Page 1

LA IL·LUSTRACIÓ. - Kant.

“La minoría de edat és la incapacitat de l’home de servir-se del seu propi entendiment, sense la direcció de altres.” Açò vol dir que les persones mateixes son les culpables de la minoría d’edat, ja que per peressa i cobardía prefereixen que siguen altres els que prenguen les decisions. Quins dirixeixen la minoría d’edat eren els tutors, ajudant-los a pensar per ells mateixos: També s’encarregaren d’espantar la minoría d’edat advertint-los de tots els perills que teníen al voltant en el moment que podíen donar el pas cap a una posible majoría d’edat. Els tutors son també qui fan a les persones pensar per si mateixes, així que açò els fa fàcils de manipul·lar. Aquestos son en definitiva qui pensen per si mateixos, per lo tant: “Els tutors son els representants de la il·lustració.” -Kant parla de la dona com “el bell ser”. Ell creu que la dona, al igual que l’home té per perill de la majoría d’edat. Recomanà als homes que tinguen valor i que pensen pel seu propi coneixement i entendiment, ja que segons ell, el risc no es tan greu. “Després d’algunes caigudes s’aprén a caminar.”

En resum, parlant de l’any 1784 no es podía pensar lliurement, en canvi, es hui una época d’il·lustració, ja que s’ha obert un cert espai de llibertat, la gent de hui en día pensa per si maetixa sempre que els tutors consideren el coneixement i l’entendiment.

Etica  

ETICA KANT

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you