Page 15

E. Arrigoni, fi.., ( ÛËÌ. 22 ), pp. 25 - 28 & 72.

25. M·Ú›· ¶ÂÙÚÔÔ˘Ï¿ÎÔ˘ & E.¶ÂÓÙ¿˙Ô˜, fi.., ( ÛËÌ. 20 ), ÛÛ. 46-47. 26. M·Ú›· ¶ÂÙÚÔÔ˘Ï¿ÎÔ˘ & E.¶ÂÓÙ¿˙Ô˜, fi.., ( ÛËÌ. 20 ), Û. 47. 27. M·Ú›· ¶ÂÙÚÔÔ˘Ï¿ÎÔ˘ & E.¶ÂÓÙ¿˙Ô˜, fi.., ( ÛËÌ. 20 ), Û. 47. E. Arrigoni , fi.., ( ÛËÌ. 22 ), pp. 66-67 & 71.

28. M·Ú›· ¶ÂÙÚÔÔ˘Ï¿ÎÔ˘ & E.¶ÂÓÙ¿˙Ô˜, fi.., ( ÛËÌ. 20 ), Û. 48. 29. M·Ú›· ¶ÂÙÚÔÔ˘Ï¿ÎÔ˘ & E.¶ÂÓÙ¿˙Ô˜, fi.., ( ÛËÌ. 20 ), Û. 48. E. Arrigoni, fi.., ( ÛËÌ. 22 ), p. 39.

30. M·Ú›· ¶ÂÙÚÔÔ˘Ï¿ÎÔ˘ & E.¶ÂÓÙ¿˙Ô˜, fi.., ( ÛËÌ. 20 ), Û. 48. E. Arrigoni , fi.., ( ÛËÌ. 22 ), p. 48.

31. EÙ·ÈÚ›· MÂϤÙ˘ AÚ¯·›·˜ EÏÏËÓÈ΋˜ T¯ÓÔÏÔÁ›·˜- T¯ÓÈÎfi MÔ˘ÛÂ›Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¶Ú·ÎÙÈο A’ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ™˘Ó‰ڛԢ : “ AÚ¯·›· EÏÏËÓÈ΋ T¯ÓÔÏÔÁ›· ”, EÙ·ÈÚ›· M·Î‰ÔÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 1999. Eȉ. : °. TÛÔ˘Ì‹˜, “ O £ÂfiÊÚ·ÛÙÔ˜ ˆ˜ Ù¯ÓÔÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘ ” , ÛÛ. 43 - 48. M·Ú›· ¶ÂÙÚÔÔ˘Ï¿ÎÔ˘ & E.¶ÂÓÙ¿˙Ô˜, fi.., ( ÛËÌ. 20 ), Û. 48. E. Arrigoni , fi.., ( ÛËÌ. 22 ), pp. 35-38.

32. M·Ú›· ¶ÂÙÚÔÔ˘Ï¿ÎÔ˘ & E.¶ÂÓÙ¿˙Ô˜, fi.., ( ÛËÌ. 20 ), Û. 48. E. Arrigoni , fi.., ( ÛËÌ. 22 ), pp. 29-34.

33. M·Ú›· ¶ÂÙÚÔÔ˘Ï¿ÎÔ˘ & E.¶ÂÓÙ¿˙Ô˜, fi.., ( ÛËÌ. 20 ), Û. 48. E. Arrigoni, fi.., ( ÛËÌ. 22 ), pp. 72-76.

34. P. Doukellis & Lina Mendoni (eds ), Structures Rurales et Sociétés Antiques, Centre de Recherches d’ Histoire Ancienne, Vol. 126, Les Belles Lettres, Paris, 1994. Sp. : H. Lohmann, “ Ein alter Schafstall in neuem Licht : die Ruinen von Palaia Koprais›a bei Legrena ( Attika ) ” , ss. 81 - 132. — , H. R. Goette, “ AÁÚfiÎÙËÌ· KÏ·ÛÛÈÎÒÓ XÚfiÓˆÓ ÛÙË ™Ô‡ÚÈ˙· ( §·˘ÚˆÙÈ΋ ) ” , ÛÛ. 133 - 146. M·Ú›· ™·ÏÏÈÒÚ·-OÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ˘, «AÚ¯·›Ô NÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ §·˘Ú›Ô˘», A¢ 40, (1985): MÂϤÙË, Û. 140. M·Ú›· ¶ÂÙÚÔÔ˘Ï¿ÎÔ˘ & E.¶ÂÓÙ¿˙Ô˜, fi.., ( ÛËÌ. 20 ), E›ÌÂÙÚÔ, Û. 3. W.J. Eliot, Coastal Demes of Attica. A Study of the policy of Kleisthenes, University of Toronto Press, Toronto, 1962, p. 76.

35. G.Glotz, La cité grecque, éd. Albin Michel, Paris, 1953. °È· Ù· ÂÏÏËÓ., H EÏÏËÓÈ΋ ‘¶fiÏȘ’, ÌÙÊÚ. AÁÓ‹ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, MIET, Aı‹Ó·, 1989, Û.34. 36. TÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ÂÎÙÂÓÒ˜ ÁÓˆÛÙfi Î·È Ë ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË. EÓ‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È:

A282

A7. part  

TH™ ATTIKH™ TøN K§A™™IKøN XPONøN A’ I¢IøTIKE™ KATOIKIE™ A268 AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ IIIÔÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÙËÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË Ú˘ÌÔÙÔÌ›·...

A7. part  

TH™ ATTIKH™ TøN K§A™™IKøN XPONøN A’ I¢IøTIKE™ KATOIKIE™ A268 AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ IIIÔÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÙËÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË Ú˘ÌÔÙÔÌ›·...

Advertisement