Alarde Publikoa • Prograna 2022

Page 1

ALARDE ALARDEAN UN DE IGUALDAD BERDIN IRUN 2022


500 urte / años Bi urtez gorputz eta arima jo gaituen, bi urtez Alarderik gabe utzi gaituen pandemiaren ondoren, gogoz eta indarberriturik ekingo diogu 2022ko Alardeari. Aurten, gainera, badugu San Martzial borrokaren 500. urtebetetzea. Izan ere, ekainaren 30a jaieguna da gertakizun haren gogorapenez. San Martzial Alardea, geroago sortu eta etengabeko eboluzioan egonagatik ere, gure nortasunaren eta gure herri izaeraren sinbolo bilakatu da, irundarron ezaugarri bereizgarria; beraz, ondare hau datozen belaunaldiei helarazteko asmotan berrekiten diogu aurten. Kultura eta tradizioak, errituak barne, norbanakoen eta komunitateen nortasun iturri dira; talde baten kide izatearen zentzua ematen digute, hiritarron kohesioa sendotzen duten heinean. Borroka bat gogoratzea ez da ospatzea. Hain zuzen, historia ezagutu beharra dago, errepikatuko ez bada. Bizi garen garaiotan inoiz baino beharrezkoago dugu gerrari uko egitea, hori ezin baita gatazken konponbidea izan. Guk adostasuna ospatu nahi dugu, topaketa, pertsonen eta herrien arteko elkartasuna, ez gerra eta liskarra. SanMartzial oroitzapen historiko bat da. Alardea, berriz, bizi-bizirik dago, zirraragarria eta kartsua da, senidetzen gaitu,

2

gorasanmartzialak! 2022

hari esker hiritar hobeak gara, jendarte hobea. Alardeak badu guztiok batzeko, integratzeko, desberdintasuna errespetatzeko eta berdintasuna bermatzeko bokazioa, ongi pasaz eta pasaraziz irundarren kohesiorako baliabide izatekoa. Hauexek ditugu, bada, bilobei irakatsi nahi dizkiegun balioak. Aurten berriro eskatu diogu formalki Irungo Udalari, Jose Antonio Santano alkateari, Udal Alardea antolatzeko bidea zabal dezala –testua eskuorri honen kontrazalean irakur dezakezue–. Uste dugu badela tenorea gure Udalak tradizio hau berreskura dezan, irundar guztion ondarea da eta. Baikor gaude eta badakigu berandu baino lehen gure hiriak Udal Alarde bat izango duela: hiritar guztiei zabalik, bat egiten lagunduko gaituen Alarde bat, berriro senti gaitezen irundar izateaz harro. Gora Irun! Gora San Martzial!

Tras dos años sin Alarde por una pandemia que nos ha dejado algunas cicatrices en el cuerpo y el alma, nos disponemos a realizar el Alarde de este 2022 con entusiasmo y energías renovadas. Además, este año coincide con el 500 aniversario de la batalla de San Marcial. El 30 de junio es festivo en Irun porque rememora aquella efeméride. El Alarde de San Marcial, aunque muy posterior y en constante evolución, es un símbolo de nuestra personalidad y de nuestra autoafirmación como pueblo, una seña de identidad colectiva de las y los irundarras, y tenemos el firme propósito de que este patrimonio se transmita a las siguientes generaciones. Tanto la cultura como las tradiciones, con todo su ritual, son fuentes de identidad personal y comunitaria, brindan sentido de pertenencia y posibilitan la cohesión interna de la ciudadanía. Recordar una batalla no es celebrarla. Hay que conocer la historia precisamente para no repetirla. Vivimos en tiempos en los que se hace más necesario que nunca el rechazo a la guerra como forma de resolver los conflictos. Queremos celebrar el acuerdo, el encuentro y la solidaridad entre los pueblos y las personas, no la guerra y la confrontación.

La batalla de San Marcial es un recuerdo histórico. El Alarde, en cambio, es un elemento vivo, vibrante y entusiasta, que nos hermana y nos hace mejores como personas y como sociedad. Es un Alarde que tiene vocación de aunar, de integrar, de respetar la diferencia y garantizar la igualdad, un Alarde para el disfrute y la cohesión de la sociedad irunesa. Estos son los valores que queremos transmitir a nuestras nietas y nietos. De nuevo este año hemos solicitado formalmente al Ayuntamiento de Irun, al alcalde José Antonio Santano, que dé los pasos necesarios para la organización de un Alarde Municipal -el texto lo podéis leer en la contraportada de este programa-. Creemos que ha llegado el momento de que nuestro consistorio recupere esta tradición, patrimonio de las y los irundarras. Somos optimistas y sabemos que más pronto que tarde nuestra ciudad contará con un Alarde municipal para toda la ciudadanía: un Alarde que ayude a estrechar lazos y nos haga sentir de nuevo el orgullo de ser de Irun. Gora Irun! Gora San Martzial!

gorasanmartzialak! 2022

3


4

gorasanmartzialak! 2022

gorasanmartzialak! 2022

5


EN EL ALARDE, TAMBIÉN IGUALES

6

gorasanmartzialak! 2022

gorasanmartzialak! 2022

7


LA IGUALDAD

8

gorasanmartzialak! 2022

ES UN VALOR DE CONVIVENCIA

gorasanmartzialak! 2022

9


TRADIZIO ETORKIZUNEAN

10

gorasanmartzialak! 2022

BAT

gorasanmartzialak! 2022

11


12

gorasanmartzialak! 2022

gorasanmartzialak! 2022

13


D A N B OR R A D A Garoa Bravo Amador

2022

San Pedro San Martzial jaiak

L A N D ETXA Naiara Martínez Crespan

Konpainien entsaioak (kontsultatu ordutegiak web orrian)

30 Ekaina Junio

Ensayos de las compañías por barrios (consultar el horario en la página web)

05:45 Alborada Erromes plazan 05:45 Alborada en la plaza de Erromes

28 Ekaina Junio

06:00 Alardearen Diana Junkal plazatxoan 06:00 Diana del Alarde en la plazoleta del Juncal

20:15 Kantineren aurkezpena Junkal plazatxoan 20:15 Presentación de cantineras en la plazoleta del Juncal

10:20 ALARDEA 10:20 ALARDE

29

A MA

XA NTA L EN

Naroa de la Fuente Rivas

Eguerdian: Zinaren betetzea San Martzial mendian Mediodía: Cumplimiento del voto en el monte San Martzial

Ekaina Junio

11:45 Munizioaren eta banderinen entrega Urdanibia plazan 11:45 Entrega de banderines y munición en la plaza de Urdanibia

ZA L D ITER IA

B ID A SOA

Naroa Perurena Valero

OL A B ER R IA

Nicola Szwechlowicz Orlowska

kanti nerak

Amets Ugarte Isasa

2 0 2 2

16 - 27 Ekaina Junio

B A ND A Naiale Lopetegi Amostegi

L A PITZE Celia Fernández Antelo

17:30 ALARDEA 17:30 ALARDE

16:30 -19:40 Alardearen ikuskapena auzoetan 16:30 - 19:40 Revista del Alarde por barrios A NA K A

21:00 Banda eta Danborradaren entsaioa Urdanibia plazan 21:00 Ensayo de Banda y Tamborrada en la plaza de Urdanibia

Irungo Alarde Publikoa

@irungoalardepublikoa

Tina Gasmi

www.alardepublico.org

SA NTIA G O

A R TIL ER IA

June Castro Fernández

Naiara Larraza Malmierca

www.alardepublikoa.eus gorasanmartzialak! 2022

15


ALARDE PUBLIKOAREN ALDE

ALARDE ZALEAK

POR UN ALARDE PÚBLICO

Irungo Udala

Ayuntamiento de Irun

Jose Antonio Santano alkate jaunari zuzenduta

A la atención del Sr. Alcalde Jose Antonio Santano

Irungo Alarde Parekidearen Juntak eskatu egiten dio Irungo Udalari hiritar guztientzako Alarde bat antola dezala.

La Junta del Alarde Igualitario de Irun solicita a este Ayuntamiento la organización de un Alarde para toda la ciudadanía.

23 urte dira Irunen bi Alarde egiten direla:

Desde hace 23 años en Irun se celebran dos Alardes:

- bata, emakumeak kantineren paperean baizik onartzen ez dituena;

- uno, que no permite la participación de las mujeres, excepto en el papel de cantineras;

- bestea, ez baztertzailea, Emakunderen eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren babes ekonomikoaz partikular talde batek antolatua, parte hartu nahi duten orori zabalik.

- otro, no discriminatorio, organizado por un grupo de particulares con el apoyo económico de Emakunde y la Diputación Foral de Gipuzkoa, que permite la participación de todas las personas que así lo desean.

Alardea mendetan eta mendetan antolatu du Herriko Etxeak; areago, udal ez baina kontzeju huts zelarik ere antolatzen zuen, eta XIX. mendearen bigarren erdialdeaz geroztik eutsi dio gaur egun ezagutzen dugun erari. Uste dugu tenore honetan gure hiriak berriro merezi duela Udalak antolatutako Alardea.

La organización del Alarde por parte del Ayuntamiento es una tradición de siglos, anterior incluso a su constitución como municipio, desde que era un concejo, y ha pervivido en sus formas actuales desde la segunda mitad del XIX. Pensamos que ha llegado el momento de recuperar esta tradición municipal para nuestra ciudad.

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun-printzipioa, bai eta sexuagatik ezein bazterkeriaren debeku berariazkoa ere, gure toki-erakundea barne den ordenamendu juridiko guztietan jasota daude.

El principio de igualdad de mujeres y hombres, así como la expresa prohibición de cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, están recogidos en todos los ordenamientos jurídicos en los que se enmarca la institución local.

Halaber, gure Autonomia Estatutuak ere ezartzen du botere publikoen eginbeharra, baldintzak sustatzekoa eta oztopoak gainditzekoa, pertsonek eta beraien taldeek erdiets dezaten berdintasun benetako eta eraginkorra.

Así mismo, nuestro Estatuto de Autonomía establece la obligación de los poderes públicos de promover condiciones y remover obstáculos para que la igualdad de las personas y los grupos en los que se integran sea real y efectiva.

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna betebehar moral eta politikoa da, emakumeen eskubideak bermatzea dakarrena, bai eta pertsona guztientzako aukera berak eraikitzea ere. Beraz, zuzenean dei egiten die arduradun politikoei, nolako jokabidea duten benetako berdintasuna ezinezko bihurtzen duten oztopoez esparru guztietan, jai girokoetan barne, desager dadin.

La igualdad entre mujeres y hombres es un imperativo moral y político que requiere garantizar los derechos de las mujeres y construir las mismas oportunidades para todas las personas. En este sentido, interpela directamente a los responsables políticos sobre su papel en la desaparición de los obstáculos que hacen imposible una igualdad real en todos los ámbitos de la vida, también en el festivo.

Emakundek dioen bezala, berdintasuna elkarbizitza-balio bat da, eta urteotan jendarte osoak, baita udal erakundeak berak ere, urratsak egin ditu aurrerantz berdintasunaren aldeko konpromisoan hainbat esparrutan.

Como señala Emakunde, la igualdad es un valor de convivencia, y a lo largo de estos años toda la sociedad y también la institución municipal han ido dando pasos en el compromiso con la igualdad en diferentes ámbitos.

Horregatik, uste dugu iritsi dela goian aipatutako konpromiso hori gure hiriko jaietan ere gauzatzeko tenorea; hain zuzen, Udalak Alarde parekidea sustatu eta antolatuta.

Creemos por ello que ha llegado el momento de que ese compromiso se materialice en las fiestas de nuestra ciudad, con un Alarde igualitario auspiciado y organizado por este Ayuntamiento.

Gure eskabidea onetsiko eta erantzun positiboa emango diozulakoan.

Esperamos que sea receptivo a nuestra petición y le dé una respuesta positiva,

Alarde Parekidearen Junta

Junta del Alarde Igualitario

Irunen, 2022ko martxoaren 22an

Irun 22 de marzo 2022