Aktuelt i Gl. Rye, nr. 86, august 2022

Page 1

GL. RYE Det man siger er man selv for det står i Padelbane står klar til brug Side 13 Se tegninger af Det nye BISON Side 40 Nr. 86 · august · 2022 Børn giver energi Læs om den nye skoleleder Pia Haunstrup Jensen på side 2.

2 Redaktion Ansvarshavende redaktør Iben Johanne Thomsen Oplag:Produktionpt@ptgrafisk.dkTove.Hogh.Olsen@itelligence.dkove@krogsoe.dkFormandOvemariamoelgaard@gmail.comanna@skrivskrivskriv.dkgrethe.bremer@gmail.comBorgerforeningenAnnalenefdf@fdf.dkLeneijt@km.dkSognepræstLiseHartwellGRIFliseengel@gmail.comLethFDFPoulsenannagpoulsen@gmail.comGretheBremerSkribentAnnaKlahnSkribentEbbeKristensenSkribentebbeKristensen@outlook.comMariaBjørnSkribentKrogsøeToveOlsenKassererPeerThøgersenGrafiker215677511.200stk. SkolelederForside: Pia Haunstrup Jensen Foto: Anders Foss Næste nr. deadline søndag 30. oktober Udkommer senest 22. november Indlevering af materiale til: pt@ptgrafisk.dk 2 ”Den særlige Gl. Rye ånd er her stadig!” Det er noget af det første, den nye skoleleder Pia Haun strup Jensen smilende siger i en samtale med Aktuelt om hende og hendes kommende arbejde her på Nyvej 1. Pia har nemlig en solid baggrund her i Gl. Rye, hvor hun var lærer på skolen fra 1998 til 2014. Hun kender i sagens natur mange her i byen, og møder ofte tidligere kolleger og ele ver. Hun føler, at hun for alvor blev ’udlært’ som lærer i de mange år her i Gl. Rye, selvom hun kom med en del ”Hererfaring.iGl. Rye var der og er der sta digt en særlig atmosfære og et sær ligt sammenhold, og hvis jeg skal sige det kort, så er der højt til loftet her i byen! Det gælder både i de konstruktive dialoger med forældre, med kollegerne og med andre sam arbejdspartnere og når der kommer nye ideer på bordet”, siger Pia. Pia stammer fra Mors, hvor hendes forældre stadig bor. Hun havde knap nok fået studenterhuen på, før hun flyttede til Aarhus for at læse til cand. mag i musik og religion på Aar hus Universitetet. ”Så mit udgangs punkt var gymnasielærer, men jeg har været på næsten alle typer sko ler - gymnasier, efterskoler, friskoler, musikskoler, højskoler, folkeskoler og kombinerede fri- og eftersko ler og undervist i stort set alle fag”, fortæller Pia. Det er ikke mindst un dervisning i musik, der ligger hen des hjerte nær. Interessen for musik stammer fra FDF, hvor hun som helt ung startede med at undervise i mu sik. I FDF mødte hun sin mand Brian, og de er stadig begge aktive FDF’ere. Aktiv familie Pia og Brian har tre børn, der også – i hvert fald de to ældste – i den grad arbejder med andre mennesker. Nina på 27 år er læge, og den anden dat ter, Lisa på 25 år er sygeplejerske. Sønnen Laurits på 18 år er netop star tet i 2. g på Silkeborg Gymnasium. I fritiden nyder Pia og familien natu ren her i Søhøjlandet på vandre- eller løbeture eller på vandet i kajak.

Ferier er oftest en blanding af afslap ning, oplevelser og aktiviteter. ”Vig tigst er, at vi laver noget sammen i familien - derfor afstemmer vi lige planerne, så der er noget for alle. Så ledes har vi og vores store børn her i sommerferien været i Harzen, hvor

Børn giver energi Af Ebbe Kristensen. Foto: Anders Foss Meget af familiens aktive fritid og ferier foregår på vandet. Her ved Bornholm

Fortsættes næste side. det blandt andet stod på vandreture, mountainbiketure og besøg på histo riske steder. Andre år har det været ferier til fjernere egne for at dykke, skiferier i Norge eller til yndlingsste der i Toscana. Næste planlagte ferie er juleferie i Grønland, hvor vi skal besøge vores datter, når hun rejser dertil for at arbejde som læge”, for tæller Pia.

”Detder. er dejligt at være tilbage, og jeg glæder mig utroligt til arbejdet og ikke mindst samarbejdet. Den vel komst og indføring i skolen, som ikke mindst af Gert Lorensen (viceskolele der og skolens faste holdepunkt gen nem fire årtier) har givet mig, har væ ret helt fantastisk. Det samme gælder mødet med alle lærere og pædago ger og øvrigt personale”.

”Her i Gl. Rye var der og er der stadigt en særlig atmosfære og et særligt sam menhold, og hvis jeg skal sige det kort, så er der højt til loftet her i byen!” siger Pia

I fritiden nyder Pia og familien naturen her i Søhøjlandet på vandre- eller løbe ture eller på vandet i kajak.

333 energi

En spændende udfordring at komme tilbage – og se fremad!

Gennem årene har Pia foruden den pædagogiske og uddannelsesmæs sige erfaring også haft flere ledelses funktioner. Senest var hun på Hald Ege Friskole (en kombineret fri- og efterskole), hvor hun var lærer, ind skolingsleder og senest viceskolele

Børnene er ét og alt På et lidt drillende spørgsmål om, hvad der er vigtigst for hende: sko le eller leder, tøver Pia ikke et øje blik, men siger med en stemme, der er lige så fast som hendes blik: ”Det er børnene! Vi er her for børnenes skyld og deres udvikling. Bare de daglige møder med børnene, fx den dejlige start med morgensang, giver energi og glæde”. Pia tilføjer, at naturligvis vil der komme udfordringer og proble mer, men de løses i fællesskab både på skolen og i Bison. Det er en stor fordel ved en lille skole som denne, at beslutninger kan tages og føres ud i livet hurtigt. Hun nævner som eksempel en idé om en temauge, der blev drøftet på lærerværelset sidst i juni. Den blev hurtigt vedta get og tilrettelagt.

4

”Det stigende indbyggertal her i Gl. Rye har naturligvis stor betyd ning, hvor især de mange nye unge børnefamilier sætter deres præg på både Bison og skolen – og for eningerne her i byen. 98 % af alle børn i Gl. Rye går således på sko len. Og vi får 42 nye børn i børne haveklassen næste år mod 32 i år”, fortæller Pia, der sammen med per sonalet skal i gang med at tænke kreativt for at få etableret yderli gere et klasseværelse.

Fra Pias første tid på skolen, her som dirigent for børneflokken ved en for årskoncert.

Det vigtigste ledelsesmæssige er ifølge Pia at hjælpe og inspirere og udvikle sammen med persona let, kommunen, forældre og andre involverede. Selvfølgelig fylder de formelle og administrative opgaver også en del, men fokus er samspil let med andre mennesker. Som afslutning fremhæver derfor Pia et kendt og tankevækkende ci tat fra 1956 fra den danske filosof og teolog K.E. Løgstrup. Han skrev i sit hovedværk ’Den etiske for dring’, at ”den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.”

4

5

16. oktober afholdes Levende Museum, en dag for børn, hvor filtning, stenmaling og dragebygning er på programmet.

Den 14. aug. inviterede møllen til en detektordag. Her kunne man prøve at bruge en metaldetektor. 28. aug. har vi høstdag, hvor man kan opleve lidt af høsten på oldefars tid.

Glasudstillingen, som fortæller om tiden, hvor glasfrem stillingen foregik i området, har i år fået tilføjet eksempler på moderne glaskunst af Iben Ravbjerg Pagh, som man kan møde ved vores julemarked. Igen i år har vi fået lov at låne den nu kendte ulv af Fuglsang Algeservice, så man kan se en næsten levende ulv i øjnene på tæt hold. Den 1. maj åbnede møllen som vanligt med lidt til ganen og taler, både for børn og voksne. Børnenes historie var nok den mest spændende, fortalt af en engageret Else Jensen. På dagen havde vi besøg af tre veteranbiler, og den lokale Motorcy kelklub Gråskæg. Møllemarkedet blev godt besøgt i det gode vejr. Inde i det store telt var der boder med forskel ligt håndværk, og udenfor kunne børnene lave pandekager og lege i det nye legestativ, begge dele var meget populært. Vingerne på møllen drejede rundt, og der blev serveret kaffe, bol ler og kanelsnegle i den gamle stil. På grillen blev stegt og braset, så gæsterne kunne få stillet både sult og tørst. En tak til de frivillige, som igen gjorde et stort arbejde.

5 Gl. Rye Mølle

27. november er det tid for julemarkedet, som også i år foregår i samar bejde med Borgerforeningen. Måske kommer julemanden igen i år. Det bliver i alt fald hyggeligt. I løbet af efteråret vil der blive streamet 6 foredrag på møllen fra Århus universitet. Hold øje med Gl. Rye hjemmeside og face book.Jorden og livet – 3.800 mio. års spejling. Ved geolog Minik Rosing. Den jord vi lever på i dag, er markant anderle des end den der blev dannet for 4.500 millioner år siden. Gennem tiden har Jorden og livet både spejlet og påvirket hinanden. Nu er vi mennesker i gang med at ændre Jorden i en ny og hidtil uset retning. Kvantefysikken – atomernes vilde verden. Ved kvantefysiker Klaus Mølmer. Hør om de eksperimenter og teoretiske overve jelser der førte til Niels Bohrs atom- og kvante fysik som fysikerne stadig diskuterer hvordan vi skal forstå – samtidig med at den anvendes med succes på alt fra stjerners liv til mikrochips i smartphones. Søvn og immunforsvaret. Ved neurofysiolog Birgitte Rahbek Kornum. Vores immunforsvar er dybt afhængigt af søvn og bruger den til at restituere. Omvendt påvirker immunforsvaret også søvnen, og visse sygdomme – som narkolepsi – kan ligefrem ødelægge søvn reguleringen. Hvordan forklarer forskerne denne sammenhæng?

Fagre nye genetiske verden. Ved genforsker Jacob Giehm Mikkelsen. Det molekylære værktøj CRISPR har vist sig at være nøglen til at redigere livets kode, genomet. En revolution i genetisk forskning med uanede muligheder, hvilket afføder væsentlige etiske dis kussioner. Tag med på rejse i den fagre nye gene tiske verden.

Ny og spændende museumsbutik, som nu også indeholder Hansen is. En kærkommen ting i de varme sommerdage.

De sidste ting omkring detektorudstillingen er nu på plads. Når man ser de ting, som Patrick og Anders har hentet op af jorden omkring Gl. Rye, bliver historien og menneskene fra fortiden mere nærværende. Udstillingen rækker helt tilbage til Jernalderen, og giver et billede af tider med både krig og fred.

Datalogien i din lomme. Ved datalogerne Kaj Grønbæk og Kasper Green Larsen. I din smartphone i lommen og din bærbare com puter ligger resultaterne af mange års datalogisk forskning. Men hvordan forsker man i datalogi? Hør om teknologiens udvikling og forskningen i bl.a. data, algoritmer og brugergrænseflader der gavner os alle.

Vores urolige klode. Ved geofysiker Bo Holm Jacobsen. Trods vor magt over naturen udgør jordskælv og tsunamier stadig voldsomme og uforudsigelige trusler mod liv, ejendom og infrastruktur. Men jordskælv holder også Jordens overflade ung, frugtbar og oven vande og afslører detaljer om Jordens dybe indre.

Festlig

6 Brugsen har åbent fra 7.30 - 21 hele året!

Brugsforeningen TRYG, som i foråret gik sammen med Gl. Rye Brugsforening om at drive Byens Egen Butik, ønskede i år at støtte det lokale initiativ - og gav i den forbindelse et bidrag til Uge 30 på 8.000 kr. til opbygningen af BaseCamp. eftermiddag foran Byens Egen

Da grillen blev tændt klokken16 dukkede de første op og på ganske kort tid blev pladsen, bænkene og parkeringspladsen fyldt af byens borgere, der i den ene hånd balancerede en fadøl og i den anden havde en pølse med brød. Snakken gik lystigt, og stemnin gen var munter - ikke mindst blandt byens børn, der fik et gratis pølsehorn og en is. Da mørket var ved at falde på, og klokken var lidt i tyve, blev de sidste pølser langet over grillen. I forbindelse med arrangementet var der også en konkurrence for børnene. Med en lilla farveblyant fik Johannes på fem år skrevet sit navn på en seddel og lagt i en stor glaskrukke - det samme gjorde utallige andre børn - og dermed var de med i konkurrencen om tre gavekort på 100 kr. til bland-selv-slik i Byens Egen “ByensButik.Egen Butik har i mange år været et naturligt samlingspunkt for byen, og det var skønt at se, at så mange dukkede op til vores arrangement. Det bety der enormt meget for os, og vi vil gerne takke for opbakningen”, siger Bente Strager.

Byen summede endnu engang af glade voksne og børn, der havde nogle forrygende festlige dage i forbindelse med Uge 30 - vejret var forry gende og det var stemningen bestemt også. Og endnu engang var det at være sammen i fokus i vores lille by, der også i 2022 viste, at oplevelser ikke behøver at koste alverden, men at vi sam men kan skabe dem for og med hinanden.

Foran Byens Egen Butik duftede det torsdag den 28 juli af frankfurter, grillmedister og fadøl, da Gl. Rye Brugsforening atter sluttede sig til medskaberkred sen af Uge 30, og inviterede til grillhygge på fælles pladsen midt i byen. Træerne foran brugsen var pyn tet med guirlander, og bestyrelsesmedlemmerne af brugsforeningen var trukket i arbejdstøjet.

“Det er enormt dejligt endnu engang at se, at byen bakker op om Uge 30 - og her var det igen i år natur ligt for brugsforeningen at deltage, og ikke mindst være med til at skabe en aktivitet i ugen, der efter hånden er blevet noget ganske særligt for byen.” for tæller bestyrelsesformand Bente Strager.

Foto: Peter Krogsøe Bente Strager formand Martin Krog strup Nielsen næstformand Søren GlasiusBerg bestyrelsesm. Flemming Midt gaard bestyrelsesm. Annette KristensenEgelund bestyrelsesm. Christian Meyer bestyrelsesmed. Vibe AndersenMaibritt bestyrelsesmed. Dannebrogsflag, farverige balloner, lejlighedssange og hvad der ellers hører sig til ved en familiefest! Det er, hvad der lægges op til, når By ens Egen Butik til efteråret inviterer til områdets måske største familie Ifest.anledning af, at Brugsforeningen TRYG og Gl. Rye Brugsforening er gået sammen om at drive Byens Egen Butik - og dermed på en måde kommet i familie sammen - holder vi et brag af en fest, hvor alle i Gl. Rye inviteres med. Vi vil ikke afsløre så meget endnu ud over, at festen holdes i efteråret foran Byens Egen Butik. Følg med på Byens Egen Butiks Facebookside, hvor vi løbende afslører mere!

tilFamiliefestefteråret...

Egen Butik

Byens Egen Butik har i mange år været et naturligt samlingspunkt, og det var skønt at se, at så mange dukkede op. Erhvervsportræt sponsoreret indhold

7

8

- Jorden skal være løs og porøs.

Alle typer drænet jord er velegnet til blomsterløg, dog bør kraftig lerjord blandes godt med sand. - Plant løgene i grupper. Vælg få sorter, men mange af hver, det skaber en flot helhed. Mindre grupper kommer nemt til at give et rodet indtryk. Plant der for altid mindst 10-15 Tulipaner, 7-10 Hyacinter, 10-15 Narcisser og 25-30 Krokusser.

-

Læggedybden skal være ca. det dobbelte af løgets højde. Det er vigtigt for at de kan udvikle sig og give optimal blomstring. - Afstanden mellem løgene afhænger af løgets størrelse: Små løg 5-10 cm. Store løg 8-12 cm.

- Hold jorden fugtig efter plant ning. Gælder i særdeleshed efter -tørkeperioder.Tilbageer

Billeder fra medarbejder Annas besøg blomsterløgparken Keukenhof Holland

i

blot den søde ventetid. Har du plantet mange forskellige forårsløg, kan du glæde dig til et farvefyldt forår, med et væld af blomster fra tidlig forår til sidst i maj. God fornøjelse! Det er netop nu, du skal plan lægge forårets herligste kolorit. Udvalget af skønne forårsløg har aldrig været større - og der findes pragtfulde muligheder for alle typer haver, krukker, altaner og til enhver pris. Fælles for dem alle er, at de skal i jorden nu.

vor

Hjarsbækvej 21, Gl. Rye 8680 Ry Tlf. 86 89 82 00 www.nylund.dk mail@nylund.dk løgPlantnu! Erhvervsportræt sponsoreret indhold

foråretFarvelægSåletfårdusuccesmeddineforårsløg

9

Kom med - det bliver sjovt Tanken med Åbent Syværksted er at skabe et sted, hvor man kan sy nyt, sy om, reparere tøj, skifte en lynlås, udveksle ideer og få hjælp til det, man ikke kan endnu og gerne vil lære.

Af Inge Laursen Og have glæden ved at kreativ sam men. Meget gerne på tværs af gene Errationerne.dumere nysgerrig på at lære at strikke, hækle, flette eller brodere, så er det også plads til det. Annette Krogsøe er med og hun kan kunsten at tilpasse et symønster til de personlige mål. Annette Juhler og Hanne Lind, som begge tilbød kreative værksteder i Uge 30 deltager også. Åbent syværksted Efterår 2022 starter d. 23 august kl 19 i klubbens lokaler, Gl. Rye Skole! Det bliver primært om tirsdagen hvert 14. dag. Datoer som følger: 23.8. - 13.9. - 27.9. - 11.10. - 25.10. 9.11. - 22.11. og 6.12.

GRIF10 YES!, så starter skevipåERViforvilDetnemligungdomstræningenbadmintonigen-torsdagd.1.9.2022.gælderfordig,dergernestarteforførstegang,ogallejerderharspilletfør!spillerbadmintonfordidetsjovt,vifårnyevenskabertværsafalderogkøn,ogøverositekniskeogtaktifærdigheder. Vi forventer at have de to neden stående hold, men indtil efterårs ferien træner alle kl. 16.00-17.00: Torsdag kl. 16.00 – 17.00: 0.,1.,2. Torsdageklasse.kl.17.00 - 18.15: 3. klasse og opefter. Træningen af alle klassetrin vare tages af Claus Tolstrup Jensen indtil efterårsferien hvorefter holdet deles op og Claus deref ter varetager træningen for 0-2 klasse. Vi mangler derfor fortsat trænere og/eller hjælpetrænere til at varetage træningen fra 3. klasse og op. Ring til Charlotte Klejs Vagner på 40570711 hvis du har lyst til at høre mere. I løbet af sæsonen er der blandt andet mulighed for at deltage i begynderstævner, holdkampe, pointgivende stævner, overnat ningsarrangementer d.OpstartharderHoldetcom,mail:entenevt.grænsetkl.ogFlexiholdetungdomstræneruddannelse.ogerforbådedamerherrer.Vispillertirsdagfra19.30-21.00.Dererikkeubepladspåholdet,såtagensnakmedKasperNielsen,påmobil:51928370ellerkasperk.nielsen1@gmail.hvisduønskeratdeltage.erfordigfra18årtil70+evt.manglerenmakkeroglysttilatspillebadminton.forFlexiholdetertirsdag6.9.2022.

i sidste sæson betaler man for leje af en bane. Der er forskellige priser alt afhængig af lejetidspunktet. Man kan booke baner fra søndag d. 21. august. MandagMOTIONISTER:SÆSONSTARTd.29. august. Vi ser frem til at se så mange kendte som nye ansigter til en ny HilsenVelbadmintonsæson!mødt!Badminton afdelingen Badminton i Gl. Rye sæson 17. juni havde vi booket alle padel baner i Them og inviterede til en hyggelig aften med fri padel og lidt godt til ganerne. Tak for en hygge lig og svedig aften!

Tilmelding for motio nister: Ligesom

Datoer til kalenderen Kursus v. Mick Ørting for instruktører og hjælpeinstruktører i hallen søndag d. 18. sep. Kl. 9-14 Fælles tur til BGI for de største børn og deres familier lørdag d. 26. nov. kl 10-14

11 Gymnastik – spring ud i det Så er det tid til endnu en sjov og svedig gymnastiksæson. Vi glæder os så meget til at se instruktører,gymnaster,hjælpere, forældre, børn og alle der kan kravle, gå og springe i hallen til september. Sæsonen begynder for de fleste hold midt i september og for resterende hold midt i oktober. , og Der åbnes for til melding sidst i august på ww.glryeif.dk/ gymnastik. Følg med på hjemmesiden for mere information og husk, der er plads til alle. I år har vi fået mulighed for at tilbyde et helt nyt hold, nemlig Step og Styrke for kvinder med Vivi Andersen. Det bliver uden tvivl rigtig godt. Sæsonen byder på følgende hold – hold øje med hjemmesiden for holdplanen: b Troldeunger med forældre (årgang 2019/20) b Badutspringerne 1 (årgang 2018) b Badutspringere 2 (årgang 2017) b MiniMix (0.-1. klasse) b MaxiMix (2.-3. klasse) b Spring (fra 4. klasse og op) b Step og Styrke (kvinder over 16 år) b De unge, der er blevet ældre (60-100 år) b Show Dance (3.-6. klasse) b Puls og Styrke for alle Gl. Ryes seje mænd og kvinder

Derudover forventer vi også at kunne tilbyde Show Dance (3.-6. klasse) og et Puls og Styrke hold for alle Gl. Ryes seje mænd og kvinder tirsdage kl 20-21. Vi har altid brug for nye hjælpere og instruktører, så hvis du har lyst til at prøve det af, så kontakt os endelig. Særligt mangler vi instruktører til MiniMix og Spring 4. kl. og op. ALLE hæn der kan bruges, og ALLE er velkomne! Kontakt Sisse Resen tlf. 2332 4182 // resensisse@gmail.com for yderligere information.

12

KARATEGratisprovetime

Efter aftensmaden stod den på ninja bane i den lille hal, hvor der skulle hoppes og springes rundt på en bane og give de trænede, der havde stillet sig i vejen, en lige højre inden man kunne løbe videre. (bare rolig, ingen trænere kom nævneværdigt til skade ved denne behandling) Da det værste krudt var løbet af ungerne, tog vi en kasse ball pit bolde frem og spillede ”capture the flag” på samme bane, indtil vi var helt sikre på at alle unger var trætte. Aftenen sluttede af med lidt popcorn og snacks og lidt fremvisning af karate fra udlandet.

Det blev til en fin gang frugtsalat på boldbanerne, da vi var færdige.

I weekenden 11.-12. Juni holdt Karateklubben sommerlejr. Selve lokationen var der ikke noget eks klusivt over. Vi var nemlig i hallen og klubhuset. Men når en som merlejr holdes samme sted, som vi normalt træner, hvad gør det så til en sommerlejr? Det gør det så ved at vi laver noget helt anderledes end det vi plejer. Lørdag var delt op i tre træninger.

Vi så bl.a. hvordan en børnetræning kan se ud i Japan og uddrag fra OL karate.

Vi har altid plads til flere på både voksen- og børnehold. Kig ned til en gratis prøvetræning eller to.

Aftensmaden stod på pizza, det er jo også næsten er japansk…

Om søndagen var der en kort mor gentræning, for at gøre klar til afslut ningen på forårssæsonen med gradu ering, hvor vi endelig igen kunne byde publikum indenfor. Herfra skal endnu engang lyder et stort tillykke med de nye bælter.

Den første var mere eller mindre som vi plejer, dog med variationer, så som at gå fremad mens man sparker med begge ben. En øvelse der gav nogle fantastiske rejehop og grin. Anden træning, var mere teoretisk med nogle af de ting, som vi ikke får tid til i hverdagen. Her var der lidt undervis ning i japansk, bæltebindingskursus, gennemgang af de våben vi anvender i klubben og lidt træning med bokken (japansk træsværd) Vi sluttede af med opsætte en live ver sion af computer spillet ”fruit ninja”, hvor der blev kastet tomater op i luf ten, som så skulle kløves med sværd.

Følg med i Facebook-gruppen ”Gl. Rye Padel” for at se nyeste initiativer. God fornøjelse – padel er verdens sjoveste sport

Lørdag den 13. august indviede vi officielt padelbanen.

13

Frivillige! Et meget stærkt, effektivt og utroligt hyggeligt hold af lokale frivillige meldte deres ankomst til ”fliselægningsaften”.

Gl. Ryes padelbane stod færdig i slutningen af uge 27. Vi har den sidste månedstid oplevet rigtig mange børn, unge og familier spille på banen – helt fantastisk! Det tog kun 10 dage at bygge en af de flottest beliggende baner i Danmark. Sommerferien gjorde det dog vanskeligt at komme helt i mål med de tekniske Lysetdetaljer.til de mørke aftener og elektrisk låsesystem er dog nu kommet helt på plads. Det betyder at man får en kode til at låse døren op. Koden sendes med den e-mail man modtager som bekræftelse på booking af banen. Lyset tænder og slukker automatisk med den bookede tid når det er mørkt nok.

Status på medlemskaber

13

Det er helt fantastisk at opleve den store interesse, der har været for at blive medlem af Gl. Rye Padel & tennis. Den 21. juli lukkede vi for tilgangen af medlemmer foreløbigt. Da vi endnu ikke kender graden af bookinger, tør vi ikke blive ved at sælge medlemskaber. Det er naturligvis vigtigt, at de nuværende 150 medlemmer har mulighed for at kunne finde tider til spil. Når vi kender belægningsgraden lidt nærmere, må vi beslutte om der er plads til yderligere medlemmer. Indtil videre skal alle være velkomne til at booke pay & play, hvis der er ledige tider.

Uge 30 + GRIF Sportsfest Som en del af ”uge 30” aktiviteterne var der 3 padel intro-arrangementer, hvor alle aldre fik prøvet det fantastiske spil. Lørdag den 27. august kl. 12-15 under GRIF Sportsfest, vil det også være muligt at prøve padel.

Tak til alle fremmødte for nogle meget hyggelige timer. Padel-intro, aktiviteter, små turneringer Vi håber at alle kommer rigtig godt i gang med padel og får nogle gode ople velser med det fantastiske spil. Vi vil gøre vores bedste for at få gang i nogle aktivi teter inden efteråret sætter ind.

Måske din løbetur kunne gå forbi områ det, hvor de sidste styrkeøvelser kunne laves, på det lækre underlag inden turen går hjemad.

Officiel indvielse Lørdag den 13. august indviede vi offi cielt padelbanen. Det foregik efter alle kunstens regler med taler fra Padel/ tennis-afdelingens bestyrelse, klipning af snor, trefoldigt olé og en skål for banen.

I forlængelse af padelbanen er der lagt ca. 170 m2 kunstgræs. Det åbenlyse navn for dette område er ”Trekanten”.

TUSIND TAK for indsatsen. Har du også lyst til at bidrage, er du mere end velkommen. Det kan fx være, at holde banerne rene, feje fliserne, lave arrangementer, være træner, komme med gode idéer, være med i bestyrelsen, Hvisetc. du har lyst til at være med, skriv til Jakob Skov på glryepadel@gmail.com ”Trekanten”

Området er tænkt som yderligere et område til aktivitet af enhver art for børn, unge og voksne. Der er nu opsat stangtennis. Vi arbejder på at kunne lave en slagmur og en basketkurv - det er kun fantasien der sætter grænserne.

Booking Al booking af padel og tennis foregår via MATCHI’s app eller på www.matchi.se Medlemmer kan booke/have to timer i systemet ad gangen og se fire uger frem i kalenderne. Gæster – padel & tennis Hvis du er medlem, men spiller med ikke medlemmer, skal de betale 50 kr. pr. time pr. gæst. Det foregår på MobilePay – scan QR koden på infotavlen ved banen.

Padelbanen er nu klar til brug

StigegolfturneringenViholderklar på målstregen og venter på flaget...

14 Formand Mads Carstensen 2986 7655 madskcarstensen@gmail.com Sekretær Lise 6166Hartwell0619 liseengel@gmail.com Kasserer Kristian Bollerup 2191 3263 kristian.bollerup@lego.com Suppleant Henrik Jensen 2094 7878 hj@comcepto.dk Udlejning af klubhus Birgitte Nicolaisen 2982 7837 birgitte@gefibermail.dk Formand, Håndbold Morten Baastrup 2129 0003 m_baastrup@hotmail.com Formand gymnastik Sisse Resen tlf: 23 32 41 82 resensisse@gmail.com Formand fodbold Henrik Larson 3065 3053 Henrik@epix.dk Kontaktperson Badminton Henriette Klostergaard Rokkjær Tlf: 22 97 67 73 henrietteklostergaardrokkjaer@gmail.com Formand: Padel & tennis Brian Lauersen 2465 1380 brianlauersen@hotmail.com Formand karate Preben Frost 2363 9979 bodukanglrye@gmail.com Formand Motionister Jens Erik Fischer 8689 8423 gerstedvej@fischerweb.dk www.glryeif.dk Motionistafdelingen Petanque: hver onsdag kl. 9.30 – 12.00 & 19.00 – 20.30 Krolf: hver torsdag kl. 10.00 – 12.00 Her får du hygge – motion – snak og kaffe i vores pauser. Vi kan altid være flere, mødt bare op. Husk den 5. oktober starter vi med DART i Klubhuset. Vi har i år afholdt to meget vellykkede Motionisttræf. Midtvejstræf i juni & i uge 30. Til Midtvejstræf var vi 33 deltagere til en lørdag med hygge – motion – snak, som afsluttes med fælles spisning. I Uge 30 spillede vi petanque – stigegolf og der var fælles spisning med stadion pølser & kartoffelsalat. Vi var 30 der deltog. Det hele afsluttes med fjernstyrede biler Der var GRATIS kaffe – saftevand og hjemmebagt kage til alle. Ca. 130 mennesker på stadion. En meget vellykket og god dag. Tak til alle som mødte op med godt humør. Frands Fischer åbnede racerløbet Benhård kamp i

Vurdering af vandkvaliteten

Vi vil endnu en gang gøre opmærksom på at vandværket leverer meget blødt vand, som betyder at der kan spares på mængden af sæbe ved eksempelvis do seringen til opvaskemaskinen og vaske maskine. Brug evt. en halv tabs i opva skemaskinen, det gavner både klimaet og miljøet.

Fra vandværkets side kan vi kun oply se, at der med den vandkvalitet vi har, kan vi kun fraråde supplerende vand behandling hos den enkelte forbruger. Emnet om supplerende vandbehandling er behandlet af Forbrugerrådets blad ”Tænk”, i sidste nummer i juni måned. Her fremgår at supplerende vandrens ning er unødvendigt, og i værste fald kan det gå ud over kvaliteten af drik kevandet, der kan blive tilført uønskede stoffer.

KRAV BEMÆRKNINGER

Som det ses er vandet af fin kvalitet og lever op til kravene for drikkevand. Den udførlige vandanalyserapport kan ses på vandværkets hjemmeside, eller den kan bestilles som kopi ved henvendelse til værket. Prøverne viser også at de nye installationer virker meget tilfredsstillende og driften af vandværket kører problemfrit.

Kan supplerende rensning af vandet hos forbrugerne være en mulighed?

Der har i en længere periode været stor fokus på stoffet PFAS og andre miljø fremmede stoffer i drikkevand. Vi kan, fra Vandværket oplyse, at der, i vores vand, ikke er fundet spor af pågældende stoffer, dermed heller ingen pesticider, vi har noget rigtigtig fint drikkevand.

Hårdhed dH 7,4 5 - 30 Vandet er blødt som følge af mangel på kalk i de geologiske lag vandet passerer. Tidl. Prøve. PH værdi PH 7,6 7,0 -8,5 Indikator for vandes surheds grad Jern mg/l < 0,01 max 0,1 Højt indhold af jern kan give vandet bismag. Jernudfældning giver uklart vand og give aflejringer i rør og installationer. Mangan mg/l < 0,002 max 0,05 Mangan forekommer i grundvandet ligesom jern med samme ulempe Coliforme bakterier pr. 100 ml < 1 Under 1 Indikator for bakteriologisk forurening af vandet fra f.eks. kloakvand eller overfladevand Kimtal 22 C pr. 100 ml < 1 max 200 Indikator for den samlede mængde bakterier i vandet Nitrat mg/l < 0,3 max 50 Angiver den mængde nitrat der siver ned til grundvandet Godt tip: Brug evt. kun en halv tabs i opvaskemaskinen

Vandanalyser I overensstemmelse med bestemmelserne i miljøministeriets bekendtgørelse, nr. 524 af 1. maj 2019, om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, skal vandværket informere forbrugerne om den leverede vandkvalitet fra værket. I nedenstående tabel ses de målte værdier for udvalgte stoffer. Værdierne er fra den seneste analyserapport foretaget af Eurofins laboratorium. Vandprøven er udtaget fra vandet, der afgår fra Værket i maj

ENHED2022.VÆRDIER

Vandværkspasser:www.glryevandvaerk.dkVANDVÆRKET Bent Tlf.HorsensvejJensen4040453688 Formand: Steffen Gram Lauridsen Rimmersvej 70 Kasserer: Per RimmersvejRasmussen27 Bestyrelsesmedlem: Heidi RimmersvejHinge 14 Bestyrelsesmedlem: Else FyrreskræntenJensen 7 Suppleanter: Bente Zinck FyrreskræntenSivertsen5 Kontakt vedr. afregninger mv.: Pia Lisbjerg Østergaard Brædstrup Fjernvarme Tlf. 75 75 33 00 15

flyttede til Øm for 850 år siden i 1172 og byggede et stort kloster. De medbragte stor viden om alt fra nivellering til trepanering. En del af de fromme katolske munke kunne både læse, skrive og tale latin. De underviste og skrev smukke bøger i hånden, bl.a. til deres store bib liotek. Undervisningen var dog forbe holdt de få privilegerede.

Kong Christian den 2. var optaget af Luthers lære og ønskede at bønder og borgere blev bedre stillet. Han udgav Land- og Byloven i 1522, hvor præster og degne skulle undervise børnene i den kristne lære, læsning, skrivning og regning, så børnene kunne blive dygtige håndværkere. Undervisningen skulle foregå på dansk og tage udgangspunkt i klas siske skrifter om litteratur, logik og moral, samt Det Gamle Testamente. Christian den 2. blev fordrevet fra landet i 1523 af adelen, som brændte loven. Hans efterfølger Frederik den 1. lovede adelen og biskopperne at støtte deres tanker, men han viste sig ret hurtigt også at være tilhæn ger af Luther. Da kongen døde i 1533, kunne man ikke enes om en ny konge. Balladen endte med en borgerkrig mellem katolikker og pro testanter, men mest af alt, var det et opgør mellem adelen på den ene side, og borgere og bønder på den anden. Borgerkrigen blev kendt som Grevens Fejde 1534-1536.

Det haltede dog fortsat med bør nenes læring, også af kristendom Glarbo Skole (Nørreskovvej 3) 1863 – 1947 Emborg Skole (Munkevej 14) 1861 – 1947 Rye Hovedskole (Jægergårdsvej 7) 1868 – 1947 Rye Forskole (Jægergårdsvej 5) 1900 – 1947 Rye Centralskole (Nyvej 1) 1947 – nu Alle fem billeder er fra Arkiv.dk

Cisterciensermunkene

Skolerne i Rye Sogn frem til 1947 Af Grethe Bremer

Den 4. juli 1534 blev Christian den 3. valgt til konge i Sct. Sørens Kirke i Rye. Han bekendte sig også til Luthers lære og gennemførte reformationen i 1536. Det betød at den katolske kirke blev afskaffet, til fordel for en luthersk-evangelisk kirke med kon gen som overhoved. Det betød også at klostrene blev nedlagt, og deres gods overgik til kongen. Det gjaldt også Rye, som var Øm Klosters køb stad og markedsby. Munkene fik dog lov til at blive på klosteret resten af deres tid. Øm Kloster blev pålagt at uddanne protestantiske præster og undervise børnene. Da klostret blev endeligt nedlagt i 1560, blev 24 fat tige studerende flyttet til Aarhus. Ved reformationen blev der lagt vægt på, at den enkelte skulle kunne for stå hvad præsten sagde, og læse biblen på modersmålet. Derfor blev biblen oversat til dansk, og degnen ved sognekirken fik opgaven med at holde skole for alle sognets børn. Undervisningen foregik i kirken eller hos degnen. Børnene skulle gå i skole i vinterhalvåret, lære kristendom og salmer, og lære at læse og skrive. Hvis degnen ikke var dygtig nok, måtte han ikke være degn. Præsten og biskoppen skulle føre tilsyn med kvaliteten i undervisningen. Men undervisningen var ikke nød vendigvis noget børnene blev ret meget klogere af, for ikke alle degne kunne læse og endnu færre skrive eller regne. Bøger var en sjældenhed og undervisningen foregik ikke ret tit. Børnene lærte bibelhistorie og måske havde degnen en salmebog, som kunne gå på omgang. Man lærte salmeversene udenad, så man kunne synge med i kirken. Det var gratis at lære at læse, men for ældrene skulle betale for at børnene lærte at skrive og regne, Derfor var der mange der ikke lærte det. I 1604 stram mede Christian den 4. op, nu skulle alle lære det samme. Men børnene i Rye fik nok ikke lært ret meget i 1600-tal let, for byen var blevet fattig efter Øm Kloster blev nedlagt. Den brændte flere gange, kirken forfaldt og udenlandske soldater hærgede. I 1661 jagede polak kerne degnen Christen Nielsen fra hus og hjem et halvt års tid. Han passede sit arbejde så godt han kunne, men det var svært at leve, så han, hustruen og børnene måtte tigge.

Frederik den 4. tog i 1721 initiativ til at oprette Rytterskoler de steder i landet, hvor der manglede. Der blev ikke bygget en i Rye, for man har nok ment, at kirkens tilbud var godt nok.

Børn har altid skullet lære noget for at kunne klare sig. Men vejen til nutidens folkeskole har været lang og fuld af bump og huller.

Med Fattigforordningen fra 1708 fik de fattige børn betalt deres skole gang og de dygtigste fik mulighed for at komme gratis på latinskolen. Alle sogne skulle have en skole, men mange børn blev hjemme, for i loven stod: ,,Når Børnene bliver saa store, at de kan drive Plov, røgte Gæslinger eller anden smaa Gerning paa Landet, skal de sættes dertil.’’

Maleri af Hans Smidth – Legepladsen ved Ry Skole Billede: ugeavisen.dk

men, så i 1736 blev Konfirmationen indført. Alle skulle lære Luthers Lille Katekismus og de blev offentligt eksa mineret i den i kirken. Det fik en stor betydning for udvikling af sko lesystemet. Den første skolelov fra 1739 indførte skolepligt for alle børn fra 5-6 år og undervisningspligt for de privilegerede. Skoleholderen, der som regel var degnen, skulle stå for undervisningen. Godsejere og bønder skulle oprette almueskoler i hele lan det, sørge for vedligeholdelse og løn til degnen. Men godsejerne brokkede sig, så de Biskoppenslap.kom af og til på besøg i Rye, for at se om præsten og deg nen var dygtige og ordentlige nok. Degnen Christen Nielsen var upåkla gelig – børnene fik da også fri når der var marked i byen, men han var uegnet som skoleholder. Pastor Gerlach var dygtig til at prædike, men niveauet var for højt til de een foldiges Opbyggelse. Blandt ungdom men herskede en meget beklagelig uvidenhed. Præst og degn undskyldte sig med, at der var langt til den kon gelige skole og at degnen ikke havde tid til at undervise, fordi han skulle arbejde for at kunne forsørge sig selv og sin familie. Biskoppen gav degnen besked på at han skulle undervise og så ville han få løn for det. Degnen underviste i 1745, men kunne ikke klare det alene. Han havde ikke råd til at betale en til at hjælpe, og desuden manglede der en skolestue ved degneboligen. Nogle af beboerne i Rye tilbød at betale for en skolehol der. I 1748 var ungdommen stadig uvidende og meget forsømt. Pastor Højer var god til at prædike, men havde ikke styr på undervisningen. Han fik besked på at forbedre sig. Det skete ikke, men der blev bygget en skole og ansat en skoleholder. I de næste mange årtier kæmpede skif tende skoleholdere med at få foræl drene til at betale og levere brænde – så de frøs i skolen. Skolen på 8 fag lå samme sted som huset på Jægergårdsvej 5 nu ligger. Det havde samme størrelse, og så var der bygget en lade og stald på 4 fag til ned langs Gaden. Der hørte en have til, som lå lige ovenfor, samt jord, hede, eng, mose og skov forskel lige steder i sognet. En nat i 1760 brændte degneboli gen. Degn og skoleholder Pichsen ringede med kirkeklokkerne for at vække byen. Han reddede mange liv den nat, mens han og mange andre mistede alt. De fleste degne var gode mennesker, men også barske lærere. Når de prø vede at banke lærdom ind i børnene, var det ikke et udtryk for had, men et udtryk for en udbredt tro på, at man kunne banke det iboende onde ud af Degnenbørnene.Raun kunne ikke overkomme undervisningen i 1793, derfor skulle der ansættes en, der kunne hjælpe Manham. mente ikke degnen led nød, fordi han havde så meget jord han kunne dyrke, så han skulle selv betale hjælpelærerens løn. Det var finere at være degn end lærer, som var noget nyt. Degnen var ansat af kirken og fik dobbelt så meget i løn som læreren, der var ansat af bønderne. Der skulle arbejdes hårdt ved siden af lærerger ningen, for at kunne leve, og mange var ikke ret dygtige. Nogle sagde hånligt, at det eneste lærerne kunne finde ud af, var at dø af sult. Skoleloven fra 1814 slog fast, at alle børn skulle gå i skole fra de var ca. 7 år, til de blev konfirmeret. Børnene skul le nu også lære fædrelandets historie. Skolen var gratis og børnene gik der hver anden dag, så de også kunne hjælpe til derhjemme. Disciplinen var streng og straffene hårde. Stillingen som degn blev afskaffet og afløst af kirkesangere. En skole havde kun én lærer, så børnene hjalp hinanden med undervisningen, der i høj grad bestod af udenadslære og overhørin ger. Uddannelsen blev bedre og deg nene blev efterhånden skifter ud med lærere. Det virkede. I 1830erne kunne hele befolkningen læse. I 1836 kunne skolen på Storegade (Jægergårdsvej 5) ikke mere. Grunden blev solgt og der blev bygget en ny skole på den gamle markedsplads sydvest for byen. Skolebygningen var på 12 fag, hvoraf de 7 var til læreren. Bagved lå der en stald og lade på 8 fag. Begge dele var grundmurede og havde stråtag. Skolen var betalt af gårdmændene, og lå på deres fæl les jord – eller rettere sand. Der var nemlig megen sandflugt, der på den store bakke, Store Sand kaldet (nu Skolebakken). Vandet skulle hentes knap 500 m væk og skolen havde en dårlig beliggenhed. Fortsættes på næste side Skolen før 1836 – Storegade/Jægergårdsvej. Udsnit af gammelt matrikelkort.

Placeringen af udhusets fundament, samt resterne af den gamle stensætning i haven Skolebakken 3, passer med maleriet Legepladsen ved Ry Skole Bedste bud på hvor skolen lå på Skolebakken 1836 - 1868 Tegning Grethe Bremer

Tegning: Grethe Bremer

Degnebolig og skole lå før 1836 på Matr. nr. 2b, han havde en lille have på matr. nr. 2a.

konfirmeret, var færdig med skolen og kom ud at Almuebørn af Hans Smidth –smk.dk Maleri af Hans Smidth En skolestue med en læsende dreng Billede: open.smk.dk

18

len,Efterhåndenaf1937blevetAlleoprettetGlarboIenoprettedemedBørnehjemmettjene.’’Himmelbjerggårdenstoppedefriskolen.Sognerådetenforskoleihuset,ledetaflærerinde.1921blevskolerneiRye,Emborgogrestaureretogi1933blevderetbibliotekiskoleniRye.folkeskolensfagvarefterhåndenindført,såfolkeskolelovenfrafokuseredeisærpådannelsenbørnene.mangledederpladsiskosådermåtteennytil.Sognerådet,To

ThomasJensen Rye Hovedskole MortenMortensenMartinus Rye Hovedskole NielsenHarald Rye Hovedskole Ane Nielsen Møller gift Schjøtt Rye Forskole Anna StrungeKathrinePedersen Rye Forskole EdithJensenØstergaard Rye Forskole

vi jo have lært et stykke udenad, bibelshistorien skulle fortælles og skrivning havde vi. Vi havde lært at læse før vi kom i skole, så 1. klasse gik nemt. Da jeg kom i anden klasse, havde jeg fået en ny lærer som hed Mortensen, og nu skulle der læres noget. Han var også selv meget dygtig og de som havde lyst kunne godt lære noget. Jeg havde en veninde der hed Sara, vi holdt den øverste bænk til vi kom ud af skolen. I Jensens tid hørte der lidt landbrug til skolen og jorden lå i nærheden af tinghuset. Jeg blev

Himmelbjergmøderne startede i 1839. Demokratiet blev indført i 1849 og skolepligt blev til undervisningspligt i 1855. I 1859 gik der 82 børn i Hovedskolen i Rye, 35 børn i Emborg Skole og så var der 38 børn i Glarbo, som gik til skole i Rye om sommeren. Der var kun én lærer i Rye, én hjælpelærer i Emborg og i Glarbo fik de besøg af en omvan drende hjælpelærer om vinteren, som var betalt af læreren i Rye. Der blev bygget en ny skole i Emborg i 1861, i stedet for den gamle (Munkevej 14). Den første skole i Glarbo blev bygget i 1863 (Nørreskovvej 3). Sognerådet fik ansvaret for skolen i 1867. Det førte til at skolen på Skolebakken blev pillet ned i 1868 og der blev bygget en ny skole på Storegade. Den var 15 fag lang, grundmuret og med tegltag. De 6 fag mod nord var til skolestue, med 8 skoleborde, et kateder og en kakkel ovn. Resten var til læreren. Der var et latrin bygget mod den nordre ende af huset. Bagved skolen lå stald og lade på 9 fag, som også var grundmuret og med tegltag. Huset ligger stadig på Jægergårdsvej 7. Det blev vedtaget i 1899, at bør nene skulle gå i skole 18 timer om ugen. Samtidig blev antal let af børn i en klasse blev sat ned til 37. Børnene skulle nu også have histo rie, geografi, sang og for drengenes vedkommende gymnastik. I 1903 fik de bedst egnede børn, efter en prøve, mulighed for at gå videre i Mellemskolen og senere i musensangbegyndte1889,Ingerdrengene.defag,sprog,nyechesamtalerhvorblevAnskuelsesundervisningenGymnasiet.indførtfordeyngste,lærerogelevførteudfraenplanellerengenstand.Defagimellemskolenvarmatematik,naturtegning,håndarbejtilpigerneogsløjdtilMarieNielsen,fødtfortæller:,,Iskolenvimedmorgenogsåkomkatekisfremogderskulle

Et ungt menneske beklagede sig engang over, at det var dødt og trist på hans egn. Lærer Thomas Jensen (1862 – 1901) svarede, at liv bidrager man selv til at skabe.

19

NielsNielsenPeter Emborg Skole NielsenEske Emborg Skole Niels HerlevEllingNielsen Emborg Skole SørensenFrederik Glarbo Skole NielsenPeder Glarbo Skole IngemannJensenJulius Glarbo Skole Se også vores Facebook gruppe: Lokalhistorie Gl. Rye Degne og lærere i Rye By Jens Degn før 1581 Rasmus Degn omkring 1620 Degn Christen Nielsen omkring 1653/1670 Degn Hans Christensen omkring 1672/1673 Degn Peder Thomasen omkring 1677 Degn Niels Nielsen 1679 – 1714 Degn Christen Nielsen ..................................... 1714 – før 1750 Skoleholder Peder Christensen Bager Ca. 1750 – 1756 Degn Johannes Nicolai Hygum 1756 – 1759 Degn Niels Christensen Grølsted 1759 – 1760 Degn og skoleholder Elias Nicolai Pichsen 1760 – 1770 Degn og skoleholder Jens Hansen Raun 1770 – 1792 Degn og skoleholder Hans Jacob Sadolin 1792 – 1802 Degn, kirkesanger og skolelærer Peder Udbye ... 1802 – 1826 Skolelærer og kirkesanger Henric Rolskow 1826 – 1862 Skolelærer og kirkesanger Thomas Jensen 1862 – 1901 Lærer Morten Martinus Mortensen 1901 – 1933 Lærer Harald Nielsen 1933 – 1972 Lærerinder i Rye By – forskolen Lærerinde Else Margrethe Jensen ........................ 1900 – 1901 Lærerinde A. Thomsen 1901 – 1902 Lærerinde L. K. Jacobsen 1902 – 1904 Lærerinde S. Nielsen 1904 – 1906 Lærerinde Ane Nielsen Møller g. Schjøtt 1906 – 1932 Lærerinde Anna Kathrine Strunge Pedersen 1932 – 1933 Lærerinde Edith Østergaard Jensen 1933 – 1975 Lærere i Emborg Cisterciensermunkene ............................................ 1172 – 1560 Skolemester Niels Matsen............................................før 1560 Skolemester Jens Christensen.................................. indtil 1560 Skoleholder Christen Sørensen .................omkring 1812/1814 Skolelærer Søren Laursen ...................................... 1823 – 1843 Skolelærer Niels Christian Madsen ....................... 1843 – 1859 Skolelærer Thomas Christensen Skoubye............. 1860 – 1866 Lærer Christian Mortensen.................................... 1866 – 1867 Lærer Anders Jensen (Meldgaard)........................ 1867 – 1873 Lærer Peder Hansen Knudsen ............................... 1873 – 1876 Skolelærer Lars Martinus Okkels Jensen .............. 1878 – 1881 Skolelærer Peder Marinus Møller ......................... 1881 – 1884 Skolelærer Hans Sørensen ..................................... 1884 – 1886 Skolelærer og kirkesanger Jens Johansen............ 1887 – 1891 Skolelærer Niels Peter Nielsen .............................. 1891 – 1902 Skolelærer Eske Nielsen ......................................... 1902 – 1914 Skolelærer Niels Herlev Nielsen Elling .................. 1914 – 1949 Lærere i Glarbo Hjælpelærer Anders Rasmussen Bremer ...........omkring 1834 Skolelærer Jens Carl Christian Jensen................... 1858 – 1862 Skolelærer Frederik Sørensen ............................... 1862 – 1903 Skolelærer Peder Nielsen....................................... 1903 – 1917 Skolelærer og organist Ingemann Julius Jensen 1917 – 1959 skolekommissionen, lærere og for ældre drøftede sagen og man blev enige om at Rye Centralskole skulle ligge i den sydlige udkant af byen på Hjarsbækvej, lige efter Vandrask. Men så kom krigen. I 1942 begyndte man at snakke om at købe krogården og det blev gjort i 1943. Længerne blev revet ned, men stuehuset blev heldig vis stående, for det skulle bruges til lærerboliger. Der blev bygget beskyt telsesrum, som nu er skolens kælder. Efter krigen byggede man videre og Rye Centralskole blev indviet for 75 år siden, den 15.11.1947 for hele sognets børn. Skolerne i Emborg og Glarbo lukkede og lærerne flyttede til Rye.

GudstjenesterTorsdagKONFIRMAND-INDSKRIVNINGden8.september2022kl. 17 i Skt. Sørens Kirke byder vi de nye konfir mander velkommen Der er en kort indskrivningsgudstjeneste ved sognepræsterne Hanne Marie Houkjær og Iben Johanne Thomsen Efter gudstjenesten holdes infomøde i Skt. Sørens Hus Alle er velkomne! GUDSTJENESTE, KAFFE OG SANG Hver måned er der gudstjeneste på Dalbogaard med nadver Efter gudstjenesten hygger vi os med snak, kaffe og sang fra højskolesangbogen Alle er velkomne til at være med – både beboere på Dalbogaard og folk fra byen, der har lyst til at være med til en hyggelig eftermiddag! Onsdag den 7. september kl. 14 Iben J. Thomsen Onsdag den 2. november kl. 14 Hanne Marie Houkjær

Gl.20 Rye sogn og kirke 21. aug 10. søndag e. trin. 9.30 Iben J. Thomsen. Øm Kloster 28. aug 11. søndag e. trin. 11.00 Hanne Marie Houkjær 4. sept 12. søndag e. trin. Ingen 8. sept Konfirmandindskrivning kl. 17.00 11. sept 13. søndag e. trin. 11.00 Iben J. Thomsen 18. sept 14. søndag e. trin. 11.00 Hanne Marie Houkjær Høstgudstjeneste 25. sept 15. søndag e. trin. 9.30 Iben J. Thomsen 29. sept Noahs Ark 17.00 I ben J. Thomsen 2. okt 16. søndag e. trin. Ingen 9. okt 17. søndag e. trin. 11.00 Iben J. Thomsen Børnekoret 11. okt BUSK 18.30 Iben J. Thomsen 16. okt 18. søndag e. trin. 11.00 Loa Christensen 23. okt 19. søndag e. trin. Ingen 30. okt 20. søndag e. trin. 11.00 Iben J. Thomsen 6. nov Alle helgens dag 16.00 Iben J. Thomsen 13. nov 22. søndag e. trin. 11.00 Hanne Marie Houkjær 17. nov Noahs Ark 17.00 Hanne Marie Houkjær

Andreas´ egen historie er en historie om en dreng, der vil en hel masse og må prøve igen og igen: Andreas ville gerne være skuespil ler, men blev afvist på teaterskolen. Han besluttede sig for at stille op i X-faktor. Der var han lige ved ikke at komme med, vist nok fordi han ved audition var så skæv af hash, at han var ved at blive afvist. Og selv om han kom med på bootcamp, nåede han IKKE frem til live-shows. Senere var det pro grammet The Voice, han var med i – og der blev han nummer to. Igen: urimeligt tæt på, men ikke perfekt. Han har fortalt om, hvor dan han i flere perioder var hjemløs, fordi han ikke havde noget arbejde og havde så få penge, at han ikke kunne betale husleje og heller ikke kunne få et Dankort af sin bank. Så han levede fra dag til dag. Tæt på perfekt… siger han om sig selv. Hvil ket jo er en anden måde at sige på, at han altså ikke er det. Han er ikke perfekt. Kun urimelig tæt på. Selv om Andreas Odbjerg ikke er perfekt, er han alligevel nået langt. Og hvorfor? Jo fordi der var noget, han ville. Noget han gik efter. Noget, der fik ham til at blive ved, også selv om tingene mislykkedes for ham –mange ting mislykkedes for ham. Men han gav ikke op. Kære konfirmander. I skal ikke give op. Lad være med at sætte kravene så højt, og tro, at I skal være perfekte, før I kan gøre noget i denne verden. Jeg ønsker det for jer mere end noget andet. At der vil være drømme og ønsker i jeres liv, længsler, som I bare ikke kan give op på, men som I simpelthen er nødt til at svare på og kaste energi og kræf ter ind i. Og I behøver ikke at være perfekte for at gøre det! I behøver faktisk ikke engang komme urimeligt tæt på. I skal heller ikke gøre det, I gør, til perfektion. Brug jer selv alligevel. Kast jer ud i det, og se, hvad der sker. I må meget gerne gøre jer umage, men I skal ikke tro, at kun det perfekte er godt nok. Mindre kan sagtens gøre det. Sæt jer nogle mål og gå efter at få dem indfriet. Gå tilbage. Prøv igen. Men lad være med at tro, at I går under, hvis det ikke lykkes. Så sæt nogle andre mål, kom i gang igen. Det er så vigtigt for mig at få sagt til jer i dag. For jeg har en fornemmelse af, at det er en af de ting, der virkelig er på spil for jeres generation. At idealerne og de krav, unge stiller til sig selv, bliver så høje, at det er umuligt at indfri. Men I må ikke tro, at I eller verden går under, hvis det mislykkes for jer. Det er ikke noget, jeg har fundet på. Det er kristendommens pointe, at det er sådan og det hører med til at være et kristent men neske. Vi må gerne have høje idealer for, hvad vi vil og vi må også forsøge at gøre en forskel for andre, og gerne gøre noget meningsfuldt med vores liv. Men vores værd som mennesker ligger ikke gemt i, om det lykkes for os eller om det ikke gør. De mennesker, som mødte Jesus, fik den be sked. De kom til ham af så mange grunde: noget plagede dem, noget holdt dem fast, det kunne være angst eller sorg, uro for, hvad fremtiden ville bringe, en tynget sam vittighed, fordi de havde gjort noget, som de ikke skulle have gjort – en skyld, de bar på. Eller frygten for at de ikke havde gjort det godt nok og ikke kunne leve op til deres egne og andres forventninger. Og hver gang sendte han dem hjem med or dene om, at de var befriede for alt det. Frygt ikke, sagde han til dem. Gå hjem – lev dit liv. Så fremtiden åbnede sig – og de turde gå ind i den, og tage deres liv op igen. Fordi de forstod, at det hele ikke stod og faldt med dem, men med den Gud, der ville være med dem alle deres dage. Det er, hvad det betyder at være et døbt menneske. Vi har et værd, som ikke skyldes os selv. Et menneske er uendeligt mere værd, end det selv ved og uendeligt mere end an dre vurderer det til at være. Vi har et værd som ligger ud over alt, hvad vi kan forestille os, fordi vi – ud over alt, hvad vi så også er –er Guds og hører til hos ham.

Med supersonisk fart, der flyver jeg hen imod dig Hjem fra fabrikken, gennem byen, du’ smilet på mig-ig-ig-ig”

Prædiken ved konfirmationen 2022 ved sognepræst Iben Johanne Thomsen

At være døbt er at høre hjemme på den måde. I verden. I sig selv. Hos den almægtige Gud, som venter os og elsker os. Amen

21

Andreas Odbjerg: ”jeg er ikke perfekt, men jeg er så urimelig tæt på.”

Det er Andreas Odbjerg, der skriver om at afslutte arbejdsdagen og skynde sig hjem fra fabrikken til sin elskede. Andreas Odbjerg er en fantastisk sangskriver og musiker, og så er der noget helt utroligt befriende ved ham, som jeg godt kunne tænke mig at tale til jer om i dag. Selv om Andreas Odbjerg vel er en af vores største popstjerner lige nu, så er han på ingen måde perfekt. Han skriver det selv i en af sine sang: ”jeg er ikke perfekt, men jeg er så urimelig tæt på.”

Kære konfirmander Måske kan I genkende de her ord: ”Uh, baby, dagen er slut, og jeg er på vej”

Vi kan godt synes, at en som ham på en el ler anden måde har det hele, men det her er hans måde at sige til os på, at man altid bare kommer tæt på, men perfekt bliver man ikke – og det er helt ok, at det er sådan.

At blive konfirmeret er at blive bekræftet i det. At Gud siger ja til os. Det er vigtigt for alle mennesker, at der bliver sagt ja til os. Ikke på grund af det, vi præsterer og gør godt, ikke fordi vi er helt perfekte, og af den grund værd at elske. Men et ja, der siges hen over – eller på tværs af alt det. Sådan et ja er Guds ja til os. Så vi ved, at vi hører hjemme hos Andreasham. Odbjerg synger i øvrigt også om det: Uh, baby, mangler du noget, så ta’r jeg det Det’med lige meget, om det’ dyrt eller tungt, bare du’ glad Hjem fra fabrikken, jeg’ så heldig, at du ven ter på mig, mig, mig Venter på mig Vi ved ikke hvor hjem er. Altså hvad det er for en adresse han er på vej til – eller hvor hjem egentlig er. Men det er også lige me get. Hjem – det er der, hvor hans elskede er – hjem er der, hvor han er ventet. Hjem er der, hvor han hører sammen med en anden.

22 Konfirmander i Gl. Rye Kirke 2022. Foto RY Foto Per Bille

23 Sangcafé  Fællessang fra højskolesangbogen i Skt. Sørens hus.  1. torsdag i måneden kl.19.30 21.30 .  Der vil være kaffe/te og der er mulighed for at købe øl og vand. www.glryekirke.dk Børnekor Koret er fra 2. klasse og opefter Vi øver i kirken torsdage kl.14.30-15.30 Opstart d.25. august 2022 Forløbet er gratis Tilmelding www.glryekirke.dkvia GL. RYE KIRKE Babysalmesang I Skt. Sørens kirke Torsdage kl.11.00 Opstart d. 25. August 2022 Forløber over 8 gange frem til Forløbetefterårsferien.ergratis GL.RYE KIRKE Tilmelding www.glryekirke.dkvia GL.RYE KIRKE Minikonfirmand For 3. klassetrin Tirsdage kl.14.30 16.00 i Skt. Sørens Hus 8 gange i alt Opstart d. 13. september 2022 Tilmeld og læs mere på kirkens www.glryekirke.dkhjemmeside

Dette er citat fra en øjenvidneberet ning skrevet af præstedatteren Karen Margrethe Munk (født Filskov), som sammen med sin bror gik tur i skoven flere gange i mellemkrigs-årene og listede sig ind på Eneboeren. I får her uddrag af hendes håndskrevne beret ning, som hun kaldte ”En Særling”: ”I en dalsænkning nær ved Himmelbjerget lever en eneboer. Han er høj, kraftig, mørkhåret og nærmest køn, han er vel omkring ved fyrretyve år nu og har vistnok boet der i en halv snes år. Han har selv lavet sin hule af jord med græstørv ovenpå og ind vendig stivet af med træstammer, det er meget interessant at gå omkring og betragte hans beboelsessted, der er lavet på en i høj grad uciviliseret måde. Der kommer sjældent menne sker, hvor han bor, da det er et noget vildsomt terræn deromkring, som det jo er flere steder ved Himmelbjerget, men turister har alligevel efterhån den fået opsnuset, at der er en ene boer der på egnen, og da først nogle havde fundet stedet, fulgte der flere turistbesøg efter, så det tilsidst blev eneboeren for meget, han flyttede derfra og indrettede sig en ny hule i en anden dal.”

Af Susanne Midtiby

24

24

”Denne gang fik han lov til at gå uden straf, men senere hen blev der taget nogle tæpper og dyner, og så blev det gårdejeren for meget, en dag meldte han ham til statspolitiet, og han blev hentet og ført for retten, der gav han de samme forklaringer, at Gud havde selv givet ham lov og man kom til den slutning, at han måtte bestemt ikke være helt normal, men da han ellers ikke var spor farlig for sine omgivelser, men tværtimod meget fredsommelig, blev han dømt til to års tugthus. Da han blev løsladt igen, var han akkurat den samme som før i tiden.”

”Jeg husker engang, da min bror og jeg var spadseret en tur ud til hulen, som er en god halv mil fra mit hjem. Vi listede hen til indgangen, vi måtte nemlig ikke lave så megen støj, at han hørte os, før vi var der, for så kunde vi være sikre på, at han vilde gå sin vej og ikke vise sig, før vi var gået igen.Vi mærkede en liflig pandekage-em slå os i møde fra hulens indre, og til vor store forbavselse hørte vi, eneboeren kalde os ind, idet han sagde: ”Vil I smage mine pandekager?” Vi blev først lidt forskrækkede, men kunde tilsidst ikke stå for fristelsen og trådte dristigt ind i hulen. Det var morsomt at se det store naturmenneske, som han var, stå der med en pande i hånden ved ildstedet og med største behændighed vende kagerne i luften, eftersom de blev bagt. Vi blev budt en lige af panden, og da han så, hvordan vi manøvrerede de varme pandeka ger fra den ene hånd til den anden for ikke at brænde fingrene alt for galt, lo han ad os, og der er vist ikke andre end os, der har set eneboeren le. Pandekagerne smagte aldeles vid underligt med puddersukker, som vi måtte tage med hænderne af en pose, som stod på en fremspringende, flad

Densten.tur var vi meget glade for, og den bliver altid ved at stå for os som een af vore mest spændende oplevelser.”

Når man går en tur på kirkegården i Gammel Rye, kan man undre sig over, hvilke mennesker der gemmer sig bag navnene på gravstenene. Mange gravsten har en særlig markering, en fugl, gode ord eller selve stenen er speciel. Alle er de forskellige og har en historie. 1890-1946 Eneboeren, Naturens Søn, Danmarks nøjsomste mand, en særling - Bernhard Sørensen er blevet kaldt mange navne og en af hans huler er anført på FDF Friluftcenter Slettens kort over området mellem Himmelbjerget og Slåensø. Her i forsommeren cyklede jeg en tur forbi og gik ind og så det dødishul, hvor han fortælles at have boet i en årrække i en jordhule. Som inkarne ret piberyger lykkedes det ham flere gange at sætte ild til sin egen bolig, og engang først i 1920erne tog ilden så kraftigt om sig, at der var behov for hjælp til brandslukningen både fra de lokale og fra mergelbane-bisserne. Bernhard Sørensen beskrives som fåmælt, indesluttet, velbegavet, et følsomt lyrisk menneske, teologi-stu derende, seminarist, ramt af ulykkelig kærlighed. Måske det var sidstnævnte, der var anledningen til hans selvvalgte Iensomhed.dag,ca.100 år senere, er det svært at forestille sig, at der har boet en mand i en jordhule i årtier uden moderne bekvemmeligheder eller også er det tæt på en af de drømme, vi alle kan nære, når barometeret står på smukt: ”Alene i vildmarken”, ”Castaway”, ”Fem uger i ballon” eller ”Robinson Crusoe. Og han forsøgte også at være delvist selvforsynende med hønsehold, køkkenhave m.v. Med vores tids udfor dringer med klimaet i baghovedet, så kan man vel sige, at han levede stort set CO2-neutralt. Og insekterne levede også godt og frit hos ham, idet det kneb med hygiejnen. Det skal dog siges, at han forsøgte at lave et bade bassin. Om han har badet i søerne, står hen i det uvisse. Bernhard Sørensen havde dog den fordel, at han havde valgt at slå sig ned ikke alt for langt fra civilisatio nen, så han kunne organisere mad og drikke og hvad han ellers havde brug for. Som en slags selvbestaltet Robin Hood tog han fra dem, der havde og gav til sig selv, når han havde brug for det. Og han var overbevist om, at Gud var med ham også i dette. Det var den naturligste sag for ham, at ”de, som har i overflod, giver til dem, som trænger.”

Bernhard Sørensen

Der står på kirkegården en gammel grånet sten. En eneboer leved’ bag mangen bøgegren. Han elskede naturen og søgte skovens læ. Måske hans gravsten skulle ha’ været gjort i træ.

GL. RYE GOSPELKOR

Har du lyst til at synge gospel, så kom og syng med os. Vi øver onsdage kl.19.00-21.00 i sognehu set, Gl. Rye. Præstegårdsvej 3 Sæsonen starter op med en åben sangaften 24. august. Nåede du ikke med denne aften er du altid velkommen til at dukke op til en almindelig øveaften og prøve af om koret er noget for dig. Det kræver ingen erfaring eller optagelsesprøve, bare du har lyst til at synge og lade dig rive med af gospel musikkens skønne toner. Koret ledes af James Khoanyana, som startede koret med sin hustru Michelle Elmhøj tilbage i 2015. Gl. Rye Gospelkor afholder 1-2 koncerter pr. sæson og medvirker af og til ved gudstjenester og arrangementer i og udenfor Gl. Rye Kirke.

Hvis du vil læse mere om Bernhard Eneboer, så kan du finde Bent Kokborgs spændende beretning om ham i Årsskriftet fra 2006 udgivet af Egnsarkivet for den tidligere Them Kommune enten via Egnsarkivet i Bryrup eller Silkeborg Lokalarkiv på Silkeborg Bibliotek. Bent Kokborg slut ter sin fortælling med at ønske, at man havde været i stand til at finde Bernhards egen sten fra jordfaldshul let, så han nu - som dengang - kunne præsentere sig for den besøgende: Bernhard - Naturens Søn. Men en gravsten fik han, da han i 1946 fik fred efter sygdom og en kort tid på plejehjem. Han blev begravet på Gammel Rye Kirkegård og hans enkle gravsted omkranses af grønne hække med et stendige som bagtæppe.

Jeg kommer til at tænke på det sidste vers i Jeppe Aakjærs sang om ”Jens Vejmand” - Bernhard Sørensens histo rie er lidt omvendt:

Gennem tiden er der skrevet en del om Bernhard Eneboer. En af de lokale, Arne Bøgedal, fortalte barndomserin dringer om Bernhard: ”Han havde også en ged samt nogle høns og kyllinger ... Vi børn besøgte ham nogle gange, han bød os indenfor og læste historier for os. Vi sad, som han, på nogle sten. Han havde en del bøger, bl.a. Charles G. D. Roberts dyre- og jagthistorier fra Canada. Da jeg engang til jul af min mor blev sendt ned til ham med en kurv julegodter, gav han mig en bog af denne forfatter. Den hed ”De vilde Frænder”. Den lugtede meget af røg og af Bernhard.” Og lektor Bjarne Madsen samlede i en artikel i Midtjyllands Avis fra 7. april 1979 vidnesbyrd om Bernhard Sørensen, han citerede bl.a. et brev fra en gammel elev Ellen Kortegaard, der tidligere boede på Rye Nørskovs avlsgård. Hun havde sendt ham et par af de få billeder, der er taget af Bernhard: ”Jeg har kigget ind gen nem træerne til hans bolig, men ikke turdet gå ind på området. En af vore karle var så heldig at få taget to bil leder af Bernhard, skønt han ikke ville fotograferes. Billederne stammer fra begyndelsen af 30’erne.”

25

KONTAKT OG TILMELDING Lisbeth Petersen tlf. 23112805 eller Christina Aagaard tlf. 60128423 Foto af Karen Margrethe Munks håndskrevne beret ning, som hun kaldte ”En Særling

26 Sct. SørensSognepræstKirke Iben Johanne 6114PræstegårdsvejThomsen12535ijt@km.dk Organist Anita Hyldgaard Samsing Græsvangen 81, 8381 Tilst 2217 organist@glryekirke.dk0173 Kirkesanger Kirstin Sander Jacobsen 2217 kirkesanger@glryekirke.dk9021 Kirkesanger Michelle Elmhøj Pedersen Præstegårdsvej 3 6078 kirkemusiker@glryekirke.dk9391 Kirketjener Susanne 8680PræstegårdsvejMidtiby3Ry,Gl.Ryekirketjener@glryekirke.dk Graver Jesper Mejlbro 8689Kirkegårdskontoret,Christensen8712graver@glryekirke.dk Graver Annette 8689KirkebakkenFrandsen48712gravermedhjaelper@glryekirke.dk MENIGHEDSRÅDET:Formand Henrik Braderup Olsen Gerstedvej 5 , Gl. Rye 8788 h.b.olsen@gefiberpost.dk0286 Næstformand Maria SkovsbjergvejBoas 10 2961 maria.e.boas@gmail.com8866 Kontaktperson Henrik Wang Kjær Lille Vangs Vej 11, Gl. Rye 30 55 24 wangkjaer@hotmail.com86 Kirkeværge Jesper Frost 4021SkolebakkenBylling4,Gl.Rye4358jbylling@gmail.com Kasserer Tove Høgh Olsen Gerstedvej 5 , Gl. Rye 2543 tove.hogh.olsen@itelligence.dk8877 Kordegn Kasper Lei 8689KildebakkenFischer1,Ry1350kalfi@km.dk UDSYN Inge 6133MøllestienLaursen108439ingelaursen2018@gmail.com www.glryekirke.dk Noahs Ark Skt. Sørens Kirke for børnefamilier Bibelfortælling og sang for børn og voksne. ALLE er velkomne! Varighed 30 min + spisning bagefter. Maden koster 40kr pr. voksen, børn er gratis. Tilmelding til spisning senest 3 dage før på www.glryekirke.dk Sæt kryds i kalenderen: 29. SEPTEMBER KL.17 17. NOVEMBER KL.17 Vi skal desværre sige farvel til vores dyg tige og afholdte organist Anita Hyldgård Samsing. Anita er flyttet til Aalborg og har fået en dejlig stilling i Hasseris Kirke. Søndag den 28. august kl. 11 tager vi af sked med Anita – efter gudstjenesten by der menighedsrådet på et glas og snacks, og der er mulighed for at ønske Anita held og lykke. Menighedsråd, personale og præster ved Gl. Rye Kirke siger Anita en stor tak for godt samarbejde og ikke mindst for helt vidunderlig musik ved gudstjenester og Vikoncerter.vilsavne Anita og ønsker alt det bed ste fremover. Gl. Rye menighedsråd tilEfter28.søndagAfskedsgudstjenestedenaugustkl.11gudstjenestenerallevelkomneetglasvinivåbenhuset.

Annette Jakobsen om flygtningelej ren ved flyvepladsen syd for Gl. Rye.

Torsdag den 22. september kl. Foredrag19:30 ved forfatter og moderne stoiker Niels Overgaard: Det hele hand ler ikke om dig – antikke principper for et liv med sindsro, frihed og mening Den vestlige verden har aldrig haft større velstand, frihed og fred. Det til trods peger statistikkerne på, at stadig flere menne sker oplever stress, angst og utilfredshed. I vores stræben efter selvrealisering i en tilværelse af uendelige muligheder er det nemt at miste sin fornemmelse af formål og mening. I dette tankevækkende og humoristiske foredrag giver Niels Overgaard nogle til tider provokerende svar på, hvordan vi finder ind til et mere balanceret, frit og meningsfyldt liv. Med afsæt i den stoiske filosofis store tænkere som Seneca, Epiktet og Marcus Aurelius giver Niels Overgaard fem helt jordnære og konkrete principper, som kan anvendes både arbejdsmæs sige og i private sammenhænge, for at opnå sindsro, frihed og Foredragetmening.

demokrat er ikke at være bange” – om ÅNDSFRIHED Foredrag ved Daniel Toft Jacobsen, politiker og med forfatter til bogen ”At være demokrat er ikke at være bange”. Daniel er desuden medstifter af Foreningen Åndsfrihed og denne aften vil han slå et slag for åndsfriheden, som han mener er under pres i det danske samfund.

er baseret på bogen af samme titel Tirsdag den 1. november kl. ”Hvis19:30suk Foredragluftballoner”varved

8689 8037 Inge

UDSYN er Himmelbjergegnens foredrags- og debatforening, som sørger for, at der holdes aktuelle foredrag i Gl. Rye. Alle foredrag arrangeres i samarbejde med Gl. Rye menighedsråd. Fri entré til aftenforedrag – kaffe og kage koster kr. 25,-

TEGN MEDLEMSKAB: Kr. 50,- for en hel sæson. Medlemmer af Udsyn får gratis kaffe og kage ved aftenforedrag og medlemsservice i form af påmindelser om foredrag, og hvad der foregår i UDSYN.

27

8689

6133 8439

DEBATFORENINGHIMMELBJERGEGNENS

Annette er forfatter til bogen ”Hvis suk var luftballoner”, som fortæller den barske historie om en af efterkrigsårenes store tyske flygtningelejre og de forhold, som lejrens beboere levede under. Tirsdag den 22. november kl. ”At19:30være

Alle foredragene foregår i Sct. Sørens Hus Præstegårdsvej 3 Bestyrelsen: TlfThomsenIbenFormand:Johanne.:61142535 Tlf.:Leth-EspensenJacobSekretær:61602666 Tlf.:JohanssonLiselotteKasserer:87883006 Anne Olesen Tlf.: 8401 Claus Langergaard Tlf.: Laursen Tlf.:

OvergaardNiels JacobsenAnnette

JacobsenToftDaniel

I sidste udgave af Aktuelt var der en omtale af nogle af de overvejelser, som bestyrelsen har haft om Aktuelts fremtid. Der blev i samtidig invi teret til et åbent møde om dette emne. I starten af juni deltog en flok af byens borgere så i et møde, hvor ”hver en sten blev vendt”. Der kom mange synspunkter på banen, men når disse blev kogt ned, var essensen af holdningerne fra deltagerne - Aktuelt skal bestå som trykt medie - Gl. Ryes borgere skal inviteres til at deltage i crowd-funding Bestyrelsen har derfor arbejdet lidt videre med dette. Den model, der har størst rea lisme, er en model, hvor vi inviterer borgerne til at blive medlemmer af Aktuelt. Med lemskabet koster et årligt beløb, som ikke nødvendigvis er det samme hvert år, men som fastsættes efter behov. Vores forestilling ligger på et beløb på 100 kr. pr. år som udgangspunkt. Medlemskabet bliver ikke en forudsætning for at modtage bladet, men en hjælp til sikring af, at vi har et kommunikationsmedie, der er fælles for byen, men som arbejder på tværs af interesser og aktiviteter.

28

For at finde ud af, om det er en idé, vi skal arbejde videre med, vil vi lave en ”Survey” på FaceBook. Undersøgelsen vil blive aktiveret en af de første dage i september, og borgerne vil blive bedt om at tage uforpligtende stilling til, hvorledes de stiller sig til deltagelse i den foreslåede løsning.

Aktuelts bestyrelse

Vi holdt generalforsamling d. 25/2 2022 - den første efter corona-tiden. Vi fik valgt nye medlemmer ind på de tomme pladser. En opfordring ang. bestilling af flag: Bestil gerne 14 dage før opsætning, så vi har mulighed for at skaffe det nødvendige antal frivillige til at sætte flagene op. Vi kan stadig bruge flere frivillige opsættere, så henvend dig endelig til Flagopsætningbestyrelsen.bestilleshos 65.

Nyt fra Gl. Rye Flagalle Bestyrelsen består af: Formand: Finn Pedersen 2687 9309 Næstformand: Anni Sørensen 3074 8204 Sekretær: Kaj Stendorf 2024 8629 Kasserer: Birthe Jensen 4030 3065 Medlem: Per Ro Andersen 5072 7146 Medlem: Kent Holl 2129 5823 Rye Kraftvarmeværk A.M.B.A. Hjarsbækvej 7, Gl. Rye 8680 Ry Tlf. 7575 3300 Fax: 8689 8944 E-mail: mail@ryekv.dk Hvad skal der ske med AKTUELT? GL. RYE D t m s g l d Byens nye samlingssted er åbnetSide Martin Rud Gl. Ryes beskedne ildsjæl ”Kostalden”Et nyt samlingssted og en ny Nr. 82 · august · 2021 MB D t g e NYHED Padelbane i Gl. RyeSide Kom gratis til Mosstock FestivalSide Mogens Høeg- en flyvende fortællingSide Ny præst tilGl. Rye Kirke26 MB GL. RYE D m i r n l d tå Padelbane står klar til brug13 Se tegninger af Det nye BISONSide Nr. 86 august 2022 Børn giver energiLæs om den nye skolelederPia Haunstrup Jensenpå side 2.

Birthe Jensen på 40 30 30

Der er fremgang måned for måned i omsætning. ”Og det er jo dejligt at se, hvordan indsatsen bærer frugt. Uden hjælp fra venner og bekendte og naboer, var det næppe lykkedes, for der er jo tusind ting, der skal ordnes, når man selv starter en virksomhed op. Ikke mindst når der er tale om ’levende produkter’ som surdej og alle andre råvarer til fødevareproduktion”, fortæl ler Alexander, der arbejder hårdt for fortsat fremgang. Mere end fuldtid… Det kan måske virke underligt, at man kan køre en forretning uden af have åbent alle ugens dage, for tiden er det torsdag-lørdag. Men Alexander forkla rer, at når man stort er alene – dog med nogle frivillige medhjælpere og enkelte ansatte ungarbejdere i butik ken – skal der fx bruges en dag (onsdag) til at forberede surdejen og de øvrige produkter omhyggeligt samt indkøb og levering mm., og en dag til økonomi og øvrig administration samt den løbende markedsføring og netværksarbejde.

RABATKUPON Valgfrit brød 30 kr. Gælder indtil 1. oktober 2022 Klip kuponen ud og aflever den på hylden ved Mobilpay/kontant. Vuggestuen blev også tiltrukket af duften af nybagt brød

Her bor en bager!

Tekst: Ebbe Kristensen. Foto Peer Thøgersen

Fortsat udvikling og ambi tioner ”Det er muligt at åbningstiderne, også med betjening, udvides med tiden, men det fungerer faktisk godt med selvbe tjeningen med betaling med Mobile Pay eller kontant. Mit fokus den kommende tid er at få endnu flere her i byen til at besøge bageriet, og også at få henven delser udefra. En afdeling fra en kom mune gav for eksempel for et par uger siden en bestilling på brød til et arran gement, så mulighederne er der i takt med at bageriet bliver mere kendt”, fortæller Alexander, der også lægger stor vægt på at udvikle brødet og de andre produkter og udvide sortimentet.

TorsdagÅBNINGSTIDER:ogfredagkl.07til 20 Lørdag kl. 07 til 18 Salg af frostbrød onsdag kl. 09 til 18 Tlf.: 2230 2067

Det enkelt – hent selv og betal…

F.eks. er der også naturvin på hylden, ligesom der også kan købes ost, smør, marmelade, is og andet til at supplere brødet og forsøde tilværelsen. Alexander ser frem til de næste år med bageriet og fortsat at være en aktiv medspiller her i den pulserende landsby, som han synes Gl. Rye er! Og håber, at den meget lave løn, han har givet sig selv – typisk iværksætterfænomen –måske kan stige med tiden….

er

”Og selvom en opstartsvirksomhed som denne er mere end et fuldtidsjob, læg ger jeg også meget vægt på at kunne være sammen med familien. Det hele skal jo hænge sammen, hvis det både skal være sjovt og udbytterigt at have et bageri!”, siger nygifte Alexander. Han blev gift med Sidsel her i august, og tilsammen har de tre børn. Hun kender Gl. Rye rigtigt godt, idet hun boede her i størstedelen af sin barndom.

29 Erhvervsportræt sponsoreret indhold

Siden Alexander Nitze for ½ år siden slog dørene op til ”Der Bor En Bager” på Ryesgade 14, har denne nyskabelse i Gl. Rye for alvor vundet fodfæste. Udbuddet af friskbagt og håndlavet surdejsbrød og kager, kaffe mm baseret på økologiske råvarer imødekommer folks ønsker om lokale økologiske kvalitetspro dukter. Muligheden for selvbetje ning er også faldet i god jord, selv om det er uvant for nogle ”Da vi flyttede til Gl. Rye for 1½ år siden, fik jeg mulighed for at realisere den drøm, jeg havde haft i mange år, nemlig at åbne mit eget, lille bageri”, fortæller Alexander Nitze, der allerede er blevet et kendt ansigt her i byen. ”Lokaler og plads er jo afgørende, og derfor var det perfekt at kunne etablere bageriet i den gamle smedje, hvor der er plads både inden for og udenfor, og hvor det meste af trafikken i Gl. Rye pas serer dagligt”.

UGE 30 i Gl. Rye Uge 30 blev i år igen en kæmpesucces. Tak til alle der deltog på den ene eller anden måde! Tænk alt det vi kan, når vi hjælper hinanden. Godt gået Gl. Rye 30

Der er lavet nye spor, teknikområder, hop og meget andetalt sammen med den altid uundværlige hjælp fra de mange frivillige der gang på gang tropper op og gir en hånd meddet vil være svært at få vores forskellige projekter realiseret uden dem. Der er også ved at blive lagt sidste hånd på de forskellige faciliteter ude i vores lige-ved-og-næsten åbningsparate streethouse “Kostalden”.

Vi glæder os til snart at kunne slå dørene op og byde vel kommen til et unikt sted der vil kunne tilbyde et væld af Gl.aktiviteter.RyeMTB

er selvfølgelig også med når den længe sav nede Sportsfest løber af stablen - så hvis vi ikke ses på sporet - så ses vi der! Fuld Gas Sammen - Gl. Rye MTB

Vi ses på sporet eller i Kostalden De frivillige kræfter bærer projekterne

Vi nærmer os starten på efterårssæsonen - og vi glæ der os til at komme igang og ikke mindst få gjort brug af de mange nye og spændende ting der så småt begynder at tage form. I skrivende stund er arbejdet med at omdanne klub bens træningsområde “øveskoven” i fuld gang.

31

Gl. Rye MTB

FDF32

Fra d. 6. – 15. juli boltrede FDF’ere fra Gl. Rye sig på Sletten sammen med ti tusinde andre FDF’ere fra hele landet i pragt fuldt sommervejr. Det blev, som spået, en eventyrlig opdagel sesrejse i det hidtil uopdagede kontinent Coratia, hvor vi delte lejrplads med Bryrup i ”ekspedition Vildnisset”. Men også i familielejren var Gl. Rye godt repræsenteret, og i alt var om kring 50 børn og voksne tilknyttet FDF Gl. Rye på landslejr. 10 magiske dage med bål, leg, fællessang, pionering, mods bedrifter og meget andet, fik hurtigt ben at gå på. Nu ses der forventningsfuldt frem til 2026, hvor næste FDF landslejr løber af stablen.

Landslejr 2022

KredslederKREDSLEDELSE: Tlf.WugRasmusKjærgaard26771119 Tumlinge 1 og 2 klasse: Søren Tlf.GammelgårdStensig29411533 Pilte 3 og 4 klasse Mie Nymann Tlf. 2537 8140 Væbnere 5 og 6 klasse : Rikke Tlf.FrederiksenElisabeth31649083 Væbnere, Seniorvæbnere og seniorer. Fra 6. klasse Sissel Breth Kjærgaard 30 28 2922 Formand Peter Lykke Fick Tlf: 5192 2359 Se vores http://www.fdf.dk/gl-ryehjemmeside: 33 Årets Tumlinge sommerlejr blev I år afholdt i den skønne Tæmnæs hytte ved Skanderborg sø. Her bevogtede ca. 20 tumlige en kiste med guld fra Skanderborg slot. Nogle meget ihærdige, men tossede røvere prøvede at stjæle det fra dem med luskede metoder. Med trylledrik, skumsvær og overordentlig god stemning lykkedes det at passe på guldet, selvom guldet i flere omgange kom i røvernes hænder. Til lejrbålet både fredag og lørdag aftenen kom Bent Skriver fra Skanderborg tidende forbi og kunne berette om mange løjerlige hændelser på Omlejren.det var de mange myggestik, den varme sovesal eller bekymringen omkring guldet, der holdt de ellers trætte FDFer vågne natten igennem vides ikke. Men søvn gjorde de ikke meget i. Det var derfor nogle glade, men meget trætte tumlige der drog mod Gl.Rye søndag formiddag efter 2 dags fantastisk sommerlejr

Borgerforeningen3434

Vi starter med noget der er så tæt på os, men alligevel så ubegribeligt uforståeligt - Hjernen. Hjernen er et lille tætpakket organ, som sidder in den i vores hoved. Hjernen består af mest af fedt. Nogle kunne påstå at vi har en mega feeed hjerne. Det gør jeg, og nu skal I høre hvorfor.

Det fedt vi har i hjernen, er en del af de nerveceller, som hjernen er fuld af. Nervecellerne skaber og sen der signaler rundt i kroppen. Nogen nerver får os til at sige av fordi vi har brændt os, andre får os til at sige av fordi det gør ondt og nogle nerver forbinder hjernen med musklerne og siger hop…. Og så hopper man… Det i sig selv synes jeg er ret vildt!! At noget fedt inde i vores hoved kan få os til at hoppe og bevæge sig fjollet.

Nu skal I holde fast – for vi skal lige lidt langt omkring inden vi vender tilbage til hjernen. Hvis man tager en teske sand og tæl ler alle sandkornene, så finder man et par tusind sandkorn. Hvis man tæller alle sandkorn på alle verdens stran de, og tror mig, det tog mig lang tid! Så finder vi ud at der er 4 trilliarder –4.000.000.000.000.000.000.000 sand korn på alle verdens strande. Hvert lille bitte sandkorn består af noget vi kalder atomer. Alt omkring os består af atomer – inklusiv os selv. Vi kan ikke se dem, men vi ved de er Ider.hvert eneste lille bitte sandkorn er der ca. 8 trilliarder atomer. 8 trilliarder altså atpleksitetovervejeBrugunivers.endjordkloden,leriendforbindelserflerekanAlligevelatomer.bag.termiddagviderfindesstillingerHvisatomer8.000.000.000.000.000.000.000iETsandkorn.mansåforsøgeratgøresigforeomhvormangeatomerderiallede4trilliardersandkornerpåalleverdensstrande.Såerudeder,hvordettagerenhalvefbareatsigeallenullerneDeteraltsåsvimlendemangeerdettalnogethjernenletslå.Fordetsiges,athjernenharmulighederforatlavedehermellemnervecellerne,detfindesatomer–ikkebareallesandkorniheleverden,helikkehvisvitageraltstofpåhelemenflereforbindelserderfindesatomerihelevoresligelidthjernekapacitetpåathvilkenfascinerendekomvierfødtmed.Ogsåhuskbrugecykelhjelm!

Båltale Borgerforeningen i Gl. Ryes Skt. Hans arrangement 2022.

Mit navn er Andreas Tang-Brock. Tak fordi jeg måtte komme. Jeg er bor i Ry, er medlem af byrådet, og har fået æren af at holde årets båltale her i Gl. Rye.

Der ca. 1 nerveceller inde i vores hjerne – altså et 1-tal med 9 nuller. De nerveceller kan snakke med hin anden på kryds og tværs. Antallet af de her navnekoblinger – altså nerver der snakker sammen, er det som i sid ste ende afgør at vi kan huske dejligt minde, at vi kan aktivere en muskel, eller udtrykke en følelse. Og det er antallet af de her forbindelser i vores hjerne, der gør os i stand til at være, kunne og gøre de mest mærkværdi ge ting i den her verden.

Når man bliver voksen, kan det liv vi lever godt blive lidt mindre op findsomt, enormt seriøst og knap så spontant. Med andre ord kan det af og til være svært at holde fast i den barnlige, men oprigtige optimisme og nysgerrighed, som Plys udviser. Jeg vil forsøge at udfolde to områ der hvor jeg ofte fascineres, hvor jeg bliver oprigtigt glad og hvor min nys gerrighed vokser.

Kender I Peter Plys? Peter Plys lever i 100-meter skoven sammen med sine venner. Plys har nogle helt særlige evner. Foruden at Plys spiser MEGA meget honning, er Plys en bjørn, som tager tingene gan ske let, og ser lyst på livet. Desuden er Plys nysgerrig og undersøgende. I en samtale med Grisling spørger Peter Plys Grisling; ”Hej Grisling –hvad er det for en dag i dag? Gris ling svarer ’Det er øh… i dag’. Peter Plys tænker sig lidt om og svarer så ’Mmm, min yndlingsdag…’

Så kig lige ned på dine fodled og så giv dem en stor tak for deres konstante og solide arbejde. Tak fodled!!!

35 Formandskab: Louise Ladegaard T: 4045 6693 E: E:T:OveE:T:Mariannelouise.ladegaard@glrye.dkJessen20206635marianne.jessen@glrye.dkKrogsøe21750310ove.krogsoe@glrye.dk Sekretær: Vibeke Lauridsen T: 3056 3110 E: vibeke.lauridsen@glrye.dk Kasserer: Mona Dalgaard Jensen T: 5072 0759 E: mona.dalgaard.jensen@glrye.dk Menige bestyrelsesm.: Susanne Tougaard T: 2674 E:T:EvaE:T:Jensanna.poulsen@glrye.dkT:Annasusanne.tougaard@glrye.dk8689Poulsen21865028Møller31315077jens.moller@glrye.dkVillumsen23479023eva-villumsen@glrye.dk Trafik-kontakt: Stig Autzen T: 2859 stig.paaske.autzen@glrye.dk1300 Suppleanter: Søren Glasius T: 4044

E: E:T:Jonassoren.glasius@glrye.dkJohnsen51308199jonas.johnsen@glrye.dk

Den anden ting jeg vil dele min fasci nation omkring, er fodled. Kig på dem. Mærk dem. De her små tynde fodled, som dag efter dag, uge efter uge, år efter år slæber rundt på os. Et lille led som hjælper til, når hjer nen vi siger hop, som hjælper os når vi danser, et led som accepterer og håndtere stort set alle vores gøremål uden at få den opmærksomhed og taknemmelighed, som fodleddet burde have! Lad os prøve at give fodled det lidt opmærksomhed. Rejs dig op. Stil dig på ét ben og stå helt stille. Du har sikkert en fornemmelse af at stå rimelig stille. Men så luk øjnene en tur og oplev hvad der foregår i din krop, og særligt i området omkring dit fodled. Kan du mærke alle de små muskler omkring fodleddet, som arbejder og arbejder og arbejder intensivt for at holde dig oprejst? Åben øjnene og prøv at mærke efter igen. Nu er følelsen ikke så markant, fordi vi bruger øjnene til at guide os og forblive oprejst, men fødderne ar bejder endnu uden du lægger mærke til det. Når vi står op, når vi går, løber, hopper, slår græs, laver mad osv. osv., så har vores fodled en hel masse at se til, men vi giver ikke fodleddene me get opmærksomhed, nysgerrighed el ler tak.

Rhododendrontur den 30/5 Traditionen tro bød Borgerforeningen på den såkaldte rhododendrontur, som igen i år var vel besøgt. Turen gik til Rye Sønderskov og området omkring Højkol. Her gik vi igennem slugter og ad stier, hvorfra vi kunne se de stejle skrænter med smukke rhododendronbuske i forskellige farver. Det er virkelig et flot syn! Særligt heldige var vi i år, hvor ikke blot vejret var dejligt, men også blomstringen var på sit allerhøjeste og smukkeste niveau. En stor tak skal lyde til Niels Bach, som guidede os denne fine aften i udkanten af Gl. Rye. En allé af blomster Kom og hjælp med plante 3000 forårsløg og få glæde af dem til foråret. Vi står for kaffe og kage. Tag gerne skovl og hansker med. 8. oktober kl. 10-12 Vi mødes ved byskiltet på Ryesgade

Jaaa, da du stod op her til morgen, havde du nok ikke troet, at du skulle takke dine fodled inden dagen var slut. Men her står vi altså. Opmærk somme og nysgerrige.Ogtilbage til Plys. Livet er ikke en generalprøve, hvor vi kan afvente med at undersøge, give opmærksomhed og være nysgerrige ind til premieren star ter. Næh nej, det liv vi lever nu, er det liv vi har fået. Derfor skal der komme en opfordring fra mig om at leve livet med et lyst sind og med en udpræget opmærksomhed og nysgerrighed. Når vi vågner om morgenen og kig ger ud gennem de tunge gardiner, som holder morgenlyset på afstand, så husk Peter Plys – for i dag er i dag, og mmmm, det er min yndlingsdag. 9188

Du kan finde de næste par fredagsbarer på: gammelryefredagsbar.dk, samt en oversigt over alle planlag te fredagsbarer i menupunktet ‘Kommende fredagsbarer’.

Det er et sted vi mødes for at slappe af i godt selskab og starte weekenden på en god note. Her kan vi møde hinanden på tværs af de steder vi er vant til at komme, vi kan lære hinanden bedre at kende og holde fast i den stærke landsbyånd der lever i Gl. Rye.

Kvashegnene nedbringer nemlig affaldsmængden, øger bio diversitet og reducerer klimaaftrykket.

Følg projektet på renosyd.dk, Nu behøver du ikke at køre til Ry med haveaffaldet Kvashegnet finder du på pladsen ved siden af skolen på Kastanieallé.

Gl. Rye siger skål om fredagen

36

Velkommen til vores nye fredagsbar!

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til fredagsbarens nuværende administrator på tlf: 20 83 85 30.

Gl. Rye skole har allerede sagt ja til at få etableret et kva shegn. Kvashegnene gør det tydeligt, at vi arbejder med at forandre affald til værdi.

Renosyd har startet projektet Mere Natur – Mindre Affald. Projektet skal hjælpe borgere af med deres haveaffald på en ny måde. Den nye måde er i virkeligheden en ældgammel metode, men fordelene har aldrig været mere relevante.

Gl. Rye fredagsbar er først og fremmest vores allesammens.

målte da med et blylod vandstanden i begge søer og højden af det land, der skulle gennemgraves mellem dem, og derved fandt de, at vandstanden i den søndre sø var en alen højere end i den Ennørre”.alen er ca. 60 cm. Munkene glædede sig over det nyfundne sted. De solgte deres ejendomme omkring Kalvø, men krøniken fortæller også, at det ikke var uden problemer at overtage jorden i Øm. En rig bonde med navnet Api Hals ville ikke sælge sin jord. Men så en nat drømte han om en mærkelig, stor og smuk kirke og han hørte Jomfru Maria true med en brat død, hvis han modarbejdede munkene. Herefter skyndte han sig at sælge sin ejendom til munkene. I Øm fandt de endelig et egnet kloster sted. De kaldte stedet for Cara Insula, som er latin og betyder ”Den elskede Ø” og her blev de i fire århundreder –ruinerne af klostret ligger her stadig den dag i dag. Kloster 850 års jubilæum - Vejen til Øm

Ridderne med væbner har slået lejr ved Øm Kloster. Fra lejeren viser de deres udstyr og våben frem og fortæller om kamp, våben og våbenbrug i middelalderen.

Historien om Øm Klosters grundlæggelse har vi fra Øm Klosters Krønike. Den fortæller om munkenes rejse fra Vitskøl Kloster til Øm. En rejse, der endte med at tage syv år. I februar 1165 udsendte abbed Henrik i Vitskøl Kloster en gruppe munke for at grundlægge et kloster ved Sminge (Småenge) i Gudenådalen. Det viste sig, at stedet var for fattigt og utilstrækkeligt, så i 1166 til Veng Kloster. I Veng fandtes et benediktinerkloster, som kom til at indgå i det nye cistercienserkloster. Forholdene i Veng var gode, men en lokal adelskvinde, fru Margareta, som var i familie med kongen, gav sig til at forfølge munkene. Fru Margareta ønskede at grundlægge et nonnekloster og munkene kom i vejen for hendes planer. Hun tilbød dronningen guldringe og kirkeprydelser som bestikkelse. Ting, som hun tillægges at have røvet fra Veng kirke. Stridighederne blev for meget for munkene, så de besluttede sig at søge væk fra Veng, til øen Kalvø i Skanderborg sø. De samlede deres ejendele og flyttede i 1168 til øen Kalvø. På øen boede to benediktinermunke, men hvad der blev af dem, vides ikke. På Kalvø blev hverdagen besværlig i længden. Der var problemer med at komme til og fra øen når vejret var dårligt, og det var ikke muligt at bygge bro til fastlandet, både på grund af afstand og søens dybde.

Museum i lommelygtens skær Torsdag 20. oktober kl. 18.30 – 20.30 Besøg museet med en lommelygte i hånden og oplev den særlige stemning, der er når lyset er slukket. Denne aften vil der rundt omkring i museum og ruin være guider klædt som munke, som kan fortælle historier. Husk lommelygte!

Film eftermiddag i Ry biograf: ’Om Guder og Mænd’ Søndag d. 20. november I Algeriet bor 8 franske munke i et lille cistercienserkloster. De lever i fordragelighed og forståelse med deres muslimske naboer. Men da den algeriske borgerkrig bryder ud i 1990’erne, presser ekstremistiske kræfter munkenes rolle i samfundet. Nu må de træffe et valg om at blive og risikere deres liv, eller flygte. Filmen bygger på virkelige begivenheder, der fandt sted i Algeriet, i 1996. Filmen vises i samarbejde med Ry Biograf og Museum Skanderborg.

Øm kloster Øm

37

Aktiviteter på RidderweekendØmiseptemberWeekenden24.-25.septemberkl.10-16.

Efter fire år på øen blev vanskelighederne for store, og atter engang brød munkene op i deres søgen efter et nyt sted. De kom i foråret 1172 til Øm. I Øm Klosters Krønike står der: ”..og (de) kom så til en grund som hedder Øm, omgivet til alle sider af vand og moser, og fandt der nærved skoven mellem to søer Mossø og Gudensø, et sted, der var tæt overgroet med mange buske, og som tyktes dem at egne sig vel”. Den ingeniørkyndige munk, Martin, opmålte området og fandt, at det var muligt at grave kanaler henover den ca. 700 meter lange sandtange. Formålet var at etablere en vandforsyning til et kommende kloster. Krøniken skriver videre: ”En kunstfærdig munk hr. Martin

Vi er som institution naturligvis nødt til at bakke om de klimamål der globalt er sat og at vi i fællesskab bidrager til en mere bæredygtig retning.

Og hvad betyder det så for os som dag plejere og de små nye verdensborgere. Som vor kære leder Else Sall sagde på et stormøde for nylig: ”Det er en ny sti vi sammen skal træde, og det kan gøres med forskellige skridt”. Som udgangs punkt er der nu en liste med fødevarer der skal være økologiske og den liste vil løbende blive længere. Og i hver vores tempo vil der ske ændringer i den dag lige kost.

Et nyere tiltag i Skanderborg kommune er temaet madmod og madglæde. Et projekt der har været i gang i nogen tid allerede.

Der er oprettet grupper på tværs af dagplejegrupperne til videre samarbejde så vi på den måde sikrer en løbende udvikling.

Under corona fik børnene portionsanrettet mad men de kan nu igen i højere grad deltage i madlavningen i et passende omfang. De kan fx være med til at udforske forskellige grøntsager hvor de kan prøve at skære i dem og smage hvis de har lyst. Alt sammen for at børnene kan få lov, i deres eget tempo, at udforske og udvide deres lyst til at spise mere varieret hos os. For netop børn i den alder skal ofte prøve nyt mad mange gange for at vende sig til det men det lykkes som regel på et tidspunkt. Vi er glade for det nye tiltag som tilfører en ekstra dimension til vores i forvejen spændende job.

DagplejenDagplejen

38

Annelise Han sen RindomLisbeth LysholtMarianne HillersborgRikke MejerThomas

Det er et job hvor man skal turde at åbne sig og lukke barnet ind.

Det er et tiltag der skal sikre mere økologi, mindre kød, mere viden om fødevarer generelt og naturligvis glæden ved at spise sammen og mere varieret for jeres børn. Overalt i dagplejen har der været dagplejere på kursus tre aftener i foråret ledet af specialist Birte Brorson under emnerne: Velsmag-Økologi-KlimaSundhed.

Madmod og madglæde

Facebookgruppen hedder Gl.Rye Skoles 75års jubilæum 2022 – Hvem kan hjælpe?

Gl. Rye Skole

Det skal naturligvis fejres – både med hele byen og med inviterede tidligere elever og ansatte.

Selvom skolen blev taget i brug lidt tid ligere, så var den officielle indvielse den 15. november for snart 75 år siden.

Der bliver oprettet en tilmeldingsportal i for bindelse med tilmelding til lørdagens spis ning og Informationerfest. om denne og programmet i øvrigt vil blive offentliggjort og beskrevet med lidt flere detaljer på byens hjemmesiden www.glrye.dk så snart den er klar og man vil også kunne finde den på den facebookgrup pe, der er etableret i anledning af jubilæet.

Tanken med facebookgruppen er også at folk kan finde hinanden dér og hjælpe os ved at bidrage til jubilæet med billeder, historier, tekster osv. fra ’gamle dage’. Alle bidrag kan sendes til skolen på Gl.ryeskole@skander Nogleborg.dkaf

39

Lørdag den 19. november Kl. 09.00 – 11.00 Åbent hus for alle inte Kl.resserede16.00– 18.00 ’Tjek in’ for tidligere elever, ansatte og bestyrelsesmedlemmer Kl. 18.00 - ? ”Gamle elevers og ansattes fest”, Velkomst, samvær, spisning, mu sik mv. Men inden vi kommer så langt, har vi bruge for al den hjælp vi kan få til at nå ud til så mange tidligere elever og ansatte for at gøre opmærksom på jubilæet.

Hvis du har kontakt til tidligere elever og an satte på skolen håber vi du vil hjælpe os ved at kontakte dem for at fortælle om jubilæet og festen den 19/11.

I november kan Gl.Rye Skole fejre 75-års jubilæum Hvis du har kontakt dem..!vedduskolenogtidligeretileleveransattepåhåbervivilhjælpeosatkontakte

arrangementerne ved jubilæet bli ver desuden oprettet som ’begivenheder’ hvor vi opfordrer folk til at tilkendegive om de forventer at deltage i åbent hus, skolefest osv., så vi har en idé om hvor mange rundstyk ker der skal købes og hvor meget kaffe der skal brygges. Er der brug for hjælp til tilmelding eller lign, vil der være hjælp at hente på glrye’s hjem meside, i facebookgruppen eller ved at hen vende sig til Skolen på telefon 8794 2680. SamdriftensMvh. bestyrelse

TirsdagProgram:den 15. november Kl. 15.00 – 17.00: Officiel reception for in viterede gæster og samarbejdspartnere. Torsdag den 17. november 17.00 – 19.00 Udstillingsaften for nuværende elever og forældre/pårørende.

Den rådgivende arkitekt- og ingeni ørvirksomhed Sweco blev tilbage i marts valgt til at tegne og projektere vores nye daginstitution i Gl. Rye.

Hvor er vi i processen?

Trods en stram tidsplan afleverede rådgiverne i slutningen af juni tegninger og beregninger til behand ling hos myndighederne, og inden da havde projektet været til godken delse i diverse politiske udvalg.

Bison 40

Den nye daginstitution opføres på Bison-grunden med hovedankomst fra Emborgvej. Den cirkulære bygning pla ceres delvis på det østlige græsareal ved halmhuset, samt på arealet ved legetårnet. Mellem disse arealer er et terrænspring, der enkelte steder når op over 2 meter. Terrænspringet udnyttes til en aktivitetsskråning med blandt andet 2 etagers legehuse og motorikskrænter.

Den nye daginstitution er en cirkulær trækonstruktion beklædt med sortmalet træ og med et traditionelt opbygget sad deltag beklædt med tagpap.

Den nye bygning indeholder 4 større samt 4 mindre grupperum. Grupperummene hænger sammen i klynger af to. Til hver klynge hører et puslerum samt et garderoberum. Alle rum fører ud til et fællesareal, der bevæger sig omkring et centralt, rundt udendørs gårdrum. Fællesarealet veksler mellem gang, nicher og fællesrum.

Beskrivelse af projektet

Går alt efter planen, hvilket alle parter i projektet forventer, er første spadestik for den nye daginstitution i starten af marts Byggeriet2023.planlægges således, at den eksisterende bygning fortsat fungerer som institution indtil den nye bygning står klar til indflytning ved årsskifte til 2024. Først herefter rives den eksisteren de bygning ned og det tilbageværende areal omdannes til legeplads.

Byggetilladelsen forventes at være klar i midten af september, hvorefter rådgi veren skal færdigtegne projektet, så en håndfuld hovedentreprenører kan give pris på projektet.

Skulle der i perioder, efter det nye byg geri er taget i brug, opstå overbelæg ning af børn, klargøres det nordvestlige hjørne af det nuværende parkerings areal til midlertidige pavilloner.

Den cirkulære form leder børn og foræl dre nemt omkring bygningen, og under støtter ønsket om decentrale indgange til institutionens 4 garderoberum.

Børnegården40

Bygningen er ligeledes disponeret med et produktionskøkken, der skal hånd tere og producere mad til husets børn. I åben forbindelse med produktionskøk kenet ligger det pædagogiske køkken kun adskilt af en skranke, der tillader børnene at kigge ind og snakke med det kommende køkkenpersonale. I det pædagogiske køkken har pædagogerne mulighed for at lave mad sammen med Hovedindgangenbørnene. knytter sig også til per sonaleafdelingen og binder afdelingen sammen med parkeringsarealet i det nordøstlige hjørne. Hvert grupperum har adgang til det fri. Overgangen fra grupperummene til legepladsen er et overdækket uderum beklædt med ubehandlet træ, hvilket skaber et varmt og omfavnende opholds sted for børn med behov for trygge og afskærmende omgivelser. I det hele taget er der fokus på rumlig variation med plads til både små kroge og nicher samt store flader til fysisk udfoldelse. Bæredygtighed Projektet er fremadstræbende, hvad angår bæredygtighed, herunder fremti dig udledning af CO2. Med et krav om et CO2-aftryk på 8 kg CO2/m2/år, er dette til dato den mest ambitiøse klimamæs sige målsætning til en offentlig bygning

Den nye daginstitution – Det Ny Bison EmborgvejRyesgade

Bison/Gl. Rye Skole Skolen: Kontoret/hovednummer: 8794 2680 Bison kontor: 8794 2200 Skoleleder/kontraktholder Pia Haunstrup Jensen 8794 skanderborg.dkpia.haunstrup.jensen2682@ Viseskoleleder Gert Lorensen 8794 skanderborg.dkgert.lorensen@2683 Skolesekretær Karen Pedersen 8794 skanderborg.dkkaren.pedersen@2681 Leder af Bison Annette Baand 8794 skanderborg.dkannette.baand@2684 Teknisk serviceleder Preben Lund 8794 skanderborg.dkpreben.lund@2698 FormandBestyrelsen: Henrik henrik@taastrom.dkTaastrøm 41 opført af Skanderborg kommune. For at nå målet med det lave CO2-aftryk opføres blandt andet den bærende kon struktion i træ og dele af de indvendige vægge i Desudengenbrugstegl.minimererden runde form på bygningen overfladearealet, hvilket betyder et mindre materialeforbrug og en lavere udledning af varme. Alt i alt et spændende og visionært byggeri, som vi i bestyrelsen er glade for og stolte af. Den stramme cirkulære form markerer Bison børnegård som et centrum i byen, der forener nord- og sydbyen i et smukt cirkelslag. Den cirkulære form leder børn og forældre nemt omkring bygningen, og understøtter ønsket om decentrale indgange til institutionens 4 garderoberum.

Som skoleåret gik på hæld blev det atter tid til endnu en slægtsfejde i skoven omkring Kræshuset.

Slægternes

De 5 gamle slægter ”Gyldenkrone”, ”Hvidstjerne”, ”Liljefelt”, ”Lövenskjold” og ”Ravensberg” stillede op til dyst for at kæmpe om årets slægtspokal.

Dette skete da hele skolen traditionen tro, sammen rykkede en uge uden Detfor. er var 3. gang i nyere tid at de fem gamle slægter skulle dyste mod hinanden i den store ”Slægternes kamp”. Her var der lagt op til nogle hårde, sjove, spændende - og selvfølgelig helt venskabelige dyste med holdånd og fairness.

42

Der blev bygget huler i alle kroge i skoven og slægterne udviste stor opfindsomhed til markedsdagen og ved fremstilling af årets slægtdrag ter, der blev præsenteret flot til Detmodeshow.blevendnu engang meget tæt løb mellem de 5 slægter, tilsidst var det dog slægten ”Hvidstjerne” der løb med sejren og slægtspokalen. kamp

43

Mark Borup Larsen og Stine Vad Rasmussen Gl. Rye Skole.

SKOLE OL

Den første sejr i Silkeborg vakte blod på tanden og styrkede fællesskabsånden, så da de drog afsted til finalestævnet i Billund, var ingen til at skyde i gennem. Alle præsterede, det bedste de kunne og nye elever kom på banen og fandt mod til at overskride egne grænser for at bidrage til sejren for fællesskabet, for i samme ombæring at opleve en lille personlig sejr. Den nye organisering af stævnet, som Skole Ol har præsenteret i år, har bestemt bidraget til at oplevelsen af stævnet i det hele taget er blevet en mere fælles ople velse. Alle discipliner, skal i modsætning til før udføres af en stor gruppe børn. Det betyder at alle elever bliver meget mere aktive og dermed at alles indsats bliver vigtig; Fællesskabet kommer i front og det var lige hvad vi oplevede. Trods fælles fokus, mod, præstationer og fællesskabsfølelse var det alligevel meget overraskende, da 6. klasse Gl. Rye Skole blev råbt op som vinder af stævnets bron zemedalje ud af de 37 deltagere. Og så rørende og skønt at få lov at fejre denne sejr i skolegården med sodavand, pølser og stolte forældre. Sikke en opbakning.

Flagespalier, klapsalver og tonerne af ”We are the champions” var, hvad der ventede 6. klasse d. 16. juni da de vendte hjem til skolen fra Billund, hvor de havde deltaget i finalen i Skole Ol. Helt stolte og overraskede gik de gennem raden af stolte forældre, der i hemmelighed var mødt frem for at fejre den bronzemedalje, der hang og glimtede om halsen på alle børn. En medalje, der var fuldt fortjent og som med alt andet i 6. klasse var vundet i kraft af fællesskab. Selvfølgelig havde børnene i flere uger trænet hårdt i de forskellige discipliner, men til stævnerne viste klassen sin styrke i kraft af det store fælles fokus. Til det indledende stævne i Silkeborg trodsede de regnvejr og kulde og løb hurtigere, sprang længere og kastede alt hvad de kunne, og vandt stort fordi alle var klar over, at de hver især var en vigtig brik i den fælles konkurrence. Dette bil lede viste sig hele vejen rundt, både for de aktuelle konkurrenter, men også for de børn, der stod på sidelinjen og trofast heppede, hujede og bakkede op, så de dystende vandt ekstra mod.

44 Find alle kontaktoplysninger i annoncen på side 44 til 48. Støt de lokale erhvervsdrivende - det gi´r god mening... GANTRUPBYGGEMARKED Gantrupvej 2, 8752 Østbirk · Tlf. 7578 2233 www.gantrupbyggemarked.dk · info@gantrupbyggemarked.dk Mandag - fredag 7.00 - 17.00 · Lørdag 8.00 - 12.00 Besøg Øm Kloster Oprindeligt hjemsted for munke af cistercienserordenen, der kom til Øm i 1172. Tlf. 86 89 81 94 Se aktuelle aktiviteter www.museumskanderborg.dkpå: Kløftehøj 4, 8680 Ry · 40 17 74 44 info@skanlej.dk · www.skanlej.dk Vi har et stort udvalg af alle typer maskiner til konkurrencedygtige priser. tilMaskinudlejningPrivate&Erhverv 31info@privatbørnelæge.dk509100 www.privatbørnelæge.dkBoeletvej35,8680Ry31info@privatbørnelæge.dk509100 www.privatbørnelæge.dkBoeletvej35,8680Ry31info@privatbørnelæge.dk509100 www.privatbørnelæge.dkBoeletvej35,8680Ry ... turen starter på lesnov.dk BYGGEMARKED Bygma Them 8798 8689XL7578Gantrup1150Byggemarked2233BrejnholtRy1029 ELEKTRIKER Låsby El 8695 1144 Ry 8689El-forretning1003 MURER Mads Murer 4010 2889 MALER BOESEN Flügger 8689 1166 TÆPPER OG GULV 8628Hammelsvang1344 VVS Byens VVS 8689 3371 PLANTESKOLE Nylund Planteskole 8689 8200 RESERVEDELE REPART. Hårdehvidvarer 8625 0211 UDLEJNING AF MASKINER SkanLej maskinudlejning 4017 7444 BILREPARATIONER Siggaard Biler 2028 8689Sydbyens1614Auto8533 SPISESTEDER LYNG DAL 8689 Knudhule8269 Badehotel 8689 1407 FRISØR Gl. Rye Hårstudie 8689 8948 TØJ Butik Eling 3062 2007 EFTERSKOLE Himmelbj. Egnens Efterskole 8689 8399 BEGRAVELSESFIRMAER Søhøjlandets begravelser 2684 1484 Ry 8689Begravelsesforretning2969 MUSEUM GL. RYE MØLLE 8689 8675 ØM 8689KLOSTER8194 REVISORER KILDEBJERG REVISION 4057 REVISION0103RY & HAMMEL 8689 2244 DAGLIGVARER DAGLI´BRUGSEN GL. RYE 8689 8011 EJENDOMSMÆGLER DANBOLIG RY 4698 0790 EDC 8689RY1466 FLYTTEFIRMA GERDSEN SILKEBORG 4059 1048 VOGNMAND E. 2462THØGERSEN3059 KØRESKOLE Lesnov køreskole, Ry 6133 1272 BRÆNDE OG SANKEKORT SLS · SALTEN LANGSØ SKOV 8689DISTRIKT8288 ØVRIGE 8682DANSAND5811 JULETRÆER Familien Geil 4011 4704 PRIVAT BØRNELÆGE Annette Haagerup 3150 9100

45 LYNG DAL Ryesgade 33, Gl. Rye Tlf. 86 89 82 lyngdal@lyngdal-hotel.dkwww.lyngdal-hotel.dk69 www.hammelsvang.dk Hammelsvang as Bøgekildevej 26 8361 Hasselager · 86 28 13 44 v/ Kim Bundgaard Oplev den dejlige stemning... • Spis veltilberedte og lifligt smagende måltider på Brasserie Wienberg • Tag et weekendophold eller golfhygge midt i naturen med den, du holder af • Afhold dit næste kursus eller konference med succes hos os Se mere på www.knudhule.dk Knudhule | Randersvej 88 | 8680 Ry | 8689 1407 mail: info@knudhule.dk | www.knudhule.dk Lervejdal 8b. Addit 8740 Brædstrup Tlf. 8682 www.dansand.dkinfo@dansand.dk5811 Have PlanterBlomsterinspirationtilenhverlejlighed-Design-Anlæg Hjarsbækvej 21 · Gl. Rye · 8680 Ry tlf. 86 89 82 00 · www.nylund.dk · mail@nylund.dk Åbningstider: Mandag-fredag 10-17, lørdag, søndag og helligdage 9-15 www.laasbyel.dk - til privat og erhverv Klostervej 22, 8680 Ry Tlf. 3062 www.eling.dk2007 -STRØMPERNATTØJTRUSSERBHaltoptilstr.56 Fyrreskrænten 1, Gl. Rye 8680 Ry Tlf.: 86 89 89 48 ��������� ������������������������������������ ������� Dit Kløftehøjbyggemarkedlokale2Ry·86891029·ry@brejnholt.dk · ry.xl-byg.dk Altid billig gas A / S Skaftesvej, 8680 Ry info@boesen.as 8689 1166 GARANTI PÅ KVALITET Kvalitet siden 1968...

46 Ved Freddy Hansen 8689 8533 Horsensvej 46 · Gl Rye · www.sydbyensauto.dk Salg · Service · Reparation · Alle bilmærker Tlf. 8689 8011 · Åbent 8-21 hver dag - mulighed for afhentning i Gl. Rye efter aftale Salg og reparation af biler Burmlundvej 4, Gl. Rye Tlf. 2028 www.siggaard-biler.dksalg@siggaard-biler.dk1614 Siggaard Biler Speciale i VW, Skoda og Audi Mads Clausensvej 9 · 8600 Silkeborg 8684 6380 · 4059 1048 · www.gerdsen.dk Skanderborgvej 27 · 8680 Ry Tlf. 8689 2244 mail@revisionry.dk · www.revisionry.dk Tal så alle kan forstå det MADSMURER40102889 Bettina Plougmann 3028 7031 Henriette Plougmann 2684 www.søhøjlandetsbegravelser.dk1484Skanderborgvej 17 . 8680 Ry Vesterled 1 · 8680 Ry · 8689 www.himmelbjergegnens.dk8399 GL. RYE MØLLE Gl. Rye Mølle har en udstilling om flygtningelejren i Gl. Rye fra 2. verdenskrig, samt en en om træskoproduktion. Møllestien 5, Gl. Rye, Ry Tlf. 86 89 86 www.museumskanderborg.dkinfo@museumskanderborg.dk.75.

47 DanBolig a/s Statsaut. ejd.mægler & MDE · www.danbolig.dk Randersvej 11B · Ry · Tlf. 4698 0790 Adelgadery@danbolig.dk106·Skanderborg · Tlf. 8657 1130 BESTILskanderborg@danbolig.dkENSALGSVURDERING · den er gratis og uforpligtende · Tlf. 4698 0790 ry@danbolig.dk Container Vognmandskørsel Kranarbejde Materialesalg E. THØGERSEN24623059 Aditvej 15, 8740 TLF.www.slsas.dknp@slsas.dkBrædstrup86898288 SANKEKORT OG BRÆNDE SÆLGES TOPKAPNING M.V. Statsautoriseret revisionsvirksomhed Ellemosen 3, 8680 Ry Tlf. 8622 0001. Mobil 4057 0103 Mail: h.b.olsen@gefiber.dk REVISION · REGNSKAB · BOGFØRING · RÅDGIVNING Bygma Them Eksportvej 5 · 8653 Them · Tlf. 87 98 11 50 · Fax 87 98 11 59 email: them@bygma.dk Brug den lokale trælasthandel og byggemarked, vi er lige nærheden.i Kyhnsvej 7 · 8680 Ry Tlf. 8689 1466 email: 868@edc.dk VI HAR LIDT MERE AT BYDE PÅ Boeletvej 2b, 8680 Ry Forbrugerrådet TÆNK anbefaler at bruge ISO9001-certificerede bedemænd MettePreben Janneke tlf. 86 89 29 69 Ved dødsfald v/ Jens Peder Kristiansens eftf. Skanderborgvej 9 | 8680 Ry | 86 89 29 69 www.houkjaerbegravelse.dk Ry Begravelsesforretning Vi kan kontaktes hele døgnet ■ Vi hjælper med en værdig, smuk og personlig afsked ■ Få en fast og fair pris ■ Ring og få gratis tilsendt hæftet “Min sidste vilje” 8689 1 Industrivej 14 · 8680 Ry · info@ryelforretning.dk003erk 2483 5380 · nuance@hotmail.dk

I GL. RYE Danmarks hyggeligste Padel- og tennisbane. August 28. Høstdag kl.10-16 Gl. Rye Mølle Museet på Gl. Rye Mølle 28. Gudstjeneste, 11. søndag e. trin. kl. 11.00 Hanne Marie Houkjær. Skt. Sørens kirke Menighedsrådet 29. Motionisterne starter op GRIF September 1. Badminton starter op kl.16 Hallen GRIF 1. Sangcafé kl.19.30-21.30 Skt. Sørens hus Menighedsrådet 7. Gudstjeneste på Dalbogaard kl. 14.00 Dalbogaard Menighedsrådet 8. Konfirmandindskrivning kl.17.00 Skt. Sørens kirke Menighedsrådet 11. Gudstjeneste, 13. søndag e. trin. 11.00 v. Iben J. Thomsen Skt. Sørens kirke Menighedsrådet 18. Høstgudstjeneste, 14. søndag e. trin. kl.11.00 Hanne Marie Houkjær. Skt. Sørens kirke Menighedsrådet 18. Kursus v. Mick Ørting for instruktører og hjælpeinstruktører kl. 9-14 Hallen GRIF 22. Foredrag UDSYN ved Niels Overgaard - Det hele handler ikke om dig. Kl.19.30. Skt. Sørens hus. UDSYN 23. Kulturaften kl.16-17 Gl. Rye Mølle Museet på Gl. Rye Mølle 24-25. Ridderweekend kl.10-16 Øm Kloster Museum Skanderborg 25. Gudstjeneste, 15. søndag e. trin. kl. 9.30 v. Iben J. Thomsen Skt. Sørens kirke Menighedsrådet 27. Online foredrag: Jorden og livet – 3.800 mio. års spejling. Ved Minik Rosing. Gl. Rye Mølle Museet på Gl. Rye Mølle 29. Noahs Ark kl.17.00 v. Iben J. Thomsen Skt. Sørens kirke Menighedsrådet Oktober 4. Online foredrag: Kvantefysikken – atomernes vilde verden. Ved Klaus Mølmer. Gl. Rye Mølle Museet på Gl. Rye Mølle 6. Sangcafé kl.19.30-21.30 Skt. Sørens hus Menighedsrådet 8. Udplantning af 3000 forårsløg kl.10-12. Mødested ved byskiltet Ryesgade Borgerforeningen 9. Gudstjeneste, 17. søndag e. trin. 11.00 Iben J. Thomsen. Børnekoret medvirker. Skt. Sørens kirke Menighedsrådet 11. BUSK Gudstjeneste kl.18.30 v. Iben J. Thomsen Skt. Sørens kirke Menighedsrådet 16. Levende Museum: Stenmaling, filtning. Lav din egen drage. Gl. Rye Mølle Museet på Gl. Rye Mølle 16. Gudstjeneste, 18. søndag e. trin. kl.11.00 v. Loa Christensen Skt. Sørens kirke Menighedsrådet 20. Museum i lommelygtens skær kl. 18.30 – 20.30 Øm Kloster Museum Skanderborg 25. Online foredrag: Søvn og immunforsvaret. Ved Birgitte Rahbek Kornum. Gl. Rye Mølle Museet på Gl. Rye Mølle 30. Gudstjeneste, 20. søndag e. trin. kl. 11.00 v. Iben J. Thomsen Skt. Sørens kirke Menighedsrådet November 1. Online foredrag: Vores urolige klode. Ved geofysiker Bo Holm Jacobsen. Gl. Rye Mølle Museet på Gl. Rye Mølle 1. Foredrag UDSYN. Annette Jakobsen om flygtningelejren ved flyvepladsen ved Gl. Rye. kl.19.30. Skt. Sørens hus.UDSYN 3. Sangcafé kl.19.30-21.30 Skt. Sørens hus Menighedsrådet 2. Gudstjeneste på Dalbogaard kl. 14.00 v. Hanne Marie Houkjær Dalbogaard Menighedsrådet 6. Gudstjeneste, Alle helgens dag kl.16.00 v. Iben J. Thomsen Skt. Sørens kirke Menighedsrådet 13. Gudstjeneste, 22. søndag e. trin. kl.11.00 v. Hanne Marie Houkjær . Skt. Sørens kirke.Menighedsrådet 15. Online foredrag: Fagre nye genetiske verden. Ved Jacob Giehm Mikkelsen. Gl. Rye Mølle Museet på Gl. Rye Mølle 17. Noahs Ark kl.17.00 v. Hanne Marie Houkjær Skt. Sørens kirke Menighedsrådet 19. Gl. Rye skole Jubilæumsfest 75 år kl.18 Gl. Rye skole Gl. Rye skole 20. Film eftermiddag i Ry biograf: ’Om Guder og Mænd’ Ry biograf. Ry biograf og Museum skanderborg 22. Foredrag UDSYN. Daniel Toft Jacobsen, ”At være demokrat er ikke at være bange” kl.19.30 Skt. Sørens hus. UDSYN 22. Online foredrag: Datalogien i din lomme. Kaj Grønbæk og Kasper Green Larsen. Gl. Rye Mølle. Museet på Gl. Rye Mølle 27. Gudstjeneste, 1. søndag i Advent kl.11.00 v. Hanne Marie Houkjær Børnekoret medvirker Skt. Sørens kirke. MR 26. Fælles tur til BGI for de største børn og deres familier kl 10-14 GRIF 27. Julemarked på Gl. Rye mølle kl.10-16. Gl. Rye Mølle. Museet på Gl. Rye Mølle og Borgerforeningen

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.