Page 14

fiÙËÙ·. BÏ., Â›Û˘ , A¢ 22 (1967): XÚÔÓÈο, Û. 84. / A¢ 25 (1970): XÚÔÓÈο, ÛÛ. 62-64 / A¢ 29 (19731974): XÚÔÓÈο, ÛÛ. 37& 86 / A¢ 30 (1975): XÚÔÓÈο, Û. 21 / A¢ 31 (1976): XÚÔÓÈο, ÛÛ. 32-33 / A¢ 37 (1982): XÚÔÓÈο, ÛÛ. 23-24. 20. Y¶.¶O. & MÔ˘ÛÂ›Ô K˘ÎÏ·‰È΋˜ T¤¯Ó˘ ( ÂÈ̤ÏÂÈ· : §È¿Ó· ¶·ÚÏ·Ì¿ & N. ™Ù·ÌÔÏ›‰Ë˜ ), H ¶fiÏË Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ¶fiÏË. E˘Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ AÓ·Ûηʤ˜ ÙÔ˘ MËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™È‰ËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ÙˆÓ AıËÓÒÓ, Aı‹Ó·, 2000. Eȉ. : ŒÊË M·˙ȈÙÔÔ‡ÏÔ˘ - B·Ï·‚¿ÓË & Iˆ¿ÓÓ· TÛÈÚÈÁÒÙË - ¢Ú·ÎˆÙÔ‡, “ ™Ù·ıÌfi˜ KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜ ”, ÛÛ. 265 - 275. ¢‹ÌËÙÚ· ™Ù·Ì·ÙÂÏÔÔ‡ÏÔ˘ & EÈÚ‹ÓË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˘, “ H MÂÏ›ÙË Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ¢‹ÌÔÈ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ AÚ¯·›·˜ Aı‹Ó·˜ ” , Corpus 8, ( 1999 ) : 22 - 33. Ursula Knigge, O KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜. IÛÙÔÚ›· - MÓËÌ›· - AÓ·Ûηʤ˜, EΉ. KÚ‹ÓË , Aı‹Ó·, 1990. MÙÊÚ. AÏ›ÎË ™Â˚ÚÏ‹ ·fi ÙË °ÂÚÌ·ÓÈ΋ ŒÎ‰ÔÛË ÙÔ˘ Deutscher Archäologisches Instituts von Athen. Eȉ. : ÛÛ. 8 & 14.

M·Ú›· ¶ÂÙÚÔÔ˘Ï¿ÎÔ˘ & E.¶ÂÓÙ¿˙Ô˜, AÙÙÈ΋: OÈÎÈÛÙÈο ™ÙÔȯ›· - ¶ÚÒÙË ŒÎıÂÛË, AGS 21, Aı‹Ó·, 1973, ÛÛ. 44-45. 21. M·Ú›· ¶ÂÙÚÔÔ˘Ï¿ÎÔ˘ & E.¶ÂÓÙ¿˙Ô˜, fi.., ( ÛËÌ. 20 ), Û. 45. E. Arrigoni, «TÔ TÔ›ÔÓ Ù˘ AÙÙÈ΋˜ ηٿ ÙËÓ KÏ·ÛÛÈÎ‹Ó EÔ¯‹Ó», AıËÓ¿ 71, (1969-70): 353-

359. 22. E.Arrigoni, «TÔ TÔ›ÔÓ Ù˘ AÙÙÈ΋˜ ηٿ ÙËÓ KÏ·ÛÛÈÎ‹Ó EÔ¯‹Ó», AıËÓ¿ 72, (1971): 32 & 43-45. 23. Y¶.¶O. & MÔ˘ÛÂ›Ô K˘ÎÏ·‰È΋˜ T¤¯Ó˘, fi.. ( ÛËÌ. 20 ), ŸÏÁ· Z·¯·ÚÈ¿‰Ô˘, “ ºÚ¤·Ú Z·›Ԣ ” , ÛÛ. 132 - 137. — , E˘Ù˘¯›· §˘ÁÎÔ‡ÚË - TfiÏÈ·, “ ™Ù·ıÌfi˜ E˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜ ”, ÛÛ. 209 - 214. M ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎÂ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ & ‰ÈÂıÓ‹˜ T‡Ô˜ : ·) ¶·Ú·Û΢‹ K·ÙËÌÂÚÙ˙‹, «TÔ ¶ÚÒÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ E˘ÚÒ˘», TA NEA , 20 / 1/ 97, ¶·ÓfiÚ·Ì·, Û. 4 ‚) °ÈÒÙ· ™˘Îο, « AÚ¯·›Ô §‡ÎÂÈÔ-™‡Á¯ÚÔÓ· ¢ÈÏ‹ÌÌ·Ù· », H KA£HMEPINH , 26 / 1/ 97, Û. 29, Î.·.. OÈ ·Ó·Ûηʤ˜ Û˘Ó¯›ÛÙËηÓ. ŸÏÁ· Z·¯·ÚÈ¿‰Ô˘, “ H AÓ·ÙÔÏÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ fiψ˜ ÙˆÓ AıËÓÒÓ - ™‡ÓıÂÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ” , B’ EÈÛÙËÌÔÓÈ΋ HÌÂÚ›‰· Ù˘ °’ EÊÔÚ›·˜ ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ & KÏ·ÛÛÈÎÒÓ AÚ¯·ÈÔًوÓ, ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 1999 ( ¶Ú·ÎÙÈο ˘fi ¤Î‰ÔÛË ). — , “ N¤· TÔÔÁÚ·ÊÈο ™ÙÔȯ›· ÛÙÔ AÓ·ÙÔÏÈÎfi TÌ‹Ì· Ù˘ Aı‹Ó·˜ ” , A’ EÈÛÙËÌÔÓÈ΋ HÌÂÚ›‰· Ù˘ °’ EÊÔÚ›·˜ ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ & KÏ·ÛÛÈÎÒÓ AÚ¯·ÈÔًوÓ, M¿ÚÙÈÔ˜ 1996 ( ¶Ú·ÎÙÈο ˘fi ¤Î‰ÔÛË ). 24. W. Hoepfner & E.L. Schwandner, Haus und Stadt im klassischen Griechenland, Deutsche Kunstverlag, München, Band I, 19861 / 19942 . Sp. : I.5 Piräus = ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ›¯·Ó ‰È·ÌÔÚʈı› Ù¤ÛÛÂÚÂȘ ˘Ú‹Ó˜, Ô KˆÊfi˜ §ÈÌ‹Ó, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ K·Óı¿ÚÔ˘, Ë Z¤· Î·È Ë MÔ˘Ó˘¯›·. M·Ú›· ¶ÂÙÚÔÔ˘Ï¿ÎÔ˘ & E.¶ÂÓÙ¿˙Ô˜, fi.., ( ÛËÌ. 20 ), Û. 45.

A281

A7. part  

TH™ ATTIKH™ TøN K§A™™IKøN XPONøN A’ I¢IøTIKE™ KATOIKIE™ A268 AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ IIIÔÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÙËÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË Ú˘ÌÔÙÔÌ›·...

A7. part  

TH™ ATTIKH™ TøN K§A™™IKøN XPONøN A’ I¢IøTIKE™ KATOIKIE™ A268 AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ IIIÔÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÙËÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË Ú˘ÌÔÙÔÌ›·...

Advertisement