Page 13

·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi Ù˘ Û‡ÛÙËÌ·. 9. ¢. ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, «O I‰ÈˆÙÈÎfi˜ B›Ô˜ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ», IEE, KÏ·ÛÛÈÎfi˜ EÏÏËÓÈÛÌfi˜ B’, Û. 443. 10. M.H. Jameson, «Domestic Space in the Greek City-State», ÛÙÔ Susan Kent, ( fi.., ÛËÌ. 1 ), pp. 92 113. °. ™Ù·˚Ó¯¿Ô˘ÂÚ, A¢ 39, (1984): XÚÔÓÈο, “ ¶ÂÈÚ·È¿˜ ”, ÛÛ. 26-30. 11. P.V. Kirsch, «The Archaeological Study of Adaptation: Theoretical and Methodological Issues», ÛÙÔ Advances in Archaeological Method and Theory (ed. M.B. Schiffer), Academic Press, 1980, Vol. 3, pp. 101-156. Esp.: figs. 3-8. 12. C.Renfrew, Approaches to Social Archaeology, Edinburgh University Press, 1984.

13. Susan Kent, fi.., ( ÛËÌ. 1 ), p. 44. 14. A. Carter, The Study of Urban Geography, 1975, Û.143 Î.Â. C.A. Doxiadis, Architectural Space in Ancient Greece, transl. and ed. by Jaquelline Tyrwhitt, MIT Press, Cambridge, 1972. Esp.: Ch. 3 & 5, pp. 20-24 & 39-177. R.Martin, Manuel de l’ architecture grecque, Éd. Picard, Paris, 1965. W.B. Dinsmoor, The Architecture of Ancient Greece, Batsford, London, 1950.

15. XÚ. MÔ‡Ú·˜, fi.., ( ÛËÌ. 5 ), ÛÛ. 276-281. 16. G.P.R. Métraux, Western Greek Land -Use and City - Planning in the Archaic Period, New York, 1978. Esp.: Ch. I, p.5 = ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯·˚΋ ™Ì‡ÚÓË & Ch. V, p.203 = Ì›· ηÙËÁÔÚ›· Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ˘ Â¤Ó‰˘Û˘ Â›Ó·È Î·È Ô ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜, ÂÊ’ fiÛÔÓ ÔÈ ÎÔÈӈӛ˜ Ù›ÓÔ˘Ó ¿ÓÙÔÙ ӷ «ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó» ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛ‹ ÙÔ˘˜. J.B. Ward-Perkins, Cities of Ancient Greece and Italy: Planning in Classical Antiquity, George Braziller, New York, 1974. Esp.: Ch. 2 & 3. M.J. Mellink, «Archaeology in Asia Minor», ASA 73, (1969): 221. J.M. Cook, R.V. Nicholls & J.K. Anderson, «Old Smyrna», ABSA 53-54, (1958-1959): 14 ff.

17. R.Martin, L’ Urbanisme dans la Grèce Antique, A. & J. Picard, Paris, 1956 1 / 1974 2. Sp.: Ch. III, p. 253 Î.Â. 18. I. TÚ·˘Ïfi˜, ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ÂͤÏÈÍȘ ÙˆÓ AıËÓÒÓ, Aı‹Ó·, 1960, ÎÂÊ. III, ÛÛ. 70-72. OÈ ÌÈÎÚ¤˜ ÔÈ˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·i ÛÙ· 90 - 120 Ì 2 , ÂÓÒ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÛÙ· 240 - 290 Ì 2. TÔ Û‡ÓÔÏÔ ·ÙÙÈ΋˜ Á˘, Â› Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·ÎÌ‹˜ ( Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ™·Ï·Ì›Ó·˜ & Ù˘ øÚˆ›·˜ ) ·ÓÂÚ¯fiÙ·Ó ÛÙ· 2650 ¯ÏÌ2. 19. E˘Ù˘¯›· §˘ÁÎÔ‡ÚË-TfiÏÈ·, “ ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ ”, A¢ 40, (1985): XÚÔÓÈο: Û. 7 & 19. ™Ù· ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·Ú¯·›· ıÂ̤ÏÈ· (ÛÙËÓ ·Ó·Ûηʋ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ HÚ·ÎÏÂȉÒÓ & EÚ˘Û›¯ıÔÓÔ˜ Î·È ÛÙÔ ÛοÌÌ· ·Ô¯¤Ù¢Û˘), ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ·ÚÂÈ¿ Ù˘ Ô‰Ô‡ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ EÊÂÛÙ›ˆÓ & AÌÊÈÎÙ‡ÔÓÔ˜, Ù· ÔÔ›· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó, ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿, ÙËÓ ˘ÎÓ‹ ηÙÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ηٿ ÙËÓ AÚ¯·È-

A280

A7. part  

TH™ ATTIKH™ TøN K§A™™IKøN XPONøN A’ I¢IøTIKE™ KATOIKIE™ A268 AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ IIIÔÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÙËÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË Ú˘ÌÔÙÔÌ›·...

A7. part  

TH™ ATTIKH™ TøN K§A™™IKøN XPONøN A’ I¢IøTIKE™ KATOIKIE™ A268 AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ IIIÔÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÙËÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË Ú˘ÌÔÙÔÌ›·...

Advertisement