Page 1


ç ÜðïøÞ ìáò Ô Å × Í É Ê Ï Å Ð É Ó Ô Ç Ì Ï Í É Ê Ï Ð Å Ñ É Ï Ä É Ê Ï ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ • ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2009 Êõðñßùí Çñþùí 60, Çëéïýðïëç 163 41, ÁèÞíá Ôçë. 210 99 45 593, 210 99 57 770, Fax: 210 99 45 593 http://www.skyrodemanet.gr, e-mail: skyrodemanet@previewadd.gr

ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ PREVIEW ÅÊÄÏÓÅÉÓ Åõöçìßá Ôóáìßäïõ

ÅÊÄÏÔÇÓ Íßêïò ÂåäïõñÜò, Åõöçìßá Ôóáìßäïõ

ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÏ/ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ Nßêïò ÁëáöïäÞìïò

ÅÊÔÕÐÙÓÇ NIKI PUBLISHING S.A.

ÂÉÂËÉÏÄÅÓÉÁ NIKI PUBLISHING S.A.

ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ PROFILM PACK

E

ßíáé êïéíüò ôüðïò üôé ç ÅëëÜäá âõèßæåôáé åäþ êáé ðïëëÜ ÷ñüíéá óå ðáñáêìÞ êáé ç ðåñßïäïò ðïõ äéáíýïõìå åßíáé ç ðéï äýóêïëç êáé ôáõôü÷ñïíá êáèïñéóôéêÞ, åíÜíôéá óôéò óõíÝðåéåò ôçò äéåèíïýò êñßóçò. Ìéáò êñßóçò ç ïðïßá åäþ êáé äýï ó÷åäüí ÷ñüíéá Ý÷åé áíáôñÝøåé üëá ôá äåäïìÝíá óôçí ðáãêüóìéá ïéêïíïìéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá. Ìéáò êñßóçò ðïõ ðëÞôôåé ìå ðñùôïöáíÞ Ýíôáóç ôéò åðåíäýóåéò, ôçí êáôáíÜëùóç êáé ôçí áðáó÷üëçóç. Ç ÷þñá ìáò, áí êáé ìå ó÷åôéêÞ êáèõóôÝñçóç óå óýãêñéóç ìå ôïõò Üëëïõò åôáßñïõò ôçò óôçí Å.Å., äÝ÷åôáé óÞìåñá ôéò ðéï äõóÜñåóôåò åðéðôþóåéò ôçò äéåèíïýò êñßóçò. Ïé åéóñïÝò áðü ôçí íáõôéëßá êáé ôïõñéóìü Ý÷ïõí ìåéùèåß åíþ ðåñéïñßæïíôáé ç æÞôçóç, ç ðáñáãùãÞ, ïé åîáãùãÝò, ôï åìðüñéï êáé ç êáôáóêåõáóôéêÞ äñáóôçñéüôçôá. ÅðçñåÜæïíôáé ôá ïéêïíïìéêÜ ôùí ìéêñïìåóáßùí åðé÷åéñÞóåùí ôùí íïéêïêõñéþí êáé ôùí ÷áìçëüìéóèùí ðïëéôþí.

ÐÁÑÁÃÙÃÇ ÄÉÁÖÇÌÉÓÇÓ PREVIEW ADD

ÍÏÌÉÊÇ ÊÁËÕØÇ Ãñáöåßï Á: ÃéÜííçò ÊáñáêïõëÜêçò & ÓõíåñãÜôåò Ãñáöåßï Â: ×ñÞóôïò ÊáôÞò

ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÏÉ ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ ×. Á. Áðïóôïëüðïõëïò - Äñ. Ðïë.Ìç÷áíéêüò - Åðßê. ÊáèçãçôÞò ÔìÞìá Ìç÷áíïëüãùí & Áåñïíáõðçãþí, Ðáí/ìéï Ðáôñþí ×ñÞóôïò ÊáñáãéÜííçò - Êáèçã. ÄÐÈ, Äñ. Ðïë. Ìç÷. Êùí/íïò Êáñáóïýëáò - Áñ÷éôÝêôïíáò Ìç÷áíéêüò Íßêïò Ëßôéíáò - Ðïëéôéêüò Ìç÷áíéêüò Å.Ì.Ð. Ðáíáãéþôçò ÌáõñïåéäÞò - Ìåôáëëïõñãüò Ìç÷áíéêüò Å.Ì.Ð. ÌÝëïò ôçò ÅðéôñïðÞò Óýíôáîçò ôïõ Êáíïíéóìïý Ôå÷íïëïãßáò ×áëýâùí (ÊÔ×) Ïðëéóìïý ÓêõñïäÝìáôïò Ãåþñãéïò ÌðáôÞò - ÊáèçãçôÞò Å.Ì.Ð. Í. Ìðïæßêçò - Ìç÷. Ãåùôå÷íïëïãßáò & ÐåñéâÜëëïíôïò Ô.Å. Íßêïò ÍéêïëÜïõ - Msc ×çìéêüò Ìç÷áíéêüò Eñãáóô/êüò Óõí/ôçò ÔÅÉ ÐåéñáéÜ, ÌÝëïò ôçò Åêôåë. ÅðéôñïðÞò ôïõ Åëëçíéêïý ÔìÞìáôïò ÓêõñïäÝìáôïò ÅëÝíç ÑáêáíôÜ - ×çìéêüò Ìç÷áíéêüò Å.Ì.Ð. ÊïóìÜò Óßäåñçò - Ðïë. Ìç÷. Åðßê. ÊáèçãçôÞò ÄÐÈ ÓôÝëéïò Óþêáò - Ðïëéôéêüò Ìç÷áíéêüò Å. Öñáããüðïõëïò - Ìsc Ìåôáëëåéïëüãïò Ìç÷áíéêüò Å.Ì.Ð. ÔÉÌÇ: €10

Ôï åñþôçìá åßíáé ôé Ý÷åé õëïðïéçèåß Ýùò óÞìåñá ãéá íá ëåéôïõñãÞóåé Ýùò áóðßäá áðÝíáíôé óôéò ÷åéñüôåñåò óõíÝðåéåò ôçò êñßóçò, üôáí ôá åðüìåíá äýï ÷ñüíéá èá ôåèïýí óå äïêéìáóßá ïé áíôï÷Ýò ôéò ïéêïíïìßáò ìáò. Äýï ÷ñüíéá ðïõ èá êñßíïõí áí èá ìðïñÝóåé íá åðéóôñÝøåé óå óôáèåñÞ ôñï÷éÜ áíÜðôõîçò Þ áí èá ðáñáìåßíåé ðáãéäåõìÝíç óôç óôáóéìüôçôá. ¸ñ÷åôáé ëïéðüí ç þñá íá ðÜñïõìå Üìåóåò êáé ôïëìçñÝò áðïöÜóåéò, ðïõ üëåò ïé êõâåñíÞóåéò, áêüìá êáé ç óçìåñéíÞ óå Ýíá âáèìü, Ý÷ïõí åõèýíåò ãéá ôéò áðåéëÝò ðïõ áíôéìåôùðßæåé óÞìåñá ç ïéêïíïìßá ìáò. ¼ëïé ìáò Ý÷ïõìå êáé êñßóç êáé ãíþóç êáé ôï ìüíï èåôéêü ôçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò åßíáé üôé êáèéóôÜ åîüöèáëìç ôçí ðñáãìáôéêÞ åéêüíá ôçò ÷þñáò, äéáëýïíôáò ÷ñüíéåò øåõäáéóèÞóåéò êáé õðïêñéôéêÝò ðñáêôéêÝò. ÅÜí ï åêëåãåßò, áõñéáíüò, ðñùèõðïõñãüò åðéäïèåß óå åðéêïéíùíéáêÜ êüëðá èá íáõáãÞóåé ðñéí êáëÜ îåêéíÞóåé ôï ôáîßäé ôïõ. Ôï óôïß÷çìá ôïõ èá êñéèåß áðü ôá áíáãêáßá: ýðáñîç åðåîåñãáóìÝíïõ ðïëéôéêïý ó÷åäßïõ, êáèáñÞ ãëþóóá, åðéëïãÞ áîéüðéóôùí êáé åõñçìáôéêþí õðïõñãþí, óõíå÷Þò óõíôïíéóìüò, Ýëåã÷ïò êáé áîéïëüãçóÞ ôïõò áðü ôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ. Ç óõãêõñßá äåí áöÞíåé ðåñéèþñéá ãéá "ðáéäéêÝò ÷áñÝò" êáé ãé' áõôü ç øÞöïò ôçò 4çò Ïêôùâñßïõ èá åßíáé øÞöïò åõèýíçò ãéá üëïõò.

Ï åêäüôçò Íßêïò ÂåäïõñÜò

Áðáãïñåýåôáé êÜèå áíôéãñáöÞ Þ áíáäçìïóßåõóç êåéìÝíùí êáé ëïéðþí óôïé÷åßùí ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç Üäåéá ôïõ åêäüôç.

2

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


3 2009 ÔÅÕ×ÏÓ

ï

ðåñéå÷üìåíá 19

31

4 18

ÓÅÂÅÓ - ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÊÑÉÓÇ

19

ÓÅÂÅÓ ÅËÅÃ×ÏÓ ÅÔÏÉÌÏÕ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁÔÏÓ

31 43

72

ÕÐÏÃÅÉÁ ËÁÔÏÌÅÉÁ

ÁÄÑÁÍÙÍ ÕËÉÊÙÍ

ÁÄÑÁÍÇ ÕËÉÊÁ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁÔÏÓ

ÓÇÌÁÍÓÇ CE

×ÁËÕÂÅÓ ÏÐËÉÓÌÏÕ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁÔÏÓ

72

ÁÍÈÅÊÔÉÊÏÔÇÔÁ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ

106 ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

ÐÑÏÂËÇÌÁÔÉÓÌÏÉ - ÐÑÏÔÁÓÅÉÓ

65 95 106

NEWS

ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ×ÁËÕÂÏÕÑÃÉÁ ÅËËÁÄÏÓ

ÁÐÏ ÏÐËÉÓÌÅÍÏ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

ÁÍÁÐÔÕÎÇ ËÏÃÉÓÌÉÊÏÕ

ÃÉÁ ÕÐÏËÏÃÉÓÌÏ ÄÉÁÑÊÅÉÁÓ ÆÙÇÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÁÐÏÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

ÊÏÌÂÏÉ ÄÏÊÏÕ-ÕÐÏÓÔÇËÙÌÁÔÙÍ

ÐÅÉÑÁÌÁÔÉÊÇ ÄÉÅÑÅÕÍÇÓÇ ÁÐÏÄÏÔÉÊÏÔÇÔÁÓ ÐÑÏÔÅÉÍÏÌÅÍÇÓ ËÕÓÇÓ ÅÍÉÓ×ÕÓÇÓ

3


N E W S

ÁíáêÜìðôåé ç åõñùæþíç Óôï õøçëüôåñï åðßðåäï áðü ôïí ÓåðôÝìâñéï ôïõ 2008 ï äåßêôçò ïéêïíïìéêïý êëßìáôïò Ï äåßêôçò ïéêïíïìéêÞò åìðéóôïóýíçò óôçí åõñùæþíç áíÞëèå ôïí ÓåðôÝìâñéï óôï õøçëüôåñï åðßðåäï ôïõ ôåëåôáßïõ Ýôïõò, êáèþò ç åõñùðáúêÞ ïéêïíïìßá áíáêÜìðôåé áðü ôç ÷åéñüôåñç ýöåóç ôùí Ýîé ôåëåõôáßùí äåêáåôéþí. Ï äåßêôçò, ðïõ áðïôõðþíåé ôçí åìðéóôïóýíç êáôáíáëùôþí êáé åðé÷åéñÞóåùí êáé êáôáñôßæåôáé áðü ôçí Êïìéóéüí, åíéó÷ýèçêå, ãéá Ýêôï óõíå÷üìåíï ìÞíá, óôéò 82,8 ìïíÜäåò áðü 80,8 ôïí Áýãïõóôï. Ïé ïéêïíïìïëüãïé, óýìöùíá ìå ôï Bloomberg, ðñïÝâëåðáí Üíïäï óôéò 82,7 ìïíÜäåò. Ôá óôïé÷åßá áõôÜ, üðùò åêôéìïýí ïé áíáëõôÝò, åíéó÷ýïõí ôçí áéóéïäïîßá üôé ç åõñùæþíç Ý÷åé åðéóôñÝøåé óå ôñï÷éÜ áíÜðôõîçò ôï ôñßôï ôñßìçíï. Õðåíèõìßæåôáé üôé óôéò 14 Óåðôåìâñßïõ ç Êïìéóéüí åß÷å ðåé üôé óôï ôñÝ÷ïí ñßìçíï ï ñõèìüò áíÜðôõîçò ßóùò öèÜóåé ôï 0,2% êáé óôï ôñßôï ôñßìçíï ôï 0,1%. Ç Üíïäïò ôïõ äåßêôç ïöåßëåôáé óôçí áýîçóç ôïõ äåßêôç êáôáíáëùôéêïý êëßìáôïò êáôÜ 3 ìïíÜäåò óôéò -19 ìïíÜäåò êáé

óôçí áýîçóç ôïõ äåßêôç åìðéóôïóýíçò óôïí ôïìÝá ôùí õðçñåóéþí óôéò -9 ìïíÜäåò áðü -11 ìïíÜäåò ôïí Áýãïõóôï. ÅðéðëÝïí, õðÞñîå ðåñáéôÝñù âåëôßùóç ôïõ äåßêôç åðé÷åéñçìáôéêïý êëßìáôïò óôéò -24 ìïíÜäåò áðü -25 ìïíÜäåò, åíþ ï äåßêôçò óôéò êáôáóêåõÝò áõîÞèçêå óôéò -31 ìïíÜäåò áðü ôéò -32 ìïíÜäåò. Åðéäåßíùóç ðáñïõóßáóå ìüíï ôï êëßìá óôïí ôïìÝá ëéáíéêÞò, ìå ôïí ó÷åôéêü äåßêôç íá õðï÷ùñåß óôéò -15 ìïíÜäåò áðü 14 ìïíÜäåò ôïí ðñïçãïýìåíï ìÞíá. Óå ü,ôé áöïñÜ ôéò ðñïóäïêßåò ôùí íïéêïêõñéþí ãéá ôçí ðïñåßá ôïõ ðëçèùñéóìïý ôï åðüìåíï 12ìçíï, ï ó÷åôéêüò äåßêôçò áíÞëèå óôéò -14 ìïíÜäåò áðü -16 ìïíÜäåò ôïí Áýãïõóôï.

Åëëçíïôïõñêéêüò äåßêôçò ìåôï÷þí ÐñåìéÝñá ãéá ôïí Greece-Ôurkey 30- Óôçí ôåëéêÞ åõèåßá ç åéóáãùãÞ óôéò äýï áãïñÝò äéáðñáãìáôåýóéìùí áìïéâáßùí êåöáëáßùí êáé ðáñáãþãùí Ìå óôü÷ï íá áðïôåëÝóåé Ýíá åðéðëÝïí åðåíäõôéêü åñãáëåßï éäéùôéêþí êáé èåóìéêþí ÷áñôïöõëáêßùí ðïõ åðéèõìïýí íá åðåíäýóïõí óôéò ìåãáëýôåñåò åéóçãìÝíåò åôáéñåßåò ôùí äýï áãïñþí, áëëÜ êáé íá äéåõêïëýíåé ôç äéáóõíïñéáêÞ ðñüóâáóç ôùí åðåíäõôþí, Üñ÷éóå ÷èåò ï õðïëïãéóìüò ôïõ êïéíïý äåßêôç ìåôáîý ôùí ×ñçìáôéóôçñßùí ôçò ÁèÞíáò êáé ôçò Êùíóôáíôéíïýðïëçò, ìå ôç óõíåñãáóßá ôïõ ïßêïõ õðïëïãéóìïý äåéêôþí SÔÏ×× Ltd. Áìåóç ðñïôåñáéüôçôá ôùí äýï ÷ñçìáôéóôçñßùí åßíáé ðëÝïí ç Ýêäïóç êáé åéóáãùãÞ ðñïò äéáðñáãìÜôåõóç óôéò äýï áãïñÝò äéáðñáãìáôåýóéìùí áìïéâáßùí êåöáëáßùí (ÄÁÊ) êáé ðáñÜãùãùí ðñïúüíôùí óõíäåäåìÝíùí óôïí íÝï äåßêôç Greece- Ôurkey 30 (GÔ-30).

4

Ï õðïëïãéóìüò ôïõ äåßêôç, êáèþò êáé ç óõíôÞñçóç êáé äéáíïìÞ ôïõ èá ãßíïíôáé áðü ôïí ïßêï SÔÏ×× Ltd, åíþ èá ðåñéëáìâÜíåé óôç óýíèåóÞ ôïõ ôéò 15 ðñþôåò ìåôï÷Ýò áðü êÜèå áãïñÜ, ìå âÜóç ôçí êåöáëáéïðïßçóÞ ôïõò, ìå ôïí áñéèìü ôùí ìåôï÷þí ôïõ ôñáðåæéêïý êëÜäïõ íá ðåñéïñßæåôáé óå ôÝóóåñéò ìåôï÷Ýò áðü êÜèå áãïñÜ. ÅðéðëÝïí, ôï ðïóïóôü óõììåôï÷Þò êÜèå ìåôï÷Þò óôç óýíèåóç ôïõ äåßêôç äåí èá åßíáé äõíáôüí íá õðåñâáßíåé ôï 10% ôçò áîßáò ôïõ äåßêôç. Ï ôåëåõôáßïò èá áíáèåùñåßôáé äýï öïñÝò ôïí ÷ñüíï (ÌÜñôéï êáé ÓåðôÝìâñéï) üóïí áöïñÜ ôç óýíèåóç ôïõ êáé ôÝóóåñéò öïñÝò ôïí ÷ñüíï (ÌÜñôéï, Éïýíéï, ÓåðôÝìâñéï êáé ÄåêÝìâñéï) üóïí áöïñÜ ôï ìÝãéóôï åðéôñåðüìåíï ðïóïóôü óõììåôï÷Þò êÜèå ìåôï÷Þò óôç óýíèåóÞ ôïõ.

ÄÅÇ: Üñ÷éóå ç êáôáóêåõÞ ôçò ìïíÜäáò áåñßïõ óôï ÁëéâÝñé ¢ñ÷éóå ç êáôáóêåõÞ ôçò íÝáò ÌïíÜäáò ÓõíäõáóìÝíïõ Êýêëïõ ôçò ÄÅÇ ìå êáýóéìï öõóéêü áÝñéï óôï ÁëéâÝñé, éó÷ýïò 416,9 ÌW. Ï âáèìüò áðüäïóçò ôçò ìïíÜäáò åßíáé 58,4%- éäéáßôåñá õøçëüò- êáé ç ôå÷íéêÞ äéÜôáîç ôçò ìïíÜäáò èá åßíáé ðÜíù óå Ýíáí Üîïíá ìå óåéñÜ ëåéôïõñãßáò áåñéïóôñüâéëïò ãåííÞôñéá- áôìïóôñüâéëïò. Ôï êüóôïò êáôáóêåõÞò áíÝñ÷åôáé óå 219,2 åêáô. åõñþ êáé áíÜäï÷ïò Þäç áðü ôïí Ïêôþâñéï ôïõ 2007 åßíáé ç ÌÅÔÊÁ. Ç êáèõóôÝñçóç ôçò Ýíáñîçò êáôáóêåõÞò ïöåßëåôáé êõñßùò óå ðñïâëÞìáôá ÷ùñïôáêôéêÞò êáé áñ÷áéïëïãéêÞò öýóåùò, ôá ïðïßá ôåëéêÜ äéåõèåôÞèçêáí. Ðñüêåéôáé ãéá áíáâÜèìéóç ôïõ ÁÇÓ Áëéâåñßïõ óå óýã÷ñïíï åíåñãåéáêü êÝíôñï, ç ïðïßá èá óõìâÜëåé óôçí åíåñãåéáêÞ åðÜñêåéá ôçò ÷þñáò êáé åéäéêüôåñá óôçí åõóôÜèåéá ôïõ Íüôéïõ ÓõóôÞìáôïò, üðïõ ðáñáôçñåßôáé êáé ç ìåãáëýôåñç æÞôçóç. Ç ÄÅÇ ðÞñå ðñüóöáôá üëåò ôéò Üäåéåò (ðáñáãùãÞò, åãêáôÜóôáóçò êáé ïéêïäïìéêÞ) ãéá ôï îåêßíçìá êáôáóêåõÞò ôçò ìïíÜäáò, ç ïðïßá èá ëåéôïõñãÞóåé ôï öèéíüðùñï ôïõ 2011.

Ìåéïäüôçò ç Ìç÷áíéêÞ ãéá Á÷åëþï Óôïí äéáãùíéóìü ãéá ôçí áíÜëçøç ôïõ Ýñãïõ ÊáôáóêåõÞ ÔåëéêÞò ÅðÝíäõóçò ÓÞñáããáò ÅêôñïðÞò Á÷åëþïõ, óõíïëéêïý ðñïûðïëïãéóìïý õðçñåóßáò 65 åêáô. åõñþ, ìåéïäüôçóå ç êáôáóêåõáóôéêÞ åôáéñåßá Ìç÷áíéêÞ. Áíôéêåßìåíï ôçò åñãïëáâßáò åßíáé ç êáôáóêåõÞ ôçò ôåëéêÞò åðÝíäõóçò ôìÞìáôïò ôçò äéáíïéãìÝíçò óÞñáããáò åêôñïðÞò Á÷åëþïõ áðü ïðëéóìÝíï óêõñüäåìá óå ìÞêïò 12 ÷ëì. Ç ðñïèåóìßá åêôÝëåóçò ôïõ Ýñãïõ åßíáé 30 ìÞíåò áðü ôçí õðïãñáöÞ ôçò ó÷åôéêÞò óýìâáóçò. Ôï áíåêôÝëåóôï õðüëïéðï ôïõ ïìßëïõ áíÝñ÷åôáé ðëÝïí óå 1,15 äéó. åõñþ.

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


N E W S

Ç TU¨V HELLAS ÊÉÍÅÉÔÁÉ ÄÕÍÁÌÉÊÁ ÓÔÇÍ ÁÃÏÑÁ ÔÇÓ ÁÉÃÕÐÔÏÕ Ï Ïñãáíéóìüò Åðéèåþñçóçò êáé Ðéóôïðïߨ V HELLAS ãéá ëïãáñéáóìü ôïõ çóçò TU ¨ TUV NORD Group åðåêôåßíåé óçìáíôéêÜ ôéò äñáóôçñéüôçôåò ôïõ åêôüò ÅëëÜäáò, ðñáãìáôïðïéþíôáò äõíáìéêÞ åßóïäï óôçí áãïñÜ ôçò Áéãýðôïõ. ÓõãêåêñéìÝíá, ôïõò äýï ôåëåõôáßïõò ìÞíåò õðïãñÜöçêáí äýï Memorandum of Understanding óôç ÷þñá áõôÞ: • ¸íá ìå ôï "National Management Institute of Egypt" (Í.Ì.É.) êáé • ¸íá ìå ôïí ¼ìéëï Åôáéñåéþí "Egyptian Field Development Company" (E.F.D.C). Ôï ðñþôï áöïñÜ ôç óõíåñãáóßá ìå ôï Õðïõñãåßï Åóùôåñéêþí ôçò Áéãýðôïõ óå èÝìáôá áóöÜëåéáò çëåêôñïíéêþí äåäïìÝíùí êáé ôï äåýôåñï áöïñÜ ôç óõíåñãáóßá óôïí ôïìÝá Oil and Gas ãéá ðïéüôçôá êáé åêðáßäåõóç ðñïóùðéêïý. Ôç óõìöùíßá ìå ôï N.M.I ãéá ôçí áóöÜëåéá äåäïìÝíùí õðÝãñáøå ï Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ôçò TU¨V HELLAS êáé Regional

Manager ôïõ TU¨V NORD ê. Ã. É. Êå÷ñéìðÜñçò ìå ôïí Äéåõèýíïíôá Óýìâïõëï ôïõ TU¨V IT ê. A. Sommer ìáæß ìå ôïí Äéåõèýíïíôá Óýìâïõëï ôïõ N.M.I. ê. A. Fawzy , ðáñïõóßá ôïõ Õðïõñãïý ÄéïéêçôéêÞò ÁíÜðôõîçò ôçò Áéãýðôïõ ê. Ahmed Darwish.

Ç åôáéñåßá ÓÉÄÇÑÏÌÐÅÔÏÍ Á.Å. åßíáé âéïìç÷áíßá ðáñáãùãÞò ¸ôïéìïõ ÓêõñïäÝìáôïò, êáôåñãáóßáò äïìéêïý óéäÞñïõ, åîüñõîçò êáé åìðïñßáò áäñáíþí õëéêþí êáé éäñýèçêå ôï 2002 áðü ôïõò áäåëöïýò ÆÙÃÁ.

Ôç óõìöùíßá ìå ôï ¼ìéëï Ðåôñåëáúêþí Åôáéñåéþí E.F.D.C. ãéá ðáñï÷Þ ôå÷íïãíùóßáò óå èÝìáôá Ðåôñåëáéïåéäþí õðÝãñáøå ï Ãåíéêüò ÄéåõèõíôÞò ôçò TU¨V HELLAS êáé Branch Manager ôïõ Oil & Gas ôïõ TU¨V NORD ê. Ó. ÐåëôÝêçò ìå ôïí Ðñüåäñï êáé Äéåõèýíïíôá Óýìâïõëï ôïõ E.F.D.C. ê. Khaled Abdel Badie.

ÓôåãÜæåôáé óå éäéüêôçôåò åãêáôáóôÜóåéò óôá Ôñßêáëá üðïõ ëåéôïõñãåß áðü ôçí ßäñõóç ôçò Ýùò óÞìåñá.

Ïé óçìáíôéêÝò áõôÝò åîåëßîåéò óçìáôïäïôïýí ôç äõíáìéêÞ åßóïäï ôçò TU¨V HELLAS / TU¨V NORD óå ìéá éäéáßôåñá áíôáãùíéóôéêÞ áãïñÜ, ç ïðïßá óýìöùíá êáé ìå ôï Âéâëßï Ðáãêïóìßùí Óôïé÷åßùí âñßóêåôáé óå óõíå÷Þ ïéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç. Åðüìåíï âÞìá åßíáé ç äçìéïõñãßá åôáéñåßáò ôïõ TU¨V NORD óôçí Áßãõðôï.

Ïé Åôáéñåßåò TUV NORD GROUP Ìå ðÜíù áðü 8.400 õðáëëÞëïõò óå ðåñéóóüôåñåò áðü 70 ÷þñåò ôçò Åõñþðçò, ôçò Áóßáò, ôçò ÁìåñéêÞò êáé ôçò ÁöñéêÞò, o TU¨V NORD Group åßíáé Ýíáò áðü ôïõò ìåãáëýôåñïõò Ïìßëïõò ðáñï÷Þò õðçñåóéþí Åðéèåþñçóçò êáé Ðéóôïðïßçóçò Ðáãêïóìßùò ìå êýêëï åñãáóéþí 850 åêáô €. TUV HELLAS 100% èõãáôñéêÞ ôïõ Ãåñìáíéêïý Ïìßëïõ TU¨V NORD ìå ðáñïõóßá åéêïóéäýï ÷ñüíùí óôçí ÅëëÜäá, ðñáãìáôïðïéåß åðéèåùñÞóåéò êáé ðéóôïðïéÞóåéò ìå äéáðßóôåõóç áðü ôï Ãåñìáíéêü êáé ôïí Åëëçíéêü Ïñãáíéóìü Äéáðßóôåõóçò (TGA êáé ÅÓÕÄ). N.I.M. Eßíáé ðñþôï ðéóôïðïéçìÝíï äéåèíÝò Éíóôéôïýôï êáôÜ ISO 9001:2000 óôçí åêðáßäåõóç management åî’ áðïóôÜóåùò. ÐñïóöÝñåé ðñïãñÜììáôá óýíôïìçò äéÜñêåéáò ðïõ åðéôñÝðïõí óôïõò óðïõäáóôÝò íá áðïêôÞóïõí äéïéêçôéêÜ ðñïóüíôá ðïéüôçôáò ãéá ôçí åíßó÷õóç ôçò óôáäéïäñïìßáò ôïõò óôïí äéïéêçôéêü ôïìÝá. E.F.D.C. ¼ìéëïò åôáéñåéþí ìå ðñïúüíôá êáé õðçñåóßåò ó÷åôéêÝò ìå ôá ÐåôñåëáéïåéäÞ êáé Ýäñá ôï ÊÜéñï. ÐáñÝ÷åé õðçñåóßåò óôïõò ôïìåßò ôùí áíáóêáöþí, ôçò óõíôÞñçóçò, ôçò áðïèÞêåõóçò êáé ìåëÝôçò ðáñáãùãÞò ôùí Ðåôñåëáéïåéäþí áëëÜ êáé åîåéäéêåõìÝíç åêðáßäåõóç ãéá ôçí ôå÷íéêÞ êáôÜñôéóç ôùí åñãáæïìÝíùí.

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

Ðéóôïðïéçôéêü Óõììüñöùóçò êáôÜ ôï ðñüôõðï ôïõ ÅËÏÔ ãéá ôçí ÓÉÄÇÑÏÌÐÅÔÏÍ Á.Å.

Óå üëç ôçí ðïñåßá ôçò ç åôáéñåßá ëåéôïõñãåß ìå óêïðü ôçí ðáñï÷Þ ðñïúüíôùí êáé õðçñåóéþí õøçëþí áðáéôÞóåùí, ãåãïíüò ðïõ ôçí Ý÷åé êáôáóôÞóåé ìßá áðü ôéò ìåãáëýôåñåò åôáéñåßåò ôïõ êëÜäïõ óôï íïìü. Óôéò ðëÝïí óýã÷ñïíåò ìç÷áíïëïãéêÝò åãêáôáóôÜóåéò ç åôáéñåßá ðáñÜãåé Ýôïéìï óêõñüäåìá êáé äéáèÝôåé éäéüêôçôï óôüëï åðáããåëìáôéêþí áõôïêéíÞôùí (ìðåôïíéÝñåò) êáé áíôëéþí óêõñïäÝìáôïò (ðñÝóåò) åîáóöáëßæïíôáò ôçí áðñüóêïðôç êáé Ýãêáéñç ðáñÜäïóç ôïõ óêõñïäÝìáôïò óå üëï ôï íïìü. Ìå áõôüí ôïí ôñüðï óõìâÜëëåé áðïöáóéóôéêÜ óôçí áíáâÜèìéóç ôçò ðïéüôçôáò ôçò êáôáóêåõÞò ôùí ôå÷íéêþí Ýñãùí óôçí ðåñéï÷Þ, äéáèÝôïíôáò Ýíá áðü ôá ðëÝïí óýã÷ñïíá åñãáóôÞñéá Ýñåõíáò êáé ôå÷íïëïãßáò ðëÞñùò åíáñìïíéóìÝíï ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôïõ ÊÔÓ. Ç ÓÉÄÇÑÏÌÐÅÔÏÍ Á.Å. Ý÷åé áðïêôÞóåé Ðéóôïðïéçôéêü Óõììüñöùóçò êáôÜ ôï ðñüôõðï ôïõ ÅËÏÔ ãéá ôéò êáôçãïñßåò ôïõ ÓêõñïäÝìáôïò C 20/25 êáé åßíáé ç ðñþôç ðáíåëëçíßùò ðïõ êáôÝ÷åé áíôßóôïé÷ç ðéóôïðïßçóç óôçí êáôçãïñßá C 25/30. Ç åîÝëéîç ôçò åôáéñåßáò äåí óôáìáôÜåé åäþ áëëÜ ðñï÷ùñÜ êáé âåëôéþíåôáé óõíå÷þò.

5


N E W S

Óå ýøç ñåêüñ ç áíåñãßá ôùí äéðëùìáôïý÷ùí ìç÷áíéêþí Ãåíéêþò äçëþíïõí éêáíïðïéçìÝíïé áðü ôçí åñãáóßá êáé ôéò áìïéâÝò ôïõò, áðáéóéüäïîïé - óå ó÷Ýóç ìå ôïí ãåíéêü ðëçèõóìü - ãéá ôéò ðñïïðôéêÝò ôçò ïéêïíïìßáò Ïé äéðëùìáôïý÷ïé ìç÷áíéêïß ôçò ÷þñáò âéþíïõí åöÝôïò ôçí ìåãáëýôåñç áíåñãßá áðü ôï 1997. Ó÷åäüí äéðëÜóéá áðü ôï 2006 êáé ôåôñáðëÜóéá áðü ôï 2003. ÓõíïëéêÜ, ïé ìç áðáó÷ïëïýìåíïé áõôÞ ôçí ðåñßïäï äéðëùìáôïý÷ïé ìç÷áíéêïß öôÜíïõí óôï 13% (7% Üíåñãïé êáé 6% ðñïóùñéíÜ Üíåñãïé), ìå ôï áíôßóôïé÷ï ðïóïóôü íá öôÜíåé ôï 5% ôï 1997, ìüëéò ôï 3% ôï 2003 êáé 8% ôï 2006. Ôá äåäïìÝíá áõôÜ ðñïêýðôïõí áðü ôç ìåãÜëç äçìïóêüðçóç ðïõ Ýãéíå áðü ôçí Public Issue ãéá ëïãáñéáóìü ôïõ ÔÅÅ, åðß äåßãìáôïò 2.517 äéðëùìáôïý÷ùí ìç÷áíéêþí óå üëç ôç ÷þñá. Ùò ðñïò ôá åõñÞìáôá ôçò äçìïóêüðçóçò åéäéêüôåñá: • Ôï õøçëüôåñï ðïóïóôü áíåñãßáò êáôáãñÜöåôáé ìåôáîý ôùí íÝùí äéðëùìáôïý÷ùí ìç÷áíéêþí, ìå 23% ãéá üóïõò áðÝêôçóáí Üäåéá Üóêçóçò åðáããÝëìáôïò ìåôÜ ôï 2006, åíþ óôçí áíôßóôïé÷ç Ýñåõíá ôïõ 2006 ôï ðïóïóôü ôùí áíÝñãùí ìåôáîý åêåßíùí ðïõ áðÝêôçóáí Üäåéáò Üóêçóçò åðáããÝëìáôïò ôçí ðåñßïäï 2001-2005 Þôáí ìüëéò 14%. • Óôï óýíïëï üóùí äåí áðáó÷ïëïýíôáé, Ýíáò óôïõò ôñåéò (31%) âñßóêåôáé åêôüò áãïñÜò ãéá äéÜóôçìá ìåãáëýôåñï áðü 12 ìÞíåò. • Ó÷åäüí Ýíáò óôïõò äõï (43%) ôùí ìç áðáó÷ïëïýìåíùí (êõñßùò ãõíáßêåò, íÝåò çëéêßåò êáé êÜôïéêïé åðáñ÷ßáò) áíôéìåôùðßæåé ôçí êáôÜóôáóç ìå ôçí ïéêïíïìéêÞ óôÞñéîç ôçò ïéêïãÝíåéáò ôïõò. • Ùò ðñïò ôéò åðéìÝñïõò åéäéêüôçôåò, ôï ìåãáëýôåñï ðñüâëçìá áíåñãßáò áíôéìåôùðßæïõí ïé ×çìéêïß Ìç÷áíéêïß (15%), áêïëïõèïýí ïé Ìåôáëëåéïëüãïé (14%) êáé ïé Çëåêôñïëüãïé (9%). • Óå óýãêñéóç ìå ôçí Ýñåõíá ôïõ 2006 ç áýîçóç ôçò áíåñãßáò êáôáãñÜöåôáé óçìáíôéêÜ õøçëüôåñç ôïõ ìÝóïõ üñïõ, óôéò åéäéêüôçôåò ôùí Íáõðçãþí (6% áðü 0% ôï 2006) êáé ôùí Çëåêôñïëüãùí (9% áðü 4% ôï 2006), êáèþò êáé óôïõò ìç÷áíéêïýò åêôüò ÁèÞíáò êáé Èåóóáëïíßêçò (6% áðü 2% ôï 2006). • Õøçëüôåñç ôïõ ìÝóïõ üñïõ (9% Ýíáíôé 7% óå üôé áöïñÜ ôïõò ìáêñï÷ñüíéá áíÝñãïõò), êáôáãñÜöåôáé ç áíåñãßá ìåôáîý ôùí ãõíáéêþí. ÁëëÜ êáé ãéá üóïõò áðáó÷ïëïýíôáé ôá ðñÜãìáôá äåí åîåëßóóïíôáé êáèüëïõ êáëÜ. • ¸íáò óôïõò ôÝóóåñéò íÝïõò äéðëùìáôïý÷ïõò ìç÷áíéêïýò (ìå Üäåéá ìåôÜ ôï 2006) äçëþíåé üôé áí êáé Ý÷åé åîçñôçìÝíç ó÷Ýóç åñãáóßáò, ðëçñþíåôáé ìå Äåëôßï Ðáñï÷Þò Õðçñåóéþí. • Áð' áõôïýò, ôï 64% (áðü 55% ôï 2006) äçëþíåé üôé ç åðéëïãÞ ãéá áìïéâÞ ìå ÄÐÕ äåí Þôáí ôïõ ìç÷áíéêïý, áëëÜ Ýãéíå êáè' õðüäåéîç ôïõ åñãïäüôç. Äõï óôïõò ôñåéò (65%) äçëþíåé üôé äåí åßíáé åíçìåñùìÝíï (ü÷é êáé ôüóï/êáèüëïõ) ãéá ôéò íïìéêÝò, åñãáóéáêÝò êáé áóöáëéóôéêÝò äéáöïñÝò ìåôáîý ôïõ êáèåóôþôïò ôçò óçìåñéíÞò áðáó÷üëçóçò êáé ôçò áðáó÷üëçóçò ìå âÜóç ôç óõëëïãéêÞ óýìâáóç.

6

• Ãéá Ýíáí óôïõò ôÝóóåñéò ç áðáó÷üëçóç ìå ÄÐÕ äåí ðñïâëÝðåé åôÞóéá Üäåéá (27%), êáé ãéá ðÜíù áðü Ýíáí óôïõò äõï äåí ðñïâëÝðåôáé åðßäïìá Üäåéáò êáé åïñôþí (55-54% áíôßóôïé÷á), åíþ ãéá ôñåéò óôïõò ôÝóóåñéò (76%) äåí ðñïâëÝðåôáé áìïéâÞ õðåñùñéáêÞò áðáó÷üëçóçò ! • Äõï óôïõò ôñåéò äéðëùìáôïý÷ïõò ìç÷áíéêïýò (64%) êáôáâÜëëïõí ïé ßäéïé ôéò õðï÷ñåùôéêÝò åéóöïñÝò óôï ÔÓÌÅÄÅ. • Äõï óôïõò äÝêá (19%) åñãáæüìåíïõò äéðëùìáôïý÷ïõò ìç÷áíéêïýò, ãéá íá áíôáðåîÝëèïõí óôéò ïéêïíïìéêÝò õðï÷ñåþóåéò ôïõò Ý÷ïõí êáé äåýôåñç åñãáóßá (Ýíáíôé 17% ôï 2006, 15% ôï 2003 êáé 23% ôï 1997). • Ùò ðñïò ôï åßäïò ôçò áðáó÷üëçóçò, ðåñéóóüôåñïé áðü ôïõò ìéóïýò ìç÷áíéêïýò (55%) áóêïýí åëåýèåñï åðÜããåëìá, ðåñßðïõ Ýíáò óôïõò ôÝóóåñéò (23%) áðáó÷ïëåßôáé óôï äçìüóéï ôïìÝá êáé ïé õðüëïéðïé (22%) Ý÷ïõí åîáñôçìÝíç ó÷Ýóç åñãáóßáò óôïí éäéùôéêü ôïìÝá. Ìåôáîý ôùí áðáó÷ïëïýìåíùí óôïí éäéùôéêü ôïìÝá êáôáãñÜöåôáé êáé Ýíá 7% áðáó÷ïëïýìåíùí ïé ïðïßïé åìðßðôïõí óôçí êáôçãïñßá ôùí ïéïíåß ìéóèùôþí, Ý÷ïõí äçëáäÞ åîáñôçìÝíç ó÷Ýóç åñãáóßáò êáé áìåßâïíôáé ìå Äåëôßï Ðáñï÷Þò Õðçñåóéþí. Óçìåéþíïõìå üôé ôï ðïóïóôü ôùí åëåýèåñùí åðáããåëìáôéþí åìöáíßæåôáé óõóôçìáôéêÜ áõîáíüìåíï ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, êáèþò áðü 42% ôï 2003, áíÝâçêå óå 47% ôï 2006 êáé 55% óôçí ðáñïýóá ìÝôñçóç. Áíôßèåôá, óõóôçìáôéêÜ ìåéïýìåíï åìöáíßæåôáé ôï ðïóïóôü ôùí áðáó÷ïëïýìåíùí óôïí äçìüóéï ôïìÝá (áðü 33% ôï 2003, óå 28% ôï 2006 êáé 23% óôçí ðáñïýóá ìÝôñçóç). ×áñáêôçñéóôéêÜ óçìåéþíåôáé üôé ôï 2003 ó÷åäüí Ýíáò óôïõò ôÝóóåñéò ìç÷áíéêïýò (24%) Þôáí ìüíéìïò äçìüóéïò õðÜëëçëïò, åíþ ôþñá ôï áíôßóôïé÷ï ðïóïóôü äåí îåðåñíÜ ôï 15% ! Ôï 51% ôùí åñãáæüìåíùí ìç÷áíéêþí áðáó÷ïëåßôáé óôçí êýñéá åñãáóßá Ýùò 8 þñåò, ôï 34% 9-10 þñåò êáé ôï 14% åñãÜæåôáé ðåñéóóüôåñåò áðü 10 þñåò. Ï ìÝóïò áðáó÷üëçóçò óôç äåýôåñç åñãáóßá (ãéá üóïõò ðñïóöåýãïõí ó' áõôÞ) åßíáé 2,7 þñåò. Éäéáßôåñï åíäéáöÝñïí ðáñïõóéÜæïõí ôá åõñÞìáôá óå üôé áöïñÜ ôïí "âáèìü éêáíïðïßçóçò" ôùí äéðëùìáôïý÷ùí ìç÷áíéêþí áðü ôçí åñãáóßá. Ïé åñãáæüìåíïé äéðëùìáôïý÷ïé ìç÷áíéêïß åìöáíßæïíôáé éêáíïðïéçìÝíïé áðü ôï áíôéêåßìåíï ôçò åñãáóßáò ôïõò óå ðïóïóôü 83% (Ýíáíôé 78% ôï 2006 êáé ôï 2003), áëëÜ êáé áðü ôéò óõíèÞêåò åñãáóßáò êáé ôï åñãáóéáêü ðåñéâÜëëïí êáôÜ 77% (Ýíáíôé 72% ôï 2006, 67% ôï 2003 êáé 63% ôï 1997) êáé ìðïñåß ìüëéò ôï 58% íá äçëþíïõí éêáíïðïéçìÝíïé áðü ôéò áðïäï÷Ýò, üìùò, ôï ðïóïóôü áõôü åßíáé êáôÜ 10% áõîçìÝíï óå ó÷Ýóç ìå ôï 2006 êáé 2003 êáé êáôÜ 20% óå ó÷Ýóç ìå ôï 1997.

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


N E W S

Áíôßèåôá, åêöñÜæïõí åíôïíüôåñç áðáéóéïäïîßá, óå óýãêñéóç ìå ôïí ãåíéêü ðëçèõóìü, ãéá ôéò ðñïïðôéêÝò ôçò ïéêïíïìßáò, êáèþò äéáöïñïðïéïýíôáé áñíçôéêÜ óôïõò äåßêôåò ðïõ áðïôõðþíïõí ôéò ðñïóäïêßåò ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç ôçò ÷þñáò ôïí åðüìåíï ÷ñüíï (-12,5 ìïíÜäåò) êáé -áêüìç ðåñéóóüôåñï- ãéá ôçí åðüìåíç ðåíôáåôßá (-34,1 ìïíÜäåò). Âåâáßùò, ïé äéáöïñïðïéÞóåéò ìåôáîý ôùí åðéìÝñïõò åéäéêïôÞôùí ìç÷áíéêþí åßíáé óçìáíôéêÝò êáé áõôÝò, óå ìåãÜëï âáèìü, Ý÷ïõí ó÷Ýóç ìå ôïõò êëÜäïõò ôçò ïéêïíïìßáò óôïõò ïðïßïõò äñáóôçñéïðïéåßôáé ç êÜèå åéäéêüôçôá. ÐÜíôùò ïé Áãñïíüìïé ÔïðïãñÜöïé åêöñÜæïõí áðáéóéïäïîßá óå üëïõò ó÷åäüí ôïõò ïéêïíïìéêïýò äåßêôåò. “Ïé åêôéìÞóåéò ôïõ ÔÅÅ, óå ó÷Ýóç ìå ôçí áíÜðôõîç ôçò ïéêïíïìßáò êáé ôéò áäéÝîïäåò ðñïïðôéêÝò ôçò åðéâåâáéþíïíôáé êáé áðü ôá åõñÞìáôá ôçò äçìïóêüðçóçò" õðïãñÜììéóå ï ðñüåäñïò ôïõ ÔÅÅ ÃéÜííçò ÁëáâÜíïò. "Ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá ç ÅëëÜäá åß÷å óå åôÞóéá âÜóç Ýíá åíôõðùóéáêü ñõèìü áýîçóçò ôïõ ÁÅÐ, ãéá ÷þñá ôçò Å.Å., ðáñÜëëçëá, üìùò, êáôáãñáöüôáí ìåôáîý ôùí ôåëåõôáßùí ÷ùñþí óå üôé áöïñÜ ôïõò äåßêôåò áíôáãùíéóôéêüôçôáò, êáéíïôïìßáò, Ýñåõíáò êáé ðáéäåßáò.

ÄçëáäÞ, óå üëïõò ôïõò äåßêôåò ðïõ åðçñåÜæïíôáé áðü ôçí áîéïðïßçóç ôïõ åðéóôçìïíéêïý äõíáìéêïý. Ç ÅëëÜäá Ý÷åé Ýíáí ðëïýôï ðïõ åßíáé ï áñéèìüò êáé ç ðïéüôçôá ôùí ìç÷áíéêþí ôçò, áëëÜ äåí ôïí ÷ñçóéìïðïéåß, ôïí áðáîéþíåé". Êáé ðñüóèåóå: "Ç áîéïðïßçóç ôïõ åðéóôçìïíéêïý äõíáìéêïý óå üëïõò ôïõò ôïìåßò óõíéóôÜ ðñïûðüèåóç ãéá íá åðáíÝëèåé ç ÷þñá óå áíáðôõîéáêÞ ôñï÷éÜ êáé íá äçìéïõñãçèïýí íÝåò èÝóåéò åñãáóßáò ãéá üëï ôïí ðëçèõóìü. Áõôüò èá ðñÝðåé íá åßíáé ï óôü÷ïò êáé ðñïò áõôÞ ôçí êáôåýèõíóç èá êéíçèåß ôï ÔÅÅ, óå óõíåñãáóßá ìå üëïõò ôïõò åðéóôçìïíéêïýò êáé óõëëïãéêïýò öïñåßò ìå ôïõò ïðïßïõò Ý÷åé õðïãñÜøåé êáé ó÷åôéêÜ ìíçìüíéá óõíåñãáóßáò, åêöñÜæïíôáò ôçí êáôçãïñçìáôéêÞ áíôßèåóÞ ôïõ óôç ëïãéêÞ ìéáò êïéíùíßáò ôùí 2/3 óõíïëéêÜ êáé åéäéêüôåñá ãéá ôïõò ìç÷áíéêïýò. Ãé' áõôü êáé - ìéá åâäïìÜäá ðñéí ôéò åêëïãÝò - êáëåß ôá êüììáôá íá åãêáôáëåßøïõí öïâéêÜ óýíäñïìá, ôï êáèÝíá êáé áðü ôç óêïðéÜ ôïõ, áðÝíáíôé óôï åðéóôçìïíéêü äõíáìéêü ôçò ÷þñáò êáé íá áíáêïéíþóïõí óõãêåêñéìÝíá ìÝôñá áîéïðïßçóçò ôïõ, èÝóåéò ãéá ôéò ãõíáßêåò êáé ôïõò íÝïõò åðéóôÞìïíåò ðïõ ðëÞôôïíôáé âáñéÜ êáé ñéæéêÝò ìåôáññõèìßóåéò óôçí åêðáßäåõóç".

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

7


ÓÅÂÅÓ N. ÊÕÊËÁÄÙÍ ÅôÞóéá ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç óôç ÔÞíï

¼ñèéá äéáêñßíåôáé ç êá Ê. Ôñéáíôáöýëëïõ áðü ôï ÕÐÅ×ÙÄÅ, êáôÜ ôçí ðáñïõóßáóÞ ôçò êáé áðü áñéóôåñÜ ðñïò ôá äåîéÜ ï ê. Ê. ÑïõóïõíÝëïò, ï ê. É. ÂáëìÜò, ï ê. Ä. ÐåëåêÜíïò, ç êá Å. ÂéäÜëç, ï ê. Æ. Ñïýóóïò ï ê. É. Óáìáíßïõ, ï ê. Ð. Âïýñïò êáé ï ê. Ó. Êå÷áãéüãëïõ Ôá ìÝëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ óôçí ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôïõ ÓÅÂÅÓ Í. ÊõêëÜäùí. Áðü áñéóôåñÜ ðñïò ôá äåîéÜ ï ê. É. ÂáëìÜò, ï ê. Ä. ÐåëåêÜíïò, ç êá Å. ÂéäÜëç, ï ê. Æ. Ñïýóóïò êáé ï ê. É. Óáìáíßïõ ÃåíéêÞ Üðïøç áðü ôï ÷þñï ôçò óõíÝëåõóçò

8

Ôçí Ýíáñîç ôçò óõíÝëåõóçò Ýêáíå ç Ðñüåäñïò ôïõ ÓÅÂÅÓ Í. ÊÕÊËÁÄÙÍ êá ÅéñÞíç ÂéäÜëç. Áöïý êáëùóüñéóå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò åê ìÝñïõò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ, åðéóÞìáíå üôé ôïí Óýíäåóìï ðñÝðåé íá ðëáéóéþíïõí üëåò ïé åôáéñåßåò ôïõ íïìïý êáé ôüíéóå üôé ôï óõëëïãéêü üñãáíï ðñÝðåé íá áêïëïõèåß ôéò åîåëßîåéò êáé íá ðáñåìâáßíåé óå áõôÝò, ìÝóá óôá ðëáßóéá óõíèçêþí åëåýèåñïõ êáé õãéïýò áíôáãùíéóìïý. Áêüìá åðéóÞìáíå üôé ðñÝðåé íá áîéïðïéïýíôáé ïé ãíþóåéò êáé ç åìðåéñßá ôùí ìåëþí êáé íá ãßíïíôáé ïëïêëçñùìÝíåò ðñïôÜóåéò ðñïò ôçí ðïëéôåßá, ÅðéìåëçôÞñéá êáé Äçìüóéïõò Ïñãáíéóìïýò. Óôç óõíÝ÷åéá ðáñïõóßáóå ôá ðåðñáãìÝíá ãéá ôçí ÷ñïíéÜ ôïõ 2008 êáé Ýèéîå ôá ðáñáêÜôù èÝìáôá: • Ôïí Åêóõã÷ñïíéóìü üëùí ôùí ìïíÜäùí ôïõ íïìïý ìå åñãáóôÞñéá ÅëÝã÷ïõ Ðéóôïðïßçóçò ISO, ÓÞìá Óõììüñöùóçò Ðñïúüíôïò êáé ôÞñçóç ôïõ Êáíïíéóìïý Ôå÷íïëïãßáò ÓêõñïäÝìáôïò. • Åëëåßøåéò äçìïóßùí åñãáóôçñßùí åëÝã÷ïõ ðïéüôçôáò, üðùò ðñïâëÝðåôáé áðü ôçí êïéíïôéêÞ ïäçãßá, ãéá ôá ïðïßá ïé ôïðéêïß ðáñÜãïíôåò áäéáöïñïýí. • ÐñïâëÞìáôá ÷ùñïôáîßáò áäåéïäïôÞóåùí. • ÐñïâëÞìáôá ðáñÜíïìïõ óêõñïäÝìáôïò, áìöéâüëïõ ðïéüôçôïò, ðïõ åíÝ÷ïõí êéíäýíïõò óôç êáôáóêåõÞ ôùí ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


ÓÅÂÅÓ N. ÊÕÊËÁÄÙÍ Ãéá ôÝôáñôç óõíå÷Þ ÷ñïíéÜ ï ÓÅÂÅÓ Í. ÊÕÊËÁÄÙÍ (Óýíäåóìïò Åðé÷åéñçìáôéþí Âéïìç÷áíéêþí Åôïßìïõ ÓêõñïäÝìáôïò Í. ÊõêëÜäùí) óõãêÜëåóå ôçí åôÞóéá ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç óôçí ÔÞíï óôï îåíïäï÷åßï TINOS BEACH ôo ÓÜââáôï 11 Éïõëßïõ 2009.

Áðü áñéóôåñÜ ðñïò ôá äåîéÜ äéáêñßíïíôáé ï ê. Æ. Ñïýóóïò, ï ê. É. Óáìáíßïõ, ç êá Å. ÂéäÜëç, ï ê. Ä. ÐåëåêÜíïò êáé ï ê. É. ÂáëìÜò

¢ðïøç áðü ôï ÷þñï ôçò óõíÝëåõóçò

Ýñãùí óôéò ÊõêëÜäåò ìå ôéò áñíçôéêÝò ôïõò ðåñéâáëëïíôéêÝò åðéðôþóåéò. • Ðáñïõóßáóç ôïõ site ôïõ óõíäÝóìïõ áðü ôçí åôáéñåßá PREVIEW ADD, ðïõ ôçí åêðñïóùðïýóå ï åêäüôçò ê. Íßêïò ÂåäïõñÜò, êáèþò êáé ôçí ðáñÜäïóç ôïõ 12/óÝëéäïõ åíçìåñùôéêïý åíôýðïõ ôïõ ÓõíäÝóìïõ. Ôåëåéþíïíôáò ç óõíÝëåõóç, ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï, ãéá ðåñéóóüôåñç óýóöéîç ôùí ó÷Ýóåùí, ïñãÜíùóå äåîßùóç óôï pool bar ôïõ îåíïäï÷åßïõ üðïõ ìåôáîý ôùí êáëåóìÝíùí ðáñåõñÝèçóáí o Ã. Ã. ðåñéöåñåßáò Íïôßïõ Áéãáßïõ ê. ×. Êüêêéíïò, ï ÍïìÜñ÷çò ÊõêëÜäùí ê. Ä. ÌðÜéëáò, ï ¸ðáñ÷ïò

ÔÞíïõ ê. Ñ. Ìùñáúôçò, ï ÄÞìáñ÷ïò ÔÞíïõ ê. Ó. Ïñöáíüò, ïé Íïìáñ÷éáêïß Óýìâïõëïé ê. Ì. Âßëëáò êáé ï ê. Ö. ÁìïéñáëÞò, ç êá Ê. Ôñéáíôáöýëëïõ áðü ôï ÕÐÅ×ÙÄÅ, ï ê. Ê. ÑïõóïõíÝëïò, åêðñüóùðïò ôïõ ôìÞìáôïò âéïìç÷áíßáò Íïì. Áõôïäéïßêçóçò Í. ÊõêëÜäùí, ï ê. Ð. Âïýñïò, åêðñüóùðïò ôïõ ÕÐÅ×ÙÄÅ ôçò Íïì. Áõôïäéïßêçóçò Í. ÊõêëÜäùí, ï ê. Ê. Êáñáóïýëáò Ãåí. ÄéåõèõíôÞò ôïõ ÐáíåëëÞíéïõ ÓÅÂÅÓ êáé ïé åêðñüóùðïé ôùí ÔóéìÝíôùí ÇÑÁÊËÇÓ, ê. Å. ËåùíôæÜêïò êáé ê. Ð. ÌÜëáìáò.

Ôï ôñáðÝæé ôïõ ê. Ê. Êïõëïýñç êáé ôïõ ê. Å. ÊïñáêÞ

Ôï ôñáðÝæé ôïõ ê. Á. ÊéïôóÝêïãëïõ

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

Áêïëïõèïýí öùôïãñáöéêÜ óôéãìéüôõðá áðü ôç äåîßùóç óôï pool bar ôïõ îåíïäï÷åßïõ.

9


ÓÅÂÅÓ N. ÊÕÊËÁÄÙÍ

Ôï ôñáðÝæé ôïõ êïõ Ê. ÓêáíäÜëç ôçò Lafarge Beton.

Áðü áñéóôåñÜ äéáêñßíïíôáé ç êá êáé ï ê. ÌáíäçëáñÜò, ï ê. Ã. Êïñáóßäçò ï ê. Ë. Âñåôüò, ï ê. Í. Ñïýóóïò

Ôï ôñáðÝæé ôïõ ê. N. Ñïýóóïõ ìå ôï ãéü ôïõ êáé ôçí óýæõãï ôïõ

Áðü áñéóôåñÜ äéáêñßíïíôáé ï ê. Ó. Êå÷áãéüãëïõ ç êá K. ÂÝñïõ, ôï æåýãïò Á. Óáìáíßïõ, ôï æåýãïò É. Óáìáíßïõ, ç êá Ôóáìßäïõ ôùí åêäüóåùí PREVIEW ADD, ï ê. Êùí. Êáñáóïýëáò, êáé ï åêäüôçò ê. Í. ÂåäïõñÜò.

Áðü áñéóôåñÜ äéáêñßíïíôáé ï ê. Ðáôçíéþôçò ìå ôç óýæõãï ôïõ, óôç ìÝóç ôï æåýãïò Ä. ÐåëåêÜíïõ, êáé äåîéÜ ôï æåýãïò Ð. ÊïõñåôæÞ.

Áðü áñéóôåñÜ äéáêñßíïíôáé ï ê. É. ÂáóÜëïò ìå ôïí ãéü ôïõ ï ê. Ó. ÑÜìðéáò êáé ï ãéüò ôïõ, ï ê. É. ÂáëìÜò êáé ï ê. Ì. ÂáëìÜò êáé ôá áäÝëöéá ÍéêçöïñÜêç.

Áðü áñéóôåñÜ äéáêñßíïíôáé ï ê. Åì. ËåùíôæÜêïò êáé ï ê. Ð. ÌÜëáìáò åêðñüóùðïé ôùí ôóéìÝíôùí ÇÑÁÊËÇÓ, ï ê. Ó. ÂñÜðçò, ï ê. Á. Óïìðüíçò ï.ê. Æ. Ñïýóïò êáé ï ê. Í. Óáíôïñéíáßïò ìå ôïí ãéü ôïõ êáé ôïí óõíåñãÜôç ôïõ.

To ôñáðÝæé ôçò ÊÅÁ ÐÑÏÌÐÅÔÏÍ ÁÅ

10

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


ÓÅÂÅÓ N. ÊÕÊËÁÄÙÍ Áðü áñéóôåñÜ äéáêñßíïíôáé ï ê. Ó. ×Üëáñçò ç êá Ì. ÐéðÝñç ìåôÜ ôçò ïéêïãÝíåéáò ôçò.

Áðü áñéóôåñÜ äéáêñßíïíôáé ï ê. Á. ÂéäÜëçò, ï ê. Ã. Óáíôïñéíáßïò ìå ôçí óýæõãï ôïõ, ç êá Ê. Áóçìïìýôç, ç êá Ñ. ÂéäÜëç êáé ç êá Åéñ. ÂéäÜëç. Ôï ôñáðÝæé ôçò ÂÉÄÁËÇÓ ÌÐÅÔÏÍ ÁÂÅÅ

Áðü áñéóôåñÜ äéáêñßíïíôáé ï ê. Ì. Âßëëáò ìå ôçí óýæõãï ôïõ, ï ê. Ê. ÑïõóïõíÝëïò ìå ôçí óýæõãï ôïõ, ç êá. Ê. Ôñéáíôáöýëëïõ, ç êá Åéñ. ÂéäÜëç, ç êá Ð. Êáñäáìßôóç äéåõèýíôñéá ÕÐÅ×ÙÄÅ ÁÔÔÉÊÇÓ, êáé ï ê. Ð. Âïýñïò.

Áðü áñéóôåñÜ äéáêñßíïíôáé ï ¸ðáñ÷ïò ÔÞíïõ ê. Ñ. Ìùñáúôçò , o Ã. Ã. ðåñéöåñåßáò Íïôßïõ Áéãáßïõ ê. ×. Êüêêéíïò, ç êá Å. ÂéäÜëç, ï ÄÞìáñ÷ïò ÔÞíïõ ê. Ó. Ïñöáíüò ìåôÜ ôçò óõæýãïõ ôïõ êáé ôï æåýãïò Ã. ÐáãáíÝëç.

Áðü áñéóôåñÜ äéáêñßíïíôáé ï ÍïìÜñ÷çò ÊõêëÜäùí ê. Ä. ÌðÜúëáò , ç êá Åéñ. ÂéäÜëç, ï ê. Ñ. Ìùñáúôçò, ï ê. ×. Êüêêéíïò, ï ê. Ó. Ïñöáíüò ìåôÜ ôçò óõæýãïõ ôïõ êáé ôï æåýãïò Ã. ÐáãáíÝëç.

ÁíáìíçóôéêÞ öùôïãñáößá ôïõ äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ ôïõ ÓÅÂÅÓ Í. ÊÕÊËÁÄÙÍ ìå ôïõò åðéóÞìïõò ðñïóêåêëçìÝíïõò ôïõ.

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

11


N E W S

ÁõîÞóåéò óôá äéüäéá ôùí Ôåìðþí Áðü óÞìåñá 24 Áõãïýóôïõ êáôáñãåßôáé ï óôáèìüò äéïäßùí óôá ÔÝìðç, üìùò ôáõôü÷ñïíá ìðáßíåé óå ëåéôïõñãßá ï óôáèìüò äéïäßùí Ðõñãåôïý, ìå ôï íÝï ðïóü ðïõ èá ðñÝðåé íá êáôáâÜëëïõí ïé äéåñ÷üìåíïé ïäçãïß íá åßíáé äéðëÜóéï áðü ôï ðñïçãïýìåíï. Óôá 2 åõñþ ôá åðéâáôéêÜ É×. Óýìöùíá ìå ôçí «ÁõôïêéíÞôïäñïìïò Áéãáßïõ ÁÅ», áñ÷ßæåé áðü óÞìåñá (ó.ó. 24 Áõãïýóôïõ) ç ëåéôïõñãßá ôïõ óôáèìïý äéïäßùí óôï Ðõñãåôü, ëßãï ìåôÜ ôçí êïéëÜäá ôùí Ôåìðþí, åíþ ôáõôü÷ñïíá êáôáñãåßôáé ï õðÜñ÷ùí óôáèìüò óôá ÔÝìðç. ÂÜóåé ôçò Óýìâáóçò Ðáñá÷þñçóçò ïé íÝåò ôéìÝò äéáìïñöþíïíôáé ùò åîÞò: • Äßêõêëá-ôñßêõêëá: 1,50 åõñþ (áðü 0,70 åõñþ) • ÅëáöñÜ ï÷Þìáôá: 2,00 åõñþ (áðü 1,00 åõñþ) • ÖïñôçãÜ, ëåùöïñåßá êáé ï÷Þìáôá ìå ëéãüôåñïõò áðü 4 Üîïíåò: 5,30 åõñþ (áðü 2,50 åõñþ) • ÖïñôçãÜ êáé Üëëá ï÷Þìáôá ìå 4 Þ ðåñéóóüôåñïõò Üîïíåò: 7,40 åõñþ (áðü 3,60 åõñþ)

Ï óôáèìüò äéïäßùí óôï Ðõñãåôü äéáèÝôåé óõíïëéêÜ 8 ëùñßäåò ãéá ôçí åßóðñáîç ôùí ôåëþí äéïäßùí, êáèþò êáé 2 õðçñåóéáêÝò ëùñßäåò (ìßá áíÜ êáôåýèõíóç) ãéá ôç äéÝëåõóç ï÷çìÜôùí ôùí Õðçñåóéþí ÅêôÜêôïõ ÁíÜãêçò. Ìå ôçí ðáýóç ëåéôïõñãßáò ôùí äéïäßùí óôá ÔÝìðç, èá ãßíïõí ïé ó÷åôéêÝò äéáìïñöþóåéò ãéá íá äéáðëáôõíèåß ï äñüìïò, ü÷é éäéáßôåñá, êáèþò áìÝóùò ìåôÜ ïé óôñïöÝò äåí åðéôñÝðïõí ìéá ôÝôïéá ðáñÝìâáóç. Ç «Áõôïêéíçôüäñïìïò Áéãáßïõ Á.Å.» åöéóôÜ ôçí ðñïóï÷Þ ôùí ÷ñçóôþí óôç ëåéôïõñãßá ôïõ öùôåéíïý óçìáôïäüôç êáé ôçò ìðÜñáò êáôÜ ôç äéÝëåõóÞ ôïõò áðü ôéò ëùñßäåò ôùí óôáèìþí äéïäßùí.

¸ãêñéóç Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí ãéá ôç Äéáóýíäåóç ÊõêëÜäùí ìå ôï Åëëçíéêü ÄéáóõíäåäåìÝíï Óýóôçìá ÌåôáöïñÜò ÇëåêôñéêÞò ÅíÝñãåéáò Ï Õðïõñãüò ÐÅ×ÙÄÅ ê. Ãéþñãïò ÓïõöëéÜò õðÝãñáøå Áðüöáóç ìå ôçí ïðïßá åãêñßíïíôáé ïé ðåñéâáëëïíôéêïß üñïé ãéá ôç äéáóýíäåóç ôùí ÊõêëÜäùí ìå ôï åëëçíéêü äéáóõíäåäåìÝíï óýóôçìá ìåôáöïñÜò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò.

Ðéï óõãêåêñéìÝíá, áðïöáóßóôçêå ç äéáóýíäåóç ôïõ ÊÝíôñïõ ÕðåñõøçëÞò ÔÜóçò (ÊÕÔ) Ëáõñßïõ ìå ôï íÝï Õðïóôáèìü (Õ/Ó) Óýñïõ ìÝóù êáëùäßùí åíáëëáóóüìåíïõ ñåýìáôïò ôÜóåùò 150 kV êáé ìÞêïõò ðåñßðïõ 100 ÷ëì. Áðü ôç Óýñï èá ãßíåôáé õðïâñý÷éá óýíäåóç ìå ôá íçóéÜ ÐÜñïò, Ìýêïíïò êáé ÔÞíïò, ìå ôç óõíäñïìÞ êáé ôçò ÍÜîïõ (óôç óýíäåóç áðü ÐÜñï ãéá Ìýêïíï). Ç äéáóýíäåóç èá ðñÝðåé íá ãßíåé ìå ôÝôïéï ôñüðï, þóôå íá ôçñïýíôáé ïé êáíüíåò ðõñáóöÜëåéáò êáé ç èÝóç ôïõ Ýñãïõ íá ìçí âñßóêåôáé åíôüò ðñïóôáôåõüìåíçò ðåñéï÷Þò.

¸ãêñéóç ðåñéâáëëïíôéêþí üñùí ãéá ôï íÝï ãÞðåäï ôïõ Ðáíáèçíáúêïý Ï Õðïõñãüò ÐÅ×ÙÄÅ, ê. Ãéþñãïò ÓïõöëéÜò, õðÝãñáøå ôçí Áðüöáóç ìå ôçí ïðïßá åãêñßíïíôáé ïé ðåñéâáëëïíôéêïß üñïé ãéá ôçí êáôáóêåõÞ êáé ëåéôïõñãßá ôïõ íÝïõ ãçðÝäïõ ôïõ Ðáíáèçíáúêïý óôï Âïôáíéêü, ÷ùñçôéêüôçôáò 40.000 èÝóåùí.

Ìå ôïõò üñïõò, ðåñéïñéóìïýò êáé ðñïûðïèÝóåéò ðïõ åðéâÜëëïíôáé ãéá ôçí êáôáóêåõÞ êáé ëåéôïõñãßá ôïõ ãçðÝäïõ ôïõ Ðáíáèçíáúêïý äéáóöáëßæåôáé ðëÞñùò ôï ðåñéâÜëëïí ôçò ðåñéï÷Þò. ÐáñÜëëçëá, îåêéíÜ åðß ôçò ïõóßáò ç óçìáíôéêÞ äéðëÞ áíÜðëáóç óôï Âïôáíéêü êáé óôç Ëåùöüñï ÁëåîÜíäñáò, ç ïðïßá áðïôåëåß ôç «ìÞôñá» ðåñéâáëëïíôéêÞò áíáâÜèìéóçò ôïõ óõíüëïõ ôïõ Åëáéþíá, ëáìâÜíïíôáò õðüøç êáé ôéò Üëëåò ðáñåìâÜóåéò ðïõ ðñïãñáììáôßæåé ôï ÕÐÅ×ÙÄÅ óôçí ðåñéï÷Þ.

12

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


ÏëïêëçñùìÝíåò Ëýóåéò ãéá ôï Ìðåôüí êáé ôçí ¢óöáëôï áðü ôç Machineline Å.Ð.Å.

Ç åôáéñåßá Machineline Å.Ð.Å. ðáñÜ ôéò äéåèíåßò äõóìåíåßò åîåëßîåéò óôïí êëÜäï ôçò äüìçóçò , áðåöÜóéóå üôé ôþñá åßíáé ï êáôÜëëçëïò ÷ñüíïò íá ðñï÷ùñÞóåé óôçí åðÝêôáóç ôùí äñáóôçñéïôÞôùí ôçò óôïí ôïìÝá, ìå íÝåò óõíåñãáóßåò, ðñïóöÝñïíôáò ïëïêëçñùìÝíåò ëýóåéò óôéò âéïìç÷áíßåò ðáñáãùãÞò åôïßìïõ óêõñïäÝìáôïò, ôóéìåíôïðñïéüíôùí, ðñïêáôáóêåõÞò êáèþò åðßóçò êáé óôéò âéïìç÷áíßåò ðáñáãùãÞò áóöáëôïìéãìÜôùí.

Ç åôáéñåßá Machineline Å.Ð.Å. ìðïñåß íá åîïðëßóåé êÜèå ìïíÜäá ðáñáóêåõÞò óêõñïäÝìáôïò ìå ìç÷áíÞìáôá ðïõ êáëýðôïõí üëï ôïí êýêëï ôçò ðáñáãùãÞò áõôïý, üðùò ìðåôïíéÝñåò, áíôëßåò ìðåôüí, óõãêñïôÞìáôá ðáñáãùãÞò Ýôïéìïõ óêõñïäÝìáôïò, óðáóôÞñåò áíáêýêëùóçò, öïñôùôÝò êáé öïñôçãÜ. Ôá óôáèåñÜ óõãêñïôÞìáôá Ýôïéìïõ óêõñïäÝìáôïò ðïõ ðñïìçèåýåé ç åôáéñßá MACHINELINE Å.Ð.Å. óôçí åã÷þñéá áãïñÜ áëëÜ êáé óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ôùí Âáëêáíßùí Ý÷ïõí äõíáôüôçôá ðáñáóêåõÞò áðü 60 Ýùò êáé 180 êõâéêÜ ìÝôñá áíÜ þñá. Ç åôáéñåßá ìå êÜèå óåâáóìü áðÝíáíôé óôïí ðåëÜôç ôçò âñßóêåôáé äßðëá ôïõ óôçí åãêáôÜóôáóç êÜèå óõãêñïôÞìáôïò, åããõÜôáé ãéá ôçí êáëÞ ëåéôïõñãßá ôïõ ðñïóöÝñïíôáò åîåéäéêåõìÝíï óÝñâéò ìå ãíÞóéá áíôáëëáêôéêÜ êáé åîáñôÞìáôá ðáíôüò ôýðïõ. Åêôüò áðü ôç ãíùóôÞ äéáäéêáóßá ðáñáóêåõÞò Ýôïéìïõ óêõñïäÝìáôïò ç åôáéñåßá MACHINELINE Å.Ð.Å. óêÝöôåôáé êáé ôï ðåñéâÜëëïí. Ìðïñåß íá ðáñÝ÷åé áêüìá êáé óôïõò ðéï

14

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


áðáéôçôéêïýò ðåëÜôåò óõóôÞìáôá áíáêýêëùóçò õãñïý óêõñïäÝìáôïò êáèþò êáé åéäéêÜ ößëôñá êáé óõóôÞìáôá áðïêïíýùóçò áíáìåéêôÞñåò åéäéêÞò êáôáóêåõÞò Ýôóé þóôå íá ðñïóôáôåýïõí ôï ðåñéâÜëëïí áëëÜ êáé íá êÜíïõí ïéêïíïìéêüôåñç ôçí ðáñáóêåõÞ ôïõ êÜèå éäéþôç.

åîïðëéóìü ôùí ìïíÜäùí ðáñáãùãÞò áóöÜëôïõ êáé ìðïñåß íá ðñïìçèåýóåé ôïõò ðåëÜôåò ôçò ìå óôáèåñÜ ç êéíçôÜ óõãêñïôÞìáôá ðáñáãùãÞò áóöÜëôïõ, öïñôçãÜ ãéá ôçí ìåôáöïñÜ áõôÞò êáèþò êáé ïäïóôñùôÞñåò, äéáóôñùôÞñåò, öñÝæåò êáé óõóôÞìáôá áíáêýêëùóçò êáé åðåîåñãáóßáò áóöÜëôïõ.

Åðßóçò õðÜñ÷åé ç åðéëïãÞ ãéá ôïí éäéþôç ï ïðïßïò åíäéáöÝñåôáé, ãéá êéíçôü óõãêñüôçìá ìðåôüí ôï ïðïßï ìðïñåß íá ìåôáöåñèåß êáé íá "óôçèåß" óå ïðïéïäÞðïôå óçìåßï ÷ñåéÜæåôáé ãéá ôçí ïëïêëÞñùóç êÜðïéïõ Ýñãïõ. Ôá êéíçôÜ óõãêñïôÞìáôá ìðåôüí Ý÷ïõí äõíáôüôçôá ðáñáóêåõÞò áðü 60 Ýùò êáé 120 êõâéêÜ ìÝôñá áíÜ þñá.

Ôá óôáèåñÜ óõãêñïôÞìáôá ðáñáóêåõÞò áóöÜëôïõ Ý÷ïõí äõíáôüôçôá ðáñáãùãÞò áðü 60 ìÝ÷ñé êáé 200 ôüíïõò áíÜ þñá. Êáé ãéá ôçí Üóöáëôï ï êÜèå åíäéáöåñüìåíïò Ý÷åé ôçí åðéëïãÞ ãéá êéíçôü óõãêñüôçìá ôï ïðïßï Ý÷åé äõíáôüôçôá ðáñáãùãÞò áðü 60 ìÝ÷ñé 200 ôüíïõò áíÜ þñá.

Åðßóçò ç åôáéñßá ìáò ðëÝïí äñáóôçñéïðïéåßôáé êáé óôïí

Ôï óçìáíôéêü ìå ôá óõãêñïôÞìáôá áóöÜëôïõ åßíáé Ý÷ïõí ðïëý

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

15


÷áìçëü êüóôïò ðáñáãùãÞò åîáéôßáò ôçò ÷áìçëÞò åíÝñãåéáò ðïõ ÷ñåéÜæïíôáé êáé ôïõ åëÜ÷éóôïõ ðñïóùðéêïý ëüãù ôùí ðïëëþí åîåéäéêåõìÝíùí áõôïìáôïðïéçìÝíùí óõóôçìÜôùí ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýí. ÊÜèå ôÝôïéï óõãêñüôçìá ìðïñåß íá ëåéôïõñãÞóåé ìå äéáöïñåôéêü ôýðï êáõóßìïõ üðùò ðåôñÝëáéï, ìáæïýô, ðñïðÜíéï êáèþò êáé öõóéêü áÝñéï üôáí õðÜñ÷ïõí ïé êáôÜëëçëåò åãêáôáóôÜóåéò. Áõôü üðùò ãßíåôáé åýêïëá áíôéëçðôü äßíåé ôï äéêáßùìá óôïí êÜèå éäéþôç íá åðéëÝîåé ôïí ôýðï êáõóßìïõ ðïõ åðéèõìåß êáé êÜôù áðü ôçí êáèïäÞãçóÞ ìáò íá åîïéêïíïìÞóåé üóï ôï äõíáôüí ðåñéóóüôåñá ÷ñÞìáôá. Êáé óôá áóöáëôéêÜ óõãêñïôÞìáôá üðùò êáé óôá óõãêñïôÞìáôá ìðåôüí õðÜñ÷åé ìåãÜëç ðñüëçøç áðÝíáíôé óôï ðåñéâÜëëïí õðü ôçí áéãßäá ôùí åõñùðáúêþí íüìùí. ¸ôóé ìå ôç ÷ñÞóç åéäéêþí ößëôñùí êáé ìå ôç ÷ñÞóç ðñïóåãìÝíùí õëéêþí ãéá ôçí êáôáóêåõÞ ôùí óõãêñïôçìÜôùí, Ý÷ïõìå ôá åðéèõìçôÜ áðïôåëÝóìáôá ãéá ôï ðåñéâÜëëïí.

Ôáéíßá ìåôáöïñÜò áäñáíþí

ÊáõóôÞñáò

Áêïëïõèïýí êÜðïéåò öùôïãñáößåò åí' þñá åñãáóßáò êáèþò êáé ðßíáêáò ìå áíáëõôéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ. ÅîáñôÞìáôá

ÔÅ×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ

16

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


ητελειότηταείναισυνήθεια Μελέτη  Σχεδιασµός  Προµήθεια  Εγκατάσταση  Αναβαθµίσεις  Μετατροπές  Ανταλλακτικά  Συγκροτηµάτων Ετοίµου Σκυροδέµατος Αναµικτήρων Βίαιας Ανάµιξης Συγκροτηµάτων Αποθήκευσης Αδρανών Μεταφορικών Ταινιών Ταινιογεφυρών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 3ης Σεπτεµβρίου 9, 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλ.: 210 5902968, Κιν.: 6944 305441 Fax: 210 8052 138 e-mail: intrabeton@gmail.com


ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÊÑÉÓÇ Ðñïâëçìáôéóìïß - ÐñïôÜóåéò Êùíóôáíôßíïò Êáñáóïýëáò, Ãåíéêüò ÄéåõèõíôÞò ÓÅÂÅÓ Ï ÓÅÂÅÓ (Óýíäåóìïò Åëëçíéêþí Âéïìç÷áíéþí Åôïßìïõ ÓêõñïäÝìáôïò) Ý÷åé îåêéíÞóåé ìéá ìåãÜëç ðñïóðÜèåéá ãéá åõáéóèçôïðïßçóç üëùí åêåßíùí ðïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáé óôïí êáôáóêåõáóôéêü êëÜäï ìå ôçí ðñüèåóç íá äçìéïõñãçèïýí åêåßíåò ïé óõíèÞêåò ðïõ èá åðéôñÝøïõí óå üëïõò ìáò íá áíôéìåôùðßóïõìå üóï ðéï áíþäõíá ãßíåôå ôçí ðñùôïöáíÞ áõôÞ êñßóç. Óå ðñþôç öÜóç êáôáãñÜøáìå ôá Üìåóá ðñïâëÞìáôá ðïõ ìáò áðáó÷ïëïýí üðùò êáé ðñïôÜóåéò ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôïõò.

I. ÐÑÏÂËÇÌÁÔÁ 1. Êáôáêüñõöç ðôþóç óôçí æÞôçóç ôïõ êáôáóêåõáóôéêïý ðñïúüíôïò ôüóï áðü ôçí Äçìüóéá áãïñÜ üóï êáé áðü ôçí éäéùôéêÞ áãïñÜ. 2. Öáéíüìåíá áèÝìéôïõ áíôáãùíéóìïý, ðùëÞóåéò êÜôù ôïõ êüóôïõò ìå óïâáñüôáôåò åðéðôþóåéò óôçí ðïéüôçôá ôïõ ðñïúüíôïò áóöáëåßáò êáé ðñþôïõ ïéêïäïìéêïý õëéêïý ôùí êáôáóêåõþí. 3. Óïâáñü ðåñéïñéóìü óôçí ñåõóôüôçôá ãåíéêþò ôçò áãïñÜò. Ìå ðáñÜðëåõñåò óõíÝðåéåò üðùò: Á) Ôçí áýîçóç ôïõ ÷ñçìáôïïéêïíïìéêïý êüóôïõò Â) Ôçí áóöõîßá ðïõ ðñïêáëåßôáé óôéò åðé÷åéñÞóåéò ëüãù ìåßùóçò ôùí ïñßùí óôçí ÷ñçìáôïäüôçóç áðü ôéò ôñÜðåæåò Ã) Ëüãù äõóêïëßáò áðïðëçñùìÞò ôùí õðïëïßðùí ôùí ðåëáôþí ôïõò - Áýîçóç ôïõ ÷ñüíïõ áðïðëçñùìÞò, Áäõíáìßá ôùí ðåëáôþí íá åîõðçñåôÞóïõí ôéò õðï÷ñåþóåéò ôïõò. Ä) Êáôáêüñõöç áýîçóç ôùí åðéóöáëåéþí êëð. 4. Êïéíùíéêü ðñüâëçìá ìå ôçí ìåßùóç ôùí åñãáóéþí ôùí åðé÷åéñÞóåùí êáé áíáãêáóôéêÞ ìåßùóç ôïõ åñãáôéêïý ôïõò äõíáìéêïý.

II. ÐÑÏÔÁÓÅÉÓ ÃÉÁ ÁÍÔÉÌÅÔÙÐÉÓÇ 1. ÁÌÅÓÇ ÁÐÏÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÔÇÓ ÑÅÕÓÔÏÔÇÔÁÓ ÓÔÇÍ ÁÃÏÑÁ ÌÝóá áðü ôçí ÔñáðåæéêÞ ÕðïâïÞèçóç ôïõ êëÜäïõ ôùí Äïìéêþí Õëéêþí êáé ôùí êáôáóêåõþí ãåíéêüôåñá. Åíüò êëÜäïõ ðïõ áðïôåëåß ôïí êõñéüôåñï ðáñÜãïíôá óôÞñéîçò êáé áíÜðôõ-

18

îçò ôçò åèíéêÞò Ïéêïíïìßáò êáé óõììåôï÷Þ ðÜíù áðü 20% ôïõ ÁÅÐ. Áõôü ðñÝðåé åðéôÝëïõò íá ãßíåé êáôáíïçôü. 2. Ðßåóç ðñïò ôçí Äçìüóéá Äéïßêçóç ãéá ôçí Ýíôïíç åðéôÜ÷õíóç ôçò äéáäéêáóßáò Ýãêñéóçò ôùí Ìåëåôþí, Ýôóé þóôå íá õðÜñ÷ïõí þñéìá Ýñãá ãéá Üìåóç õëïðïßçóç ôïõò. 3. ¢ìåóá Ýñãá õëïðïßçóçò ôïõ ÅÓÐÁ, ôïõ ÓÄÉÔ êëð. o ÌÝóá áðü öïñïëïãéêÜ êáé åðéäïôïýìåíá êßíçôñá (Ìåßùóç óôï Ö.Ð.Á. - êáôÜñãçóç ôïõ "Ðüèåí ¸ó÷åò", åðéäüôçóç óôïõò ôüêïõò ôùí óôåãáóôéêþí äáíåßùí êëð) o ÌÝóá áðü ôçí Ýíôáîç ñõèìéóôéêþí ó÷åäßùí óôï éó÷ýùí ó÷Ýäéï ðüëçò ôùí ×þñùí ÏéêéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò Ðñþôçò êáé Äåýôåñçò êáôïéêßáò. ×ïñïèÝôçóç ÄñÜóåùí êáé êáèáñéóìüò ÷ñÞóåùí ãçò. 4. Õðï÷ñåùôéêÞ Ðéóôïðïßçóç ÷ñçóéìïðïéçìÝíùí Õëéêþí. 5. Õðï÷ñåùôéêüò Ýëåã÷ïò áðü ôï Äçìüóéï Þ ðéóôïðïéçìÝíï Éäéùôéêü öïñÝá ãéá ôçí ðïéüôçôá ôùí Äïìéêþí Õëéêþí. 6. ÁíÜèåóç áðü ôçí Ðïëéôåßá óôá ÓõëëïãéêÜ ¼ñãáíá ôïõ êáôáóêåõáóôéêïý êëÜäïõ (ð.÷. ¸ôïéìï Óêõñüäåìá -ÓÅÂÅÓ) åðéèåùñÞóåùí êáé åëÝã÷ùí ôçò íïìéìüôçôáò ÌïíÜäùí ÐáñáãùãÞò ôùí ÷ñçóéìïðïéçìÝíùí Õëéêþí, ôùí óõíèçêþí ðáñáãùãÞò êáé äéáêßíçóçò ôïõ ðñïúüíôïò êëð.

III. ÂÁÓÉÊÁ ÐËÅÏÍÅÊÔÇÌÁÔÁ ÅÍÉÓ×ÕÓÇÓ ÔÏÕ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÏÕ ÊËÁÄÏÕ 1. Ëåéôïõñãåß ðïëëáðëáóéáóôéêÜ èåôéêÜ óå ìåãÜëï ôìÞìá ôçò ïéêïíïìßáò. 2. ¸÷åé åóùóôñåöÞ êýêëï, äçëáäÞ üëïò ï ôæßñïò ðáñáìÝíåé êáé ôñïöïäïôåß ìüíïí ôçí åóùôåñéêÞ ïéêïíïìéêÞ äéáäéêáóßá. 3. ×ñçóéìïðïéåß áðïêëåéóôéêÜ åã÷þñéåò Ðñþôåò ¾ëåò. 4. ÅéóöÝñåé áðïöïñôéóôéêÜ óôï Ýëëåéììá. 5. Äçìéïõñãåß ¢ìåóá ÈÝóåéò Áðáó÷üëçóçò ó' üëá ôá åðßðåäá åñãáôéêïý äõíáìéêïý • Åðéóôçìïíéêü • Ìåóáßï • Êáé êõñßùò ÷áìçëÞò åîåéäßêåõóçò Ðéóôåýïõìå üôé üóïé Ý÷ïõí ó÷Ýóç ìå ôçí ïéêïäïìéêÞ äñáóôçñéüôçôá èá óõììåñéóôïýí ôéò áíçóõ÷ßåò ìáò êáé üôé ç ðáñïõóßáóç ôïõ ðñïâëçìáôéóìïý ìáò èá óõíåéóöÝñåé óôéò êïéíÝò ðñïóðÜèåéåò áíôéìåôþðéóçò ôçò êñßóçò áõôÞò.

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


¸ëåã÷ïò Åôïßìïõ ÓêõñïäÝìáôïò 1. Äåëôßï ÁðïóôïëÞò ÓêõñïäÝìáôïò 2. Äåëôßï ÁðïóôïëÞò Åôïßìïõ ÓêõñïäÝìáôïò áðïôåëåß óõíïäåõôéêü ìåôáöïñÜò 3. ÊáôÜëïãïò Åñãáóôçñéáêïý Åîïðëéóìïý 4. Ìçôñþï Äïêßìùí ÓêõñïäÝìáôïò 5. Ïé íÝåò êáôçãïñßåò ÓêõñïäÝìáôïò 6. Ôõðéêü ÅñãáóôÞñéï ÓêõñïäÝìáôïò (êÜôïøç) 7. Êáôçãïñßåò ÓêõñïäÝìáôïò - Êáôçãïñßåò ÊÜèéóçò 8. Õðï÷ñåþóåéò óýìöùíá ìå ôï ÍÝï Êáíïíéóìü Ôå÷íïëïãßáò ÓêõñïäÝìáôïò (ÖÅÊ/315/Â/17-497)

1. Äåëôßï ÁðïóôïëÞò ÓêõñïäÝìáôïò

2. ÄÅËÔÉÏ ÁÐÏÓÔÏËÇÓ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁÔÏÓ ÐñÝðåé íá ðåñéëáìâÜíåé ôá êÜôùèé óôïé÷åßá: Óýìöùíá ìå ôïí Åëëçíéêü Êáíïíéóìü Ôå÷íïëïãßáò ÓêõñïäÝìáôïò (&12.1.1.15 ,12.1.1.16,12.2) 1. Êáôçãïñßá óêõñïäÝìáôïò. 2. Ðïóüôçôá óêõñïäÝìáôïò óå Ôüííïõò êáé Ì3 3. Êáôçãïñßá êÜèéóçò. 4. ÌïñöÞ äïêéìßùí åëÝã÷ïõ - ËÞøç. 5. ÅÜí ç óõíïëéêÞ Ðáñáããåëèåßóá ðïóüôçôá äåí õðåñâáßíåé ôá 20Ì3.ÊÑÉÔÇÑÉÏ Å. 6. Áíáëïãßåò óêõñïäÝìáôïò ðïõ Ý÷ïõí óõìöùíçèåß (Óýíèåóç ôïõ ðåëÜôç) 7. Ôýðïò ôóéìÝíôïõ 8. ×ñÞóç åðéâñáäõíôéêïý ðñïóèÝôïõ. 9. ×ñÞóç Üëëùí ðñüóèåôùí õëéêþí. Ãéá óêõñüäåìá ìå åéäéêÝò áðáéôÞóåéò ðñÝðåé íá ðåñéëáìâÜíåôáé åðéðëÝïí: 1. ÅëÜ÷éóôç ðåñéåêôéêüôçôá ôóéìÝíôïõ. 2. ÌÝãéóôï ëüãï íåñïý ôóéìÝíôïõ Í/Ô 3. ÈÝóç ôçò êïêêïìåôñéêÞò ãñáììÞò ôïõ ìßãìáôïò. Óýìöùíá ìå Ó÷Ýäéï Ðñïôýðïõ ÅËÏÔ 346 (ðáñáã.3.4.2) ôï ïðïßï õéïèåôåßôáé áðü ôïí Åëëçíéêü Êáíïíéóìü Ôå÷íïëïãßáò ÓêõñïäÝìáôïò. 1. ÅñãïóôÜóéï ðáñáãùãÞò 2. Áñéèìüò ï÷Þìáôïò 3. ÅñãïôÜîéï êáé êáôáóêåõáóôÞò ôïõ Ýñãïõ. 4. Çìåñïìçíßá 5. ¿ñá öüñôùóçò óôï åñãïóôÜóéï 6. ¿ñá Ýíáñîçò êáé ôÝëïõò åêöüñôùóçò óôï åñãïôÜîéï 7. ÐïéïôéêÜ óôïé÷åßá ôïõ ðáñáäéäüìåíïõ óêõñïäÝìáôïò Þ ðáñáðïìðÞ óå ôõðéêÝò óõíèÝóåéò. 8. Èåñìïêñáóßá ðáñáäéäüìåíïõ óêõñïäÝìáôïò ãéá (èåñì.ðåñéâ < + 7 êáé > + 30oC) 9. ÕðïãñáöÝò ôùí õðåõèýíùí ðáñáäßäïíôïò êáé ðåñéëáìâÜíïíôïò.

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

19


3. ÊÁÔÁËÏÃÏÓ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÁÊÏÕ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÕ ÌÏÍÁÄÏÓ ÐÁÑÁÃÙÃÇÓ ÅÔÏÉÌÏÕ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁÔÏÓ Á. ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÃÉÁ ÅËÅÃ×ÏÕÓ ÁÄÑÁÍÙÍ ÕËÉÊÙÍ

Â. ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÃÉÁ ÅËÅÃ×ÏÕÓ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁÔÏÓ

1) Öïýñíïò îÞñáíóçò äåéãìÜôùí, ÷ùñçôéêüôçôáò 220 lt (0 - 250 C). 2) ÆõãáñéÜ, ôýðïõ 20 kg æõãéóôéêÞò éêáíüôçôáò êáé åõáéóèçóßáò lg 3) Êüóêéíá ÁìåñéêÜíéêçò óåéñÜò, êõêëéêïý ðëáéóßïõ áðü áíïîåßäùôï ÷Üëõâá äéáìÝôñïõ 30cm êáé ôåôñáãùíéêÞò ïðÞò ùò êÜôùèé: ¢íïéãìá: 1 1/2", 1", 3/4", 1/2", 3/8" No êïóêßíïõ: No4, No8, No16, No30, No50, No100, No200 (2ôåì) õðïäï÷Ýáò êáé êáðÜêé Êáé Ýíá êüóêéíï áíïßãìáôïò 0,25mm. 4) Çëåêôñïêßíçôç ìç÷áíÞ êïóêßíçóçò áäñáíþí ãéá êüóêéíá äéáìÝôñïõ 30cm, 220V, 50Hz (ðñïáéñåôéêÜ). 5) Äéá÷ùñéóôÝò õëéêþí ãéá ôåôñáìåñéóìü (sample splitters) 1 1/2", 3/4", 3/8" (ðñïáéñåôéêÜ). 6) ÓõóêåõÞ éóïäýíáìïõ Üììïõ (óåô).

1) Çëåêôñïêßíçôç ìç÷áíÞ èëßøåùò äïêéìßùí óêõñïäÝìáôïò (ðñÝóóá), éêáíüôçôáò 2000ÊÍ (200Ô) ìå ñõèìéæüìåíç ôá÷ýôçôá öïñôßóåùò. 2) ×õôïóéäçñÝò ìÞôñåò äïêéìßùí óêõñïäÝìáôïò êõâéêÝò 15x15x15cm (ôïõëÜ÷éóôïí 20 ôåì). 3) ÓõóêåõÞ ìÝôñçóçò åñãáóéìüôçôáò ìå ôçí ìÝèïäï ôïõ êþíïõ êÜèéóçò (slump). 4) ÓõóêåõÞ ìÝôñçóçò åîÜðëùóçò (flow). 5) Èåñìüìåôñï ìðåôüí 0 - 60°C 6) Èåñìüìåôñï ìåãßóôïõ - åëá÷ßóôïõ.

4. Ìçôñþï Äïêßìùí ÓêõñïäÝìáôïò

20

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


ÄÕÍÁÌÇ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇÓ ÓÔÁ ÅÑÃÁ ÓÁÓ ¢ñéóôç ðïéüôçôá åðéëåãìÝíùí ðñþôùí õëþí. ÅñãáóôÞñéï åëÝã÷ïõ êáß Ýñåõíáò óå êÜèå óôÜäéï. Äõíáôüôçôá åëÝã÷ïõ áðü ôüí ðåëÜôç ðïéüôçôáò êáß ðïóüôçôáò. ÓõíÝðåéá óôÞ ðáñÜäïóç.

ÅËËÇÍÉÊÏ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ Á.Å. Ðáðáãéáííïðïýëïõ 79, 194 00 Áã. Ìáñßíá Êïñùðßïõ, Ô.È. 5126 Ôçë. ÊÝíôñï: 22910 90727-31 Ôçë. Ðáñáããåëéþí: 210 8991541, 210 8990042 Fax: 22910 91514


5. Ïé íÝåò êáôçãïñßåò ÓêõñïäÝìáôïò ÍÅÅÓ

ÐÁËÁÉÅÓ

6. Ôõðéêü ÅñãáóôÞñéï ÓêõñïäÝìáôïò (êÜôïøç)

22

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


7. Êáôçãïñßåò ÓêõñïäÝìáôïò - Êáôçãïñßåò ÊÜèéóçò

8. Õðï÷ñåþóåéò óýìöùíá ìå ôï ÍÝï Êáíïíéóìü Ôå÷íïëïãßáò ÓêõñïäÝìáôïò (ÖÅÊ/315/Â/17-4-97)

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

23


24


ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÓÅÂÅÓ ÏÌÉËÉÁ ÐÑÏÅÄÑÏÕ ÔÏÕ ÓÅÂÅÓ ê. ÁÃÃÅËÏÕ ÐÅÐÐÁ Êýñéïé, Åê ìÝñïõò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ óáò êáëùóïñßæù óôçí óçìåñéíÞ ÅôÞóéá ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ðïõ, óýìöùíá ìå ôï Êáôáóôáôéêü ôïõ ÓõíäÝóìïõ ìáò áñ÷ßæåé ìå ôçí Ýêèåóç ôùí ðåðñáãìÝíùí ôïõ Ýôïõò 2008, óå ìéá ðñïóðÜèåéá íá ðáñïõóéÜóù ìéá áñêåôÜ åíçìåñùôéêÞ åéêüíá ôïõ Ýñãïõ ìáò êáé ðáñÜëëçëá íá óáò ðñïâëçìáôßóù ìå ôçí êáôÜóôáóç ðïõ åðéêñáôåß óÞìåñá óôï ÷þñï ôïõ Åôïßìïõ ÓêõñïäÝìáôïò.

1. ÃåíéêÞ êáôÜóôáóç ôïõ ÊëÜäïõ ¼ôáí Ýíá ðåñßðïõ ÷ñüíï áðü áõôü ôï âÞìá ìéëÞóáìå ãéá Ýíáí êëÜäï ï ïðïßïò èá áíôéìåôùðßóåé ìéá êñßóç, ðïõ öáéíüôáí êáèáñÜ üôé Ýñ÷åôáé, ðïëëïß Þôáí åêåßíïé ïé ïðïßïé âáóéæüìåíïé óôá ìåãÝèç êáé ôçí êßíçóç ôçò áãïñÜò, äåí Ýäéíáí óïâáñÞ ðñïóï÷Þ óôá üóá ðáñïõóéÜæáìå. Ôþñá ìå ìéá óõíå÷Þ áõîáíüìåíç êüðùóç ôïõ êáôáóêåõáóôéêïý êëÜäïõ, ç ïðïßá åß÷å áñ÷ßóåé Þäç íá ãßíåôáé áéóèçôÞ áðü ôá ìÝóá ôïõ ðåñáóìÝíïõ ÷ñüíïõ, ìå ìéá óõíå÷éæüìåíç ïéêïíïìéêÞ êñßóç ðïõ Ý÷åé áíáôñÝøåé ó÷åäéáóìïýò, ðñïâëÝøåéò, óôü÷ïõò, Ý÷åé ïäçãÞóåé ôïí êëÜäï ôïõ Åôïßìïõ ÓêõñïäÝìáôïò óå êáôÜóôáóç Ýíôïíïõ êáé óïâáñüôáôïõ ðñïâëçìáôéóìïý ãéá ôçí ýðáñîç áõôþí ôùí ßäéùí ôùí åðé÷åéñÞóåùí ìáò. Ðáñüëá áõôÜ ãéá áêüìá ìßá öïñÜ ïé Åôáéñßåò Åôïßìïõ ÓêõñïäÝìáôïò äåí áíáãíþñéóáí üôé ïé êáéñïß êñýâïõí êéíäýíïõò êáé áíôß íá ðñï÷ùñÞóïõí ìå óýíåóç õðïëïãßæïíôáò óùóôÜ ôï óõíå÷þò áõîáíüìåíï êüóôïò óõíå÷ßæïõí íá ëåéôïõñãïýí ìå åðéðïëáéüôçôá êáé Üãíïéá. Ôþñá êáèþò ï áíôáãùíéóìüò ôçò áãïñÜò ïëïÝíá êáé áõîÜíåôáé êáé ç ðßåóç ìåãáëþíåé, ïé Åôáéñßåò ÐáñáãùãÞò Åôïßìïõ ÓêõñïäÝìáôïò, èýìáôá ðëÝïí áõôïý ôïõ áíôáãùíéóìïý êáé ðïëëÝò öïñÝò áèÝìéôïõ, áñ÷ßæïõí íá áíáæçôïýí ìÜôáéá åýêïëåò ëýóåéò üðùò: ðñïâëçìáôéêÝò ðñïóöïñÝò, áöåëåßò ùò êáé åðéêßíäõíåò óõìöùíßåò, ìå áðïôÝëåóìá ôá áðïôåëÝóìáôá íá ìçí áñãÞóïõí íá ãõñßóïõí óôï êüêêéíï ãéá áñêåôÝò åôáéñßåò. ÐáñÜëëçëá üìùò öáéíüìåíá êåñäïóêïðßáò åêäçëþíïíôáé

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

óôïí ÷þñï ôùí êáôáóêåõþí, ôá ïðïßá óå óõíäõáóìü ìå ôçí ðáñÜëëçëç ìåßùóç ôùí óôåãáóôéêþí äáíåßùí, ôçí åðéðëÝïí êáé äõóâÜóôáêôç öïñïëïãßá, ôç ãåíéêüôåñç õðÝñìåôñç áýîçóç ôéìþí ôùí Üëëùí ðñïúüíôùí êáé õðçñåóéþí, ôçí Ýëëåéøç ñåõóôüôçôáò, ôçí äõóêïëßá ôïõ êïéíùíéêïý óõíüëïõ êáé åðé÷åéñÞóåùí ãéá åðåíäýóåéò, "ãïíáôßæïõí ôçí ïéêïäïìÞ". ÁíÜëïãåò åðéóçìÜíóåéò êÜíáìå óôï Ôå÷íéêü ÅðéìåëçôÞñéï ÅëëÜäïò, óôá áñìüäéá Õðïõñãåßá êáé óôïõò áñìüäéïõò Ïñãáíéóìïýò, ôïíßæïíôáò åéäéêüôåñá ôçí áíçóõ÷çôéêÞ êáôÜóôáóç ðïõ äçìéïõñãåßôáé ãéá ôïí êëÜäï. ÁõôÞ ôçí óôéãìÞ ðïõ ìéëÜìå ç êáôáóêåõáóôéêÞ äñáóôçñéüôçôá Ý÷åé ìåéùèåß äñáìáôéêÜ. Ç æÞôçóç ãéá ôéò ïéêïäïìÝò Ý÷åé åðßóçò ðïëý ìåéùèåß êáé õðÜñ÷åé õðåñðñïóöïñÜ óå ó÷Ýóç ìå ôçí æÞôçóç ôçò áãïñÜò. Óôçí âéïìç÷áíéêÞ õðïäïìÞ õðÜñ÷åé Ýëëåéøç åðåíäýóåùí. Óõíåðþò ëüãù ôùí ãíùóôþí äõóêïëéþí ðïõ äçìéïýñãçóå ç ïéêïíïìéêÞ êñßóç ïé êáôáóêåõÝò õóôåñïýí êáé ó' áõôüí ôïí ôïìÝá. ¸íá áðëü äõíáìéêü êïììÜôé áõôþí ôùí Ýñãùí ôïõ äçìïóßïõ åðéêåíôñþíåôáé óå ïñéóìÝíá Ýñãá ôçò ðåñéöÝñåéáò êáé ôá ïðïßá äåí åðçñåÜæïõí ôçí äéêÞ ìáò ðáñáãùãéêÞ äõíáìéêüôçôá. Ôï âáóéêü óõìðÝñáóìá üìùò áõôÞò ôçò êáôÜóôáóçò ïäçãåß ôéò Åôáéñßåò ÐáñáãùãÞò Åôïßìïõ ÓêõñïäÝìáôïò, éäéáßôåñá áõôÝò ôùí ìåãÜëùí áóôéêþí êÝíôñùí, íá ðñï÷ùñÞóïõí ìå óýíåóç êáé ìÝóá áðü ìéá ðëÞñç ìåëÝôç ôçò êáôÜóôáóçò íá ðñáãìáôïðïéÞóïõí Ýíáí ðñïóåêôéêü ðñïãñáììáôéóìü ãéá ôï ìÝëëïí, Ýôóé þóôå ïé Åôáéñßåò ôïõ êëÜäïõ ìáò íá ìðïñÝóïõí íá áíôéìåôùðßóïõí, ìå ôéò ëéãüôåñï äõíáôÝò èõóßåò, áõôÞí ôçí ðñùôïöáíÞ êñßóç.

2. ÅÑÃÁÔÉÊÁ Ç áðüññéøç äéáðñáãìÜôåõóçò ãéá ôçí õðïãñáöÞ íÝáò ÓõëëïãéêÞò Óýìâáóçò, ìå ôá Óùìáôåßá Ïäçãþí Öïñôçãþí êáé ×åéñéóôþí Áíôëéþí, ïäÞãçóáí ôá Óùìáôåßá óôçí äéáäéêáóßá ðïõ áêïëïõèåßôáé ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, äçëáäÞ óôçí ÌåóïëÜâçóç Äéáéôçóßáò ôïõ ÏÌÅÄ ÷ùñßò ôçí äéêÞ ìáò ðáñïõóßá.

25


Ç èÝóç ôïõ ÓÅÂÅÓ ïñßæåôáé ìåôÜ ôçí ïìüöùíç áðüöáóç ôçò ÔáêôéêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôïõ 2007 êáé ôçò óõìðëçñùìáôéêÞò áõôÞò, óýìöùíá ìå ôçí ïðïßá, ìÝóá áðü ôçí áëëáãÞ ôïõ êáôáóôáôéêïý ìáò, ï Óýíäåóìïò ìáò áðïêôÜ ÷áñáêôÞñá Ôå÷íéêü-Åðéóôçìïíéêü êáé äåí Ý÷åé ðëÝïí ôçí äõíáôüôçôá íá õðïãñÜöåé ÓõëëïãéêÝò ÓõìâÜóåéò. Ôï áðïôÝëåóìá áõôÞò ôçò áðüöáóçò äçìéïõñãåß åðßóçò åêåßíåò ôéò ðñïûðïèÝóåéò, Ýôóé þóôå íá äéåõêïëõíèïýí ðïëëÝò Åôáéñßåò ÓêõñïäÝìáôïò åêôüò ÁôôéêÞò íá ãßíïõí ìÝëç ôïõ ÓõíäÝóìïõ ÷ùñßò ôïí êßíäõíï åîïìïßùóçò ôùí ìéóèþí ôùí Åôáéñéþí áõôþí ìå ôïõò õøçëüôåñïõò ôçò ÁôôéêÞò. ÖõóéêÜ óõìâÜóåéò èá õðïãñÜöïíôáé áðü ôïí ÓÅ êáé ìüíï ÐáíåëëáäéêÜ, ï ïðïßïò Þäç Ý÷åé õðïãñÜøåé óõìâÜóåéò ãéá ôá 2 ôåëåõôáßá Ýôç ìå ôçí ÐÏÓÅÌ, ôï ÐáíåëëÞíéï ¼ñãáíï óôï ïðïßï óõììåôÝ÷ïõí êáé ôá Óùìáôåßá ôïõ êëÜäïõ ìáò óôçí ÁôôéêÞ. Åäþ èá ðñÝðåé íá óçìåéþóïõìå üôé ïõäÝðïôå ï ÓÅÂÅÓ óõíåñãÜóôçêå ìå ôïí ÓÅ ãéá õðïãñáöÞ Ðáíåëëáäéêþí ÓõìâÜóåùí êáé ïýôå èá ôï êÜíåé. Ðáñüëá áõôÜ, áõèáßñåôá êáé êáôÜ ôçí ãíþìç ìïõ ü÷é åðáñêþò ôåêìçñéùìÝíá, ï ÏÌÅÄ ðñï÷þñçóå óôçí Ýêäïóç ÄéáéôçôéêÞò áðüöáóçò, ôçí ïðïßá åßìáóôå åê ôïõ íüìïõ õðï÷ñåùìÝíïé íá åöáñìüóïõìå. ÖõóéêÜ ï ÓÅÂÅÓ ðñïóÝâáëå äéêáóôéêÜ ôçí üëç äéáäéêáóßá êáé áðüöáóç êáé åõåëðéóôïýìå üôé óôçí åêäßêáóç ôçò õðüèåóçò ôïí Ïêôþâñéï ôïõ 2009 èá äéêáéùèïýìå.

26

3. ERMCO Åõñùðáúêüò Óýíäåóìïò Åôïßìïõ ÓêõñïäÝìáôïò - ¸äñá ÂñõîÝëëåò. ¼ðùò ãíùñßæåôå ï ÓÅÂÅÓ óõììåôÝ÷åé åíåñãÜ óôïí Åõñùðáúêü Óýíäåóìï ERMCO. Ç óõììåôï÷Þ ìáò óôïí Åõñùðáúêü ïñãáíéóìü ôïõ êëÜäïõ ìáò êáé ç åíåñãçôéêÞ ðáñïõóßá ìáò Ýñ÷åôáé íá äéêáéþóåé üëá åêåßíá ôá ÌÝëç ìáò ðïõ ìå äéïñáôéêüôçôá êá åõáéóèçóßá åß÷áí áíáãíùñßóåé ôçí áíÜãêç ðáñáêïëïýèçóçò ôùí äéåñãáóéþí ôïõ êëÜäïõ óå Åõñùðáúêü åðßðåäï. Ãåãïíüò åßíáé üôé Ýñ÷ïíôáé åîåëßîåéò üðùò : Á) Áíáèåþñçóç ÅÍ 206-1, Â) Ðñüôõðï óõìâüëáéï, óõìöùíßá ðþëçóçò ôïõ ðñïúüíôïò ìáò, Ã) ÓÞìáíóç CE, Ä) Ðéóôïðïéçôéêü áíáöïñÜò ãéá ôçí õãåßá êáé ôçí áóöÜëåéá ó÷åôéêÜ ìå ôï ðñïúüí ðïõ ðáñÜãïõìå, êáé ðïëëÜ Üëëá, Å) Óõììåôï÷Þ óôï íÝï Åõñùðáúêü üñãáíï ðïõ äçìéïõñãÞèçêå ãéá üëá ôá ÄïìéêÜ ÕëéêÜ. Èåùñþ, ëïéðüí, üôé ç óõììåôï÷Þ ìáò åßíáé áðáñáßôçôç êáé åðéâåâëçìÝíç, ãéáôß Ýôóé ìüíï èá ìðïñÝóïõìå íá Ý÷ïõìå êáé óõíå÷Þ åíçìÝñùóç ãéá ôéò åîåëßîåéò ðïõ åðçñåÜæïõí êáé óôçí ÷þñá ìáò ôïí êëÜäï ìáò.

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


4. ÓÅÂÅÓ Ï Óýíäåóìïò, óôá ðëáßóéá ôùí äõíáôïôÞôùí ôïõ, èá óõíå÷ßóåé ôéò ðñïóðÜèåéåò ìå óôü÷ï ôçí ðñïâïëÞ êáé ðñïþèçóç ôùí áéôçìÜôùí ìáò, ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí ðïëëþí êáé óïâáñþí ðñïâëçìÜôùí ôïõ êëÜäïõ êáé ãåíéêÜ ôçí âåëôßùóç ôùí óõíèçêþí êáé ðñïïðôéêþí ôùí Ìåëþí ìáò. Ôï Óõëëïãéêü ìáò ¼ñãáíï ðÝôõ÷å óôá 39 ÷ñüíéá ýðáñîÞò ôïõ íá åðéäåßîåé Ýíá óçìáíôéêü Ýñãï, åðéëýïíôáò ðñïâëÞìáôá ðïõ áðáó÷üëçóáí ôéò åôáéñßåò ÓêõñïäÝìáôïò ìå åíÝñãåéåò êáé åðéëïãÝò ðïõ áðïöáóßóôçêáí áðü êïéíïý êáé ãéá ôï óõìöÝñïí üëùí. Óõíå÷ßæïíôáò èá Þèåëá íá áíáöåñèþ óå åíÝñãåéåò êáé óõìðåñéöïñÝò ðïõ èá ðñÝðåé íá áêïëïõèÞóïõìå üëïé áí èÝëïõìå íá óõíôçñÞóïõìå áõôüí ôïí éóôïñéêü Óýíäåóìï, ï ïðïßïò üóï êáé áí äåí öáßíåôáé, ðïëëÜ Ý÷åé ðñïóöÝñåé óôïí êëÜäï, ó' åìÜò ôïõò ßäéïõò êáé óôçí ßäéá ôçí ÷þñá ìáò. Æïýìå óå ìéá ðåñßïäï ñáãäáßùí åîåëßîåùí. ¸ííïéåò üðùò ïéêïíïìéêÝò åîåëßîåéò (áñíçôéêÝò Þ èåôéêÝò), áðáó÷üëçóç, áíôáãùíéóìüò, áíåñãßá, èá ðñÝðåé ðëÝïí íá ìáò áðáó÷ïëïýí óïâáñÜ êáé íá ìáò ïäçãÞóïõí óå ëÞøç ìÝôñùí êáé áðïöÜóåùí, ïé ïðïßåò èá äéáöõëÜîïõí êáé áõôÞ áêüìá ôçí ýðáñîÞ ìáò. Áí íïìßæåôå üôé ìðïñïýìå íá óõíå÷ßóïõìå üðùò ìÝ÷ñé óÞìåñá, êÜíåôå ëÜèïò. Ïé åîåëßîåéò èá ìáò ðñïóðåñÜóïõí êáé èá âñåèïýìå ðÜëé íá ôñÝ÷ïõìå ìå áãùíßá íá êáëýøïõìå ôçí áäéáöïñßá ìáò. Ìçí åëðßæåôå üôé ôï ôüóï óïâáñü Ýñãï, ðïõ ðñïóöÝñåé ôüóá ÷ñüíéá ó' üëïõò óáò ìéá ìéêñÞ ìåñßäá óõíáäÝëöùí óáò, ìå êüðï, ÷ùñßò áíáãíþñéóç êáé äéáèÝôïíôáò ðïëý ÷ñüíï ãéá ôçí åðßëõóç ôùí ðñïâëçìÜôùí ìáò, ìðïñåß íá óõíå÷éóôåß. ¸ôóé, áí äåí óõóðåéñùèåßôå üëïé óôï Óýíäåóìï ìáò, ðñïâëÝðù üôé ï ÷ñüíïò ðïõ Ýñ÷åôáé èá ìáò åðéöõëÜîåé åêðëÞîåéò áðÝíáíôé óôéò ïðïßåò èá âñåèïýìå áðñïåôïßìáóôïé êáé ôüôå ï êáèÝíáò ìáò èá ðñïóðáèåß áðåãíùóìÝíá, ôçí ôåëåõôáßá óôéãìÞ, íá âñåé ëýóåéò. Ôï Óõëëïãéêü ìáò üñãáíï, óôá ÷ñüíéá ðïõ õðÜñ÷åé, êáôÜöåñå íá óõóðåéñþóåé, üóï ìðïñïýóå öõóéêÜ, ðïëëÝò Åôáéñßåò ôïõ ÷þñïõ ìáò, íá åñãáóèåß ãéá ôçí âåëôßùóç ôçò ðáñáãùãéêüôçôáò ôçò êáé ãåíéêüôåñá ãéá ôá ÓõìöÝñïíôá ôùí Ìåëþí ôïõ. Ç óõíå÷Þò êáé óôåíÞ óõíåñãáóßá ìå ôçí ðïëéôåßá, ôïõò Äçìüóéïõò Ïñãáíéóìïýò, ôïí ÅËÏÔ, ôï ÊÅÄÅ, ôï ÔÅÅ êáé ðïëëÜ Üëëá éäñýìáôá åããõÜôáé ëåðôïìåñÞ åíçìÝñùóç, ãíþóç ôùí åîåëßîåùí êáé Ýãêáéñç äõíáôüôçôá ðáñÝìâáóçò. Õðïóôçñßæïõìå åíåñãÜ ôéò áñ÷Ýò ôïõ åëåýèåñïõ êáé õãéïýò áíôáãùíéóìïý, ìå óåâáóìü óôï ðåñéâÜëëïí, ôçí êïéíùíéêÞ

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

óõíï÷Þ êáé ôçí äçìéïõñãßá óõíèçêþí áðáó÷üëçóçò ìå óôü÷ï ðÜíôá ôçí áíÜðôõîç ôùí åðé÷åéñÞóåùí ìáò. Ôåëåéþíïíôáò ó' áõôü ôï ðíåýìá ëïéðüí, èá Þèåëá íá åõ÷áñéóôÞóù ôá ìÝëç ôïõ ÓõíäÝóìïõ ìáò êáé íá ôïíßóù üôé ïé ðñïóðÜèåéåò üëùí ìáò äçìéïýñãçóáí Ýíá Óõëëïãéêü ¼ñãáíï, ôï ïðïßï áíáãíùñßæåôáé áðü üëïõò, ÷áßñåé óåâáóìïý êáé åêôßìçóçò êáé áðïôåëåß óçìáíôéêü ÓõíåñãÜôç óå õðïèÝóåéò ðïõ áöïñïýí ôïí êüóìï ôùí êáôáóêåõáóôþí. Äõóôõ÷þò õðÜñ÷ïõí áêüìá áñêåôïß ðïõ äåí åêöñÜæïõí óõëëïãéêÞ äéÜèåóç áëëÜ, ðéóôåýù üôé ðñÝðåé, õðü ôçí ðßåóç ôùí äýóêïëùí êáôáóôÜóåùí ðïõ áíôéìåôùðßæïõí, íá óõíåéäçôïðïéÞóïõí êáé áõôïß ôçí áíÜãêç óõììåôï÷Þò ôïõò óôï êëáäéêü üñãáíï êáé íá óõóðåéñùèïýí ìáæß ìáò, ãéáôß ìüíï åíùìÝíïé ìðïñïýìå íá äçìéïõñãÞóïõìå õãéåßò ðñïûðïèÝóåéò ãéá áíÜðôõîç êáé ïéêïíïìéêÞ åðéâßùóç. Óå áíôßèåôç ðåñßðôùóç åßìáé óßãïõñïò üôé, áñãÜ Þ ãñÞãïñá, üëïé èá áéóèáíèïýìå ôçí Ýëëåéøç áíáãíþñéóçò êáé ôçí áäõíáìßá áíôéìåôþðéóçò óïâáñþí êáôáóôÜóåùí êáé üëç áõôÞ ç óïâáñÞ åñãáóßá åôþí èá êéíäõíåýóåé íá áðïôý÷åé. Ôåëåéþíïíôáò èÝëù íá åêöñÜóù ôéò åõ÷áñéóôßåò ìïõ ðñïò ôï ðñïóùðéêü ôïõ ÓõíäÝóìïõ ãéá ôï æÞëï êáé ôçí ðñïèõìßá ðïõ Ýäåéîå êáé äåß÷íåé êáôÜ ôçí åêôÝëåóç ôùí êáèçêüíôùí ôïõ. Åéäéêüôåñá èÝëù íá óáò åõ÷áñéóôÞóù üëïõò ãéá ôç óôÞñéîç ðïõ äåßîáôå óôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï êáé åìÝíá ðñïóùðéêÜ êáé óáò äéáâåâáéþíù üôé ç èÝóç ôïõ ðñïÝäñïõ ôïõ ÓÅÂÅÓ Þôáí êáé åßíáé ôéìÞ ãéá åìÝíá êáé ìüíï ìå áõôÞ ôç óêÝøç Üóêçóá ôá êáèÞêïíôá ìïõ. ÖõóéêÜ, ôï Ýñãï êáé ç áðïäïôéêüôçôá åíüò ÐñïÝäñïõ êáé åíüò Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ åßíáé áðïôÝëåóìá ôçò äéêÞò óáò åíåñãçôéêÞò óõììåôï÷Þò êáé ôçò åéëéêñéíïýò èÝëçóçò íá óôçñßæåôå ôï Óõëëïãéêü ìáò ¼ñãáíï, íá óõììåôÝ÷åôå óôéò äéåñãáóßåò áõôïý êáé ðÜíù áð' üëá íá ðéóôåýåôå üôé ç ýðáñîç ôïõ Ý÷åé ùöåëÞóåé êáé èá ùöåëåß ðÜíôá ôéò Åôáéñßåò ÐáñáãùãÞò Åôïßìïõ ÓêõñïäÝìáôïò. Ç ýðáñîç ôïõ åßíáé êïììÜôé äéêü ìáò. Ìçí ôï áöÞóåôå íá ðÜåé ÷áìÝíï. Ôïí ÓÅÂÅÓ ôïí ÷ñåéáæüìáóôå üëïé. Ó' áõôü ôï ðíåýìá óáò åõ÷áñéóôþ üëïõò áêüìá ìéá öïñÜ êáé óáò åý÷ïìáé õãåßá êáé ìüíïí èåôéêÝò åîåëßîåéò ãéá ôï ìÝëëïí.

Ï Ðñüåäñïò ¢ããåëïò Â. ÐÝððáò

27


Η δύναµη στα παρασκευαστήρια ετοίµου σκυροδέµατος Η εταιρεία Intrabeton από την ίδρυση της µέχρι σήµερα αναπτύσσεται σταθερά και αποτελεί µία από τις σπουδαιότερες βιοµηχανικές µονάδες του κλάδου. ∆ιαθέτει στην ελληνική αγορά µηχανήµατα παραγωγής, µεταποίησης, ελέγχου σκυροδέµατος και αδρανών υλικών που χαρακτηρίζονται από την αντοχή τους στον χρόνο, την ακρίβεια των µετρήσεων και την εργονοµική τους σχεδίαση.

Το έµπειρο τεχνικό προσωπικό, ο άρτιος εξοπλισµός, οι επιτυχηµένες συνεργασίες µε τις µεγαλύτερες εταιρείες ετοίµου σκυροδέµατος, εξασφαλίζουν την άριστη λειτουργία και την υψηλή παραγωγική ικανότητα των µηχανηµάτων της και των υπηρεσιών της.

28

Η εταιρεία µέσα στο δύσκολο εξωγενές επιχειρηµατικό πλαίσιο όπως διαµορφώθηκε τα τελευταία χρόνια µε την έξαρση των µεγάλων, δύσκολων και αυστηρών προδιαγραφών έργων κατάφερε να παρουσιαστεί αντάξια των προσκλήσεων προσφέροντας υψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες. Η ανοδική της πορεία οφείλεται στα καινοτόµα προϊόντα της, στη σύγχρονη οργάνωση

της, στη δυναµική διοίκηση της και στο υψηλής ειδίκευσης ανθρώπινο δυναµικό, το οποίο αποτελεί για την εταιρεία το πολυτιµότερο κεφάλαιο της. ∆ιότι η φιλοσοφία της Intrabeton δεν είναι µόνο η πώληση των προϊόντων αλλά η παροχή τεχνογνωσίας και η προσφορά ολοκληρωµένων λύσεων στα προβλήµατα των σύγχρονων κατασκευών.

> Μελέτη – σχεδιασµός, προµήθεια και εγκατάσταση µηχανηµάτων σκυροδέµατος σταθερά ή κινητά εργοταξιακά.

> Ολοκληρωµένα συγκροτήµατα ετοίµου σκυροδέµατος παραγωγικής ικανότητας από 50m3/h έως 130m3/h.

> Αναβαθµίσεις και µετατροπές µηχανηµάτων σκυροδέµατος και λατοµείων.

> Συγκροτήµατα αποθήκευσης αδρανών υλικών.

> Αναµικτήρες βίαιας ανάµιξης διπλών εµπλεκοµένων αξόνων από 1m3 έως 5m3 ετοίµου σκυροδέµατος ανά κύκλο εργασίας.

> Σχεδιασµό και προµήθεια µεταφορικών ταινιών ανοικτού και κλειστού τύπου ταινιογέφυρες

> Αναµικτήρες βίαιας ανάµιξης µονού άξονα παραγωγής από 1m3 έως 2,5m3 ετοίµου σκυροδέµατος ανά κύκλο εργασίας

> Ανταλλακτικά µηχανηµάτων σκυροδέµατος και λατοµείων.

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


Η τελειότητα δεν είναι πράξη αλλά συνήθεια Η παραπάνω πρόταση αντικατοπτρίζει και την όλη φιλοσοφία της επιχείρησης. Πολιτική µας είναι η ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών µας µέσω της πρόληψης σφαλµάτων σε κάθε επίπεδο των λειτουργιών της επιχείρησης καθώς και η συνεχής βελτίωση των παρερχοµένων από εµάς προϊόντων και υπηρεσιών. Όλες µας οι σχέσεις χαρακτηρίζονται από αφοσίωση στις κοινές µας αξίες: Ακεραιότητα Ειλικρινής και ανοικτή επικοινωνία. Αξιοπιστία, αξιοπρέπεια, ήθος. Πρωτοβουλία ∆εν διστάζουµε να εντοπίσουµε προβλήµατα ακόµα και αν αυτά δεν εµπίπτουν στην δική µας ευθύνη και πρόθυµα συµβάλλουµε στην επίλυση τούς.

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

Αξία στον πελάτη Πρόβλεψη και κάλυψη των αναγκών του πελάτη, πρωτοποριακές λύσεις για ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, ποιοτική συνεργασία µε τους εσωτερικούς πελάτες. ∆έσµευση έναντι στόχων Οριοθέτηση ξεκάθαρων στόχων(µετρήσιµοι αποδεκτοί, προκλητικοί, έγκαιροι, συναφείς). Μαθαίνουµε από τα λάθη και τις επιτυχίες µας και θέτουµε υψηλά πρότυπα. Η στρατηγική της επιχείρησης Η Εταιρεία έχει πλήρως κατανοήσει ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα βασίζεται, κατά κύριο λόγο, στην αναζήτηση και εφαρµογή µιας δυναµικής στρατηγικής που συνεχώς εξελίσσεται και δεν µπορεί εύκολα να αντιγραφεί από τους ανταγωνιστές.

29


ËÁÔÏÌÅÉÁ / ÁÄÑÁÍÇ

ÕËÉÊÁ

Ç åôáéñåßá ËÁÔÏÌÅÉÁ ÂÏÕÑÊÁ Á.Â.Å.Å. äñáóôçñéïðïéåßôáé óôïí ÷þñï ðáñáãùãÞò óêëçñþí áäñáíþí õëéêþí áðü ôï 1994. ÄéáèÝôåé äýï ëáôïìåßá, óôçí Ðïíôïêþìç ÊïæÜíçò, ãéá ôçí ðáñáãùãÞ áóâåóôïëéèéêþí áäñáíþí óêõñïäÝìáôïò, ïäïóôñùóßáò êáé óêýñá óéäçñïäñïìéêþí ãñáììþí êáé ëáôïìåßï óôçí Ìéêñïêëåéóïýñá Ãñåâåíþí, ôï ïðïßï ðáñÜãåé áíôéïëéóèçñÜ áäñáíÞ ïäïóôñùóßáò êáé óêýñá óéäçñïäñïìéêþí ãñáììþí. Ôá ðáñáãüìåíá õëéêÜ êáé áðü ôá äýï ëáôïìåßá Ý÷ïõí ðéóôïðïéçèåß ìå Ýëåã÷ï ðáñáãùãÞò óôï åñãïóôÜóéï ìå áñéèìü ðéóôïðïéçôéêïý 780-CPD85106 ãéá ôï ëáôïìåßï Ðïíôïêþìçò êáé 780-CPD-BBV 0514522-50 ãéá ôï ëáôïìåßï Ìéêñïêëåéóïýñáò. Ç åôáéñåßá äéáèÝôåé Üñôéá êáôáñôéóìÝíï ðñïóùðéêü ãéá ôçí åðßôåõîç ôçò ðáñáãùãÞò õøçëþí ðïéïôéêþí ðñïäéáãñáöþí. Ç åôáéñåßá ËÁÔÏÌÅÉÁ ÂÏÕÑÊÁ Á.Â.Å.Å. Ý÷åé ðñïìçèåýóåé áðü ôï Ëáôïìåßï Ìéêñïêëåéóïýñáò áäñáíÞ õëéêÜ ãéá ôçí ôåëéêÞ áíôéïëéóèçñÜ óôñþóç ôçò Åãíáôßáò Ïäïý êáèþò êáé ãéá ôçí áíôéïëéóèçñÜ óôñþóç ôçò Ð.Á.È.Å. ÅðéðëÝïí Ý÷åé ðáñáäþóåé óêýñá óéäçñïäñïìéêþí ãñáììþí óôçí ÅÑÃÏÓÅ, ôïí ÏÓÅ, ôçí áíáíÝùóç ôçò ãñáììÞò ôïõ ÇÓÁÐ êáèþò êáé óôï ÁÔÔÉÊÏ ÌÅÔÑÏ. Ôá äå õëéêÜ ôïõ ëáôïìåßïõ Ìéêñïêëåéóïýñáò åßíáé êáôÜëëçëá ãéá ôçí äçìéïõñãßá áðïóôñáããéóôéêþí ößëôñùí óå ÷þñïõò õãåéïíïìéêÞò ôáöÞò. Ç åôáéñåßá óôçí ðñïóðÜèåéá ôçò ãéá ôïí Ýëåã÷ï ôçò äéáêßíçóçò ôùí ðáñáãüìåíùí áäñáíþí êáé ôçí Üìåóç åîõðçñÝôçóç ôùí ðåëáôþí ôçò äéáèÝôåé éäéüêôçôï óôüëï öïñôçãþí.

30

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


ËÁÔÏÌÅÉÁ / ÁÄÑÁÍÇ

ÕËÉÊÁ

ÕÐÏÃÅÉÁ ËÁÔÏÌÅÉÁ ÁÄÑÁÍÙÍ ÕËÉÊÙÍ ×áñÜëáìðïò É. Åõöñáéìßäçò, Ïìüôéìïò ÊáèçãçôÞò Åèíéêïý Ìåôóüâéïõ Ðïëõôå÷íåßïõ

ÐÅÑÉËÇØÇ Ôá õðáßèñéá ëáôïìåßá ãéá ôçí ðáñáãùãÞ áäñáíþí õëéêþí, ïäçãïýí áíáðüöåõêôá óå áìåôÜêëçôåò êáôáóôñïöÝò ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò, ðïõ åßíáé ç êñáíéïðïßçóç êáé ç åîáöÜíéóç ïëüêëçñùí âïõíïðëáãéþí êáé ðåñéï÷þí ìå éäéáßôåñá öõóéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ, êáé óå ðïëëÝò ðåñéðôþóåéò ç êáôáóôñïöÞ ôçò öõôéêÞò êáé æùéêÞò ðáíßäáò, üðùò êáôáöýãéá èçñáìÜôùí, êáé áêüìç óçìáíôéêïý åèíéêïý ðëïýôïõ. Äåí áãíïåßôáé ôï ãåãïíüò, üôé ôá õðáßèñéá ëáôïìåßá Ý÷ïõí óõìâÜëåé áðïöáóéóôéêÜ óôçí ðñüïäï ôùí êáôáóêåõáóôéêþí äñáóôçñéïôÞôùí ôçò ÷þñáò. Áóöáëþò õðÜñ÷ïõí åðé÷åéñÞìáôá õðÝñ êáé êáôÜ ôùí õðáßèñéùí êáé õðüãåéùí ïñõ÷åßùí, ôá ïðïßá äéáöïñïðïéïýíôáé áíÜëïãá ìå ôç èÝóç ôïõ ëáôïìåßïõ, üôáí áõôü âñßóêåôáé ìÝóá Þ êïíôÜ óå "åõáßóèçôåò" ðåñéï÷Ýò. ÕðÝñ ôùí õðáßèñéùí ïñõ÷åßùí óõíçãïñåß ôï ÷áìçëüôåñï Üìåóïò êüóôïò ðáñáãùãÞò, üôáí äåí óõíõðïëïãßæåôáé ôï êüóôïò ôçò áðïêáôÜóôáóçò ôçò åðéöÜíåéáò óôçí áñ÷éêÞ ìïñöÞ, ìå âåëôéùìÝíåò åðåìâÜóåéò óýìöùíá ìå ôéò áíáëçöèåßóåò õðï÷ñåþóåéò ôùí åðé÷åéñÞóåùí ãéá åöáñìïãÞ ðñïãñÜììáôïò "áíÜññùóçò". ÏðùóäÞðïôå ïé åðéðôþóåéò óôï ðåñéâÜëëïí êáé ïé êáôáóôñïöÝò åßíáé ôåñÜóôéåò êáé ìüíéìåò. Áêüìç ðåñéóóüôåñï ìåôñÜíå ïé áíõðïëüãéóôåò Ýììåóåò ïéêïíïìéêÝò æçìéÝò áðü ôéò åðéðôþóåéò óôçí ôïõñéóôéêÞ âéïìç÷áíßá áðü ôçí áëüãéóôç êáé ìç áíáóôñÝøéìç õðáßèñéá üñõîç, áöïý ìå ôá óýã÷ñïíá ìç÷áíéêÜ ìÝóá ïé åðåêôÜóåéò ôùí õðáßèñéùí ïñõ÷åßùí åßíáé ðïëý Ýíôïíç êáé ïé ðåñéï÷Ýò ðïõ ôñáõìáôßæïíôáé åßíáé áðßèáíï áí óôï ìÝëëïí èá åßíáé êáôÜëëçëåò ãéá íá ðñïóåëêýóïõí åðéóêÝðôåò. Ç åéóÞãçóç ðïõ áêïëïõèåß Ý÷åé óôü÷ï ôçí åãñÞãïñóç ôùí áó÷ïëïõìÝíùí ìå ôçí ðáñáãùãÞ áäñáíþí õëéêþí óôçí åðåñ÷üìåíç áíÜãêç ìåôÜâáóçò óôçí õðüãåéá åêìåôÜëëåõóç, ðïõ ßóùò óôï ìÝëëïí èá áðïôåëÝóåé ôç ìüíç ëýóç (åéêüíá 1).

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

31


ËÁÔÏÌÅÉÁ / ÁÄÑÁÍÇ

ÕËÉÊÁ

Åéêüíá 1. Õðáßèñéá ëáôïìåßá óôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÁôôéêÞò

Åéêüíá 2. ÊïðÞ óêëçñïý ðåôñþìáôïò ìå óõñìÜôéíï äéáìáíôïêüöôç.

1. Ç ÁÍÁÃÊÇ ÔÇÓ ÕÐÏÃÅÉÁÓ ÏÑÕÎÇÓ Ìå áõîáíüìåíï ñõèìü óå ðïëëÝò ðåñéï÷Ýò ç ðáñáãùãÞ áäñáíþí õëéêþí êéíåßôáé ðñïò ôçí õðüãåéá åêìåôÜëëåõóç. Óå åêäçëþóåéò êáé óõíÝäñéá ôïõ åîùôåñéêïý ãéá ôá áäñáíÞ õëéêÜ áêïýãåôáé ôï óýíèçìá "Underground Quarrying - The Aggregate Source of the Future". ÏðùóäÞðïôå ç éäÝá ôçò õðüãåéáò åãêáôÜóôáóçò, Þ ãåíéêÜ ôçò åêìåôÜëëåõóçò êÜôù áðü ôçí åðéöÜíåéá ôïõ åäÜöïõò, ôñïìÜæåé êáé ÷ùñßò áìöéâïëßá åßíáé äýóêïëç åñãáóßá. ÕðÜñ÷ïõí ðïëëÜ ðñïâëÞìáôá, ôá ïðïßá ðñÝðåé íá åðéëõèïýí, üðùò åßíáé ç åðéëïãÞ ôçò èÝóçò êáé ôçò ìåèüäïõ üñõîçò, ç Ýñåõíá ôçò áãïñÜò, ç äéáèåóéìüôçôá ôùí ìÝóùí ðáñáãùãÞò (áíèñþðùí, ìç÷áíçìÜôùí, õëéêþí) êáé ç êåñäïöïñßá ôçò åðé÷åßñçóçò. Äåí õðÜñ÷åé áìöéâïëßá, üôé ç áðüöáóç ãéá õðüãåéá üñõîç èá ãßíåé åõ÷Üñéóôá áðïäåêôÞ áðü ôçí êïéíùíßá, áöïý áõôÞ óõíäÝåôáé ìå ôçí ðñïóôáóßá ôçò õãåßáò ôùí êáôïßêùí êáé ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò, ôç ìåßùóç ôçò ñýðáíóçò ôçò áôìüóöáéñáò áðü óêüíç êáé èïñýâïõò, êáé áðü Üëëåò äõóÜñåóôåò åðéðôþóåéò.

32

Ôá õðüãåéá ëáôïìåßá åßíáé ãíùóôÜ áðü ôçí áñ÷áéüôçôá, ìå ÷áñáêôçñéóôéêü ðáñÜäåéãìá ôá ãíùóôÜ ëáôïìåßá ôùí Óõñáêïõóþí óôç Íüôéá Éôáëßá ôï 415 ð.×. ìå ôïí åîáéñåôéêÞò ðïéüôçôáò áóâåóôüëéèï, ìå ôïí ïðïßï ïéêïäïìÞèçêáí ôá ìíçìåéþäç éóôïñéêÜ ìÝãáñá ôçò åðï÷Þò, êáé ôùí ôåñÜóôéùí õðüãåéùí ÷þñùí ðïõ äçìéïýñãçóå ç óõóôçìáôéêÞ üñõîç, óôá ïðïßá åñãáæüíôïõóáí ùò óêëÜâïé 7000 Áèçíáßïé, ìåôÜ ôï ïéêôñü ôÝëïò ôçò åêóôñáôåßáò ôïõò (Ðåëïðïííçóéáêüò ðüëåìïò). ÏðùóäÞðïôå ç åðéöáíåéáêÞ üñõîç ðñïôéìÜôáé, ëüãù êõñßùò ôïõ ÷áìçëüôåñïõ êüóôïõò åêìåôÜëëåõóçò óå óýãêñéóç ìå ôçí õðüãåéá. Ôï ÷áìçëü êüóôïò åíéó÷ýåôáé áðü ãåùëïãéêÜ êáé ôå÷íéêÜ êßíçôñá, ôá ïðïßá åßíáé áðü ôç ìéá ìåñéÜ ç ó÷åôéêÞ äéáèåóéìüôçôá ôùí åðéöáíåéáêþí áðïèåìÜôùí, êáé áðü ôçí Üëëç ç åîÝëéîç ôçò ôå÷íïëïãßáò, ç ïðïßá óõíÞèùò ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ìüíï óôïõò õðáßèñéïõò ÷þñïõò. ÁëëÜ óÞìåñá ôï óõíïëéêü êüóôïò ôùí ëáôïìéêþí äñáóôçñéïôÞôùí ðñÝðåé íá åðáíåêôéìçèåß, ãéáôß êáôÜ ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá åðéâÜëëïíôáé ìå Ýíôïíá áõîáíüìåíï ñõèìü íÝïé êáé óõ÷íÜ óêüðéìïé ðåñéïñéóìïß. Ç óõíÝðåéá áõôþí ôùí ðåñéâáíôïëïãéêþí êáé ôå÷íéêþí ðåñéïñéóìþí èá åßíáé ç áýîçóç ôùí ðéÝóåùí ãéá ôç ìåßùóç ôùí õðáßèñéùí ïñõ÷åßùí êáé ôçí ðñïþèçóç ôçò õðüãåéáò åêìåôÜëëåõóçò. Ï áñéèìüò ôùí õðüãåéùí ïñõ÷åßùí óêëçñþí ðåôñùìÜôùí áíÜ ôïí êüóìï åßíáé áêüìç ðïëý ìéêñüò. Ìßá áéôßá ðñÝðåé íá áíáæçôçèåß óôç âåëôßùóç ôçò ôå÷íïëïãßáò ðïõ åöáñìüæåôáé ãéá ôá õðáßèñéá ïñõ÷åßá. Óôá áóèåíÞ ðåôñþìáôá ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí áëõóïðñßïíá êáé äéáìáíôïêüöôåò ìå óýñìá (diamond wire saw, ÷áëýâäéíï óýñìá äéáðïôéóìÝíï ìå äéáìáíôüóêïíç ç ìå ÷áëýâäéíåò ÷Üíôñåò), áëëÜ ìå ðåñéïñéóìÝíç åöáñìïãÞ óå õðüãåéïõò ÷þñïõò, åíþ ç ìÝèïäïò ôçò äéÜôñçóçò / áíáôßíáîçò, ç ðáñáäïóéáêÞ ìÝèïäïò ïñýîåùò óêëçñïý ðåôñþìáôïò, äåí åßíáé åýêïëá åöáñìüóéìç óå ðåñéïñéóìÝíïõò ÷þñïõò, óôïõò ïðïßïõò óõíÞèùò õðÜñ÷åé ìüíï Ýíá åëåýèåñï ìÝôùðï. Ðïëëïß ôå÷íéêïß êáé åñåõíçôÝò óõìöùíïýí, üôé äýï ôå÷íïëïãßåò èá âïçèÞóïõí ôçí õðüãåéá üñõîç óêëçñïý ðåôñþìáôïò: ÁõôÝò

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


ËÁÔÏÌÅÉÁ / ÁÄÑÁÍÇ

ÕËÉÊÁ

Åéêüíá 3. Ìç÷áíÞ êïðÞò ðåôñùìÜôùí ìÝóçò êáé õøçëÞò óêëçñüôçôáò åîåëéãìÝíçò ôå÷íïëïãßáò ãéá õðüãåéá ëáôïìåßá. ÌÝãéóôï ìÞêïò êïðÞò 3,4 m Êáôáóê. Fantini.

åßíáé ïé äéáìáíôïêüöôåò ìå áëõóïðñßïíï Þ óýñìá ìå ÷áëýâäéíåò ÷Üíôñåò (Åéêüíåò 2 êáé 3) êáé ç õäñïâïëÞ ìå õøçëÞ ðßåóç íåñïý ôçò ôÜîåùò ôùí 4000 bar. Ç ðñþôç ìÝèïäïò åßíáé Þäç ãíùóôÞ êáé åöáñìüóéìç áêüìç êáé óå ïñõ÷åßá óêëçñÞò ðÝôñáò. Ç äåýôåñç âñßóêåôáé óôï óôÜäéï ôçò Ýñåõíáò. Ôá áðïèÝìáôá ôçò õðáßèñéáò üñõîçò åîáíôëïýíôáé, Ýôóé þóôå ðïëý óýíôïìá ôá áäñáíÞ õëéêÜ èá ÷áñáêôçñéóôïýí ùò áãáèÜ óå áíåðÜñêåéá, åêôüò áí êáôáñãçèïýí ïé ðñïóôáôåõôéêÝò äéáôÜîåéò êáé áãíïçèïýí ïé åðéðôþóåéò óôï ðåñéâÜëëïí. Áêüìç, ç åîÜðëùóç ôùí áóôéêþí ðåñéï÷þí êáé ïé ðåñéïñéóôéêÝò äéáôÜîåéò èá êáôáóôÞóïõí óýíôïìá ôçí áíÜðôõîç ôùí õðáßèñéùí ïñõ÷åßùí ðñïâëçìáôéêÞ ìÝ÷ñé áðáãïñåõôéêÞ. ÐïëëÜ ëáôïìåßá óôá ðåñß÷ùñá êáôïéêçìÝíùí ðåñéï÷þí Üñ÷éóáí íá åãêáôáëåßðïõí ôéò ðáñáäïóéáêÝò èÝóåéò êáé íá áðïìáêñýíïíôáé áðü ôá êÝíôñá êáôáíÜëùóçò, ìå áðïôÝëåóìá ôçí áýîçóç ôïõ êüóôïõò åêìåôÜëëåõóçò ëüãù ôùí ìåãáëõôÝñùí áðïóôÜóåùí ìåôáöïñÜò. Ðïëý óýíôïìá äåí èá õðÜñ÷åé ðëÝïí ÷þñïò óôçí åðéöÜíåéá ãéá ôï Üíïéãìá íÝùí ëáôïìåßùí. Åäþ ðáñáôçñåßôáé ôï ðáñÜäïîï üôé åíþ ïé êáôïéêçìÝíåò ðåñéï÷Ýò åîáðëþíïíôáé ìå Ýíôïíï ñõèìü, ïé áñ÷Ýò áíôßèåôá áðáãïñåýïõí ôçí åãêáôÜóôáóç íÝùí ëáôïìåßùí, ôá ïðïßá åßíáé áðáñáßôçôá ãéá ôçí êÜëõøç ôùí áõîçìÝíùí áíáãêþí. Ðñüêåéôáé ãéá ìéá áíôéóôñüöùò áíÜëïãç óõíÜñôçóç æÞôçóçò êáé áíáãêþí, ç ïðïßá åîåëßóóåôáé åêèåôéêÜ óå âÜñïò ôçò áíÜðôõîçò ôùí åðéöáíåéáêþí ëáôïìåßùí. Õðï÷ñÝùóç üëùí ôùí ôå÷íéêþí åßíáé ç åãñÞãïñóç óôï óïâáñü áõôü èÝìá êáé ç ðñïåôïéìáóßá ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôçò íÝáò ôå÷íïëïãßáò. To Hong Kong, ôï ïðïßï åéóÜãåé åôçóßùò 10 - 12 Mt ôï ÷ñüíï, Ý÷åé Þäç åãêáôáóôÞóåé ôï ðñþôï ôïõ

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

Åéêüíá 4. ÌÝèïäïé ïñýîåùò õðïãåßùí ëáôïìåßùí ãéá ôçí üñõîç áäñáíþí õëéêþí (ÐçãÞ Aggregates Manager)

õðüãåéï ëáôïìåßï áöïý ôá ôñßá õðÜñ÷ïíôá ëáôïìåßá áíáìÝíåôáé íá åîáíôëçèïýí ìÝ÷ñé ôï 2012.

2. ÌÏÑÖÅÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÕÐÏÃÅÉÙÍ ËÁÔÏÌÅÉÙÍ Äéáêñßíïíôáé ïé åîÞò ôñåéò ìïñöÝò åêìåôÜëëåõóçò (åéêüíá 4): • Ïñõ÷åßá ìå êáôáêüñõöï öñÝáñ • Ïñõ÷åßá åðéêëéíïýò åäÜöïõò • Ïñõ÷åßá ìå ïñéæüíôéåò óôïÝò Ïé ìïñöÝò åêìåôÜëëåõóçò åðéëÝãïíôáé óå óõíÜñôçóç áðü ôç ìïñöïëïãßá ôïõ åäÜöïõò, ôç èÝóç ôïõ êïéôÜóìáôïò êáé ôéò óõíèÞêåò ìåôáöïñÜò óôçí åðéöÜíåéá. Óôá ïñõ÷åßá ìå êáôáêüñõöï öñÝáñ ç èÝóç ôïõ öñÝáôïò êáèïñßæåôáé áðü ôç èÝóç ôïõ êïéôÜóìáôïò ó÷åôéêÜ ìå ôçí åðéöÜíåéá, ôçí áóöÜëåéá ôïõ ïñõ÷åßïõ, ôéò ðñïäéáãñáöÝò

33


ËÁÔÏÌÅÉÁ / ÁÄÑÁÍÇ

ÕËÉÊÁ

ôçò õãåéïíïìéêÞò õðçñåóßáò êáé ëïéðþí íïìïèåôçìÝíùí áóöáëéóôéêþí äéáôÜîåùí. Ôá ïñõ÷åßá áõôÜ åßíáé êáôÜ êáíüíá âáèýôåñá áðü ôá Üëëá, ëüãù ôïõ ìåãáëýôåñïõ õðåñêåéìÝíïõ ÷ùìÜôéíïõ óôñþìáôïò ðÜíù áðü ôï êïßôáóìá óå óýãêñéóç ìå ôéò Üëëåò äýï ìïñöÝò. Ôï öñÝáñ åßíáé óõíÞèùò êáôáêüñõöï áðü ôçí åðéöÜíåéá ìÝ÷ñé ôç óôÜèìç ôïõ êïéôÜóìáôïò. Ç ìïñöÞ áõôÞ ïñõ÷åßïõ áðáéôåß ðïëýðëïêï óýóôçìá äéáêéíÞóåùò ôïõ õëéêïý áðü ôç èÝóç üñõîçò óôçí åðéöÜíåéá. ÅðéäÝ÷åôáé üìùò ðëÞñç åêìç÷Üíéóç. ×ñçóéìïðïéïýíôáé åéäéêÜ áíõøùôéêÜ ìç÷áíÞìáôá êáôáêüñõöçò ìåôáöïñÜò, üðùò áõôÜ ôùí áíèñáêùñõ÷åßùí. Ôá ïñõ÷åßá åðéêëéíïýò åäÜöïõò äéáöÝñïõí ùò ðñïò ôçí ðñüóâáóç áðü ôçí åðéöÜíåéá óôç óôÜèìç ôïõ êïéôÜóìáôïò, ç ïðïßá ãßíåôáé ìå ìßá ñÜìðá. Ç ñÜìðá ÷ñçóéìåýåé êáé ãéá ôçí åãêáôÜóôáóç ôáéíéüäñïìïõ ãéá ôç ìåôáöïñÜ ôïõ ðåôñþìáôïò óôçí åðéöÜíåéá áíôß ôùí âáñÝùí êáé áñãþí áíõøùôéêþí ìç÷áíéóìþí ôùí êáôáêüñõöùí öñåÜôùí. Ôá ïñõ÷åßá ïñéæïíôßùí óôïþí åßíáé ç áðëïýóôåñç áðü ôéò ôñåéò ìïñöÝò, ãéáôß ôï óýóôçìá áõôü ÷ñçóéìïðïéåßôáé êõñßùò üôáí ôï êïßôáóìá åßíáé êïíôÜ óôçí åðéöÜíåéá, Þ áêüìç êáé üôáí åîÝ÷åé. Óôçí ôõðéêÞ ìïñöÞ ç óôïÜ åßíáé ïñéæüíôéá êáé ç äéáóôáóéïëüãçóç ôùí åéóüäùí ðñïóðåëÜóåùò óôï ïñõ÷åßï åîáñôÜôáé áðü ôçí ðïóüôçôá ôïõ ìåôáöåñïìÝíïõ õëéêïý. Ãéá ôç ìåôáöïñÜ ôïõ ðåôñþìáôïò ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí öïñôçãÜ áõôïêßíçôá Þ ôáéíéüäñïìïé. Ïé ôåëåõôáßïé, óôçí ôåëåõôáßá åîÝëéîç, Ý÷ïõí ôçí éêáíüôçôá íá êéíïýíôáé êáé åðß êáìðõëþí ìå áêôßíá êáìðõëüôçôáò 200 ìÝôñùí (åéêüíá 5).

3. Ç ÁÐÏÖÁÓÇ ÃÉÁ ÕÐÏÃÅÉÁ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇ ÓõíÞèùò êïéôÜóìáôá ìå ìéêñü ðÜ÷ïò õðåñêåéìÝíùí (áêáôÜëëçëùí õëéêþí) ïñýóóïíôáé ìå åðéöáíåéáêÞ ìÝèïäï, áöïý ôá õðáßèñéá ïñõ÷åßá Ý÷ïõí ìåãáëýôåñç ðáñáãùãéêüôçôá, üôáí ç ó÷Ýóç õðåñêåéìÝíùí ðñïò êïßôáóìá åßíáé ÷áìçëÞ. ÏðùóäÞðïôå üìùò ç õðüãåéá üñõîç åßíáé ðïëëÝò öïñÝò äõíáôÞ, áêüìç êáé üôáí ç õðåñêåßìåíç óôñþóç åßíáé ìéêñÞ, Þ üôáí ôï õðåñêåßìåíï ðÝôñùìá äåí óõíåéóöÝñåé óå êáëÞ åõóôÜèåéá ôçò ïñïöÞò. ÕðÜñ÷ïõí äéÜöïñá ðñüôõðá ó÷åäéáóìïý, ôá ïðïßá ìå ôç ìÝèïäï ôçò ðñïóïìïéþóåùò êáé êáôÜëëçëá ðñïãñÜììáôá (ð.÷. ôï Surpac) õðïóôçñ æïõí ôç ìåëÝôç ãéá ôç ëÞøç áðüöáóçò ãéá õðüãåéá üñõîç, þóôå áõôÞ íá áðïôåëÝóåé ìßá åöáñìüóéìç êáé åýóôï÷ç åðéëïãÞ. Ôá ðñüôõðá ó÷åäéáóìïý äéáìïñöþíïíôáé Ýôóé þóôå íá áîéïëïãïýí üëåò ôéò áðüøåéò ó÷åôéêÜ ìå ôç ëåéôïõñãßá, üðùò åßíáé ç ïñãÜíùóç ôïõ ïñõ÷åßïõ, ç åðéëïãÞ ôïõ åîïðëéóìïý, ôï ìåôáöïñéêü óýóôçìá, ï áåñéóìüò ôùí õðïãåßùí ÷þñùí, ïé áðáéôÞóåéò ùò ðñïò ôçí êáôáëëçëüôçôá ôïõ ðñïóùðéêïý, ï ðñïãñáììáôéóìüò, ç áãïñÜ, ç ìåôáöïñÜ óôéò èÝóåéò äéáèÝóåùò êáé ïé ÷þñïé áðïèåìÜôùí. Óôçí áðüöáóç ãéá ôçí õðüãåéá üñõîç

34

Åéêüíá 5. Ôáéíéüäñïìïò ìåôáöïñÜò áäñáíþí õëéêþí ìåôÜ ôçí ðñùôïãåíÞ èñáýóç åíôüò õðüãåéáò óôïÜò, ìå äõíáôüôçôá êéíÞóåùò åðß êáìðõëþí áêôßíáò ìÝ÷ñé 200 m. ÌåôáöïñéêÞ éêáíüôçôá 1200 m3/h (H + L Logistic GmbH, Bochum)

åîßóïõ óïâáñïß ðáñÜãïíôåò åßíáé ïé äéÜöïñåò åããåíåßò éäéüôçôåò êáé ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ êïéôÜóìáôïò, üðùò åßíáé ç áíôï÷Þ ôùí õðåñêåéìÝíùí êáé ç äõíáôüôçôá íá õðçñåôÞóïõí ùò éó÷õñü óôÞñéãìá ôçò ïñïöÞò, ç ðïóüôçôá êáé ðïéüôçôá ôïõ íåñïý ðïõ åêôéìÜôáé üôé åéóñÝåé óôïõò õðüãåéïõò ÷þñïõò, ïé ãåùëïãéêÝò áíùìáëßåò, ðñïçãïýìåíåò ëáôïìéêÝò äñáóôçñéüôçôåò, ëåéôïõñãéêÜ äßêôõá, êôßñéá, ðñïóðåëÜóåéò êáé ïäïß, äéÜöïñåò êáôáóêåõÝò, êáé éäéïêôçóßåò ðïõ ðñÝðåé íá áðáëëïôñéùèïýí. Ç ìåëÝôç ãéá ôçí åãêáôÜóôáóç õðïãåßïõ ïñõ÷åßïõ ðÝôñáò ðñÝðåé íá âáóßæåôáé óå Ýíá ôå÷íïëïãéêü ìïíôÝëï, ôï ïðïßï èá ìåëåôÞóåé êáé èá áîéïðïéÞóåé üëåò ôéò ðáñáìÝôñïõò, ïé ïðïßåò åðçñåÜæïõí ôï åã÷åßñçìá, üðùò åßíáé ç ïñãÜíùóç ôïõ õðïãåßïõ ïñõ÷åßïõ, ç åðéëïãÞ ôùí ìÝóùí ðáñáãùãÞò ìç÷áíçìÜôùí êáé áíèñþðùí, ç ìåôáöïñÜ óôï õðáßèñéï óõãêñüôçìá åðåîåñãáóßáò, ï áåñéóìüò, ïé áðáéôÞóåéò áóöÜëåéáò, ôá áðïèÝìáôá ôïõ êáôÜëëçëïõ ðåôñþìáôïò êáé ïé óõíèÞêåò ìåôáöïñÜò óôéò èÝóåéò äéáóôñþóåùò. Ç ìåëÝôç ðñÝðåé íá áíáöÝñåôáé êáé óôïõò ãåùëïãéêïýò ðáñÜãïíôåò, óôç óåéóìéêüôçôá ôçò ðåñéï÷Þò, óôçí ýðáñîç õðïãåßùí íåñþí, êáé óôçí áíôï÷Þ ôùí õðåñêåéìÝíùí óôñþóåùí åäÜöïõò. Ðñùôáñ÷éêïß ðáñÜãïíôåò åßíáé ïðùóäÞðïôå ç áóöÜëåéá ôïõ ðñïóùðéêïý, êáé ôï êüóôïò ðáñáãùãÞò. Ç ðñïóôáóßá ôçò ïñïöÞò åßíáé áðü ôá óïâáñüôåñá èÝìáôá. Ôá ìÝôñá ðñïóôáóßáò Ý÷ïõí åöáñìïóôåß óå õðÜñ÷ïíôá õðüãåéá ïñõ÷åßá, ðïõ óçìáßíåé, üôé Þäç õðÜñ÷åé ç ó÷åôéêÞ ôå÷íïëïãßá êáé ðñïäéáãñáöÝò ó÷åäéáóìïý ãéá ôçí áñôéüôçôá ôçò ó÷åôéêÞò ìåëÝôçò. Ðñéí áðü ôçí áðüöáóç ãéá õðüãåéá üñõîç áðáéôåßôáé áíÜëõóç ôùí áðïèåìÜôùí ôïõ êïéôÜóìáôïò êáé ìåëÝôç ôùí ãåùëïãéêþí ðáñáìÝôñùí. Áðáéôåßôáé ç ëÞøç äåéãìÜôùí ãéá íá óõë-

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


ËÁÔÏÌÅÉÁ / ÁÄÑÁÍÇ

ëå÷èïýí ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ðéèáíÝò ãåùëïãéêÝò áóôï÷ßåò. Áêüìç ðñÝðåé íá äéáðéóôùèïýí ãåùëïãéêÝò áíùìáëßåò, üðùò åëáôôþìáôá, åäáöéêÞ äéÜâñùóç Þ ÷áìçëÞ ðïéüôçôá ôùí êïéôáóìÜôùí. Ç ìåëÝôç ãéá ôçí áðüöáóç èá åíéó÷õèåß áí åßíáé ãíùóôÝò áðü ðñéí ïé ðåñéï÷Ýò êéíäýíïõ. Ç ãíþóç áõôÞ èá ïäçãÞóåé óå êáëýôåñï ó÷åäéáóìü þóôå íá áðïêëåéóôïýí ïé åðéêßíäõíåò áõôÝò ðåñéï÷Ýò.

4. ÅÉÄÉÊÅÓ ÐÑÏÄÉÁÃÑÁÖÅÓ Ó×ÅÄÉÁÓÌÏÕ ÊáôÜ ôçí åêðüíçóç ôïõ èåìåëéùìÝíïõ ó÷åäéáóìïý, ðñÝðåé íá äïèåß éäéáßôåñç ðñïóï÷Þ óôç ìåëÝôç ôçò ïñïöÞò ôïõ ïñõ÷åßïõ, ôï ïðïßï åßíáé ôï óðïõäáéüôåñï ôìÞìá ôïõ õðï-

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

ÕËÉÊÁ

ãåßïõ Ýñãïõ. Ôá õðïóôõëþìáôá åßíáé åðßóçò óçìáíôéêü ôìÞìá ôçò ïñïöÞò, ôüóï ôï ðëÜôïò, üóï êáé ôï ýøïò. Åßíáé áðáñáßôçôï íá óçìåéùèåß üôé ï êñßóéìïò ðáñÜãùí äåí åßíáé ï ðñïóäéïñéóìüò ôïõ ðëÜôïõò ôïõ õðïóôõëþìáôïò, áëëÜ ôï åðéèõìçôü ýøïò ôùí åëåýèåñùí áíïéãìÜôùí ôïõ ïñõ÷åßïõ. Áí ï ó÷åäéáóìüò ðñïâëÝðåé èÜëáìï ìå õøçëÞ ïñïöÞ, ôüôå èá õðÜñ÷ïõí áíôßóôïé÷á õøçëÜ õðïóôõëþìáôá. Ôï ðëÜôïò ôïõ õðïóôõëþìáôïò (Ñillar) èá ðñÝðåé ãåíéêÜ íá åßíáé ìåãáëýôåñï áðü ôï ýøïò. Åßíáé æùôéêÞò óçìáóßáò íá äïèåß ðñïóï÷Þ óôï óçìåßï áõôü, ãéáôß óå ôåëåõôáßá áíÜëõóç åðçñåÜæåé ôç óõíïëéêÞ åõóôÜèåéá ôïõ ïñõ÷åßïõ, áöïý ôá õðïóôõëþìáôá óôçñßæïõí ôçí ïñïöÞ. Ôï äïêÜñé ôçò ïñïöÞò åßíáé ôï éó÷õñüôåñï óôïé÷åßï ôïõ ïñõ÷åßïõ. Ìå óêõñüäåìá õøçëÞò áíôï÷Þò ìðïñåß ç áíôï÷Þ íá öôÜóåé ôá 450 kg/cm2.

35


36


37


ËÁÔÏÌÅÉÁ / ÁÄÑÁÍÇ

ÕËÉÊÁ

¸íáò áäýíáôïò áóâåóôüëéèïò Ý÷åé áíôï÷Ýò ôçò ôÜîåùò ôùí 700 kg/cm2, ìðïñåß üìùò íá öôÜóåé êáé ôá 1000 Ýùò 1300 kg/cm2. Óôçí õðüãåéá åêìåôÜëëåõóç äåí õðÜñ÷ïõí ðåñéèþñéá ãéá ôç äéÜðñáîç ëáèþí. Ãéá ôï ëüãï áõôü óôçí êáôáóêåõÞ ôùí äéáôñÞóåùí ðñÝðåé íá äßíåôáé éäéáßôåñç ðñïóï÷Þ êáé íá ãßíåôáé áðü ðåðåéñáìÝíïõò ôå÷íßôåò êáé ìåôÜ áðü ðñïóåêôéêÞ ìåëÝôç. Áðü ôçí êáôáóêåõÞ ôùí äéáôñçôéêþí ïðþí åîáñôÜôáé ç åðéôõ÷ßá ôùí áíáôéíÜîåùí. Áðáéôåßôáé ìåãáëýôåñç áêñßâåéá óôïí êáèïñéóìü ôùí äéáôñçôéêþí ïðþí, óôç ãüìùóç êáé óôçí ðïéüôçôá / êáôáëëçëüôçôá ôùí åêñçêôéêþí. ¼ôáí ÷ñçóéìïðïéïýíôáé åêñçêôéêÜ, ðñÝðåé íá ðñïâëÝðåôáé åëåýèåñïò ÷þñïò ãéá ôï ÷áëáñùìÝíï ðÝôñùìá. Óôï õðáßèñéï ïñõ÷åßï áõôü åßíáé äõíáôü, ãéáôß õðÜñ÷åé êáôÜ êáíüíá Ýíá åõèýãñáììï ôìÞìá óôï ìÝôùðï ôïõ ðåôñþìáôïò (ðÜãêïò). ¼ôáí üìùò ç Ýêñçîç ãßíåôáé õðüãåéá ôï ìüíï åëåýèåñï ìÝôùðï åßíáé ôï ìÝôùðï ôçò óôïÜò. Áõôü óõìâáßíåé ãéáôß ï ó÷åäéáóìüò ôùí äéáôñÞóåùí êáé áíáôéíÜîåùí óôá õðüãåéá ïñõ÷åßá áðáéôåß áõîçìÝíç ðñïóï÷Þ êáé ìÝôñá ðñïóôáóßáò. Ìßá ôõðéêÞ áíáôßíáîç õðáéèñßïõ ïñõ÷åßïõ ðáñÜãåé ðåñßðïõ 10.000 ôüíïõò ðåôñþìáôïò, óå ìåãÜëá ïñõ÷åßá êáé ìÝ÷ñé 100.000 ôüíïõò. Óôï ìÝôùðï ôçò õðüãåéáò óôïÜò ç ðáñáãùãÞ ðåñéïñßæåôáé óôïõò 1.000 ôüíïõò, ðïõ åßíáé óçìáíôéêÜ ìéêñüôåñç. Áõôü óçìáßíåé, üôé ç ðáñáãùãÞ ðñÝðåé íá ãßíåôáé óå ðåñéóóüôåñá ìÝôùðá, äçëáäÞ óçìáíôéêÞ áýîçóç ôïõ åñãáóéáêïý öïñôßïõ. Åö' üóïí ç åñãáóßá ãßíåôáé ìÝóá óôï âñÜ÷ï, êÜèå åíÝñãåéá ðñÝðåé íá åßíáé óýìöùíç ìå ôéò ðñïäéáãñáöÝò êáé ôïõò êáíïíéóìïýò. Ïé Åëëçíéêïß êáíïíéóìïß ðñÝðåé íá áíáìïñöùèïýí êáé íá ðñïóáñìïóôïýí óôçí üñõîç óêëçñþí ðåôñùìÜôùí ðïõ ðñïïñßæïíôáé ãéá áäñáíÞ õëéêÜ. Óôéò ÇÐÁ ïé êáíïíéóìïß óõíôÜóóïíôáé áðü ôïí ïñãáíéóìü MSHA (Mine Safety & Health Administration), ïé ïðïßïé áíáöÝñïíôáé óå üëá ôá èÝìáôá ôçò õðüãåéáò åêìåôÜëëåõóçò, ìå Ýìöáóç óôçí áóöÜëåéá ôïõ ðñïóùðéêïý.

5. ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ ÊÁÉ ÁÓÖÁËÅÉÁ Ìå ôçí Ýíáñîç ôùí êáôáóêåõáóôéêþí åñãáóéþí ôïõ ïñõ÷åßïõ, ðñÝðåé íá åêðïíçèåß ôï ðñüãñáììá åêðáßäåõóçò. Åßíáé áðü ôá óïâáñüôåñá èÝìáôá ôçò õðüãåéáò üñõîçò. Ôï ðñüãñáììá ðñÝðåé íá áíôáðïêñßíåôáé óôïõò åã÷þñéïõò êáé äéåèíåßò êáíïíéóìïýò. Ïé êáíïíéóìïß åêðáéäåýóåùò ôïõ MSÇÁ áíáöÝñïíôáé óôç äéÜíïéîç êáé ëåéôïõñãßá õðáéèñßùí ïñõ÷åßùí ùò ÔìÞìá Á, êáé óõìðëçñùìáôéêÜ óôá õðüãåéá Ýñãá ùò êáíïíéóìïß Á+Â, ðïõ óçìáßíåé üôé ïé åêðáéäåõüìåíïé ãéá ôá õðüãåéá Ýñãá ðñÝðåé íá Ý÷ïõí áöïìïéþóåé ìå

38

åðéôõ÷ßá ôçí åêðáßäåõóç ôïõ ÔìÞìáôïò Á. Óôç óõíÝ÷åéá áíáöÝñïíôáé ìåñéêÜ óçìáíôéêÜ Üñèñá ôùí Áìåñéêáíéêþí êáíïíéóìþí MSÇÁ ó÷åôéêÜ ìå ôçí åêðáßäåõóç êáé ôçí áóöÜëåéá: • Part 48 ôïõ êþäéêá MSHA êáé Title 30 ôïõ êþäéêá Federal Regulations, ç üñõîç áäñáíþí êÜôù áðü ôçí åðéöÜíåéá ôïõ åäÜöïõò áðáéôåß äéðëÜóéï ÷ñüíï åêðáßäåõóçò. Áñ÷éêÜ ãßíåôáé ç åêðáßäåõóç üðùò óôá õðáßèñéá ïñõ÷åßá êáé óôç óõíÝ÷åéá áêïëïõèåß ç åîåéäéêåõìÝíç åêðáßäåõóç ãéá ôçí õðüãåéá üñõîç. Ôá õðüãåéá ïñõ÷åßá ðñÝðåé íá óõììïñöùèïýí ìå ôïõò êáíïíéóìïýò Part 48 ðïõ áðáéôïýí ðñüóèåôç åêðáßäåõóç. • Ôá õðáßèñéá ïñõ÷åßá áðáéôïýí åêðáßäåõóç óýìöùíá ìå ôïõò êáíïíéóìïýò ôïõ Part 46. To Part 46 óçìáßíåé, üôé ïé íÝïé ìåôáëëùñý÷ïé ðñÝðåé íá õðïóôïýí åêðáßäåõóç 24 ùñþí. 16 áðü áõôÝò ôéò 24 þñåò åßíáé åêðáßäåõóç ìÝóá óôï åñãïôÜîéï. To Part 48 áðáéôåß 40 þñåò 8 þñåò áíáöÝñïíôáé óå åéóáãùãéêÜ ìáèÞìáôá ðñéí ï ìåôáëëùñý÷ïò åéóÝëèåé óôïí õðüãåéï ïñõ÷åßï. Êáé óôá äýï Part 46 êáé Part 48 ðñÝðåé íá äéäÜóêïõí åêðáéäåõôÝò ðïõ Ý÷ïõí ðéóôïðïéçôéêü éêáíüôçôáò áðü ôï MSÇÁ.

6. Ó×ÅÄÉÏ ÅÍÅÑÃÅÉÁÓ ÅÊÔÁÊÔÙÍ ÊÁÔÁÓÔÁÓÅÙÍ Ôï ó÷Ýäéï åíÝñãåéáò åêôÜêôùí êáôáóôÜóåùí óõíôÜóóåôáé áðü äéáðéóôåõìÝíï ðñïóùðéêü êáé õðïâÜëëåôáé ãéá Ýãêñéóç óôçí åðéâëÝðïõóá áñ÷Þ. Ôï ó÷Ýäéï áðïôåëåßôáé áðü äéÜöïñá ôìÞìáôá, ôá ïðïßá ðåñéÝ÷ïõí üëåò ôéò áíáãêáßåò åíÝñãåéåò êáé ôá ìÝóá ðïõ èá ÷ñçóéìïðïéçèïýí óå ðåñßðôùóç Ýêôáêôçò áíÜãêçò. Óå äéÜöïñåò ðåñéï÷Ýò ãßíïíôáé óõìöùíßåò óõíåñãáóßáò ìåôáîý ãåéôïíéêþí ïñõ÷åßùí ãéá ôçí ïñãÜíùóç ïìÜäùí äéÜóùóçò. Ãéá ôç óýíèåóç ôçò ïìÜäáò áðáéôïýíôáé ðéóôïðïéçôéêÜ õãåéïíïìéêÞò êáôÜóôáóçò êáé éêáíüôçôáò. 0 êáíïíéóìüò ðñïäéáãñÜöåé äýï áíåîÜñôçôåò ïäïýò äéáöõãÞò, ïé ïðïßåò èá åßíáé óå êáíïíéêÞ ëåéôïõñãßá ãéá üëç ôç äéÜñêåéá ëåéôïõñãßáò ôïõ ïñõ÷åßïõ. ÊÜèå ïäüò äéáöõãÞò ðñÝðåé íá åßíáé áíåîÜñôçôç áðü êÜèå Üëëç, Ýôóé þóôå äõóëåéôïõñãßá ôçò ìéáò íá ìçí åðçñåÜæåé ôçí Üëëç. Ç ÷ñÞóç áíåìüóêáëáò åßíáé áðïäåêôÞ ùò ìÝèïäïò äéáöõãÞò, äåí ðñÝðåé üìùò íá Ý÷åé ìÞêïò ìåãáëýôåñï ôùí 100 ìÝôñùí, åêôüò áí ÷ñçóéìïðïéåßôáé óå óõíäõáóìü ìå áíõøùôéêü ìç÷áíéóìü.

7. Ó×ÅÄÉÏ ÁÅÑÉÓÌÏÕ Ôï ó÷Ýäéï áåñéóìïý õðïâÜëëåôáé óôïí ïñãáíéóìïý MS Ç Á êáé öõëÜóóåôáé óôï áñ÷åßï ôïõ ïñõ÷åßï. Ôï ó÷Ýäéï

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


áíáöÝñåôáé óå üëá ôá èÝìáôá ôïõ óõóôÞìáôïò áåñéóìïý ôùí õðïãåßùí äñáóôçñéïôÞôùí, ìåôáîý ôùí ïðïßùí ôï óðïõäáéüôåñï åßíáé ç ðïéüôçôá ôïõ áÝñá. Ôá áðáñáßôçôá óôïé÷åßá ôïõ ó÷åäßïõ åßíáé ç ðïóüôçôá ôïõ áÝñá, ïé ôýðïé ôùí áíåìéóôÞñùí ðïõ èá ÷ñçóéìïðïéçèïýí, ïé ðüñôåò áíáóôïëÞò ôçò ñïÞò êáé ïé äéáôÜîåéò åëÝã÷ïõ. ÔìÞìá ôïõ ó÷åäßïõ áåñéóìïý áðïôåëåß ç êáôáãñáöÞ üëùí ôùí äçæåëïêéíÞôùí ìç÷áíþí ôïõ ïñõ÷åßïõ. Ç ðïóüôçôá ôïõ áÝñá õðïëïãßæåôáé óýìöùíá ìå ôçí éó÷ý ôùí ìç÷áíþí. Ôï ó÷Ýäéï ðñÝðåé íá áíôáðïêñßíåôáé óôïõò êáíïíéóìïýò, êáé ç ëåéôïõñãßá ôïõ íá åëÝã÷åôáé áðü áõôüìáôåò äéáôÜîåéò. Ï ðñïóùñéíüò Áìåñéêáíéêüò Êáíïíéóìüò åß÷å ùò üñéï ôá 400 ìéêñïãñáììÜñéá ïëéêïý Üíèñáêá áíÜ êõâéêü ìÝôñï. Ï íÝïò êáíïíéóìüò, ï ïðïßïò éó÷ýåé áðü ôéò 20 Éáíïõáñßïõ 2006, ðåñéïñßæåé ôçí ðïóüôçôá óå 160 ìéêñïãñáììÜñéá. Ãéá ôçí åðßôåõîç áõôÞò ôçò áðáßôçóçò Ý÷ïõí ãßíåé ðïëëÝò Ýñåõíåò ìå êýñéï óôü÷ï ôç ìåßùóç ôùí âëáâåñþí áåñßùí, ç ïðïßá åðéôõã÷Üíåôáé ìå ôçí åíßó÷õóç ôïõ óõóôÞìáôïò áåñéóìïý. ÐáñÜëëçëá ìå ôï óýóôçìá áåñéóìïý ôï ó÷Ýäéï ðñïóôáóßáò ôùí åñãáæïìÝíùí ðñïâëÝðåé ôçí åãêáôÜóôáóç äéáôÜîåùí åêôÜêôïõ áíÜãêçò ìå áõôüíïìç äéÜñêåéá ëåéôïõñãßáò 60 ëåðôþí. Ïé äéáôÜîåéò áõôÝò ìåôáôñÝðïõí ôï ìïíïîåßäéï ôïõ Üíèñáêïò óå äéïîåßäéï ôïõ Üíèñáêïò ìå ôç ÷ñçóéìïðïßçóç hopeMte (ïñõêôü, Ýíõäñïò öùóöïñéêüò øåõäÜñãõñïò). ÌåñéêÜ õðüãåéá ïñõ÷åßá åßíáé åîïðëéóìÝíá ìå öïñçôÝò äéáôÜîåéò ìåôáôñïðÝùí äéÜñêåéáò 30 ëåðôþí. Ïé öïñçôÝò äéáôÜîåéò äéáöÝñïõí áðü áõôÝò ôùí 60 ëåðôþí óôï üôé ïé äåýôåñåò äåí ðáñÜãïõí ïîõãüíï. Óôçí ðåñßðôùóç öùôéÜò êáßãåôáé ôï ïîõãüíï ìå óõíÝðåéá ôçí áóöõîßá ôùí åñãáæïìÝíùí. Ïé öïñçôÝò óõóêåõÝò äåí Ý÷ïõí åãêñéèåß ðñïò ôï ðáñüí, èåùñïýíôáé ùò áôïìéêÝò óõóêåõÝò ðñïóôáóßáò. Óýìöùíá ìå ôïí ïñãáíéóìüò MSHA ç åêðáßäåõóç ôùí åñãáæïìÝíùí óôç ÷ñÞóç ôùí äéáôÜîåùí åêôÜêôïõ áíÜãêçò ðñÝðåé íá ãßíåôáé ìéá öïñÜ ôï ÷ñüíï. Ðñüóèåôç åêðáßäåõóç. Ç ðáñÜãñáöïò Part 57 ðåñéÝ÷åé ôï ðáêÝôï ôùí êáíïíéóìþí ðïõ éó÷ýïõí ãéá ôá õðüãåéá ëáôïìåßá. ¢ëëïé êáíïíéóìïß ãéá ôá õðüãåéá ëáôïìåßá áíáöÝñïíôáé óôçí åíäïóõíåíüçóç ìå åíóýñìáôá êáé áóýñìáôá ôçëÝöùíá, ðïõ âñßóêïíôáé êïíôÜ óôéò èÝóåéò åñãáóßáò óå üëåò ôéò ðåñéï÷Ýò ôïõ ïñõ÷åßïõ, ðñïóôáôåõôéêÜ êïõâïýêëéá êáé êéíçôüò åîïðëéóìüò ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí åñãáæïìÝíùí áðü ðôþóç áíôéêåéìÝíùí, ç ðñïóôáóßá áðü áíõøùôéêÜ êáé ìåôáöïñéêÜ ìç÷áíÞìáôá, êáé óõóôÞìáôá êáôáãñáöÞò ìåèáíßïõ. ¼ëïé ïé ìåôáë-

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


ËÁÔÏÌÅÉÁ / ÁÄÑÁÍÇ

ÕËÉÊÁ

ëùñý÷ïé, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí êáé ôùí ðåðåéñáìÝíùí ðñÝðåé íá åðáíåêðáéäåýïíôáé óå åôÞóéá âÜóç ðÜíù óå èÝìáôá åêôÜêôùí ðåñéóôÜóåùí, õðï÷ñåùôéêþí êáíïíéóìþí õãåßáò êáé áóöÜëåéáò, óõóôçìÜôùí ôçëåðéêïéíùíßáò êáé ìåôáöïñþí, ôïðïèÝôçóç öñáãìÜôùí áóöáëåßáò, ó÷Ýäéá áåñéóìïý, ðñþôåò âïÞèåéåò, çëåêôñéêÜ áôõ÷Þìáôá, ðñüëçøç áôõ÷çìÜôùí, áôïìéêÝò óõóêåõÝò ðñïóôáóßáò êáé áíáðíåõóôÞñåò, åêñçêôéêÜ, áÝñéá ïñõ÷åßùí êáé Üëëá èÝìáôá ó÷åôéêÜ ìå ôçí áóöÜëåéá ôùí ïñõ÷åßùí, ôá ïðïßá ðåñéëáìâÜíåé ï êáíïíéóìüò ôçò MSÇÁ.

8. ÊÏÓÔÏËÏÃÉÊÇ ÈÅÙÑÇÓÇ Åßíáé ãíùóôü, üôé ç õðüãåéá üñõîç áðáéôåß ìéá äéáöïñåôéêÞ èåþñçóç, áðü üôé ç õðáßèñéá. Ïé ïéêïíïìéêïß ðáñÜãïíôåò åßíáé Ýíá óïâáñü ôìÞìá ôçò äéáäéêáóßáò áðïöÜóåùò ãéá ôçí õðüãåéá üñõîç. ¼ôáí ï ó÷åäéáóìüò åíüò õðáßèñéïõ ïñõ÷åßïõ ðáñïõóéÜæåé ìåãáëýôåñï êüóôïò ëüãù ôïõ áõîáíïìÝíïõ üãêïõ õðåñêåéìÝíùí, ôüôå èá ðñÝðåé íá

40

åîåôáóôåß ç åíáëëáêôéêÞ ëýóç ôïõ õðïãåßïõ ïñõ÷åßïõ. Ç õðüãåéá üñõîç ëüãù ôçò öýóåùò ôçò áðáéôåß ðåñéóóüôåñç åñãáóéáêÞ ðïóüôçôá, (áíèñùðïþñåò ìç÷áíïþñåò áíÜ ðáñáãüìåíï êõâéêü ìÝôñï), ðïõ ïöåßëåôáé óôá ðñüóèåôá êáôáóêåõáóôéêÜ ìÝôñá ðïõ áðáéôïýíôáé, üðùò åßíáé ç åíßó÷õóç ôçò ïñïöÞò ìå éó÷õñÜ âëÞôñá êáé åêôïîåõüìåíï óêõñüäåìá, ç Üìåóç ðñïóôáóßá ôùí ðáñåéþí, ï åðáñêÞò áåñéóìüò êáé ç áóöÜëåéá ôùí åñãáæïìÝíùí. Ï áåñéóìüò, ç Üíôëçóç ìåãáëõôÝñùí ðïóïôÞôùí íåñïý, êáé ôï ðïëýðëïêï çëåêôñéêü äßêôõï êáé óýóôçìá åðéêïéíùíßáò åßíáé áêñéâÝò åãêáôáóôÜóåéò, ïé ïðïßåò äåí áðáéôïýíôáé óôçí õðáßèñéá üñõîç. Åðßóçò áðáéôåßôáé óõíôÞñçóç ôùí õðïãåßùí óôïþí ðñïóðåëÜóåùò óôéò èÝóåéò ïñýîåùò. Ç õðüãåéá üñõîç èá åßíáé ðÜíôïôå áêñéâüôåñç áðü ôçí åðéöáíåéáêÞ Áí õðÜñ÷ïõí õðáßèñéá áðïèÝìáôá óå ëïãéêÝò áðïóôÜóåéò, ôüôå äåí åíäåßêíõôáé ç õðüãåéá üñõîç. Ôï ðñùôáñ÷éêü êñéôÞñéï ãéá ôçí åðéëïãÞ õðüãåéáò üñõîçò åßíáé ç åîÜíôëçóç ôùí åðéöáíåéáêþí áðïèåìÜôùí Þ üôáí

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


ËÁÔÏÌÅÉÁ / ÁÄÑÁÍÇ

ç åêìåôÜëëåõóç ãßíåôáé áíôéïéêïíïìéêÞ ëüãù ôùí áõîçìÝíùí õðåñêåéìÝíùí óôñùìÜôùí êáé áðïóôÜóåùí ìåôáöïñÜò. ÅíäåéêôéêÜ ìåãÝèç ãéá åðéöáíåéáêÞ üñõîç åßíáé ðÜ÷ïò õðåñêåéìÝíùí 10 Ýùò 12 ìÝôñá. ¼ôáí üìùò ôá õðåñêåßìåíá öôÜíïõí ôá 20 Ýùò 25 ìÝôñá, ôüôå ü ôï êüóôïò åîéóþíåôáé ìå ôï êüóôïò ôçò õðüãåéáò üñõîçò Þ áõôü åßíáé áêüìç ìéêñüôåñï. Ôïíßæåôáé åðßóçò, üôé ôï êüóôïò ìåôáöïñÜò óôéò èÝóåéò äéáèÝóåùò ìðïñåß íá ãßíåé Ýíáò áðïöáóéóôéêüò ðáñÜãùí ãéá ôçí áðüöáóç ôçò åðåíäýóåùò óå õðüãåéï ïñõ÷åßï. Ôï êüóôïò åßíáé áðáãïñåõôéêü, üôáí ç áðüóôáóç ìåôáöïñÜò õðåñâáßíåé ôá 60 Ýùò 70 ÷éëéüìåôñá. Ôï êüóôïò ïðùóäÞðïôå åîáñôÜôáé áðü ðïëëïýò ðáñÜãïíôåò, ïé ïðïßïé äéáöïñïðïéïýíôáé áíÜëïãá ìå ôç èÝóç ïñýîåùò. Ç Ýíôïíç äéáöïñïðïßçóç äåí åðéôñÝðåé ðñïò ôï ðáñüí ôç äéáôýðùóç óõãêåêñéìÝíùí óôïé÷åßùí êüóôïõò. Óýìöùíá ìå óôïé÷åßá ôïõ 2000 [3], ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï Hong Kong, o ó÷åäéáóìüò êáé ç ïñãÜíùóç ôùí õðïãåßùí ëáôïìåßùí, ç åîÝëéîç ôïõ åîïðëéóìïý äéáôñÞóåùí êáé ôçò ôå÷íéêÞò áíáôéíÜîåùí êáé ôïõ âïçèçôéêïý åîïðëéóìïý åß÷áí ìåéþóåé ôï êüóôïò ôçò õðüãåéáò üñõîçò óå 12-14 Á$ (= 7 - 8 €/t) áíÜ ôüíï ãéá áíïéêôÜ ìÝôùðá (open stopping) Þ 24-30 Á$ (= 14 - 17 €/t) áíÜ ôüíï ãéá üñõîç óå èáëÜìïõò ìå õðïóôõëþìáôá (room and pillar). Ïé áñéèìïß áõôïß äåß÷íïõí, üôé ç õðüãåéá üñõîç äåí Þôáí áêüìç äõíáôü íá èåùñçèåß ùò áíôáãùíéóôéêÞ ôùí õðáéèñßùí ïñõ÷åßùí ìå êüóôïò 7-9 Á$ (=4 - 5,3 €/t) áíÜ ôüíï ãéá ôçí ßäéá ðåñéï÷Þ åãêáôÜóôáóçò. Ôï ôå÷íéêü ðåñéïäéêü Aggregates Manager, âáóéæüìåíï óå óôïé÷åßá ôçò åôáéñåßáò Wheaton Illinois based Continental Placer, áíáöÝñåé, üôé ôï êüóôïò ôçò õðüãåéáò üñõîçò åßíáé ðåñßðïõ 1 $ Ýùò 1,50 $ (=0,63 - 0,95 €/t)) áíÜ ôüíï ìåãáëýôåñï ôçò åðéöáíåéáêÞò üñõîçò [ÁíáöïñÜ 11, ÖåâñïõÜñéïò 2005].

9. ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ ÊÁÉ ÁÐÏÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÐáñÜëëçëá ìå ôçí áóöÜëåéá, ôçí åêðáßäåõóç, ôçí êáôÜëëçëç ôå÷íïëïãßá, ôéò ãåùëïãéêÝò ìåëÝôåò, ôïí åîïðëéóìüò, ôï ðåñéâÜëëïí ðñÝðåé íá âñßóêåôáé óôçí ðñþôç óåéñÜ ðñïôåñáéïôÞôùí, ãéá ôçí áðüöáóç äéÜíïéîçò õðïãåßïõ

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

ÕËÉÊÁ

ïñõ÷åßïõ. Ïé åðéðôþóåéò áðü ôç ëåéôïõñãßá ôïõ ïñõ÷åßïõ, êáé üôé Üëëåò ðáñåíÝñãåéåò èá ðñïêýøïõí, ðñÝðåé íá ìåëåôçèïýí ðñéí áêüìç áñ÷ßóåé ç êáôáóêåõÞ ôïõ ïñõ÷åßïõ. Ï ó÷åäéáóìüò ðñÝðåé íá áíáöÝñåôáé ôüóï óôçí ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò üóï êáé óôçí áðïêáôÜóôáóç ìåôÜ ôï ðÝñáò ôçò åêìåôÜëëåõóçò. Ôá ìÝôñá ðñïóôáóßáò ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò áñ÷ßæïõí ìáæß ìå ôçí ðñïêáôáñêôéêÞ ìåëÝôç. Åßíáé áðáñáßôçôï ï ó÷åäéáóìüò íá ìåéþíåé ðéèáíÝò åðéæÞìéåò åðéäñÜóåéò ôïõ ïñõ÷åßïõ ãéá äýï êõñßùò ëüãïõò - ôï êüóôïò ôçò ðñïóôáóßáò ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò åëá÷éóôïðïéåßôáé ìå ôçí åíóùìÜôùóç ôïõ óôïí áñ÷éêü ó÷åäéáóìü áíôß íá ëáìâÜíïíôáé åê ôùí õóôÝñùí äéïñèùôéêÜ ìÝôñá ãéá ôçí áíôéóôÜèìéóç åëëåßøåùí ôïõ ó÷åäéáóìïý, êáé ïé áñíçôéêÝò áíôéäñÜóåéò ôùí êáôïßêùí ôçò ðåñéï÷Þò, ðïõ ìðïñïýí íá Ý÷ïõí óïâáñÝò ïéêïíïìéêÝò æçìéÝò. Ç ðñïóðÜèåéá åßíáé ï ÷þñïò ôïõ ïñõ÷åßïõ êáé ôùí óõíáöþí óõãêñïôçìÜôùí åðéöáíåßáò íá áðïäïèåß óôï ðåñéâÜëëïí êáëýôåñïò áðü üôé Þôáí ðñéí áðü ôçí åãêáôÜóôáóç ôïõ ïñõ÷åßïõ. Áðü ôçí áñ÷Þ ôçò ìåëÝôçò ó÷åäéáóìïý ðñÝðåé íá äßíåôáé éäéáßôåñç ðñïóï÷Þ óôéò íïìïèåôçìÝíåò äéáôÜîåéò ëåéôïõñãßáò õðïãåßùí ïñõ÷åßùí. Ôï êüóôïò óõììïñöþóåùò ðñïò ôéò äéáôÜîåéò áõôÝò ìðïñåß íá ìåéùèåß óçìáíôéêÜ óôï óôÜäéï ôïõ ó÷åäéáóìïý. Áðü ôçí Ýíáñîç ôïõ ó÷åäéáóìïý ôïõ ïñõ÷åßïõ óôçí áñ÷éêÞ ôïõ öÜóç ç óõëëïãÞ ôùí áðáñáßôçôùí ðëçñïöïñéþí êáé ïé ðåñéâáíôïëïãéêÝò óõíèÞêåò åßíáé éäéáßôåñá óçìáíôéêÝò, ðáñüëï üôé áñ÷éêÜ äåí öáßíåôáé ç åðßðôùóç ôïõò óôï êüóôïò. Áíôßèåôá, åðéäñÜóåéò üðùò áéóèçôéêÞ, èüñõâïò, ðïéüôçôá áÝñá, äïíÞóåéò, õðüãåéá íåñÜ, êáèéæÞóåéò êáé äéá÷åßñéóç áðïâëÞôùí ðñÝðåé íá ìåëåôþíôáé ìå éäéáßôåñç ðñïóï÷Þ. Áí ç üñõîç ðñïêáëåß ÷åéñïôÝñåõóç ôçò ðïéüôçôáò ôüóï óôçí åðéöÜíåéá üóï êáé óôá õðüãåéá íåñÜ, ôüôå ðñÝðåé íá åöáñìïóôïýí äéïñèùôéêÜ ìÝôñá ãéá ôç óõììüñöùóç ìå ôïõò êáíïíéóìïýò. Ôï ðñüãñáììá ôïõ ïñõ÷åßïõ ðñÝðåé íá ðåñéëáìâÜíåé üëá ôá ôå÷íéêÜ ìÝôñá ãéá ôç äéá÷åßñéóç áõôþí ôùí ðñïâëçìÜôùí - áðü ôïí áñ÷éêü ó÷åäéáóìü ìÝ÷ñé ôï êëåßóéìï ôïõ ïñõ÷åßïõ êáé ôçí áðïêáôÜóôáóç ôçò äéáôáñáãìÝíçò ðåñéï÷Þò. Áí êáé ôá ðåñéâáíôïëïãéêÜ ìÝôñá êáé ç áðïêáôÜóôáóç ôïõ ÷þñïõ ìðïñåß íá öáßíïíôáé üôé áðïôåëïýí ëåðôïìÝñåéá óôç ëÞøç ôçò áðüöáóçò ãéá ôçí õðüãåéá üñõîç, ðáßæïõí óçìáíôéêü ñüëï óôç äéáìüñöùóç ôçò ïéêïíïìéêÞò ìåëÝôçò ôïõ ó÷åäéáæüìåíïõ ïñõ÷åßïõ.

41


ËÁÔÏÌÅÉÁ / ÁÄÑÁÍÇ

ÕËÉÊÁ

Åéêüíá 6. Õðüãåéïé ÷þñïé ôïõ ëáôïìåßïõ Springfield óôá Ozark Mountains ìåôÜ ôçí åîÜíôëçóç ôïõ êïéôÜóìáôïò êáé ôçí áðïêáôÜóôáóç. Ç óõíïëéêÞ ðáñáãùãÞ ôïõ ïñõ÷åßïõ ìÝ÷ñé ôï 2006 Þôáí 2.700.000 m3 (Aggregates Manager, May 2006).

10. ÓÕÌÐÅÑÁÓÌÁ

ÁÍÁÖÏÑÅÓ

Ç õðüãåéá åêìåôÜëëåõóç ãéá ôçí ðáñáãùãÞ áäñáíþí õëéêþí èá åßíáé óôï Üìåóï ìÝëëïí ç ìüíç åíáëëáêôéêÞ ëýóç ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí óõíå÷þò áõîáíïìÝíùí áíáãêþí, ôçò åîÜðëùóçò ôùí êáôïéêçìÝíùí ðåñéï÷þí êáé ôçò ñáãäáßáò åîáíôëÞóåùò ôùí åðéöáíåéáêþí êïéôáóìÜôùí. Óýíôïìá ôá áäñáíÞ õëéêÜ èá ÷áñáêôçñéóôïýí ùò áãáèÜ óå áíåðÜñêåéá. Ôá õðüãåéá ëáôïìåßá èá åßíáé ç ëýóç óôçí áíåðáíÜëçðôç êáé áíåðßóôñåðôç êáôáóôñïöÞ ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò. Ôï Üìåóï êüóôïò üñõîçò, áíþôåñï ïðùóäÞðïôå ðñïò ôï ðáñüí ôïõ êüóôïõò ôçò åðéöáíåéáêÞò üñõîçò, äåí ðñÝðåé íá åßíáé ôï ìïíáäéêü êñéôÞñéï ãéá ôçí áðüññéøç ôçò õðüãåéáò üñõîçò. Ç êïóôïëïãéêÞ èåþñçóç ðñÝðåé íá áíáìïñöùèåß óôéò íÝåò ôå÷íïëïãéêÝò åîåëßîåéò êáé ðáñéâáíôïëïãéêÝò áðáéôÞóåéò. Ç Ýñåõíá óå üëá ôá åðßðåäá, ïéêïíïìéêÜ, ôå÷íïëïãéêÜ, êïéíùíéêÜ, ðåñéâáíôïëïãéêÜ, êáé óå ðáãêüóìéï åýñïò ðñÝðåé íá åíôáèåß, éäéáßôåñá óôïí Åëëçíéêü ÷þñï, ìå áñ÷éêü óôü÷ï ôçí ðñïåôïéìáóßá ôùí áó÷ïëïõìÝíùí ìå ôçí ðáñáãùãÞ, åí üøåé ôùí äéåèíþí åîåëßîåùí, áöïý åßíáé ðëÝïí ãåãïíüò, üôé óôï Üìåóï ìÝëëïí ç ìïíáäéêÞ ðçãÞ áäñáíþí õëéêþí èá åßíáé ç õðüãåéá üñõîç. Ïé õðüãåéïé ÷þñïé ìåôÜ ôçí åîÜíôëçóç ôïõ êïéôÜóìáôïò êáé ôçí áðïêáôÜóôáóç ôïõò, èá ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí óå ðïëëÝò Üëëåò ÷ñÞóéìåò åöáñìïãÝò, (åéêüíá 6).

¢ñèñá óå åðéóôçìïíéêÜ ðåñéïäéêÜ 1. Scienze della Terra Dept, Universita degli Studi di Torino, 35, Via Valperga Caluso, 10125 Torino, Italy. 2. Georisorse e Territorio Dept., Politechnico di Torino, 24, C.so Duca degli Abruzzi,10129 Torino, Italy

42

¢ñèñá óå äéåèíÞ åðéóôçìïíéêÜ óõíÝäñéá 3. Ô. Marshall 1: Ì. Ohsberg 2 and A. Robertson 3. Hong Kong Quarry Confrence 17-18 November 2000 Ôå÷íéêÝò åêèÝóåéò 4. BIBKO, Transportbeton Industrie, Steinbeisstrasse 1+2, D-71717 Beilstein, Germany. 5. CDE Aggregate Recycling Plants, Tyrone, Ireland. Sandholes Road, Cookstown, Co. Tyrone, BT80 9DG. 6. CDE Recycling Plants, Tyrone, Ireland. "Building the future with CDE". 7. Hartl Crushtek, Beevoe Street, LincolnLN67 7DJ, England. 8. O.E.M. Recycling Equipment. Sherbrooke, 262 Pepin Street, Quibec, Canada, Jil 2V8 9. USGS United States Geological Survey, Minerals Yearbook: Construction Sand and Gravel Crushed (http://en.wikipedia.org). 10. USGS United States Geological Survey, Minerals Yearbook: Stone, Crushed. 11. Barbaccia Tina Grady, Going Underground, Aggregates Manager, January 2005. 12. Á. ÌðåíÜñäïò, Ä. ÊáëéáìðÜêïò, É. Ðñïõóéüôçò, Á. Ìáõñßêïò, Ê. ÓêïðáñÜíôæïò, "Underground aggregate mining in Athens, a promising investment plant", Tunnelling and Underground Space Technology 16 (2001).

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


ËÁÔÏÌÅÉÁ / ÁÄÑÁÍÇ

ÕËÉÊÁ

ÁÄÑÁÍÇ ÕËÉÊÁ

ÓÇÌÁÍÓÇ CE ÓÔÁ ËÁÔÏÌÅÉÁ ×ÁËÕØ ÐÜôñá Ãêñßôæáëç, Ìåôáëëåéïëüãïò Ìç÷áíéêüò, Äéåõèýíôñéá ÅêìåôÜëëåõóçò êáé Ðïéüôçôáò, Ëáôïìåßá ×Üëõø

Ôá ËÁÔÏÌÅÉÁ ×ÁËÕØ ôçò åôáéñåßáò ×ÁËÕØ ÄÏÌÉÊÁ ÕËÉÊÁ Á.Å. ôïõ Ïìßëïõ Italcementi åßíáé ìßá ìïíÜäá ðáñáãùãÞò áäñáíþí õëéêþí åãêáôåóôçìÝíç óôç èÝóç "ÊåñáìéäÝæá" ôïõ äÞìïõ ÌÜíäñáò, Íïìïý ÁôôéêÞò. Óôïí ¼ìéëï Italcementi óôçí ÅëëÜäá, ðåñéëáìâÜíïíôáé åðßóçò ôá ÔÓÉÌÅÍÔÁ ×ÁËÕØ, êáé ç ÅÔ ÌÐÅÔÏÍ. Ôá ËÁÔÏÌÅÉÁ ×ÁËÕØ åßíáé ôï ìåãáëýôåñï ëáôïìåßï áäñáíþí óôçí ÅëëÜäá êáé Ýíá áðü ôá ìåãáëýôåñá ëáôïìåßá áäñáíþí óôçí Åõñþðç ìå ðáñáãùãéêÞ éêáíüôçôá ðïõ áíÝñ÷åôáé óå 10.000.000 ôüíïõò åôçóßùò.

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

43


ËÁÔÏÌÅÉÁ / ÁÄÑÁÍÇ

ÕËÉÊÁ

Ôá ËÁÔÏÌÅÉÁ ×ÁËÕØ Þôáí áðü ôá ðñþôá ëáôïìåßá ðïõ ðéóôïðïéÞèçêáí ìå óÞìáíóç CE óôéò 30.05.2005. Ç ðéóôïðïßçóç Ýãéíå áðü ôïí åîùôåñéêü öïñÝá ðéóôïðïßçóçò LGA ðïõ óõíåñãÜæåôáé ìå ôçí TUV Hellas. Ôï ðéóôïðïéçôéêü äçëþíåé üôé ôá äïìéêÜ õëéêÜ ðïõ ðáñÜãïíôáé óôï ëáôïìåßï ðëçñïýí ôéò áðáéôÞóåéò ôçò Ïäçãßáò 89/106/ÅÏÊ ôïõ Óõìâïõëßïõ ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí ôçò 21çò Äåêåìâñßïõ 1988, üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôçí Ïäçãßá 93/68/ÅÏÊ ôçò 22áò Éïõëßïõ 1993 êáé âåâáéþíåé üôé Ý÷ïõí åöáñìïóôåß üëåò ïé áðáéôÞóåéò ôïõ ÐáñáñôÞìáôïò ZA ôùí ÅíáñìïíéóìÝíùí Ðñïäéáãñáöþí: EN 12620:2002 áäñáíÞ óêõñïäÝìáôïò EN 13139:2002 áäñáíÞ êïíéáìÜôùí EN 13043:2002 áäñáíÞ áóöáëôéêþí EN 13242:2002 áäñáíÞ ïäïðïéßáò EN 13450:2002 Ýñìá óéäçñïäñïìéêþí ãñáììþí ó÷åôéêÜ ìå ôçí åðéâåâáßùóç ôïõ åëÝã÷ïõ ðáñáãùãÞò óôï åñãïóôÜóéï.

2. ÁÍÁÓÊÏÐÇÓÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ Ôï óýóôçìá åëÝã÷ïõ ðáñáãùãÞò ðïõ Ý÷åé õéïèåôçèåß, åðéèåùñåßôáé êáé áíáóêïðåßôáé óå êáôÜëëçëá ÷ñïíéêÜ äéáóôÞìáôá áðü ôç äéïßêçóç, þóôå íá åîáóöáëßæåôáé ç óõíå÷Þò êáôáëëçëüôçôá êáé áðïôåëåóìáôéêüôçôÜ ôïõ. 3. ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ ÔÏÕ ÐÑÏÓÙÐÉÊÏÕ Ôï ëáôïìåßï, èåùñþíôáò ðïëý óçìáíôéêÞ ôçí åíåñãü óõììåôï÷Þ êáé ôçí áíÜðôõîç éêáíïôÞôùí ôïõ ðñïóùðéêïý ãéá ôçí áðïôåëåóìáôéêÞ åöáñìïãÞ ôïõ óõóôÞìáôïò åëÝã÷ïõ ðáñáãùãÞò, ðáñÝ÷åé åðéìüñöùóç êáé åêðáßäåõóç óå èÝìáôá ðáñáãùãÞò êáé ðïéüôçôáò. Ç åêðáßäåõóç åðéôåëåßôáé åßôå áðü ôïí áíôßóôïé÷ï ðñïúóôÜìåíï Þ Üëëïõò Ýìðåéñïõò åñãáæüìåíïõò åßôå áðü åîùôåñéêïýò öïñåßò. ÌÝóù ôçò åêðáßäåõóçò ôï ðñïóùðéêü äéá÷åéñßæåôáé, åêôåëåß êáé åëÝã÷åé ôéò åñãáóßåò ðïõ åðçñåÜæïõí ôçí ðïéüôçôá ìå áðïôåëåóìáôéêü ôñüðï þóôå íá åßíáé óå èÝóç íá ÷åéñéóôåß êÜèå áðüêëéóç óôçí ðïéüôçôá êáé íá ðñïëÜâåé ôç åìöÜíéóç ìç óõììïñöþóåùí óôï ðñïúüí.

ÅÖÁÑÌÏÃÇ CE ÓÔÏ ËÁÔÏÌÅÉÏ

4. ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÁÊÏÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ-ÄÉÁÊÑÉÂÙÓÇ

1. ÊÁÔÁÃÑÁÖÇ ÔÙÍ ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÙÍ

Ðáñüëï ðïõ ôá ðñüôõðá äåí êáèïñßæïõí ùò õðï÷ñåùôéêÞ ôç äçìéïõñãßá åñãáóôçñßïõ, ôï ëáôïìåßï Ýêñéíå áðáñáßôçôç ôç äçìéïõñãßá ôïõ, Ýôóé þóôå íá õðÜñ÷åé óõ÷íüò êáé óõóôçìáôéêüò Ýëåã÷ïò ôçò ðáñáãùãÞò êáé ôçò ðïéüôçôáò ôùí ðáñáãüìåíùí áäñáíþí. Ï åñãáóôçñéáêüò åîïðëéóìüò ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýìå äéáêñéâþíåôáé åßôå ìÝóù äéáðéóôåõìÝíïõ áíåîÜñôçôïõ öïñÝá åßôå ìå äéêÜ ìáò äéáêñéâùìÝíá üñãáíá. Ç áêñßâåéá êáé ç óõ÷íüôçôá ôçò äéáêñßâùóçò åßíáé óýìöùíá

Ôï ëáôïìåßï åöáñìüæåé óýóôçìá åëÝã÷ïõ ðáñáãùãÞò ãéá ôá áäñáíÞ ðñïêåéìÝíïõ íá åîáóöáëßæåôáé üôé óõììïñöþíïíôáé ðñïò ôéò ó÷åôéêÝò áðáéôÞóåéò ôùí ðñïôýðùí. Ïé äéáäéêáóßåò ôïõ åëÝã÷ïõ ðáñáãùãÞò êáôáãñÜöïíôáé óôï Óýóôçìá Äéá÷åßñéóçò Ðïéüôçôáò ôùí Ëáôïìåßùí ×Üëõø.

44

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


ËÁÔÏÌÅÉÁ / ÁÄÑÁÍÇ ìå ôï ðñüôõðï EN 932-5. Ôï ëáôïìåßï óõíåñãÜæåôáé åðßóçò ìå ôï ÅñãáóôÞñéï ×çìéêþí Áíáëýóåùí & Ìç÷áíéêþí Äïêéìþí ôùí ÔóéìÝíôùí ×Üëõø. 5. ÓÕ×ÍÏÔÇÔÁ ÄÏÊÉÌÙÍ - ÄÉÅÑÃÁÓÔÇÑÉÁÊÏÓ ÅËÅÃ×ÏÓ

ÕËÉÊÁ

ôá ïðïßá ôá Ëáôïìåßá ×Üëõø äéáèÝôïõí óÞìáíóç CE. ÊÜèå áäñáíÝò ðñÝðåé íá Ý÷åé Ýíá ðéóôïðïéçôéêü, óôï ïðïßï äçëþíïíôáé ôá áðáéôïýìåíá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ. Ð.÷. ôï ðéóôïðïéçôéêü ôçò Üììïõ óêõñïäÝìáôïò êáôÜ EN 12620 Ý÷åé ôéò áêüëïõèåò ðëçñïöïñßåò:

Ïé óõ÷íüôçôåò ôùí äïêéìþí ó÷åôßæïíôáé ãåíéêÜ ìå ôéò ðåñéüäïõò ðáñáãùãÞò. Ìßá ðåñßïäïò ðáñáãùãÞò ïñßæåôáé ùò ìßá ðëÞñçò åâäïìÜäá, Ýíáò ìÞíáò Þ Ýíá Ýôïò åñãÜóéìùí çìåñþí. Ïé äïêéìÝò ðñáãìáôïðïéïýíôáé ìå âÜóç åóùôåñéêü ðñüãñáììá äïêéìþí, ðïëý ðéï óõ÷íÜ áðü ôéò åëÜ÷éóôåò áðáéôÞóåéò ôùí ðñïôýðùí, ëüãù ôïõ ìåãÜëïõ üãêïõ ôçò ðáñáãùãÞò. Ìå áõôü ôïí ôñüðï åîáóöáëßæåôáé óå ìåãÜëï âáèìü ç äéáñêÞò ðáñáêïëïýèçóç ôçò ðïéüôçôáò ôùí ðñïúüíôùí ìáò. Ôï ëáôïìåßï ìáò óõììåôÝ÷åé åðßóçò óôï Äéåñãáóôçñéáêü Ó÷Þìá Á300 ðïõ áöïñÜ äïêéìÝò óå áäñáíÞ êáé ôï ïðïßï ðñáãìáôïðïéåßôáé áðü ôç EUROCERT ÅõñùðáúêÞ Åôáéñåßá ÅëÝã÷ùí êáé ÐéóôïðïéÞóåùí Á.Å. Óôï ëáôïìåßï ïé áíáëýóåéò äåéãìÜôùí ãßíïíôáé ôüóï ìå ôá åõñùðáúêÜ ðñüôõðá üóï êáé ìå ôá åèíéêÜ, áìåñéêÜíéêá Þ Üëëá ðïõ ßó÷õáí Þ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ìÝ÷ñé óÞìåñá. Áõôü ãßíåôáé ðñþôïí ãéáôß äåí Ý÷ïõí êáèïñéóôåß ôá íÝá åèíéêÜ üñéá óôéò éäéüôçôåò ôùí áäñáíþí êáé äåýôåñïí ãéáôß äå ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ôá åõñùðáúêÜ ðñüôõðá áðü üëïõò ôïõò ðåëÜôåò êáé ðáñáãùãïýò. 6. ÏÍÏÌÁÔÏËÏÃÉÁ ÊÁÉ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÁÄÑÁÍÙÍ Ãéá êÜèå áäñáíÝò Ý÷åé äïèåß ïíïìáóßá, ç ïðïßá ó÷åôßæåôáé ìå ôéò äéáóôÜóåéò ôïõ. ÐáñáêÜôù åìöáíßæïíôáé ôá ðñïúüíôá ãéá

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

Ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ áõôÜ åëÝã÷ïíôáé ìå óõ÷íüôçôá äïêéìþí ðïõ êáèïñßæåôáé áðü ôá ðñüôõðá.

45


ËÁÔÏÌÅÉÁ / ÁÄÑÁÍÇ

ÕËÉÊÁ

7. ÅÌÐÏÑÉÊÏ ÓÇÌÁ-ÓÇÌÁÍÓÇ CE ÓÔÏ ÄÅËÔÉÏ ÁÐÏÓÔÏËÇÓ Ç óÞìáíóç CE ðñÝðåé õðï÷ñåùôéêÜ íá åìöáíßæåôáé óå êÜèå äåëôßï áðïóôïëÞò.

8. ÂÉÂËÉÏÃÑÁÖÉÁ ÃÉÁ ÔÁ ÁÄÑÁÍÇ

>ÅõñùðáúêÜ ðñüôõðá áäñáíþí >ÅõñùðáúêÜ ðñüôõðá ìåèüäùí äïêéìþí >ÊÔÓ 1997

ÅËÏÔ

ÅÍ 932.01

ÄïêéìÝò ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôùí ãåíéêþí éäéïôÞôùí ôùí áäñáíþí - ÌÝñïò 1: ÌÝèïäïò äåéãìáôïëçøßáò

August 1996

-

ÅÍ 932-2

Test for general properties of aggregates - Part 2: Methods for reducing laboratory samples

January 1999

ÅËÏÔ

ÅÍ 932.03

ÄïêéìÝò ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôùí ãåíéêþí éäéïôÞôùí ôùí áäñáíþí - ÌÝñïò 3: Äéáäéêáóßá êáé ïñïëïãßá ãéá áðëïðïéçìÝíç ðåôñïãñáöéêÞ ðåñéãñáöÞ

11-12-96

ÅËÏÔ

ÅÍ 932.05

ÄïêéìÝò ãåíéêþí éäéïôÞôùí ôùí áäñáíþí - ÌÝñïò 5: Êïéíüò åîïðëéóìüò êáé äéáêñßâùóç

07-02-00

ÅËÏÔ

ÅÍ 932.06

ÄïêéìÝò ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôùí ãåíéêþí éäéïôÞôùí ôùí áäñáíþí - ÌÝñïò 6: Ïñéóìïß åðáíáëçøéìüôçôáò êáé 17-03-00 áíáðáñáãùãéêüôçôáò

ÅËÏÔ

ÅÍ 933.01

21-10-98

-

ÅÍ 933-2

ÄïêéìÝò éäéïôÞôùí ôùí áäñáíþí - ÌÝñïò 1: Ðñïóäéïñéóìüò ôïõ äéáãñÜììáôïò êïêêïìåôñßáò - ÌÝèïäïò ìå êüóêéíá Test for geometrical properties of aggregates - Part 2: Determination of particle size distribution-Test sieves, nominal size of apertures

ÅËÏÔ

ÅÍ 933.03

ÄïêéìÝò ãåùìåôñéêþí éäéïôÞôùí ôùí áäñáíþí- ÌÝñïò 3: Ðñïóäéïñéóìüò ôçò ìïñöÞò ôùí êüêêùí - Äåßêôçò ðëáêïåéäïýò

23-10-97

ÅËÏÔ

ÅÍ 933.04

ÄïêéìÝò ãåùìåôñéêþí éäéïôÞôùí ôùí áäñáíþí- ÌÝñïò 4: Ðñïóäéïñéóìüò ôçò ìïñöÞò êüêêùí - Äåßêôçò ìïñöÞò

07-02-00

46

November 1995

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


ËÁÔÏÌÅÉÁ / ÁÄÑÁÍÇ

ÕËÉÊÁ

ÅËÏÔ

ÅÍ 933.05

ÄïêéìÝò ãåùìåôñéêþí éäéïôÞôùí ôùí áäñáíþí- ÌÝñïò 5: Ðñïóäéïñéóìüò ôïõ ðïóïóôïý % ôùí óõíèëéììÝíùí êáé èñáõóìÝíùí åðéöáíåéþí óå ÷ïíäñüêïêêá áäñáíÞ

05-05-99

-

ÅÍ 933-6

Test for geometrical properties of aggregates - Part 6: Assessment of surface characteristics-Flow coefficient of aggregates

October 2001

ÅËÏÔ

ÅÍ 933.07

ÄïêéìÝò ãåùìåôñéêþí éäéïôÞôùí ôùí áäñáíþí- ÌÝñïò 7: Ðñïóäéïñéóìüò ôçò ðåñéåêôéêüôçôáò óå êåëýöç - Ðïóïóôü êåëõöþí óå ÷ïíäñüêïêá áäñáíÞ

01-07-99

ÅËÏÔ

ÅÍ 933.08

ÄïêéìÝò ãåùìåôñéêþí éäéïôÞôùí ôùí áäñáíþí- ÌÝñïò 8: Áîéïëüãçóç ëåðôüêïêêïõ êëÜóìáôïò (ðáéðÜëçò) 17-03-00 - ÄïêéìÞ éóïäõíÜìïõ Üììïõ

ÅËÏÔ

ÅÍ 933.09

ÄïêéìÝò ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôùí ãåùìåôñéêþí ÷áñáêôçñéóôéêþí ôùí áäñáíþí - ÌÝñïò 9: ÐïéïôéêÞ áîéïëüãçóç ëåðôüêïêêïõ êëÜóìáôïò - ÄïêéìÞ ìðëå ôïõ ìåèõëåíßïõ

-

ÅÍ 933.10

Test for geometrical properties of aggregates - Part 10: Assessment of fines - Grading of fillers (air March 2001 jet sieving)

ÅËÏÔ

ÅÍ 1097.01

ÄïêéìÝò ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôùí ìç÷áíéêþí êáé öõóéêþí éäéïôÞôùí ôùí áäñáíþí -ÌÝñïò 1: Ðñïóäéïñéóìüò ôçò áíôßóôáóçò óå öèïñÜ (micro-Deval)

ÅËÏÔ

ÅÍ 1097.02

ÄïêéìÝò ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôùí ìç÷áíéêþí êáé öõóéêþí éäéïôÞôùí ôùí áäñáíþí -ÌÝñïò 2: ÌÝèïäïé 07-01-98 ðñïóäéïñéóìïý ôçò áíôßóôáóçò óå èñõììáôéóìü

-

ÅÍ 1097.3

Test for mechanical and physical properties of aggregates - Part 3: Determination of loose bulk den- April 1998 sity and void

ÅËÏÔ

ÅÍ 1097.04

ÄïêéìÝò ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôùí ìç÷áíéêþí êáé öõóéêþí éäéïôÞôùí ôùí áäñáíþí -ÌÝñïò 4: Ðñïóäéïñéóìüò ôïõ êåíïý îçñïý óõìðçêíùìÝíïõ ößëåñ

02-05-00

FINAL DRAFT

prÅÍ 1097-5

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 5: Determination of the water content by drying in a ventilated oven

February 1999

-

ÅÍ 1097.06

Test for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6: Determination of particle density September 2000 and water absorption

-

ÅÍ 1097.07

Test for mechanical and physical properties of aggregates - Part 7: Determination of particle density July 1999 of filler-Pyknometer method

-

ÅÍ 1097.08

Test for mechanical and physical properties of aggregates - Part 8: Determination of the polished stone value

ÅËÏÔ

ÅÍ 1097.09

-

ÅÍ 1097.10

ÄïêéìÝò ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôùí ìç÷áíéêþí êáé öõóéêþí éäéïôÞôùí ôùí áäñáíþí -ÌÝñïò 9: 02-02-99 Ðñïóäéïñéóìüò ôçò áíôßóôáóçò óå áðüôñéøç ïöåéëüìåíç óå åëáóôéêÜ áõôïêßíçôá ìå êáñöéÜ ÓêáíäéíáâéêÞ äïêéìÞ Test for mechanical and physical properties of aggregates - Part 10: Determination of water suction December 2002 height

ÅËÏÔ

ÅÍ 1367.01

ÄïêéìÝò ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôùí éäéïôÞôùí ôùí áäñáíþí óå èåñìéêÝò êáé êáéñéêÝò ìåôáâïëÝò-ÌÝñïò 1: Ðñïóäéïñéóìüò ôçò áíôï÷Þò óå øýîç êáé áðüøõîç

01-02-00

ÅËÏÔ

ÅÍ 1367.02

ÄïêéìÝò ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôùí éäéïôÞôùí ôùí áäñáíþí óå èåñìéêÝò êáé êáéñéêÝò ìåôáâïëÝò-ÌÝñïò 2: ÄïêéìÞ èåééêïý ìáãíçóßïõ

02-02-99

DRAFT

prÅÍ 1367-3

Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 3: Boiling test for "Sonnenbrand basalt" and disintegration of steel slag

November 1998

ÅËÏÔ

ÅÍ 1367.04

ÄïêéìÝò ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôùí éäéïôÞôùí ôùí áäñáíþí óå èåñìéêÝò êáé êáéñéêÝò ìåôáâïëÝò-ÌÝñïò 4: Ðñïóäéïñéóìüò óõóôïëÞò îçñÜíóåùò

02-02-99

ÅÍ 1367-5

Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 5: Determination of resistance to thermal shock

August 2002

ÅËÏÔ

ÅÍ 1744.01

ÄïêéìÝò ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôùí ÷çìéêþí éäéïôÞôùí ôùí áäñáíþí-ÌÝñïò 1: ×çìéêÞ áíÜëõóç

07-01-99

-

ÅÍ 1744-3

Test for chemical properties of aggregates - Part 3: Preparation of eluates by leaching of aggregates

July 2002

-

ÅÍ 1744-3

Essais pour determiner les proprietes chimiques des granulats - Part 3: Preparation d' eluats par lix- Juillet 2002 iviation des granulats

48

07-01-99

11-12-96

December 1999

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


ËÁÔÏÌÅÉÁ / ÁÄÑÁÍÇ

ÕËÉÊÁ

FINAL DRAFT

prÅÍ 932-5

Test for general properties of aggregates - Part 5: Common equipment and calibration

December 1998

FINAL DRAFT

prÅÍ 932-6

Test for general properties of aggregates - Part 6: Definitions of repeatability and reproducibility

December 1998

FINAL DRAFT

prÅÍ 933-4

May 99

FINAL DRAFT

Test for geometrical properties of aggregates - Part 4: Determination of particle shape - Shape index prÅÍ 933-8 Test for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of fines - Sand equivalent test prÅÍ 933-10 Test for geometrical properties of aggregates - Part 10: Assessment of fines - Grading of fillers (air jet sieving) prÅÍ 1097-2 Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods for determination of resistance to fragmentation prÅÍ 1097-3 Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 3: Determination of loose bulk density and voids prÅÍ 1097-4 Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 4: Determination of the voids compact filler prÅÍ 1097-6 Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6: Determination of particle density and water absorption prÅÍ 1097-7 Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 7: Determination of particle density of fillers - Pyknometer method prÅÍ 1097-8 Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 8: Determination of the polished stone value prÅÍ 1097-10 Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 10: Determination of water suction height prÅÍ 1367-1 Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 1: Determination of resistance to freezing and thawing prÅÍ 1367-1 Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 1: Determination of resistance to freezing and thawing prÅÍ 1367-2 Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium sulfate test

FINAL DRAFT

prÅÍ 1367-4

Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 4: Determination of drying shrinkage

October 1997

DRAFT

prÅÍ 1367-5

Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 5: Determination of resistance to thermal shock

October 1998

FINAL DRAFT

prÅÍ 1744-1

Tests for chemical properties of aggregates - Part 1: Chemical analysis

October 1997

DRAFT

prÅÍ 1744-3

Tests for chemical properties of aggregates - Part 3: Preparation of eluates by leaching of aggre- February 1999 gates

DRAFT

prÅÍ 1744-4

Tests for chemical properties of aggregates - Part 4: Determination of water susceptibility of fillers for bituminous mixtures

-

prÅÍ 13055-2 Test methods extracted from the proposed draft for cen enquiry of prEN 13055-2 lightweight 1999 aggregates Part 2: Lightweight aggregates for bound and unbound applications excluding concrete, mortal and grout

FINAL DRAFT DRAFT FINAL DRAFT FINAL DRAFT DRAFT FINAL DRAFT FINAL DRAFT DRAFT DRAFT FINAL DRAFT DRAFT

November 1998 January 1999 November 1997 November 1997 July 1996 April 2000 February 1999 04 February 1998 05 January 1998 December 1998 July 1995 October 1997

January 1999

EN 13179-1

Tests for filler aggregate used in bituminous mixtures - Part 1: Delta ring and ball test

2000

EN 13179-2

Tests for filler aggregate used in bituminous mixtures - Part 1: Bitumen number

2000

DRAFT

prÅÍ 13286-2 Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 2: Test methods for laboratory reference density July 1998 and moisture content - Proctor compaction EN 1926 Natural stone test methods - Determination of compressive strength March 1999

DIN

EN 12697-11

Test methods for hot mix asphalt

March 2004

ÅËÏÔ

EN 196-2

ÌÝèïäïé äïêéìþí ôóéìÝíôïõ - ÌÝñïò 2: ×çìéêÞ áíÜëõóç ôóéìÝíôïõ

26-06-00

ÅËÏÔ

ÅÍ 196-21

ÅËÏÔ

EN 12697.01

ÌÝèïäïé äïêéìþí ôóéìÝíôïõ - ÌÝñïò 21: Ðñïóäéïñéóìüò ôçò ðåñéåêôéêüôçôáò ôïõ ôóéìÝíôïõ óå 11-10-94 ÷ëùñéüíôá, äéïîåßäéï ôïõ Üíèñáêá êáé áëêÜëéá ÁóöáëôéêÜ ìßãìáôá - ÌÝèïäïé äïêéìÞò ãéá áóöáëôïìßãìáôá èåñìÞò áíÜìéîçò-ÌÝñïò 1: Ðåñéåêôéêüôçôá 08-05-01 óå äéáëõôü óõíäåôéêü

CR 1901:1995 Regional Specifications and Recommendations for the avoidance of damaging alkali silica reactions in concrete

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

June 1995

49


ËÁÔÏÌÅÉÁ / ÁÄÑÁÍÇ

ÕËÉÊÁ

1

EN 12620

Aggregates for concrete

September 2002

2

EN 13242

Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction

December 2002

DRAFT prEN 13285

Unbound mixtures - Specifications

July 1998

Ðñüôõðïò Ôå÷íéêÞ ÐñïäéáãñáöÞ 0 150

ÊáôáóêåõÞ ÕðïâÜóåùí ÏäïóôñùìÜôùí ÄÉ' Áäñáíþí Õëéêþí ÓôáèåñïðïéçìÝíïõ ôýðïõ

30-7-1965

Ðñüôõðïò Ôå÷íéêÞ ÐñïäéáãñáöÞ 0 155

ÊáôáóêåõÞ ÂÜóåùí ÏäïóôñùìÜôùí ÄÉ' Áäñáíþí Õëéêþí ÓôáèåñïðïéçìÝíïõ Ôýðïõ

1966

Ðñüôõðïò Ôå÷íéêÞ ÐñïäéáãñáöÞ 0 182

ÁíáóöÜëôùôïí Êõëéíäñïýìåíïí Ïäüóôñùìá ÄÉ' Áäñáíþí Õëéêþí ÓôáèåñïðïéçìÝíïõ Ôýðïõ

10 Éïõíßïõ 1967

Ðñüôõðïò Ôå÷íéêÞ ÐñïäéáãñáöÞ 0 180

Õäáôüðçêôïí óêõñùôüí ïäüóôñùìá

07 Öåâñïõáñßïõ 1968

EN 13043

Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas

September 2002

Ðñüôõðïò Ôå÷íéêÞ ÐñïäéáãñáöÞ Á 265

ÁÓÖÁËÔÉÊÏÍ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

-

ÁñéóôïôÝëåéï ÐáíåðéóôÞìéï Èåóóáëïíßêçò

Ç ÏËÉÓÈÇÑÏÔÇÔÁ ÓÔÉÓ ÏÄÏÕÓ - ÌÉÁ ÓÖÁÉÑÉÊÇ ÈÅÙÑÇÓÇ ÔÙÍ ÐÁÑÁÃÏÍÔÙÍ ÐÏÕ ÔÇÍ ÅÐÇÑÅÁÆÏÕÍ

1981

ÕÐÅ×ÙÄÅ

ÔÅ×ÍÉÊÁ ÊÑÉÔÇÑÉÁ ÃÉÁ ÔÇÍ ÌÅËÅÔÇ ÊÁÉ ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÏÄÏÓÔÑÙÌÁÔÙÍ ÁÐÏ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ ÃÉÁ ÔÏÍ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÏÄÑÏÌÏ (ÔÅÌ)

1986

NF P98-170

Chaussees en beton de ciment

Avril 1992

Ministere Des Transports

Specifications Relatives Aux Granulats Pour Chaussees

Avril 1984

NF P98-122

Assises de Chaussees, Graves-liant special routier

Novembre 1991

ÕÐÅ×ÙÄÅ

ÁÄÑÁÍÇ ÕËÉÊÁ ÃÉÁ ÁÍÔÉÏËÉÓÈÇÑÅÓ ÓÔÑÙÓÅÉÓ

1989

5

EN 206-1

Concrete - Part 1: Specification, performance, production and conformity

December 2000

1

EN 13139

Aggregates for mortar

May 2002

2

EN 13383-1

Armourstone - Part 1: Specification

May 2002

EN 13383-2

Armourstone - Part 2: Test methods

April 2002

EN 13450

Aggregates for railway ballast

December 2002

ÐñïäéáãñáöÞ ÏÓÅ

Óêýñá óéä/êçò ãñáììÞò

3

4

3

ÐñïäéáãñáöÞ ÅÑÃÏÓÅ Óêýñá óéä/êçò ãñáììÞò

4

5

50

ÐñïäéáãñáöÞ ÏÓÅ

ÓÊÕÑÁ ÃÑÁÌÌÇÓ ÌÅ ÓÊËÇÑÏÔÇÔÁ ÌÅÃÁËÕÔÅÑÇ ¹ ÉÓÇ ÔÏÕ 15

26 Éïõíßïõ 2001

ÐñïäéáãñáöÞ ÏÓÅ

ÓÊÕÑÁ ÃÑÁÌÌÇÓ ÌÅ LOS ANGELES ÌÉÊÑÏÔÅÑÏ ¹ ºÓÏ ÔÏÕ 40

17/05/1994

EN 197-1:2000

Cement - Part 1: Composition, Specification and Conformity criteria for common cements

21-05-2000

ÅËÏÔ ÅÍ 197-1

ÔóéìÝíôï - ÌÝñïò 1: Óýíèåóç, ðñïäéáãñáöÝò êáé êñéôÞñéá óõììüñöùóçò ãéá ôá êïéíÜ ôóéìÝíôá

Éïýíéïò 2000

Õðïõñãåßï Äçìïóßùí ¸ñãùí

ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÓ ÔÓÉÌÅÍÔÙÍ ÃÉÁ ÅÑÃÁ ÁÐÏ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ (ÐÑÏÅÍÔÅÔÁÌÅÍÏ, ÏÐËÉÓÌÅÍÏ ÊÁÉ ÁÏÐËÏ)

29-2-1980

EN 13055-1

Lightweight aggregates - Part 1: Lightweight aggregates for concrete, mortar and grout

May 2002

EN 13055-2

Lightweight aggregates - Part 2: Lightweight aggregates for bituminous mixtures and surface treatments and for unbound and bound applications

July 2004

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


ΟΜΙΛΟΣ ΤΣΟΚΑΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Ο Όµιλος Τσοκανή είναι από τους µεγαλύτερους οµίλους στην Ελλάδα µε ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων σε τοµείς όπως η παραγωγή και η εµπορία αδρανών υλικών, οι εργολαβίες σε λατοµεία και ορυχεία, οι χωµατουργικές και οι ασφαλτικές διαδικασίες καθώς και η ναυτιλία. Η µητρική εταιρεία του οµίλου είναι η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΚΑΝΗ Α.Ε.

1. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΚΑΝΗ Α.Ε. 2. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 3. ΕΡΜΙΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α.Ε. 4. MINING SA DOO 5. LATOMIA BAZALT Α.S. 6. ΑΡΓΟΝΑΥΠΛΙΑ Ν.Ε. (M/V VASILIKI T) 7. ΝΑΥΠΛΙΑ Ν.Ε. (M/V PANAGIOTIS Τ) 8. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν.Ε. (M/V THEOFILOS SEA) 9. TAF SHIPMANAGEMENT S.C. (M/V CHARALAMPOS Τ)

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1984, κατόπιν µετατροπής της εταιρείας Βασιλική Τσοκανή & Σια ΟΕ. Από την ίδρυση της στράφηκε αποκλειστικά στο χονδρικό εµπόριο προµηθεύοντας µε αδρανή υλικά τσιµεντοβιοµηχανίες, βιοµηχανίες σκυροδέµατος, τεχνικές εταιρείες καθώς και οργανισµούς του ∆ηµοσίου. Προκειµένου να καλυφθεί αφενός η αυξηµένη ζήτηση και αφετέρου οι ιδιαιτερότητες της αγοράς η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΚΑΝΗ Α.Ε. προχώρησε σε ιδρύσεις και εξαγορές άλλων συναφών και µη επιχειρήσεων. Σήµερα ο Όµιλος Τσοκανή έχει επεκταθεί σε 2 χώρες του εξωτερικού και συνολικά απαριθµεί 9 εταιρείες µε συνολικό κύκλο εργασιών τα 45 εκατοµµύρια ευρώ. Επίσης έχει δηµιουργήσει 400 άµεσες θέσεις εργασίας σε όλους τους τοµείς δραστηριότητάς του.

ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ • Εκµετάλλευση λατοµείου αδρανών υλικών στην περιοχή του Ναυπλίου µε πωλήσεις στην περιοχή της Αργολίδας, στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου και σε νησιά. Το λατοµείο είναι πιστοποιηµένο µε ISO 9001: 2000 και τα προιόντα µε σήµανση CE (σύστηµα 2+). • Εκµετάλλευση λατοµείου αδρανών υλικών στην περιοχή της Ερµιονίδας µε πωλήσεις στην περιοχή της Αργολίδας, στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου. Το λατοµείο είναι πιστοποιηµένο µε ISO 9001:2000 και τα προιόντα µε σήµανση CE (σύστηµα 2+). • Εκµετάλλευση λατοµείου ηφαιστειογενών υλικών (βασάλτη) στην Σµύρνη, Τουρκία. Το λατοµείο πρόκειται να πιστοποιηθεί µε ISO 9001:2000 και τα προιόντα µε σήµανση CE (σύστηµα 2+).

• Εργολαβίες χωµατουργικών έργων όπως εκσκαφές και διάτρηση σε εδάφη γαιώδη και βραχώδη, διάνοιξη οδών σε εδάφη οποιασδήποτε φύσεως, διαµορφώσεις, διαστρώσεις, αποκαλύψεις, έργα οδοποιίας. (κύριοι πελάτες ΧΑΛΥΨ Α.Ε., ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε, ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, J&P ΑΒΑΞ, ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ (κατασκευή Λιµνοδεξαµενής Καρατζά), ∆ΗΜΟΣ ΚΡΑΝΙ∆ΙΟΥ (κατασκευή Βιολογικού). • Εργολαβία εξόρυξης, φόρτωσης και µεταφοράς ασβεστολιθικού υλικού στο λατοµείο της ΧΑΛΥΨ ΑΕ. • Εργολαβία αποκάλυψης, εξόρυξης, φόρτωσης και µεταφοράς νικελίου σε ορυχείο της FENI INDUSTRIES στα Σκόπια. • Εργολαβία για λογαριαµό της ∆ΕΗ ΑΕ, που αφορά διακίνηση άγονων και λιγνίτη από το πεδίο Χωρεµίου και Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, Νοµός Αρκαδίας. • Εργολαβία για λογαριαµό της ∆ΕΗ ΑΕ, που αφορά διακίνηση σκληρών και ηµίσκληρων σχηµατισµών από την περιοχή του νέου κόµβου ταινιόδροµων του ορυχείου Νοτίου Πεδίου, στη Πτολεµαίδα, Νοµός Κοζάνης. Επιπλέον ως υπεργολάβος εκτελεί έργο που αφορά διακίνηση σκληρών και ηµίσκληρων σχηµατισµών από το κροκαλοπαγές Χαραυγής του ορυχείου Νοτίου Πεδίου, στην Πτολεµαίδα, Νοµός Κοζάνης. • Εµπορία ηφαιστειογενών αδρανών υλικών στην Ελευσίνα, όπου διατηρεί µισθω-


µένη προβλήτα µε σύγχρονες εγκαταστάσεις και αποθηκευτικούς χώρους.( κύριοι πελάτες ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., Ο.Σ.Ε. ΑΕ, Ε∆ΙΣΥ Α.Ε.). Οι παραπάνω διαδικασίες πραγµατοποιούνται στα πλαίσια του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας, µε βάση το πρότυπο ISO 9001/2000,ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερή ποιότητα των προϊόντων. • Θαλάσσιες µεταφορές µε εµπορικά ιδιόκτητα πλοία σε Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα. • Η εταιρεία Β. ΤΣΟΚΑΝΗ ΑΕ έχει επίσης στην ιδιοκτησία της, έκταση στην περιοχή ∆άρδιζα Ερµιόνης, στην οποία λειτουργούσαν µεταλλεία σιδηροπυρίτη (πρώην µεταλλεία Μποδοσάκη). Η εταιρεία σκοπεύει να χρησιµοποιήσει τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις µεταφόρτωσης (µε τις απαραίτητες βελτιώσεις) για να µεταφορτώνει σε πλοίο αδρανή υλικά, που παράγονται σε λατοµείο της περιοχής. Η τουριστική δραστηριότητα είναι ένα άλλο σηµείο, που στοχεύει να δραστηριοποιηθεί η εταιρεία. Στα σχέδια της είναι η αλλαγή της χρήσης του οικισµού και η µετατροπή του σε οικισµό µε τουριστικές χρήσεις. Ο όµιλος Τσοκανή διαθέτει νέο µηχανολογικό εξοπλισµό χρονολογίας από 2006 έως 2009 που αποτελείται από φορτωτές, µπουλντόζες, εκσκαφείς (CATERPILLAR), διατρητικά (ATLAS COPCO L6, L8). Ο όµιλος απασχολεί περίπου 230 εργαζόµε-

νους και η παραγωγική του δυνατότητα µπορεί να φτάσει τα 32.000.000 τόνους ετησίως. Τα σηµεία υπεροχής της Β. ΤΣΟΚΑΝΗ ΑΕ είναι: • Ήθος στις συναλλαγές • Η παραγωγή προϊόντων µε καθορισµένες προδιαγραφές υψηλής ποιότητας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Η Β. ΤΣΟΚΑΝΗ ΑΕ είναι προσανατολισµένη στη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας τόσο στα προϊόντα που παράγει και στις υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες της, όσο και στο κλίµα συνεργασίας και συµµετοχής όλων των εργαζοµένων της επιχείρησης στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας. Πολιτική της είναι η συνεχής βελτίωση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας το οποίο εφαρµόζει και η συνεχή βελτίωση των παρεχοµένων προϊόντων και υπηρεσιών. Έχοντας στο επίκεντρο της λειτουργίας της την ποιότητα, στοχεύει στην αύξηση της ικανοποίησης των πελατών της µε αποτέλεσµα την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της. Η πολιτική ποιότητας πραγµατοποιείται µε: • Την εφαρµογή των απαιτούµενων προδιαγραφών και των νοµικών και κανονιστικών διατάξεων. • Την θέσπιση, ανασκόπηση και επανασχεδιασµό, όπου κρίνεται απαραίτητο, των Αντικειµενικών Στόχων Ποιότητας.

• Τη διάθεση των απαιτούµενων παραγωγικών µέσων και πόρων. • Τις τακτικές ανασκοπήσεις του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας και τις αξιολογήσεις της αποτελεσµατικότητας των διεργασιών. • Την εξασφάλιση της εµπιστοσύνης από πλευράς των πελατών, ότι η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να ικανοποιεί τις ανάγκες και προσδοκίες τους που σχετίζονται µε τα προϊόντα που διαθέτει και τις υπηρεσίες που προσφέρει. • Τη συνεχή βελτίωση της φήµης και της εικόνας της εταιρείας σχετικά µε την ποιότητα των προϊόντων. • Την ανανέωση και προληπτική συντήρηση του µηχανολογικού εξοπλισµού, ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία προϊόντων υψηλών προδιαγραφών µε µικρό κόστος. • Τη διενέργεια µετρήσεων στις πρώτες ύλες και στο τελικό προϊόν, ώστε να είναι βέβαιο ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ικανοποιούν τις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών. • Την ενηµέρωση και κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού για την ενθάρρυνση της συµµετοχή τους στην επίτευξη των ποιοτικών στόχων.


ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ & ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ Tα ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ & τα ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ είναι εταιρείες παραγωγής και εµπορίας αδρανών. Η Β. ΤΣΟΚΑΝΗ ΑΕ δραστηριοποιείται µε συνεχώς αυξανόµενο κύκλο εργασιών, διαθέτοντας πλήρη τεχνογνωσία, κατάλληλο προσωπικό, άψογη οργάνωση, έλεγχο των ανθρώπινων πόρων, των διοικητικών µέσων, των υλικών και των τεχνικών παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα, ενώ συνεχώς βελτιώνει τη λειτουργία της και την οργανωτική της δοµή. Σκοπός της εταιρείας είναι η εξόρυξη και παραγωγή αδρανών για σκυρόδεµα, έρµα σιδηροδρόµων, κονίαµα, οδοστρωσία και η διακίνησή του στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου, µε την τήρηση όλων των προδιαγραφών και κανονισµών που διέπουν το αντικείµενο παραγωγής. Στόχος της εταιρείας είναι η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της σύµφωνα µε τις κείµενες νοµοθετικές και άλλες διατάξεις. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός η Β. ΤΣΟΚΑΝΗ ΑΕ έχει αναπτύξει και θέσει σε εφαρµογή το Σύστηµα Ποιότητας. Η παραγωγική διαδικασία της Β. ΤΣΟΚΑΝΗ ΑΕ πραγµατοποιείται βάσει ενός συνδυασµού τεκµηριωµένων διαδικασιών, οδηγιών εργασίας, σχεδίων, διαγραµµάτων ροής, σχετικής πληροφόρησης και κατάλληλα εκπαιδευµένου και ικανού προσωπικού. Σκοπός της εταιρείας Β. ΤΣΟΚΑΝΗ ΑΕ είναι η παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εγχώριας αγοράς σύµφωνα µε τις ισχύουσες στη χώρα Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και της απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000. Επίσης αποτελεί µέληµα της εταιρείας η παροχή υπηρεσιών στους πελάτες της, οι οποίες καθορίζονται από την σύµβαση και είναι σύµφωνες µε τη διακηρυγµένη πολιτική της εταιρείας. Η Β. ΤΣΟΚΑΝΗ ΑΕ στοχεύει στην παραγωγή αδρανών υλικών υψηλής ποιότητας ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εγχώριας αγοράς σύµφωνα µε τις ισχύουσες στη χώρα Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ EN 12620/02 για αδρανή σκυροδέµατος, ΕΛΟΤ EN 13139/02 για αδρανή κονιαµάτων, ΕΛΟΤ EN 13450/03 για χρήσεις αδρανών για έρµα σιδηροδρόµων, ΕΛΟΤ EN

13242/03 για αδρανή για οδοποιία και ΕΛΟΤ EN 13043/03 για αδρανή για χρήσεις σε ασφαλτικά. Επίσης αποτελεί µέληµα της εταιρείας η παροχή υπηρεσιών στους πελάτες της, οι οποίες καθορίζονται από την σύµβαση και είναι σύµφωνες µε τη διακηρυγµένη πολιτική της εταιρείας. Στους πελάτες παρέχεται τεχνική υποστήριξη για την αντιµετώπιση προβληµάτων κατά την παραγωγική διαδικασία τους. Υπεύθυνοι είναι οι τεχνικοί υποστήριξης πελατών. Το προσωπικό της εταιρείας έχει στη διάθεσή του τον απαραίτητο εξοπλισµό, τεχνογνωσία και εργαλεία για την υλοποίηση των εργασιών του. Η εταιρεία έχει καθορίσει συγκεκριµένο άτοµο, υπεύθυνο για την συντήρηση του εξοπλισµού, υπεύθυνο άτοµο για την παραγωγή των αδρανών. Όλες οι εργασίες σχεδιάζονται και οργανώνονται προσεκτικά, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό διαθέτει του πόρους (υλικά, εξοπλισµό και πληροφόρηση) που απαιτείται για την σωστή παραγωγή µε στόχο την ικανοποίηση του πελάτη . Στόχοι της Β. ΤΣΟΚΑΝΗ ΑΕ αποτελούν: η σταθερή ποιότητα των προϊόντων της, η εξασφάλιση µιας επιτυχής πορείας στην αγορά που δραστηριοποιείται, η διατήρηση και η αύξηση του µεριδίου της αγοράς που κατέχει, η ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών της η ικανοποίηση των σχετικών µε το αντικείµενο λειτουργίας της νοµοθετικών διατάξεων και κοινωνικών θεσµών– ασφάλεια προσωπικού, σεβασµό στο περιβάλλον, εξοικονόµηση ενέργειας και πρώτων υλών).


ËÁÔÏÌÅÉÁ / ÁÄÑÁÍÇ

Ç åôáéñåßá ÔÓÉÍÁÑÉÄÇÓ äñáóôçñéïðïéåßôáé ìå óõíÝðåéá óôïí ÷þñï ôïõ ëáôïìåßïõ êáé óêõñïäÝìáôïò áðü ôï 1970. ÄéáèÝôåé: • ÌåãÜëç ðáñáêáôáèÞêç áðü ìåôáöïñéêÝò ôáéíßåò ìå ðïëõåóôåñéêÜ ëéíÜ (ÅÑ) óå üëá ôá ðëÜôç. Ç ãêÜìá ôùí ôáéíéþí óõìðåñéëáìâÜíåé êáé ôáéíßåò chevron (ìå ôáêïýíéá) êáôÜëëçëåò ãéá ðëáßóéá ìå ìåãÜëç êëßóç. Ðáñáäßäïíôáé áôÝñìïíåò Þ áíïé÷ôÝò êáé óõíïäåýïíôáé áðü ôá êáôÜëëçëá ðéóôïðïéçôéêÜ. • ÐëÝãìáôá êïóêßíùí (high resistance steel) õøçëÞò áíôï÷Þò ìå ÷ïýöôá ç ÷ùñßò ãéá üëåò ôéò åöáñìïãÝò óå ìåãÜëç ðïéêéëßá äéáóôÜóåùí. • ÑÜïõëá âáñÝùò ôýðïõ óå äéÜöïñá ìåãÝèç óýìöùíá ìå ôéò äéåèíåßò ðñïäéáãñáöÝò (DIN êáé Afnor). Åðßóçò äéáôßèïíôáé êáé óôáèìïß (âÜóåéò) ñÜïõëùí. ÕðÜñ÷åé äõíáôüôçôá åêôÝëåóçò åéäéêþí ðáñáããåëéþí. • ÓõíäåôÞñåò ìåôáöïñéêþí ôáéíéþí ìå çëåêôñéêÝò æêñüìðéåò êáé êëåéäéÜ. • ËÜóôé÷ï ðñïößë ðñïóôáóßáò ôùí ðëåãìÜôùí ðïõ åöáñìüæïõí óôéò ôñáâÝñóåò ôïõ óôáèåñïý êüóêéíïõ. • Ãßíïíôáé åðåíäýóåéò ôùí ôýìðáíùí ìå ñïìâïåéäÝò åéäéêü ëÜóôé÷ï.

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

ÕËÉÊÁ

• ÕëéêÜ øõ÷ñÞò óõãêüëëçóçò ìåôáöïñéêþí ôáéíéþí êáé åéäéêÜ ìðáëþìáôá ìå ëéíü ãéá ôçí åðéóêåõÞ ôñáõìÜôùí ðÜíù óôïí éìÜíôá. • ÎÝóôñá êáé ðáñáðÝôá(ðëáúíÜ) ãéá ôïõò ôáéíéüäñïìïõò. • ÔñáðåæïåéäÞò éìÜíôåò õøçëÞò ðïéüôçôáò. • ÕðÜñ÷åé åîåéäéêåõìÝíï óÝñâéò ìå åìðåéñßá óôéò åíþóåéò êáé åðéóêåõÝò ôùí ìåôáöïñéêþí ôáéíéþí óôïí ÷þñï ôïõ ðåëÜôç. Óôü÷ïò ìáò åßíáé íá åßìáóôå óôï ðëåõñü ôùí ðåëáôþí ìáò ðñïóöÝñïíôáò ìå ôçí åìðåéñßá ìáò ôçí êáôÜëëçëç ëýóç óå êÜèå ðéèáíü ðñüâëçìá.

55


Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. είναι η εταιρεία που προέρχεται από τη µετονοµασία της ΤΕΜΚΑΤ Α.Ε., αφού προηγουµένως απορρόφησε την ΠΥΡΡΟΣ Α.Ε., την ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε., την ∆ΩΡΙΚΗ Α.Ε. και τον αποσχισθέντα λατοµικό κλάδο της ΤΡΙΓΩΝΟ Α.Ε.Β.Τ.Τ.Ε. Αντικείµενό της είναι η παραγωγή, κατεργασία και εµπορία ορυκτών πόρων (αδρανή υλικά) καθώς και η παρασκευή και εµπορία ασφαλτοµιγµάτων, σκυροδεµάτων και ασφαλτικών γαλακτωµάτων. Αποκλειστικός µέτοχος της είναι η ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Αθήνα και διοικείται από εξαµελές Συµβούλιο. Υπάρχουν Κεντρικά Υποκαταστήµατα και αριθµός Τοπικών Υποκαταστηµάτων, σε κάθε περιφέρεια που υπάρχει αντικείµενο, δηλαδή σε Θεσσαλία, Ήπειρο και Πελοπόννησο. Συγκεκριµένα στη Θεσσαλία λειτουργεί 1 Κεντρικό Υποκατάστηµα και 4 Τοπικά Υποκαταστήµατα (4 λατοµεία αδρανών υλικών και 2 παρασκευαστήρια ασφαλτοµίγµατος), στην Πελοπόννησο λειτουργεί 1 Κεντρικό Υποκατάστηµα και 1 Τοπικό Υποκατάστηµα (1 λατοµείο αδρανών υλικών) και στην Ήπειρο λειτουργεί 1 Κεντρικό Υποκατάστηµα και 1 Τοπικό Υποκατάστηµα (1 λατοµείο αδρανών υλικών και 1 παρασκευαστήριο ασφαλτοµίγµατος). Η ∆ιοίκηση της εταιρείας, µια οµάδα µε όραµα και υψηλούς στόχους, επενδύει πρωτίστως στην ποιότητα των προïόντων και υπηρεσιών της για την ικανοποίηση των πελατών της αλλά και στο ανθρώπινο δυναµικό το οποίο επιλέγει µε αυστηρά κριτήρια και το εκπαιδεύει τακτικά ώστε όλη η επιχειρηµατική δραστηριότητα να ακολουθεί τις εξελίξεις της επιστήµης και της τεχνολογίας.

Η ετήσια παραγωγή προïόντων της εταιρείας ανέρχεται περίπου σε 3.500.000 tn σε αδρανή υλικά και 215.000 tn σε ασφαλτόµιγµα και ο τζίρος ανέρχεται σε 25.000.000 ευρώ. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για συνεχή βελτίωση πιστοποιήθηκε για την εφαρµογή Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000 στην παραγωγή και λειτουργία όλων των λατοµείων. Επιπλέον πιστοποίησε τα προϊόντα της µε ΕΚ-Πιστοποιητικό Ελέγχου Παραγωγής στο εργοστάσιο. Η σήµανση CE των προϊόντων διασφαλίζει την καταλληλότητά τους, µέσω διαρκούς ελέγχου και αξιολόγησης. Η πιστοποίηση αυτή, σε συνδυασµό µε την εφαρµογή πιστοποιηµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000 στην παραγωγή και λειτουργία όλων των λατοµείων, αποτελεί έναν ακόµη σταθµό στην εξέλιξη της εταιρείας, η οποία παραµένει προσηλωµένη στις επιταγές της συνεχούς βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών της. Η εταιρεία είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένη σε θέµατα που αφορούν το Περιβάλλον αλλά και την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζόµενων που απασχολεί και βρίσκεται στην διαδικασία για την εφαρµογή και Πιστοποίηση Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης κατά ISO 14001:2004 καθώς και Συστήµατος Υγιεινής και Ασφάλειας κατά ΕΛΟΤ 1801-OHSAS 18001. Η λειτουργία των λατοµείων είναι υποδειγµατική όσο αφορά στην τήρη-

ση των µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και τους κανόνες Ασφάλειας και Υγιεινής. Στις αποκαταστάσεις των εξοφληµένων βαθµίδων χρησιµοποιούνται αυτόχθονα είδη της περιοχής ώστε να επιτυγχάνεται η εναρµόνισή τους µε το περιβάλλον. Τα ήδη φυτεµένα φυτά συντηρούνται (πότισµα, σκάλισµα κλπ) ενώ το ποσοστό επιτυχίας τους υπερβαίνει το 95%. Οι δρόµοι διέλευσης και προσπέλασης συντηρούνται τακτικά. Εφαρµόζονται οι βέλτιστες τεχνικές καταστολής εκποµπών σκόνης. Τα συγκροτήµατα θραύσης – ταξινόµησης έχουν καλυφθεί στο σύνολό τους µε µεταλλικά σκέπαστρα, χρησιµοποιούνται συστήµατα διαβροχής των υλικών µε εκνέφωση νερού, ενώ έχουν εγκατασταθεί σακόφιλτρα. Οι δρόµοι προσπέλασης εντός των λατοµείων και πρόσβασης προς τα λατοµεία καθώς και οι πλατείες µε τα τελικά προϊόντα διαβρέχονται µε σταθερό σύστηµα µπεκ πλήρως αυτοµατοποιηµένο και επικουρικά µε υδροφόρα όχήµατα. Πραγµατοποιείται συνεχής καταγραφή της εκπεµπόµενης σκόνης χρησιµοποιώντας διακριβωµένα όργανα. Επιπλέον πραγµατοποιήθηκε µέτρηση κρυσταλλικού ελεύθερου πυριτίου από διαπιστευµένη εταιρεία. Έχουν υπογραφεί συµβάσεις µε εταιρίες διαπιστευµένες για ανακύκλωση αποβλήτων. Η συλλογή και διάθεση των υλικών αυτών γίνεται σε ειδικούς κάδους και µε τρόπο που ορίζεται από την νοµοθεσία περί διάθεσης αποβλήτων.


Εµµονή στην ποιότητα Φροντίδα για το περιβάλλον

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. Ερµού 25 - 145 64 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Εθνική Οδός Αθηνών – Λαµίας, Κόµβος Ολυµπιακού Χωριού Τ 210 8184350 F 210 8184351


ËÁÔÏÌÅÉÁ / ÁÄÑÁÍÇ

ÕËÉÊÁ

LAFARGE / ÔÏÌÅÁÓ ÁÄÑÁÍÙÍ Ï ôïìÝáò Áäñáíþí & ÓêõñïäÝìáôïò ôïõ Lafarge Group êáôÝ÷åé ôç 2ç èÝóç ðáãêïóìßùò ìå ôæßñï 6,6 äéò åõñþ ôï 2008. Áíôéðñïóùðåýåé ôï 38% ôùí åóüäùí ôïõ ïìßëïõ & ðåñéëáìâÜíåé 590 ëáôïìåßá, 1.140 ìïíÜäåò ðáñáãùãÞò Ýôïéìïõ óêõñïäÝìáôïò ìå ðáñáãùãéêüôçôá ðïõ áããßæåé ôá 42 åêáôïììýñéá m3 óêõñïäÝìáôïò & 259 åêáôïììýñéá ôüíùí áäñáíþí. Ïé õðÜëëçëïé ðïõ áðáó÷ïëïýíôáé åßíáé 24.167 óå ðåñéóóüôåñåò áðü 30 ÷þñåò. Ï ôïìÝáò Áäñáíþí & ÓêõñïäÝìáôïò óôçí ÅëëÜäá äñáóôçñéïðïéåßôáé ìÝóù ôçò Lafarge Beton. Ç åôáéñßá, êáôÝ÷ïíôáò çãåôéêÞ èÝóç óôá äïìéêÜ õëéêÜ, äñáóôçñéïðïéåßôáé óå üëç ôçí ÅëëÜäá Ý÷ïíôáò 25 ìïíÜäåò ðáñáãùãÞò óêõñïäÝìáôïò êáé 10 ëáôïìåßá, åíþ áðáó÷ïëåß 430 ðåñßðïõ åñãáæüìåíïõò êáé 250 ìüíéìïõò åîùôåñéêïýò óõíåñãÜôåò. ÓõãêåêñéìÝíá ôá ëáôïìåßá ôçò åôáéñßáò äñáóôçñéïðïéïýíôáé óôéò åîÞò ðåñéï÷Ýò: • ÁëéâÝñé • Måóóáßï Èåóóáëïíßêçò, • ¢ñáîïò Á÷áúáò, • Ðïëýêáóôñï - Êéëêßò, • ÐñÝâåæá, • ËÝóâïò, • ¢ñôá • Óýñïò, • ÔñáãÜíá Ëïêñßäáò,

Ôï ëáôïìåßï ÁñÜîïõ Á÷áúáò åßíáé Ýíá áðü ôá ðñþôá ëáôïìåßá ôçò Lafarge Beton óôçí ÅëëÜäá. Ðñüêåéôáé ãéá ôï ëáôïìåßï ðïõ õðÞñîå áðïêëåéóôéêüò ðñïìçèåõôÞò ôïõ Ýñãïõ ôçò Æåýîçò Ñßïõ-Áíôßññéïõ, ðáñáäßäïíôáò óõíïëéêÜ 750 kt áäñáíþí, õøçëþí ðñïäéáãñáöþí. Óôá ðëáßóéá ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ Ýñãïõ, ôï åñãáóôÞñéï åëÝã÷ïõ ôïõ ÁñÜîïõ Þôáí áðü ôá ðñþôá, áí ü÷é ôï ðñþôï ðéóôïðïéçìÝíï åñãáóôÞñéï åëÝã÷ïõ áäñáíþí óôçí ÅëëÜäá.

58

ÓÞìåñá ç Lafarge Beton óõíå÷ßæïíôáò ôçí ðáñÜäïóç óôçí ðáñáãùãÞ êáé åìðïñßá áäñáíþí õøçëþí ðñïäéáãñáöþí, äéáèÝôåé Ýíá ÐéóôïðïéçìÝíï Óýóôçìá Äéá÷åßñéóçò Ðïéüôçôáò óýìöùíá ìå ôï Ðñüôõðï ÅÍ ISO 9001:2008 óôá ëáôïìåßá: ¢ñáîïò, ÐñÝâåæá, ¢ñôá, ÔñáãÜíá, ÁëéâÝñé, Óýñïò, Èåóóáëïíßêç êáé ÓÄÐ óýìöùíá ìå ôï Ðñüôõðï ÅÍ ISO 9001:2000 óôï ëáôïìåßï ôïõ ÐïëõêÜóôñïõ Êéëêßò. ÐáñÜëëçëá åßíáé óå äéáäéêáóßá ðéóôïðïßçóçò óÞìáíóçò CE ãéá ôï óýíïëï ôùí ëáôïìåßùí ôçò, äéáèÝôïíôáò Þäç óÞìáíóç CE óýìöùíá ìå ôá ðáñáêÜôù ðñüôõðá óôá ëáôïìåßá: ÅÍ 12620 (ÁäñáíÞ Óêõñüäåìáôïò) Èåóóáëïíßêç, Êéëêßò, ¢ñáîïò, ¢ñôá, ÁëéâÝñé ÅÍ 13043 (ÁäñáíÞ Áóöáëôéêþí) Èåóóáëïíßêç, Êéëêßò, ¢ñáîïò, ¢ñôá, ÁëéâÝñé) ÅÍ 13242 (ÁäñáíÞ Ïäïðïéúáò) Èåóóáëïíßêç, ¢ñáîïò, ¢ñôá ÅÍ 13139 (ÁäñáíÞ ÊïíéáìÜôùí) Èåóóáëïíßêç, ¢ñáîïò EN 13450 (¸ñìá Óéäçñïäñïìéêþí Ãñáììþí) Êéëêßò

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


Ç Lafarge Beton äéáèÝôåé ôçí ôå÷íïãíùóßá ôïõ üìéëïõ Lafarge äéáôçñþíôáò Ýôóé ôï ðëåïíÝêôçìá ôçò êáéíïôïìßáò óôçí ÅëëÜäá êáé óôá ÁäñáíÞ õëéêÜ ðïõ ôçí äéáöïñïðïéåß áðü ôïí áíôáãùíéóìü Ý÷ïíôáò ðÜíôá óáí ðñïôåñáéüôçôá ôéò áíÜãêåò ôùí ðåëáôþí & ôçí ðñüêëçóç ðïõ ôßèåôáé áðü ôçí âéþóéìç áíÜðôõîç.

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

59


Κινητά συγκροτήµατα θραύσης και διαλογής αδρανών υλικών Αυστριακής τεχνολογίας Η HARTL διαθέτει µια πλήρη σειρά µηχανηµάτων από τη πρώτη θραύση έως την τελική διαλογή των υλικών. Οι κινητές µονάδες της HARTL προσφέρουν: • Ευκολία στη µετακίνηση • Πολυχρηστικότητα στις εφαρµογές • Χαµηλό λειτουργικό κόστος • Επιτόπου παραγωγή Οι σπαστήρες της HARTL προσφέρουν υψηλές αποδόσεις παραγωγής και τελικό υλικό υψηλών προδιαγραφών για τις πλέον απαιτητικές εφαρµογές. Πιο αναλυτικά:

• Περιστροφικοί σπαστήρες

Οι σπαστήρες ρότορα είναι σχεδιασµένοι να ανταπεξέρχονται και στις πιο αντίξοες συνθήκες. Οι υδραυλικά ρυθµιζόµενες πλάτες του ρότορα δίνουν τη δυνατότητα στον σπαστήρα να χρησιµοποιηθεί σε πολλές εφαρµογές και να παράγει διαβαθµισµένα υλικά σε µεγάλο εύρος. Ο µοναδικός σχεδιασµός των κινητών συγκροτηµάτων θραύσης ευνοεί στη µεγιστοποίηση του εισαχθέντος υλικού. Το παραγόµενο υλικό είναι υψηλής ποιότητας ακόµα και στα πιο σκληρά υλικά. Οι περιστροφικοί σπαστήρες µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε µεγάλο εύρος εφαρµογών σε όλα τα επίπεδα θραύσης.

• Σιαγονοτοί σπαστήρες

Οι σπαστήρες σιαγόνα της HARTL λόγω της Quattro κίνησης επιτυγχάνουν µεγαλύτερη παραγωγή µε πολύ καλύτερη ποιότητα υλικού. Σε σύγκριση µε τον ανταγωνισµό, οι σπαστήρες της HARTL µπορούν να σπάσουν 25% µεγαλύτερο σε όγκο υλικό, χωρίς να µπλοκάρει αυτό, στο άνοιγµα του τροφοδότη.

• Κόσκινα

Όλα τα κόσκινα είναι κινητά και σχεδιασµένα για εύκολη µεταφορά. Το HCS 3715 σχεδιάστηκε για εταιρείες που συχνά είναι αναγκασµένες να µετακινούν τα συγκροτήµατα τους. Το HCS 5515 µε την µεγάλη απόδοσή του και την ευελιξία που το χαρακτηρίζει το κάνει το πιο δηµοφιλές στην αγορά. Το HCS 6015, έχοντας τα πλεονεκτήµατα των σταθερών, σε συνδυασµό µε την µεγάλη παραγωγή του και τις µεγάλες διαστάσεις του κοσκίνου, το κάνει τη Ναυαρχίδα στα κόσκινα της HARTL.

• Μηχανήµατα ανακύκλωσης αδρανών υλικών

Ο αυτοκινούµενος σπαστήρας PC 1 σε συνδυασµό µε το αυτοκινούµενο κόσκινο HCS GRIZZLY καλύπτει πλήρως τις ανάγκες για ανακύκλωση και διαλογή των υλικών που προέρχονται από κατεδάφιση. Το PC 1 και το HCS GRIZZLY ανήκουν στην νέα γενιά µηχανηµάτων της εταιρείας HARTL, όπου λόγω οικονοµίας στην λειτουργία τους, της στιβαρής και ανθεκτικής κατασκευής και της µεγαλύτερης στην κατηγορία τους απόδοσης θεωρούνται τα πλέον αξιόπιστα µηχανήµατα ανακύκλωσης στην παγκόσµια αγορά.

60

ΚΟΣΚΙΝΟ HCS GRIZZLY Το HCS GRIZZLY κόσκινο, βαρέου τύπου, είναι ειδικά κατασκευασµένο για την κοσκίνιση (προδιαλογή) υλικών κατεδαφίσεων µε τριπλό διαχωρισµό υλικών. Ο σχεδιασµός του έχει προσαρµοστεί στις ανάγκες των εφαρµογών που λαµβάνει χώρα συνδυάζοντας την µέγιστη απόδοση και την ευελιξία τόσο κατά την εργασία όσο και κατά την µεταφορά του κατατάσσοντας το πρώτο στην κατηγορία του. Κεντρική ταινία (απόρριψη του oversize) 1200 χιλ πλάτος x 5135 χιλ. µήκος, µε ιδική ενίσχυση υδραυλικά κινούµενο από µοτέρ 800cc. Πρώτη πλαϊνή ταινία (απόρριψη του midsize) 800 χιλ πλάτος x 7830 χιλ. µήκος, µε ιδική ενίσχυση υδραυλικά

κινούµενο από µοτέρ 500cc ∆εύτερη πλαϊνή ταινία (απόρριψη του fines) 800 χιλ πλάτος x 7830 χιλ. µήκος, µε ιδική ενίσχυση υδραυλικά κινούµενο από µοτέρ 500cc. Επάνω Κόσκινο ∆ιαστάσεων 3353 x 1500 χιλ. Κάτω Κόσκινο ∆ιαστάσεων 3353 x 1500 χιλ. Η γωνία λειτουργίας των κοσκίνων κυµαίνετε από 12ο έως και 20ο. Κατά την συντήρηση το κόσκινο µπορεί να έρθει σε οριζόντια θέση. Κινητήρας Caterpillar τύπου 3054C τετρακύλινδρος πετρελαιοκινητήρας απόδοσης 99hp Ερπύστριες Μήκος 2920 χιλ. και Πλάτος 500 χιλ.. Βάρος λειτουργίας 29 τόνοι.


ΚΟΣΚΙΝΟ HCS 5515 • Κόσκινο προδιαλογής: i. ∆ιαστάσεις κοσκίνου 4400 Χ 3800 mm ii. Περιοχή κοσκίνησης 3500 Χ 1900 mm Γωνίες κόσκινου: 24Ο ή 28Ο • Κυρίως κόσκινο: Υδραυλικά κινούµενο και αποτελούµενο από δύο κόσκινα µε διαστάσεις: i. επάνω κόσκινο 5500 Χ 1.500 mm ii. κάτω κόσκινο 5.590 Χ 1.500 mm Γωνίες κόσκινου : 24Ο, 30Ο, 35Ο • Ταινία τροφοδοσίας: Υδραυλικά κινούµενη, µε πλάτος 1.200 mm, τύπου Ep 400/3ply, τριών επι-

στρώσεων • Πλαϊνές ταινίες: Υδραυλικά κινούµενες, µε πλάτος 800 mm, τύπου Ep 400/2ply, τριών επιστρώσεων ενισχυµένες µε ατσαλόσυρµα, και γωνία λειτουργίας 22°. Υψος εκφόρτωσης 4.530mm. Οι πλαινές ταινίες έχουν την δυνατότητα αναδίπλωσης µέσω υδραυλικής κίνησης για την µεταφορά του µηχανήµατος. • Ταινία ουραίου: Υδραυλικά κινούµενη µε πλάτος 1.200 mm, τύπου Ep 400, τριών επιστρώσεων και γωνία απόριψης 23° - 26°.

• Ερπύστριες: Υδραυλικά κινούµενες ερπύστριες δύο ταχυτήτων, µε πλάτος 500mm. Μέγιστη ικανότητα αναρρίχησης: 23° • Κινητήρας: CAT 3054 C, πετρελαιοκίνητος υδρόψυκτος, τετρακύλινδρος εν σειρά και απόδοση 99 hp στις 2200 rpm. • Τηλεχειρισµός: Με το σύστηµα ασύρµατου τηλεχειρισµού µπορούµε να θέσουµε σε λειτουργία ή να απενεργοποιήσουµε την ταινία τροφοδοσίας καθώς επίσης και το σύστηµα κίνησης δύο ταχυτήτων (αργό-γρήγορο).

ΑΥΤΟΚΙΝΟYΜΕΝΟΣ ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ PC 1 Ο αυτοκινούµενος σπαστήρας PC 1 σε συνδυασµό µε το αυτοκινούµενο κόσκινο HCS GRIZZLY καλύψει πλήρως τις ανάγκες τις για ανακύκλωση και διαλογή των υλικών που προέρχονται από κατεδάφιση. Το PC 1 και το HCS 3715 ανήκουν στην νέα γενιά µηχανηµάτων της εταιρείας HARTL όπου λόγω οικονοµίας στην λειτουργία τους, της στιβαρής και ανθεκτικής κατασκευής και της µεγαλύτερης στην κατηγορία τους απόδοσης θεωρούνται τα πλέον αξιόπιστα µηχανήµατα ανακύκλωσης στην παγκόσµια αγορά. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ PC 1 Οι ρότορες είναι µηχανήµατα υψηλής παραγωγής µε ταυτόχρονη εξάλειψη παραγωγής υλικού πλακοειδούς µορφής. Χρησιµοποιούνται ακόµη και στην θραύση υλικών που περιέχουν µπετόβεργες ή πολύ σκληρά πετρώµατα µε ελάχιστες φθορές εάν επιλεγούν τα κατάλληλα µαχαίρια από την πλούσια γκάµα της HARTL. • Tο µηχάνηµα τύπου PC 1είναι εξοπλισµένο µε έναν εξακύλινδρο, υδρόψυκτο πετρελαιοκινητή-

ρα κατασκευής CATERPILLAR, τύπου C9-St3 µε απόδοση 325 hp στις 2000 σ.α.λ. • Απόδοση µηχανήµατος (θεωρητική) : έως 250 τόνους /ώρα • Άνοιγµα τροφοδοσίας: 1070 x 750 χιλ. • ∆ιάµετρος ρότορα: 1010 χιλ. • Πλάτος ρότορα: 990 χιλ. • Ταχύτητα ρότορα: 840 στροφές το λεπτό • Αριθµός µαχαιριών: Τέσσερα (4). Ανάλογα το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί και το µέγεθος της τροφοδοσίας µπορούν να επιλεγούν διαφορετικοί τύποι µαχαιριών από την γκάµα της HARTL (Από απλά µεταλλικά µαχαίρια µε διάφορα ποσοστά χρωµίου & µαγγανίου έως ειδικά µαχαίρια µε κεραµικά πρόσθετα για µεγάλη διάρκεια ζωής) • Σχέση θραύσης: 1:10 ~ 1:50 • Ρύθµιση ∆ιακένου: Υδραυλική • Τρόπος σύζευξης σπαστήρα – κινητήρα: Μέσω υδραυλικά ελεγχόµενου συµπλέκτη (torque converter) που εξασφαλίζει σταθερή απόδοση ανεξαρτήτως φορτίου αλλά και ασφάλεια (αυτόµατη αποσύµπλεξη του ρότορα σε περίπτωση

υπερθέρµανσης από υπερφόρτωση). • Σύστηµα κίνησης: Πλήρως Υδροστατικό. Το µηχάνηµα είναι εφοδιασµένο µε ξεχωριστούς υδραυλικούς κινητήρες, µε δυνατότητα διαφορετικής ρύθµισης • Σκάφη φόρτωσης: Χωρητικότητα περίπου 3,1µ³ µε µήκος 3220χιλ. X πλάτος 2240χιλ. X ύψος 3150χιλ • Κύρια ταινία εκφόρτωσης : Ταινία µε µεταλλική ενίσχυση (RIP-STOP) πλάτους 1000 χιλ. Ύψος εκφόρτωσης ταινίας: 2700χιλ. • Πλευρική ταινία εκφόρτωσης (προδιαλογή): Ταινία πλάτους 500 χιλ. Ύψος εκφόρτωσης ταινίας : 2230χιλ. • Μαγνητικός ∆ιαχωριστήρας : Μόνιµος µαγνήτης µε πλάτος ταινίας 750χιλ. και απόσταση τυµπάνων 1840χιλ. Ανάλογα µε το υλικό όλο το πλαίσιο του µαγνητικού διαχωριστήρα ρυθµίζεται καθ’ ύψος. • Πίνακας Ελέγχου: Πλήρης πίνακας ελέγχου µε πολυλειτουργική οθόνη για τον έλεγχο του κινητήρα και πλήκτρα για τον έλεγχο του ρότορα όπως επίσης και των υδραυλικών λειτουργιών.

61


Κινητά συγκροτήµατα θραύσης και διαλογής αδρανών υλικών Αυστριακής τεχνολογίας ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ PC 1375 I • Απόδοση µηχανήµατος (θεωρητική): έως 300 τόνους /ώρα. • Άνοιγµα τροφοδοσίας : 1250 x 750 χιλ. • ∆ιάµετρος ρότορα : 1010 χιλ. • Πλάτος ρότορα : 1200 χιλ. • Ταχύτητα ρότορα: 640-750 στροφές το λεπτό, ρυθµίζοντας τις στροφές επιτυγχάνετε την τέλεια ποιότητα παραγόµενου υλικού. • Αριθµός µαχαιριών: Τέσσερα (4). Ανάλογα το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί και το µέγεθος της τροφοδοσίας µπορούν να επιλεγούν διαφορετικοί τύποι µαχαιριών από την γκάµα της HARTL (Από απλά µεταλλικά µαχαίρια µε διάφορα ποσοστά χρωµίου & µαγγανίου έως ειδικά µαχαίρια µε κεραµικά πρόσθετα για µεγάλη διάρκεια ζωής). • Σχέση θραύσης: 1:10 ~ 1:50 • Ρύθµιση ∆ιακένου: Υδραυλική ρύθµιση ρότορα • Τρόπος σύζευξης σπαστήρα – κινητήρα: Μέσω υδραυλικά ελεγχόµενου συµπλέκτη (torque converter) που εξασφαλίζει σταθερή απόδοση ανεξαρτήτως φορτίου αλλά και ασφάλεια (αυτόµατη αποσύµπλεξη του ρότορα σε περίπτωση υπερθέρµανσης από υπερφόρτωση).

Tο µηχάνηµα τύπου PC 1310 Ι είναι εξοπλισµένο µε έναν εξακύλινδρο, υδρόψυκτο πετρελαιοκινητήρα κατασκευής CATERPILLAR, τύπου C13 µε απόδοση 440 hp στις 2000 σ.α.λ. Σκάφη φόρτωσης: Χωρητικότητα περίπου 4 m³ µε µήκος 4300χιλ., πλάτος 2340χιλ. και ύψος 3250χιλ. Η σκάφη είναι εξολοκλήρου κατασκευασµένη από λαµαρίνα HARDOX 400 και µε ειδική διάταξη για εύκολη αντικατάσταση τµηµάτων της σε περίπτωση φθοράς. Κύρια ταινία εκφόρτωσης: Ταινία µε µεταλλική ενίσχυση (ατσάλι) πλάτους 1200 χιλ. και πάχους 17χιλ. Ύψος εκφόρτωσης ταινίας : 3400χιλ Μαγνητικός ∆ιαχωριστήρας Μόνιµος µαγνήτης µε πλάτος ταινίας 900 χιλ. Πίνακας Ελέγχου: Πλήρης πίνακας ελέγχου µε πολυλειτουργική οθόνη για τον έλεγχο του κινητήρα και πλήκτρα για τον έλεγχο του ρότορα όπως επίσης και των υδραυλικών λειτουργιών. Το µηχάνηµα φέρει επίσης σύστηµα τηλεχειρισµού για την πορεία όπως επίσης και για την φόρτωση του υλικού στον ρότορα. Σύστηµα διεύθυνσης: Με µεταβολή της ταχύτητας κίνησης µεταξύ των ερπυστριών.

H εταιρεία HELMA AE(www.helma.gr) δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στο χώρο των ∆οµικών Μηχανηµάτων πάνω από 25 χρόνια και αποτελεί σήµερα το βασικό προµηθευτή ολόκληρου του τεχνικού κόσµου της χώρας, καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των έργων στην Ελλάδα. Είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος των κορυφαίων , παγκοσµίως Οίκων, όπως Hyundai, Wirtgen Group(Wirtgen, Voegele, Hamm),Benninghoven, Hartl, Jaso, HBM-Nobas, Hidromek, Ram Italia. ∆ιαθέτει άρτια εκπαιδευµένο επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό, ειδικό τµήµα ανταλλακτικών και οργανωµένο συνεργείο service για την κάλυψη των αναγκών των πελατών της σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια.

62


ËÁÔÏÌÅÉÁ / ÁÄÑÁÍÇ

ÕËÉÊÁ

ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÓÇ ÃÉÁ ÔÁ ÁÄÑÁÍÇ ÕËÉÊÁ ÔÇÓ ËÁÑÓÉÍÏÓ ÌÅ ÓÇÌÁÍÓÇ CE Ç åôáéñåßá ËÁÑÓÉÍÏÓ, Ý÷ïíôáò ùò ðñùôáñ÷éêü óôïé÷åßï óå üëåò ôéò äñáóôçñéüôçôåò ôïõ Ïìßëïõ ôçí áíþôåñç ðïéüôçôá ôïõ ðñïóöåñüìåíïõ ðñïúüíôïò êáé ôç óõììüñöùóç ìå ôç Íïìoèåóßá, Ý÷åé õëïðïéÞóåé üëåò ôéò áðáñáßôçôåò äéáäéêáóßåò êáé Ý÷åé ëÜâåé ôçí ðéóôïðïßçóç CE ãéá ôá áäñáíÞ õëéêÜ ðïõ ðáñÜãïíôáé óôï ëáôïìåßï ôçò, óôçí ðåñéï÷Þ Ãêá Áèéêéþí Êïñéíèßáò. Ç ðéóôïðïßçóç ôùí áäñáíþí õëéêþí ôçò ËÁÑÓÉÍÏÓ, áðïôåëåß áêüìá Ýíá äéáðéóôåõôÞñéï ãéá ôï üôé ôá õëéêÜ ôçò Ý÷ïõí ÷áñáêôçñéóôåß óôçí áãïñÜ ùò "êáôÜëëçëá ãéá áóöáëåßò êáôáóêåõÝò" Ôá ëáôïìéêÜ ðñïúüíôá ôçò ËÁÑÓÉÍÏÓ ðïõ öÝñïõí ôç óÞìáíóç CE áðïäåéêíýïõí üôé åëÝã÷ïíôáé óõóôçìáôéêÜ, êáëýðôïõí ôéò áðáéôÞóåéò ôïõ ðñïôýðùí êáé óÝâïíôáé ôï ðåñéâÜëëïí. Ï Ýëåã÷ïò ãéá ôçí ðéóôïðïßçóç ðñáãìáôïðïéÞèçêå áðü ôïí ÊïéíïðïéçìÝíï Ïñãáíéóìü, LGA Bautechnik GmbH ìå Ýäñá ôçí ÍõñåìâÝñãç Ãåñìáíßáò êáé ìå áñéèìü Ðéóôïðïéçôéêïý Íï 0780-CPD-85105. Ôá ëáôïìéêÜ ðñïúüíôá ðïõ ðéóôïðïéÞèçêáí ìå óÞìáíóç CE åßíáé: - ÁÌÌÏÓ 0/4 (ÅËÏÔ ÅÍ 12620, 13242, 13139) - ÁÌÌÏÓ 0/4 (ÅËÏÔ ÅÍ 13043) - ÁÌÌÏÓ ÊÏÍÉÁÌÁÔÙÍ 0/4 (ÅËÏÔ ÅÍ 13242, 13139) - ÁÌÌÏÓ ÊÏÍÉÁÌÁÔÙÍ 0/4 (ÅËÏÔ ÅÍ 13043) -ÃÁÑÌÐÉËÉ 4/8 (ÅËÏÔ ÅÍ 12620, 13043, 13242) - ÃÁÑÌÐÉËÉ 2/10 (ÅËÏÔ ÅÍ 13043) - ÃÁÑÌÐÉËÉ ÊÏÍÉÁÌÁÔÙÍ 2/8 (ÅËÏÔ ÅÍ 13139) - ×ÁËÉÊÉ 8/32 (ÅËÏÔ ÅÍ 12620, 13043, 132420). - 3Á (ÅËÏÔ ÅÍ 13242)

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

Ç ËÁÑÓÉÍÏÓ, óôá 40 ÷ñüíéá ôçò éóôïñßáò ôçò, Ý÷åé èÝóåé ùò ðñùôáñ÷éêü óôïé÷åßï ó' üëåò ôéò äñáóôçñéüôçôåò ôçò ôï óåâáóìü óôï ðåñéâÜëëïí. Óôï ëáôïìåßï áäñáíþí õëéêþí ç åêìåôÜëëåõóç ãßíåôáé ìå ôÝôïéï ôñüðï þóôå ï ÷þñïò åðÝìâáóçò íá áðïäïèåß ðëÞñùò áðïêáôåóôçìÝíïò êáé áðïëýôùò åíôáãìÝíïò óôï ïéêïóýóôçìá. ÅðéðëÝïí ï ìç÷áíïëïãéêüò åîïðëéóìüò ôüóï ï êéíçôüò üóï êáé åêåßíïò ðáñáãùãÞò ðñïúüíôùí åßíáé ï ðëÝïí óýã÷ñïíïò êáé óõìâáôüò ìå ôï ðåñéâÜëëïí. ÁõôÞ ôçí ðåñßïäï, ôï Ëáôïìåßï ôçò åôáéñåßáò êáëýðôåé ìåôáîý Üëëùí, ôá Ýñãá íÝïõ Ïäéêïý ¢îïíá "ÏËÕÌÐÉÁ ÏÄÏÓ" êáé ôïõ áõôïêéíçôüäñïìïõ "ÌÏÑÅÁÓ", ãéá ôéò áíÜãêåò ôùí ïðïßùí ç ËÁÑÓÉÍÏÓ ëåéôïõñãåß óõíïëéêÜ 10 åñãïôÜîéá ðáñáãùãÞò åôïßìïõ óêõñïäÝìáôïò. Áêüìç, ç ËÁÑÓÉÍÏÓ Ý÷åé ðéóôïðïéçèåß êáé ãéá ôï Óýóôçìá Ðïéüôçôáò ðïõ åöáñìüæåé áíáöïñéêÜ ìå ôç ìåëÝôç, ôçí ðáñáãùãÞ êáé ôç äéÜèåóç ôïõ Ýôïéìïõ óêõñïäÝìáôïò.Ôï Óýóôçìá Ðïéüôçôáò Ý÷åé ó÷åäéáóôåß ìå ôÝôïéï ôñüðï þóôå íá áðïôåëÝóåé ôç âÜóç ãéá ôçí êáëýôåñç ïñãÜíùóç êáé ëåéôïõñãßá ôçò Åôáéñåßáò, êáëýðôïíôáò ôáõôü÷ñïíá ôéò áðáéôÞóåéò ôïõ ðñüôõðïõ ÅËÏÔ ÅÍ ISO 9001:2000 êáé óôï÷åýïíôáò óôç âåëôßùóç ôçò ðïéüôçôáò, ôç ìåßùóç ôïõ êüóôïõò ôùí ðáñáãüìåíùí ðñïúüíôùí êáé ôçí ðëÞñç éêáíïðïßçóç ôùí ðåëáôþí.

63


Η Vacom Βαρελτζής από το 1971, δραστηριοποιείται δυναµικά στην εγχώρια και διεθνή αγορά, στην κατασκευή µηχανηµάτων οπλισµού σκυροδέµατος, καθώς και στην µελέτη και κατασκευή ποικίλων τύπων γερανογεφυρών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, υψηλής ποιότητας και σύγχρονης τεχνολογίας. Επίσης προµηθεύουµε την αγορά, µε όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό, για την ανύψωση, µεταφορά και ζύγιση φορτίου (για παράδειγµα, γερανοζυγούς µε δυνατότητα εκτύπωσης, µαγνήτες, αχιβάδες). Σε όλες τις κατασκευές µας, χρησιµοποιούµε ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό από επιλεγµένους οίκους του εξωτερικού, πιστοποιηµένους κατά ISO 9000:2000. Οι εγκαταστάσεις µας, είναι εξοπλισµένες µε σύγχρονο µηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό και το προσωπικό µας αποτελείται από άρτια εκπαιδευµένους και έµπειρους συνεργάτες. Όλες οι κατασκευές και ο εξοπλισµός µας είναι πιστοποιηµένα κατά CE.

64

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

Ç ðïéüôçôá ôïõ ðñïúüíôïò ðñïûðüèåóç ãéá ôç ðéóôïðïßçóÞ ôïõ Ç ×ÁËÕÂÏÕÑÃÉÁ ÅËËÁÄÏÓ áðïôåëåß åôáéñßá õðüäåéãìá, ôüóï óôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôçò äñÜóç üóï êáé óôçí ðïëéôéêÞ ðïéüôçôáò ðïõ åöáñìüæåé. Óå ìßá êñßóéìç ðåñßïäï ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç ãåíéêÜ êáé ãéá ôïí êëÜäï ôùí êáôáóêåõþí åéäéêÜ, åßíáé ðïëý óçìáíôéêÞ ç áíÜäåéîç ôùí êáôåõèýíóåùí ãéá äéáóöáëéóìÝíç ðïéüôçôá, ü÷é ìüíï óáí Ýíá óýíïëï õðï÷ñåùôéêþí êáíïíéóìþí áëëÜ êáé óáí Ýíá ü÷çìá äéåîüäïõ áðü ôçí êñßóç. Ìå áõôÝò ôéò èÝóåéò ùò âÜóç èÝóáìå ìéá óåéñÜ áðü åñùôÞìáôá óôçí Äéåõèýíôñéá Åðéêïéíùíßáò ôçò ×ÁËÕÂÏÕÑÃÉÁ ÅËËÁÄÏÓ êá ÁííáñÝëëá ÓôÜèç êáé ïé áðáíôÞóåéò ðïõ ðÞñáìå Þôáí Üêñùò åíäéáöÝñïõóåò êáé êáôáôïðéóôéêÝò.

66

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

Êõñßá ÓôÜèç ðåßôå ìïõ ëßãá ðñÜãìáôá ãéá ôï éóôïñéêü ôçò åôáéñßáò, ðüôå éäñýèçêå, ðïý âñßóêïíôáé ïé åãêáôáóôÜóåéò ðáñáãùãÞò ôçò ×ÁËÕÂÏÕÑÃÉÁÓ ÅËËÁÄÏÓ êáé ðïéïß èá ìðïñïýóáí íá ÷áñáêôçñéóôïýí ùò ïé êõñéüôåñïé óôáèìïß ôçò ðïñåßáò ôçò åôáéñßáò; Ôï 1938 éäñýèçêå ç ÅëëçíéêÞ ×áëõâïõñãßá, ç ðñþôç âéïìç÷áíßá ÷Üëõâá óôçí ÅëëÜäá êáé ìéá áðü ôéò ìåãáëýôåñåò âéïìç÷áíßåò ôçò ÷þñáò. Ìå óßäåñá ôçò ÅëëçíéêÞò ×áëõâïõñãßáò ÷ôßæåôáé ôï éóôïñéêü ï÷õñü Ñïýðåë óôç Ìáêåäïíßá. Ôï 1951, ç ðáñáãùãéêÞ ìïíÜäá ôçò åôáéñßáò ìåôáöÝñèçêå áðü ôï ðñþôï åñãïóôÜóéï ôçò ïäïý Ðåéñáéþò óôçí ÁèÞíá, óå íÝï éäéüêôçôï âéïìç÷áíéêü ÷þñï óôïí Áóðñüðõñãï ÁôôéêÞò. Áðü ôo 1986, ìå ôçí åãêáôÜóôáóç õðåñóýã÷ñïíùí ìç÷áíçìÜôùí ðáñáãùãÞò ðëåãìÜôùí, ç ÅëëçíéêÞ ×áëõâïõñãßá êáôÝ÷åé ôçí ðñþôç èÝóç óôçí åëëçíéêÞ áãïñÜ ðëÝãìáôïò. ÐáñÜëëçëá, ôï 1963 éäñýèçêå ç ×áëõâïõñãßá Âüëïõ. Ôï 1974 ìåôïíïìÜóôçêå óå ×áëõâïõñãßá Èåóóáëßáò êáé îåêßíçóå ç ëåéôïõñãßá ôïõ åñãïóôáóßïõ ôçò óôï Âåëåóôßíï. ÄéáãñÜöïíôáò ìéá óôáèåñÜ áíïäéêÞ ðïñåßá êáé èÝôïíôáò óõíå÷þò íÝá ðñüôõðá êáôáóêåõáóôéêÞò õðåñï÷Þò, ç åôáéñßá óõììåôåß÷å óôçí õëïðïßçóç ìåãÜëùí Ýñãùí õðïäïìÞò. Ìå óßäåñá ×áëõâïõñãßáò Èåóóáëßáò êáôáóêåõÜæåôáé ôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôçò ãÝöõñáò Ñßïõ-Áíôéññßïõ. Ôï 2006 ïé äýï éóôïñéêÝò åôáéñßåò Ýíùóáí ôéò äõíÜìåéò ôïõò êáé äçìéïýñãçóáí ôç ×áëõâïõñãßá ÅëëÜäïò, ìéá çãåôéêÞ äýíáìç ìå ôçí áðáñáßôçôç ôå÷íïãíùóßá êáé åìðåéñßá ãéá íá áíôáðïêñéèåß óôéò ðñïêëÞóåéò ôïõ ìÝëëïíôïò. Óå ðïéïýò óõãêåêñéìÝíïõò ôïìåßò äñáóôçñéïðïéåßôáé óÞìåñá ç åôáéñßá;

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

Ç ×áëõâïõñãßá ÅëëÜäïò Ý÷åé óçìáíôéêÞ óõìâïëÞ óôá ìåãÜëá Ýñãá åêóõã÷ñïíéóìïý êáé ôç äçìéïõñãßá íÝùí êáôáóêåõáóôéêþí õðïäïìþí ðïõ áíáìïñöþíïõí ñéæéêÜ ôï ôïðßï ôçò ÷þñáò êáé áðïôåëïýí âáóéêÞ ðñïûðüèåóç ïéêïíïìéêÞò áíÜðôõîçò. ÌåãÜëá áíáðôõîéáêÜ Ýñãá, üðùò ôï Áåñïäñüìéï Åë. ÂåíéæÝëïò, ç ÁôôéêÞ Ïäüò, ç ÃÝöõñá Ñßïõ-Áíôßññéïõ, ôï Áôôéêü Ìåôñü, ç Åãíáôßá Ïäüò, ï Ðñïáóôéáêüò Óéäçñüäñïìïò ÁôôéêÞò, ç ÕðïèáëÜóóéá Æåýîç Áêôßïõ êáé ó÷åäüí üëá ôá ÏëõìðéáêÜ Ýñãá Ý÷ïõí êáôáóêåõáóôåß ìå ÷Üëõâåò ôçò åôáéñßáò ìáò. ÐáñÜëëçëá, åöáñìüæïíôáò ôá ßäéá áõóôçñÜ ðïéïôéêÜ êñéôÞñéá, ç ×áëõâïõñãßá ÅëëÜäïò Ý÷åé áíáäåé÷èåß óå êïñõöáßï ðñïìçèåõôÞ ôïõ éäéùôéêïý ôïìÝá êáé áêñïãùíéáßï ëßèï ôçò éäéùôéêÞò ïéêïäïìÞò, áîéïðïéþíôáò Ýíá åõñýôáôï äßêôõï áíôéðñïóþðùí êáé óõíåñãáôþí óå üëç ôçí ÅëëÜäá. Ç ×áëõâïõñãßá ÅëëÜäïò ðáñÜãåé êáé äéáèÝôåé Ýíá åõñý öÜóìá ðñïúüíôùí êïñõöáßáò ðïéüôçôáò ìå ôçí áíÜãëõöç óÞìáíóç Å×È (ÅëëçíéêÜ ×ñõóÜ ÈåìÝëéá), ôá ïðïßá êáëýðôïõí ôéò áðáéôÞóåéò ôçò áãïñÜò êáé îåðåñíïýí ôéò ðñïäéáãñáöÝò ôùí åõñùðáúêþí êáé äéåèíþí ðñïôýðùí, êáèþò êáé ôéò íÝåò áðáéôÞóåéò ÷Üëõâá õøçëÞò ïëêéìüôçôáò ãéá áíôéóåéóìéêÝò êáôáóêåõÝò. Óå ôé ðéóôåýåôå üôé ïöåßëåôáé ç ðïëý êáëÞ öÞìç ôçò åôáéñßáò óáò óôçí áãïñÜ; Êáô’ áñ÷Þí óôá «ãåñÜ èåìÝëéá» ðÜíù óôá ïðïßá Ý÷ïõìå êôßóåé ôéò ó÷Ýóåéò åìðéóôïóýíçò ìå ôïõò ðåëÜôåò ìáò. Åðßóçò, óôçí ðïéüôçôá ôùí ðáñáãüìåíùí ðñïúüíôùí êáé ôçí åîõðçñÝôçóç áðü ôï åõñý äßêôõï ðùëÞóåùí ìå áíôéðñïóþðïõò óå üëç ôçí ÅëëÜäá, ôç Âïõëãáñßá, ôçí Êýðñï áëëÜ êáé üëá ôá ãåéôïíéêÜ êñÜôç.

67


ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

Ç êáëÞ ðïéüôçôá ôïõ ðáñáãüìåíïõ ðñïúüíôïò áðü ôéò ×áëõâïõñãßåò èá ðñÝðåé íá åîáóöáëßæåôáé ìå óåéñÜ åíåñãåéþí; ÐïéÜ ç ÜðïøÞ óáò ðÜíù ó' áõôÜ; Êáô'áñ÷Þí ðñÝðåé íá ðñïóäéïñéóèåß ôé óçìáßíåé üñïò "êáëÞ ðïéüôçôá". Ç ðïéüôçôá ôïõ ÷Üëõâá üðùò êáé üëùí ó÷åäüí ôùí êáôáíáëùôéêþí áãáèþí åßíáé óÞìåñá ðïóïôéêïðïéçìÝíç êáé ìðïñåß íá "ìåôñçèåß". Ç ðïéüôçôá ðñïóäéïñßæåôáé áðü äýï åéäþí ðáñáìÝôñïõò: á) Ôéò ãñáðôÝò êáé åêðåöñáóìÝíåò áðáéôÞóåéò êáé ðáñáìÝôñïõò áðü ôïí ðåëÜôç, ð.÷. áíáöïñÜ óå Ôå÷íéêÝò ÐñïäéáãñáöÝò (Standards and Specifications) êáé Üëëïõò åéäéêïýò üñïõò ðïõ óõìöùíïýíôáé (ãñáðôþò) êáôÜ ôç ðáñáããåëßá êáé äéáöÝñïõí Þ äåí áíáöÝñïíôáé óôéò ôå÷íéêÝò ðñïäéáãñáöÝò üðùò ìÞêïò êáé âÜñïò äåìÜôùí, ôñüðïò êáé ÷ñüíïò ðáñÜäïóçò, êëð. â) Ôéò ëåãüìåíåò "óõíáãüìåíåò" áðáéôÞóåéò ïé ïðïßåò äåí áíáöÝñïíôáé óôéò ôå÷íéêÝò ðñïäéáãñáöÝò, ïýôå êáôáãñÜöïíôáé êáôÜ ôç ðáñáããåëßá ôïõ ÷Üëõâá, áëëÜ áðëþò ï ðåëÜôçò èåùñåß áõôïíüçôåò êáé ðÜíôùò áðïôåëïýí ìÝñïò áõôïý ðïõ åìåßò óôç ×áëõâïõñãßá ÅëëÜäïò ðåñéëáìâÜíïõìå óôïí üñï "Ðïéüôçôá". ÔÝôïéåò áðáéôÞóåéò èåùñïýìå üôé åßíáé ïé ó÷åôéêïß íüìïé êáé êáíïíéóìïß ãéá ôïí ÷Üëõâá (ð.÷. áõóôçñüò Ýëåã÷ïò ãéá ñáäéåíÝñãåéá), Üëëåò ôå÷íéêÝò ðáñÜìåôñïé üðùò áõîçìÝíç ïëêéìüôçôá Þ áêüìá êáé ï ôñüðïò äåóßìáôïò ôïõ äÝìáôïò, ê.ëð. Åðßóçò, óçìáíôéêÝò "óõíáãüìåíåò" ðïéïôéêÝò ðáñÜìåôñïé åßíáé

ç åîõðçñÝôçóç ôïõ ðåëÜôç ðñéí, êáôÜ, ìåôÜ ôçí ðáñáããåëßá êáé ìåôÜ ôç ðáñÜäïóç ôïõ ÷Üëõâïò. Ç åîõðçñÝôçóç ôïõ ðåëÜôç åßíáé êáé áõôÞ ìßá ìåôñÞóéìç ðïéïôéêÞ ðáñÜìåôñïò (ð.÷. ìÝóù ôçò Äéáäéêáóßáò Ðáñáðüíùí ôùí Ðåëáôþí). ÅðïìÝíùò, ãéá ôçí åîáóöÜëéóç "êáëÞò ðïéüôçôáò" ç ïðïßá -êáôÜ ôçí ÜðïøÞ ìáò- ðåñéëáìâÜíåé ìåãÜëï åýñïò åëåã÷üìåíùí êáé ìåôñÞóéìùí ðáñáìÝôñùí, ðÝñáí áõôþí ðïõ ðåñéãñÜöïíôáé óôéò Ôå÷íéêÝò ÐñïäéáãñáöÝò ôïõ ðáñáãüìåíïõ ðñïúüíôïò (ð÷ ÅËÏÔ 1421-3 êëð), åßíáé áðáñáßôçôç ìéá óåéñÜ åíåñãåéþí ôüóï êáôÜ ôçí ðáñáãùãÞ ôïõ ðñïúüíôïò üóï êáé êáôÜ ôçí áðïèÞêåõóÞ ôïõ êáé ôåëéêÞ áðïóôïëÞ ôïõ óôïí ðåëÜôç. ÐñáêôéêÜ, áõôÝò ïé åíÝñãåéåò åßíáé ï áõóôçñüò Ýëåã÷ïò ðïéüôçôáò óå êÜèå öÜóç ôçò ðáñáãùãÞò êáé ç äÝóìåõóç ôïõ ðñïúüíôïò åÜí äåí ðëçñïß ôïõò üñïõò ðïéüôçôáò ôçò óõãêåêñéìÝíçò öÜóçò ôçò ðáñáãùãÞò. Óôï ôÝëïò ôçò ðáñáãùãÞò ï óõíå÷Þò ôåëéêüò ¸ëåã÷ïò Ðïéüôçôáò äéáóöáëßæåé üôé êáíÝíá ðñïúüí äåí áðïäåóìåýåôáé ãéá áðïèÞêåõóç êáé äéÜèåóç óôçí áãïñÜ, Þ óå óõãêåêñéìÝíï ðåëÜôç, åÜí äåí ðëçñïß ôéò Ôå÷íéêÝò ÐñïäéáãñáöÝò Þ/êáé ôéò áðáéôÞóåéò ôïõ ðåëÜôç. Ôï ÐéóôïðïéçìÝíï Óýóôçìá Äéá÷åßñéóçò Ðïéüôçôïò ôçò åôáéñßáò êáôÜ ÅËÏÔ ÅÍ ISO 9001:2000 ðåñéãñÜöåé ëåðôïìåñþò üëá ôá ðñáêôéêÜ âÞìáôá ìå Äéáäéêáóßåò êáé Ïäçãßåò åñãáóßáò åîáóöáëßæïíôáò Ýôóé ôçí áðáéôïýìåíç ðïéüôçôá ôïõ ðñïúüíôïò.

Ðéóôïðïéçôéêü Óõììüñöùóçò Ðñïúüíôïò: Áðáßôçóç ôùí êáéñþí Þ áðáñáßôçôç ðëÝïí ðñïûðüèåóç ãéá ôçí ðïéüôçôá ôïõ ðñïúüíôïò; Ç Ðéóôïðïßçóç Ðñïúüíôïò êáé éäéáéôÝñùò åíüò ðñïúüíôïò üðùò åßíáé ï ÷Üëõâáò ïðëéóìïý óêõñïäÝìáôïò óôï ïðïßï âáóßæåôáé ç áíôéóåéóìéêÞ áóöÜëåéá ìßáò ïéêïäïìéêÞò êáôáóêåõÞò, åßíáé áðïëýôùò áðáñáßôçôç. Ç Ðéóôïðïßçóç Ðñïúüíôïò áðïôåëåß êáôÜ êÜðïéïí ôñüðï ôçí "Ýîùèåí êáëÞ ìáñôõñßá" üôé ôï ðñïúüí ìéáò óõãêåêñéìÝíçò

68

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

ðáñáãùãéêÞò ìïíÜäáò ðëçñïß ôéò Ôå÷íéêÝò ÐñïäéáãñáöÝò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï Ðéóôïðïéçôéêü êáé Ý÷åé õéïèåôÞóåé ï ó÷åäéáóôÞò Þ/êáé ï êáôáóêåõáóôÞò ãéá ôá õëéêÜ ðïõ èá ÷ñçóéìïðïéÞóåé ãéá ôçí êáôáóêåõÞ ôïõ. ÐñÝðåé ï êáôáóêåõáóôÞò íá ãíùñßæåé ôçí ðñïÝëåõóç ôùí õëéêþí êáé íá åßíáé âÝâáéïò ãéá ôçí öåñåããõüôçôá ôïõ ðáñáãùãïý ôïõ ÷Üëõâá ïðëéóìïý óêõñïäÝìáôïò. ÌåãÜëï ìÝñïò ôçò åõèýíçò öõóéêÜ öÝñåé êáé ï ÖïñÝáò Ðéóôïðïßçóçò ôïõ Ðñïúüíôïò ï ïðïßïò åëÝã÷åé ôïí ðáñáãùãü êáé åêäßäåé ôï ó÷åôéêü Ðéóôïðïéçôéêü. Áõôüò ïöåßëåé íá åëÝã÷åé ôïí ðáñáãùãü ôïõ ðñïúüíôïò ìå ôÝôïéï ôñüðï þóôå íá äéáóöáëßæåôáé ç åëá÷éóôïðïßçóç ðéèáíüôçôáò ðáñáãùãÞò "ìç óõììïñöïýìåíùí ðñïúüíôùí". Ôçí åðï÷Þ ðïõ ÷Üëõâåò ïðëéóìïý óêõñïäÝìáôïò ðáñÜãïíôáé óå ðïëëÝò ÷þñåò, äéáêéíïýíôáé êáé ôåëéêÜ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ìå êýñéï êñéôÞñéï ôçí ôéìÞ ôïõò, ôï êýñïò ôïõ öïñÝá ðéóôïðïßçóçò ôïõ ðñïúüíôïò åßíáé óçìáíôéêÞ äéáóöÜëéóç ãéá ôïí êáôáóêåõáóôÞ. Ìå áõôü ôï óêåðôéêü ëïéðüí, ç ÜðïøÞ ìáò åßíáé üôé ôï Ðéóôïðïéçôéêü Óõììüñöùóçò Ðñïúüíôïò åßíáé, üðùò ôï áðïêáëåßôå, "áðáßôçóç ôùí êáéñþí". ¼óï ãéá ôï åñþôçìá ôïõ êáôÜ ðüóïí ç ðéóôïðïßçóç åßíáé ðëÝïí ðñïûðüèåóç ãéá ôçí ðïéüôçôá ôïõ ðñïúüíôïò, èá ëÝãáìå ôï áíôßóôñïöï. Ç ðïéüôçôá ôïõ ðñïúüíôïò åßíáé ðñïûðüèåóç ãéá ôç ðéóôïðïßçóÞ ôïõ.

Ðþò äéáìïñöþèçêå ï êýêëïò åñãáóéþí ôçò åôáéñßáò ôï 2008 êáé ðþò êáôáíÝìåôáé áõôüò ìåôáîý åã÷þñéáò êáé äéåèíïýò áãïñÜò; Ï êýêëïò åñãáóéþí ôçò åôáéñßáò ìáò ãéá ôï 2008 Þôáí € 476 åêáô. Êáé ôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò êáôåõèýíèçêå óôçí åã÷þñéá áãïñÜ.

Ç ôñÝ÷ïõóá ïéêïíïìéêÞ êñßóç èá ïäçãÞóåé óå êÜìøç ôçí êáôáíÜëùóç ÷Üëõâá, öÝôïò óå ó÷Ýóç ìå ôï 2008; Áóöáëþò ôï 2009 ç êáôáíÜëùóç ÷Üëõâá èá åßíáé ìåéùìÝíç óå Ýíá ðïóïóôü ðåñßðïõ 20 - 25%, êõñßùò ëüãù ôçò êÜìøçò ôçò éäéùôéêÞò ïéêïäïìéêÞò äñáóôçñéüôçôáò. Áõôü ðïõ Þäç öáßíåôáé íá ôïíþíåé ôç æÞôçóç åßíáé ç áëëáãÞ øõ÷ïëïãßáò, ôï ãåãïíüò üôé Üëëåò ìåãÜëåò ïéêïíïìßåò óéãÜ óéãÜ áíáêÜìðôïõí êáé ïé ïéêïíïìéêÝò óõíèÞêåò êáëõôåñåýïõí.

69


αποκλειστικά από την ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος κατηγορίας Β500C σε µορφή συµπαγούς κουλούρας Το πρόβληµα

Στις παραδοσιακές κουλούρες (loose coil) χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, δεν υπάρχει η δυνατότητα περίσφιγξης των σπειρών και απόλυτης τακτοποίησης αυτών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα εναποµείνουσες διαµήκεις στρεπτικές τάσεις στο υλικό, µε συνέπεια κατά την εκτύλιξη να προκαλούνται εµπλοκές, ακανόνιστα σχήµατα συνδετήρων και τελικά χαµηλή παραγωγικότητα. Επίσης, οι κουλούρες αυτές έχoυν χαµηλή πυκνότητα, που σηµαίνει ότι για δεδοµένο βάρος, προκύπτει σηµαντικός όγκος, µε συνακόλουθη δυσκολία αποθήκευσης και προστασίας από την διάβρωση. Μία προβληµατική “λύση” στο πρόβληµα αποτελούσαν στο παρελθόν οι κουλούρες ψυχρής διαµόρφωσης (stretching), µε κύριο χαρακτηριστικό την χαµηλή ολκιµότητα και συνεπώς την αδυναµία ικανοποίησης των απαιτήσεων για χάλυβα υψηλής ολκιµότητας κατηγορίας Β500C.

Η λύση που προσφέρει η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ: SpoolEXTRA!

Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ανταποκρινόµενη στις απαιτήσεις των κανονισµών και έχοντας δεσµευτεί προς τον τεχνικό κόσµο και τους πελάτες της για την εφαρµογή τεχνικών βέλτιστης διαθέσιµης τεχνολογίας, αντιµετώπισε µε ριζικό τρόπο το θέµα, µε την εγκατάσταση και λειτουργία ειδικής γραµµής παραγωγής κουλούρας (SPOOLER LINE). Στην νέα γραµµή παραγωγής συµπαγούς κουλούρας (compact rebar coil), παράγεται ένα πρωτοποριακό προϊόν κατηγορίας Β500C, το SpoolEXTRA!, απαλλαγµένο από αυτά τα προβλήµατα.

Πλεονεκτήµατα

• Κατασκευή συνδετήρων οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχηµάτων µε απόλυτη επιπεδότητα. • Κατασκευή κλωβών εγκάρσιου οπλισµού, κάθε µορφής, γεωµετρίας και διάστασης µε δυνατότητα πύκνωσης και αραίωσης στις αποστάσεις των συνδετήρων. • Άριστη ευθυγράµµιση λόγω παντελούς απουσίας διαµήκους στρέψης (torsion free). • Αυξηµένη παραγωγικότητα. • Μείωση χρόνων τροφοδοσίας των µηχανών διαµόρφωσης. • Μείωση αποθηκευτικού χώρου. • Εκµηδένιση της φύρας κατά την κατασκευή. • Ελαχιστοποίηση προβληµάτων διάβρωσης.

Εφαρµογές

• Παραγωγή συνδετήρων ή/και συνδέσµων σύνθετης µορφής, µε δυνατότητα κάλυψης των απαιτήσεων κάθε µελέτης. • Κάµψη και κοπή ευθύγραµµου οπλισµού.

Γεωµετρικά χαρακτηριστικά και βάρος Ονοµαστική ∆ιάµετρος Βάρος κουλούρας Εσωτερική διάµετρος

8 έως 16 mm 1800 έως και 2500 κιλά 850 mm

Εξωτερική διάµετρος

1100 έως 1200 mm (ανάλογα µε τo βάρος)

Ύψος κουλούρας

800 mm

Μηχανικές ιδιότητες Μέγεθος

Κατηγορία ποιότητας B500C (ΕΛΟΤ ΕΝ 1421-3)

Όριο διαρροής, Re (MPa)

≥500

Re,πραγµατική/ Re,ονοµαστική Λόγος της εφελκυστικής αντοχής προς το όριο διαρροής, Rm/Re

≤1.25 ≥1.15 ≤1.35

Συνολική επιµήκυνση στο µέγιστο φορτίο, Αgt(%)

≥7.5

Το SpoolEXTRA! της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ αλλάζει τα δεδοµένα

Η δυνατότητα πλέον απόλυτης τήρησης των κανονισµών όσον αφορά στον εγκάρσιο οπλισµό των δοµικών στοιχείων είναι πραγµατικότητα ακόµη και για τις πλέον απαιτητικές µελέτες και µάλιστα µε τον παραγωγικότερο και οικονοµικότερο τρόπο.


ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

Äéåñåýíçóç ôçò áíèåêôéêüôçôáò ôùí êáôáóêåõþí áðü ïðëéóìÝíï óêõñüäåìá êáé ôçò åðáêüëïõèçò õðïâÜèìéóçò ëüãù äéÜâñùóçò ïðëéóìïý áðü ôç äñÜóç ÷ëùñéüíôùí ×ÁÑÇÓ ÁËÊ. ÁÐÏÓÔÏËÏÐÏÕËÏÓ, Äñ.Ðïë.Ìç÷áíéêüò, Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò, ÔìÞìá Ìç÷áíïëüãùí & Áåñïíáõðçãþí ÐáíåðéóôÞìéï Ðáôñþí ÅÕÁÃÃÅËÏÓ Ã. ÐÁÐÁÄÁÊÇÓ, ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÔìÞìáôïò Äéá÷åßñéóçò ÐåñéâÜëëïíôïò & Öõóéêþí Ðüñùí, ÐáíåðéóôÞìéï Éùáííßíùí ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÅÌÇÓ, Äñ. Ðïëéôéêüò Ìç÷áíéêüò - ÅñåõíçôÞò ËÝîåéò-ÊëåéäéÜ: Áíèåêôéêüôçôá, ÷ëùñéüíôá, óõíôåëåóôÞò äéÜ÷õóçò, ðïæïëÜíåò, äéáðåñáôüôçôá ÷ëùñéüíôùí

ÐÅÑÉËÇØÇ Ðáñüëï ðïõ ç áíèåêôéêüôçôá ìéáò êáôáóêåõÞò áðü ïðëéóìÝíï óêõñüäåìá (ÏÓ) öáßíåôáé üôé äéáóöáëßæåôáé ìå ôçí ôÞñçóç ôùí êáíïíéóìþí, óôçí ðñÜîç êáôáãñÜöïíôáé Ýíôïíá öáéíüìåíá ðñüùñçò ãÞñáíóçò êáé ìåßùóçò ôçò "ùöÝëéìçò äéÜñêåéáò æùÞò" åî áéôßáò ôçò äéÜâñùóçò ôïõ óéäçñïïðëéóìïý éäßùò áðü äéåßóäõóç ÷ëùñéüíôùí. ÐáñÜ ôéò åíôáôéêÝò Ýñåõíåò ðÜíù óôï èÝìá, åßíáé áêüìá äýóêïëï ãéá ôïí ìåëåôçôÞ ìç÷áíéêü íá ðñïâåß óå ìßá áîéüðéóôç áðïôßìçóç ôçò äïìéêÞò áêåñáéüôçôáò ôùí êáôáóêåõþí áðï ÏÓ ëüãù ôùí óõíåðåéþí ôçò äéÜâñùóçò. Óôçí ðáñïýóá åñãáóßá, ãßíåôáé ðñïóðÜèåéá áíÜðôõîçò ìßáò ìåèüäïõ åìðåéñéêÞò áîéïëüãçóçò, åýêïëçò óôçí ÷ñÞóç ôçò, ïéêïíïìéêÞò êáé áîéüðéóôçò, ôùí åðéðôþóåùí áðü ôçí äñÜóç ôùí ÷ëùñéüíôùí óôçí äïìéêÞ áêåñáéüôçôá óôïé÷åßùí áðï ÏÓ. ÐáñïõóéÜæïíôáé ðåéñáìáôéêÜ áðïôåëÝóìáôá áîéïëüãçóçò ôùí ìç÷áíéêþí éäéïôÞôùí "ãõìíþí" ñÜâäùí ïðëéóìïý êáé "åãêéâùôéóìÝíùí" óå óêõñüäåìá, êÜôù áðü åñãáóôçñéáêÝò óõíèÞêåò åðéôá÷õíüìåíçò äéÜâñùóçò ìå áëáôïíÝöùóç. Ç ó÷Ýóç ôùí ìç÷áíéêþí éäéïôÞôùí ìå ôçí êáôáíïìÞ äéåßóäõóçò ôùí ÷ëùñéüíôùí, áíáëýåôáé êáé ðáñïõóéÜæåôáé ç âÜóç ðéèáíÞò óõó÷ÝôéóÞò ôïõò.

72

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ¸íáò ìåãÜëïò áñéèìüò åñåõíçôéêþí ìåëåôþí õðïäåéêíýåé üôé ç äéåßóäõóç ÷ëùñéüíôùí, áðü Üëáôá Þ èáëáóóéíü íåñü åßíáé ï êýñéïò ëüãïò äéÜâñùóçò ôïõ óéäçñïý ïðëéóìïý óå êáôáóêåõÝò áðü ïðëéóìÝíï óêõñüäåìá (CEB, 1989; Holm & Geiker, 1992; Neville, 1995a; Richardson, 2002; Thompson et al, 1997; Tuutti, 1982). Ôá ÷ëùñéüíôá ìåôáöÝñïíôáé ìÝóù ôùí ôñé÷ïåéäþí ðüñùí ôïõ óêõñïäÝìáôïò êáé ôùí ìéêñïñùãìþí, áðïðáèçôéêïðïéïýí ôï ðñïóôáôåõôéêü öéëì ïîåéäßùí ôïõ ÷Üëõâá, åðéôá÷ýíïíôáò Ýôóé ôéò ÷çìéêÝò áíôéäñÜóåéò ôçò äéÜâñùóçò êáé ðåñáéôÝñù õðïâÜèìéóçò ôïõ óêõñïäÝìáôïò. ÁñêåôÝò áðü ôéò õðÜñ÷ïõóåò ìåëÝôåò ðÜíù óôçí äéÜâñùóç ôïõ ïðëéóìïý áíáöÝñïíôáé óôçí åðßäñáóÞ ôçò óôá ìåôáëëïõñãéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ ïðëéóìïý, üðùò ç áðþëåéá ìÜæáò, ôá âÜèïò êáé ç ðõêíüôçôá ôùí âåëïíéóìþí (Borgard et al, 1990; Capozucca, 1995; Fang et al, 2004). ÐåéñáìáôéêÜ áðïôåëÝóìáôá áðïäåéêíýïõí üôé ç áýîçóç ôïõ ÷ñüíïõ Ýêèåóçò óå äéáâñùôéêü ðåñéâÜëëïí, åðéöÝñåé óçìáíôéêÞ áýîçóç óôçí áðþëåéá ìÜæáò ôïõ ïðëéóìïý, öáéíüìåíï, ðïõ ïäçãåß óå áýîçóç ôùí áíáðôõóóüìåíùí ìç÷áíéêþí ôÜóåùí. Ðñüóöáôá (Apostolopoulos & Papadakis, 2007; Apostolopoulos & Papadakis, 2008), áðïäåß÷èçêå üôé äéáâñùìÝíá äïêßìéá ÷Üëõâá ðáñïõóßáóáí ìåßùóç ôùí éäéïôÞôùí áíôï÷Þò ôïõò êáèþò êáé éäéáßôåñá óçìáíôéêÞ ðôþóç ôùí éäéïôÞôùí ïëêéìüôçôÜò ôïõò. ÌåôÜ áðü ôçí Ýêèåóç ñÜâäùí ÷Üëõâá óå åðéôá÷õíüìåíç äéÜâñùóç, ïé ìç÷áíéêÝò éäéüôçôåò ìåéþíïíôáé êáé êÜôù áðü ôá åëÜ÷éóôá üñéá ðïõ èÝôïõí ïé êáíïíéóìïß. ÁñêåôÜ ðåéñáìáôéêÜ áðïôåëÝóìáôá óôçí âéâëéïãñáößá áíáöÝñïíôáé óôçí äéÜâñùóç "ãõìíþí" ñÜâäùí ïðëéóìïý êÜôù áðü åðéôá÷õíüìåíåò óõíèÞêåò áöïý ç ìÝèïäïò áõôÞ äßíåé ãñÞãïñá áðïôåëÝóìáôá (Apostolopoulos & Papadakis, 2007; Apostolopoulos & Papadakis, 2008; Cairns et al, 2005; Fang et al, 2004). Ðáñüëá áõôÜ, ç ÷ñçóéìüôçôá ôÝôïéùí áðïôåëåóìÜôùí ôÝèçêå õðü áìöéóâÞôçóç ìå ôçí áéôéïëüãçóç üôé ìðïñåß íá õðÜñ÷åé áðüóôáóç

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

áðü ôéò ðñáãìáôéêÝò óõíèÞêåò ôùí "åãêéâùôéóìÝíùí" ñÜâäùí óôï óêõñüäåìá. Óôçí ðáñïýóá åñãáóßá, ðáñïõóéÜæåôáé óõíïðôéêÜ ï ìç÷áíéóìüò äéÜâñùóçò ëüãù ôçò äñÜóçò ôùí ÷ëùñéüíôùí. ÅîåôÜæïíôáé ïé óõíÝðåéåò ôçò äéÜâñùóçò óôéò ìç÷áíéêÝò éäéüôçôåò ôùí ñÜâäùí ïðëéóìïý, ÷ñçóéìïðïéþíôáò "ãõìíÜ" äïêßìéá ÷Üëõâá êáé "åãêéâùôéóìÝíá" óôï óêõñüäåìá, ìåôÜ áðü Ýêèåóç óå äéáâñùôéêü ðåñéâÜëëïí áëáôïíÝöùóçò. Ç êáôáíïìÞ ôçò äéåßóäõóçò ÷ëùñéüíôùí áíáëýåôáé êáé óõó÷åôßæåôáé ìå ôçí ìåßùóç ôùí ìç÷áíéêþí éäéïôÞôùí ôùí äéáâñùìÝíùí "ãõìíþí" êáé "åãêéâùôéóìÝíùí" äïêéìßùí óéäçñïïðëéóìïý. ÄéÜâñùóç Ïðëéóìïý ëüãù ôçò ÄñÜóçò ×ëùñéüíôùí ¼ðùò åßíáé ãíùóôü, ï "åãêéâùôéóìÝíïò" ÷Üëõâáò óôï óêõñüäåìá, ðñïóôáôåýåôáé áðü ôçí äéÜâñùóç ëüãù ýðáñîçò åíüò ëåðôïý óôñþìáôïò ïîåéäßùí ôïõ óéäÞñïõ ðïõ äçìéïõñãåßôáé êáé äéáôçñåßôáé óôçí åðéöÜíåéá ôïõ ëüãù ôçò õøçëÞò áëêáëéêüôçôáò ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò óêõñïäÝìáôïò (ôéìÝò pH ãýñù óôï 13.5). Áðïðáèçôéêïðïßçóç ôïõ ÷Üëõâá ïðëéóìïý ðñïêýðôåé åßôå üôáí ôá ÷ëùñéüíôá äéåéóäýóïõí óôï íåñü ôùí ðüñùí ôïõ óêõñïäÝìáôïò êáé öèÜóïõí ôçí ñÜâäï ïðëéóìïý, åßôå üôáí ôï pH ôïõ óêõñïäÝìáôïò ðÝóåé êÜôù áðü 9, ëüãù ôçò äéåßóäõóçò CO2 áðü ôçí áôìüóöáéñá, êáé ôçò áíôßäñáóÞò ôïõ ìå ôï Ca(OH)2, åßôå ëüãù óõíäõáóìïý ôùí äýï ðáñáðÜíù áíáöåñüìåíùí ìç÷áíéóìþí (üðïõ ï ôåëåõôáßïò äéåõêïëýíåé ôïí ðñþôï). Ç äéåßóäõóç ôùí ÷ëùñéüíôùí åßíáé ìéá äéáäéêáóßá ðïõ ëáìâÜíåé ÷þñá óå ðëÞñùò Þ ìåñéêþò ãåìÜôïõò ðüñïõò ìå íåñü. Ç ýðáñîç ÷ëùñéüíôùí óôï óêõñüäåìá ðñïÝñ÷åôáé áðü åíäïãåíåßò ðáñÜãïíôåò (ðñüóìéêôá Þ áäñáíÞ áðü ðáñáèáëÜóóéåò ðåñéï÷Ýò), ôéò ðåñéóóüôåñåò öïñÝò üìùò áðï åîùãåíåßò. Óå øõ÷ñÜ êëßìáôá, ç ÷ñçóéìïðïßçóç áëÜôùí ôÞîçò ÷éïíéïý óôïõò äñüìïõò åßíáé ìßá óõíÞèçò ðñáêôéêÞ. Óôéò ðåñéðôþóåéò áõôÝò, ôá ÷ëùñéüíôá äéáëýïíôáé óôï íåñü êáé äéåéóäýïõí áñêåôÜ åýêïëá óôï óêõñüäåìá êáôáóôñùìÜôùí ãåöõñþí êáé

73


ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

74


ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

áëëïý. ¼ìïéá óôá ëéìåíéêÜ Ýñãá êáé óôéò ðáñÜêôéåò êáôáóêåõÝò ôï ðåñéâÜëëïí åßíáé ðëïýóéï óå ÷ëùñéïý÷á Üëáôá. Ôá ÷ëùñéüíôá, öèÜíïíôáò óôçí åîùôåñéêÞ åðéöÜíåéá åíüò äïìéêïý óôïé÷åßïõ, äéåéóäýïõí óôïõò ðüñïõò ôïõ óêõñïäÝìáôïò åßôå ìÝóù äéÜ÷õóçò åßôå ìÝóù ôñé÷ïåéäïýò áðïññüöçóçò ôïõ åðéöáíåéáêïý íåñïý óôï ïðïßï äéáëýïíôáé, åßôå ìå óõíäõáóìü ôùí äõï áõôþí ìç÷áíéóìþí. Óôéò ðåñéóóüôåñåò åñåõíçôéêÝò ìåëÝôåò, ï ñõèìüò äéÜ÷õóçò ôùí ÷ëùñéüíôùí óôï óêõñüäåìá ðñïóïìïéþíåôáé áðü ôïí 2ï íüìï ôïõ Fick, ìç ëáìâÜíïíôáò üìùò Ýôóé õðüøç ôéò öõóéêï÷çìéêÝò áëëçëåðéäñÜóåéò ôùí ÷ëùñéüíôùí ìå ôïí óêëçñõìÝíï ôóéìåíôïðïëôü (Richardson, 2002). Ôá ÷ëùñéüíôá äåóìåýïíôáé áðü ôï óêõñüäåìá êáôÜ 30-60% áíÜëïãá ìå ôçí óýóôáóç êáé ôïí ôýðï ôïõ ôóéìÝíôïõ (Papadakis, 1999; Papadakis, 2000) ìÝóù ÷çìéêþí äéåñãáóéþí ðïõ ðåñéëáìâÜíïõí ôçí äÝóìåõóç ÷ëùñéüíôùí áðü ôá óõóôáôéêÜ ôçò åíõäÜôùóçò ôïõ óêõñïäÝìáôïò, áíôáëëáãÝò éüíôùí, êáé ôçí äçìéïõñãßá ìéáò äéðëÞò éïíïóôïéâÜäáò. Ïé Pereira êáé Hegedus (1984) åîïìïßùóáí ôçí äéåßóäõóç ÷ëùñéüíôùí êáé ôéò ÷çìéêÝò ôïõò áíôéäñÜóåéò óå ðëÞñùò êïñåóìÝíï óêõñüäåìá, óýìöùíá ìå ôçí éóüèåñìç Langmuir êáé ôçí äéÜ÷õóç êáôÜ Fick. O Papadakis (2000; et al, 1996a; et al, 1996b) áíÝðôõîå ìßá áðëÞ ëýóç ðïõ åðéâåâáéþèçêå ðåéñáìáôéêÜ ÷ñçóéìïðïéþíôáò áõôÞ ôçí ðñïóÝããéóç ìå ðéï ãåíéêÝò óõíèÞêåò. Ïé öõóéêï÷çìéêÝò äéåñãáóßåò äéÜ÷õóçò ÷ëùñéüíôùí, ç ñüöçóç êáé äÝóìåõóÞ ôïõò áðü ôïí ôóéìåíôïðïëôü ðåñéãñÜöïíôáé áðü ìç ãñáììéêÝò äéáöïñéêÝò åîéóþóåéò ôçò óõãêÝíôñùóçò Cl- óôçí õãñÞ öÜóç, áðü ôéò ïðïßåò ç óõãêÝíôñùóç ôùí äåóìåõìÝíùí Cl- óôïí ôóéìåíôïðïëôü ìðïñåß íá õðïëïãéóèåß áëãåâñéêÜ. Ôï óýóôçìá åðéëýåôáé ìå ÷ñÞóç ôçò ìåèüäïõ ðåðåñáóìÝíùí óôïé÷åßùí Þ äéáöïñþí, åðéôñÝðïíôáò Ýôóé ôçí åêôßìçóç ôïõ áðáéôïýìåíïõ ÷ñüíïõ (êñßóéìç ôéìÞ ÷ñüíïõ äéÜâñùóçò ëüãù ÷ëùñéüíôùí) ðïõ ç óõãêÝíôñùóç ÷ëùñéüíôùí óôïí ÷Üëõâá èá âñåèåß ðÜíù áðü ôï üñéï áðïðáèçôéêïðïßçóçò. Ôï êñßóéìï áõôü üñéï ðñïóäéïñßæåôáé ìå ôçí ìÝôñçóç ôçò ïëéêÞò óõãêÝíôñùóçò ÷ëùñéüíôùí óôï óêõñüäåìá, ìå ìÝóç ôéìÞ 0.4 % (ãéá ôóéìÝíôï ôýðïõ Portland) - 1 % (ãéá ðïæïëáíéêÜ ôóéìÝíôá) ôïõ âÜñïõò ôïõ ôóéìÝíôïõ ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé (Papadakis 1999; Papadakis, 2000). Óôçí óõíÝ÷åéá, ç åîÝëéîç ôçò äéåñãáóßáò ôçò äéÜâñùóçò ëáìâÜíåé ÷þñá ìå ñõèìü ðïõ åîáñôÜôáé áðü ôçí ýðáñîç ïîõãüíïõ êáé íåñïý. Ãéá ôá ðëïýóéá óå ÷ëùñéüíôá óêõñïäÝìáôá, óçìáíôéêïý åíäéáöÝñïíôïò åßíáé ç áíïäéêÞ áíôßäñáóç (Åîéóþóåéò 1-3), åéäéêÜ üôáí ç óõãêÝíôñùóç ÷ëùñéüíôùí Ý÷åé õðåñâåß ôçí êñßóéìç ôéìÞ Ýíáñîçò ôçò äéÜâñùóçò ôïõ ïðëéóìïý (CEB, 1989; Neville, 1995b; Richardson, 2002; Tuutti, 1982).

76

Fe ----> Fe2 + + 2e-

(1)

Fe2+ + 2Cl- ----> FeCl2

(2)

FeCl2 + 2H2O ----> Fe(OH)2 + 2H+ + 2Cl

(3)

Áêïëïõèåß ìßá êõêëéêÞ äéáäéêáóßá áðåëåõèÝñùóçò ÷ëùñéüíôùí. Ðáñüëï ðïõ ôá ðñïúüíôá ôçò äéÜâñùóçò ðáñÜãïíôáé óå Ýíá óõãêåêñéìÝíï óçìåßï óôçí åðéöÜíåéá ôçò ñÜâäïõ, óôï ßäéï óçìåßï ðáñÜãïíôáé êáé éüíôá H+ êáé Cl-. Ç áõîáíüìåíç ïîåéäùôéêüôçôá ôçò áíïäéêÞò ðëåõñÜò âïçèÜåé óôïí ðåñéïñéóìü ôçò äéÜ÷õóçò ôùí ðñïúüíôùí ôçò äéÜâñùóçò êáé åõíïåß ðåñáéôÝñù ïîåßäùóç ôçò ÷áëýâäéíçò ñÜâäïõ. Ï ñõèìüò ôçò äéÜâñùóçò ôïõ ÷Üëõâá åîáñôÜôáé áðü ôçí äéáèåóéìüôçôá ïîõãüíïõ êáé íåñïý óôçí êÜèïäï. Ôï èÝìá áõôü üìùò äåí åßíáé áñêåôÜ îåêÜèáñï, áöïý, áêüìá êáé ÷áìçëÜ ðïóïóôÜ ïîõãüíïõ ìðïñïýí íá ïäçãÞóïõí óå óçìáíôéêÞ äéÜâñùóç ìå âåëïíéóìïýò. Ôï öáéíüìåíï áõôü ðñïêýðôåé äéüôé ïé áíïäéêÝò ðåñéï÷Ýò åßíáé ôïðéêÝò, åíþ ïé áíôßóôïé÷åò êáèïäéêÝò ðåñéï÷Ýò ìðïñïýí íá åðåêôáèïýí óå ìßá åõñýôåñç ðåñéï÷Þ. Ç åðßäñáóç áêüìá êáé ìéêñþí ðïóïóôþí ðáñï÷Þò O2 óå ìåãÜëåò êáèïäéêÝò ðåñéï÷Ýò åßíáé áñêåôÜ óçìáíôéêÞ. Áõôü ìðïñåß íá ïäçãÞóåé óå ìßá ãñÞãïñç ôïðéêÞ ìåßùóç ôçò äéáôïìÞò ôçò ñÜâäïõ êáé óå óçìáíôéêÞ õðïâÜèìéóç ôçò éêáíüôçôáò ôïõ äïìéêïý óôïé÷åßïõ áðü ïðëéóìÝíï óêõñüäåìá íá ìåôáöÝñåé ìå áóöÜëåéá ôá öïñôßá ôïõ. ¼ôáí ç ðïóüôçôá ôùí ðñïéüíôùí ôçò äéÜâñùóçò ãßíåôáé åìöáíÞò óôçí åðéöÜíåéá ôçò ñÜâäïõ, ôï ìÝãåèïò ôçò äïìéêÞò õðïâÜèìéóÞò ôçò ìðïñåß íá åßíáé Þäç áñêåôÜ óçìáíôéêü. ÌÝ÷ñé óÞìåñá, äåí Ý÷ïõí êáôáíïçèåß ðëÞñùò ïé ðéèáíïß ìç÷áíéóìïß ôçò ÷çìéêÞò áíôßäñáóçò ôùí ÷ëùñéüíôùí ìå ôçí ñÜâäï ïðëéóìïý êáé ôï óôñþìá ðáèçôéêïðïßçóçò. ÅðéðëÝïí, ôüóï ç åêôßìçóç ôïõ ÷ñüíïõ åîÝëéîçò êáé ï ïñéóìüò ôïõ ôÝëïõò ôçò "ùöÝëéìçò äéÜñêåéáò æùÞò" ôçò êáôáóêåõÞò ëüãù ôçò äñÜóçò ôùí ÷ëùñéüíôùí, åðéóêéÜæïíôáé áðü áñêåôÝò áóÜöåéåò (Liu et al, 1998; Matsushima et al, 1996; Morinaga, 1991; Seki & Oya, 1996). ÅêôéìÜôáé üôé ôá áðïôåëÝóìáôá ðïõ ðáñïõóéÜæïíôáé óôçí óõíÝ÷åéá èá óõíåéóöÝñïõí óôçí êáôáíüçóç êáé óôïí ïñéóìü ôùí ðáñáðÜíù ÷ñïíéêþí ïñßùí.

ÐÅÉÑÁÌÁÔÉÊÇ ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ Óôçí ðáñïýóá åñãáóßá åñåõíÜôáé ç åðßäñáóç ôçò äéÜâñùóçò óôçí ìç÷áíéêÞ óõìðåñéöïñÜ óå åöåëêõóìü "ãõìíþí" êáé "åãêéâùôéóìÝíùí" óôï óêõñüäåìá ñÜâäùí ïðëéóìïý B500c, åëëçíéêÞò ðáñáãùãÞò, ïíïìáóôéêÞò äéáìÝôñïõ 8mm (Ö8). Ç

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

äéÜâñùóç ôùí äïêéìßùí ðñáãìáôïðïéÞèçêå óå åñãáóôçñéáêü ðåñéâÜëëïí åðéôá÷õíüìåíçò äéÜâñùóçò ìå áëáôïíÝöùóç. Ïé ìç÷áíéêÝò éäéüôçôåò ôùí äéáâñùìÝíùí äïêéìßùí óå åöåëêõóìü óõãêñßèçêáí ìå ôá üñéá êáé ôéò áðáéôÞóåéò ðïõ èÝôïõí ï éó÷ýùí Êáíïíéóìüò Ôå÷íïëïãßáò ×Üëõâá (ÊÔ×) 2008. Ôá áðïôåëÝóìáôá ôùí ìç÷áíéêþí äïêéìþí ôùí äéáâñùìÝíùí "ãõìíþí" äïêéìßùí óõãêñßèçêáí ìå ôá áíôßóôïé÷á "åãêéâùôéóìÝíá" äïêßìéá óôï óêõñüäåìá. Ç äéáìüñöùóç ôùí äïêéìßùí ðñáãìáôïðïéÞèçêå óýìöùíá ìå ôéò ðñïäéáãñáöÝò ãéá ôï ðåßñáìá ôïõ åöåëêõóìïý. Ïé äïêéìÝò áëáôïíÝöùóçò äéåîÞ÷èçêáí óýìöùíá ìå ôçí ðñïäéáãñáöÞ ASTM B117-94. Ôï äéÜëõìá Üëáôïò ðñïåôïéìÜóôçêå ìå äéÜëõóç 5 ìåñþí ìÜæáò NaCl óå 95 ìÝñç áðïóôáãìÝíïõ íåñïý (ìå pÇ ðïõ êõìáßíåôáé ìåôáîý 6.5-7.2). Ç èåñìïêñáóßá ìÝóá óôïí èÜëáìï øåêáóìïý äéáôçñÞèçêå óå 35°C + 1.1-1.7°C. Ôá ðñïúüíôá ôçò ïîåßäùóçò êáèáñßóôçêáí ìå ôç ÷ñçóéìïðïßçóç óêëçñÞò âïýñôóáò óýìöùíá ìå ôçí ðñïäéáãñáöÞ ASTM G1-90. Ôá äïêßìéá õðïâëÞèçêáí óå ìç÷áíéêÝò äïêéìÝò åöåëêõóìïý ìå ñõèìü óôáèåñÞò åðéìÞêõíóçò 2mm/min êáé êáôáãñÜöçêáí: ôï üñéï äéáññïÞò, Rp, ç åöåëêõóôéêÞ ôïõò áíôï÷Þ Ru, êáé ç ïìïéüìïñöç ðáñáìüñöùóç. Ï âáèìüò äéÜâñùóçò ôùí äïêéìßùí åêôéìÞèçêå ùò ç áðþëåéá ìÜæáò ôùí äïêéìßùí áõôþí óå ó÷Ýóç ìå ôá áíôßóôïé÷á ìç äéáâñùìÝíá äïêßìéá. Ç ðïóïóôéáßá áðþëåéá ìÜæáò õðïëïãßóôçêå ùò Ml(%) = (Ìun Mc)/Mun · 100, üðïõ "Mun" êáé "Mc" åßíáé ïé ìåôñçèåßóåò ìÜæåò ôùí ìç äéáâñùìÝíùí êáé äéáâñùìÝíùí äïêéìßùí, áíôßóôïé÷á. Óôïí ðáñáðÜíù õðïëïãéóìü ÷ñçóéìïðïéÞèçêå ç ïíïìáóôéêÞ ôéìÞ ôçò äéáìÝôñïõ ôùí äïêéìßùí. Åðßóçò, äïêßìéá ñÜâäùí ÷Üëõâá B500c êáé ïíïìáóôéêÞò äéáìÝôñïõ 8mm (Ö8), åãêéâùôßóôçêáí óå óêõñüäåìá. Ãéá ôïí

åãêéâùôéóìü óôï óêõñüäåìá ÷ñçóéìïðïéÞèçêáí êõëéíäñéêÜ ðëáóôéêÜ êáëïýðéá, åóùôåñéêÞò äéáìÝôñïõ 32 mm êáé ìÞêïõò 340 mm. Ôï ôóéìÝíôï Þôáí ôýðïõ CEM IV (óýìöùíá ìå ôçí ðñïäéáãñáöÞ EN-197), ìå ëüãï íåñïý ðñïò ôóéìÝíôï (W/C) 0,5 ìå èñáõóôÜ áäñáíÞ ìå ìÝãéóôï êüêêï 4 mm êáé ëüãï áäñáíþí ðñïò ôóéìÝíôï (A/C) ßóï ðñïò 3. ÓõíïëéêÜ ÷ñçóéìïðïéÞèçêáí 10 äïêßìéá. Ãéá ôçí áýîçóç ôçò åñãáóéìüôçôáò ôïõ ìßãìáôïò ðñïóôÝèçêå õðåññåõóôïðïéçôÞò êáôÜ 0.4% ôïõ âÜñïõò ôïõ ôóéìÝíôïõ. ÌåôÜ ôçí ôïðïèÝôçóç ôùí ñÜâäùí ïðëéóìïý êáé ôïõ óêõñïäÝìáôïò, ôá êáëïýðéá äïíÞèçêáí ãéá 20 sec ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôñÜðåæá äüíçóçò. ÌåôÜ áðü 24 þñåò ôá êáëïýðéá áöáéñÝèçêáí êáé ôá äïêßìéá åéóÞ÷èçóáí óå íåñü, êïñåóìÝíï óå áóâÝóôç, ìå èåñìïêñáóßá 20oC ãéá 28 çìÝñåò. ÌåôÜ ôçí áñ÷éêÞ ðåñßïäï åíõäÜôùóçò, ôá äïêßìéá ÷Üëõâá/óêõñïäÝìáôïò åéóÞ÷èçóáí óôï èÜëáìï åðéôá÷õìÝíçò äéÜâñùóçò ìå áëáôïíÝöùóç ãéá 1 Ýôïò.

ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ ÊÁÉ ÁÍÁËÕÓÇ Ìåëåôþíôáò ôá áðïôåëÝóìáôá, ðáñáôçñÞèçêå (âë. Ðßíáêá 1) ðôþóç ôùí ìç÷áíéêþí éäéïôÞôùí ôùí "åãêéâùôéóìÝíùí" óôï óêõñüäåìá äïêéìßùí ÷Üëõâá êÜôù áðü ôá üñéá ðïõ èÝôïõí ïé éó÷ýïíôåò êáíïíéóìïß (üñéï äéáññïÞò 500 MPa êáé ïìïéüìïñöç ðáñáìüñöùóç 7.5 %). Óõãêñßíïíôáò ôç ìÝóç ôéìÞ ôùí ìç÷áíéêþí éäéïôÞôùí ôùí äéáâñùìÝíùí "åãêéâùôéóìÝíùí" äïêéìßùí ìå ôá äéáâñùìÝíá "ãõìíÜ" äïêßìéá B500c óå óõíèÞêåò áëáôïíÝöùóçò, êáôáãñÜöçêå áðþëåéá ìÜæáò ôçò ôÜîåùò ôïõ 2.25 % êáé 13.5 % ôùí "åãêéâùôéóìÝíùí" êáé "ãõìíþí" äïêéìßùí ÷Üëõâá, áíôßóôïé÷á, âë. Ðßíáêá 2.

Ðßíáêáò 1: Ìç÷áíéêÝò éäéüôçôåò äéáâñùìÝíùí "åãêéâùôéóìÝíùí" äïêéìßùí ÷Üëõâá B500c óå ðåñéâÜëëïí áëáôïíÝöùóçò

Ðßíáêáò 2: Ìç÷áíéêÝò éäéüôçôåò "ãõìíþí" êáé "åãêéâùôéóìÝíùí" äïêéìßùí ÷Üëõâá B500c óå ðåñéâÜëëïí áëáôïíÝöùóçò óå ó÷Ýóç ìå äïêßìéá áíáöïñÜò.

Ðßíáêáò 3: Ðôþóç ôùí ìç÷áíéêþí éäéïôÞôùí ôùí äéáâñùìÝíùí äïêéìßùí ÷Üëõâá B500c (%) óå ó÷Ýóç ìå ôï õëéêü áíáöïñÜò.

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

77


78

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

Ó÷Þìá 1: Óçìåßá âåëïíéóìïý óôçí åðéöÜíåéá ôùí "åãêéâùôéóìÝíùí" äïêéìßùí ÷Üëõâá B500c ëüãù äéÜâñùóçò áëáôïíÝöùóçò. Ó÷Þìá 2: Êïéëüôçôåò ëüãù äéÜâñùóçò óôçí åðéöÜíåéá "ãõìíþí" äïêéìßùí ÷Üëõâá Â500c

Ó÷Þìá 3: Åðßäñáóç ôçò áðþëåéáò ìÜæáò óôçí ìåßùóç ôùí ìç÷áíéêþí éäéïôÞôùí áíôï÷Þò ôùí äéáâñùìÝíùí "ãõìíþí" êáé "åãêéâùôéóìÝíùí" äïêéìßùí ÷Üëõâá B500c.

Ç ðáñïõóßá óôñùìÜôùí ïîåéäßùí óôçí åðéöÜíåéá "ãõìíþí" äïêéìßùí ÷Üëõâá, ðïõ ðñïêÜëåóå áðþëåéá ìÜæáò 13.5 % åðÝöåñå ìåßùóç ôçò ôÜîåùò ôïõ 31.4 % êáé 22.9 % óôï üñéï äéáññïÞò êáé óôçí åöåëêõóôéêÞ áíôï÷Þ, áíôßóôïé÷á, âë. Ðßíáêá 3. Ç áðþëåéá ìÜæáò 2.25 % ôùí "åãêéâùôéóìÝíùí" äïêéìßùí åðÝöåñå ðåñßðïõ áíôßóôïé÷åò ìå ôéò ðáñáðÜíù ìåéþóåéò ôçò ôÜîåùò ôïõ 21.2 % êáé 20.3 %, âë. Ðßíáêá 3. ÅîåôÜæïíôáò ôçí åðéöÜíåéá ôïõ äéáâñùìÝíïõ ÷Üëõâá ôùí "åãêéâùôéóìÝíùí" äïêéìßùí (Ó÷Þìá 1), ðáñáôçñïýíôáé Ýíôïíá óçìåßá ôïðéêïý âåëïíéóìïý, éäéáßôåñá ðëçóßïí ôùí íåõñþóåùí. Ïé âåëïíéóìïß ðáñáôçñÞèçêáí áñ÷éêÜ ðëçóßïí ôùí íåõñþóåùí ôïõ ÷Üëõâá üðïõ óôçí óõíÝ÷åéá ìå áýîçóç ôïõ ÷ñüíïõ Ýêèåóçò óå äéÜâñùóç, "åðåêôÜèçêáí" óôïí åíäéÜìåóï ôùí íåõñþóåùí ÷þñï, ðñïêáëþíôáò Ýôóé åìöáíåßò êïéëüôçôåò óôçí åðéöÜíåéá ôçò ñÜâäïõ. Åî áéôßáò ôïõ ßäéïõ äéáâñùôéêïý ðåñéâÜëëïíôïò, óôá "ãõìíÜ" äïêßìéá ÷Üëõâá ðáñáôçñÞèçêáí Ýíôïíá öáéíüìåíá áðþëåéáò ôçò äéáôïìÞò ôçò ñÜâäïõ êáé äçìéïõñãßá ìåãÜëùí êïéëïôÞôùí (Ó÷Þìá 2). Ç åéêüíá áõôÞ (åí ìÝñåé) Ýñ÷åôáé óå áíôßèåóç ìå

80

Ó÷Þìá 4: Ðñïößë äéåßóäõóçò ÷ëùñéüíôùí óôá "åãêéâùôéóìÝíá" äïêßìéá ÷Üëõâá B500c

ôçí åéêüíá ôùí "åãêéâùôéóìÝíùí" äïêéìßùí, üðïõ ðáñáôçñÞèçêáí Ýíôïíá óçìåßá ôïðéêïý âåëïíéóìïý. ÅîåôÜæïíôáò ôçí áðþëåéá ìÜæáò êáé ôéò éäéüôçôåò áíôï÷Þò ôùí äéáâñùìÝíùí äïêéìßùí, ðáñáôçñåßôáé üôé áí êáé ç áðþëåéá ìÜæáò ôùí "åãêéâùôéóìÝíùí" äïêéìßùí óôï óêõñüäåìá (2.25 %) áðïôåëåß 16.6% ôçò áðþëåéáò ìÜæáò ôùí "ãõìíþí" äïêéìßùí (13.55 %) ïé áíôßóôïé÷åò ìåéþóåéò óôçí áíôï÷Þ ôùí ðñþôùí öèÜíïõí ðåñßðïõ ôï 67.5 % êáé 88.6 % ôïõ ïñßïõ äéáññïÞò êáé ôçò åöåëêõóôéêÞò áíôï÷Þò ôùí "åãêéâùôéóìÝíùí" äïêéìßùí áíôßóôïé÷á (Ó÷Þìá 3). Ôï åýñçìá áõôü, öáßíåôáé éäéáßôåñá óçìáíôéêü õðïãñáììßæïíôáò ôçí ìåãÜëç õðïâÜèìéóç ôïõ ÷Üëõâá ïðëéóìïý ëüãù äéåßóäõóçò ÷ëùñéüíôùí ìÝóù ôïõ óêõñïäÝìáôïò ìå ôïí ìç÷áíéóìü üðùò ðñïáíáöÝñèçêå óôçí åíüôçôá "ÄéÜâñùóç ôïõ ïðëéóìïý ëüãù ôçò äñÜóçò ÷ëùñéüíôùí". Ôï ðñïößë ôçò äéåßóäõóçò ÷ëùñéüíôùí, óå äåßãìáôá áðü ôï óêõñüäåìá ôùí "åãêéâùôéóìÝíùí" äïêéìßùí, áêïëïõèåß ãåíéêþò ôçí áíáìåíüìåíç ìïñöÞ óýìöùíá ìå ôçí âéâëéïãñáößá, ìå áñ÷éêÜ õøçëÞ óõãêÝíôñùóç ÷ëùñéüíôùí óôçí åðéöÜíåéá ôïõ ÷Üëõâá (Ó÷Þìá 4).

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

Ó÷Þìá 5: Ðôþóç ìç÷áíéêþí éäéïôÞôùí ÷Üëõâá ïðëéóìïý ëüãù ôçò äéÜâñùóçò áðü ôçí äéåßóäõóç ÷ëùñéüíôùí

Ó÷Þìá 6: Åêôßìçóç ôçò ðôþóçò ôùí ìç÷áíéêþí éäéïôÞôùí ñÜâäïõ ïðëéóìïý ëüãù ôçò äéÜâñùóçò áðü ôçí äñÜóç ÷ëùñéüíôùí.

Áðåéêïíßæïíôáò ôçí ðôþóç ôùí éäéïôÞôùí áíôï÷Þò (åöåëêõóôéêÞ áíôï÷Þ Þ üñéï äéáññïÞò) ôùí äïêéìßùí ÷Üëõâá ëüãù ôçò äñÜóçò ÷ëùñéüíôùí, ìå ôï ðñïößë ôçò äéåßóäõóçò ôùí ÷ëùñéüíôùí, êáé ÷ñçóéìïðïéþíôáò ðñïóåããéóôéêÝò ìåèüäïõò óôáôéóôéêÞò áíÜëõóçò, öáßíåôáé üôé ç ðôþóç ôùí ìç÷áíéêþí éäéïôÞôùí (ÐÌÉ) ìðïñåß íá ïñéóôåß óõíáñôÞóåé ôçò óõãêÝíôñùóçò Cl- óôçí åîùôåñéêÞ åðéöÜíåéá ôïõ óêõñïäÝìáôïò (Cl-åðéöÜíåéá) êáé ôçò óõãêÝíôñùóçò Cl- óôçí åðéöÜíåéá ôïõ ÷Üëõâá (Cl-÷Üëõâá), ìå Üëëá ëüãéá ôçí êñßóéìç ôéìÞ ãéá ôçí Ýíáñîç ôçò äéÜâñùóçò (Ó÷Þìá 5), ùò: ÐÌÉ (%) = Y0 + A·Cl åðéöÜíåéá + B·Cl ÷Üëõâá -

-

(4)

¼ðïõ, Y0, A, B åßíáé óôáèåñÝò üðùò ðñïêýðôïõí áðü ôçí óôáôéóôéêÞ áíÜëõóç (Ðßíáêáò 4). Ïé åêôéìþìåíåò, ìå ôïí ðáñáðÜíù ôñüðï, ôéìÝò ìåßùóçò ìç÷áíéêþí éäéïôÞôùí óõó÷åôßæïíôáé óå Ýíáí áñêåôÜ

éêáíïðïéçôéêü âáèìü ìå ôéò áíôßóôïé÷åò ôéìÝò ðïõ õðïëïãßóôçêáí ìåôÜ áðü ôçí Ýêèåóç ôùí äïêéìßùí óå áëáôïíÝöùóç (Ó÷Þìá 6á). ÈÝôïíôáò êÜðïéá ôéìÞ ùò êñßóéìï ìÝãåèïò óõãêÝíôñùóçò ÷ëùñéüíôùí ãéá Ýíáñîç ôçò äéÜâñùóçò ôïõ ïðëéóìïý, ãéá äéáöïñåôéêÝò ôéìÝò óõãêÝíôñùóçò ÷ëùñéüíôùí óôçí åîùôåñéêÞ åðéöÜíåéá ôïõ óôïé÷åßïõ áðü ïðëéóìÝíï óêõñüäåìá, ìðïñåß íá åêôéìçèåß ç ðôþóç ôùí ìç÷áíéêþí éäéïôÞôùí ôçò ñÜâäïõ ïðëéóìïý ëüãù ôçò äñÜóçò ôùí ÷ëùñéüíôùí (Ó÷Þìá 6â). Ç åêôßìçóç ôùí áðïôåëåóìÜôùí áõôþí, áðáéôåß éäéáßôåñç ðñïóï÷Þ. Äéüôé ç áíáðôõ÷èåßóá ìåèïäïëïãßá, óôï÷åýåé óôï íá áíáãíùñßóåé ðéèáíÞ (êáé õðïãñáììßæåôáé ç ëÝîç "ðéèáíÞ") óõó÷Ýôéóç áíÜìåóá óôçí óõãêÝíôñùóç ÷ëùñéüíôùí ó'Ýíá äïìéêü óôïé÷åßï êáé óôçí áíôßóôïé÷ç ðôþóç ôùí ìç÷áíéêþí éäéïôÞôùí ôçò "åãêéâùôéóìÝíçò" ñÜâäïõ ïðëéóìïý. Ç åêôéìþìåíç áðü ôçí Åîßóùóç 4 ðôþóç ôçò áíôï÷Þò, áí êáé âáóßóôçêå óå óõíèÞêåò åñãáóôçñéáêÞò åðéôá÷õíüìåíçò äéÜÐßíáêáò 4: ÓõíôåëåóôÝò óôáôéóôéêÞò áíÜëõóçò ãéá ôçí åêôßìçóç ôçò ðôþóçò ôùí ìç÷áíéêþí éäéïôÞôùí äéáâñùìÝíùí ñÜâäùí ïðëéóìïý

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

81


82

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

Ó÷Þìá 7: Óõó÷Ýôéóç ôçò õðïâÜèìéóçò ìç÷áíéêþí éäéïôÞôùí ìå ôï ðñïößë ÷ëùñéüíôùí, äéáâñùìÝíùí äïìéêþí óôïé÷åßùí ïðëéóìÝíïõ óêõñïäÝìáôïò.

âñùóçò áëáôïíÝöùóçò, (Ó÷Þìá 7á), äåß÷íåé üôé õðÜñ÷åé ç äõíáôüôçôá, ìÝóù åíüò ìåãÜëïõ áñéèìïý ðåéñáìáôéêþí äåäïìÝíùí áðï êáôáíïìÝò ÷ëùñéüíôùí äéáâñùìÝíùí äïìéêþí óôïé÷åßùí êáé ìç÷áíéêþí éäéïôÞôùí "åãêéâùôéóìÝíùí" ñÜâäùí ïðëéóìïý, íá ðñïóåããéóôåß ç ó÷Ýóç áõôÞ ìáèçìáôéêÜ. ÉäáíéêÜ óôïõò õðïëïãéóìïýò èá ðñÝðåé íá åéóá÷èåß êáé ç åðßäñáóç ôïõ ÷ñüíïõ (Ó÷Þìá 7â). ÌåôñÞóåéò ôïõ ðñïößë äéåßóäõóçò ÷ëùñéüíôùí êáé ôçò ìåßùóçò ôùí ìç÷áíéêþí éäéïôÞôùí ôçò ñÜâäïõ ïðëéóìïý êáôáóêåõþí áðü ïðëéóìÝíï óêõñüäåìá, óå äéáöïñåôéêÝò ÷ñïíéêÝò óôéãìÝò, óå ðñáãìáôéêÝò óõíèÞêåò äéÜâñùóçò êáé ðáñÜëëçëá óå éóïäýíáìåò (áðü ôçí ðëåõñÜ ôùí õëéêþí êáé ôùí óõíèçêþí äéÜâñùóçò) óõíèÞêåò åñãáóôçñéáêÞò äéÜâñùóçò, èá áðïôåëÝóïõí ôçí âÜóç ãéá ìßá áíÜëõóç ìå ìåãáëýôåñï óõíôåëåóôÞ âáñýôçôáò õðïëïãéóìïý ôïõ êñßóéìïõ ÷ñüíïõ ðáñÝìâáóçò ôïõ ìåëåôçôÞ ìç÷áíéêïý. Ç áíáãíþñéóç ôçò âëÜâçò äéÜâñùóçò (÷ëùñéüíôá Þ åíáíèñÜêùóç) óõíäõáóìÝíç ìå ôçí Ýãêáéñç åðÝìâáóç, åßíáé äõíáôüí íá áìâëýíïõí ôéò áñíçôéêÝò óõíÝðåéåò ôçò äéÜâñùóçò ëüãù ôçò äéåßóäõóçò ÷ëùñéüíôùí óå Ýíá äïìéêü óôïé÷åßï áñ÷éêÜ, êáé ìåôÜ áðü êáéñü ðéèáíüí óå ìßá ïëüêëçñç êáôáóêåõÞ áðü ïðëéóìÝíï óêõñüäåìá.

ÓÕÌÐÅÑÁÓÌÁÔÁ Áí êáé ôï èÝìá ôçò äéÜâñùóçò ôïõ ïðëéóìïý ëüãù ôçò äñÜóçò ôùí ÷ëùñéüíôùí Ý÷åé ìåëåôçèåß áñêåôÜ, åßíáé áêüìá äýóêïëï ãéá ôïí ìåëåôçôÞ ìç÷áíéêü íá ðñïâåß óå ìßá áîéüðéóôç áîéïëüãçóç ôçò äïìéêÞò áêåñáéüôçôáò ôùí êáôá-

84

óêåõþí áðü ïðëéóìÝíï óêõñüäåìá ëüãù ôùí áñíçôéêþí óõíåðåéþí ôçò äéÜâñùóçò. Óôçí ðáñïýóá åñãáóßá, ãßíåôáé ðñïóðÜèåéá áíÜðôõîçò ìßáò ìåèüäïõ åìðåéñéêÞò áîéïëüãçóçò - åýêïëçò óôçí ÷ñÞóç ôçò êáé ðáñÜëëçëá ïéêïíïìéêÞò êáé áîéüðéóôçò - ôùí åðéðôþóåùí áðü ôçí äñÜóç ôùí ÷ëùñéüíôùí óôçí äïìéêÞ áêåñáéüôçôá êáôáóêåõþí ïðëéóìÝíïõ óêõñïäÝìáôïò. ÐáñïõóéÜóôçêáí êáé áíáëýèçêáí ôá áðïôåëÝóìáôá áðþëåéáò ìÜæáò êáé ìç÷áíéêþí éäéïôÞôùí ñÜâäùí ïðëéóìïý, "ãõìíþí" êáé "åãêéâùôéóìÝíùí" óå óêõñüäåìá, êÜôù áðü åñãáóôçñéáêÝò óõíèÞêåò Ýêèåóçò óå åðéôá÷õíüìåíç äéÜâñùóç ìå áëáôïíÝöùóç. Ïé êáôáíïìÝò äéåßóäõóçò ÷ëùñéüíôùí áíáëýèçêáí êáé Ýãéíå ìßá ðñïóðÜèåéá óõó÷ÝôéóÞò ôïõò ìå ôçí ðáñáôçñïýìåíç ìåßùóç ôùí ìç÷áíéêþí éäéïôÞôùí. ÓõãêåêñéìÝíá âñÝèçêå üôé: • Ïé ìç÷áíéêÝò éäéüôçôåò ôùí "åãêéâùôéóìÝíùí óôï óêõñüäåìá äïêéìßùí ÷Üëõâá, Ýðåóáí êÜôù áðü ôá üñéá ðïõ èÝôåé ï ÊÔ× 2008 ãéá ó÷åôéêÜ ìéêñÝò ôéìÝò áðþëåéåò ìÜæáò ëüãù äéÜâñùóçò. • Ç åðéêÜëõøç óêõñïäÝìáôïò åíþ ãåíéêÜ èåùñåßôáé üôé ðñïóôáôåýåé ôïí ÷Üëõâá, äéáðéóôþèçêå üôé ôïõ ðñïóäßäåé óçìáíôéêÞ ìåßùóç ôçò áíôï÷Þò ôïõ óå óýãêñéóç ìå ãõìíÜ äïêßìéá. • Ç êáôáíïìÞ äéåßóäõóçò ÷ëùñéüíôùí óôá "åãêéâùôéóìÝíá" äïêßìéá åêôéèÝìåíá óôçí áëáôïíÝöùóç áêïëïõèåß ôçí áíáìåíüìåíç ìïñöÞ óýìöùíá ìå ôçí âéâëéïãñáößá, ìå áñ÷éêÜ õøçëÞ óõãêÝíôñùóç ÷ëùñéüíôùí óôçí åîùôåñéêÞ åðéöÜíåéá ôïõ óêõñïäÝìáôïò. • Ç áðïìÝíïõóá áíôï÷Þ (åöåëêõóôéêÞ áíôï÷Þ Þ üñéï äéáññïÞò) ôùí "åãêéâùôéóìÝíùí" äïêéìßùí ÷Üëõâá ðïõ

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

õðïâÜëëïíôáé åñãáóôçñéáêÜ óå äéÜâñùóç ìå áëáôïíÝöùóç, ìðïñåß íá óõó÷åôéóèåß ìáèçìáôéêÜ ìå ôçí êáôáíïìÞ äéåßóäõóçò ôùí ÷ëùñéüíôùí. • Ç ðïóïóôéáßá ðôþóç ôùí ìç÷áíéêþí éäéïôÞôùí ìðïñåß íá ïñéóôåß óõíáñôÞóåé ôçò óõãêÝíôñùóçò Cl- óôçí åîùôåñéêÞ åðéöÜíåéá ôïõ óêõñïäÝìáôïò (Cl-åðéöÜíåéá) êáé ôçò óõãêÝíôñùóçò Cl- óôçí åðéöÜíåéá ôïõ ÷Üëõâá (Cl-÷Üëõâá), ìå Üëëá ëüãéá ôçí êñßóéìç ôéìÞ ãéá ôçí Ýíáñîç ôçò äéÜâñùóçò.

Ôá áðïôåëÝóìáôá õðïäçëþíïõí üôé, áí êáé ïé óõó÷åôéóìïß Ýãéíáí êÜôù áðü åñãáóôçñéáêÝò óõíèÞêåò, ùóôüóï, ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôá áðïôåëÝóìáôá óõãêÝíôñùóçò áðü ôçí äéåßóäõóç ÷ëùñéüíôùí êáé áíôßóôïé÷åò ìç÷áíéêÝò éäéüôçôåò ôùí ñÜâäùí ïðëéóìïý áðü õðÜñ÷ïõóåò êáôáóêåõÝò ÏÓ, ç ìÝèïäïò áõôÞ ìðïñåß íá áðïôåëÝóåé ôçí âÜóç ãéá ðåñáéôÝñù ãåíéêüôåñåò óõó÷åôßóåéò.

ÁÍÁÖÏÑÅÓ Apostolopoulos, C.A. & Papadakis, V.G., "Mechanical behavior of reinforcement stirrups BSt 500s at corrosive environment". Journal of Materials Engineering and Performance, Vol 16, (2007) 236 Apostolopoulos, C.A. & Papadakis, V.G., "Consequences of Steel Corrosion on the Ductility Properties of Reinforcement Bar". Construction and Building Materials, Vol 22, (2008) 2316 Borgard, B., Warren, C., Somayaji, R. & Heidersbach, R., "Mechanisms of corrosion of steel in concrete" ASTM STP 1065, Philadelphia, (1990) Cairns, J., Plizzari, G.A., Du, Y., Law, D.W. & Franzoni, C., "Mechanical properties of corrosion-damaged reinforcement". ACI Mater J, Vol 102, (2005) 256 Capozucca, R., "Damage to reinforcement concrete due to reinforcement corrosion", Constr. Build. Mater, Vol 9, (1995) 295 CEB Durable concrete structures, CEB Design Guide Bulletin d' Information No. 182, Lausanne (1989) Fang, C., Lungren, K., Chen, L. & Zhu, C., "Corrosion influence on bond in reinforced concrete", Cem. Concr. Res, Vol 34, (2004) 2159. Holm, J. & Geiker, M., "Durability of Concrete, G.M. Idorn Intern. Symp", ACI SP-131, Detroit (1992) Liu, Y. & Weyers, R.E., "Modeling the time-to-corrosion cracking in chloride contaminated reinforced concrete structures". ACI Mat. J, Vol 95, (1998) 675 Matsushima, M., Tsutsumi, T., Seki, H. & Matsui, K., "Corrosion rate of reinforcement in concrete due to chloride attack", Intern. Congress: Concrete in the Service of Mankind, Dundee 1996. In Concrete Repair, Rehabilitation and Protection, Edited by R.K. Dhir and M.R. Jones, E. & F.N. SPON, London (1996) 238 Morinaga, S., "Prediction of service lives of reinforced concrete buildings based on corrosion rate of reinforcing steel", in Proceedings of the 5th International Conference on Durability of Building Materials and Components, Brighton, U. K., November (1990) 5-16

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

Neville, A.M., "Properties of concrete", Longman, Essex (1995á) Neville, A., "Chloride attack of reinforced concrete: An overview". Materials and Structures, Vol 28, (1995b) 63 Papadakis, V.G., Fardis, M.N. & Vayenas, C.G., "Physicochemical processes and mathematical modeling of concrete chlorination". Chem Engng Sci, Vol 51, (1996a) 505 Papadakis, V.G., Roumeliotis, A.P., Fardis, M.N. & Vayenas, C.G., "Mathematical modeling of chloride effect on concrete durability and protection measures" in Proceeedings of the International Congress: Concrete in the Service of Mankind, Concrete Repair, Rehabilitation and Protection, Dundee, Scotland, E. & F.N. SPON, June (1996b) 165-174 Papadakis, V.G., "Supplementary cementing caterials in concrete- Activity, durability, and planning. Final Report to European Commission, Project No. ERBFMBICT961387", Danish Technological Institute, Taastrup, January (1999) Papadakis, V.G., "Effect of supplementary cementing materials on concrete resistance against carbonation and chloride ingress". Cem Concr Res, Vol 30, (2000) 291 Pereira, C.J., & Hegedus, L.L., "Diffusion and reaction of chloride ions in porous concrete", in Proceedings of the 8th International Symposium of Chemical Reaction Engineering, Edinburgh, Scotland (1984) Richardson, M.G., "Fundamentals of durable reinforced concrete", Spon Press, London (2002) Seki, H. & Oya, T., "Estimation of service life on concrete bridge", International Congress: Concrete in the Service of Mankind, Dundee 1996. In Concrete for Infrastructure and Utilities, Edited by R.K. Dhir and N.A. Henderson, E. & F.N. SPON, London (1996) 75 Thompson, N.G. & Lankard, D.R., "Improved Concretes for Corrosion Resistance", Report No. FHWA-RD-96-207 , US Department of Transportation, Federal Highway Administration, Georgtown Pike, McLean VA (1997) Tuutti, K., "Corrosion of Steel in Concrete", Swedish Cem. and Concr. Res. Inst., Fo 4, Stockholm (1982)

85


ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

ÃÁËÁÍÏÓ ÁÅ - ÄÏÌÉÊÁ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ Ç åôáéñåßá ÃÁËÁÍÏÓ éäñýèçêå ôï 1976 ìå Ýäñá ôïí Âüëï êáé áíôéêåßìåíï ôçò ôçí êáôáóêåõÞ äéáöüñùí ôýðùí ìç÷áíçìÜôùí åðåîåñãáóßáò ïéêïäïìéêïý ÷Üëõâá. Ç äçìéïõñãéêÞ ôçò ðïñåßá, ç óõíå÷Þò åîÝëéîç ôçò êáé ôá êáéíïôüìá ðñïúüíôá ôçò, ôçí êáèéóôïýí éêáíÞ óôï íá áíôáðïêñßíåôáé èåôéêüôåñá êáé áðïöáóéóôéêüôåñá óôéò áðáéôÞóåéò ôçò ôå÷íïëïãéêÜ áíáðôõóóüìåíçò åðï÷Þò.

Ôá ìç÷áíÞìáôá ðïõ ðáñÜãåé äéáöÝñïõí áíÜëïãá ìå ôéò áíÜãêåò êáé ôéò áðáéôÞóåéò ôùí ðåëáôþí ôçò êáé ç ôåëéêÞ óýíèåóç áõôþí, åßíáé áðïôÝëåóìá ðïëëÞò óêÝøçò, óõæÞôçóçò êáé ðïëëþí äïêéìþí. Âáóéæüìåíá óôç óýã÷ñïíç ôå÷íïëïãßá, ôá ðåñéóóüôåñá áðü áõôÜ öÝñïõí çëåêôñïíéêü õðïëïãéóôÞ êáé ëïãéóìéêü. Óå óýíôïìç ðåñéãñáöÞ, ç ÃÁËÁÍÏÓ êáôáóêåõÜæåé ìç÷áíÞìáôá åõèõãñÜììéóçò, êÜìøçò , êïðÞò ôïõ óéäÞñïõ ìðåôüí, óõëëïãÞò ôùí äéáìïñöùìÝíùí ðñïúüíôùí, êáèþò êáé êïðÞò êáé äéáìüñöùóçò ðëÝãìáôïò. Óôá ðëáßóéá ôçò äñáóôçñéüôçôáò ôçò äéáôçñåß áíôéðñïóþðïõò óå üëç ôçí ÅëëÜäá êáèþò êáé óå äéÜöïñåò ÷þñåò ÅõñùðáúêÝò êáé ìç. Ôï Üñéóôá åîåéäéêåõìÝíï ðñïóùðéêü êáèþò êáé ïé óõíåñãÜôåò ôçò, åîáóöáëßæïõí ôçí ðáñï÷Þ åðáñêïýò ôå÷íéêÞò õðïóôÞñéîçò.

86

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

ÌÏÓ×ÏÐÏÕËÏÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ & ÍÉÊÏËÁÏÓ

Ç åôáéñßá ìáò éäñýèçêå ôï 1972 áðü ôïí ÌÏÓ×ÏÐÏÕËÏ Í. ÊÙÍ/ÍÏ Åñãïäçãü Ìç÷áíïëüãï Ì.Ô.Ó. ìå Ýäñá ôç Èåóóáëïíßêç êáé áíôéêåßìåíï ôá ìç÷áíÞìáôá êáé åñãáëåßá ÓéäÞñïõ-Ìðåôüí. Ç ôå÷íïãíùóßá êáé ç åìðåéñßá ìáò óôá ìç÷áíÞìáôá ÓéäÞñïõ - Ìðåôüí ðáñÝ÷åé ôçí äõíáôüôçôá óôïõò ðåëÜôåò ìáò, íá áðïëáìâÜíïõí êáé ðïéüôçôá êáé ôéò êáëýôåñåò ôéìÝò, êáèþò åßíáé äéáóöáëéóìÝíç áðü ôçí äéåèíÞ ðéóôïðïßçóç C.E. Ùò áðïêëåéóôéêÞ åéóáãùãåßò êáé äéáíïìåßò ôùí ìç÷áíçìÜôùí G.M.S êáèþò êáé ùò áðïêëåéóôéêïß ÓõíåñãÜôåò ôçò åôáéñßáò "ÅÕÑÙÊÁÌÐÔÉÊÇ" óôï ÷þñï ôçò Â. ÅëëÜäïò Ý÷ïõìå ôçí äõíáôüôçôá íá ðñïóöÝñïõìå üëç ôç ãêÜìá ìç÷áíþí åðåîåñãáóßáò ÓéäÞñïõ - Ìðåôüí. Ìå ôçí áíùôÝñù áíáöåñüìåíç åìðåéñßá ìáò åßíáé ÷ñÞóéìï íá ìáò åìðéóôåõôåßôå ôçí üðïéá åðÝíäõóç óáò.Ôá ìç÷áíÞìáôá ðïõ äéáèÝôç ç åôáéñßá ìáò åßíáé: 1) ÓôñÜíôæá äéáìüñöùóçò ðëåãìÜôùí (ìáíäýá) Ýùò êáé Ö12, êáôáóêåõáóìÝíç áðü õøçëÞò ðïéüôçôáò õëéêÜ (ð.÷. çëåêôñïâáëâßäåò REXTON, çëåêôñïëïãéêüò ðßíáêáò TELE-

88

MEKANIC). ÄéáèÝôåé 3 õäñáõëéêÝò ìðïõêÜëåò äéðëÞò åíÝñãåéáò, êáé åéäéêÞ óôñüöéããá ãéá ôçí áõîïìåßùóç ôçò ôá÷ýôçôáò ðïõ åðéèõìåß ï ÷åéñéóôÞò. Åý÷ñçóôç ëåéôïõñãßá áðü çëåêôñéêü ðßíáêá ìå 3 åðéëïãÝò (45, 90,180 ìïßñåò) êáé ðïäïäéáêüðôç, åëåã÷üìåíá áðü çëåêôñïíéêÞ ðëáêÝôá. 2) Øáëßäéá ìå ðïëý ìåãÜëç äõíáôüôçôá êïðÞò ìå äéðëÜ ÷åéñéóôÞñéá óôï ðüäé êáé óôï ÷Ýñé: Á) Ôýðïò Ì 36 äõíáôüôçôá êïðÞò: 2ôåì. Ö24, 3ôåì Ö18, 4ôåì. Ö16. Â) Ôýðïò Ì 55 äõíáôüôçôá êïðÞò: 1ôåì. Ö50, 3ôåì Ö 24, 4ôåì Ö 20. 3) Êïõñâáäüñïé ìå åêðëçêôéêÝò äõíáôüôçôåò êÜìøçò áðü Ö 8 Ýùò Ö 50 Á) Ôýðïò F25/2 äõíáôüôçôá êÜìøçò Ýùò Ö 25 ìå 2 ôá÷ýôçôåò åëåã÷üìåíïò áðü çëåêôñïíéêÞ ðëáêÝôá, åéäéêüò ãéá ôóÝñêéá, ìå äéðëÜ ÷åéñéóôÞñéá ìå óýóôçìá ÓÔÏÐ, ÁÍÁÐÏÄÁ, åëåã÷üìåíï. Â) Ôýðïò BS 36 äõíáôüôçôá êÜìøçò Ýùò Ö 36 Þ (3ôåì. Ö20) Ýíá ìç÷Üíçìá ìå ðïëëÝò äõíáôüôçôåò ìå ðÜñá ðïëëÜ

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

åîáñôÞìáôá. Ìßá áðü ôçò ðïëëÝò äõíáôüôçôåò ôïõ åßíáé íá âãÜæåé äéðëü óðÜóéìï (ãéá ôá ìðáëêüíéá ) ìå ìßá êßíçóç ìüíï. ¼ðùò åðßóçò íá åñãáóèåß ãéá ôçí ðáñáãùãÞ óôñüããõëçò äéáìüñöùóçò ìå Ýîôñá ìç÷áíéóìü ðïõ ôïðïèåôåßôå óôï ìç÷Üíçìá. à ) Ôýðïò BSD 50 äõíáôüôçôá êÜìøçò Ýùò Ö 50 Þ (2ôåì. Ö28) ðëÞñçò áõôüìáôï ìç÷Üíçìá ìå ïèüíç áöÞò êáé äõíáôüôçôá 10 ìíÞìåò ìå 10 äéáöïñåôéêÝò ãùíßåò. ¸÷åé üëåò ôéò äõíáôüôçôåò ôïõ BS 36. 4) Óðõñáäüñïò - Ôïîáäüñïò ìå äõíáôüôçôá áðü Ö8 Ýùò Ö26, êßíçóç äåîéÜ - áñéóôåñÜ, áñãÜ - ãñÞãïñá, âÞìá âÞìá Þ áõôüìáôá, ï ïðïßïò äéáèÝôåé êáé ìåæïýñá ãéá ôçí åõêïëüôåñç ëåéôïõñãßá. 5) ÄéáèÝôïõìå åéäéêÜ ñáïõëïêáâáëÝôá, ôá ïðïßá ôïðïèåôïýíôáé åìðñüò áðü ôï øáëßäé, ãéá ôçí ðïëý åýêïëç êýëéóç ôïõ óéäÞñïõ êáé ôçí ãñçãïñüôåñç êïðÞ ôïõ. Åðßóçò õðÜñ÷åé ç äõíáôüôçôá ôïðïèÝôçóçò ìåæïýñáò ìå ñÜïõëá êáé äéáäñüìïõò õðïäï÷Þò, ìåôÜ ôï øáëßäé, ãéá ôçí ìÝôñçóç ôïõ óéäÞñïõ áëëÜ êáé ôçí áðïèÞêåõóç ôïõ ìåôÜ ôï êüøéìï. 6) ÄéáèÝôïõìå êáé ðÜãêïõò åñãáóßáò ìå ôñåéò óåéñÝò

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

ñÜïõëá, ç ïðïßïé ôïðïèåôïýíôáé ðñéí êáé ìåôÜ ôïõ êïõñâáäüñïõ, ãéá ôçí åõêïëüôåñç êáé ãñçãïñüôåñç åðåîåñãáóßá ôïõ óéäÞñïõ. 7) ¼ëá ôá ìéêñïåñãáëåßá ðïõ ÷ñåéÜæåôáé ç ìÜíäñá êáé ï óéäåñÜò èá ôá âñåßôå óôçí åôáéñßá ìáò (ð.÷. ÷åéñïøÜëéäá, êëåéäéÜ, óðÜóôñåò, áíôáëëáêôéêÜ ìá÷áßñéá çëåêôñéêþí øáëéäéþí ãéá üëïõò ôïõò ôýðïõò. ¸÷ïõìå ôçí äõíáôüôçôá íá óáò ðñïóöÝñïõìå êáé õðåñáõôüìáôá ìç÷áíÞìáôá åðåîåñãáóßáò óéäÞñïõ ãéá ðïëý ìåãÜëåò ðáñáãùãÝò ð.÷. Ìç÷áíÞ ÌÝôñçóçò êáé ÊïðÞò, Áõôüìáôåò Ôóåñêïìç÷áíÝò, Ìç÷áíÝò ÐáñáãùãÞò ÐëåãìÜôùí, Ìç÷áíÞ ÊáôáóêåõÞò Êïëüíáò (êïëïíïðïéüò), Ìç÷áíÝò ðáñáãùãÞò ÓðéñÜë (Óôñïããõëïý áëëÜ êáé ÔåôñÜãùíïõ), Ìç÷áíÞ Áõôüìáôçò ÊïðÞò ÌÝôñçóçò êáé Äéáìüñöùóçò, áðü ôçí "ÅÕÑÙÊÁÌÐÔÉÊÇ" åôáéñßá ðïõ óõíåñãáæüìáóôå êáé ç ïðïßá åßíáé ç ðéï áîéüðéóôç óôï ÷þñï áõôü. Óå üëá ìáò ôá ìç÷áíÞìáôá äßäåôáé åããýçóç êáëÞò ëåéôïõñãßáò. ÐëÞñçò ãêÜìá áíôáëëáêôéêþí êáé óÝñâéò.

89


Η A.B.CON. δραστηριοποιείται στο χώρο του οικοδομικού χάλυβα και της προκατασκευής σκυροδέματος, προσφέροντας μία σειρά προϊόντων όπως: • Μηχανήματα επεξεργασίας οικοδομικού χάλυβα • Μηχανές κατασκευής ειδικού οπλισμού (πάσσαλοι, τούνελ κ.α.) • Μηχανές παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος • Μηχανές παραγωγής hollow core τοίχων και πλακών • Ειδικό λογισμικό και προγράμματα οργάνωσης παραγωγής • Συστήματα ποιοτικού ελέγχου με χρήση τεχνολογίας laser Σκοπός της εταιρείας είναι η προώθηση καινοτόμων και προηγμένων τεχνολογικά προϊόντων, η χρήση των οποίων συνεπάγεται την βελτιστοποίηση της παραγωγικής δυνατότητας των μονάδων του κλάδου. Στο πλαίσιο αυτό, η A.B.CON. εκπροσωπεί στην Ελλάδα και την Κύπρο εταιρείες του αντικειμένου, είτε με την μορφή αποκλειστικών αντιπροσωπειών, είτε με στρατηγικών συνεργασιών.

Η A.B.CON. είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Ιταλικής SCHNELL S.p.a. στην Ελλάδα, έχοντας αναλάβει τις πωλήσεις μηχανών, ανταλλακτικών και αναλώσιμων, καθώς και την πλήρη τεχνική κάλυψη, η οποία συμπεριλαμβάνει την εγκατάσταση, συντήρηση και service των μηχανημάτων. Η Schnell, με τέσσερα εργοστάσια παραγωγής μηχανημάτων επεξεργασίας χάλυβα σε όλο τον κόσμο, θεωρείται ο ηγέτης του χώρου, παρέχοντας την πληρέστερη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. Με κύριο γνώμονα την κορυφαία ποιότητα και αξιοπιστία των κατασκευών της, καθώς και την προσήλωσή της στη διαρκή έρευνα, εξελίσσει συνεχώς νέα μηχανήματα, όπως: • Οχήματα κοπής • Αυτόματοι τσερκαδόροι (robot) • Μηχανές συγκόλλησης συνδετήρων • Μηχανές κατασκευής δομικού πλέγματος ειδικών διαστάσεων. • Μηχανές κατασκευής προκατασκευασμένων κολόνων και δοκαριών σε όλες τις διατομές σε μορφή σπείρας (Παρουσίαση 01/2010) • Αυτόματες μηχανές πολλαπλών λειτουργιών (κοπή, κάμψη, τσερκαδόρος) • Προγράμματα ελέγχου παραγωγής και έκδοσης στατιστικών στοιχείων. • Βοηθητικός εξοπλισμός

Στον τομέα της προκατασκευής σκυροδέματος, η A.B.CON. αντιπροσωπεύει αποκλειστικά για την Ελλάδα και την Κύπρο τη Γερμανική WECKENMANN, εταιρεία σχεδιασμού κατασκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος (μονοί, διπλοί τοίχοι, πρόπλακες κ.α.), καθώς και μίας σειράς μεμονωμένων μηχανών όπως:

• Διανομέας σκυροδέματος • Καλούπια σε κάθε διάσταση και για κάθε χρήση (κολόνες, πλάκες, ζευκτά κ.α.) • Δονητικές πλάκες • Μηχανές λείανσης σκυροδέματος • Πλήρης σειρά τυποποιημένων ή εξειδικευμένων προφίλ και διαστάσεων μαγνητών και διαχωριστικών δοκών, καθώς και βοηθητικών εξαρτημάτων.


ËÏÃÉÓÌÉÊÏ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÁÐÏ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

ÁíÜðôõîç ëïãéóìéêïý ãéá õðïëïãéóìü äéÜñêåéáò æùÞò êáôáóêåõþí áðü óêõñüäåìá Å. Ã. ÐáðáäÜêçò, Äñ. ×çìéêüò Ìç÷áíéêüò, Å.Ã. ÐáðáäÜêçò & ÓõíåñãÜôåò - Ôå÷íïëïãßá & Áíèåêôéêüôçôá Êáôáóêåõþí, Åðéóôçìïíéêü ÐÜñêï Ðáôñþí Á.Å. Ì. Ð. Åõóôáèßïõ, Ìç÷. ÐëçñïöïñéêÞò, M.Sc., Å.Ã. ÐáðáäÜêçò & ÓõíåñãÜôåò - Ôå÷íïëïãßá & Áíèåêôéêüôçôá Êáôáóêåõþí, Åðéóôçìïíéêü ÐÜñêï Ðáôñþí Á.Å. ËÝîåéò-ÊëåéäéÜ: Áíèåêôéêüôçôá, ÄéÜñêåéá æùÞò, Ëïãéóìéêü, Õðïëïãéóìüò, Óêõñüäåìá, Ó÷åäéáóìüò.

ÐÅÑÉËÇØÇ Ç öèïñÜ ôïõ óêõñïäÝìáôïò ìå ôïí ÷ñüíï åßíáé ôï áðïôÝëåóìá äéáöüñùí ìç÷áíéêþí, öõóéêþí, ÷çìéêþí Þ âéïëïãéêþí äéåñãáóéþí, ìå ôçí äéÜâñùóç ôïõ ïðëéóìïý íá áðïôåëåß ôï ðéï óïâáñü ðñüâëçìá áíèåêôéêüôçôáò ôùí êáôáóêåõþí áðü ïðëéóìÝíï óêõñüäåìá. Ôá ôåëåõôáßá 50 ÷ñüíéá, Ý÷åé äáðáíçèåß ìéá ôåñÜóôéá ðñïóðÜèåéá áðü ôçí äéåèíÞ åðéóôçìïíéêÞ êïéíüôçôá óå åñãáóôçñéáêÝò Ýñåõíåò êáé ðåéñáìáôéêÝò ìåëÝôåò ðåäßïõ óå èÝìáôá áíèåêôéêüôçôáò óêõñïäÝìáôïò. Ôá áðïôåëÝóìáôá áõôÞò ôçò Ýñåõíáò åßíáé áêüìá åßôå åõñÝùò äéáóêïñðéóìÝíá óôá åðéóôçìïíéêÜ ðåñéïäéêÜ åßôå áíáöÝñïíôáé ìå óõíôïìßá áðü ôá äéÜöïñá åîåéäéêåõìÝíá âéâëßá. ÅðéðëÝïí, ïé èåùñçôéêÝò ðñïóåããßóåéò ôùí ìç÷áíéóìþí öèïñÜò ìå ÷áñáêôÞñá ðñüâëåøçò ðåñéïñßæïíôáé óå ìåñéêÜ ðïëýðëïêá ìáèçìáôéêÜ ìïíôÝëá, ãé' áõôü êáé äåí âñßóêïõí ìåãÜëç åöáñìïãÞ óôçí ðñÜîç. ¸íá óçìáíôéêü âÞìá ðñïüäïõ åßíáé ç áíÜðôõîç åíüò ëïãéóìéêïý ãéá õðïëïãéóìü ôçò äéÜñêåéáò æùÞò óêõñïäÝìáôïò, ðïõ íá âáóßæåôáé óôá ðëÝïí áîéüðéóôá ìáèçìáôéêÜ ìïíôÝëá êáé íá åíéó÷ýåôáé áðü áñêåôÜ ðåéñáìáôéêÜ äåäïìÝíá. Ìéá ôÝôïéá ðñïóðÜèåéá ðáñïõóéÜæåôáé óôçí ðáñïýóá åñãáóßá. Ç åñãáóßá ðïõ ðáñïõóéÜæåôáé åäþ åßíáé óå ðëÞñç óõìöùíßá ìå ôá äýï íÝá âáóéêÜ ÅõñùðáúêÜ Ðñüôõðá ãéá ôï ôóéìÝíôï: EN197 êáé ôï óêõñüäåìá: EN206.

1 ÂÁÓÉÊÏÉ ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÉ ÖÈÏÑÁÓ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁÔÏÓ Óôçí ÅëëÜäá ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá ðáñáôçñïýíôáé Ýíôïíá ðñïâëÞìáôá ìç éêáíïðïéçôéêÞò áíèåêôéêüôçôáò (ãÞñáíóçò) ôùí êáôáóêåõþí, ìå ôçí äéÜâñùóç ôïõ ïðëéóìïý íá áíáäåéêíýåôáé ùò ôï óçìáíôéêüôåñï ðñüâëçìá óôéò êáôáóêåõÝò áðü ïðëéóìÝíï óêõñüäåìá. Áõôü Ý÷åé óáí áðïôÝëåóìá ü÷é ìüíïí óçìáíôéêü ïéêïíïìéêü êüóôïò, åðåéäÞ ôï êüóôïò åðéóêåõþí åßíáé ó÷åäüí ßóï ìå ôï êüóôïò ìéáò íÝáò êáôáóêåõÞò, áëëÜ êáé óçìáíôéêÝò åðéðôþóåéò óôçí áóöÜëåéá ôçò êáôáóêåõÞò Ýíáíôé åðéâáëëüìåíùí äñÜóåùí, üðùò ï óåéóìüò. Ï ôýðïò êáé ï ñõèìüò ôùí äéåñãáóéþí öèïñÜò ôïõ óêõñïäÝìáôïò êáé ôïõ ïðëéóìïý ôïõ êáèïñßæåé ôçí áíôßóôáóç ôùí õëéêþí, ôùí óôïé÷åßùí êáé ôùí ôìçìÜôùí ðïõ óõíèÝôïõí ôçí êáôáóêåõÞ. Áõôü áíáêëÜôáé óôçí áóöÜëåéá, ôçí ëåéôïõñãéêüôçôá êáé ôçí

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

åìöÜíéóç ôçò êáôáóêåõÞò, äçëáäÞ óôçí åðéôåëåóôéêüôçôÜ ôçò (performance). Ùò äéÜñêåéá ÷ñÞóéìçò æùÞò (Þ ëåéôïõñãéêÞ æùÞ Þ áðëþò äéÜñêåéá æùÞò, working life, service lifetime) ìéáò êáôáóêåõÞò ïñßæåôáé ç ðåñßïäïò ôïõ ÷ñüíïõ ìÝóá óôçí ïðïßá ç åðéôåëåóôéêüôçôá ôçò êáôáóêåõÞò äéáôçñåßôáé óå Ýíá áðïäåêôü, óýìöùíá ìå ðñïäéáãñáöÝò åðßðåäï, áêïëïõèþíôáò Ýíá êáíïíéêü ðñüãñáììá óõíôÞñçóçò. Ìéá åðéèõìçôÞ äéÜñêåéá æùÞò ìðïñåß íá åðéôåõ÷èåß åßôå ëüãù êáëÞò áñ÷éêÞò ðïéüôçôáò êáôáóêåõÞò åßôå ëüãù óõíå÷þí óïâáñþí åðéóêåõþí ìéáò êáêÞò áñ÷éêÞò ðïéüôçôáò êáôáóêåõÞò (Ó÷. 1). Áíôéêåßìåíï ôïõ Üñèñïõ áõôïý åßíáé ç ðáñï÷Þ ðëçñïöïñéþí óå èÝìáôá ðñïóïìïßùóçò ôùí ìç÷áíéóìþí öèïñÜò êáé ðïóïôéêÞò åêôßìçóçò ôçò äéÜñêåéáò æùÞò ôùí êáôáóêåõþí áðü óêõñüäåìá. Ùò áíèåêôéêüôçôá (durability) ìéáò êáôáóêåõÞò óå äéÜñêåéá

95


ËÏÃÉÓÌÉÊÏ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÁÐÏ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

ïñßæåôáé ç éêáíüôçôá ôçò íá áíôéóôÝêåôáé óå ðåñéâáëëïíôéêÝò åðéäñÜóåéò ÷ùñßò ç åðéôåëåóôéêüôçôÜ ôçò íá õðï÷ùñåß êÜôù áðü Ýíá åëÜ÷éóôá áðïäåêôü üñéï. Ôñåéò êýñéïé ðáñÜãïíôåò êáèïñßæïõí ôçí áíèåêôéêüôçôá ôïõ óêõñïäÝìáôïò óôïí ÷ñüíï: ç óýíèåóç óêõñïäÝìáôïò (ðïéüôçôá êáé ó÷åôéêÞ ðïóüôçôá ôùí óõóôáôéêþí ôïõ óêõñïäÝìáôïò), ï ó÷åäéáóìüò, ç õëïðïßçóç êáé ç óõíôÞñçóç ôçò êáôáóêåõÞò êáé ïé ðåñéâáëëïíôéêÝò óõíèÞêåò óôéò ïðïßåò åêôßèåôáé. Ùò öèïñÜ (deterioration) ìéáò êáôáóêåõÞò óôïí ÷ñüíï ïñßæåôáé êÜèå áðþëåéá åðéôåëåóôéêüôçôáò êáé åßíáé áðïôÝëåóìá äéáöüñùí ðåñéâáëëïíôéêþí äñÜóåùí: ìç÷áíéêþí, öõóéêþí, ÷çìéêþí êáé âéï÷çìéêþí äéåñãáóéþí. Ôï ôåëéêü áðïôÝëåóìá üëùí áõôþí ôùí ìç÷áíéóìþí åßíáé óõíÞèùò ñçãìÜôùóç Þ/êáé äéÜâñùóç ôïõ óêõñïäÝìáôïò [1-5]. Óôéò ìç÷áíéêÝò äéåñãáóßåò ðïõ ðñïêáëïýí ñçãìÜôùóç ðåñéëáìâÜíïíôáé ç áñ÷éêÞ óõóôïëÞ, ç áñ÷éêÞ êáèßæçóç, ç Üìåóç öüñôéóç êáé ïé åðéâáëëüìåíåò ðáñáìïñöþóåéò. Ç ìç÷áíéêÞ áðüîåóç Þ óðçëáßùóç ðñïêáëåß äéÜâñùóç ôïõ óêõñïäÝìáôïò. Óôéò öõóéêÝò äéåñãáóßåò ðïõ ðñïêáëïýí ñçãìÜôùóç ðåñéëáìâÜíïíôáé ïé èåñìïêñáóéáêÝò äéáöïñÝò, ç óõóôïëÞ îÞñáíóçò, êáé ç åðßäñáóç ôïõ ðáãåôïý. Ïé ÷çìéêÝò äéåñãáóßåò ðïõ ðñïêáëïýí öèïñÜ ôïõ óêõñïäÝìáôïò äéáêñßíïíôáé óå äýï êáôçãïñßåò, óå áõôÝò ðïõ åðéäñïýí óôï óêõñüäåìá êáé óå áõôÝò ðïõ åðéäñïýí óôïí ÷áëýâäéíï ïðëéóìü ôïõ óêõñïäÝìáôïò. Óôçí ðñþôç õðïêáôçãïñßá áíÞêåé ç ÷çìéêÞ äñÜóç åðéâëáâþí ïõóéþí (ìïñßùí Þ éüíôùí) óôï óêõñüäåìá, ðïõ óôçí ðñÜîç ïé ðéï óõíÞèåéò åßíáé: ç åðßäñáóç ïîÝùí (óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí áëÜôùí áììùíßïõ êáé ìáãíçóßïõ êáèþò êáé ôïõ ìáëáêïý íåñïý), ç åðßäñáóç èåééêþí êáé ç áëêáëïðõñéôéêÞ áíôßäñáóç. Ïé ñÜâäïé ïðëéóìïý óôï óêõñüäåìá ðñïóôáôåýïíôáé áðü ôçí äéÜâñùóç ìÝóù åíüò ëåðôïý óôñþìáôïò ïîåéäßïõ ôïõ óéäÞ-

ñïõ ðïõ ó÷çìáôßæåôáé óôçí åðéöÜíåéÜ ôïõò (ðáèçôéêïðïßçóç ÷Üëõâá) ëüãù ôçò õøçëÞò áëêáëéêüôçôáò (pH ðåñßðïõ 12.6) ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò óêõñïäÝìáôïò. Ç äéÜâñùóç ìðïñåß íá áñ÷ßóåé üôáí êáôáóôñáöåß áõôü ôï ðñïóôáôåõôéêü óôñþìá: • åßôå ëüãù äéåßóäõóçò ÷ëùñéüíôùí (Cl-) êáé õðÝñâáóçò ìéáò êñßóéìçò óõãêÝíôñùóçò, • åßôå ëüãù ìåßùóçò ôïõ pH ôïõ íåñïý ôùí ðüñùí óå ôéìÝò êÜôù ôïõ 9. ÁõôÞ ç ìåßùóç ôçò áëêáëéêüôçôáò åßíáé áðïôÝëåóìá ôçò åíáíèñÜêùóçò ôïõ óêõñïäÝìáôïò, äçëáäÞ ôçò áíôßäñáóÞò ôïõ ìå ôï CO2 ðïõ äéá÷Ýåôáé óôïõò ðüñïõò ôïõ áðü ôï ðåñéâÜëëïí. Óå èáëÜóóéï ðåñéâÜëëïí, ðáñÜêôéåò ðåñéï÷Ýò êáé åêåß ðïõ ãßíåôáé ÷ñÞóç áëÜôùí ôÞîçò ÷éïíéïý, ç äéåßóäõóç ÷ëùñéüíôùí åßíáé ï êýñéïò ìç÷áíéóìüò Ýíáñîçò êáé óõíôÞñçóçò ôçò äéÜâñùóçò ôïõ ïðëéóìïý. Óå üëåò ôéò Üëëåò ðåñéðôþóåéò, êáé éäßùò óå áóôéêÝò êáé âéïìç÷áíéêÝò ðåñéï÷Ýò ðëïýóéåò óå åêðïìðÝò CO2, ç åíáíèñÜêùóç ôïõ óêõñïäÝìáôïò åßíáé ï êýñéïò ìç÷áíéóìüò ðïõ ïäçãåß óå áðïðáèçôéêïðïßçóç ôïõ ïðëéóìïý. ÐÜíôùò, êáé óôéò äýï ðåñéðôþóåéò ç äéåñãáóßá áõôÞò êáèáõôÞò ôçò äéÜâñùóçò áðáéôåß ôçí ðáñïõóßá ôüóï õãñáóßáò üóï êáé ïîõãüíïõ ãéá íá ðñï÷ùñÞóåé ðïóïôéêÜ. ÔÝëïò, áñêåôÝò âéï÷çìéêÝò äéåñãáóßåò, üðùò ç áíÜðôõîç ìéêñïïñãáíéóìþí óôéò åðéöÜíåéåò óêõñïäÝìáôïò, ìå åîÝ÷ïõóá ôçí âéïëïãéêÞ äñÜóç óå óõóôÞìáôá áðï÷Ýôåõóçò, ïäçãïýí óå âáèìéáßá äéÜâñùóç ôïõ óêõñïäÝìáôïò.

2 ÔÏ ÅÕÑÙÐÁÚÊÏ ÐÑÏÔÕÐÏ ÅÍ 206 ÊÁÉ ÈÅÌÁÔÁ ÁÍÈÅÊÔÉÊÏÔÇÔÁÓ Ôï íÝï Åõñùðáúêü Ðñüôõðï ÅÍ 206 [6], ôï ïðïßï óýíôïìá èá éó÷ýóåé êáé óôçí ÷þñá ìáò áíôéêáèéóôþíôáò ôïí ÊÔÓ-97, ðñïäéáãñÜöåé áðáéôÞóåéò ãéá ôá óõóôáôéêÜ õëéêÜ ôïõ óêõñï-

Ó÷Þìá 1. Ó÷Ýóç åðéôåëåóôéêüôçôáò - äéÜñêåéáò æùÞò êáôáóêåõþí áðü óêõñüäåìá.

96

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


ËÏÃÉÓÌÉÊÏ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÁÐÏ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

97


ËÏÃÉÓÌÉÊÏ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÁÐÏ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

äÝìáôïò, ôéò éäéüôçôåò ôïõ íùðïý êáé óêëçñõìÝíïõ óêõñïäÝìáôïò, ôïõò ðåñéïñéóìïýò óôçí óýíèåóç óêõñïäÝìáôïò, ôá ôå÷íéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ óêõñïäÝìáôïò, ôçí ðáñáëáâÞ íùðïý óêõñïäÝìáôïò, ôçí äéáäéêáóßá åëÝã÷ïõ ðáñáãùãÞò, ôá êñéôÞñéá óõììüñöùóçò êáé ôçí åðéèåþñçóç óõììüñöùóçò. Óýìöùíá ìå ôï ÅÍ 206, ðåñéâáëëïíôéêÝò äñÜóåéò åßíáé åêåßíåò ïé ÷çìéêÝò êáé öõóéêÝò äñÜóåéò óôéò ïðïßåò åêôßèåôáé ôï óêõñüäåìá êáé åðéäñïýí óå áõôü Þ ôïí ïðëéóìü ôïõ, êáé äåí èåùñïýíôáé ùò ôõðéêÜ öïñôßá êáôÜ ôïí äïìéêü ó÷åäéáóìü. Ïé êýñéåò äñÜóåéò öèïñÜò ðïõ ëáìâÜíïíôáé õðüøç åßíáé ç äéÜâñùóç ôïõ ïðëéóìïý ðñïêáëïýìåíç åßôå ìÝóù åíáíèñÜêùóçò åßôå åðßäñáóçò ÷ëùñéüíôùí, ç äñÜóç ðáãåôïý êáé ç ÷çìéêÞ ðñïóâïëÞ. Ïé ðåñéâáëëïíôéêÝò äñÜóåéò ôáîéíïìïýíôáé óå äéÜöïñåò êáôçãïñßåò Ýêèåóçò. Ç åðéëïãÞ ôçò êáôçãïñßáò Ýêèåóçò óêõñïäÝìáôïò åîáñôÜôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò ðïõ éó÷ýïõí óôïí ôüðï ÷ñÞóçò ôïõ óêõñïäÝìáôïò. Ç áíÜðôõîç ôïõ ÅÍ 206 êáé ôá ó÷åôéêÜ ìÝñç ôïõ ó÷åäéáóôéêïý êþäéêá Eurocode 2, üðùò ç åðéêÜëõøç ïðëéóìïý, ðáñÝ÷ïõí ãéá ðñþôç öïñÜ óïâáñÝò ôå÷íéêÝò ðñïäéáãñáöÝò ó÷åäéáóìïý ãéá áíèåêôéêüôçôá êáôáóêåõþí áðü óêõñüäåìá. Ç áíèåêôéêüôçôá ðñïäéáãñÜöåôáé åßôå ìÝóù ôçò ðáñáäïóéáêÞò ðñáêôéêÞò ôùí ïñéáêþí ôéìþí óôçí óýíèåóç óêõñïäÝìáôïò åßôå ìÝóù ìåèüäùí ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôçí åðéôåëåóôéêüôçôá. Ïé áðáéôÞóåéò ðñÝðåé íá ëáìâÜíïõí õðüøç ôçí åðéèõìïýìåíç äéÜñêåéá æùÞò ôçò êáôáóêåõÞò.

êþìåíç äéÜñêåéá æùÞò ôïõëÜ÷éóôïí 50 Ýôç õðü êáíïíéêü ðñüãñáììá óõíôÞñçóçò. Óå Üëëåò ðåñéðôþóåéò Þ ãéá óõãêåêñéìÝíåò óõíèÝóåéò óêõñïäÝìáôïò Þ åéäéêÜ ìÝôñá ðñïóôáóßáò, ðñÝðåé íá ëáìâÜíïíôáé õðüøç åéäéêÝò äéáäéêáóßåò áðü ôïí ó÷åäéáóôÞ ìç÷áíéêü Þ áðü åèíéêÝò äéáôÜîåéò.

2.1 ÏñéáêÝò ôéìÝò ãéá óýíèåóç óêõñïäÝìáôïò Ëüãù Ýëëåéøçò Åõñùðáúêþí Ðñïôýðùí ãéá áðüëõôç ìÝôñçóç ôçò åðéôåëåóôéêüôçôáò ôïõ óêõñïäÝìáôïò, ïé áðáéôÞóåéò ðñïäéáãñáöþí þóôå ôï óêõñüäåìá íá áíôéóôÝêåôáé ôùí ðåñéâáëëïíôéêþí äñÜóåùí äßíïíôáé óôï ÅÍ 206 õðü ôçí ìïñöÞ êáèéåñùìÝíùí éäéïôÞôùí óêõñïäÝìáôïò êáé ïñéáêþí ôéìþí ãéá óýíèåóç óêõñïäÝìáôïò (åðéôñåðüìåíïé ôýðïé êáé êáôçãïñßåò óõóôáôéêþí õëéêþí, ìÝãéóôïò ëüãïò íåñïý/ôóéìÝíôï, åëÜ÷éóôç ðåñéåêôéêüôçôá óå ôóéìÝíôï, åëÜ÷éóôç êáôçãïñßá áíôï÷Þò, êáé åÜí ó÷åôéêü, åëÜ÷éóôç ðåñéåêôéêüôçôá óå áÝñá). Ëüãù åðßóçò Ýëëåéøçò åìðåéñßáò, ðùò ç ôáîéíüìçóç ôùí ðåñéâáëëïíôéêþí äñÜóåùí áíáêëÜôáé óôéò ôïðéêÝò äéáöïñÝò óôéò ßäéåò ïíïìáóôéêÝò êáôçãïñßåò Ýêèåóçò, óõãêåêñéìÝíåò ïñéáêÝò ôéìÝò äßíïíôáé ìÝóù äéáôÜîåùí (åèíéêþí ðñïóáñôçìÜôùí) ðïõ éó÷ýïõí óôçí åêÜóôïôå èÝóç ÷ñÞóçò ôïõ óêõñïäÝìáôïò. Ìéá óýóôáóç ãéá ôçí åðéëïãÞ ïñéáêþí ôéìþí ãéá óýíèåóç óêõñïäÝìáôïò äßíåôáé ùò ÐáñÜñôçìá F (ðëçñïöïñéáêü) óôï ÅÍ 206. ÁõôÝò ïé ôéìÝò âáóßæïíôáé óôçí õðüèåóç ìéáò åðéèõìïýìåíçò ëåéôïõñãéêÞò æùÞò ôçò êáôáóêåõÞò 50 åôþí, êáé áöïñïýí ÷ñÞóç ôóéìÝíôïõ ôýðïõ CEM I óýìöùíá ìå ôï Åõñùðáúêü Ðñüôõðï ÅÍ 197 [7]. Ïé äéáôÜîåéò ðïõ éó÷ýïõí óå êÜèå ôïðïèåóßá ÷ñÞóçò óêõñïäÝìáôïò ðñÝðåé íá ðåñéëáìâÜíïõí áðáéôÞóåéò ãéá ðñïóäï-

Ï ðñïóáíáôïëéóìüò ôçò ðáñïýóáò åñãáóßáò åßíáé ðñïò ôçò êáôåýèõíóç ôçò áíÜðôõîçò ìåèüäùí ó÷åôéæüìåíùí ìå åðéôåëåóôéêüôçôá ìÝóù áíáëõôéêþí ðñïâëåðôéêþí ðñïóïìïéùìÜôùí, ðïõ âåâáßùò íá Ý÷ïõí óõììïñöùèåß ìå ðåéñáìáôéêÜ áðïôåëÝóìáôá óå áíôéðñïóùðåõôéêÝò óõíèÞêåò óôçí ðñÜîç. Êñßíïõìå üôé ìéá ôÝôïéá ðñïóÝããéóç åðéâÜëëåôáé, ðÝñáí åíüò åðáíåëÝã÷ïõ ôçò ìåèüäïõ ôùí ïñéáêþí ôéìþí, êõñßùò óôá ðáñáêÜôù ðåäßá üðïõ õðÜñ÷åé êåíü, üðùò üôáí: - áðáéôåßôáé ìéá äéÜñêåéá æùÞò óçìáíôéêÜ äéáöïñåôéêÞ ôùí 50 åôþí, - ôï ðåñéâÜëëïí åßíáé áüñéóôï Þ éäéáßôåñá åðéèåôéêü, - ÷ñçóéìïðïéïýíôáé íÝá Þ äéáöïñåôéêÜ óõóôáôéêÜ õëéêÜ óêõñïäÝìáôïò, - ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìéá áíáâáèìéóìÝíç ìÝèïäïò ðñïóôáóßáò - ðñüêåéôáé íá áíáãåñèïýí åéäéêÝò êáôáóêåõÝò Þ óçìáíôéêüò áñéèìüò êáôáóêåõþí, - ç ìÝèïäïò ôùí ïñéáêþí ôéìþí Ý÷åé áðïôý÷åé óôçí ðñÜîç, - åðé÷åéñåßôáé ôå÷íïïéêïíïìéêÞ áñéóôïðïßçóç.

98

2.2 ÌÝèïäïé ó÷åäéáóìïý ó÷åôéæüìåíåò ìå ôçí åðéôåëåóôéêüôçôá Ïé áðáéôÞóåéò ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôéò êáôçãïñßåò Ýêèåóçò åßíáé äõíáôüí íá éêáíïðïéçèïýí ÷ñçóéìïðïéþíôáò ìåèüäïõò ðñïóäéïñéóìïý ôçò áíèåêôéêüôçôáò ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå üñïõò åðéôåëåóôéêüôçôáò, ð.÷., âáèìïíüìçóç ôïõ óêõñïäÝìáôïò óå êÜðïéá äïêéìÞ õðïâïëÞò óå êýêëïõò ðÞîçò/ôçîçò, êëð. Ïäçãßåò åöáñìïãÞò ôÝôïéùí ìåèüäùí äßíïíôáé óôï ÐáñÜñôçìá J ôïõ ÅÍ 206, êáé ç åöáñìïãÞ ôïõò åîáñôÜôáé áðü ôéò éó÷ýïõóåò êáôÜ ôüðï äéáôÜîåéò. Ìéá ìÝèïäïò ðïõ ó÷åôßæåôáé ìå åðéôåëåóôéêüôçôá åìðåñéÝ÷åé ìå ðïóïôéêü ôñüðï êÜèå ìç÷áíéóìü öèïñÜò, ôçí ëåéôïõñãéêÞ äéÜñêåéá æùÞò ôïõ óôïé÷åßïõ Þ ôçò êáôáóêåõÞò, êáé ôá êñéôÞñéá ðïõ êáèïñßæïõí ôï ôÝëïò áõôÞò ôçò æùÞò. ÔÝôïéá ìÝèïäïò ìðïñåß íá âáóßæåôáé óå: > éêáíïðïéçôéêÞ åìðåéñßá, ìå ôïðéêÝò ðñáêôéêÝò óå ôïðéêÜ ðåñéâÜëëïíôá, > óå äåäïìÝíá ìßáò êáèéåñùìÝíçò ìåèüäïõ äïêéìÞò, Þ > óå ÷ñÞóç áîéüðéóôùí ðñïóïìïéùìÜôùí ðñüâëåøçò.

3 ËÏÃÉÓÌÉÊÏ ÕÐÏËÏÃÉÓÌÏÕ ÄÉÁÑÊÅÉÁÓ ÆÙÇÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÐáñáäïóéáêÜ, ï õðïëïãéóìüò ôçò äéÜñêåéáò æùÞò ôùí êáôá-

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


ËÏÃÉÓÌÉÊÏ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÁÐÏ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

Ó÷Þìá 2. Ìç÷áíéóìïß öèïñÜò êáé ðéèáíüò ÷ñüíïò åìöÜíéóçò ñùãìþí óôï óêõñüäåìá.

óêåõþí áðü óêõñüäåìá ãßíåôáé ìå âÜóç ôçí êñßóç ôïõ ó÷åäéáóôÞ, ï ïðïßïò ëáìâÜíåé õðüøç ôïõ ôçí åìðåéñßá ðïñåßáò ðáñïìïßùí êáôáóêåõþí óå ðáñüìïéá ðåñéâÜëëïíôá. Ìå ôï ðÝñáóìá ôùí åôþí, áõôÞ ç åìðåéñßá Ý÷åé åðéôñÝøåé óôïõò ìç÷áíéêïýò íá áíáðôýîïõí ãåíéêÝò ïäçãßåò ðïõ äéáìïñöþèçêáí óå êþäéêåò êáé êáíïíéóìïýò ãéá ó÷åäéáóìü áíèåêôéêþí êáôáóêåõþí, üðùò ôþñá ãßíåôáé ìå ôï ÅÍ 206. Ôåëåõôáßá, áíáðôýóóïíôáé õðïëïãéóôéêÜ, åðéóôçìïíéêÜ, ìïíôÝëá ðïõ ðñïâëÝðïõí ôçí ÷ñÞóéìç æùÞ ìéáò êáôáóêåõÞò, êáé ðïõ ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí ìå ìåãáëýôåñç åìðéóôïóýíç áðü ôéò ðñïçãïýìåíåò ãåíéêÝò ïäçãßåò. ÔÝôïéá ìïíôÝëá åðéðëÝïí ìðïñåß íá ïäçãÞóïõí óå áñéóôïðïßçóç ôçò óýíèåóçò óêõñïäÝìáôïò êáé ôùí ìÝôñùí ðñïóôáóßáò áíÜëïãá ìå ôï ðåñéâÜëëïí ðïõ èá åêôåèåß ç êáôáóêåõÞ. Åðß ôïõ ðáñüíôïò âÝâáéá, ç ÷ñÞóç áõôþí ôùí ìïíôÝëùí ðåñéïñßæåôáé áðü ôï ãåãïíüò üôé äåí õðÜñ÷ïõí áêñéâåßò êáíïíéóôéêÝò äéáôÜîåéò ðïõ íá åðéôñÝðïõí åõñåßá ÷ñÞóç ôùí. Ôá ìïíôÝëá õðïëïãéóìïý ôçò äéÜñêåéáò æùÞò ôùí êáôáóêåõþí äéáêñßíïíôáé óå: á. ÅìðåéñéêÜ ìïíôÝëá. Ïé ðñïâëÝøåéò âáóßæïíôáé óå ðñïçãïýìåíåò ðáñáôçñÞóåéò ó÷Ýóåùí ìåôáîý äéÜñêåéáò æùÞò, óýíèåóçò óêõñïäÝìáôïò êáé óõíèçêþí Ýêèåóçò, ÷ùñßò íá ðåñéÝ÷åôáé ìéá âáèéÜ êáôáíüçóç ôùí åðéóôçìïíéêþí ëüãùí áõôþí ôùí ó÷Ýóåùí. â. Ìç÷áíéóôéêÜ (Þ öõóéêï÷çìéêÜ) ìïíôÝëá. Ïé ðñïâëÝøåéò âáóßæïíôáé óå èåùñçôéêÜ ìáèçìáôéêÜ ìïíôÝëá ðïõ ðåñéãñÜöïõí ìå ó÷åôéêÞ áêñßâåéá ôá öáéíüìåíá ðïõ ðåñéëáìâÜíåé ï óõãêåêñéìÝíïò ìç÷áíéóìüò öèïñÜò. ã. Çìé-åìðåéñéêÜ ìïíôÝëá. ÓõíäõÜæïõí ÷áñáêôçñéóôéêÜ êáé ôùí äýï áíùôÝñù ôýðùí. ÏõóéáóôéêÜ ôåßíïõí íá áðëïðïéÞóïõí ðïëýðëïêá ìáèçìáôéêÜ ìïíôÝëá, ÷ñçóéìïðïéþíôáò áðëïýóôåñåò åêöñÜóåéò ðïõ ðåñéÝ÷ïõí ðáñáìÝôñïõò ðïõ ðñïóäéïñßæïíôáé áðü ðåéñÜìáôá ðåäßïõ Þ åñãáóôçñßïõ.

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

Ôá áíùôÝñù ìïíôÝëá åðéðëÝïí ìðïñåß íá åßíáé êáé óôï÷áóôéêÜ, äßíïíôáò ôçí äéÜñêåéá æùÞò ìå ôçí ìïñöÞ ìéáò óõíÜñôçóçò êáôáíïìÞò ðéèáíïôÞôùí. ¸íá ïðïéïäÞðïôå ìïíôÝëï áðü ôéò ðáñáðÜíù êáôçãïñßåò ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óôçí ðñÜîç, áñêåß íá ïñßæïíôáé ìå áêñßâåéá ôá üñéá åöáñìïãÞò ôïõ êáé íá õðÜñ÷åé ç ó÷åôéêÞ ðåéñáìáôéêÞ åðéâåâáßùóç. Óôï Ó÷. 2 óõíïøßæïíôáé ïé äéÜöïñåò ðéèáíÝò áéôßåò öèïñÜò óêõñïäÝìáôïò êáé äßíåôáé ìéá ðñïóåããéóôéêÞ Ýíäåéîç ôïõ áíáìåíüìåíïõ ÷ñüíïõ êáôÜ ôïí ïðïßïí èá åìöáíéóèïýí ñçãìáôþóåéò/öèïñÝò óôï óêõñüäåìá. ¼ðùò ðáñáôçñåßôáé, üëïé ïé öõóéêïß êáé ìç÷áíéêïß ìç÷áíéóìïß öèïñÜò óêõñïäÝìáôïò, åêôüò Üìåóçò öüñôéóçò êáé åðéâáëëüìåíùí ðáñáìïñöþóåùí, åßíáé äõíáôüí íá óõìâïýí êáôÜ ôï ðñþôï Ýôïò ôçò æùÞò ôïõ óêõñïäÝìáôïò. Ïé ÷çìéêïß êáé âéï÷çìéêïß ìç÷áíéóìïß óôçí ðñáãìáôéêüôçôá îåêéíïýí ðïëý åíùñßò, äåß÷íïõí üìùò ôá åðéæÞìéá áðïôåëÝóìáôÜ ôïõò ìåôÜ ôï ðñþôï Ýôïò. Óôçí ðëåéïíüôçôá ôùí êáôáóêåõþí óêõñïäÝìáôïò ÷ñçóéìïðïéåßôáé ïðëéóìüò. Óôï ïðëéóìÝíï óêõñüäåìá, ïé ðéï óïâáñïß ìç÷áíéóìïß öèïñÜò åßíáé áõôïß ðïõ ïäçãïýí óå äéÜâñùóç ôïõ ïðëéóìïý, Þôïé ç åíáíèñÜêùóç êáé ç äéåßóäõóç ÷ëùñéüíôùí [1-5]. Ó÷åäüí üëïé ïé Üëëïé ìç÷áíéóìïß öèïñÜò ìðïñïýí íá åëåã÷èïýí êáôÜ ôïí áñ÷éêü ó÷åäéáóìü óêõñïäÝìáôïò êáé ôçí ÷ýôåõóç [1]. Óõíåðþò, êñßíåôáé üôé ç ðñïóðÜèåéá áíÜðôõîçò ìáèçìáôéêþí ðñïóïìïéùìÜôùí ðñüâëåøçò ðñÝðåé íá óôñáöåß êõñßùò óôïõò ìç÷áíéóìïýò Ýíáñîçò äéÜâñùóçò ôïõ ïðëéóìïý óôï óêõñüäåìá (åíáíèñÜêùóç êáé äéåßóäõóç ÷ëùñéüíôùí), êáé äåõôåñåõüíôùò óå ìç÷áíéóìïýò ÷çìéêÞò ðñïóâïëÞò (ìÝóù ïîÝùí, èåééêþí Þ áëêáëßùí). ¢ëëùóôå áõôïß åßíáé êáé ïé êýñéïé ìç÷áíéóìïß ðïõ áðáó÷ïëïýí ôï ÅÍ 206 [6]. Ôþñá, ôï âáóéêü ëïãéêü äéÜ-

99


ËÏÃÉÓÌÉÊÏ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÁÐÏ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

ãñáììá ìéáò ãåíéêåõìÝíçò ìåèüäïõ ðñïóäéïñéóìïý áíèåêôéêüôçôáò ðñÝðåé íá ðåñéëáìâÜíåé: > Áñ÷éêÞ ðñïóÝããéóç ôçò ìåëÝôçò óýíèåóçò óêõñïäÝìáôïò ðïõ íá éêáíïðïéåß ôéò äïìéêÝò áðáéôÞóåéò, ð.÷., êáôçãïñßá áíôï÷Þò. > Êáèïñéóìüò ôùí ðåñéâáëëïíôéêþí óõíèçêþí óôéò ïðïßåò èá åêôåèåß ç êáôáóêåõÞ. > ×ñÞóç äïêéìáóìÝíùí èåùñçôéêþí ìáèçìáôéêþí ìïíôÝëùí ðïõ íá ðñïóïìïéþíïõí áîéüðéóôá ôïõò ìç÷áíéóìïýò öèïñÜò êáé ôïí ñõèìü ôïõò. > Õðïëïãéóìüò äéÜñêåéáò æùÞò ôçò êáôáóêåõÞò êáé âåëôßùóç áñ÷éêÞò óýíèåóçò. > Ôå÷íïïéêïíïìéêÞ áñéóôïðïßçóç. Ôá ôåëåõôáßá 50 ÷ñüíéá Ý÷åé äáðáíçèåß ìéá ôåñÜóôéá ðïóüôçôá åíÝñãåéáò óå åñãáóôçñéáêÝò êáé ðåéñáìáôéêÝò ìåëÝôåò óå èÝìáôá áíèåêôéêüôçôáò óêõñïäÝìáôïò. Ôá áðïôåëÝóìáôá áõôÞò ôçò Ýñåõíáò åßíáé áêüìá åßôå äéáóêïñðéóìÝíá óå åðéóôçìïíéêÜ ðåñéïäéêÜ êáé ðñáêôéêÜ óõíåäñßùí åßôå áíáöÝñïíôáé óõíïðôéêÜ óå åîåéäéêåõìÝíá âéâëßá [ð.÷., 1-5]. Åðéðñüóèåôá, èåùñçôéêÝò ðñïóåããßóåéò ôùí ìç÷áíéóìþí öèïñÜò, ìå éó÷õñÜ ðñïâëåðôéêü ÷áñáêôÞñá, åßíáé ðåñéïñéóìÝíåò óå êÜðïéá ðïëýðëïêá êáé äýó÷ñçóôá óôçí ðñÜîç ìáèçìáôéêÜ ìïíôÝëá. ¸íá óçìáíôéêü âÞìá ðñïüäïõ óå áõôü ôï èÝìá åßíáé ç áíÜðôõîç êáôÜëëçëïõ ëïãéóìéêïý ãéá õðïëïãéóìïýò ìå ôçí âïÞèåéá çëåêôñïíéêïý õðïëïãéóôÞ, ðïõ íá ðåñéëáìâÜíåé ôá ðëÝïí áîéüðéóôá êáé áðïäåäåéãìÝíá ìïíôÝëá, åíéó÷õìÝíï ìå ìéá êáëÞ âÜóç ðåéñáìáôéêþí äåäïìÝíùí. Óå áõôÜ ôá ðëáßóéá, Ý÷åé Þäç áíáðôõ÷èåß Ýíá ôÝôïéï ëïãéóìéêü [EUCON®, 8], êÜíïíôáò ÷ñÞóç áîéüðéóôùí ðñïóïìïéùìÜôùí ðñüâëåøçò [9-13]. Óôï Ó÷. 3, ðáñïõóéÜæåôáé ôï ëïãéêü äéÜãñáììá ðïõ áêïëïõèÞèçêå êáôÜ ôçí áíÜðôõîç ôïõ ðñïãñÜììáôïò EUCON®. Ôï ëïãéóìéêü, áõôü áíáðôõãìÝíï óå öéëéêÞ ðñïò ôïí ÷ñÞóôç ìïñöÞ, êáôáñ÷Þí îåêéíÜ ìå ôçí êáôÜóôñùóç ôçò ìåëÝôçò óýíèåóçò, äçëáäÞ ôïí ðïéïôéêü êáé ðïóïôéêü ðñïóäéïñéóìü ôïí óõóôáôéêþí ôïõ óêõñïäÝìáôïò, þóôå íá åîáóöáëßæåôáé

102

ç áðáéôïýìåíç áðü ôï Ýñãï êáôçãïñßá áíôï÷Þò óêõñïäÝìáôïò. Êáôüðéí õðïëïãßæïíôáé ôá öõóéêï÷çìéêÜ åêåßíá ÷áñáêôçñéóôéêÜ áðü ôá ïðïßá åîáñôÜôáé ï ñõèìüò ôùí äéåñãáóéþí öèïñÜò. Óôçí óõíÝ÷åéá êáé áíÜëïãá ôùí ðåñéâáëëïíôéêþí óõíèçêþí (êáôçãïñßåò Ýêèåóçò) ðñïóäéïñßæåôáé ï ñõèìüò ðñïüäïõ ôùí ìç÷áíéóìþí öèïñÜò ðïõ áöïñïýí áõôü ôï ðåñéâÜëëïí, êáé ôåëéêÜ åêôéìÜôáé ç äéÜñêåéá ÷ñÞóéìçò æùÞò ôçò êáôáóêåõÞò. ÔÝëïò, äßíïíôáé óôïé÷åßá êüóôïõò, þóôå íá åßíáé äõíáôÞ ìéá ôå÷íïïéêïíïìéêÞ âåëôéóôïðïßçóç. Ïé êýñéïé ìç÷áíéóìïß öèïñÜò ðïõ åîåôÜæïíôáé åßíáé ç äéÜâñùóç ôïõ ïðëéóìïý ðñïêáëïýìåíç åßôå áðü åíáíèñÜêùóç åßôå áðü äéåßóäõóç ÷ëùñéüíôùí (èáëÜóóéïõ íåñïý Þ Üëëùí ðçãþí), êáé ç ÷çìéêÞ ðñïóâïëÞ (ïîÝùí, èåééêþí êáé áëêáëßùí). ¸÷ïõí ÷ñçóéìïðïéçèåß âáóéêÝò èåìåëåéþäåéò áñ÷Ýò ×çìéêÞò Ìç÷áíéêÞò êáé Ìç÷áíéêÞò Õëéêþí þóôå íá ðñïóïìïéùèïýí ïé öõóéêï÷çìéêÝò äéåñãáóßåò ìÝóù ìáèçìáôéêþí ìïíôÝëùí ãéá ó÷åäéáóìü êáé ðñüâëåøç. Ç äïìÞ ôïõ âñßóêåôáé óå ðëÞñç óõìöùíßá ìå ôá ÅõñùðáúêÜ Ðñüôõðá ãéá ôï ôóéìÝíôï, ÅÍ 197 (27 äéáöïñåôéêïß ôýðïé ôóéìÝíôïõ), êáé ãéá ôï óêõñüäåìá, ÅÍ 206 (åðéðëÝïí ÷ñÞóç ðñïóèÝôùí üðùò éðôÜìåíç ôÝöñá êáé ðõñéôéêÞ ðáéðÜëç, ÷ñÞóç âåëôéùôéêþí Þ ÷çìéêþí ðñïóìßêôùí, êëð.). Åðßóçò äßíåôáé ç äõíáôüôçôá åîÝôáóçò êëáóóéêþí Þ ìç ôñüðùí ðñïóôáóßáò êáé åðéìÞêõíóçò ôïõ ÷ñüíïõ æùÞò, ð.÷., åðé÷ñßóìáôá, õëéêÜ ìåßùóçò äéáðåñáôüôçôáò, åðéêÜëõøçò, êëð. Ãéá ôõðéêÜ áðïôåëÝóìáôá ðïõ áöïñïýí ôïí Åëëçíéêü ÷þñï óå æþíåò åíäï÷þñáò êáé ðáñáèáëÜóóéåò ðåñéï÷Ýò, êáé ãéá ôéò ôéìÝò ðïõ ðñïôåßíåé ôï ÅÍ 206, âë. [8, 9, 14, 15]. ¼ðùò öáßíåôáé êÜôùèé, ðáñáôçñåßôáé ìéá åîáéñåôéêÞ óõìöùíßá ìåôáîý ôùí ðñïâëÝøåùí åíáíèñÜêùóçò ðïõ äßíåé ôï ðñüãñáììá EUCON® êáé ôùí ìåôñÞóåùí óå ðñáãìáôéêÝò ïéêïäïìÝò áðü óêõñüäåìá. ÅêôåíÝóôåñç óýãêñéóç ìåôáîý ðñïâëÝøåùí êáé ðñáãìáôéêþí ìåôñÞóåùí, óå èÝìáôá åíáíèñÜêùóçò óêõñïäÝìáôïò, äéåßóäõóçò ÷ëùñéüíôùí, äéÜâñùóçò ÷Üëõâá, êëð., äßíïíôáé áíáëõôéêÜ óôá óõíïäåõôéêÜ åðéóôçìïíéêÜ Üñèñá ôïõ ðáêÝôïõ EUCON® [9-15].

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


ËÏÃÉÓÌÉÊÏ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÁÐÏ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

Ó÷Þìá 3. Ëïãéêü äéÜãñáììá ðñïãñÜììáôïò EUCON®.

4 ÃÅÍÉÊÁ ÓÕÌÐÅÑÁÓÌÁÔÁ Óôï ðáñüí Üñèñï ðáñïõóéÜæåôáé ôï ëïãéêü äéÜãñáììá åíüò ðñïãñÜììáôïò õðïëïãéóôÞ (EUCON®) ãéá õðïëïãéóìü ôçò äéÜñêåéáò æùÞò êáôáóêåõþí áðü óêõñüäåìá, êáé äåõôåñåõüíôùò ôçò áíôï÷Þò êáé ôïõ êüóôïõò ðáñáãùãÞò. Ôï ëïãéóìéêü áõôü âáóßæåôáé óå áðïäåäåéãìÝíá ìïíôÝëá ðñüâëåøçò, Ý÷åé

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

åðéâåâáéùèåß óôçí ðñÜîç, êáé ìðïñåß íá ðåñéëçöèåß óôéò ìåèüäïõò ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôçí åðéôåëåóôéêüôçôá ãéá ðñüâëÝøç ôçò áíèåêôéêüôçôáò êáôÜ ÅÍ 206. Ç äïìÞ ôïõ âñßóêåôáé óå ðëÞñç óõìöùíßá ìå ôá ÅõñùðáúêÜ Ðñüôõðá ãéá ôï ôóéìÝíôï, ÅÍ 197 (27 äéáöïñåôéêïß ôýðïé ôóéìÝíôïõ), êáé ãéá ôï óêõñüäåìá, ÅÍ 206 (åðéôñÝðïíôáò åðéðëÝïí ÷ñÞóç ðñïóèÝôùí üðùò éðôÜìåíç ôÝöñá êáé ðõñéôéêÞ ðáéðÜëç, ÷ñÞóç âåë-

103


ËÏÃÉÓÌÉÊÏ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÁÐÏ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

ôéùôéêþí Þ ÷çìéêþí ðñïóìßêôùí, êëð.). Åðßóçò äßíåôáé ç äõíáôüôçôá åîÝôáóçò êëáóóéêþí Þ ìç ôñüðùí ðñïóôáóßáò êáé åðéìÞêõíóçò ôïõ ÷ñüíïõ æùÞò, ð.÷., åðé÷ñßóìáôá, õëéêÜ ìåßùóçò äéáðåñáôüôçôáò, êëð. Óõãêñßíïíôáò ôá áðïôåëÝóìáôá ôïõ áíùôÝñù ëïãéóìéêïý ìå ìåôñÞóåéò ðåäßïõ áðü ðñáãìáôéêÝò êáôáóêåõÝò, ðñïêýðôåé ìéá éêáíïðïéçôéêÞ óõìöùíßá. ÐñÝðåé íá ôïíéóèåß üôé ï óêïðüò ôïõ ðáñüíôïò Üñèñïõ äåí åßíáé íá äñÜóåé áíôáãùíéóôéêÜ ìå ôá õðÜñ÷ïíôá, ðïëý ëßãá,

Üëëá ðáñüìïéá ðáêÝôá [üðùò, ð.÷., ôá DuCOM, 16, Life-365, 17], áëëÜ íá óôñÝøåé ôïí ìç÷áíéêü ðñïò ôéò åöáñìïãÝò ôçò ðëçñïöïñéêÞò óôïí ó÷åäéáóìü óêõñïäÝìáôïò êáé ôçí åêôßìçóç ôçò äéÜñêåéáò æùÞò ôïõ. ÅðéðëÝïí, èÝëåé íá óõíåéóöÝñåé óôéò ìåëëïíôéêÝò âåëôéþóåéò ôïõ ÅÍ 206 óå íÝáò ãåíéÜò ðñüôõðá ðïõ èá óõìðåñéëáìâÜíïõí áîéüðéóôá õðïëïãéóôéêÜ ìïíôÝëá.

ÂÉÂËÉÏÃÑÁÖÉÁ 1. CEB, "Durable Concrete Structures - CEB Design Guide", Bulletin d'Inform., 182, Lausanne (1989). 2. Mehta, P.K., "Durability- Critical Issues for the Future", Concr. Intern, 19(7), 27 (1997). 3. Neville, A.M., Properties of Concrete, 4th ed., Longman, Essex (1995). 4. Richardson, M.G., Fundamentals of Durable Reinforced Concrete, Spon Press, London (2002). 5. Illston, J.M. and P.L.J. Domone, Construction Materials Their Nature and Behaviour, 3rd ed., Spon Press, London (2001). 6. European Standard EN 206-1, "Concrete - Part 1: Specification, Performance, Production and Conformity", CEN, Brussels (2000). 7. European Standard EN 197-1, "Cement - Part 1: Composition, Specifications and Conformity Criteria for Common Cements", CEN, Brussels (2000). 8. Papadakis, V.G. and M.P. Efstathiou, "EUCON: Computer Software for Estimation of Concrete Service Life", Patras Science Park S.A., Patras, 2005. 9. Papadakis, V.G., " Estimation of Concrete Service Life The Theoretical Background", Patras Science Park S.A., Patras, 2005. 10. Papadakis, V.G., C.G. Vayenas, and M.N. Fardis, "Fundamental Modeling and Experimental Investigation of Concrete Canbonation", ACIMat. J., 88(4), 363 (1991).

104

11. Papadakis, V.G., M.N. Fardis, and C.G. Vayenas, "Effect of Composition, Environmental Factors and Cement-Lime Mortar Coating on Concrete Carbonation", Materials and Structures, 25, 293 (1992). 12. Papadakis, V.G., M.N. Fardis, and C.G. Vayenas, "Physicochemical Processes and Mathematical Modeling of Concrete Chlorination", Chem. Engng Sci., 51(4), 505 (1996). 13. Papadakis, V.G., "Effect of Supplementary Cementing Materials on Concrete Resistance Against Carbonation and Chloride Ingress", Cement and Concrete Research, 30(2), 291-299 (2000). 14. Papadakis, V.G. and M.P. Efstathiou, "Computer Modelling of Concrete Service Life", 6th International Congress: Global Construction - Ultimate Concrete Opportunities, Dundee, Scotland, 5-7 July 2005. 15. ÐáðáäÜêçò, Å.Ã., "Õðïëïãéóìüò ÄéÜñêåéáò ÆùÞò Êáôáóêåõþí áðü Óêõñüäåìá", Ïäçãüò ÓêõñïäÝìáôïò 20042005, ÓÅËÊÁ - 4Ì - ÔeÊÄÏÔÉÊÇ, ÁèÞíá, 2005. 16. Maekawa K, Ishida T, Kishi T. Multi-scale Modeling of Concrete Performance. Journal of Advanced Concrete Technology, 2003;1(2):91-126. 17. Violetta B. Life-365 Service Life Prediction Model. Concrete International, 2002;24(12):53-57.

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


ËÏÃÉÓÌÉÊÏ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÁÐÏ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

105


ÐåéñáìáôéêÞ Äéåñåýíçóç ôçò Áðïäïôéêüôçôáò ìéáò Ðñïôåéíüìåíçò Ëýóçò ÐñïóåéóìéêÞò êáé ÌåôáóåéóìéêÞò Åíßó÷õóçò Åîùôåñéêþí Êüìâùí Äïêïý-ÕðïóôõëùìÜôùí ìå Áíåðáñêåßò Áãêõñþóåéò ôùí ÄéáìÞêùí ÑÜâäùí Ïðëéóìïý ôçò Äïêïý óôç èÝóç ôïõ Êüìâïõ Ãåþñãéïò ÊÁËÏÃÅÑÏÐÏÕËÏÓ, Ðïëéôéêüò Ìç÷áíéêüò, ÕðïøÞöéïò ÄéäÜêôïñáò Á.Ð.È ÁëÝîáíäñïò - ÄçìÞôñéïò ÔÓÙÍÏÓ, ÊáèçãçôÞò, ÔìÞìá Ðïëéôéêþí Ìç÷áíéêþí, ÁñéóôïôÝëåéï ÐáíåðéóôÞìéï Èåóóáëïíßêçò ÉùÜííçò ÑÅÍÔÆÅÐÅÑÇÓ, Äñ. Ðïëéôéêüò Ìç÷áíéêüò ËÝîåéò-ÊëåéäéÜ: Õðïóôõëþìáôá, Êüìâïé äïêïý-õðïóôõëþìáôïò, Åíéó÷ýóåéò.

ÐÅÑÉËÇØÇ Óôçí ðáñïýóá åñãáóßá åñåõíÜôáé ðåéñáìáôéêÜ ç áðïôåëåóìáôéêüôçôá ìéáò ðñïôåéíüìåíçò ëýóçò ðñïóåéóìéêÞò êáé ìåôáóåéóìéêÞò åíßó÷õóçò åîùôåñéêþí êüìâùí äïêïý-õðïóôõëùìÜôùí ìå áíåðáñêåßò áãêõñþóåéò ôùí äéáìÞêùí ñÜâäùí ïðëéóìïý ôçò äïêïý óôç èÝóç ôïõ êüìâïõ. Ãéá ôéò áíÜãêåò ôçò åñãáóßáò êáôáóêåõÜóôçêáí 4 äïêßìéá åîùôåñéêþí êüìâùí äïêïý-õðïóôõëþìáôïò ìïñöÞò Ô, ôá K1, L1, SK1 êáé SL1. Ôá Ê1 êáé L1 êáôáóêåõÜóôçêáí üìïéá ìåôáîý ôïõò êáé áíôéðñïóþðåõáí äïìéêÜ õðïóýíïëá ðáëáéÜò êáôáóêåõÞò. To K1 õðïâëÞèçêå óå óåéóìéêïý ôýðïõ êáôáðüíçóç. Óôï äïêßìéï L1 ðñáãìáôïðïéÞèçêå ðñïóåéóìéêÞ åíßó÷õóç ìå ÷ñçóéìïðïßçóç ñÜâäùí åðÝêôáóçò ôùí äéáìÞêùí ïðëéóìþí ôçò äïêïý, ðëáêþí áãêýñùóçò, êáèþò êáé ôçí êáôáóêåõÞ ïëüðëåõñïõ ìáíäýá Ï/Ó óôïí óôýëï. Ôï åíéó÷õìÝíï äïêßìéï SL1, ðïõ ðñïÝêõøå ìåôÜ áðü ôéò åðåìâÜóåéò óôï L1, õðïâëÞèçêå óôçí ßäéá óåéóìéêÞ êáôáðüíçóç ìå ôï ðáñèåíéêü Ê1. Óôï äïêßìéï Ê1 ðñáãìáôïðïéÞèçêå ìåôáóåéóìéêÞ åíßó÷õóç ßäéïõ ôýðïõ ìå åêåßíç ðïõ åöáñìüóôçêå óôï äïêßìéï L1 êáé ôï íÝï äïêßìéï ðïõ ðñïÝêõøå ïíïìÜóôçêå SK1 êáé õðïâëÞèçêå åê íÝïõ óôçí ßäéá óåéóìéêÞ öüñôéóç. Áðü ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò áíÜëõóçò áðïäåéêíýåôáé ç ëõóéôÝëåéá ôçò ðñïôåéíüìåíçò ëýóçò.

ÅÉÓÁÃÙÃÇ Óå áñêåôÝò áíáêïéíþóåéò ôïõ äéåèíïýò ÷þñïõ ðñáãìáôïðïéåßôáé éäéáßôåñç áíáöïñÜ óôá ðñïâëÞìáôá ðïõ äçìéïõñãïýíôáé óå ìßá êáôáóêåõÞ êáôÜ ôç äéÜñêåéá åíüò óåéóìïý ëüãù ðëçììåëþí, ìç åðáñêþí áãêõñþóåùí ôùí ïðëéóìþí óôïõò åîùôåñéêïýò êüìâïõò äïêïý-õðïóôõëþìáôïò (Park and Paulay, 1984), (Soleimani, Popov and Bertero, 1978), (Filippou, 1983). Ïé áíåðáñêåßò áãêõñþóåéò ôùí ïðëéóìþí óôïõò åîùôåñéêïýò êüìâïõò üìùò, ðáñïõóéÜæïíôáé êáôÜ êüñïí óôéò ðáëáéÝò êáôáóêåõÝò, ãåãïíüò ðïõ ïöåßëåôáé êõñßùò óôçí ìç åìðåñéóôáôùìÝíç ãíþóç, ôçí áðïõóßá ðåéñáìáôéêþí ìåëåôþí ôùí åðéðôþóåùí, ôçí åðï÷Þ åêåßíç, êáé ôçí åëëéðÞ áíáöïñÜ óôï èÝìá áõôü, óôïõò ðáëáéïýò Åëëçíéêïýò êáé äéåèíåßò êáíïíéóìïýò. Ç éó÷ýò ôùí íÝùí

106

áíôéóåéóìéêþí êáíïíéóìþí äéåèíþò, êáèþò êáé ç åìðåéñßá áðü ôïõò óåéóìïýò, êáèéóôÜ ðñïöáíÞ ôçí áíÜãêç ðñïóåéóìéêÞò åíßó÷õóçò ôùí êáôáóêåõþí ôçò äåêáåôßáò ôïõ '70 êáé ôùí ðáëáéüôåñùí, ðñïêåéìÝíïõ íá áðïêôÞóïõí ôçí éêáíüôçôá ôçò óåéóìéêÞò áðüêñéóçò ôùí óýã÷ñïíùí êáôáóêåõþí. Ôï ãåãïíüò áõôü áðïôÝëåóå âáóéêü êßíçôñï ãéá ôçí åêðüíçóç ôçò ðáñïýóçò åñãáóßáò, áíôéêåßìåíï ôçò ïðïßáò åßíáé ç ðåéñáìáôéêÞ åîÝôáóç ôçò áðïôåëåóìáôéêüôçôáò ôçò ðñïôåéíüìåíçò ëýóçò ðñïóåéóìéêÞò êáé ìåôáóåéóìéêÞò åíßó÷õóçò åîùôåñéêïý êüìâïõ äïêïý-õðïóôõëþìáôïò ìïñöÞò Ô, ðáëáéÜò êáôáóêåõÞò. Ãéá ôïí óêïðü áõôü, êáôáóêåõÜóôçêáí óôï åñãáóôÞñéï Êáôáóêåõþí ÏðëéóìÝíïõ ÓêõñïäÝìáôïò êáé ÖÝñïõóáò Ôïé÷ïðïéßáò ôïõ Á.Ð.È, 4 äïêßìéá åîùôåñéêþí êüìâùí äïêïý-õðïóôõëþìáôïò ìïñöÞò Ô, ôá Ê1, L1, SK1 êáé SL1. Ôá Ê1 êáé L1 êáôáóêåõÜóôçêáí þóôå

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


íá Ý÷ïõí ëüãï éêáíïôéêïý ó÷åäéáóìïý ìåãáëýôåñï áðü Ýíá (1), åëëéðÞ ïðëéóìü äéÜôìçóçò óôçí èÝóç ôïõ êüìâïõ, áëëÜ êõñßùò áíåðáñêåßò áãêõñþóåéò ôùí äéáìÞêùí ïðëéóìþí ôçò äïêïý. Ôá äïêßìéá K1 êáé L1 áíôéðñïóùðåýïõí äïìéêÜ õðïóýíïëá ðáëáéÜò êáôáóêåõÞò. Ôï K1 õðïâëÞèçêå óå óåéóìéêÞ êáôáðüíçóç êáôÜ ôçí ïðïßá ðáñïõóßáóå ðñþéìç áóôï÷ßá ôùí áãêõñþóåùí ôùí äéáìÞêùí ïðëéóìþí ôçò äïêïý, êáé ÷ñçóéìïðïéÞèçêå ùò äïêßìéï åëÝã÷ïõ. Óôï äïêßìéï L1 ðñáãìáôïðïéÞèçêå ðñïóåéóìéêÞ åíßó÷õóç ìå çëåêôñïêüëëçóç ñÜâäùí åðÝêôáóçò ôùí äéáìÞêùí ïðëéóìþí ôçò äïêïý, ÷ñçóéìïðïßçóç ðëáêþí áãêýñùóçò, êáèþò êáé ôçí êáôáóêåõÞ ïëüðëåõñïõ ìáíäýá óôïí óôýëï. Ôï åíéó÷õìÝíï ðëÝïí äïêßìéï SL1, ðïõ ðñïÝêõøå ìåôÜ áðü ôéò ðñïáíáöåñèåßóåò åðåìâÜóåéò óôï L1, õðïâëÞèçêå óôçí ßäéá óåéóìéêÞ öüñôéóç ìå ôï K1. Ôï Ê1 åíéó÷ýèçêå ìåôáóåéóìéêÜ êáôÜ ôïí ßäéï ôñüðï ìå ôï L1 êáé ïíïìÜóôçêå SK1. Ç ëõóéôÝëåéá ôçò ðñïôåéíüìåíçò ëýóçò èá êñéèåß áðü ôç óýãêñéóç ôçò óåéóìéêÞò óõìðåñéöïñÜò êáé ôùí ìç÷áíéêþí ÷áñáêôçñéóôéêþí ôùí åíéó÷õìÝíùí äïìéêþí õðïóõíüëùí êáé ôïõ ðáñèåíéêïý äïêéìßïõ K1.

ÐÅÉÑÁÌÁÔÉÊÇ ÅÑÅÕÍÁ ÔÇÓ ÁÐÏÄÏÔÉÊÏÔÇÔÁÓ ÔÇÓ ÐÑÏÔÅÉÍÏÌÅÍÇÓ ËÕÓÇÓ ÐÑÏÓÅÉÓÌÉÊÇÓ ÅÍÉÓ×ÕÓÇÓ Ó÷åäéáóìüò äïêéìßùí - Ðñüãñáììá äïêéìßùí Óôï Ó÷Þìá 1 öáßíïíôáé ïé ëåðôïìÝñåéåò ó÷åäéáóìïý ôùí

äïêéìßùí ðëáéóéáêïý õðïóõíüëïõ äïêïý-õðïóôõëùìÜôùí Ê1 êáé L1 õðü êëßìáêá 1:2. Ôá õðïóôõëþìáôá ôùí äïêéìßùí (Ó÷Þìá 1) öÝñïõí ïðëéóìü äéÜôìçóçò Ö6/200 åíþ óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ êüìâïõ õðÜñ÷åé ìüíï Ýíáò óõíäåôÞñáò Ö6. Ïé óôýëïé êáé ïé êüìâïé åðïìÝíùò ôùí äïêéìßùí Ê1 êáé L1 áíôéðñïóùðåýïõí óôýëïõò êáé êüìâïõò äïêïý-õðïóôõëþìáôïò ðáëáéþí ïéêïäïìþí. Óôï ßäéï ó÷Þìá öáßíåôáé åðßóçò ç áíåðáñêÞò áãêýñùóç ôùí äéáìÞêùí ñÜâäùí ïðëéóìïý ôçò äïêïý óôïí êüìâï ôùí äïêéìßùí. Ôá Ê1 êáé L1 ó÷åäéÜóôçêáí þóôå ï ëüãïò éêáíïôéêïý ó÷åäéáóìïý íá åßíáé ÌR = 1.69 > 1 êáé ïé ôéìÝò ôùí äéáôìçôéêþí ôÜóåùí ìéêñüôåñåò áðü ôï üñéï ðïõ èåóðßæåé ç åðéôñïðÞ ACI - ASCE 352-02, “Åîßóùóç 1", äçëáäÞ: (1) (ôéìÝò ôïõ óõíôåëåóôÞ ã: 0.65MPa ãéá ôï äïêßìéï Ê1 êáé 0.68 MPa ãéá ôï L1), þóôå íá áðïöåõ÷èåß åíäå÷üìåíç äéáôìçôéêÞ áóôï÷ßá óôçí ðåñéï÷Þ ôùí óôýëùí êáé ôïõ êüìâïõ êáé íá ìåëåôçèåß áðïêëåéóôéêÜ ç åðßðôùóç ôçò áíåðáñêïýò áãêýñùóçò ôùí ñÜâäùí ôçò äïêïý óôç óåéóìéêÞ óõìðåñéöïñÜ ôùí äïìéêþí õðïóõíüëùí. Ôï Ê1 õðïâëÞèçêå óå óåéóìéêÞ êáôáðüíçóç êáôÜ ôçí ïðïßá ðáñïõóßáóå ðñþéìç áóôï÷ßá ôùí áãêõñþóåùí ôùí äéáìÞêùí ïðëéóìþí ôçò äïêïý, êáé ÷ñçóéìïðïéÞèçêå ùò äïêßìéï åëÝã÷ïõ. Óôï äïêßìéï L1 ðñáãìáôïðïéÞèçêå ðñïóåéóìéêÞ êáé óôï Ê1 ìåôáóåéóìéêÞ åíßó÷õóç, ìå çëåêôñïêüëëçóç ñÜâäùí åðÝêôáóçò ôùí äéáìÞêùí ïðëéóìþí ôçò äïêïý, ÷ñçóéìïðïß-

Ó÷Þìá 1. ÄéáóôÜóåéò êáé ëåðôïìÝñåéåò ïðëéóìïý ðáñèåíéêþí äïêéìßùí Ê1, L1 (äéáóôÜóåéò óå mm).

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

107


www.alfix.de

e-mail: alfixepe@hotmail.com


Ó÷Þìá 2. ÄéáóôÜóåéò êáé ëåðôïìÝñåéåò ïðëéóìïý äïêéìßùí SK1 êáé SL1 (äéáóôÜóåéò óå mm).

çóç ðëáêþí áãêýñùóçò, êáèþò êáé ôçí êáôáóêåõÞ ïëüðëåõñïõ ìáíäýá Ï/Ó ãýñù áðü ôïõò óôýëïõò êáé ôïí êüìâï (Ó÷Þìá 2). Ãéá ôïí ó÷åäéáóìü ôçò åíßó÷õóçò ÷ñçóéìïðïéÞèçêå óôéò ìåí ðåñéï÷Ýò ôùí õðïóôõëùìÜôùí ï Å.Ê.Ù.Ó 2000 åíþ óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ êüìâïõ ïé óõóôÜóåéò ôçò ÅðéôñïðÞò ACI - ASCE 352-02. Óýìöùíá ìå ôéò óõóôÜóåéò áõôÝò éêáíïðïéçôéêÞ óåéóìéêÞ óõìðåñéöïñÜ óå Ýíáí åîùôåñéêü êüìâï åîáóöáëßæåôáé åöüóïí éó÷ýïõí: • Ï ëüãïò ïñéáêþí êáìðôéêþí áíôï÷þí õðïóôõëùìÜôùí äïêïý, ÌR, íá Ý÷åé ôéìÞ ìåãáëýôåñç Þ ßóç ìå 1,40. • Ïé äéáôìçôéêÝò ôÜóåéò óôïí êüìâï ðïõ ëáìâÜíïíôáé óýìöùíá ìå ôçí åðéôñïðÞ áðü ôçí Ýêöñáóç (MPa) íá Ý÷ïõí ÷áìçëÝò ôéìÝò, ìéêñüôåñåò áðü 1,00 (MPa). • Ï ïðëéóìüò ôùí óõíäåôÞñùí óôïí êüìâï èá ðñÝðåé íá éêáíïðïéåß ôéò óõíèÞêåò " Åîéóþóåéò 2, 3": (2) (3) üðïõ: Sh: áðüóôáóç óõíäåôÞñùí h: äéÜóôáóç ôçò ìßáò ðëåõñÜò ðõñÞíá ïñèïãùíéêïý õðïóôõëþìáôïò Ag: åðéöÜíåéá äéáôïìÞò õðïóôõëþìáôïò

110

Ac: åðéöÜíåéá äéáôïìÞò ðõñÞíá õðïóôõëþìáôïò fyh: üñéï äéáññïÞò ôïõ ïðëéóìïý óõíäåôÞñùí. Ïé áíùôÝñù óõíèÞêåò äßäïõí ìßá åëÜ÷éóôç áðáßôçóç ïðëéóìïý óõíäåôÞñùí êüìâïõ Ö8/50. Óôï åíéó÷õìÝíï äïêßìéï SL1, ðïõ ðñïÝêõøå ìåôÜ áðü ôéò ðñïáíáöåñèåßóåò åðåìâÜóåéò óôï L1, ôïðïèåôÞèçêáí óõíäåôÞñåò Ö8/70 óôá õðïóôõëþìáôá ôïõ ìáíäýá êáé 4Ö8/50 óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ êüìâïõ ôïõ ìáíäýá åíßó÷õóçò (Ó÷Þìá 2). Ãéá ôçí åðÝêôáóç ôçò áãêýñùóçò ôùí äéáìÞêùí ñÜâäùí ôçò äïêïý ÷ñçóéìïðïéÞèçêáí ñÜâäïé äéáìÝôñïõ Ö10 ïé ïðïßåò çëåêôñïêïëëÞèçêáí óôïõò äéáìÞêåéò ïðëéóìïýò ôçò äïêïý êáé áãêõñþèçêáí óôçí ïðßóèéá ðëåõñÜ ôïõ êüìâïõ ìÝóù ìåôáëëéêþí ðëáêþí áãêýñùóçò. Ïé ïðëéóìïß áõôïß êáôüðéí ìç÷áíïõñãéêÞò åðåîåñãáóßáò áðÝêôçóáí óðåéñþìáôá óôá Üêñá ôïõò þóôå íá åöáñìïóèïýí ôá ðåñéêü÷ëéá. Ãéá ôçí êáôáóêåõÞ ôïõ ìáíäýá åíßó÷õóçò ÷ñçóéìïðïéÞèçêå Ýôïéìï ìç óõññéêíïýìåíï óêõñüäåìá õøçëÞò áíôï÷Þò (Ôsonos 2002, Ôóþíïò 2006, Ôsonos 2008, ÊáñáãéÜííçò êáé ÓéñêåëÞò 2004). Óôo Ó÷Þìá 2 öáßíïíôáé ïé äéáóôÜóåéò, ïé ïðëéóìïß êáé ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ó÷åäéáóìïý ôùí åíéó÷õìÝíùí äïêéìßùí, SL1 êáé SK1. Óôç öùôïãñáößá (1) ôïõ Ó÷Þìáôïò 5 ðáñïõóéÜæåôáé ç ôåëéêÞ ìïñöÞ ôùí ïðëéóìþí åíßó÷õóçò. ÄéÜôáîç Öüñôéóçò - ìåôñÞóåéò Ôá äïìéêÜ õðïóýíïëá Ê1 êáé SL1 õðïâëÞèçêáí óå óåéóìéêÞ êáôáðüíçóç ìå ôïí ßäéï íüìï öüñôéóçò êáé åîåôÜóôçêå ç óåéóìéêÞ ôïõò óõìðåñéöïñÜ. Ç öüñôéóç ôùí äïêéìßùí Ýãéíå

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


Ó÷Þìá 4. Õóôåñçôéêïß âñü÷ïé öïñôßïõ - ìåôáôüðéóçò ôùí äïêéìßùí Ê1, SL1 êáé SK1.

ìå åðéâïëÞ êýêëùí ìåôáôüðéóçò äéáäï÷éêÜ áõîáíüìåíïõ åýñïõò ìå áýîçóç 5 mm áíÜ êýêëï, óå äéÜôáîç öüñôéóçò ðïõ âñßóêåôáé åãêáôåóôçìÝíç óôï ÅñãáóôÞñéï Êáôáóêåõþí ÏðëéóìÝíïõ ÓêõñïäÝìáôïò êáé ÖÝñïõóáò Ôïé÷ïðïéßáò ôçò Ð.Ó ôïõ Á.Ð.È. Ôï äïêßìéï Ê1 õðïâëÞèçêå óå Ýîç êýêëïõò ìåôáôüðéóçò åíþ ôï ðñïóåéóìéêÜ åíéó÷õìÝíï óå Ýíäåêá êáé ôï ìåôáóåéóìéêÜ åíéó÷õìÝíï óå Ýîç. Ôï áîïíéêü öïñôßï ðïõ åðéâáëëüôáí óôá õðïóôõëþìáôá ôùí äýï äïêéìßùí Þôáí óôáèåñü êáé ßóï ìå 20 t. ÐåéñáìáôéêÜ áðïôåëÝóìáôá ôùí äïêéìßùí ÊáôÜ ôçí óåéóìéêÞ êáôáðüíçóç ôïõ ðáñèåíéêïý äïêéìßïõ K1, ó÷çìáôßóôçêå áðü ôïí ðñþôï êýêëï öüñôéóçò, äéáìðåñÝò ñÞãìá, ðïõ ðñïóïìïéÜæåé ìå êáìðôéêïý ôýðïõ ñÞãìá, óôçí äïêü óôç èÝóç ÝíùóÞò ôçò ìå ôïõò óôýëïõò. Ç åìöÜíéóç ôïõ åí ëüãù ñÞãìáôïò Þôáí áíáìåíüìåíç êáé ïöåßëåôáé óôçí áðïõóßá åðáñêþí áãêõñþóåùí ôùí äéáìÞêùí ñÜâäùí ïðëéóìïý ôçò äïêïý óôïí êüìâï, ðïõ Ý÷åé ùò áðïôÝëåóìá ôçí Üìåóç ó÷åäüí åîüëêåõóÞ ôïõò ìå ôçí åðéâïëÞ ôçò óåéóìéêÞò öüñôéóçò. Ôï ãåãïíüò áõôü åîçãåß ôçí åíôïíüôáôç áýîçóç ôùí ïëéóèÞóåùí ôùí ñÜâäùí, ðïõ áðïôõðþíåôáé ìå Ýíôïíç óôÝíùóç ôùí âñü÷ùí õóôÝñçóçò ãýñù áðü ôïõò Üîïíåò (pinching) (Ó÷Þìá 4), êáèþò êáé ôçí áýîçóç ôïõ åýñïõò ôïõ äéáìðåñïýò ñÞãìáôïò óå êÜèå åðüìåíï êýêëï ìåôáôüðéóçò. Óôç äïêü äåí ðáñáôçñïýíôáé Üëëåò âëÜâåò, åíþ óôïí êüìâï åìöáíßóôçêáí ìüíï ëßãåò, ìéêñÝò, åðéöáíåéáêÝò ñùãìÝò. Ç áðïõóßá äéáôìçôéêÞò âëÜâçò óôïí êüìâï, ï ïðïßïò Ýöåñå åëÜ÷éóôï ïðëéóìü äéÜôìçóçò (óõíäåôÞñåò Ö6/150) êáé åß÷å ó÷åäéáóôåß þóôå íá êáôáðïíåßôáé ìå ÷áìçëÝò äéáôìçôéêÝò ôÜóåéò, ïöåßëåôáé óôçí ôáõôü÷ñïíç, ìå ôçí åðéâïëÞ ôçò ìåôáôüðéóçò, åîüëêåõóç ôùí äéáìÞêùí ïðëéóìþí ôçò äïêïý, ç ïðïßá Ý÷åé óáí áðïôÝëåóìá ôçí ìç ìåôáöïñÜ õøçëþí äéáôìçôéêþí ôÜóåùí áðü ôçí äïêü óôïí êüìâï. Ç áóôï÷ßá ôïõ ðáñèåíéêïý äïêéìßïõ Ê1 åßíáé áóôï÷ßá ôçò áãêýñùóçò ôùí äéáìÞêùí ñÜâäùí ïðëéóìïý ôçò äïêïý. Áðü ôïí ðñþôï êéüëáò êýêëï åðéâáëëüìåíçò ìåôáôüðéóçò (Ó÷Þìá 4) ðáñáôçñïýíôáé óçìáíôéêÝò

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

ïëéóèÞóåéò ôùí äéáìÞêùí ïðëéóìþí ôçò äïêïý, åíþ óôïí äåýôåñï êýêëï ç áíôï÷Þ Ý÷åé ðåñéïñéóôåß óôï Ýíá ôñßôï ðåñßðïõ ôçò áñ÷éêÞò ôéìÞò êáé ìåéþíåôáé áêüìá ðåñéóóüôåñï áõîáíïìÝíùí ôùí ìåôáôïðßóåùí. Ç ñáãäáßá ðôþóç óå ðñþéìï óôÜäéï ôçò áíôï÷Þò, ôçò áêáìøßáò êáé ôçò éêáíüôçôáò áðïññüöçóçò åíÝñãåéáò ôïõ êüìâïõ êáôáäåéêíýåé ôéò óïâáñÝò óõíÝðåéåò ôùí áíåðáñêþí áãêõñþóåùí ôùí äéáìÞêùí ñÜâäùí ïðëéóìïý ôçò äïêïý óôçí èÝóç ôïõ êüìâïõ. Ç åéêüíá áóôï÷ßáò ôïõ Ê1 öáßíåôáé óôç öùôïãñáößá (2) ôïõ Ó÷Þìáôïò 5. Óôá ðñïóåéóìéêÜ êáé ìåôáóåéóìéêÜ åíéó÷õìÝíá äïêßìéá SL1 êáé SK1 áíôßóôïé÷á, ç áðïêáôÜóôáóç ôçò åðÜñêåéáò ôùí áãêõñþóåùí ôùí äéáìÞêùí ñÜâäùí ïëéóìïý ôçò äïêïý óôïí êüìâï äåí åðÝôñåøå ôçí åîüëêåõóç ôùí ïðëéóìþí ôçò äïêïý üðùò óôï ðáñèåíéêü äïêßìéï K1. Ç áóôï÷ßá -êáé ï ó÷çìáôéóìüò ôùí ðëáóôéêþí áñèñþóåùí- ïäçãÞèçêå óôçí äïêü, ìáêñéÜ áðü ôïí êüìâï (öùôïãñáößåò 3 êáé 4 ôïõ Ó÷Þìáôïò 5), åîáóöáëßæïíôáò ôçí áðïññüöçóç óçìáíôéêþí ðïóïôÞôùí ôçò óåéóìéêÞò åíÝñãåéáò óôçí èÝóç ôïõ êüìâïõ. Ôï ãåãïíüò áõôü áðïôõðþíåôáé êáé óôçí ìïñöÞ ôùí âñü÷ùí õóôÝñçóçò (Ó÷Þìá 4), ïé ïðïßïé ðáñïõóéÜæïõí áõîçìÝíç åðéöÜíåéá êáé ìåãÜëï ðåñéáîïíéêü åýñïò, ÷ùñßò óçìáíôéêÝò óôåíþóåéò ëüãù ïëéóèÞóåùí ôùí ñÜâäùí (ìÝ÷ñé êáé ôïí Ýâäïìï êýêëï öüñôéóçò óôï SL1). Óôéò ðåñéóóüôåñåò äéáìÞêåéò ñÜâäïõò ôçò äïêïý ôïõ äïêéìßïõ SL1 äåí õðÞñîå áóôï÷ßá óôéò èÝóåéò üðïõ óõãêïëëÞèçêáí ïé ñÜâäïé åðÝêôáóçò ôçò áãêýñùóçò ìÝ÷ñé êáé ôï ôÝëïò ôïõ åíäÝêáôïõ êýêëïõ öüñôéóçò. Óôï äïêßìéï SK1 äåí õðÞñîå êáìßá áóôï÷ßá óôéò èÝóåéò ôùí óõãêïëëÞóåùí êáè' üëç ôç äéÜñêåéá ôçò öüñôéóçò. Ïé áõîçìÝíåò ïëéóèÞóåéò ðïõ åìöáíßæåé ôï ðñïóåéóìéêÜ åíéó÷õìÝíï äïêßìéï SL1 ìåôÜ ôïí üãäïï êýêëï, êáèþò êáé ç ðôþóç ôçò áíôï÷Þò áðü ôïí äåýôåñï êáé óå êÜèå åðüìåíï êýêëï öüñôéóçò, ïöåßëïíôáé óå óôáäéáêÞ áóôï÷ßá ôìÞìáôïò ôùí óõãêïëëÞóåùí ôùí ñÜâäùí åðÝêôáóçò ôçò áãêýñùóçò ôùí äéáìÞêùí ñÜâäùí ôçò äïêïý. Óôá åíéó÷õìÝíá ìå ìáíäýá ïðëéóìÝíïõ óêõñïäÝìáôïò

111


Ó÷Þìá 5. ÅðÜíù: Ïðëéóìïß åíßó÷õóçò ôùí äïêéìßùí SL1 êáé SK1, (1). ÊÜôù: Åéêüíá áóôï÷ßáò ôùí äïêéìßùí Ê1 (2), SL1 (3) êáé SK1 (4).

1

2

õðïóôõëþìáôá êáé ôïí êüìâï ôùí SL1 êáé SK1 äåí ðáñïõóéÜóôçêå êáìßá âëÜâç ìÝ÷ñé êáé ôï ôÝëïò ôïõ ðåéñÜìáôïò. Óôçí äïêü ïé ðëáóôéêÝò áñèñþóåéò åìöáíßóôçêáí ìáêñéÜ áðü ôçí èÝóç ÝíùóÞò ôçò ìå ôïí êüìâï. Ïé õóôåñçôéêïß âñü÷ïé åðéâáëëüìåíùí ôåìíïõóþí äïêïý Vb - ìåôáôïðßóåùí öïñôéæïìÝíïõ Üêñïõ ãéá ôá äïêßìéá Ê1, SL1 êáé SK1 öáßíïíôáé óôï Ó÷Þìá 4. Áðü ôç óýãêñéóç ôçò óåéóìéêÞò óõìðåñéöïñÜò ôùí åíéó÷õìÝíùí äïêéìßùí ìå áõôÞò ôïõ ðáñèåíéêïý ðñïêýðôïõí ôá åîÞò: Ôá åíéó÷õìÝíá äïêßìéá åìöáíßæïõí éäéáßôåñá âåëôéùìÝíåò üëåò ôéò ìç÷áíéêÝò áíôéóåéóìéêÝò éäéüôçôåò (áíôï÷Þ, áêáìøßá, éêáíüôçôá áðïññüöçóçò åíÝñãåéáò) óõãêñéôéêÜ ìå ôï ðáñèåíéêü Ê1. Ç âåëôßùóç áõôÞ ïöåßëåôáé áöåíüò óôçí áðïêáôÜóôáóç ôçò åðÜñêåéáò ôùí áãêõñþóåùí ôùí äéáìÞêùí ñÜâäùí ïðëéóìïý ôçò äïêïý óôïí êüìâï, ðïõ áðÝôñåøå ôçí åîüëêåõóç ôùí ôåëåõôáßùí, áöåôÝñïõ äå óôçí åðáñêÞ üðëéóç ôïõ êüìâïõ óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò åðéôñïðÞò ACI - ASCE 352-02. Óôá äéáãñÜììáôá ôùí Ó÷çìÜôùí 6, 7, 8 äßíïíôáé ôá áðïôåëÝóìáôá ìéêñïìåôñÞóåùí ôçò ðáñáìïñöþóåùò ôùí ñÜâäùí ïðëéóìïý ôùí äïêéìßùí Ê1, SL1 êáé SÊ1, ðïõ êáôáãñÜöçêáí ìå ôç âïÞèåéá çëåêôñéêþí ôáéíéþí ìçêýíóåùò. Ç èÝóç üðïõ ôïðïèåôÞèçêå êÜèå ôáéíßá áíáöÝñåôáé óôç ëåæÜíôá ôïõ áíôßóôïé÷ïõ ó÷Þìáôïò.

112

3

4

Óôï ðáñèåíéêü äïêßìéï Ê1 (Ó÷Þìá 6), ç ðñþéìç åîüëêåõóç ôùí áíåðáñêþò áãêõñùìÝíùí óôç èÝóç ôïõ êüìâïõ äéáìÞêùí ñÜâäùí ïðëéóìïý ôçò äïêïý ïäçãåß óå ðáñáìïñöþóåéò ôùí ñÜâäùí ôçò äïêïý (strain gage No 1 êáé 2) êáôÜ ðïëý ìéêñüôåñåò áðü ôçí ðáñáìüñöùóç äéáññïÞò ôïõ ÷Üëõâá (2,5 0/00). Óôçí ðåñßðôùóç ôïõ óõíäåôÞñá ôïõ êüìâïõ (strain gage No3) ïé áíáðôõóóüìåíåò ðáñáìïñöþóåéò ôïõ ÷Üëõâá åßíáé óçìáíôéêÜ ìéêñüôåñåò áêüìá êáé áðü åêåßíåò ôùí ñÜâäùí ôçò äïêïý, ãåãïíüò ðïõ åðáëçèåýåé üôé ï êüìâïò ëåéôïõñãåß óôçí åëáóôéêÞ ðåñéï÷Þ. Áðü ôçí ðáñáôÞñçóç ôùí äéáãñáììÜôùí ôïõ Ó÷Þìáôïò 6, ðïõ áöïñïýí óôçí êÜôù êáé Üíù äéáìÞêç ñÜâäï ïðëéóìïý ôçò äïêïý ôïõ äïêéìßïõ Ê1 áíôßóôïé÷á, ðñïêýðôåé üôé ç ìÝãéóôç êáô´ áðüëõôç ôéìÞ ðáñáìüñöùóç ôùí ñÜâäùí áíáðôýóóåôáé êáôÜ ôïí ðñþôï êýêëï öüñôéóçò, åíþ êáôÜ ôïõò åðüìåíïõò êýêëïõò ïé ðáñáìïñöþóåéò óôáäéáêÜ ìåéþíïíôáé. Ç äéáäï÷éêÞ, óå êÜèå åðüìåíï êýêëï öüñôéóçò, ìåßùóç ôùí ðáñáìïñöþóåùí ïöåßëåôáé óôçí ðñþéìç áðþëåéá ôçò ðñïóöýóåùò ôùí ñÜâäùí ëüãù áíåðáñêïýò áãêýñùóÞò ôïõò ðïõ ïäçãåß óôçí åîüëêåõóÞ ôïõò. Óå êÜèå åðüìåíï êýêëï ïé ñÜâäïé ðáñáìïñöþíïíôáé ëéãüôåñï êáèþò ç ïëßóèçóÞ ôïõò áõîÜíåôáé üëï êáé ðåñéóóüôåñï. Óôçí ðåñßðôùóç ôïõ ðñïóåéóìéêÜ åíéó÷õìÝíïõ äïêéìßïõ SL1, ïé ôéìÝò ôùí áíáðôõóóüìåíùí ðáñáìïñöþóåùí óôçí êÜôù äéáìÞêç ñÜâäï ôçò äïêïý (Ó÷Þìá 7) åßíáé óçìáíôéêÜ áõîçìÝíåò óå ó÷Ýóç ìå ôéò áíôßóôïé÷åò óôï ðáñèåíéêü

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


äïêßìéï, åíþ ðáñÜëëçëá ï ñõèìüò ìåßùóÞò ôïõò ùò ôïí ôÝôáñôï êýêëï öüñôéóçò åßíáé ìéêñüôåñïò áðü åêåßíïí óôï äïêßìéï Ê1. Ôï ãåãïíüò, ùóôüóï, üôé ïé ôéìÝò ôùí ðáñáìïñöþóåùí ôçò ñÜâäïõ ìåéþíïíôáé (ìå åîáßñåóç ôïí 5ï êýêëï) áíôß íá áõîÜíïíôáé óå êÜèå åðüìåíï êýêëï öüñôéóçò ïöåßëåôáé óôçí óôáäéáêÞ, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óåéóìéêÞò öüñôéóçò, áóôï÷ßá ôìÞìáôïò ôçò çëåêôñïêüëëçóçò óôç ñÜâäï åðÝêôáóçò ôçò áãêýñùóçò ôïõ ïðëéóìïý ôçò äïêïý, ç ïðïßá ïäÞãçóå ìå ôçí óåéñÜ ôçò óôçí óôáäéáêÞ áýîçóç ôùí ïëéóèÞóåùí ôçò ñÜâäïõ êáé åðïìÝíùò óå ìåßùóç ôçò ðáñáìüñöùóÞò ôçò. Ç åöáñìïæüìåíç êáôÜ ôçí ðñïóåéóìéêÞ åíßó÷õóç áãêýñùóç ôçò ñÜâäïõ ôçò äïêïý, ìÝóù ôçò ñÜâäïõ åðÝêôáóçò ôçò áãêýñùóçò êáé ôçò ðëÜêáò áãêýñùóçò, ëåéôïýñãçóå ðáñüëá áõôÜ éêáíïðïéçôéêÜ áðïôñÝðïíôáò ôçí Üìåóç åîüëêåõóç êáé ôéò éäéáßôåñá áõîçìÝíåò ïëéóèÞóåéò ôçò ñÜâäïõ ôçò äïêïý ðïõ ðáñïõóéÜæïíôáé óôï ðáñèåíéêü äïêßìéï Ê1. Áðü ôá äéáãñÜììáôá ôïõ Ó÷Þìáôïò 7 (Íï 3 êáé Íï 4) ðïõ áöïñïýí óôï óõíäåôÞñá ôïõ êüìâïõ ôïõ áñ÷éêïý äïêéìßïõ êáé óôï óõíäåôÞñá ôïõ ìáíäýá óôç èÝóç ôïõ êüìâïõ, åßíáé ðñïöáíÝò üôé ïé áíáðôõóóüìåíåò ðáñáìïñöþóåéò ôïõ ÷Üëõâá ðåñéïñßæïíôáé óå ðïëý ìéêñÝò ôéìÝò, ãåãïíüò ðïõ

ïöåßëåôáé óôï üôé êáé óôçí ðåñßðôùóç ôïõ äïêéìßïõ SL1,üðùò êáé óôï ðáñèåíéêü äïêßìéï Ê1, ï êüìâïò ëåéôïõñãåß óôçí åëáóôéêÞ ðåñéï÷Þ. Óôï ìåôáóåéóìéêÜ åíéó÷õìÝíï äïêßìéï, SK1, ïé ôéìÝò ôùí ðáñáìïñöþóåùí ôùí ïðëéóìþí åìöáíßæïíôáé áõîçìÝíåò óå ó÷Ýóç ìå ôï ðñïóåéóìéêÜ åíéó÷õìÝíï äïêßìéï SL1 êáé ôï ðáñèåíéêü Ê1 (Ó÷Þìá 8). Óôçí ðåñßðôùóç ìÜëéóôá ôçò êÜôù ñÜâäïõ ôçò äïêïý (strain gage Íï 3) áðü ôïí ðñþôï êýêëï öüñôéóçò ç ðáñáìüñöùóç õðåñâáßíåé ôçí ðáñáìüñöùóç ðïõ áíôéóôïé÷åß óôï üñéï äéáññïÞò ôïõ ïðëéóìïý áããßæïíôáò ôï 30/00, ãåãïíüò ðïõ öáíåñþíåé ôçí åðéôõ÷ßá ôçò åðåìâÜóåùò áðïêáôÜóôáóçò ôçò áãêýñùóçò ôùí äéáìÞêùí ñÜâäùí ôçò äïêïý, êáèþò ðáñåìðïäßæåôáé ç åîüëêåõóÞ ôïõò. Ï êüìâïò åîáêïëïõèåß íá ëåéôïõñãåß óôçí åëáóôéêÞ ðåñéï÷Þ, üðùò ðéóôïðïéåßôáé áðü ôéò éäéáßôåñá ìéêñÝò ôéìÝò ðáñáìüñöùóçò ôùí óõíäåôÞñùí óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ êüìâïõ (strain gage No 1). ¼ðùò öáßíåôáé óôá äéáãñÜììáôá ðïõ áíáöÝñïíôáé óôéò çëåêôñéêÝò ôáéíßåò Íï 2 êáé Íï 4 ïé ðáñáìïñöþóåéò ôùí ïðëéóìþí åðÝêôáóçò ôçò áãêýñùóçò ôùí ñÜâäùí ôçò äïêïý óôçí èÝóç ôïõ êüìâïõ åßíáé ìéêñÝò, êáèþò ç äéáññïÞ åíôïðßæåôáé óôçí ðåñéï÷Þ ôçò äïêïý, ìáêñéÜ áðü ôïí êüìâï.

ÇËÅÊÔÑÉÊÅÓ ÔÁÉÍÉÅÓ ÌÇÊÕÍÓÅÙÓ ÐÁÑÈÅÍÉÊÏÕ ÄÏÊÉÌÉÏÕ Ê1

Ó÷Þìá 6. ÇëåêôñéêÝò ôáéíßåò ìçêýíóåùò ôïõ ðáñèåíéêïý äïêéìßïõ Ê1. ÈÝóç ôïðïèÝôçóçò Íï1: êÜôù äéáìÞêçò ñÜâäïò äïêïý, Íï2: Üíù äéáìÞêçò ñÜâäïò äïêïý, Íï3: óõíäåôÞñáò êüìâïõ.

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

113


ÅÉÄÉÊÅÓ ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ ÔÅ×ÍÉÊÙÍ ÅÑÃÙÍ ÔÏ ÍÅÏ ÅÑÃÁËÅÉÏ ÔÏÕ ÐÏË. ÌÇ×ÁÍÉÊÏÕ ÌáíôÝëïò ÁèáíÜóéïò, äéðë. Ðïë. Ìç÷áíéêüò Å.Ì.Ð

Åßíáé áëÞèåéá ðùò ôá ôåëåõôáßá 20 ÷ñüíéá ãñáöüôáí äéáñêþò ôï íÝï "ëåîéêü åéäéêþí åöáñìïãþí" óå Ýñãá Ðïë. Ìç÷áíéêïý óôçí ÅëëÜäá. ¸ííïéåò üðùò "åêôïîåõüìåíï óêõñüäåìá", "ìáíäýáò åíßó÷õóçò", "áðïêáôÜóôáóç" áëëÜ êáé "ìç êáôáóôñïöéêüò Ýëåã÷ïò áíôï÷Þò", "ðõñïôÝóô", "áäéáôÜñáêôç äéáìáíôïêïðÞ óêõñïäÝìáôïò" Üñ÷éóáí ïëïÝíá íá ìðáßíïõí óôï êáèçìåñéíü ëåîéëüãéï ôïõ Ôå÷íéêïý Êüóìïõ. Ðñïò ôïýôï Ýäñáóáí êõñßùò ôñåéò ðáñÜãïíôåò ðïõ þèçóáí óôç êáôåýèõíóç áõôÞ ôçí åëëçíéêÞ åðéóôçìïíéêÞ êáé ôå÷íéêÞ êïéíüôçôá: 1. Ç Ýíôïíç óåéóìéêÞ äñáóôçñéüôçôá ðïõ ïäçãåß óôçí áíÜãêç èùñÜêéóçò ôïõ ïëïÝíá áõîáíüìåíïõ ðëÞèïõò ôùí ðáëáéüôåñùí êôéóìÜôùí. 2. Áêñéâþò áõôÞ ç åðéóÞìáíóç üôé ôï ìåãÜëï ðëÞèïò ôùí êôéñßùí ðïõ êáôáóêåõÜóèçêáí ôç ëåãüìåíç åðï÷Þ ôïõ "ïéêïäïìéêïý ïñãáóìïý" Ý÷åé ðëÝïí óõìðëçñþóåé ôá 40 - 50 Ýôç æùÞò îåðåñíþíôáò Ýôóé ôç âÝëôéóôç çëéêßá ôïõ óêõñïäÝìáôïò âÜóåé êáíïíéóìþí. 3. Ç ìåãÜëç áëëáãÞ ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå ëüãù ôùí Ïëõìðéáêþí Áãþíùí ìå ôá ìåãÜëá ôå÷íéêÜ Ýñãá áëëÜ êáé ôá êßíçôñá ðïõ áêüìá äßíïíôáé ìÝóá áðü åðéäïôÞóåéò ãéá áíáâÜèìéóç, åêóõã÷ñïíéóìü êáé åê íÝïõ äéáìüñöùóç ìåãÜëùí êôéñéáêþí ìïíÜäùí.

ÌÇ ÊÁÔÁÓÔÑÏÖÉÊÏÓ ÅËÅÃ×ÏÓ ÁÍÔÏ×ÇÓ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁÔÏÓ - N.D.T/N.D.E - Non Destructive Concrete Test/Evaluation Óõíäõáóìüò êñïõóéìÝôñçóçò, åîüëêåõóçò Þëïõ, õðåñç÷ïóêüðçóçò þóôå ìÝóù åîåéäéêåõìÝíïõ ëïãéóìéêïý íá ãßíåôáé óõíäõáóìüò êáé ôùí ôñéþí êáé óå Üìåóç óõíÜñôçóç ìå ôï êáôÜëëçëï ðëÞèïò ìåôñÞóåùí óå êáôáêüñõöá êáé ïñéæüíôéá óôïé÷åßá íá åîÜãåôáé áóöáëÝò óõìðÝñáóìá ãéá ôç äïìéêÞ êáôÜóôáóç ôïõ óêåëåôïý ôçò êáôáóêåõÞò. ¸ôóé, óå ðéèáíü Óôáôéêü ÅðáíÝëåã÷ï ìßáò êáôáóêåõÞò óôá äåäïìÝíá ôïõ åéóÜãåôáé ðëÝïí ç ðñáãìáôéêÞ èëéðôéêÞ áíôï÷Þ ôïõ óêõñïäÝìáôïò êáé ü÷é ç èåùñçôéêÞ. ÐåñáéôÝñù ðïéïôéêïß Ýëåã÷ïé: ÌÝôñçóç ðÜ÷ïõò åíáíèñÜêùóçò áóâåóôïðïßçóçò, ÁêôéíïãñÜöçóç - ÌáãíçôïãñÜöçóç Ïðëéóìïý (ðëÞñçò áðïôýðùóç åóùôåñéêÞò åéêüíáò)

ÓõíïðôéêÜ, ïé âáóéêüôåñåò åîåëéóóüìåíåò áëëÜ êáé ìåñéêÝò åíôåëþò íÝåò åéäéêÝò åöáñìïãÝò ðïõ åßíáé óôç äéÜèåóç ôïõ Ìç÷áíéêïý óÞìåñá: ÌÅÔÑÇÓÇ ÉÄÉÏÌÏÑÖÙÍ ÊÔÉÑÉÏÕ ÊáôáãñáöÞ êáé ìÝôñçóç ôùí ðñáãìáôéêþí éäéïìïñöþí åíüò êôéñßïõ ìå ôç ÌÝèïäï ÌéêñïäïíÞóåùí üðïõ ðëÝïí óôï Óôáôéêü ÅðáíÝëåã÷ï ôçò êáôáóêåõÞò åéóÜãïíôáé ïé ðñáãìáôéêÝò éäéïìïñöÝò ôïõ êôéñßïõ êáé ü÷é ïé èåùñçôéêÝò.

ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÄÏÌÉÊÇÓ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÊÔÉÑÉÏÕ Ãéá ðñþôç öïñÜ óôïí Åõñùðáúêü ÷þñï êáé ìåôÜ áðü áðïêëåéóôéêÞ óõíåñãáóßá ôçò TUV - Austria Hellas êáé ôçò CERS - Consultant EngineeRS åéóÜãåôáé ç Ýííïéá ôçò Ýêäïóçò "Ðéóôïðïéçôéêïý ÕöéóôÜìåíçò ÄïìéêÞò ÊáôÜóôáóçò Êôéñßïõ" üðïõ ãßíåôáé ðëÞñçò Ìç Êáôáóôñïöéêüò ¸ëåã÷ïò ôùí äïìéêþí óôïé÷åßùí ôçò êáôáóêåõÞò êáé åêäßäåôáé åðßóçìç âåâáßùóç ôïõ äéåèíÞ Åëëçíïáõóôñéáêïý ïßêïõ ðñïò ðéóôïðïßçóç ôçò áõèåíôéêüôçôáò áõôÞò óå

114

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


ôñßôïõò. ¸÷åé Þäç åöáñìïóèåß ôï 2009 óôï äéáôçñçôÝï Êôßñéï Áíá÷ùñÞóåùí ôïõ ðñþçí Êñáôéêïý ÁåñïëéìÝíá Áèçíþí óôï Åëëçíéêü, éäéïêôçóßáò Å.Ô.Á Á.Å.

ÌÅÈÏÄÏÉ ÅÍÉÓ×ÕÓÇÓ ÖÅÑÏÍÔÏÓ ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÕ ÁÐÏ ÙÐË. ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ & ÐÅÔÑÁ Ìáíäýåò Åêôïîåõüìåíïõ ÓêõñïäÝìáôïò (dry/wet mix gunite), ìåôáëëéêÜ åëÜóìáôá (L' Hermitte) ÑçôéíåíÝóåéò, ÔóéìåíôåíÝóåéò, ÐñïåíôåôáìÝíïé Ìåôáëëéêïß ÅëêõóôÞñåò (óå ëéèüêôéóôá, ôñïýëïõò ê.ëð), Óýíèåôá ÕëéêÜ áðü ßíåò ÕÜëïõ/¢íèñáêá (FRPs: ÁíèñáêïûöÜóìáôá, ÁíèñáêïåëÜóìáôá, ÕáëïûöÜóìáôá), Ñçôéíïý÷á ÔóéìåíôïåéäÞ êïíéÜìáôá óôáèåñïý üãêïõ, ê.ô.ë ÁÄÉÁÔÁÑÁÊÔÇ ÊÁÈÁÉÑÅÓÇ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁÔÏÓ ÄÉÏÃÊÙÓÇ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁÔÏÓ ÁäéáôÜñáêôç ÄéáìáíôïêïðÞ (áäáìÜíôéíïò äßóêïò), ÓõñìáôïêïðÞ (áäáìÜíôéíï óýñìá), ÁäéáôÜñáêôç äéÜíïéîç ïðþí (êáñïôôéÝñá), ÁäáìÜíôéíç óýíèëéøç óêõñïäÝìáôïò (Crasher), Äéüãêùóç óêõñïäÝìáôïò (Ýã÷õóç ìç åêñçêôéêïý äéïãêùôéêïý óêõñïäÝìáôïò óå éäéáßôåñá ïãêþäç óôïé÷åßá áðü óêõñüäåìá. Óõíäõáóìüò ìå áäéáôÜñáêôç êïðÞ óõíäåôÞñùí)

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

115


ÇËÅÊÔÑÉÊÅÓ ÔÁÉÍÉÅÓ ÌÇÊÕÍÓÅÙÓ ÅÍÉÓ×ÕÌÅÍÏÕ ÄÏÊÉÌÉÏÕ SL1 Ó÷Þìá 7. ÇëåêôñéêÝò ôáéíßåò ìçêýíóåùò ôïõ åíéó÷õìÝíïõ äïêéìßïõ SL1. ÈÝóç ôïðïèÝôçóçò Íï1: êÜôù ñÜâäïò åðÝêôáóçò ôçò áãêýñùóçò ôçò ñÜâäïõ ôçò äïêïý, Íï2: êÜôù äéáìÞêçò ñÜâäïò äïêïý, Íï3: óõíäåôÞñáò óôïí êüìâï, Íï4: óõíäåôÞñáò ìáíäýá óôïí êüìâï.

ÇËÅÊÔÑÉÊÅÓ ÔÁÉÍÉÅÓ ÌÇÊÕÍÓÅÙÓ ÅÍÉÓ×ÕÌÅÍÏÕ ÄÏÊÉÌÉÏÕ SÊ1

Ó÷Þìá 8. ÇëåêôñéêÝò ôáéíßåò ìçêýíóåùò ôïõ åíéó÷õìÝíïõ äïêéìßïõ SÊ1. ÈÝóç ôïðïèÝôçóçò Íï1: óõíäåôÞñáò ìáíäýá óôïí êüìâï, Íï2: Üíù ñÜâäïò åðÝêôáóçò ôçò áãêýñùóçò ôçò ñÜâäïõ ôçò äïêïý (ðåñéï÷Þ êüìâïõ), Íï3: êÜôù ñÜâäïò äïêïý, Íï4: êÜôù ñÜâäïò åðÝêôáóçò ôçò áãêýñùóçò ôçò ñÜâäïõ ôçò äïêïý (ðåñéï÷Þ êüìâïõ).

116

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


Óýãêñéóç ôçò óåéóìéêÞò áðüêñéóçò ôùí äïêéìßùí Ç åñìçíåßá ôùí ðïéïôéêþí óôïé÷åßùí ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôá äéáãñÜììáôá åðéâáëëüìåíçò ôÝìíïõóáò Vb - ìåôáêßíçóçò ä, åðåêôåßíåôáé ìå ôçí êáôáóêåõÞ äéáãñáììÜôùí óõó÷åôéóìïý ôçò áíôï÷Þò, ôçò áêáìøßáò êáé ôçò éêáíüôçôáò áðïññüöçóçò åíÝñãåéáò ôùí ôñéþí äïêéìßùí, K1, SL1 êáé SK1. Ç óåéóìéêÞ óõìðåñéöïñÜ ôùí äïêéìßùí åîåôÜæåôáé êáôÜ ôïõò Ýîç ðñþôïõò êýêëïõò åðéâáëëüìåíçò ìåôáôüðéóçò, ðïõ õðÜñ÷ïõí ìåôñÞóåéò êáé ãéá ôá ôñßá äïêßìéá. ÁÍÔÏ×Ç: Ç óõãêñéôéêÞ ìåëÝôç ôùí äéáãñáììÜôùí ðïõ äßíïíôáé óôï Ó÷Þìá 4 öáíåñþíåé ôçí éäéáßôåñá áõîçìÝíç áíôï÷Þ ðïõ ðáñïõóéÜæïõí ôá åíéó÷õìÝíá äïêßìéá óå ó÷Ýóç ìå ôï ðáñèåíéêü. Ï ñõèìüò áðþëåéÜò ôçò áíôï÷Þò áðü êýêëï óå êýêëï öüñôéóçò óôï äïêßìéï SL1, üðïõ óõíÝâç óôáäéáêÞ áóôï÷ßá ôìÞìáôïò ôùí çëåêôñïóõãêïëëÞóåùí, Þôáí Þðéïò. Óôï äïêßìéï SK1, üðïõ ïé óõãêïëëÞóåéò äåí ðáñïõóßáóáí êáìßá áóôï÷ßá, ç áíôï÷Þ äéáôçñÞèçêå óå õøçëÜ åðßðåäá êáé óôïõò Ýîç ðñþôïõò êýêëïõò öüñôéóçò -ðïõ ðñáãìáôïðïéåßôáé ç óýãêñéóç- ÷ùñßò ïõóéáóôéêÞ ðôþóç. Ç ìåãáëýôåñç ðïóïóôéáßá ðôþóç ôçò áíôï÷Þò óôï ðáñèåíéêü äïêßìéï Ê1 ðñáãìáôïðïéåßôáé êáôÜ ôïí äåýôåñï Üíù çìßêõêëï

åðéâáëëüìåíçò ìåôáôüðéóçò, ãåãïíüò ðïõ äåß÷íåé êáé ôçí éó÷õñÞ åîüëêåõóç ôùí ñÜâäùí ïðëéóìïý ôçò äïêïý. Áðü ôç ìåôáâïëÞ ôïõ ëüãïõ ôùí áíôï÷þí ôùí SL1 êáé K1 êáé ôùí áíôï÷þí ôùí SÊ1 êáé K1 (Ó÷Þìá 9) ãßíåôáé åìöáíÞò ç áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôçò ðñáãìáôïðïéçèåßóáò ðñïóåéóìéêÞò êáé ìåôáóåéóìéêÞò åíßó÷õóçò óå åðßðåäï âåëôßùóçò ôçò áíôï÷Þò ôïõ êüìâïõ êáé äéáôÞñçóÞò ôçò óå õøçëÜ åðßðåäá êáôÜ ôïõò äéáäï÷éêïýò êýêëïõò åíáëëáóóüìåíçò öüñôéóçò. ÁÊÁÌØÉÁ: Ôá åíéó÷õìÝíá äïêßìéá SL1 êáé SK1 åìöáíßæïõí, üðùò Þôáí áíáìåíüìåíï, áõîçìÝíç äõóêáìøßá óå ó÷Ýóç ìå ôï ðáñèåíéêü K1 (Ó÷Þìá 10). Ôï ãåãïíüò áõôü ïöåßëåôáé óôïí ôåëåßùò äéáöïñåôéêü ôýðï áóôï÷ßáò ôùí åíéó÷õìÝíùí äïìéêþí õðïóõíüëùí, ï ïðïßïò áðïêëåßåé ôçí Üìåóç åîüëêåõóç ôùí äéáìÞêùí ñÜâäùí ïðëéóìïý ôçò äïêïý. ×áñáêôçñéóôéêü åßíáé üôé áêüìá êáé êáôÜ ôïí Ýêôï êýêëï öüñôéóçò ç áêáìøßá ôùí äïêéìßùí SL1 êáé SK1 ðáñáìÝíåé éäéáßôåñá áõîçìÝíç, ó÷åäüí ôåôñáðëÜóéá óôï SL1 êáé ó÷åäüí åîáðëÜóéá óôï SK1, óå ó÷Ýóç ìå åêåßíç ôïõ ðáñèåíéêïý K1. ¼ðùò êáé ìå ôçí áíôï÷Þ, ç ìåãáëýôåñç ðïóïóôéáßá ðôþóç ôçò äõóêáìøßáò k ôïõ ðáñèåíéêïý äïêéìßïõ K1 ðñáãìáôïðïéåßôáé êáôÜ ôïí äåýôåñï êýêëï öüñôéóçò.

Ó÷Þìá 9. Óýãêñéóç ôçò áíôï÷Þò ôùí äïêéìßùí Ê1, SL1 êáé SK1. ÁñéóôåñÜ: Ëüãïé áíôï÷þí SL1/K1 êáé SK1/K1 Üíù çìßêõêëùí. ÄåîéÜ: Ëüãïé áíôï÷þí SL1/K1 êáé SK1/K1 êÜôù çìßêõêëùí.

Ó÷Þìá 10. Óýãêñéóç ôçò áêáìøßáò ôùí äïêéìßùí Ê1, SL1 êáé SK1.

Ó÷Þìá 11. Óýãêñéóç éêáíüôçôáò áðïññüöçóçò åíÝñãåéáò ôùí äïêéìßùí Ê1, SL1 êáé SK1.

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

117


ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ ÁÐÏÑÑÏÖÇÓÇÓ ÅÍÅÑÃÅÉÁÓ: Óôá ñáâäïãñÜììáôá ôïõ Ó÷Þìáôïò 11 ðáñïõóéÜæåôáé ç åíÝñãåéá ðïõ áðïññïöïýí ôá äïêßìéá K1, SL1 êáé SK1 óå êáèÝíáí áðü ôïõò Ýîç ðñþôïõò êýêëïõò öüñôéóçò. Ôá åíéó÷õìÝíá äïìéêÜ õðïóýíïëá åìöáíßæïõí éäéáéôÝñùò áõîçìÝíç éêáíüôçôá áðïññüöçóçò åíÝñãåéáò. ¼ðùò óõíÝâç êáé ìå ôçí áíôï÷Þ êáé ôç äõóêáìøßá, ç ìåãáëýôåñç ðïóïóôéáßá ðôþóç ôïõ ðïóïý ôçò åíÝñãåéáò ðïõ áðïññïöÜ ôï ðáñèåíéêü äïêßìéï K1 ðñáãìáôïðïéåßôáé óôï äåýôåñï êýêëï. Ç óçìáíôéêÞ áõôÞ ðôþóç ïöåßëåôáé óôçí åîüëêåõóç ôùí áíåðáñêþò áãêõñùìÝíùí óôïí êüìâï ôïõ ðáñèåíéêïý äïêéìßïõ äéáìÞêùí ïðëéóìþí ôçò äïêïý, ç ïðïßá óõìâáßíåé Þäç êáôÜ ôïí ðñþôï êýêëï öüñôéóçò. ÁíôéèÝôùò, ôá åíéó÷õìÝíá äïêßìéá åìöáíßæïõí áýîçóç ôçò áðïññïöïýìåíçò åíÝñãåéáò êáôÜ ôïí äåýôåñï êýêëï. Óôï ôÝëïò ôïõ Ýêôïõ êýêëïõ öüñôéóçò ôï äïêßìéï SL1 åìöáíßæåé äõíáôüôçôá áðïññüöçóçò åíÝñãåéáò êáôÜ 69% ðåñßðïõ ðåñéóóüôåñçò áðü åêåßíç ðïõ áðïññïöÜ ôï ðáñèåíéêü K1 êáé ôï ìåôáóåéóìéêÜ åíéó÷õìÝíï, SK1, êáôÜ 82% ðåñßðïõ, åí óõãêñßóåé ìå ôï Ê1.

ÓÕÌÐÅÑÁÓÌÁÔÁ • Ç óåéóìéêÞ óõìðåñéöïñÜ ôïõ ðáñèåíéêïý äïêéìßïõ K1 ÷áñáêôçñßæåôáé áðü Ýíôïíç åðéäåßíùóç ôùí ìç÷áíéêþí áíôéóåéóìéêþí éäéïôÞôùí (áíôï÷Þ, áêáìøßá, éêáíüôçôá áðïññüöçóçò åíÝñãåéáò). Ç áóôï÷ßá ôïõ äïêéìßïõ ïöåßëåôáé óôçí Üìåóç, ìå ôçí åðéâïëÞ ôçò öüñôéóçò, åîüëêåõóç ôùí äéáìÞêùí ïðëéóìþí ôçò äïêïý êáé ôïí ó÷çìáôéóìü äéáìðåñïýò ñÞãìáôïò åîüëêåõóçò (ôï ïðïßï ðñïóïìïéÜæåé ìå êáìðôéêïý ôýðïõ ñÞãìá) óôçí ðáñåéÜ ôïõ êüìâïõ, êáèþò åðßóçò êáé ìéêñüôåñùí ñçãìÜôùí åîüëêåõóçò óôï óþìá ôïõ êüìâïõ. • Ôá åíéó÷õìÝíá -ðñïóåéóìéêÜ êáé ìåôáóåéóìéêÜ- äïìéêÜ õðïóýíïëá, SL1 êáé SK1 áíôßóôïé÷á, åìöáíßæïõí éäéáßôåñá âåëôéùìÝíç óåéóìéêÞ áðüêñéóç óå ó÷Ýóç ìå ôï ðáñèåíéêü K1. Ç áíôï÷Þ ôùí SL1 êáé SK1 åßíáé óçìáíôéêÜ ìåãáëýôåñç ôïõ K1. Åðßóçò, ôá åíéó÷õìÝíá äïêßìéá åßíáé óáöþò ðéï äýóêáìðôá ôïõ ðáñèåíéêïý. Ç âåëôßùóç ðïõ åðÝöåñå ç åíßó÷õóç óôçí éêáíüôçôá áðïññüöçóçò åíÝñãåéáò åßíáé èåáìáôéêÞ, êáèþò ôï SL1 áðïññïöÜ óôï ôÝëïò ôïõ Ýêôïõ êýêëïõ öüñôéóçò ðïóü åíÝñãåéáò 69% ìåãáëýôåñï åêåßíïõ ðïõ áðïññïöÜ ôï ðáñèåíéêü äïêßìéï K1 êáé ôï SK1 82% ðåñéóóüôåñï ôïõ ðáñèåíéêïý. Ìå ôçí åíßó÷õóç ôùí óôýëùí êáé ôïõ êüìâïõ åðåôåý÷èç ï åðéèõìçôüò ó÷çìáôéóìüò áóôï÷ßáò ìå ðëáóôéêÞ Üñèñùóç óôç äïêü óôç èÝóç ÝíùóÞò ôçò ìå ôïí óôýëï. Ç âëÜâç óôï óýíïëü ôçò óõãêåíôñþèçêå óôç äïêü. Ôüóï ïé óôýëïé üóï êáé ï êüìâïò ðáñÝìåéíáí áíÝðáöïé (Ó÷Þìá 5).

118

• ÐáñÜ ôçí óçìáíôéêÞ âåëôßùóç üëùí ôùí ìç÷áíéêþí áíôéóåéóìéêþí éäéïôÞôùí ðïõ åðÝöåñå ç ðñïóåéóìéêÞ åíßó÷õóç óôï äïìéêü õðïóýíïëï SL1, óôïí âñü÷ï õóôÝñçóçò ôïõ åíéó÷õìÝíïõ äïêéìßïõ ðáñáôçñåßôáé ðôþóç ôçò áíôï÷Þò ôïõ áðü êýêëï óå êýêëï öüñôéóçò, êáèþò êáé áýîçóç ôùí ïëéóèÞóåùí ìåôÜ ôïí üãäïï êýêëï (pinching). Ç ðôþóç áõôÞ ôçò áíôï÷Þò êáé ç óôÝíùóç ìåôÜ ôïí üãäïï êýêëï, ïöåßëïíôáé óå óôáäéáêÞ, êáôÜ ôçí åðéâïëÞ ôçò óåéóìéêÞò öüñôéóçò, áóôï÷ßá ôìÞìáôïò ôùí çëåêôñïêïëëÞóåùí ôùí ñÜâäùí åðÝêôáóçò ôçò áãêýñùóçò ôùí äéáìÞêùí ïðëéóìþí ôçò äïêïý, êáé óõã÷ñüíùò, óôïí ëõãéóìü (buckling) åêåßíùí ôùí äéáìÞêùí ñÜâäùí ôçò äïêïý ôùí ïðïßùí ïé çëåêôñïêïëëÞóåéò äåí áóôü÷çóáí. Ï ëõãéóìüò ôùí äéáìÞêùí ïðëéóìþí Þôáí éäéáßôåñá åìöáíÞò ìåôÜ ôï ôÝëïò ôïõ ðåéñÜìáôïò (Ó÷Þìá 5). Óôçí ðñïáíáöåñèåßóá óôáäéáêÞ áóôï÷ßá ôìÞìáôïò ôùí çëåêôñïêïëëÞóåùí ïöåßëåôáé êáé ôï ãåãïíüò üôé åíþ êáôÜ ôïõò Üíù çìßêõêëïõò öüñôéóçò (Ó÷Þìá 9) ç áíôï÷Þ ôïõ äïêéìßïõ SL1 óõãêñéôéêÜ ìå åêåßíç ôïõ ðáñèåíéêïý Ê1 ðáñïõóéÜæåôáé Ýùò êáé äåêáÝîé öïñÝò ó÷åäüí áõîçìÝíç (5ïò êýêëïò), óôïõò êÜôù çìßêõêëïõò (Ó÷Þìá 9) åßíáé ìüëéò ôñåßò öïñÝò ìåãáëýôåñç (3ïò êýêëïò), êáèþò óôçí ðëåõñÜ áõôÞ ôçò äïêïý ðáñáôçñÞèçêå ç áóôï÷ßá ôùí çëåêôñïêïëëÞóåùí ôùí ñÜâäùí. • Óôï äïêßìéï SK1, üðïõ äåí ðáñïõóéÜóôçêå êáìßá áóôï÷ßá óôéò óõãêïëëÞóåéò ôùí ñÜâäùí åðÝêôáóçò ôçò áãêýñùóçò ôùí ïðëéóìþí ôçò äïêïý, ðáñáôçñÞèçêå äéáôÞñçóç ôçò áíôï÷Þò óå õøçëÜ åðßðåäá -óáöþò áíþôåñá ôïõ ðáñèåíéêïý÷ùñßò óçìáíôéêÞ áðþëåéá áðü êýêëï óå êýêëï öüñôéóçò, êáèþò êáé èåáìáôéêÞ áýîçóç ôçò áêáìøßáò êáé ôçò éêáíüôçôáò áðïññüöçóçò åíÝñãåéáò. • Áðü ôéò ðáñáôçñÞóåéò ðïõ ðñïçãÞèçêáí ðñïêýðôåé ðùò ç ðñïôåéíüìåíç ëýóç ðñïóåéóìéêÞò êáé ìåôáóåéóìéêÞò åíßó÷õóçò åí óõó÷åôéóìü ìå ôçí åí ãÝíåé åíßó÷õóç ìå ìáíäýåò Ï/Ó åßíáé éäéáßôåñá áðïäïôéêÞ, åîáóöáëßæïíôáò åîáéñåôéêÞ âåëôßùóç ôùí ìç÷áíéêþí áíôéóåéóìéêþí éäéïôÞôùí ôùí åíéó÷õìÝíùí äïìéêþí õðïóõíüëùí. Áðïäåéêíýåôáé åðïìÝíùò ç ëõóéôÝëåéá ôçò ðñïôåéíüìåíçò ëýóçò åíßó÷õóçò óôýëùí-êüìâùí ðáëáéþí êôéñéáêþí êáôáóêåõþí.

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ


ÂÉÂËÉÏÃÑÁÖÉÁ ACI - ASCE Committee 352, Detroit (2002), "Recommendations for Design of Beam-Column Joints in Monolithic Reinforced Concrete Structures (ACI352R-02)", American Concrete Institute, pp. 10-29. Filippou, F.C.,, "Effects of Bond Deterioration on Reinforced Concrete Frames", Ph. D. Dissertation, Dept. of Civil Engineering, University of Calif., Berkeley, May 1983. Karayiannis, C.G., Chalioris, C.E., and Sideris, K. K., (1998), "Effectiveness of RC Beam - Column Connection Repair using Epoxy Resin Injections", Journal of Earthquake Engineering, Vol. 2, No 2., pp. 217-240. Park, R. and Paulay, T., "Joints in Reinforced Concrete Frames Designed for Earthquake Resistance", Research Report 84-9, June 1984, Departement of Civil Engineering, University of Canterbury Christchurch New Zealand, p.71 Paulay T. and Priestley M. J.N., (1992) Seismic Design of Reinforced Concrete and Masonry Buildings. John Wiley &Sons. Rodriguez M. and Park R., "Repair and Strengthening of Reinforced Concrete Buildings for Seismic Resistance", Earthquake Spectra, Vol. 7, No 3, pp. 439-459, 1991. Soleimani, D., Popov, E.P. and Bertero, V.V.,"Hysteretic Behavior of Reinforced Concrete Beam - Column Subassemblages", ACI journal Proceedings, V. 76, title No. 76-48, pp.1179-1195, 1978. Tsonos, A. G., "Seismic Repair of Exterior R/C Beam to Column Joints Using Two-Sided and Three-Sided Jackets" Structural Engineering and Mechanics, An international Joyrnal, Vol. 13, No. 1, pp. 17-34, 2002.

ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

Tsonos, A. G., "Cyclic Load Behavior of Reinforced Concrete Beam-Column Subassemblages of Modern Structures", ACI Structural Journal, Technical Paper, Vol. 104, No 4, 2007. Tsonos, A. G., "Effectiveness of CFRP-jackets and RC jackets in Post-earthquake and Pre-earthquake retrofitting of beam-column subassemblages", Engineering Structure, Vol. 30, pp.777-793, 2008. ÊáñáãéÜííçò, ×. êáé ÓéñêåëÞò Ã., "ÅðéóêåõÞ êáé Åíßó÷õóç Áêñáßùí Êüìâùí ÏðëéóìÝíïõ ÓêõñïäÝìáôïò ìå ×ñÞóç ÅíÝóéìçò Ñçôßíçò êáé Ëåðôïý Ìáíäýá", Ôå÷íéêÜ ×ñïíéêÜ, Äéìçíéáßá Ýêäïóç ôïõ Ô.Å.Å., Ôåý÷ïò ÍïåìâñßïõÄåêåìâñßïõ, 2004. O.Á.Ó.Ð., Ó.Ð.Ì.Å., Åëëçíéêüò Êáíïíéóìüò ÏðéóìÝíïõ ÓêõñïäÝìáôïò (Å.Ê.Ï.Ó.), 2000. ÐåíÝëçò Ã. Ãñ., ÊÜððïò Á. É., "ÁíôéóåéóìéêÝò ÊáôáóêåõÝò áðü Óêõñüäåìá". Åêäüóåéò ÆÞôç, Èåóóáëïíßêç, 1990. Ôóþíïò, Á. Ã., " ÓõìâïëÞ óôç ÓåéóìéêÞ ÓõìðåñéöïñÜ ÅðéóêåõáóìÝíùí êáé Åíéó÷õìÝíùí Äïêéìßùí áðü Ï/Ó", Ôå÷íéêÜ ×ñïíéêÜ, åðéóôçìïíéêÞ Ýêäïóç Ô.Å.Å., ôåý÷ïò 3, óåë.27-39, 1998. Ôóþíïò, Á.- Ä., "ÅîÝôáóç ôçò Aðïäïôéêüôçôáò ôùí Máíäõþí Ï/Ó Këåéóôïý êáé Aíïéêôïý Týðïõ óôçí Eíßó÷õóç YðïóôõëùìÜôùí êáé Küìâùí áðü Ï/Ó. (ÌÝñïò 1ï ÌåôáóåéóìéêÞ åíßó÷õóç)", ÅðéóôçìïíéêÞ ¸êäïóç Êôßñéï, ÁÂ/2005-2006, óåë.79-88, 2006. Ôóþíïò, Á. Ã., "ÓõìâïëÞ óôç Âåëôßùóç ôçò ÓåéóìéêÞò ÓõìðåñéöïñÜò Åîùôåñéêþí Êüìâùí Ðëáéóßùí áðü Ï/Ó". ÄéäáêôïñéêÞ ÄéáôñéâÞ, Ðïëõôå÷íéêÞ Ó÷ïëÞ Á.Ð.È., 1990. O.Á.Ó.Ð., Ó.Ð.Ì.Å., Åëëçíéêüò Áíôéóåéóìéêüò Êáíïíéóìüò (Å.Á.Ê.), 2000.

119


ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ & ΧΑΛΥΒΑΣ  
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ & ΧΑΛΥΒΑΣ  

Τεχνικό - Επιστημονικό Περιοδικό για το Σκυρόδεμα και τους Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος.

Advertisement