatros Albatros Travel Travel posiada posiada jak jaki lokalizacji. i lokalizacji. nentów świata. Albatros Travel posiada jak i lokalizacji. wyjazdy wyjazdy na wszystkie na wszystkie siedem siedem kontykonty – zarówno – zarówno pod względem pod względem standardu, standardu, także także własne własne campy campy w RPA w RPA oraz statki, statki, także własne campy w RPA orazoraz statki, nentów nentów świata. świata. Albatros Albatros Travel Travel posiada posiada jak i lokalizacji. jak i lokalizacji. którymi którymi organizuje organizuje rejsy polarne polarne oraz poAlbatros Albatros Albatros Travel Travel zawsze zawsze gwarantuje gwarantuje którymi organizuje rejsyrejsy polarne orazoraz po po Travel zawsze gwarantuje takżetakże własne własne campy campy w RPA w RPA oraz oraz statki, statki, Karaibach. Karaibach. Mimo, Mimo, że że od odchwili chwili założenia założenia wysoką wysoką wysoką jakość, jakość, zarówno zarówno jeżeli jeżeli chodzi chodzi Karaibach. Mimo, że od chwili założenia jakość, zarówno jeżeli chodzi którymi którymi organizuje organizuje rejsyrejsy polarne polarne oraz oraz po poAlbatros Albatros Travel Travel zawsze zawsze gwarantuje gwarantuje oo  wycieczki  wycieczki w wprogramie, programie, jak o  wycieczki w programie, jak jak biura biura dużo dużo się sięzmieniło, zmieniło, jedna jedna rzecz rzecz biura dużo się zmieniło, jedna rzecz Karaibach. Karaibach. Mimo, Mimo, że odże chwili od chwili założenia założenia wysoką wysoką jakość, jakość, zarówno zarówno jeżelijeżeli chodzi chodzi i zakwaterowanie, i zakwaterowanie, a nasze a nasze ceny a nasze cenyceny pozostaje pozostaje niezmienna. niezmienna. W dalszym W dalszym ciągu ciągu i zakwaterowanie, pozostaje niezmienna. W dalszym ciągu o  wycieczki o  wycieczki w programie, w programie, jak jak biurabiura dużodużo się zmieniło, się zmieniło, jedna jedna rzeczrzecz zawierają zawierają wstępy wstępy do zwiedzanych do zwiedzanych zawierają wstępy do zwiedzanych to tociekawość ciekawość świata świata napędza napędza nasdo do to ciekawość świata napędza nas nas do i zakwaterowanie, a nasze a nasze cenyceny pozostaje pozostaje niezmienna. niezmienna. W dalszym W dalszym ciąguciągu i zakwaterowanie, obiektów. obiektów. Wyjeżdżając Wyjeżdżając z nami z nami nigdy nigdy nie obiektów. Wyjeżdżając z nami nigdy nie nie działania działania i nieustannie i nieustannie poszukujemy poszukujemy działania i nieustannie poszukujemy zawierają zawierają wstępy wstępy do zwiedzanych do zwiedzanych to ciekawość to ciekawość świata świata napędza napędza nas do nas do musisz musisz się sięmartwić martwić o to, że żetrzeba trzeba będzie będzie się martwić o to,o to, że trzeba będzie nowych nowych przygód przygód dla dlanaszych naszych klientów. klientów. musisz nowych przygód dla naszych klientów. obiektów. obiektów. Wyjeżdżając Wyjeżdżając z nami z nami nigdy nigdy nie nie działania działania i nieustannie i nieustannie poszukujemy poszukujemy ponosić ponosić jakieś jakieś dodatkowe dodatkowe koszty koszty na ponosić jakieś dodatkowe koszty na na musisz się martwić się martwić o to, o to, że trzeba że trzeba będzie będzie nowych nowych przygód przygód dla naszych dla naszych klientów. klientów. musisz miejscu, miejscu, by byw pełni w pełni skorzystać skorzystać Wyjeżdżając Wyjeżdżając z biurem z biurem Albatros Albatros możesz możesz ponosić miejscu, by w pełni skorzystać Wyjeżdżając z biurem Albatros możesz ponosić jakieś jakieś dodatkowe dodatkowe koszty koszty na na z programu z programu zwiedzania. zwiedzania. Zależy Zależy nam na mieć pewność, pewność, że żepodczas podczas podróży podróży nie z programu zwiedzania. Zależy namnam na na miećmieć pewność, że podczas podróży nie nie miejscu, by w pełni by w pełni skorzystać skorzystać Wyjeżdżając Wyjeżdżając z biurem z biurem Albatros Albatros możesz możesz miejscu, zabraknie zabraknie wrażeń. wrażeń. Nasi pełni pełni pasji piloci piloci tym,tym, zabraknie wrażeń. NasiNasi pełni pasjipasji piloci tym, abynasi nasi klienci klienci wiedzieli wiedzieli jeszcze jeszcze aby aby nasi klienci wiedzieli jeszcze z programu zwiedzania. zwiedzania. Zależy Zależy namnam na na miećmieć pewność, pewność, że podczas że podczas podróży podróży nie nie z programu wiedzą wiedzą wszystko wszystko o miejscu o miejscu wiedzą wszystko o miejscu przed przed wyjazdem, wyjazdem, co codokładnie dokładnie otrzymują otrzymują wyjazdem, co dokładnie otrzymują zabraknie zabraknie wrażeń. wrażeń. NasiNasi pełnipełni pasjipasji pilocipiloci przed tym, tym, aby nasi aby nasi klienci klienci wiedzieli wiedzieli jeszcze jeszcze stanowiącym stanowiącym cel celpodróży podróży i uwielbiają i uwielbiają w cenie stanowiącym cel podróży i uwielbiają w cenie w cenie wycieczki. wycieczki. wycieczki. wiedzą wiedzą wszystko wszystko o miejscu o miejscu przed przed wyjazdem, wyjazdem, co dokładnie co dokładnie otrzymują otrzymują dzielić dzielić się sięswoją swoją wiedzą wiedzą z klientami. z klientami. dzielić się swoją wiedzą z klientami. søren søren rasmussen rasmussen Zadowolenie Zadowolenie naszych naszych klientów klientów jest søren rasmussen Zadowolenie naszych klientów jest jest stanowiącym stanowiącym cel podróży cel podróży i uwielbiają i uwielbiają w cenie w cenie wycieczki. wycieczki. Z doświadczenia Z doświadczenia jednak jednak wiemy, wiemy, że Z doświadczenia jednak wiemy, że że założyciel założyciel i iwłaściciel właściciel naszym naszym najważniejszym najważniejszym priorytetem. priorytetem. założyciel i właściciel naszym najważniejszym priorytetem. dzielić dzielić się swoją się swoją wiedzą wiedzą z klientami. z klientami. sørensøren rasmussen rasmussen Zadowolenie Zadowolenie naszych naszych klientów klientów jest jest mimo, mimo, iżiżnajważniejsze najważniejsze są sąemocje emocje mimo, iż najważniejsze są emocje Biura Biura albatros albatros travel travel Z drugiej Z drugiej strony strony jednak jednak w podróżach w podróżach Biura albatros travel Z drugiej strony jednak w podróżach Z doświadczenia Z doświadczenia jednak jednak wiemy, wiemy, że że założyciel założyciel i właściciel i właściciel naszym naszym najważniejszym najważniejszym priorytetem. priorytetem. w wczasie czasie podróży, podróży, podczas podczas udanej udanej w czasie podróży, podczas udanej mimo, mimo, iż najważniejsze iż najważniejsze są emocje są emocje BiuraBiura albatros albatros travel travel Z drugiej Z drugiej strony strony jednak jednak w podróżach w podróżach w czasie w czasie podróży, podróży, podczas podczas udanej udanej

nasze naszeprojekty projekty projekty nasze nasze naszeprojekty projekty charytaty charytaty wne wne charytaty wne charytaty charytaty wne wne

www.albatros.pl www.albatros.pl www.albatros.pl 2 tel. 2 +48 tel.22 +48 128 2248 128 8148 81 www.albatros.pl www.albatros.pl 2

22 +48 tel. tel.+48 +48 22 2248 128 128 48 4881 81 tel. 22 128 81


azja ALBATROS azja ALBATROS azja azjaALBATROS ALBATROS azja ALBATROS

spis trE Śc i sp sp i si st t rr EE Śazja c Śc i ALBATROS i spis trEŚci

Royal Albatros Royal Royal Albatros Dołącz doAlbatros klubu Royal Albatros! Dołącz Dołącz do klubu do klubu Royal Royal Albatros! Albatros! Royal Albatros

Jeśli chcesz dołączyć do klubu Royal Albatros, który

skupia grono stałych klientów biura Albatros Jeśli chcesz Jeśli chcesz dołączyć dołączyć do klubu do klubu RoyalRoyal Albatros, Albatros, któryTravel który Dołącz do klubu Royal Albatros! wyjedź z nami na co najmniej 2 wycieczki, a następnie skupia skupia grono grono stałych stałych klientów klientów biurabiura Albatros Albatros Travel Travel zgłoś ten fakt na adres royalalbatros@albatros.pl wyjedź wyjedź z nami z nami nadołączyć co na najmniej co najmniej 2 wycieczki, 2Royal wycieczki, a następnie a następnie Jeśli chcesz do klubu Albatros, który Członkostwo w klubie jest bezpłatne i możesz zgłośzgłoś ten fakt ten na fakt adres na adres royalalbatros@albatros.pl royalalbatros@albatros.pl skupia grono stałych klientów biura Albatros Travel z niego zrezygnować w każdej chwili. Członkostwo Członkostwo klubie wna klubie jest bezpłatne jest bezpłatne i możesz i możesz wyjedź zw nami co najmniej 2 wycieczki, a następnie z niego zzgłoś niego zrezygnować zrezygnować w każdej w każdej chwili. chwili. ten fakt na adres royalalbatros@albatros.pl Członkom klubu Royal Albatros przysługują Członkostwo w klubie jest bezpłatne i możesz następujące przywileje: Członkom Członkom klubu klubu Royal Royal Albatros przysługują przysługują z niego zrezygnować wAlbatros każdej chwili. • rabatprzywileje: Royal Albatros na wycieczki* następujące następujące przywileje: Royal Albatros na wycieczki* podróż miesiąca (dodatkowo • rabat •Członkom rabat RoyalRoyal Albatros Albatros na wycieczki* na klubu Royal Albatros przysługują i Royal niezależnie od rabatu na wszystkie podróże) • rabat •następujące rabat Royal Albatros Albatros na podróż na podróż miesiąca miesiąca (dodatkowo (dodatkowo przywileje: • iwcześniejsza informacja owszystkie nowych wycieczkach i niezależnie niezależnie od rabatu od rabatu na wszystkie na podróże) podróże) • rabat Royal Albatros na wycieczki* biura Albatros, przed oficjalnym komunikatem • wcześniejsza •• wcześniejsza informacja informacja o na nowych o nowych wycieczkach wycieczkach rabat Royal Albatros podróż miesiąca (dodatkowo dla wszystkich klientów biurabiura Albatros, Albatros, przed przed ofi cjalnym ofi cjalnym komunikatem komunikatem i niezależnie od rabatu na wszystkie podróże) *Rabat na wszystkie podróże dotyczy jedynie członków dla dla wszystkich klientów klientów • wszystkich wcześniejsza informacja o nowych wycieczkach programu Royal Albatros. Rabat jest ważny w ciągu *Rabat *Rabat na wszystkie na wszystkie podróże podróże czy doty jedynie czy jedynie członków członków biura Albatros, przeddoty oficjalnym komunikatem 1 roku kalendarzowego i upływa wraz zwjego programu programu Royal Royal Albatros. Albatros. Rabat Rabat jest ważny jest ważny ciągu wkońcem. ciągu dla wszystkich klientów 1 roku1Rabat roku kalendarzowego kalendarzowego i upływa i upływa wraz wraz zczy jego zwycieczki, końcem. jego końcem. uwzględniany jest przy zakupie *Rabat na wszystkie podróże doty jedynie członków Rabat Rabat uwzględniany uwzględniany jest przy jest zakupie przy zakupie wycieczki, wycieczki, a naliczany na podstawie liczby wycieczek programu Royal Albatros. Rabat jest ważnyzarezerwow ciągu a naliczany a naliczany na na podstawie liczby liczby wycieczek wycieczek zarezerwowanych wpodstawie ciągu danego roku. 1 roku kalendarzowego i upływa wraz zarezerwoz jego końcem. wanych wanych w ciągu w ciągu danego danego roku. Rabat uwzględniany jestroku. przy zakupie wycieczki, kaŻdy członEk programu a naliczany na podstawie liczbyotrzyma: wycieczek zarezerwokaŻdy kaŻdy członEk programu programu otrzyma: otrzyma: 0 zł/os.członEk przy rezerwacji pierwszej wycieczki wanych wzniżki ciągu danego roku. 0 zł/os. 0 zł/os. zniżkizniżki rezerwacji przyroku rezerwacji pierwszej pierwszej wycieczki wycieczki wprzy danym kalendarzowym, w danym w danym roku roku kalendarzowym, kalendarzowym, 00 zł/os. zniżki przy drugiej wycieczce, kaŻdy członEk programu otrzyma: 00 zł/os. 00 zł/os. zniżkizniżki przy drugiej przy wycieczce, wycieczce, 00 zł/os. zniżki przydrugiej trzeciej wycieczce oraz kolejnych. 0 zł/os. zniżki przy rezerwacji pierwszej wycieczki 00 zł/os. 00 zniżkiw zniżki przy trzeciej przyroku trzeciej wycieczce wycieczce oraz oraz kolejnych. Aby zł/os. otrzymać rabat należy podać swójkolejnych. numer danym kalendarzowym, Aby otrzymać Aby otrzymać rabat rabat należy należy podać podać swójrezerwacji swój numer numer członkowski Royal Albatros przy wycieczki. 00 zł/os. zniżki przy drugiej wycieczce, członkowski członkowski Royal Royal Albatros Albatros przy rezerwacji przy rezerwacji wycieczki.  00 zł/os. zniżki przy trzeciej wycieczce orazwycieczki.  kolejnych. Aby otrzymać rabat należy podać swój numer członkowski Royal Albatros przy rezerwacji wycieczki. 

Albatros Travel Albatros Albatros Travel Travel w Polsce Travel Albatros ww Polsce Polsce Wybierając podroż z Albatros Travel, Wybierając Wybierając podroż podroż z Albatros z Albatros Travel, Travel, w Polsce największym w Skandynawii największym największym w Skandynawii w Skandynawii

strona 4-5

EUROPA

strona 6-24

AZJA

strona 25-38

AFRYKA strona 39-43

AMERYKA POŁUDNIOWA strona 44-47

AMERYKA PÓŁNOCNA strona 48-53

REJSY

strona 54-70

organizatorem grupowych wycieczek Wybierając grupowych podroż z Albatros Travel, organizatorem grupowych wycieczek wycieczek organizatorem objazdowych, otrzymujesz: największym w Skandynawii objazdowych, objazdowych, otrzymujesz: otrzymujesz: wycieczek •organizatorem wysoką jakość grupowych – jesteśmy • wysoką •objazdowych, wysoką jakość jakość – jesteśmy – jesteśmy dumni z tego, otrzymujesz: że nasi klienci są tak

• • • • •

OPERA

WYCIECZKI AUTOKAROWE strona 71-81

dumni dumni z tego, z tego, że nasi że nasi klienci klienci są tak są tak zadowoleni z jakości organizowanych zadowoleni zjakość jakości z jakości organizowanych organizowanych • zadowoleni wysoką – jesteśmy przez nas wycieczek i w skali od 0 do przez przez nas wycieczek nas wycieczek inasi w skali i klienci w skali od 0 od do 0 do dumni z tego, 5 średnia ocenże wynosi 4,4 są tak 5 średnia 5 średnia ocen ocen wynosi wynosi 4,4 4,4 zadowoleni z jakości organizowanych • opiekę polskiego pilota opiekę • opiekę polskiego polskiego pilota pilota przez nas wycieczek i w skali od 0 do • bilety wstępów w cenie wycieczki bilety • bilety wstępów wstępów w cenie w cenie wycieczki wycieczki 5 średnia ocen wynosi 4,4 • podróże w małych grupach podróże •• podróże w małych w małych grupach grupach opiekę polskiego pilota • noclegi w dobrych hotelach BEST noclegi •• noclegi w dobrych w dobrych hotelach hotelach bilety wstępów w cenie wycieczki BEST TOURBEST OPERATOR • przeloty samolotami rejsowymi TOUR OPERATOR TOUR OPERATOR przeloty •• przeloty samolotami samolotami rejsowymi rejsowymi podróże w małych grupach • •

noclegi w dobrych hotelach przeloty samolotami rejsowymi

2 albatros-travel.dk albatros-travel.dk 2 albatros-travel.dk

BEST TOUR OPERATOR

zapraszamy do biura albatros travel tel: +48 22128 128 4881 81 | tel: || tel: zapraszamy zapraszamy dodo biura albatros albatros travel travel +48+48 22 22 128 48 48 81 zapraszamy do biura biura albatros zapraszamy do biura albatros travel | 2 albatros-travel.dk zapraszamy do biura albatros travel | tel: +48 22 128 48 81 2


ALBATROS

Rezerwacje +48 22 128 48 81

OPERA

20/03 2020

4 dni

cena 1.848 zł

Opera w Pradze i koncert kameralny Wspaniała uczta dla ducha i ciała w jednym z najpiękniejszych miast Europy, połączona ze zwiedzaniem Pragi Największe atrakcje Złotego Miasta zobaczymy spacerując po jego wąskich uliczkach oraz z pokładu statku unoszącego się na wodach Wełtawy. Odwiedzimy imponujący kompleks zamkowy na wzgórzu Hradczany, który onieśmiela swoją ponad tysiącletnią historią. Przejdziemy Złotą Uliczką oraz zobaczymy urokliwą dzielnicę Malá Strana, której ulice zdobią pastelowe budynki, przejdziemy najsłynniejszym w Pradze Mostem Karola, którego podwaliny według legendy stanowi kamień położony przez samego Karola IV Luksemburskiego. Oprócz spotkania z historią, czeka nas również wspaniała uczta muzyczna. W jednym z najbardziej czarujących teatrów Europy zobaczymy operę Amadeusza Mozarta – Wesele Figara oraz wysłuchamy koncertu kameralnego w barokowym budynku Klementinum. Powitalną kolację zjemy w restauracji nad brzegiem Wełtawy.

19/05 2020

7 dni

Program wycieczki Dzień 1 Przejazd autokarem do Pragi. Powitalna kolacja Dzień 2 Wycieczka po Zamku Praskim na Hradczanach, Złota Uliczka oraz lunch w lokalnym pubie. Wieczór z operą ”Wesele Figara” Dzień 3 Wycieczka po mieście oraz rejs statkiem po Wełtawie. Koncert muzyki kameralnej - Smetany, Dvořáka i Vivaldiego Dzień 4 Powrót autokarem do Warszawy

Cena zawiera

cena 8.248 zł

Opera „Pierścień Nibelunga” w Lipsku Pozycja obowiązkowa dla miłośników opery „Pierścień Nibelunga”, w wykonaniu światowej sławy orkiestry Gewandhaus w słynnej operze w Lipsku Relaksująca i pełna wrażeń podróż do Lipska, której tematem przewodnim jest „Pierścień Nibelunga”– słynna opera Wagnera, w której twórca sięgnął do mitologii i sag nordyckich oraz bohaterskich eposów niemieckich. Dziś ten utwór uznawany jest za jedno z największych dzieł w historii muzyki. W programie wycieczki uwzględniliśmy kilka przyjemnych dni w Lipsku, w którym mieszkali, studiowali i tworzyli inni wielcy muzycy, na przyład Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann, Felix Mendelssohn Bartholdy oraz Clara i Robert Schumannowie. Nie wolno również zapomnieć o Hannsie Eislerze, Edvardzie Griegu, Albercie Lortzingu, Gustavie Mahlerze i Richardzie Wagnerze. To absolutnie niezwykła podróż muzyczna.

Cena zawiera 4 4

Program wycieczki Dzień 1 Wylot z Warszawy do Berlina, przejazd autokarem do Lipska Dzień 2 Muzyczna wędrówka po Lipsku, lunch i opera „Złoto Renu” Dzień 3 Wizyta w Mendelssohn-Haus i opera „Walkiria” Dzień 4 Dzień wolny. Wycieczka do miasta kwiatów – Sangerhausen oraz średniowiecznego miasta Naumburg z wizytą w winnicy i degustacją win (dodatkowo płatna) Dzień 5 Spacer do Pomnika Bitwy Narodów. Opera „Zygfryd” Dzień 6 Kościół św. Tomasza, Muzeum Bacha. Opera „Zmierzch bogów” Dzień 7 Przejazd autokarem do Berlina. Wylot do Warszawy


OPERA

www.albatros.pl

06/07, 30/07 i 04/08 2020

4 dni

ALBATROS

cena od 3.998 zł

Opera w Weronie

Program wycieczki

Cena zawiera Przelot, transport, opiekę polskiego pilota, noclegi w hotelu 4*, wyżywienie: 3 śniadania, 1 obiad, 2 kolacje, wycieczki i bilety do opery, ubezpieczenie KL i NNW

15/07 2020

5 dni

cena 4.998 zł

Wiedeń – Lato z Operą

Moc przeznaczenia Verdi i Turandot Puccini Program wycieczki Dzień 1 Wylot z Warszawy do Wiednia. Wycieczka po mieście Dzień 2 Zwiedzanie miasta i wizyta w pałacu Schönbrunn. Kolacja w Grinzing Dzień 3 Zwiedzanie centrum Wiednia z Operą Wiedeńską. Czas wolny. Spektakl operowy ,,Moc przeznaczenia” w opactwie Klosterneuburg Dzień 4 Burgenland. Dom Haydna i opera „Turandot” nad Jeziorem Nezyderskim Dzień 5 Czas wolny. Wylot z Wiednia

Cena zawiera Przelot, transport, opiekę polskiego pilota, noclegi w hotelu 4*, wyżywienie: 4 śniadania, 1 obiad, 3 kolacje, wycieczki i bilety do opery, ubezpieczenie KL i NNW

5 5


ALBATROS

6

Rezerwacje +48 22 128 48 81


www.albatros.pl

13/06 i 16/08 2020

EUROPA

7 dni

ALBATROS

cena 8.998 zł

Klasyczna podróż pociągiem przez Szwajcarię Poznaj Montreux, Saint Moritz i Lugano – podróżując Ekspresem Lodowcowym (Glacier Express) i Bernina Express Zapraszamy na wycieczkę różniącą się od wszystkich innych – na specjalnie zaplanowaną podróż pociągiem, podczas której zwiedzimy różne części Szwajcarii, i przejedziemy przez jej najpiękniejsze krainy. Szwajcaria jest krajem sprzyjającym podróżowaniu pociągiem z uwagi na świetnie rozwiniętą sieć kolejową. Wszystko, co jest związane z podróżą koleją po Szwajcari,i jest najwyższej jakości. Zatrzymamy się w trzech różnych regionach, najpierw w pełnym wrzawy Montreux nad połyskliwym Jeziorem Genewskim we francuskojęzycznej części Szwajcarii, następnie w uroczym

alpejskim miasteczku blisko St. Moritz w niemieckojęzycznej części, a na koniec w uwodzicielskim Lugano we włoskojęzycznej części, po południowej stronie Alp. Nasza trasa obejmuje dwa najsłynniejsze i najbardziej podziwiane odcinki szwajcarskiej sieci kolejowej. Ekspres Lodowcowy oferuje nieprawdopodobne widoki przyrodnicze, ośnieżone wierzchołki gór, rozległe alpejskie łąki oraz maleńkie, barwne wioski alpejskie z ukwieconymi balkonami. Innego dnia wsiądziemy do ekspresu Bernina, który zabierze nas aż do Tirano we Włoszech, a najwyżej położony punkt naszej trasy leży 2253 metrów nad poziomem morza! Dołącz do naszej fantastycznej przygody kolejowej, pełnej nieustannych zachwytów nad przyrodą.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Wylot z Warszawy do Zurichu. Podróż pociągiem do Montreux nad Jeziorem Genewskim Dzień 2 Montreux. Spacer po mieście Montreux i czas wolny Dzień 3 Przejazd Ekspresem Lodowym (Glacier Express) przez Przełęcz Oberalp w kierunku St. Moritz Dzień 4 Celerina. Wycieczka do St. Moritz lub dzień wolny Dzień 5 Ekspresem Bernina do Tirano. Przejazd do Lugano Dzień 6 Lugano. Spacer po mieście i czas wolny. Pożegnalna kolacja Dzień 7 Przejazd pociągiem Lugano – Zurych. Wylot z Zurichu do Warszawy

• Opiekę polskiego pilota • Przelot samolotem rejsowym w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa – Zurich – Warszawa • Zakwaterowanie w hotelach 4* w pokojach 2-osobowych • Wyżywienie: codzienne śniadania, trzydaniowy lunch w Ekspresie Lodowcowym (dzień 3), 3 kolacje (dzień 1, 3 i 6) • Przejazdy pociągami (drugą klasą), zgodnie z programem • Przejazd autokarem z Tirano i Lugano (Bernina Express)

• Kartę Riviera Card na komunikację lokalną w Montreux i okolicach • Kartę Guest Travel Pass, między innymi, na komunikację lokalną w St. Moritz i okolice • Kartę Ticino Ticket na, między innymi, komunikację lokalną w Lugano i okolicach • Ubezpieczenie podstawowe KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie

7


ALBATROS

Rezerwacje +48 22 128 48 81

EUROPA

09/07 09/07 20202020

7 dni7 dni

cenacena 4.998 4.998 zł zł

Normandia i Bretania Podczas tej tak bardzo francuskiej podróży odwiedzimy zarówno Normandię jak i Bretanię, miejsca od wieków kształtowane przez kontrasty między morzem i lądem W Normandii morze obmywa brzegi łagodnego i wręcz idyllicznego wybrzeża, pachnącego Calvadosem i kremowym serem Camembert. W Bretanii krajobraz jest zróżnicowany, bardziej dziki i posępny, z największymi w Europie różnicami pływów i wszechobecnym celtyckim dziedzictwem kulturowym. Według znawców nigdzie na świecie ostrygi nie smakują tak wyśmienicie jak w Bretanii, więc na pewno i my ich tu skosztujemy.

W czasie naszej podróży odwiedzimy m.in. ogrody Moneta w Giverny, słynną plażę Omaha, jedną z 5 plaż, gdzie miał miejsce desant wojsk alianckich podczas II wojny światowej, skosztujemy cydru, calvadosu i doskonałych serów. Zobaczymy także St. Malon - miasto piratów oraz domy szachulcowe w Dinan. Idealnym zakończeniem podróży będzie krótki pobyt w Paryżu, w którym spędzimy popołudnie w legendarnej dzielnicy Montmartre.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Wylot z Warszawy do Paryża. W drodze do Caen zwiedzanie ogrodów Moneta w Giverny w Normandii. Kolacja w normandzkiej restauracji Dzień 2 Normandia. Bayeux i miejsca związane z desantem wojsk alianckich w Normandii w 1944 roku Dzień 3 Normandia. Degustacja normandzkich serów i cydru. Zwiedzanie Honfleur oraz degustacja Calvados Dzień 4 Caen – St Malo – Dinan - St Brieuc. Przejazd do Bretanii. Zwiedzanie otoczonego murami obronnymi pirackiego miasta Saint-Malo oraz domy szachulcowe w Dinan Dzień 5 Bretania. Côte de Granit Rose - wybrzeże z różowego granitu, degustacja ostryg w Paimpol oraz bretoński zamek Dzień 6 Staint-Brieuc – Chartres - Paryż. Przejazd do Chartres i do Paryża. Wieczór na Montmartre Dzień 7 Paryż. Wylot do Warszawy

• Opiekę polskiego pilota

8

• Przelot samolotem rejsowym w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa – Paryż - Warszawa • Przejazdy autobusem zgodnie z programem • Zakwaterowanie: 6 noclegów w hotelach 3* i 4* • Wyżywienie: 6 śniadań, 2 kolacje (dzień 1 i 6) • Wycieczki zgodnie z programem • Wejście do parku Moneta • Wejście do muzeum tkaniny w Bayeux • Degustacja serów • Degustacja calvadosa • Degustacja ostryg • Podstawowe ubezpieczenie KL i NNW


www.albatros.pl

26/06 2020

EUROPA

7 dni

ALBATROS

cena 5.998 zł

Operacja Overlord – z Anglii do Normandii Gabinet Wojenny Churchila w Londynie, statel wojenny HMS Belfast oraz plaże alianckiego desantu w Normandii, czyli historia D-Day w pigułce Obowiązkowa wyprawa dla wszystkich, których interesuje temat II wojny światowej, oraz historia sławnej operacji D-Day. Normandzkie plaże, niemy świadek tamtych dni, służą za naturalny pomnik ku czci najważniejszych wartości takich jak pokój, wolność i pojednanie. Od lat odwiedzane przez rzesze turystów niosą ważne przesłanie dla przyszłych pokoleń. Wycieczkę rozpoczniemy w Anglii na statku wojennym HMS Belfast, odwiedzimy Gabinet Wojennych Winstona Churchilla w Londynie, Bletchley Park – tajną siedzibę brytyjskich

kryptologów i Portsmouth – niegdyś ważny port brytyjskiej marynarki wojennej. Podobnie jak żołnierze podczas Operacji Overlord z Wielkiej Brytanii do Normandii dotrzemy drogą morską przez kanał La Manche. W Normandii zobaczymy m.in. słynne plaże Omaha, Juna i Sword, gdzie miał miejsce desant wojsk alianckich oraz inne historyczne miejsca, związane z tą operacją. Odwiedzimy też modne Trouville, które często odwiedzał Marcel Proust czy Gustav Flaubert, a obecnie mają tu swoje letnie rezydencje znani aktorzy jak np. Jean-Paul Belmondo czy Gerard Depardieu. Będzie też czas na degustację słynnego calvadosa i innych francuskich przysmaków.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Wylot do Londynu. Czas wolny i kolacja powitalna Dzień 2 Londyn. Gabinet Wojenny Churchila w Westminster, okręt wojenny HMS Belfast i Imperial War Museum w Lambeth Dzień 3 Londyn - Portsmouth. Siedziba zespołu brytyjskich kryptologów, Muzeum w Portsmouth Dzień 4 Prom z Portsmouth do Cherbourg w Normandii. Kościół i muzeum w Sainte-Mère-Église, niemiecki cmentarz wojenny La Cambe i klif Pointe du Hoc Dzień 5 Normandia. Most Pegaz, Muzeum Merville. Degustacja Calvados. Trouville. Plaże Sword I Juno Dzień 6 Normandia. Sztuczne porty Mulberry w Arromanches, Tkaniny z Bayeux, Plaża Omaha, Amerykański cmentarz w Colleville. Pożegnalna kolacja Dzień 7 Normandia – Paryż. Zwiedzanie Paryża. Wylot do Warszawy

• Opiekę polskiego pilota • Bezpośredni przelot rejsowy w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa – Londyn, Paryż – Warszawa • Prom z Portsmouth do Cherbourg • Zakwaterowanie: 6 noclegów w hotelach 3* w pokojach 2-osobowych • Wyżywienie: 6 śniadań, 2 kolacje (dni 1 i 6) oraz degustację Calvados • Wycieczki i bilety wstępu zgodnie z programem • Podstawowe ubezpieczenie KL i NNW

9


ALBATROS

Rezerwacje +48 22 128 48 81

EUROPA

19/09 19/09 2020 2020

5 dni 5 dni

Szampania i Burgundia

cena cena 4.398 4.398 zł zł Program wycieczki

Wspaniała wyprawa szlakiem francuskich win przez Burgundię i Szampanię, które są ojczyzną najlepszych win Podczas tej wycieczki odwiedzimy słynne na całym świecie regiony winiarskie w Szampanii i Burgundii, gdzie od dawien dawna ludzie trudnią się uprawą winorośli i w stopniu doskonałym posiedli sztukę cieszenia się życiem. W zachwycającym krajobrazie jak okiem sięgnąć, rozciągają się winnice, przeplatane malowniczymi miasteczkami z kościołem na urokliwym ryneczku. Widoki są prawdziwą rozkoszą dla oka, a degustacja doskonałych win i szampana ucztą dla ciała. Te przepiękne regiony są ojczyzną najwspanialszych win. Poznaj dwa regiony najlepszych francuskich win podczas jednej podróży!

Cena zawiera Przelot, transport, opiekę polskiego pilota, noclegi, wyżywienie: 4 śniadania, 4 degustacje wina, wycieczki i bilety wstępu, ubezpieczenie KL i NNW

11/0511/05 i 09/09 i 09/09 2020 2020 5 dni 5 dni

cena cena od 4.398 od 4.398 zł zł

W Kraju Basków Kraj Basków przyciąga wspaniałą architekturą, niełatwą historią, ale przede wszystkim wyśmienitą kuchnią i winem. Odwiedzimy również San Sebastian oraz Bilbao

Program wycieczki

Poznaj najbardziej tajemniczy i magiczny region w Hiszpanii, który zachwyca nie tylko wspaniałymi krajobrazami, szerokimi plażami oraz małymi rybackimi wioskami, ale gdzie również kultura i architektura prezentują najwyższy światowy poziom. Odwiedzimy między innymi miasto filmu i kurort wakacyjny San Sebastian, który słynie również z najlepszej kuchni w Hiszpanii. Zabaczymy Guernicę, znaną z dramatycznego obrazu Picassa, nowoczesną bryłę Muzeum Guggenheima w Bilbao i średniowieczne miasto Laguardię w regionie winiarskim Rioja. Wstąpimy do winnicy i nie opuścimy kraju Basków bez degustacji lokalnych przysmaków takich jak np. pintxos – czyli baskijskiego odpowiednika tapas i jego stałego towarzysza – białego wina Txaxoli.

Cena zawiera Przelot, transport, opiekę polskiego pilota, noclegi, wyżywienie: śniadania, 1 obiad, 2 kolacje, degustacje wina, wycieczki i bilety wstępu, ubezpieczenie KL i NNW

10


www.albatros.pl

23/02 2020

EUROPA

8 dni

ALBATROS

cena 3.898 zł

Cypr Północny – dla koneserów

Program wycieczki Dz 1 Przylot do Larnaki. Przejazd przez Nikozję do Bafry na Cyprze Północnym Dz 2 Wycieczka do Nikozji Dz 3 Dzień wolny Dz 4 Wycieczka do Famagusty Dz 5 Dzień wolny Dz 6 Wycieczka na północne wybrzeże do Kyrenii i Bellapais Dz 7 Dzień wolny Dz 8 Przejazd autokarem przez Nikozję do Larnaki. Powrót do Polski

Odprężający pobyt w pełnej atrakcji północnej części Cypru, w fantastycznym 5* hotelu, z interesującymi wycieczkami wliczonymi w cenę W sezonie zimowym oferujemy Państwu urlop, który jest wypełniony atrakcyjnym programem i relaksującym pobytem w pięknym hotelu w północnej części fascynującej, śródziemnomorskiej wyspy Cypr. Wybraliśmy zakwaterowanie w jednym z najlepszych 5* hoteli z bogatym zapleczem rekreacyjno-rozrywkowym, ulokowanym przy wspaniałej, piaszczystej plaży na wschodnim wybrzeżu wyspy, na północ od Famagusty. Dodatkowo wzbogaciliśmy program wyjazdu o 3 interesujące wycieczki: do Nikozji, Famagusty i Kyrenii w tureckiej części wyspy.

Cena zawiera Przelot, transport, opiekę polskiego pilota, noclegi, wyżywienie: 4 śniadania, 4 degustacje wina, wycieczki i bilety wstępów, ubezpieczenie KL i NNW

30/05 2020

8 dni

cena od 4.998 zł

Malta i Gozo – śladami Rycerzy Maltańskich Odkryj tajemnice dawnych warowni krzyżowców i megalitycznych świątyń, starszych niż egipskie piramidy oraz zobacz wpisaną na listę UNESCO Vallettę Kolonizowali ją Fenicjanie, Arabowie i Anglicy, jednak mimo tego Malta nie straciła swojego unikalnego charakteru, a obce wpływy tylko wzbogaciły to i tak wyjątkowe miejsce. Ten niewielki kraj oferuje nie tylko jedne z najpiękniejszych europejskich plaż, urzekające lazurowe wody Morza Śródziemnego i podwodne groty z bogactwem ryb, ale również możliwość poznania imponującego dziedzictwa historycznego i kulturowego. Zobaczymy ruiny starsze niż piramidy, imponujące katedry, gigantyczne prehistoryczne świątynie wykute w skale, fortyfikacje z czasów krzyżowców i wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO stolicę, Vallettę.

Program wycieczki Dz 1 Wylot z Warszawy do Valletty Dz 2 Wycieczka po Vallettcie (UNESCO). Katedra św. Jana i Pałac Wielkiego Mistrza. Prom na Cospicuę i zwiedzanie zabytkowego miasta Vittoriosa Dz 3 Megalityczna świątynia Hagar Qim, Błękitna Grota i miasteczko rybackie Marsaxlokk Dz 4 Kościół w mieście Mosta. Grota św. Pawła, Mdina, lokalne maltańskie rękodzieło i Ogrody San Anton Dz 5 Dzień wolny Dz 6 Wyjazd na wyspę Gozo. Cytadela w Victorii i zatoka Xlendi Dz 7 Czas wolny. Po południu wizyta w miasteczku Mqabba. Wizyta w dawnym szpitalu Joannitów, degustacja miodów i serów Dz 8 Wylot z Valletty do Warszawy

Cena zawiera

11


ALBATROS

Rezerwacje +48 22 128 48 81

EUROPA

01/04 2020

10 dni

cena 7.498 zł

Dawne królestwa Pirenejów z Andorą, Katalonią i Aragonią Podróż dookoła Pirenejów przez Francję z Carcassonne i Lourdes oraz Hiszpanię z Barceloną, San Sebastian, Bilbao, Saragossą i słynnym regionem winnic w Rioja Kulturoznawcza wycieczka Albatrosa przez dawne królestwa leżące w Pirenejach, na granicy między Francją i Hiszpanią, pozwoli nam poznać bliżej fascynującą historię Europy Południowej. Podbój i upadek Rzymian, późniejsze rządy kalifatu, walka między islamem i kościołem katolickim oraz powstawanie nowoczesnego państwa. Odwiedzimy dawne królestwa, takie jak Katalonia, Aragonia i Kraj Basków (dawniej Królestwo Navarry), Andora oraz południowo-francuskie państwa-miasta jak Carcassonne i Lourdes. Niegdyś samodzielne państwa

z własną kulturą i językiem, które marzyły o potędze i wpływach i z pewnością nie postrzegały siebie na marginesie historii ani jako części większego państwa. Ta myśl w wielu odwiedzanych przez nas regionach jest nadal żywa. Zapraszamy na podróż pełną wrażeń, która zaprowadzi nas, do licznych najważniejszych europejskich zabytków i atrakcji turystycznych jak np. muzeum Dalego w Figueras, średniowieczne miasteczko Carcassonne, San Sebastian słynące z największej ilości restauracji z gwiazdkami Michelin, Muzeum Guggenheima w Bilbao, bazylika w Saragossie czy katedra Gaudíego - La Sagrada Família w Barcelonie. Odwiedzimy też winiarnię w regionie Rioja oraz skosztujemy baskijskich przekąsek pintxos oraz lokalnego wina Txakoli.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4

• Opiekę polskiego pilota

Dzień 5 Dzień 6 Dzień 7 Dzień 8 Dzień 9 Dzień 10

12

Wylot z Warszawy do Barcelony. Przejazd do Girony Girona – Figueres med Dali Museet – Andorra Andora – średniowieczne miasto Carcassonne – Lourdes Zwiedzanie Lourdes. Kościół Św. Bernadety – Pau – elegancki kurort Biarritz – Hondaribbia Hondaribbia – San Sebastian z Monte Igueldo oraz starówka – Zarauz – Bilbao Zwiedanie Bilbao, słynne pintxos i muzeum Guggenhaima (za dodatkową opłatą) Bilbao – Longrono – Saragoza Saragossa – historyczna Lleida – Cardona i kopalnia soli – Barcelona Barcelona i dzieła Gaudiego: Park Güell, La Sagrada Familia Wylot z Barcelony do Warszawy

• Bezpośredni przelot rejsowy w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa – Barcelona - Warszawa • Zakwaterowanie: 9 noclegów w hotelach 3* i 4* • Wyżywienie: 9 śniadań, 1 lunch (dzień 6), 4 kolacje (dzień 1, 2, 4 i 9) • Degustację trzech gatunków wina w Rioja • Bilety wstępu do Parc Güell, Muzeum Dalego, twierdzy Carcassonne i kopalni soli w Cardonie


www.albatros.pl

04/05 04/052020 2020

EUROPA

55dni dni

ALBATROS

cena cena3.998 3.998zł zł

Madryt, Toledo i Segowia – skarby Hiszpanii

Zobacz wspaniały Madryt - miasto królów i malarzy oraz słynne Toledo i Segowia, wpisane na listę UNESCO „Piękniejszym miejscem po Madrycie jest już tylko niebo”, mawiają jego mieszkańcy. Powiedzenie wzięło się zapewne z powodu położenia miasta na wysokości 655 m n.p.m., co sprawia, że jest to najwyżej położona stolica Europy. Madryt jak magnes przyciąga miłośników sztuki, ze względu ma swoje liczne muzea w tym najsłynniejsze muzeum Prado, wspaniałą architekturę i przytulne restauracje. W programie wycieczki zaplanowaliśmy czas zarówno na zwiedzanie miasta jak i czas wolny na wizyty w muzeach czy zakupy.

Odwiedzimy także 3 historyczne miasta wpisane na listę UNESCO: Toledo, Segowia i Ávila. W Toledo zwiedzimy siedzibę arcybiskupa Hiszpanii - katedrę, na terenie której znajdują się zbiory sztuki tak wielkich artystów jak Goya, Rafael i Tycjan, a w kościele Santo Tomé obejrzymy arcydzieło El Greco „Pogrzeb hrabiego Orgaza”. W programie jest ponadto Segowia, jej wspaniały zamek, rzymskie akwedukty i zabytkowa dzielnica wpisana na listę UNESCO. Dodatkową atrakcją wycieczki jest nasz hotel, położony w centrum Madrytu, w niewielkiej odległości od najciekawszych obiektów turystycznych.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Wylot z Warszawy do Madrytu. Wycieczka po mieście Dzień 2 Madryt – Toledo. Katedra Najświętszej Maryi Panny, kościół Santo Tomé i czas wolny. Powrót do Madrytu i spacer po „Madrid de los Austrias” Dzień 3 Segowia i Ávila. Zamek Alcázar, stare miasto i akwedukt rzymski Dzień 4 Madryt. Zwiedzanie miasta i czas wolny Dzień 5 Madryt. Wylot do Polski

• Opiekę polskiego pilota • Przelot rejsowy w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa – Madryt - Warszawa • Zakwaterowanie: 4 noclegi w 4* Hotel Agumar w Madrycie w pokoju dwuosobowym • Wycieczki, bilety wstępów i lokalnych przewodników • Wejście do kościoła Santo Tomé z obrazem El Greco „Pogrzeb hrabiego Orgaza” • Wyżywienie: śniadania, 2 kolacje (dzień 1. i 4. w lokalnych restauracjach) • Podstawowe ubezpieczenie KL i NNW

13


ALBATROS

Rezerwacje +48 22 128 48 81

EUROPA

05/09 05/09 2020 2020

8 dni 8 dni

cena cena 5.498 5.498 złzł

Od Madrytu po Lizbonę – iberyjskie kontrasty

Wyjątkowa podróż, podczas której odwiedzimy nie tylko dwie imponujące stolice na Półwyspie Iberyjskim, ale również poznamy mniej znane miejsca, z dala od utartych szlaków Rozpoczynamy jednak od wspaniałego Madrytu. Dusza i serce Hiszpanii oraz najbardziej hiszpańskie z wszystkich hiszpańskich miast. Historia Salamanki, złotego miasta, pełna jest wojen, a samo miasto położone jest najdalej jak tylko można od hiszpańskich kurortów morskich. Spacer po mieście przypomina przechadzkę po żywym muzeum. Następnie przejeżdżamy przez mało znaną portugalską wyżynę w kierunku rzeki Douro,

której doliny zachwycają każdego pięknem krajobrazu pełnym dramatyzmu, gdzie winnice zakładane są na ostrych i stromych zboczach gór. Stylowe stare kafejki i bary, porto i nostalgiczne dźwięki fado powitają nas w uroczym mieście portowym Porto. Natrafimy tu na wiele śladów dawnej świetności i bogactwa sprzed stuleci. Kończymy naszą podróż w pełnej życia Lizbonie, jednym z najstarszych europejskich miast, gdzie to co nowe splata się w idealnym połączeniu z tym co stare. Miasto urzeka swym pięknem i jest wprost stworzone na idealne zakończenie wspaniałej podróży.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Wylot do Madrytu. Kolacja powitalna w hotelu Dzień 2 Madryt - Avila - Salamanka. Zwiedzanie Madrytu. Przejazd do Salamanki Dzień 3 Salamanka. Zwiedzanie miasta. Casa de las Conchas – dom zdobiony muszlami, ozdobiona rzeźbami katedra Dzień 4 Salamanka - Guarda - Peso da Régua - Vila Real. Katedra z XVI wieku. Nad rzeką Duero. Degustacja win Dzień 5 Vila Real - Amarante - Porto. Dzień pod znakiem wyśmienitych win Dzień 6 Porto. Zwiedzanie miasta. Żelazny most Gustawa Eiffla. Dzielnica Ribeira UNESCO Dzień 7 Porto - Coimbra - Lizbona. Podróż przez dawną i obecną stolicę Portugalii Dzień 8 Zwiedzanie Lizbony. Wylot do Warszawy

• Opiekę polskiego pilota

14

• Przelot samolotem rejsowym w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa – Madryt, Lizbona – Warszawa, w obie strony z przesiadką • Zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelach 3* i 4* w pokojach 2-osobowych • Wyżywienie: śniadania i 2 kolacje (dzień 1 i 5) • Podstawowe ubezpieczenie KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie


www.albatros.pl

EUROPA

Porto

12/06 2020

7 dni

cena 4.698 zł

Nazaré

ALBATROS

Coimbra

Batalha Fátima Alcobaca

Portugalia – z Lizbony do Porto Zobacz największe atrakcje Portugalii: urokliwą Lizbonę, stylowe Cascais, historyczne Óbidos, sanktuarium w Fatimie, zabytkowe Porto oraz klifowe wybrzeże Atlantyku. Zapraszamy w podróż do najciekawszych zakątków środkowej Portugalii. Poznamy stolicę - Lizbonę, romantyczną Sintrę i wioskę rybacką Nazaré. Zajrzymy do malowniczego miasteczka Óbidos, otoczonego świetnie zachowanymi średniowiecznymi murami obronnymi, jedną z głównych atrakcji Portugalii. W Batalha zwiedzimy jeden z najpiękniejszych klasztorów w tym kraju, wpisany na listę UNESCO, a w Fatimie znajdziemy czas na chwilę zadumy w Sanktuarium Matki

Ocean Atlantycki

Óbidos

PORTUGALIA Sintra Cabo da Roca Lizbona Cascais Estoril

Bożej Fatimskiej. Porto zachwyci nas zabytkową architekturą, pięknymi widokami oraz słynnym lokalnym winem. Przespacerujemy się po Cascais, uroczym, kameralnym miasteczku na wybrzeżu Atlantyku, wzdłuż pięknej promenady do sąsiedniego Estoril. Po drodze będziemy mijać mnóstwo restauracji, kafejek i cukierni. Zachęcamy do spróbowania pysznych ciastek np. queijadianha z nadzieniem serowym lub travesseiro z migdałowym. Ze szczytu klifu Cabo da Roca, który jest najdalej na zachód wysuniętą częścią kontynentu europejskiego, popatrzymy na potężne fale Oceanu Atlantyckiego.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Wylot z Warszawy. Przylot do Lizbony i zwiedzanie miasta. Dzielnice Alfama i Belém, klasztor Hieronimitów Dzień 2 Widoki na Cabo da Roca. Baśniowa Sintra. Mury obronne w Óbidos Dzień 3 Klasztor Cystersów w Alcobaça. Fatima. Klasztor Matki Boskiej Zwycięskiej w Batalha Dzień 4 Miasto uniwersyteckie Coimbra. Porto - katedra i dzielnica Ribeira Dzień 5 Czas wolny w Porto. Dla chętnych wycieczka ”Braga i Guimarães” Dzień 6 Domy rybackie w Aveiro. Figueira da Foz. Las sosnowy Pinhal do Rei. Przyjazd do Cascais Dzień 7 Wylot z Lizbony do Warszawy

• Opiekę polskiego pilota • Bezpośredni przelot rejsowy w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa - Lizbona - Warszawa • Wycieczki oraz bilety wstępu wymienione w programie • Zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym w hotelach 4* (2 noclegi w Nazare, 2 noclegi w Porto, 2 noclegi w Cascais) • Wyżywienie: 2 posiłki dziennie • Degustację wina porto • Transport autokarem, o ile w programie nie zaznaczono inaczej

15


ALBATROS

Rezerwacje +48 22 128 48 81

EUROPA

11/05 11/05i i11/09 11/092020 2020

10 10dni dni

cena cena5.998 5.998złzł

Śladami Aleksandra Wielkiego Niezwykła podróż do miejsc związanych z Aleksandrem Wielkim od Macedonii przez Albanię i Grecję do Turcji Imperium Aleksandra Wielkiego powstało ponad 2300 lat temu, kiedy ten charyzmatyczny władca podbijał ludy Bliskiego Wschodu i Azji Centralnej, zajmując większość tego obszaru. Nasza wyprawa to podróż w czasie, do miejsc w których żył i którymi rządził Aleksander Wielki – do Macedonii, Grecji, Turcji i tak rzadko odwiedzanej Albanii, która jest zdecydowanie niedocenianym klejnotem tego obszaru.

W ramach wycieczki odwiedzimy pozostałości miast starożytnej Grecji, Cesarstwa Rzymskiego i Bizantyńskiego oraz Imperium Osmańskiego, obecnie wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a tam przewidzieliśmy zwiedzanie zabytków klasy zero, m.in. Grobowiec Macedoński w Werginie czy klasyczne obiekty w Salonikach i Stambule. Zaplanowaliśmy lokalne atrakcje regionu: będziemy degustować wino, robić zakupy na miejscowych bazarach i przeglądać się w krystalicznie czystej tafli Jeziora Ochrydzkiego – a w wielu miejscach będziemy jedynymi turystami pośród miejscowych.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Wylot z Warszawy do Skopje, Macedonia. Zwiedzanie stolicy Dzień 2 Skopje – Ochryda. Degustacja win, zwiedzanie ruin w Stobi oraz w Heraklei Dzień 3 Ochryda – zwiedzanie miasta i rejs po Jeziorze Ochrydzkim Dzień 4 Ochryda – Korcza, Albania. Klasztor św. Nauma, Drilon i stara dzielnica Korczy Dzień 5 Korcza – Saloniki, Grecja. Grobowiec Macedoński w Werginie i Pella, miasto narodzin Aleksandra Wielkiego Dzień 6 Saloniki – zwiedzanie miasta i czas wolny Dzień 7 Saloniki – Edirne, Turcja. Spacer wybrzeżem Morza Egejskiego i zwiedzanie Edirne Dzień 8 Edirne – Stambuł. Przyjazd do Stambułu i rejs po Bosforze Dzień 9 Stambuł. Zwiedzanie miasta - m.in. Błękitny Meczet, Sarkofag Aleksandra, plac Sultanahmet i miejscowy bazar Dzień 10 Czas wolny w Stambule. Wylot do Warszawy

• Opiekę polskiego pilota

16

• Bezpośredni przelot na trasie Warszawa – Skopje i Stambuł – Warszawa • Zakwaterowanie w hotelach 3*/4*/5*, w pokojach 2-osobowych • Wyżywienie (śniadanie codziennie, obiady w 1, 2 i 4 dzień oraz kolacje w dniach 1-5 i 7-9) • Transport autokarem, o ile w programie nie zaznaczono inaczej • Ubezpieczenie podstawowe KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie


www.albatros.pl

08/05 2020

EUROPA

8 dni

ALBATROS

cena 3.898 zł

Bałkańska przygoda

Czarnogóra, Albania, Kosowo, Północna Macedonia

Zapraszamy w podróż przez kraje Półwyspu Bałkańskiego, wciąż tajemniczą Albanię, malowniczą Czarnogórę, mało znane Kosowo i piękną Macedonię Bałkany coraz liczniej odwiedzane przez turystów to zaskakująca mieszanka wspaniałych krajobrazów, ciekawej historii oraz wyśmienitej śródziemnomorskiej kuchni. To swoisty tygiel kulturowo-wyznaniowy. Tylko tutaj podczas jednej wycieczki można zobaczyć meczet Sinan Paszy z okresu Imperium Osmańskiego, zbudowany z kamieni pochodzących z ruin prawosławnego klasztoru, rzymsko-katolicką katedrę Św. Tryfona w Kotorze czy

cerkiew Św. Trójcy w Budvie (Czarnogóra) lub bizantyjski klasztor w Graczanicy (Kosowo). Przemierzając Bałkany zachwycimy się pięknem przyrody w Kanionie Matka (Macedonia), przejrzymy w wyjątkowo czystych wodach Jeziora Ochrydzkiego, zobaczymy starożytny amfiteatr w Ochrydzie oraz Stary Bazar w Skopje. Na trasie wycieczki czeka nas dużo więcej atrakcji jak m.in. wizyta w Domu Pamięci Matki Teresy czy Kolorowy Meczet w Tetowie. Będzie też okazja, aby spróbować wspaniałej bałkańskiej kuchni oraz wyśmienitych win, a wszystko to na tle cudownej przyrody, lasów, gór i rzek oraz zapierających dech w piersiach widoków.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Wylot z Warszawy. Przylot do Tirany w Albanii i objazd miasta. Przejazd do Ulciń w Czarnogórze Dzień 2 Czarnogóra. Zwiedzanie Cerkwi Św. Trójcy w Budwie, Katedry w Kotorze, degustacja wina w Njegus Dzień 3 Przejazd przez Podgoricę w Czarnogórze. Szkodra w Albanii – Archikatedra Świętego Szczepana i Prawosławna Katedra Narodzenia Pańskiego Dzień 4 Kosowo. Meczet Sinan Paszy w Prizrenie oraz klasztor w Graczanicy. Przyjazd do Skopje w Północnej Macedonii. Dzień 5 Północna Macedonia. Zwiedzanie Skopje – Pomnik Aleksandra Wielkiego, meczet Mustafy Paszy, twierdza Kale. Starożytne wykopaliska w Stobi Dzień 6 Północna Macedonia. Wizyta w wiosce Gorno Nerezi. Kanion Matka. Tetovo. Przyjazd do Ochrydy Dzień 7 Zwiedzanie Ochrydy w Północnej Macedonii – kościół św. Zofii, twierdza Cara Samuela, Jezioro Ochrydzkie. Rzeka Czarny Drim w Strudzet Dzień 8 Przejazd z Ochrydy do Tirany. Wylot do Polski

• Opiekę polskiego pilota • Przelot rejsowy w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa - Tirana– Warszawa • Zakwaterowanie w hotelach 4* w pokoju 2-osobowym (1 nocleg w Ulciniu w Czarnogórze, 1 noceg w Trebinje w Bośni i Hercegowinie, 1 nocleg w Szkodrze w Albanii, 2 noclegi w Skopje w Północnej Macedonii, 2 noclegi w Ochrydzie w Północnej Macedonii) • Wyżywienie zgodnie z programem (śniadania i kolacje) • Transport autokarem, o ile w programie nie zaznaczono inaczej Wyżywienie: śniadania • Ubezpieczenie podstawowe KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie

17


ALBATROS

Rezerwacje +48 22 128 48 81

EUROPA

Miasta, które warto zobaczyć

01/0501/05 2020 2020 8 dni 8 dni cena 5.698 cena 5.698 zł zł Hotele 4*

Carska Rosja Poznaj dwa największe miasta Rosji - Moskwę i Sankt Petersburg - wybierając się w klasyczną podróż w głąb historii, od Placu Czerwonego po Pałac Zimowy Wybierz się w podróż z Albatros Travel do najciekawszych miast Rosji. Nasza przygoda rozpocznie się w stolicy Rosji, gdzie będziemy mieć wystarczajaco dużo czasu na poznanie najbardziej znanych zabytków. Do Sankt Petersburga pojedziemy

nocnym pociągiem, by tam oglądać skarby historii, między innymi Pałac Zimowy. Zobaczymy grobowiec Carycy Dagmar matki ostatniego cara, która spoczywa w soborze, w Twierdzy Pietropawłowskiej. W trakcie podróży będzie wiele okazji, aby poznać kulturę i historię Rosji, a pilot wycieczki zadba o bezpieczeństwo grupy podczas całego wyjazdu.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Wylot z Warszawy do Moskwy. Zakwaterowanie w hotelu Dzień 2 Moskwa. Spacer po dzielnicy Zamoskworieczje, Wzgórza Worobiowe, Plac Czerwony i Sobór Chrystusa Zbawiciela Dzień 3 Moskwa. Zwiedzanie Kremla, Zbrojowni kremlowskiej, przejazd moskiewskim metrem Dzień 4 Moskwa. Rosyjskie muzeum sztuk plastycznych: Państwowa Galeria Tretiakowska. Nocny pociąg „Grand Express” do Sankt Petersburga Dzień 5 Przyjazd do Sankt Petersburga. Zwiedzanie miasta w tym Twierdzy Pietropawłowskiej Dzień 6 Sankt Petersburg. Pałac Zimowy/Państwowe Muzeum Ermitażu i czas wolny Dzień 7 Sankt Petersburg. Zwiedzanie Carskiego Sioła i Bursztynowej Komnaty oraz Peterhofu Dzień 8 Wylot z St. Petersburga do Warszawy

• Opiekę polskiego pilota

18

• Przelot samolotem rejsowym w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa – Moskwa oraz Sankt Petersburg – Warszawa • Zakwaterowanie w hotelach 4* w pokojach 2-osobowych • Przejazd nocnym pociągiem „Grand Express” na trasie Moskwa - Sankt Petersburg w 2. klasie (przedział 4-osobowy), czas przejazdu ok 7,5h • Transport podany w programie • Wyżywienie: śniadania • Ubezpieczenie podstawowe KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie


www.albatros.pl

01/05 i 15/08 2020

EUROPA

5 dni

ALBATROS

cena 4.298 zł

St. Petersburg – miasto białych nocy

Kiedy światło dnia na dobre zagości w tym najdalej na północ położonym wielomilionowym mieście, jego pałace, kanały i parki zyskują dodatkowy blask Wenecja Północy, Okno na Europę, Północna stolica to tylko kilka nazw jakimi określany jest St. Petersburg. Miasto zachwyca swoim położeniem, przemyślanym planem ulic i placów, wyznaczonych przez Piotra I i jego następców, którzy przez lata stworzyli z St. Petersburga architektoniczną perłę w koronie Rosyjskiego Imperium. Miasto miało także ogromny

Pałac Zimowy, Ermitaż, Carskie sioło

wkład w historię i kulturę Rosji, o czym przekonamy się odwiedzając najważniejsze zabytki miasta m.in. Sobór św. Izaaka z pozłacaną kopułą; Pałac Katarzyny w Carskim Siole z legendarną bursztynową komnatą, oraz Ermitaż, w którym zobaczymy dzieła Picassa, da Vinci, Rembrandta i Moneta. W czasie wolnym zachęcamy do wizytyw muzeum Faberge czy muzeum wódki.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Wylot z Warszawy do Sankt Petersburga. Zakwaterowanie w hotelu Dzień 2 Sankt Petersburg. Zwiedzanie miasta, m.in. Twierdzy Pietropawłowskiej i Soboru św. Izaaka Dzień 3 Sankt Petersburg. Pałac Zimowy/Muzeum Ermitażu oraz wizyta w muzeum wódki wraz z degustacją (dodatkowo płatne) Dzień 4 Sankt Petersburg. Pałac Katarzyny w Carskim Siole wraz z bursztynową komnatą, oraz Muzeum Farbergé (dodatkowo płatne) Dzień 5 Wylot z Sankt Petersburga do Warszawy

• Opiekę polskiego pilota • Bezpośredni przelot rejsowy w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa – Sankt Petersburg - Warszawa • 4 noclegi w Park INN Nevsky (4*) w St. Petersburgu • Wyżywienie zgodnie z programem (codziennie śniadania, 3 lunche ) • Transport autokarem, o ile w programie nie zaznaczono inaczej • Ubezpieczenie podstawowe KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie

19


ALBATROS

Rezerwacje +48 22 128 48 81

EUROPA

25/06 2020

11 dni

cena 13.498 zł

Dookoła Bajkału

– szamani, Buriaci i syberyjska przyroda Jezioro Bajkał i rejs na wyspę Olchon, bezkresne lasy Syberii i wspaniałe krajobrazy Zobacz Jezioro Bajkał, poczuj atmosferę syberyjskiej wsi, poznaj lokalną gościnność. Naszą podróż przez Rosję zaczniemy w Irkucku, zwanego czasem „Paryżem Syberii”. Pociągiem pojedziemy wzdłuż Bajkału, najgłębszego jeziora na świecie, znajdującego się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Zwiedzimy Ułan Ude, gdzie m.in. zobaczymy największy na świecie pomnik-głowę Lenina. Poczujemy wpływy kultury mongolskiej. Popłyniemy w rejs na największą wyspę Bajkału, Olchon i dowiemy się nieco o tamtejszych szamanach.

Program wycieczki Dzień 1 Wylot z Warszawy do Irkucka Dzień 2 Przylot do Irkucka. Zwiedzanie zabytkowego centrum miasta. Wizyta we wsi Wierszyna Dzień 3 Irkuck- Listwianka. Muzeum Bajkału oraz na lokalnym targu, na którym handluje się i rybami, i pamiątkami. Obiad z domowej kuchni słodkowodna ryba omul Dzień 4 Listwianka -Port Bajkał- Sludianka - Bajkalsk. Podróż pociągiem wzdłuż jeziora Bajkał Dzień 5 Bajkalsk -Tanchoj- Ułan Ude. Wioska Tanchoj i Bajkalski Rezerwat Biosfery Dzień 6 Ułan Ude. Wycieczka do uniwersytetu buddyjskiego przy buddyjskim klasztorze w Iwołdze, wizyta w wiosce staroobrzędowców i zwiedzanie Ułan Ude Dzień 7 Ułan Ude - Griemiaczinsk. Spacer wzdłuż plaży i kąpiel. Czas wolny Dzień 8 Griemiaczinsk -Turka-wyspa Olchon. Rejs na największą wyspę Bajkału, Olchon Dzień 9 Wyspa Olchon. Wycieczka do groty szamana, wioska Pieszczana i półwysep Choboj Dzień 10 Wyspa Olchon – Irkuck. Rejs promem z wyspy na stały ląd, park etnograficzny złota Orda i kolacja pożegnalna Dzień 11 Wylot z Irkucka do Warszawy

20

Cena zawiera • Opiekę polskiego pilota • Przelot samolotem rejsowym w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa – Moskwa oraz Sankt Petersburg – Warszawa • Zakwaterowanie w hotelach 4* w pokojach 2-osobowych • Przejazd nocnym pociągiem „Grand Express” na trasie Moskwa - Sankt Petersburg w 2. klasie (przedział 4-osobowy), czas przejazdu ok 7,5h • Transport podany w programie • Wyżywienie: śniadania • Ubezpieczenie podstawowe KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie


13/05 2020

13/05 2020 www.albatros.pl

8 dni 8 dni

cena 6.498 zł cena 6.498 zł

ALBATROS

Izrael z Jordanią w 8 dni Skarby Ziemi Świętej i relaks nad Morzem Martwym. Jerozolima – miasto tradycji, religii i historii. Podróż kulturowa do Petry W ciągu 8-dniowej wycieczki odkryj z biurem Albatros dwa fascynujące kraje: Izrael i Jordanię. Poznaj Jerozolimę - święte miasto trzech największych religii świata oraz Amman - stolicę Jordanii. Odwiedź miejsca nierozerwalnie związane z Pismem Świętym oraz historią chrześcijaństwa jak Nazaret, Betlejem, Jez. Galilejskie czy Kana Galilejska. Poczuj emocje Mojżesza na szczycie góry Nebo, gdy zobaczył Ziemię Obiecaną, do której nie było mu jednak dane wkroczyć. W Morzu Martwym, najniższym miejscu na ziemi zażyj kąpieli dla duszy i ciała. Niezapomnianym punktem programu będzie Petra, jeden z Siedmiu Cudów Świata, różowe miasto, które było zapomniane przez setki lat.

10/02 2020

8 dni

Program wycieczki Dzień 1 Wylot z Warszawy do Tel Awiwu Dzień 2 Jezioro Galilejskie. Kafarnaum. Kibuc Shaar Hagolan. Nazaret Dzień 3 Yardenit – miejsce chrztu Jezusa. Przejazd do Jordanii. Jerash – „rzymskie miasto” Dzień 4 Petra wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Amman Dzień 5 Wjazd na Górę Nebo. Madaba – mozaiki bizantyjskie. Przejazd mostem Allenby do Izraela. Jerycho - Góra Kuszenia Dzień 6 Jerozolima – Góra Oliwna, Ogród Oliwny, „Ściana płaczu”, Wzgórze Świątynne, Droga krzyżowa - Via Dolorosa, Bazylika Grobu Świętego, Wieczernik Dzień 7 Betlejem – Kościół Narodzenia Pańskiego. Kąpiel w Morzu Martwym. Masada Dzień 8 Wylot z Tel Awiwu do Warszawy

Cena zawiera Przelot, transport, opiekę polskiego pilota, noclegi, wyżywienie: 2 posiłki dziennie, wycieczki i bilety wstępów, ubezpieczenie KL i NNW

cena 5.998 zł

Izrael wczoraj i dziś

Hotele 3*,4*,5*

Podróż śladami starożytnej i nowożytnej historii Izraela od ziem biblijnych wzdłuż rzeki Jordan po nowoczesny Tel Awiw i Haifę nad Morzem Śródziemnym Żadne inne miejsce na ziemi nie znaczy tyle dla ludzkości co ten kawałek pustyni, który Żydzi nazywają Izraelem. Krzyżowcy podbili Jerozolimę i większość kraju w 1099 roku. Parę stuleci później przyjechali Muzułmanie pod wodzą Saladyna. W roku 73 żydowscy bojownicy nie mając szans na wygraną w walce z Rzymianami, popełnili zbiorowe samobójstwo w Masadzie. Jest to zaledwie epizod fantastycznej historii biblijnej, która stanowi temat przewodni tej podróży. Jednak, podczas naszej wycieczki zobaczymy też nowe oblicze Izraela z tętniącym życiem Tel Awiwem czy Hajfą.

Cena zawiera

Program wycieczki Dzień 1 Przelot z Warszawy do Tel Awiwu. Przejazd do hotelu Dzień 2 Jezioro Galilejskie. Starożytna synagoga w Kafarnaum. Kibuc Shaar Hagolan. Yardenit – miejsce chrztu Chrystusa Dzień 3 Kana Galilejska. Bazylika Zwiastowania Pańskiego w Nazaret. Kościół św. Piotra w Tel Awiwie. Przyjazd do Betlejem Dzień 4 Góra Oliwna. Ściana Płaczu. Wzgórze Świątynne. Via Dolorosa. Bazylika Grobu Świętego. Wieczernik Dzień 5 Targ Machene Yehuda. Winiarnia Mony Dzień 6 Muzeum Holocaustu Yad Vashem. En Kerem – miejsce narodzin Jana Chrzciciela. Izraelski parlament Kneset. Betlejem. Kolacja w palestyńskim domu Dzień 7 Góra Kuszenia w Jerycho. Morze Martwe. Twierdza Masada Dzień 8 Wylot do Polski

Przelot, transport, opiekę polskiego pilota, noclegi, wyżywienie: 2 posiłki dziennie, wycieczki i bilety wstępów, ubezpieczenie KL i NNW

21


ALBATROS

Rezerwacje +48 22 128 48 81

EUROPA

23/04 i 15/09 2020

7 dni

cena 3.998 zł

Gościnna Gruzja Gruzja to tysiącletnia historia, górskie krajobrazy, stare klasztory, tradycyjne potrawy, najlepsze winiarnie i urokliwe Tbilisi Gruzińska gościnność jest bardzo dobrze znana a gruzińskie powiedzenie „Gość jest wysłannikiem Pana Boga” tylko to potwierdza. Gruzini to doskonali gospodarze, a każdy gość jest podejmowany wspaniałą ucztą – suprą, podczas której wygłaszane są piękne toasty, przepełnione patriotyzmem i dumą ze swojego pochodzenia. Gruzini to naród dumny nie tylko ze swojej historii pełnej dramatycznych zwrotów, ale także ze swojej kuchni, która należy do jednej z najlepszych na świecie. Zwiedzanie rozpoczniemy od stolicy Gruzji, Tbilisi, w której

zobaczymy wiele ciekawych obiektów architektury oraz urokliwe stare miasto. Pojedziemy na całodzienną wycieczkę do wspaniałego kompleksu klasztornego, Dawit Garedża, rozciągającego się na pustkowiach pod granicą z Azerbejdżanem. Zwiedzimy muzeum Józefa Stalina, radzieckiego przywódcy, który z pochodzenia był Gruzinem. Jadąc do Gori zajrzymy do miasta Uplisciche, którego starożytna zabudowa liczy sobie prawie 3000 lat. Udamy się również w góry, do Kachetii, która słynie z wybornych gatunków wina. Odwiedzimy najlepsze winiarnie Gruzji. Spróbujemy znakomitych lokalnych przysmaków, przygotowanych przez miejscowe rodziny i weźmiemy udział w suprze – gruzińskiej uczcie.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Wylot z Warszawy do Tbilisi Dzień 2 Przylot do Tbilisi w Gruzji. Zwiedzanie miasta w programie stare miasto, łaźnie, twierdza Narikala i Aleja Rustawelego Dzień 3 Tbilisi – Dawit Garedża – Tbilisi. Wykuty w skale zespół klasztorny Dawit Garedża, położony na granicy z Azerbejdżanem Dzień 4 Tbilisi - Gori – Uplisciche – Mccheta – Tbilisi. Muzeum Stalina w Gori, starożytne skalne miasto Uplisciche, monastyr Dżwari (UNESCO) i katedra Sweti Cchoweli Dzień 5 Tbilisi – Gremi – Kvareli – Tbilisi. Warownia Gremi, degustacja wina i tradycyjny posiłek w gruzińskiej wiosce Dzień 6 Tbilisi – czas wolny lub wycieczka do Kazbegi (dodatkowo płatna) Dzień 7 Wylot z Tbilisi do Warszawy

• Opiekę polskiego pilota

22

• Bezpośredni przelot rejsowy w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa - Tbilisi - Warszawa • Zakwaterowanie w hotelu 3* w pokoju 2-osobowym • Wyżywienie 2 posiłki dziennie • Transport autokarem, o ile w programie nie zaznaczono inaczej • Ubezpieczenie podstawowe KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie


www.albatros.pl

09/05 i 04/09 2020

EUROPA

11 dni

ALBATROS

cena od 5.998 zł

Armenia i Gruzja – perły Kaukazu

Chrześcijańskie klasztory, wspaniałe krajobrazy, znakomite lokalne potrawy, wyborne wino oraz urzekające miasta Erywań i Tbilisi Kaukaz czeka na nas z otwartymi ramionami - piękne góry, zielone doliny, winnice, starożytne kościoły i wielka gościnność: „Każdy gość jest wysłannikiem Boga” - mówi stare gruzińskie przysłowie. Gruzja i Armenia to najstarsze chrześcijańskie kraje na świecie. Podziwiać będziemy ich zabytki historyczne i kulturowe w tym

zespoły klasztorne wpisane na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO- klasztory Geghard oraz Hachpat. Odwiedzimy nowoczesne stolice - w Erywaniu poczujemy smak kawy, która pobudzi do odkrywania coraz dalszych zakątków tego ciekawego miasta z licznymi butikami, a w Tbilisi skorzystamy ze znakomitej oferty kulinarnej tutejszych restauracji. Będziemy degustować gruzińskie wino i zjemy obiad w winnicy, spróbujemy również lokalnej wódki – czaczy – zagryzanej gruzińskimi specjałami.

Program wycieczki Dzień 1 Wylot z Warszawy Dzień 2 Erywań. Zwiedzanie miasta, m.in. Muzeum Historii Armenii, Plac Republiki, Opera, Kaskady i Pomnik Ofiar Ludobójstwa Ormian Dzień 3 Wyjazd do Wagharszapat, klasztor Chor Wirap i wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ruiny katedry w Zwartnocu Dzień 4 Wyjazd do destylarni brandy, świątynia w Garni, wpisany na listę UNESCO Klasztor Geghard i Instytut Matenadaran Dzień 5 Erywań-Tbilisi. Jezioro Sewan - wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO klasztor Hachpat - górskie miasto Dilidżan– Jezioro Sewan – Tbilisi, Gruzja Dzień 6 Zwiedzanie Tbilisi, m.in. świątyni Metechi, łaźni i twierdzy Narikala Dzień 7 Tbilisi – Gudauri. Mccheta. Monastyr Dżwari, Katedra Sweti Cchoweli, muzeum Stalina i starożytne miasto Uplisciche Dzień 8 Gudauri – Tbilisi. Kazbek, Stepantsminda i przejazd samochodami SUV do klasztoru Cminda Sameba (Święta Trójca) Dzień 9 Wycieczka do górskiego miasteczka Signagi i odkrywanie tradycyjnej produkcji wina Dzień 10 Czas wolny w Tblisi. Nowoczesne Tbilisi (wycieczka dodatkowo płatna) Dzień 11 Wylot z Tbilisi do Warszawy

Cena zawiera • Opiekę polskiego pilota • Przelot rejsowy w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa - Erywań, Tbilisi – Warszawa, w obie strony z przesiadką • Zakwaterowanie w hotelach 3*/4* w pokoju 2-osobowym (4 noclegi w Erywaniu, 5 noclegów w Tbilisi, 1 nocleg w Gudauri) • Wyżywienie z programem (śniadania codziennie; lunch codziennie poza 10 dniem; kolacje 1, 2, 5, 7 i 10 dzień) • Transport autokarem, o ile w programie nie zaznaczono inaczej • Ubezpieczenie podstawowe KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie

23


ALBATROS

Rezerwacje +48 22 128 48 81

EUROPA

24/07 2020

6 dni

cena 4.998 zł

Bergen i norweskie fiordy Udaj się do najpiękniejszych miejsc w kraju wikingów. Zobacz majestatyczne fiordy, góry rzeźbione lodowcem i wodospadami oraz klimatyczne miasteczka Norwegii

ścianami wysokich gór. Odwiedzimy miasteczko Geiranger nad fiordem o tej samej nazwie, otoczone górami. To jedno z najsłynniejszych miejsc wśród norweskich fiordów.

Podróż do Norwegii to przygoda nie tylko dla entuzjastów Północy, ale także wspaniałej natury i klimatycznych portowych miasteczek. Wycieczkę zaczniemy w Oslo skąd pojedziemy do Hamar mijając Lillehammer oraz pierwszy norweski park narodowy Rondane. Miłośnicy cudów natury znajdą tu coś dla siebie. Majestatyczne góry pokryte lodowcem oraz skały rzeźbione przez wodospady. Pojedziemy słynną Droą Trolli, na której końcu zobaczymy zapierający dech w piersiach widok na pokonaną serpentynę dróg oraz dolinę uwięzioną miedzy

Zwiedzimy także klimatyczne miasto Bergen i jego dzielnicę Brygen, gdzie stłoczone są wysokie kolorowo pomalowane kamieniczki oraz zgłębimy historię miasta, która sięga XIII wieku. W drodze do Oslo udamy się w rejs z Gudvangen do Flåm, by cieszyć się widokiem wodospadów, majestatycznych gór oraz malowniczych osad z czerwonymi drewnianymi chatkami. Zatrzymamy się także w miasteczku sportów zimowych w Geilo. Ostatni dzień spędzimy w stolicy Norwegii, gdzie zakończymy naszą podróż.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Wylot z Warszawy do Oslo. Przejazd do Hamar Dzień 2 Hamar - Lillehammer – Droga Trolli-Geiranger. Skocznia w Lillehammer, dolina Gudbrandsdalen Dzień 3 Geiranger – Hellesylt – Sognefjorden – Bergen. Wycieczka statkiem po fiordzie z Geiranger do Hellesylt Dzień 4 Bergen – Gudvangen - Flåm – Geilo. Spacer po Bergen. Wycieczka statkiem po fiordzie między Gudvangen i Flåm Dzień 5 Geilo – Oslo. Zwiedzanie Oslo, ulica Karl Johan i park Frognerparken Dzień 6 Czas wolny. Wylot z Oslo do Warszawy

• Opiekę polskiego pilota

24

• Bezpośredni przelot rejsowy w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa - Oslo - Warszawa • Zakwaterowanie w hotelu 3* w pokoju 2-osobowym • Wyżywienie 5 śniadań i 4 kolacje (dni 1-4) • Wycieczki i bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, zgodnie z programem • Ubezpieczenie podstawowe KL i NNW


www.albatros.pl

ALBATROS

Azja 25


ALBATROS

Rezerwacje +48 22 128 48 81

AZJA

01/05 2020

9 dni

cena 12.998 zł

Czas na Japonię Shintoistyczne świątynie, wspaniała przyroda, drapacze chmur i neony - poznaj Japonię, krainę kontrastów Albatros Travel zaprasza w podróż do Japonii, kraju bogatego w wielowiekową historię, liczne drewniane świątynie shintō i nowoczesne zdobycze naszej cywilizacji. Poznamy Tokio z jego słynną dzielnicą Shibuya pełną tłumów, neonów i reklam. Odwiedzimy świątynię Meiji Jingu wybudowaną na cześć cesarza Meiji, podczas panowania którego (1868-1912) położono podwaliny pod budowę potężnego, nowoczesnego państwa japońskiego.

Na trasie naszej wycieczki znajdzie się także Pałac Cesarski w Tokio, a w Parku Narodowym Fudżi-Hakone-Izu podziwiać będziemy widok na majestatyczną górę Fudżi. W dalszej części podróży udamy się do Kioto, gdzie zachwycą nas - złoty Pawilon i zamek Nijo – dawniej siedziba shogunów. Zobaczymy też Hiroszimę, unoszącą się na wodzie bramę torii oraz posąg Wielkiego Buddy w Nara. Jednak oprócz zabytków historii oraz miejsc kultu religijnego podczas naszej wyprawy poznamy także kulturę, zwyczaje i wyśmienitą kuchnię.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Wylot z Warszawy Dzień 2 Przylot do Tokio. Transfer do hotelu Dzień 3 Tokio. Świątynia Meiji Jingu. Harajuku. Wieżowce w Shibuya. Ekskluzywna Ginza. Pałac Cesarski Dzień 4 Tokio. Targ rybny Tsukiji. Ogród Hamarikyu. Dzielnica Odaiba. Świątynia Senso-ji. Narodowy Stadion Olimpijski Dzień 5 Wycieczka do Hakone. Góra Fuji Dzień 6 Zwiedzanie Kioto. Zamek Nijo. Złota Świątynia. Dzielnica Gion Dzień 7 Wycieczka do Hiroszimy. Wyspa Miya-jima Dzień 8 Świątynia Fushimi Inari. Posąg Wielkiego Buddy w Nara. Przejazd do Osaki. Wieczorem wylot do Polski Dzień 9 Przylot do Warszawy

• Opiekę polskiego pilota

26

• Przelot rejsowy w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa –Tokio, Osaka – Warszawa, w obie strony z przesiadką • Podróż pociągiem Shinkansen z Kioto do Hiroszimy i z powrotem • Zakwaterowanie w hotelach 3* i 4* w pokojach 2-osobowych (6 nocy – 3 noce w Tokio, 1 noc w Hamamatsu, 2 noce w Kioto) • Wyżywienie zgodnie z programem (6 śniadań) • Transport autokarem o ile w programie nie zaznaczono inaczej • Ubezpieczenie podstawowe KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie


www.albatros.pl

23/03 2020

AZJA

10 dni

cena 8.689 zł

ALBATROS

2 posiłki dziennie

Chiny

od historii do nowoczesności Wspaniałe zabytki Pekinu, Mur Chiński, ósmy cud świata czyli Terakotowa Armia w Xi’an oraz ultra nowoczesny Szanghaj Zapraszamy w podróż po najciekawszych miejscach w Chinach. W Pekinie zobaczymy m.in. Mur Chiński, Zakazane Miasto oraz fabrykę jedwabiu. W Xi’an poznamy sięgającą 2000 lat historię Terakotowej Armii i na własne oczy zobaczymy tysiące terakotowych żołnierzy stojących w szyku bojowym, którzy

podążyli za pierwszym chińskim cesarzem do samego grobu. Współczesne Chiny to przede wszystkim pulsujący życiem Szanghaj, który słynie ze swoich drapaczy chmur oraz ogromnej ilości sklepów. Poczujemy też smak prawdziwych Chin dzięki zajęciom tai-chi, posiłkom w lokalnych restauracjach czy podczas przejazdu nocnym pociągiem do Xi’an.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Wylot z Warszawy Dzień 2 Przylot do Pekinu i Świątynia Nieba Dzień 3 Pekin. Plac Tienanmen tj. Plac Niebiańskiego Spokoju, Zakazane Miasto, Wzgórze Węglowe, wizyta w fabryce jedwabiu Dzień 4 Pekin. Chiński Mur, odwiedziny w fabryce chińskiej porcelany Cliosonne oraz w fabryce herbaty, Wieża Bębna oraz hutongi Pekinu. Nocny pociąg do Xi’an Dzień 5 Przyjazd do Xi’an. Wielka Pagoda Dzikiej Gęsi, miejskie mury obronne i Stare Miasto Dzień 6 Xi’an. Zajęcia Tai-chi, Terakotowa Armia, wytwórnia terakoty Dzień 7 Lot Xi’an - Szanghaj. Budynek Jin Mao oraz wycieczka po porcie Dzień 8 Szanghaj. Bazar Yuyuan, Muzeum Szanghaju, Nanjing Lu, fabryka pereł Dzień 9 Szanghaj. Czas wolny oraz pożegnalna kolacja Dzień 10 Wylot do Warszawy

• Opiekę polskiego pilota • Przelot rejsowy w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa - Pekin i Szanghaj - Warszawa z przesiadką • Przelot wewnętrzyny na trasie Xi’an - Szanghaj • Zakwaterowanie w hotelach w pokojach 2-osobowych (7 nocy) • Przejazd nocnym pociągiem na trasie Pekin - Xian w 4-osobowym przedziale • Wyżywienie: codzienne śniadania, obiady (z wyjątkiem dnia 9) i kolacje (z wyjątkiem dni 3, 6, 8) • Transport podany w programie • Ubezpieczenie podstawowe KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie

27


ALBATROS

Rezerwacje +48 22 128 48 81

AZJA

Przedłuż wycieczkę o wypoczynek na wyspie Phu Quoc

13/10, 10/11 2020, 16/02 i 09/03 2021

13-17 dni

cena od 8.998 zł

Zachwycający Wietnam Poznaj największe atrakcje Wietnamu - czyli najważniejsze miasta: Hanoi, Hoi An, Hué i Ho Chi Minh, Deltę rzeki Mekong oraz weź udział w rejsie po Zatoce Ha Long Wyrusz na wycieczkę z biurem Albatros Travel i zobacz to, co najlepszego ma do zaoferowania Wietnam. Jednym z większych przeżyć będzie rejs po Zatoce Ha Long, pośród 3 000 wapiennych wysepek. Zatoka ta umieszczona

została na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Odwiedzimy również cztery interesujące i bardzo różne miasta wietnamskie: tętniące życiem Hanoi z wieloma historycznymi zabytkami, czarujące Hoi An wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz dawną stolicę cesarstwa Hué z mnóstwem pałaców, świątyń i cesarskich mauzoleów. W kontraście do nich stoi nowoczesne miasto Ho Chi Minh, skąd udamy się w stronę tuneli Cu Chi oraz Delty rzeki Mekong.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Wylot z Warszawy do Hanoi Dzień 2 Hanoi. Wycieczka rikszami przez zabytkową część miasta. Jezioro Hoan Kiem Dzień 3 Hanoi. Zwiedzanie miasta: mauzoleum Ho Chi Minha, Pagoda na Jednej Kolumnie, Świątynia Literatury oraz Wodny Teatr Lalek Dzień 4 Hanoi – niezwykły cud natury Zatoka Ha Long. Rejs pośród wapiennych wysepek i nocleg na statku w zatoce Dzień 5 Ha Long – Hanoi. Podróż samolotem do Da Nang, a następnie autokarem do Hoi An Dzień 6 Hoi An. Wycieczka rowerowa. Wyspa Kim Bong, wizyta w pracowni lokalnych rzemieślników. Spacer po zabytkowej części miasta Hoi An. Dzień 7 Dzień wolny w mieście Hoi An Dzień 8 Hoi An – Hué. Przełęcz Hai Van, rejs Rzeką Perfumową, pagoda Thien Mu oraz mauzoleum Tu Duc Dzień 9 Hué. Wycieczka rikszami do zabytkowej części miasta, cytadela. Przelot do miasta Ho Chi Minh (dawny Sajgon) Dzień 10 Ho Chi Minh – rejs Deltą rzeki Mekong Dzień 11 Ho Chi Minh. Tunele Cu Chi, zwiedzanie miasta i kolacja pożegnalna Dzień 12 Poranny spacer po parku, wizyta na bazarze i wylot z Ho Chi Minh do Warszawy Dzień 13 Przylot do Warszawy

• Opiekę polskiego pilota

28

• Przelot rejsowyw klasie ekonomicznej na trasie Warszawa – Hanoi, Ho Chi Minh – Warszawa, w obie strony z przesiadką • Dwa przeloty krajowe na trasie Hanoi – Da Nang, Hue – Ho Chi Minh • Zakwaterowanie w hotelach 3*/4* w pokojach 2-osobowych • Wyżywienie zgodnie z programem (10 śniadań, 7 obiadów, 6 kolacji) • Transport autokarem, o ile w programie nie zaznaczono inaczej • Ubezpieczenie podstawowe KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie


Rezerwacje +48 22 128 48 81 www.albatros.pl

24/04, 14/06 i 09/08 2020

AZJA

14 dni

ALBATROS

cena od 7.298 zł

Dzień dobry Wietnam! Poznaj tętniące życiem miasto Ho Chi Minh (dawny Sajgon), tunele Cu Chi, Deltę rzeki Mekong, a następnie odpoczywaj przez cały tydzień na plaży w Phan Thiet Naszą przygodę z Wietnamem rozpoczniemy w dużym, nowoczesnym mieście Ho Chi Minh (dawny Sajgon), które będziemy mogli poznać także na własną rękę. Kolejny punkt programu to zwiedzanie słynnych tuneli Cu Chi, znanych

z wojny Wietnamskiej oraz wizyta w Delcie rzeki Mekong, w miejscu jej ujścia do morza. Stąd trasa wycieczki poprowadzi nas na wschód do Phan Thiet, gdzie cały tydzień spędzimy w 4-gwiazdkowym hotelu położonym bezpośrednio przy pięknej plaży. Podczas pobytu będzie czas zarówno na wypoczynek jak i na uczestnictwo w wielu wycieczkach. Pogoda będzie sprzyjać wypoczynkowi na plaży oraz kąpielom

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Wylot z Warszawy do Ho Chi Minh Dzień 2 Przylot do Ho Chi Minh. Powitalna kolacja Dzień 3 Ho Chi Minh, tunele Cu Chi, zwiedzanie miasta Dzień 4 Ho Chi Minh. Dzień wolny Dzień 5 Ho Chi Minh City i Vinh Long w delcie rzeki Mekong Dzień 6 Vinh Long. Wycieczka rowerowa, targ i kurs gotowania Dzień 7 Vinh Long. Wyprawa łodzią po sieci kanałów Dzień 8 Vinh Long do Ho Tram Dzień 9-12 Ho Tram. Indywidualny wypoczynek na plaży Dzień 13 Przejazd autokarem z Ho Tram do Ho Chi Minh. Wylot z Ho Chi Minh do Warszawy Dzień 14 Przylot do Warszawy

• Opiekę polskiego pilota • Przelot rejsowyw klasie ekonomicznej na trasie Warszawa - Ho Chi Minh – Warszawa, w obie strony z przesiadką • Zakwaterowanie w hotelach 3*/4* w pokojach 2-osobowych (11 nocy - 4 noce w Sajgonie w hotelu 3* oraz 7 nocy w Phan Thiet/Mui Ne w hotelu 4*) • Wyżywienie zgodnie z programem (11 śniadań, 2 obiady, 1 kolacja) • Transport autokarem, o ile w programie nie zaznaczono inaczej • Ubezpieczenie podstawowe KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie

29


ALBATROS

Rezerwacje +48 22 128 48 81

AZJA

06/04, 08/06, 05/10, 30/11 2020 i 18/01 2021

10 dni

Tajlandia i Kambodża Zobacz jeden z największych na świecie kompleksów świątynnych-Angkor Wat oraz Wielki Pałac Królewski w Bangkoku

Program wycieczki Dzień 1 Wylot z Warszawy do Phnom Penh Dzień 2 Przylot do Phnom Penh. Wycieczka rowerowa. Czas wolny Dzień 3 Phnom Penh. Zwiedzanie miasta, Pałac Królewski, Muzeum Ludobójstwa Tuol Sleng i Pola Śmierci Dzień 4 Phanom Penh - Siem Reap Dzień 5 Siem Reap. Angkor Thom oraz Angkor Wat

Dzień 6 Siem Reap - Battambang. Świątynia Wat Phnom Banan. Phnom Sampeau Dzień 7 Battambang – kolonialna architektura. Rejs po rzece Stung Sangke. Chantaburi Dzień 8 Chantaburi – Bangkok Dzień 9 Bangkok. Zwiedzanie miasta Dzień 10 Wylot z Bangkoku do Warszawy

Cena zawiera Opiekę polskiego pilota, przelot rejsowy w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa - Phnom Penh, Bangkok – Warszawa, w obie strony z przesiadką, zakwaterowanie w hotelach, 4* w pokojach 2-osobowych, wyżywienie zgodnie z programem (8 śniadań, 4 obiady, 2 kolacje), transport autokarem o ile w programie nie zaznaczono inaczej, ubezpieczenie podstawowe KL i NNW, wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie

04/11 2020 i 24/02 2021

16 dni

cena od 8.598 zł

Tajlandia –

zwiedzanie i plażowanie Świątynie i pałace Bangkoku, dawna stolica Ajutthaja, most na rzece Kwai i 6 dni wypoczynku na plaży na wyspie Koh Chang

Program wycieczki Dzień 1 Wylot z Warszawy Dzień 2 Przylot do Bangkoku. Wieczorem zjemy kolację w hotelowej restauracji. Dzień 3 Zwiedzanie Bangkoku ze świątynią Wat Pho, rejs po kanałach i wycieczka rowerowa Dzień 4 Bangkok – Targ na torach – rzeka Kwai, przejazd Koleją Śmierci Dzień 5 Rzeka Kwai. Rejs do Parku Narodowego Sai Yok

Dzień 6 Rzeka Kwai – Ajutthaja Dzień 7 Ajutthaja – Chanthaburi. Plantacja pieprzu i zwiedzanie miasta Dzień 8 Koh Chang. Las namorzynowy, podróż wzdłuż wybrzeża i prom na wyspę Koh Chang Dni 9-14 Odpoczynek na Koh Chang Dzień 15 Koh Chang – wylot do Polski Dzień 16 Przylot do Polski

Cena zawiera Opiekę polskiego pilota, przelot rejsowy w obie strony z przesiadką, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych, wyżywienie śniadania i 6x lunch (dni 3-8), powitalną kolację w dniu drugim, ubezpieczenie podstawowe KL i NNW, wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie

30

cena od 7.498 zł


www.albatros.pl

AZJA

ALBATROS

Przedłuż wycieczkę o wypoczynek w Hua Hin

*nowe terminy wkrótce

12 lub 14 dni

cena od 7.498 zł

Podróż do serca Tajlandii Zapraszamy w podróż przez północną i centralną Tajlandię. Przez fascynujący region Chiang Rai, starożytną Ayutthayę oraz pulsujący życiem Bangkok

odkryjemy liczne smaki słynnej tajskiej kuchni, mającej wielu wielbicieli na całym świecie. W Bangkoku popłyniemy w rejs po rzece Chao Praya obserwując życie mieszkańców stolicy Tajlandii.

To będzie niezapomniana przygoda. Po zwiedzeniu północnej Tajlandii z jej głównymi atrakcjami – Chiang Rai i Chiang Mai, cofniemy się do czasów byłych tajskich stolic: Ayutthaya i Sukhothai. Wybierzemy się na wycieczkę rowerową do historycznego parku Sukhothai, a w Ayutthaya zwiedzimy starożytne świątynie i pagody. Przejedziemy pociągiem trasą historycznej ”Kolei Śmierci” wzdłuż rzeki Kwai. W czasie podróży

Nasz lokalny pilot przewidział kilka niespodzianek. A wszystko po to, aby zapewnić naszym gościom niepowtarzalne przeżycia, których nie znajdziecie w żadnym innym miejscu na świecie. Poznaj z Albatrosem wspaniałą i gościnną Tajlandię. w morzu.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Wylot z Warszawy do Chiang Mai Dzień 2 Po przylocie do Chiang Mai udamy się autokarem do miejscowości Chiang Rai. Zakwaterowanie w hotelu i kolacja powitalna. Dzień 3 Chiang Rai. Plantacje herbaty. Na granicy z Laosem i Birmą. Rejs rzeką Mekong Dzień 4 Przejazd do Chiang Mai. Świątynia Wat Rong Khun. Dzielnica Sankampaeng Dzień 5 Chiang Mai - świątynie Wat Phrathat Doi Suthep i Wat Suan Dok Dzień 6 Przejazd do Sukhothai. Wycieczka rowerowa do Parku Historycznego Sukhothai Dzień 7 Lopburi. Ayutthaya - starożytna stolica Tajlandii Dzień 8 Kanchanaburi - most na Rzece Kwai, Muzeum Przełęczy Ognia Piekielnego Dzień 9 Kanchanaburi. Bangkok Dzień 10 Bangkok. Zwiedzanie miasta Dzień 11 Bangkok. Dzień wolny. Po południu przejazd na lotnisko i powrót do Warszawy Dzień 12 Przylot do Warszawy

• Opiekę polskiego pilota • Przelot rejsowy na trasie Warszawa – Chiang Mai i Bangkok – Warszawa w obie strony z przesiadką • Zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych w hotelach 3* i 4* • Wyżywienie zgodnie z programem (9 śniadań, 7 obiadów: dzień 3-4 i 6-10; 2 kolacje: dzień 2 i 10) • Transport zgodnie z programem • Ubezpieczenie podstawowe KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie

31


ALBATROS

Rezerwacje +48 22 128 48 81

AZJA

15/03, 19/07, 20/09, 17/11 2020 i 16/02 2021

15 dni

cena od 8.498 zł

Angkor - Imperium w głębi dżungli Wycieczka śladami dziedzictwa kulturowego Khmerów przez Tajlandię, Kambodżę i Wietnam, zwiedzanie m.in. słynnego Angkor Wat oraz rejs rzeką Mekong W XII wieku n.e. ówczesny władca Khmerów Surjawarman II rozpoczął budowę imponującego kompleksu świątynnego mającego być największym na świecie, który dzisiaj znany jest jako Angkor Wat. Khmerowie zbudowali nie tylko miasto w środku dżungli, ale i ogromne imperium obejmujące swoim zasięgiem całą południową część Indochin, od Tajlandii po Wietnam.

Naszą podróż rozpoczniemy od Bangkoku w Tajlandii, zwiedzimy Angor Wat, Angor Thom – ostatnią stolicę Imperium Khmerów oraz Phnom Penh – obecną stolicę Kambodży, a następnie udamy się do miasta Ho Chi Minh (dawny Sajgon) w Wietnamie. Odbędziemy rejs rzeką Mekong, weźmiemy udział w wycieczce rowerowej wzdłuż pól ryżowych, odwiedzimy „wioskę pająków”, pływający targ w Delcie rzeki Mekong oraz słynne tunele Cu Chi z czasów wojny w Wietnamie.

Program wycieczki Dzień 1 Wylot z Warszawy do Bangkoku Dzień 2 Przylot do Bangkoku. Zwiedzanie miasta Dzień 3 Przejazd do Chanthaburi Dzień 4 Chanhtaburi – Battambang, Kambodża. Zwiedzanie miasta i rejs Dzień 5 Battambang – Siem Reap. Świątynia Wat Phnom Banan – Killing Caves Dzień 6 Siem Reap. Angkor Thom oraz Angkor Wat Dzień 7 Siem Reap – Phnom Penh. „Wioska Pająków”, zwiedzanie miasta rikszą rowerową Dzień 8 Phnom Penh. Zwiedzanie miasta, Pałac Królewski, Muzeum Ludobójstwa Tuol Sleng i Pola Śmierci

32

Cena zawiera Dzień 9 Phnom Penh, rejs rzeką Mekong do Chau Doc w Wietnamie Dzień 10 Chau Doc. Wycieczka rowerowa. Wypoczynek w Victoria Nui Sam Lodge Dzień 11 Chau Doc – Can Tho w Delcie Mekong. Wizyta na bazarze. Rejs Dzień 12 Can Tho – Ho Chi Minh. Pływający targ w Delcie rzeki Mekong Dzień 13 Ho Chi Minh, tunele Cu Chi, zwiedzanie miasta i kolacja pożegnalna Dzień 14 Ho Chi Minh. Spacer po mieście. Czas wolny. Wylot do Warszawy Dzień 15 Przylot do Warszawy

• Opiekę polskiego pilota • Przelot rejsowy w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa Bangkok, Ho Chi Minh – Warszawa, w obie strony z przesiadką • Zakwaterowanie w hotelach 3*/4* w pokojach 2-osobowych • Wyżywienie zgodnie z programem (codziennie śniadania, 9 obiadów dni: 4-8 i 10-13; 3 kolacje: 3,9,13) • Transport autokarem o ile w programie nie zaznaczono inaczej • Ubezpieczenie podstawowe KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie


www.albatros.pl

19/05 i 01/09 2020

AZJA

13 dni

ALBATROS

cena 8.498 zł

Malezja i Borneo Odwiedź wiecznie zielony las tropikalny na półwyspie malajskim, poznaj historię kolonizacji, tętniące życiem miasta oraz rozsmakuj się we wspaniałej kuchni Podróż do Malezji to spotkanie z piękną przyrodą oraz wieloetniczną ludnością. Naszą przygodę rozpoczniemy w stolicy Kuala Lumpur, gdzie meczety, świątynie chińskie i hinduistyczne, a także chrześcijańskie kościoły zdobią miasto na równi ze współczesnymi budowlami m.in. najwyższymi na świecie bliźniaczymi wieżami Petronas Tower.

Znajdziemy tam plantacje herbaty, które przypominają czasy wiktoriańskiego kolonializmu. Świeże truskawki uprawia się tam przez cały rok, a tradycja five o’clock tea jest wiecznie żywa. Następnie udamy się na wyspę Penang i przez trzy dni będziemy korzystać z jej uroków. Zwiedzimy George Town, stolicę wyspy, nazywaną również kulinarną stolicą Malezji. Kolejny przystanek zrobimy na Borneo. Poszukamy nosaczy i mięsożernych roślin w Parku Narodowym Bako oraz orangutanów w Semenggoh. Pobyt na Borneo zakończymy w uroczym ośrodku z plażą po jednej stronie i zieloną dżunglą po drugiej.

Następnie pojedziemy na północ w kierunku Wyżyny Camerona.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Wylot z Warszawy do Kuala Lumpur Dzień 2 Przylot do Kuala Lumpur. Powitalna kolacja Dzień 3 Kuala Lumpur. Zwiedzanie miasta - Little India i Narodowy Meczet. Petronas Twin Towers Dzień 4 Kuala Lumpur – Wyżyna Camerona Dzień 5 Wyżyna Camerona – Penang Dzień 6 Penang Dzień 7 Przelot z Penang do Kuching, Borneo Dzień 8 Kuching – Park Narodowy Bako Dzień 9 Kuching - centrum rehabilitacji orangutanów Semenggoh Dzień 10 Kuching – Damai i hotel przy plaży Dzień 11 Odpoczynek na plaży Damai Dzień 12 Damai i przelot z Kuching do Kuala Lumpur. Wylot do Warszawy Dzień 13 Przylot do Warszawy

• Opiekę polskiego pilota • Przelot rejsowy w klasie ekonomicznej w obie strony z międzylądowaniem • Przelot krajowy w klasie ekonomicznej • Wyżywienie: codziennie śniadania w hotelu, obiad: dzień 8, kolacje: dzień 2. i 4. • 2 noclegi w Melia Hotel w Kuala Lumpur • 1 nocleg w Strawberrypark Resort na Wyżynie Camerona • 2 noclegi w Bayview Hotel Georgetown na wyspie Penang • 3 noclegi w Grand Margherita Hotel w Kuching • 2 noclegi w Damai Beach Resort w pokoju Deluxe z widokiem na morze • Ubezpieczenie podstawowe KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie

33


ALBATROS

Rezerwacje +48 22 128 48 81

AZJA

21/04, 19/05, 16/06, 14/07, 08/09 i 06/10 2020

15 dni

cena od 7.298 zł

Przywitaj Bali Wycieczka objazdowo-wypoczynkowa na egzotyczną wyspę Bali Zapraszamy na rajską wyspę Bali, aby poznać ją z najlepszej strony. Nasz starannie przygotowany program wycieczki stanowi kwintesencję tutejszej atmosfery i codziennego życia. W Ubud, będącym sercem wyspy, zatrzymamy się w pięknym hotelu położonym na obrzeżach miasta wśród jasnozielonych tarasów ryżowych i urodzajnych pól, sprzyjających pieszym wycieczkom. Zwiedzimy pełne uroku miasteczko i zajrzymy za kulisy balijskiej

kuchni. W górskiej wiosce Munduk zamieszkamy w wyjątkowo pięknym ośrodku wypoczynkowym położonym wsród tarasowych pól. Przejdziemy się po lesie deszczowym, zbaczymy imponujące wodospady i odwiedzimy małe górskie wioski. Pobyt na plaży w Sanur wykorzystamy na wypoczynek. Będziemy mieszkać w hotelu położonym bezpośrednio przy plaży. Czas spędzimy na plażowaniu, nurkowaniu lub dalszym zwiedzaniu Wyspy Bogów – możliwości jest wiele, więc każdy znajdzie coś dla siebie.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Wylot z Warszawy do Denpasar Dzień 2 Przylot na Bali i przejazd do Candi Dasa Dzień 3 Candi Dasa. Spacer po okolicy i wycieczka do Tirta Gangga Water Palace Dzień 4 Candi Dasa – Munduk. Czas wolny Dzień 5 Munduk. Wycieczka do Wodospadu Czerwonych Korali i wykład poświęcony darom ofiarnym Dzień 6 Munduk – Ubud. Bliżniacze Jeziora, Świątynia Bogini Wody Dzień 7 Ubud. Kurs gotowania. Czas wolny. Dzień 8 Ubud. Czas wolny lub wycieczka rowerowa (dodatkowo płatna) Dzień 9 Ubud – Sanur. Świątynia Tanah Lot Dzień 10–13 Wypoczynek w hotelu Mecure Sanur Beach Dzień 14–15 Wykwaterowanie z hotelu. Wylot z Denpasar i przylot do Warszawy

• Opiekę polskiego pilota

34

• Przelot rejsowy w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa – Denpasar – Warszawa, w obie strony z przesiadką • Zakwaterowanie w hotelach w pokojach dwuosobowych • Wyżywienie zgodne z programem (13 śniadań, 3 obiady) • Transport autokarem, o ile w programie nie zaznaczono inaczej • Ubezpieczenie podstawowe KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie


www.albatros.pl

AZJA

ALBATROS

Hotele 4*, 5* 3 posiłki dziennie

20/03 2020

10 dni

cena od 6.998 zł

Indie - Klejnot Imperium

Przedłuż wycieczkę o wypoczynek na Malabar 5-7 dni

New Delhi, złoty Trójkąt z Taj Mahal, rezerwat tygrysów bengalskich w P.N. Ranthambore oraz 4 dni wypoczynku na plaży w Kerali

Odwiedzimy Rezerwat Tygrysów w Parku Narodowym Ranthambore, gdzie przy odrobinie szczęścia zobaczymy tygrysa bengalskiego.

Zapraszamy na niezapomnianą wycieczkę z biurem Albatros, podczas której odkryjemy wspaniały i barwny indyjski świat, zobaczymy niepowtarzalne krajobrazy, tętniące życiem miasta oraz skarby kultury zaliczane do najpiękniejszych na świecie! W trakcie wycieczki zwiedzimy tzw. złoty Trójkąt, czyli historyczno-kulturowy obszar położony między miastami New Delhi, Jaipur i Agra w północno-zachodniej części Indii. Zobaczymy dawne forty, tętniące życiem bazary, przepiękne pałace i wioski, gdzie ludność żyje w sposób niezmieniony od wieków.

Następnie zwiedzimy Taj Mahal, majestatyczny i piękny symbol wiecznej miłości. W drodze do Agry zatrzymamy się w Opuszczonym Mieście Fatehpur Sikri wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ta dawna stolica Wielkich Mongołów z jej zabytkami, świątyniami i meczetami została wybudowana w bardzo krótkim czasie przez jej najważniejszych władców, a następnie równie szybko opuszczona. Możliwość przedłużenia wypoczynku na Malabar lub Goa.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Wylot z Warszawy do New Delhi Dzień 2 Przylot do New Delhi. Brama Indii oraz zwiedzanie Starego Delhi Dzień 3 New Delhi – Jaipur. Pałac Miejski (City Palace) Dzień 4 Pałac Wiatrów, Fort Amber, wizyta w indyjskiej wiosce, Jaipur Dzień 5 Ranthambore – Rezerwat Tygrysów Dzień 6 Ranthambore. Safari w godzinach porannych i popołudniowych Dzień 7 Pobyt w Kapsztadzie. Wylot do Polski Dzień 8 Agra. Fort i Taj Mahal o zachodzie słońca Dzień 9 Agra – New Delhi. Dzień wolny w New Delhi Dzień 10 Wylot z New Delhi do Warszawy

• Opiekę polskiego pilota • Przelot rejsowy w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa – Delhi – Warszawa, w obie strony z przesiadką • Zakwaterowanie w hotelach 4*/5* w pokojach 2-osobowych • Wyżywienie zgodnie z programem (3 posiłki dziennie) • Transport autokarem o ile w programie nie zaznaczono inaczej • Ubezpieczenie podstawowe KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie

35


ALBATROS

Rezerwacje +48 22 128 48 81

AZJA

2 posiłki dziennie

09/05 2020

14 dni

cena 12.998 zł

Sovietistan Odwiedź 5 egzotycznych środkowoazjatyckich krajów: Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan, Tadżykistan i Kazachstan Azja Środkowa rozbudza wyobraźnię swoją tysiącletnią historią i związanymi z nią mitami i baśniami. Historia i architektura Jedwabnego Szlaku nigdzie nie są tak namacalne, jak tu, pośród starożytnych miast i wspaniałych krajobrazów. W tym regionie powstawały, a następnie przeżywały swój rozkwit i upadek imperia kolejno Aleksandra Wielkiego, Czyngis-chana i Timura. Nazwy tutejszych miejsc niosą w sobie nutę egzotyczności i tajemniczości i z łatwością przywołują myśli o karawanach

sunących Jedwabnym Szlakiem, kolorowych bazarach pachnących egzotycznymi przyprawami i kadzidłami oraz pięknych lazurowych kopułach świątyń. Podczas wycieczki odwiedzimy między innymi słynne miasta Buchara i Samarkanda, w których dawniej zatrzymywały się karawany oraz miasto-oazę Merw wpisane na listę UNESCO. Przejedziemy po pustyni Karakum, zobaczymy fantastyczne meczety, fortece i mauzolea jak np. forteca w Nissa także wpisana na listę UNESCO, czy grób Timura oraz zwiedzimy Aszkabad, Taszkient, Biszkek i Ałmaty.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Wylot z Warszawy do Aszchabadu, Turkmenistan Dzień 2 Aszchabad. Wycieczka po mieście Dzień 3 Aszchabad. Wycieczka po mieście, cytadel Nisa, mauzoleum i meczet Turkmenbaszy, ruiny meczetu Anau. Przelot do starożytnego miasta-oazy Mary Dzień 4 Merv – przejście graniczne Farab-Alat. Przejazd do Buchary Dzień 5 Buchara. Zwiedzanie miasta i pokaz folklorystyczny przy madrasie Nadir Divan-Begi Dzień 6 Buchara – Samarkanda. G’ijduvon z warsztatami ceramiki Dzień 7 Samarkanda – Taszkent. Wycieczka po Samarkandzie. Przejazd pociągiem ekspresowym do Taszkentu Dzień 8 Taszkent – Chodżent, Tadżykistan. Zwiedzanie Chodżentu z twierdzą Timura Melika, kompleksem pomników szejka Muslihiddina Khudjandiego oraz bazaru Panszanbe Dzień 9 Chodżent – Taszkent. Wycieczka po mieście - Pałac Kultury Arbob oraz „Morze Tadżyckie”. Powrót do Taszkentu Dzień 10 Taszkent – Szymkent – Taraz, Kazachstan. Plac Niepodległości, Central Park w Szymkencie i Mauzoleum Aisha Bibi Dzień 11 Taraz – Akyrtas – Biszkek, Kirgistan. Kazachskie Stonehenge, przyjazd oraz zwiedzanie stolicy Kirgistanu, Biszkeku Dzień 12 Biszkek. Wycieczka do Parku Narodowego Ala-Archa Dzień 13 Biszkek – Ałma-Aty, Kazachstan. Wycieczka po mieście: park Panfiłowa ze słynnym drewnianym soborem oraz stadion łyżwiarski Medeo i góra Kok Tobe Dzień 14 Wylot do Polski

• Opiekę polskiego pilota

36

• Przelot samolotem rejsowym w klasie ekonomicznej w obie strony z przesiadką • Przelot wewnętrzny • Wycieczki zgodnie z programem • Wyżywienie: 2 posiłki dziennie • Zakwaterowanie w lokalnych hotelach w pokojach dwuosobowych • 1-1,5 litra butelkowanej wody mineralnej na osobę na dzień


www.albatros.pl

03/09 2020

AZJA

9 dni

ALBATROS

cena 6.998 zł

Uzbekistan – na Jedwabnym Szlaku Tajemniczy świat wschodu i pustynne piaski, którymi przez wieki ciągnęły karawany, zatrzymując się we wspaniałych miastach jak Buchara czy Samarkanda

tu w mitach i historii regionu, kiedy to rodziły się, kwitły, a potem upadły królestwa Aleksandra Wielkiego, Czyngis-chana i Timura Lenka.

Przez stulecia miasta karawan na Jedwabnym Szlaku odwiedzane były przez obładowane wielbłądy i kupców. Podążamy ich szlakiem do legendarnych miast Samarkandy, Buchary i Taszkentu. W czasie tej wyjątkowej podróży zboczymy z utartego szlaku do miasteczka Chiwa, które jest żywym symbolem wielkości minionych czasów wzdłuż Jedwabnego Szlaku. Wszędzie będą na nas czekały mieniące się kopuły, tysiącletnie meczety, klejnoty pochodzące z haremów i kalejdoskop najpiękniejszych mozaik. Zanurzymy się

W czasie wycieczki przez Uzbekistan będziemy komfortowo podróżować przez dziewicze, pustynne i górskie krajobrazy podążając Jedwabnym Szlakiem, który był dawniej centrum światowej cywilizacji. Transportowano tędy nie tylko towary, lecz także wymieniano się wiedzą, ideami i religią. W czasie podróży będziemy zatrzymywać się w dobrych, 3-gwiazdkowych hotelach.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Wylot z Polski do Uzbekistanu Dzień 2 Przylot do Taszkentu. Zwiedzanie miasta oraz polskiego kościoła Dzień 3 Taszkent – Chiwa. Przelot do Urgencz, miejsca narodzin Anny German oraz zwiedzanie starówki Chiwy, Ichan Kala. Czas wolny Dzień 4 Chiwa – Buchara. Przejazd szybką koleją i zwiedzanie miasta, występy wieczorne i stara, miejska medresa Dzień 5 Buchara. Zwiedzania miasta, twierdza Ark, Minaret Śmierci i bazar Toqi Sarrofon Dzień 6 Buchara. Wycieczka do Bahouddin Nakshbandi i mauzoleum Chor-Bakr oraz pałacu letniego SitoraiMokhi-Hossa Dzień 7 Buchara –Shakrisabz - Samarkanda. Miejsce narodzin Timura Lenka - Shakrisabz i przyjazd do Samarkandy Dzień 8 Samarkanda. Zwiedzanie miasta oraz placu Registan, Grobowca Emira i meczetu Bibi Khanum Dzień 9 Przelot Samarkanda – Warszawa

• Opiekę polskiego pilota • Przelot w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa – Taszkent Warszawa, w obie strony z przesiadką • Zakwaterowanie w 3* hotelach w pokojach dwuosobowych • Wyżywienie: 2 posiłki dziennie • 1l wody mineralnej dziennie • Herbatę oraz wodę mineralną do oferowanych posiłków • Ubezpieczenie podstawowe KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie

37


ALBATROS

Rezerwacje +48 22 128 48 81

AZJA

Hotele 4*

10/09 2020

9 dni

cena od 10.998 zł

Mongolia -

3 posiłki dziennie

szlakiem Czyngis-chana Odwiedź Mongolię – kraj położony pośród bezkresnych, dzikich stepów i dziewiczej przyrody, zamieszkały przez ludy koczownicze, których sposób/styl życia nie zmienił się od setek lat Nasza wycieczka jest najlepszą okazją do poznania kultury Mongolii i jej wspaniałej przyrody. Przejedziemy przez syberyjską tajgę i bezkresne stepy, zobaczymy słone jeziora, wysokie góry i słynną pustynię Gobi, gdzie wbrew pozorom można spotkać wiele gatunków zwierząt oraz ciekawe formacje skalne.

Zwiedzimy muzea w Ułan Bator, przekonamy się jak żyją plemiona koczownicze, poznamy ich niezmieniony od wieków styl życia i będziemy podziwiać wspaniałe krajobrazy. Nomadowie są bardzo gościnni, chętnie zapraszają wszystkich do swoich jurt, gdzie częstują sfermentowanym mlekiem klaczy i innymi przysmakami. Nocować będziemy w tradycyjnych, okrągłych jurtach, podobnych do tych w których żyją plemiona koczownicze, jednak wyposażone we wszystkie udogodnienia.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Wylot z Warszawy Dzień 2 Przylot do Ułan Bator. Zwiedzanie miasta i Historycznego Muzeum Narodowego oraz Placu Niepodległości Dzień 3 Ułan Bator. Klasztor Gandan i pałac Bogd-chana Dzień 4 Ułan Bator – Park Narodowy Terelj. Park Narodowy Terelj i gigantyczna statua Czyngis-chana Dzień 5 Park Narodowy Terelj– Bayangobi. Zakwaterowanie w bazie kempingowej i czas wolny Dzień 6 Bayangobi – Karakorum. Stolica Czyngis-chana i klasztor Erdenne Zuu Dzień 7 Karakorum – Park Narodowy Chustai. Dzikie konie w Chustain Nuruu Dzień 8 Ułan Bator. Czas wolny, koncert muzyki folkowej i kolacja pożegnalna Dzień 9 Wylot do Warszawy

• Opiekę polskiego pilota

38

• Przelot samolotem rejsowym w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa – Ułan Bator – Warszawa, w obie strony z przesiadką • Wycieczki wg programu • Zakwaterowanie: w hotelach w pokojach dwuosobowych (w dniach 2-3 i 8) oraz w pokojach dwuosobowych w jurtach (w dniach 4-7 ) • Wyżywienie: 2 posiłki dziennie (w dniu 8: śniadanie i kolacja) • Podstawowe ubezpieczenie KL i NNW


www.albatros.pl

ALBATROS

Afryka 39


ALBATROS

Rezerwacje +48 22 128 48 81

AFRYKA

Przedłuż wycieczkę o pobyt w Kapsztadzie, przy Wodospadach Wiktorii na Mauritiusie lub w Mozambiku

12/09 2020

13 dni

cena od 11.498 zł

Namibia okiem Albatrosa Fascynująca podróż przez wciąż zmieniające się krajobrazy od najwyższych wydm świata po ekscytujące safari w parku narodowym Etosha Namibia jest niepodobna do żadnego innego kraju w Afryce. Już same zapierające dech w piersiach wydmy na pustyni w Sossusvlei są warte przyjazdu tutaj. Odwiedzimy stolicę kraju, Windhoek, gdzie nowoczesny styl życia przeplata się z wielowiekową kulturą różnych rejonów kraju. W Parku Narodowym Namib-Naukluft będziemy podpatrywać dzikie zwierzęta i ich sposoby przetrwania w bezlitosnych afrykańskich warunkach. Tam też znajdziemy słynne na całym świecie czerwono-żółte wydmy, największe ruchome wydmy świata.

Idylliczne przybrzeżne miasteczko Swakopmund jest dominowane przez wpływy bawarskie jako część byłej niemieckiej kolonii. Dociera tutaj zimny prąd Benguela, za którym podążają tysiące ptaków, fok i delfinów. W słynnym Parku Narodowym Etosha znajdziemy zwierzęta charakterystyczne dla afrykańskiej sawanny. Teren zdominowany jest przez morze białego piasku, gdzie żyje wielobarwny lud Himba. Wpływy niemieckie są nadal widoczne w Namibii i choć kraj jest zlepkiem kultur afrykańskich i europejskich, tutejsza ludność, pomimo swojej różnorodności, jest jednym z najbardziej przyjaznych i najbardziej otwartych społeczności Afryki.

Program wycieczki Dzień 1 Wylot z Warszawy do Windhoek w Namibii Dzień 2 Przylot do Windhoek. Przejazd do Sesriem i powitalna kolacja Dzień 3 Wizyta w Parku Narodowym Namib-Naukluft. Wydmy Sossusvlei i kanion Sesriem Dzień 4 Poranny spacer w P.N. Namib-Naukluft, Zwrotnik Koziorożca – Swakopmund Dzień 5 Swakopmund. Rejs po lagunie Walvis Bay i czas wolny Dzień 6 Dzień wolny w Swakopmund Dzień 7 Swakopmund – Kamanjab. Z wizytą w wiosce plemienia Himba Dzień 8 Przygoda na safari w Parku Narodowym Etosha Dzień 9 Safari w Parku Narodowym Etosha Dzień 10 Ostatni dzień safari w P.N. Etosha. Pożegnalna kolacja w Otjiwarongo Dzień 11 Przejazd z Otjiwarongo do Windhoek. Zwiedzanie miasta Dzień 12 Wylot z Namibii do Warszawy Dzień 13 Przylot do Warszawy

40

Cena zawiera • Opiekę polskiego pilota • Przelot rejsowy na trasie Warszawa – Windhoek - Warszawa, z przesiadką • Zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych w hotelach 3*/4* oraz campach • Wyżywienie zgodnie z programem (śniadania, 3 lunch pakiety oraz 7 kolacji) • Transport autokarem, o ile w programie nie zaznaczono inaczej • Ubezpieczenie podstawowe KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie


www.albatros.pl

30/04 2020

AFRYKA

12 dni

ALBATROS

cena od 15.998 zł

Wielka podróż przez 5 afrykańskich krajów Zapraszamy na niecodzienną wyprawę przez 5 afrykańskich krajów: RPA, Botswanę, Namibię, Zimbabwe i Zambię Podróż przez Afrykę rozpoczniemy w RPA. Zobaczymy Pretorię oraz kopalnię diamentów Culinnan. Będziemy mieszkać w Zebra Lodge - ośrodku należącym do Albatrosa. Na chwilę udamy się do Namibii, by tam odwiedzić tradycyjną afrykańską wioskę.

Następnie skierujemy się do Botswany, gdzie podczas safari zobaczymy Park Narodowy Chobe, popłyniemy łódką po rzece Chobe. W Zimbabwe i w Zambii będziemy podziwiać niesamowite Wodospady Wiktorii.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Wylot z Warszawy do Johannesburg, RPA Dzień 2 Przylot do Johannesburg. Wycieczka do Pretorii Dzień 3 Ośrodek Gadów. Wycieczka do kopalni diamentów Cullinan. Wspólna kolacja Dzień 4 Przejazd do Johannesburg. Przelot do Wodospadów Wiktorii i transfer do Chobe Safari Lodge Dzień 5 Safari w Parku Narodowym Chobe w Botswanie Dzień 6 Wycieczka do namibijskiej wioski. Popołudniowe safari Dzień 7 Rejs po rzece Chobe. Po południu czas wolny Dzień 8 Przejazd do Wodospadów Wiktorii w Zimbabwe. Rejs o zachodzie słońca Dzień 9 Wycieczka do Wodospadów Wiktorii. Po południu czas wolny Dzień 10 Czas wolny przy Wodospadach Wiktorii Dzień 11 Wycieczka do Wodospadów Wiktorii od stromy Zambii. Przejazd na lotnisko Livingstone w Zambii. Powrót do Polski Dzień 12 Przylot do Warszawy

• Opiekę polskiego pilota, lokalnych przewodników i rangerów • Przelot w rejsowy w klasie ekonomicznej (z przesiadkami) • Wyżywienie: śniadania, 5 lunchy (dni 2, 3, 5, 6, 7), 7 kolacji (dni 2-7 i 10) • Podstawowe ubezpieczenie KL i NNW • Opłaty za wstępy do parków i bilety do zwiedzanych obiektów • Noclegi, safari i wycieczki zgodnie z programem • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie

41


ALBATROS

Rezerwacje +48 22 128 48 81

AFRYKA

09/03 2020

10 dni

cena 5.998 zł

Kapsztad – afrykański raj Wybierz się z nami do Południowej Afryki, posmakuj najwspanialszych win świata i doskonałego jedzenia, rozkoszuj się pięknymi plażami i cudownymi krajobrazami! To miejsce jest rajem nie tylko dla wielbicieli dobrej kuchni i wina, ale także dla miłośników przyrody i kultury. Kapsztad zachwyca turystów od lat, więc daj się uwieść jego nieodpartemu urokowi.

Program wycieczki Dzień 1 Wylot z Warszawy do Kapsztadu Dzień 2 Kapsztad, zwiedzanie miasta Dzień 3 Kapsztad. Dzień wolny lub wycieczka na Górę Stołową, rejs statkiem po zatoce, dzielnica Victoria & Alfred Waterfront (dodatkowo płatna) Dzień 4 Kapsztad. Dzień wolny lub wycieczka na Przylądek Dobrej Nadziei z lunchem (dodatkowo płatna)

Dzień 5 Kapsztad. Dzień wolny lub wycieczka do kraina win: Vrede en Lust, Franshoek i Stellenbosch, lunch i degustacja win (dodatkowo płatna) Dzień 6 Kapsztad. Dzień wolny lub wycieczka na Wyspę Robben i township (dodatkowo płatna) Dzień 7–9 Pobyt w Kapsztadzie. Wylot do Polski Dzień 10 Przylot do Warszawy

Przedłuż wycieczkę o pobyt w Kapsztadzie, przy Wodospadach Wiktorii na Mauritiusie lub w Mozambiku

Cena zawiera Opiekę polskiego pilota, przelot w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa – Kapsztad – Warszawa, w obie strony z przesiadką, zwiedzanie miasta (dzień 1), zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelu Inn on The Square, wyżywienie: śniadania, ubezpieczenie KL i NNW, wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie

17/03 i 16/10 2020

8 dni

cena od 6.998 zł

Safari w RPA Oderwij się od codzienności i wyrusz w podróż do zupełnie innego świata Zobaczymy z bliska jak żyją dzikie zwierzęta. Bądź gotowy na to, że staniesz się częścią porywającego widowiska. Niemal dotkniemy tu pędzących antylop, odpoczywających na słońcu gepardów i dumnie kroczących słoni. Oderwij się od codzienności i poznaj drogę do innego świata. Wyrusz w podróż na Safari w RPA razem z Albatros Travel.

Program wycieczki Dzień 1 Wylot z Warszawy Dzień 2 Przylot do Johannesburga. Przejazd do Pretorii i krótkie zwiedzanie stolicy RPA. Przyjazd do Zebra Country Lodge. Odpoczynek i spacer w otoczeniu pięknej przyrody Dzień 3 Wycieczka do kopalnii diamentów w Cullinan, gdzie wydobyto największy diament na świecie.

Dzień 4 Przejazd malowniczą trasą Panorama Route i Blyde River Canyon Dzień 5 Safari w Parku Narodowym Krugera i tradycyjna kolacja „boma braai” Dzień 6 Safari w Parku Narodowym Krugera Dzień 7 Park Krugera – Johannesburg. Podróż powrotna Dzień 8 Przylot do Warszawy

Cena zawiera Opiekę polskiego pilota, przelot rejsowy w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa –Johannesburg – Warszawa, w obie strony z przesiadką, zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych, wyżywienie zgodnie z programem (5 śniadań, 3 lunche-dzień 2, 5, 6 oraz 4 kolacje-dzień 2, 3, 4, 6), transport autokarem, o ile w programie nie zaznaczono inaczej, ubezpieczenie KL i NNW, wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie

42

Przedłuż wycieczkę o pobyt w Kapsztadzie, przy Wodospadach Wiktorii na Mauritiusie lub w Mozambiku


www.albatros.pl

29/01 2020

AFRYKA

14 dni

cena 11.498 zł

Największe atrakcje RPA Zapierająca dech w piersiach Trasa Panoramiczna, safari w Parku Narodowym Krugera, Garden Route wzdłuż Oceanu Indyjskiego, słynne winnice oraz stylowy Kapsztad Na tej wycieczce zobaczymy najpiękniejsze miejsca RPA! Na Trasie Panoramicznej (Panoramic Route) będziemy podziwiać przepiękne krajobrazy i oszałamiające widoki. W ogromnym Parku Narodowym Krugera wybierzemy się na safari, aby zobaczyć słonie, lwy, lamparty i nosorożce oraz rozpalimy grilla pod gołym niebem. Pojedziemy wzdłuż wyjątkowo pięknej

ALBATROS

Przedłuż wycieczkę o pobyt w Kapsztadzie, przy Wodospadach Wiktorii na Mauritiusie lub w Mozambiku

trasy Garden Route, popłyniemy przez laguny i zobaczymy dziewicze lasy Parku Narodowego Tsitsikamma z licznymi gatunkami ptaków. Odwiedzimy groty wapienne i będziemy podziwiać wspaniałą przyrodę RPA w drodze do Kapsztadu. Wybierzemy się również na wycieczkę statkiem na Przylądek Dobrej Nadziei, aby podziwiać chętne do zabawy foki i pingwiny. W Kapsztadzie zaplanowaliśmy czas wolny. Każdy będzie mógł zapoznać się z wyjątkową atmosferą miasta we własnym tempie, wybrać się na zakupy lub skosztować lokalnych smakołyków w licznych restauracjach.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Wylot z Warszawy do Johannesburga Dzień 2 Przylot do Johannesburga, przejazd autobusem do Graskop Dzień 3 Trasa Panoramiczna – wspaniały widok z God’s Window i niesamowity skalny krajobraz w kanionie rzeki Blyde Dzień 4 Safari w Parku Narodowym Krugera. Wieczorny grill pod gołym niebem Dzień 5 Safari w Parku Narodowym Krugera Dzień 6 Park Narodowy Krugera, przejazd autobusem do Zebra Country Lodge Dzień 7 Zebra Country Lodge – Port Elizabeth – Park Narodowy Tsitsikamma – Zatoka Plettenberg Dzień 8 Rejs do Laguny Knysna Dzień 9 Knysna –Oudtshoor. Groty Cango i farma strusi Dzień 10 Oudtshoorn – Kapsztad. Zwiedzanie winnic z degustacją win Dzień 11 Dzień wolny w Kapsztadzie. Wycieczka na Robben Island (dodatkowo płatna) Dzień 12 Kapsztad. Wycieczka na Przylądek Dobrej Nadziei i pożegnalna kolacja Dzień 13 Podróż powrotna do Warszawy lub przedłużenie (do wyboru - Kapsztad, Wodospady Wiktorii, Ocean Indyjski, Mauritius lub Mozambik) Dzień 14 Przylot do Warszawy

• Opiekę polskiego pilota • Przelot rejsowy w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa – Johannesburg, Johannesburg - Port Elizabeth, Kapsztad – Warszawa • Zakwaterowanie w hotelach 3*/4* w pokojach 2-osobowych (11 nocy) • Wyżywienie zgodnie z programem - 11 śniadań, 4 lunche , 5 kolacji • Transport autokarem, o ile w programie nie zaznaczono inaczej • Ubezpieczenie podstawowe KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie

43


ALBATROS

Ameryka Południowa 44

Rezerwacje +48 22 128 48 81


www.albatros.pl

17/03 2020

AMERYKA POŁUDNIOWA

13 dni

ALBATROS

cena 12.998 zł

Z Buenos Aires do Rio de Janeiro Niezapomniana wyprawa przez trzy największe kraje Ameryki Południowej – Argentynę, Brazylię i Paragwaj. Poznaj to, co najlepsze w Ameryce Południowej: nieokiełznaną energię Brazylii wibrującą w rytmie gorącej samby, wspaniałą kulturę Argentyny z pełnym pasji tangiem oraz melancholijne klimaty Paragwaju. Rio de Janeiro – to wulkan energii wybuchający z największą siłą w okresie karnawału, kiedy podczas wielogodzinnych parad prezentują się miejscowe szkoły tańca. Przygotowania trwają cały rok, a zaskakujące stroje

Program wycieczki Dzień 1 Wylot z Warszawy do Buenos Aires Dzień 2 Przylot do Buenos Aires Zwiedzanie miasta i opery Colon Dzień 3 Buenos Aires. Zwiedzanie miasta, degustacja wina i pokaz tanga podczas kolacji (opcja dodatkowo płatna) Dzień 4 Buenos Aires, Pampa, gauchos i lunch na ranczo (dodatkowo płatne) Dzień 5 Buenos Aires – Posadas – Encarnación, Paragwaj. Wycieczka do misji jezuitów wpisanej na listę zabytków UNESCO Dzień 6 Encarnación - Iguazú Brazylia. Zwiedzanie okolic tamy na Itaipú Dzień 7 Wodospad Iguazú, strona argentyńska Dzień 8 Iguazú Wodospady Iguazú po brazylijskiej stronie Rio de Janeiro Dzień 9 Rio de Janeiro - Góra Corcovado, Pomnik Chrystusa i zwiedzanie miasta Dzień 10 Rio de Janeiro. Rejs statkiem po zatoce Guanabara i wizyta w szkole samby (wycieczka dodatkowo płatna) Dzień 11 Rio. Dzień wolny Dzień 12 Rio de Janeiro Głowa Cukru. Powrót do domu. Możliwość przedłużenia pobytu przy plaży w Búzios Dzień 13 Przylot do Warszawy

i układy taneczne w rym gorących rytmów samby zachwycają widzów zarówno zgromadzonych na Sambodromie jak i przed telewizorami na całym świecie. Rio to także słoneczne plaże Copacabana i Ipanema, słynny pomnik Chrystusa, górujący nad miastem oraz mekka fanów piłki nożnej - stadion Maracana. Zanim jednak tam dotrzemy, zwiedzimy Buenos Aires z jego pięknym teatrem Colón, szerokimi alejami i różową rezydencją prezydenta w Buenos Aires, w której zamieszkiwała m.in. Evita Peron – najsłynniejsza żona prezydenta Argentyny.

Cena zawiera • Opiekę polskiego pilota • Przelot w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa - Buenos Aires i Rio de Janeiro – Warszawa, w obie strony z przesiadką • Zakwaterowanie w 3*/4* hotelach w pokoju 2-osobowym • Wyżywienie: śniadania i lunch w dniu 2 • Podstawowe ubezpieczenie KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie

Przedłuż wycieczkę o pobyt w Búzios

45


ALBATROS

Rezerwacje +48 22 128 48 81

AMERYKA POŁUDNIOWA

19/02, 28/09 i 10/10 2020

12 dni

cena 22.998 zł

Ekwador - przygoda w Amazonii i rejs katamaranem na Galapagos

Ekskluzywny rejs 16-osobowym jachtem po Galapagos, bujna przyroda Amazonii, wysokie Andy, Quito i rdzenne plemiona Indian Ta wycieczka to doskonałe połączenie luksusu i prawdziwej wyprawy przyrodniczo-kulturoznawczej. Naszą podróż rozpoczniemy w Ekwadorze. W stolicy kraju Quito będziemy spacerować uliczkami starego miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO, pełnego wspaniałej kolonialnej architektury, a na koniec odwiedzimy najpiękniejsze muzeum w mieście ze sztuką Indian. W amazońskiej puszczy przenocujemy w kameralnym hotelu, z którego będziemy odbywać wycieczki do lasu tropikalnego i indiańskich wiosek.

W Otavalo odwiedzimy rdzenną indiańską społeczność, której członkowie zajmują się uprawą roli i rzemiosłem. Ponadto wspaniale grają na fletniach pana, które są tak typowe dla andyjskich górali. Następnie udamy się w 5-dniowy rejs po archipelagu Galapogos na pokładzie specjalnie dla naszej grupy wyczarterowanego luksusowego jachtu M/S Treasure of Galapagos. Podczas rejsu odwiedzimy kilka wysp, na których można spotkać olbrzymie żółwie słoniowe, uchatki, legwany, pingwiny równikowe, zięby Darwina, głuptaki i wiele innych endemicznych gatunków zwierząt i ptaków. Ta wyprawa to coś więcej niż tylko wycieczka.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Wylot z Warszawy do Quito, Ekwador. Przejazd do Otavalo. Zegar słoneczny Quitsato na równiku Dzień 2 Otavalo. Rdzenna społeczność indiańska, jezioro w kraterze wulkanu i wizyta na lokalnym targu Dzień 3 Otavalo – Amazonia. Wieczorna wędrówka w tropikalnym lesie Dzień 4 Amazonia. Wycieczka do lasu i odwiedziny w indiańskiej wiosce Dzień 5 Amazonia - Papallacta i Andy. Kolibry w amazońskiej puszczy oraz wody termalne Dzień 6 Papallacta – Quito Zwiedzanie Quito, muzeum Guayasamin Dzień 7 Quito – Galapagos. Przelot na Galapagos. San Cristobal – Wielkie żółwie i zięby Darwina Dzień 8 Galapagos. Española – rekiny i morskie ptaki Dzień 9 Galapagos Floreana – ”Post Office Bay” i flamingi Dzień 10 Galapagos. Santa Fe i Santa Cruz – legwany i lwy morskie Dzień 11 Galapagos - Guayaquil Santa Cruz – żółwie słoniowe. Przelot do Guayaquil. Przelot do Polski Dzień 12 Przylot do Warszawy

• Opiekę polskiego pilota

46

• Przelot w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa – Quito i Guayaqil – Warszawa, z przesiadką • Przelot wewnętrzny na trasie Quito – Wyspy Galapagos – Guayaquil • Zakwaterowanie: na stałym lądzie w hotelach 3* i 4* w pokojach dwuosobowych, na Galapagos w kabinie dwuosobowej na statku M/C Treasure of Galapagos • Wyżywienie: codziennie śniadania, obiad (dzień 4 oraz 7-10), kolacja (dzień 3-4 oraz 7-10) • Podatek za tranzyt na Galapagos (wartość USD 20) • Opłata za wstęp do Narodowego Parku Galapagos (wartość USD 100) • Transport autokarem o ile w programie nie zaznaczono inaczej • Ubezpieczenie podstawowe KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie


www.albatros.pl

30/08 2020

AMERYKA POŁUDNIOWA

15 dni

ALBATROS

cena od 28.998 zł

Z Machu Picchu na Galapagos Największe atrakcje Ameryki Południowej: Legendarne Machu Picchu w Peru oraz duma Ekwadoru - wyspy Galapagos – rejs luksusowym katamaranem Naszą podróż zaczniemy w Limie - stolicy Peru. To właśnie stąd Hiszpanie prowadzili podbój kraju Inków w czasie Wielkiej Konkwisty. Następnie przejedziemy do Świętej Doliny Inków, otoczonej ze wszystkich stron wysokimi Andami. W Pisac i Cusco zobaczymy ruiny twierdz Inków oraz największą atrakcję naszej wycieczki - zaginione miasto Inków: Machu Picchu, o którym przez stulecia wiedziało tylko kilka mieszkających w okolicy

indiańskich rodzin. Zwiedzimy chronioną prawem UNESCO czarującą stolicę Ekwadoru Quito. Będziemy mieć także okazję, aby stanąć po dwóch stronach równika jednocześnie. Wycieczkę zakończymy niezapomnianym rejsem po wyspach Galapagos. Popłyniemy katamaranem wynajętym tylko dla naszej grupy, który może przyjąć na pokład 16 pasażerów. W tak kameralnej grupie obejrzymy niesamowite wyspy Galapagos i zamieszkujące je zwierzęta zarówno od strony wody jak i podczas pieszych wędrówek na lądzie.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Wylot z Warszawy do Limy Dzień 2 Lima. Zwiedzanie starego miasta, kościóła San Francisco i muzeum archeologicznego Larco Dzień 3 Lima – Cusco – Święta Dolina Inków – Ollantaytambo Dzień 4 Ollantaytambo. Wycieczka pociągiem do Machu Picchu Dzień 5 Ollantaytambo – Pisac ruiny Inków. Zwiedzanie starego miasta w Cusco łącznie z katedrą Dzień 6 Cusco. Świątynia Coricancha i ruiny przy Sacsayhuaman. Po południu czas wolny Dzień 7 Cusco – Lima - Quito, Ekwador Dzień 8 Quito. Zwiedzanie miasta oraz muzeum Guayasamin Dzień 9 Quito. Równik i wolne popołudnie Dzień 10 Quito – Galapagos. Przelot na Galapagos. San Cristobal – żółwie słoniowe i zięby Darwina Dzień 11 Galapagos. Española – rekiny i morskie ptaki Dzień 12 Galápagos. Floreana – Post Office Bay i flamingi Dzień 13 Galápagos. Santa Fe i Santa Cruz – legwany i lwy morskie Dzień 14 Galápagos – Guayaquil. Santa Cruz – żółwie słoniowe. Przelot do Guayaquil Dzień 15 Przylot do Warszawy

• Opiekę polskiego pilota • Przelot rejsowy w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa – Lima i Guayaqil – Warszawa, w obie strony z przesiadką • Przelot wewnętrzny na trasie Cusco – Quito oraz Quito – wyspy Galapagos – Guayaquil • Zakwaterowanie: w hotelu w pokoju dwuosobowym w Peru i Quito • Zakwaterowanie na statku: w kabinie dwuosobowej na pokładzie M/C Treasure of Galápagos • Wyżywienie: śniadanie, obiad dzień 2 oraz 10-13, kolacja dni 10-13 • Karta tranzytowa na Galapagos (wartość 20$) • Opłata za wstęp do Narodowego Parku Galapagos (wartość 100$) • Opłaty i podatki lotniskowe • Ubzezpieczenie podstawowe KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie

47


ALBATROS

Ameryka Północna 48

Rezerwacje +48 22 128 48 81


www.albatros.pl

19/04 i 11/10 2020

AMERYKA PÓŁNOCNA

13 dni

ALBATROS

cena od 11.998 zł

USA w rytmie jazzu i country Z Urszulą Dudziak przez 4 stany USA: Louisianę, Missisipi, Alabamę i Georgię. Odkryj czar południa Ameryki w towarzystwie naszej najlepszej jazzowej artystki Margaret Mitchell, Clark Gable i romantyczna atmosfera Południa to nieodzowne elementy przewijające się podczas całej wycieczki i mocno zapadające w sercach jej uczestników. Podróż będzie przebiegała przy dźwiękach dixieland, ragtime i „Love me tender”. Zobaczysz charakterystyczne dla Południa białe rezydencje,

Program wycieczki Dzień 1 Wylot z Warszawy do Atlanty Dzień 2 Atlanta. Zwiedzanie miasta, Stately Oaks oraz Muzeum Road to Tara Dzień 3 Atlanta – Montgomery. Zwiedzanie Montgomery Dzień 4 Montgomery – Birmingham – Lynchburg – Nashville Dzień 5 Nashville. Zwiedzanie miasta i Country Music Hall of Fame Dzień 6 Nashville – Memphis. Zwiedzanie Memphis i Sun Studios Dzień 7 Memphis. Graceland i czas wolny Dzień 8 Memphis – Clarksdale – Natchez. Muzeum Delta Blues oraz miasto Natchez Dzień 9 Natchez – plantacja Oak Alley – Nowy Orlean Dzień 10 Nowy Orlean. Spacer po French Quarter, jazzowy brunch i rejs po Missisipi Dzień 11 Nowy Orlean. Czas wolny Dzień 12 Nowy Orlean. Podróż powrotna Dzień 13 Przylot do Warszawy 46

plantacje bawełny i wspaniałe miasta, znane z amerykańskich kryminałów, a podczas rejsu po Missisipi z pewnością usłyszysz Paula Robesona. Ta kultowa wycieczka biura Albatros Travel jest wypełniona mnóstwem atrakcji, spośród których wymienić można między innymi zwiedzanie Atlanty, wielkiego miasta, w którym powstała powieść „Przeminęło z wiatrem”, Nashville będącego kolebką muzyki country, Graceland – posiadłości Elvisa Presleya i Nowego Orleanu przesiąkniętego kulturą kreolską.

Cena zawiera • Opiekę polskiego pilota • Przelot rejsowy w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa – Atlanta, Nowy Orlean – Warszawa, w obie strony z przesiadką • Zakwaterowanie w hotelach 2*/3*/4* w pokojach 2-osobowych ze śniadaniami • Transport autokarem, o ile w programie nie zaznaczono inaczej • Ubezpieczenie podstawowe KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie

A tak wspomina wycieczkę Urszula Dudziak, która podróżowała z nami w październiku 2019: “Miałam życiową frajdę z dwutygodniowej wycieczki „śladami muzyki” po południowych stanach Ameryki Północnej zorganizowanej przez Biuro Podróży Albatros Travel. Organizacja wspaniała, miejsca do zwiedzania wybrane genialnie, a przewodnik Franek z ogromną wiedzą, przekazaną w zajmujący sposób, okraszony dowcipem i muzyką był dopełnieniem wyjątkowo udanej przygody. Polecam od serca”.

49


ALBATROS

Rezerwacje +48 22 128 48 81

AMERYKA PÓŁNOCNA

08/07, 26/08 i 16/09 2020

15 dni

cena od 14.998 zł

Najpiękniejsze Parki Narodowe USA Wspaniała podróż z Los Angeles- tętniącej życiem stolicy filmu przez parki narodowe USA i bezkresne pustynne krajobrazy aż do stolicy hazardu - Las Vegas Podróż na Dziki Zachód to niesamowita wyprawa po preriach i metropoliach szlakami wytyczonymi ponad 100 lat temu w Ameryce Zachodniej przez dyliżanse osadników. Plan wycieczki zakłada zwiedzenie najpiękniejszych parków narodowych i miast w Kalifornii, Arizonie, Utah i Nevadzie.

Możesz na własne oczy ujrzeć fascynujące piękno natury takich miejsc jak Yosemite, Monument Valley, Kanion Antylopy, Bryce Canyon, czy Wielki Kanion. Jednocześnie poczujesz zgiełk miasta w kultowym Los Angeles, spróbujesz szczęścia w kasynie w Las Vegas i zwiedzisz słynne więzienie Alcatraz w San Francisco. Na mapie podróży jest również Getty Museum i Zapora Hoovera. Nie ma prawdziwej wyprawy do USA bez przejazdu legendarną Route . To właśnie ta trasa łączy kolejne punkty naszego programu.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4

• Opiekę polskiego pilota

Dzień 5 Dzień 6 Dzień 7 Dzień 8 Dzień 9 Dzień 10 Dzień 11 Dzień 12 Dzień 13 Dzień 14 Dzień 15

50

Wylot z Warszawy do Los Angeles Los Angeles – Calico – Laughlin Laughlin, Route 66 i Grand Canyon Tuba City, Monument Valley, Horseshoe Bend, Lake Powell i Page Page, Kanion Antylopy i Park Narodowy Bryce Bryce Canyon – Dolina Ognia – Las Vegas by Night Las Vegas. Zapora Hoovera i czas wolny Death Valley i Tulare Tulare – Park Narodowy Yosemite – Modesto San Francisco: most Golden Gate, Chinatown, Wzgórza Twin Peaks San Francisco. Alcatraz, Fisherman’s Wharf i czas wolny San Francisco – 17 Mile Drive - Monterey – Carmel – Santa Maria Santa Maria – Solvang – Santa Barbara – Getty Center/ Villa i Los Angeles Wylot z Los Angeles Przylot do Warszawy

Zobacz 7 Parków Narodowych i Route 66

• Przelot rejsowy w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa – Los Angeles – Warszawa, w obie strony z przesiadką • Zakwaterowanie w hotelach 2*/3*/4* w pokojach 2-osobowych ze śniadaniami (13 nocy) • Transport autokarem o ile w programie nie zaznaczono inaczej • Ubezpieczenie podstawowe KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie


www.albatros.pl

14/04 2020

AMERYKA PÓŁNOCNA

11 dni

ALBATROS

cena od 9.498 zł

Słoneczny Stan Floryda 11 dni wokół historii, kultury, atrakcji, słońca i gorącego lata w amerykańskim raju, na Florydzie Wyrusz z nami na skąpane w słońcu wybrzeże Florydy i poczuj to, co najlepsze w „Sunshine State”, którego oferta jest znacznie bogatsza, niż sławne parki rozrywki i cudowne plaże. W programie zwiedzanie Miami i całodniowa wycieczka na słynące z luźnej atmosfery Key West, na najdalej

Program wycieczki

na południe wysuniętym punkcie archipelagu Florida Keys. W planie jest również wycieczka poduszkowcem do parku narodowego Everglades, wizyta w zimowej rezydencji Edisona, a dla chętnych możliwość nurkowania z manatami w okolicach Crystal River. Miasto Orlando będzie naszą bazą wypadową do zabytkowego St. Augustine i interesującego kosmodromu Kennedy Space Center.

Cena zawiera • Opiekę polskiego pilota

Dzień 1 Wylot z Warszawy do Miami, Stany Zjednoczone. Zakwaterowanie w hotelu Dzień 2 Wycieczka autokarowa po Miami, a po drodze Coral Gables, Coconut Grove Park i Little Havana. Spacer po dzielnicy South Beach śladem architektury art déco Dzień 3 Całodniowa wycieczka na południowy kraniec Florida Keys i zwiedzanie Key West, nocleg w Homestead Dzień 4 Homestead, Park Narodowy Everglades, wycieczka poduszkowcem i Fort Myers Dzień 5 Fort Myers, zimowa rezydencja Edisona, St. Petersburg/Clearwater, Tarpon Springs i Crystal River Dzień 6 Crystal River. Możliwość snurkowania z krowami morskimi w ich naturalnym środowisku Wizyta w Homosassa State Park i Orlando Dzień 7 Orlando. Wycieczka do St. Augustine i Daytona Beach, w tym wejście do zamku Castillo de San Marcos National Monument (dodatkowo płatna) Dzień 8 Orlando. Wycieczka do Kennedy Space Center, Cape Canaveral i Cocoa Beach (dodatkowo płatne) Dzień 9 Orlando. Dzień wolny lub wspólny przejazd do parków rozrywki i na zakupy do outletu Dzień 10-11 Orlando. Przejazd do Miami na lotnisko

• Przelot samolotem rejsowym w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa-Miami-Warszawa, w obie strony z przesiadką • Zakwaterowane w hotelach w pokojach 2-osobowych • Wyżywienie: śniadania codziennie (amerykańskie lub kontynentalne) • Bilety wejściowe do: rezydencji zimowych Edison & Ford Winter Estates i Homosassa Statepark • Transport autokarem, o ile w programie nie zaznaczono inaczej • Ubezpieczenie podstawowe KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie

51


ALBATROS

Rezerwacje +48 22 128 48 81

AMERYKA PÓŁNOCNA

20/09 2020

11 dni

cena od 10.598 zł

California Dreamin’ Twój sen o Kalifornii spełni się w miastach Los Angeles, San Francisco i Las Vegas, a także w narodowych parkach Doliny Śmierci oraz Sequioa Spełnij swoje marzenie o Kalifornii, podróżując do legendarnych metropolii Los Angeles, San Francisco i Las Vegas. Na trasie wycieczki znajduje się również San Diego, leżące tuż przy granicy z Meksykiem, Palm Springs – w przeszłości najsłynniejszy wakacyjny kurort gwiazd show biznesu oraz Narodowy Park

Program wycieczki Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 Dzień 5 Dzień 6 Dzień 7 Dzień 8 Dzień 9 Dzień 10 Dzień 11

52

Wylot z Warszawy do Los Angeles Los Angeles – San Diego Palm Springs Las Vegas. Las Vegas show z kolacją (dodatkowo płatne) Death Valley – Visalia Park Narodowy Sequoia – Modesto Sausalito – San Francisco. Zwiedzanie miasta m.in. Chinatown, most Golden Gate, wzgórza Twin Peaks San Francisco – 17-Mile Drive – Monterey – Carmel – Pismo Beach Pismo Beach – Santa Barbara – Getty Center/Villa i Los Angeles Los Angeles. Wylot do Polski Przylot do Warszawy

Sequioa. Rozpiętość wrażeń jest ogromna: od przepychu Beverly Hills i neonów najsławniejszego miasta kasyn Las Vegas po najgorętsze miejsce na powierzchni Ziemi tj. Dolinę Śmierci oraz największe drzewa na świecie w Parku Sequioa. San Francisco z kolei oferuje pełen wachlarz wrażeń: od stromych ulic i imponującego mostu Golden Gate Bridge, przez najstarszą w Ameryce Północnej chińską dzielnicę aż do lwów morskich przy Fisherman’s Wharf.

Cena zawiera • Opiekę polskiego pilota • Przelot w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa – Los Angeles – Warszawa (w obie strony z przesiadką) • Zakwaterowanie hotelach w pokojach dwuosobowych • Wyżywienie: śniadania (amerykańskie lub tzw. kontynentalne) • Transport autokarem o ile w programie nie zaznaczono inaczej • Ubezpieczenie podstawowe KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie


www.albatros.pl

13/08 2020

ALBATROS

14 dni

cena od 20.998 zł

Pociągiem przez Kanadę śladami europejskich pionierów Podczas wycieczki pokonamy setki kilometrów, przemierzając ten ogromny kraj od Toronto na wschodzie do olimpijskiego miasta Vancouver na zachodzie Wybierz się z nami do Kanady na wyprawę śladami pierwszych europejskich osadników. Pokonamy razem wiele kilometrów, przemierzając ten ogromny kraj od tętniącego życiem Toronto na wschodzie do olimpijskiego miasta Vancouver na zachodzie. Po drodze zobaczymy lodowce, gorące źródła, zaśnieżone szczyty gór, lasy po sam horyzont, górskie rzeki i krystalicznie czyste jeziora. Podpłyniemy do wodospadów Niagara Falls, odwiedzimy winnicę w dolinie Okanagan, skorzystamy z miejskich atrakcji w Vancouver i przede wszystkim w Toronto, które jest kanadyjskim odpowiednikiem Nowego Jorku.

Trasę podróży wyznacza stara linia kolejowa, także podobnie jak pierwsi imigranci z Europy będziemy przemierzać bezkresne przestrzenie i zastanawiać się, co nas czeka za kolejnym zakrętem. Jednak nasz pociąg jest dużo bardziej komfortowy, z dużymi oknami, przez które będziemy mieć doskonały widok na wspaniałe krajobrazy wielkich kanadyjskich prerii. Podczas podróży pociągiem mamy też zapewnione pełne wyżywienie więc będzie okazja do skosztowania potraw kuchni kanadyjskiej. W okolicy Gór Skalistych przesiądziemy się do autokaru, aby w drodze do Vancouver nad Pacyfikiem odwiedzić pięć niezwykle atrakcyjnych przyrodniczo parków narodowych.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Wylot z Warszawy do Toronto Dzień 2 Toronto CN Tower i czas wolny Dzień 3 Toronto. Wodospady Niagara i rejs statkiem Dzień 4-6 Pociągiem przez Kanadę Dzień 7 Przyjazd do Jasper, Góry Skaliste Dzień 8 Jasper – Banff Dzień 9 Park Narodowy Banff Dzień 10 Rocky Mountains – Kamloops Dzień 11 Przez Dolinę Okanagan do Vancouver Dzień 12 Vancouver Zwiedzanie miasta i czas wolny Dzień 13 Vancouver. Wylot do Polski Dzień 14 Przylot do Warszawy

• Opiekę polskiego pilota • Przelot samolotem rejsowym w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa – Toronto i Vancouver – Warszawa, w obie strony z przesiadką • Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych. 9 noclegów w tym: • 3 x Toronto, 1 x Jasper, 2 x Banff, 1 x Kamloops, 2 x Vancouver • Miejsce do spania w pociągu w wagonie sypialnianym • Wyżywienie: śniadania oraz całodzienne wyżywienie w pociągu • Podstawowe ubezpieczenie KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie

53


ALBATROS

Rejsy z Albatros Travel

54

Rezerwacje +48 22 128 48 81


www.albatros.pl

10/09 2020

ALBATROS

16 dni

cena 19.998 zł

Rejs na Alaskę i wyprawa przez Góry Skaliste Popłyń w rejs na Alaskę, odwiedź Kanadę oraz USA i daj się oczarować wspaniałą przyrodą Alaski Wyjedź z Albatrosem do jednego z najpiękniejszych zakątków świata! Podróż rozpoczyna się w Seattle, skąd popłyniemy 4 ½ -gwiazdkowym statkiem wycieczkowym na Alaskę i zwiedzimy historyczne miasta poszukiwaczy złota, zobaczymy imponujący lodowiec Dawes i przeprawimy się przez 1.600 kilometrowy Inside Passage. Na tym chronionym obszarze morskim żyją

fantastyczne zwierzęta m. in. lwy morskie, walenie, orki i delfiny. Na niebie można zobaczyć białogłowe orły, a jeżeli dopisze nam szczęście, to po drodze zobaczymy także niedźwiedzie. Po kilku dniach spędzonych na morzu, tydzień czasu spędzimy na lądzie, gdzie przejedziemy przez kanadyjskie Góry Skaliste – od Vancouver na zachodzie do Calgary na wschodzie. Po drodze obejrzymy pokryte śniegiem szczyty Gór Skalistych, zielone doliny i błękitne jeziora.

Program wycieczki Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4

Dzień 5 Dzień 6 Dzień 7 Dzień 8 Dzień 9

Dzień 10 Dzień 11 Dzień 12 Dzień 13 Dzień 14 Dzień 15

Wylot z Warszawy do Seattle, USA Seattle, USA. Zwiedzanie miasta i wejście na statek Dzień na morzu The Inside Passage oraz Juneau, Alaska. Przeprawa przez obszar z przepiękną naturą i mała stolica stanowa na obrzeżach lodowca Skagway, Alaska. Poszukiwacze złota i gorączka złota Fiord Endicot Arm & Lodowiec Dawes. Podróż przez nieznane perły Alaski Dzień na morzu Vancouver, Canada. Orientacyjna wycieczka po mieście The Inside Passage oraz Juneau, Alaska. Przeprawa przez obszar z przepiękną naturą i mała stolica stanowa na obrzeżach lodowca Whistler – miasto poszukiwaczy złota Cache Creek – Kamloops Kamloops – Park Narodowy Jasper wpisany na listę UNESCO Jasper – Lodowiec Athabasca – Ice fields Parkway – Banff Park Narodowy Banff. Tunel Mountain Drive, Jezioro Louise, wodospad Bow oraz Sulphur Mountain Banff – Calgary. Wylot do Warszawy Przylot do Warszawy

Cena zawiera • Opiekę polskiego pilota • Przelot samolotem rejsowym w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa – Seattle i Calgary – Warszawa (z przesiadkami) • Spotkania informacyjne i wykład pilota grupy • 1 nocleg w hotelu w Seattle • 6-nocny rejs statkiem Ovation of the Seas w dzielonej, dwuosobowej kajucie wewnętrznej • 6 noclegów w hotelu w Kanadzie w pokoju dwuosobowym • Wyżywienie: Codzienne śniadanie oraz na statku: 2 posiłki wraz z kawą, herbatą i wodą • Wycieczkę po Seattle • Wycieczki wg programu • Napiwki na statku wycieczkowym (348 PLN za osobę) • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie

55


ALBATROS

Rezerwacje +48 22 128 48 81

REJS

Dodatkowy pakiet wycieczek: 698 zł/os. • Amsterdam. Wycieczka do parku kwiatowego Keukenhof (pół dnia) • Amsterdam. Rejs kanałami w Amsterdamie (pół dnia) • Rotterdam. Wycieczka po Rotterdamie (pół dnia)

Pełne wyżywienie na 4* statku 27/03 27/03 2020 2020

66dni dni

cena cena 3.998 3.998 zł zł

Rejs po Renie

i kwitnące tulipany w Holandii Podziwiaj kwitnące tulipany podczas 6 wiosennych dni w Holandii

Odwiedzimy Rotterdam - miasto malarzy złotego Wieku, a zarazem największe europejskie miasto portowe.

Zobacz Holandię w pełnym rozkwicie wiosny! Podróż rozpoczniemy w Niemczech, w Kolonii, skąd popłyniemy dalej statkiem. Trasa naszej wycieczki prowadzi przez piękne nadreńskie krajobrazy i historyczne miasta. Będziemy spacerować po uwiecznianym na pocztówkach starym mieście Nijmegen, zwiedzać port rybacki Enkhuizen.

Będzie okazja odwiedzenia parku Keukenhof - słynnego parku kwiatowego, gdzie lepiej zrozumiemy, dlaczego Holendrzy tak wielką miłością darzą tulipany.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Wylot z Warszawy do Frankfurtu. Przejazd do Kolonii. Zwiedzanie katedry. Zaokrętowanie Dzień 2 Amsterdam. Wycieczka do parku tulipanów Keukenhof i zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Spacer po Amsterdamie i rejs po kanałach (wycieczki dodatkowo płatne) Dzień 3 Amsterdam/Enkhuizen. Rejs po Markermeer i Ijsselmeer. Piesza wędrówka po Enkhuizen z opcją zwiedzenia Zuiderzeemuseum (dodatkowo płatne) Dzień 4 Rotterdam. Zwiedzanie miasta Dzień 5 Nijmegen. Spacer po hanzeatyckim mieście Dzień 6 Powrót do Kolonii. Wylot z Frankfurtu do Warszawy

• Opiekę polskiego pilota

56

W cenie rejsu statkiem wycieczkowym MS Rhein Melodie wliczone jest pełne wyżywienie.

• Bezpośredni przelot rejsowy w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa – Frankfurt - Warszawa • 5-dniowy rejs statkiem Rhein Melodie w kabinach dwuosobowych z oknem panoramicznym, znajdujących się na głównym pokładzie • Pełne wyżywienie na statku • Kawę i herbatę do posiłków na statku • Transport zgodnie z programem • Zwiedzanie Nijmegen, Enkhuizen i Kolonii • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie


www.albatros.pl

REJS

ALBATROS

Dodatkowy pakiet wycieczek: 648 zł/os. • Wycieczka z Cochem do zamku Eltz (pół dnia) • Wycieczka po Mannheim śladami Berthy Benz (pół dnia) • Wycieczka po Strasburgu, zwiedzanie starówki (pół dnia) • Wycieczka po Koblencji, przejażdżka koleją linową, wizyta w zamku Ehrenbreitstein (pół dnia)

Pełne wyżywienie na 4* statku

04/09 2020

8 dni

cena 5.898 zł

Rejs po Renie i Mozeli Niezapomniany rejs rzeką Mozelą i chronionym prawem UNESCO odcinkiem Renu, od gotyckiej katedry w Kolonii, przez Mannheim, Koblencję aż do Strasburga

Nasz kapitan zadba, byśmy mogli spokojnie podziwiać widoki z pokładu komfortowego i nowoczesnego 4-gwiazdkowego

statku MS Rhein Symphonie. Największą atrakcją rejsu jest przede wszystkim bajkowa dolina Renu, gdzie pomiędzy tarasowo położonymi winnicami rozsiane są niesamowite ruiny zamków i starych twierdz. Poza tym obejrzymy niekwestionowane perły kultury Północnej Europy wpisane na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO, tj. Kolonię z jej przepiękną katedrą oraz alzacki Strasburg z jego słynną starówką. Odwiedzimy także urocze miasta takie jak Traben-Trarbach, będące stolicami winnic Doliny Mozeli, Koblencję czy Mannheim, gdzie podążymy śladami Berthy Benz – pionierki automobilizmu.

Program wycieczki

Cena zawiera

Podczas tego rejsu będziemy żeglować wzdłuż winnic Reinland-Pfalz aż do francuskiego Strasburga nad Renem. Kto wie, może mijając legendarne skały Loreley, usłyszymy syreni śpiew.

Dzień 1 Wylot z Warszawy do Frankfurtu. Transport autokarem do Kolonii, spacer po mieście, zameldowanie się na statku. Wypłynięcie w rejs Dzień 2 Cochem i Traben-Trarbach. Baśniowy zamek Eltz (dodatkowo płatne) Dzień 3 Traben-Trarbach. Zwiedzanie Traben-Trarbach (dodatkowo płatne) Dzień 4 Doliną Renu, pasaż Loreley oraz Moguncja. Zwiedzanie miasta z tematem przewodnim - drukarz Guttenberg (dodatkowo płatna) Dzień 5 Mannheim. Zwiedzanie miasta śladami pionierki automobilizmu Berthy Benz (dodatkowo płatne) Dzień 6 Strasburg, Francja. Zwiedzanie starówki wpisanej na Listę UNESCO. Opcja wycieczki przez krajobraz alzacki Dzień 7 Pasaż Loreley i Koblencja. Zwiedzanie miasta m.in. Niemiecki Róg (niem.“Deutsches Eck”) oraz kolejką linową do Festung Ehrenbreitstein Dzień 8 Kolonia – Frankfurt i powrót do domu

• Opiekę polskiego pilota • Przelot samolotem rejsowym w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa – Frankfurt - Warszawa • 7 noclegów na statku wycieczkowym MS Rhein Symphonie w dzielonej z drugą osobą kabinie na Głównym Pokładzie • Transport wg programu • Całodzienne wyżywienie na statku (za ewentualne posiłki na lądzie płacimy sami) • Kawa i herbata na statku • Codzienne sprzątanie kabiny • Ręczniki w kabinie • Podstawowe ubezpieczenie KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie

57


ALBATROS

Rezerwacje +48 22 128 48 81

REJS

Dodatkowy pakiet wycieczek: 658 zł/os. • Strasburg i zwiedzanie starówki (pół dnia) • Zwiedzanie Koblencji i kolejka linowa (pół dnia) • Kolonia zwiedzanie miasta, katedry i degustacja piwa (pół dnia) • Rejs kanałami w Amsterdamie (pół dnia)

08/06 2020

8 dni

cena 6.498 zł

Rejs po Renie

Bazylea, Amsterdam i Kolonia Wyjątkowy rejs po najciekawszym odcinku Renu, gdzie zobaczymy wspaniałe zabytki wpisane na listę UNESCO oraz piękne krajobrazy z winnicami na wzgórzach Ren już w czasach Cesarstwa Rzymskiego łączył południową i północną Europę. Dzisiaj płynie przez sześć różnych krajów. W trakcie naszego rejsu zobaczymy 4 z nich – od Bazylei w północnej Szwajcarii, przez Francję i Niemcy, hanzeatyckie miasto Nijmegen, aż do stolicy Holandii Amsterdamu. Na pokładzie naszego wygodnego statku, Rhein Melodie, będziemy sprawnie przemieszczać się i podziwiać zmieniające się

Pełne wyżywienie na 4* statku

krajobrazy. Największą atrakcją tego rejsu jest przede wszystkim bajkowa Dolina Renu, gdzie wzgórza przeplatane są tarasowymi winnicami i malowniczymi ruinami zamków i twierdz. Kto wie, może mijając legendarne skały Loreley, usłyszymy syreni śpiew. Poza tym obejrzymy niekwestionowane perły kultury Północnej Europy tj. Kolonię z jej przepiękną katedrą, alzacki Strasburg z chronioną prawem UNESCO starówką oraz Amsterdam z jego niezliczonymi kanałami. Odwiedzimy także pełne uroku miasta takie jak Koblencja – jedno z najstarszych niemieckich miast, którego historia sięga 2.000 lat wstecz czy Mannheim z jego unikalnym układem ulic.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Wylot z Warszawy do Zurichu. Przejazd do Bazylei. Zwiedzanie miasta. Zaokrętowanie na statku Dzień 2 Kehl. Strasburg, Francja. Zwiedzanie starówki wpisanej na Listę UNESCO (dodatkowo płatne) Dzień 3 Mannheim, Niemcy. Spacer w Mannheim lub wycieczka do Speyer (dodatkowo płatny). Wieczorny spacer w Rüdesheim am Rhein (dodatkowo płatny) Dzień 4 Koblencja, Niemcy. Panoramiczna żegluga w romantycznym Mittelrhein przez pasaż Loreley. Możliwość wycieczki do Koblencji Dzień 5 Kolonia, Niemcy Dzień 6 Amsterdam, Holandia. Rejs kanałami z przewodnikiem Dzień 7 Nijmegen, Holandia. Spacer po hanzeatyckim Nijmegen Dzień 8 Kolonia, Niemcy. Powrót do Warszawy

• Opiekę polskiego pilota

58

• Przelot w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa – Zürich, Frankfurt – Warszawa • Zakwaterowanie: 7 noclegów na statku wycieczkowym Rhein Melodie w kabinie 2-osobowej na głównym pokładzie • Transport według programu • Całodzienne wyżywienie na statku • Kawa i herbata do posiłków na statku • Codzienne sprzątanie kabiny • Ręczniki w kabinie • Podstawowe ubezpieczenie KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie


www.albatros.pl

REJS

ALBATROS

Dodatkowy pakiet wycieczek: 948 zł/os. • Chalon. Wycieczka do Burgundii z wizytą w Beaune oraz słynny Hôtel Dieu (dzień 2) • Vivers. Wąwóz Gorges de l’Ardeche oraz wizyta w muzeum lawendy (dzień 4) • Arles. Wycieczka po Arles ze zwiedzaniem rzymskich budynków (dzień 5) • Awinion. Wycieczka po Awinionie - pałac papieski, Pont d’Avignon oraz średniowieczne mury miejskie (dzień 6)

Pełne wyżywienie na 4* statku 08/04 2020

8 dni

• Lyon. Zwiedzanie Lyonu oraz bazyliki Najświętszej Maryi Panny (dzień 7)

cena 6.998 zł

Rejs po Saonie i Rodanie - z Burgundii do Prowansji Relaksujący rejs przez najpiękniejsze regiony południowej Francji: Burgundię i Prowansję Motywem przewodnim naszego rejsu po majestatycznym Rodanie i Soanie będą winnice i romantyczny krajobrazy południowej Francji. Rejs rozpoczyniemy w Burgundii, która jest jednym z najsłynniejszych regionów winiarskich na świecie, szczycącym się wspaniałymi i osiągającymi zawrotne ceny winami. Następnie przemierzymy piękną oraz żyzną dolinę Rodanu, a wycieczkę zakończymy w Prowansji, w Awinionie, dawnym mieście papieży, skąd wrócimy do Lyonu, miasta umieszczonego na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Naszym domem na czas rejsu i oczywiście środkiem transportu będzie statek wycieczkowy MS Bijou du Rhone. Jednostka ta może zabrać na pokład 150 pasażerów, co jest gwarancją kameralnej atmosfery podczas wycieczki, a dodatkowo z pokładów, kabin i restauracji można podziwiać mijane winnice i zabytkowe miasta. Przy sprzyjającej pogodzie będzie możliwość delektowania się sielską atmosferą i urokami przyrody z położonego na samej górze statku rozległego tarasu słonecznego.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Wylot z Warszawy do Lyonu. Zaokrętowanie na statku Dzień 2 Chalon-sur-Saône i Mâcon, Francja. Wycieczka do Burgundii z wizytą w Beaune oraz słynnym Hôtel Dieu (dodatkowo płatna) Dzień 3 Mâcon i Trévoux, Francja. Piesza wycieczka do Mâcon. Wycieczki do opactwa w Cluny, Château Cormatin lub Beaujolais z degustacją wina (dodatkowo płatne) Dzień 4 Viviers, Francja. Wycieczka krajoznawcza wokół wąwozu Gorges de l’Ardèche oraz do muzeum lawendy (dodatkowo płatna) Dzień 5 Arles i Awinion, Francja. Piesza wycieczka po Arles ze zwiedzaniem ruin rzymskich oraz wielkiej areny (dodatkowo płatna) Dzień 6 Awinion i Châteauneuf-du-Pape, Francja. Zwiedzanie Awinionu oraz pałacu papieskiego, Pont d’Avignon i średniowiecznych murów miejskich (dodatkowo płatna) Dzień 7 Lyon, Francja. Wycieczka po Lyonie (UNESCO) oraz do imponującej bazyliki Najświętszej Maryi Panny (dodatkowo płatna) Dzień 8 Lyon. Przylot do Warszawy

• Opiekę polskiego pilota • Przelot w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa – Lyon – Warszawa • 8-dniowy rejs wycieczkowy statkiem MS Bijou de Rhone w kabinie 2-osobowej z oknem na głównym pokładzie • Transport zgodnie z programem • Pełne wyżywienie na statku • Kawa i herbata do posiłków na statku • Codzienne sprzątanie kabiny • Ręczniki w kabinie • Podstawowe ubezpieczenie KL i NNW

59


ALBATROS

Rezerwacje +48 22 128 48 81

REJS

06/10 2020

19 dni

Pełne wyżywienie na 4* statku

cena 12.698 zł

Rejs rzeką Wołgą z Moskwy do Stalingradu

Popłyń w rejs statkiem wycieczkowym po Wołdze oraz Donie i poznaj historię Rosji Nasza podróż rozpocznie się od pobytu w rosyjskiej stolicy Moskwie. W trakcie podróży dotrzemy do Wołgogradu (Stalingradu) i Astrachania, gdzie będzie okazja, aby wybrać się

na wycieczkę do delty Wołgi przy Morzu Kaspijskim. Podróż zakończy się w Rostowie nad Donem, nazywanym również „Bramą Kaukazu”. Poznamy historię Rosji z czasów drugiej wojny światowej ze Stalingradem w roli głównej oraz współczesną Rosję.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 Dzień 5 Dzień 6 Dzień 7

• Opiekę polskiego pilota

Dzień 8 Dzień 9 Dzień 10 Dzień 11 Dzień 12

Dzień 13 Dzień 14 Dzień 15 Dzień 16

Dzień 17 Dzień 18 Dzień 19

60

Wylot z Warszawy do Moskwy, zaokrętowanie na statku Moskwa. Plac Czerwony, dzielnica Zamoskworieczje Moskwa. Kreml. Wypłynięcie w rejs Uglicz. Zwiedzanie miasta i Cerkwi na Krwi oraz fortyfikacji Jarosław nad Wołgą. Zwiedzanie miasta. Wakacyjny kurort Plyos. Możliwość spaceru z przewodnikiem Niżny Nowogród. Kreml z katedrą św. Michała i pomnik poległych w czasie II wojny światowej. Kazań. Meczet Kul Szarif i miejska cytadela. Wizyta w klasztorze Raifa (za dodatkową opłatą) Uljanowsk. Dom rodzinny Lenina i Muzeum Rewolucji. Samara. Wizyta w bunkrze Stalina Saratów. Sobór Trójcy Świętej i okazałe państwowe budynki z XIX w. Wołgograd (Stalingrad). Wizyta przy pomniku zwycięstwa na Kurhanie Mamaja ze statuą Matka ojczyzna wzywa, Muzeum Bitwy o Stalingrad Na Wołdze Astrachań. Zwiedzanie miasta i żegluga deltą Wołgi Wołgą w stronę do Wołgogradu (Stalingradu) Wołgograd (Stalingrad). Piesza wycieczka przez centrum Wołgogradu. Wizyta w muzeum kwatery głównej niemieckiego feldmarszałka Paulusa W stronę Rostowa nad Donem Rostów nad Donem. Zwiedzanie miasta m.in. statua Karola Marksa Rostów nad Donem i powrót do domu

• Przelot rejsowy w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa – Moskwa, Rostów - Warszawa • Transport autokarem z lotniska na statek w Moskwie i ze statku na lotnisko w Rostowie • 18 noclegów na promie wycieczkowym MS Rachmaninov w 2-osobowej kajucie na pokładzie głównym • Całodzienne wyżywienie (3 posiłki dziennie) od kolacji 1. dnia do śniadania 19. dnia • Ubezpieczenie podstawowe KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie


www.albatros.pl

22/07, 11/08 i 10/09 2020

REJS

11 dni

cena 7.298 zł

ALBATROS

Pełne wyżywienie na 4* statku

Rejs statkiem

od Moskwy do St. Petersburga

Rejs rosyjskimi rzekami od Placu Czerwonego w Moskwie aż po Pałac Zimowy w St. Petersburgu, w czasie którego poznamy prawdziwą Rosję

rzemiosła, zachwycające drewniane kościoły oraz niektóre z najwspanialszych średniowiecznych miast. Na koniec dotrzemy do największych skarbów Sankt Petersburga, m.in. do Pałacu Zimowego.

Wybierz się z Albatrosem w rejs statkiem między dwoma najwspanialszymi miastami Rosji. Przygoda rozpocznie się w rosyjskiej stolicy, gdzie będzie sporo czasu na poznawanie atrakcji miasta. W czasie podróży odwiedzimy centra ludowego

Na pokładzie statku będzie dużo okazji do poznawania rosyjskiej historii i kultury oraz podziwiania mijanych przepięknych krajobrazów.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Wylot z Warszawy do Moskwy. Zaokrętowanie na statku. Dzień 2 Moskwa. Zwiedzanie miasta m.in. Zamoskworieczje i Plac Czerwony, czas wolny. Dzień 3 Moskwa. Zwiedzanie Kremla i rejs. Dzień 4 Uglicz. Zwiedzanie miasta – m.in. Cerkiew Na Krwi Dzień 5 Jarosław nad Wołgą. Zwiedzanie miasta wraz z muzeum sztuki Dzień 6 Goritsy. Miasteczko Kiriłłow i odwiedziny w prywatnym domu Dzień 7 Chroniona prawem UNESCO wyspa-muzeum Kiży z niesamowitymi drewnianymi cerkwiami Dzień 8 Centrum rzemiosła ludowego Mandrogi Dzień 9 Sankt Petersburg. Zwiedzanie miasta, m.in. Twierdzy Pietropawłowskiej i Soboru św. Izaaka Dzień 10 Sankt Petersburg. Ermitaż Dzień 11 Wylot z St. Petersburga do Warszawy

• Opiekę polskiego pilota • Przelot rejsowy w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa – Moskwa, St. Petersburg – Warszawa, w obie strony z przesiadką • Transport autokarem z lotniska na statek i ze statku na lotnisko • 10 noclegów na statku wycieczkowym MS Bunin w dzielonej z drugą osobą kabinie na Głównym Pokładzie • 3 posiłki dziennie • Ubezpieczenie podstawowe KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie

10/09 2020 Rejs odbywa się na trasie Sankt Petersburg – Moskwa 61


ALBATROS

Rezerwacje +48 22 128 48 81

REJS

Dodatkowy pakiet wycieczek: 798 zł/os. • Caudbec-en-Caux. Normandzka plaża znaną z D-Day i cmentarze żołnierzy • Rouen. Zwiedzanie Rouen pieszo (pół dnia) • Rouen. Wycieczka szlakami klasztorów: zwiedzanie opactw St. Wandrille (Fontenelle) i St. Martin de Boscherville (pół dnia) • Paryż. Objazd autokarem Paryża m.in. Wieża Eiffla i Pola Elizejskie

02/05 02/052020 2020

88dni dni

cena cena6.998 6.998zł zł Pełne wyżywienie na 4* statku

Rejs po Sekwanie z Paryża do Normandii

Poznaj historię Paryża, katedry w Ruen oraz najpiękniejszych zamków i klasztorów w Normandii podczas wycieczki statkiem po najbardziej urokliwej rzece Europy

Moneta w Giverny otoczony pięknym ogrodem, a także wzorem Moneta kontempluj imponującą fasadę gotyckiej katedry w Rouen i wybierz się na spacer po jego wąskich uliczkach.

Popłyń w odprężający rejs statkiem wycieczkowym po Sekwanie. Skorzystaj z okazji odkrycia Wybrzeża Alabastrowego w Normandii. Zobacz zamek Ryszarda Lwie Serce Château Gaillard wi imponujące klasztory St. Wandrille (Fontenelle) i St. Martin de Boscherville. Przy okazji poznaj dom Claude’a

Główną atrakcją rejsu jest oczywiście wabiący turystów z całego świata Paryż. Tętniącą aortą miasta jest Sekwana, która przepływając przez jego serce, od wieków przyciąga malarzy, pisarzy, filozofów, architektów, zakochane pary oraz tych, którzy przeżywają miłosny zawód.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Wylot z Warszawy do Paryża. Zwiedzanie miasta, zaokrętowanie i wypłynięcie w rejs Dzień 2 Les Andelys. Zwiedzanie zamku Château Gaillard Dzień 3 Caudebec-en-Caux. Wycieczka na normandzką plażę znaną z desantu aliantów podczas D-Day i cmentarz poległych żołnierzy (dodatkowo płatna) Dzień 4 Wypłynięcie z Caudebec-en-Caux do Rouen. Zwiedzanie Rouen (dodatkowo płatne) Dzień 5 Rouen. Wycieczka szlakami klasztorów, zwiedzanie imponujących opactw St. Wandrille (Fontenelle) i St. Martin de Boscherville (dodatkowo płatne) Dzień 6 Vernon. Wycieczka do Giverny, zwiedzanie domu Moneta wraz ogrodem i stawem ze słynnymi liliami (dodatkowo płatne) Dzień 7 Paryż. Wycieczka po kosmopolitycznym Paryżu, w programie największe atrakcje - Wieża Eiffla i Pola Elizejskie (dodatkowo płatne) Dzień 8 Przylot do Polski

62

• Opiekę polskiego pilota • Przelot w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa – Paryż Warszawa • Zakwaterowanie : 7 noclegów na statku wycieczkowym MS Seine Comtesse miejsce w kabinie 2-osobowej z oknem na głównym pokładzie • Transport zgodnie z programem • Wyżywienie: na statku pełne wyżywienie oraz kawę i herbatę podawaną do posiłków na statku • Codzienne sprzątanie kabin • Ręczniki w kabinie • Podstawowe ubezpieczenie KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie


www.albatros.pl

30/09 2020

REJS

8 dni

cena 5.598 zł

ALBATROS

Przedłuż pobyt na Wybrzeżu Chorwacji

Rejs wzdłuż wybrzeża Chorwacji ze Splitu do Dubrownika

Rejs po krystalicznie czystych wodach Adriatyku – popłyń statkiem z biurem Albatros i zobacz Split oraz Dubrownik Popłyń w niezapomniany w rejs po wyspach Chorwacji. Zwiedzimy Split i ruiny Pałacu Dioklecjana wpisanego na Listę UNESCO. Zacumujemy przy zielonej wyspie Mljet, gdzie będziemy podziwiać wspaniały Park Narodowy. Czekają na nas piękne wyspy, m. in. pachnący lawendą Hvar, nazywany często „Adriatycką Maderą”, Brač ze słynną plażą „Złoty róg” czy Korčula z architekturą inspirowaną renesansem weneckim.

Wybierzemy się na wycieczki do urzekających atmosferą średniowiecza miasteczek, m.in. do starego Duborwnika, również wpisanego na listę UNESCO. Będzie też czas na kąpiele i nurkowanie w krystalicznie czystych wodach Morza Adriatyckiego. W rejs popłyniemy niewielkim statkiem MS Cicero z 15 kabinami – są to wyłącznie kabiny zewnętrzne. W cenie wycieczki zawarte jest wyżywienie (2 posiłki) serwowane na pokładzie statku.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Wylot z Warszawy do Splitu. Rejs na Hvar Dzień 2 Hvar. Park Narodowy Mljet Dzień 3 Rejs do Dubrownika i zwiedzanie Starego Miasta, wpisanego na listę UNESCO Dzień 4 Rejs z Dubrownika do miasta Trstenik. Przystanek na kąpiel przy wyspach Elafiti Dzień 5 Trstenik – Korcula Dzień 6 Korcula – Brac. Plaża Zlatnit Rat i miasteczko Bol Dzień 7 Brac – Split. Spacer po mieście i Pałac Dioklecjana Dzień 8 Split. Powrót do domu

• Opiekę polskiego pilota • Przelot rejsowy w klasie ekonomicznej w obie strony • Kabinę na głównym pokładzie nr 5-6 oraz kabiny nr 10-14 na niższym pokładzie w cenie wycieczki • 2 posiłki dziennie • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie • Transport autokarem, o ile w programie nie zaznaczono inaczej • Ubezpieczenie podstawowe KL i NNW

63


ALBATROS

Rezerwacje +48 22 128 48 81

REJS

Dodatkowy pakiet wycieczek: 2.298 zł/os. • Auckland: zwiedzanie miasta, Muzeum Auckland, taniec maori, Bastion Point i Sky Tower (pół dnia) • Akaroa: wycieczka do Christchurch i Międzynarodowego Centrum Antarktycznego • Dunedin: zwiedzanie miasta. Kolonia albatrosów oraz zamek Lanarch

24/03 2020

16 dni

cena 14.998 zł

Rejs z Australii do Nowej Zelandii Popłyń w rejs po wodach Morza Tasmana, odwiedź Australię i wspaniałą Nową Zelandię

Pełne wyżywienie na 4* statku

Sydney w Australii oraz Dusky Sound, Park Narodowy Fiordland oraz Auckland w Nowej Zelandii. Przeżyj relaksującą, przyjemną i wolną od trosk morską wyprawę.

Wybierz się w fascynującą podróż na pokładzie ekskluzywnego statku Royal Caribbean. Razem z Albatros Travel odwiedź

Program wycieczki Dzień 1–2 Wylot w Warszawy do Sydney Dzień 3 Przylot do Sydney. Spacer z przewodnikiem i czas na odpoczynek Dzień 4 Sydney. Zwiedzanie miasta i wypłynięcie w rejs Dzień 5–6 Na morzu w kierunku Nowej Zelandii Dzień 7 Park Narodowy Fiordland: żegluga przez Milford Sound, Doubtful Sound i Dusky Sound Dzień 8 Dunedin. Możliwość zwiedzenia miasta i wycieczki do kolonii albatrosów oraz na zamek Lanarch. Dzień 9 Akaroa. Możliwość wycieczki do Christchurch i Międzynarodowego Centrum Antarktycznego Dzień 10 Na morzu w stronę Auckland Dzień 11 Auckland, Nowa Zelandia. Możliwość zwiedzania miasta, Muzeum Auckland, taniec maori, Bastion Point i Sky Tower Dzień 12 Bay of Islands, Nowa Zelandia. Dzień do własnej dyspozycji Dzień 13–14 Na morzu w stronę Australii Dzień 15 Sydney, Australia. Zwiedzanie Sydney, opery, Bondi Beach i powrót do domu. Dzień 16 Przylot do Warszawy

64

Cena zawiera • Opiekę polskiego pilota • Przelot rejsowy w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa – Moskwa, St. Petersburg – Warszawa, w obie strony z przesiadką • Transport autokarem z lotniska na statek i ze statku na lotnisko • 10 noclegów na statku wycieczkowym MS Bunin w dzielonej z drugą osobą kabinie na Głównym Pokładzie • 3 posiłki dziennie • Ubezpieczenie podstawowe KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie


www.albatros.pl

REJS

ALBATROS

Pełne wyżywienie na 4* statku

20/06 2020

10 dni

cena 19.048 zł

Spitsbergen Ostatni przystanek przed Biegunem Północnym Poczuj pełnię lata arktycznego, kiedy słońce świeci całą dobę, a budzące się ze snu zimowego zwierzęta sprawiają, że cały ląd tętni życiem. Poznaj królestwo niedźwiedzi polarnych podczas rejsu z Albatros Travel, w trakcie którego oddalimy się od utartych turystycznych szlaków. Odwiedzimy miejsca, gdzie zazwyczaj docierają jedynie ekspedycje polarne i naukowcy. Będziemy płynąć należącym do Albatrosa statkiem Ocean Atlantic, przystosowanym do żeglugi po skutych lodem wodach. Dzięki wyprawom na pontonach Zodiak, będziemy mogli z bliska podziwiać lodowe krajobrazy oraz docierać na stały ląd.

Rejs odbywa się wczesnym latem, kiedy Spitsbergen i cały archipelag Svalbard tętni życiem. Liczne gatunki ptaków właśnie przyleciały na swoje lęgowiska, renifery pośpiesznie uzupełniają zapasy energii po długiej zimie, a niedźwiedzie polarne bez przerwy polują na fiordach wciąż jeszcze pokrytych lodem. Po zejściu na ląd będziemy odbywać piesze wędrówki odwiedzając m.in. osady wielorybnicze i myśliwskie oraz stacje naukowe. Popłyniemy także w głąb fiordów w rejonie północnego Svalbardu. Po wycieczce wzdłuż lodu pakowego, czyli pokrywy lodowej morza, która nie jest lądem stałym oraz po fotograficznym safari na niedźwiedzie polarne, zakończymy naszą ekspedycję odwiedzinami w Longyearbyen, które jest najbardziej na północ położonym miastem na świecie.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Wylot z Warszawy do Kopenhagi. Wieczorny spacer po mieście Dzień 2 Przelot Kopenhaga – Longyearbyen (Spitsbergen), wejście na statek Dzień 3 Kongsfjorden (Fiord Króla) i Ny Ålesund - najdalej na świecie wysunięta na północ osada Dzień 4 Wyspa Amsterdam i stacja wielorybnicza w fiordzie Smeerenburg Dzień 5 Wzdłuż lodu pakowego w stronę 80 równoleżnika Dzień 6 Wyspa Andøyane i lodowiec Monaco Dzień 7 Fiord Krzyża i zatoka Fjortende Julibukta oraz aktywny lodowiec Lillienhöökbreen Dzień 8 Cieśnina Bellsund, ściany lodowe w zatoce Vårsol i miasteczko Calypso Dzień 9 Przelot do Oslo Dzień 10 Wylot do Warszawy

• Opiekę polskiego pilota przy grupie powyżej 10 osób • Przelot rejsowy w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa – Kopenhaga - Longyearbyen, Longyearbyen – Kopenhaga -Warszawa • 1 nocleg w Kopenhadze oraz 7 noclegów na Ocean Atlantic w 2-osobowej kabinie zewnętrznej z bulajem (kategoria D) z łazienką/toaletą • Zwiedzanie Longyearbyen • Spotkania informacyjne i wykłady członków załogi ekspedycji w języku angielskm • Całodzienne wyżywienie na statku (kawę, herbatę i wodę z lodem) • Ubezpieczenie podstawowe KL i NNW • Wszystkie wyprawy, wycieczki pontonem oraz wędrówki w trakcie rejsu

65


ALBATROS

Rezerwacje +48 22 128 48 81

REJS

19/12 2020 i 02/03 2021

15 dni

cena od 34.998 zł

Antarktyda Wielki rejs z Albatrosem na Antarktydę Siódmy Kontynent Prawdziwa ekspedycja morska statkiem Albatrosa, Ocean Atlantic - 15 dni z polskim pilotem (dla grup powyżej 10 osób)

Najlepsza oferta w Polsce

W okresie gdy na półkuli południowej jest lato, Albatros Travel regularnie organizuje rejsy i ekspedycje na Antarktydę. Latem panuje tu stabilna pogoda, która w tych wymagających warunkach należy do rzadkości. Zwierzęta np. foki, pingwiny czy ptaki morskie stają się bardzo aktywne i ciężko pracują, by zapewnić byt swoim rodzinom, zanim lód ponownie odizoluje cały kontynent. W czasie tej wyjątkowej podróży

skorzystamy z własnego statku Albatrosa Ocean Atlantic, który jest idealny do dalekich ekspedycji w rejony antarktyczne. Dzięki niemu połączmy wygodę rejsu z właściwym dla ekspedycji fantastycznym schodzeniem na ląd tego najbardziej południowego ze wszystkich kontynentu. Będziemy spacerować po Szetlandach Południowych oraz Półwyspie Antarktycznym, gdzie znajdują się liczne skupiska wielorybów oraz fok, i gdzie często na tafli zobaczyć można charakterystyczną rynnę, by po chwili nad powierzchnię wyłoniła się wzorzysta płetwa ogonowa wieloryba humbaka.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4–5 Dzień 5–6 Dzień 7 Dzień 8–10 Dzień 11–12 Dzień 13 Dzień 14 Dzień 15

Wylot z Warszawy Buenos Aires. Zwiedzanie miasta i kolacja Buenos Aires - Ushuaia Narodowy Park Tierra del Fuego, wejście na pokład statku W drodze na Antarktydę Cieśnina Drake’a Południowe Szetlandy. Zejście na ląd obok siedlisk pingwinów. Wycieczka do krateru wygasłego wulkanu na Wyspie Zwodniczej gdzie gniazduje wiele gatunków ptaków Rejs w kierunku Cieśniny Drake’a i obserwacja ptaków, fok, delfinów i może nawet waleni Cieśnina Drake’a. Po drodze Przylądek Horn, o ile pogoda pozwoli Ushuaia - samolotem do Buenos Aires Wylot z Buenos Aires do Warszawy Przylot do Warszawy

• Przelot rejsowy w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa - Buenos Aires w obie strony z przesiadką, Buenos Aires - Ushuaia w obie strony liniami Aerolines Argentina • Opiekę polskiego pilota przy grupie powyżej 10 osób • 2 noclegi ze śniadaniem w Buenos Aires • 1 nocleg ze śniadaniem w Ushuaia w hotelu klasy turystycznej • Zwiedzanie Buenos Aires zgodnie z programem • Powitalna i pożegnalna kolacja w Buenos Aires • na statku: 9 noclegów w dwuosobowych kabinach kat. D z pełnym wyżywieniem, kawą i herbatą, zgodnie z programem • Pakiet lunchowy w Ushuaia • Spotkania informacyjne oraz wykłady na pokładzie statku prowadzone przez kierownika ekspedycji w języku angielskim • Wszystkie wyprawy, wycieczki pontonem oraz wędrówki w trakcie rejsu • Wszystkie opłaty lotniskowe i portowe • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie

66


www.albatros.pl

30/08 2020

REJS

13 dni

ALBATROS

cena 18.998 zł

Z Grenlandii na Islandię szlakiem Wikingów Niezwykły rejs statkiem Ocean Atlantic z Kangerlussuaq do Reykjaviku - szlakiem Eryka Rudego – odkrywcy Grenlandii i bohatera nordyckich sag Mówi się, że nazwę wyspy wymyślił pierwszy europejski osadnik Eryk Rudowłosy, wiking, który w ramach kary za zabójstwa został wygnany z rodzinnej Norwegii, a później także z Islandii, po czym szukając lądu do zamieszkania, w 982 roku dotarł na południowy kraniec Grenlandii. Kiedy trzyletnie wygnanie dobiegło końca Eryk powrócił na Islandię, gdzie opowiedział o swojej podróży. Nową ziemię nazwał „Grenlandią” (czyli zieloną ziemią), żeby zachęcić swoich rodaków do osiedlania się. Podczas rejsu „Zielona ziemia” zaoferuje nam mnóstwo atrakcji.

Pełne wyżywienie na 4* statku

W zatoce Disko w miejscowości Qeqertarsuaq zobaczymy pokaz lokalnych tańców ludowych, popłyniemy też na słynny lodowiec Eqi. W późnym wieczornym słońcu na równinie Sermermiut będziemy mieli okazję podziwiać fiord lodowy Ilulissat wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wraz z olśniewającymi górami lodowymi. Kierując się na południe wzdłuż zachodniego wybrzeżu Grenlandii odwiedzimy miejscowość Nuuk, jedną z najmniejszych stolic na świecie. A przed ponownym skierowaniem się na północ wzdłuż spektakularnego wschodniego wybrzeża Grenlandii zachwycimy się wąskimi klifami w malowniczej cieśninie Prince Christian i niezmąconą ciszą na wyspie Skjoldungen. Otwórzmy się na bogactwo nordyckiej kultury i arktycznej przyrody!

Program wycieczki Dzień 1 Przelot z Polski do Kopenhagi Dzień 2 Przelot z Kopenhagi do Kangerlussuaq. Wycieczka na Lodowiec Reniferów. Zaokrętowanie na statku. Fiord Kangerlussuaq Dzień 3 Sisimiut – drugie co do wielkości miasto Grenlandii. Zatoka Disko Dzień 4 Qeqertarsuaq na wyspie Disko. Pokaz tradycyjnych grenlandzkich tańców. Lodowiec Eqip Sermia Dzień 5 Ilulissat – stolica gór lodowych. Fiord Icefjord wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Opcjonalne wycieczki do fiordu łodzią lub samolotem Dzień 6 Na morzu. W kierunku Nuuk Dzień 7 Nuuk – stolica Grenlandii Dzień 8 Fiord Arsuk. Ivittuut – dawna kopalnia kriolitu. Szansa na spotkanie piżmowoła arktycznego Dzień 9 Grenlandia południowa – osada Eryka Rudowłosego Dzień 10 Podróż przez cieśninę Prince Christian Dzień 11 Wyspa Skjoldungen Dzień 12 Na morzu Dzień 13 Przypłynięcie do Reykjavíku. Przelot z Keflaviku do Kopenhagi. Lot do Polski

Cena zawiera • Opiekę pilotów polskojęzycznych oraz anglojęzycznej załogi ekspedycyjnej • Przelot rejsowy w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa – Kopenhaga - Kangerlussuaq, Keflavik – Kopenhaga -Warszawa • Transport i wycieczki, wycieczki zodiakami podczas rejsu zgodnie z programem • 1 nocleg w Kopenhadze oraz 11 noclegów na Ocean Atlantic w 2-osobowej kabinie zewnętrznej z bulajem (kategoria D) z łazienką/toaletą • Zwiedzanie kościoła oraz spotkanie ”kaffemik” w Qeqertarsuaq • Spacery po miejscowościach Qeqertarsuaq, Ilulissat, Qassiarsuk i Nuu • Wycieczka na Lodowiec Reniferów • Wizyty w muzeach w Qeqertarsuaq, Ilulissat i Nuuk • Spotkania informacyjne i wykłady członków załogi ekspedycji w języku angielskim • Całodzienne wyżywienie na statku (3 posiłki) • Kawę, herbatę i wodę z lodem na statku • Ubezpieczenie podstawowe KL i NNW

67


ALBATROS

Rezerwacje +48 22 128 48 81

REJS

02/06 02/06i i09/06 09/062020 2020

88dni dni

cena cena12.798 12.798złzł

Pełne wyżywienie na 4* statku

Rejs dookoła Islandii Wybierz się w rejs z Albatros Travel w odległe zakątki Islandii na pokładzie statku Ocean Atlantic Podczas naszej wyprawy poznamy Islandię w szczycie sezonu, czyli w czasie gdy przyroda dzięki białym nocom ukazuje swój pełen blask i wdzięk. Na tle zmieniającego się ciągle krajobrazu będziemy wypatrywać wielorybów i ptaków morskich. Dopłyniemy do obszarów Islandii, które są dostępne tylko od strony morza, a do kilku miejsc dotrzemy ze statku pontonami Zodiac. Od nizin po lód lodowcowy zobaczymy całe wybrzeże Islandii wraz z miejscami, gdzie gromadzą się foki, maskonury i inne morskie ptaki. Odwiedzimy też niewielkie odosobnione

wyspy, przytulne miasteczka, staniemy na kole podbiegunowym i czarnym powulkanicznym piasku. Poczujemy powiew nordyckich sag. Oferta jest na zapytanie i zostanie potwierdzona przez naszego pracownika sprzedaży. Wycieczka odbędzie się w grupie międzynarodowej pod opieką anglojęzycznej załogi ekspedycyjnej. W przypadku dokonania rezerwacji na dany termin przez minimum 10 osób Albatros Travel zapewni opiekę polskiego pilota.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Zaokrętowanie na statku Ocean Atlantic w Reykjaviku Dzień 2 Wyspy Westman. Surtsey – najmłodsza wyspa świata. Spacer po Heimaey Dzień 3 Miasteczko Djúpivogur. Lodowiec Vatnajökull. Dla chętnych lodowiec Hoffellsjökull. Obserwacja kolonii ptaków na wyspie Hafnarhólmi Dzień 4 Wieloryby w zatoce Húsavík. Arktyczna wyspa Grimsey Dzień 5 Wyspa Hrísey. Miasto Akureyri. Dla chętnych wycieczka do jeziora Mývatn Dzień 6 Fiordy zachodnie. Zatoka Hornvik. Wyspa Vigur Dzień 7 Wyspa Flatey. Półwysep Snaefellsnes i wulkan Snæfellsjökull Dzień 8 Powrót statku do Reykjaviku. Powrót do Polski

• Wyjazd w grupie międzynarodowej i opiekę anglojęzycznej załogi ekspedycyjnej

68

• Opiekę polskiego pilota przy grupie powyżej 10 osób • Transport i wycieczki, wycieczki zodiakami podczas rejsu zgodnie z programem • 7 noclegów na Ocean Atlantic w 2-osobowej kabinie zewnętrznej z bulajem (kategoria D) z łazienką/toaletą • Spotkania informacyjne i wykłady członków załogi ekspedycji w języku angielskim • Całodzienne wyżywienie na statku (3 posiłki) • Kawę, herbatę i wodę z lodem na statku • Ubezpieczenie podstawowe KL i NNW


www.albatros.pl

REJS

ALBATROS

PEŁNE WYŻYWIENIE NA 4* STATKU

14/08 i 19/08 2020

6 dni

cena 12.598 zł

Rejs wzdłuż brzegów Grenlandii Podróżowanie drogą morską to wspaniały sposób na poznanie Grenlandii. Zapraszamy na rejs statkiem Ocean Atlantic po Zatoce Disko Najbardziej warte zobaczenia miejsca Grenlandii położone są wzdłuż oszałamiającej linii brzegowej: małe, kolorowe domki ulokowane na stromych zboczach gór, gigantyczne lodowce produkujące ogromne góry lodowe, czy wieloryby i foki wykonujące akrobacje w morzu. Z kolei zaledwie kilka minut spacerem w głąb wyspy poczujemy się całkowicie odizolowani od świata i otoczeni dziką przyrodą. Mieszkańcy Grenlandii osiedlili się wzdłuż wybrzeża w małych miasteczkach i osadach - latem dostępnych tylko od strony morza. Ich kultura, tradycja, architektura i warunki życia są wzbogacone i jednocześnie ograniczone przez surową przyrodę Arktyki. Podczas naszych wizyt w owych miasteczkach poznamy gościnnych Grenlandczyków i dowiemy się więcej o kulturze Inuitów.

Program wycieczki Dzień 1 Przelot z Islandii na Grenlandię. Zaokrętowanie na statku. Fiord Kangerlussuaq Dzień 2 Sisimiut – drugie co do wielkości miasto Grenlandii. Zatoka Disko Dzień 3 Qeqertarsuaq na wyspie Disko. Pokaz tradycyjnych grenlandzkich tańców. Lodowiec Eqip Sermia Dzień 4 Ilulissat – stolica gór lodowych. Fiord Icefjord wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Opcjonalne wycieczki do fiordu łodzią lub samolotem Dzień 5 Osada Itilleq. Powrót do fiordu Kangerlussuaq Dzień 6 Kangerlussuaq. Pożegnanie załogi. Dla chętnych wycieczka na Lodowiec Reniferów. Powrót samolotem z Kangerlussuaq do Keflaviku na Islandii

Po przylocie z Islandii na lotnisko Kangerlussuaq wsiądziemy na statek i skierujemy się do kolorowego miasta Sisimiut. Następnie podążymy do małej osady Qeqertarsuaq na wyspie Disko. Tutaj zapoznamy się z tradycją „kaffemik” w lokalnym domu kultury. Podczas podróży na południe odwiedzimy cielący się lodowiec w Eqip Sermia, miasto Ilulissat – światową stolicę gór lodowych, oraz osadę Itelleq, gdzie poznamy myśliwskie zwyczaje Inuitów. Po powrocie do Kangerlussuaq opuścimy statek Ocean Atlantic i udamy się na autokarową wycieczkę do pokrywy lodowej Grenlandii, po czym wrócimy samolotem na Islandię. Oferta jest na zapytanie i zostanie potwierdzona przez naszego pracownika sprzedaży. Wycieczka odbędzie się w grupie międzynarodowej pod opieką anglojęzycznej załogi ekspedycyjnej. W przypadku jednak dokonania rezerwacji na dany termin przez minimum 10 osób Albatros Travel zapewni opiekę polskiego pilota.

Cena zawiera • Wyjazd w grupie międzynarodowej i opiekę anglojęzycznej załogi ekspedycyjnej • Opiekę polskiego pilota przy grupie powyżej 10 osób • Przelot rejsowy w klasie ekonomicznej na trasie Keflavik na Islandii – Kangerlussuaq na Grenlandii - Keflavik • Lokalny transport w Kangerlussuaq w dniu pierwszym • Wycieczki zodiakami podczas rejsu zgodnie z programem • 5 noclegów na Ocean Atlantic w 2-osobowej kabinie zewnętrznej z bulajem (kategoria D) z łazienką/toaletą • Zwiedzanie miejscowości Sisimiut, Qeqertarsuaq i Ilulissat • Zwiedzanie kościoła oraz spotkanie ”kaffemik” w Qeqertarsuaq • Zwiedzanie kościoła w Ilulissat • Wizyty w muzeach w Sisimiut, Qeqertarsuaq i Ilulissat • Spotkania informacyjne i wykłady członków załogi ekspedycji w języku angielskim • Całodzienne wyżywienie na statku (3 posiłki) • Kawę, herbatę i wodę z lodem na statku • Ubezpieczenie podstawowe KL i NNW

69


ALBATROS

Rezerwacje +48 22 128 48 81

REJS

Pełne wyżywienie na 4* statku

11/09 2020

14 dni

cena od 24.398 zł

Jak Wikingowie odkryli Amerykę – rejs z Islandii przez Grenlandię do Kanady Wybierz się z Albatrosem na ekspedycję z Islandii do Grenlandii i dalej do Kanady starożytną trasą nordycką Albatros Travel z dumą zaprasza na wyprawę trasą, którą ponad tysiąc lat temu pokonał Wiking Leif Eriksson odkrywając Winlandię w Ameryce. Podróż ta przyniosła mu wtedy przydomek „Leif Szczęśliwy”.

Podczas podróży będziemy wypatrywać wspaniałej fauny polarnej, w tym wielkich wielorybów często widywanych na tych wodach. Z północnego krańca Nowej Fundlandii będziemy kontynuować rejs na południe wzdłuż wschodniego wybrzeża, odwiedzając piękne miasto St. John’s i będące pod francuskim protektoratem wyspy Saint Pierre. Nasza wyprawa zakończy się w Halifax, stolicy prowincji Nowa Szkocja.

Podobnie jak Leif i jego ojciec Eryk Rudowłosy, wypłyniemy w rejs z Reykjavíku po wejściu na pokład statku Ocean Atlantic. Pierwsza część naszej wyprawy odbędzie się trasą obraną przez Eryka podczas odkrycia przez niego Południowej Grenlandii. Odwiedzimy farmę i kościół Eryka w Bratthalið i wyruszymy dalej w kierunku Nowej Fundlandii, aż dotrzemy do L’Anse aux Meadows na Nowej Fundlandii. To jest właśnie Winlandia, o której mówią nordyckie sagi!

Oferta jest na zapytanie i zostanie potwierdzona przez naszego pracownika sprzedaży. Wycieczka odbędzie się w grupie międzynarodowej pod opieką anglojęzycznej załogi ekspedycyjnej. W przypadku jednak dokonania rezerwacji na dany termin przez minimum 10 osób Albatros Travel zapewni opiekę polskiego pilota.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Zaokrętowanie na statku w Reykjaviku. Rejs na Grenlandię Dzień 2-3 W kierunku Grenlandii Dzień 4 Cieśnina Prince Christian Dzień 5 Grenlandia południowa – kościół Hvalsey, miasto Qaqortoq Dzień 6 Grenlandia południowa – osada Eryka Rudowłosego Dzień 7-8 Na morzu – w kierunku Nowej Fundlandii Dzień 9 Nowa Fundlandia - L’Anse aux Meadows, osada Wikingów sprzed tysiąca lat Dzień 10–11 Nowa Fundlandia - miasto St. John’s Dzień 12 Wyspy Saint Pierre i Miquelon – francuski protektorat Dzień 13 Nowa Szkocja – morska prowincja Kanady Miasto Louisbourg Dzień 14 Halifax – opuszczenie statku

70

• Opiekę polskiego pilota przy grupie powyżej 10 osób • Transport i wycieczki, wycieczki zodiakami podczas rejsu zgodnie z programem • 13 noclegów na Ocean Atlantic w 2-osobowej kabinie zewnętrznej z bulajem (kategoria D) z łazienką/toaletą • Zwiedzanie z anglojęzycznym przewodnikiem osady Brattahlíð (Qassiarsuk) • Wycieczkę autokarem z St. Anthony do L’Anse aux Meadows • Bilet wstępu do fortecy Fort Louisbourg • Spotkania informacyjne i wykłady członków załogi ekspedycji w języku angielskim • Całodzienne wyżywienie na statku (3 posiłki) • Kawę, herbatę i wodę z lodem na statku • Ubezpieczenie podstawowe KL i NNW


www.albatros.pl AUTOKAREM

ALBATROS

Autokarem Autokarem z Albatros Travel

z Albatros Travel 71


ALBATROS

Rezerwacje +48 22 128 48 81

AUTOKAR

19/05 19/052020 2020

10 10dni dni

cena cena3.598 3.598zł zł

Sławna Wenecja i bogate Veneto Autokarowa wycieczka do jednego z najpiękniejszych regionów Włoch, do magicznej Wenecji i niemniej urzekających okolic Wybierz się z Albatros Travel w podróż do Włoch i poznaj niesamowite i jedyne w swoim rodzaju miasto, jakim jest Wenecja. Będziemy podziwiać piękne zabytkowe pałace, urokliwe zaułki i malownicze kanały. Zobaczymy słynne atrakcje, takie jak Plac św. Marka i Pałac Dożów. Ale region Veneto, czyli Wenecja Euganejska, to także wiele innych ciekawych miejsc. Odwiedzimy Padwę, w której żył i pracował Galileusz, znaną

także z najstarszego we Włoszech uniwersytetu. Popłyniemy na dwie okoliczne wyspy, Burano – znaną z pięknych wyrobów koronkarskich, oraz Murano – wyspę słynącą z produkcji znanego na całym świecie szkła Murano. Pojedziemy też do Vicenzy, gdzie zobaczymy Teatro Olimpico – renesansowy teatr wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Włochy to nie tylko zabytki i piękne widok, to także przepyszna kuchnia i wyśmienite alkohole. Podczas naszej wycieczki nie raz będziemy mieli okazję skosztować lokalnych przysmaków i trunków.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Wyjazd z Warszawy. Przyjazd do Wiednia. Przejazd przez historyczną część miasta Dzień 2 Wyjazd z Wiednia. Przyjazd do Jesolo Dzień 3 Wycieczka do romantycznej Wenecji Dzień 4 Palazzo della Ragione w Padwie. Teatro Olimpico w Vicenzie Dzień 5 Czas wolny lub opcjonalna wycieczka do Caorle i gospodarstwa agroturystycznego Dzień 6 Degustacja grappy w Bassado del Grappa. Degustacja prosecco w regionie Valdobbiadene Dzień 7 Wyroby szklane z Murano. Kolorowe domy na Burano. Wenecja Dzień 8 Czas wolny Dzień 9 Wyjazd do Polski Dzień 10 Przyjazd do Warszawy

• Opiekę polskiego pilota

72

• Przejazdy autokarem zgodnie z programem • Zakwaterowanie: 1 nocleg w pokojach dwuosobowych w hotelu 3* w Wiedniu oraz 7 noclegów w hotelu 3* w pokojach dwuosobowych we Włoszech • Wyżywienie: 8 śniadań i 7 obiadokolacji • Degustację wina w Nardini oraz degustację prosecco (dzień 6) • Wycieczki i bilety wstępów zgodnie z programem • Podstawowe ubezpieczenie KL i NNW


www.albatros.pl

29/06 i 24/08 2020

AUTOKAR

10 dni

ALBATROS

cena od 5.198 zł

Norweskie fiordy, Oslo i Kopenhaga Dołącz do naszej wyprawy autokarowej po najpiękniejszych miejscach w Skandynawii Na trasie naszej wycieczki zobaczymy najciekawsze miejsca Göteborga. Następnie wkroczymy w najpiękniejszą na świecie krainę norweskich fiordów z jej wysokimi szczytami, głębokimi dolinami i wijącymi się błękitno-zielonymi zatokami.

Fiordy wcinają się głęboko w ląd torując sobie drogę przez potężne góry, wznoszące się po obu brzegach. Nikt nie pozostanie obojętny wobec serpentyn na Drodze Trolli czy rejsu po fiordach z widokami zapierającymi dech w piersiach. Zwiedzimy zabytkową dzielnicę Bryggen w Bergen oraz stolicę Norwegii - Oslo. Podróż zakończymy zwiedzaniem Kopenhagi, stolicy Danii.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Przejazd autokarem z Warszawy do Świnoujścia. Nocny prom do Szwecji Dzień 2 Ystad – Göteborg. Zwiedzanie Göteborga Dzień 3 Göteborg – Lysekil – Hamar Dzień 4 Hamar – Lillehammer – Droga Trolli – Geiranger. Skocznia w Lillehammer i przejazd przez piękną dolinę Gudbrandsdalen oraz zapierającą dech w piersiach drogą Trolli wprost do krainy fiordów Dzień 5 Geiranger – Hellesylt – Sognefjorden – Bergen. Wycieczka statkiem po fiordzie Geirangerfjorden z Geiranger do Hellesylt Dzień 6 Bergen – Gudvangen - Flåm – Geilo. Spacer po Bergen. Wycieczka statkiem po fiordzie między Gudvangen i Flåm Dzień 7 Oslo – Göteborg – Kopenhaga - Wizyta w Göteborgu i zwiedzanie Kopenhagi, stolicy Danii. Dla chętnych wieczorne wyjście do Tivoli. Nocleg w Kopenhadze Dzień 8 Kopenhaga - Ystad. Czas wolny i zwiedzanie Kopenhagi. Nocny prom do Polski Dzień 9 Ystad - Warszawa Dzień 10 Przejazd autokarem ze Świnoujścia do Warszawy

• Opiekę polskiego pilota • Przejazd autobusem i rejsy statkami, zgodnie z programem • Zakwaterowanie: 9 noclegów w hotelach 3*/4* w pokojach 2-osobowych /kajucie dwuosobowej • Wyżywienie: 7 śniadań (dni 3-9), 5 kolacji (dni 3-7) • Ubezpieczenie podstawowe KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie

73


ALBATROS

Rezerwacje +48 22 128 48 81

AUTOKAR

17/06 17/06 ii 10/09 10/09 2020 2020

55 dni dni

cena cena 1.798 1.798 zł zł

Ścieżkami Adama Mickiewicza – Białoruś i Litwa

Zapraszamy miłośników literatury i historii w podróż po Litwie i Białorusi szlakiem naszego wieszcza - Adama Mickiewicza Adam Mickiewicz pochodził ze szlachty litewskiej, z rodu Mickiewiczów-Rymwidów, który w końcu XVII wieku osiadł w okolicach Nowogródka na Białorusi. Rodzina mówiła po polsku, choć zgodnie z tradycją uważali się za szlachtę litewską. Słynny poeta urodził się w 1798 roku na Zaolziu na Białorusi, a dzieciństwo spędził w Nowogródku. Nic dziwnego więc, że w swojej twórczości zawarł elementy folkloru białoruskiego, jego podania i legendy. I tak w utworach Mickiewicza można znaleźć białoruską historię, zwyczaje oraz słynne miejsca, jak zamek nowogródzki, czy jezioro Świteź. Na naszej trasie nie zabraknie tych miejsc. Zatrzymamy się także w Korczowie, w której mieszkała niespełniona i nieszczęśliwa miłość Mickiewicza - Maryla Wereszczakówna. Zobaczymy też Szczorse,

dokąd Mickiewicz przyjeżdżał corocznie na wakacje w latach 1818-22. Następnie udamy się na Litwę do Wilna, ukochanego miasta Mickiewicza, z którego został wywieziony na wygnanie i do którego już nigdy nie wrócił. Spacerując po ulicach, zaułkach i placach Wilna napotkamy wiele śladów upamiętniających pobyt wielkiego poety. Zawitamy też do Kowna, gdzie Mickiewicz po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Wileńskim pracował jako nauczyciel. Nasza podróż szlakiem Adama Mickiewicza będzie niezwykle ekscytującym przeżyciem dla wszystkich miłośników jego twórczości. W tych miejscach naprawdę można odczuć natchnienie, które towarzyszyło poecie w trakcie pisania słynnych poematów.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Wyjazd z Warszawy. Brześć: cerkiew św. Mikołaja, pomnik A. Mickiewicza i Twierdza Brzeska. Kobryń: cerkiew Świętych Piotra i Pawła oraz grób rodzinny Mickiewiczów Dzień 2 Baranowicze. Jezioro Świteź. Zaosie – miejsce urodzenia poety. Dworek Wereszczakówny w Korczowie. Muzeum A. Mickiewicza w Nowogródku Dzień 3 Pałac w Szczorsach. Zamek Radziwiłłów w Lubczu. Pomnik Mickiewicza w Solecznikach (Litwa). Przyjazd do Wilna Dzień 4 Stare Miasto i Muzeum A. Mickiewicza w Wilnie. Zamek w Trokach Dzień 5 Kowno – ulica Wileńska, katedra św. Piotra i Pawła. Powrót do Polski

• Opiekę polskiego pilota

74

• Przejazdy autokarem zgodnie z programem • Zakwaterowanie w hotelach 3* (2 noclegi na Białorusi i 2 noclegi na Litwie) • Wyżywienie: śniadania • Podstawowe ubezpieczenie KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie


www.albatros.pl

05/05 i 15/09 2020

AUTOKAR

9 dni

ALBATROS

cena 3.298 zł

Bałtycka Odyseja

– Wilno, Ryga, Tallin i Sztokholm Odwiedź 3 bałtyckie kraje ze swoimi urokliwymi stolicami, tak bardzo podobne do siebie pod wieloma względami, a jednocześnie tak różne. Litewskie Wilno, niczym bałtycka Jerozolima z mnogością kościołów i przede wszystkim Ostrą Bramą, to miejsce szczególne, które nastraja nostalgicznie i gdzie na każdym kroku mijamy miejsca związane z historią Polski. Wspaniała Ryga na Łotwie, zwana Paryżem regionu bałtyckiego, przeszła największą w swojej historii transformację i uwodzi turystów piękną architekturą i zachwycającym widokiem na

potężną rzekę Dźwinę. Maleńki Tallin w Estonii oferuje zupełnie wyjątkowy bajkowy urok i trudno jest słowami opisać piękno tego miasta.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Przejazd autokarem z Warszawy do Wilna Dzień 2 Wilno. Zwiedzanie miasta Dzień 3 Wilno – Szawle - Ryga. Góra Krzyży w okolicy Szawle. Przejazd w kierunku stolicy Łotwy Dzień 4 Ryga. Zwiedzanie stolicy Łotwy Dzień 5 Ryga – Parnawa – Tallin. Uzdrowisko w Parnawie. Przejazd do stolicy Estonii Dzień 6 Tallin. Zwiedzanie stolicy Estonii. Nocny prom do Sztokholmu Dzień 7 Sztokholm. Zwiedzanie stolicy Szwecji Dzień 8 Sztokholm - Olandia - Karlskrona. Przejazd przez Szwecję. Wyspa Olandia. Nocny prom linii Stena Line do Polski Dzień 9 Przejazd autokarem z Gdyni do Warszawy

• Opiekę polskiego pilota

Zwieńczeniem naszej wyprawy będzie wizyta w położonym na wodzie królewskim mieście - Sztokholm, stolicy Szwecji. A to wszystko podczas jednej wycieczki wokół Bałtyku!

• Przejazdy autokarem zgodnie z programem • Zakwaterowanie: 8 noclegów w hotelach 3* w pokojach dwuosobowych / kajucie dwuosobowej na promie • Wyżywienie: 8 śniadań • Zwiedzanie z lokalnym przewodnikiem (Wilno, Ryga, Tallin i Sztokholm) • Podstawowe ubezpieczenie KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie

75


ALBATROS

Rezerwacje +48 22 128 48 81

AUTOKAR

21/06 2020

5 dni

cena 1.598 zł

Berlin i Drezno

– stolica Niemiec i perła Saksonii Odwiedź z Albatros Travel dwa fascynujące niemieckie miasta. Berlin – niegdyś najpotężniejsza stolica europejska i Drezno centrum niemieckiej kultury i sztuki.

znienawidzonego muru, z którego stworzono galerię pod gołym niebem, z dziełami sztuki powstającymi bezpośrednio na betonie. Galeria ta przyciąga wielu turystów.

Jako pierwszy na trasie naszej wycieczki odwiedzimy Berlin, który był sceną najważniejszych wydarzeń dla współczesnej Europy i świata. To tutaj zakończyła się II wojna światowa, a także został obalony mur berliński wymowny symbol podziału nie tylko Niemiec jako kraju, ale i całego świata. Z całą pewnością warto zwiedzić to fascynujące miasto i poznać jego trudną i złożoną historię. Zabytkowe historyczne budynki sąsiadują z nowoczesną architekturą ze stali i szkła. Z mieszanki starego i nowego powstaje nowa jakość. W zupełnie wyjątkowy sposób spotyka się tutaj wschód z zachodem. W tym mieście stale czujemy powiew wiatru historii, w tym historii, jaka rozgrywała się na naszych oczach. Wszędzie widać ślady epoki nazizmu i komunizmu. Pozostała też zachowana część

Drezno natomiast zniszczone podczas II wojny światowej, odrodziło się jak feniks z popiołów, i odzyskało swój dawny blask, zasługując w pełni na swój przydomek Florencji nad Łabą. Piękno miasta opisywane było wielokrotnie przez malarzy i pisarzy. To tutaj ściągali architekci z całej XVIII-wiecznej Europy, którzy mogli wreszcie puścić wodze swojej fantazji co zaowocowało stworzeniem wspaniałych późnobarokowych kościołów i pałaców, będących szczytową formą stylu barokowego. Przekonamy się również, jak burzliwa historia wywarły swoje nieodwracalne piętno na tkance miasta. Drezno to miasto posiadające ogromne dziedzictwo historyczne, które nadal nadaje ton kulturalnemu rozwojowi współczesnych Niemiec.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Przejazd autokarem z Warszawy do Berlina Dzień 2 Berlin. Objazd miasta: Checkpoint Charlie, mur berliński, Brama Brandenburska, nowoczesny Plac Poczdamski ulica Kurfürstendamm Dzień 3 Berlin – Poczdam – Lübbenau – zwiedzanie Poczdamu m.in.: park i pałac Sanssouci (z zewnątrz), most Glienicke - most szpiegów. Lübbenau- brama do Spreewaldu Dzień 4 Drezno. Spacer po mieście: Zamek Rezydencyjny, kościół Marii Panny, Zwinger, Opera Sempera Dzień 5 Przejazd autokarem z Drezna do Warszawy

• Opiekę polskiego pilota

76

• Przejazdy autokarem zgodnie z programem • Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach 3* w pokojach dwuosobowych: Good Morning Hotel w Berlinie i Achat Comfort Hotel w Dreźnie • Wyżywienie: Śniadanie • Podstawowe ubezpieczenie KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie


06/06 06/06 i 19/09 i 19/09 2020 2020

06/06 06/06 i 19/09 i 19/09 2020 2020 www.albatros.pl

5 dni 5 dni 5 dni 5 dni

cena cena 2.298 2.298 zł zł cena cena 2.298 2.298 zł zł

ALBATROS

Węgry – kraina „bratanków” Dołącz do naszej wycieczki na Węgry i poznaj największe atrakcje tego niewielkiego kraju. Pozwól się porwać fantastycznej atmosferze i fascynującej historii tego jakże nam bliskiego kraju. Słynne powiedzenie: „Polak, Węgier dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki” ma swoje uzasadnienie w historii obu krajów, które zawsze były sobie bliskie. Łączy też nasze kraje zamiłowanie do wspaniałej węgierskiej kuchni, wyśmienitych win i biesiad przy akompaniamencie cygańskich skrzypiec. Tego wszystkiego doświadczysz na tej wycieczce. Rozpoczniemy naszą wyprawę od regionu winnic na północy kraju, aby następnie dotrzeć w okolice jeziora Balaton, na południu, gdzie Węgrzy mają swój własny wakacyjny raj. Oczywiście nie ominiemy Budapesztu - stolicy Węgier, pięknego miasta z licznymi zabytkami i gorącymi źródłami, które docenili już Rzymianie.

15/04 15/04 2019 2019

6 dni 6 dni

Program wycieczki Dzień 1 Wyjazd z Warszawy przez Kraków do węgierskiego miasta Miszkolc Dzień 2 Miszkolc. Park Narodowy Gór Bukowych. Lillafüred nad jeziorem Hámori. Zwiedzanie jaskini św. Stefana i barokowego miasta Eger. Degustacja win w Szépassonyvölgy Dzień 3 Miszkolc – Budapeszt – Balaton. Zwiedzanie stolicy Węgier. Przejazd nad Jezioro Balaton - największe jezioro Europy Środkowej Dzień 4 Balaton. Wody termalne jeziora Héviz, miasto Keszthely z zamkiem Festetics oraz miasteczko Tihany ze słynnym klasztorem Dzień 5 Balaton – Szentendre – Warszawa. Zwiedzanie miasteczka Szentendre. Powrót do Polski

Cena zawiera Przejazd autokarem, opiekę polskiego pilota, noclegi, wyżywienie: 2 posiłki dziennie, wycieczki i bilety wstępów, ubezpieczenie KL i NNW

cena cena 2.998 2.998 złzł

Holandia i Niemcy – tulipany i sztuka Dla miłośników piękna i sztuki. Malownicze dywany tulipanów, zachwycające dzieła wielkich malarzy. Na czele listy unikalnych atrakcji Holandii zdecydowanie stoi tulipan. Podczas naszej wycieczki, która celowo przypada w połowie kwietnia, gdyż to właśnie w tym czasie widok kwitnących pól tulipanów rozciąga się aż po horyzont, nacieszymy oczy urzekającą feerią barw i kształtów. Udamy się na cały dzień do Ogrodów Keukenhof, posiadających największą kolekcję kwiatów cebulkowych na świecie, w tym sześć milionów tulipanów. Ucztą dla zmysłów będą także nasze wizyty w najwspanialszych muzeach sztuki w Holandii. W towarzystwie polskiego historyka sztuki odwiedzimy w Amsterdamie Muzeum Narodowe, Dom Rembrandta oraz Muzeum Van Gogha. W drodze powrotnej odwiedzimy jeszcze Wyspę Muzeów w Berlinie wpisaną na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Program wycieczki Dzień 1 Wyjazd z Warszawy do Niemiec. Nocleg w pobliżu granicy niemieckoholenderskiej Dzień 2 Muzeum Narodowe w Amsterdamie. Zakwaterowanie w hotelu w miejscowości Amersfoort Dzień 3 Przejazd do Amsterdamu na rejs statkiem. Dom Rembrandta (dodatkowo płatne). Powrót do Amersfoort Dzień 4 Ogrody Keukenhof Dzień 5 Muzeum Van Gogha (dodatkowo płatne). Wyjazd z Holandii i przejazd w kierunku Berlina Dzień 6 Wyspa Muzeów w Berlinie (dodatkowo płatne). Powrót do Polski

Hotele 3*/4*

Cena zawiera Przejazd autokarem, opiekę polskiego pilota, noclegi, wyżywienie: 5 śniadań, 3 kolacje, wycieczki i bilety wstępów, ubezpieczenie KL i NNW

77


ALBATROS

Rezerwacje +48 22 128 48 81

AUTOKAR

11/06 i 30/09 2020

8 dni

cena 2.998 zł

Toskania o smaku wina Łagodne wzgórza porośnięte cyprysami, rozległe winnice, średniowieczne miasta, skarby sztuki włoskiego renesansu oraz włoska kuchnia. To kwintesencja Toskanii!

renesansu. W trakcie spacerów czy wycieczek rowerowych będzie czas na podziwianie malowniczego krajobrazu Toskanii ze wzgórzami porośniętymi cyprysami i gajami oliwnymi.

Podczas naszej wycieczki do Toskanii zwiedzimy najpiękniejsze miasta tego regionu m.in. historyczną Sienę i Pienzę, miasto sztuki - Florencję, wszystkie trzy wpisane na listę dziedzictwa UNESCO, San Gimignano oraz etruskie Arezzo i Cortonę. Spacerując po wąskich uliczkach tych zabytkowych miast zanurzymy się we wspaniałej włoskiej architekturze i kulturze

Toskania to także doskonałe wina, których i my będziemy mieli okazje spróbować. Odwiedzimy winnice w Montalcino, gdzie produkuje się słynne wino Brunello oraz winnice w San Gimignano, gdzie z kolei poznamy poszczególne etapy produkcji wina a następnie zaprosimy wszystkich na degustacje. Zamieszkamy w miejscowości Chianciano Terme, skąd będziemy wyjeżdżać na wycieczki.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Wyjazd z Polski. Przyjazd do Wiednia. Przejazd przez historyczną część miasta Dzień 2 Wyjazd z Wiednia. Wieczorem przyjazd do Chianciano Terme we Włoszech Dzień 3 Całodzienna wycieczka do Sieny wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Dzień 4 Florencja - stolica renesansu Dzień 5 Renesansowe miasto Pienza, Montalcino i klasztor Sant’Antimo Dzień 6 Wycieczka do renesansowego miasteczka Arezzo i średniowiecznego miasta Cortona Dzień 7 Degustacja win i urocze popołudnie w San Gimignano. Wyjazd do Polski Dzień 8 Przyjazd do Polski

78

• Opiekę polskiego pilota • Przejazdy autokarem zgodnie z programem • Zakwaterowanie w hotelach 3* (1 nocleg w Austrii, 5 noclegów we Włoszech) • Wyżywienie: 6 śniadań i 5 obiadokolacji • Podstawowe ubezpieczenie KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie


www.albatros.pl

22/05 i 11/09 2020

AUTOKAR

9 dni

ALBATROS

cena 3.248 zł

Jezioro Garda i Włochy Północne Cudowna wycieczka nad Jezioro Garda połączona ze zwiedzaniem Wenecji, Werony i Tyrolu Południowego Wyjedź z biurem Albatros do jednego z najbardziej malowniczych miejsc w Europie – nad Jezioro Garda. Tutaj winnice i gaje oliwne rozciągają się na ogromnym terenie aż po chłodne wody jeziora, a wysokie góry spotykają się z zachwycającym Lago di Garda. Przemierzymy Jezioro Garda i jego okolice, odwiedzając między innymi przepiękne miasteczko Malcesine.

i niewielkiego alpejskiego miasteczka Tirolo. Tutaj łączy się niemiecka i włoska kultura, tworząc niepowtarzalny krajobraz pełen niezapomnianych widoków. Romantyczna Werona – miasto Romea i Julii – także zasługuje na odwiedziny. Stare Miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a w szczególności ogromny, rzymski amfiteatr, sprawiają, że historia jest tu obecna wszędzie. Werona leży tuż przy regionie winnym Valpolicella, gdzie skosztujemy słynnego wina Amarone.

W trakcie wycieczki odwiedzimy także niesamowitą Wenecję – miasto, w którym kanały wodne zastępują ulice. Będziemy też mieli przyjemność zobaczenia cudnego Tyrolu Południowego, gdzie udamy się do miejscowości uzdrowiskowej Merano

W trakcie wycieczki zakwaterowani będziemy w hotelu w górskim miasteczku San Zeno di Montagna, które jest pięknie położone pomiędzy Jeziorem Garda a szczytem Monte Baldo.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Wyjazd z Polski. Przyjazd do Innsbrucka Dzień 2 Krótkie zwiedzanie Innsbrucka. Alpejska sielanka w Tyrolu Południowym: Merano i Tirolo. Przyjazd do San Zeno Dzień 3 Przedpołudnie wolne. Piesza wycieczka po San Zeno i degustacja lokalnych przysmaków Dzień 4 Zwiedzanie Werony i degustacja wina Amarone w Valpolicella Dzień 5 Rejs po jeziorze Garda, czas wolny w Malcesine Dzień 6 Wenecja. Rejs po Canal Grande i zwiedzanie miasta Dzień 7 Dzień wolny Dzień 8 Wyjazd do Polski. Po śniadaniu wyjazd do Polski. Dzień 9 Przyjazd do Polski

• Opiekę polskiego pilota • Przejazdy autokarem zgodnie z programem • Zakwaterowanie w hotelach 3* (1 nocleg w Austrii, 6 noclegów we Włoszech) • Wyżywienie: 7 śniadań i 6 obiadokolacji • Podstawowe ubezpieczenie KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie

79


ALBATROS

Rezerwacje +48 22 128 48 81

AUTOKAR

07/05 07/05 ii 18/09 18/09 2020 2020

57 dni dni

cena cena 1.698 1.698 zł zł

Wiedeń i Praga – klasyczny duet Poznaj dwie europejskie stolice oraz dolinę Wachau i miasteczko Český Krumlov Cesarska stolica Austrii - Wiedeń, miasto walców i kawiarni, prezentuje się zawsze ze swojej najlepszej strony. Dajmy się uwieść nieodpartemu urokowi miasta z jego zachwycającą architekturą podczas przejazdu reprezentacyjnymi ulicami, a następnie rozkoszujmy się kawałkiem wiedeńskiego tortu Sachera w klasycznej wiedeńskiej kawiarni. W Wiedniu wszystko jest monumentalne, w szczególności ogromny pałac Schönbrunn, który może śmiało konkurować z Wersalem, zarówno w kategorii wielkości, jak i piękna. Praga - Złote Miasto, bywa różnie nazywane, ale symbolizuje serce Europy i ducha wolności. Mówi się, że Praga nie jest jedynie miastem, ale stanem ducha i wiele jest prawdy w tym stwierdzeniu. Wysoko nad Wełtawą wznosi się zamek na

Hradczanach z potężną katedrą św. Wita, będącą punktem charakterystycznym w panoramie miasta. Słynny Most Karola łączy Hradczany ze Starym Miastem i jest główną promenadą miasta, którą codziennie spaceruje tysiące turystów i mieszkańców Pragi. Stare miasto to miejsce pełne kafejek, sklepików i zabytków, którymi można by obdzielić kilka miast. Zobaczymy tu słynny zegar Orloj oraz ratusz wielkomiejski. Podczas naszej wycieczki zobaczymy także piękną dolinę Wachau w Austrii, gdzie Dunaj wije się między uroczymi miasteczkami Krems i Melk ze słynnym opactwem. Odwiedzimy też miasteczko Český Krumlov, zaraz po Pradze, najczęściej odwiedzane miasto w Czechach. Jego historyczna zabudowa zachwyca każdego, a wspaniały zespół pałacowo-zamkowy, zresztą jeden z największych w Europie, został wpisany na listę UNESCO.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Przejazd z Warszawy do Wiednia (przez Łódź, Katowice i Brno) Dzień 2 Wiedeń. Zwiedzanie Wiednia m.in. katedra Św. Szczepana, pałac Schönbrunn (z zewnątrz), Hundertwasserhaus Dzień 3 Wiedeń – dolina Wachau - Český Krumlov – Praga. Przejazd wzdłuż Dunaju przez dolinę Wachau. Zwiedzanie historycznego miasteczka Český Krumlov Dzień 4 Praga. Zwiedzanie Pragi: zamek na Hradczanach, Mala Strana, most Karola, Ratusz, Plac Wacława Dzień 5 Przejazd z Pragi do Warszawy

• Opiekę polskiego pilota

80

• Przejazdy autobusem zgodnie z programem • Zakwaterowanie: 4 noclegi w 3* hotelach w pokojach dwuosobowych • Wyżywienie: śniadania • Wycieczki zgodnie z programem • Podstawowe ubezpieczenie KL i NNW wymienione w programie


www.albatros.pl

26/09 2020

AUTOKAR

6 dni

ALBATROS

cena 2.698 zł

Bawariafest

– baśniowe zamki i Oktoberfest Poznaj Bawarię ukazującą się w ciepłych barwach jesieni, z jej zabytkową architekturą i malowniczymi zamkami oraz tradycyjną biesiadną atmosferą podczas Oktoberfest w Monachium

Dalej podążać będziemy na południe tak zwanym Romantycznym Szlakiem – czyli liczącą blisko 400 km, najpopularniejszą trasą turystyczną prowadzącą przez Bawarię.

Po drodze zatrzymamy się w malowniczym Rothenburgu, zachwycającym turystów odnowioną starówką z wąskimi uliczkami, pięknymi, kolorowymi kamieniczkami i kutymi szyldami. Odwiedzimy także Augsburg, będący niegdyś siedzibą jednego z najbogatszych rodów w historii Europy, rodu Fuggerów, w którym do dziś można zobaczyć pamiątki związane z tym słynnym nazwiskiem. Chwiejności umysłu króla Ludwika II Wittelsbacha zwanego Szalonym i jego ucieczkom w świat marzeń. Bawaria zawdzięcza bajkowe zamki i pałace, których nie ma w żadnym innym zakątku świata. Na trasie naszej wycieczki nie zabraknie również tych atrakcji. Zwiedzimy ulubiony przez króla pałac Linderhof oraz baśniowy zamek Neuschwanstein. Na koniec dotrzemy do Monachium - niemieckiej stolicy piwa i jednego z najważniejszych kulturalnych centrów Niemiec. Obejrzymy atrakcje Starego Miasta i poznamy biesiadne zwyczaje Bawarczyków podczas Oktoberfest.

Program wycieczki

Cena zawiera

Zapraszamy na wycieczkę do naszych zachodnich sąsiadów, do krainy słynącej z baśniowych zamków i pałaców widniejących na tle malowniczych krajobrazów, do Bawarii pełnej przepychu historii i sztuki. Odkrywanie regionu zaczniemy od Bambergu, średniowiecznego miasta położonego, jak Rzym, na siedmiu wzgórzach. Odwiedzimy także Norymbergę - miasto czerwonego piwa, słynnych norymberskich kiełbasek oraz podziemnych korytarzy i piwnic.

Dzień 1 Wyjazd z Warszawy. Przyjazd do Erlangen Dzień 2 Zwiedzanie Bambergu wpisanego na listę UNESCO oraz średniowiecznej Norymbergii Dzień 3 Przejazd na południe Bawarii. Po drodze zwiedzanie średniowiecznego Rothenburga i renesansowego Augsburga Dzień 4 Zwiedzanie zamków Linderhof i Neuschwanstein. Opactwo w Ettal Dzień 5 Monachium: BMW, Stare Miasto i Oktoberfest. Wyjazd do Polski Dzień 6 Przyjazd do Polski

• Opiekę polskiego pilota • Przejazdy autokarem zgodnie z programem • Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach 3* w pokojach dwuosobowych: Novotel Erlangen w Erlangen I Ibis Styles Kaufbeuren Allgau w Kaufbeuren • Wyżywienie: 4 śniadania i 3 obiadokolacje • Wycieczki i bilety wstępów zgodnie z programem • Podstawowe ubezpieczenie KL i NNW

81


ALBATROS

Rezerwacje +48 22 128 48 81

AUTOKAR

11/06 i 12/09 2020

12 dni

cena 3.798 zł

Karpacki kalejdoskop – Węgry, Rumunia, Mołdawia, Ukraina Węgierski tokaj, rumuńskie monastyry, mołdawskie wino, ukraińskie zabytki Zapraszamy w podróż po czterech fascynujących krajach. Sąsiadach o wspólnej splątanej historii, a jednocześnie posiadających odrębną tożsamość. Węgry odkryją przed nami piękne krajobrazy, urokliwe miasteczka i trochę historii. Zobaczymy słynny gotycki zamek Diósgyőr w Miszkolcu, w którym natrafimy na polskie ślady. Odwiedzimy też kalwinistyczny Debreczyn, a w Tokaju skosztujemy wyśmienitego wina. Następnie dotrzemy do Rumunii, gdzie poznamy piękno

Program wycieczki Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 Dzień 5 Dzień 6 Dzień 7 Dzień 8 Dzień 9 Dzień 10 Dzień 11 Dzień 12

82

Wyjazd z Polski. Przyjazd do Miszkolca Miszkolc. Tokaj. Przyjazd do Debreczyna Debreczyn. Syhot Marmaroski w Rumunii. Wesoły Cmentarz w Sapancie. Drewniane monastyry w Barsanie i Bogdan Vodzie. Przyjazd do Suczewy Klasztory w miejscowościach Moldovica, Voronet i Humor Suczewa. Jassy. Przyjazd do Kiszyniowa Kiszyniów – stolica Mołdawii. Cricova – zwiedzanie piwnic i degustacja wina dla chętnych Stary Orgiejów – klasztory w skałach. Monastyry w Curchi, Tipovie i Saharnie Twierdza Soroca. Bielce. Przyjazd do Czerniowców na Ukrainie Czerniowce. Twierdza Chocimska. Kamieniec Podolski. Przyjazd do Iwano-Frankowska Iwano-Frankowsk. Lwów Żółkiew. Powrót do Polski

drewnianych monastyrów położonych w regionie Marmarosz, z których kilka znajduje się na światowej liście dziedzictwa UNESCO. Mołdawia zaprezentuje nam klasztory w Curchi i Topovie, a także kompleks archeologiczny w Starym Orgiejowie. Będziemy też mieli okazję spróbować mołdawskiego wina w Cricovie, jednej z największych piwnic winnych na świecie. Ostatnie dni wycieczki spędzimy na Ukrainie, odwiedzając Czerniowce, Chocim i Kamieniec Podolski. A na koniec perełka, cudowny Lwów. Miasto z niezwykłym klimatem, bogatą historią i przepychem zabytków.

Cena zawiera • Opiekę polskiego pilota • Przejazdy autokarem zgodnie z programem • Zakwaterowanie w hotelach 3* (2 noclegi na Węgrzech, 4 noclegi w Rumunii, 2 noclegi w Mołdawii, 3 noclegi na Ukrainie) • Wyżywienie: śniadania • Podstawowe ubezpieczenie KL i NNW • Wycieczki i bilety wstępu wymienione w programie


www.albatros.pl

03/06, 19/08 2020

AUTOKAR

10 dni

ALBATROS

cena 7.198 zł

Suomi czyli Finlandia - kraj na krańcu Europy

Finlandia, kraj tysiąca jezior oraz jedno z najmłodszych państw Europy, należy do najbardziej nowoczesnych, a jego mieszkańcy są najszczęśliwszymi na świecie

eleganckie i stylowe akcesoria kuchenne, znane w całej Europie. W drodze powrotnej z Turku będziemy podziwiać najpiękniejsze części fińskiego archipelagu.

To będzie niezwykła podróż, śladami historii Finlandii od czasów szwedzkich, przez okupację rosyjską, odzyskanie niepodległości aż do nowoczesnego i dobrze funkcjonującego państwa, jakim Finlandia jest dzisiaj. W 2017 roku Finlandia świętowała 100 lat niepodległości.

Podróżując przez kraj najszczęśliwszych ludzi na świecie spróbujemy także odkryć gdzie tkwi sekret ich szczęśliwego życia.

Zwiedzimy m.in. dom Sibeliusa nad jeziorem Tuusula, w Mikkeli siedzibę Mannerheim’a - zwycięzcy Wojny Zimowej. Odwiedzimy również wioskę Fiskars, z której pochodzą najwyższej klasy

W trakcie naszej podróży będziemy przemieszczać się autokarem, a po drodze zatrzymamy się w szwedzkim mieście Kalmar i na wyspie Olandia. Przejdziemy się uliczkami starego miasta w Sztokholmie, a potem popłyniemy w cudowny rejs pomiędzy szwedzkimi wyspami.

Program wycieczki

Cena zawiera

Dzień 1 Wyjazd z Warszawy do Gdańska. Prom do Szwecji Dzień 2 Nynäshamn – Sztokholm. Spacer po starym mieście i Gamla Stan. Promem do Finlandii Dzień 3 Przypłynięcie do Helsinek. Spacer po mieście. Skalny Kościół oraz twierdza Suomenlinna Dzień 4 Helsinki. Muzeum Jean Sibeliusa w Ainoli. Drewniane domy w Porvoo Dzień 5 Lappeenranta. Mikkeli oraz Muzeum Mannerheima. Rejs statkiem po jeziorze Saima Dzień 6 Savonlinna. Punkaharju – Jyvaskyla oraz Alvar Aalto Dzień 7 Jyvaskyla – Turku – Naantali. Rejs statkiem Dzień 8 Naantali. Zabytkowe Fiskars. Zamek w Turku - promem do Szwecji Dzień 9 Przyjazd do Sztokholmu. Sztokholm – Kalmar - Olandia – Karlskrona Dzień 10 Przypłynięcie do Gdyni i przejazd do Warszawy

• Opiekę polskiego pilota • Zakwaterowanie: nocleg w wewnętrznej 2 os. kabinie na trasach Sztokholm – Helsinki oraz Turku – Helsinki, 2 os. kabinie na trasach Gdańsk - Nynäshamn i Karlskrona - Gdynia, w hotelach w pokojach dwuosobowych • Wyżywienie: 9 śniadań i 6 kolacji (w tym 2 kolacje w formie szwedzkiego stołu na trasach Sztokholm – Helsinki oraz Turku – Helsinki, w dniach: 1, 2, 4, 5, 8 i 9) oraz napoje do kolacji na trasach Sztokholm – Helsinki oraz Turku – Helsinki • Rejs do twierdzy Suomenlinna i zwiedzanie z przewodnikiem • Rejs po jeziorze Seimaa przy Savonlinna • Rejs przez Archipelag Turku • Wejście do Skalnego Kościoła w Helsinkach, do domu Sibeliusa w Ainola, do centrum dowodzenia Mannerheima w Mikkeli i do muzeum Alvora Aalto w Jyvaskyla • Wizyta w Parku Narodowym Punkaharju nad jeziorem Saimaa • Przejazdy autokarem, o ile w programie nie zaznaczono inaczej

83


Profile for Albatros Travel

Albatros Travel Katalog 2020  

Albatros Travel Katalog 2020  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded