Page 1

காவி ஆைடககள கரததரககம இனவாதம! 2012 ஆம

ஆணட, இலஙைக

வாழ

மஸலிமகளின

வாழவியல

வரலாறறில

ோசாக

ரணஙகளின சவடகைள ொமாததமாய விடடச ொசனற ஆணட. இதறக மன எனறம இலலாதவாற

ோபரனவாத சகதிகளின ொவறிததனமான பனமகத தாககதலகளகக

உளளாகி உதவிககரம நீடடவார யாரமினறி நிைல கைழநத நிறகிறத எம மஸலிம சமகம. அகிமைசைய

ோபாதிதத

காவி

உைடகளககள

எம

மஸலிம

உமமததின

மகவரைய கட சவடனறி கரவறகக ோவணடம எனற மரககததனமான இனவாதம கரகொகாணடத

கலவியாளரகளின

விழிபபரவஙகைளயம

விணணயரதத

ைவததளளத.

பீரஙகிச

சபதஙகள

ஓயநதாளம

இனவாத

உணரவைலகள

இமமணைண

விடடம

நீஙக விலைல எனபதறக அணைமககாலமாய அதிகரதத வரம காவி உைட தரதத கரசோசவகரகளின காைடததன நகரவகள தகக சானறாகம. விஷம கககம இனவாதக கணோணாடடதைத

அகஙகளில

சமநத

வணணம

கசைச

கடட

களபபணி

பரயம

ோபரனவாத அைமபபகள பறறீசல ோபானற நாளகக நாள அதிகரததக ொகாணோட வரகினறைம

எரகிற

ொநரபபில

எணொணய

வாரபபதாய

உளளத. சிகல

உறமய,

ொஹல உறமய, ொபாத பலோசன, சிஙகள ராவய, ரபிலலியன ஒப 12, ொபௌதத பாதகாபப ொபௌணோடஷன, ஊவா ொகாயம ொமத சஙவிதாணய உடபட ஏராளமான அைமபபகள அபபாவி உளளஙகளில இனவாத நஞைச கலககம வன ொசயைல நாசககாய ொசயத வரகினறைம அைனவரம அறிநத பரம இரகசியம எனறால மிைகயாக மாடடாத.

20-04-2012 ஆம திகதி தமபளைள மஸஜிதல ைஹராத பளளிவாசல இடபபில

தவபபடட

மஸலிமகளகொகதிரான இனவாதத தீபொபாறி, பாரயோதார இன மறகல நிைலைய இலஙைக ோதசததில ோதாறறவிதத வககிரக உணரவ ோவடைககைள ொகாழநத விடட எரய

ைவததளளத.

நிகழவகைள,

எமத

தீரமானிபபதறக

கடநத

வநத

எதிரகால

ஏதவாய

ஆணடன

எடடககைள

இரககம

தடயஙகளாய எஙகனம

எனபதறகாய

எஞசியளள

ைவபபத இஙக

சில

எனபைத நிைனவடட

அவாவரகிோறாம.

25-07-2012 ஆம திகதி தமபகம அல அகரம பளளிவாசல இழதத மடபபட ோவணடம எனற ோகாஷததடன களமிறஙகிய காவி உைட கணடரகள ொதஹிவைல, நாஜகிர,


அநராதபரம எனற தஙகள பளளியிடபபப பணணிய பணிைய வியாபிததகொகாணோட ொசனறனர.

தமத

இனவாத

கவனதைத

தம

நரததனதைத

பககம

தாககபபடடைமைய மஸலிமகைள

ஈரககம

ைகயில ொபாத

விதமாய,

எடதத

கணடதத

தவறானபபரதைல

மைறதத

மககள

ஆம

பனசைலகள

அனற

பரநதனர.

மததியில

ொபௌததரகளின

பஙகளாோதஷில

05-10-2012

ஆரபபாடடம

அபபாவி

ொகாழமபில

மஸலிமகள

விைததத

கறிதத

இனவாத

உணரைவ

வளரககம விதமாய, மஸலிம வியாபாரொயாரவர பததரன உரவம ொபாறிககபபடட ைகயைற விறறதாக ோபாலி நாடகம ஆட பதளைளயில மீ ணடம ஒர ோபரணி 23-11-2012 அனற

நடாததினர. அதோதாட, 30-11-2012 அனற

ஒனறிைணநத விகாைரயில அவரகளத

மஸலிமகைள பாரயொதார

பரவக ீ

விடோவணடம பாரயொதார

அழிககம

ஒனற

தீய

ஆரபபாடடம

இனவாத

ைவததனர.

தரததி

ோநாககில

ொபௌதத

திடடததடன

கடல

பமிையவிடடம

எனற

பல

அைமபபகளம

மஹரகம ோமலம,

மஸலிமகைள

நாதியறறவரகளாய அனற

22-12-2012

நடாததினர. ொகாழமபில

ரஜமஹா நடடாறறில

பிலியநதளவில

1971 ஆம

ஆணட

ைவதத

19% இரநத

மஸலிமகள 2012 ஆம ஆணட 40% ஆக அதிகரததளளனர. தைலநகரல ொபௌததரகளின ஆதிககம

கைறகிறத.

இைத

தடககக

ோகாரவோத

இநத

ஆரபபாடடததின

ைமயககரவாக அைமநதிரநதத. இோத ோபானற, கணட, காலி, களததைர உளளிடட பல இடஙகளில தமபளைள பளளிவாசைல அகறறக ோகார பல ஊரவலஙகள பிகககளால நடாததபபடடன.

இதமடடமினறி,

கரநாகல

மஸலிமகளகொகதிராய எபபடயாவத

நகரலளள

கணடனக

சமாதிகடடோய

விசாலபபடததம

விதமாய

தீர

எதகலபர

கடடம

நடாததபபடடத.

ோவணடம

மஸலிமகள

விகாைரயில

கறிதத

16-12-2012

அனற

மஸலிமகைள

எனற

மைனபைப

தோவச

உணரைவ

இனனம விைதககம

வணணம பல இடஙகளில சவொராடடகைள இககாவிக கமபல ஒடடதொதாடஙகியத. 2025 ஆம

ஆணடல

ொபாரடகைள

இலஙைக

சபரஸதானாக

வாஙகாதீரகள!

எனம

மாறம. மஸலிமகளின

சோலாகததடன

கணடயில

கைடகளில

08-12-2012

அனற

சவொராடடகள ஒடடபபடடன. ‘பளளிைய நிறததவாயா? அலலத நாம நிறததடடமா?’ எனம

கரதைத

சமநத

காடசிபபடததபபடடன. தரககைறவாக

ோபசம

22-12-2012

30-12-2012 5

அனற

பகக

அனற

மஹியஙகைளயில

பதளைளயில

தணடப

சஙவிதாணயவினால விநிோயாகிககபபடடத.

பிரசரம

ைவதத ஊவா

சவொராடடகள மஸலிமகைள ொகாயம

ொமத


ோமலம, ஜமஇயயதல உலமாவினால வழஙகபபடம ஹலால சானறிதைழ இரததச ொசயயக

ோகாரயம,

ஹலால

உணவகைள

பகிஷகரகக

ோவணடயம

எமபிலிபிடடயவில ஜாதிக ொஹல உரமயினால 24-12-2012 அனற எதிரபப ஆரபபாடடம நிகழததபபடடத. ஹலால சானறிதழ மலம ஜமஇயயதல உலமாவகக வரடததிறக 90

ோகாட

வரவாய

அைமபபகளகக

வரவோதாட,

ஹமாஸ

வழஙகபபடவதாகவம

ோதசததோராகிகளாக அதமடடமினறி

இநநிதி

ோகாஷொமழபபி

இவவாரபபாடடததின

31-12-2012

அனற

ோபானற

மலம

ஹலால

பயஙகரவாத மஸலிமகைள

சிததரகக

சானறிதைழ

மைனநதனர.

கணடதத

ொபாத

பல

ோசனாவினால ஊடகவியலாளர மாநாடம நடாததபபடடத.

இனனம; 4 பிரவகளில இலஙைகயில

பயிறறவிககபபடட

இரபபதாக

12 000 ஜிஹாத

அவதறபபிரசசாரம

பயிறசி

பரபபபபடகிறத.

ொபறறவரகள

இதமடடமினறி,

பாராளமனறததில கட மஸலிமகைள இழிவ படததம ைகஙகரயஙகள தாராளமாக அரஙோகர வரகினறன. பாராளமனறததில பனறி எனற

ஐ.ோத.க. உறபபினர ோஜான

அமரதஙக

இைறசசி

கறிய

சைமககபபட ோவணடம

வாகக

மலம, இஸலாமிய

சடடஙகள காடடமிராணடததனமானைவ எனற ஐ.ோத.க.உறபபினர கததாட ரஞசன ராமநாயக விடதத அறிகைக உளளிடடைவ இதறகான சானறகளாகம.

இைவ ோபாக மஸலிமகைள ொகானற கவிககம இஸோரலகக இலஙைக ததவைர உததிோயாக ோநாககி

பரவமாய

பயணிககிறத

நியமிததளளைம எனபைத

மஹிநத

ொவௌ்்ளிைட

ராஜபகவின

மைலயாய

அரச

எததிைச

ொவளிசசம

ோபாடட

காடடகிறத. மஸலிமகைள அழிதொதாழிககம பணிைய ொபாத பல ோசனா ோபானற ொபௌதத

இனவாத

கழககைள

பயனபடததி

மஹிநத

அரோச

மனொனடததச

ொசலகிறத. இனசசததிகரபப பணியில களம இறஙகியளள இனவாத அைமபபகளின கடவாளம மஹிநத அரசிடோம உளளத எனபைத அரோசாட ஒதததம ஜாதிக ொஹல உறமய

கடசியின

அைமசசர உதய

கமமனபில

ஒததகொகாணடளளைம

ஆழநத

சிநதிகக ோவணடய அமசமாகம.

கடநத

வரடததின

ோபரனவாத

இலஙைக, மஸலிமகளககான நிறகிறத. பதவிககாய

சகதிகளின

நிகழசசி

சவககழியாய

மாறம

மாரடதத, சமக

பிரகைஞயினறி

நிரைல எனபைத வசல

பாரககம கடடயம

ோவடைட

ோபாத கறி

நடாததம


அரசியல வாதிகைள நமபவத மணகதிைரைய நமபி ஆறறில இறஙகிய கைதயாகோவ இரககம. ொகாளைகைய சமதாயப

தாைர வாரககாத சமக உரைமககாய

ோபரயககததின

ோதைவ

மனைபவிட

இபோபாத

கரல ொகாடககம அதிகரததிரககிறத.

அததைகய இஸலாமிய இயககதைத கடடொயழபபம பணி மககோள உஙகள ைககளில தான இரககிறத. சிநதிககமா நம சமகம?

தகரககபபட ோவணடய தரகா வழிபாட ொதாடர - 03 தவறான வாதஙகள இைறவனைடய

கடடைளகக

வழிகாடடதைலப

மாற

பறககணிகக

ொசயய

ோவணடொமனோறா,

ோவணடொமனோறா

எநத

இைறதததரன

மஸலிமம

எணண

மாடடான. இைறவனலலாதவரகைளப

பிராரததைன

ொசயபவரகள

தஙகள

தரபபில

சில

நியாயஙகள ைவததிரககிறாரகள. அதனடபபைடயிோலோய இைறவனலலாதவரகைளப பிராரததிககத

தணிகினறனர. சிநதிததப

பாரககம

ோபாத

அவரகளத

வாதஙகள

யாவோம அரததமறறதாக அைமநதளளைத உணரலாம. பரநதைரைய ோவணடவத கறறமாகமா? இைறவனலலாத இைறததனைம அடைமகள

ொபரயாரகைளப உணட

எனோற

இைறவனத

எனற

பிராரததிககம

எணணவிலைல. மாறாக, அவரகளம

கறகிோறாம. ஆயினம

ொநரககதைதப

தரவாரகள எனோற நாஙகள

நாஙகள

அவரகளகக இைறவனின

இைறவனத

அடயாரகளில

அவரகள

அவரகள

இைறவனிடம

ொபறறத

ொபறறளளதால

நமபகிோறாம. சயமாக

எதவம

அவரகள ொசயவாரகள

எனற நாஙகள எதிரபாரககவிலைல. இவவாற

நமபவத

எபபடத

தவறாகம?

இத

இவரகளின

தரபபில

கறபபடம

நியாயஙகளில ஒனறாகம. ோமோலாடடமாகப பாரககம ோபாத இதில நியாயம இரபபத ோபால ோதானறினாலம சிநதிககம ோபாத இத ொபாரநதாத வாதம எனபைத உணரலாம. இைறவனின ஆறறல அநதப ொபரயாரகளகக உணட எனற இவரகள நமபவிலைல எனபத உணைமோய. ஆனால மறொறார வைகயில இைறவனககச சமமான ஆறறல


அநதப

ொபரயவரகளகக

உணட

எனற

இவரகள

நமபகிறாரகள

எனபைத

மறகக

மடயாத. எஙகிரநத

அைழததாலம,

அைழததாலம, எநத

எததைன

ொமாழியில

ோபர

அைழததாலம,

எநத

ோநரததில

அததைனயம

ஒோர

சமயததில

அைழததாலம

அறிநத ொகாளளம ஆறறல அலலாஹ ஒரவனகக மாததிரோம ொசாநதமானதாகம. இோத ோபானற ஆறறல அநதப ொபரயாரகளகக உணட எனற இவரகள நமபகிறாரகள. இதன

காரணமாகோவ

உலகின

பல

பாகஙகளிலிரநதம

ொபரயாரகைளப பிராரதகினறனர. ோநரடயாக நமபாவிடடாலம

தஙகளத

எைதயம தரவாரகள

பிராரததைனைய

அலலாஹ

பலரம

அநதப

எனற

இவரகள

ொசவிமடபபத

ோபாலோவ

ொபரயாரகளம ொசவிமடககினறனர எனற நமபி இநத விசயததில இைறவனககச சமமாகப ொபரயாரகைள நமபகினறனர. மழகக

மழகக

இைறததனைம

ொபறறவரகளாக

மறறவரகைள

எணணவத

மாததிரம இைணைவததல அனற. மாறாக, இைறவனத தனைமகளில ஏோதனம ஒர தனைம

இைறவனகக

எணணவதம

இைண

இரபபத

ோபாலோவ

ைவததலாகம.

இைதப

மறறவரகளககம பரநத

இரபபதாக

ொகாளளாததாோலோய

இைறவனலலாதவரகைளப பிராரததிககினறனர. அலலாஹைவயனறி

அவரகளககத

தீைமயம,

நனைமயம

ொசயயாதவறைற

வணஙககினறனர. 'அவரகள அலலாஹவிடம எஙகளககப பரநதைர ொசயபவரகள' எனறம

கறகினறனர. 'வானஙகளிலம

அவனககச

ொசாலலிக

பமியிலம

ொகாடககிறீரகளா?

அவன

கறபிபபைத விடடம உயரநதவன' எனற கறவராக! ீ கவனததில

ொகாளக! தய

பாதகாவலரகைள

ஏறபடததிக

ொநரககமாககவாரகள கறகினறனர).

இமமாரககம

அவரகள

தீரபபளிபபான.

(தனைன) மறககம

மாடடான.

(அலகரஆன 39 : 3)

இவவிர

வசனஙகளம, மககததக

நமபிகைகையத

இவரகைள பறறி

ொபாயயனகக

காபிரகள

ொதளிவபடததகினறன.

ொதரயாதைத

அவரகள

இைண

(அலகரஆன 10 : 18) உரயத. அவைனயனறி

'அலலாஹவிடம

தவிர

மரணபடடத

தயவன.

அலலாஹவகோக

ொகாணோடார

எனபதறகாகோவ

அலலாஹவககத

எஙகைள

வணஙகவிலைல' (எனற

அவரகளிைடோய அலலாஹ

ொபரயாரகள

இைறவனிடம

மிகவம

ோநர

அலலாஹ வழி

காடட

பறறிக

ொகாணடரநத

பரநதைர

ொசயவாரகள

எனபதறகாக மடடோம ொபரயாரகைள அவரகள பிராரததைன ொசயத வநதனர. ஆனால அைத

அலலாஹ

விடடான.

அஙகீ கரககாத

அவரகைளக

காபிரகள

எனப

பிரகடனம

ொசயத


இைறவனிடம எவைரயம

ொபறறத

தரவாரகள

பிராரததிககலாகாத

எனற

எணணததில

எனபதறக

இைத

கட

விடச

இைறவனலலாத சானற

எதவம

ோதைவயிலைல. உதாரணஙகள ஆதாரஙகளாகமா? 01) அதிகார திரககரஆைனயம,

நபிவழிையயம

அலடசியம

ொசயதவிடட

நைடமைற

உதாரணஙகைளக காரணம காடடவத, இவரகளிடம உளள மறொறார நியாயம. அதாவத உயர பதவியிலளள ஒரவைர நாம ோநரடயாக அணகோவா, சநதிககோவா இயலாத. நமைமப

பறறி

அவரடம

பரநத

ோபச

இைடத

தரகரகைள

ஏறபடததிக

ொகாளகிோறாம. அவர மலமாக நமத காரயதைதச சாதிததக ொகாளகிோறாம. இவரகைள

விட

ோநரடயாக

மிக

மிக

அணக

உயரவான

மடயம?

நிைலயிலளள

இதறகாகோவ

அலலாஹைவ

ொபரயாரகைளப

நாம

எபபட

பயனபடததிக

ொகாளகிோறாம எனகினறனர. ைஷததான

இவரகளத

தீய

ொசயலகைள

இவவாோற

அழகானதாகக

காடடகிறான.

உணைமயில இதவம மடடாளதனமான வாதோமயாகம. உயர பதவிகளில உளளவரகைள நாம ோநரடயாக அணக மடயாத எனபத உணைம தான. ஏன

அணக

மடயவிலைல

எனறால

அநத

அதிகாரகக

நமைமப

பறறித

ொதரயாத எனபத தான. அநத உயரதிகாரகக எபபட நமைமப பறறி ொதரயாோதா அோத ோபால இைறவனககம நமைமப பறறி எதவம ொதரயாதா? இநதப ொபரயாரகள நமைமப பறறிச ொசானனால தான இைறவனகக நமைமப பறறித ொதரயமா? எனற இவரகள சிநதிககத தவறி விடடனர. சாதாரண

உயர

அதிகாரயின

நிைல

எதோவா

அத

தான

இைறவனத

நிைலயம

எனறலலவா இவரகள எணணகினறனர! யாவறைறயம

அறிநத

ொவளியானவறைற தலலியமாக

ைவததிரககினற, மககாலமம

மாததிரமினறி

அறிகினற

அநத

மனதில

வலலவைன

மைறதத அவனத

உணரநத

ைவததிரககினற

ைவததிரககினறவறைறயம அடைமகளில

ஒரவரான

அதிகாரககச சமமாக எணணவைத விடவம ோமாசமான உதாரணம எனன இரகக இயலம?


02) வககீ ல நம வழகககளில நாோம வாதாடவதிலைல. ஒர வககீ ைல நியமிததக ொகாளகிோறாம. அவவாறிரகக இைறவனிடம வாதாட ஒர வககீ லாக வலிமாரகைளக கரதவதில எனன தவற? எனவம இவரகள ோகடகினறனர. நீதிபதியிடம

வாதாட

கறறவாளிையயம

வககீ ல

அவசியம

நிரபராதியாககி

தான. அவர

விடவார.

தன

வாதத

நிரபராதிையயம

திறைமயால

கறறவாளியாககி

விடவார. அைத நீதிபதியம நமபி தீரபப அளிதத விடவார. இைறவனின நிைலைம நீதிபதியின இநத நிைலைம ோபானறத தானா? திறைமயான வாதததினடபபைடயில

கறறவாளிைய

நிரபராதிொயன

தீரபபளிககம

நீதிபதிையப

ோபால இைறவனம தவறான தீரபைப வழஙகக கடயவன தானா? யார

உணைமயில

கறறாவளி? யார

நிரபராதி? எனபத

நீதிபதிககத

ொதரயாதத

ோபாலோவ இைறவனககம ொதரயாத எனகிறாரகளா? இைறவனத நலலடயாரகளின ோவைலயம வககீ லைடய ோவைல ோபானறத தானா? கறறவாளிகைள நலலவரகள எனற இைறவனிடம அவரகள வாதிடப ோபாகிறாரகளா? இலைல எனறால வககீ ல எதறகாக? அலலாஹைவப உதாரணம

பறறிக

கறவைதத

கறவொதனறால தவிரகக

வககீ ல, நீதிபதி, அதிகார

ோவணடம.

அலலாஹைவப

எனொறலலாம

ோபால

எதவம

இலலாததால எைதயம உதாரணம காடடப ோபசலாகாத என அலலாஹ ொசாலலித தரகிறான. அலலாஹவகக

உதாரணஙகைளக

கறாதீரகள! அலலாஹோவ

அறிவான. நீஙகள

அறிய மாடடரகள. (அலகரஆன 16 : 74) அவைனப ோபால எதவம இலைல. அவன ொசவியறபவனள பாரபபவன (அலகரஆன 42 : 11) அவனகக நிகராக யாரமிலைல. (அலகரஆன 112 : 4)


அவன நமகக உதாரணம கறகிறான. அவைன (நாம) பைடததிரபபைத அவன மறநத விடடான.

மககிய

'எலமபகள

நிைலயில

அைத

உயிரபபிபபவன

யார?'

எனற

ோகடகிறான. (அலகரஆன 36 : 78) இவவசனஙகள

யாவம

அலலாஹ

பறறிப

ோபசம

ோபாத

யாொதானைறயம

உதாரணமாகக கறலாகாத எனபைத அறிவிககினறன. பாவிகள கடவைள எபபட ொநரஙக மடயம? நாம

பாவஙகள

பல

ொசயதவரகள. இைறவனின

இவவாறிரகக, எபபட ோகாபமாக

இைறவனிடம

இரககம

ோபாத

ோகடக

அவனத

பல

கடடைளகைள

மடயம? எஙகள ோகாபதைத

மீ றியவரகள.

ோமல

அலலாஹ

அைமதிபபடததத

தான

ொபரயாரகைளப பிடததக ொகாளகிோறாம எனபத இவரகளின மறொறார நியாயம. அதாவத

இைறவனிடம

ோகடபதறகரய

தகதி

தஙகளகக

இலைல

எனற

கறிக

ொகாணட இவரகள திைச மாறிச ொசலகிறாரகள. யாசிபபதறகம பிசைச ோகடபதறகம தகதி எனன ோவணடக கிடககினறத? எனபைத இவரகள உணரவிலைல. இவரகள

அலலாஹவகக

அவரகளிடம

வாஙகப

அரததமிரககம. நாம

எைதோயா

ோபாவத ரபபல

ொகாடககப

ோபாலவம

ஆலமீ னிடம

ோபாவத

இரநதால யாசகம

ோபாலவம

இவரகளின

தான

ோகடகப

இவன

வாதததில ோபாகிோறாம.

தகதியில கைறநதவரகள தான யாசகம ோகடக அதிகம அரகைத உளளவரகள. அலலாஹவின மடயாத.

கடடைளைய

அதனால

தான

நாம

மீ றியதால

அவலியாககளிடம

நாம

அலலாஹவிடம

ோகடகிோறாம

எனோபார

ோகடக

அளவறற

அரளாளன எனற அலலாஹவின பணைபோய மறககிறாரகள. அலலாஹ நமபக

ோகாபககாரன

கடயவரகள

எனவம

தான

அவலியாககள

இவவாற

வாதிட

அளவறற மடயம.

அரளாளரகள

எனவம

அலலாஹைவ

விட

அவலியாககள அதிகமாக அரள பரவாரகள எனபத இைண ைவததைல விட ொகாடய கறறமாகம.

இத

அலலாஹைவ

விட

அவலியாககைள

உயரததம

ொகாடஞ

ொசயலாகம. இவரகளின காடடகிறான.

இநத

அறியாைமைய

அலலாஹ

பினவரம

வசனததில

சடடக


தமகக

எதிராக

வரமப

நமபிகைகயிழநத அவன

மீ றிய

எனத

விடாதீரகள! பாவஙகள

மனனிபபவனள

நிகரறற

(அலகரஆன 39 : 53)

அலலாஹவின

அரளில

தவிர

நமபிகைக

ோவற

மாடடாரகள

எவரம

அலலாஹவின

அைனதைதயம

அனபைடோயான

ொதரவிபபீராக!

கடடதைதத

அடயாரகோள! எனற

அலலாஹ

மனனிபபான.

(அலலாஹ

கறவைதத)

இழககாதீரகள! (ஏக அலலாஹவின

அரளில

இைறவைன) மறககம

அரளில

நமபிகைக

இழகக

(அலகரஆன 12 : 87)

மனிதன எவவளவ தான பாவஙகள பரநதாலம அவனம தன தவைற உணரநத தனனிடம ோகடடால தனத அரள உணட என அலலாஹ உததிரவாதம தரகிறான. பாவிகள தனனிடம வரலாகாத எனற அலலாஹ கறவிலைல. மாறாக, பாவிகைளோய அைழதத என அரளில நமபிகைக இழககாதீரகள எனகிறான. அலலாஹவின பாைதயில ொகாலலபபடடவரகள உயிரடன உளளனர வரடட

வாதஙகைளக

கறி

சமாதி

வழிபாடைட

நியாயபபடததவத

ோபாலோவ

கரஆனிலிரநதம கட தவறான வியாககியானம ொகாடதத இவரகள ஆதாரஙகைளச சமரபபிககிறாரகள. அலலாஹவின பாைதயில ொகாலலபபடோடாைர இறநோதார எனக கறாதீரகள! மாறாக உயிரடன உளளனர. எனினம உணர மாடடரகள. அலலாஹவின மாறாக

பாைதயில

அவரகள

ொகாலலபபடோடாைர தம

உணவளிககபபடகினறனர.

(அலகரஆன 2 : 154) இறநோதார

இைறவனிடம

என

எணணாதீரகள!

உயிரடன

உளளனரள

(அலகரஆன 3 : 169)

இநத இரணட வசனஙகளம நலலடயாரகள மரணிதத பினபம வாழகிறாரகள எனற கறவதால அவரகைள வழிபடலாம எனபத இவரகளின வாதம. பல நியாயமான காரணஙகளால இவரகளின வாதம சாரமறறதாகம. மதலாவத

வசனததில

உயிரடன

உளளனர,

எனினம

(அைத)

நீஙகள

உணர

மாடடரகள எனற கறபபடகிறத. அவரகள

உயிரடன

இரககிறாரகள

எனறால

நீஙகள

ொதரநத

ைவததளள

அரததததில அலல. மாறாக இைத நீஙகள உணர மடயாத, எனற இஙோக அலலாஹ ொதளிவபடததகினறான.

நாம

உணரநத

ொகாளள

இயலாத

வாழகைகைய அவரகள வாழநத ொகாணடரககினறனர.

ோவொறார

விதமான


இரணடாவத

வசனததில

தஙகள

இைறவனிடம

அவரகள

உயிரடன

உளளனர

எனகிறான. நமைமப ொபாரதத வைர அவரகள மரணிதத விடடாலம இைறவனிடம அவரகள வாழநத ொகாணடரககிறாரகள. நாம ோபசவைதக ோகடகோவா, பதிலளிககோவா இயலாத நமககத ொதரயாத இனொனார வாழகைகைய அவரகள வாழவதாகத தான இநத வசனஙகள கறகினறனோவ அனறி இவரகள நிைனககினற அரததததில வாழகிறாரகள எனக கறவிலைல. அடதத

இநத

வசனம

பறறி

நபிகள

நாயகம

(ஸல) ொசானன

விளககதைதயம

இவரகள கவனிககத தவறி விடடனர. இநத வசனம பறறி நாஙகள நபிகள நாயகம (ஸல) அவரகளிடம ோகடோடாம. அதறக நபிகள

நாயகம

(ஸல) அவரகள, 'அவரகளின

கடடககளளிலிரநத

சவரககததில

உயிரகள

விரமபியவாற

பசைச சறறித

நிறததப

பறைவக

திரகினறன'

எனற

விளககமளிததாரகள. அறிவிபபவர: இபன மஸவத (ரலி) உயிரடன

உளளனர

எனபதன

நல: மஸலிம 3500

ொபாரள

ொசாரககதத

வாழவ

தான

எனற

நபிகள

நாயகம (ஸல) விளககிய பின அதறக மாறறமாக இவரகள தரம விளககம தளளபபட ோவணடயதாகம. இநத

நிைல

பாைதயில

கட

எலலா

நலலடயாரகளககம

ோபாரடடக

ொபாதவானதனற, அலலாஹவின

ொகாலலபபடடவரகளகோக

உரயதாகம.

மறற

நலலடயாரகளகக இநத நிைலைம இலைல. ஒர நலலடயார கபரல அடககம ொசயயபபடடவடன ோகளவிகள ோகடகபபடம. அவர சரயாக பதில கறவர. அதன பினனர 'பத மணமகைனப ோபால நீ உறஙக! அலலாஹ உன உறககததிலிரநத உனைன எழபபம வைர உறஙக!' எனக கறபபடம எனற நபிகள நாயகம (ஸல) அவரகள கறினாரகள. (சரககம) அஹமத, திரமிதீ ஆகிய நலகளில இத இடம ொபறறளளத. உயிரடன

இரநதாலம

கட

கியாம

நாள

வைர

எழாமல

உறஙகிக

ொகாணோட

இரபபவரகைள அைழபபத எனன நியாயம? இைதொயலலாம கட விடட விடோவாம. அவரகளின வாதபபட அவரகள நிைனககினற விதமாக உயிரடன இரபபதாகோவ ைவததக ொகாளோவாம. உயிரடன இரபபத மடடம பிராரததைன ொசயவதறகரய தகதியாகமா?


ஒரவர உயிோராட இரககிறார எனபதறகாக அவரடம ோபாயப பிளைளையக ோகடக மடயமா? மைழையக ோகடக மடயமா? உயிோராட இரபபதால பிராரததிககினோறாம எனறால பிராரததிபபவரகளம உயிரடன தாோன உளளனர. ஈஸா நபி உணைமயாகோவ உயிரடன உளளனர. மலகககள உயிரடன உளளனர. ஈஸா நபிையப பிராரததிபபவரகைள காபிரகள எனக கறோவார தஙகள ொசயைல எபபட

நியாயபபடதத

மடயம?

இதனாலம

இவரகளின

வாதம

ோமலம

பலவனபபடகினறத. ீ அவலியாககளின அறபதஙகள! நபிமாரகள

அறபதஙகள

நிகழததியதாக

ஏராளமான

சானறகள

திரககரஆனிலம,

ஹதீஸகளிலம உளளன. இவறைற ஆதாரமாகக ொகாணட 'மகானகள அறபதஙகள நிகழததவாரகளள

எனோவ

அவரகளிடம

நமத

ோதைவகைளக

ோகடகலாமள

பிராரததிககலாம' எனற சிலர வாதிடகினறனர. அறபதஙகள பறறி அவரகளகக மழைமயான விளககமிலலாத காரணததால தான இததைகய வாததைத மன ைவககினறனர. 'அவலியாககள

அறபதஙகள

நிகழததவாரகள' எனற

இநத

நமபிகைக

தான

தரகா

வழிபாடடகக அடததளமாக அைமநதளளத. அறபதஙகள அலலாஹவின ைகயில நபிமாரகள

பலோவற

சநதரபபஙகளில

அறபதஙகள

நிகழததிக

காடடயதாக

திரககரஆன கறகிறத. எனோவ அைத மறபபவர கரஆைன மறததவராவார. ஆனால நபிமாரகள எபோபாத அறபதம நிகழததிக காடட விரமபகிறாரகோளா, அலலத அவரகளிடமிரநத

மககள

எபோபாத

அறபததைத

எதிரபாரககிறாரகோளா

அபோபாொதலலாம நபிமாரகள அறபதஙகைள நிகழதத மடயாத. அலலாஹ எபோபாத அனமதி அளிததளளாோனா அநத ோநரததில மடடம தான அவரகளால அறபதஙகள நிகழதத உளளத

மடயம. அறபதஙகள எனற

நிகழததம

உணைமைய

அதிகாரம

விளஙகாமலிரபபத

அலலாஹவின தான

அநத

ைகயிோலோய வாதததின

அடபபைடயாகம. உமகக மன ததரகைள அனபபிோனாம. அவரகளகக மைனவியைரயம, மககைளயம ஏறபடததிோனாம.

எநத

அறபததைதயம

ொகாணட

ொசயயபபடடளளத.

ஒர வர

ததரம

அலலாஹவின

மடயாத.

அலகரஆன 13 : 38

ஒவொவார

விரபபமினறி

எநத

தவைணயம

பதிவ


உமகக மன பல ததரகைள அனபபிோனாம. அவரகளில சிலைரப பறறி உமககக கறியிரககிோறாம.

அவரகளில

சிலைரப

பறறி

நாம

உமககக

கறவிலைல.

அலலாஹவின விரபபபபடோய தவிர எநத அறபததைதயம ொகாணட வரவத எநதத ததரககம இலைல. எனோவ அலலாஹவின கடடைள வரம ோபாத நியாயமாகத தீரபபளிககபபடம. அபோபாத வணரகள ீ நஷடமைடவாரகள.

(அலகரஆன 40 : 78)

'நாஙகள உஙகைளப ோபானற மனிதரகள தாம. ஆயினம தனத அடயாரகளில தான நாடயவர

மீ த

அறபததைதயம

அலலாஹ

அரள

உஙகளிடம

பரகிறான. அலலாஹவின

எஙகளால

ொகாணட

வர

விரபபமினறி இயலாத.

எநத

நமபிகைக

ொகாணோடார அலலாஹைவோய சாரநதிரகக ோவணடம' எனற அவரகளின ததரகள கறினர. (அலகரஆன 14 : 11) அலலாஹவின அனமதியிலலாமல நபிமாரகள எநத ஒர அறபததைதயம நிகழதத மடயாத எனபதறக மறகக மடயாத ஆதாரமாக இவவசனஙகள அைமநதளளன. 'இபபமியில நமபோவ

நீரறைற

மாடோடாம'

திராடைசத

எஙகளககாக எனற

ோதாடடம

நீர

ஓடச

கறகினறனர.

இரகக

ோவணடம.

ொசயயாத

அலலத

வைர

உமகக

அவறறகக

உமைம

நாஙகள

ோபரசைச

மறறம

இைடோய

நதிகைள

நீர

ொபரகொகடதத ஓடச ொசயய ோவணடம. அலலத நீர நிைனபபத ோபால வானதைதத தணட தணடாக எஙகள மீ த விழச ொசயய ோவணடம. அலலத அலலாஹைவயம, வானவரகைளயம ோநரல நீர ொகாணட வர ோவணடம. அலலத தஙகததால உமகக ஒர

வட ீ

வாசிககம

இரகக

ோவணடம. அலலத

விதமாக

எஙகளிடம

ஒர

வானததில

பததகததடன

நீர

ஏற

ோவணடம. நாஙகள

இறஙகினால

தவிர

நீர

ஏறிச

ொசனறைத நமப மாடோடாம (எனவம கறகினறனர) 'என இைறவன தயவன. நான மனிதனாகவம, ததராகவோம இரககிோறன' எனற (மஹமமோத!) கறவராக! ீ (அலகரஆன 17 : 90 - 93) ோமறகணட அறபதஙகைள நிகழததிக காடடவத அலலாஹவகக மிகவம எளிதானத தான.

இைவ

அைனதைதயம

ொசயத

காடடமாற

அவரகள

ோகாரகைக

ைவககவிலைல. இவறறில ஏோதனம ஒனைறத தான ோகாரனாரகள. அவவாற ொசயத காடடனால நபிகள நாயகதைத நமபவதாகவம கறினாரகள.

நபிகள

நாயகம

(ஸல)

அவரகளிடம

இவவாற

ோகடடவடன

அவரகள

இைதச

ொசயயவிலைல. ொசயயவம மடயாத. இைறவன தான இவறைறச ொசயய மடயம.


நான

இைறவன

ொசயயமாற

எனற

ோகடகலாம.

உஙகளிடம மனிதன

வாதம

எனறம

ொசயதால

கடவளின

எனனிடம

ததர

இவறைறச

எனறம

வாதிடம

எனனிடம இைறவனிடம ோகடபைத எபபடக ோகடக மடயம? எனற கரதத நபிகள நாயகம (ஸல) அவரகள அளிதத பதிலில அடஙகியளளத. அறபதஙகைள நிகழததபவன அலலாஹ தான. மனிதரகள மலம அவன நாடம ோபாத ொவளிபபடததகிறான

எனபைதப

பரநத

ொகாளள

இநத

ஆதாரஙகள

ோபாதமானைவயாகம. அறபதஙகைளச ொசயபவன அலலாஹ மடடோம எனபைதப பரநத ொகாளள மறொறார ோகாணததிலம நாம சிநதிகக ோவணடம. நபிமாரகள ொகாலலபபடடத ஏன? நபிகள நாயகம (ஸல) அவரகளகக மன எணணறற நபிமாரகள அனபபபபடடனர. அவரகளில ஏராளமான நபிமாரகைள அவரகளின எதிரகள ொகானற விடடனர. இைதப பினவரம வசனஙகளில காணலாம. அலலாஹவின உடனபடகைகயம, மனிதரகளின உடனபடகைகயம இரநதால தவிர அவரகள

எஙகிரநத

அலலாஹவின

ோபாதம

ோகாபததிறக

விடடத. அலலாஹவின அநியாயமாகக

ொகாைல

அவரகளகக

இழிவ

ஆளானாரகள. அவரகளகக

வசனஙகைள ொசயததோம

அவரகள

இதறகக

ஏறக

விதிககபபடட வறைம

விடடத.

விதிககபபடட

மறதததம, நபிமாரகைள

காரணம. ோமலம

அவரகள

பாவம

ொசயததம வரமப மீ றியதம இதறகக காரணம. அலகரஆன (3 : 112) அலகரஆன 3 : 21, 2 : 61, 2 : 91, 2 : 87, 3 : 183 ஆகிய வசனஙகளிலம நபிமாரகைள அவரகளின எதிரகள ொகாைல ொசயதனர எனபைத அலலாஹ கறிபபிடகிறான. நபிமாரகள

நிைனதத

மாததிரததில

அனறாடம

அறபதம

நிகழததம

சகதி

வழஙகபபடடரநதால அவரகள ஏன ொகாலலபபடடனர? யாோரனம நமைமக ொகாலல வநதால

நமமிடம

உளள

வலிைமையப

பயனபடததி

அதிலிரநத

தபபிகக

மயறசிபபத கடடாயக கடைம. ைக கடடக ொகாணட தைலைய நீடட மாரககததில அனமதி இலைல. அறபதம நிகழததம ஆறறல நபிமாரகளிடம இரநதிரநதால எதிரகள ொகாலல வரம ோபாத

அைதப

பயனபடததம

கடைம

அவரகளகக

உணட.

அறபததைதப

பயனபடததியிரநதால அவரகைள யாராலம ொகானறிரககோவ மடயாத. ஆனாலம


அவரகள

ொகாலலபபடடனர.

எனோவ

அறபதஙகள

நிகழததம

அதிகாரம

அலலாஹவைடயோத தவிர நபிமாரகளகோகா மறறவரகளகோகா உரயதனற எனபைத இதிலிரநத அறிய மடயம. வளரம இனஷா அலலாஹ... அறிவியல

அலகரஆனின அறிவியல சானறகள - 17 மனித உடலின விநத எஙகிரநத ொவளிபபடகினறத? ஆககம: ஷஹானா ஷாபிஃ மனிதன எதிலிரநத பைடககபபடடான எனபைதச சிநதிககடடம. கதிதத ொவளிபபடம நீரலிரநத

பைடககபபடடான.

அத

மதகத

தணடககம

மன

பகதிககம

இைடயிலிரநத ொவளிபபடகிறத. (அலகரஆன 86: 5,6,7) அலகரஆன

மனிதன

கறிபபிடகினறத.

கதிதத

ொவளிபபடம

ொபரமபாலானவரகள

நீரலிரநத

விைதப

பைடககபபடடதாக

ைபயிலிரநததான

விநத

ொவளிபபடகிறத எனற நமபி வரகினறனர. ஆனால, அலகரஆன விநத ொவளிபபடவத மதகத தணடககம மன பகதிககம இைடயிலிரநத எனற கறிபபிடகினறத. இனி, இநத உணைமைய அறிவியல ரதியாக விளஙகோவாம. ஆண

இனபொபரகக

உறபபகளில

சிறநீரபைப, பொராஸோடட

விைதகள,

விைதோமறதிணிவ,

சரபபி, விநதககழாய, ஆணகறி

ஆகியன

சிறநீரகாண, மககியமாக

பஙொகடககினறன. விநத

ொவளிோயறறததில

விநதககைள

உளளடககிய

விைதப

ைபகள

மதனைமயானைவ. விநத ொவளியாதல ஆனத விநத வளரசசியைடதலின (மதிரசசி) இரணடாவத

கடடமாகம. இநத

ொசயறபாடடல

வளரசியைடநத

இடமொபயரம திறன திடொரன ொசயலபடததபபடகினறன.

விநதணககளின


ஒர

மனிதனில

தளளல

விநத

ொவளிோயறதலககான

ொசயலமைற

மணடலததின

ஆரமபமாகினறத.

கடடபபாடடன

கீ ழ,

தணடதல

அநத

ஏறபடடால

கடடததில,

விநதககைளக

பரவ

ொகாணட

விநத நரமப

விநதநீர

உறபததியாககபபடகினறத. அைவ மளளநதணட நரமபகள மடடததிலளள ஒர மளளநதணட

நரமபின

(S2-4 pudendal) கடடபபாடடன

(bulbospongiosus muscle) மலம

உரவாககபபடம

கீ ழளள

ொமாடடததைச

தளளைகயினால

பணரசசியடன

சிறநீர வடகழாயின மலம ொவளிோயறகினறத. ோமலளள படததில ோபாடபபடடளள இலககஙகளின வரைசகோகறப ொவளிோயறம விநத பயணம ொசயயம பாைத அைமநதளளத. எனோவ,

அலகரஆனம

இைடயிலிரநத

அத

ொவளிபபடகிறத

மதகத எனற

தணடககம

வாரதைதயின

மன

மலம

பகதிககம

இைத

மிகவம

ொதளிவாக விவரககினறத. இவ ஆராயசசிைய உயிரயல, விலஙகியல மறறம பாலியல ஆராயசசியாளரான Alfred Charles Kinsey எனற விஞஞானி 1940 களில ோமறொகாணடார. ஆனால, அலகரஆன 1400 வரடஙகளகக மனோப விநதானத மதகத தணடககம மன

பகதிககம

உணைமைய

இைடயிலிரநத

உலககக

ொவளிபபடகிறத

எடததியமபகினறத.

எனற

எழததறிோவ

மாொபரம இலலாத

அறிவியல விஞஞானம

எனறால எனனொவனற ொதரயாத கால கடடததில வாழநத மஹமமத நபி (ஸல)


அவரகளகக இநத அறிவியல உணைம ொதரநதிரகக வாயபோப இலைல. எனோவ, இத அகிலஙகைள

எலலாம

பைடததப

பரபாலிககம

இைறவனாகிய

அலலாஹவின

வாரதைத தான எனபதில எளளளவம சநோதகோம இலைல. சாடைடயட

ஆதாரபரவமான ஹதீஸகைள மறபபவரகள யார? அஙகம - 2 எஙகபபன கதிரககள இலைல! இஸமாயில சலபியம அவரகக படயளககம ஜமாஅத அனஸாரஸ ஸுனனாவம மாரககததகக ஒர தீஙக எனறால ொகாநதளிதத எழக ொகாளைகவாதிகளடன பல

ஆதாரஙகைள

அதிகமான

நிதி

நாடகளிலிரநதம

கலநத

ொசனற

காணாமல

ொதாடரல

நிறவனஙகள பணம

ோபாயவிடடவரகள

பாரதோதாம. தவஹீத

சவதி

கறககம

கடயவரகள

அோரபியாவிலிரநதம

வழிமைறயாகோவ

அலலர> தீய

எனதறகான ொபயரால

ொசயலபடம

இனனம

தவஹீைதக

மககிய

பல

அரப

ைகயாணட

வரகினறன எனபத இனற மககளககத ொதளிவாகத ொதரய ஆரமபிததவிடடத. இனற இலஙைகயில தவஹீத ஜமாஅததினர நமைம ோடோமஜ பணணி விடவாரகள எனற கஙகணம கடடயதன விைளவாகோவ அைனதத அசததியக ொகாளைககளடனம ோசரநத அதரம யதததைதத ொதாடஙகியளளனர. நமைம

எதிரகக

ஆரமபிதத

இவரகள

நிைல

எஙகபபன

கதிரககள

இலைல

எனறாகிவிடடத. மறறவரகைள ஏமாறறவதில ைகோதரநத ஒரவன> வாஙகிய கடைனக ொகாடககாமல ஏமாறறி வநதான. கடன ொகாடததவன வட ீ ோதட வரவைதக கணட அநதக கிலலாட, வடடல ீ ொநல ோபாடவதறகான கதிரககள ஒளிநத ொகாணட> 'நான கதிரககள ஒளிநத ொகாளகிோறன. கடனகாரன ோகடடால, இலைல எனற ொசாலலிவிட' எனற மகனிடம கறி விடட> கதிரககள ஒளிநத ொகாணடான. கடனகாரன கடைனக ோகடட

வநதோபாத> இஸமாயில

(ஸலபி) ோபானற

'பததிசாலி' மகன

என

அபபன

கதிரககள இலைல எனற கறி கதிரன பககம கவனதைதத திரபபி அபபைனக காடடக ொகாடததவிடடான. இோதோபால, இஸமாயில (ஸலபி)ைய பததிசாலி எனற JASM நிைனதத> PJ ைய தசிகக ைவதத> தஙகள

கபைர

ொவளிபபடததி. நாஙகள

ஹதீஸகைள

மறதத> நபிததவ

வாதமம ைவததிரககினோறாம எனபைதொயலலாம காடடத தநதவிடடனர. எஙகபபன


கதிரககள

இலைல

எனக

கறி> அபபன

கபரககள

இரபபைத

ொவளிகொகாணட

வநதவிடடாரகள. இவரகள> எமைம கரஆனகக மரணபடம ஹதீைஸ மறககினோறாம எனபதறகாக எதிரககவிலைல.

அததைகய

எனபைதயம. அவரகள

ொகாளைகத

கறவத

தவற

ொதளிவ

அவரகளிடம

எனபைதயம

கரடடாம

இரககவிலைல ோபாககில

நாம

ொசாலலவிலைல. தகக ஆதாரததடன தான ொசாலகிோறாம. மாகியமா? மாரககமா? ஜமாஅத அனஸாரஸ ஸுனனா மஹமமதியாவிலளள ொகாமபியடர யனிட மலம ஒர

கவிைத

நல

அஙக

ஊழிய

ஊதியம

ொபறம

ஒரவரகக

ைடப

ொசயத

ொகாடககபபடடத. அநத நலின பககம 89 ல... இஙோக வறைமகள தாணடவமாடம ொதரவில மனிதரகள காரல மாகோஸ! நீ எழநத வா! எனற கவிைதயம இடம ொபறறத.

65

ஆணடகளாக

ொகாணடரககம

தவஹீை த அைமபபில

சில

ொசாலவதாக கடடக

ோபாரைவ

கைதகைள

ோபாரததிக

ஹதீ ஸாக

நமபி


அைதப

பாதகாககப

இஸமாயில

ோபாவதாக

ஸலபி

ொசயயபபடட

வானககம

தாயியாக

பமிககம

தளளிக

ோபாத

ொவளியிட

இரககம

கதிககம உதவி

நலில இபபட ஒர கவிைத இடம ொபறறளளோத இவரகள

யார எனபைதக காடடவிலைலயா? கடவோள இலைல எனற மறதத ஒரவன வநத தான வறைமைய விரடட மடயம எனபதம> இஸலாமியப ொபாரளாதாரதைத விட காரல மாரகஸ தததவமான மாரகஸியததில தான எனபதம

அலலாஹவின

வறைமைய

ததோர

எழநத

ஒழிககம

வர

தீ ர வ

உளளத

மாடடாரகள

எனற

ொகாளைகயில இரபபதாக ோவஷம ோபாடம இவரகள காரல மாரகஸுகக மடடம

விதி

விலகக

அளிதததம

இவரகளின

ொகாளைககக'

'தய

ோபாதமான எடததககாடட. தகக ஆதாரஙகளடனம தகக காரணஙகளடனம கரஆனகக மரணபடம ஹதீ ஸ கைள ொகாதிதத

ஏறகக

எழக

கடாத

காரணம

எனற

எனபத

நாஙகள

ொசானனத

தான

இவரகள

உணைமயானால> இஸலாதைத

விட

கமயனிஸமம நபிகள நாயகதைத விட காரல மாரகஸும ோமலானவரகள எனற எழதபபடட கவிைதைய ைடப பணணிக ொகாடககத தணிவாரகளா? ோபசச வழககில வாய தவறி வநத வாரதைதகள அலல. ஆயவ ொசயத JASM ன

ொசயலாளர

பணணபபடம

பரசீ லிதத> அஙகீ காரம அோத

கணினியில

அளிதத> உணைம

ைடப

பணணபபடட

உதயம

ைடப

'கவிைத' நலில

இடம ொபறற வாசகஙகள. இவரகளின இநத சபபர தவஹீத ொகாளைககக மதலில

பதில

ொசாலலடடம. இவவாற

மரதத

ஆகியதறக

மனனிபப

ொசயத

மீ ணடம

கலிமாச

இைணநதாரகளா? எனபதறகம

ோகடட

கறியதன தவபாச

ொசாலலி இவரகள

மலம

மதம

ொசயதாரகளா? தவபாச

இஸலாததில

பதில

மாறி

ொசாலலடடம

இவரகள எனற

சில

வரடஙகளகக மனனர பிரசரம ொவளியிடட ோபாத> அைத வினிோயாகிதத எமத

சோகாதரர

ஒரவரகக

எதிராக

மாவதகம

காவல

நிைலயததில

மைறயிடடனர. கரதைத கடநத

கரததால

காலஙகளில

கரததால

ொவலல

கைடபிடபபைதயம

சநதிககம தவஹீத மடயாத நாம

ஆோராககியமான

வாதிகள

கைடபபிடதத

கராபிகள;

பாரதத

வழிமைறையத

தான

தான

வநதனர. கரதைத

வனமைற

வரகிோறாம. அபபககர

வழிையக

சிததீ க

மதனி>


இஸமாயீ ல

ஸலஃபி

ஆகிோயாரன

இயககமாகிய

ஜமாஅத

அனஸாரஸ

ஸுனனதில மஹமமதியயா இயககம கரதைத கரததால ொவலவதறகப பதிலாக தறோபாத வனமைறயில இறஙகி கராபிகளின வழிமைறகைளக கைடபபிடதத வரகினறனர. இத

மாததிரமா? மாவதகம

ஒரவர SLTJ சிஙகளவரகைள

காவல

நிைலயம

இஸலாததிறக

வநத

மதம

இவரகளின

11 ோபரல

மாறறகிறத. அதோதாட

பததர சிைலைய வணஙக ோவணடாம எனகிறத எனற காவல தைறயில ோபாடடக ொகாடததார. இபபடபபடடவரகள தான தவஹீத வாதியா ? மககோள சிநதியஙகள. ஜூமஆவகக இரணட பாஙகம நபி வழி மறபபம நபி

(ஸல) அவரகளின

மறபபத>

சனனா

நபிததவததின

வாதபபட>

இறதி

மிகத

ஒர

ொதளிவாக

பகதிைய

நபிததவதைத

இரககமோபாத> அைத

மறபபதாகம.

இவரகளின

மறககம

காதியானிஸததிறக

ஹதீ ஸ ில

கறிபபிடபபடமோபாத>

நிகரானதாகம. நபியின அைத

ொதளிவான

சனனா

நமபவதம, ஏறற

நமபவைதயம

அைத

ொதளிவாக

நடபபதம

நபி

(ஸல) அவரகளத

ஏறறகொகாளவைதயம

நபிததவதைத

அவரகைளக

கணணியப

படததி> ோநசிபபைதயம ொவளிபபைடயாகக காடடம மககிய அமசமாகம. சனனா

மஹமமதியயா

வழிையயம

எனற

ஆதாரபபரவமான

ொபயைர

ைவததகொகாணட>

ஹதீ ஸகைளயம

மிதிபபத>

நபி

உஙகள

வாதபபட, நபிததவதைத மறககம காதியானிஸ வாதமாகம. ஜுமஆவகக ஒர பாஙக எனபத ொதளிவான சனனா. JASM தைலைமயகம இரணட

பாஙககள

உடபட

பல

ொசாலலபபடட

இடஙகளில

நீணட

வநதன. ஒர

நாடகளாக

பாஙகதான

ஜுமஆவகக

சனனா

எனற

ொதரயாத நிைலயில இநத ஞான சனியஙகள இரநத ோபாத, இவரகள யாைர ஹதீைஸ

மறபோபார

எனற

அவதற

பரபபகிறாரகோளா> அநத

ொதனனிநதிய

அறிஞரகள வநத இநத பிதஅதைத இவரகளிடமிரநத ஒழிததாரகள. எனினம, சனனா மஹமமதியயா எனற ோபாரைவககள சனனா ஒழிபப நடாததம இவரகளின தைலவர ஸிததீக மதனி> அறப நாடடக ொகாமிஸனககாகக கடடய பளளி ோதாறம 'ஜூமஆவகக இரணட பாஙக ொசாலல ோவணடம எனபத தான எனத கரதத. PJ வநத அதைன மாறறி விடடார' எனற பலமபிகொகாணடரககிறார.


ஜுமஆ ொதாழைககக

மறற ொதாழைககக உளளத ோபால ஒர பாஙக மடடோம

உளளத. அநத பாஙக இமாம மிமபரல அமரம ோபாத ொசாலல ோவணடம. ّ ‫َحّدثََنا ُمَحّمُد ْبُن ُمَقاتٍِل َقاَل أَْخبََرَنا َعْبُد‬ ُ ‫ي َقاَل َسِمْع‬ 916 ‫ب ْبَن يَِزيَد يَُقوُل إِّن اْلََذاَن يَْوَم اْلُجُمَعِة َكيياَن أَّولُيهُ ِحييَن‬ ُ ُ‫اِ َقالَ! أَْخبََرَنا ُيون‬ ّ ‫س َعْن الّزْهِر‬ َ ِ‫ت الّسائ‬ ْ َ ّ ‫ضَي‬ ّ ‫صّلى‬ ّ ‫س ا ْ ِلَماُم يَْوَم اْلُجُمَعِة َعَلى اْلِمْنبَِر ِفي َعْهِد َرُسوِل‬ ‫اُ َعْنهَُما فَلَّما َكاَن ِفي ِخَلفَيِة ُعثَميياَن ْبيِن َعفّيياَن‬ ُ ِ‫يَْجل‬ َ ِ‫ا‬ ِ ‫اُ َعلَْيِه َوَسلَّم َوأِبي بَْكٍر َوُعَمَر َر‬ َ ْ ْ َ ّ ّ ُ ْ ْ َ َ َ َ‫ث فَأ ُّذَن بِِه َعَلى الّزْوَراِء فَثَب‬ ُ ُ ‫ك رواه البخاري‬ ‫ل‬ ‫ثا‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ذا‬ ‫ل‬ ‫با‬ ‫ة‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ما‬ ‫ث‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫أ‬ ‫روا‬ ‫ث‬ ‫ك‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ض‬ ‫ر‬ ُ ُ ُ َ ِ‫ت اْلَْمُر َعَلى َذل‬ ْ َ ُ َ ِ َ ِ ِ ِ َ َ َ َ َ َ ِ ِ َُ நபி (ஸல) அவரகளின

காலததிலம அபபகர

(ரலி). உமர

(ரலி)> காலஙகளிலம

ஜுý மஆ நாளில இமாம மிமபரல அமரநத பின பாஙக ொசாலலபபடட வநதத. உஸமான

(ரலி) காலததில

மககள

ொபரகிய

ோபாத

கைட

வதியில ீ

(பாஙக

இகாமத தவிர) மனறாவத அைழபப அதிகமானத. இதோவ நிைலொபறறவிடடத. அறிவிபபவர : ஸாயிப பின யஸத (ரலி) நலகள : பகார (916)> திரமிதீ (474)> நஸயீ (1375)> அபதாவத (919)> அஹமத (15169) உஸமான (ரலி) அவரகள காலததில ொசாலலபபடடத இபோபாத ொசாலலபபடம மதலாவத பாஙைகப ோபானறத அலல! மககள அதிகமானதால ஸவரா எனற இடததில உஸமான (ரலி) அவரகள ஒர அறிவிபைப ொசாலலச ொசானனாரகள. ஸவரா

எனபத

அறிவிபைபக

மதீனாவில

கட

உளள

பளளிவாசலில

ஒர

வடாகம ீ

(இபன

ொசயயவிலைல. எனோவ

மாஜா

1125). அநத

உஸமான

(ரலி)

அவரகள இரணடாம பாஙைக ஏறபடததவிலைல எனபோத சரயானதாகம. இஙக மிக மககியமான இனொனார அமசதைதக நீஙகள கவனிககக ோவணடம. நபியா? நபித ோதாழரா? எனற ோகளவி வரம ோபாத, மிகத ொதளிவாக நபி வழி ொவளைள

ொவோளர

எனத

ொதரயம

ோபாத,

-

நபிைய

பறககணிததவிடட>

நபிதோதாழைரத தககிப பிடபபத இஸலாதைத விடடம அபபறபபடததி விடம. நபிையப பறககணிதத விடட மறறவரகள கரதைதத தான பினபறறோவன;. நான கடடய

பளளியில, எனககச

சாரபான

ஜாலரா

அடபபவரகைள

நிரவாகததில

ைவதத, சனனாைவப பைதபோபன எனற சரவாதிகார ஆடடம ோபாடவத, கபரன ொவளிபபாடடகக இனொனார சானற. இவரைடய நிரவாகததில உளள பறகஹொதனியப பளளியில ஜுமமாவகக ஒர பாஙக எனற நபிவழிைய ஏறறச ொசயல படததி வரவதன மலம இநத நபிவழி அவரககத ொதரகிறத எனபைத யாரம அறியலாம. இநத நபிவழிைய நபிவழி எனற

ொதரநத

ொகாணோட

மறபபத

நபவவதைத

மறபபதாக

உஙகளககத

ோதானறவிலைலோய? அதறகக காரணம எனன? நபவவதைத இவவளவ ொதளிவாக ஒரவர மறககிறார. அவரகக எதிராக வாயதிறககாத நீஙகள இபோபாத எமகக எதிராக வாய திறநதிரபபதறக மாரகக உணரைவக காரணம காடடலாமா? நபி

(ஸல) அவரகள

மலம

அலலாஹ, மாரககதைத

மழைமப

படததிவிடட

பினனர, அவரகள கறறத தராதைத உஸமான (ரழி) அவரகள (உஸமான (ரழி)


அவரகளககம இவரகளின மலடடவாதததிறகம உளரலககம எநத சமபநதமம இலைல.)

கணடபிடததாரகள

எனறால,

மாரககதைத

அலலாஹ

மழைமயாககவிலைல; நபியவரகள தனத பணிைய பரணபபடததவிலைல எனற கரதத

வரம.

இஸலாமிய

மாரககம

பரணமானத.

அலலாஹ

அவனத

மாரககதைதப பரணபபடததிவிடடான.

ُ ‫ضي‬ ُ ‫ت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَْتَمْم‬ ُ ‫}اليَْوَم أَْكَمْل‬ 3:‫ت لَُكُم اِلْسَلَم ِديًنا }المائدة‬ ِ ‫ت َعلَْيُكْم نِْعَمِتي َوَر‬ இனைறய தினம உஙகள மாரககதைத உஙகளககாக நிைறவ ொசயத விடோடன. எனத

அரைள

உஙகளகக

மழைமபபடததி

விடோடன.

இஸலாதைத

உஙகளககான வாழகைக ொநறியாக ொபாரநதிக ொகாணோடன. எனற

வசனதைதயம

இோத

கரதைதப

ோபசம

இனனம

பல

கரஆனிய

வசனஙகைளயம பறககணிதத கபரய கறறம வரம. அலலத> நபி (ஸல) அவரகள சில

விடயஙகைள

மைறதத

விடடாரகள;

அைத

சில

நபிதோதாழரகள

அமபலபபடததிவிடடாரகள எனபத இவரகளின எணணமா? நபி

(ஸல)

அவரகள

அலலாஹுததஆலா

மலம, நாம

கைடபிடகக

ோவணடய

கறறததநதவிடடான. இனிோமல

அைனதைதயம

கடடவம

கைறககவம

யாரககம அதிகாரம இலைல எனற இஸலாததின அடபபைடக ொகாளைகைய நமபக

கடயவரகளகக

அலகரஆனம

சனனாவம

மடடம

ோபாதமானத. எநத

அறிஞரனதம ொசாநத வியாககியானஙகள அவசியமறறத. பணததிறகாகவம அதறக

மரணான

பதவிககாகவம

நபி

நபிதோதாழரகள

வழி

ோபாதாத> அத

பரணமாகவிலைல.

வழி> மதஹபகள> ோஷகககள

எனற

காரல

மாரகஸ வைர ோபாய நிறோபாைர விடடம அலலாஹ நமைமக காபபானாக. 31:‫}قُْل إِْن ُكْنتُْم تُِحّبوَن اَ َفاتّبُِعوِني يُْحبِْبُكُم اُ َويَْغفِْر لَُكْم ُذُنوبَُكْم َواُ َغُفوٌر َرِحيٌم }آل عمران‬ 'நீஙகள உஙகைள

அலலாஹைவ

விரமபினால

விரமபவான.

உஙகள

எனைனப பாவஙகைள

பினபறறஙகள!

அலலாஹ

மனனிபபான.

அலலாஹ

மனனிபபவனள நிகரறற அனபைடோயான' எனற கறவராக! ீ (அல கரஆன 3 : 31) பனனவ எனற ஊரல இவரகள பளளி எனற அைமபபின

கடடக ொகாடததளள இடதைத ஒடட IIRO

சாரபில அரபகளிடம பணம வாஙகி ஒர பளளிவாசல கடடக

ொகாடககபபடடத. அதன

ொபயிணட காலாவதியாகிவிடடத. அநத ஊரார ொபயிணட

அடததத தரமாற IIRO அைமபபிடம எனற மறதத விடடனர.

ோகடட

ோபாத

அதறக

நிதி

இலைல


இநத

நிைலயில

இஸமாயீ ல மடநதால எனற

ஸலபி ொபயிணட

கறி

ொகாழதத

தான

ஜமாஅத

ோவைல அடததக

அனஸாரஸ

பாரககம

அைமபைப

கிைடககம

ோபாத

இநத

கடடக

நலல

எனற

அணகினாரகள.

ொகாடககலாம. மடயாவிடடால

இரககலாம. ஆனால, பளளிவாசல

கமிஷன

ஸுனனா

இலைல

ொகாடபபதால

வாயபைப

நழவ

விடவாரகளா? ஏன ொபயிணட அடகக ோவணடம? பககததில பதிதாகப பளளிவாசல கடடத தரகிோறாம

எனற

கறி

அநதப

பளளிவாசைல

ஒடட

இனொனார

பளளிவாசல கடடக ொகாடததளளனர. இோதா

ஒடட

இரககம

இரடைடக

கழநைதகள

ோபானற

அநத

இரணட

பளளிவாசலகளம.

கராபிகளககப பளளி கடட தவஹீைத அழிககம இக கமபல ொகாமிசனககாக எைதயம ொசயயம எனபத இதிலிரநத பலனாகிறத. வணடவாளம இனனம வளரம இனஷா அலலாஹ...!


தாரஸ சனனாவடனான தவஹீத ஜமாததின விவாத ஒபபநதம – நடநதத எனன?

லஙகா

தவஹீத

ஜமாததிறகம, தாரஸ

சனனா

அல

இஸலாமியா

எனற

அைமபபிறகம இைடயில 27.12.2012 அனற விவாத ஒபபநதம ொசயவதாகவம, ஒபபநதம சரயாக 8.30 மணிகக ஆரமபமாகம எனபதம கடதப பரமாறறததினபட இர தரபபம ஒததக ொகாணட ொசயதி. ொகாழமபில இரநத பயணிதத காைல 8.30 மணிகக சரயாக ஒபபநதம நடககம இடததிறக நமத கழ ொசனற விடடத.(ொசலலம வழியில இரவ 10.50 அளவில தனமலவில எனம இடததில ைவதத எஙகள வாகனம பாரய விபதைத சநதிததத.) விவாத ஒபபநதததிறக எஙக வர ோவணடம எனற கடதததில ோகடட ோநரம, ‘தாரஸ சனனா’ வளாகததிறக வாரஙகள எனற எழதியிரநதாரகள. வளாகததிறக சரயாக 8.30 மணிகக

ொசனற

பளளிவாசலில

பாரததால

இரநதாரகள.

ொசயயபபடடரககவிலைல.

‘தாரஸ

சனனா’ சாரபாக

ஆனால

03 நபரகள

ஒபபநதததிறக

ஒபபநதததிறக

வாரஙகள

எநத

எனற

அவரகளத ஏறபாடம

அைழததாரகள

ொகாழமபில இரநத பல கஷடஙகளககம மததியில நாம விவாத ஒபபநதததிறக ொசனற ோசரகிோறாம. ஆனால அவரகோளா கலயாண வடடல ீ காைல சாபபாட சாபபிட வநதவரகைளப ோபால ொகாஞசம கட ொபாறபபணரவிலலாமல அமரநதிரககிறாரகள. ஒபபநதம

எனறால

எனனொவனபைதயம,

ோநரததின

மககியததவதைதயம

அவரகளகக உணரததிவிடட மீ ணடம சரயாக 9.30 மணிகக வரோவாம. ஏறபாடகைள ொசயத

ைவயஙகள

எனற

கறி

நமத

கழ

திரமபிச

ொசனறத.


சரயாக 9.30 மணிகக மீ ணடம வநத ோநரநத ோபாத அபோபாதம ஏறபாடகைள ொசயத ொகாணடரநதாரகள.

பினனர

சரயாக

கக

9.40

ஒபபநதம

ஒபபநதம

ஆரமபமாகியத.

ஆரமபம

:

ஆரமபமாக விவாத தைலபபகள பறறி ோபசபபடடத. அதில எஙகளககம உஙகளககம இைடயில உளள மாரககப பிரசசிைன சனியம மாததிரமலல. சனியததடன ோசரதத இனனம

ஏராளமான

உஙகளககம

விஷயததில

இைடயில

நாம

இரககம

ோவறபடகினோறாம.

அைனதத

ஆகோவ

பிரசசிைனகைளயம

எமககம இபோபாத

தைலபபிடட ஒபபநதம ோபாடட ோநரம எடதத விவாதிபோபாம. என ஸ லஙகா தவஹீத ஜமாத

சாரபாக

மதலில

இைத

ொகாணடாரகள.

ஒர

அடோயாட மீ ணடம

ோகாரகைக

மறதத

தாரஸ

அடதத

மன

சனனா

தடைவ

ைவககபபடடத.

அைமபபினர

அைத

மறகக

பினப

ஒததக

ஆரமபிததாரகள.

ஒர மைற சர எனபாரகள, மற மைற மடயாத எனபாரகள. ஒோர தரபபாக கலநத ொகாணட பலரகக மததியில பலதத ோவறபாடகள காணபபடடத. ஒரவர சர எனபார அைத

அவரகக

ொநடகிலம

பககததில

இரபபவோர

அவரகளகக

ஒர

தகர

சடடக

தவற

எனபார. இத

விவாத ஒபபநதம

காடடபபடடகொகாணோட

டபபா

தாளம

இரநதத.

ோபாடடத

தாரஸ சனனா தரபபில கலநத ொகாணடவரகளில ொகாஞசம விளககமளளவராக ஆரமபததில

கணணககத

மவலவியின

மதரஸா

ொதரநதவர

அமீ ரல

உஸதாத) ோபாகப

ோபாகப

அனசார

(அககைரபபறற அனசார

பாரததால

இவொரலலாம எதறக

விவாத ஒபபநதததிறக வநதாரகள எனற ோயாசிகக ைவததவிடடார. அநத அளவகக அறிவாளி (?)த தனமாக ோபசினார. (வடோயாைவப ீ பாரபபவரகள இைத உணரலாம.) ோபாதாக கைறகக இரபான (ோசலம கலலரயில இரநத இைடயில ொவளிோயறியவர) எனொறாரவரம அமீ ரல

அவரகள

அனசார

அவரகோளா

தரபபில தாரஸ

கலநத

சனனாவககம

ொகாணடார. லஙகா

தவஹீத

ஜமாததிறகம இைடயில சனியதைதத தவிர ோவற எனன விஷயஙகளில கரதத ோவறபாட இரககிறத எனபத ொதரயாத எனறார. அவரகள தரபபில கலநத ொகாணட அைரோவககாட

இரபார

எனபவோரா

லஙகா

தவஹீத

ஜமாததிறகம, தாரஸ

சனனாவககம இைடயில நிைறய கரதத ோவறபாடளள விஷயஙகள இரககினறன. எனக

கறி

படடயைல

வாசிகக

ஆரமபிததார.

தாரஸ சனனா தரபபில கலநத ொகாணட அமீ ரல அனசார தாரஸ சனனாவககம ஸ

லஙகா

தவஹீத

எனகிறார. அவரைடய

ஜமாததிறகம தரபபில

இைடயில

கலநத

உளள

பிரசசிைனகள

ொகாணட இனொனாரவர

இர

ொதரயாத தரபபககம


இைடயில

இரககம

பிரசசிைனகளின

படடயைல

வாசிககினறார.

இதிலிரநோத

இவரகளகக மததியில எநதொவார கலநத ோபசம தனைமயம இலைல. ஆளககாள நிைனததைதப அோத

ோபசம

ோபால

கடடம

படடயைலப

சனனாவககம ஸ

லஙகா

தான

இவரகள

படததவோரா

தவஹீத

எனபத

இவவளவ

ஜமாததிறகம

ொதளிவாக

விளஙகியத.

பிரசசிைனகள

இைடயில

தாரஸ

இரககிறத. ஆனால

இவறைற இபோபாத ஒபபநதம ொசயய மடயாத. காரணம எஙகளகக (தாரஸ சனனா) சனியதைதப பறறி மாததிரம தான ொதளிவ இரககிறத. மறற எநதத தைலபைபப பறறியம

எஙகளகக

ொதளிவிலைல

எனறார.

ஸ லஙகா தவஹீத ஜமாததின சனிய விஷயம தவிர மறற எநத விஷயததிலம ொதளிவிலலாதவரகள ொவளியில ோபானால ஸ லஙகா தவஹீத ஜமாதைதப பறறி கணடபட

விமரசிககினறாரகள.

காரணம

தவஹீத

ஜமாதைத

திடட

ோவணடம

அவவளவதான. உணைமைய அறிய ோவணடம. சததியததின பககம வர ோவணடம எனற

சிநதைனககம

அடம

பிடததார

அமீ ரல

அவரகளககம அனசார!

ஆடடம

ொதாடரபிலைல.

கணடத

தாரஸ

சனனா!!

ஆரமபததில அைனததத தைலபபகளககம ஒததக ொகாணடவரகள ொகாஞச ோநரததில மடயாத

எனற

மறததவிடடாரகள.

மறததாரகள.

பினனர

ொமாததததில

ோபாைதயில

ொகாடடயைத

ஒததக

ொகாணட

அதன

பினபம

இரபபவைனப

ோபால

உளரக

பாரகக

சனியதைதப

பறறி

மாததிரம

தான

மடநதத.

எஙகளகக

ொதளிவிரககிறத.

எனற

கறியவரகளிடம மறற தைலபபகள பறறிய ோபசிய ோபாத சனியம தான கணடபபாக ோபசபபட

ோவணடய

விடயம

ஏன

எனறால

சனியதைத

நமபிய

எஙகைள

இைணைவபபளரகள எனற ஸ லஙகா தவஹீத ஜமாததினராகிய நீஙகள கறகிறீரகள. எனோவ மதலில சனியம கறிதத ோபசோவாம அதன பின மறற தைலபபகள பறறி ோயாசிபோபாம

எனறார.

அமீ ரல அனசாரன வாதததிறக பதில ொகாடதத ஸ லஙகா தவஹீத ஜமாததினர, சனியதைத நமபம உஙகைள நாம இைண ைவபபவரகள எனறதான கறகினோறாம. அோத ோபால தான நபிதோதாழரகைள பினபறறவைதயம இைண ைவததல எனகிோறாம. சடடம இயறறம அதிகாரம அலலாஹவிறக மாததிரம உரயத. அநத அதிகாரம ோவற யாரககம இரபபதாக நமபினால அதவம ொதளிவான (ஷிரக) இைண ைவபபாகம. அத

ோபால

சரவோதச

ஆதரபபவரகள நரகததிறக

மோனா

பிைறைய

நீஙகள

இசைசைய

ோசரககம

ஆதரககினறீரகள. சரவோதச

தான காரயம

பினபறறகினறாரகள, எனற

அத

பிைறைய வழிோகட,

கறகினோறாம.


சனியதைத

நமபவைத

இைணைவததல

எனற

நாம

கறியதினால

அைதபபறறி

விவாதிபபதறக ஆதஙகபபடகினறீரகள? ஸஹாபாககைளப பினபறறவைதயம நாஙகள இைணைவபப எனற தான கறகினோறாம. அோத ோபால தான பிைற விஷயதைதயம கறகினோறாம. ஆகோவ சனியததிறக காடடம ஆதஙகதைதயம, அவசரதைதயம ஏன இவறறககம

நீஙகள

காடடவதிலைல? எனற

ோகடட

‘இலைல

ோபாத

நாஙகள

சனியதைதப பறறி மாததிரம தான ோபசோவாம ோவற தைலபபகள ோபச மாடோடாம’ எனற

மீ ணடம

சனியம

விடாபபிடயாக

தைலபபிலம

‘சனியம

பறறி

மாததிரம

சனியமான

தான

ோபசோவாம

நினறார. தாரஸ

ோவற

தைலபபகளில

சனனா வரமாடோடாம’

எனகிறீரகள ஆனால சனியம பறறிய உஙகள நிைலபாட கட சதத சனியமாகத தான இரககினறத அதாவத

எனபைத

சனியதைதப

ோபசவதறக

பறறி

மனபாக

கணடபபாக

‘கரஆனகக

ொதளிவபடததிோனாம. ோபசோவாம. ஆனால

மரணபடம

ஹதீஸகள’

சனியதைதப

பறறி

ொதாடரபாக

இர

தரபபாரம விவாதிகக ோவணடம. காரணம சனியம ொதாடரபான ொசயதிகைள நாம இடடககடடபபடட

ொசயதி

எனற

கறகினோறாம.

ஆனால

நீஙகோளா

அைத

நமபகினறீரகள. கறிபபிடட ொசயதிகள ஆதாரபபரவமானதா? பலவனமானதா? ீ எனபைத நாம விவாதிதத மடவ கணட பினனர தான அநத ஹதீஸகைள ைவதத சடடம இயறற

ோவணடம

எனபைத

ொதளிவபடததிோனாம.

இவவளவ ொதளிவாக எடதத ொசானன பினனரம ‘மனபபாடம ொசயத கிளிப பிளைள’ ோபால மடயாத சனியதைதப பறறித தான ோபச ோவணடம எனற அடமபிடததார அமீ ரல

அனசார. (அககைரப

பறற

பறறி

அனசார

மாததிரம

மவலவியின தான

மதரஸா

ொதளிவிரககிறத.

உஸதாத)

‘எஙகளகக

சனியதைதப

அதனால

அைதபபறறி

விவாதிபோபாம’ எனற மீ ணடம மீ ணடம வறபறததினார. ‘கரஆனகக

மரணபடம

ஹதீஸகள’ விஷயததில

உஙகளகக ொதளிவிலலாவிடடாலம, நீஙகள

இநதத தைலபைப வாதிடடததான ஆக ோவணடம. காரணம உஙகள கடதததிோலோய சனியம பறறிய உஙகள நிைலபாடைடயம நீஙகள அனபபிததான உளள ீரகள எனற தாரஸ சனனாவினர ஸ லஙகா தவஹீத ஜமாததிறக அனபபிய கடததைத எடததக காடடோனாம. அதில

சனியம

பறறிய

உஙகள

நிைலபாடைட

கறிபபிடம

ோபாத, ‘நபி

(ஸல)

அவரகளகக சனியம ைவககபபடடத உணைம. காரணம ஆதாரபரவமான ஹதீஸகள உளளத’ நபியவரகளகக

எனற சனியம

ொசயயபபடடத

கறிபபிடடளள ீரகள. உணைம

எனற

நீஙகள

நமபவதறகான


காரணம

ஆதாரபபரவமான

ஹதீஸகள

இரபபததான

எனற

கறிபபிடடளள ீரகள.

நீஙகள எநத ஹதீஸகைள ஆதாரபபரவமானத எனற ‘சனியம’ பறறிய தைலபபில எடதத ைவபபீரகோளா, அநத ஹதீஸகள அைனததம கரஆனகக மரணபடவதினால அைவ ஆகோவ

இடடககடடபபடட இபோபாத

சனியம

ொசயதிகள ொதாடரபாக

எனற

நாம

நாம

ொசாலகினோறாம.

விவாதிபபதறக

மன

கரஆனகக

மரணபடம ஹதீஸகள ொதாடரபில விவாதிகக ோவணடம. காரணம அடபபைடைய மதலில

தீரமானிததால

இலலாமல

சனியம

தான

பறறிப

அடதத

ோபசினால

பிரசசிைனகைள

நீஙகள

விவாத

ோபச

அரஙகில

மடயம.

சனியததிறக

ஆதரவாக எநத ொசயதிகைளொயலலாம எடதத ைவபபீரகோளா அவறைற நாம ஒோர வாரதைதயில

இடடககடடபபடடத

எனற

மறதத

விடோவாம.

அநோநரததில அநத ஹதீஸின தரம எனன? எனற தைலபபில இர தரபபாரம ோபச ோவணட வரோம தவிர சனியம பறறி ோபச மடயாமல ோபாய விடம. அதனால மதல தைலபபாக

‘கரஆனகக

தாரஸ

மரனபடம

ஹதீஸகைள’ பறறி

நாம

சனனாவினரகக

ோபசோவாம. எனற

ொதளிவபடததபபடடத.

‘சனியம எனற தைலபபிடட நீஙகள ோவணடயைத ோபசஙகள எஙகளகக அதில எநத ஆடோசபைனயம இலைல’ எனற சிறபிளைளத தனமாக ோபசினார அமீ ரல அனசார. ‘சனியம எனற தைலபபிடடவிடட கரஆனகக மரணடம ஹதீஸகள ொதாடரபில நீஙகள

எஙகைள

பாரககினறீரகள’

விவாதிகக

எனற

கறவைதப சனியம

அைழககிறீரகள.

ஓடகொகாணோட,

ோபால

பறறி

வாதிபபதாக

‘எதிரத

இபபட

அைழதத

தரபபார

ஓடகினறாரகள’

கறினார இரநதால; கரஆனகக

பினவாஙகப எனற

அமீ ரல

அனசார.

மரணபடம

ஹதீஸகள பறறி

வாதிடடவிடடததான அநதத தைலபைப வாதிகக ோவணடம எனற தாரஸ சனனா அைமபபினர நாஙகள

அனபபிய

அபபட

விவாதிகக

கடதம

ோவணடம.

ஹதீஸகள அடபபைடப

கடததைத

எடததக

காடட

அனபபியிரநதாலம இரணடாவத

சனியதைதப

ோவணடமானால

தைலபைபப பிரசசிைனயாக

எத

விளககிய

பறறித தான

கரஆனகக

பாரககலாம’

இரககிறோதா

அைத

பினனம ‘மடயாத

மதலில

மதலில

மரனபடம எனறார.

ோபசிவிடட

மறற

பிரசசிைனகைள ோபசலாம என பல மைற ொதளிவபடததியம, ஸ லஙகா தவஹீத ஜமாததினர ொதளிவபடததவத பரகினறத எனற கறிவிடட பினப மடயாத, மதலில சனியதைதத

தான

ோபச

ோவணடம

என

பைழய

பலலவிையோய

பாடகொகாணடரநதாரகள. ‘திரமணம

ொசயதவிடடத

தான

கடமப

வாழவில

ஈடபட

ோவணடம. கடமப


வாழவில

ஈடபடடவிடட

திரமணம

ொசயயக

கடாத’ மதலில

அடபபைடயான

பிரசசிைனயாக இரககம கரஆனகக மரணபடம ஹதீஸகைள ஏறறகொகாளவதா? மறபபதா? எனபதறக தீரவ காணோபாம. அதன பின சனியதைதப பறறிப ோபசோவாம எனற

கறியம

மடயாத

எனற

விடாபபிடயாக

மதலில

ோபசோவாம.

மறததவிடடாரகள

தாரஸ

சனனாவினர. சனியம

பறறி

இரணடாவதாக

ோபசவதாக

இரநதால

ஒபபநததைத மடததக ொகாளோவாம. விவாதிகக மடயாத எனற கணடபபான பதிலாக கறினாரகள. இைத ோகடடக ொகாணடரநத தாரஸ சனனா தரபப ைவததியர ஒரவர ‘ஸ

லஙகா

தவஹீத

விவாதிககலாம’

ஜமாத

எனற

ொசாலவததான

கறியம

சரயானத.

அைதயம

அநத

அவரகள

அடபபைடயில

மறததவிடடாரகள.

ொமாததததில ஒர பசசாணட காடடலாம எனற நிைனததாரகள. இறதியில மாடடக ொகாணடாரகள. பல நாள திரடன ஒர நாள சிககவான எனபைதப ோபால அனசார மவலவியின தாரஸ

மதரஸா சனனாைவ

உஸதாதம ஓட

ஓட

விடவதா?

ஒழிநதார.

மடககிப

பிடபபதா?

தாரஸ சனனா அைமபபினர விவாதததில இரநத தபபிகக பாரககிறாரகள எனபைத அறிநததம, அவரகைள எனபதறகாக

எபபடயாவத

லஙகா

தவஹீத

விவாதக

களததிறக

ொகாணடவர ோவணடம

ஜமாததினர

இனொனார

மடைவ அறிவிததனர.

நீஙகள ொசாலவைதப ோபால மதலில சனியதைதப பறறிப ோபசோவாம. இரணடாவத கரஆனகக

மரனபடம

ஹதீஸகள

பறறிப

ோபசோவாம. ஆனால

ஒர

நிபநதைன;

சனியம பறறிய உஙகள விவாதததில ஸ லஙகா தவஹீத ஜமாததினராகிய நாம கரஆனகக

மரணபடவதாக

ொசயதிகைள

கறி

எநத

ொசயதிகைள

ஆதாரமாக

நிராகரததளோளாோமா

ைவககக

அநத

கடாத.

அபபட நீஙகள ைவததால அைத நாஙகள இடடககடடபபடடத எனற ஒோரயடயாக மறததவிடோவாம. இதறக நீஙகள தயாரா? எனற ோகடட ோபாத அைதயம மடயாத எனற

மறததாரகள.

சனியதைதப

பறறிததான

மதலாவத

விவாதிகக ோவணடம. அதில

நீஙகள

எநத

ொசயதிகைள மறககிறீரகோளா அநதச ொசயதிகைள நாஙகள ஆதாரமாகக காடடததான சனியம

இரபபதாக

சனனாவினர

வாதிபோபாம. இததான விவாத பிடவாதமாக

அடபபைட

எனற

தாரஸ நினறனர.

அபோபாதம மீ ணடம அவரகளகக ொதளிவபடததிோனாம. நீஙகள ொசாலவைதப ோபால சனியம தைலபபில நாம மறககம ொசயதிகைளததான நீஙகள ஆதாரமாக ைவபபீரகள எனறால அைதோய மதல தைலபபாக ோபசோவாம. அநத ொசயதிகள ஆதாரமானதா?


இடடககடடபபடடைவகளா? எனற சனியம

மதலில

இரககிறதா? இலைலயா? எனற

தீரமானிபோபாம. அைத தீரமானிததால

தைலபபம

மடவகக வநதவிடம. எனற

ொதளிவபடததிய பினபம மடயாத, மதலில சனியதைதப பறறி ோபசோவாம எனற பைழய

நிைலகோக

ஒழககம

வநத

ொகடட

ஒபபநதததில அனசார

மீ ணடம

தஙகள

தரபப

மவலவியின

நினறார.

மதரஸா

நியாயதைத

மதரஸா

உஸதாத(?)

மனைவகக

உஸதாத) அமீ ரல

மடயாத

அனசார

(அககைரபபறற

தகாத, அசிஙகமான

வாரதைதகைள ோபச ஆரமபிததார. இனொனாரவர சணைடகக வரவத ோபால சததம ோபாட

ஆரமபிததார. இதறகாக

ஜமாததினர

வடோயாவகக ீ

தாரஸ

மனனால

இறதியாக சனியம

சனனா

தரபபினைர

மணணிபபக

லஙகா

ோகடக

ைவததாரகள.

ஒர தைலபைப

ோபசோவாம

மதலில

இலலாவிடடால

நிைலபபாடடல கரஆனகக

மரணபடம

ோவணடோகாள

ோபசிவிடட

அடதததாக

ஒபபநததைத

தாரஸ

தவஹீத

மடததக

சனனாவினர

ஹதீஸகைளப

மறற

தைலபபகைளப

ொகாளோவாம

உறதியாக

பறறி

எனற

இரநதாரகள.

வாதிககாமல

சனியம

எனற

தைலபைபப பறறி வாதிபபதில எநதப பயனம இலைல. ஆகோவ மதலில கரஆனகக மரணபடம ஹதீஸகள பறறி விவாதிபோபாம எனற மீ ணடம மீ ணடம நியாயஙகைள கறிபபாரததம ஸ

லஙகா

மடயாத

தவஹீத

அபபடயானால

ஜமாததினரடன

ஒபபநததைத

விவாதிகக

மடததக

மடயாத

எனற

ொகாளோவாம. ொதளிவாகவம,

கணடபபாகவம ொதரவிததத தாரஸ சனனா தரபப. உஙகளினால மடயாவிடடால நாஙகள

உஙகைள

கடடாயபபடதத

மடயாத

எனற

லஙகா தவஹீத

ஜமாத

சாரபில ொதரவிககபபடடத. விவாத ஒபபநதம மடவகக வநதத. விவாதிகக மடயாத எனற

தாரஸ

சனனா

அைமபப

பினவாஙகியத.

கறிபப : விவாத ஒபபநதததில தரபபகக 10 ோபர கலநத ொகாளள ோவணடம எனற ஒததக ொகாணட நமத தரபபில 10 ோபர ொசனறாரகள. அவரகள தரபபில 06 ோபர கலநத ொகாணடாரகள. எவரம விவாதம பறறிோயா விவாத ஒபபநதம பறறிோயா ஓரளவககக கட

அறியாதவரகள.

மககியமானவரகளாக

அதிலம

அவரகள

இரநதவரகள

தரபபில

அமீ ரல

கலநத

அனசார

ொகாணடவரகளில மறறம

இரபான

ஆகிோயாராகம. இநத இரவரோம விவாதிபபதறோகா விவாத ஒபபநதம ொசயவதறோகா ொகாஞசம கட தகதியிலலாதவரகள. எனோவ அவரகோள விவாதிகக மடயாத எனற பினவாஙகம

ோபாத

அவரகைள

நாமம

மீ ணடம

மீ ணடம

விவாதததிறக


இழககவிலைல.

காரணம

அககைரபபறற

அனசார

மவலவியின

பாணியில

ொசாலவதாக இரநதால ‘அவரகளடன விவாதிபபத சதத ோவஸட’. நிகழவ

அரசியல தைலவரகள மறறம பததி ஜீவிகள கலநத ொகாணட ஸ லஙகா தவஹீத ஜமாததின ‘யார இநத மஹமமத (ஸல) அவரகள?’ நல ொவளியீடட விழா ஸ லஙகா தவஹீத ஜமாத சாரபாக ொகாழமப பணடார நாயகக சரவோதச மாநாடட மணடபததில

வியாழககிழைம

அவரகள? எனற

தைலபபில

(20.12.2012) அனற நபியவரகளின

ஷயார

தய

இநத

மஹமமத

வாழைவப

பறறிய

(ஸல)

சமார

60

பககஙகள அடஙகிய நல ொவளியீடட விழா நைட ொபறறத.

சிஙகளம, ஆஙகிலம, தமிழ ஆகிய மனற ொமாழிகளிலம இநநல ொவளியிடபபடடத இதன சிறபபமசமாகம. ஜமாததின

ோதசிய

தைலவர

நிகழவில

இலஙைக

அரசின

தைலவரமான ஐககிய திஸஸ

ோதசிய

அைமசசர கடசியின

ஆர.எம நீதி

ரவப

ரயாழ

அைமசசரம

தைலைமயில ஸ

லஙகா

ஹககீ ம, இலஙைகயின

ொபாதச

அததனாயகக, இலஙைக

ொசயலாளரம

பதிய

ோசாசலிச

நைடொபறற

மஸலிம

பிரதான

பாராளமனற கடசியின

எதிர

இநத

காஙகிரசின கடசியான

உறபபினரமான

தைலவரம

பிரபல

சிஙகள எழததாளரமான விககிரமபாக கரணாரடன, இலஙைக ோமல மாகாண சைப உறபபினர அரசாத நிசாமதீன, ைநசர மறறம ொகாழமப மாநகர சைப உறபபினர அனாஸ, உலமா கடசித தைலவர மபாரக அபதல மஜீத மறறம நீதி அைமசசின ஊடகச ொசயலாளர டாகடர ஹபீஸ நீர வழஙகள மறறம வடகாலைமபப அைமசசின ஊடகச ொசயலாளர இமதியாஸ உடபட இலஙைகயின பததி ஜீவிகள எழததாளரகள, சமக ஆரவளரகள எனற பலரம இநநிகழவில கலநத ொகாணடாரகள.

நிகழசசியில ொதாடரபாக

கலநத ோபசிய

ொகாணட ோபாத

உைரயாறறிய

சிஙகளம

ோபசக

அைமசசர

கடய

ரவப

ஹககீ ம

ொபரமபானைம

பததகம

இனததவரகள

வாழம இலஙைக நாடடல ஸ லஙகா தவஹீத ஜமாததின சிஙகள ொமாழியிலான இஸலாமியப பிரசசாரம பாராடடத தககதாகம எனற கறிபபிடடதடன ஸ லஙகா தவஹீத ஜமாததின சமதாயப பணிகைளயம சிலாகிததப ோபசினார.


அடதததாகப

ோபசிய

பதிய

ோசாசலிசக

கடசியின

தைலவரம

பிரபல

சிஙகள

எழததாளரமான விககிரமபாக கரணாரடன அவரகள இஸலாம வடடைய எதிரககம ஒர மாரககமாகம இஸலாததில வடடகக சிரதளவம அனமதியிலைல. இலஙைக அரச

வடடயடன

ொபாரளாதார

கடய

விழசசிகக

ொபாரளாதார

மைறைய

காரணமாகம. எனோவ

ொகாணடரபபோத

இஸலாததின

அதன

கரததககள

தான

மககைள ோநரவழிபபடததம இஸலாததின ொபாரளாதாரக ொகாளைககைள இலஙைக அரச நைடமைறப படதத ோவணடம எனற கறிபபிடடார. இநநிகழவில ொமாழியில

ஷநபி

(ஸல) அவரகளின

ஜமாததின

ொசயலாளர

தய

அபத

வாழவ' எனற

ராசிக

தைலபபில

அவரகளம

தமிழ

சிஙகள

ொமாழியில

ஜமாததின தைண தைலவர பரஸான அவரகளம உைரயாறறினாரகள. ஏவதளம

ொவளிநாடடப பயணஙகளினால சீரழியம கடமப உறவகள ரஸமின MISc மததிய கிழகக நாடகைள ோநாககி நாளகக நாள பலலாயிரககணககான ஆணகளம, ொபணகளம ோவைல வாயபபிறகாக பயணமாகினறாரகள. இதில கணவன, மைனவியாக பயணிபபவரகள

சிரலாக

இரநதாலம

ொபரமபாலம

வயத

பாகபாடனறி

பலரம

மததிய கிழகக ோநாககி பயணிககோவ ொசயகினறனர. திரமணம ொசயயாத ஆண, ொபண திரமணம மடதத மைனவிைய நாடடல விடட ொவளிநாடடறக ொசலலம கணவன. கணவைனப பிரநத ொவளிநாடட ோவைலககாக ொசலலம

மைனவிமாரகள

எனற

வைரயைர

இனறி

அைனவரம

இதில

பஙொகடககினறாரகள. ொவளிநாடட

ோமாகததின

காரணமானக

தஙகள

உறவகைளப

பிரநத

ொதாழில

வாயபபிறகாக அஙக ொசலபவரகள தஙகள கடமபததில நடககம சீரோகடைடப பறறி ஏோனா

அலடடக

ோமாகததில

ொகாளவதிலைல? மறற

ொதாழிலவாயபபத

ோதட

சமதாயததவரகைள

அஙக

ொசலபவரகளில

விட

ொவளிநாடட

அதிகமானவரகள

மஸலிமகளாக இரககிறாரகள. இலஙைக, இநதியா ோபானற நாடகளில இரநத தான அதிகமானவரகள ொவளிநாட ோநாககி பயணமாகினறாரகள. அதிலம இநதியா ோபானற நாடகளில ஆணகள தான ொபரமபாலம

ொவளிநாடகளகக

ொசலகினறாரகள,

ஆனால

இலஙைகயிோலா


திரமணம மடதத, மடககாத இர தரபப ொபணகளம கட ோவைலவாயபபிறகாக ொவளிநாடடறக ொசலகினறாரகள. இதனால ஏறபடம விைழவகள சாதாரணமானைவகள அலல. கனனிகளாக ொவளிநாட ொசலலம இளம ொபணகளில கறைப இழநத நாட திரமபம அவலம. மைனவிைய விடட ொசனறவன அஙொகார தைணவிைய அைமததக ொகாளளம தரபாககிய நிைல, தனககத தைணயிலலாத காரணததினால தனத ஆைசையத தீரகக அணணியவனின தைண

ோதடம

மைனவி, திரமணம

ொசயயம

வயதில

ொவளிநாட

ொசனறவன

விபசசாரதைத ோநாககி திைச திரமபம நிைல என ொவளிநாடடப பயணஙகளினால பலவிதமான பிரசசிைனகளம கடமப உரவாககததில நிைறயோவ உரவாகினறன. யாொரலலாம ொவளிநாடட ோவைல வாயப;ைப நாடச ொசலகினறாரகோளா அவரகளில ஒர

சதவதததினர ீ

கட

உணபதறக

உணவிலைல, அணிவதறக

ஆைடயிலைல,

கடமபததின வரைம எனற காரணஙகளினால ொவளிநாட ொசலவதிலைல. வாடைக வடடல ீ

இரககினோறன ொசாநத

வட ீ கடட ோவணடம, பககதத வடடககாரன ீ கார

ைவததிரககினறான. நான கைறநதத ஒர ைபககாவத வாஙக ோவணடம. வடடகக ீ களிரசாதனப ொபடட ோவணடம, டவி ோவணடம, மகனககம மைனவிககம ஆபபில ொமாைபல

ோவணடம

எனற

அளவிலலா

ஆைச

ைவபபவரகள

தான

அதிகமாக

ொவளிநாடகளகக ொசலகினறாரகள. இலஙைகயில இலைலோயா

சில

மஸலிம

ோலபடாப

ஊரகளில

கணடபபாக

வடடல ீ

இரககினறத.

கணவன

இரககினறாோனா

மைனவியின

ைகயில

சகல

வசதிகளம ொகாணட ொதாைல ோபசி இரககினறத. கடடபபாடறற இத ோபானற நவன ீ உபகரண பயனபாடடல ஏறபடம தீய விைளவகைள அறியாததின காரணமாக நம சமதாய இளம ொபணகள வழிோகடடல மிக ோவகமாகோவ ொசனற விழகினறாரகள. ொவளிநாடடப

பயணஙகளினால

சமபவஙகைள

இஙோக

ோபானற

சில

தீய

ொதாகததிரககினோறாம. நமத

பிரசசிைனகள

ொசாறபமாகததான

ஏறபடட

நைடொபறற

நாடடல

வநதாலம

ொவளிவரகினறன. சமதாய

விைழவகளின

நலைன

நாளகக

உணைமச நாள

இத

அைவ

ொவளியலககக

கரததில

ொகாணட

இத

ோபானற சமபவஙகைள இஙக கறிபபிடகினோறாம. சமபவம 01 கணவைன விடட, கணவனின அககா மகைனத ோதடம மைனவி? மைனவிககம

பிளைளகளககம

உைழததக

ொகாடகக

ோவணடம,

சநோதாஷமாக

வாழைவகக ோவணடம எனபதறகாக நாடைடவிடட பல ஆணடகள ொவளிநாடடல


உைழதத ஓடாயப ோபாய இலஙைக வநதார ஒர சோகாதரர. இலஙைக வநத ஒர சில மாதஙகளில ோநாயாளியாக மாறினார. ோநாயாளிக கணவனடன, மைனவி வாழகிறாள எனற

பரதாப

அனப

மககள

மததியில

இநத

கடமபதைதப

பறறி

நிைறயோவ

ஏறபடடரநதத. திடொரன

மைனவிககம

இனொனார

ொபணணககம

இைடயில

ஏறபடட

சணைட

காரணமாக கடமப உறவ ோகளவிக கறியாகம பகமபம ஒனற ொவடததத. ஆம மனற பிளைளகளின தாயான கறிபபிடட ொபணணின கணவர ொவளிநாடடல ோவைல

பாரககம

காலததில

வடடககக ீ

காவலாக,

ொபணகைளப

பாதகாககம

ோபாலிஸகாரனாக வடடககள ீ நைழநதான கணவனின அககா மகன. 'ோவலிோய பயிைர ோமயநத கைதயாக' அககா மகனககம கறிபபிடட ொபணணககம இைடயில

கலலத

ொதாடரப

ொமலலத

தளிர

விடடத.

தறோபாத

அநதக

கடமபததிறகள ஏறபடடளள பிரசசிைனகள இரணட மதலாவத

:

பிளைளையத

கறிபபிடட தவிரவளள

ொபணணககப இரணட

பிறநத

மனற

பிளைளகளம

பிளைளகளில

கணவனின

அககா

மதத

மகனககப

பிறநத கழநைதகள எனபத இபோபாத ொவளியாகியளளத. இத மைனவி ொகாடககம வாககமலம. இரணடாவத : கணவன எனகக இனிோமல ோவணடாம கணவனின அககா மகன தான எனகக

ோவணடம

மகைன

எனகக

கணவைனயம

மணமடததத

எனைனயம

தாரஙகள. இத

பிரததவிடட மைனவி

கணவனின

ைவககம

அககா

கணடபபான

ோகாரகைக. ொவளிநாடடப

பயணம

ொவளிநாடதான

தீரவ

தநத எனற

விபரததைதப பயணிபபவரகள

பாரததீரகளா? இவறைற

ொதாழிலககாக

ொகாஞசம

சிநதிததப

பாரஙகள. சமபவம 02 மைனவிைய விடட ோவற தைணவிையத ோதடய கணவன. மைனவிககாகவம, பிளைளகளககாகவம ொசாதத ோசரகக, சகமாக வாழைவககொவன ொவளிநாடடகக

ொசலல

ஆைசபபடடான

கணவன. தமககாக

உைழககச

ொசலலப

ோபாகினறாோர அவரகக நாம உதவ ோவணடம எனற எணணததில கடன வாஙகி கணவைன ொவளிநாடடகக அனபபினால மைனவி.


இரணட பிளைளகளின தகபபன ொவளிநாடடககச ொசனற ஆற மாதஙகளில ோவற ஒர

ொபணணடன

கறபமைடகிறாள. ொவளிநாடடறக

ஏறபடததிக நாடடல

ொசனறதம

ொகாணட

வாழம ோவற

தவரான

ோபாத

ொதாடரப

கடடய

ஒரததியடன

காரணமாக

மைனவியடன

ொதாடரைப

அவளம

இரநதவன

ஏறபடததி

இபோபாத

கடடய மைனவியம ொபறற கழநைதகளம தனககத ோதைவயிலைல எனறம தான ோதடக ொகாணட ைவபபாடடதான தனகக ோவணடம எனறம அடமபிடககினறான. மைனவிோயா

ொபறற

பிளைளகைள

காபபாறற

மடயாமலம,

வாஙகிய

கடைன

அைடகக மடயாமலம அலலல படடக ொகாணடரககினறாள. அனபின தாயமாரகோள இத

யாரால

யாரகக

ஏறபடட

விைன? ோவளிநாடட

வாழவதான

தீரவ

எனறால

உஙகள எதிரகால வாழவின நிைல எனனவாகம? சமபவம 03 ொகாழமைபச ோசாரநத ஒர சோகாதர கைவததகக ோவைலககச ொசலகிறாள. அவள திரமணம ொசயத சில நாடகளில கணவன தலாக விடடவிடகினறான. அவளகக 10 மாத கழநைத ஒனறம இரககினறத. கைவததகக ோவைலகக வநத சில நாடகளில உடல

நலம

சரயிலலாமல

ோசரககபபடகினறாள. அஙக

ோபாயவிடகினறத.

மரததவரகள

அவளைடய

மரததவ

மைனயில

ோநாயககான

காரணமாக

ொசானன ொசயதி அைனவைரயம ஆசசரயததில ஆழததியத.

ஆம

10

மாத

கழநைதைய

விடடவிடட

ொவளிநாடடகக

வநதாள.

கழநைத

கடபபதறகாக சரககம பால அஙகம அவளகக சரகக ஆரமபிதததன விைளவாக அவளைடய ோநாய ோமலம அதிகரததத. மனற நாடகள மரததவ மைனயில தஙகி ைவததியம

பாரததவர.

இலஙைககக

அனபபம

அனபபாமல

தான

தான பட

ோவைலகக

ோகடடம

வாஙகிய

அவர

ொவளிநாடட

வநத

வடடக ீ

கறிபபிடட ோவைல

காரரடம

ொபணைண வாயபப

தனைன

இலஙைககக

நிறவனததிடோம

ஒபபைடதத விடடார. அநநிறவனமம அவைர இலஙைககக அனபபாமல மீ ணடம மீ ணடம பலரககம விறக ஆரமபிததாரகள.

கடமபதைத வாழ ைவபபதறகாக ொவளிநாட ொசலலம ொபணகோள இநதச சமபவம உஙகைள உறததவிலைலயா? பிளைளகக பால ொகாடபபைத விட உஙகள ொதாழில தான உஙகளகக மககியமானதா?


சமபவம 04 மகைள

நனறாக

படகக

ைவகக

ோவணடம

எனபதறகாக

ொவளிநாடட

ோவைலவாயைபத ோதட தநைத மததிய கிழகக நாட ஒனறிறக ொசலகினறார. மகைள வளரககம ொபாறபப தாயிடததில வழஙகபபடகினறத. தாோயா மகைள நனறாக படகக ைவகக

ோவணடம

எனபதறகாக

பாடசாைல

மடடமலலாமல

ோமலதிக

வகபபகளககம அனபபகினறாள. ோமலதிக வகபபகக ொசனற இளம வயத ொபண பிளைள ஒர ஆடவனடன ொதாடரப ஏறபடட காதல வயபபடகினறாள.

தநைத

ொவளிநாடடல. தாோயா

வடடல. ீ தனத

பிளைளோயா

காதலனடன

காதல

மயககததில இரககினறாள. தாோயா மகளகக இைறவைனப பறறியம, இஸலாதைத பறறியம ொசாலலிப பாரககிறாள ஆனால அவன தான தனகக ோவணடம எனற 15 வயதககம

கைறநத

கணவனககம

அநத

சிறமி

ொசாலவதறக

காதல

மயககததில

பயநத, மகைளயம

தாயடன

சரயான

வாதிடகினறாள.

வழிகக

ொகாணடவர

மடயாமல தினமம கணண ீரம, கமபைலயமாக காலதைதக கழிககினறாள தாய.

இநத

நிைலககக

காரணம

யார? ொவளிநாடட

உைழபபகக

ஆைசபபடட

ொசலலம

கணவரகள இைத கவணிகக மறபபோதன?

சமபவம 05

திரமணம

நடநத

சில

நாடகளிோலோய

மைனவிையப

பிரநத

ொவளிநாடடறக

ொசலகினறான கணவன. கணவன அனபபம பணததில கலலக காதலனடன காமக களியாடடம

நடததகினறாள

மைனவி.

இறதியில

கறபமாகி

கழநைதயம

கிைடககினறத.

கலலக

காதலன

இரோவாடரவாக

மலமாக

கழநைதைய

வடடககளோளோய ீ பைததத விடகினறாள. விபரம அறிநதவரகள மலம அடதத நாள ொசயதி கிைடதத ோபாலிஸ அவைளயம, கலலக காதலைனயம ைகத ொசயகிறாரகள. இவவளவ விஷயஙகளம நடநத பின தான கணவனகக ொசயதிோய கிைடககினறத.

கடடய கணவன ொவளிநாடடல கலலக காதலனடன காமக களியாடடததில மைனவி உளநாடடல. இபபட எததைன சமபவஙகள?


ொபாரளாதாரதைத ோதடவதில தவரலைல. ொபாரளாதாரதைத

ோதடவதில

ஆரவம

காடட

ோவணடம

எனற

அலலாஹ

திரமைறக கரஆனில கறிபபிடகினறான.

சிலைரவிட

மறறம

ொகாளளாதீரகள!

சிலைர

ஆணகளகக

அலலாஹ அவரகள

ோமனைமபபடததியளளதில

பாடபடடதில

பஙகணட.

ோபராைச

ொபணகளகக

அவரகள பாடபடடதில பஙகணட அலலாஹவிடம அவனத அரைள ோவணடஙகள! அலலாஹ ஒவொவார ொபாரைளயம அறிநதவனாக இரககிறான. (அலகரஆன 4:32) ொபாரளாதாரதைத ோசரபபதில, அதறகாக பாடபடவதில எநதத தைடயம மாரககததில இலைல. மாறாக அதறகாக பாடபடபவரகள தானம, தனத கடமமம, உறவம அதன மலம

வழிொகடாத

வணணம

அதைன

கவணமாக

ைகயால

ோவணடம. யாராவத

ொவளிநாட ொசனறதான உைழகக ோவணடம எனற இறதி மடவில இரநதால அவர தனத மைனவிையயம தனனடன அைழதத ொசலலஙகள. வயத வநத பிளைளகள இரநதால கணடபபாக மடநதவைர உளநாடடோலோய உஙகள ொதாழிைல அைமததக ொகாளள மடவ ொசயயஙகள. ொவளிநாடட வாழைவ ோநசிககம கணவரகோள இத உஙகள சிநதைனகக! ொபாரளாதாரதைத ொசலலம

ொபரககிக

கணவரகோள!

ொவளிநாட

ொசலலம

களமிறஙகம

ொகாளவதறகாக

கணவனின

ொவளிநாடட

இயலாைமககாக

மைனவிமாரகோள! ொபறோறாரன

இளம

வாழைவ

தஙகள சைம

அனபான

அைழபபாக

சிரழிதத

இமைம

இநத

மறைம

ஆககதைத வாழைவப

உைழபைப

நீகக

மஙைககோள!, இைளஞரகோள! அததைன

நமபி

உைழபபககாய

ோபரககமான

ொவளியிடகினோறாம. பாழாககம

ோநாககிச

இரடட

கடமப வாழைவ

ஒர

வாழைவ ோநாககி

ொசலவைத விடதத ொவளிசசதைத ோநாககி வாரஙகள. ஒர ரபாயாக இரநதாலம கடடய

மைனவியடனம, ொபறற

பிளைளயடனம, ொபறொறடதத

ொபறோறாரடனம

ோசரநத உளநாடடல உைழதத சநோதாஷமாக வாழவதறக எததனியஙகள.

சடடம

சதராவம அதன சடடஙகளம M.T.M.பரஸான - சிலாபம சதரா எனறால எனன?


'சதரா' எனம அரபப பதம 'தடபப', 'அைண' எனம கரதைதத தரகினறத. ஒர ொதாழைகயாளி கறகோக

தான

ஊடறதத

ொதாழகினற

ொசலலாமல

ோவைளயில

இரபபதறகாக

தன

மனனால

ோவணட, தான

எவரம

ஸூஜூதில

தைல ைவககம இடததிறக ொநரககமாக ஏறபடததம ஏதாவத ஒர ொபாரள 'சதரா – தடபப' எனபபடம. சதராவின அவசியம 'சதராைவ

(தடபைப)

ோநாககிோய

தவிர

நீஙகள

ொதாழாதீரகள!

நீஙகள

(சதராவடன ொதாழம ோவைளயில) உஙகளகக மனனால யாைரயம நடகக விடாதீரகள. மீ றி அவரகள நடகக மறபடடால அவோராட சணைடயிடஙகள. ஏொனனில, அவரடன (அவரன) ோதாழன (ைஷதான) இரககினறான' என நபி (ஸல) அவரகள கறினாரகள. அறிவிபபவர : இபன உமர (ரலி)

நல : ஹாகிம - 921, மஸலிம - 2 ஃ 268,

ைபஹகீ – 3261 ோமறகறிதத நபிொமாழியிலிரநத பினவரம சடடஙகைள நாம பரநத ொகாளள மடயம: •

சதரா ைவததத ொதாழவத கடடாயக கடைமயாகம.

சதரா இனறி ொதாழம ொதாழைக கைறபாடைடயத. ஏொனனில, 'சதராைவ

ோநாககிோய தவிர ொதாழாதீரகள' எனற வாசகததிலிரநத 'நீஙகள ொதாழதால சதராவடன தான ொதாழோவணடம' எனம கரதத ொதானிககிறத. இதிலிரநத ொதாழைக மழைம ொபற சதரா அவசியம எனபத பலபபடகிறத. •

இஙக

நபிகளார

ொதாழைக

கடைமயான

எனற

பிரததச

கடடைளயிடடரபபதிலிரநத ொதாழைகயின

ோபாதம

ொதாழைக

எமத

சதரா

உபரயான

(ஸூனனத)

ொசாலலாமல

பரள

ைவபபத

- ஸூனனத கடடாயக

ொபாதவாக எனம

அைனதத

கடைமயாகம

எனபத

ொதளிவாகினறத. இமாமின சதரா மஃமமகளககம ோபாதமானத இமாமடன ஜமாஅததாக ொதாழம ொதாழைகயில இமாம தனகக மனனால ைவததிரககம சதராோவ மஃமமகளின சதராவாக கரதபபடம. 'நபி (ஸல) அவரகள ொபரநாள அனற (ொதாழவிபபதறகாகத திடல ோநாககி) ொசலலம

ோபாத

மனனால

அத

அவரகளககப

ஈடடைய

எடதத

நாடடபபடடதம பினோன

வரமாற

அைத

இரபபாரகள.

ோநாககித பயணததின

ொசயபவரகளாக இரநதனர.' அறிவிபபவர : இபன உமர (ரலி) சதராவின அளவ – உயரம

கறவாரகள.

நல : பகார – 494

அவரகளகக

ொதாழவாரகள. மககள ோபாதம

இவவாற


'உஙகளில ஒரவர ொதாழம ோவைளயில அவரகக மனனால கதிைரயின பினபகதியளவ

ோபானற

(உயரம)

அளைவ

அவர

ஆககிக

(சதராவாக)

ொகாளளடடம.' அறிவிபபவர : தலஹா (ரலி) 'ொதாழைககக

ைவககம

அவரகளிடம

நல : மநதகா இபனல ஜாரத : பககம - 65

தடபப

பறறி

ோகடகபபடடத.

தபக

யததததின

அதறகவரகள

ோபாத

நபி

(ஸல)

வாகனததின

'(ஒடடக)

பிறபகதியிலளள கசசியின அளவ' எனற கறினாரகள. அறிவிபபவர : ஆயிஷா (ரலி)

நல : மஸலிம - கிதாபஸஸலாத - 265

ோமறகறிதத நபி ொமாழிகளிலிரநத பினவரம விடயஙகைள பரநத ொகாளள மடயம: •

ொதாழம நபர தனகக மனோன ைவககம சதராவானத பிறரகக நனக

பலபபடக கடய அைமபபில உயரமாக இரததல ோவணடம. •

வாகனததின

பினபகதியிலளள

கசசி

உயரமைடயதாகம. எனோவ, ைவககபபடம

சமார சதரா

ஒர

மழம

கைறநதத

ஒர

அளவ மழம

உயரமைடயதாக இரததல ோவணடம. சதரா

பிறர

காணம

விதததில

உயரமாக

இரததல

ோவணடம

எனபதைன

பினவரம நபிொமாழி உறதிபபடததகினறத. 'உஙகளில ஒவொவாரவரம ஓர அமைபோயனம

நடட

ைவதத

ொதாழைகயில

ஒர

தடபைப

ஏறபடததிக

ொகாளளஙகள.' அறிவிபபவர : ஸபரா இபன மஅபத (ரலி) நல : ஹாகிம •

உயரம அவசியமறறதாயின 'நடடைவதத' எனற ொசாற பிரோயாகததிறக

பதிலாக 'கிடததி ைவதத – கறகோக ைவதத' எனற கறியிரககலாம. 'நடட ைவதத'

எனபதிலிரநோத

சதரா

உயரமாக

இரததல

ோவணடம

எனபத

ொதளிவாகினறத. ோகாடைட சதராவாக ொகாளளலாமா? நிலததில

ஒர

ோகாடைட

வைரநதம

சதராவாக

பயனபடததலாம

எனற

கரததில வரம நபிொமாழி 'மழதரப' எனம மறககபபட ோவணடய தரததில அைமநத பலகீ னமான ொசயதியாகம. சதராைவ எஙோக ைவபபத? 'நபி

(ஸல)

அவரகள

ொதாழம

இடததிறகம

(சதராவாகக

ொகாணட)

சவறறககமிைடோய ஓர ஆட நடமாடமளவகக இைடொவளி இரநதத.' அறிவிபபவர : ஸஹல இபன ஸஃத (ரலி) நல : பகார – 496, மஸலிம - 879 ொதாழைகயாளி ஸூஜூதககாக ொநறறிைய பமியில ைவககம ோபாத சதரா அவர தைலகக ொநரககமாக இரததல ோவணடம. எவறைறொயலலாம சதராவாக பயனபடதத மடயம?


நபி (ஸல) அவரகள, ஈடடைய (பகார -495), ஒடடக ோசணததின பினனாலளள கசசிைய (மஸலிம - 265), சவைர (பகார – 496), தணகைள (பகார – 502), கடடைல (பகார – 508), கால நைடகைள (பகார – 507), மனிதரகைள (பகார – 513) ஆகிய அைனதத ொபாரடகைளயம சதராவாகக ொகாணட ொதாழதளளாரகள. சதராவககள அததமீ றி நைழநதால? •

சதராவககள அததமீ றி நைழவத மிகபொபரய பாவம

'ொதாழபவரகக கறகோக ொசலபவர, அதனால தமகக ஏறபடம பாவதைத பறறி அறிநதிரநதால அவரககக கறகோக ொசலவதறகப பதில 40 நாடகள நினற ொகாணடரபபத அவரகக நலலதாகத ோதானறம' எனற நபி (ஸல) அவரகள கறினாரகள. அறிவிபபவர : அப ஜூைஹம (ரலி) நல : பகார – 510 •

அததமீ றி நைழபவன ைஷதான

'உஙகளில எவோரனம தமகக மனனால 'சதரா – தடபப' ைவததக ொகாணட ொதாழம

ோபாத, யாராவத

ோவணடம.

அைத

அவர

கறகோக

ொசலல

எதிரததால

மயனறால

அவரடன

அவைரத

சணைடயிட

தடகக

ோவணடம.

ஏொனனில, அவர நிசசயமாக ைஷதானாவார.' எனற நபியவரகள கறினாரகள. அறிவிபபவர : அப ஸயீத அல கதர (ரலி)

நல : பகார - 509

மனித ோநயம

உதிரம ொகாடபோபாம உயிைரக காபோபாம எம. ஷமசலலஹா: நளளிரவில கதவ தடடபபடம சததம. திறநத விசாரககம ோபாத, எனத தாயாயர கார விபதத

காரணமாக

அவரகக

இரணட

மரததவமைனயில யனிட

இரததம

அனமதிககப

ோதைவ, இரததம

படடரககினறார, தநத

எனத

எனோவ

தாயாைரக

காபபாறறஙகள| எனற தனத தாயாரககாக மகன ொகஞசிக ொகாணட நிறகினறார. உடோன தனனாரவ இரதத தானக கழகததின ொபாறபபாளர, உஙகள தாயாரன இரததப பிரவ

எனன?| எனற

ோகடக, அவர

இரததப

பிரைவக

கறகினறார. இரதத

தான

கழகததின ொபாறபபாளர அைமதியாக, உஙகள இரததப பிரவ எனன எனற ோகடகம ோபாத, எனத

இரததப

பிரவம

அத

தான. எனினம

நான

இதவைர

இரததம

ொகாடதததிலைல. பயமாக இரககினறத| எனற மகன கறகினறார. இத ோபால, மைனவிககப பிரவச ோவதைன, அறைவ சிகிசைச எனற ஓோடாட வரம கணவனிடம, நீஙகள உஙகள இரதததைதக ொகாடதத விடட, நீஙகள ோகடகம இரததப


பிரைவ வாஙகிக ொகாளளஙகள எனற ொசானனால அநதக கணவனின மகததில இறககம ஏறபடட விடகினறத. அமமகததில ோபயைறநதாறோபால ஒர ோதாறறம! தாையக காகக தனயன எபபட மைனகினறார? மைனவிையக காகக கணவன எபபட மன

வரகினறார?

எனற

பாரஙகள.

உதாரணததகக

இநத

உறவகள

ொசாலலபபடடளளன. இத ோபாலோவ தநைதகக மகனம, தநைத தன பிளைளகளககம இரததம ொகாடகக மனவரவதிலைல. அணணன தமபிககம தமபி அணணனககம ொகாடகக மனவரவதிலைல. தன இரதத பநததைத அதிலம கறிபபாக கரஆனம ஹதீசம மனனரைம ொகாடதத ோபணச ொசாலகினற தாைய ஒர மகன ோபணவதிலைல. மிகப ொபரம தியாகதைத இநத மகனககாக தாய ொசயகினறாள. அநதத தாயின உயிைரக காகக மகன இரததம ொகாடகக மறககினறான. மனிதனகக அவனத

அவனத

தாய

பாலரநதம

ொபறோறாைரக

பலவனததகக ீ

பரவம

இரணட

கறிததம

ோமல

வலியறததியளோளாம.

பலவனபபடடவளாகச ீ

ஆணடகள. எனககம, உனத

அவைன

சமநதாள.

ொபறோறாரககம

அவன நனறி

ொசலததவாயாக! எனனிடோம திரமபி வரதல உணட. (அலகரஆன 31:14) இநத வசனததில தாய மகனககச ொசயயம தியாகதைத உணரததி, நனறி ொசயயச ொசாலகினறான. ஒர

தாயகக

மகன

இரததம

ொகாடககம

சநதரபபம

அளபபரய

சநதரபபம அலலவா? அலலாஹவககம, தாயககம நனறி ொசலததவதறக இைதவிட இனொனார

சநதரபபம

வாயககமா?

எனற

சிநதிதத

இநதச

சநதரபபதைதப

பயனபடததிக ொகாளள ோவணடாமா? ஒர மனிதர

நபி

(ஸல) அவரகளிடம, 'நான அறபோபாரல

கலநத ொகாளளடடமா?'

எனற ோகடடார. நபி (ஸல) அவரகள, 'உனககத தாய தநைதயர இரககினறனரா?' எனற ோகடடாரகள. அவர, ஆம ொசனற)

அவரகள

எனறார. நபி

இரவரககாகவம

(ஸல) அவரகள, '(அபபடயானால உனைன

அரபபணிததக

திரமபிச

ொகாள'

எனற

கறினாரகள. அறிவிபபவர : அபதலலாஹ பின அமர (ரலி), நல : பகார 5972 இதன பட ஒர தாயககாக மகன தனைன அரபபணிபபதறக தனகக வாயதத ஒர ொபானனான தரணம எனொறணணி தன கடைமையச ொசயயாமல இநத மகன தபபி ஓடகினறார. உணைமயில

இவர

தன

ொசயகினற மிகப ொபரம தோராகமாகம.

தாயகக

அலலத

இரதத

பநதஙகளககச


தன

உறவினைர, இரதத

பநதஙகைள

ஆதரபபதறக, தான

மதன

மதல

மன

வரவைத விடட விடட, தனத இரதததைத ஒர ொசாடட கட இழககத தயாராகாமல அடததவர இரதததைதத தாைர வாரபபதறகாக வநத நிறபத மதல தர சயநலமம வடகடடய தோராகத தனமம ஆகம. தனனிடததில ஓடவத மடடம தான இரததம! அடததவரடததில ஓடவத ஆறற நீர எனபத

ோபால

உளளவரகள

அடததவரன நடநத

ொதரகினறோதா

இரதததைதப

ொபறவதில

ொகாளகினறாரகள.

அதோபால

தான

தனகக

இஸலாமிய

எபபட

மறறவரகளககம

சமதாயததில

இரததம

ொபரதாகத

ொபரதாகத

ொதரயம

எனற

எணணவத கிைடயாத. இரதத

பநததைத

ஆதரககம

இதறக

மனனரைம

எனறால

ொபாரளாதார

நனைமையப

பறறித

ொகாடததிரபபாரகள. அடபபைடயில

ொதரநதிரநதால

ோமலம

ஆதரபபத

மஸலிமகள

உறவினரகைள

மடடம

தான

ஆதரபபத

எனற

விளஙகிக

ொகாணடதம இனொனார காரணமாகம. ோநாயாளியாகக உறவினைர

கிடககம

ஆதரபபத

ோசைவயான

இரதத

உறவினரகக

தான

எனற

தானததிறக

தன

உடலால

விளஙகிக

இஸலாமிய

பணிவிைட

ொகாணடால சமதாய

இைத

மககள

ொசயவதம

விட

உயரநத

நிசசயமாக

மன

வரவாரகள எனற நமபிகைகயடன எதிரபாரககலாம. உறவினரகளகக

இரததம

வழஙகதல

எனபத

நாம

ஒரவைர

சாவிரநத

காதத

வாழவளிதோதாம எனற நனைமையப ொபறவதடன உறவினைர ஆதரதோதாம எனற அடபபைடயில இரணட மடஙக நனைமகைளப ொபறறவரகளாகினோறாம. நான

பளளிவாசல

இரநத

ோபாத

நபி

(ஸல) அவரகள, 'ொபணகோள! உஙகளின

ஆபரணஙகளிரநோதனம தரமம ொசயயஙகள' எனற கறினாரகள. நான (என கணவர) அபதலலாஹ

(ரலி)

ககம,

என

அரவைணபபில

உளள

அனாைதகளககம

ொசலவளிபபவளாக இரநோதன. எனோவ என கணவரடம, 'நான உஙகளககாகவம, எனத அரவைணபபில உளள அனாைதகளககாகவம எனத ொபாரைளச ொசலவ ொசயவத தரமமாகமா? என அபதலலாஹ

நபி

(ஸல) அவரகளிடம

(ரலி) அவரகள

ோகடட

அலலாஹவின

வாரஙகள' எனற

ததரடம

நீோய

ோகள

கறிோனன. எனற

கறி

விடடார. எனோவ

நான

நபி

(ஸல) அவரகளிடம

ொசனோறன. அவரகள

வடட ீ

வாயில

ஓர

அனசாரப ொபணணம இரநதார. அவரத ோநாககமம எனத ோநாககமாகோவ இரநதத. அபோபாத

பிலால

(ரலி)

வநதார.

அவரடம

நான

எனத

கணவரககம

எனத

பராமரபபில உளள அனாைதகளககம ொசலவளிபபத தரமமாகமா? எனற நபி (ஸல)


அவரகளிடம

ோகளஙகள. நாஙகள

யார

எனபைதத

ொதரவிகக

ோவணடாம

எனக

கறிோனன. உடோன அவர நபி (ஸல) அவரகளிடம ொசனற ோகடட ோபாத நபி (ஸல) அவரகள, அவவிரவரம யார? எனக ோகடடாரகள. அவர, ைஜனப எனற கறினார. நபி (ஸல) அவரகள, எநத மைனவி' எனற நனைமகள

ைஜனப? எனற

கறினார. உடோன

உணட.

ஒனற

ோகடடதம நபி

பிலால

(ரலி), 'அபதலலாஹவின

(ஸல) அவரகள, 'ஆம! ைஜனபகக

ொநரஙகிய

உறவினைர

இர

அரவைணதததறகரயத.

மறொறானற தரமததிறகரயத' எனற கறினாரகள. அறிவிபபவர : ைஜனப (ரலி), நல : பகார 1466 இஙக அபதலலாஹ பின மஸஊத (ரலி) அவரகளின மைனவிகக உறவினரகைள ஆதரதததறகாகவம, தரமம

வழஙகியதறகாகவம

இரணட

வித

ககள

இரபபதாக

அலலாஹவின ததர (ஸல) அவரகள கறவைத நாம காணகினோறாம. அஹமதில வரம அறிவிபபின பட, இநத தரமததின மலம நரகததிரநத தான பாதகாககப பட ோவணடம எனற அபதலலாஹ பின மஸஊத (ரலி) அவரகளின மைனவி ோகாரகைக ைவதததாகவம அைத நபி (ஸல) அவரகள அஙகீ கரதததாகவம இடம ொபறறளளத. எனோவ

இநத

ஹதீஸின

அடபபைடயில

உறவினரகைள

ஆதரபபதன

மலம

நரகததிரநத நமைமக காததக ொகாளளம பாககியம கிைடககினறத. இதோபால

உறவினரகள

அலலாத

இஸலாமிய

சோகாதரரகளகக

நாம

இரததம

வழஙகைகயில ஒர மஸலிம இனொனார மஸலிமகக உதவி ொசயதார எனற அடபபைடயில நமககக க கிைடககினறத. ஒர

மனிதைன

வாழ

ைவததவர

எலலா

மனிதரகைளயம

வாழ

ைவததவர

ோபாலாவார (அலகரஆன 5:32) மஸலிம அலலாத மககளகக நாம இரதத தானம ொசயயம ோபாத, இஸலாம இத ோபானற ஈநத இணககமாக நடககச ொசாலகினறத எனற அவரகளகக உணரததம விதமாக,

இஸலாம

கறம

மனித

ோநயதைத

எடததக

காடடம

விதமாக

அைமகினறத. இஸலாதைத

அவரகளிடம

எடததச

ொசானோனாம

எனற

கணோணாடடததில

இநத

இரதத தானம நனைமையப ொபறறத தரகினறத. எனோவ

இரதத

தானம

சோகாதரததவதைதப

பைற

ொசயோவாம.

இரதத

சாறறோவாம.

பநததைதப

இஸலாததின

மககளிடம எடததக காடட இைற திரபதிையப ொபறோவாம.

ோபணோவாம.

மனித

ோநயதைத

இனிய இதர


அறியாைமவாத கடடககைதகளககம ஆதாரஙகளககம மததியில சனியம ொதாடர 2

சனியததின மலம பாரதரமான விைளவகைள ஏறபடதத மடயம எனற ஒர வாதததிறகாக ைவததக ொகாணடாலம, நபிகள நாயகம (ஸல) அவரகளககச சனியம ொசயயபபடடதாகக கறம ஹதீஸ ஏறகத தககதலல எனபத கறிதத நாம

ஆயவ

ொசயத

வரகிோறாம.

நமமைடய திரககரஆன தமிழாககததில இத கறிதத நாம எடதத ைவதத எநத

வாதததககம

இஸமாயீல

ஸலஃபி

உரபபடயான

ஒர

பதிைலயம

ைவககபபடட

அவரகளின

தரவிலைல எனபைதயம பாரதத வரகிோறாம. நபிகள

நாயகம

மனநிைல

(ஸல) அவரகளககச

பாதிககபபடடரநதால

கரமாரகள

ஆனமிக

சனியம

யதரகள

நபிகள

ஆறறலமிககவரகள

எனற

நாயகதைத எணணி

விட

யத

இரபபாரகள

எனபைதயம ஒர காரணமாக மன ைவதத நபிகள நாயகததககச சனியம ைவததிரகக மடயாத எனபைத நிரபிதோதாம. இைதயம

இஸமாயீல

அடதத, சனியம

ொசயத

ஸலஃபி யதரகைள

பினவரமாற

ஆனமீ க

ஆறறல

மறககிறார:

மிககவரகள

எனற

எணணியிரபபாரகளாம. சனியதைத ஆனமீ கமாகோவா, அறபதமாகோவா மககள கரதவிலைல. அைதத

தீய

சகதிகளின

தைணயடன

ொசயயம

ஒர

தீய

ோவைலயாகத தான மககள கரதினர. இவர

கறிபபிடடளள

வசனஙகளில,

அவரகளின உளளஙகள அலடசியம ொசயகினறன. இவர உஙகைளப ோபானற மனிதர

தவிர

ோவற

யார?

பாரததகொகாணோட

இநத

சனியததிடம

ொசலகிறீரகளா? எனற அநீதி இைழதோதார மிகவம இரகசியமாகப ோபசகினறனர (21:3) எனபதம ஒனறாகம.


சனியம

ொசயோவாைரச

சாதாரண

மனிதரகளாகத

தான

அனைறய

மககள

கரதியளளனர எனபைத இநத வசனம ொதளிவாக உணரததகினறத. எைதயம மிைகபபடததிப ோபசிப பழகியதால, சனியதைதயம அறபதம-ஆனமீ கம எனற மிைகபபடததி,

மறககம

மனநிைலகக

மககைளக

ொகாணடவர

மயறசிககினறார. இவர ொசயத காடடய அறபததைத விட யதரகள ொபரய அறபதம ொசயத காடட

விடடாரகள.

அறபதம

ொசயதவைரோய

மநதிர

சகதியால

வழததி ீ

விடடாரகள எனற ஒரவர கட விமரசனம ொசயயவிலைல. அைதக காரணம காடட ஒரவர கட இஸலாதைத விடட விடட மதம மாறிச ொசலலவிலைல. எவவித சாதனதைதயம பயனபடததாமல சீபைபயம, மடையயம பயனபடததி இைறத ததைர வழததினாரகள ீ எனபத தவறான தகவல எனபத இதிலிரநத ொதளிவாகினறத. இநதப

பநதியிலம

ஒரவரம

சனியததின

மலம

நபியவரகள

விமரசிககவிலைல, இஸலாதைத

வழததபபடடதாகவம ீ

விடடம

ொவளிோயறவிலைல.

எனோவ, சனியம ொசயயபபடடதாகக கறம ஹதீஸ ொபாயயானத எனகிறார. நபி

(ஸல)

அவரகளககச

சனியம

ொசயயபபடடதால,

இலலறததில

ஈடபடாமோலோய ஈடபடடதாக நிைனததாரகள. இத அவரகளத மைனவிமாைரத தவிர ோவற எவரககம ொதரயவராத. எனோவ, எவரம விமரசிககம நிைலோயா, இைதக காரணம காடட இஸலாதைத விடடம ொவளிோயறம நிைலோயா ஏறபட வாயபப இலைல. அடதத, தனககச

சனியம

ைவககபபடடளளத

எனபத

நபிகோக

இறதியில

தான ொதரய வநதத. அபபடயிரகக யதரகள இவைர வழததி ீ விடடனர என மககள விமரசிததிரபபாரகள, இவர ொசயத அறபதததால இவைர நமபினால யதரகள

இவைர

மஸலிமகள

விட

ொபரய

எணணி

அறபததைதச

இரபபர

ொசயத

எனற

விடடாரகோள

வாதஙகளம,

என

யகஙகளம

அரததமறறைவகளாகம. இைறத

ததரகளகக

வழஙகி,

நமபிகைக

எதிராக ொகாணட

இததைகய மககைள

அறபத

சகதிைய

அலலாஹ

நிசசயம

எதிரகளகக தடமபரளச

ொசயதிரகக மாடடான எனபதால நபிகள நாயகம (ஸல) அவரகளகக சனியம ைவககபபடடரககோவ மடயாத எனபதில ஐயமிலைல. எலலா

விடயததிலம

யகம

ொசயதவர,

தறோபாத

அலலாஹவின

விஷயததிலம யகம ொசயகிறார. அதவம பிைழயான யகம! மதலில சனியதைத ஆனமீ கம-அறபதம எனகிறார. சனியததால நபி (ஸல) அவரகள

மடககபபடடாரகள-வழததபபடடாரகள ீ

எனற

சிததரககினறார.

பினனர, இைறத ததரகக எதிராக இததைகய அறபத சகதிைய எதிரகளகக அலலாஹ

வழஙகியிரகக

மாடடான

எனற

யகதைத

மனைவககினறார.


மடைவ

மடடம

நபிகள

நாயகததிறக

சனியம

ைவககபபடடரககோவ

மடயாத எனபதில ஐயமிலைல எனற உறதியாகக கறி விடகினறார. தனத கரதைத

மககள

மனதில

பதியைவகக

அவர

ைகயாளம

தநதிரஙகளில

இதவம ஒனற. நபிகள

நாயகம

ஹதீஸகள

(ஸல) அவரகளககச

நபிகள

பாதிககபபடடதாகத விடோடாம.

நாயகம

சனியம

அவரகளகக

(ஸல)

தான கறகினறன. இைத

ோமலம

ைவககபபடடதாகக

எதறொகடததாலம

மன

மன

ொதாடரகளில

ஊகம,

கறம

யகம

நிைல நிரபிதத

எனற

அவர

தடமாறவைதயம ொசனற ொதாடரல ொதளிவபடததி விடோடாம. இைதக கவனததில ைவததக ொகாணட அடதத வாததைதப பாரபோபாம. இவரைடய

இநத

வாதமம

இவரைடய

சிநதிககம

திறனில

கைறபாடைட

உளள

உணரததகிறத.

இவர எடதத ைவககம வாதம இவரகோக எதிரானத எனபத கட இவரகக விளஙகவிலைல.

சிநதிககம

வழிவைக

இவரகக

அறோவ

ொதரயாததால

ஏறகக மாறாகப பரநத ொகாளகிறார. பதில ொசாலல மடயாத ோகளவிையச சநதிததால இத

யகம

எனற

ொசாலலி

மடததக

ொகாளகிறார. மககளம

அவைரப ோபாலோவ சிநதைனயறறவரகளாக இரபபாரகள எனற நிைனககிறார. (தனத

கடடைரயில

இடஙகளில

22

யகம

யகம

எனற

கறிபபிடட

அறிவபபரவமான வாதஙகைள அலடசியம ொசயகிறார.) சனியதைத ஆனமீ கம எனோறா அறபதம எனோறா நாம வாதிடவிலைல. அநதக கரததகக

மககைளயம

அவரகளககச

ொகாணட

சனியம

வரவிலைல.

ொசயயபபடட

நபிகள

அதனால

நாயகம

அவரகளின

(ஸல)

மனநிைல

பாதிககபபடடத எனபைத நமபினால இநத நிைல ஏறபடம எனற தான நாம கறிபபிடடளோளாம. ஒர

காரயததினால

ஒர

விைளவ ஏறபடாவிடடால ொகாளவத

விைளவ அநதக

தான அறிவ. இதவம

ஆகம. எதறொகடததாலம

யகம

கடடாயம

காரயம அலலாஹ யகம

ஏறபடம

நடககவிலைல நமககக

எனற

கறி

எனறால

அநத

எனற

பரநத

கறறததரம

லாஜிக

சிநதைனைய

அவர

மழஙகச ொசயதிரபபதால இைதயம நாம ொதளிவபடதத ோவணடயளளத. பினவரம

வசனஙகைளப

பாரஙகள!

(மஹமமோத!) அலலாஹவின அரள காரணமாகோவ அவரகளிடம நளினமாக நீர

நடநத

ொகாளகிறீர.

உைடயவராகவம ஓடயிரபபாரகள.

நீர

மரடடததனம இரநதிரநதால

உைடயவராகவம அவரகள

கடன

உளளம

உமைம

விடட

திரககரஆன 3:159

நபிகள நாயகதைத விடட மககள ொவரணட ஓடவிலைல எனபைத ைவதத அவரகள நளினமாக

நடநதாரகள

எனற

கறினால

அைத

ஊகம

எனற


கறவாரா? நபிகள நாயகம கடன சிததம உைடயவராக நடநத ொகாணடாரகள எனற இவர பரநத ொகாளவாரா? நீஙகள

அவசரபபடவத

எனனிடம

இரநதிரநதால

உஙகளககமிைடோய காரயம மடககபபடடரககம.

எனககம,

திரககரஆன 6:58

மககள உடனடயாக அழிககபபடாததால அநத அதிகாரம நபிகள நாயகததகக இலைல எனற பரநத ொகாளவத யகமா? அறிவின ொதளிவா? அலலாஹ நாடனால தவிர எனகோக நனைம ொசயயோவா, தீைம ொசயயோவா நான

அதிகாரம

ொபறறிரககவிலைல.

நான

மைறவானைத

அறிநத

ொகாளபவனாக இரநதிரநதால நனைமகைள அதிகம அைடநதிரபோபன. எநதத தீஙகம எனகக ஏறபடடரககாத. இதில

இரநத

விளஙகவதா?

நபிகள நபிகள

திரககரஆன7:188

நாயகததகக நாயகததகக

மைறவான மைறவான

ஞானம ஞானம

உணட

எனற

இலைல

எனற

விளஙகவதா? இலைல எனற விளஙகினால அத யகமா? அவரகள

கறவத

அவரகளம

ோபால

அரஷுைடய

அவனடன (இைற)வனிடம

ோதடயிரபபாரகள எனற கறவராக! ீ (மஹமமோத!)

இதறக

பல

மன

(சரணைடய)

இரநதிரநதால ஒர

வழிையத

திரககரஆன17:42

எநத

இரநதிலைல. (இனியம) உமத

கடவளகள

ோவதததிலிரநதம4

வலத

ைகயால

அைத

நீர

வாசிபபவராக

எழதவம

மாடடர!

அவவாற இரநதிரநதால வணரகள ீ சநோதகம ொகாணடரபபாரகள. திரககரஆன 29:48 அவர (நமைம) ததிககாத இரநதிரநதால அவரகள உயிரபபிககபபடம நாள வைர அதன வயிறறிோலோய தஙகியிரபபார. அவவிரணடலம கடவளகள

(வானஙகளிலம, பமியிலம) அலலாஹைவத

இரநதிரநதால

விடடம

திரககரஆன 37:143,144

அரஷுகக

இரணடம

தவிர

சீரழிநதிரககம. அவரகள

அதிபதியாகிய

ோவற

கறவைத

அலலாஹ

தயவன.

திரககரஆன 21:22 அளவறற

அரளாளனககச

சநததி

இரநதால

அவைர

வணஙகபவன என (மஹமமோத!) கறவராக! ீ

நாோன

மதலில

திரககரஆன 43:81

இநத வசனஙகள அைனததம இத நடநதிரநதால அத ஏறபடடரககம. அத ஏறபடாததால இத நடககவிலைல எனற லாஜிககின பட அைமநதளளன. அத ோபால தான

நபிகள

நாயகததகக

சனியததின

மலம

மனநிைல

பாதிபப

ஏறபடட இரநதால யதரகள தஙகள ஆனமிகதைத உயரநதத எனற ொசாலலி இரபபாரகள எனற

நாம

கறியதாக விளஙககிறார.

கறினால

சனியதைத

ஆனமிகம

எனற

நாம


நபிகள நாயகததககச சனியம ைவககபபடட அதனால அவரகளின மன நிைல பல மாதஙகள பாதிககபபடடரநதால இஸலாதைத விட யத மதம ஆறறல மிககத

எனற

தான

ொசயதிரபபாரகள.

யதரகள

அவரகள

நமபியிரபபாரகள.

அவவாற

பிரசசரம

அவவாற

பிரசசாரமம

ொசயதிரநதால

அதறக

கரஆனம மறொமாழி ொகாடததிரககம. இபபட

ஒனறோம

நடககவிலைல

ொசடயயபபடவிலைல

எனபதால

எனபதைதத

தவிர

நபிகள

ோவற

நாயகததகக

எனன

சனியம

அரததம

இரகக

மடயம? அலலாஹ கறறத தரம லாஜிக அடபபைடயில நாம வாதிடடால வழககம ோபால யகம எனற கறி நழவப பாரககிறார. அடதததாக அவர எழபபம வாதம அவரகோக

எதிரானத

எனபைதக

கட

அவரால

விளஙகிக

ொகாளள

மடயவிலைல. சனியதைத ஆனமீ கமாகோவா, அறபதமாகோவா மககள கரதவிலைல. அைதத தீய சகதிகளின தைணயடன ொசயயம ஒர தீய ோவைலயாகத தான மககள கரதினர. இவர

கறிபபிடடளள

வசனஙகளில,

அவரகளின உளளஙகள அலடசியம ொசயகினறன. இவர உஙகைளப ோபானற மனிதர

தவிர

ோவற

யார?

பாரததக

ொகாணோட

இநத

சனியததிடம

ொசலகிறீரகளா? எனற அநீதி இைழதோதார மிகவம இரகசியமாகப ோபசகினறனர (21:3)

எனபதம ஒனறாகம.

சனியம

ொசயோவாைரச

சாதாரண

மனிதரகளாகத

தான

அனைறய

மககள

கரதியளளனர எனபைத இநத வசனம ொதளிவாக உணரததகினறத. எைதயம மிைகபபடததிப ோபசிப பழகியதால, சனியதைதயம அறபதம-ஆனமீ கம எனற மிைகபபடததி,

மறககம

மனநிைலகக

மககைளக

விதைத

தான

ொகாணடவர

மயறசிககினறார. சனியதைத

ஏமாறறம

ைவததிரநதாரகள

தநதிர

எனபத

உணைம.

எனற

சனியம

யதரகள

ொசயவைதத

பரநத

ொதாழிலாகக

ொகாணட அவரகோள இபபட பரநத ைவததிரநதால சனியம ஏமாறறம தநதிர விதைத எனபத மறறிலம உணைமோய. சனியம எனபத மாொபரம அறபதம எனோறா ஆனமிகததின உயர நிைல எனோறா அவரகள கரதவிலைல எனபதம உணைம தான. இநத

நிைலயில

அவரகள

யதரகள

மனோநாயாளியாகி

யதரகளின அபிபபிராயம விதைத மாொபரம

ொசயத

எனற

நாம

சனியததினால

விடடாரகள

நிசசயம

மாறி

நபிகள

எனபத

நாயகம

(ஸல)

உணைம

எனறால

இரககம. சனியதைத

ஏமாறறம

எணணிகொகாணடரநோதாம

மதததைலவைரோய மனோநாயாளியாகக

ஆனால,

அதன

மடவதால

மலம

நமமைடய


சனியம

ொசயயம

நமமைடய

மத

கரமாரகளின

ஆனமிக

நிைல

மிக

உயரநதத எனற கரதி சனியதைத ஏமாறறம விதைத எனற தஙகள கரதைத மாறறிக

ொகாணடரபபாரகள. இைதோய

ஒர பிரசசார

ஆயதமாகக

ொகாணட

இஸலாததின பால மககள ஈரககபபடவைதத தடததிரபபாரகள எனபத தான நமத வாதம. சனியக

கைலயின

ஒடட

ொமாதத

கததைகதாரரகைளப

ோபால

நடநத

ொகாணட யதரகள சனியததால ஒனறம பணண மடயாத எனபதில ொதளிவாக இரககிறாரகள. ஆனால சனியம பறறி எதவம அறியாத இஸமாயீல ஸலஃபி கடடம சனியததால நபிகள நாயகம (ஸல) அவரகள ஆற மாத கலம மன ோநாயகக ஆளானாரகள எனற கறகிறத. எனோவ நமத வாதம இனனம உறதியாகிறத. ோமறகணட வசனததகக எதிராக சனியம பறறிய ஹதீஸ அைமநதிரபபத நிரபணமாகிறத. கடடக

கைதைய

அலடசியமாகப

ஆதரககத ோபாய

தயாராகி

விடடைதப

விடடதால

கரஆன

பினவரம

கட

இவரத

இவரகக வாசகஙகள

ொதளிவபடததகினறன. 17:94, 36:15, 26:186, 26:154, 25:7, 23:33, 23:47, 21:31, 3:184, 7:101, 35:25, 10:74, 10:13, 40:22, 9:76, 64:6, 40:50, 57:25 இவவளவ வசனஙகளின கரதைதயம 1299-1301 பககஙகளில பதிவ ொசயத

இநத

எனற

மடவ நிைறய

எணணதைத

மககள

வசனஙகளின மனதில

அடபபைடயில

பதிககிறார.

இவவளவ

எடககபபடடத வசனஙகைள

ைவததம அவர ைவககம வாதம எனனொவனறால. இநத

நிைலயில

நபிகள

நாயகம

(ஸல) அவரகளகக

யதரகள

சனியம

ைவதத அவரகைளோய மநதிர சகதியால மடககிப ோபாடடரநதால இைறத ததைர

விட யதரகள

ொசயத

காடடயத

ொபரய

அறபதமாக

மககளால

கரதபபடடரககம. (பக:1301) சனியததின மலம நபிகள நாயகம (ஸல) அவரகளகக மனநிைல பாதிபப ஏறபடடதாகக

கறம

ஹதீைஸ

நமபினால

அத

இததைன

வசனஙகளின

கரததககம எதிராக ஆகிவிடம எனற விரவாக நாம விளககி இரககம ோபாத அதறக

இவர

அளிககம

பதில

நிைறய

வசனஙகளின

அடபபைடயில

எடககபபடடத எனற எணணதைத மககள மனதில பதிககிறார எனபத தான. இநத வசனஙகள கறவதம அதன அடபபைடயில நாம எழபபிய வாதமம தவற எனறால அைத விரவாக எடததக காடட மறகக ோவணடம. நமபரகைள மடடம சடடக காடட ோமறகணட பதிைலக கறவத தான ஆயவா? இதன மலம கரஆைன ொவறம நமபராகத தான பாரககிறார. அலலாஹவின வசனஙகளகக இவரடம மரயாைத இலலாத காரணததால தான கரஆனடன ோமாதம

ஹதீஸகைளயம

தககிப

பிடககிறார.


அடதததாகப பின வரம ஆதாரதைத மனைவதத பயஙகரமான வாததைத எடதத ைவககிறார. நபி(ஸல) அவரகளகக

வழஙகபபடட

இஸரா

மிஹராஜ

எனற

அறபதோம

பலைரத தடமபரளச ொசயதளளத. இத கறிதத அவோர ோபசியமளளார. அபபட இரககம ோபாத இபபட வாதம ொசயவத நியாயமா? நாம எனன கறகிோறாம எனபைத விளஙகித தான இநத வாததைத எடதத ைவககிறாரா? அலலத விளஙகாதத ோபால நடககிறரா எனற ொதரயவிலைல. நபிகள நாயகம (ஸல) அவரகள தமைம இைறத ததர எனற நிரபிகக சில அறபதஙகைளச ொசயத

காடடனரகள. அநத

அறபதம

ொசயதவைரோய

தககி

அடககம வைகயில அவைர மனோநாயாளியாக யதரகள ஆககி விடடாரகள எனறால

சில

மககளின

நமபிகைகயில

பாதிபப

ஏறபடம

எனற

நமத

வாதததககத தான ோமறகணட பதிைலக கறகிறார. நபிகள

நாயகம

(ஸல)

மறறவரகள ொசயய

அவரகள

மடயாத

ொசயதைத

எனற

நாம

விட

ொபரய

கறினால

அறபததைத

அலலாஹ

ொசயத

இனொனார அறபததைத இவர உதாரணம காடடகிறார. அபபடயானால நபிகள நாயகம

(ஸல) அவரகைள சனியததின

மலம

யதரகள

தான

மிஃராஜுகக

அைழததச ொசனறாரகள எனகிறாரா? மககைள

நலவழிபபடததோவா, வழிோகடடல

ொசயவான.

சில

அறபதஙகள

தளளோவா

ோநரவழியில

அலலாஹ

ொசலததம.

எைதயம

இனனம

சில

அறபதஙகள வழிோகடடல தளளம. ஆனால நபிமாரகளின எதிரகள ைகயில நபிமாரகைள மிஞசம

வைகயிலான

அறபத

ஆறறைல

அலலாஹ

வழஙக

மாடடான எனபத தான நமத வாதம இநத வாதததகக இத பதிலாகமா? ோமறகணட வாதததகக அவர அளிககம இனொனார பதிலம இோத வைகயில தான அைமநதளளத. தஜஜால

எனம

இஸலாததின

மிகப

ொபரய

எதிரகக

அலலாஹ பல அறபதஙகைள வழஙகவான. அவன வானதைதப பாரதத, மைழ ொபாழி

எனறால

ொசழிபபைடயம,

மைழ

ொபாழியம,

ஏறகாோதாரன

எனொறலலாம

ஹதீஸகள

அறபததைத(?)

வழஙக

அவைன

ஊரகள

ஏறற

வரணட

மககளின

ொசழிபபறறப

கறகினறன. இஸலாததின எதிரகக

மாடடான

எனற

எபபடக

ஊரகள

கற

ோபாகம அலலாஹ

மடயம?

இநதக

ோகளவிகளகொகலலாம ஏதாவத சமாளிபபப பதிலகைள அளிபபத அவரககச சாததியமானோத! தஜஜால எனபவன நபிகள நாயகம (ஸல) காலததில வாழநத நபிகள நாயகம (ஸல) அவரகளின

அறபதஙகைளத

தககி

அடககம

வைகயில

அறபதம

ொசயதத ோபானறம கரதிக ொகாணடால தான இநத வாததைத எடதத ைவகக மடயம. இதறகம நமத வாதததககம எனன சமபநதம? அவர உளறகிறார


எனபத அவரகோக ொதரகிறத. அதனால தான இவவிரணைடயம கறி விடட பினவரமாற ொதரவிககிறார. இநதக

ோகளவிகளகொகலலாம

ஏதாவத

சமாளிபபப

பதிலகைள

அளிபபத

அவரககச சாததியமானோத! எனினம, அவர மறகக மடயாத அலலாஹவின விடயததில அவர ொசயத யகம தவறானத எனபைத நிரபிககததகக சானற ஒனைற மனைவகக விரமபகினோறன. மஸா

(அைல) அவரகள

தரசீனா

மைலககச

ொசலகினறாரகள. ஹாரன

(அைல) அவரகள சமகததிறகத தைலைம தாஙககினறாரகள. சாமிர எனபவன ஜிபரல (அைல) அவரகளின காலட மணைணயம, நைககைளயம ஒனற ோசரதத ஒர

காைளக

கனைறச

ொசயகிறான.

அத

மாட

கததவைதப

ோபானற

கததகினறத. அவன

அவரகளககக

அதறக மாடடன

காைளக

சபதமம

கனறின

உரவதைத

ொவளிபபடததினான.

இரநதத. உடோன, (மககள) இததான

உஙகள

இரடசகனம, மஸாவின இரடசகனம ஆகம. ஆனால, அவர மறநத விடடார என அவரகள கறினர. (20:88) (கறிபப: இநத இததான

வசனததில

உஙகள

சாமிர

காைளக

கடவள, மஸாவின

கறகினறத. பகால-அவரகள

கனைறச

கடவள

கறினாரகள

ொசயததம, (மககள)

எனறனர

எனற

எனற

இரபபைத

கரஆன

கால-அவன

கறினான எனற அடபபைடயில தவறான ொமாழியாககம ொசயதளளார.) அபொபாழத மககள காைளக கனைற வணஙககினறனர. ஹாரன நபி, இைத வணஙகாதீரகள எனற எவவளோவா எடததச ொசாலகினறார. மககள அவைரக ொகாைல ொசயய இதறக

மறபடகினறனர. இநத

மாறறமாக அலலத

இைத

நிைலயிலம

மிைகககம

ஹாரன

வணணம

நபியால

அறபதம

ொசயத

அவைனத ோதாறகடகக மடயவிலைல. இத கறிதத-கராமத மஃஜிஸா பறறிப ோபசம ோபாத இவோர விரவாகோவ ோபசியளளார. இஙோக

எதிரகக

அலலாஹ

அறபததைத

வழஙகியளளான. நபிகக

எதவம

ொசயய மடயாத நிைல ஏறபடடளளத. மககள பலரம தடமபரணட, நபிையோய எதிரககம

நிைலககச

ொசனறளளனர. இபபட

இரகக, இைறத

ததரகளகக

எதிராக இததைகய அறபத சகதிைய எதிரகளகக வழஙகி நமபிகைக ொகாணட மககைள, அலலாஹ நிசசயமாகத தடமபரளச ொசயதிரகக இவரன

யகம

கரஆனகக

கரஆனகக

மாறறமாக

இபபட

மரணபடடத. யகம

மாடடான

அலலாஹவின

ொசயயம

அதிகாரதைத

எனற

விடயததில இவரகக

வழஙகியத யார? இநதத

தவறான

யகததினதம, வாதததினதம

அடபபைடயில

நபி

(ஸல)

அவரகளகக சனியம ொசயயபபடடதாகக கறம ஹதீைஸ மறககம அவரத வாதம தவறானத எனபைத எவரம எளிதில உணரலாம.


அதாவத

மதலிரணட

வாதஙகளம

சரயிலைல

எனறாலம

இத

மறகக

மடயாத ஆதாரம எனற மார தடடகிறார. இஙோகயம இவரககச சிநதிககம திறன இலைல எனபத ொதளிவாகிறத. இவர எடததக காடடம ஆதாரம சரயானத தான. ஆனால, அவரத வாதம தவறானத, நபிமாரகள எனபத

காலததில

எதிரகள

சில

விதைதகைளச

உணைமோய. ஆனால, அநத

விதைத

ொசயத காடடவாரகள

ொபாயயானத

எனற

அோத

நபிமாரகளால நிரபிககபபடட விடம. மஸா

நபியின

மனோன

ோபாத

மஸா

நபி

சனியககாரரகள

கட

பயபபடம

விதைதகைளச அளவகக

ொசயத

காடடய

அவரகளின

விதைத

அைமநதிரநதத. இைதத திரககரஆனம கறகிறத. இலைல! நீஙகோள

ோபாடஙகள! எனற

கயிறகளம, ைகததடகளம

அவர

அவரகளத

கறினார. உடோன

சனியததினால

அவரகளின

சீறவைதப

ோபால

அவரககத ோதாறறமளிததத. மஸா தமககள அசசதைத உணரநதார. திரககரஆன 20:65,66 ஆனால, மடவில மஸா நபி ொவறறி ொபறறாரகள. சனியககாரரகளின ொசயல ொவறம தநதிர விதைத எனபத நிரபிககபபடடத. அத ோபால தான ஸாமர ஒர விதைதையச

ொசயத

காடடய

ோபாத

ஹாரன

நபி

எவவளவ

தான

விளககினாலம அைத சில மககள ஏறகவிலைல. ஆனால, மடவ எனனவானத? இோதா திரககரஆன கறகிறத: அத எநதச ொசாலலககம பதிலளிககாத எனபைதயம, அவரகளககத தீஙக ொசயயவம,

நனைம

ொசயயவம

எனபைதயம

அத

அவரகள

அதிகாரம

ொபறறிரககவிலைல

கவனிகக

ோவணடாமா?

திரககரஆன 20:89 ஸாமிரோய!

உனத

விஷயொமனன?

எனற

(மஸா)

ோகடடார.

அவரகள

காணாதைதக கணோடன. இதததரன காலடயில ஒர பிட அளளிோனன. அைத எறிநோதன. என மனம இவவாற எனைனத தணடயத எனறான. நீ ொசனற விட! உனத வாழகைகயில ‘தீணடாோத’ என நீ கறம நிைலோய இரககம. மாறறபபட மடயாத வாககளிககபபடட ோநரமம உனகக உளளத. நீ வணஙகிய உனத கடவைளப பார! அைத ொநரபபில எரதத பினனர அைதக கடலில தவோவாம

எனற

(மஸா)

கறினார.

அலகரஆன 20:95,96,97 ோமறகணட

வசனஙகள

மலம

ஸாமர

ொசயதத

விதைத

நபியவரகளால

எனபத

மஸா

நிரபிககபபடடத.

ோமலம அவன ொசயத காடடய விதைத மஸா நபியின மீ ோதா ஹாரன நபியின மீ ோதா அலல. காைளக கனறின சிறபததில தான தன விதைதையக காடடனான.

அத

விதைத

தான

எனபத

மஸா

நபியவரகளால


நிரபிககபபடடத. ஆனால, நபிகள நாயகம

(ஸல) அவரகளககச

சனியம

ைவககபபடடதாகக கறம ஹதீஸ இநத வைகயில அைமநதளளதா? சனியம ொவனறதாக அநத ஹதீஸ கறகிறதா? சனியம ோதாறறதாகக கறகிறதா? சனியம ைவககபபடடத ஆற மாத காலம நபிகள நாயகம (ஸல) அவரகைள மன ோநாயாளியாககியத எனறால இஙோக சனியம ொவனறதா? நபிகள நபிகள நாயகம (ஸல) அவரகள

ொவனறாரகளா? அநத

ஆறமாத

காலம

அவரகள

பாதிககபபடடதாக கறி

இைறவன

மன ோநாயாளியாககம

மலம

ோதாறறதாகக

இத

அளவகக

சனியம

அறிவிததக

ஹதீஸ நபிகள

ொஜயிதததாகக

ொகாடககபபடட

கறபபடகிறதா

கறவத

எனறால

எனன?

நாயகம

(ஸல)

கறகிறத. பிறக

பிறகாவத அதவம

சனியம இலைல.

சனியககாரைன இழதத வரச ொசயத இனி ோமல உனனால எதவம ொசயய மடயாத எனற அறிவிததிரநதால கைடசியில சனியம ோதாறறத எனறாவத ஆகி

இரககம.

அபபடயம

நடககவிலைல.

7) – ‫سننالنسييييييييييييييييييييييييييييييييييييائي – بأحكاماللبيييييييييييييييييييييييييييييييييييياني‬ ஃ 112) 4080 – : ‫أخبرناهنادبنالسريعنأبيمعاويةعنالعمشييييييييييييييييييييييييييييييعنبنحيانيعنييزيدعنزيدبنأرقمقال‬ ‫سحرالنبيصلىاللهعليهوسلمرجلمناليهودفاشتكىلذلكأيامافأتاهجبريلعليهالسلمفقالنرجلمناليهودسحركعقدلكعقدافيبئركذاوكذافأرسلرسولللهصلىالله‬ ‫عليهوسلمفاستخرجوهافجيءبهافقامرسولللهصلىاللهعليهوسلمكأنمانشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييطمنعقالفماذكرذلكلذلكاليهوديولرآهفيوجههقط‬ ‫ صحيحالسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييناد‬: ‫قاللشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييخاللباني‬ நபிகள நாயகததகக நிவாரணம கிைடததவடன அத கறிதத அநத யதனிடம அவரகள

கறவம

இலைல.

அவன

கறபபடகிறத. அபபடயானால

மகததிலம

சனியககாரன

விழிககவிலைல

தான

கைடசி

வைர

எனற ொவறறி

ொபறறளளான. மீ ணடம ஒர தடைவ இனனம பல தடைவ கட அவனால நபிகள

நாயகம

(ஸல)

அவரகளககச

சனியம

ைவதத

இனனம

பல

ோகடகைளச ொசயய மடயம எனற தான இத கறிதத ஹதீஸகளின கரதத அைமநதளளத. இஸமாயீல

ஸலஃபி

சனியததின இநத சனியததின

மலம

வைகயறாககளின

ொவறறி

வாதபபட

ொதாடரகிறத. ஏொனனில

ொசயய மடயம

எனபத

கியாம

நாள

வைர

இனியம

இத

ோபால

இவரகளின

கரதத. எனோவ,

இவரகளின மறபபில உபப சபப இலலாததால நாம எடதத ைவதத வாதம மனைப விட இனனம வலவாக நிறகிறத. ோபாகிற ோபாககில நமத தமிழாககம பறறியம ஆஙகாஙோக கறிபபிடகிறார. அத ோபால ோமறகணட வாதததின இைடயிலம பின வரமாற கறகிறார. (கறிபப: இநத இததான

வசனததில

உஙகள

சாமிர

காைளக

கடவள, மஸாவின

கறகினறத. பகால-அவரகள

கனைறச

கடவள

கறினாரகள

ொசயததம, (மககள)

எனறனர

எனற

எனற

இரபபைத

கரஆன

கால-அவன

கறினான எனற அடபபைடயில தவறான ொமாழியாககம ொசயதளளார.)


எனத தமிழாககம கறிதத விவாதிகக வநத மஜீப ோதைவயான கறிபபகைளப ொபறவதறகாக இலஙைக ொசனறார. ொதாணட விவாதததின ோபாத ோமறகணட ோகளவிையயம மஜீப ோகடடார. (இபோபாத தான இநத பாயிணட எஙகிரநத சபைள ொசயயபபடடத எனபத ொதரய வரகிறத.) நாம ொசயத தமிழாககம சர தான எனபைதத தகநத காரணதோதாடம இவரகள ஏறறக ொகாளளம அரப தஃபஸரகள தைணயடனம நிரபிதோதாம. (மணடயிட ைவதத ொதாணட விவாத வடோயாைவப ீ பாரதத அைத அறிநத ொகாளக.) ஆயினம

10 வத

பதிபபில

இத

விடச

சிறநத

எனபதறகாக

இைத

எனபதறகாக

மாறறவிலைல.

ோபானற

விமரசனம

மைறயில

இஸமாயில

கட

வரக

கடாத

மாறறியிரககிோறாம. (தவற

ோபானறவரகள

நனக

விளஙக

ோவணடம எனபதறகாக.) வளரம இனஷா அலலாஹ… அவலம

நிரநதர நரகதைத ொபறறததரம தவறான ொசாததப பஙகீ ட ஹிஷாம MISc (தவலகல,கணட) அலலாஹ திரமைறக கரஆனில சில பாவமான காரயஙகைள கறிபபிடட அநத காரயதைத ொசயதால அத நிரநதர நரகததைதப ொபறறததரம எனற நமகக

எசசரகைக

சமகததில

விடககிறான. அதில

பலர

அறிநத

அதிகமான

ைவதத

பாவஙகைள

இரககிறாரகள.

பறறி

நம

உதாரணமாக

இைணகறபிததல, வடட ோபானற பாவஙகள. ஆனால,

நமமைடய

சமகததில

பலர

ொதரயாத

நிரநதர

நரகதைத

ொபறறததரம ஒர பாவம இரககிறத. அத தான தவறான ொசாததபபஙகீ ட. ஒரவரைடய ொசாதைத அவர இறநத பிறக எநத அடபபைடயில அவரைடய வாரசகள பஙக ைவகக ோவணடம எனற இஸலாம ொசாலலிககாடடகிறத. ஆனால இனற நைடமைறயில இஸலாம கறம ொசாததப பஙகீ ட எஙகம நைடமைறயில இலைல எனபத தான கவைலககரய விடயம. திரமைறக கரஆனகக

மாறறமாக

ொசாததககைள

பஙக

ைவததால

அத

நிரநதர

நரகதைதததான ொபறறததரம. இரணட ொபணகளின பாகம ோபானறத ஓர ஆணகக உணட எனற உஙகள பிளைளகள

விஷயததில

ொபணகளாகவம

(இரணட

அலலாஹ அலலத)

வலியறததகிறான.

இரணடகக

ோமறபடடம

அைனவரம இரநதால

(ொபறோறார) விடடச ொசனறதில மனறில இரணட பஙக அவரகளகக உணட. ஒோர ஒர ொபண மடடம இரநதால அவளகக உளளத.

இறநதவரககச

சநததி

இரநதால

(ொமாததச ொசாததில) பாதி

அவர

விடடச

ொசனறதில


ொபறோறார

ஒவொவாரவரககம

ஆறில

ஒர

பாகம

உணட. இறநதவரககச

சநததி இலலா விடடால அவர விடடச ொசனறதறகப ொபறோறார இரவரம வாரசாவாரகள. அவரத தாயகக மனறில ஒர பாகம உணட. இறநதவரககச சோகாதரரகள இரநதால அவரத தாயகக ஆறில ஒர பாகம உணட. (இைவ யாவம)

அவர

ொசயத

மரண

சாசனதைதயம

கடைனயம

நிைறோவறறிய

பினனோர. உஙகள ொபறோறார மறறம பிளைளகளில உஙகளகக அதிகமாகப பயன தரபவர யார எனபைத அறிய மாடடரகள. (இத) அலலாஹ விதிதத கடைம. அலலாஹ அறிநதவனாகவம, ஞானமிககவனாகவம இரககிறான. உஙகள

மைனவியரககக

ொசனறதில

பாதி

கழநைத

உஙகளகக

இலலா

விடடால

உணட. அவரகளககக

அவரகள

கழநைத

விடடச

இரநதால

அவரகள விடடச ொசனறதில கால பாகம உஙகளகக உணட. அவரகள ொசயத மரண

சாசனம, கடன

ஆகியவறைற

ோவணடம).

உஙகளககக

கழநைத

ொசனறதில

கால

உஙகள

கழநைத

பாகம

இரநதால

அவரகளகக நிைறோவறறிய

நீஙகள

உணட. நீஙகள பினோப

நிைறோவறறிய இலலா

ொசயத

(பாகம

விடடால

மைனவியரகக

விடடச

ொசனறதில

மரண

பிரககபபட

பிறோக

(பாகம

நீஙகள

பிரகக விடடச

உணட.

உஙகளககக

எடடல

ஒர

சாசனம, கடன ோவணடம).

பாகம

ஆகியவறைற

இறநத

ஆோணா,

ொபணோணா பிளைள இலலாதவராக இரநத அவரகளகக ஒர சோகாதரனம, ஒர சோகாதரயம இரநதால அவரகள ஒவொவாரவரககம ஆறில ஒர பாகம உளளத. அைத விட அதிகமாக இரநதால மனறில ஒர பஙகில அவரகள அைனவரம கடடாளிகள. ொசயயபபடட மரண சாசனம, மறறம கடனககப பிறோக (பாகம பிரககபபட ோவணடம.) (இைவ அைனததம யாரககம) பாதிபப ஏறபடாத வைகயில (ொசயயபபட ோவணடம.) இத அலலாஹவின கடடைள. அலலாஹ அறிநதவனள சகிபபத தனைம மிககவன. இைவ

அலலாஹவின

கடடபபடோவாைர அவறறின

வரமபகள. அலலாஹவககம, அவனத

ொசாரககச

கீ ழபபகதியில

ோசாைலகளில

ஆறகள

அவன

ஓடம. அதில

நைழயச

நிரநதரமாக

ததரககம ொசயவான. இரபபாரகள.

இதோவ மகததான ொவறறி. அலலாஹவககம, அவனத ததரக கம மாற ொசயத அவனத வரமபகைள மீ றபவைன நரகில நைழயச ொசயவான. அதில அவன நிரநதரமாக இரபபான. அவனகக இழிவ தரம ோவதைன உணட.(4:11,12,13,14) எனோவ, ொசாததககைள பிரபபத ொதாடரபாக அடபபைடயான சில தகவலகைள மனதில பதிய ைவததக ொகாளளோவணடம. இனற நைடமைறயில ஒரவரைடய ொசாதைத அவர உயிோராட இரககம ோபாோத தஙகள கழநைதகளகக பிரதத ொகாடததவிடவாரகள. இத தவறான வழிமைறயாகம.

இதன

காரணததினால

ொபறோறாரகள

நடதொதரவகக


வரோவணடய பிறக

ஒர

தஙகள

நிைலைம

ஏறபடகிறத. பிளைளகள

ொபறோறாரகைள

மதிககாமல

ொபரயவரகள

வடைட ீ

விடட

ஆன

ொவளிோய

தளளிவிடவாரகள. இத மடடம இலலாமல மைனவிகக ொசாதத கிைடபபத இலைல.

ொபறோறாரகளகக

ொசாதத

கிைடபபதம

இலைல.

இவரகள

பாதிககபபடகிறாரகள. இதறகான தீரவ மாரககம ொசாலவத தான. உயிோராட இரககம ோபாத ொசாததககைள பஙக ைவககாமல மரணிதத பிறக கரஆன கறம பிரகாரம ொசாததககைள பஙக ைவககோவணடம. எனோவ

உயிோராட

நைடமைற

இரககம

மிகத

ோபாத

தவறானதாகம.

ொசாததககைளப

திரமைற

பிரககம

கறம

இநத

ொசாததபபஙகீ ோட

மரணிதத பின ொசாததககைள பிரககம மைறதான. அடதத ஒரவர மரணிதத பிறக ொசாததககைள பஙக ைவககம ோபாத சில மககியமான விடயஙகைள கவனததில ொகாளளோவணடம. மதலில

மரணிததவர

ஏதாவத

கடன

படட

இரககிறாரா

எனறம

அவர

எதாவத வஸியத ொசயத இரககிறாரா எனறம கவனிககோவணடம. ொசயயபபடட மரண சாசனம, மறறம கடனககப பிறோக (பாகம பிரககபபட ோவணடம.) 4:12 கடன இறநதவரகள ோவறற

கடன

ோவணடம.

படட

இரநதால

அலலாஹவிறகாக

மதலில

அைத

உயிரத

தியாகம

இரநதாலம கடன வழஙகியவர அைத மனனிககம மனனிகக

மாடடான.

நபி(ஸல)அவரகள

அவவளவ

கடன

படட

பயஙகரமானத

நிைலயில

கணடபபாக

ஒரவர

நிைற

ொசயதவரகளாக

வைரககம தான

அலலாஹ

இநத

மரணிததால

கடன.

அவரகக

ஜனாஸா ொதாழைக கட நடதத மாடடாரகள. அலலாஹவின ததர ொதாழைக நடததம கடைன

பாககியம விடட

கட

அவரகளகக

அலலாஹவின

ததர

கிைடயாத. அவவளவ

பயஙகரமான

அவரகள

ோதடவாரகள.

பாதகாபபம

எனோவ கடைன கணடபபாக நிைறோவறற ோவணடம. வஸியத அடதத இறநதவர எதாவத வஸியத ொசயத இரநதால அைத நிைற ோவறற ோவணடம.

வஸியத

கறிததம

சில

விடயஙகைள

நிைனவில

ொகாளளோவணடம. இனற எைத

நமமில

அதிகமானவரகள

வழஙகோவணடம

இரககிறாரகள. இரணடாவத வடைட ீ

எனற

அதாவத பிளைளகக

வழஙகஙகள

தஙகளின

கறவைதோய

மதல

வஸியத

பிளைளகக

ோதாடடதைத

எனற

ொசாததககைள

எனற

கைடைய

வழஙகஙகள

கறவைதோய

பிளைளகளகக

வஸியத

நிைனதத

வழஙகஙகள

ொபண எனற

பிளைளகக நிைனதத

இரககிறாரகள. இத தவறான வஸியத ஆகம. தஙகளைடய வாரசகளகக


வஸியத ொசயய கடாத. வாரச அலலாதவரகளககததான வஸியத ொசயய ோவணடம. யாரகக வஸியத

பாக

பிரவிைன

கிைடககாோதா

ொசயயோவணடம. உதாரணமாக

பளளி

அவரகளககத

வாசலகளகக

தான

ொகாடபபத,

ஜமாஅததிறக ொகாடபபத வாரச அலலாத ஏைழகளகக வழஙகவத. அலலாஹவின ததர அவரகள கறினாரகள: அறிநத ொகாளளஙகள

வஸியத

எனபத வாரசகளகக கிைடயாத ஆதாரம: இபன மாஜா 2705 எனோவ

வாரசகளகக

வஸியத

ொசயவைத

மறறாக

தவிரநத

ொகாளளோவணடம. இனற

அைனதத

பகதிகளிலம

ஒர

எழதபபடாத

விதியாக

கைடசி

பிளைளகக வடைட ீ வழஙகோவணடம எனற ஒர சடடம இரககிறத. அடதத பிளைளகள

எநத

நிைலயில

இரநதாலம

கைடசி

பிளைளகக

வடைட ீ

வழஙகவாரகள. இத மாொபரம அநியாயம ஆகம. இபபட வழஙகினால நிரநதர நரகததிறக ொசாநதககாரரகளாக மாறோவாம. எனோவ

திரமைற

பிரககோவணடம. அைனவரம தநைத ஆனால

கரஆன ஒரவர

பிரதத

மைனவி இனற

கறம

அடபபைடயில

இறநத

பிறக

அவரைடய

ொகாளளககடாத. இஸலாததின

ஆகிய

மனற

நைடமைறயில

சாராரககம இநத

தான

ொசாததககைள

அடபபைடயில

ொசாததில

பஙகீ ட

ொசாததககைள

பஙக

தாய

இரககிறத.

வழஙகபபடவத

இலைல.

அதாவத இறநத ோபானவரககம பிளைள இரநதால மைணவிகக

1ஃ8 ம

தாயகக 1 ஃ 6 தநைதகக 1 ஃ 6 ம பஙக இரககிறத. ஆனால இைவ தறோபாத எஙகம

வழஙகபபடவத

இலைல.

பிளைளகளகக

மாததிரம

பிரததக

ொகாடககபபடகிறத. ஒரவர

உயிோராட

இரககம

ோபாத

ொசாததககைள

தாய

தநைத

மைனவி

அைனவரககம பிரததக ொகாடககவம மடயாத. ஏன எனறால வாரசரைம எனபத மரணிதத பிறக தான. உயிோராட இரககம ோபாத தன ொசாததககைள பஙக ைவபபதாக இரநதால அனபளிபப

எனற

அடபபைடயில

அனபளிபப

ொதாடரபான

சில

சிற

பகதிைய

சடடஙகைள

வழஙக

இஸலாம

மடயம. ஆனால

கறகிறத. அவறைற

கவனததில ொகாளள ோவணடம. அனபளிபப அனபளிபப

வழஙகினால

அைனததப

பிளைளகளககம

சமனாக

வழஙக

ோவணடம. ஒர பிளைளகக மாததிரம வழஙகக கடாத. இத அநீதியாகம. நஃமான பின பஷீர (ரலி) அவரகள அறிவிககிறாரகள : எனனைடய தநைத தனனைடய ொசாததில சிலவறைற எனகக தானமாக அளிததார. எனனைடய


தாய

அமரா

பினத

ரவாஹா

(ரலி) அவரகள

'அலலாஹவினைடய

ததர

இதைன சானற பகராதவைர இைத நான ொபாரநதிக ொகாளளமாடோடன' எனற கறினாரகள. எனனைடய தநைத எனகக வழஙகிய தரமததிறக நபி (ஸல) அவரகைள அவரகள

சாடசியாக ஆககவதறகாக அவரகளிடம ொசனறார. நபி (ஸல) அவரடம

ொசயதிரககிறாயா?'

'நீ

இவவாற

எனற

உனனைடய

ோகடடாரகள.

எலலா

அதறக

பிளைளகளககம

அவர

'இலைல'

எனற

கறினார.அதறக நபியவரகள 'நீஙகள அலலாஹைவ அஞசிக ொகாளளஙகள. உஙகளைடய பிளைளகளகக மததியில நீதமாக நடநத ொகாளளஙகள' எனற கறினாரகள. எனனைடய தநைத திரமபி வநத அநத தரமதைத (மீ ணடம தனனிடோம) திரபபிகொகாணடார.

நல : மஸலிம (3055)

மறொறார அறிவிபபில 'அநீதிகக எனைன சாடசியாககாோத' எனற நபியவரகள கறியாதாக வநதளளத (மஸலிம 3056) மறொறார அறிவிபபில 'இவவாற

ொசயதத) சரயிலைல. நிசசயமாக

(நீ

நான

உணைமையத

தவிர

ோவற எதறகம சாடசியாக மாடோடன' எனற நபியவரகள கறியதாக இடம ொபறறளளத. (மஸலிம 3061) இனற

இநத

இஸலாமிய

சடடம

அதிகமாக

பறககணிககபபடம

இடம

திரமணம தான. ஒர வடடல ீ 3 பிளைளகள இரககிறாரகள எனறால மதல பிளைளயில

திரமணததின

ோபாத

தஙக

நைககைள

அளளி

வசவாரகள. ீ

அடதத பிளைளயின திரமணததிறக அநத அளவ தஙக நைக வழஙகபபடவத இலைல. இத பிளைளகக

மிகப

ொபரய அநீதியாகம. அத மாததிரம

அனபளிபப

எபபட

வழஙககிோறாோமா

இலலாமல ொபண

அோத

ோபால

ஆண

பிளைளகளககம வழஙக ோவணடம. அனபளிபப எனற வரம ோபாத ஆண பிளைள ொபண பிளைளகளககச சமனாக வழஙக ோவணடம. ஆனால தறோபாத ொபண பிளைளகளகக திரமணததின ோபாத தஙக நைககைள வழஙகி விடட ொசாததில

பஙக

ொகாடபபதிலைல. அனபளிபபாக

ொசாதத

பஙக

ைவககம

ொசாதத

பஙக

ைவதோத

ோபாத

கணடபபாக

எவவளவ

கரஆன

ஆகோவணடம. திரமணததின

வழஙகினாலம

ொசானன ோபாத

பிரகாரம அனபளிபப

வழஙகிவிடடார எனற ொசாதத ொகாடககாமல இரககமடயாத. அனபளிபப எனற ொபயரல வழஙககிோறன எனற அைனததச ொசாததககைள பிளைளகளகக

மடடம

பிரதத

விடவம

கடாத.

அத

உணைமயில

அனபளிபப இலைல. அனபளிபப எனற ொபயரல ொசாததககைள பஙக ைவதத விடவதாகம.

இதனால

பாதிககபபடகிறாரகள.

இறநத

ோபானவரன

தாய

தநைத

மைனவி


எனோவ யார யாரகக எநத வகிதாசார ீ அடபபைடயில ொசாததககைள பிரதத ொகாடகக

ோவணடம

எனற

ோமோல

கறிபபிடபபடடளளத. இநத

ஆககததில

தகவைலயம

வஸியத

அனபளிபப

கறிபபிடட எபோபாத

கரஆன

பிரகக

ொதாடரபான

வசனததில

ோவணடம

எனற

தகவலகைளயம

தான

கறியளோளாம. மத ஒபபீடடாயவ

ைபபிளின

பதிய

ஏறபாடடல

பாதி

ோபாலியாக

இடடகடடபடடத! ைபபிள அறிஞர ஒபபதல CNN ொதாைலககாடசி

ொசயதி

நிறவனம

'ைபபிளின

பதிய

ஏறபாடடல

பாதி

ோபாலியாக இடடகடடபடடத! ைபபிள அறிஞர ஒபபதல' எனற தைலபபில பின வரம இைணபபில ஒர ொசயதி ொவளியிடடளளத. <http://religion.blogs.cnn.com/2011/05/13/half-of-new-testament-forged-bible-scholar-says/> இநத

நீணட

ொசயதியின

தமிழாககதைத

அபபடோய

ோநயரகளகக

தரகினோறாம. -ஜான பிைலக (CNN -ொதாைலகாடசியின ொசயதி ொதாடரபாளர) உடல

பலஹீனமான

நடஙக

அமரநத

மதியவர

இரககிறார.

ஒரவர மனப

சிைறசசாைலயில, களரல

ஒர

மைற

மரணததில

நட

இரநத

தபபியவர. ஆனால இமமைறோயா மரண தணடைன உறதி ொசயயபடடளளார. 'ஏொனனறால, நான இபொபாழோத பானபலியாக வாரககபபடடப ோபாகிோறனள நான

ோதகதைத

விடடப

பிரயம

காலம

வநதத. நலல

ோபாராடடதைதப

ோபாராடோனன, ஓடடதைத மடதோதன, விசவாசதைதக காததகொகாணோடன.'2 -ம ோமாதோதய(4 : 6 - 7) அநத

வயதான

மதியவர

ோவற

யாரமிலைல

அவர

தான

பவல. ோமோல

கறிபபிடடளள ைபபிளின பட பதிய ஏறபாடடன மிகவம ோசாகம ோதாயநத பகதியாக கிரததவரகளால கரதபபடகிறத. பவல மரணிககம மனப இறதி வாரதைதகளாக ோமறகறிபபிடடவாற கறினார எனற பதிவ ொசயத ைவதத இரககிறாரகள . ஆனால அஙக தான ஒர பிரசசைன. அதொவனன பிரசசைன? அதாவத

இதைன

உணைமயில

பவல

கறவிலைல. அத

அவர

ொசாறகள

இலைல !உணைமயில, ைபபிளின பதிய ஏறபாடடல பாதிககம ோமல உளள பகதிகைள பவல எனகினற அோபாஸதல ொபயரதாஙகிகள தான எழதினாரகள. 'ொபயையச ொசாலலி நலலைதப பரபபினால அத மககளிடம எடபடம எனற நமபிகைக அககாலததில பல மககளிடம காணபபடடத' எனற மிகவம பிரசிததி


ொபறற

ைபபிளின

மிகவம

மறகால

அனபவமிகக

பததகமான

ைகொயழதத

கிரததவ

'ோபாஜரஸ'

பிரதிகைளயம

அறிஞர

ஆயவ

எஹரமன

தனத

(நசஅய n)

இடடகடடபடடைவகள)

(ோபாலியாக

ொசயயம, எனபதில

கறகிறார. ொமாததம உளள 27 பதிய ஏறபாட பததகஙகளில 11 பததகஙகள ொபாயயாக இடடகடடபடடைவ. இோயசவின

சீடரகள

எழதிய

பததகஙகள எனற கறிபபிடபபடம ைபபிளின

பதிய ஏறபாடகளில சில பகதிகளம அவரகள எழதியைவ இலைல. ஏொனனில, இோயசவின சீடரகள படககவம எழதவம ொதரயாதவரகளாக இரநதனர. இோயசவின சீடரகள படபபறிவிலலாத விவசாயிகளா? எஹரமனின பலோவற ஒரவர

இநத

பததகம

விதமான

விமரசனஙகைள

விதரஙடன

'ொபன

எஹரமானின

அவரன

பல

கிளபபிய

பததகஙகைள

வணணம

மறபப

ஆனால,

ொதரவிதத

அதில

தகநத

பததகதைத

'ஒர

ோபாலோவ

உளளத. அதில

(டந n றi வாநச i ொபவழ n)' இவர

பததகததிறக

ொவளியிடடளளார.

மறற

'ோபாஜர' எனற

இைணயததளததில

ஆதாரஙகள

இரபபதாக

ொதரயவிலைல! விததரஙடன,

எஹரமனின

மரகக

தனமான

ஏமாறற

பததகம, இைதயம மககள நமபதான ொசயகிறாரகள' எனற விமரசிககிறார. விததரஙடன

ோமறபட

விமரசைனதைதோய

எஹரமனின

எழதியளளார.

ோபதரைவதவிர

ஏைனயைவ

சாடசியாயிரநத

எழததறிவளள

பததகததகக

அதில,

பதிய

இோயசவின

ஒர

நீணட

ஏறபாடடல

வாழவககம

மிகசசிற

கடடததினரால

பவலின

கறறாக

ஐஐ

பவலககம

எழதபபடடரகக

மடயம எனகிறார. அடதத

ஐஐ

திோமாதோதய-வில

ொசாலலபபடவத, அவர

எழதாவிடடாலம அவர ொசாலலச ொசாலல ோவற ஒர எழததர வரஙகால சநததியினரககாக

எழதியிரககலாம

நமபிகைகககரய, பவலின உதவியாளோரா

பவலின

மனைதப கறைற

எனறம,

பரநத

ொகாணட

ொசவிோயறற

தனகக நணபோரா

மிகவம அலலத

இரககலாம.

இத

பைனயபபடடதலல! மரணததரவாயில இரககம ஒரவரன வாகக! எனகிறார விதரஙடன. ஆனால

எஹரமன,

விமரசிததவிடட

ோபதரவின

மறறைவகைள

(பீடடரன)

கடதஙகைள

விடடவிடவிலைல

!

அவர,

மாததிரம பரசதத


சவிோசஷஙகலாக

கரதபபடம

மதோதய,

மாரக

மறறம

ோயாவான

சவிஷஙகளம கட அவரகள எழதியைவகள இலைல. இதில எநத ஒனறம இோயசவின

சீடரகளால

எழதபபடவிலைல.

அதறகக

இரணட

காரணஙகைளயம மன ைவககினறார. மறகாலததில எழத ொபறற எநத சோவஷஙகளானாலம அைவகளில, அைத எழதியவரகள

யார

எனற

கறிபபிடபபடவிலைல.

ஆக

சோவஷஙகளின

ொபயரகைள உணடாககியவரகள பிறகால எழததரகள தான எனற கறகிறார. இதறகம ஒர பட ோமோல ொசனற இோயசவின சீடரகளாக கரதபபடம பவல மறறம (பீடடர) ஆகிய இரவரககம இனைறகக ைபபிளில அவரகள ொபயரல உளள அதிகாரஙகளககம எநத விதமான சமமதமம இலைல. ஏொனனறால அவரகள இரவரம எழதபபடகக ொதரயாதவரகள எனற கறகிறார. இதறகக

சானறாக

ைபபிளில

அபோபாஸதலர

4

:

13

இல

இோயசவின

சீடரகளான, ோபதர மறறம ஜான இரவரம மீ னவரகளாக இரநதனர. இத பறறி கறிபபிடைகயில 'யபசயஅஅயவழ i,(அகரமதொதாய)' எனற கிோரகக ொமாழி ொசால

பயனபடததபபடடளளத.

இதன

ோநரட

அரததம

'எழதபபடகக

ொதரயாதவரகள' எனற அவர தனத பததகததில கறிபபிடகிறார. இவரகள

எழதபபடககத

ொதரயாதவரகளாக

இரககமோபாத

எபபட

இநத

ஆகாஙகைள இவரகள எழதியிரபபர எனபோத எஹரமனின வாதம. ைபபிளில

பவலின

ொபயரால

எழதப

படடைவகள

உணைமயான

பவலால

எழதபபடடத தானா? பதிய ஏறபாடடன உணைமயான மல பிரதியான பவலின கடதஙகளில சமார சரபாதி

(13 கடதஙகளில

7 கடதஙகள) ோபாலியானைவோய

எனற

ஏரமன

கறகிறார. அவரத

கடதஙைகைள

பயனபடததபபடட ோதரநொதடதத

நனககமாக

ொசாறகளின

ொசாறகளிலளள

ஆராயநத

தரஙகள, ொதளிவான

மறறம

பாரககம தனத

மரணபாோட

ோபாத,

ோபாதைனகக

இதறக

காரணம.

அதாவத, ஒவொவாரவரத ொமாழி நைடயம விததியாசமானத. சிலர ரததினச சரககமாகவம, சிலர பநதி பநதியாகவம எழதவர. ஆனால பவலின கிோரகக ொமாழி

நைடயானத

பயனபடததவார. எோபசியரல

மதல

ரகம.

கனகசசிதமான

(நph நளையொள)

கிோரககததில

வசனஙகைள

பவலின

நைடகக

வசனஙகைளக ொகாணடதாக காணபபடகிறத.

கறகிய

ொசாறகைளோய

பயனபடததவார. மாறறமாக

மிக

ஆனால நீணட


இவவாற

நீணட

வசனஙகைள

உளளததான. ஆனாலம, பவலின இநத

விமரசனதைத

ோமலம

பயனபடததவத ொமாழிநைட

கிோரகக

ொமாழியில

அவவாறானதலல

உறதிபபடததம

விதமாக

எனகிறார.

தமிழ

ைபபிளில

எோபசியரகக வழஙகிய ஆசிரயர உைர அைமநதளளத. மதலாம

ொகாரநதியரல

பவல, ொபணகள

அைனவரம

ோதவாலயஙகளில

'வாய மடஅைமதியாக இரகக ோவணடம, ோகளவிகள ோகடகககடாத. அபபட ஏோதனம சநோதகம இரநதால வடடல ீ ொசனற தன கணவைன தான ோகடக ோவணடம' எனகினற 14 மஅதிகாரததின 34 மறறம35 வசனஙகைள எஹரமன ோமறோகாள காடடகிறார. ோமலம, இோத மதலாம ொகாரநதியரல 11 ம அதிகாரததின 5,6 மறறம 13 ஆவத வசனஙகளில

பவல,'ொபணகள

திரசசைபகளகக

வநத

இைற

ோவணடலில

ஈடபடம ோபாத தைலைய மைறககோவணடம' எனற கறகிறார. பவல,

11 ம

அதிகாரததில

ோபசககடாத

எனற

ோபச

எபபட

அனமதிதத

ொசாலவார?

விடட

எனற

14 ம

அதிகாரததில

எஹரமன

ோகடகிறார.

இதிலிரநத இதறகம பவலககம சமமநதமிலைல எனற ொதரகிறத. ஏன ொபாயயான ொசயதிைய பைனநதாரகள? ைபபிளில ொபாயயான ொசயதிகள பனயபடடதறகக மககிய காரணம மறகால கிறிததவ ோதவாலயஙகளகக இைடோய எழநத கரதத ோவறபாடகள தான . கிறிததவ

ோதவாலயஙகள

ொபணகைள

நடததம

விதம,

தைலைமததவம

மறறம எஜமானரகளககம, அடைமகளககம இைடோயயான உறவ மைறகள ோபானற விஷயஙகளில மரணபடட சிதறி கிடநதனர, எனகிறார எஹரமன. தாம எைத நமப ோவணடம எனபைத பறறி, ஒவொவார கிறிஸதவ பிரைவச சாரநதவரகக

மததியில

ஒவொவார

பிரவினரம

தைணைய

நாடனர

பயஙகரமான தஙகள

எனற

அவர

கரதத

வாதஙகைள

ோவறபாடகள

நிைல

நிறதத

கறிபபிடகிறார. ஆனால

நிலவின. ோவதததின

ஒரவர

எநத

பிரவினைரயம சாராதவராக இரபபின, அவர தனனைடய ொபயைர ொகாணட எநத

ஒனைறயம

எழதாமல

ோபதர

(பீடடர) அலலத

ோயாவான

(ஜான)

எனகினற ொபயரகளில தஙகள கரததகைள எழதி ொவளியிடடனர. ஆக இநத ஆரமப மதல நானக நறறாணடகளில தான ோபதர, ோயாவான எனகினற

ொபயரகளில

ொநரஙகியவரகளாக ோபதர,

ோயாவான

பலோவற

காடட

நபரகள

ொகாணட

எனகினற

தஙகைள

தஙகளகக

ொபயரகைள

ஏசவிறக

ோதானறியைத பயனபடததி

மிகவம எலலாம

ோபாலியாக


நறறககணககான

ொசயதிகைள

இடடகடடனர

எனற

மதிபபிடட

எஹரமன

கறகிறார. இதைன

விதரஙடன

கிறிததவ

அவரகளம

பிரவினரகளிைடோய

ொசயதிகளம, கடடகைதகளம

மறகக

மடயாத

பலோவற

மிதநத

காரனததால, மறகால

மரணபாடகளம

ொகாணடரநதத

ொபாயயான

உணைமதான

எனற

ஒபபகொகாளகிறார ! அோத சமயம, ோபதர (பீடடர) எனபவர மீ னவர எனகினற காரனததால அவர எழத

படகக

ொதரயாதவர

எனற

கறவத

சர

இலைல

என

மறககிறார.

ஏொனனில மீ னவரகளம கட வியாபாரததில ஈடபடம ொபாழத ொகாடககல வாஙகலகளின

ஒபபநதஙகைள

ொசயய

எழதைத

ைகயாளகினறனர

எனற

ோபடட ஒனறில கறகிறார விதரஙடன. ஊடக பரபரபைப மககள விரமபவதால, எரஹமனின ஆககஙகைள ோநாககி ஈரககபபடகிறாரகள எனற விததரஙடன கறகிறார. விவிலியதைத

பறறிய

ஞானோம

இலலாத

இோயசைவ

ோதடககடய

கலாசசாரததில நாம வாழகிோறாம. எநத விதமான வரலாறற நிகழவகைளயம எடதத ொசாலலலாம. ஏொனனில 'ோபாொஜட (கழசபநன)' ோபானற பததகஙகைள ஆயவ

ொசயயம

மககள

மனறாவதாகோவா, நானகாவதாகோவா

ஒர

பதிய

கரததகக ொசலல வாயபோப இலைல எனகிறார விதரஙடன. ஆனால எஹரமனின ோகாணோமா இதறகக மாறறமானத. 'ோபாொஜட (கழசபநன)' எனகினற பததகததின மலம பல மககள உணைமைய கணட ொகாளவர. நானம கட இநத உணைமகைள மதலில ஒபப ொகாளள மறதோதன.

ஆனால

இபோபாத

அடபபைடவாதியான எனறோம

எஹரமன

மழைமயாக

பரநத

இலைல' கறகிறார. ொகாளள

எனற

மனனால

தறோபாத

மடயாத

கிரததவ

அவர

எனகினற

கடவைள

ொகாளைககக

மாறி விடடார ! ைபபிளின பதிய ஏறபாட கடவளின கரம ொகாணட எழதப படடதலல, மாறாக அதன ஒவொவார பககஙகளிலம மனித கரஙகளின அசச தான பதிநதளளத !! 'நான இைத மககள தககி வச ீ ோவணடம எனோறா அலலத இத பயனளள இைறயியல

எனோறா

பைனயபபடடளளத

ொசாலலவிலைல!

எனபத

உறதியாக

மாறாக

இதில

ொதரகிறத'.

பல

விடயஙகள

இதிலிரநோத

ைபபிள


எனபத ஒர சராசர மனிதனால எழதபபடம பததகததின அநதஸைத தான பிடககம .!! ைபபிள எனபத இைறவனிடமிரநத ொபறற பததகம இலைல. ஏொனனில

ைபபிளில

காடடொகாளளாமல ோபாதமான

பலோவற

ொபாயயான

சானற

எனற

ஆசிரயரகள ொபயரகள

கறி

தஙகைள

ொகாணட

மடககிறார

யார

எனோற

எழதியோத

எஹரமன

இதறகக ைபபிளில

!

மனிதககரஙகள மலிநத காணபபடகினறன. அத இைறோவதோம இலைல! எனற நாம பல வரடஙகளாக ொசாலலி வரகிோறாம. அைத கிறிஸவதரகளடனான ோநரட விவாதததிலம நிரபிததககாடடயிரககிோறாம. ஆனாலம, அைத பல கிறிததவ சோகாதரரகள கிறிததவததின மீ த இரககம காழபபணரவினாலதான

இவவாற

நாம

ோபசி

வரகிோறாம

எனற

நமைம

விமரசனம ொசயகினறனர. அத உணைமயலல! நாம மடடமலல, இநத ைபபிைள காயதல உவததலினறி யார எகோகாணததில ஆயவ ொசயதாலம அத மனிதககரஙகள விைளயாடய ஒர

பததகமதான

எனபைத

உளளஙைக

ொநலலிககனியாக

இநத

கடடைர

விளககவைத மறகக மடயாத!!! -ொமாழிொபயரபப உதவி இமரான சரஃப http://w w w .tntj.n et

நமத வாழவம, நபித ோதாழியர வாழவம – ஓர ஒபபீட ஷபனா கலல ஆணாயினம, ொபணணாயினம கடடபபடட

மைறயான

ொவறறியாளர.

அலலாஹவககம

வாழைக

இஸலாததின

ொபணகளககம

எவர

வாழகினறாோரா

ொபரமபாலான

ொபாதவானைவ

எனறாலம,

அவனத

ததரககம

அவோர

ஈரலகிலம

சடடதிடடஙகள இனைறய

ஆணகளககம,

ொபணகள

தனககம

மாரககததிறகம அறோவ ொதாடரபிலைல எனறளவகக வாழநத வரகினறாரகள. அோநகமான தமமால

ொபணகள

ொதாழக

கட

தமத

கழநைதகைளயம, வடைடயம ீ

மடயவிலைல

என

பாவததிறக நியாயம கறபிகக மயலகினறனர. கணவனின கதிைரககாக ொவக ொதாைலவில

மாயக

பராமரபபதனால

கவைலயடன

இரநத

தன

தீனிைய சமநத ொகாணட வநத ொகாளைகப ொபண அஸமா

ொசயயம

தைலயிோலோய

(ரலி) அவரகளம,

தானம இஸலாதைத தழவி தன மகனககம ோபாதிதத தியாகத தாய உமம சைலம (ரலி) அவரகளம ொபண இனதைத சாரநதவரகோள எனபைத நாம மனதில ஆழமாக பதிததக ொகாளள ோவணடம.


ஸஹாபியப ொபணமணிகள மாரகததிறகாக பலோவறபடட யததஙகளில தாமம களமிறஙகி

ோபாராடயத

மடடமலலாத

தனிபபடட

வாழகைகயில

இைறயசசததடன வாழ ோமறொகாணட மயறசிகள ொபாட ோபாககான ொபணகளின, சாககப ோபாககான வாரதைதகளகக மறறப மறறபபளளி ைவககினறன. கரஆைனப பறறி ோகளவிொயழபபிய உமம ஸலமா (ரலி) பறறித

'ஆணகைளப கறவத

தாோன

இலைலோய

திரககரஆன

ஏன?'' எனற

உமம

கறகிறத. ஸலமா

ொபணகைளப (ரலி) ோகடட

பறறிக ோபாதஇ

திரககரஆனின 33:35 வசனம அரளபபடடத. (நல: அஹமத 25363) கரஆனில அதிகமான கடடைளகள ஆணபாலில இடம ொபறறிரபபைதக கணட உமம

ஸலமா

இைறவன

(ரலி)

அவரகள

ொபணகளகக

இடமாடடானா? எனற

அலலாஹவின

எவவித

கடடைளகைளயம

ததரடம

ஆரவமாக

ோகடட

ொசயதிைய ோமறகணட ஹதீஸ நமகக ொதளிவபடததகினறத. உமம ஸலமா (ரலி) அவரகளின ோகாரகைககக இணஙக அலலாஹ

33:35 வத

வசனதைதோய இறககினான. தனகக கரஆன, சனனா ொதரய வநதால தானம அத ோபால

வாழ

ொகாளளாத ோகளவி

ோவணடோம

நம

ொபணமணிகளின

வியபைப

பினபறற

எனபதறகாக

மததியில

ஏறபடததகினறத.

ோவணடம

எனற

மாரகக

பிரசசாரஙகளில

உமம

ஸலமா

மாரககததில

ோகளவி

ஸஹாபியப

ொபணமணிகள

கட

கலநத

(ரலி) அவரகளின ோகடட

ொகாணட

அறிநத ொகாளைக

ஆசசரயமளிககினறத. வஹி நினறதறகாக அழத உமம அயமன (ரலி) அவரகள. வாராநதம ஒர மைற வடடல ீ யாசீன சராைவ மாததிரம ஓதி, கரஆனககம தனககம ொநரஙகிய ொதாடரபளளத எனக கரதம ொபணகளகக இோதா உமம அயமன (ரலி) அவரகளின வாழகைகயில மிகப ொபரம படபபிைனயிரககினறத. அலலாஹவின

ததர

(ஸல) அவரகளின

இறபபககப

பின

அப

பககர

(ரலி)

அவரகள உமர (ரலி) அவரகளிடம 'நமைம உமம அயமன (ரலி) அவரகளிடம அைழததச ொசலலஙகள. அவைர அலலாஹவின ததர (ஸல) அவரகள சநதிதத வநதைதப ோபானற நாமம சநதிதத வரோவாம' எனற கறினாரகள. அவவாோர உமம

அயமன

அபோபாத

(ரலி) அவரகளிடம

அவரகள

அலலாஹவிடம

இரவரம இரபபத

'ஏன

நாம

ொசனற

ோபாத அவரகள

அழகினறீரகள? (நமமிடம

அவனைடய

ததர

(ஸல)

அழதாரகள.

இரபபைதவிட) அவரகளகக

சிறநததாயிறோற' எனற ோகடடாரகள. அதறக உமம அயமன (ரலி) அவரகள ' அலலாஹவிடம இரபபோத அவனைடய ததர (ஸல) அவரகளகக சிறநததாகம எனபைத நான அறியாமல அழவிலைல. மாறாக

(அலலாஹவின

ததர

(ஸல) அவரகளின

இறபோபாட) வானிலிரநத

இைறச ொசயதி (வஹி) வரவத நினற விடடோத! (அதறகாகத தான அழகினோறன)'


எனற கறி அவரகள இரவைரயம அழச ொசயதவிடடாரகள. அவரடன ோசரநத அவரகள இரவரோம அழலாயினர. அறிவிபபவர : அனஸ (ரலி) அவரகள. நல : (மஸலிம - 4839)

அலலாஹவின

ததரன ோதாழரகைளோய

அழ ைவதத சிறபப

உமம

அயமன

(ரலி) அவரகைளோய சாறகினறத. ஆகோவ கரஆைனப படதத அதனபட ொசயலபட நாமம மயறசிபோபாமாக! நபியின கடடைளைய மீ றாத ைஸனப பினத ஜஹஷ (ரலி) அவரகள. பிரவ

எனம

கறிபபாக

தனபதைத

ொபணகள

மனிதனால

அநதத

தாஙகிக

ொகாளவத

தனபததிலிரநத

கடனம. அதிலம

மீ ணடவர

அவரகளகக

ொநடஙகாலம ோதைவ. மரண வடடல ீ கட மனற நாள பிநதியம ஒபபார ைவதத அழபவரகள ொபணகள

ொபணகளாகததான

யாராக

இரநதாலம

இரபபாரகள. ைமயததின கைறநதத

பதத

உறவககார

ஆணகள,

நாடகளககாவத

தாஙகள

பததாைட அணிவைதோயா, நறமணம பசவைதோயா அபததமாக கரதகினறாரகள. தமத சோகாதரைன இழநதிரநத ைஸனப பினத ஜஹஷ (ரலி) அவரகளிடம நான ொசனோறன. அவர ஆயினம

நறமணம

அலலாஹைவயம

பசிக

ொகாணட

மறைம

'இத

நாைளயம

எனககத நமபக

ோதைவயிலைல.

கடய

ொபண

தமத

கணவைரத தவிர ோவற எவரத மரணததிறகாகவம மனற நாடகளகக ோமல தககம

அனஷடககக

கடாத.

தனத

கணவன

இழநத

விடடால

நானக

மாதஙகளம பதத நாடகளம தககம அனஷடகக ோவணடம என நபி (ஸல) அவரகள மிமபரல கற நான ோகடடளோளன'. அறிவிபபவர : ைஸனப பினத அபீ ஸலமா (ரலி) (பகார – 1282) தன சோகாதரைன இழநதவிடட கவைல தன மனைத ஆகோராஷிததாலம மனற நாடகளகக தகாத

ோமல

எனற

கணவைனத

நபியின

காரணததிறகாக

கடடைளகக

ைஸனப

ொகாளகினறாரகள. மாரககம மரணதைதக

கட

தவிர

பினத

தான

உறவககம மாறறமாக

ஜஹஷ

மககியம

ொபாறைமயடன

எநத

நடககக

(ரலி) அவரகள

எனற

ஏறறக

தககம

காரணததினால

அனஷடககக கடாத

எனற

நறமணம

பசிக

தன

உறவின

ொகாளகினறாரகள. ைஸனப

பினத

ஜஹஷ (ரலி) அவரகள. இத

ோபானற

தய

ொபாரைமைய

இனைறய

ொபணகளிடம

நமமால

பாரகக

மடயமா? ொகாளைகககாக நாட தறநத ொபணமணிகள. அப

ஸலமா

(ரலி) அவரகள

மறறம

உமம

ஸலமா

(ரலி) ஆகிய

இரவரம

ஆரமப காலததில இஸலாதைதத தழவினாரகள. எனோவ எதிரகளின பலோவற ொதாலைலகளினால அலலாஹைவ நிமமதியாக திரபதிோயாட வணஙக மடயாத


சழநிைலகக தளளதபடட உமம ஸலமா (ரலி) மறறம அவரைடய கணவரம இஸலாததிறகாகோவ ொசாநத ஊர, உறவ, ொசலவம அைனதைதயம விடடவிடட ஆரமபததில அபீசீனியாவககம, பினனர மதினாவககம ஹிஜரத ொசயதாரகள. (அல இஸாபா – 12061) அோத ோபால அனைன ஸவதா (ரலி) அவரகள தன ொகாளைகைய காபபாறறிக ொகாளள

இரணடாவதாக

அவரகளம

நாட

அபீசீனியாவகக

தறநத

ொசனறாரகள.

ஹிஜரத பிறநத

ொசனற

வளரநத

கழவினரடன ொசாநத

பமிைய

விடடவிடட ஹிஜரத ொசயயக காரணம வணகக வழிபாடகைள அலலாஹவகக மாததிரம மழைமயாக ொசயய ோவணடம எனபோதயாகம. அடததவரகைளப ோபானற ஆடமபரமாக வாழ ோவணடம எனற ோபராைசயினால தன கணவைன ொவளிநாடடகக அனபபி சீரழிவககளளாகம ொபணகளகக இநத நபித ோதாழியரகளிடம அழகிய மனமாதிர இரககினறத. நபிளான வணககஙகளகக ஆரவம காடடய ொபணமணிகள. அலலாஹவின

ததரன

கடடைளகைள

ஜானகக

ஜான

பினபறறக

கடய

ொபணமணியாக அனைன உமம ஹபீபா (ரலி) அவரகள திகழநதாரகள. 'யார

ஒர

அவரகக

நாைளகக

12 ரகஅததககள

சவரககததில

ஒர

வட ீ

(உபரயான

ொதாழைக) ொதாழவாோரா

கடடபபடம' எனற

நபி

(ஸல) அவரகள

கறியைதக ோகடடதிலிரநத அைத நான ஒர ோபாதம விடடதிலைல. அறிவிபபவர : உமம ஹபீபா (ரலி) அவரகள. நல : மஸலிம - 1319 ோமலம ைஸனப (ரலி) அவரகள அலலாஹவகக ொசயய ோவணடய கடைமகளில அதிக கரசைன காடடக கடயவரகளாக இரநதாரகள. நபி (ஸல) அவரகள பளளிகக வநத ோபாத இரணட தணகளகக இைடோய நீணட கயிற

ஒனற

கடடபபடடரநதத. 'இநத

கயிற

எதறக?' எனற

நபியவரகள

ோகடடாரகள. அதறக மககள இத ைஸனபகக உரயதாகம. அவர (நினற ொதாழம ோபாத) ோசாரவைடநதால இநத கயிறறில சாயநத ொகாளவார' எனற கறினாரகள. அதறக

நபியவரகள

'உஙகளில

ஒரவர

'கடாத. இைத உடசாகததடன

அவிழதத

விடஙகள' எனற

இரககம

ொபாத

கறினாரகள.

ொதாழ

ோவணடம.

ோசாரவைடநதால உடகாரநத விட ோவணடம' எனற கறினாரகள. அறிவிபபவர : அனஸ (ரலி) அவரகள. நல : பகார 1150 சனனததான

ொதாழைககைள

இபொபணகள

ோநாறறளளாரகள

மடடமலலாத, எனபைத

சனனததான

பினவரம

ோநானபகைளயம

ஹதீஸகளில

இரநத

அறியலாம. நான

ொவளளிககிழைம

ோநானப

ைவததிரநத

ோபாத

நபியவரகள

எனனிடம

வநதாரகள. 'ோநறற நீ ோநானப ைவததிரநதாயா?' எனற ோகடடாரகள. நான இலைல எனோறன. 'நாைள ோநானப ோநாறக விரமபகினறாயா?' எனற ோகடடாரகள. அதறக


இலைல எனோறன. இைத ோகடட நபியவரகள, 'அபபடயானால ோநானைப மறிதத விட'

எனற

ொசானனாரகள.

நபியவரகளின

கடடைளபபட

நான

ோநானைப

மறிததவிடோடன. அறிவிபபவர : ஜுைவரயயா (ரலி) அவரகள. நல : பகார 1986 ஹபஸா (ரலி) அவரகள ோநானைப விடட நிைலயில இறககவிலைல. (அதாவத கைடசி காலததிலம ோநானப ோநாறபவரகளாக இரநதாரகள). அறிவிபபவர : நாபிவ. நல : தபகாத இபன ஸஅத : பாகம 02 பககம 86 இபாததகைளப ோபணகினற விஷயததில அதிக ஆரவம காடட, அலலாஹவின மாரககதைத

பினபறறவதில

கரசைன

காடடய

ஸஹாபியப

ொபணமணிகளின

வாழகைகயில நாம ொபற ோவணடய படபபிைனகள அதிகமாகோவ இரககினறன. அதிகம அலலாஹைவ நிைனவ கரநத அனைன ஜுைவரயயா (ரலி) அவரகள. ஆணகள

உடபட

அலடசியம

ொபணகள

ொபரமபாலானவரகள

ொசயபவரகளாகோவ

சபஹுத

காணபபடகினறாரகள.

ொதாழைகைய

இரொவலலாம

வனாக ீ

ோநரதைதக கழிபபதினால ொபணகளகக விடயம ோநரம காைல 10 மணிையயம தாணடகினறத. காைல ோநரததில தன உமமததிறக பரககதைத ஏறபடதத என ொபரமானார (ஸல) அவரகள ோகடட பிராரததைன காைலப ொபாழதின சிறபைபப காடடகினறத. அநத ோநரதைத பயனளள விதமாக கழிதத ஒர ொபணமணிதான அனைன ஜுைவரயயா (ரலி) அவரகள. நான ொதாழம பாயில இரநத ோபாத நபியவரகள ொவளிோய ொசனறாரகள. திரமப வநத

ோபாத

நான

அஙோகோய

இரநததைதப

பாரதத

நபியவரகள

'நான

ொவளிோயறியதில இரநத இஙோகோய இரககினறாயா?' எனற ோகடடாரகள. நான ஆம

எனோறன. 'நானக

நனைமையப

ொபறறத

வாரதைதகைள தரம'. அைவ

மனற

மைற

சபஹானலலாஹி

கறினால

அத

அநத

வபிஹமதிஹி

அதத

கலககிஹி வரழா நபசிஹி வ ஸினத அரஷிஹி வ மிதாத கலிமாதிஹி (ொபாரள : அலலாஹ தயைமயானவன, அவனத பைடபபகளின எணணிகைகயளவ, அவன ொபாரநதிக

ொகாணட

அளவ,

அவனத

அரஷின

தராச

அளவ,

அவனத

வாரதைதகளின அளவகக அவைனப பகழகினோறன). எனறாரகள. அறிவிபபவர : ஜுைவரயயா (ரலி) அவரகள. நல : ஸஹீஹ இபன ஹுைஸமா. – 753 அனைன

ஜுைவரயயா

படபபிைனைய

நமத

(ரலி)

அவரகளின

ொபணகளம

வாழவில

கிைடககம

கைடபபிடககமிடதத

அதில

இநதப அதிக

நனைமகைள இமைமயிலம, மறைமயிலம ொபறறக ொகாளள மடயம. மார;ககமளள ொபணோண தனத கணவனின ொவறறிகக காரணமாக இரபபாள. இைத நபியவரகளின ஹதீஸில இரநத நாம அறிய மடயம.


அபஹுைரரா (ரலி) அவரகள அறிவிககிறாரகள. நபி (ஸல) அவரகள கறினாரகள: நானக ோநாககஙகளககாக ஒர ொபண மணமடககபபடகிறாள: 1. அவளத ொசலவததிறகாக. 2. அவளத கடமபப பாரமபரயததிறகாக. 3. அவளத அழகிறகாக. 4. அவளத மாரகக (நலொலாழகக)த திறகாக. ஆகோவஇ மாரகக (நலொலாழகக)ம உைடயவைள

(மணநத) ொவறறி

அைடநத

ொகாள! (இலைலோயல) உனனிர

கரஙகளம மணணாகடடம! (பகார –5090) ோமறகணட நபி ொமாழியில திரமணம மடககத தகதியான ொபணைணப பறறி நபியவரகள கறிபபிடம ோபாத மாரககம உளள ொபணைண மணமடககம பட ஏவகினறாரகள. காரணம

மாரககததடன

வாழம

ஒர

ொபணமணிதான

சவரகக

வாழைவ ோநசிதத அதறகாக தனத வாழைவ அைமததக ொகாளவாள. அபபடப படட

ொபணகளாக

ோவணடம. அவள மடயம.

நாமம தான

ஆதலால

வாழவதடன,

ஆணின

உணைம

இஸலாதைத

நமத

பிளைளகைளயம

ொவறறிகக

ொதளிவாகவம

காரணமாக

பிடபபாகவம

வளரகக அைமய

பினபறறம

மககளாக அலலாஹ நமமைனவைரயம ஆககிஅ ரள பரவானாக!

இஸலாம கறம உளவியல ொதாடர - 02 CREATING OPORTUNITY சநதரபபஙகைள உரவாககதல மனிதனைடய வாழகைகயில ொவளிககாடடபபடகினற அததைன ொசயறபாடகளம அவனைடய உளளததில எழகினற எணணஙகைளப ொபாறதோத அைமகினறன. எனோவ

எபோபாதம

சிநதிககமோபாத

ோநரானதாக¸

தனனால

மடயமானதாக

நலலதாகோவ சிநதிகக ோவணடம எனபதைன ொசனற இதழிோல பாரதோதாம. உளளததில உதிதத எணணஙகள ொசயல வடவம ொபறவதம ொபறாமல இரபபதம ஒவொவார மனிதனககம கிைடககம சநதரபபஙகைளப ொபாரதோத அைமகினறன. ஒர கழநைத பிறககம ோபாத இநத உலகின நிகழவகள கறிதத எதைனயம அறியாத

நிைலயிோலோய

பிறககினறத. அத

தனத

தநைதயிடமிரநதம

தனத

தாயிடமிரநதம ொபறறகொகாணட பரமபைர இயலபகைள ொகாணடரநத ோபாதம அநத

இயலபகள

ொவளிககாடடபபடவதறக

ொபாரததமான

சழல

அைமய

ோவணடம. உயரமான மனிதனாக வரோவணடம எனற பிறபபரைம அைமபப இரநத ோபாதம ோதைவயான ோபாசைணகள சததககள கிைடககவிலைல எனறால அநதககழநைத களளமாகோவ வளரம.


அோத ோபால நலல பததிக கரைமயளள பரமபைரயலககைளக ொகாணட ஒர கழநைதகக

அதன

அறிவ

கிைடககவிலைலயாயின

மறறம

திறைமகள

வளரவதறகான

சநதரபபஙகள

அத

எதைனயம

அறியாத

திறைமயறற

கழநைதயாகோவ வளரம. தாயின

வயிறறில

ஒர

சல

இரணடாகப

பிரநத

வளரகினற

ஒதத

இரடைடயரகள பிறபபரைம அைமபபிலம ஒோர மாதிரயாக இரபபாரகள. இவரகள ஒதத இரடைடயரகள என அைழககபபடவாரகள. ஒதத இரடைடயரகளாகப பிறநத இரணட கழநைதகைள வழஙகினால அவரகளில ஒரவைர

அதி

சிறநத

அறிவாளியாகவம

திறைமசாலியபகவம

ஒழககப

பணபகளில சிறநதவராகவமஇ அோத ோபால மறறவைர உலக மகா திரடனாகவம அோயாககியனாகவம

வளரததக

காடடோவன

என

உளவியலாளர

ஒரவர

கறிபபிடகிறார. இதிலிரநத ொதரய வரவத எனனொவனறால ஒரவன எபபடப படடவனாக மாற ோவணடம எனபதைன அவைனச சறறியளள சழல (environment) மறறம அவனகக கிைடககம

சநதரபபஙகள

(opportunities) தான

தீரமானிககினறன

எனபதில

எநத

சநோதகமம இலைல. கழநைத பிறநதத மதல 5 வரடஙகள கழநைத விரததியில (child development) மிக மககியமான காலபபகதியாக உளவியல ஆயவாளரகள கரதகிறாரகள. கழநைத விரததி தனிததைலபபாக ஆராயபபட ோவணடயிரபபதால சரககமாகோவ இஙக ோநாககோவாம) எனபதைன

ஒர

கழநைத

தீரமானிககினற

பிறகாலததில

மககிய

எனனவாக

காலபபகதியாக

மதல

மாறபோபாகினறத 5 வரடஙகைள

ஆயவாளரகள கரதகிறாரகள. கழநைதகளின

உளளம

இனற

தணடைனககரய

பாரய

பணபடம

கரதபபடகினறத. ஆனால

நபி

கறறமாக

நடபபத, அவரகைள

சிறவர

(ஸல) அவரகளிடம

அணகமைறகைள

ஒர

ஒரநிைலப

அைமதியாக

படததி

வைகயில

கணம

சிநதிததப நிைலநாடட

உரைம

தணடபபத

அைமபபககளால

காணபபடட

உளவியல

பாரஙகள. பககவமாக ோவணடய

மனைத

ொதாழைகயில

கட

சிறகழநைத ஒனைற ஒதககவிலைல. தன ோதாளகளில ோபரககழநைத உமாமா பினத

ைஸனப

(றழி)

ைய

தன

ோதாளகளில

தககி

ைவததக

ொகாணட

ொதாழகிறாரகள. சிற கழநைதகளககம மநதிக ொகாணட ஸலாம உைரபபாரகள. அனப வாரதைத ோபசவாரகள. எஙகளில

சிறவரகளகக

இரககம

காடடாதவரகளம

ொபரயவரகளின

உரைமகைள வழஙகாதவரகளம எமைமச ோசரநதவரகள அலல என நபி (ஸல) அவரகள கறினாரகள. ஆதாரம : தாரமி – 469 நபி (ஸல) அவரகளிடம சிற வயதிலிரநோத ோசைவ பரநத அனஸ (றழி) அவரகள கறிபபிடம ோபாத அலலாஹவின மீ தாைனயாக ஒனபத வரடஙகள அவரகளகக நான பணிவிைட ொசயதளோளன. நான ொசயத ஒர காரயம கறிதத ஏன இபபடச


ொசயதாய ? எனோறா நான ொசயயாத ஒர காரயம கறிதத இபபடச ொசயதிரகக மாடடாயா ? எனோறா அவரகள கடநத ொகாணடதிலைல. ஆதாரம : மஸலிம 4272 ஆனால நமமில சிலர சிற கழநைதகள தவற ொசயகினற ொபாத அவரகைள திடடகினோறாம அடககினோறாம, காயபபடததகினோறாம. வளரநத நமகக இரககம சிநதைன ோபால அநதச சிற கழநைதகளககம இரககொமனற நிைனககினோறாம. நமத அவவாறான சிநதைனைய மாறறிக ொகாளள ோவணடம. உதாரணமாக

ஒர

பாததிரதைதப

ோபாடட

திடடவத

வயதக

கழநைதொயானற

உைடதத

விடகினறத

நியாயமானதா? ஆலலத

கிைடபபதறககான தவரைழததவரகள

ஒர

கிைடதத

இதறகாக

அநதக

அககழநைதகக

சநதரபபதைத

இைழததவரகளா எனபைத

ைகககக

அப

கணணாடப

கைந;ைதைய

ொபாரள

ைகயில

நாம

தவற

உரவாககியவரகளான

ஒரகணம சிநதிகக ோவணடம. கண;டபபாக

மனிதனைடய

வாழகைகயில

சழலாக

நாம

அைமகினற

கபரயஙடகைள உரவாகககிறவரகள, தைலைம தாஙகபவரகள, நிரவகிபபவரகள திடடமிடட சநதரபபஙகைள உரவாகக ோவணடம. ஒர

வாலிப

விடகினறாள

வயத

ொபண

எனறால

பிளைள

அத

தன

வைரககம

சக

மாணவோனாட

அவளகக

கிைடதத

ஓடப

ோபாய

சநதரபபஙகளம

சழலம தான அநத சமபவம நடபபைத தீரமானிககினறத வடடல ீ கடமபச சழல, ொதாைலககாடசி,

கணிணியம

இைணயமம,

பததிரைககள,

சகபாடகள,

பாட

ோவைளகளில வகபபைறகக சமகமளிககாத ஆசிரயரகள, இரபாலாரம சகஜமாக பழகவதறகக

வழியைமததக

கழசொசயறபாடகள

எனபன

ொகாடதத

அைனததம

ஊயொவநந n,

கறிதத

கலாமனறம,

சமபவம

நிகழவதறகக

காரணமாக அைமநத சநதரபஙகளாகம எநதச

சமபவஙகள

ஏறறவாரம

நிகழக

எநதச

பாரககினோறாோமா

கடாத

சமபவஙகள

அதறகக

எனற

நாம

நிகழ

ொவணடம

ஏறறவாற

நாம

கரதகினோறாோமா உனற

அதறகக

நாம

சநதரபபஙகைள

எதிர

திடடமிடட

உரவாகக ோவணடம. சநதரபபஙகைள

உரவாககிக

அணகமைறகைள

இஸலாம

ொகாளளவத எஙகளகக

ொதாடரபான மிக

அழகாக

மனைவககினறத. யசஃப உடபடதத

நபிைய

தவறான

மயனற

நைடதைதகக

சழசசி

ொசயத

அைமசசரன ோபாத

மைனவி

யசஃப

நபி

அலலாஹவிடம பினவரமாற பிறாததிககினராரகள. ' என இற i வா இபொபனகள அைழபபைத விட சிைறசசாைல எனகக மிக விரபபமானத இவரகளின சழசசியிலிரநத நீ எனைன காபபாறறாவிடடால


இவரகைள ோநாககி சாயநத அறிவனனாக ீ ஆகிவிடோவன' எனரார 12: 33

அல கரஆன :

எனோவ தவறான ொசயல நடபபதறககான சநதரபபதைத அகறறி விடட தனைன பாதகாதத ொகாளவதறககான சநதரபபதைத அைமததக ொகாளளம வழிமைறகக மிகசசறநத எடததக காடடாகம. அோத ோபால

இலலாஹவின வசனஙகள

மறககபபடட ோகலி ொசயயபபடகினற

இடஙகைள நாம சநதிகக ோநரநதால அஙக அவரகோளாட அமறக கடாத. அநத சநதரபபம

அலலத

சழநிைல

நமகக

அைமநத

விடடால

அநதப

பாவதைத

ொசயயம நிைலகக தளளபபடட விடோவாம என திரககரஆன கறிபபிடகினறத. வசனஙகள

'அலலாஹவின ொசவியறறால அமராதீரகள

அவரகள

ோவற

அவரகளடன

ோபானறவரகோள!

மறககபபடட

ோபசசககளில

அமரநதால

ஏனற

ோகலி

ொசயயபபடவைத

ஈடபடம

அபோபாத

இவோவதததில

நீஙகள

வைர

அவரகளடன

நீஙகளம

அவரகைளப

உஙகளகக

அவன

அரளியளளான.அலகரஆன - 4:140 ஓர ஆணம ஒர ொபணணம தனிைமயில சநதிபபதறககான சநதரபபம அைமதத விடடால

தவரநடபபதறககான

சாததியக

கற

99 ம

காணபபடகினறத

ைஷததான எபபடயாவத தவைர நிகழதவதிோலோய கறியாக இரபபான எனோவ ஆணம, ொபணணம

தனிததிரககினற

இஸலாம கவனமாக

சநதரபபம

அைமயக

கடாத

எனபதில

இரககினறத.

'ொபணகள தனிதத இரககம சைபகக நீஙகள ொசலவைத விடடம உஙகைள நான எசசரககிோறன.' ஊகபத இபன ஆமீ ர (றழி) ஆதாரம - திரமிதி மனித

நடதைதகள

ொவளிககாடட

1204

படவதறகக

ோதைவயான

தணடலகள

ஐமபலனகள ஊடாகோவ உளவாஙகப படகினறத. விபசசாரமம அதைனொயாடடய ஒழகககோகடகளம கிைடககினறத

நடபபதறககான

எனோவ

தணடல

ஒழகககோகடைட

அதிகம

ோநாககி

பாரைவ

மலோம

ஆணகளின

உளளம

தளளபபடவைதவிடடம காததக ொகாளளம வைகயில தஙகள உடைல அனனிய ஆணகளிடம மைறததக ொகாளளமாற இஸலாம வலியரததகினறத. அவரகள

தமத

அலஙகாரததில

ொவளிோய

ொதரபைவ

தவிர

மறறவறைற

ொவளிபபடதத ோவணடாம. அல கரஆன - 24:31

எனோவ

தவறான

ொசயல

நடபபதறககான

சநதரபபம

உரவாவைத

விடடம

இஸலாம தடககினறத இவவாற ஆைடயணிநத ொபணகள ொவளிபபடடால கட அவைள

பாரபபைத

விடடம

உரவாகாமல இலலாம தடககினறத.

தவறான

பாரைவொயனற

சநதரபபதைத


தஙகள

பாரைவைய

தாழததிக

ொகாளளமாறம

தமத

கறைபப

ோபணிக

ொகௌ;ளமாறம நமபிகைக ொகாணட ஆணகளகக கறவராக. ீ அல கரஆன - 24 : 30 தவறான ோபசசககைள ோகடபதன மலம உணடாகம தீய சநதரபபதைதயம நபி (ஸல) அவரகள தைட ொசயதாரகள இத ோபானற ஏராளமான நனனடதைதககான சநதரபபதைத உரவாககவதில இஸலாம பலோவற விடயஙகைள மனைவபபைத நாம காணலாம. ோமலம ஒர அழகிய சநதரபபதைத கானலாம. ஏைழகளககாக

வழஙகபபடட

காரனததினால

தனகக

தனகக

தாமதிககாமல

அதைன

பஙக

காடடனாரகள

எனறால

ஸகாதைத

வடடல ீ

நிைனவ

வநதவடோனோய

ைவதத

எநத

ைவதத

விட

ஒர

ோவணடம

அளவகக

விடட வினாட

எனற

சநதரபபதைத

வநத கட

மைனபபக திடடமிடடட

உரவாககினாரகள எனபைத சிநதிதத பாரகக ோவணடம. ஒர

நாள

மதீனாவில

ைவதத

அஸர

ொதாழைகைய

நான

ொதாழத

ொகாணடரநோதன. நபி (ஸல) அவரகள ஸலாம ொகாடததாரகள. பினனர திடொரனற எழநதாரகள. மககளைடய

ோதாளகைள

தாணடக

ொகாணட

தனத

வடடாரன ீ

அைறககச ொசனறாரகள. இதைனக கணட மககள ஆசசரயபபடடாரகள. மீ ணடம மககளிடம

திரமபி

வநதாரகள.மககளின

ஆசசரயதைதக

கவனிததாரகள. பினப

'எஙகளிடம உளள தஙகம அலலத ொவளளித தணடன நிைனவ வநதத. அத அோத நிைலயில இரபபைத நானட ொவரதோதன. எனோவ அதைன பஙகிடட வழஙகமாற ஏவிோனன.'எனறாரகள. அறிவிபபவர - உகபா (றழி) ஆதாரம பகார : 851 இ 1221 இ 1430 நாஙகள ஒவொவாரவரம ஏோதா ஒர வைகயில சநதரபபஙகைள உறவாககவதில சததி ொபறறவரகளாக இரககினோறாம. ஓர

ஆடசியாளன

தன

நாடட

மககளகக

நலல

சநதரபபஙகைள

உறவாககி

ொகாடபபதறகக சததியைடயவன ஒர

அைமபபின

தைலவன

தன

கடடபபாடடல

உளளவரகளகக

நலல

சநதரபபஙகைள உறவாககி ொகாடபபதறகக சததியைடயவன . பாடசாைல அதிபர மாணவரகளககம, ஆசிரயரகளககம நலல சநதரபபஙகைள உறவாககி ொகாடபபதறகக கடைமபபடடவராக இரககினறார. கடமபத

தைலவர

மைனவி

மககளகக

நலல

சநதரபபநகைள

அைமததக

ொகாடபபவனாக இரககினரான இதைனக

கரததிற

ொகாணட

தான

சநதரபபநகைள

உரவாககி

ொகாடபபைத

ைமயபபடததித தான நபி (ஸல) அவரகள பினவரமாற கறினாரகள ' ....... எனோவ நலல ொசயறபாடகள நைடொபறவதறகக திடமிடட

உரவாககி

நாமம

பயனைடநத

ொபாரததமான சநதரபபஙகைள மறறவரகளம

பயனைடயச

ொசயோவாமாக! இனஷா அலலாஹ ொதாடரம....


‘இனவாததைத விைதககம ொபாத பல ோசனா அைமபைப தைடொசயக!’

ஸலஙகா தவஹீத ஜமாஅததின 2 வத ொபாதககழவில தீ ர மானம

கடநத 06-01-2013 ஆம திகதி ொகாழமப நிவ டவண மணடபததில ஸலஙகா தவஹீத ஜமாஅததின

2

வத

ொபாதககழ இனிோத

நைடொபறறத.

தமிழ

நாட

தவஹீத

ஜமாஅததின ொபாதச ொசயலாளர ோகாைவ ரஹமதலலாஹ அவரகளின தைலைமயில இடமொபறற

இபொபாதக

ஆர.எம.ரயாஸ

அவரகள

கழவில ‘நாம

ஸலஙகா

கடநத

வநத

தவஹீத

ஜமாஅததின

பாைத’ எனம

தைலவர

தைலபபில

உைர

நிகழததியோதாட, ொசயலாளர அபதர ராஸிக அவரகளினால ‘தவஹீத எழசசி மாநாட ஏன?’ எனம அறிமக ரதியில இயஙகக

உைரயம

கடய

இபொபாதக கழவின

நிகழததபபடடைம

38 கிைளகளின

இறதியில

நிரவாக

ொபாதக

கழ

கறிபபிடததககத. நாடலாவிய

உறபபினரகள

தீரமானஙகளம

கலநத

ொகாணட

வாசிககபபடடைம

சிறபபமசமாகம.

வாசிககபபடட ொபாதக கழ தீரமானஙகள

1.

கடநத

மடவககக

இரணட

தசாபதஙகளாக

ொகாணட

வரபபடட

இலஙைகயில

நாடடல

ஏறபடடரநத

பயஙகரவாதம

சதநதிரமம, சபீடசமம மலரநதிரககம

இககால கடடததில, இனஙகளகக இைடயில பிளைவ உணடாககம விதமாக நாடடன பல

பகதிகளிலம

கடடவிழதத

நிறததபபட

ோவணடம.

கலவரதைத

ோதாறறவிககம

விடபபடம இனவாத

இனஙகளகக விதமாக

இைடயில ொசயலபாடம

ொசயலபாடகள பிளைவ ஷொபாத

உடனடயாக

உணடாககி

இனக

பல ோசனா| எனற

அைமபைப அரசாஙகம தைட ொசயய ோவணடம என இப ொபாதக கழ ோவணடக ொகாளகினறத.


2. இஸலாதைதயம, இஸலாததின இறதித ததர மஹமமத (ஸல) அவரகைளயம அவமதிககம விதமாக ோகளிச சிததிரஙகள, கடடைரகள, திைரபபடஙகள ோபானறைவ ொவளியிடபபடகினறன. சமார 200 ோகாட மககள பினபறறம ஒர தய மனிதைரயம, தயைமயான

மாரககதைதயம

அவமானபபடதத

நிைனபபவரகள

இத

ோபானற

ொசயறபாடகைள உடனடயாக நிறதத ோவணடம. ஒர மததைத ோகவலபபடததி அைத பினபறறபவரகளின

மனைத

பனபடததபவரகைள

அநதநத

நாடட

அரசகள

கடைமயாக தணடகக ோவணடம என இப ொபாதக கழ ோவணடக ொகாளகினறத. 3.

மஸலிமகைள

தீவிரவாதிகளாகவம,

கரஆைன

தீவிரவாததைத

ோபாதிககம

ோவதமாகவம சிததரதத கமலஹாசன நடபபில ொவளிவரவிரககம ஷவிஸவரபம| திைரபபடதைத

இலஙைகயில

திைரயிடவத

தைட

ொசயயபபட

ோவணடம.

ஷதிைரபபட ொவளியீடடக கடடத தாபனம மறறம இலஙைக அரச ஆகியைவ இத ொதாடரபாக கவனம எடதத இநதப படதைத தைட ொசயய ோவணடம என இபொபாதக கழ

ோகடடக

ொகாளகினறத.

4. ஜனநாயகம மலரநத, நாடட மககள அைனவரம அைமதியாக வாழம இககால கடடததில நாட மழவதம பளளிவாசலகள மறறம இஸலாமிய மதத தளஙகள மீ த நடததபபடம தாககதலகளம, இனத தோவச ொசயலபாடகளம உடனடயாக நிறததபபட ோவணடம. இனத தோவசதைதத தணடம யாராக இரநதாலம அரச பாரபடசமினறி அவரகைள

உடனடயாக

தணடகக

ோவணடம

என

இப

ொபாதக

கழ ோகடடக

ொகாளகினறத. 5. சிறவரகளகக எதிரான ஷசிறவர தஷபிரோயாகம| மறறம ொபணகளகக எதிரான பாலியல தனபறததலகள ோபானறவறைற தடபபதறக அைனததத தரபபாரம மனவர ோவணடம. சிறவரகளககம, ொபணகளககம

எதிரான ொசயலபாடகள

அதிகரதத

கறறச

வரம

அரசாஙகம

கடைமயாக

பாதகாபபதறக ொபணகைள

இநநிைலயில

இஸலாமிய

பாதகாககம

இநத

தணடபபதடன, சடடவாககம விஷயததிலம,

ொசயலகளில

ொபணகைளயம,

தான

நாளகக

நாள

ஈடபடபவரகைள சிறவரகைளயம

சிறநத வழிகாடடலாகம. ஆகோவ,

சிறவர

உரைமகைளப

பாதகாககம

விஷயததிலம இஸலாம ொசாலலம வழி மைறகைள நைட மைறககக ொகாணடவர ோவணடம

என

இப

ொபாதக

கழ

ோகாரகைக

ைவககினறத.

6. இன, மத, பால அடபபைடயில இனிோமல பாடசாைலகள எதவம ஆரமபிககபபடாத எனற கலவி அைமசசர பநதல கணவரதன ொதரவிததளளார. இோத ோநரம இன, மத, பால அடபபைடயில பாடசாைலகைள அைமபபத பிரவிைனைய உணடாககம எனற அைமசசர டலஸ அழகபொபரமவம கரதத ொவளியிடடளளார. இநதக கரததககள


ஏறபைடயதலல. பனொனடங

மஸலிமகள

காலமாக

தஙகள

ோபாராட

கலவியரைமைய

தனிப

ொபறறக ொகாளளொவன

பாடசாைல

உரைமைய

ொபறறக

ொகாணடளளாரகள. இைத இலலாொதாழிபபத எனபத சிறபானைம மககளின உரைம பரபபொதறக

சமனானதாகம.

பாடசாைலகைள

அத

உரவாககவத

இலலாொதாழிககம

ஒர

சமகததவரகளககம

மடடமலலாமல

ஒழககதைதயம,

ஒழகக

ொசயலபாடாகம.

ஒவொவார கலாசாரம

ஆண,

ொபண

கலவன

விழமியஙகைளயம

அதமடடமனறி

ஒவொவார

இரககினறத. ஆண, ொபண

கலவன

பாடசாைலகள மலம பல சமகததின கலாசாரஙகளம ஒனறாகக கலநத கலாசார சீர ோகடகள உரவாகம. இன, மத, பால ரதியிலான பாடசாைலகளகக தைட விதிபபத சிறபானைம ரதியான

மககளின உரைமகைளப

பாடசாைலகைள

பரபபதாகம

உரவாககவைத

எனபதினால

தவிரதத

கலவன

இன, மத, பால பாடசாைலகைள

உரவாகக ோவணடம எனற கரதத ஏறறக ொகாளள மடயாத ஒனறாகம எனபைத இப

ொபாதக

கழ

ொதரவிததக

ொகாளகினறத.

7. அரசியல யாபபின 13 வத சரதைத இலலாொதாழிகக ோவணடம எனற இனவாதம ோபசம சிலர கரதத ொவளியிடட வரவதம நாம அடககட ோகளவிபபடம ஒனறாக இரககினறத. அரசியல யாபபின 13 வத சரதத எனபத அதிகார பரவல மைறைய அஙகீ கரபபதாகவம, சிறபானைம

மககளின

உரைமகைள

ொபறறக

ொகாளள ஒர

வாயபாகவம இரககிறத. அதைன இலலாொதாழிபபொதனபத சிறபானைம மககளகக இைழககம மிகப ொபரம தோராகமாகம ஆகோவ 13 வத சரதைத இலலாொதாழிபபோதா, மாறறி அைமபபத எனபோதா ோதைவயறற ஒனறாகம எனற இப ொபாதக கழ கரதி, 13 வத சரததகொகதிராக கரததத ொதரவிபபவரகைள வனைமகயாகக கணடககினறத. 8.

மஸலிமகைளயம,

இஸலாதைதயம

ொகாசைசபபடததி

இஸலாததின

தய

கரததககைள ோகளியம, கிணடலம ொசயத இலஙைகயில சமார 20 ககம ோமறபடட இைணயதளஙகள

இயஙககினறன. இைவயைனதைதயம

அரசாஙகம

தைட

ொசயய

ோவணடம என இபொபாதக கழ ோவணடக ொகாளவதடன, இபபடயான தீய ொசயலில ஈடபடபவரகைள 9.

யததம

மடவகக

பாதிககபபடட ொசாநத

இப

மககள

ொபாதக

வநத இனனம

இடஙகளகக

இரககிறாரகள. ஆகோவ

ொசலல

43

கழ

மாதஙகள

மீ ள

கடநத

கடோயறறம

மடயாத

அவரகைள

வனைமயாக நிைலயிலம

யததததினால

ொசயயபபடவிலைல. அவரகளின

நிைலயில

அவசரமாக

கணடககினறத.

மீ ள

தான

இனனம

கடோயறறம

அவரகள

ொசயவதடன

அவரகளககான வாழவாதார உதவிகைளயம அரச வழஙக ோவணடம என இபொபாதக


கழ 10.

ோவணடக நாட

மழவதம

இலடசககணககான இததரணததில

ஏறபடடளள

மககள

ஸலஙகா

பாரய

பாதிககபபடட, தவஹீத

ொகாளகினறத. ொவளளபொபரகக வட ீ

ஜமாஅத

வாசலகைள

ொவளள

காரணமாக இழநத

நிவாரணப

பல

தவிககம

பணியில

மழ

வசசடன ீ ஈடபடடரககிறத. இோத ோபானற இலஙைக அரசம ோபாரகால அடபபைடயில பாதிககபபடட

மககளகக

ோதைவயான

அைனதத

உதவிகைளயம

ஜாதி, மத, இன

ோவறபாட இனறி வழஙக ோவணடம என இபொபாதக கழ ோவணடக ொகாளகிறத. 11. இஸலாதைத அதன தய வடவில நாட மழவதம பிரசசாரம ொசயயம ஒோர அைமபபான ஸலஙகா தவஹீத ஜமாஅத சாரபாக எதிர வரம மாரச மாதததில கிழகக மாகாணம

சமமாநதைரயில

இலடசககணககாண

மககைள

மாொபரம ஒனற

திரடட

ொகாளைக

எழசசி

நடததவொதனற

மாநாடைட

இபொபாதக

கழ

ஏகமனதாக தீரமானிககினறத.

மனமாறறம

மனனால

கிரததவ

கனனியாஸதிர

இஸலாதைத ஏறற வரலாற

Irena

Handono


இத

மனனாள

அவரகள

நான

ோராமன ஏன

கதோதாலிகக

இஸலாதைத

கிறிஸதவகனனியாஸதிர

தழவிோனன

எனற

Irena Handono

விளககிய

வடோயா ீ

ொதாகபபிலிரநதஎழததாககம ொசயயபபடடதாகம. நான ஆற வயதாக இரககம ோபாத கிறிஸதவ ோதவாலயதைதச ோசரநத பளளி ஒனறகக கதோதாலிகக கிறிஸதவதைதப பறறி பயிலவதறகாக அனபபபபடோடன. எனனைடய ொபாறபப

படபபிறகான

ஏறறக

இநோதாோனசியாவில

மழ

ொசலவகைளயம

ொகாணடரநதத. உளள

அநத

ஏொனனறால

மிகபொபரய

ோதவாலய

எனனைடய

சரசசகளில

ஒனறின

நிரவாகோவ

ொபறோறாரகள

அைமபபாளரகள

(Organisors) ஆவாரகள. பினனர பரவ வயதில ோதவாலயதைதச ோசரநத Liaision ஆயசைய எனற கலவி நிறவனததில

ோசரநோதன. ஆயசைய

எனபத

ஈஸா

(அைல)அவரகளின

தாயார

மரயம (அைல) அவரகைளக கறிககம. இநத நிறவனததின மககிய கறிகோகாள எனனொவனில Stray Sheeps எனற ொசாலலபபடக கடய காணாமல ோபான ஆடகைள ோதடவதாகம.

காணாமல

ோபான

ஆடகள

எனற

அவரகள

கறிபபிடவத,

நமமைடய உணவககாகவம ஈதல-அலஹா ொபரநாள கரபானி ொகாடபபதறகாக அறககிோறாோம அநத ஆடகைள அலல. மாறாக

காணாமல

ோபான

ஆடகள

எனற

அவரகள

கறிபபிடவத,கிறிஸதவரகளலலாத மறறவரகைள. அதாவத இநத பளளி வாசலில கழமியிரககம நமைமப ோபானற மஸலிமகைள அவரகள காணாமல ோபான ஆடகள

எனற

கறிபபிடகிறாரகள. நமைமொயலலாம

கிறிஸதவரகளாககம

ஒர

மிகபொபரம ொசயல திடடம அவரகளிடம இரநதக ொகாணடரககிறத. ஒர

வரடம

கழிதத

பிறக

உறபபினரகைளயைடய

ஒர

நான, இநோதாோனசியாவில கிறிஸதவ

அைமபபின

மிக

அதிக

அளவில

தைலவியாோனன. பினனர

கனனியாஸதிர ஆவதறகாக ஒர கிறிஸதவ ோதவாலயததில ோசரநோதன. சோகாதர

சோகாதரகோள! நான

ஒர

மஸலிம

ஆக

ோவணடம

எனற

எணணம

எனகக ஒர ோபாதம இரநததிலைல. நான கனனியாஸதிரயாக ோவணடொமனற எனற எனனைடய எணணம நிைறோவறியத. கனனியாஸதிரயாக ோவணடொமனற எனனைடய

எணணம

நிைறோவறியதிலிரநத,

அலலாஹ

அவனைடய

அடைமயாகிய எனகக ோநரவழி காடட ஆரமபிததான. பினனர

கிறிஸதவ

பாதிரயாரகள

படககம

ோமறபடபபாகிய

மதஙகள

மறறம

தததவஙகைளப பறறிய (Theology & Philosophy) உயரநத படபைபப படபபதறகாக நான அனபபபபடோடன.அஙக பாடஙகைளப

நான

மதஙகைளப

படதோதன. இஸலாதைதப

பறறிய

பறறி

ஒபபாயவ

(Comparative Religion)

பயிறறவிககபபடோடன. ஆனால

உணைமயான இஸலாதைதப பறறி அலல! இஸலாம எனபத மிக ோமாசமான மதம எனற பயிறறவிககபபடோடன.


இஸலாதைதப

பறறி

நீஙகள

இநோதாோனசியாவிலளள

ொதரநதக

மஸலிமகைளப

ொகாளள

பாரஙகள

ோவணடமானால எனற

எஙகளகக

விளககினாரகள. இநோதாோனசியாவில, •

ஏைழகளாக இரககிறாரகோள, அவரகளைடய மதம எனன? - இஸலாம

மடடாளகளாக இரககிறாரகோள, அவரகளைடய மதம எனன? - இஸலாம

ொவளளிக

கிழைம

ொதாழைகயின

ோபாத

தஙகளின

காலனிகைள

ொதாைலககிறாரகோள, அவரகளைடய மதம எனன? - இஸலாம •

ஒறறைமயாக இரபபதறக மறககிறாரகோள, அவரகளைடய மதம எனன?

-இஸலாம •

தீவிரவாதிகளாக இரககிறாரகோள, அவரகளைடய மதம எனன? - இஸலாம

இவரகளைடய

இததைகய

தவறான

ோபாதைனயினால

எனனைடய

நனபரகள

அைனவரம இஸலாம எனபத ஒர மிக ோமாசமான மதம எனற தீரமானததிறக வநதாரகள. ஆனால

அோத

சமயததில

நான

அவரகள

எடததிரககினற

மடவ

உணைமகக பறமபானத எனறம தவறானத எனறம அவரகளிடம கறிோனன. நான

அவரகளிடம, நாம

இநோதாோனசியாைவ

மடடம

பாரககக

கடாத, மறற

நாடகளில உளள நிலவரஙகைளயம நாம பாரகக ோவணடம எனற கறிோனன. உதாரணமாக, பிலிபைபனஸ

நாடடல,

ஏைழகளாகவம,

இரககிறாரகோள!

அவரகளைடய

மதம

படபபறிவிலலாதவரகளாகவம

இஸலாம

அலல!.அவரகொளலலாம

கதோதாலிகக கிறிஸதவரகள. ொமகஸிோகா ஒர ஏைழ நாட. அநநாடடல, கறறவாளிகளாகவம,திரடரகளாகவம, கடகாரரகளாகவம, இரககிறாரகோள!

கறபழிபப

அவரகளில

ொசயபவரகளாகவம,சதாடடககாரரகளாகவம

ஒரவர

கட

இஸலாமியர

அலலர.

அவரகள

அைனவரம கதோதாலிகக கிறிஸதவரகள! அயரலாநத

கடயரச

நாட.

இநத

நாட

வடகக

மறறம

ொதறகப

பகதிகளககிைடோய தீரகக இயலாத உள நாடட பிரசசைனயில, சசசரவில சிககித தவிககம

ஒர

சசசரவ

நாட. இநதப

நடபபத

சசசரவில

ஒர

கதோதாலிகக

கிறிஸதவரகளககிைடயில

தான.

அவரகள

மஸலிம

கட

மறறம

இலைல. இநதப போராடடஸடனட

தமககளளாகோவ

சணைடயிடடக

ொகாணட ொகாைல ொசயகினறாரகள. ஐோராபபிய சமகம அவரகைள அயரலாநதின தீவிரவாதிகள

எனற

கரதகிறத. அவரகள

ஐோராபபிய

தீவிரவாதிகள

எனறம

வைகபபடததபபடகிறாரகள. இததாலிையப இவரகளில

பாரஙகள! ோபாைதப ஒரவர

கட

ொபாரள

இஸலாமியர

கமபலகளம கதோதாலிகக கிறிஸதவரகளம.

கடததபவரகள,சதாடடககாரரகள அலலர.

அைனதத

-

மாஃபியயாக


அபோபாத

நான

ோமாசமான

மதம

எனனைடய எனற

ோமலதிகாரயான

பாதிரயாரடம,இஸலாம

நிரபிககபபடவிலைலோய

நான, இஸலாதைத, இஸலாமியரகளிடமிரநோத

எனக

படகக

ஒர

கறிோனன. அபோபாத

ோவணடம

எனற

ஒர

ோகாரகைகைய மன ைவதோதன. அபோபாத நான இஸலாததின பலவனஙகைளப ீ பறறி மடடம படகக ோவணடம எனற கடடபபாடடடன அனமதியளிககபபடோடன. நான கரஆைனப படதத ோபாத, அத கறிபபாக இைறவன ஒரவோன! ஒோர ஒரவன தான

எனற

வலியறததியத. அத

நான

கிறிஸதவ

ோதவாலயஙகளில

பயினற

திரததவக கடவள ொகாளைககக (Trinity of God)மறறிலம மாறறமானதாக இரநதத. ஆனால

இரவில

ஒரவோன!

நான

கரஆைனப

எனறிரககிறத.

மதஙகைளப

பறறிய

படததோபாத

ஆனால

பாடதைத

அனற

பாதிரயார

(சரா

இகலாஸ), இைறவன

காைலயிோலா

அவரகள

ோதவாலயததில

ோபாதிதத

ோபாத

கடவள

ஒரவோர! ஆனால மவரல இரககிறார (திரததவம - Trinity) எனற ோபாதிததார. அதனால அநத இரவில ஒர சகதி எனைன ோமலம கரஆைனப படகக உநதியத. என ஆழமான உள மனத இைறவன ஒரவோன! எனறம ோமலம இத (கரஆன) உணைமயானத தான எனறம கறிறற. மற

நாள

காைலயில

ோதவாலயததில

நான

எனனைடய

பாதிரயாரடம,விவாதிதோதன. கடவளின

திரததவக

ொகாளைக

(Trinity of God) எனபத

பறறி

எனகக

சரயாக

விளஙகவிலைல எனற அவரடம நான கறிோனன. கிறிஸதவ

கனனியாஸதிரயாகிய

நான

இதவைரககம

கடவளின

திரததவக

ொகாளைகையப பறறி எபபட விளககம ொபறாமல இரககமடயம எனபைதப பறறி அநத பாதிரயார மிகவம ஆசசரயமைடநதார. அநதப பாதிரயார மன வநத ஒர மகோகாணதைத வைரநதார. பினனர அவர, ஒர

மகோகானததிறக

மனற

மைலகள

(three corners) இரபபைதப

ோபால, ஒர

கடவள மனற ோபரல இரககிறார எனற கறினார. அதறக நான, உலகம ோவகமாக வளரசசியைடநத ொகாணடரககம. எனோவ கடவள மவைர ைவதத சமாளிபபத எனபத கடனம. எனோவ கடவள மறொறாரவரகக ோதைவயைடவராக

இரகக

சாததியககற

இரககிறதலலவா? இத

சாததியம

தாோன? எனற ோகடோடன அதறக நனக கறறறிநத எனனைடய பாதிரயார இதறக சாததியோம இலைல எனற கறினார. அதறக நான, இத சாததியமானோத! எனற கறி மனனாள வநத, ஒர சதரதைத வைரநோதன. மகோகாணததிறக மனற ோகாணஙகள இரபபைதப ோபானற

சதரததிறக

நானக

மைலகள

(Four corners) இரககினறனோவ

எனற

கறிோனன. அதறக நனக கறறறிநத எனனைடய பாதிரயார, மடயாத எனற கறினார. மனப இதறக

சாததியோம

மடடம கறினார.

இலைல

எனற

கறிய

அவர, தறோபாத

மடயாத

எனற


அத ஏன? எனற நான பாதிரயாரடம ோகடோடன. அதறக

பாதியார, இத

நமபிகைக. நீ

பரநதக

ொகாணடாோயா

இலைலோயா

அபபடோய ஏறறகொகாள, அபபடோய இைத விழஙகிவிட. இைதப பறறி ோகளவிகள எதவம

ோகடகாோத! கடவளின

எதவம

ோகடகாோத! இைதப

திரததவக

பறறி

ொகாளைகையப

சநோதகபபடட

ோகளவி

பறறி

ோகளவிகள

ோகடடால

நீ

பாவம

ொசயதவளாகி விடவாய! எனற கறினார. இநத மாதிரயான பதில எனகக கிைடககப ொபறறம அனற இரவ கரஆைன ொதாடரநத

படகக

ஏகததவம

கறிதத

ோவணடம கடவள

எனற

உறதியான

ொகாளைகையக

ஆரவம

கறிதத

எனகக

கறறறிநத

ஏறபடடத. எனனைடய

பாதிரயாரடன விவாதம ொசயய விரமபிோனன. ஒர சமயம நான எனனைடய பாதிரயாரடம,இநத ோமைசகைள உரவாககியத யார எனற ோகடோடன. அதறக பாதிரயார பதிலளிகக விரமபாமல எனைனோய பதிலளிககமாற கறினார. அதறக நான

இநத ோமைசகைள உரவாககியத தசசரகள (Carpenters)எனோறன.

அத எபபட? எனற பாதிரயார ோகடடார. அதறக நான இநத ோமைசகள ஒர வரடததிறக மனபாகோவா அலலத நற வரடததிறக

மனபாகோவா

உரவாககபபடடைவகள.

இைவகள

இனனமம

ோமைசகளாகோவ இரககினறன. இநத ோமைசகள எபோபாதம தசசாரகளாக (Carpenters) மாறமடயாத. ோமலம

ஒோர

ஒர

ோமைச

கட

தசசராக

(Carpenter) மாறவதறக

ஒரோபாதம மடயாத. அபோபாத நீ எனன ொசாலல வரகிறாய? எனறார பாதிரயார. அதறக நான, இநத பிரபஞசததிோல உளள மனிதன உடபட உயிரளள மறறம உயிரறற ஒவொவானைறயம கடவோள பைடததார. ஒர வரடததிறக மனனாள ஒர மனிதன பிறநதால அடதத வரக கடய நற வரடஙகளாயினம அவன மனிதனாகோவ

இரபபான.

உலக

மடவ

நாள

வைரககம

கட

அவன

மனிதனாகோவ தான இரபபான. ஒோர ஒர மனிதன கட கடவளாக அவதாரம எடகக மடயாத! ோமலம கடவைள மனிதோனாட ஒபபிட மடயாத. அதறக

நான

ஒர

உதாரணமம

கறிோனன.

ஒர

இராணவததில

உளள

அைனவரம ஒனற ோசரநத தஙகளில ஒரவைர ோதரொதடதத அவைர தஙகளின ொஜனரலாக

ோதரொதடததால

அநத

ோதரவ

மறககபபடடவிடம.அவரகளில

99

சதவிகிதததினர அவைர ோதரவ ொசயதிரபபினம சரோய! நீ எனன ொசாலல வரகிறாய? எனற மீ ணடம ோகடடார பாதிரயார. அதறக நான, மனிதன உடபட இநத பிரபஞசததிலளள அைனதைதயம கடவள பைடததார. மனிதரகள

அைனவரம

ஒனற

ோசரநத

ஒரவைரத

ோதரநொதடதத

அவைர கடவல எனற ஆககினால அநத ோதரவ ஏறறக ொகாளள மடயாத ஒனற எனற நான அநத பாதிரயாரடம விளககிோனன.


பினனர

நான

பாதிரயாரடம, வகபபகளில

ொதாடரநத

படதத

வநோதன.

எனனைடய

ஆராயசசிகளின

படதததிலிரநதம

கி.பி. 325 ஆம

ஒரநாள படயம,

ஆணடல

நான

எனனைடய

மதஙகைளப தான

மதன

பறறிப மதலாக

இோயச கடவளாக கரதபபடடார எனற கறிோனன. இபபட

பலவிதமான

விவாதஙகைள

அநதப

பாதிரயாரடம

அவர

ொசயததாகக

கறிபபிடகிறார. மதஙகள

பறறிய

பலவிதமான

ஏகததவதைத

வலியததம

இஸலாதைத

தனனைடய

ஆராயசசிகளககப

உணைமயான வாழகைக

மாரககம

பினனர

எனற

வழிகாடடயாக

இஸலாோம

ஏறறக

ஏறறக

ொகாணட ொகாணடார

மனனாள ோராமன கதோதாலிகக கிறிஸதவ மததைதச ோசரநத கனனிகாஸதிர ஐசநொய ரயொனழொழ அவரகள. மழ மசசடன இஸலாமியப பிரசசாரம ொசயயம சோகாதர

Irena Handono அவரகள

தறோபாத இநோதாோனசியாவில இரககம Centeal Muslim Women Movement எனற அைமபபின தைலவியாக இரககிறார.. சோகாதர

Irena Handono

அவரகளகக

ொதளிைவ ொகாடபபானாக!

அலலாஹ

இனனம

அதிகமான

மாரககத

அழைப்பு மாத இதழ் - ஜனவரி 2013  

2013 ம் ஆண்டின் முதல் அழைப்பு