Page 30

IG II 2 , 463 ( 307 / 6 .X. ) = ÂÈÛ΢‹ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¢È‡ÏÔ˘ ˘¤Ú ÙˆÓ ¶˘ÏÒÓ IG 2 II - III, 673 b4 = Ë ÔÓÔÌ·Û›· ¢›˘ÏÔÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, Û ÂÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ 3Ô˘

·È..X. 4. J.Ober, Fortress Attica: Defense of the Athenian Land Frontier 432-404 BC, Leiden 1985, pp.50-86.

M·Ú›· ¶ÂÙÚÔÔ˘Ï¿ÎÔ˘ & E.¶ÂÓÙ¿˙Ô˜, AÙÙÈ΋: OÈÎÈÛÙÈο ™ÙÔȯ›· - ¶ÚÒÙË ŒÎıÂÛË, AGS 21, Aı‹Ó·, 1973, ÛÛ. 49-50 & 150-175. M ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·. J.R. Credie, Fortified Military Camps in Attica, Hesperia Suppl. 11, Princeton (1966): 79-81. J.Young, « Studies in South Attica: Country Estates at Sounion », Hesperia 25, (1956): 112. 5. N. B·ÛÈÏ¿ÙÔ˜, K¿ÛÙÚ· Î·È O¯˘ÚÒÛÂȘ Ù˘ AÙÙÈ΋˜, KÏ·ÛÛÈΤ˜ EΉfiÛÂȘ, Aı‹Ó·, 1995.

B. ¶ÂÙÚ¿ÎÔ˜, TÔ ŒÚÁÔÓ Ù˘ AÚ¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ ηٿ ÙÔ 1999, “ P·ÌÓÔ‡˜ ” , ÙfiÌÔ˜ 46, Aı‹Ó·È, 2000, ÛÛ. 14 - 21. —, TÔ ŒÚÁÔÓ Ù˘ AÚ¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ ηٿ ÙÔ 1998, “ P·ÌÓÔ‡˜ ” , ÙfiÌÔ˜ 45, Aı‹Ó·È, 1999, ÛÛ. 11 - 17. —, TÔ ŒÚÁÔÓ Ù˘ AÚ¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ ηٿ ÙÔ 1997, “ P·ÌÓÔ‡˜ ” , ÙfiÌÔ˜ 44, Aı‹Ó·È, 1998, ÛÛ. 11 - 18. —, TÔ ŒÚÁÔÓ Ù˘ AÚ¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ ηٿ ÙÔ 1995, “ P·ÌÓÔ‡˜ ” , ÙfiÌÔ˜ 42, Aı‹Ó·È, 1996, ÛÛ. 13 - 20. —, NÂÒÙÂÚ˜ ¤Ú¢Ó˜ ÛÙÔÓ P·ÌÓÔ‡ÓÙ·, AE ( 1979 ) : 1-81 & ›Ó. 1-14. —, N¤·È ¶ËÁ·› ÂÚ› ÙÔ˘ XÚÂ̈ÓÈ‰Â›Ô˘ ÔϤÌÔ˘, A¢ 22, (1967): MÂϤٷÈ, ÛÛ. 38-52, ÈÓ. 39-40. M.I. Finley (ed.), Problèmes de la terre en Grèce ancienne, Centre de Recher ches Compareés sur les Sociétés Anciennes, Mouton La Haye, Paris, 1973. Sp. : Y. Garlan, “ La défense du territoire à l’ époque classique ” , pp. 149 - 160. J.Pouilloux, La Forteresse de Phamnonte, Paris, 1954.

6. XÚ. §¿˙Ô˜, TËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ ÙˆÓ AÚ¯·›ˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ, EΉ. A›ÔÏÔ˜, Aı‹Ó·, 1997. M ۯÂÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·. 7. Fr. Prost (éd), Armées et Sociétés de la Grèce Classique, Éds Errance, Paris, 1999. Sp. : Chr. Müller, “ La défense du territoire civique : Stratégies et Organigation Spatiale ” , pp. 16 - 33. R.Lonis, La cité dans le monde grec, Collection Histoire, Éds. Nathan, Paris, 1994, pp.112-114. M.I. Finley (ed.), ( fi..., ÛËÌ. 5 ), sp. : Y. Garlan, pp. 149 - 160.

8. The Greek State at War, University of California Press, 1991( 5ÙÔÌÔ ), Vol. V, part VII, pp. 465-473. P.Cartledge & A. Spawforth, Helllenistic and Roman Sparta, London, 1989. MÂ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÁÈ·

ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ù˘ ™¿ÚÙ˘ Û ÛÈÙËÚ¿. IG II2, 212 & 283 / REG 94, 338-344 (L.Robert, 1981) / SEG 36.146 / SEG 31.1643. 67-78.

A297

A7. part  

TH™ ATTIKH™ TøN K§A™™IKøN XPONøN A’ I¢IøTIKE™ KATOIKIE™ A268 AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ IIIÔÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÙËÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË Ú˘ÌÔÙÔÌ›·...

A7. part  

TH™ ATTIKH™ TøN K§A™™IKøN XPONøN A’ I¢IøTIKE™ KATOIKIE™ A268 AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ IIIÔÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÙËÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË Ú˘ÌÔÙÔÌ›·...

Advertisement