Page 1

Assignatura “Policia i Seguretat” Curs 2012-2013 Calendari d’activitats i avaluació 18 setembre• Publicació al Campus Virtual del llistat de temes a escollir com a tercer treball individual (organitzacions policials). Caldrà comunicar el tema escollit al professor Francesc Guillén abans de les 24 hores del dia 25 de setembre a través del correu electrònic. • Publicació al Campus Virtual del llistat de temes a escollir com a treball de grup • Es penjarà en el Campus un article d’Andrea Giménez-Salinas sobre el sistema espanyol de seguretat privada amb preguntes a respondre. Aquest article es discutirà al seminari del dia 2 d’octubre a les 15,45 (que serà la data i hora límits per lliurar el document amb les respostes al professor Ferran Restrepo amb independència del seminari al qual es pertanyi). 25 setembre--• Abans de l’inici del seminari (15,45 h.) els alumnes hauran d’haver enviat als seu professor de seminari: A) Els noms dels alumnes que integren cadascun dels grups. B) Quin dels temes del llistat publicat al Campus escullen per fer el treball (amb una segona opció reserva en cas que la primera sigui escollida per un altre grup). C) En quina data (11 o 18 de desembre) exposaran els grups els seus treballs finals. En el seminari cada professor distribuirà els temes entre els grups. Cada grup haurà de presentar un esquema/guió del treball per ser discutit en la sessió de seminari del dia 6 de novembre • Data límit per a escollir un tema per al tercer treball individual (al professor Francesc Guillén a través del correu del Campus Virtual) 2 d’octubre— • Es publicarà en el Campus virtual les preguntes que caldrà respondre i desenvolupar en el primer treball individual sobre cooperació policial a Europa. Aquest treball s’haurà d’enviar al professor Francesc Guillén a través del correu electrònic del Campus Virtual com a molt tard a les 12 hores del migdia del dia 16 d’octubre 8 d’octubre. 16,30 hores;: Seminari B visita la PL de Terrassa 9 d’octubre 16,30 hores: Seminari A Visita PL Terrassa

1


16 d’octubre Lliurar treballs amb preguntes sobre cooperació policial a Europa 29 d’octubre 16,30 hores: Seminari A visita la comissaria de la Policia de la GeneralitatMossos d’Esquadra a Rubí. 30 d’octubre 16,30 hores: Seminari B visita la comissaria de la Policia de la GeneralitatMossos d’Esquadra a Rubí. 6 novembre— En els seminaris s’exposen i discuteixen els esquemes dels treballs de grup. 13 novembre Seminari: Control lectura del llibre de Jaume Curbet “El rei nu” i discussió posterior de les preguntes. 20 novembre— Presentació a través del correu electrònic del Campus Virtual de l’esquema del tercer treball individual (al professor Francesc Guillén). Seminari sobre models d’ordre públic. Es lliuren preguntes a respondre abans de l’inici del proper seminari. 27 novembre Cal haver enviat, abans de l’hora d’inici del seminari, a través del correu electrònic del Campus Virtual al professor Ferran Restrepo un document amb les respostes a les preguntes plantejades en el seminari d’ordre públic del dia 20 de novembre 11 desembre Seminari---Presentació de treballs de grup 18 desembre Seminari—Presentació de treballs de grup 8 gener Darrera classe teòrica. 10 gener Lliurament del tercer treball individual a través del correu electrònic del Campus Virtual al professor Francesc Guillén 22 gener Prova escrita.

2


INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA •

• • •

A més de les activitats explícites en aquest document els alumnes poden haver de llegir altres documents per a les activitats dels seminaris. Ocasionalment alguna d’aquestes lectures no previstes en aquest document podria requerir el lliurament obligatori d’un document. Constitueixen els tres treballs individuals obligatoris: o El treball sobre la cooperació policial a Europa. o El control de lectura del llibre de Jaume Curbet. o El treball sobre organitzacions policials. Tots aquests treballs s’hauran de lliurar al professor Francesc Guillén a través del Campus Virtual. Els treballs de seminari (excepte el de grup) hauran de lliurar-se al professor Ferran Restrepo. El treball de grup haurà de lliurar-se al professor responsable del seminari en què estigui cada alumne. No utilitzeu el correu personal dels professors per enviar treballs de curs. Aquests treballs s’ha d’enviar sempre a través del Campus Virtual. Utilitzeu el correu personal dels professors només per consultes i altres temes, però no per lliurar treballs.

3

cronograma  

cronograma curso

Advertisement