Page 1


Speci alTubs Tz or180 Shoham 150 Dana192/ 162 Emer al d180/ 140 Hana175/ 175 Gol d180/ 1 10,185/ 1 10 T av or180/ 120/ 90 Ex por t200x 120 J af f a185/ 105 Cubi cEx t end170/ 90 Sumat r a190/ 90 Ant i gua180/ 90 Pi r eus180/ 80/ 85 Roi 190/ 90 Ganges200/ 100 Ni c e188/ 122 Pni na180/ 1 10 Cadi z180/ 90 Ov al 190/ 90 Gr and190/ 105 Amer i c anLi ne

5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Cor nerTubs Veni c e165/ 165 Car mel 160/ 160 Mapal 150/ 150 Ex por t150/ 150 Del t a150/ 150 Tmi r on145/ 145 Sapi r145/ 145 Madr as145/ 145 Hof i t145/ 145 Ber muda145/ 145 Yahal om 140/ 140 Pac i f i c140/ 140 Or c hi deaCas c ade140/ 140 ModenaFami l y Ex por t140/ 140 Cuba007140/ 140 Cuba140/ 140

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Col i s eum 140/ 140 Ar os a140/ 140 Or c hi dea140/ 140 Mapal 140/ 140 Laguna136/ 136 Swi s s135/ 135 Par i s135/ 135 Gr enada135/ 135 Anc ona135/ 135 T opaz130/ 130 Ex por t120/ 120 El i z e120/ 120 At l ant a1 10/ 1 10 El i tFami l y

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Asymet r i cTubs Pr oj ec t aLef t&Ri ght155/ 90 Sant or i ni Lef t&Ri ght153/ 95 Romi Lef t&Ri ght160/ 95 Nof arLef t&Ri ght160/ 103,150/ 100 Mar i naLef t&Ri ght160/ 90 El baLef t&Ri ght160/ 90 Mauni Lef t&Ri ght170/ 75 Cor ner&As y met r i cPanel s

57 58 59 60 61 62 63 64


Rect angul arTubs Cubi cSy met r i cFami l y Cas eFami l y Ac apul c oFami l y Cubi cFami l y Kuv e Fami l y Mar s el l aFami l y Ber l i nFami l y I ns er tFami l y MaxFami l y NewOdem Fami l y Ar gaman160,170/ 80 SeatFami l y Mar gal i t180/ 80,180/ 90 NewLes hem Fami l y Laguna160,170/ 70 Pr ague200/ 100 T ar s hi s h185/ 1 10 At hena185/ 95 Val enc i a180/ 90 NewOpal 180/ 80 Opal 180/ 80 Sev i l l a180/ 80 Mal t a180/ 80 Mal aga180/ 80 Mader a180/ 80 Genev a180/ 80,190/ 90 Vi go180/ 80 Shenhav170/ 80 Madi s on170/ 80 Fedr a170/ 80 Gr ani t170/ 80 Al mog170/ 75 Bar bados170/ 75 Bal i 170/ 75 Hai t i 170/ 75 Adr i at i c170/ 75 Dar170/ 70 Odem 160/ 75 Egi na160/ 70 Shav i t160/ 70 y160/ 70 Tenes Les hem 160/ 70

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

Fl or160/ 70 Mal i bu155/ 70 Shes het150/ 70 Ex por t140/ 70 Ex por tFami l y Panel s

107 108 109 1 10 1 1 1 1 12

Shower t r ays Squar e Rec t angul ar Cor ner Rec t angul arPanel s Cor nerPanel s Col aFami l y Hawai Fami l y MTICor nerFami l y Swi ng140/ 75 Seat120/ 75 Vi c t or i a90/ 90 Uf o90/ 90 Nax os90/ 90 Pent agonal 90/ 90 MTISquar e90/ 90 Kor f u90/ 90 Pent agonal 100/ 100 Col umnsAl i c ant e&Cas t el l on

1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

Spas Sy s t em Col our s Swi s s5198/ 192 Swi s s3200/ 150 Ser en2. 5180/ 150 Ser en7225/ 200 Ser en6217/ 217

131 132 133 134 135 136 137


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


Catalogue 2007  
Catalogue 2007  

Aktiv Akril/Seren 2007 Catalogue

Advertisement