Page 1

SMARTSCREEN // K ompro misl ø s h e d . F u n k ti o n al i t e t. S t at e of t he a r t a kust i sk desig n. Og æ s te t i k . De t e r e s s e n se n a f S ma r t S c r e e n. K ombina t io n e n af b æ r e d y g t i g t m ate r i a l e , æst e t i sk f i ne sse o g ma rk ede t s b e d s t e p r i n t te k n i k t i l b y de r e n bor dskær m, der bring er b al an c e n t i l b ag e i ar b e j d s l i ve t . O g i l y de n.SMARTSCREEN HOLMRIS Q40//


A KU ART BY HO LMRIS ET

STATE

OF

THE

ART

SAMARBEJDE

“ Vi e r æ st e t i ke r e og p e r f e ktio nister o g sæ tter en æ re i at u d f or d r e n or m e n f or aku stisk d esign. V i pakker go d lyd in d i f l ot d e si g n ” Casper Sparsø & Bjørn Berthelsen // AKUART

D e n s m u k k e o g p e r f e k te bor dskær m t i l Hol mr i s Q 40 e r bl e ve t ska bt i s am ar b e j d e m e d d e t ak u s t iske de si g nbur e a u, A K UA RT. V i pr æse nt e r e r : S m ar t S c r e e n . D e n e r l i g e så f unkt i one l , som de n e r f l e ksi be l . D e t e r s tate o f t h e ar t ak u s ti s k d e si g n på j e r e s pr æmi sse r . V or e s f or st å e l se f or kv al i t e t e r b as e r e t p å v i d e n. O g v i ve d me g e t . D e t e r de r f or , vi i kke g å r p å k o m p r o m i s . A l d r i g . H v o rf or ? F or di e t e kst r a or di nær t pr odukt kr æve r e n e k s t r ao r d i n æ r d e s i g n l ø sni ng .
SMARTSCREEN HOLMRIS CABALE//


DE S IGN LOVE

ART

//

KILL

NOISE

S m ar tS c r e e n k o l l e k t i one n be st å r a f nøj e udva l g t e vær ke r , k u r at e r e d e k u n s t s aml i ng e r og di skr e t hv e r da g sæst e t i k. De t h an d l e r o m b al a nc e . He r e r mul i g he d f or a t ska be u n i k k e u d t r y k i n d e n f or f ot og r a f i , g r a f i k, i l l ust r a t i one r , m ø n s t r e , f ar v e r , te kst ur e r og me g e t me r e . 9 k ate g o r i e r . 81 f o r ske l l i g e de si g nmul i g he de r .
DESIGN FROM ABOVE 02 //


S U B LI M, Æ STETISK AKUSTIK KOMPROMISLØSHED

ER

VORES

STANDARD

D e t h an d l e r o m o s. O m a t t a l e sa mme n. S ma r t S c r e e n e r de si g ne t specifikt t i l at d r æ b e u ø n s ke t l y d, de r e r f or bunde t me d me nne ske l i g t a l e . D e t gør vi v e d at k o m b i n e r e e f f e kt i v l yda bsor be r i ng og l ydst op i æst e t i sk og i nnovativt design. D a d e r i k k e f i n d e s nog e n of f i c i e l l e st a nda r de r , som si mul e r e r e n reel ar b e j d s s i tu at i o n , nå r ma n ønske r a t t e st e e f f e kt i vi t e t e n a f bor dskæ rme, al l i e r e d e v i o s m ed de n a kust i ske i ng e ni ør vi r ksomhe d S WECO . F or må let var at f i n d e e n al t e r n a t i v og me r e pr æc i s må de a t t e st e bor dskær me s a ku s tis ke f u n k t i o n al i te t . Te st e n si mul e r e r e n 1:1 v i r ke l i g he d og v i se r pr æc i s, h vor e f f e k ti v b o r d s k æ rme n e r t i l a t st oppe l yd. R e s u l tate t v i s t e , a t kompr omi l øs, a kust i sk f unkt i ona l i t e t kombi ne r e t med æ s t e ti s k d e s i g n er mul i g t . O pg ør me d st a nda r de ns e nt e n-e l l e r t a nkegan g. I m p l e m e n t e r i n g e n a f S ma r t S c r e e n v i l i kke kun f or be dr e e t r ums ov e r or d n ede ak u s ti k v e d at af s kær me st øj f r a si de ma nde n me n de sude n t i l f ør e e n u n ik, æ s t e ti s k d i m e n s i on. Hv or f or i kke ? D e t m e n e r v i e r w or k l i f e ba l a nc e vol . 2.0.SMARTSCREEN HOLMRIS Q20//DESIGN ART 01 //DESIGN N AT U R E 0 9 / /


U DS KIF T E LI GE LÆRRED ER FORDI

MULIGHEDER

SLÅR

STANDARD

M a n sig er, a t f o r an d r i n g f r y d e r . S m a r t S c r e e n t i l by de r e n uni k, bæredy g t ig lø s n i n g , h v o r d e t e r l e t o g e ff e kt i vt a t ski f t e l ær r e de t på beg g e sider ef te r b e h o v , e f t e r h u m ø r e l l e r ba r e f or di mul i g he de n e r der.DESIGN B OTA N I C A L 0 3 / /


C ORPORAT E ID EN TITY VIS

DET

F i n d n o g e t d u e r s t o l t af . Må ske e r de t or g a ni sa t i one ns vær di e r . I d e n t i t e t. De n n y e k o l l e k ti on. Må ske e r de t ba r e e t spør g små l om a t f i n d e d e t h e l t r i g ti g e æ s te t i ske udt r yk. Ua nse t hv a d så me ne r v i , a t m an s k al v i s e d e t, m an e r st ol t a f . O g nå r de r he l l e r i kke e r nog e n b e g r æ n s n i n g e r i f o r h o l d t i l f or ma t , så e r de r kun é n ve j . O g de t e r frem. S l å h år e t u d . B l æ r j e r . L i dt show of f ha r a l dr i g ska de t nog e n.

DESIGN GRAPHIC 09A //PRODU K T SPECIFIKATIONER

F U N K TIO N & E G ENSKA BER // Aku sti sk e e g e n s k a b e r i s æ rk l a s s e // Ud sk i fte l i g e l æ r r e d e r // Un i k ke d e si g n mul i ghe d e r // Stæ r k p å b æ r e dygt i ghe d o g CS R // Le t at v e d l i g e h o l d e - ma s k i nva s k p å 4 0 gra d e r


K OMPO NENTER Kernema ter ia le :

Ho n e y co m b p an e l

A kusti s k m a te r ia le:

PE T af g e n b r u g te p l asti kfl a s k e r

Ramm e:

50 m m p u l v e r l ake r e t al u m i ni um

Hjørner :

Pu l v e r l ak e r e t p l asti k

L æ rred: Væ v e t p o l y e ste r te ksti l B eslag:

Pu l v e r l ak e r e t sti l ke b e sl ag i s t å l

K ERN EMATERI ALE F u nkt i on: Ly d sto p B ran d :

K l assi fi kati o n B 1 i h e n h o l d t i l DIN E N 1 3 5 0 1 -1

Miljø: B i o n e d b r y d e l i g t

AK USTISK MATERI ALE F u nkt i on: Ly d ab so r b e r i n g Test :

F o r e tag e t i h e n h o l d ti l D S/ E N IS O 3 5 4

B ran d :

K l assi fi kati o n : B - s1, d 0 i h enho l d t i l E N IS O 11925-2 & EN 13823

Miljø:

100% g e n b r u g te PE T fl ask e r

C O2 uds lip:

4 g an g e m i n d r e e n d stan d a rd P E T f i b re

LÆRRED F u nkt i on:

Ud ski fte l i g t // aftag e l i g t

B ran d :

K l assi fi kati o n B 1i h e n h o l d t i l DIN E N 1 3 5 0 1 -1

Miljø:

Te ste t fr i fo r h ar m fu l d e st o f f e r i he nho l d t i l Oe k o T e x 1 0 0

Ved lige holdels e:

M aski n v ask p å 40 g r ad e r


D IM E N S IO N E R 5 cm

140 CM / 55,12” 5 CM / 1,97” 65 CM / 25,59”

65 cm

5 cm

160 CM / 62,99” 5 CM / 1,97” 65 CM / 25,59”

65 cm

// LÆNGDE: // BREDDE: // HØJDE:

5 cm

// LÆNGDE: // BREDDE: // HØJDE:

160 cm

180 CM / 70,87” 5 CM / 1,97” 65 CM / 25,59”

180 cm

65 cm

// LÆNGDE: // BREDDE: // HØJDE:

140 cm

R A M M E F A R V E //

HVID RAL 9016 Gloss 30 %

SORT RAL 9005 Gloss 05 %

CUSTOM FARVER Alle RAL farver er tilgængelige. Ekstra gebyr pålægges ved custom farver.


D ESI GN M UL I GH E D E R

KU NST / / KA TEGO RI ER

// K unst . S ma rt S c r e e n k o l l e k ti o n e n b e s t år a f ud v a lg t e k unst n e r e o g k u r at e r e d e k o l l e k t i one r i nde n for fot og ra fi, g ra f i s k d e s i g n , i l l u s tr ati o n e r , mønst r e , far v er, t ek st urer o g m e g e t m e r e : www. sma rt scree n g al l e r y . c o m

Woven

Graphic

Art

Urban life

Surfaces

New Nordic

Nature

From Above

Botanical

// U dsk ift elig e læ r r e d e r . De t s k al v æ r e l e t a t ski f t e me ning . Sma rt S c r e e n g ø r d e t m u l i g t at s k i f t e a rt work på unde r e t m i n u t . // C ust om. Alt er m u l i g t. S to r t, s m åt o g m i dt i me l l e m. Og så er det let at v i s u al i s e r e c o r p o r ate i d e nt i t y . // D esig n t ea m. A K U A R T s t i l l e r m e d e t s t æ r kt gra fik erho ld, k lar ti l at as s i s t e r e f r a b e s l u tni ng t i l slu t result a t . D e l e v e r e r h v e r g an g .


LY D ABS O R P TI O N S TE S T / / M ål i n g e r u d fø r t i h e n h o l d ti l DS / E N IS O 3 5 4


LYDSTOP TE S T / / Må le m e to d e b ase r e t p å D S/I SO 1005 3


DESIGN NEW NORDIC 09 //S MART S C REEN & CO ÉN

FOR

ALLE.

ALLE

FOR

ÉN

S m ar tS c r e e n & C o ’ s ak u s t i ske de si g nl øsni ng e r ha r e n be st e mt t i ng ti l f æ l l e s . De e r s m ar t e . P r odukt e r ne t i l by de r i nt e l l i g e nt e , æst e t i ske o g y d e r s t e f f e k ti v e ak u s t i ske l øsni ng e r . De s i g n k o l l e k t i o n e n b e s tår a f e n r ække f or ske l l i g e l øsni ng e r må l r e t t e t o g ti l p as s e t f o r s k e l l i g e b ehov. Ti l bor de t . Ti l v æg g e n. O g t i l g ul v e t . T i l d e l i n g . T i l s i g s e l v o g t i l a l l e . En uni k kombi na t i on a f kunst , ak u s t i s k y d e e v n e i h ø j k v al i t e t og subl i m pr i nt t e kni k. V i ha r udski f t e t s tan d ar d e n s b e g r æ n s n i n g e r me d ua ne de mul i g he de r . Hvor f or ? F or di d e t e r d e t e n e s t e r i g ti g e a t g ør e . O g f or a t br i ng e ba l a nc e n t i l ba g e i lyden. Og i livet.DESIGN SURFACES 02 //www.smartscreengallery.com


Woven Urban Nature

life

Graphic

Art

Surfaces

New

From

Botanical

Above

// nordic


WOVEN Vi giver dig følelsen. Udtrykket. Og farven. Selv tak.


woven 01-F

woven 02-A

woven 03-A

woven 04-E

woven 05-B

woven 06-B

woven 07-A

woven 08-F

woven 09-E


GR A P H I C Lad os blive enige om ĂŠn ting. Grafisk design stĂĽr klar til at redde verden, hvis rock and roll fejler. Denne kategori tilbyder et rent, stringent og kreativt look. Rock on.


graphic 01-D

graphic 02-A

graphic 03-A

graphic 04-A

graphic 05-C

graphic 06-D

graphic 07-D

graphic 08-C

graphic 09-A


A RT Vi elsker kunst. Derfor hündplukker vi kunstnere og fotografer til vores galleri og designguides. Det er kompromisløs Ìstetik.


art 01

art 02

art 03

art 04

art 05

art 06

art 07

art 08

art 09


URB A N LI F E Arbejd i byen uden rigtig at arbejde i byen. Tag en kaffe to go og bliv siddende. Nyd det.


urban 01

urban 02

urban 03

urban 04

urban 05

urban 06

urban 07

urban 08

urban 09


SURFA C ES Fra det rene og simple til den luksuriøse og kantede følelse af marmor og hård sten. For det rolige, simple og alligevel dragende udtryk. Det er overfladisk. På den dybe måde.


surface 01

surface 02

surface 03

surface 04

surface 05

surface 06

surface 07

surface 08

surface 09


N EW N OR DI C Træd ind i det vilde. Det rå. Den kompromisløse natur. Sug det til dig. Og skab noget fedt. Ha’ en kreativ dag.


new nordic 01

new nordic 02

new nordic 03

new nordic 04

new nordic 05

new nordic 06

new nordic 07

new nordic 08

new nordic 09


N A TU RE Horisonten. TrĂŚk vejret dybt. Det var det. Namaste.


nature 01

nature 02

nature 03

nature 04

nature 05

nature 06

nature 07

nature 08

nature 09


FR OM A BOVE Overblik og perspektiv. NĂĽr tiden er knap og deadlines stramme, skader det ikke at se tingene fra en anden vinkel. Hovedet op og benene ned.


from above 01

from above 02

from above 03

from above 04

from above 05

from above 06

from above 07

from above 08

from above 09


B OTA N I CAL Grønt er godt for øjet. Og så er det håbets farve. Træd ind i din personlige botaniske have og slip kreativiteten løs. Føl det.


botanical 01

botanical 02

botanical 03

botanical 04

botanical 05

botanical 06

botanical 07

botanical 08

botanical 09