Page 16

G. Crane ( ed. ), Perseus 2.0, Yale University Press, 1996. Available in CD-ROM & www site. R.Lonis, La cité dans le monde grec, Éds Nathan, Paris, 1994. 2ème partie, Ch. 5, ¨3.3 L’ Organisation de l’ espace: l’ exemple clisthénien, pp. 104-108 & Map, p. 106. N. Robertson, Festivals and Legends: The Formation of Greek Cities in the Light of Public Ritual, University of Toronto Press, Buffalo / Toronto / London, 1992, pp. 64 - 68. Merle K. Langdon, “ The Territorial Basis of the Attic Demes ”, SO 60, ( 1985 ) : 5 - 15. O KÏÂÈÛı¤Ó˘

fiÚÈÛ ÙÔ˘˜ ·ÙÙÈÎÔ‡˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Û ۯ¤ÛË ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Á˘ Î·È ÂÌÊ·ÓÒ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‘ ÁˆÁÚ·ÊÈο Û‡ÓÔÚ· ’, ηıÒ˜, ·fi ÙÔÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ¿Ԅ˘, ÔÈ Ê˘ÛÈΤ˜ ηٷÙÌ‹ÛÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û‡ÓËı˜ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ·ÙÙÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, Â›Û˘, Ù· fiÚÈ· ÙˆÓ ·ÙÙÈÎÒÓ ‰‹ÌˆÓ, ÂÓ Á¤ÓÂÈ ‰ÂÓ ÛËÌ·‰Â‡ÔÓÙ·Ó ÛÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ¿ÛÙˆ˜, Ù· Û¯ÂÙÈο, fï˜, Â›ÛËÌ· ·Ú¯Â›· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·Ú¯ÂÈÔı¤ÙËÛË Ù˘ fiÏ˘ ÙˆÓ AıËÓÒÓ ( AÚ. ŸÚÓ., 997 : '' ÔÚÈÛÌÔÖ˜ Á¤ÁÚ·Ù·È Ùɘ fiÏ˘ ” & F. Jacoby, Die Fragmente der griechischer Historiker, Leiden, 1964, III 13, no 375 ). R.Osborne, Demos: The Discovery of Classical Attica, Cambridge, 1985, Part One, Ch. 1, Map 2, p. 14 & Table 2 (a) , pp. 197-200.

[ B.A. AÙÙÈ΋ - 13 ¢‹ÌÔÈ IˆÓ›‰·È Iηڛ· ¢ÂΤÏÂÈ· OÈÓfiË (AÈ·ÓÙ›‰Ô˜ º˘Ï‹˜) O›ÔÓ ¢ÂÎÂÏÂÈÎfiÓ P·ÌÓÔ‡˜ ™ËÌ·¯›‰·È TÚÈÎfiÚ˘(Ó)ıÔ˜ AÊ›‰Ó·È KÔψӷ› (·ÌÊfiÙÂÚ·È) EοÏË ¶ÏˆıÂÈ¿ º˘Ï‹ AÓ·ÙÔÏÈ΋ AÎÙ‹ - 9 ¢‹ÌÔÈ

AÚ·Ê‹Ó ¶ÚÔ‚¿ÏÈÓıÔ˜ ºÈÏ·˝‰·È M·Ú·ıÒÓ AÏ·› AÚ·ÊËÓ›‰Â˜ ¢ÂÈÚ·‰ÈÒÙ·È (¢ÂÈÚ¿‰Â˜) º‹Á·È· ¶Ú·ÛÈ·› ™ÙÂÈÚÈ¿ MÂÛÔÁ·›· - 15 ¢‹ÌÔÈ

KÔÓı‡ÏË M˘ÚÚÈÓÔ‡ÙÙ· T›ıÚ·˜ fl· AÁÓÔ‡˜ M˘ÚÚÈÓÔ‡˜ K›Î΢ӷ ¶·ÏÏ‹ÓË ™ÊËÙÙfi˜ Eگȿ ¶·È·Ó›·È °·ÚÁËÙÙfi˜ K‡ıËÚÚÔ˜ AÁÎ˘Ï‹ K˘‰·ÓÙ›‰·È N.A. AÙÙÈ΋ - 7 ¢‹ÌÔÈ

B‹Û· ¶ÚfiÛ·ÏÙ· AÙ‹ÓË KÂÊ·Ï‹ ™Ô‡ÓÈÔÓ £ÔÚÈÎfi˜ AÌÊÈÙÚÔ‹ N.¢. AÙÙÈ΋ - 6 ¢‹ÌÔÈ

AÈÁÈÏÈ¿ £ÔÚ·› AÓ¿ÊÏ˘ÛÙÔ˜ ºÚ¿ÚÚÈÔÈ §·ÌÙÚ·› (¿Óˆ & οو ) AÓ·ÚÁ˘ÚÔ‡˜ AÏ›‰ÔÓ NÔÙ›ˆ˜ ÙÔ˘ ÕÛÙˆ˜ (AıËÓÒÓ) - 6 ¢‹ÌÔÈ

AÏ·› AÈ͈ӛ‰· AÏÈÌÔ‡˜ º¿ÏËÚÔÓ AÈ͈Ӌ E˘ÒÓ˘ÌÔÓ £ËÌ·Îfi˜ EÓÙfi˜ ÙˆÓ TÂȯÒÓ ÙÔ˘ ÕÛÙˆ˜ - 5 ¢‹ÌÔÈ

KÔ›ÏË MÂÏ›ÙË K˘‰·ıËÓ·›ˆÓ ™Î·Ì‚ˆÓ›‰·È KÔÏÏ˘Ùfi˜ ¶ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÛÙˆ˜ ( EÎÙfi˜ ÙˆÓ TÂȯÒÓ ) - 9 ¢‹ÌÔÈ

KÂÈÚ¿‰·È AÁÚ˘Ï‹ (¿Óˆ & οو ) ¢·È‰·Ï›‰·È BÔ˘Ù¿‰·È AÁÎ˘Ï‹ ¢ÈfiÌÂÈ· AψÂ΋ KÂÚ·Ì›˜ O›ÔÓ KÂÚ·ÌÂÈÎfiÓ K¿Ùˆ ¶Â‰›ÔÓ AıËÓÒÓ - 15 ¢‹ÌÔÈ KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜ EÈÚÂÛ›‰·È EÈÎËÊÈÛ›· EÚ›ÎÂÈ· KÔψÓfi˜ ŒÚÌÔ˜ ¶ÂÈڷȇ˜ •˘¤ÙË IÛÙÈ·›· ¶ÙÂϤ· £˘Ì·ÈÙ¿‰·È XÔÏ·ÚÁfi˜ B·Ù‹ §Ô˘ÛÈ¿ §·ÎÈ¿‰·È

A283

A7. part  

TH™ ATTIKH™ TøN K§A™™IKøN XPONøN A’ I¢IøTIKE™ KATOIKIE™ A268 AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ IIIÔÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÙËÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË Ú˘ÌÔÙÔÌ›·...

A7. part  

TH™ ATTIKH™ TøN K§A™™IKøN XPONøN A’ I¢IøTIKE™ KATOIKIE™ A268 AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ IIIÔÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÙËÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË Ú˘ÌÔÙÔÌ›·...

Advertisement