Page 1

KONTRATE Ne Tirane, sot me date ......, u lidh kjo kontrate qiraje midis paleve te meposhtme: : xxxx, shtetas Shqiptar, banues ne adresen xxxxxxxx (me poshte quajtur “Qiradhenesi”); Zoterinjte XXXXX dhe XXXXXX dhe shtetas shqiptare, mbajtes te pasaportes/leternjoftimit nr. ..................., dhe.................................................... banues ne adresat...................................................................dhe ...................................................................... (me poshte quajtur “Qiramarresi”). Palet bien dakord per sa me poshte vijon: Neni 1 Objekti i kontrates Objekti i kesaj kontrate eshte marrja me qira e baneses tip 1 dhome gjume+1 dhome pune+1 dhome ndenje+1 ambjent kuzhine (i pershtatur)+1 banje+1 ballkon, te ndodhur ne adresen RR. FERIT XHAJKO, Pallati NR. 49, K.5 (nga toka). Banesa eshte ndertim i ri luksoz i viteve te fundit, ne gjendje shume te mire, e pajisur ne menyre te plote dhe luksoze me te gjitha orendite dhe elektroshtepiake ne gjendje shume te mire, me te gjithe aksesoret, dhe e porsalyer. Qiradhenesi garanton se nuk ka asnje pengese ligjore si barre, hipoteke apo çdo pretendim tjeter i te treteve. Qiradhensi jep me qira banesen vetem per perdorim banimi dhe per asnje lloj perdorimi tjeter dhe vetem qiramarresit i cili nuk mund ta ri-jape ate me qera tek te trete ne asnje menyre, ne asnje rrethane dhe per asnje periudhe si dhe nuk mund te strehoje persona te tjere pervec atyre te shenuar ne kete kontrate. Neni 2 Kohezgjatja e kontrates Kjo kontrate qiraje lidhet per nje afat 1 vjecar, qe do te filloje qe nga data e nenshkrimit. Neni 3 Qiraja dhe menyra e pageses Qiramarresi do t’i paguaje Qiradhenesit, qirane ne shumen 300 euro ne muaj, ne diten e pare te cdo muaji Neni 4 Garancite : 1. Qiramarresi do te jape qiradhenesit ne diten e nenshkrimit te kesaj kontrate shumen 150 euro si garanci per pagesen e energjise elektrike, ujit, tarifave te administrimit, ashensorit dhe pastrimit. Kjo tarife do ti kthehet qiramarresit pas pagimit te muajit te fundit te pagesen e energjise elektrike, ujit, tarifave te ashensorit dhe pastrimit, ose do ti kthehet diferenca pas pagimit te tyre.

1


2. Qiramarresi do ti jape qiradhenesit ne diten e nenshkrimit te kesaj kontrate shumen 250 euro si garanci per lyerjen e baneses ne perfundim te kontrates. Nqs kontrata zgjatet edhe nje vit me pelqimin e paleve, atehere lyerja do te behet ne fund te leshimit te baneses. 3. Qiramarresi do ti jape qiradhenesit ne diten e nenshkrimit te kesaj kontrate shumen 500 euro depozite per demtimet e mundshme gjate periudhes se banimit nje-vjecar ne banese. Nqs shuma e demtimeve tejkalon vleften Qiramarresi do te jete i detyruar te paguaje diferencen menjehere diten e konstatimit te demit. Ne momentin e evakuimit te baneses nga ana e Qiramarresit ne diten e mbarimit te kontrates, Qeradhenesi ben inspektimin e baneses dhe i kthen Qiramarresit garancite e plote nqs nuk jane bere demtime ose ne rast se keto jane bere, percaktojne te dy shumen e demeve duke i zbritur keto nga Garancia dhe duke i kthyer garancine Qiramarresit. Shuma e ketyre garancive eshte 900 euro dhe Qiramarresi mund--ne vend te dorezimit te ketyre garancive— dhe me pelqimin e Qiradhenesit sipas tekstit te miratuar nga ky i fundit te leshoje ne favor te Qiradhenesit nje garanci te barazvlefshme nga nje banke e nivelit te dyte ne Republiken e Shqiperise. Neni 5 Te Drejta dhe Detyrimet e Qiramarresit Qiramarresi deklaron se ka marre ne zoterim banesen ne momentin e nenshkrimit te kesaj kontrate ne gjendje SHUME TE MIRE perdorimi ne perputhje me procesverbalin diten e marrjes ne dorezim i cili i bashkengjitet kesaj kontrate. Qiramarresi do te perdore Ambjentet per banim dhe eshte pergjegjes per mirembajtjen e tyre sikur te ishte vete pronar i ketyre Ambjenteve. Qiramarresi nuk te drejte te kryeje ndryshime ne strukturen e Ambjenteve ne asnjÍ lloj rrethane. Qiramarresi nuk mund te konsumoje kategorikisht duhan ne ambjentet e baneses pervecse ne ballkon. Qiramarresi mund te perdore per gatim vetem ambjentin e gatimit dhe jo dhomen e ndenjes. Qiramarresi do te jete pergjegjes per riparimin e cdo defekti ne sistemin elektrik dhe hidraulik Qiramarresi do te demshperbleje plotesisht Qiradhenesin, per te gjitha demet e shkaktuara per cdo lloj shkaku perfshire demtimet nga zjarri, vjedhja etj si keto. Se pari per te rikuperuar keto deme do te perdoret garancia e depozituar dhe nqs kjo nuk del atehere qiramarresi eshte i detyruar ta pagoje diferencen menjehere. Qiramarresi eshte i detyruar te paguaje rregullit faturat e energjise elektrike dhe faturat ujesjelles-kanalizimeve UKT Tirane (perfshire detyrimet bashkiake te perfshira ne faturen e UKT Tirane) ne kohe dhe sasi si dhe eshte i detyruar gjithashtu te paguaje tarifen e mirembajtjes se ashensorit si dhe tarifen e pastrimit te ambjenteve te perbashketa. Nqs keto tarifa nuk paguhen ne kohe qiradhenesi i paguan nga garancia 150 euro dhe nderpret kontraten.

2


Qiramarresi eshte i detyruar te lyeje apartamentin ne fund te kontrates me te njejtat ngjyra qe kane qene me koston e tij. Nqs qiramarresi nuk e kryen kete detyrim kete e kryen qiradhenesi dhe parate i mban nga garancia 250 euro.

Neni 6 Perfundimi i kontrates Kjo kontrate qiraje perfundon me mbarimin e afatit te percaktuar ne nenin 2 me siper, 1 vjecar. Qiramarresi eshte i lire te zgjidhe kete kontrate qiraje ne รงdo kohe perpara perfundimit te afatit te percaktuar ne nenin 2 me siper, duke e njoftuar me shkrim Qiradhenesin te pakten 30 (tridhjete) dite (nje muaj) perpara. Ne rast se Qiramarresi zgjidh kontraten para afatit 1 vjecar ai do ti detyrohet Qiradhenesit demshperblim nje qera mujore Neni 7 Ligji i zbatueshem dhe mosmarreveshjet Kjo kontrate do te interpretohet ne perputhje me legjislacionin shqiptar dhe ne veรงanti neneve 801 deri 825 te Kodit Civil te Republikes se Shqiperise. Te gjitha mosmarreveshjet qe mund te lindin ndermjet paleve ne lidhje me interpretimin ose zbatimin e percaktimeve ne kete kontrate do te zgjidhen ne mirekuptim midis tyre, ne te kundert kompetente per zgjidhjen e mosmarreveshjes do te jete Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane. Neni 8 Te ndryshme Kjo kontrate hyn ne fuqi me nenshkrimin e saj nga secila pale. Kjo kontrate e shkruar, perbejne marreveshjen e plote midis paleve. Diskutimet gojore dhe parashtrimet e bera gjate negocimit per lidhjen e saj nuk perbejne kushte te kesaj kontrate. ร‡do ndryshim apo modifikim i kushteve te kesaj kontrate do te jete i vlefshem vetem pasi te jete bere me shkrim dhe te jete nenshkruar nga te dyja palet. Kjo kontrate eshte hartuar ne 2 kopje ne gjuhen shqipe. Ne diten e nenshkrimit te kesaj kontrate do te dorezohen celesat, garancite e kontrates dhe te dy palet do te mbajne nje procesverbal

Qiradhenesi

Qiramarresi

__________________

_________________

3


PROCESVERBAL I MARRJES NE DOREZIM TE BANESES ME QERA Shenim: Mobiljet jane italiane marke, elektroshtepiaket te reja ose pothuajse te reja marke Banesa eshte ne gjendje SHUME TE MIRE. Lyer me bojara Vivechrom (e re): SHUME MIRE Instalimet elektrike: SHUME MIRE Instalimet hidraulike: SHUME MIRE Dyer te brendshme 3 cope: SHUME MIRE Dere e jashtme blindato : SHUME MIRE Dritare termike akustike (ne dhome pune) cope 1: SHUME MIRE Fasade dritare termike (ne dhome gjumi dhe ne dhome ndenje) cope 2: SHUME MIRE Perde (2) ne dhome ndenje me mbajtes inox (1): SHUME MIRE Perde ne dhome gjumi (1): SHUME MIRE Perder ne dhome pune (1): SHUME MIRE Fasada termike-akustike duroplast ne ambjent gatimi cope 1: SHUME MIRE Grilla (2): SHUME MIRE Kondicioner ne dhome gjumi 9000 btu: SHUME MIRE Dhome gjumi italiane e re me dollap, 2 komodina, komo, krevat, rrjete krevati, dyshek i ri Eminflex King: SHUME MIRE Dhome pune e re me soxhorno, tavoline pune, tavoline mesi: SHUME MIRE Dhome ndenje e re me boiler i vogel,lavastoviglie,sobe, furre, aspirator, frigorifer, mikrovale, tv lcd 32 te gjitha marke te paperdorur ose te perdorur shume pak, komplet karrige-tavoline inox xham italiane, soxhorno, komplet kolltukesh italiane, tavoline mesi: SHUME MIRE Ambjenti gatimi me kuzhine, furre, sobe, boiler ariston,aspirator dollape: SHUME MIRE Banjo e pasisur me lavaman, wc, bide, vaske, boiler,tharres,komo,pasqyre, lavatrice: SHUME MIRE Korridor i pajisur me portmanto, pasqyre, rafte, dollap: SHUME MIRE Ndricuese halogjene me reostat marke ne te gjithe shtepine: SHUME MIRE Komplete pjata, gota, pirune etj: SHUME MIRE ........................................................... ............................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Nenshkruesit Qiramarresi

Qiradhenesi

4

yyutuy  

rtrtrtrtrr5

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you