Ålands Folkhögskolas verksamhetsberättelse 2020/21

Page 1

Verksamhetsberättelse 2020/21


2


3 Foto: Hülya Ehres


Ålands Folkhögskolas verksamhetsberättelse 2020/21 Pärmbild: Hülya Ehres 4


Innehåll Förord

7

Skolans verksamhet 8

Hållbar naturturism 25   Användning av digitala verktyg 27   Kortkurs Naturfoto 28

Arbetsåret

9

Externa kurser

9

Statistik

29

Läsåret 2020/21

9

Antal studerande

30

Skolcoach

9

Skolans jämställdhetsarbete

9

Förvaltning

30

IT-strategi

9

Skolans ägare och uppgift

31

Upphovsrätt

9

Direktionen

31

GDPR-lagen

9

Lärarkollegiet

33

Marknadsföring

9

Övriga undervisningstjänster

33

Hållbarhetsstyrning

9

Övrig personal

33

Studerandevård

34

Elevförbundet

34

Resultaträkning

35

Fonder och värdepapper

36

Stipendier till studerande

10

Lärarnas och personalens fortbildningar 10 Linjer och kurser 11   NYAlinjen 12    Projekt med ämnesintegrering

12

Specialkurser

14

Valbara kurser

14

Skapande

14

Idrott

16

Media

16

Språk

16

Höja vitsord

17

Hantverkslinjen

18

Grundår

18

Fördjupningsår

20

Gemensamma kurser

21

MåBra!

22

Huvudkurser

22

Ålandskunskap

23

Specialkurser inom estetiska ämnen

23

Digital kompetens

24

Övriga kurser

24 5


Maria Säll-Öfverström Rektor

6


FÖRORD

Ett lärorikt och utvecklande läsår till att lägga in i skolans långa historia Ett läsår till att lägga in i skolans långa historia. Den 6 november 1895 invigdes Ålands Folkhögskola under värdiga och högtidliga former. Och nu har det förflutit 125 år.

Skolan har under året arbetet mycket med att bli mer synlig och attraktiv på de sociala medierna. Visionen ”upptäck din väg hos oss” motsvaras av våra grundpelare frihet, gemenskap, kreativitet och hållbarhet. Skolan har en unik frihet att skapa utbildningar och utforma läroplaner. Det återspeglas på många sätt i verksamheten, inte minst på fokusen att bemöta varje unik människa på den nivå den är och ger hen möjlighet att välja sin egen väg bland många valbara ämnen. Vår verksamhet bygger på gemenskap och genomsyras av respekt och empati. Samarbetets betydelse för det livslånga lärandet och utveckling av ett mångvärdigt och mångkulturellt samhälle är viktigt.

Det firade vi tillsammans med skolans studerande och anställda under en festlig lunch med tal på bemärkelsedagen. Förhoppningen var att få fira skolans 125 år med allmänheten i samband med öppningen av skolans Art park ”Tiden flyger.....125 år”, men de planerna fick skrinläggas p.g.a. fortsatta restriktioner gällande pandemin Covid-19. Ni som har vägarna förbi, sväng in och ta del av utställningen under sommaren. Året har varit lärorikt och utvecklande när det gäller att undervisa, och att undervisas, på distans. Hjärtligt tack till skolans lärare och studerande för er arbetsinsats och ert engagemang. Till övrig personal riktar jag också ett stort tack för all uppredning i alla skolans ”vrår”, ni är guld värda!

Vi uppmuntrar studerande till kreativitet och främjar idéutveckling. Hållbarhet innebär för oss utöver miljövänligt arbete även eftertänksamhet i all planering för kommande generationers skull. Vi satsar på individen och möjligheterna för att främja både social och samhällelig hållbarhet. Till de studerande som idag lämnar skolan önskar jag på direktionens, lärarnas, personalens och mina vägnar lycka till i framtiden!

Maria Säll-Öfverström Rektor

7


Skolans verksamhet

8


SKOLANS VERKSAMHET

Arbetsåret Externa kurser / uthyrningar

Skolans jämställdhetsarbete

Skolan har hyrt ut utrymmen till utomstående för följande verksamheter:

Under våren utfördes jämställdhetsenkäten med studerande enligt jämställdhetsplanens direktiv samt planen för sexuella trakasserier.

07–09.08.2020 Pohjala Norden, sommarresa 10–14.08.2020 Kodarklubben r.f, sommarläger 26–27.09.2020 Medis Finström, akvarellkurs 03–04.10.2020 Medis Mariehamn, kurs i kuling 24–25.10.2020 Medis Hammarland, järnsmideskurs Läsåret 2020-2021

Läsåret inleddes måndagen den 24 augusti 2020 och avslutades fredagen den 21 maj 2021. Lärarna inledde det gemensamma arbetet vecka 33. Höstlovet inföll den 12-16 oktober och jullov hölls mellan den 23 december och 6 januari. Vårterminen inleddes torsdagen den 7 januari. Den 22-26 februari var det sportlov och påsklov den 2-5 april samt Kristi himmelsfärdsledighet den 13-14 maj. Skolan har ordnat temadagar under året som studerande deltagit i. Lärarna avslutade det gemensamma arbetet den 29 maj.

IT-strategi

Ett IT-strategidokument för Ålands Folkhögskola togs fram 2016 och uppdateras kontinuerligt. Upphovsrätt och dylikt

Skolans upphovsrättsarbete och närliggande områden som t.ex. personskydd, verkstadsanvändning och kundarbeten uppdateras kontinuerligt. Arbetet har resulterat i ett avtalsdokument mellan skolan och studerande/personal. GDPR

Den nya dataskyddslagen (GDPR) trädde i kraft 2018. Arbetet med att anpassa verksamheten pågår kontinuerligt. Marknadsföring

En marknadsplan har tagits fram. Marknadsstrategin lyfter fram det som är attraktivt med Ålands Folkhögskola som studieort både på lokal och internationell nivå. Planen visar även vad vi behöver utveckla och förbättra för att fortsätta stärka vår marknadsposition. Vi utgår ifrån vår historia, våra egna tillgångar och vår vision för att öka kännedomen om skolans verksamhet och utbud. Skolans arbetarskydd

Foto: Hülya Ehres

Ålands Folkhögskolas krisplan anpassas kontinuerligt efter skolans verksamhet. Arbetarskyddsgruppen sammanträdde under hösten för att kartlägga skolans nödutgångar och uppdatera förstahjälpskåpen.

Skolcoach

Hållbarhetsstyrning

Skolcoachen erbjuder individuellt stöd till studerande som är i behov av det och är medlem i skolans studerandevårdsgrupp. Under våren 2021, under coronaepidemin, hade skolcoachen en viktig roll i att upprätthålla kontakten med de studerande och fortsättningsvis ge det stöd som behövdes i de studerandes skolvardag då undervisningen blev omvandlad till distansundervisning.

Hållbarhetsarbetet sker som en naturlig del i den dagliga verksamheten och beaktas i samband med uppgörande av budgetförslag utifrån landskapets allmänna anvisningar. Studeranderåd

Studeranderådet har bestått av studerande från samtliga linjer.

9


SKOLANS VERKSAMHET

Stipendier till studerande Svenska studiefonden

Wilma Nordberg Sofia Sundelin Tindra Svartström Natalia Mile Felicia Björklund

Julius Sundbloms Minnesstiftelse

Saga Sarinko

Ålandsbanken Abp

Åsa Mansén Mio Lomner

Ålands slöjd & Konsthantverk r.f.

Therese Hjälmarstrand Mathilda Eriksson

Ålands Konstförening r.f.

Intara Horanikom

Lärarnas och personalens fortbildning och deltagande i föreläsningar och mässor

10

HT/VT 2020/21

Paul Bradley, digitalt seminarium IFOUS

HT/VT 2020/21

Monica Dolke, karriärvägledning

21.03 – 01.07.2021

Robert Lignell, pedagogikens sociologi

06.05.2021

Maria Säll-Öfverström, Kosi-konferens med tema: Integration på Åland

19.05.2021

Maria Säll-Öfverström, chefsforum


Linjer och kurser

11


LINJERNA – NYALINJEN

Foto: Hülya Ehres

NYAlinjen NYAlinjen är en ettårig och allmänbildande utbildning. I undervisningen arbetas mycket med att utveckla de studerandes färdigheter i kommunikation, social kompetens, informationssökande, samarbete och ansvarstagande.

lärning? Vad är motivation? Är mål viktiga att ha? Hur ser framtiden ut på arbetsmarknaden – nya yrken och kompetenser? Individuell handledning och coachning har givits vid ansökningsprocessen.

En viktig målsättning är att förmedla kunskap och inspiration inför framtida yrkesval och studier. Undervisningen har bestått av ämnesintegrerade projekt, specialkurser och valbara kurser. De studerande har erbjudits möjligheten att höja vissa grundskolevitsord. Undervisningen har varit indelad i fem perioder med ett fast veckoschema för respektive period.

Informations- och kommunikationsteknologi. Grundkurs i datoranvändning. I kursen behandlades fyra delar: Filhantering, operativsystem, Microsoft Office (Word, Excel och PowerPoint) och internetanvändning. För godkänd kurs gällde aktiv närvaro (85 %) samt gjorda uppgifter i respektive del.

IKT (PBe) 2 grupper, 15 lektioner vardera

ÄMNESINTEGRERING

Det här blocket är obligatoriskt för alla studerande på NYAlinjen. Intentionen har varit att arbeta ämnesintegrerat för att skapa sammanhang som givit möjlighet till större förståelse för samband mellan ämnen. I undervisningen har metoderna varierat från föreläsningar till samarbetsinlärning, studiestrategier och studiebesök. Studiehandledning (MD) 2 grupper, 30 lektioner vardera

En kort introduktion gavs till hur man kan jobba med sin hjärna, inte mot den, vid inlärning. Hur fungerar in12

Foto: Hülya Ehres


LINJERNA – NYALINJEN

Studiestrategier (EE-A) 2 grupper, 15 lektioner vardera

Genomgång av funktionerna i kommunikationsplattformen Wilma och lärplattformen TEAMS och hur de används. De studerande har fått kunskap om olika typer av studiestrategier och har också hittat sina egna styrkor för att kunna studera effektivt. Dokument och arbetsformer relevanta för en fungerande skolgång har diskuterats. Uppgifter har gjorts enskilt, i par eller i mindre grupper. Personlig utveckling och mindfulness (MJ) 2 grupper, 15 lektioner vardera

Undervisningen omfattade både teori och praktik med diskussioner och övningar både enskilt och i grupp samt en metod för avspänning. Världen jag lever i – Happy planet (PB, MD) 56 lektioner

Ett projekt som har integrerat svenska, engelska, historia, samhällskunskap, geografi, matematik och sociala ämnen. Som övergripande mål har projektet innefattat återvinning, miljö och hållbar utveckling. I projektet har de studerande sett på sociala och ekonomiska skillnader mellan länder i världen samt nyhetsrapporterat för att hålla sig uppdaterade om vad som hänt i omvärlden. För godkänd kurs krävdes godkänd portfolio och närvaro/aktivitet på lektionerna. Återbruk (ML) 33 lektioner

Kursen började med återbruk utomhus med grupparbete och skapande i naturmaterial som vi hittat ute runt skolområdet. Sedan fortsatte de studerande att återbruka i papper och kartong och gjorde familjeporträtt och färgglada collage. Under kursen samlade de studerande återbruksmaterial i form av metallskrot och diverse andra ”skräpmaterial”. De studerande skapade konstverk av papier maché som bl.a. resulterade i olika bruksföremål som skålar, krukor och spännande skulpturer. Under temat metallåterbruk skapade de studerande värmeljusbehållare och andra metallbaserade bruksföremål samt konstnärliga ”insektskulpturer” i blandteknik. Som avslutning på återbrukskursen byggde de studerande en färgglad och kreativ utställning i nya skolans aula. Världen jag lever i – Kultur och konflikt (PB, MD) 25-56 lektioner

Ett projekt som har integrerat svenska, engelska, historia, samhällskunskap, geografi, matematik och sociala ämnen. De studerande har studerat kulturkretsar och olika kulturella uttryck, sett på olika konflikter i världen

och lärt om mänskliga rättigheter samt nyhetsrapporterat för att hålla sig uppdaterade om vad som hänt i omvärlden. Målet har varit att få studerandes världsbild att växa. För godkänd kurs krävdes godkänd portfolio och närvaro/aktivitet på lektionerna. Jag flyttar hemifrån (MD) 55 lektioner

Ett projekt som har integrerat svenska, samhällskunskap, matematik samt estetiska och sociala ämnen. Under projektets gång har studerande lärt sig grundläggande privatekonomi, att inreda sitt hem och hur man söker arbete. Även relationer, konflikthantering och känslor som rör samliv har tagits upp. Målet var att ge de studerande både ekonomiska och känslomässiga redskap för vuxenlivet. För godkänd kurs krävdes godkänd portfolio och närvaro/aktivitet på lektionerna. Delar av projektet gjordes via Teams p.g.a. distansundervisning. Jag flyttar hemifrån (språkgruppen) (PB), 91 lektioner

Ett projekt som har integrerat svenska, samhällskunskap, matematik samt estetiska och praktiska ämnen. Under projektets gång har de studerande lärt sig grundläggande privatekonomi, att inreda sitt hem och hur man söker arbete. Även konsumentkunskap och matlagning var betydande inslag i kursen. Texterna som användes var för det mesta på lätt svenska. För godkänd kurs krävdes närvaro/aktivitet på lektionerna. Att vara annorlunda (MD, BE-S) 56 lektioner

Ett projekt som integrerat svenska, samhällskunskap, psykologi samt sociala och kreativa ämnen. Målet har varit att ge de studerande förståelse för att vi alla är olika, på olika sätt, att det är viktigt att kunna visa medkänsla och empati för andra människor. Det var också ett mål att de studerande ska förstå hur diskriminering motarbetas genom lagstiftning som bygger på mänskliga rättigheter. För godkänd kurs krävdes godkända uppgifter och aktivitet och närvaro både på lektioner och på Wilma. Delar av projektet gjordes via Teams p.g.a. distansundervisning. Art Park (PB, ML) 52 lektioner

Ett projekt som alltid har erbjudit stor frihet i kreativitet och genomförande. Projektet har i år haft det övergripande temat ”tiden flyger.....125 år”. Art Parkprojektet har integrerat olika hantverksämnen, konstämnen samt återbruk av material där den kreativa processen har varit i fokus. I blandade studerandegrupper har vi arbetat tillsammans för det gemensamma målet att producera konstverk till skolans utomhuskonstpark. 13


LINJERNA – NYALINJEN

Arbetssättet har varit experimentellt och vi har arbetat från att kläcka och sammanställa idéer till förverkligandet av konstverk inspirerade av temat. På eftermiddagen den 11 maj hade vi en festlig vernissage för hela skolan när vi öppnade årets Art Park.

SPECIALKURSER

Valbara specialkurser som ger specifika intyg utöver skolans intyg. Datorkörkort (PBe) 60 lektioner

Undervisningen grundar sig på ECDL (European Computer Driving Licence). Datakörkortskursen hölls enligt ”Light”-modellen och bestod av följande moduler: 1. Windows och den här datorn 2. Word – Ordbehandling 3. Excel - Kalkyl och diagram 4. PowerPoint - Presentationer Varje modul avslutades med ett (frivilligt) tentamenstillfälle i samarbete med ÅYG. En del av kursen skedde på distans via Teams. För intyg från kursen krävdes godkända tenter i varje modul. För godkänd kurs gällde aktiv närvaro (85%) VALBARA KURSER

Valbara kurser fanns i ämneskategorierna skapande, musik, idrott, media och språk. Skapande Foto: Marie Laaksonen-Dimic

Design Finland (MD) 52 lektioner

Projektet har integrerat historia, formgivning och svenska. Målet har varit att de studerande ska få förståelse för Finlands och Ålands spännande resa från storfurstendöme i Ryssland med en vaknande nationalism till en självständig republik. I viss mån har både politik och ekonomi funnits i materialet, men i huvudsak har Finlands 100-åriga historia berättats genom konst, konstindustri och formgivning. Målet för kursen har varit att ge de studerande både teoretiska och praktiska kunskaper om Finland och finsk formgivning.

Foto: Marie Laaksonen-Dimic

14

Textila tekniker (LN-H) 30 lektioner

Studerande jobbade med individuella projekt under temat textila tekniker. Det var mönsterkonstruktion, klädsömnad, sömnad av väskor och grytlappar. Några studerande jobbade även med broderi och återbruk. Vävning (LN-H) 54 lektioner

Två studerande från NYAlinjen valde vävning och fick jobba tillsammans med hantverkslinjen. Det blev bl.a matta, vävda band och makraméarmband.

Foto: Hülya Ehres


LINJERNA – NYALINJEN

Teckning (ML) 33-80 lektioner

Keramik (PB) 28–100 lektioner

Kursen var utformad som en grundkurs i teckning och de studerande har fått pröva på olika tekniker och material. Under kursen har de studerande övat upp sin förmåga att se och iaktta form, färg, struktur och volym. De studerande har avbildat och försökt återge föremål ur olika perspektiv och lärt sig grunderna inom bildkomposition. Inom kursen har de studerande skapat svart-vita teckningar och stiliserat olika motiv samt arbetat med gråskala och ljus och skugga. Teckningsuppgifterna har varierat med olika teman som den mänskliga kroppen, djur, föremål och symboliska motiv med mångbottnade betydelser. Bilder ur konsthistorien har inspirerat till egna kreativa tolkningar med fantasifyllda och personliga teckningar som resultat.

De studerande fick undervisning i de grundläggande teknikerna i studiokeramik: tumning, ringling, drejning, platteknik, dekorering och glasering. Undervisningen skedde i form av mindre projekt där de studerande gjorde allt från lergökar till blomvaser. Industridesign, där modellerna skapades med hjälp av en 3D-skrivare, var ett uppskattad och nytt projekt för året. Studerande på NYAlinjen deltog i kursen tillsammans med hantverkslinjens grundår. Metall (TS-K) 52 lektioner

De studerande började med en kort introduktion inom luffarslöjd innan man fortsatte att bekanta sig med järnsmide i smedjan. Krokar, skohorn, stekspade och t.o.m. knivsmide hanns med. I metallverkstaden provades på kopparsmycken och plåtarbete. Studerande från NYAlinjen deltog i kursen tillsammans med MåBralinjen. Trä (RL) 55 lektioner

De studerande har fått smakprov på att arbeta i trä. De har fått bygga litet projekt med lite ”fri” tolkning efter en grundritning. Andra moment som provats på är svarvning, sammansättningar, såsom sinkning och tappning, hyvling för hand och ytbehandling. Studerande från NYAlinjen deltog i kursen tillsammans med MåBralinjen.

Foto: Marie Laaksonen-Dimic

Målning (ML) 50-97 lektioner

Under kursen har de studerande målat med många olika material, såsom täckfärger, färgpennor, akvarellfärger, akvarellpennor och akrylfärger på olika slags papper. De har utforskat de olika färgmaterialens egenskaper och lärt sig grunderna i färglära och fått bekanta sig med användbara färgblandningar. Akrylfärger är mångsidiga och spännande att arbeta med och de studerande har prövat på olika sätt att måla för att få speciella effekter av lager av färg och struktur. Akrylfärgerna har också kombinerats i spännande mixed media målningar utgående från egna bildidéer. I undervisningen har ingått olika konststilar inom måleri, kända konstnärer och intressanta delar ur konsthistorien. Målningskursens studerande har deltagit i undervisning också på distans på Teams och fått uppgifter att utföra hemifrån. Målningsuppgifter har utgått från ett brett spektrum av teman och gett utrymme för egna kreativa tolkningar.

Foto: Marie Laaksonen-Dimic

15


LINJERNA – NYALINJEN

Idrott

Digitalfotografering (AH) 30 lektioner

Målet med kurserna i idrott och sport har främst varit att praktiskt utföra olika idrottsgrenar samt att utveckla de studerandes sociala förmåga.

En kurs där deltagarna lärde sig fotografera både i studio och utomhus. Deltagarna har lärt sig hur digitalsystemkameran fungerar och hur man gör alla inställningar manuellt för att kunna ta full kontroll över bildskapandet. Vi har arbetat mycket med porträttfotografering, både i studio och i miljö. Grunderna i bildbehandling och komposition har också tagits upp.

Sport del 1-2 (MJ) 30+18 lektioner

Undervisningen skedde utomhus i skog och mark runt skolan samt inomhus i gymmet och salen. Tre besök i Bollhalla för gympa, badminton och tennis gjordes också. De studerandes intresseområden fick styra och träningen gjordes så personligt anpassad som möjligt. Gruppen grep sig an alla utmaningar med stor entusiasm och stämningen på lektionerna var ständigt på topp. Målet med att skapa rum för rörelseglädje uppnåddes med råge. Styrketräning (PL) 30 lektioner

De studerande fick kunskaper om grundläggande övningar i styrketräning. Undervisningen var praktisk i skolans gym och utomhus. Träning bedrevs både med och utan redskap med en personligt anpassad utgångspunkt. Målsättningen var att skapa självständighet i träningen inför framtiden. Eleverna fick exempelvis testa styrkelyft, bära sin egen kroppsvikt ett antal meter och lära sig principer för excentrisk och koncentrisk träning. Äventyrsaktivitet (MJ) 30 lektioner

Kursen bestod av paddling som inledning; både utfärd och enkla räddningsövningar. Ett besök på Getabergen gav möjlighet till klättring och rolig framfart över stock och sten. Mycket rörelseglädje!

Foto: Hülya Ehres

Media Grafisk design del 1-2 (PBe) 40+40 lektioner totalt 80 lektioner

Kursen bestod av grundläggande digital bild- och textbehandling i programmen Adobe InDesign, Illustrator och Photoshop. De studerande fick orientering i verktyg, menyer och olika bildformat samt introduktion till vektorgrafik och grafisk form. Den avslutande delen av kursen innehöll uppgifter i animering och webbdesign. En del av kursen skedde på distans via Teams. För godkänd kurs gällde aktiv närvaro och inlämnade arbetsuppgifter. Kreativ datoranvändning (PB) 43 lektioner

De studerande har fått skapa och animera figurer och objekt, skapa datorspel, interaktiv grafik och mycket mer. Kursen blandade skapande kreativitet, programmering och praktisk datoranvändning. Kursen hölls i programmiljön Scratch. 16

Språk Svenska för inflyttade (EE-A) 288-343 lektioner

De studerandes språknivå har utvecklats under hela läsåret. De har mött språket och tränat sin svenska genom att läsa, tala, skriva och lyssna. Språkförståelse, ordförråd, uttal, att läsa och lyssna på olika nivåer och typer av svenska har genomsyrat undervisningen. Kunskap om och i svenska har samtidigt gett lokalkännedom om Åland och det åländska samhället. En viktig del är förankringen i de olika projekt och övriga kurser de studerande deltagit i. English for fun (EE-A) 30 lektioner

Konversation på engelska, genomgång av klurigheter, dokumentärer och nyheter både lokala som globala. Vidare har de studerande gjort olika läsförståelser med tillhörande presentationer, både muntligt och skriftligt.


LINJERNA – NYALINJEN

HÖJA VITSORD

Beskrivningar på lärokurserna baserar sig på grundskolans läroplan 2015. I tabellen och texten nedan redovisas hur undervisningen organiserats. Ämnen

Gruppstorlek

Antal höjda vitsord Ett steg

Två steg

Tre steg

Fyra steg

Fem steg

Totalt

Engelska HT

5

2

Matematik HT

8

1

2

1

4

Svenska HT

4

1

1

1

3

Fysik VT

6

1

1

2

Historia HT/VT

4

Samhällskunskap HT

7

1

2

2

2

2

3

Engelska (EE-A) 60 lektioner

Matematik (PR) 60 lektioner

Kursen följer de fastslagna direktiven för grundskolans läroplan. De studerande har haft läromedlet Read & Log On som har kompletterats med muntliga och skriftliga uppgifter. Filmanalys, personporträtt och miljöbeskrivning baserades på filmen Woman in Black. De studerande har gjort nyhetssändningar och en längre läsförståelse om Åland.

Kursen följde i huvudsak kapitel 1-6 i ”Matematikboken Z” (Libers förlag), med tillägg för bråkräkning och ekvationer. De studerande valde själva röd (svårare) eller grön (lättare) bok efter egen nivå och målsättning. Undervisningen byggde på skriftlig och muntlig kommunikation i form av teorigenomgångar vid tavlan följda av individuellt arbete med möjlighet till personlig handledning. Fem skriftliga förhör, två inlämningsuppgifter och tre delprov genomfördes.

Fysik (PR) 60 lektioner

Kursen följde i huvudsak TEFYs läroböcker ”Fysik Lpo 1-3”. Undervisningen byggde på skriftlig och muntlig kommunikation i form av teorigenomgångar och enklare praktiska demonstrationer följda av arbetsuppgifter som löstes individuellt eller i grupp med möjlighet till handledning. Tre delprov genomfördes. Första delprovet omfattade materia, krafter, tryck, tid och rörelse. Det andra omfattade ellära, magnetism, arbete, energi och värmelära och det tredje omfattade optik, akustik samt atom- och kärnfysik. Under kursens gång genomfördes även tre skriftliga förhör och tre inlämningsuppgifter. Svenska (EE-A) 60 lektioner

Kursen följer de fastslagna direktiven för grundskolans läroplan. Kursen omfattade tidningskunskap, läsförståelse, novellanalys, filmanalys med tillhörande personporträtt och miljöbeskrivning, powerpointpresentation, faktauppsats, ordklassprov och satsdelsförhör.

Historia (MD) 60 lektioner

I kursen har ingått följande temata: upplysningen och franska revolutionen, industrialismen, urbaniseringen och den teknologiska utvecklingen. De politiska ideologiernas uppkomst, demokratins framväxt, nationalism, imperialism och kolonialism, Första världskriget, andra världskriget, tiden efter 1945 och världen idag har också gåtts igenom. Även Finlands och Ålands historia från början av 1800-talet fram till i dag har tagits upp genom en hemtent. Höjningen av grundskolevitsord i historia har grundat sig på uppvisad timaktivitet och de instuderingsuppgifter som gjorts mellan lektionerna samt tre prov och en hemtent. Delar av kursen är gjord på distans via Teams. Samhällskunskap (MD) 60 lektioner

Kursen är baserad på grundskolans läroplan i samhällskunskap. I kursen har ingått allt från medborgarskap till valsystem och ideologier, kommuner, landskapet Åland med vårt självstyre och Finland. Även EU har behandlats samt juridisk vardagskompetens. I höjningskursen har ingått tre prov. 17


LINJERNA – HANTVERKSLINJEN

Foto: Hülya Ehres

Hantverkslinjen Vår hantverksutbildning erbjuder de studerande möjlighet att bekanta sig med många olika tekniker, material och formspråk. Hantverket kräver ständig förnyelse och undervisningen fokuserar på att utveckla och förverkliga nya idéer.

Produktutveckling får således en central roll i utbildningen eftersom behovet av nya hantverksprodukter kommer att vara stort även i framtiden. Studerandes delaktighet och ansvarstagande är utmärkande för hantverkslinjens karaktär och uppbyggnad. De studerande ska efter att ha genomgått grundåret haft möjlighet att utveckla förmågan att skapa, uppleva och analysera uttryck inom olika material och hantverk. Efter att ha genomgått fördjupningsåret har de studerande erhållit ytterligare grundkunskaper, färdigheter och konstnärlig framställning inom fyra valda ämnesområden. Utbildningen utgör en bra grund för fortsatta studier eller för att kunna verka som hantverkare. Studerande på hantverkslinjen har varit indelade i grupp 1 och grupp 2, eftersom det varit så många som totalt 16 studerande; 14 på grundåret och 2 på fördjupningsåret. 18

GRUNDÅR

Grundårets studerande har fått ta del av all nedan beskriven undervisning och har således fått prova på många tekniker och material. Därmed har de fått möjlighet att utveckla förmågan att skapa, uppleva och analysera uttryck inom olika material och hantverk. Vävning (LN-H) 154-156 lektioner

Undervisningen har gett grundläggande kunskaper i vävning. Kursen började med att de studerande planerade, satte upp och vävde band i bandgrind och/ eller brickband. Efter det började de att planera en egen väv. Några började reva, medan andra fick möjlighet att prova på att väva på färdigt uppsatta vävar. Efter hand har alla studerande satt upp en egen väv från början till slut och lärt sig hela processen hur man planerar en väv, revar och lägger upp i vävstol, hur man väver och färdigställer. Det har vävts mattor i tuskaft, panama, kypert, rosengång, gåsögon m.m. Det har också blivit plädar, halsdukar, sjalar, väskor, väggbonader, folkdräktstyg och många roliga experiment med olika typer av inslag. Några studerande har också jobbat med bildväv i ram och makramé. De studerande som har önskat har även haft möjlighet att träna andra garntekniker som virkning och stickning.


LINJERNA – HANTVERKSLINJEN

Textil (LN-H) 155-158 lektioner

De studerande började med grunderna i sömnad. Första uppgiften var att sy nåldynor för att kunna ha nålarna på armen. Efter det blev det väskor, dynvar och necessärer. Sedan fortsatte de med grunder i lappteknik och quiltning. De jobbade främst med Seminolteknik, som innebär att man skär remsor, syr ihop, skär och syr ihop igen. En mångsidig teknik som innehåller många genvägar. Sedan fortsatte de studerande med tovning. De provade på olika tekniker som torrtovning, rulltovning och att tova tredimensionellt. Efter det var det dags att prova på olika tekniker för tygtryck och hur man blandar färger. De studerande har gjort stämplar, skurit plastschabloner och belyst ramar från egna original. Flera har tryckt på tyger som de sedan sytt till olika produkter. De studerande har också arbetat på temat återbruk och sytt om och reparerat kläder, flätat korgar av tidningspapper, sytt mössor av t-shirts och gjort smycken av dragkedja och cykelslang. Under läsåret har de studerande också byggt flera mindre utställningar där de visat sina alster från olika ämnen. Metall (TS-K) 153-156 lektioner

Tyngdpunkten under hela året låg i arbetsprocessen ”från idé till färdig produkt”. Höstterminen började med luffarslöjd och en workshop i metallåterbruk samt kursen ”Heta arbeten”. De studerande fortsatte att bekanta sig med järnsmide, som innehöll grundläggande smidestekniker som sträckning, böjning, klyvning och ytbehandling. Mjuka metaller som koppar, mässing och silver utforskades ivrigt av de studerande. Lödningen testades flitigt, emaljeringen fascinerade och återbruk var ett återkommande tema. Resultatet blev kopparskålar, smyckesprodukter samt många olika silverringar.

ningen har också bedrivits på distans under våren där de studerande har fått konstuppgifter och redovisat dessa på Teams. Utställningsproduktion till utställningen “Hur svårt kan dé va” på biblioteket i Finström under mars månad har ingått i undervisningen samt studiebesök under höstterminen på konst- och hantverksutställningar. Konstundervisningen avslutades med ett besök med hela Hantverkslinjen till Andersudde för att få se och uppleva ”Konsten på Andersudde”. Foto: Marie Laaksonen-Dimic

Trä (RL) 150 lektioner

Utbildningen började med möbelsnickeriets grundelement, hur trä beter sig och vad man måste tänka på för att få en hållbar och fungerande möbel. De studerande har fått grundläggande utbildning i hur de olika maskinerna fungerar, varvat med praktiska övningar. De studerande har tillverkat olika sammanfogningar för hand, exempelvis laxstjärtsinkningar, sargtappning och limfog. Parallellt med detta har uppgifter i ritteknik, materialkunskap och ytbehandlingstekniker gjorts. Under året har de olika teknikerna tillämpats i arbetet med tillverkning av olika typer av möbler. I början enklare uppgifter med ökande svårighetsgrad efter hand och individ.

Vårterminen avslutades med ett studiebesök i Sjökvarteret där fartygsbygge av jakten Alanta och galeasen Emelia pågår. Ett besök i Östra Smedjan och en påhälsning hos silversmederna ingick. Konst (ML) 150 lektioner

Undervisningen har gett grundläggande kunskaper i bildskapande genom olika övningsuppgifter i teckning, målning och mixed mediatekniker. Konstundervisningen omfattade färg-, perspektiv- och kompositionslära samt arbete med stilisering, bild- och formspråk. Undervisningen har gett kännedom om olika material och tekniker samt stilinriktningar inom konstämnet. De studerande har utvecklat sin kreativitet och förmåga att avbilda och uttrycka sig bildmässigt. Undervis-

Foto: Marie Laaksonen-Dimic

19


LINJERNA – HANTVERKSLINJEN

Foto: Marie Laaksonen-Dimic

början via nätet d.v.s. på distans p.g.a. covid-19 men senare kom det igång ordentligt och jobbades flitigt i skolans alla verkstäder och ute i parken. Art Park hade invigning den 11 maj och uppmärksammades i lokalpressen. Art Park är öppen för besökare hela sommaren. MåBralinjens studerande deltog i kursen. Foto: Marie Laaksonen-Dimic

Keramik (PB) 148-153 lektioner

IKT (PBe) 15 lektioner

De studerande fick tillfälle att utveckla sina personliga konstnärliga uttryck i materialet lera. De planerade sina egna produkter och projekt under hela kursen. De fick individuella instruktioner i alla de grundläggande teknikerna i studiokeramik: tumning, ringling, drejning och platteknik. Även teknik och teori i glasering och bränning av keramik behandlades.

Informations- och kommunikationsteknologi. Grundkurs i datoranvändning. I kursen behandlades fyra delar: filhantering, operativsystem, Microsoft Office (Word, Excel och PowerPoint) och internetanvändning. För godkänd kurs gällde aktiv närvaro (85 %) samt gjorda uppgifter i respektive del.

En kurs i rakukeramik gav de studerande insyn i effekten av värme på keramiska material. Ett längre projekt var produktdesign där de studerande skapade förlagor till serieproduktion av muggar med hjälp av en 3D skrivare. Gipsformar skapades från modellerna och gjutningarna färdigställdes i keramik. Art Park (RL, TS-K) 50 lektioner

Årets tema var ”tiden flyger.....125 år” eftersom skolan fyller 125 år i år. Vi började med en gemensam genomgång där vi visade en power pointpresentation om vad som gjorts tidigare år. De studerande delades in i fyra grupper där de fick jobba med olika samarbetsövningar, därefter har de fått jobba i sina grupper där de tagit fram idéer. Efter det har de gjort en projektbeskrivning och byggt modell av sitt konstverk för att lättare kunna se ev. förändringsbehov innan de byggde det riktiga konstverket. Grupperna arbetade i olika material och flertalet använde återvunnet material. Det arbetades i 20

FÖRDJUPNINGSÅR

Efter att ha följt fördjupningsårets studieplan ska de studerande ha erhållit grundkunskaper, färdigheter och konstnärlig framställning i ett hantverkskunnande. Utbildningen utgör en bra grund för fortsatta studier inom ämnesområdet eller för att kunna verka som hantverkare. De studerande valde fyra ämnen bland alternativen textil, vävning, keramik, konst, trä och metall. Deras schema har gått parallellt med grundårets schema. Fördjupningsårets studerande har haft verkstadsarbete då grundåret haft något av de ämnen som inte valts. Textil (LN-H) 155 lektioner

Undervisningen har gett fördjupade kunskaper inom sömnad, tovning och tygtryck. Fördjupningsårets studerande har deltagit i gemensamma projekt tillsammans med grundåret och deltagit i den undervisning som känts ny och meningsfull. I de tekniker de studerande redan har kunnat grunderna har de haft möj-


LINJERNA – HANTVERKSLINJEN

lighet att fördjupa sig. Fördjupningsårets studerande har även jobbat med olika projekt som ingår i deras slutprojekt. De har bl.a. tagit ut mönster och sytt kläder. Vävning (LN-H) 156 lektioner

Undervisningen har gett fördjupade kunskaper inom vävning. Studerande har planerat och lagt upp egna vävar och vävt bl.a. mattor i gåsöga, halsduk med pepitamönster, linnetyg och plädar. Några av produkterna ingår i de studerandes slutprojekt. Trä (RL) 150 lektioner

Tekniker och sammansättningar har behandlats mer ingående. De studerande har ritat upp egna projekt där de använt de olika teknikerna praktiskt. Fortsättning även på materialkunskap, ytbehandling och maskinkunskap. Metall (TS-K) 156 lektioner

Tyngdpunkten under hela året låg i arbetsprocessen ”från idé till färdig produkt”. Fördjupningsårets studerande har haft möjlighet att fördjupa sig i olika tekniker inom järn-, koppar-, och silversmide. Plasmaskäraren provades, knivsmide testades och också här blev återbruk ett återkommande tema. Foto: Marie Laaksonen-Dimic

Slutarbete (LN-H) 48 lektioner

Projektet, som kallades för ”Mitt projekt”, pågick under en stor del av vårterminen och bestod av en teoretisk och en praktisk del. Studerande gavs möjlighet att fördjupa sig inom något eller några av de ämnen som de valt att studera under fördjupningsåret. Målet var att studerande, efter två års studier, skulle fundera kring hur de vill presentera sig som hantverkare. De skulle dokumentera med text och bild och avslutningsvis bygga upp en egen utställning för att visa några utvalda produkter. Projektet avslutades med vernissage samtidigt som skolans Art Park öppnade och sedan en muntlig presentation. Text och bild publicerades på skolans hemsida och på skolans Facebook konto.

GEMENSAMMA KURSER Kommunikation & dokumentation (PBe, AH) 66 lektioner

I kursen ingick att dokumentera arbetsprocesser och produkter i text och bild i en portfolio. Kursen bestod av handledning i datorkunskap, grundkurs i bildbearbetning i Adobe Photoshop och layout i Adobe InDesign och Illustrator. De studerande fick sedan arbeta med att dokumentera sitt eget arbete i text och bild. Resultatet presenterades i slutet av kursen. Kursen innehöll även webbaserade redigeringsverktyg, webbplanering och grafisk design för webb. Kursen genomfördes delvis som distansstudier via Teams. Även produktfotografering har ingått och har gett en introduktion i studiofotografering och belysningstekniker för produktfotografering. Deltagarna har fotograferat sina egna alster. Ergonomi och hälsa (MJ) 15 lektioner

Kursen inleddes med vandringar och en paddlingsprovapå. Styrketräning och dans var sen en del av inslagen. Målet att skapa rum för rörelseglädje och införliva en viss träningsmedvetenhet uppnåddes. Studieresor/Specialkurser (LN-H) 32 lektioner

På grund av pandemiläget gjordes inga studieresor under höstterminen. I stället ordnades en ”specialkursvecka”. Det var 2 dagar glaskurs/grupp med Ritva Saloranta och 2 dagar läderkurs/grupp med Saija Saarela. Veckan avslutades med en dag i Mariehamn med studiebesök på Viktor Crafts & Design och SALT konsthantverk. Under vårterminen hade vi hoppats på att kunna åka till Helsingfors för att se på hantverk och design, men det gick tyvärr inte. Studerande fick i stället möjlighet att ta del av en digital ”studieresa”, ett dokument med bilder och länkar till de platser som vi annars skulle besökt. Som trevligt avslut på terminen kunde i alla fall en båtutflykt till Sälskär genomföras. Verkstadsarbete lektioner 66-373 lektioner

Under verkstadstimmarna arbetade de studerande på egen hand i valfri verkstad. Wilma & Teams

Obligatoriskt introduktionstillfälle med genomgång av funktionerna i kommunikationsplattformen Wilma och lärplattformen TEAMS.

21


LINJERNA – MÅBRA

Foto: Hülya Ehres

MåBra! Undervisningen på vår linje MåBra sker till stor del utomhus. De studerande får många möjligheter att uppleva naturen i praktiken samt ta hand om sig själva och varandra i olika miljöer.

Paddling och vandring är typiska inslag i utbildningen liksom fysisk grundträning och lägerbygge. Under året har klassen besökt och utforskat många spännande platser på Åland - dels sådana som de flesta känner till och dels sådana som är nya för flera. I slutet på året hade sådan erfarenhet uppnåtts att de studerande själva kunde lägga upp och genomföra en vandring, fått förståelse för sina tillgångar och begränsningar fysiskt såväl som psykiskt i friluftssituationer och kunde göra fungerande surrningar i fält.

De studerande fick också dokumentera sitt år i text och bild för att komplettera upplevelsen och något utöka sin kompetens gällande IKT. Ålandskunskap har legat på schemat kontinuerligt under året och de studerande har fått ta del av den åländska floran och faunan såväl som lokaltkultur och -historia. HUVUDKURSER Friluftsteknik och kroppskultur (MJ) 160 lektioner

Ämnesområdet pågick under lång tid varvid aktiviteter under fler än en årstid var möjligt. Läger byggdes, mat lagades och torkades. Val och metod för packning av ryggsäck och kajak diskuterades och övades. Slå läger i fält var en viktig del av kursen. Kroppskulturen bestod av fysisk träning med och utan redskap inomhus och utomhus. Klä sig efter årstid ingick förstås och fina färdigheter uppnåddes. Skärgårdskompetens (MJ) 362 lektioner

Foto: Marie Johansson

22

Paddlingens grunder utgjorde kursens början, de studerande fick lära sig vilken utrustning som behövs och hur man använder den. Olika paddeltag och hur man använder sin kropp effektivt för paddling gicks


LINJERNA – MÅBRA

igenom från grunden. Räddningsövningar gjordes i utomhusmiljö med och utan torrdräkt. Att paddla tur utgjorde huvuddelen av kursen. De studerande fick vidare lära sig olika knopar, surra stegar, resa tält och bygga broar. Vandringar i den åländska naturen samt utforskning av grottor var en uppskattad del av kursen. Väder, vind och båtars uppförande i varierande vatten upplevdes praktiskt och undervisades teoretiskt. Simning i torrdräkt under hårt väder ingick som en del i säkerhetsundervisningen. En del vinterpaddling ingick också. Is av olika kvalitet och i olika miljöer upplevdes praktiskt och diskuterades i kursen iskunskap. Plurrningsövning med och utan torrdräkt. Packning inför långfärdsskridskor gicks igenom teoretiskt och övades praktiskt. Skridskor åktes också på naturis. Utrustning och användning av den övades praktiskt och diskuterades.

SPECIALKURSER INOM ESTETISKA ÄMNEN Konst (ML) 48 lektioner

Under kursen fick de studerande pröva på många olika material och tekniker. De studerande bearbetade ”Hösttemat” med material från naturen, höstinspirerad konst från konsthistorien, symbolismen med de nordiska giganterna Munch och Simberg samt med målning av pumpor och Halloweenmotiv. Kursinnehållet innefattade olika tecknings- och målningsuppgifter baserade på inspiration från konstbilder samt olika fantasieggande bildvärldar. De studerande övade sig på att avbilda djur; såsom katter, hundar, hästar och fantasidjur med olika teckningsmaterial. Året avslutades med stämningsfyllt ”Jultema” i olika tekniker och vackra julkransar i olika material. Distansundervisningen i början av året innefattade olika teckningsuppgifter. Glädjande nog avslutades kursen med närstudier och akvarellmålning på det goda temat ”Godis och Glass”. Trä (RL) 55 lektioner

De studerande har fått smakprov på att arbeta i trä. De har fått bygga litet projekt med lite ”fri” tolkning efter en grundritning. Andra moment som provats på är svarvning, sammansättningar, såsom sinkning och tappning, hyvling för hand och ytbehandling. Studerande från NYAlinjen deltog i kursen. Metall (TS-K) 52 lektioner Foto: Marie Johansson

ÅLANDSKUNSKAP Ålands natur och miljö (AH) 103 lektioner

Kursen har gett kunskaper om Ålands geografi, geologi, klimat, växtlighet, olika biotoper, fauna och flora, naturskydd, allemansrätten, fornlämningar och olika historiska platser som man kan besöka. Under kursen har temavandringar genomförts längs historiska och naturhistoriska vandringsleder och olika biotoper och naturskyddsområden har besökts under olika årstider.

De studerande började med en kort introduktion inom luffarslöjd innan man fortsatte att bekanta sig med järnsmide i smedjan. Krokar, skohorn, stekspade och t.o.m. knivsmide hanns med. I metallverkstaden provades på kopparsmycken och plåtarbete. Studerande från NYAlinjen deltog i kursen. Foto: Marie Laaksonen-Dimic

Ålandskunskap, - historia, samhälle och kultur (MD) 44 lektioner

I Ålandskunskapen inleddes kursen med frågan “Vad är det som är speciellt med det åländska samhället?” Kursen har erbjudit utflykter i det åländska landskapet: historia, självstyrelse, ekonomi m.m. Föreläsning om åländsk mat med Harriet Strandvik och studiebesök har varvats. Under de veckor skolan var på distansundervisning erbjöds distansstudier via Teams. 23


LINJERNA – MÅBRA

Art Park (RL, TS-K) 50 lektioner

Digital kompentens- Blogg (EE-A) 40 lektioner

Se beskrivning om Art park under rubriken Hantverkslinjen, gemensamma kurser.

De studerande har skrivit blogg för varje skolvecka. Vi har diskuterat olika dokumentationssätt, plattformars för- och nackdelar, för vem man dokumenterat etc, allt för att hitta det egna sättet att uttrycka sig på. Wilma & Teams

Obligatoriskt introduktionstillfälle för genomgång av funktioner och användning av kommunikationsplattformen Wilma och lärplattformen TEAMS.

Foto: Marie Laaksonen-Dimic

DIGITAL KOMPETENS IKT, dokumentation och kommunikation (PBe) 106 lektioner

Informations- och kommunikationsteknologi. Grundkurs i datoranvändning inklusive filhantering, operativsystem, Microsoft Office (Word, Excel och PowerPoint) och internetanvändning. Sedan tittade vi på Adobe-paketet (Photoshop, InDesign och Illustrator) och på webbdesign och animation i webbaserade plattformar. De studerande tillverkade själva en presentation av sitt läsår som de presenterade i slutet av kursen. För godkänd kurs gällde aktiv närvaro (85%) samt gjorda uppgifter i respektive del. Kursen genomfördes delvis som distansstudier via Teams. Foto: Marie Laaksonen-Dimic

Foto: Marie Johansson

ÖVRIGA KURSER Studieresor och studiebesök (MJ) 72 lektioner

En studieresa med vandringstema gjordes i Kuusamo i september. Två dagsvandringar genomfördes då bland annat Riisitunturi besöktes. Två nätter spenderades i vindskydd under Karhunkierros vandringen. Övriga studieresor fick ställas in på grund av corona. Dokumentation 46 lektioner

Studerande arbetade självständigt med dokumentation för dagbok, protfolion och blogg. Slutexpedition (MJ) 49 lektioner

Expeditionen delades upp i tre delar. En spenderades i tält vid Lumparsund med paddling och en övernattning i tält. Den andra delen innehöll vandring och resan gick till Föglö. Jyddö- och Hastersboda vandringsleder vandrades och natten spenderades i vindskydd på Jyddö. En dag förlades också till höghöjdsbanan i Vårdö. Aktiviteten var gemensam med NYAlinjen och flera lärare var också med. 24


Foto: Hülya Ehres

KURSER – HÅLLBAR NATURTURISM

Sysselsättningsfrämjande utbildning inom hållbar naturturism Kursen som ordnats i samarbete med AMS, på uppdrag av Ålands landskapsregering, har haft som syfte att ge deltagarna gedigna kunskaper om Ålands miljö, kultur och turistattraktioner, kunskaper som är viktiga för den som tänker ta emot, leda och guida turistgrupper på Åland.

Dessutom har deltagarna fått praktiska kunskaper i hur man rör sig och vistas i den åländska naturen med kunnande, respekt och ödmjukhet. De har också genomfört olika former av naturaktiviteter som passar för mindre turistgrupper på Åland, t.ex. paddling, långfärdsskridskor, cykling och vandring.

Foto: Andy Horner

Kursen har varit praktisk orienterad och förlagd huvudsakligen ute i fält. Därtill har undervisning i marknadsföring, layout och webbdesign samt företagande ingått. Under kursen har varje deltagare gjort ett eget handlett projekt, där man utvecklat och presenterat en egen idésatsning inom naturturism. Skolan har också erbjudit karriärcoachingstillfällen. Friluftsliv (RS) 200 lektioner

Under terminen har deltagarna testat på olika friluftsaktiviteter så som långfärdsskridskor, skidning, vandring, mountainbikecykling och kajakpaddling m.m. De har fått en inblick i friluftslivet genom övernattningsturer med tillhörande planering, så som att se över utrustning, säkerhet och torka och planera mat. De har fått möjlighet att utmana sina personliga gränser genom vinterbad, gå genom isen-övningar och topprepsklättring. Tyvärr hann vi p.g.a. olämpligt väder och pandemin inte med höghöjdsbana och räddningsövningar i kajak. Annat vi gått igenom under kursen är: första hjälpen, knopar, tält och kök, orientering och matlagning över eld.

25


KURSER – HÅLLBAR NATURTURISM

Foto: Andy Horner

Personligt projektarbete (AH) 30 lektioner

Deltagarna har planerat och redovisat egna projekt inom naturturism, allt från olika temavandringar på Åland riktade mot olika målgrupper (barn, ensamstående osv) till seglatser och att etablera egna företag som erbjuder tjänster inom hållbar naturturism. Media (PBe) 30 lektioner

Kursen var uppdelad i marknadsföring, layout och webb. Varje del innehöll teori och praktiska övningar. En del av kursen genomfördes som distansstudier via Teams. Ålands natur och miljö (AH) 157 lektioner

Kursen har gett kunskap om Ålands geografi, geologi, klimat, växtlighet, olika biotoper, fauna och flora, naturskydd, allemansrätten, fornlämningar och olika historiska platser som man kan besöka. Under kursen har vi gjort temavandringar längs historiska och naturhistoriska vandringsleder och besök till olika biotoper och naturskyddsområden. Gästföreläsare har presenterat jakt- respektive fisketurism på Åland. Studieresor till eremitstugorna på Klobben i Saltvik och till Sälskär har ingått i kursen.

Personlig karriärcoaching, 3 tillfällen/deltagare (MD)

Individuell karriärcoaching har erbjudits varje deltagare. Vi har jobbat med en strukturerad metod för kartläggning av personliga värderingar, intressen, kunskapsområden och erfarenheter. De avslutande coachingstillfällena för insikt inåt och planering framåt har utförts genom digitala mötesmetoder.

Ålandskunskap (MD) 30 lektioner

I Ålandskunskapen inleddes kursen med frågan “Vad är det som är speciellt med det åländska samhället?” Kursen har erbjudit utflykter i det åländska landskapet: historia, självstyrelse, ekonomi m.m. Föreläsning om åländsk mat med Harriet Strandvik och studiebesök har varvats. Under de veckor skolan var på distansundervisning erbjöds distansstudier via Teams. Foto: Robert Lignell

Bygga lägerplats (RL) 18 lektioner

De studerande har lärt sig bygga en lägerplats av det som naturen erbjuder: planerat nedtagning av träd som har kapats och klyvts upp i rätt längder med såg, yxa och kilar. Bänkar har byggts av dessa trästycken, som blivit grunden för lägerplatsen. Runt om har de byggt vindskydd i två olika varianter för att se skillnad på konstruktionerna. Gästföreläsare:

Foto: Marie Johansson

26

Daniel Eriksson, egenföretagare: Jakt och jaktturism på Åland (6 lekt) Ingmar Eriksson, fiskeguide: Sportfiske och fisketurism på Åland (6 lekt)


KURSER – ANVÄNDNING AV DIGITALA VERKTYG

Foto: Hülya Ehres

Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande kurser i användning av digitala verktyg Kurserna ordnades i samarbete med AMS, på uppdrag från Ålands landskapsregering. Grundkurs i filhantering och Office-program (PBe) 60 lektioner

Kursen var uppdelad i: 1. IKT (30 lekt): Informations- och kommunikationsteknologi. 2. Grundkurs i datoranvändning: i kursen behandlades följande delar: filhantering samt Microsoft Office (Word, Excel och PowerPoint). 3. Digitala verktyg (30 lekt): internetanvändning inklusive filhantering på webben (t.ex. Microsoft OneDrive), lärplattformar (t.ex. Microsoft Teams), upphovsrätt, källkritik.

Digital marknadsföring och webbdesign (PBe) 60 lektioner

Kursen var uppdelad i: 1. Digital marknadsföring (30 lekt): marknadsföring på webben inklusive sociala medier, vilka kanaler är användbara och vad behöver man tänka på? 2. Webbdesign (30 lekt): grundkurs i hemsidestillverkning. Vad behöver man tänka på? Webbdesign med webbaserade verktyg (t.ex. Wix, Wordpress) För godkänd kurs gällde slutförda uppgifter i respektive del.

För godkänd kurs gällde slutförda uppgifter i respektive del. Språkstöd gavs för dem som inte har svenska som modersmål.

27


KURSER – KORTKURS NATURFOTO

Kortkurs Naturfoto Endast en fristående kortkurs kunde starta p.g.a. Covid-19 pandemin. Björn och vargsafari, östra Finland (AH), 01-04.10 (4 dagar, 36 lekt)

Följande har ingått i kortkursen: fotografiska tekniker för att kunna fotografera stora däggdjur från gömsle, hur olika gömslen fungerar och vilka regler som gäller för fotografering, matning med åtel och reglerna som gäller vid matning, säkerhetstänkande vid fotografering av rovdjur och fotografering från gömsle under kväll, natt och tidig morgon.

28


Statistik

29


STATISTIK

Statistik Linje

Antal studerande Läsårets början, totalt

Läsårets början, kvinna

Läsårets början, man

Tillkommit/ avbrutit

Läsårets slut, totalt

NYAlinjen

14

10

4

6/-6

14

Hantverk, grundår

14

14

0

-2

12

Hantverk, fördjupningsår

2

2

0

9

2

Linjen MåBra

7

4

3

-4

3

Sysselsättningsfrämjande utbildning

11

8

3

-1

10

Sysselsättningsfrämjande kortkurs 2st

21

13

8

-2

19

Totalt

69

51

18

6/-15

60

De studerandes uppgivna hemkommuner vid skolstart

30

Åland

73

Finland

2

Eckerö

2

Korpo

1

Finström

3

Sastamala

1

Föglö

2

Geta

3

Hammarland

3

Jomala

11

Kumlinge

1

Lemland

6

Mariehamn

35

Saltvik

2

Sund

2

Vårdö

3


Förvaltning

31


FÖRVALTNING – SKOLANS ÄGARE OCH UPPGIFT

Skolans ägare & uppgift Landskapet Åland är huvudman för Ålands Folkhögskola. För att handha förvaltningen av verksamheten och för att utveckla skolan tillsätter landskapsregeringen en direktion, bestående av sex medlemmar, för fyra år i sänder. Representanter för studerande, lärare och personal har närvaro- och yttranderätt vid direktionens sammanträden.

• göra det möjligt för studerande att påverka sin egen livssituation och

Ålands Folkhögskola bedriver sin verksamhet med stöd av LL (1999:53) om Ålands Folkhögskola och av direktionen fastställt reglemente.

• ge de studerande insikter i och förståelse för den åländska självstyrelsen, demilitariseringen, historien och kulturen samt att främja internationell förståelse och fredsvilja

Verksamhetens långsiktiga mål är att: • erbjuda en miljö för allsidigt lärande såväl intellektuellt, emotionellt som socialt

• skapa engagemang för att delta i samhällsutvecklingen • främja de studerandes studieintresse och eget skapande samt att öka deras delaktighet i kulturlivet

• ge de studerande kunskaper och erfarenheter som stärker dem inför fortsatta studier för examen och yrke

DIREKTIONEN DIREKTIONENS MEDLEMMAR Ordinarie medlemmar

Personliga ersättare

Josefsson Jesper, ordförande

Sommarhed Jonas

Poulsen-Englund Maiken, viceordförande

Landström Jonny

Rådland Bodil

Nylund Jenny

von Krusenstierna Håkan

von Hertzen Christina

Berglund Jan-Erik

Eklund Susann

Johansson Ann-Kristin

Schwartz Fredrik

Studeranderepresentanter

Personliga ersättare

Svartström Tindra

Sanches Soto Alejandra

Appelqvist Alisa, t.o.m. 18.02.2021

Långkvist Sisa

Lärarrepresentant

Personliga ersättare

Bergström Peter

Nyberg-Heiniö Lina

Personalrepresentant

Personliga ersättare

Nyman Åsa

Laaksonen-Dimic Marie

Direktionen har under tiden 28.05.2020 till den 27.05.2021 hållit 10 reglementsenligt sammankallade sammanträden vid vilka olika frågor som rör skolans verksamhet och utveckling behandlats. Rektor är föredragande och sekreterare i direktionen.

32


FÖRVALTNING – LÄRARKOLLEGIET & PERSONAL

Lärarkollegiet Samtliga ämneslärare och timlärare i huvudsyssla har tillhört lärarkollegiet. Lärarkollegiet har hållit 15 möten under läsåret och därtill har det hållits 5 gemensamma

lärar- och personalmöten. Rektor har varit ordförande medan sekreteraruppdraget har cirkulerat mellan lärare och personal.

Rektor

Säll-Öfverström Maria (MS-Ö) Artenom, ämneslärare

Prorektor, timlärare i huvudsyssla

Bradley Paul (PB) MEd, B.A. Lärare, keramiker, IT-ansvarig

Ämneslärare

Dolke Monica ”Mojje” (MD) Fil.mag. Ämneslärare. Undervisat i ämnesintegrerade projekt, samhällskunskap och historia. Studiehandledare, biblioteksansvarig Ekström-Andersen Eva (EE-A) Undervisat i svenska, engelska och utveckla din svenska samt english for fun Horner Andrew “Andy” (AH) B.A. Fotograf. Undervisat i foto Johansson Marie (MJ) Ämneslärare. Undervisat i friluftsliv och sport Nyberg-Heiniö Lina (LN-H) Ped.mag. Ämneslärare i textilt hantverk

Timlärare i huvudsyssla

Bergström Peter (PBe) M.F.A. Yrkesämneslärare. Undervisat i medieämnen, IT-handledare Lignell Robert (RL) Möbelsnickare. Undervisat i träslöjd Lundberg Monique (ML) Ped.mag. Konstnär. Undervisat i konstämnen

Timlärare i bisyssla

Spormann-Karlsson Tanja (TS-K) Hantverkare. Undervisat i smide och metall

ÖVRIGA UNDERVISNINGSTJÄNSTER

ÖVRIG PERSONAL

Eriksson Daniel Jakt

Eker Erica Städare

Eriksson Ingmar Sportfiske

Häger Irina Kosthållare

Löthman Pär

Karlsson Hanna-Mari Kock

Friluftsassistent, timl. i styrketr.

Saarela Saija Läderkurs

Laaksonen-Dimic Marie

Saloranta Ritva Glaskurs

Nyman Åsa Skolekonom

Sjöblom Jonas Friluftsliv

Nedergård Glenn Fastighetsskötare

Skolcoach, lärarvikarie

(Landskapets fastighetsverk)

33


FÖRVALTNING – STUDERANDEVÅRD & ELEVFÖRBUNDET

STUDERANDEVÅRD

ELEVFÖRBUNDET

Studerandevårdsgruppen har haft följande sammansättning:

Första lördagen i februarimånad hålls traditionsenligt elevförbundsmöte. I år uteblev mötet p.g.a. pandemin Covid-19.

Dolke Monica ”Mojje” Lärare Ekström-Andersen Eva Lärare Laaksonen-Dimic Marie Skolcoach Mattsson Marina Skolpsykolog Silvander Pernilla Skolkurator Verho Mona Skolhälsovårdare Studerandevårdsgruppen har sammanträtt fyra gånger under läsåret. Telefonkontakt och konsultation har skett enligt behov. Skolhälsovårdaren har haft mottagning på skolan enligt överenskomna dagar. Skolpsykologen och skolkuratorn har vistats på skolan och haft mottagning på skolan enligt behov.

34


FÖRVALTNING – RESULTATRÄKNING

Resultaträkning 19.01.2021 12:11:15

Ålands Folkhögskolas Fonder

RESULTATRÄKNING 1.1.202031.12.2020

1.1.201931.12.2019

13 268,16 13 268,16

13 341,66 13 341,66

ORDINARIE VERKSAMHET Totalt

13 268,16

13 341,66

Intäkter egentlig verksamhet

13 268,16

13 341,66

-15 171,84 -15 171,84

-9 242,27 -9 242,27

-290,41 -290,41

-285,82 -285,82

-68,50 -68,50

-60,50 -60,50

-15 530,75

-9 588,59

ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT

-2 262,59

3 753,07

ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER

-2 262,59

3 753,07

ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER O SKATTER

-2 262,59

3 753,07

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)

-2 262,59

3 753,07

RESULTATRÄKNING ORDINARIE VERKSAMHET Intäkter egentlig verksamhet 3004 Dividender Intäkter egentlig verksamhet Totalt

Övriga rörelsekostnader Gåvor och donationer 8284 Utdelning fr disponibla medel Gåvor och donationer Totalt Förvaltningstjänster 8384 Bokföring,löner och ADB Förvaltningstjänster Totalt Övriga förvaltningskostnader 8684 Övriga administrationskostnader Övriga förvaltningskostnader Totalt Övriga rörelsekostnader Totalt

Lemonsoft v, Accounting_incomestatement2.rdl

35


FÖRVALTNING – FONDER & VÄRDEPAPPER

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLAS FONDER / VÄRDEPAPPER Fonder och värdepapper BALANSRÄKNING

31.12.2020

31.12.2019

AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA PLACERINGAR Värdepapper Konstverk

17 800,11 5 591,62

SA BESTÅENDE AKTIVA

23 391,73

17 800,11 5 591,62

23 391,73

23 391,73 23 391,73

RÖRLIGA AKTIVA BANKDEPOSITIONER Ålandsbanken Nordea Bank Nordea Bank (ÅSB) Svenska Bildningens Vänner i Åbo

185 930,78 676,29 10 449,24 73,73

197 130,04

188 193,37 676,29 10 449,24 73,73

199 392,63

SA RÖRLIGA AKTIVA

197 130,04

199 392,63

SA AKTIVA

220 521,77

222 784,36

11 776,11 17 800,11

11 776,11 17 800,11

PASSIVA EGET KAPITAL Fonder i form av depositioner Fonder i form av värdepapper Övrigt eget kapital Räkenskapsperiodens resultat

193 208,14 -2 262,59

190 945,55

189 455,07 3 753,07

193 208,14

SA EGET KAPITAL

220 521,77

222 784,36

SA PASSIVA

220 521,77

222 784,36

RESULTATRÄKNING ORDINARIE VERKSAMHET Intäkter Dividender Räntor Kostnader Arvoden Utdelning från disponibla medel Övriga kostnader ÖVERSKOTT / UNDERSKOTT FONDÖVERFÖRINGAR RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

01.01.2020 - 31.12.2020 13 268,16 0,00 -290,41 -15 171,84 -68,50

01.01.2019 - 31.12.2019

13 268,16

13 341,66 0,00

13 341,66

-15 530,75

-285,82 -9 242,27 -60,50

-9 588,59

-2 262,59

3 753,07

0,00

0,00

-2 262,59

3 753,07

* Utdelning från disponibla medel till kostnad rebranding/varumärke enligt direktionsbeslut 05.03.2020.

36


FÖRVALTNING – FONDER & VÄRDEPAPPER

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLAS FONDER / VÄRDEPAPPER PER 31.12.2020

Fonder - depositioner

IB

Johannes Erikssons fond Västfinska Stammens fond A & A Granströms fond Byggnadsfond (gm insaml) Byggnadsfond Alfons Takolanders fond Fridolf Sundbergs fond Ålands Vänners fond Oskar Bomanssons fond Kapt V Virgins fond Ål. Folkhögskolas st. fond Ständiga medlemmars fond Seth Solbergs fond Fabrikör Kandolius fond Trädgårdsfonden Mak. Walenius don. fond FBF:s fond C G Rosenbergs fond Dr Tollets fond Stipendiefond ÅSB

1 285,13 44,48 44,48 663,11 1 650,69 55,12 265,78 44,48 252,31 53,90 220,25 156,35 1 005,87 491,10 356,42 428,46 676,29 603,73 46,85 3 431,31 11 776,11

Wärtsilä ÅAB A ÅAB B

UB

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 285,13 44,48 44,48 663,11 1 650,69 55,12 265,78 44,48 252,31 53,90 220,25 156,35 1 005,87 491,10 356,42 428,46 676,29 603,73 46,85 3 431,31 11 776,11

IB

Fonder - Värdepapper Wärtsiläfonden

Ökning - ränta

antal 27642 64 41

UB antal

17 536,95 130,10 133,06 17 800,11

27642 64 41

17 536,95 130,10 133,06 17 800,11

37


FÖRVALTNING – FONDER & VÄRDEPAPPER

19.01.2021 11:49:17

Ålands Folkhögskolas Fonder

BALANS PASSIVA Årets IB

Årets förändring

Årets UB

31.1.2020

31.12.2020

31.12.2020

1 285,13 44,48 44,48 663,11 1 650,69 55,12 265,78 44,48 252,31 53,90 220,25 156,35 1 005,87 491,10 356,42 428,46 676,29 603,73 46,85 3 431,31 11 776,11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 285,13 44,48 44,48 663,11 1 650,69 55,12 265,78 44,48 252,31 53,90 220,25 156,35 1 005,87 491,10 356,42 428,46 676,29 603,73 46,85 3 431,31 11 776,11

17 800,11 17 800,11 29 576,22

0,00 0,00 0,00

17 800,11 17 800,11 29 576,22

193 208,14 193 208,14

0,00 0,00

193 208,14 193 208,14

0,00 0,00

-2 262,59 -2 262,59

-2 262,59 -2 262,59

EGET KAPITAL Totalt

222 784,36

-2 262,59

220 521,77

PASSIVA TOTALT

222 784,36

-2 262,59

220 521,77

BALANS PASSIVA EGET KAPITAL Övriga fonder (anl) Fond enligt stadgar (andl) 21301 Johannes Erikssons fond 21302 Västfinska Stammens fond 21303 A & A Granströms fond 21304 Byggnadsfond (gm insamling) 21305 Byggnadsfond 21306 Alfons Takolanders fond 21307 Fridolf Sundbergs fond 21308 Ålands Vänners fond 21309 Oskar Bomanssons fond 21310 Kapten V Virgins fond 21311 Ålands Folkhögskolas stipendiefond 21312 Ständiga medlemmars fond 21313 Seth Solbergs fond 21314 Fabrikör Kandolius fond 21315 Trädgårdsfonden 21316 Makarna Walenius donationsfond 21317 FBF:s fond 21318 C G Rosenbergs fond 21319 Dr Tollets fond 21320 Stipendiefond ÅSB Fond enligt stadgar (andl) Totalt Övriga fonder (anl) 21411 Wärtsiläfonden Övriga fonder (anl) Totalt Övriga fonder (anl) Totalt Vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder 2250 Disponibla medel Vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder Totalt Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 2370 Räkenskapsperiodens resultat Räkenskapsperiodens vinst (förlust) Totalt

Lemonsoft v, Accounting_incomestatement1.rdl

38

2/2


FÖRVALTNING – FONDER & VÄRDEPAPPER

19.01.2021 11:49:17

Ålands Folkhögskolas Fonder

BALANS AKTIVA

19.01.2021 11:49:17

Ålands Folkhögskolas Fonder

BALANS AKTIVA

Årets IB

Årets förändring

Årets UB

31.1.2020

31.12.2020

31.12.2020

BALANS AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Placeringar BALANS AKTIVA Övriga aktier och andelar 1440 aktier och andelar BESTÅENDEÖvriga AKTIVA Övriga aktier och andelar Totalt Placeringar Övriga fordringar Övriga aktier och andelar 1470 Konstverk 1440 Övriga aktier och andelar Övriga fordringar Totalt Övriga aktier och andelar Totalt Placeringar Totalt Övriga fordringar BESTÅENDE AKTIVA Totalt 1470 Konstverk Övriga fordringar Totalt RÖRLIGA AKTIVA Placeringar Totalt Kassa och bank

Årets IB

Årets förändring

Årets UB

31.1.2020

31.12.2020

31.12.2020

17 800,11 17 800,11

0,00 0,00

17 800,11 17 800,11

5 591,62 17 800,11 5 591,62 17 800,11 23 391,73

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 591,62 17 800,11 5 591,62 17 800,11 23 391,73

23 5 391,73 591,62 5 591,62 23 391,73

0,00 0,00 0,00 0,00

23 5 391,73 591,62 5 591,62 23 391,73

BESTÅENDE Bank AKTIVA Totalt 1905AKTIVA ÅAB Kapitalkonto RÖRLIGA 1906 ÅAB Primekonto Kassa och bank 1910 Nordea Bank 1920 Nordea (ÅSB) 1905 ÅAB Kapitalkonto 1930 SBV i Åbo 1906 ÅAB Primekonto Bank Totalt 1910 Nordea Kassa och bank Totalt 1920 Nordea (ÅSB) RÖRLIGA Totalt 1930AKTIVA SBV i Åbo AKTIVA TOTALT Bank Totalt Kassa och bank Totalt

23 391,73

0,00

23 391,73

100 971,72 87 221,65 676,29 10 449,24 100 971,72 73,73 87 221,65 199 392,63 676,29 199 392,63 10 449,24 199 392,63 73,73 222 199 784,36 392,63 199 392,63

-2 262,59 0,00 0,00 0,00 -2 262,59 0,00 0,00 -2 262,59 0,00 -2 262,59 0,00 -2 262,59 0,00 -2 262,59 -2 262,59

98 709,13 87 221,65 676,29 10 449,24 98 709,13 73,73 87 221,65 197 130,04 676,29 197 130,04 10 449,24 197 130,04 73,73 220 197 521,77 130,04 197 130,04

RÖRLIGA AKTIVA Totalt

199 392,63

-2 262,59

197 130,04

AKTIVA TOTALT

222 784,36

-2 262,59

220 521,77

Lemonsoft v, Accounting_incomestatement1.rdl

1/2

Lemonsoft v, Accounting_incomestatement1.rdl

1/2

39


40


41


Ålands Folkhögskolas verksamhetsberättelse 2020/21 42


Articles inside

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.