Page 1

Mid-djarju

Dumnikan fl-Albanija...

Il-poplu albaniż huwa poplu reliġjuż ħafna. Minkejja li kien l-uniku Stat ngħarfu fina nfusna liema huma dawk l-idolatriji li qed joħonqu komunista ddikjarat ateu fil-kostituzzjoni u minkejja l-persekuzzjoni l-Kelma t’Alla milli tikber u tagħti l-frott. u l-oppressjoni tar-reliġjonijiet, l-ispirtu reliġjuż baqa’ ħaj, b’mod partikolari fost l-anzjani, li rrnexxielhom jgħadduh liż-żgħażagħ u lit- Sfortunatament l-idolatriji qed isiru parti integrali mill-kultura

Anima.OP

Maħruġ mill-Istudentat

Dumnikan 2012/1

Dumnikani – kariżma b’identita’, identita’ b’kariżma

tfal. Il-waqgħa tal-komuniżmu ħalliet vojt u diżorjentament tal-valuri. tal-ġenerazzjonijiet il-ġodda. Però ħafna żgħażagħ qed jingidmu Dan il-vojt beda jimtela b’rata magħġla u b’mod akritiku bil-valuri tal- minnhom u qed jindunaw bl-illużjoni tal-ħolm tal-materjaliżmu. kultura oċċidentali (konsumiżmu bla rażan, pjaċir sfrenat, libertinaġġ, L-għatx għall-ġustizzja, għall-imħabba vera, għal soċjetà u dinja aħjar kilba għall-flus u għall-poter) li bdew jheddu l-istess l-ħajja tal-albaniżi. qed jgħinhom jgħarfu lil Kristu fil-ħajja tagħhom u jaraw fih l-unika L-evanġelizzazzjoni sabet ruħha f ’kompetizzjoni man-neopaganiżmu tama għall-ġejjien. B’ħafna sagrifiċċji u tfixkil minn kullimkien qed

“Għandek facebook?”

involviment. Dan huwa riskju tad-dinja virtwali kollha, jiġifieri ta’

X’inhu li jagħtina identita’? Waħda tfajla kitbet li ma toħroġ ma’ ħadd impenn pjuttost superfiċjali, li jagħtik l-impressjoni li int parti milljekk ma tkunx “ħbieb” magħhom fuq fb, għalhekk “fittex żieduni” ħajja ta’ xi ħadd. Xi ftit jew wisq. Agħar min hekk, jagħmilna passivi,

jagħmlu ħilithom biex ikunu nsara ta’ veru li jgħixu l-Vanġelu bil-

tenniet tgħid. Togħġobna jew le l-fb bidel in-natura tas-soċjeta’ u spettaturi, fejn anki chatting jista’ jkun forma passiva u aljenanti iktar tad-dinja kollha. Mhux biss għax kapaċi jkun strument biex twaqqa’ milli komunikazzjoni ta’ veru.

kliem u bl-għemil biex is-Saltna t’Alla issir realtà fl-Albanija. Min

gvern, bħalma ġara fl-Eġittu Frar li għadda meta waħda mara qalet li

Il-ħidma tagħna fl-evanġelizzazzjoni bħala dumnikani hija proprju jilqa’ lil Kristu għandu bżonn is-sapport tal-komunità nisranija biex

kienet sejra tipprotesta fil-pjazza. Imma wkoll għax inbidel il-mod kif

li niżirgħu l-Kelma t’Alla f ’qalb il-bniedem billi ngħinuh jgħaraf jippersevera fil-fidi f ’dinja li nsiet lil Alla.

nappartjenu għal grupp jew ieħor. Nista nkun qed nieħu kafé f ’ħanut Il-kelma ‘anima’ tfisser ‘ruħ’. Min hu aljenat huwa wkoll qisu bla xi mkien u naġġorna lil ‘sieħbi’ jew kollega li qiegħed mhux f ’ħanut jew identita’. X’inhu li jżommna animati? Bla dubbju hija l-kariżma tagħna.

u l-idolatriji li ġab miegħu l-ftuħ għall-kultura oċċidentali.

l-imħabba kbira li Alla għandu għalina u li jħalli lil din l-imħabba tmisslu qalbu, tqaddsu u timlieh bil-ferħ. Biex iż-żerriegħa tal-Kelma

Ivan Attard OP

t’Alla tnibbet f ’qalbna jeħtieġ, li nagħmlu mixja ta’ dixxerniment biex

Għin fil-formazzjoni tal-Istudenti Dumnikani billi toffri borża ta’ studju (600 Ewro) lil dawn iż-żgħażagħ li qegħdin iħejju ruħhom għas-sacerdozju. Itlob għall-vokazzjonijiet ġodda Dumnikani fil-familja tiegħek.

L-iskop ta’ ANIMA.OP

raħal ieħor, imma f ’kontinent ieħor, b’dettalji (spiss trivjali, għalkemm Għalhekk hija proprju din li nixtiequ naqsmu magħkom għax mhijiex mhux biss) li s’issa kienu aċċessibbli biss għal min kien miegħi fuq biss biċċa informazzjoni jew kuntatt imma nixtiequ niftħu tieqa fuq dak l-istess mejda. Meta tiltaqa’ ma xi ħadd l-ajruport kapaċi jgħarfek li għaddejjin minnu, dak li noħolmu bih, billi nhossu l-polz tal-Knisja mingħajr ma qatt tkun kellimtu wiċċ imb’wiċċ u tiskopri li jaf ħafna kollha u tas-soċjeta’ li fiha għandna għeruqna. Ukoll, jekk int qiegħed iżjed fuqek milli qatt tkun immaġinajt!

tfittex li ma tibax biss ‘konness’ fuq livell virtwali imma tiskopri tassew il-Mulej xi jrid minnek, forsi tista’ tinteressak il-ħajja tagħna wkoll u

Attiv jew passiv?

tingħaqad mal-komunita’ rejali tagħna, ma’ nies ta’ veru!

Donazzjonijiet lil:

Kuntatt vokazzjonali:

Bit-tajjeb u s-sabiħ kollu tiegħu, fb kixef ħafna affarijiet kurjużi dwarna

dominicanvocations@catholic.org

l-bnedmin (apparti s-sens iżjed litterali tal-kelma). Jagħtik il-kumdita’

Christopher Caruana OP

Studentat Dumnikan Kunvent ta’ San Duminku Rabat RBT 2521 Malta

li tkun “konness” ma’ xi ħadd mingħajr ma filfatt tkun marbut miegħu.

STUDENTAT DUMNIKAN

Tista’ tkun taf ħafna dwar xi ħadd u x’jagħmel mingħajr l-iċken


Sejħa liż-żgħażagħ 2011:

“Firmes en la fe!”

Minn satanist għal Appostlu tar-Rużarju ta’ Marija

Hekk kienet l-għajta ta’ madwar 1,500,000 żagħżugħ u żagħżugħa qiegħed jiġri: Alla għadu jidddi iżda hemm xi ħaġa li qed toskurah. li nġabru f ’Madrid biex jiċċelebraw il-fidi tagħhom waqt il-Jum Il-Papa jiftħilna għajnejna dwar l-“eklissi ta’ Alla” li qiegħdin iseħħu Dinji taż-Żgħażagħ, Awwissu li għadda. It-tema kienet meħuda quddiem għajnejna. San Pawl talab lil Kolossin biex ikunu “sħaħ filmill-Ittra ta’ San Pawl lil Kolossin “Niżżlu għeruqkom fih, u ibnu Fidi” għaliex huma ukoll bdew jiddakkru mis-sekularizazzjoni ta’ l-ħajja tagħkom fuqu; issaħħu fil-fidi, kif tgħallimtu, u mtlew żmienhom. Id- dinja mingħajr Alla ssir “infern”, mimlija egoiżmu, bil-gratitudni” [2:7].

familji mkissra, mibiegħda bejn l-individwi u n-nazzjonijiet, u nuqqas kbir ta’ mħabba, ferħ u tama.

How can a young person be true to the faith and yet continue to aspire

“L-unika xewqa tiegħi hi li nara lil Marija li ħelistni u xhur ta’ laqgħat kuljum mal-istess konfessur mill-ġdid reġa rcieva l-Ewkaristija Mqaddsa. Fl-1871 huwa inaghqad mal-Ordni Dumnikan ser teħlisni mill-ħakma tax-xitan”. bħala Terzjarju u ħa l-isem ta’ Fra Rosario. Permezz tal-karriera tiegħu

Bartolo Longo twieled f ’Brindisi l-Italja fis-sena 1841. Ommu ta’ ta’ avukat huwa kien iltaqa’ mal-kontessa Marianna De Fusco li dak kuljum kienet tiġbor il-familja biex flimkien jitolbu it-talba tar- iż-żmien kellha bosta artijiet fil-Wied ta’ Pompei. Il-Belt ta’ Pompei Rużarju. Meta kien żagħżugħ, proprju wara l-unifikazzjoni tal-Italja, kienet mimlija b’nies bla fidi u mahkuma mil-faqar. Bartolo Longo mar jistudja l-liġi ġewwa Napli. Fl-università ta’ Napli kiseb suċċess din il-ħaġa bdiet tinkwetah ħafna. Darba minnhom ħass f ’ruħu ferħa

to high ideals in today’s society? In the Gospel we have just heard, Jesus Jekk allura rridu nieħdu messaġġ wieħed li l-Papa kontinwament irid

fl-istudju kif ukoll fil-qrati bħala avukat. Pero din l-università poġġiet u fis-skiet u s-solitudni tal-kampanja bla ma ntebaħ ħarġet għajta liż-żagħżugħ fi kriżi personali quddiem il-fidi u l-għixien tal-ħajja minn fommu: “Jekk huwa veru li inti wegħdt lil San Duminku li dak li

gives us an answer to this urgent question: “As the Father has loved me, jgħaddilna biex ngħixuh fis-soċjetà tagħna illum għandu jkun dan;

nisranija.

so I have loved you; abide in my love” (Jn 15:9). “If you abide in the li aħna naqmsu l-ferħ tal-fidi tagħna mal-oħrajn. “Id-dinja għanda

jxerred id-devozzjoni lejn ir-Rużarju jsalva, mela jien ser insalva, għax ma nitlaqx minn dan il-post ta’ Pompei, qabel ma nkun xerridt id-

love of Christ, rooted in the faith, you will encounter, even amid setbacks bżonn ix-xhieda tal-fidi tiegħek, żgur li għandha bżonn lil Alla”.

Fl-università iddominaw certu idejoloġiji taħt l-isem tax-xjenza u devozzjoni tar-Rużarju”.

and suffering, the source of true happiness and joy. Faith does not run

tal-kultura li, iżda, qajmu f ’Bartolo konfużjoni sħiħa. Biex tkompli

counter to your highest ideals; on the contrary, it elevates and perfects Dear friends, may no adversity paralyze you. Be afraid neither of the

tagħqad, f ’dak iż-żmien, Napli kienet mimlija bis-setet tal-ispiritisti Kien min hawn li beda l-missjoni appostolika tiegħu fil-belt ta’ li ħakmu lin-nies kemm dawk f ‘livelli fqar u baxxi tas-soċjetà kemm Pompei. Huwa rnexxielu jittrasforma din il-belt f ’waħda ta’ fidi

those ideals. Dear young people, do not be satisfied with anything less world, nor of the future, nor of your weakness. The Lord has allowed than Truth and Love, do not be content with anything less than Christ.” you to live in this moment of history so that, by your faith, his name will (Meditazzjoni fi Cuatros Vientos, 20.08.11)

continue to resound throughout the world.

ukoll fost l-aristokrazija naplitana. Kien għalhekk li Bartolo inġarr nisranija permezz tat-talba tar-Rużarju Mqaddes. Ħadem ħafna biex mal-kurrent u involva ruħu f ’riti sataniċi, li għalihom kien saħansitra jinbena s-santwarju tal-Madonna ta’ Pompei, li llum iżuruh mijiet ta’

Sħaħ fil-Fidi

During this prayer vigil, I urge you to ask God to help you find your

jsum fit-tul kif preskritt biex jikseb iktar sensitività fi ħwejjeġ mistura nies kuljum. Bartolo Longo ġie beatifikat mill-Papa Ġwanni Pawlu II fis-26 ta’ Ottubru 1980. tal-ispiritiżmu.

Bejn it-18 u l-21 ta’Awwissu Madrid saret il-kapitali dinjija vocation in society and in the Church, and to persevere in that vocation taż-żgħazagħ. Għaliex Spanja? Spanja pajjiż kattoliku ferventi, with joy and fidelity. It is a good thing to open our hearts to Christ’s call

Fid-29 ta’ Mejju 1865, Bartolo daħal fil-knisja ta’ San Duminku f ’Napli,

sa minn ewlu spiċċa biex sar il-mudell tas-sekulariżmu estrem u and to follow with courage and generosity the path he maps out for us.

biex iħott it-tagħbija ta’ dnubietu f ’riġlejn konfessur Dumnikan. Wara

Aaron Zahra OP

anti-klerikaliżmu qawwi fl-Ewropa. Ironija li pajjiż li pproduċa qaddisin kbar u fundaturi bħal Santa Tereża t’Avila, San Ġwann tas- The Lord calls many people to marriage, in which a man and a woman, Salib, Sant’Injazju ta’ Loyola u San Duminku stess illum iħossu tant in becoming one flesh (cf. Gen 2:24), find fulfillment in a profound life skomdu bil-fidi tiegħu. Huwa għalhekk li fid-diskorsi tiegħu l-Papa of communion. It is a prospect that is both bright and demanding. It is dejjem iħeġġeġ liż-żgħażagħ biex jibqgħu sħaħ fil-fidi meta jaraw a project for true love which is daily renewed and deepened by sharing tant opressjoni mis-soċjetà li qiegħda “tiċħad il-Kristjaneżmu, u joys and sorrows, one marked by complete self-giving. For this reason, to tiċħad xejn inqas it-teżor tal-fidi, ċaħda li tista twassal għat-telfien acknowledge the beauty and goodness of marriage is to realize that only tal-identità profonda tagħna”. Li tkun mibni f ’Ġesù Kristu jfisser li a setting of fidelity and indissolubility, along with openness to God’s gift taċċetta s-sejħa t’Alla, li tafda fih u li tagħmel dak li qal. Iż-żgħażagħ of life, is adequate to the grandeur and dignity of marital love. għandhom ifittxu li “jibnu darhom fuq il-blat, bħal bniedem li ‘ħaffer fil-fond’.

Iftħu għajnejkom għall-“eklissi ta’ Alla”

Christ calls others to follow him more closely in the priesthood or in consecrated life. It is hard to put into words the happiness you feel when you know that Jesus seeks you, trusts in you, and with his unmistakable

L-eklissi huwa fenomenu fejn fih id-dinja tidallam minħabba li voice also says to you: “Follow me!” (cf. Mk 2:14). ” quddiem ix-xemx jkun hemm xi ostaklu. Madanakollu ma nistgħux ngħidu li x-xemx mhux qed tiżreġ. Fis-soċjetà tagħna illum l-istess

Alan Adami OP

L-avventura Dumnikana tkompli

Fis-sena 2016 l-Ordni Dumnikan ser ifakkar it-800 sena ta’ ħidma uffiċjali tiegħu!

Kollox beda minn persuna waħda, minn ċertu Duminku ta’ Guzman, biss tajjeb! Għal din ir-raġuni wkoll ħafna ma kellhomx tagħlim ċar li għalkemm fi tfulitu jidher li ma kellux għalfejn jitħabat wisq għall- ta’ min hu Ġesu u x’inhi l-Knisja tassew. Duminku taha biex jeduka għixien tiegħu - seta’ saħanistra jmur l-Universita’ u jagħmel karriera u jikkoreġi dawn l-idejat. Bil-kariżma li kellu malajr bdew jinġabru – ħass li kellu jagħmel xi ħaga differenti. Il-faqar ta’ zmienu ġagħlu madwaru persuni oħrajn li tawh l-appoġġ u li hu kien jibagħthom jmidd idejh għax-xogħol u saħansitra jbiegħ il-kotba li kellu biex jgħin biex iwasslu l-istess messaġġ u tagħlim għand oħrajn. B’hekk twieled lill-foqra.

u kiber l-Ordni Dumnikan, anzi l-‘familja’ Dumnikana, li llum, tista’ tghid, tinsab f ’kull pajjiż tad-dinja.

‘Il quddiem, imma, il-Mulej ried ilaqqgħu ma’ faqar ieħor – dak spiritwali! Iż-żmien li fih għex Duminku kien zmien ta’ ħafna idejat Duminku sema’ din is-sejħa tal-Mulej u wieġeb għaliha! Iżda llum ilkonfużi dwar dak kollu li l-bniedem kien imdawwar bih, ibda minnu Mulej għadu jsejjaħ ukoll..... nnifsu u spiċċa f ’Alla. Kien hemm min qal li Alla u d-dinja materjali huma ‘għedewwa’ ta’ xulxin, meta d-dinja u l-univers ġejjin minn Alla

P. Pawl Gatt OP

nnifsu u allura bilfors hemm tjubija kbira fihom għax f ’Alla hemm

PROVINĊJAL

Anima  

A booklet issued by The Dominican Students of Malta