Page 1

2η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2008

BRANDING


2η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ σκυρόδεμα + χάλυβας 2008

▶


BRANDING CATALOG

Λογότυπος Έκθεσης Οι κεντρικές έννοιες του σήματος και λογότυπου της έκθεσης είναι απλότητα και σαφήνεια μαζί με την δύναμη και την τόλμη Τα γεωμετρικά σύμβολα παραπέμπουν σε βέργες χάλυβα που βγαίνουν από κολώνα σκυροδέματος και η χρωματική σχέση τονίζει την απεικόνιση αυτή. Ο λογότυπος χρησιμοποιείται σε αναλογικά μεγάλα μεγέθη στην οποιαδήποτε σύνθεση· κυριαρχεί δηλαδή, μετατρέποντας τα υπόλοιπα στοιχεία (εικόνες, σχήματα, τυπογραφία) σε υποβοηθητικά και συπληρωματικά μέρη.

◀


2η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ σκυρόδεμα + χάλυβας 2008

ΚΤΙΖΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

▶


BRANDING CATALOG w w w.sk yrodemanet.gr

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΔΟΣ ΕΙ Σ ΔΙ ΑΦΗΜΙ ΣΕΙ Σ ΣΥ Ν Ε ΔΡ Ι Α ΕΚΘΕΣΕΙ Σ Κυπρίων Ηρώων 60, 16341 Ηλιούπολη ΤΗΛ 2109957770, FAX 2109945593 e-mail:info@skyrodemanet.gr http://www.skyrodemanet.gr

ΚΤΙΖΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ PREVIEW ADD

Εξώφυλλο

για τον κατάλογο, για folder και για τα πρακτικά της ημερίδας για το σκυρόδεμα & τους χάλυβες οπλισμού Για κάθε χρήση εφαρμόζεται διαφορετική φωτογραφία και χρώμα.

5◀


2η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ σκυρόδεμα + χάλυβας 2008

2 η ΔΙΕ

17-1

ΘΝΗ

Σ

Αθλη9 ΟΚ ΤΩΒ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘ πρώη τικό Κέ ΡΙΟΥ 2 ΕΣΗ ν 0 ν Δυτι κό Αερτρο Ξιφ 08 ασ οδρό ΜΟ Ν μιο Ε κίας Α ΔΕ λ λη Σ

ΕΡΓΑ Ε νικού ΣΤΗΡ ΤΟΙΜΟΥ ΣΚ Υ ΙΑ ΕΛ ΕΡΓΑ Ρ ΟΔ ΕΓ ΣΤΗ Ρ ΕΜΑ ΙΑ ΕΔ ΧΟΥ & ΑΣ ΤΟΣ ΑΦΟ ΦΑΛ Τ Μ ΙΚ ΩΝ ΕΡΓΑ ΗΧ Α ΝΙΚΗ ΣΤ ΥΛΙΚ Αγαπ Σ ΩΝ ΠΟΙΟ ΗΡΙΑΚΟ Σ ΕΞ ητοί σ ΤΙΚΟ ΟΠΛ Υ ΕΛ ΠΡΟ υνεργ ΙΣΜΟ ΕΓ ΧΟ ΣΘ άτες. Σ Υ ΕΚ ΤΟ ΕΤΑ ΣΚΥ Δ Ρ ΟΔ Ξ Ε ΥΟ ιο ρ ΕΜΑ γανώ ΜΕΝ ΜΙΞΕ ΤΟΣ ν Ο ΣΚ Ρ ΣΚ σ ο ντας η ΣΚ ΥΡΟ ΥΡΟ ΑΥ ΤΟ Υ Δ γ Δ ΕΜΑ ια ΕΜΑ ΡΟΔ Μ τους ΤΟ (GUN ΕΜΑ δεύτερη ΚΙΝΗ ΑΤΙΣΜΟ εκ ITE) Ι Σ Κ Υ Σ / ΑΝ Α Μ ΤΕ Σ &Χ σ υν & ΣΤ ΙΚ ΤΗ Ρ ΟΔ με τη θέτες πο Π ΑΡ ΑΘΕ ΕΜΑ ΡΕ Σ ΑΓΩ υ έλα ΑΛΥΒΑΣ εχή χρον ν παρ ΡΕ Σ Γ ΗΣ Σ Υ ΣΤ ΜΟΝ ΤΟΣ ιά τη ε ΣΚ Υ ο ξ υ ε σ Α ιδ ΗΜΑ Ρ ΟΔ ία το βαν μέρος θα θέλαμ ν Διε ΔΕ Σ ικευμ ΤΑ Ο ΕΜΑ ΑΝΤΛ υ θνή εν ς στ έ ΠΛΙΣ Τ νη έκ δ ΙΕΣ & ΜΟΥ ΟΣ θεσ η ίνοντας έ ην πρώτη α ευχαρισ Ειδική Έ ΜΗΧ ΒΑ Ρ Ε ΣΚ Υ ΑΝ Η . ΛΕΣ τήσο κ ν Η Ρ έ κ θε σ α Ο Μ τόσο ΣΚ Υ ΔΕ Μ μονα ΣΚ Υ ΑΤΑ υμε ό θεΡ ΟΔ η ΑΤΟΣ Ρ ΟΔ Α δ ξ κ Ν ικ ε α λο Ε ΑΚ Υ χωρισ ι ΕΜΑ ή ΜΑΤ χώρο ΔΟΝ Κ ΛΩ ΤΟΣ ΟΣ τό ύφ μας στήρ υς ΗΤ με τα και καλαίσ ΣΗΣ ιξ ο ΑΔΙΑ ΕΣ ΣΚΥΡ α α ς θ υ ν σε μία η στηρ ΟΔ Ε ΤΑΡΑ Μ ά επιλ τη παρου Κ ΤΗ ΧΑΛ τόσο Η πρ ΚΟΠ ΑΤΟΣ Υ ΒΟ σία τ εγμέν Η ΣΚ ΥΡ οσπά ου ς χ ΧΑΛ α ΥΡΟ π ΥΒΕΣ ΓΙΕΣ θ θ ρ ε ρ Δ ετών ια μα οϊόντ ω ΕΜΑ ΟΠΛ ΔΟΜ ΤΟΣ α του μάτισε τ ΙΣΜΟ ΙΚ Α Π αυξάν μας όσο κ ς να φανο ον εκ Υ ΣΚ ς. Λ ΠΡΟ ΥΡΟ ύ α ε θεσια Κ ΑΤΑ ΕΓΜΑΤΑ ΔΕ Μ γάνω ι και γίνε ι του τεχν με αντάξιο ΣΚ Ε Υ κό ΑΝ Ο ΑΤΟΣ Α ΣΜ ΞΕΙΔ τ σ ικ α ι η τ ι ο . ων πρ Ε ΝΟ ολοέν ύ κό σ Ω ΤΟ Το ίδ ΜΗΧ της ο Ι ΜΑ Σ ΧΑ ο μ ΑΝ Η α ιο ου πο σδοκ ΝΔΥ και μ ΛΥΒΑ υσιασ ισ χύε ΜΑΤ ΕΣ ΠΡΟ ιώ Σ υ ε Α ε τ γαλύ ι και ν τόσ επισ κ Κ ΑΤΑ πιχειρ ικής, Δ τ ΣΚΕΥ ΙΑΜΟΡΦ μ ο ΠΡΟ Ω ΣΗ ΑΣ ΚΑ σμού ούντων σ τεχνικής ε την πεπ ερη με κά έπτεται τη των εκΣ ΣΙΔ ΤΣΙΜ ΤΑΣΚΕΥΑ ΜΕΝΑ Κ Τ θ κ τ σ κυρ ν ΗΡΟ Ε Ν ΤΟ ΙΡΙΑ ΣΜ Ε Υ οδέμ ον κ λάδο αι επιστη οίθησ ή μα ε επιτ υχυ έκθεσ η ΝΑ Π ΜΗΧ ατος. μ μ ς τ έ ο ο ν /ΜΑΤ ΡΟΪΟΝΤ γ νικ υ σ κυ η ια το Α Α ΠΡ Σ ας κ ΤΣΙΜ ροδέ ής, ενημ απαρ διορΟΚ Α Ε Ν ΤΟ α ματο Τ/ΣΜ Π ΤΣΙΜ σ η εν λούμε να ς και έρωσ ης όλ αίτητο ΕΝΤΟ ΡΟΪΟΝΤΩ ΕΝΩΝ ός σ η αντα των χ ων τω ΒΙΟΜ Ν Α ΔΡ π φ μ ΑΝ Η α ο Η α θ ν κ λ Χ ΑΝ εί μ ε ν ύβων ΥΛΙΚ Λ ΑΤΟ ΙΕΣ επιτ υ τικού θεσ ριθείτε με Α–Ε οπλιΜΕΙΑ ΤΟΙΜ χία. μού π τ Α ΣΒ Α ΚΟ ΕΣΤΟ & Λ ΑΤΟΜ ου αν ην σ υμμετ Ν ΙΑ Ε Π ΙΚ Μ πίσ ης ΟΙΪΕ ΜΕΤ αμ έ ν Α ΜΗ ΑΤΑ Σ ΑΛ Χ ΑΝ εται ν οχή σας σ σας ε ΗΜΑ ΓΕΡΑ ΛΟΤ ΥΠΟ τη πισ υν α ξεχ ΤΑ ΝΟΙ Ι – ΠΛ ωρίσε ν καθιέρ άπτο ΑΝ Υ ΑΣΤΙΚ ΔΟΜ ΨΩ Σ Για π ω υμ ε Π ι και ΙΚ ΟΤ Υ ερισσ ΠΟΙ Μ ΗΧ Α & Χ Ω Μ ΗΣ να στ ρ οδήλ ΑΤΟ ό ΑΝ Η κ τ εα ε ω ρ Υ Μ Μ σ ες ΡΓΙΚ ΦΟΡ ΑΤΑ η Ενδ α Α ΕΙΣ ιαφέρ 210 9 ρία Πανα πληροφορ ΕΤΑΙΡ ΠΙΣΤΟΠ 9 γ ο ίε 5 ιω ν Ο ΙΕΣ Λ τος Σ ΙΗΣΗ info@ 7770 ή στ τοπούλ ς παρακα Ο ΔΟΜ Σ υμ μ ε ΙΚ Α Υ ΓΙΣΜΙΚΟ ου λ ο skyro τοχή Υ ΛΙΚ Α dem Fa x 210 9 , Υπεύθυ ούμε επικ ς.

anet. gr

νη οιν 94559 3 ή σ Οργάνω ωνήστε μ τείλτ σ ε e-m ης, στο τ ε την η ail στ η διεύ λέφωνο θ υ νσ η Με εκ τίμησ η

Νίκος Γενικ Βεδουράς ός Διε υθ υ ν τής

▶6


BRANDING CATALOG

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ & ΧΑΛΥΒΑΣ 2007

2η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 17-19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008

Αθλητικό Κέντρο Ξιφασκίας

πρώην ∆υτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Ε∆ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ GUNITE ΜΙΞΕΡ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ / ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΕΣ & ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΕΣ & ΒΑΡΕΛΕΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ∆ΟΝΗΤΕΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ Α∆ΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΕΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ∆ΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΜΑΝ∆ΥΕΣ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΗΧ/ΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤ/ΣΜΕΝΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Α∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ  ΕΤΟΙΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ & ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΪΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΙ  ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΥΠΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ∆ΟΜΙΚΑ & ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Η 1η ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ & ΧΑΛΥΒΑΣ, η οποία διοργανώθηκε με εξαιρετική επιτυχία το διάστημα 1-4 Ιουνίου 2007, απέδειξε και έμπρακτα το γεγονός πως η ύπαρξη και λειτουργία της έκθεσης κάλυψε με τον καλύτερο τρόπο μια σημαντική ανάγκη του τμήματος εκείνου της ελληνικής αγοράς που περιστρέφεται γύρω από το Σκυρόδεμα και τους Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ σελ. 1/2

Η πρώτη διοργάνωση της έκθεσης έδωσε την ευκαιρία στους εκθέτες • Να τονίσουν τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν. • Να αναδείξουν αυτό που τους κάνει να ξεχωρίζουν. • Να κλείσουν αξιόλογες οικονομικές συμφωνίες.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 2η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΩΤΗ ΕΚΘΕΣΗ 3.800 ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ Μετά την μελέτη των αποτελεσμάτων της προσέλευσης των επισκεπτών διαπιστώθηκε ότι: • παρά το ότι ήταν μία εξειδικευμένη έκθεση, • παρά το ότι το κοινό ήταν απαιτητικό και ήρθε γιατί είχε πραγματικό ενδιαφέρον για το αντικείμενο, • παρά τις αντίξοες συνθήκες, η έκθεση προσέλκυσε το ενδιαφέρον 3.800 επισκεπτών απ΄όλη την Ελλάδα και την Κύπρο που ήρθαν για να δουν τα προϊόντα των εκθετών. Η έκθεση πλαισιώθηκε από παράλληλες εκδηλώσεις οι οποίες ήταν εξίσου επιτυχείς. Οι ημερίδες ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ προσέλκυσαν μεγάλο αριθμό επαγγελματιών (Πολ. Μηχανικών, Χημικούς & Γεωλόγους, Αχιτέκτονες, Μελετητές, Τεχνικούς Κατασκευαστικών Εταιριών, Στελέχη Εταιριών Ετοίμου Σκυροδέματος, Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας, Διαμόρφωσης Χάλυβα, Δομικών Μηχανημάτων και Λατομικών Προϊόντων).

* Στους διάφορους συμπεριλαμβάνονται: Eργαστήρια Σκυροδέματος, Πρόσθετα Σκυροδέματος, Αντλίες σκυροδέματος, Παρασκευαστήρια Σκυροδέματος, Εργαστηριακά Όργανα, Βιομηχανικά και ∆ομικά Εργαλεία, Φορείς Πιστοποίησης, Κονιάματα, Ασβεστοποιίες, Software Houses, ∆ομικά Υλικά, Προκατασκευασμένα Προϊόντα.

17-19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008

Αθλητικό Κέντρο Ξιφασκίας

πρώην Δυτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (GUNITE) ΜΙΞΕΡ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ / ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΕΣ & ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΕΣ & ΒΑΡΕΛΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΟΝΗΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΕΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΜΑΝΔΥΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΗΧ/ΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤ/ΣΜΕΝΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ – ΕΤΟΙΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ & ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΪΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΙ – ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΥΠΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΑ & ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ περιοδικό

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ναι, με ενδιαφέρει!

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην 2η ΔΙΕΘΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ+ΧΑΛΥΒΑΣ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και στείλτε την στο Fax 210 9945593 ή στο e-mail info@skyrodemanet.gr Η εκδήλωση ενδιαφέροντος ΔΕΝ είναι δεσμευτική

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ _________________________________________________________________ ΕΠΩΝΥΜΙΑ / BRAND NAME

_________________________________________________________________ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ / ACTIVITY

_________________________________________________________________ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ADRESS

_________________________________________________________________ ΠΟΛΗ / CITY

ΠΕΡΙΟΧΗ-ΝΟΜΟΣ / STATE - PROVINCE

_________________________________________________________________ ΤΗΛΕΦΩΝO / TELEPHONE

FAX

_________________________________________________________________ E-MAIL

WEBSITE

_________________________________________________________________ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ / REPRESENTATIVES FULL NAME

_________________________________________________________________ ΘΕΣΗ / POSITION

KINHTO / MOBILE PHONE

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ________ m2 (Ελάχιστη επιφάνεια 12 m2)

Με δομή

Χωρίς δομή

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

___________________ AΡ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (Συμπληρώνεται από τον Οργανωτή)

_________________________________

ΥΠΟΓΡΑΦΗ / SIGNATURE

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ______ / ______ / ________

ΠΡΟΣΟΧΗ Στη δεύτερη σελίδα υπάρχουν σημαντικές παρατηρήσεις. Παρακαλούμε να τις διαβάσετε

Ενημερωτικές Επιστολές + Φόρμα 7◀


2η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ σκυρόδεμα + χάλυβας 2008

,

,,

,

,

,

,

 , 

ƛƤƩƧƗ ƛƣƥƟƠƟƗƨƛƟƨ 

,ƟƗƩƧƛƟƥ ơƥƙƟƨƩƝƧƟƥ 

B

ƙƧƩƪƦƥƪ 

ƙƧƗƫƛƟƥ ƥƧƙƗƣƮƩƝ

 

ƪƦƥƚƥƬƝ

,

,

,

,

,

,

ƛƛ ƛ Ɵ ƨƥƚƥƨ

▶

ΚΑΤΟΨΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ


ƛƤƩƧƗ ƛƣƥƟƠƟƗƨƛƟƨƟƗƩƧƛƟƥ ,  BRANDING CATALOG

,ơƥƙƟƨƩƝƧƟƥ 

B

ƙƧƩƪƦƥƪ

B

ƙƧƩƪƦƥƪ 

 

  

 ƪ Ʀ ƥ ƚ ƥ Ƭ Ɲ

ƪƦƥƚƥƬƝ

  

 

  , ,,πρώην ∆υτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού,

#" ,

ƛƛ

,,

Αθλητικό Κέντρο Ξιφασκίας

,

ƛ Ɵ ƨƥƚƥƨ

,

,

,

17-19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008

,

,

2η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

,

,

 

ƙƧƗƫƛƟƥ ƥƧƙƗƣƮƩƝƙƧƗƫƛƟƥ ƥƧƙƗƣƮƩƝ

,

ƛƛ

ƛ Ɵ ƨƥƚƥƨ

ƛƛ 8$ ,

,ΚΑΤΟΨΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ Χ ΚΑΤΟΨΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

,,

,,ƛƛΚΑΤΟΨΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ƛƤƗƛƧƟƨƢƥƨ  ˜ƦơƗƩƥƨǍ˜ƪƭƥƨ

ƗƧƟƞƢƥƨƦƛƧƟƦƩƛƧƥƪ ƚƟƗƚƧƥƢƥƨƙƟƗƬƧƝƨƝ ƗƦƥƛƠƞƛƩƛƨƠƗƟƥƧƙƗƣƮƩƝ8$ƠƗƞƛƩƛƩƧƗƙƮƣƥƗƣƩƟƨƩƥƟƬƛƟƨƛNJ˜#"3

,

ƛƟƨƥƚƥƨƛƢƦƥƧƛƪƢƗƩƮƣ

 

ơƥƙƟƨƩƝƧƟƥ

ƟƗƩƧƛƟƥ

,

,

,

ƛ Ƥ ƥƚƥƨ

◀


η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

17-19ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 200

2η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ σκυρόδεμα + χάλυβας 2008

▶ 10

ΑθλητικόΚέντροΞιφασκία

πρώην ∆υτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού, είσοδος από Λεωφ. Ποσ

ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΙΞΕΡ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΕΣ/ΒΑΡΕΛΕΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ∆ΟΜΙΚΑ/ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧ/ΜΑΤΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΕΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧ/ΜΑΤΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΥ


BRANDING CATALOG

Αφίσες + Πανό Έκθεσης Έντονες επιθετικές εικόνες από εργοτάξια και χώρους δουλειάς. Το σήμα κυριαρχεί και μαζί με την τυπογραφία δημιουργεί ένα δεύτερο γεωμετρικό επίπεδο κίνησης πάνω από την εικόνα.

2η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

17-19ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 ΑθλητικόΚέντροΞιφασκίας

πρώην ∆υτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού, είσοδος από Λεωφ. Ποσειδώνος

ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΙΞΕΡ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΕΣ/ΒΑΡΕΛΕΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ∆ΟΜΙΚΑ/ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧ/ΜΑΤΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΕΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧ/ΜΑΤΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΙ ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ ∆ΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ Α∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE ΛΑΤΟΜΕΙΑ/ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΚΤΙΖΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ PREVIEW ADD ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ περιοδικό ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ & ΧΑΛΥΒΑΣ Με την υποστήριξη:

ΣΕΒΕΣ ΙΓΜΕ ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

11 ◀


2η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ σκυρόδεμα + χάλυβας 2008

▶ 1


BRANDING CATALOG

Ελληνικά | Αγγλικά

Προωθητικό Έκθεσης

1 ◀


2η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ σκυρόδεμα + χάλυβας 2008

▶ 14


BRANDING CATALOG

Αυτοκόλλητα

σε δίαφορα μεγέθη για διάφορες χρήσεις

15 ◀


ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΕ ΔΡΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Κυπρίων Ηρώων 60, 16341 Ηλιούπολη ΤΗΛ 2109957770, FAX 2109945593 e-mail:info@skyrodemanet.gr http://www.skyrodemanet.gr

Concrete+Steel 2008  

Οδηγός για τα υλικά της 2ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ & ΧΑΛΥΒΑΣ 2008

Advertisement