Aktuelt nr. 73, maj 2019

Page 1

D

et

er n si g ma

elv - for det står i... er man s

Nr. 73 · maj · 2019

GL. RYE

Møllemarkedet byder på nye oplevelser Side 26 Fischer blev årets frivillige leder Læs side 17

Større tilslutning til plejedagene ønskes! Læs side 11

Nyt fra gruppen til bevarelse af Dalbogaard Læs side 34

Gl. Rye portræt side 2

Karen, bøgerne og fællesskaberne

Himmelbjerggården i Aktuelt

Kirken skal lukkes og renoveres

Side 29

Side 25 1


Redaktion Ansvarshavende redaktør Iben Johanne Thomsen Sognepræst ijt@km.dk

Lise Hartwell GRIF

liseengel@gmail.com

Henrik Rysgaard Christensen FDF hrc@christensen-kjaer.dk

Mie Nymann

Mie.nymann@glrye.dk

Borgerforeningen Grethe Bremer. Skribent grethe.bremer@gefiber.dk

Ole Jeppesen Skribent mail@olejeppesen.dk

Ebbe Kristensen Skribent ek@mannov.dk Inge Jørgensen Skribent inge.m.jorgensen@gmail.com Kirstine Emborg Skribent kirstineh85@gmail.com

”Bibliote-Karen” på arbejde på det nye bibliotek i Ry. En højt skattet arbejdsplads gennem mere end 20 år.

Tekst Kirstine Emborg Foto Peer Thøgersen

Skabsindianer og bibliotekar

Layout og produktion: ptgrafisk.dk Oplag: 1.200 stk.

Jeg møder Karen i hendes hyggelige andelsbolig på Rimmersvej. Her har hun har den smukkeste udsigt ud mod Lyngbakkerne og Slugten. Stuen er fuld af billeder; familie, kunst og også malerier som Karen, i sine yngre år selv har malet. Møblerne står så man kan sidde overfor hinanden og snakke sammen. Karen er velforberedt og jeg finder hurtigt ud af, at hun er en dame med visioner. Til daglig arbejder Karen på biblioteket i Ry, og har også tidligere været på, det dengang eksisterende, bibliotek her i byen. Privat har Karen dannet par med Henning Kjaerskov de sidste 16 år.

Forsidefoto: Karen Thomsen Foto: Peer Thøgersen

Karen er opvokset ikke langt herfra, i Lindal ved Bjedstrup, og har

Ove Krogsøe Formand ove@krogsoe.dk Tove Olsen Kasserer Tove.Hogh.Olsen@itelligence.dk

Peer Thøgersen pt grafisk.dk

8689 8972

pt@ptgrafisk.dk

Produktion

2

N VA

EM ÆRK

E

Tryksag 5041 0826 LaserTryk.dk

T

S

Næste nummer udkommer senest 27 aug. Deadline søndag den 4. aug. Indlevering af materiale til: pt@ptgrafisk.dk

siden været bosat forskellige steder i Danmark. Det tog tyve år før hun flyttede tilbage til sin hjemegn. At det skulle blive Gl. Rye lå i kortene fra barns ben. Karen forelskede sig nemlig allerede som barn i Gl. Rye; det var på en af familiens mange søndags ture rundt om Mossø, at Karen fik blik for Gl. Ryes særegne landsskab. Og natur betyder meget for Karen. Selv betegner hun sig som ”skabsindianer”. Gl. Ryes natur med lyng, gyvel, sand og hede, trak i Karen og i 1999 flyttede hun, sammen med sin daværende mand Aksel og to børn, Rasmus på nu 30 og Nynne på 27 år, ud til Himmelbjergvej. Senere har hun været bosat et par steder i byen, før hun landede på Rimmersvej. Karen blev bibliotekar her i Gl. Rye, da biblioteket lå i Kjeld Kristensens hus, hvor der tidligere var Sparekasse. Først derefter kom biblioteket op på skolen, hvor det


Gl. Rye portræt Portræt af Karen Thomsen

” Virkelig

værdi er der, hvor vi sammen med andre gør verden til et bedre sted”

lå, indtil kommune sammenlægningen, hvor det blev lukket og omdannet til en bogcafé, der i en årrække blev styret af en gruppe frivillige. Det var Karen, der - på knap en time!- fik dannet gruppe på omkring 10 frivillige. Karen fortæller begejstret omkring, de ting, som den frivillige gruppe fik sat i værk; legestue for børn, foredrag, bogmesser med lokale forfattere. De samarbejde også med kroen og med lokalhistorisk arkiv, hvor de bl.a. fik lavet et foredrag, der tiltrak omkring 150 mennesker. Det lod sig alt sammen kun gør pga. de frivilliges engagement og den åbenhed, som Gl.Rye Skole viste. Netop mødet med de mange forskellige mennesker, nyder Karen. Hun beskriver biblioteket som et fælles sted, hvor al vores viden og erfaring om verden er samlet, sådan lidt firkantet sagt. Noget af det, som Karen er særligt optaget af, ved sit arbejde er, at hjælpe folk i gang med dannelsen af læse og litteraturgrupper. Her mødes man om en fælles bog og deler ens for-

med følgende citat: ”Den virkelige værdi i vores liv finder vi der, hvor vi sammen med andre er med til at gøre verden til et bedre sted”

Billede fra Bofællesskabet Solfang i Fredericia, hvor Karen var med i fra starten og indtil hun flyttede til Gl.Rye.

skellige vinkler og oplevelser ud af det læste; prøv at se verden fra en andens synspunkt. Til læserens orientering er der her i byen omkring tre læsegrupper; og Karen hjælper gerne folk i gang, hvis man har et ønske derom! Mødet med forskellige mennesker og indblikket i andres forståelsesverden var også det, som særligt optog Karen, da hun var skribent for Aktuelt, her mødte hun bl.a. ”Jesus små søstre” og ”Erik i Himmelbjergtårnet. Alle har en historie, når man indstiller sig på at lytte.

Fællesskaber Karen ser en stor værdi omkring gode og meningsfulde fællesskaber og vigtigheden af disse. Hun starter da også vores interview

For Karen begyndte det med fællesskaberne, da hun i slut 80’erne, var med til at starte et bofællesskab op med 20 familier Her fik hun erfaring af, at det er godt at gøre noget, sammen med andre. Både i Karens arbejde, som bibliotekar skinner værdien om fællesskaber igennem, men også generelt i de ting som Karen er/ har været en del af; lige fra skribent her i Aktuelt, til bestyrelsesmedlem i den tidligere valgmenighed, til madklubber, kor og meditative grupper. ”Jeg tror, at det er det (fællesskaber) vi lever af. At det som nærer os er vores gode relationer. Så derfor er det vigtigt for mig... Vi er lavet til at være i relationen til andre mennesker.” Mødet med den tidligere valgmenighed, her i byen, kom også til at præge Karens oplevelse af vigtigheden af fællesskaber. ”Her oplevede jeg, med Aage Augustinus i spidsen, et menighedsfællesskab, som for mig blev et levende udtryk for kristendom i praksis. Ved at der blev skabt kontakt på tværs af aldre og grupper... Det at der var så høj en grad af involvering af menigheden til arrangementerne... ” En tredje ting, der har præget Karen i forhold til fællesskaber, var da hun for nogle år siden, var med til at danne et netværk, der skulle hjælpe bl.a. ældre borgere til at Fortsættes på næste side

3

Henning Kjærskov, som Karen har fulgtes med de sidste 18 år – Her gik turen til Island.

3


” Virkelig værdi er der, hvor vi sammen med andre gør verden til et bedre sted” lære IT. ”Bofællesskabet, valgmenigheden, Bogcafeén, IT- netværket og det kollegiale fællesskab på Ry Bibliotek gennem 20 år, har været med til at lære mig en hel masse ting om vigtigheden af fællesskabet...og også givet utrolig meget. Det er dér jeg har opdaget det der med, at det er dér man er glad altså. Ved at man gør noget sammen med andre mennesker.” For Karen handler det netop om, at man er sammen om noget og har et fælles mål, og den gnist det giver en. Om det så er at stille stole op til et arran-

blomster og en flagermuslygte som

kommunen omkring dette siden 2015.

velkomst. ”.. at have Susanne og Lars

Derudover har Karen endnu et ønske

til naboer kom til at betyde uendelig

omkring fællesskab; Hun håber, at an-

meget for mig...Den hjertevarme der

dre vil være med til lige så stille at se

var fra dem, var helt fænomenal! Det

på muligheden for et seniorbofælles-

er noget der kendetegner Gl. Rye, at

skab her i Gl. Rye... eller måske egent-

der er mange gode fællesskaber.” Ka-

ligt et hellere på tværs af aldre – det

ren er ikke bange for at opsøge fæl-

må tiden vise, men om et par år træk-

lesskaberne. Hun nævner bl.a. det for

ker Karen sig fra arbejdsmarkedet, og

nyligt afholdte Running Diner som

så bliver der endnu mere tid og plads

eksempel på, at byen er kendetegnet

til fællesskaberne

gement, eller lave mad sammen.

gør noget.

Byens fællesskab

Fremtiden

Byens fællesskab mærkede Karen al-

”Gl. Rye er et ressource stærk områ-

lerede da hun i sin tid, flyttede ud

de, hvis der er noget, så samler man

på Himmelbjergvej. Flyttebilen var

kræfterne” - og når det er sagt, så har

endnu ikke parkeret i gårdspladsen,

Karen et stort ønske om, at der er an-

før naboernes (Susanne, der bl.a. er

dre, der vil være med til at gøre no-

bestyrelsesmedlem i Borgerforenin-

get aktivt, for en bedre cykelsti indtil

gen og Lars) børn stod med en buket

Ry! Selv har hun været i kontakt med

ved folk som gerne vil noget og som

Karen og de mange fællesskaber...

Biskop Keld Holm og præst Aage Augustinus fra tiden med Valgmenigheden.

Børnedag i Bogcaféen – ét af en lang række fine initiativer – altid med fantastisk opbakning fra Gl.Rye Skole.

Gruppen af frivillige omkring Gl.Rye Bogcafé og undervisning i IT, som også foregik i samme periode.

At fremme læselyst og formidle god litteratur er stadig kernen i godt biblioteksarbejde.

Verner Christensen – én af de frivillige i Gl.Rye Bogcafé – ankom en dag med denne kage i form af en bog, som hans datter havde bagt.

4

Tiden som skribent på Aktuelt, var en inspirerende tid fuld af oplevelser og af super godt makkerskab med redaktøren, de øvrige skribenter og Peer Thøgersen.


FDF

”Omvendt kredsweekend” Af Henrik Rysgaard Christensen

Sidst i marts var FDF Gl. Rye på kredsweekend ved Paradislejren i Virklund. Det blev et rigtig fed lejr, hvor alt foregik omvendt. Vi startede med at spise aftensmad og sluttede af med morgenmad. Det blev lavet omvendt film og du kan se eksempler på vores facebookside. Herudover blev der bygget huler, hugget omvendt med økse og der var plads til både vilde lege og mere stille lege. Det hele foregik i høj solskin.

5

5


e m r g d e l g i i v y b Ny

Kreativt Forårsmarked

FDF · 2019 6


marken Af Henrik Rysgaard Christensen

Kredsledelse: Henrik Rysgaard Christensen Tlf: 2246 0855 Lene Leth Tlf: 3012 5117 Anja Kjærgaard Tlf: 5156 4619 anjakjaergaard@live.dk

FDF Forårsmarked 2019 løb af stablen fredag og lørdag d. 26.-27. april. I år var hovederne lagt i blød hos børn og voksne, både ledere og forældre for at tænke liv, lyst og nye kreative ideer ind i det traditionsrige Forårsmarked. Som noget nyt var der mulighed for at starte allerede fredag for både FDFere og alle udefra, der havde lyst til at opleve, hvordan det er at slå sig ned på en eng og indtage et nyt univers som nybygger. Der blev leget, hygget og gjort forberedelser til lørdagens program, inden der blev ro i teltene. Lørdagen forløb med masser af glade besøgende, der på forskellig vis deltog; der blev hygget i bålrestauranten og i saloonen, handlet på loppemarkedet, prøvet lykken i tombolaen og lavet snobrød i lange baner. FDF Gl. Rye siger tak til alle de gode kræfter, der blev budt til i forhold til at få tingene til at ske, tak til alle de gode sponsorer for flotte præmier, tak for de mange ”lopper” - men mest af alt tak, Gl. Rye og omegn, for at være med på at tage en ny version af Forårsmarkedet til jer!

Tumlinge 1. og 2. klasse: Jacob Rask Tlf: 2070 9310 Pilte 3. klasse: Grethe Leth Jørgensen Tlf: 2090 9690

Pilte 4. klasse:

Lene Leth 87985100 / 30125117

Væbnere og 1. seniorvæbnere 5-7. klasse Henning Gosvig Tlf: 2364 3155

2 seniorvæbner 8 klasse

Anders Foss Tlf: 2086 2066

Formand

Peter Lykke Fick Tlf: 5192 2359

Udleje af Kræshus: Pernille Paaske Autzen Stejlehøjvej 2 61708870 Pernille@pspa.dk

Se vores hjemmeside: http://www.fdf.dk/gl-rye

7


En have i Gl. Rye Af Inge Jørgensen

Jeg er på vej til Kildehuset, som ligger i den øverste del af Jammerdal ved vejen til Sct. Sørens kilde. Kildehuset hører til en ejendom på 5 ½ td land, som bortset fra haven stort set er skovbevokset. Langs Skovsbjergvej og Storesand er ejendommen markeret med langsomtvoksende hække af rødgran, og bag hækkene står der flere træer, som er lidt usædvanlige, f.eks. valnøddetræer, hvor nødderne er så hårde, at de ikke kan knækkes med en nøddeknækker, og balsampopler, hvis blade dufter så herligt. Især en af poplerne er et imponerende stort træ. På modsat side af vejen står der 5 søjleege. Hverken hækkene eller træerne er plantet af de nuværende ejere, Lene og Henning Mortensen. De købte ejendommen i 2005 af Inge og Carl Gustav Thøgersen, som havde haft ejendommen i 47 år. Det var dem, der plantede træerne og skabte haven. De flyttede til Ringkøbing, da de havde solgt ejendommen. Carl Gustav har senere fortalt Henning, at de syntes, der var så frygtelig langt derud, at det blev nødvendigt med en overnatning midtvejs. Men første stop var ved pølsevognen i Ry, hvor de købte to hotdogs, for det havde de aldrig smagt!

8 8

2-2019

Jeg er kommet hen til havelågen og bliver som ved tidligere lejligheder betaget af den smukke brolægning langs huset. Det er Hennings værk. Oprindeligt var stykket foran huset meget vådt, og det blev nødvendigt at lægge et tykt lag sand, før Henning kunne begynde brolægningen. Der blev også lagt et Aco-dræn. Et stort arbejde, men til gengæld er stykket blevet tørt. Jeg bliver modtaget af Lene og hundene, som er to schnauzere, en mellemstor og en dværgschnauzer, som er en skødehund iflg. Lene. Begge hunde fylder meget i hverdagen. De er jo familiemedlemmer. Vi begynder straks en havevandring. Haven er meget stor, nærmest en park. Den er indhegnet hele vejen rundt, for at hundene ikke skal løbe ud. Der er flere bygninger udover beboelseshuset og det gamle udhus. Henning har bl.a. bygget et stort vognskur og ombygget brændeskuret. For enden af det oprindelige brændeskur var der et gammeldags ”das” , som de ansatte i Inges og Carl Gustavs planteskole kunne bruge, når de havde brug for et toilet. (Inge ville ikke have dem ind i huset!) ”Dasset”er der stadigvæk, men er nu reduceret til redskabsrum. Neden for

Henning og Lene Mortensen

brændeskuret er der et hønsehus, som ikke er helt færdigt, og den store hønsegård er indtil videre hjem for kun fire høner: en dværgwyandot, to Lys Sussex og en rød amerikaner! Gode æglæggere, alle fire. På vej over til frugthaven beundrer vi blodblommen, som står med fine lyserøde blomster. Den har Lene og Henning plantet. Engang var frugthaven en del af planteskolen, og Inge og Carl Gustav kaldte den for Husmarken. Der var to andre marker: Søndermarken syd for vejen og Bakkemarken mod øst, hvor Carl Gustav dyrkede juletræer. Først på sommeren dukker der hvert år mængder af gøgeurter op i frugthaven. Så længe de blomstrer, bliver græsset ikke slået. De skal visne helt ned først. Udover frugttræer er der også et bed med frugtbuske. På vej ned gennem haven opdager jeg nogle mærkelige brune klumper, som ligger på jorden. Lene fortæller, at det er Gunnera eller Mammutblad, en ældgammel plante fra Sydamerika, som i løbet af sommeren vokser op til at blive 2-3 m i højden med kæmpestore, fligede blade. Planten er frostfølsom og skal vinterdækkes. Lige for øjeblikket er der risiko for frost, så der


ligger tæpper parat til beskyttelse. Overalt i haven vokser der træer, som ikke er tilfældigt anbragt, men helt tydeligt efter en plan. Lene har lavet en fortegnelse over havens træer, og der er mindst 50 forskellige træer, udover frugttræer og diverse buske. De fleste træer af en vis størrelse er plantet af Carl Gustav, men Lene og Henning har også plantet, f.eks. plantede de en orangegrenet lind, da de fejrede kobberbryllup. De har også plantet Himalayabirke, som har smukke hvide stammer.

ikke mindst på grund af størrelsen. Det gælder f.eks. sumpcypressen og lægemagnolien, som er sjælden i Vesteuropa. Lene fremhæver også træer, som f.eks. med deres høstfarver

Nederst i haven løber Jammerdalens bæk igennem, og her er også en dam med et rigt dyreliv. Henning har lavet Mammutblad i april. et fint, let hegn af kastanjegrene langs hele den nederste del, giver beskuerne en herlig oplevelse. Det gælder papegøjetræet, hvis høstog på et stykke er der opad hegnet plantet kornel, både rød, gul og grøn. farver er et helt festfyrværkeri. Også hjertetræerne har smukke høstfarver. Her i den nederste del, hvor de store Et andet spændende træ er Hamamerhododendron står, er der ikke lavet lis/ troldnød, som blomstrer midt om de store ændringer siden 2005, fordi vinteren. Der er både gul og orange Lene og Henning synes, at det er så Hamamelis i haven. harmonisk, som det er, og det må jeg give dem ret i. I løbet af årene har Lene og Henning stammet en del træer op, men har ikke Der er mange sjældne træer, sjældne fjernet meget. Med én undtagelse! En

meget aggressiv bambus havde bredt sig over ca. 60 m2 og havde tænkt sig at indtage haven! Lene klippede bambus ned i 14 dage, derefter lagde Henning jord på og såede græs. Efter et stykke tid dukkede der bambusskud op. Henning kørte dem over med plæneklipperen, og det måtte han gøre mange gange, før de til sidst opgav og forsvandt. På vores vej gennem haven er vi kommet op til den beskedne køkkenhave og drivhuset, som skal huse tomatplanter, måske også chili. Der er også plads til et bord og et par stole, og allerede nu i april er det en yndet plads, når man skal spise – eller bare hygge sig. Køkkenhaven er indrettet i højbede, hvor der dyrkes ærter, bønner, kartofler, jordskokker, jordbær og mange krydderurter. Havejorden har vist sig at være et problem. Den er leret i svær grad. Iflg. Lene er den ren ler, som er bedst egnet til at anbringe juledekorationer i. Vi afslutter havevandringen inde i huset, for at jeg kan se nogle af de mange billeder, Lene har taget af haven på Fortsættes på næste side

e I denne seri er besøg sen Inge Jørgen e n n ø sk re fi er Gl. Rye-hav 19 i 20

9


alle årstider. Flere af billederne afslører tydeligt, hvor begavet en havearkitekt, Carl Gustav har været. Former og farver spiller i den grad op til hinanden, at man får et skulpturelt indtryk. Lene og Henning benytter også anledningen til at fortælle lidt om deres forgængere. Carl Gustav var forstkandidat, Inge vistnok lægesekretær. Lene har hørt, at da der i 1972 skulle være folkeafstemning om medlemskab af EF/EU, havde Carl Gustav sagt, at hvis Danmark blev medlem, forlod han landet. Danmark blev som bekendt medlem, og Carl Gustav forlod landet! (Årsagen er dog usikker.) Carl Gustav tog en af de tre døtre med sig og rejste til Sverige, hvor han i adskillige år arbejdede i et arboret. Imens tog Inge sig af hjem og planteskole. Det har sikkert ikke været helt let, f.eks. var husets eneste opvarmningsmulighed brændeovne, indtil Lene og Henning overtog ejendommen. Carl Gustav kom hjem igen, men datteren blev i Sverige. Efter at ægteparret Thøgersen havde solgt ejendommen, modtog Henning flere fine håndskrevne breve fra Carl

Hennings flotte brolægning

10 10

Gustav, hvor han med tekst og tegninger gav ham anvisninger, som kunne hjælpe ham i arbejdet med haven. F.eks. hvor han kunne finde stammer af en bestemt træsort, som var gode til stolper. Henning fortæller også om en episode fra 1978, hvor han var blevet tømrerlærlinghos Willy Schjøtt. Han og tømrersvenden skulle lægge tag på en tilbygning til ægteparret Thøgersens hus. Det var vinter og bidende koldt, og de var begyndt at overveje at tage tilbage til værkstedet, fordi vejret var så dårligt. Så kom Inge hjem efter en tur i skoven. På bare fødder! Svenden og Henning så på hinanden og blev stiltiende enige om, at de holdt ud! Efter min opfattelse har det at overtage Inge og Carl Gustav Thøgersens ejendom for Lene og Henning været som at overtage en slægtsgård. En slægtsgård skal man kunne aflevere til næste generation i endnu bedre stand, end da man overtog den. Det synes jeg, de lever op til!


Større tilslutning til plejedagene ønskes!

Det er gået godt med plejeindsatsen, siden vi overtog lyngbakkerne d. 1 januar 2015. Det er lykkedes at holde opvæksten af birk og bævreasp nede, og det går også nogenlunde med at holde gyvlen fra at overtage det hele. Men det bliver ikke ved med den nuværende tilslutning på plejedagene. Det kræver en stabil og vedholdende indsats at holde lyngbakkerne fra at blive til skov og gyvelkrat. Deltagelsen ved plejedagene har være stabilt faldende de sidste par år, og ved sidste plejedag lørdag d. 4 maj var der kun 5 deltagere. Det batter altså ikke ret meget på 16 hektar lyngbakker. Vi vil derfor opfordre nogle flere til at komme og give en hånd med. På næste plejedag d. 1. juni skal vi fjerne gyvel og skære birketræerne tilbage. Vores strategi med birketræerne er, at skære dem tilbage mindst en gang om året, så de nye skud ikke bliver så store, at de skal samle sammen. Det punkt er vi i store træk kommet til i løbet af 2018, så vi skal klippe så mange birketræer som muligt ned med høgenæb og buskryddere næste gang. Bekæmpelse af birkestubbenes nye skud er mest effektiv i maj-juni, så vi vil meget gerne se mange d 1. juni.

Guidet tur i lyngbakkerne Hvornår: Søndag d. 26 maj 2019 kl 14.00 Varighed: Ca. 1½ - 2 timer Mødested: Gl. Rye Mølle Medbring: kaffe/te til en pause på et veleg net sted (afhænger af vejr og vind), og medbring noget at drikke, hvis det er varmt. Påklædning: Efter vejret, men det vil være en god idé at have fodtøj på til at forlade stierne. Vi skal ud og se på de markante planter og insekter i bakkerne, og høre om arternes kendetegn og naturhistorie. Vi skal også se på effekterne af tørken i sommeren 2018. Turens emner vil afhænge af, hvad vi finder, og hvilke spørgsmål vi får. Måske kan vi finde fugleedderkoppens spind, og hvis vi er heldige kan vi finde markfirbenet i sin flotte forårsdrag t. Til sidst vil vi ende med at se komplekset af græv lingegrave, hvor vi nok ikke får beboerne at se, men vi kan vise nogle gode billeder af dem. Turen er ikke egnet til kørestole. Guider: lokale biologer med stort kendskab til lyngbakkerne

Lyngbakkerne

Lyngbakkerne i juni Her i juni kan bakkerne få et hvidligt præg, og hvis man ser godt efter, vil man erkende, at det skyldes en masse små hvide blomster. Det er lyngsnerre, en af bakkernes mest almindelige planter. Vi foretager en overvågning af vegetationen ved at undersøge 40 felter spredt rundt i lyngbakkerne, og vi finder lyngsnerre i ca. 30 af felterne. En anden plante, der er værd at lægge mærke til er orkideen plettet gøgeurt, der kan findes flere steder i bakkerne, men den vokser især spredt i den sydøstlige del af hestefolden. Lad være med at plukke den, da den ligesom alle andre orkideer i Danmark er fredet. Nyd oplevelsen af den flotte lyslilla blomst, når den står og lyser op i lyngen eller græsset, og tag evt. et godt billede af den til at hænge op på væggen derhjemme. Juni er også det tidspunkt, hvor der begynder at optræde guldsmede i bakkerne. Det er tit fireplettet libel, en af Danmarks almindeligste guldsmede, men i 2016 var der også adskillige besøg af spidsplettet libel, der er en sjælden guldsmed i Danmark, men forekommer i pæne tal i Ry – Silkeborg området. Spidsplettet libel kendes på sorte pletter på vingespidserne. Det er som regel hunnerne, der træffes i lyngbakkerne, hvor de søger bytte. De skal have opbygget en masse æg, inden de flyver ned til Gudenåen eller en af søerne for at lægge æg. Her venter hannerne, der har travlt med at vogte deres territorier. Derfor ser vi ikke så tit hanner oppe i bakkerne. Hunnen af fireplettet llibel til venstre og hunnen af spidsplettet libel til højre. Bemærk at fireplettet libel ikke har de sorte pletter på vingespidserne (somme tider er pletterne meget svage). Hannen af firplettet libel har sortbrun bagkrop og hannen af spidsplettet libel har støvet blå bagkrop med sort spids. En anden specialitet inden for insekterne er den flotte sommerfugl brun pletvinge, som også er temmelig sjælden i Danmark. Den forekommer ganske talrigt i juni her hos os. Den kan mødes overalt i bakkerne (og andre steder i omegnen), men der er nok størst chance for at træffe den neden for galgebakken.

Den fine hvide lyngsnerre giver i juni nogle steder bakkerne et hvidligt skær.

Orkideen plettet gøgeurt i lyslilla og næsten hvid form

Hunnen af fireplettet llibel til venstre og hunnen af spidsplettet libel til højre.

Brun pletvinge – en sjældenhed i Danmark, som vi normalt kan finde i lyngbakkerne i sidste del af juni og starten af juli. Brun pletvinge 11 11


To huse i Rye – historisk set Ryesgade 12 og 14 På vej op gennem byen, på venstre side mellem Gyden og Kastanieallé, kommer man forbi en lille hyggelig gårdsplads. Den er omgivet af et gammelt værksted, der emmer af historie. På gårdspladsen står et træ og en bænk, og man kunne godt få lyst til at sætte sig der og snakke lidt med en af de andre Gl. Ryere, man møder på sin vej. Det fine nymalede hus, der ligger lige ovenfor, hører også til historien. De to huse har nemlig hørt sammen det meste af deres tid. Vi skal faktisk ikke længere end 40-50 år tilbage i tiden, før byen var fuld af butikker og håndværkere. Tidligere endnu dyrkede folk jorden og ved siden af var de træskomænd, snedkere og smede, skræddere, bødkere og sadelmagere - eller hvad de nu levede af. Man lavede mest muligt selv, både til eget forbrug og til at sælge. Hvis noget gik i stykker, reparerede man det. Man var afhængige af hinanden, og hvis folk ikke kunne klare sig selv, fik de hjælp af byen. Hvis vi ser bort fra kirken, er byens ældste nuværende huse bygget i 1700-tallet. Hvornår den ældste del af værkstedet på Ryesgade 14 er bygget, ved jeg ikke, men gammelt, det er det. På et kort fra 1870 er bindingsværkshuset tegnet ind.

Og på et kort, der går tilbage til 1818, kan man se, at der har ligget en trelænget gård, som blev sløjfet. Måske stammer bindingsværket derfra. I gamle dage var det helt almindeligt at genbruge materialerne og derfor flyttede man huse og gårde efter behov, eller brugte materialerne til andre byggerier. Med undtagelse af den lille butik, er den øvrige del af værkstedet bygget omkring år 1900. Butikken kom nok til i løbet af 1930’erne.

Aldersro, hvor Ryesgade 12 og 10 nu ligger, 1884-1895

Der hvor Ryesgade 10 og 12 nu ligger, lå der engang en gård, der hed Aldersro. I 1887 købte Rasmus Sørensen Aldersro. Han udstykkede grunden i 1888 og igen i 1895, og solgte derefter jorden med nogle gamle bygninger på, med det formål at genopbygge gården ude på sin mark udenfor byen. Aldersro ligger stadig hvor den blev genopbygget i 1902 på Burmlundvej 4, hvor Kia og Kenneth Siggaard nu bor og har deres autoværksted. Gårdejer Rasmus Sørensen solgte i 1895 grund og huse, hvor Ryesgade 12 og 14 nu ligger, for 1.800 Kr. Køberen var Slagter Anders Sørensen fra Sdr. Vissing. Anders Sørensen rev det gamle beboelseshus ned og byggede et nyt i 1900. Han udvidede også værkstedet. I 1906 byttede han hus og grund med Hestehandler Erik Sørensen fra Balle ved Silkeborg. Erik Sørensen byttede senere på året hus

Ryesgade 14, et kig ud af den lille stald, 2019 12

og grund med Smed Søren Peter Sørensen, der boede på Skovsbjergvej 6. Smeden ønskede åbenbart ikke konkurrence og fik lavet en servitut i skødet på Skovsbjergvej 6, hvor der står: Det bemærkes, at jeg, Erik Sørensen, ved Overtagelse af Ejendommen, i hvilken der hidtil har været Smedie, har forpligtet mig til at lade lægge den Servitut paa Ejendommen, at der ingensinde paa Ejendommen eller nogen Parcel af denne maa drives nogensomhelst Art af Smedeprofessioner. Og det gælder stadig, - hvilket Jeanett Bjønness og Torsten Kolind, der nu bor i huset, lever fint med. Søren Peter Sørensen og Ellen flyttede ind i huset på Ryesgade 12-14 i 1906 og lavede værkstedet om til smedie. Søren og Ellens søn Niels Sørensen var også smed. Han overtog huset og værkstedet sammen med sin kone Edith i 1937, for 20.000 Kr. Træbygningen ud mod Ryesgade var åben ind mod gårdspladsen, da smeden boede der, og der var tremmer i den ene ende. Der kunne man tøjre heste, der skulle skoes. Bagved huset er der en meget lille stald med krybbe, som kunne bruges hvis et dyr ikke var samarbejdsvilligt. Ud over essen og ambolten, havde smeden flere maskiner der blev drevet af en dieselmotor, der stod oppe på loftet. Fra motoren gik der aksler hen over loftet, og fra dem var der drivremme, der gik ned til maskinerne i værkstedet. Når maskinerne, f.eks. en hammer eller et bor skulle bruges, koblede man remmene til, ved at skubbe dem ind på plads. Efterhånden var der ikke så mange der havde brug for at få skoet en hest eller lagt en ny ring på træskoene eller vognhjulene, så smedene havde brug for at supplere forretningen. Derfor byggede de den lille butik til,


Lokalhistorie Gl. Rye Tekst og fotos Grethe Bremer. Sort/hivde fotos fra Akriv.dk

hvorfra de solgte vaske, vandhaner, pakninger, beslag og den slags. I 1974 døde Niels. Samme år blev grunden delt i to aflange matrikler, men stod fortsat som én samlet ejendom. Ejendommen blev først delt, da Edith solgte værkstedet fra i 1992. Ediths døde i 1993 og hendes arvinger overtog huset Ryesgade 12 i 1994. De solgte huset videre til Erik Strøm i 1995. Huset var i dårlig stand dengang, men det blev der ændret på. Erik og Lise-Lotte, der stadig bor i huset, har brugt meget tid og energi på at sætte det i stand hele vejen igennem. Som en sjov ting kan nævnes, at de fandt rester af gammelt bindingsværk under gulvet, da de fjernede det for at isolere. Lise-Lotte har i nogle år haft blomsterværksted i den lille butik ved det gamle værksted ved siden af huset. Det er med til at bevare landsbyens præg, at der fortsat er håndværk og butikker på Ryesgade. I 1992, året før sin død, solgte Edith værkstedet Ryesgade 14 til Drejer Paul Lito Bertouch-Lehn. Værkstedet var i meget dårlig stand, da Paul overtog det. Der var huller i taget og et tykt lag flyveaske på loftet. Der var sort overalt. Paul ryddede ud, fjernede det gamle lærlingekammer på loftet, og reparerede taget og værkstedet, så det kunne bruges som drejeri. Den lille butik lejede han ud til postvæsnet,

som havde postbutik der nogle år. I 2001 solgte Paul Lito Bertouch-Lehn værkstedet til Eva og Knud Jensen på Fæstibakke, som fortsatte forbedringerne af værkstedet. Maskinerne stod der stadig og de brugte bl.a. værkstedet som en æstetisk og stemningsfuld ramme for Gl. Rye Kunst- og Kulturgruppes udstillinger.

Tømrer Richard Stephen købte værkstedet i 2007 og driver stadig sin tømrervirksomhed i de gamle bygninger. Han har også lavet forbedringer i de år han har været der. Han har ligesom de to tidligere ejere passet godt på det gamle hus, så man stadig kan se sporene efter, hvordan livet var engang. Historien er tydelig. Både essen og hjulbrønden er der stadig, og man kan se hvor maskinerne stod. Der sidder et håndsmedet søm i en loftsbjælke og der ligger en stor sten, der ligner en gammel trappesten i gulvet. Der er mange tegn på det gamle Rye, hvis man kigger efter.

Smedien på Ryesgade 14, 1910-1920

Smedien på Ryesgade 14 ca. 1940. Smed Niels Sørensen, vognmand Alfred Sørensen, og tømrer Jørgen Pedersen.

Luftfotoet fra ca. 1955.

Du kan se mere om hvad folk lavede før i tiden i vores Facebook gruppe: Lokalhistorie Gl. Rye Ryesgade 14 og 12 i 1965-1970

13


Har du smagt vores nye

Bake Off produkter Tekster: Bestyrelsen. Fotos: Søren Berg Glasius og Ole Jeppesen

Du har måske lagt mærke til dem i vores kølemontre ved kassen: Nye bake off-specialitteter ligger klar til at blive bagt færdig til dig. Vores nye specialovn gør dem lækre og klar til at spise på ca. 1 min. Pt. kan du få følgende nybagte lækkerier: -

Pizza (Margherita eller skinke) Stenovnfoccacia (med dijonaise og skinke) Panini (med kebab eller spicy pepperoni) Breadstick (med ost eller chokolade) Pølsehorn

”Produkterne er blevet taget rigtig godt imod. Vi har et salg, som er langt større, end jeg havde turdet håbe på. Vi vil løbende holde øje med, hvad der sælger mest og mindst - og via strategiske udskiftninger finder vi frem til kundernes absolutte favorit-menukort,” fortæller en begejstret uddeler Henrik Valdorff Rasmussen. ”Kunderne til varerne er selvfølgelig mest byens borgere, men i høj grad også de, som passerer igennem Gl. Rye og skal have en snack eller en nem frokost,” slutter han. Hold øje med Facebook og opslag i butikken: Vi vil snart holde smagsprøve-arrangement for alle i Gl. Rye.

Der var igen i år god opbakning til Generalforsamlingen. Deltagerne lyttede opmærksomt og blev til slut belønnet med tapas og oplæg ved COOP’s øverste formand.

14

Brugsen har åbent fra 8-21 hele året!


Byens Egen Butik

bestod den årlige eksamen Der var klapsalver til bestyrelse og personale ved 2019-generalforsamlingen i Gl. Rye Brugsforening d. 10. april. Trods talrige udfordringer ser udsigterne fornuftige ud for Byens Egen Butik. Programmet bød - foruden tapasbord med godbidder fra butikkens hylder - på ordinær generalforsamling med formandens beretning, uddelerens gennemgang af regnskabets vigtigste punkter og valg til bestyrelsen. Her var der genvalg til Søren Glasius og Stig Autzen som medlemmer samt og Annette Egelund Kristensen og Louise Overgaard som suppleanter. Derudover var der information om udviklingen af torvet foran butikken, og som ekstra kolorit trådte den øverste formand for andelsforeningen COOP til slut på scenen og gav et spændende oplæg om COOP’s berettigelse, udfordringer og muligheder.

Formandens beretning ved Ejnar Jakobsen.

Lyst fremtidssyn med arbejdshandsker på Formand Ejnar Jakobsen var en tilfreds mand dagen derpå: - Jeg synes i al beskedenhed, at vi havde en meget vellykket generalforsamling med mange deltagere og en rigtig god og positiv stemning. Herligt, at Coops formand, Lasse Bolander, ville bruge en aften sammen med os i Gl. Rye; noget som mange deltagere satte stor pris på. - 2018 var kendetegnet af en rigtig positiv udvikling. For det første ligger kundetilfredsheden blandt de øverste 10 procent af de over 1.000 butikker, som

Coop-familien omfatter. For det andet sætter vi atter ny omsætningsrekord. Faktisk er vores omsætning øget med næsten 50 procent over de seneste fem år. Begge dele tager jeg som udtryk for, at det var en fornuftig beslutning at udvide og modernisere butikken. - I det næste års tid vil fokus primært være på at drive en god forretning i de gode rammer, som vi nu har fået. Forhåbentligt vil endnu flere kunder benytte butikken til de daglige indkøb. På den længere bane håber vi på at kunne udvide butikken endnu mere til gavn for både butikkens og byens udvikling.

Ekstraudgifter og presset detailmarked Henrik Valdorff Rasmussen, uddeler, delte formandens konstruktive verdenssyn: - 2018 blev et rigtig godt år i Byens Egen Butik. Vi havde endnu engang en fantastisk vækst i omsætningen, og hvad vigtigere er, så havde vi en ”klog” vækst, hvor vi holdt fast i vores avance. - Når vi må nøjes med et overskud, som ikke nåede helt op til forventningerne, skyldes det flere ting. Dels måtte vi bidrage ekstraordinært til fællesskabet COOP. Vi fik nogle ekstra omkostninger hen over efteråret på knap 100t, som vi ikke havde forventet. Dels brugte vi selv en del penge på små investeringer som julebelysning og nogle små it-investeringer i butikken. Udgifter for ca. 25t, som heller ikke var lagt i budget. Og dels er det generelt et meget presset detailhandelsmarked, hvor – måske især – butikker i vores størrelse er meget pressede. I vores butiksstørrelse, er et overskud på 170t, ikke så skidt endda. - I 2019 har vi stort fokus på vores indtjening. Vi står med et moderne og opdateret butiksanlæg, hvor vi ikke forventer de store investeringer eller at skulle bruge store summer på vedligeholdelse. Vi har et budget, som er på niveau med 2018 – det er et offensivt budget i det marked, som vi befinder os i, men jeg er helt sikker på, at vi når et godt resultat, hvis vi undgår uforudsete udgifter og ekstraregninger fra COOP.

Uddeleren gennemgik vigtigste punkter i regnskabet.

Landshøvdingen hilste på og gav peptalk Lasse Bolander, bestyrelsesformand, COOP a.m.b.a., havde også fundet vej til årets genralforsamling: - Vi har 1,8 mio. medlemmer i Coop. Det er svært at nå at hilse på dem alle. Men jeg tager rigtig gerne ud til generalforsamlinger eller på butiksbesøg for at møde medlemmer og lokale bestyrelser og høre, hvad der rører sig. Det er vigtigt i mit arbejde at vide, hvad medlemmer og butikker ser af udfordringer og muligheder for vores fælles virksomhed. - Dagli’Brugsen i Gl. Rye er et fantastisk eksempel på, hvad man kan, når man er ’byens butik’. Byens borgere bakker tydeligvis meget op om butikken - og butikkens personale, uddeler og bestyrelse kvitterer så ved at tilbyde en moderne butik med gode varer og god kundeservice.

Coop-formand Lasse Bolander leverede et spændende oplæg om Coop’s rolle før og nu.

Louise Overgaard Pedersen informerede om planerne for torvet ved butikken.

Erhvervsportræt Foto: Peter Krogsøe

15


GRIF

De nye medlemmer er trukket i arbejdstøjet og glæder sig til at være med til at udvikle fremtidens GRIF. Hovedbestyrelse har haft første møde. Vi byggede først vores egne visioner for GRIF 2019-2022 i LEGO, hvorefter vi kiggede på og gik i dialog om det fælles i vores visioner.

Næsten ny bestyrelse i GRIF Medio marts blev der afholdt generalforsamling i GRIF. Her blev der valgt to nye bestyrelsesmedlemmer: Lise Hartwell blev ny sekretær og Morten Barasinski blev ny formand. Siden har Camilla Holl overgivet erhvervet med udlejning af Klubhuset til Birgitte Nicolaisen. GRIF takker Marianne Fjerbæk for de mange år som (meget mere end) sekretær, Flemming Hansen for at varetage formandsskabet de sidste år og Camilla Holl for at stå for udlejningen af klubhuset. Alle afdelingernes formænd/kvinde samt kasserer Kristian Bollerup bliver siddende, så vi er sikret overførsel af viden fra tidligere periode. De nye medlemmer er trukket i arbejdstøjet og glæder sig til at være med til at udvikle fremtidens GRIF. Hovedbestyrelse har haft første møde. Vi byggede først vores egne visioner for GRIF 2019-2022 i LEGO, hvorefter vi kiggede på og gik i dialog om det fælles i vores visioner.

16

Tre emner gik igen: 1: GRIF’s mål og formål skal være tydeligt for alle 2: Vi skal igangsætte nye tiltag, der kan favne (forhåbentlig) alle borgere i Gl. Rye 3: Vi skal kigge på Klubhuset, som værende et åbent hus, der kan rumme mangfoldige aktiviteter.

Det arbejde tager vi nu fat på ... og skulle du sidde derude og tænke “Dét lyder sgu spændende!”, så meld endelig ind - vi har en plads i bestyrelsen ;O).


GRIF hovedbestyrelse Formand

Morten Barasinski Tlf.: 2349 6661

mortenbarasinski@gmail.com

Ledig post (næstformand) Sekretær

Lise Hartwell Tlf.: 6166 0619

Kasserer

Kristian Bollerup Tlf.: 2191 3263

Suppleant

Martin Ruud

liseengel@gmail.com

kristian.bollerup@lego.com

martin.b.rud@gmail.com

Udlejning af klubhus Birgitte Nicolaisen Tlf.: 2982 7837 birgitte@gefibermail.dk

Formand, Håndbold David Hay Tlf.: 6168 8080 david@davidhay.dk

De store smil var fremme da Jens Erik Fischer fik titlen som ”Årets frivillige idrætsleder i Skanderborg Kommune”

Årets frivillige idrætsleder Det er med stor glæde, at vi kan præsentere Jens Erik Fischer som Året frivillige idrætsleder i Skanderborg Kommune. Fischer har gennem mange år været ualmindelig aktiv i GRIF. Klubhuset havde nok ikke været en realitet uden Fischers engagement, Fischer og motionisterne har fået lavet kælderen under klubhuset om til et hyggeligt mødested med dart, bordtennis og billard, senest har Fischer søgt og fået penge hjem til at bygge toiletfaciliteter ved kampbanen … og sådan kunne vi blive ved og ved og ved.

Fischer fik overrakt pokal og præmie på Kulturhuset i marts måned. Fischer har naturligvis ikke indstillet sig selv til denne præmie, så en stor tak til Svend Johnsen for at indstille Fischer til Årets frivillige idrætsleder i Skanderborg Kommune. Uden Fischers engagement havde GRIF ikke været den klub, den er

i dag, så 1000 TAK til Jens Erik Fischer for indsatsen, vi håber og tror på, at du vil engagere dig mange år frem endnu.

Formand gymnastik Rikke Pilgaard Gertz Tlf.: 5150 5191

pilgaardgertz@hotmail.com

Formand fodbold Henrik Larson Tlf.: 3065 3053 Henrik@epix.dk

Formand Badminton Kim Rundell Tlf.: 4076 3201

rundellkim@gmail.com

Formand tennis Jens Erik Dengsøe Tlf.: 2272 7128 jenserik123@gmail.com

Formand karate Preben Frost Tlf.: 2363 9979

bodukanglrye@gmail.com

Formand Motionister Jens Erik Fischer Tlf.: 8689 8423

gerstedvej@fischerweb.dk

www.glryeif.dk 17


Fra Sportsfest til Sommerfest - 23. og 24. aug. Helt konkret er der allerede taget et lille (men på sigt forhåbentligt stort) udviklingsskridt: fremadrettet vi byens fest i august måned nemlig have titlen Sommerfest. Festudvalget omkring sommerfesten vedtog på første forberedelsesmøde, at festen fremadrettet skal bære navnet Sommerfest. Vi håber, at Sommerfesten step by step vil udvikle sig til hele byens fest - allerede i år tager vi et skridt i denne retning,

ved at invitere nye foreninger med om bord i planlægningen og afvikling af festen - hold øje med programmet, når det kommer ud … og Sommerfesten afholdes som altid sidste weekend i august, så her er der ingen ændringer. Program kommer til at fremgå af hjemmesiden glryeif.dk Der bliver noget for alle – store og små.

Motionist/pensionist Midtvejstræf Sommer sæsonen for 2019 er startet Petanque – pensionist: hver onsdag kl. 9.30 Petanque – motionist: hver onsdag kl. 19.00 Kom og prøv, det er både hyggeligt og lærerigt, samtid med at du får lidt motion og samvær. Fodbold for den voksne mænd: Hver onsdag kl. 19.00, her kunne Vi godt være lidt flere, kom nu ud af busken. Samvær – motion – hygge Grif – motionafdelingen Jens Erik Fischer 6168 8423.

Lørdag d. 29. Juni kl. 14.30 Her kan alle som har lyst deltage. Prisen for en hyggelig dag med motion og fælles spisning Er kun 100 kr. Her er hvad vi skal hygge os med 14.30: fælles kaffebord. 15.00: motion – petanque – dart – Stangtennis – dåsekast – og har Du en god ide ? 16.30: velkomst drinks Bord dækning – mad til den store fest Alle hjælper til. 18.00: spisning. Herefter hyggelig samvær, måske Lidt musik og dans. Husk tilmelding inden den 23. Juni. Vagn: 5194 4735 – Mona: 2444 2992 Svend: 2160 2089 – Jens Erik: 6168 8423.

18


Erhvervsportræt

Skanlej har nyttige maskiner til det meste Firmaet Skanlej Maskinudlejning A/S i Ry udlejer lifte, flishuggere, gravemaskiner, fræsere og mange andre maskiner, der kan hjælpe med det tunge arbejde Tekst og fotos af Peter Hald

Hvis man lige står og mangler en gravemaskine eller en skurvogn, er hjælpen nær. På Kløftehøj 4 i Ry lige ved siden af byggemarkedet XL-Byg findes der et firma, der udlejer alt lige fra gravemaskiner, havefræsere og transportable lifte til flishuggere og skurvogne. Det er firmaet Skanlej Maskinudlejning A/S, der drives af Henning D. Sørensen. Henning D. Sørensen er sikkert et navn, der ringer en klokke flere steder i Gl. Rye. For godt en halv snes år siden boede han selv i Gl. Rye, hvor han var murermester. Han bor stadig på egnen, nemlig i Sdr. Vissing, og de sidste tre år har han været den daglige leder af Skanlej. - Jeg har glæde af min baggrund som håndværker. Det har givet mig et godt netværk, fortæller Henning D. Sørensen. Det er dog ikke alene håndværkere, der har brug for at leje maskiner hos Skanlej. Der kommer også en hel del private kunder. Henning D. Sørensen anslår, at fordelingen er 80 procent erhvervskunder og 20 procent private.

De private kunder kan for eksempel være folk, der skal bruge gravemaskiner i haven – til nedgravning af trampoliner eller lignende opgaver.

Nogle af kunderne kommer langvejs fra. Skanlej har kunder både lokalt, men også i større byer såsom Silkeborg, Skanderborg og Aarhus, hvor der for tiden virkelig er gang i byggeriet.

- Det er også ret almindeligt, at husbyggere kommer her og lejer skurvogne med bad og toilet, når de er i gang med et større ombygningsprojekt, fortæller Henning D. Sørensen.

Lifte er populære Et område, hvor der har været stor vækst i udlejningen, er lifte. Skanlej har både selvkørende lifte og mindre lifte, der kan spændes bag en bil som trailer, og de er alle meget populære. - Lifte har i stor udstrækning erstattet brugen af stiger og stilladser. Det er jo langt mere sikkert at bruge en lift end at stå og arbejde på en vakkelvorn stige, forklarer Henning D. Sørensen. Han har en ret travl hverdag, men er ikke alene om jobbet. Skanlej har også en deltidsmedarbejder samt en arbejdsdreng. Men der er altid noget at se til, og en ganske almindelig tirsdag, hvor Aktuelt var på besøg, måtte Henning D. Sørensen ofte holde pause fra interviewet for at betjene kunder.

Skanlej har alle mulige forskellige maskiner til udlejning, Her er det en kraftig flishugger.

Leverandørerne af maskinerne er med til at hjælpe med vedligeholdelsen i samarbejde med Skanlej, og vedligeholdelse er noget, som man lægger stor vægt på. - Jeg vil altid sige nej til en kunde fremfor at udleje en maskine, der ikke du’r. Det handler jo om sikkerhed, siger Henning D. Sørensen. Hans arbejdsdag på hverdage er typisk fra klokken 6 til 16, men firmaet er fleksibelt, og i sommersæsonen er der efter aftale også åbent for udlejning på lørdag og søndage.

Man kan finde Skanlejs priser på nettet eller i deres trykte prisliste. Mangler du en maskine der ikke er opført i denne prisliste, så skaffer vi den

Åbningstider i Ry Mandag - torsdag: 6.30 - 16.00 Fredag: 6.30 - 15.00 og efter aftale på telefon eller mail

PRISLISTE

Marts 2019

Maskinudlejning Til Private & Erhve

rv

Skanlej Maskinu dlejning A/S Kløftehøj 4, 8680 Ry · 40 17 74 44 info@skanlej.dk · www.skanlej.dk CVR: 37919616 Lejebetingelser

Priserne er gældende til og forsikringsbetingelser og med marts måned 2020. Alle priser er excl. er til enhver tid gældende se www.skanlej.dk 6% forsikring, excl. 25% moms

Skanlej Maskinu

dlejning A/S

1

Henning D. Sørensen har tidligere boet i Gl. Rye, hvor han drev et murerfirma. Hans baggrund som håndværker har givet et godt netværk i udlejningsbranchen.

19


Gl. Rye Vandværks generalfors Torsdag den 11. april Holdt Gl. Rye Vandværk sin årlige generalforsamling. Claus Riber blev valgt som dirigent, og styrede generalforsamlingen på kyndig vis. Der var genvalg på alle poster. Bestyrelsen forventer at konstituere sig på det kommende bestyrelsesmøde den 15. maj. Se vedr. eventuelle ændringer på Vandværkets hjemmeside www.glryevandvaerk.dk. Bestyrelsens beretning for 2018, Generalforsamling 2019

vand (1,2 % spild). Spildet ligger lavt i forhold til, hvad vi normalt ligger på med 3-4 % spild, men langt fra spildet fra året før på op til 12%. Det er vi selvfølgelig meget glade for, og det viser, at arbejdet med overvågning og opsporing af mindre brud, lønner sig. Det kan oplyses, at der er solgt ca. 12.000 m³ mere i 2018 end i 2017, det skyldes hovedsaglig den tørre sommer, men også at vi har fået flere forbrugere tilsluttet. Til sammenligning kan det oplyses der er solgt ca. 2.000 m³ mere end i 2016. Der kan ses en tendens i, at vi sælger lidt mere idet der bliver tilsluttet flere forbrugere.

og er ikke sundhedsskadelige. I forbindelse med den ekstreme tørre sommer kom vi pludselig i pressen og på forsiderne af aviserne. Det skal lige slås fast, at vi ikke har problemer med at skaffe tilstrækkelig vand, vi har masser af godt vand. Vi skal dog have behandlet vandet på Vandværket, og for at levere vand af god kvalitet, tilstræber vi at behandle vandet med et jævnt flow. Derfor gik vi ud og anmodede de forbrugere, der ville vande haverne, om at dem med lige numre skulle vande på lige datoer og lige så med de ulige numre.

Den tørre sommer, nedbrud på værket og andre oplevelser I forbindelse med branden på kroen, skete der et strømudfald, der betød, at vi ikke kunne pumpe vand ud, og at der i en periode ikke var tryk på vandledningen. I forbindelse med trykopbygningen blev der løsrevet sorte partikler til gene for forbrugerne. Det er vi naturligvis kede af, specielt fordi Vandværket ikke har muligheder for, at fjerne dem. Partiklerne, de ligger i installationerne helt ud i alle husene, og Vandværket har ikke mulighed for at spule rørene rene hos de enkelte forbrugerer. Vi kan kun opfordre til, at skifte filtre i vaskemaskiner m.m. og lade vandet løbe. De sorte partikler er mangan og jern,

Denne anmodning blev efterfulgt og taget godt imod, vi har kun mødt forståelse for det. At omverdenen undrede sig, er som det er, men det kan oplyses at det står på hjemmesiden, at vi kan indføre restriktioner af den slags.

Bestyrelsen Der var ingen ændringer af bestyrelsen efter sidste generalforsamling. Bestyrelsen blev konstitueret med Bent Jensen som vandværkspasser (har også telefonvagten), Per Rasmussen som kasserer og Steffen G. Lauridsen som formand. Menige medlemmer er Heidi Hinge og Karsten Dreier samt suppleanterne Else Jensen og Bente Sivertsen. Drift af ledningsnettet. Der har ikke været større ledningsbrud i årets løb. Da vi løbende holder øje med vandspild via Vandværkets IT-anlæg, har vi dog fundet en stophane, der ikke var i brug, men var utæt. Efter fundet og udbedringe af stophanen, har der ikke været nævneværdigt vandspild. Det bekræfter, at at vi har et godt og tæt ledningsnet, og det er de store brud, der giver vandspild. De elektroniske vandmålere - Års aflæsning. Det kan oplyses, at der kom data ind fra alle vandmålerne, og der var ingen der skulle følges op på. Ved års aflæsning gennemgår vi stører afvigelser, og herved kan vi fange, hvis der er vandspild hos den enkelte forbrugere. Det er en service, vi gerne udfører, og vi bliver taget vældig godt imod når vi opsøger de aktuelle forbrugere. Drift af værket. Der er udpumpet 63.342 m³ vand, og vi har haft et spild på ca. 791 m³

20

Den 1. november omkring midnat havde vi et nedbrud på værket, hvor der var kommet luft i pumperne, så de ikke kunne pumpe vandt ud. Det var ikke muligt at udbedre nedbruddet straks, og derfor gik det meste af søndagen, før vi fik vand ud til forbrugerne igen. Der blev straks lagt en besked på Facebook. Vi er opmærksomme på kommunikationen i forbindelse med nedbrud, og det er vigtig at de


samling følsomme forbrugere som plejehjemmet m.fl får særskilt besked. I den forbindelse var der en del hurlumhej på Facebook, men da vores politik er, at vi udelukkende bruger de sociale medier til information, gik vi ikke i dialog med forbrugerne. Det er helt i tråd med det, vi i bestyrelsen har besluttet at gøre i forhold til vores beredskabsplan. Når der opstår noget akut, lægger vi det på hjemmesiden og Facebook, og når det er noget vi kan forudsige, bruger vi vores SMS-service. Vi er klar over fordele og ulemper ved begge medier og arbejder kontinuerligt i bestyrelsen på at forbedre vores kommunikation. Vandanalyser Der har ikke været overskridelser for de enkelte parametre på de analyserede vandprøver. Analyseresultaterne er offentliggjort på Vandværkets hjemmeside og i Aktuelt. Hjemmesiden For nogle år siden fik vi ny hjemmeside. Vi mangler dokumenter fra beredskabsplanen, men de kommer på, når vi bliver færdige med at revidere planen. Vi får løbende opdateret hjemmesiden, hvilket vi har søgt ekstern bistand til ved Martin Rud. Vandværkets administration Vandværket har som bekendt siden 2011 haft en aftale med Brædstrup forsyning om udførsel af brugeradministrationen og nu også års aflæsning af de elektroniske vandmålere m.m. Bestyrelsen er meget tilfredse med samarbejdet og forventer ingen ændringer omkring det i den nærmeste fremtid.

VANDVÆRKET www.glryevandvaerk.dk Andre aktiviteter Vi lever op til vores mål om altid, at have et indlæg i Gl. Rye Aktuelt. Her prøver vi at komme med opklarende og uddybende oplysninger, om de hændelser der sker på værket i løbet af året. Vi har tidligere oplyst at Vandværket skal indgå i et samarbejd med de andre Vandværker i Skanderborg kommune. Det arbejde er ved at være færdiggjort med vedtægter m.m., og der er planlagt en stiftende generalforsamling den 23. april. Hvad det kommer til at betyde for Gl. Rye vandværk, vil blive fremlagt på næste års generalforsamling. Det er dog planlagt, at der skal være en solidarisk betaling for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg kommune, og dermed vil der blive lagt en afgift på afregningen af vandet. Afregningen vil sandsynligvis komme til at ligge på 1 kr/ m³. Afslutning Der skal afslutningsvis siges en stor tak til bestyrelsen og de to suppleanter for det store engagement og konstruktive arbejde i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Der skal rettes en særlig stor tak til vores vandværkspasser Bent, der styrer driften af Vandværket på en professionel måde. Og til vores kasser Per der følger op på vigtige ting i forhold til økonomien, det kan bl.a. nævnes, at vi har skiftet bankforbindelse. Der skal også rettes en tak til Martin Rud for samarbejdet omkring hjemmesiden.

Vandværkspasser: Bent Jensen Horsensvej 40 Tlf. 40 45 36 88 Formand: Steffen Gram Lauridsen Rimmersvej 70 Kasserer: Per Rasmussen Rimmersvej 27 Bestyrelsesmedlem: Heidi Hinge Rimmersvej 14 Bestyrelsesmedlem: Karsten Dreier Nyvej 12C Suppleanter: Bente Zinck Sivertsen Fyrreskrænten 5 Else Jensen Fyrreskrænten 7 Kontakt vedr. afregninger mv.:

Bodil Kjær Brædstrup Fjernvarme Tlf. 75 75 33 00

Sidste nyt!

. og har det godt Flagalleen lever lse. re sty be ny en Der er valgt tuelt. ste nummer af Ak Mere herom i næ

21


Gl. Rye sogn og kirke SOMMERGUDSTJENESTER I DET FRI

I ruinen af Øm Kloster holdes to fine sommergudstjenester: Tirsdag den 4. juni kl. 20 v/ sognepræst Dorthe Gudmund Larsen, Ry Søndag den 18. august kl. 9.30 (Klosterfestival) v/ sognepræst Iben Johanne Thomsen, Gl. Rye

Friluftsgudstjeneste på Himmelbjerget Søndag den 25. august kl. 11 indbydes til gudstjeneste på plænen ved Himmelbjerget fælles for alle sogne i Ry-området. Bluesbandet ”Shades of Blue” medvirker til den skønne stemning ved gudstjenesten. Kom og vær med til en dejlig sommersøndag på bjerget! Pinsegudstjeneste 9. juni kl. 11 med Gl. Rye gospelkor og Børnekoret

Gudstjenester Søndag d. 19. maj

4. s. e. påske

9.30

Søndag d. 26. maj

5. s. e. påske

11.00 Pia Husted Blok

Torsdag d. 30. maj

Kristi himmelfarts dag 9.00 Konfirmation

11.00 Konfirmation

Søndag d. 2. juni

6. s. e. påske

Ingen

Tirsdag d. 4. juni

20.00 Friluftsgudstjeneste Øm Kloster

Søndag d. 9. juni

Pinse

11.00

Mandag d. 10. juni

Anden pinsedag

Ingen

Tirsdag d. 11. juni

14.00

Søndag d. 16. juni

Trinitatis søndag

9.30

Søndag d. 23. juni

1. s. e. trin.

11.00 Kjeld Slot Nielsen

Søndag d. 30. juni

2. s. e. trin.

11.00

Søndag d. 7. juli

3. s. e. trin.

9.30

Søndag d. 14. juli

4. s. e. trin.

Ingen

Søndag d. 21. juli

5. s. e. trin.

9.30 Jesper Hanneslund

Søndag d. 28. juli

6. s. e. trin.

Ingen

Søndag d. 4. august

7. s. e. trin.

11.00 Pia Husted Blok

Dalbogaard Gudstjeneste i kirken

Tirsdag d. 6. august

14.00 Dalbogaard

Søndag d. 11. august

8. s. e. trin.

11.00

Søndag d. 18. august

9. s. e. trin.

9.30 Øm Kloster

Søndag d. 25. august

10. s. e. trin.

11.00 Himmelbjerget

Søndag d. 1. september

11. s. e. trin.

Ingen

Tirsdag d. 3. september

22

14.00 Dalbogaard


Skt. Sørens Kor begynder igen onsdag d. 21. august 2019 Så har du lyst til at synge i kor, så kom og vær med! Koret er for alle fra 2. klasse og opefter, nye og gamle medlemmer er meget velkomne. Vi øver i musiklokalet på Gl.Rye skole, onsdage kl.14.30-15.30. Er der spørgsmål til deltagelse i koret, er I velkomne til at ringe til Michelle Elmhøj tlf. 60789391

Sct. Sørens Kirke Sognepræst:

Iben Johanne Thomsen Præstegårdsvej 1 Tlf. 8689 8037

ijt@km.dk

Organist:

Murray Stewart Solvejen 4 B, 8250 Egå 22 90 92 20 organist@glryekirke.dk

Kirkesangere:

Kirstin Sander Jacobsen Ryesgade , 8680 Ry Tlf. 2217 9021

glrye@yahoo.com

Michelle Elmhøj Pedersen Fyrreskrænten 1 Tlf. 6078 9391

elmhoej@me.com

Graver: Jesper Mejlbro Christensen Kirkegårdskontoret, tlf. 8689 8712 graver@glryekirke.dk

Sommermøde med kirke, kaffe og sang Tirsdag den 11. juni kl. 14 er der gudstjeneste i Skt. Sørens kirke sammen med Dalbogaard. Efter gudstjenesten drikker vi kaffe på Dalbogaard og synger af hjertens lyst af højskolesangbogen. Organist Murray Stewart akkompagnerer og vores dygtige kirkesanger Michelle Elmhøj leder sangen. Sognepræst Iben Johanne Thomsen fortæller lidt indimellem. Alle er hjerteligt velkomne til at deltage!

O.B.S. Sæt kryds i kalenderen.

Sogneudflugt søndag d.15. Sept. til Jelling Kirke og Museum. Læs mere herom i Aktuelt augustnummeret.

Menighedsrådet: Formand:

Henrik Braderup Olsen Gerstedvej 5 , Gl. Rye Tlf. 8788 0286

h.b.olsen@gefiberpost.dk

Næstformand & kontaktperson:

Henrik Wang Kjær Lille Vangs Vej 11, Gl. Rye 30 55 24 86 wangkjaer@hotmail.com

Kirkeværge:

Jesper Frost Bylling Skolebakken, Emborg 40 21 43 58 jbylling@gmail.com

Sekretær:

Lise Rask Holm Fick Gl. Ryevej, Sdr. Vissing 22 55 64 45

Lise.rask@gmail.com

Kasserer:

Tove Høgh Olsen Gerstedvej 5 , Gl. Rye 30 55 24 86 tove.hogh.olsen@itelligence.dk

Hanne Østergaard Ryesgade 9B, 8680 Ry 20 68 44 74 hanne0208@gmail.com

Kordegn: Mette Lai

Kildebakken 1, 8680 Ry Tlf. 8689 1350

metla@km.dk

www.glryekirke.dk

23


Hvid sorg Guds rige kommer af sig selv. Det er som med en mand, der har tilstået jorden. Han sover og står op, nat og dag og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde og sådan er det med Guds rige. Det kommer med selvfølgelighed og uden at vi kan eller skal gøre noget. Kan noget godt komme ”af sig selv”? Modsiger det ikke alt, hvad vi ellers tænker om det, der gør os godt? At det er noget, vi skal gøre os umage med og stræbe efter det, inden det indfinder sig. Og her bare: Det kommer helt af sig selv. Uden om al stræbsomhed, planlægning og kontrol. Som om evangeliet vil sige til os: Se dig omkring. Er der noget af det, som du har allermest kært og som betyder allermest for dig, som er kommet til dig, fordi du stræbte efter det? Er der noget af det, som du virkelig ikke kan undvære, der er et resultat af dine egne bestræbelser og beslutninger? Eller fik du det hele? Tænk på sidste gang, du oplevede en fylde i dit liv, en dyb glæde som en understrøm under det hele, var det noget, du havde bestemt dig for – eller opdagede du, at du allerede stod midt i det – og at det helt af sig selv fyldte dig med glæde og taknemmelighed? Evangeliet om Guds rige har altid været et direkte og nådesløst angreb på den ide, at menneske er man først i det øjeblik, hvor man har realiseret sine potentialer og sin dybeste overbevisning. Hvor man med et ærligt hjerte kan sige, at nu står man helt og holdent inde for sig selv.

24

Refleksion over Markusevangeliet kap. 4, 26 f. ved sognepræst Iben Johanne Thomsen

Det, hævder evangeliet, er usandheden om os – eller synden, hvis man skal sige det med et teologisk sprog. Synd som mangel på taknemmelighed over alt det, jeg har fået og som jeg ikke selv er ophavsmand til. Jeg hørte for nylig et udtryk som i en vis forstand rummer denne tilstand: Hvid sorg. Den sorte sorg kender vi. Det er den, vi mærker, når vi mister et menneske, vi holdt af. Den sorg, der kan gøre et menneske helt sort indeni af fortvivlelse. Men den hvide sorg er anderledes. Den hvide sorg er den, der rammer et menneske, der har stræbt efter at nå sine mål. Som har gjort sig umage, lagt planer og set dem indfriet. Men som opdager, at livsfylden ikke lå der. At det er fint nok og også tilfredsstillende nok at nå et mål, men egentlig glæde, indfrielsen af alle længsler lå ikke for enden af målene. Det blev underligt uforløst. OK, men heller ikke mere. Ikke dyb glæde. Snarere rastløshed: hvid sorg. Jeg kan ikke lade være med at tænke på Peter Bastian, dette musiske og spirituelle menneske, som kendte den hvide sorg til bunds. Han levede det meste af sit liv i en rastløs jagt på at blive et helt menneske, drømte om det gode liv og længtes efter at blive, hvad han selv kalder den bedste udgave af sig selv. Han fortæller om det i bogen Altid allerede elsket som blev til som samtaler med hans ven Tor Nørretranders på hans dødsleje. Her fortæller han, hvordan han mod slutningen af sit liv blev grebet af en vild

og uregerlig længsel efter at møde en kærlighed, som kunne genspejle ham, som den han var. Ikke som den han ønskede at være. En kærlighed, der kendte ham til bunds og dog blev ved med at være kærlighed. Og hvordan han blev udsat for, hvad han kalder: indbrud fra denne kærlighed. På et tidspunkt var han blevet bedt om at holde en prædiken i Skørping kirke, og han sloges med prædiketeksten, som han fandt formørket og underlig. Peter Bastian klagede sin nød til biskoppen i Roskilde, der svarede: Men Peter, det er jo dér Jesus siger: Jeg er livets brød. Og Peter Bastian siger så om dette: Jeg tænkte hold kæft jeg er en grønskolling. Jeg ville jo aldrig, hvis jeg stod med et partitur af Mozart, overveje, om jeg var enig med Mozart. Jeg ville aldrig tænke om Shakespeare: Stod han virkelig med et kranium i hånden. Det er fuldstændig irrelevant. Det det gælder om, er at lade teksten tale til sig. At lade teksten tale til sig. At tage den på ordet, når den siger, at de dybeste ting i vores liv kommer af sig selv. Og hvis det ikke intellektuelt kan give mening, så kan vi øve os i det et andet sted. Den kærlighed, velsignelse og tilgivelse, vi ikke kan fatte og forstå, og som vi har svært ved at tage imod – den modtager vi i nadveren. I denne simple handling får vi det hele. Vi skal ikke kontrollere det og skabe det, for vi modtager kærligheden og tilgivelsen i et lille stykke usyret brød og lidt vin … en dråbe, der dog forandrer alt. Anerkendes, som dem vi er og ses som hele og værdige mennesker omfavnet af stor kærlighed.


1. oktober lukkes Skt. Sørens Kirke

Menighedsmøde 12/6 kl. 19.30 Kom og hør om renovering af kirken

Skt. Sørens Kirke skal renoveres fra 1/10 2019 Skt. Sørens Kirke står over for en større indvendig

ERIKarkitekter er det firma, menighedsrådet har valgt

istandsættelse. Gl. Rye menighedsråd har i nogle

til at stå for renoveringsprojektet. ERIK har stor erfaring

år arbejdet med et projekt om indvendig istand-

med kirkeistandsættelser i Danmark og menighedsrådet

sættelse af Skt. Sørens Kirke og har tidligere ind-

har allerede nydt godt af den kyndighed og erfaring,

budt til møder i sognet, hvor projektet er blevet

som firmaets arkitekter og konstruktører har. Det er teg-

drøftet. Nu er vi nået så vidt, at detailprojektet er

nestueleder Morten Bluhm og arkitekt Zoran Juresa, vi

sendt til provsti og stift til endelig godkendelse

har arbejdet sammen med. Og så er vi så heldige, at byg-

og vi forventer, at kirken lukkes 1. oktober for at

ningskonstruktør Torben Oxbøll, som bor i Gl. Rye er en

blive renoveret.

af de bærende kræfter i renoveringsprojektet.

Kirken skal kalkes, alt træværk skal renoveres, bænke og orgel skal males og en lang revne fra øst til vest i gulvet skal udbedres. Det har vist sig, at gulvet i kirken ikke er lagt færdigt, men at der under podiet foran alteret er den bare jord. Det skal vi også have gjort noget ved! De eksisterende sten anvendes til udbedring af revnen i skibet og nyt teglgulv lægges i den østre ende af kirken. Vi glæder os til, at kirkerummet kommer til at fremstå lyst og smukt. Der arbejdes også med mere lys i kirken og

Menighedsrådet indbyder til møde for alle interesserede

ONSDAG den 12. JUNI kl. 19.30 Vi begynder med aftensang i kirken og efterfølgende bydes på kaffe, orientering om og drøftelse af renoveringen i Skt. Sørens Hus.

den mest iøjnefaldende forandring kommer til at bestå i et nyt knæfald samt ny sokkel på døbefonten.

Vi glæder os til at fortælle om projektet og høre, hvad folk i sognet tænker om det. Ved mødet fortæller menighedsrådet også lidt om økonomi og sognet i øvrigt. Alle er hjerteligt velkomne! 25


Find os på www.glryekirke.dk og på FaceBook Gl. Rye Kirke har fået ny hjemmeside. Se den flotte side på www.glryekirke.dk Det er Martin Rud, der har udviklet hjemmesiden og kirkesanger Michelle Elmhøj er ansat til at stå for opdatering fremover. Tak til de borgere i Gl. Rye, der har stillet billedmateriale til rådighed for hjemmesiden. På hjemmesiden finder du info om gudstjenester, arrangementer, livets begivenheder, børn og unge i kirken og en hel masse mere. Det er også her, du kan finde kontaktinformationer på kirkens ansatte og menighedsrådet. Vi er også kommet på FaceBook. Siden hedder Gl. Rye Kirke – find os og ”Synes godt om”, så kan du følge med i alt det spændende, der sker i og omkring kirken. Med venlig hilsen Gl. Rye menighedsråd

Sognepræst Iben Johanne Thomsen holder orlov fra 1/10 – 31/12 2019 Iben Johanne Thomsen har tidligere udgivet et undervisningsmateriale for konfirmander og er nu sammen med en kollega bevilget orlov i 3 måneder med henblik på at udvikle et materiale til voksenundervisning. I orlovsperioden ansætter Aarhus Stift en vikar til at varetage præstearbejdet i Gl. Rye sogn. Hold øje med hjemmesiden, hvor vi offentliggør det, så snart vi ved, hvem vikaren bliver.

Bustur til CLAY Keramik Museum Danmark Onsdag den 4. september kl. 16:00 Busafgang fra Skt. Sørens Hus

CLAY - Keramik Museum

HIMMELBJERGEGNENS DEBATFORENING

Udflugt til CLAY i Middelfart, hvor Christina Rauh Oxbøl byder os velkommen og giver en kort introduktion til museet. Der vil være god tid til at nyde både de faste udstillinger og Pottemageri og Ceramic Momentum. Se mere på: www.claymuseum.dk I museets cafe vil der blive serveret et par stykker smørrebrød med øl eller vand. Afgang fra CLAY kl. 20:00. Pris inkl. bus, entre, mad og drikke: 150,- kr. Tilmelding på: kontakt@udsyn.dk 26

Torsdag den 26. september kl. 19:30 Foredrag ved Preben Mejer: Kunstig intelligens og kvante-computer Torsdag den 21. november kl. 19:30 Foredrag ved Lene Tanggaard: VANEBRUD

Alle foredragene foregår i Sct. Sørens Hus Præstegårdsvej 3


Gammel Rye Kajakklub får støtte til ny kajak Gammel Rye Kajakklub har fået godt 10.000 kr. i støtte fra DIF og DGI’s foreningspulje til indkøb af en ny havkajak. Havkajakken blev indviet ved sæsonstarten i klubben den 4. maj 2019. Af Carsten Møller

Behovet for en ny havkajak er opstået, da Gammel Rye Kajakklub har fået flere nye medlemmer. Nye medlemmer er selvfølgelig en positiv ting, men det betyder også et større slid på klubbens kajakker, især ved instruktions- og sikkerhedskurser. Klubben havde derfor søgt om tilskud til indkøb af en ny robust havkajak. Gammel Rye Kajakklub har modtaget bevillingen fra DIF og DGI’s foreningspulje, der årligt uddeler ca. 44 mio. kr. til projekter i landets idrætsforeninger. DIF og DGI’s foreningspulje støtter lokale projekter i idrætsforeninger, for eksempel i forbindelse med medlemsrekruttering, udvikling

af nye aktiviteter eller løft af trænerkompetencer. Puljens midler kommer fra de såkaldte ”Spillehalsmidler”, der er afsat til lokalforeningspuljer til støtte for det frivillige foreningsliv i Danmark. Gammel Rye Kajakklub har 169 medlemmer. Klubben blev stiftet i 1998 efter initiativ af lokale kajakroere, og i 2004 kunne klubben indvie bådehuset på Odderholm lidt syd for selve Gammel Rye. Klubben har et bredt udvalg af både turkajakker og havkajakker, pagajer, veste og andet udstyr. Klubbens medlemmer består af en bred skare af unge og gamle, motionister og lidt mere seriøse, der alle har det til fælles, at de nyder den skønne natur i lokalområdet. Klubbens aktiviteter kan følges på klubbens hjemmeside www.grkk.dk

Billede fra klubbens instruktionskursus for begyndere på Gudenåen.

Klargøring af den nye kajak den 4. maj

27


Borgmesteren fra Gl. Rye!

”Gl. Rye er en landsby i sund og naturlig udvikling. Mine rødder er her, og vi flytter ikke. Og jeg håber fortsat at have lidt tid til at være med til fodboldtræningen her i Gl. Rye”. Af Ebbe Kristensen

Der er tre af Frands Fischers budskaber fra en snak med Aktuelt, som fandt sted et par dage før Frands overtog borgmesterkæden i Skanderborg Kommune. Ud over et stort til lykke til Frands ville Aktuelt også gerne høre lidt om borgmesterens syn på Gl. Rye – også det fremtidsrettede. Frands politiske karriere er gået hurtigt, siden han kom i byrådet i Skanderborg i 2010. Aktuelt har tilbage i 2013 (Akuelt nr. 49 – kan ses på glrye.dk/aktuelt) bragt et stort portræt af Frands, der i dag er 42 år og bor sammen med hustru Anna-Mette og de tre børn Simone, Søren og Storm på hhv. 14, 12 og 4 år i Glarbo lige over for Himmelbjergets Natur– og Idrætsefterskole, hvor AnnaMette arbejder. ”Og her har vi tænkt at blive boende, i hvert så længe der er hjemmeboende børn, og det er der jo heldigvis i mange år endnu, ligesom mine forældre bor her i Gl. Rye”, siger han.

28

”Når jeg ser tilbage på Gl. Rye over de seneste 15-20 år ser jeg en landsby, der er harmonisk og i en sund, naturlig udvikling i tråd med de visioner for byen, som bl.a. Borgerforeningen har været bannerfører for. Det er lykkedes for at fastholde en ganske stor og velfungerende skole, Bison fungere fint og Brugen er i stabil udvikling, ligesom forenings- og idrætslivet trives”, siger Frands.

”Vokseværk kan gøre ondt” Men på et tidspunkt (lige før krisen, dvs. i årene 2005-07) var tilflytningen så stor, at det på en måde kneb med at få de mange nye, typisk børnefamilier til på en naturlig måde at blive en del af ikke mindst den store frivillige indsats, der altid har båret byen”, tilføjer Frands. ”Det var – og er – pres på byen også for nye boligområder og institutionspladser, en udvikling, som i øvrigt er meget parallel med situationen i hele kommunen i dag” siger Frands og uddyber: ”Vi er 62.000 mennesker i Skanderborg Kom-

munen, og i år 2030 forventer vi at være ca. 70.000. Det kommer til at stille enorme krav til udbygning af børne- og ældre institutioner og tilbud. Det har kommunen allerede nu svært ved at få til at hænge sammen økonomisk”.

Fortsat udvikling – og fodbold! Med hensyn til Gl. Rye regner Frands Fischer også en fortsat udbygning, selvom det kniber med nye byggegrunde. Men i den kommende kommuneplan forventer han, at der kan blive åbnet op for nye udstykninger. Fodbold har altid fyldt meget for Frands, og han håber md at kunne fortsætte som fodboldtræner her i Gl. Rye sammen med vennerne i GRIF. ”Men det bliver nok ikke tid til så meget som jeg kunne ønske. Alt er jo et spørgsmål om prioritering. Og ikke mindst i politik…” siger Frands Fischer afslutningsvist.


Himmelbjerggården Fremad under historiens vinger Himmelbjerggården som inspirationscenter for bæredygtig udvikling har på to år allerede slået grundigt rod på Himmelbjerget. Centret rummer kontorfællesskaber, behandlerfællesskab, levefællesskab og har en fuld kalender med bl.a. kurser og kulturarrangementer for alle interesserede – ikke mindst borgerne i Gl. Rye. Visionær leder på Himmelbjerggården, Aslaug Færch Johnsen, er en engageret og positiv kvinde. Visionen om et inspirationscenter med rødder i FN’s verdensmål, startede allerede mens hun boede i Italien og har i den grad taget form på Himmelbjerget, hvor hun nu bor med sin seksårige datter Lea.

fordringerne, vi står overfor, er mange, både miljømæssigt og socialt,” siger Aslaug.

Aslaug Færch Johnsen

”Danmark er på mange måder et privilegeret foregangsland. Det pålægger os et ansvar for at medvirke til at løse globale problematikker, og denne forandring starter i os selv. Himmelbjerget er historisk set et symbol på visionære tanker og folkelige bevægelser der har skabt forandring - en historie vi vil føre videre,” fastslår hun.

En enorm opgave venter Aslaug er netop hjemvendt efter en konference om klimaforandringer (CCC19. org) på Findhorn, som er et skotsk sidestykke og inspirationskilde for Himmelbjerggården. Her var globale ledere, forskere og organisationer fra 40 nationer samlet, og det har kun gjort Aslaugs motivation større.

Udover erhvervsmiljøet tilbyder stedet naturskønne faciliteter til kurser, netværksarrangementer, konferencer samt retrætefaciliteter med overnatning. Der tilbydes løbende kulturevents, klima-

”Vi deler alle den samme planet, den samme biosfære, og vi er lige nu på frontal kollisionskurs med vores naturog eksistensgrundlag som beskrevet i FN´s omfattende rapporter om klima og biodiversitet. Verdensmålene kræver handling, globalt samarbejde og politisk engagement. Vi er nødt til at gøre alt, hvad vi kan nu – og i øvrigt indtænke bæredygtighed i alle aspekter fremover,” pointerer hun.

”Vi er allerede mange virksomheder og et innovativt erhvervsmiljø i de smukke bygninger. Alle stempler ind på et fælles værdigrundlag med fokus på bæredygtighed, og synergien blandt os er spændende. Visit Skanderborg, et arkitektfirma, virksomheder der arbejder med ledelse og stressreduktion, kommunikationsfolk, et økologisk cateringfirma m.fl. arbejder under samme tag,” fortæller Aslaug – og tilføjer: ”Vi arbejder på at skabe en kultur, hvor vi inspirerer og videndeler på tværs af brancher og hvor samskabelse og de menneskelige relationer er i fokus.” Global forandring begynder lokalt Da Himmelbjerget i 1800-tallet spillede en afgørende rolle for den folkelige dannelse, og Blicher med sine folkemøder banede vejen for det danske demokrati, højskolebevægelsen og andelstanken, handlede det om national forandring. ”Vores tid kalder også på forandring. Denne gang er opgaven global, og ud-

venlig familieferie og erhvervsarrangementer. Egne uddannelsesforløb og et refugium med udsigt til Tårnet er under udvikling, og der er festivaller i kalenderen allerede nu til sommer. ”Efter den lange historie som lukket institution er man nu velkommen indenfor. Jeg ser Gl. Ryes borgere blive en naturlig del af inspirationscenteret, og jeg håber, at mange fra området kommer til at præge de aktiviteter, der foregår her nu og i fremtiden,” tilføjer Aslaug.

”Min personlige drivkraft er en stor kærlighed til livet, til mennesker og til vores skønne planet. Jeg er i en situation, som tillader mig at bruge mine kræfter og resourser på dette projekt. Opgaven er på mange måder ærefrygtindgydende, men det er meningsfyldt - sammen kan vi gøre en verden til forskel,” konkluderer Aslaug. Hold dig orienteret om aktiviteter og events på Himmelbjerggården via kommende artikler her i AKTUELT samt på hjemmesiden www.himmelbjerggaarden.com og www.facebook.com/Himmelbjerggaarden

Erhvervsportræt

29


Borgerforeningen

Nyt

fra formanden

Endnu et år er gået og vi har efter den overståede generalforsamling nu konstitueret os. Der er stadigvæk plads til endnu et bestyrelsesmedlem eller en suppleant – så tøv ikke med at tage fat I en af os fra bestyrelsen hvis det kunne være interessant. I det kommende års arbejde forventer jeg at der skal arbejdes videre på mulige løsninger for to meget vigtige og centrale institutioner i Gl. Rye. Nemlig Dalbogaards fremtid og krogrundens muligheder. Derudover vil vi fastholde den gode dialog vi har med kommunen omkring udviklingen af byen, herunder trafikale udfordringer. Vi vil ligeledes fokusere endnu mere på det tværgående samarbejde mellem byens foreninger og institutioner. Jeg vil gerne opfordre alle til at tage fat i bestyrelsen hvis der er noget vi bør sætte fokus på, det være sig både politisk, i form af arrangementer eller noget helt tredje. Vi ser frem til mange flere fælles stunder og vil gerne sige en stor tak til alle de frivillige kræfter der gang på gang tilbyder deres hjælp til vores arrangementer. På bestyrelsens vegne Charlotte Klejs Vagner, Formand

Ove Krogsøe blev udnævnt til æresmedlem for hans mange år i Borgerforeningens bestyrelse.

Generalforsamling Den 21/2 2019 blev der afholdt generalforsamling i Borgerforeningen Gl. Rye. Efter de formelle punkter på dagsorden med valg til bestyrelsen, fremlæggelse af beretning, fremlæggelse af regnskab og budget var der tid til de mere festlige punkter på dagsorden. Bestyrelsesmedlem Ove Krogsøe blev udnævnt til æresmedlem for hans mange år i bestyrelsen. Ove fortsætter heldigvis i bestyrelsen. Herefter blev der trukket lod om et gavekort til Lyng Dal Hotel & Restaurant på 1.000 kr. blandt dem som havde meldt sig ind i Borgerforeningen (for sæsonen 2019) inden generalforsamlingen. Formandens datter Mille trak den heldige vinder som blev Nyvej 15. Herefter gik vi over til det efterhånden traditionsrige bankospil, hvor der var kamp om de mange flotte præmier fra byens erhvervsdrivende.

Fastelavnssøndag bød igen i år på fest i hallen! Efter fællesdans blev der slået katten af tønden, og selvom tønderne var hårde, var humøret højt. Der blev banket igennem i alle årgange, og det lykkedes da også at nå ind til slikket i alle tønderne. Alle steder blev der kronet både kattekonge og kattedronning, og der var også præmier til de bedst udklædte. Tak til alle fremmødte for en festelig eftermiddag.

30 30


Charlotte Klejs Vagner Formand charlotte.vagner@glrye.dk

40 57 07 11 Louise Ladegård

louise.ladegaard@glrye.dk

40 45 66 93

Vibeke Jøhnk Lauridsen Sekretær vibeke.lauridsen@glrye.dk

30 56 31 10

Sankt Hans ved Møllen

Mona Dalgaard Jensen Kasserer

Søndag d. 23 juni skal vi traditionen tro have sendt heksen mod Bloksbjerg.

varer, kaffe og kage købes i boden.

50 72 07 59

Efterfølgende vil der være båltale ved Lene Høst-Madsen, Museumsdirektør på ­Museum Skanderborg kl. 19.30 og vi tænder bålet kl. 20.

Karin Engsig Barasinski

Tag gerne picnictæppe og havespil med, så hygger vi hele aftenen.

Susanne Tougaard Hansen

Hvis vejret arter sig og det ikke bliver for tørt, mødes vi ved Møllen fra kl. 18. Alle mand tager en ret med til et fællesbord og evt. kød med til sig selv. Der vil være tændt op i grillen fra kl. 18. Drikke-

mona.dalgaard.jensen@glrye.dk

Karin.barasinski@glrye.dk

27 12 02 10

Susanne.tougaard@glrye.dk

26 74 86 89 Mie Nymann

Tur til Højkol

Mie.nymann@glrye.dk

25 37 81 40 Stig Paaske Autzen Trafik stig.paaske.autzen@glrye.dk

28 59 13 00 Suppleanter: Traditionen tro skal vi ud og kigge på rhododendron i de flotte omgivelser ved Højkol. Vi er så heldige at få lov til at komme ind denne ene gang om året.

Datoen er ved at blive fastlagt, så hold godt øje med www.glrye.dk, Facebook eller opslag rundt i byen.

Ove Krogsøe

Ove.krogsøe@glrye.dk

86 89 83 01

31 31


Gl. Rye Mølle Vilhelm Kyhns maleri af Gl. Rye Mølle, som er bygget i 1872. Det var året før Kyhn blev fast sommergæst på egnen.

hjkhjklhjklhjkl

Ny udstilling på Gl. Rye Mølle:

”Fra Kyhn til Anna Klindt - markante kunstmalere på Himmelbjergegnen” I 2019 kan vi fejre runde fødselsdage for to af Himmelbjergegnens mest markante kunstmalere. Vilhelm Kyhn blev født for 200 år siden d. 30. marts 1819 i København, og d. 9. august er det 120 år siden, at Anna Klindt Sørensen blev født i Gl. Rye. Det er en god anledning for Museet på Gl. Rye Mølle til at vise en række værker af ikke bare de to, men også andre malere, som i en række år dannede en lille kunstnerkoloni i Ry og Gl. Rye. I udstillingen kan man se værker af Vilhelm Kyhn, Harald Foss, Godfred Christensen, Johs. Boesen, Herman Carl Siegumfeldt, Carl Møller, Pauline Thomsen, Peder Mønsted, Poul Steffensen, Ludvig Steensen og Anna Klindt Sørensen.

Maleri af Anne Klindt Sørensen uden titel og årstal. Måske er billedet inspireret af udsigten fra villa ”Petersborg i Ry, som ligger ved Gudenåen.

Kommende arrangementer: Tirsdag d. 28. maj kl. 19.30: Søster Marie fra Jesu små søstre i Emborg fortæller om ”Et stille liv i Guds nærvær” Jesu små søstre har siden 1957 boet i Emborg Vestermark på et lille husmandssted ved bredden af Mossø. Hvem er de? Hvad er klosterlivet? Søster Marie Gisèle vil fortælle om klosterbevægelses historie og klosterlivet anno 2019. Gratis adgang for medlemmer af Gl. Rye Møllelaug. Andre betaler 30 kr. Der kræves tilmelding både for medlemmer og ikke-

medlemmer af Gl. Rye Møllelaug. Tilmelding sker ved at sende en mail til Birthe Ø. Jensen på: boej@skanderborgmuseum.dk Din tilmelding gælder, når Birthe har svaret tilbage. Søndag d. 16. juni kl. 10-16: Dansk Mølledag og Møllemarked ved Gl. Rye Mølle Se møllen arbejde og mange andre aktiviteter: Hestevognskørsel, savværk og motorer kører, boder og arbejdende værksteder på plænen med håndværk

og husflid, snobrød for børn. Salg af mad fra grillen, hjemmebagt brød til kaffen m.m. Søndag d. 25. august kl. 10-16: Høstdag på Museet på Gl. Rye Mølle Oplev høst som i gamle dage og se møllen dreje rundt. Demonstration af gamle høstredskaber, motordrevet tærskeværk, maling af mel og bagning af brød. Aktiviteter for børn. Salg af hjemmebagt brød til kaffen.

Bliv medlem af Gl. Rye Møllelaug og støt Gl. Rye Mølle! Medlemmer har gratis adgang til Museet på Gl. Rye Mølle og Museum Skanderborgs andre afdelinger: Skanderborg Bunkerne og Øm Kloster Museum. Kontingent: Enkeltmedlem: 100 kr., Husstand: 125 kr. Firmasponsor: 750 kr. Kontingentet kan indbetales på netbank: Reg. nr. 1551. Kontonr. 0010275407. Man kan også benytte MobilePay: 32940. 32

Museet på Gl. Rye Mølle Møllestien 5, Gl. Rye, 8680 Ry - Tlf. 86 89 86 75 info@museumskanderborg.dk - www.museumskanderborg.dk Møllelaugets mailadresse: glryemollelaug@gmail.com Åbningstider: 4. maj - 29. september 2019: Tirsdag-fredag kl. 10-16. Lørdag-søndag kl. 13-16. Mandag lukket.


Gl. Rye MTB Klubben har vokseværk Efter en forrygende sæsonstart med 3 åbne prøvetræninger i ungdomsafdelingen, er det nu en kendsgerning, at mere end 60 børn fra Gl. Rye og et kæmpe opland, nu mødes hver torsdag ved ”Hulen” til 1,5 times cykelleg med fokus på cykelglæde, fællesskab og teknik. Konceptet byder på masser af engagerede forældre. Det betyder, at vi nu samles næsten 100 børn og voksne til ungdomstræning. Det er virkeligt fedt, men det er også virkelig mange. Vi har derfor lukket for tilmeldinger for sæsonen. En helt usædvanlig konsekvens, men også nødvendigt for, at vi kan blive ved med at lave træning, der er sjovt, lærerigt, sikkert og inkluderende for alle børn i alderen 4 til 16 år. Trænerteamet omkring ungdomstræning er nu udvidet til at bestå af ca. 10 instruktører, og året vil som van-

ligt byde på faste indslag, såsom ture til MTB spor i omegnen, leje af BMX bane, deltagelse til Søhøjlandets MTB Festival, afvikling af KidsLiga til Sommerfesten samt ad hoc tiltag planlagt efter vejret, overskuddet og ideerne. Bestyrelsen har så småt taget hul på en spændende dialog med både Gl. Rye IF og andre aktører omkring udviklingen af klubben og dens faciliteter. Lige nu skal vi lave træning en græsplæne samt et par små forhindringer i skolens skovområde.

Vi laver også noget for de voksne Der kan kun gisnes om, hvordan medlemstallet kommer til at se ud, når vi inden længe tager lidt mere fat på at lave tilbud for seniorer. Allerede nu arrangeres der jævnligt ture på klubbens Facebookside, så hold øje hvis du mangler nogle at cykle en tur i skoven med. Tempo og niveau er for alle. Klubben er altid åben for nye ideer, så sidder du med en ide og en vilje til at begynde at udvikle på et tilbud til byens voksne, så hører vi gerne fra dig.

33


Nyt fra gruppen til bevarelse af Dalbogaard Vi har siden starten i september 2018 arbejdet med, at finde ud hvilke muligheder der er for at bevare Dalbogaard, som et plejehjem. Vi har set på og drøftet tre muligheder. - Friplejehjem - Privat plejehjem - Fortsætte som kommunal plejehjem. Friplejehjem. Her har vi haft en forespørgsel ved OK-fonden og Danske Diakonhjem om de er interesseret i, at være med til at etablere et friplejehjem i Gl. Rye, enten på Dalbogaard, hvis det er muligt, eller et andet sted i Gl. Rye.

for vanskelig opgave, at få stablet på benene. Kommunal plejehjem. Som er den løsning, vi ser, som den mest sandsynlige og realistiske, selvom det ikke er en løsning, som alle i det kommunale system ser, som en realistisk løsning. Vi er dog i den situation, at der ligger en byrådsbeslutning om, at Dalbogaard nedlægges, når det nye plejecenter ”Fællesskabets Hus” i Ry er færdigt til ca. 1. december 2019. Visitationen til Dalbogaard er stoppet her i april måned. Fremover visiteres til Fællesskabets Hus i Ry,

vi her i Gl. Rye, det vil være forkert at nedlægge Dalbogård med sine 16 pladser. Ved en bevarelse af Dalbogaard undgår man, at der måske allerede skal bygges til Fælleskabets Hus i Ry indenfor ganske få år eller, at der skal visiteres Fra Gl. Rye eller Ry til pladser andre steder i Skanderborg kommune (f.eks Skanderborg by). Vi synes derfor, det vil være helt forkert at nedlægge Dalbogaard i sådan en situation. Vores lokale plejehjem ser måske ikke ud af så meget udefra. Men det er velfungerende, velvedligeholdt og en god arbejdsplads med gode lejligheder. Gl. Rye beholder samtidig arbejds-

OK fonden tilkendegiver at de ikke p.t. er interesseret, og hvis det kommer på tale skal det formodentlig være i størrelsesordenen på 72 pladser eller mere. Danske Diakonhjem har ikke helt afvist, men de er lidt afventende omkring en løsning, da man er i tvivl om det kan lade sig gøre, da det også kræver at kommunen vil bakke op om, at der laves friplejehjem i Skanderborg kommune. Privat plejehjem. Kræver at byen eller flere personer går sammen om at købe plejehjemmet og lave en selvejende institution. Det kræver ret store beløb, som skal indsamles og støtte fra eventuelle fonde til, at realisere den plan. Det har vi nok set, som en

Rye Kraftvarmeværk A.M.B.A. Hjarsbækvej 7, Gl. Rye 8680 Ry

34

hvis der er plads. Det tyder det ikke på, da der allerede inden åbningen af det nye plejecenter i Ry viser, at det er for lille til at rumme dem der skal visiteres i området Gl. Rye, Ry og omegn.

pladser i byen, hvor vi stadig har daginstitution, skole og egen butik. Så vi håber fortsat, at der vil komme en løsning, hvor Dalbogaard bevares, som et lokalt plejehjem.

Det ser ud til, at nogle af politikerne i byrådet er blevet opmærksomme på det og derfor synes ligesom

På gruppens vegne Finn Pedersen

Tlf. 7575 3300 Fax: 8689 8944 E-mail: mail@ryekv.dk


Dagplejen

v t i legestuen. Der ble vi holdt påskefrokos . rse Traditionen tro har ka d me små påskekyllinger også tid til at lave g havde en dejlig da børn og 6 voksne 21 . på ge pe yg up eh gr sk r på En sto ing med de den særlige stemn og alle synes at ny e Dagplejerne i Gl.Ry

35


Børnegården Bison

KARTOFLERNE bliver sat i Bison Først i april havde vi i børnehaven besøg af Irene fra Nylund Planteskole. Af Else - Bison

Irene kom for at fortælle børnene om kartofler, da det var tid til, at de skulle sættes til forspiring. Først havde vi en snak om hvad vi bruger kartoflen til og hvor den kommer fra. Der var mange gode bud på hvad kartoflen bruges til, vi kendte alle til både pomfritter og chips. Lidt mere eksotisk blev det da nogle voksne også kendte til kartoffelmel og kartoffelmos. Hvor kommer kartoflen så fra? Og det ved alle da! Fra Brugsen - selvfølgelig. Derefter gik vi i gang med at sætte kartofler til forspiring. Irene havde tre forskellige kartoffelsorter med, og alle børn fik sat tre kartofler til spiring – en af hver sort. De blev sat i vindueskarmene, så vi kunne holde øje med, om der kom spirer. 36

Det gjorde der - og efter 14 dage kom de med børnene hjem, så de kunne blive sat i haverne eller i store urtepotter, som kunne afhentes på Nylund Planteskole. I løbet af de 14 dage lavede vi også spiringseksperimenter. Vi satte blandt andet kartofler i to store urtepotter, den ene blev placeret udenfor og den anden fik plads på vores køkkenbord. Samtidig satte vi seks kartofler til spiring - tre i køleskabet og tre i et mørkt skab. Efterfølgende var der en undren og mange gode spørgsmål. Hvorfor var der forskel på væksten i de to urtepotter, og hvordan kunne det være, at spirerne var så lange på kartoflerne i det mørke skab og der slet ingen var på dem fra køleskabet? Så nu ved børnene, at kartoflen har spiret, været sat i jorden i vores haver eller på marker - inden der kan hentes en pose kartofler i Brugsen.

36


Idrætsstuderende fra Odense besøger Bison. Mandag og tirsdag i uge 15 havde Bison og Bisonbanden på skolen - besøg af en gruppe idrætsstuderende fra Syddansk Universitet. Af Kirsten D, Bison

De unge mennesker læser til dagligt “idræt og sundhed” og havde i forbindelse med besøget i Gl. Rye haft fokus på “bevægelse og læring” med baggrund i forskellige læringsteorier. Så der var lagt op til mange forskellige motoriklege og aktiviteter på de to dage, og der var aktiviteter både indendørs og ude på legepladsen. Der var bl.a. mulighed for at deltage i forskellige kamplege, hvor der var fokus på fairplay, og det at kunne aflæse modstanderen (er det sjovt/for meget/ skal jeg stoppe osv.) En gruppe havde et tema om tal, en anden gruppe havde fokus på motorisk udfoldelse gennem dyrelege osv. De studerendes glæde og entusiasme ved bevægelse smittede lynhurtigt af på børnene, der virkelig var koncentrerede og engagerede i de forskellige aktiviteter. Børnene deltog i legene med glæde og store smil – og de havde alle et par gode og sjove dage med nye og anderledes aktiviteter. Børnene blev efterfølgende spurgt: ”Hvordan var det, at være med til motoriklegene”: Alle svarede med store smil: “Det var godt”, “det var sjovt og godt”, “det var rigtig sjovt”, “det var MEGA sjovt”. Så jeg kan sagtens sige, at de studerendes besøg, var en stor succes.

37


Gl. Rye Skole Fællesskab på 5. årgang – for alle skolerne i Ry-området serne fra BjedFredag den 3. maj var alle 5. klas kolen og Gl. dsøs Knu , strup Skole, Mølleskolen i Gl. Rye. Der e nern tsba spor på let Rye Skole sam almindelige de af skulle spilles cricket på tværs ger. klassesammensætnin skulle møde hinFormålet med dagen var, at eleverne , som ikke var ekst kont en i en samm jde anden og arbe eleverne var Rye Gl. for meget hjemmebane for nogen. værter. De som ane meb hjem jo selvfølgelig fysisk på nogen gerne hvis t, rund vist og en omm velk fik budt gæsterne. ville se området. Stor ros fra flere af alle mere lige stilvar ten tivite et-ak Men inden for crick aktivitet inden dt lede, da det var en forholdsvis uken jo en gentleet crick er igvis forløbet her i Gl. Rye. Held bar præg også g tillin inds s erne elev som , man-aktivitet d deltog å-mo gå-p godt af. Med en god stemning og et itet. aktiv le eleverne i den socia ndende aktivitet Cricketdagen er en årligt tilbageve være med til at skal der r, itete aktiv flere af som blot en skal etableder b, sska forberede eleverne til det fælle stemning gode Den e. klass 7. i gå res, når de skal til at b, når eleverne sska fælle godt et mod r pege n på dage skal blandes i nye klasser.

Fremtidens hotdog Hvordan vil en hotdog se ud i fremtiden? Sådan lød invitationen tilSkanderborg kommune konkurrence HANDS ON. På gl. Rye skole var 6. klasse friske på den udfordring. Derfor har vi eksperimenteret i selv at lave forskellige typer af pølser. Kyllinge pølser, vegetar pølser, ostepølser, hvordan en pølse mon der kan sælge i fremtiden. Eleverne har været virkelig idérige i deres bud på pølser, brød topping og smage, der skulle harmonere med hinanden. På konkurrencedagen deltog vi med 2 virkelige flotte bud på en fremtidshotdog. En CO2 venlig hotdog og street food/gourmet hotdog. Begge hotdogs blev præsenteret flot med en bod og et regnskab. Det var en sjov dag med madkundskab hvor der var konkurrencer som • lav ensartet boller • gæt en grøntsag • og naturligvis et hav af forskellige bud på fremtidens hotdog. Det ene ene af vores to hotdogs kom rigtigt langt, men dog ikke langt nok til sejren. En sjov og innovativ måde at arbejde med faget madkundskab. 38


t e t i v i t a e r k e d a d e g l n o m e l k e s d d u r s p e d e er i r a v n De Af Peter Bech Milsgaard

Torsdag den 21. marts slog skolen dørene op for Gl. Ryes borgere til ”kreativ aften”. Skønt at se så mange forældre, bedsteforældre og andre borgere fra Gl. Rye til en aften, hvor børnenes kreative produkter fik lov til at stå til udstilling. Formålet med tradition er at give et indblik i den varierede skoledag, som der arbejdes med via bl.a. kreativitet. Det var som altid nogle

spændte og motiverede børn, som i hallen skød aftenen i gang med nogle forårssange. I udstillingerne rundt på skolen kunne børnene efterfølgende præsentere noget af det arbejde, som der har resulteret i nogle flotte kreative udfoldelser og produkter. Udstillingerne viste både det endelige produkt og flere steder også den proces, som har ligget til grund for produkterne. Det var nogle meget flotte resultater, som efter læn-

gere tids hårdt arbejde fremstod som beviser på, at der med flid skabes noget at være stolt af. Vi vil gerne takke for den store interesse og det flotte fremmøde. Denne aften er blevet en tradition, som vi fortsat vil give værdi og plads i årskalenderen. The Rock Dogs spiller til fællessangen

39


Årene som gik

Farvel til 6. klasse

Der var engang en stor gruppe børn, som skulle starte i skole i 2012. Der startede et helt nyt kapitel i deres liv.

relser, nogle var nødt til at få læst godnathistorier for at de kunne falde til ro. Det var en helt fantastisk tur, som de ikke ville glemme.

De startede på Gl. Rye skole. De skulle lære at læse og skrive. Regne og spille skak. Tegne og arbejde med computere. De skulle lære at enes og diskutere. Spille teater og bygge. Hver morgen gik de sammen med hele skolen til morgensang og rykkede, for hvert år der gik, et trappetrin højere op.

Skole OL:

Lejrskole: I 4. klasse tog de på lejrskole til Skagen. Efter en lang hyggelig togtur ankom de til vandrehjemmet, de lejede cykler og kom på mange lange cykelture. De cyklede til Råbjerg mile, som er Danmarks største vandreklit. Det var en 16 kilometer lang cykeltur derud, men det var det hele værd. De havde en helt fantastisk og hyggelig tur, med sjove lege og gode snakke. De havde det også sjovt med at begrave hinanden i sandet. Om aftenen tog de ud for at købe slik og sodavand. De hyggede helt vildt inde på deres væ-

4040

Spændingen var høj første gang 4. klasse skulle til skole-OL kvalifikation i Silkeborg. Forventningerne var høje til kammeraterne. Fra start af viste 4. klasse dominans fra første disciplin helt til slut. Der var kamp til stregen mod Buskelundskolen, men 4. klasse besejrede dem alligevel med 1 point. I 5 klasse stillede de op igen. Denne gang sejrede de igen hele vejen til mål, og endnu en gang kunne de komme glade hjem til skolen med de flotte medaljer. Senere på året skulle de så ind til Aarhus for at konkurrerer med hele landet. Det gik rigtig godt men endte ikke med at vinde desværre. Men efter den lange dag skulle de ud at spise hele klassen sammen. Det var mega hyggeligt og noget virkeligt lækkert mad. - En helt fantastisk dag. Nu glæder de sig bare til at komme til Silkeborg igen og konkurrere.

Skuespil: Gæsterne væltede ind i den store hal, 5. Klasse ventede bag forhænget med maverne fyldt med sommerfugle. 1 måneds øvelse, utallige frustrationer og blod, sved og tåre gik ind i dette skuespil. Med mange platte jokes fra Stine og Camilla, en stor portion græske guder og samarbejde fik de publikum til at grine med dem og klappe ad dem. Det var et godt stykke med kærlighed, svigt og had. De stod sammen side om side, og dansede slutdansen til “We’re all in this together”. Børnene havde selv lavet 4 forskellige sange til skuespillet og Stine havde syet alle kostumerne. De skulle selvfølgelig have makeup, så deres ansigter kunne ses fra en lang afstand, og alle børnene blev klædt i græske klæder og smykker. De var nervøse da de gik op på scenen og for de skulle huske at smile, huske at overartikulere, huske at rette ryggen og ikke mindst huske alle replikkerne. Den sidste øvedag fik de æbleskiver og marmelade og hyggede sig med hinanden. De fik vir-


kelig meget ros af deres forældre, bedsteforældre, søskende, lærere osv. De var stolte af sig selv og hinanden. Alt dette indgik i en times fantastisk skuespil om de græske guder på det gamle museum, og de nysgerrige børn der ikke kan holde fingrene fra statuerne.

Aqua: En aften skulle 5.klasse løbe, så langt de kunne for at samle penge ind. De fik samlet en kæmpe sum penge ind. Nok til at komme på overnatningstur til Aqua. Efter en lange og hård tur på 16 km ud til Aqua, ankom de til stedet, hvor de skulle overnatte i shelter. Men inden da stod den på fiskepartering og madlavning over bål. Der var også plads til vild vandkamp og leg. Til aftensmad fik de pastasalat og pølser. Da det så blev sengetid, var det svært at falde i søvn, på grund af de skønne oplevelser. Men vi faldt i søvn, og en ny dag ventede med morgenmad og en lang tur hjem. På vejen hjem besøgte vi Asger, men på vejen derhen for nogen af dem vild. De blev dog fundet igen, og det blev en hyggelig dag.

First Lego League: I starten af 6 klasse var de til First Lego League. De skulle løse et problem, som man kunne have på en rumstation. De

holdt en lokal konkurrence om, hvem der skulle komme end til selve konkurrence. Alle gjorde deres bedste og opfandt super nytænkende løsninger: bla. spiseligt plastik, energirobotter og brusebad. En af holdene vandt og skulle en og dyste om at vinde. De havde lavet en opfindelse, der kunne gøre afføringen til gødning for grøntsager i en rumkøkkenhave. På den måde kunne man få friske grønsager. Vinderne skulle dyste mod andre skoler i Herning. Det var et stort arrangement og mange af deltagerne var meget ældre. De vandt ikke i konkurrencen med opfindelsen, men der var også en robot konkurrencen. Og her kom børnene fra 6. klasse på en flot 2. plads.

Galla: I 6. Klasse lavede børnene kortfilm. De skulle derefter til Oscar nominering, hvor der blev kåret den bedste kortfilm, mandlige og kvindelige hovedrolle osv. Forældrene var med til at se kortfilmene og stemme. Derefter tog forældrene og søskende hjem, Børnene skulle blive og sove på skolen. Alle tog nattøj på. De skulle danse og hygge sig. De dansede ballondans og bagefter ud på natløb på skolen i mørke. Det eneste lys de måtte have med, var et lille plastiklys. Det var meget uhyggeligt, og Victor tog en stol med rundt på skolen, som han kunne for-

svare sig selv med. Det sluttede af med at vi skulle ned i kælderen under klubben, hvor lærer-Asger gemte sig og forskrækkede børnene, når de kom derned. De gik i seng, drengene i Blæksprutten og pigerne i klassen. Næste morgen stod de op, spiste morgenmad på skolen og fik fri klokken 10. De tog hjem for de var alle sammen meget trætte men glade. Nu sidder de her, på det øverste trappetrin - de samme børn, som startede på Gl. Rye Skole i 2012. Meget højere og klogere og nu parate til at flyve fra Gl. Rye og ud i verden. Med kun en måned til sommerferien og maven fyldt med mange forskellige følelser omkring skoleskiftet, er de spændte på for at starte på Mølleskolen. De ville alle savne deres fantastiske lærere, det fantastiske fællesskab og mindes alle de fantastiske oplevelser de har haft på Gl. Rye Skole. Kærlig hilsen 6. klasse Skrevet af: Sofie B., Signe, Sofie R.K, Ida, Kasper og Asger

k

ta Farvel - og

Overnatning Skuespil

Lejrskole

Med kun en måned til sommerferien og maven fyldt med mange forskellige følelser omkring skoleskiftet, er de spændte på for at starte på Mølleskolen. De ville alle savne deres fantastiske lærere, det fantastiske fællesskab og mindes alle de fantastiske oplevelser de har haft på Gl. Rye Skole.

Galla

Skole OL 41


Opsamling på Årsmødet og Knudsø) for at mødes med de andre bestyrelser og lære af – og inspirere hinanden. F.eks. ”opdagede” vi vigtigheden af fortsat forældestøtte når børnene forlader Gl.Rye skole og starter på Mølleskolen. Man nævnte 7.klassen som den nye 0´ forstået på den måde at mange elever er helt nye for hinanden og at der kan være god brug for forældreopbakning. Efter årsberetningen holdt Carsten Blomberg Hansen fra DGI et meget inspirerende oplæg om landsbyudvikling med basis i erfaringerne fra en række udviklingsarbejder i andre landsbyer. Her var ”kodeordet” Landsbyfællesskab.

Opsamling på Årsmødet hhv. mødet om Landsby- og foreningsudvikling i Gl.Rye. Årsmødet for Samdriften (Gl.Rye Skole, Bison Børnehave og vuggestue) blev i år gennemført i en udvidet rammen, hvor vi valgte at følge en opfordring fra hovedMED-udvalget i Skanderborg Kommune om sammen med de øvrige institutioner at holde et koordineret arrangement med overskriften ”Mennesker møder mennesker”. Den udvidede ramme betød, at vi ud over at aflægge Bestyrelsens årsberetning også søgte at fokusere på ”Det aktive Landsbyliv” og ”foreningsudvikling i Gl.Rye”. Vi indledte dagen med aflæggelse af Årsberetningen og takkede elevrådet for deres store og engagerede arbejde for eleverne på Skolen. En undersøgelse viste at kun 9% af de adspurgte elever synes at det tit var kedeligt at gå i skole, hvilket er super godt i forhold til landsgennemsnittet på 31% (og Skanderborg generelt på 30%). Så både elevrådet og personalet på Skolen gør et stort arbejde for at sikre et godt læringsmiljø og en sund kultur. 1000 Tak for det -og godt gået. Arbejdet med et mulighedskatalog for Bisons fremtid er landet på, at Bestyrelsen anbefaler at Bison flyttes fra den nuværende placering til Skolens matrikel i en løsning hvor der bygges en integreret institution hvor børnene kan gå tørskoet mellem børnehave og skole. Lykkes det ikke har bestyrelsen tilkendegivet nogle prioriteringer for alternative løsninger. At der skal ske noget ift. Bison er uden for enhver tvivl. Institutionen er nedslidt og ikke renoveringsværdig. Endvidere har Bison de seneste 3-4 år kørt med mere end 30% overbelægning. Vi har holdt et fællesbestyrelsesmøde med de øvrige skoler (Mølleskolen, Bjedstrup 42

Meget overordnet set var der inspiration at hente i forhold til, hvordan vi organiserer og driver vores foreninger. F.eks. ved at oprette en fælles platform / hjemmeside hvor alt står og også at stille større krav til professionalisme ift. den hjælp man har brug for. Efter foredraget var der mulighed for at diskutere forskellige områder og idéer, som kunne være med til at udvikle Gl.Rye og/eller foreningerne i byen. Noget af det, der blev nævnt som en ting, der kunne skubbe i den rigtige retning, var f.eks. en samlet arrangementskalender for alle foreninger i byen evt. på skærm ved Skolen og Brugsen. Måske skulle vi lave en velkomstfolder til alle tilflyttere til byen, så nye hurtigt fik overblik over alle de tilbud der fandtes. Måske at der var en som tog imod de nye og gik en tur rundt med dem, arrangerede brunch eller lign. Måske ved vi i virkeligheden for lidt om hvilke interesser folk i Gl.Rye har? – så derfor blev der også stillet forslag om at gennemføre en ”spørgebrevsundersøgelse” for at blive klogere på det. Det blev også nævnt, at hvis vi blev bedre til at kommunikere ud i Gl.Ryes fællesskab, ville det være lettere at få frivillige til forskellige arrangementer og aktiviteter – særligt éngangsaktiviteter. Også mange andre forslag kom frem ift. at forbedre samspillet mellem Samdriften og forældrene og med at udvikle Gl. Rye og foreningerne. Dem arbejder vi videre med og sørger for at processen kan blive båret videre. Det bliver spændende at se hvor alt dette fører hen. Det lader i hvert fald til at der er sat en god proces i gang. På bestyrelsens vegne. Henrik Taastrøm Formand.for Samdriften Gl. Rye Skole

Bison/Gl. Rye Skole Skolen:

Kontoret/hovednummer: 8794 2680 Bison kontor: 8794 2200

Skoleleder/kontraktholder Peter Bech Milsgaard

Skolesekretær

Karen Pedersen 8794 2681 karen.pedersen@ skanderborg.dk

Viceskoleleder

Gert Lorensen 8794 2683 gert.lorensen@ skanderborg.dk

Leder af Bison og SFO

Annette Baand Graavett 8794 2684 annette.graavett@ skanderborg.dk

Teknisk serviceleder Preben Lund 8794 2698 preben.lund@ skanderborg.dk

Bestyrelsen: Næstformand

Henrik Taastrøm henrik@taastrom.dk


Aktivitetsrådet & Dalbogaard

9 1 0 2 t s e f e l l e Frikad Frikadellefest

Løvspringstur til gårdmuseet Stjernholm.

D. 22. marts 2019 afholdt aktivitetsrådet forårsfest, den såkaldte Frikadellefest. Bordene var som sædvanligt pyntet smukt i forårets farver. Menuen var velkendt, og gæsterne nød med god appetit frikadellerne og den kolde kartoffelsalat. Til kaffen blev der som en overraskelse serveret de lækreste hjemmelavede tærter, og de vakte også begejstring. Den gode stemning blev forstærket af den populære Kalle, som underholdt under hele festen.

Der skal gøres opmærksom på udflugten d. 23. maj kl. 13:00. Pris 100 kr. Man bedes tilmelde sig til Grete 86898265 eller til Inge 86898982 senest d. 16. maj. Inge Møller Jørgensen

Gårdmuseet Stjernholm

Bankospil og Fredagscafeer. Der har været afholdt bankospil en gang om måneden hele foråret. Der kommer ikke ret mange, og bankospillene giver underskud, men en trofast flok kommer hver gang, og bestyrelsen er derfor enig om at fortsætte med at arrangere bankospil. Der er bankospil d. 31. maj og d.12. juni, begge gange kl. 14:00.

Der er derimod stor tilslutning til Fredagscafeerne, der tre gange i foråret har budt på underholdning med Lisbeth Sangill. Lisbeth er en glimrende fortæller med stor viden om sit emne, og hun er så velforberedt. Hun har fortalt om revyviser, Giro 413 og Kai Normann Andersens melodier. Til hver gang har hun lavet et hæfte med teksterne til de kendte og elskede melodier, og folk har sunget med af hjertens lyst! Det har været meget fornøjelige eftermiddage, kaffen koster en tier, og alle går hjem i godt humør!

Sommermøde med kirke, kaffe og sang Tirsdag den 11. juni kl. 14 er der gudstjeneste i Skt. Sørens kirke sammen med Dalbogaard. Efter gudstjenesten drikker vi kaffe på Dalbogaard og synger af hjertens lyst af højskolesangbogen. Organist Murray Stewart akkompagnerer og vores dygtige kirkesanger Michelle Elmhøj leder sangen. Sognepræst Iben Johanne Thomsen fortæller lidt indimellem. Alle er hjerteligt velkomne til at deltage!

Aktivitetsrådetsbestyrelse: Inge Jørgensen formand Skovsbjergvej 14 tlf. 8689 8982 og 2096 5942

Grete Balle Næstformand og sekretær Lyngdal 4

Jytte Siggaard, kasserer Galgebakken 15 Mogens Høeg, Møllesvinget 7,

Inga Pedersen Skolebakken 8 Anna Laursen, Møllestien 8

Bente Juul, Horsens medarbejderrepræsentant 43


Reparation og salg af biler

Siggaard Biler

Burmlundvej 4, Gl. Ry • 2028 1614 www.siggaard-biler.dk • salg@siggaard-biler.dk Vesterled 1 · 8680 Ry · 8689 8399 www.himmelbjergegnens.dk

- mulighed for afhentning i Gl. Rye efter aftale

Mads Clausensvej 9 · 8600 Silkeborg 8684 6380 · 4059 1048 · www.gerdsen.dk

MADSMURER 40 10 28 89

Skanderborgvej 17 . 8680 Ry

Bettina Plougmann 3028 7031 Henriette Plougmann 2684 1484 www.søhøjlandetsbegravelser.dk

GL. RYE MØLLE Salg · Service · Reparation · Alle bilmærker Ved Freddy Hansen

8689 8533

Horsensvej 46 · Gl Rye · www.sydbyensauto.dk

Gl. Rye Mølle har en udstilling om flygtningelejren i Gl. Rye fra 2. verdenskrig, samt en en om træskoproduktion. Møllestien 5, Gl. Rye, Ry Tlf. 86 89 86 75 info@museumskanderborg.dk. www.museumskanderborg.dk.

Skanderborgvej 27 · 8680 Ry Tlf. 8689 2244 mail@revisionry.dk · www.revisionry.dk Tal så alle kan forstå det

44

Tlf. 8689 8011 · Åbent 8-21 hver dag


Statsautoriseret revisionsvirksomhed Ellemosen 3, 8680 Ry

Hans Henrik Staun Brolægger og Anlægsgartner

Tlf. 8622 0001. Mobil 4057 0103 Mail: h.b.olsen@gefiber.dk

2623 4540 · hanshenrikstaun@gmail.com Skolebakken 1 Gl. rye

REVISION · REGNSKAB · BOGFØRING · RÅDGIVNING

Bygma Them

SANKEKORT OG BRÆNDE SÆLGES TOPKAPNING M.V.

Eksportvej 5 · 8653 Them · Tlf. 87 98 11 50 · Fax 87 98 11 59 email: them@bygma.dk

Aditvej 15, 8740 Brædstrup np@slsas.dk www.slsas.dk TLF. 86 89 82 88 S A LT E N L A N G S Ø S K O V A D M I N I S T R AT I O N A / S

E. THØGERSEN Container Vognmandskørsel Kranarbejde Materialesalg

§2462 3059

Brug den lokale trælasthandel og byggemarked, vi er lige i nærheden.

Få et godt tilbud fra

byens lokale grafiker 86 8989 72 Kildebjerg Ry Erhvervshus pt@ptgrafisk.dk www.ptgrafisk.dk

Peer Thøgersen

Ved dødsfald

tlf. 70 26 26 12

Vi kan kontaktes hele døgnet

■ Vi hjælper med en værdig, smuk og personlig afsked

■ Få en fast og fair pris ■ Ring og få gratis tilsendt hæftet “Min sidste vilje”

Forbrugerrådet TÆNK anbefaler at bruge ISO9001 certificerede bedemænd Jakob

Mette

Preben

Ry Begravelsesforretning v/ Jens Peder Kristiansens eftf. Skanderborgvej 9 | 8680 Ry | 70 26 26 12 www.houkjaerbegravelse.dk

DanBolig a/s Statsaut. ejd.mægler & MDE · www.danbolig.dk Randersvej 11B · Ry · Tlf. 4698 0790 ry@danbolig.dk Adelgade 106 · Skanderborg · Tlf. 8657 1130 skanderborg@danbolig.dk BESTIL EN SALGSVURDERING · den er gratis og uforpligtende · Tlf. 4698 0790 ry@danbolig.dk

VI HAR LIDT MERE AT BYDE PÅ

Boeletvej 2b, 8680 Ry

Kyhnsvej 7 · 8680 Ry Tlf. 8689 1466 email: 868@edc.dk

45


www.hammelsvang.dk

Hammelsvang as

Oplev den dejlige stemning...

Bøgekildevej 26 8361 Hasselager · 86 28 13 44

• Spis veltilberedte og lifligt smagende måltider på Brasserie Wienberg • Tag et weekendophold eller golfhygge midt i naturen med den, du holder af • Afhold dit næste kursus eller konference med succes hos os Se mere på www.knudhule.dk

v/ Kim Bundgaard

Knudhule | Randersvej 88 | 8680 Ry | 8689 1407 mail: info@knudhule.dk | www.knudhule.dk

LYNG DAL 8689 1003

Ryesgade 33, Gl. Rye Tlf. 86 89 82 69 www.lyngdal-hotel.dk lyngdal@lyngdal-hotel.dk

Industrivej 14 · 8680 Ry · info@ryelforretning.dk erk

Ombygning, tilbygning og trappefremstilling Besøg Øm Kloster - ved Jens Ole Sørensen

Kløftehøj 4, 8680 Ry

Tlf. 4073 8119 U D F Ø R E R A LT I N D E N F O R FA G E T

Oprindeligt hjemsted for munke af cistercienserordenen, der kom til Øm i 1172. Tlf. 86 89 81 94 Se aktuelle aktiviteter på: www.museumskanderborg.dk

Lokal markedsføring Få din virksomhed eller forening eksponeret i hele lokalområdet omkring Gl. Rye og Ry. Bladet bliver produceret i 1.300 eksemplarer fire gange om året. Vi omdeler AKTUELT i Gl. Rye by og til hele sognet. Ligeledes bliver bladet omdelt i Ry hos udvalgte butikker, Sundhedshuset, frisører, Lægehuset og ejendomsmæglerne. AKTUELT bliver også tilsendt Skanderborg Byråd

46

Visitkort annoncer. Pris: kr. 655,- + moms

AKTUELT omtaler små og store begivenheder i området, med henblik på at styrke sammenhængskraften i vores dejlige by.

Erhvervsportræt 1. side inkl. tekst og fotos 1.837 + moms. 2. sider inkl tekst og foto 3.675,- + moms

AKTUELT I Gl. Rye drives af FDF, GRIF, Borgerforeningen og Menighedsrådet.

Kontakt PTgrafisk på 8689 8972 eller pt@ptgrafisk.dk


Eksklusivt, klassisk modetøj med et Skanderborgvej 8, Ry smukt snit og gode pasformer. 8689 0085 Kom og besøg os i butikken og tjek www.taste-ry.dk vores flotte webshop taste-ry.dk

GL. RYE ANTIK Emborgvej 4 · Gl. Rye, 8680 Ry Tlf. 2960 0741 www.glryeantik.dk · glryeantik@mail.dk

Lervejdal 8b. Addit 8740 Brædstrup Tlf. 8682 5811

OPHØRSUDSALG

info@dansand.dk www.dansand.dk

GØR EN GOD HANDEL SPAR OP TIL

Onsdag til lørdag fra 11. til 17.

70%

�������

A/S Kvalitet siden 1968...

��������� ������������������������������������

GARANTI PÅ KVALITET

Brunhøjvej 5, Ry

8689 1166

Man. - ons. 10 - 17.30 Torsdag 10 - 15.00 Fredag 10 - 17.30

BH TRUSSER NATTØJ STRØMPER Klostervej 22, 8680 Ry Tlf. 3062 2007 www.eling.dk

- alt op til str. 56

MASSAGE til private, firmaer og institutioner

Fyrreskrænten 1, Gl. Rye 8680 Ry Tlf.: 86 89 89 48

- til privat og erhverv

Skolevej 1, 8670 Låsby

Tlf. 8695 1144 info@laasbyel.dk www.laasbyel.dk

Have inspiration Blomster til enhver lejlighed

Bitten Veilberg Lægeeksamineret MASSØR Nyvej 23, Gl. Rye

Planter - Design - Anlæg

Tlf. 21 900 530 www.veilberg-massage.dk

Hjarsbækvej 21 · Gl. Rye · 8680 Ry tlf. 86 89 82 00 · www.nylund.dk · mail@nylund.dk

Åbningstider: Mandag-onsdag 10-17, torsdag-fredag 10-18, lørdag, søndag og helligdage 9-15

47


Aktivitetskalender for Gl. Rye Maj 23. Løvspringstur til Gårdmuseet Stjernholm kl. 13.

Fra Dalbogaard.

Aktivitetsrådet

26. Guidet tur i Lyngbakkerne kl. 14.

Mødested Gl. Rye Mølle.

Gl. Rye Naturfond

28. Foredrag ”Et stille liv i Guds nærvær” med søster Marie fra Jesu små søstre. Gl. Rye Mølle. Gl. Rye Møllelaug 30. Årets konfirmationer i Skt. Sørens Kirke kl. 9 og 11 31. Bankospil kl. 14.

Dalbogaard.

Aktivitetsrådet

1. Plejedag i Lyngbakkerne.

Gl. Rye

Naturfond

4. Friluftsgudstjeneste kl. 20.

Øm Kloster.

Øm Klosters Venner

9. Pinsegudstjeneste kl. 11 med børnekor og Gl. Rye gospelkor.

Skt. Sørens Kirke.

Gl. Rye menighedsråd

Juni

11. Sommermøde. Gudstjeneste kl. 14 i Skt. Sørens Kirke efterfulgt af kaffe på Dalbogaard 12. Bankospil kl. 14.

Dalbogaard.

12. Menighedsmøde om kirkerenovering kl. 19.30 i Skt. Sørens Kirke. 16. Møllemarked 10-16. Gl. Rye Mølle.

Aktivitetsrådet Menighedsrådet

Gl. Rye Møllelaug og Museumsf./Museet på Gl. Rye Mølle

23. Sankt Hans Fest fra kl. 18. Båltale kl. 19.30 ved Lene Høst-Madsen, Skb. Museum. Gl. Rye Mølle. Borgerforeningen 29. Midtvejstræf med motion, spisning og dans kl. 14.30.

GRIF Motionister.

Juli Sommer i Gl. Rye August 17. - 18.- Klosterfestival.

Øm Kloster.

18. Friluftsgudstjeneste kl. 9.30.

Øm Kloster

21. Børnekoret begynder kl. 14.30 – 15.30.

Gl. Rye Skole.

Menighedsrådet

23. - 24. Sommerfest i Gl. Rye.

Sportspladsen.

GRIF o.a.

25. Høstdag kl. 10-16.

Gl. Rye Mølle.

Museet på Gl. Rye Mølle

25. Friluftsgudstjeneste på Himmelbjerget kl. 11.00.

Øm Kloster Museum

Menighedsrådet

48 Forår på Glagebakken

ptgrafisk.dk

I GL. RYE