Page 1

SİYASİ YANADAŞI OLMAYAN BİR

AKTİFSAĞLIK-SEN

SENDİKACILIK

(Aktif Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Hizmet-

Kamu sendikacılığı bu güne kadar ülkemizde sendika-

leri Çalışanları Sendikası

cılığın siyasallaşması çerçevesinde oluşturulmuş sendika

Dünyadaki gelişmelere önyargı ile karşı

yönetimleri ile işveren arasında karşılıklı çıkar ilişkisine

çıkan değil, değişimi ve gelişimi

dayandırılmıştır. Sendika yöneticileri kendi dünya görüşündeki siyasal iktidarlardan kişinin ehil olup olmadığına bakılmaksızın

anlamaya çalışan bir sendikacılık kültürüne sahip olan toplumun üreten bir

bizden-sizden ötekileştirmesi içerisinde kendi mensuplarını

toplum olarak şekillenmesinde rol alan,

devlet mekanizmalarına yerleştirme ve bu ehil olmayan ki-

demokratik, sosyal-hukuk devletinin

şilerin baskısı sonucunda üye arttırmaya yönelik hareket

işletilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi

etmektedirler. Sendikalar, mevcut konumları itibariyle tüm kamu çalışan-

için faaliyet alanlarını genişleterek,

larının vizyonunu yansıtmaktan çok uzaktadırlar.

(21.) yirmi birinci yüzyılın sendikal

Sendika yöneticileri, Ülkenin ve üyelerinin menfaatlerini

hareketi olacaktır.

gözetmek yerine siyasete tutunarak koltuklarını korumak ya da üst makamlarda boşalan koltukları kapmak , İş başına gelen sendika yöneticilerinin nüfuzlarını

AMACI İSTEYEN ARAÇLARI

kullanmak suretiyle kadrolarını özlük hakları daha iyi olan kurumlara geçirmeleri ve lüks yaşam sürdüklerine dair medya haberleri kamu çalışanlarının beklentilerini infiale dö-

OLUŞTURMALIDIR

nüştürmüştür. Sendika ile üyeleri arasında ciddi bir güven bunalımı doğmuştur. İşte AKTİFSAĞLIK-SEN (Aktif Sağlık Hizmetleri ve

Bizim, geçmişimize, bugünümüze ve

Sosyal Hizmetleri Çalışanları Sendikası) bu boşluğu doldur-

geleceğimize karşı sorumluluklarımız

mak için kurulmuştur

var.

Tahran Cad.No:30 Kavaklıdeere-Çankaya-ANKARA www.aktifsaglik-sen.org.

GSM:05533793036

Mail Adres;yonetim@aktifsaglik-sen.org


Aktif Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Hizmetleri

Aktif Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Hizmetleri

Aktif Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Hizmetleri

Çalışanları Sendikası

Çalışanları Sendikası

Çalışanları Sendikası

Ek Göstergelerin Düzenlenerek Emeklilik Maaşının Artırılmasının Sağlanması İçin 657 DMK’nın 43 Maddesi (b) Bendi Gereği 1994 Tarih Ve 527 Sayılı KHK’in 3.Maddesi Gereği Göstergelerin Artırılması İçin Mücadeleyi Savunuyoruz.

AKTİF SAĞLIK-SEN olarak en temel ilkemizden birisi ke-

AKTİF SAĞLIK-SEN

olarak İstanbul Başta

sinlikle olmazsa olmaz çizgimiz devletin makam ve mevkileri-

Olmak Üzere Doğu Ve Güneydoğu Anadolu İllerinde Çalı-

nin doldurulmasında liyakatin esas alınması için çalışmak,

şan Sağlık Personeline Mahrumiyet Yeri İkramiyesi Öden-

mevkilerde alınacak görevlerde kariyer-liyakat, gerek-i yasal

mesi İçin 657 Dmk’nın 195 Maddenin Düzenlenmesi İçin

şartların esas alınması sağlamak olacaktır.

Mücadele ediyoruz.

.Sosyal Devletin Gereği Olarak Emekli Olmak, İnsanca Yaşanabilir Ücret Almak İçin, Döner Sermaye Gelirlerinin Emekliliğe Yansıyan

Sağlık Hizmeti Taz-

Kesinlikle kişilerde ideolojik saplantılar, mali ve ahlaki zaaflardan uzak olma şartlarının esas alınması sağlanacaktır.

minatı İçin Mücadele Ediyoruz.. Nöbet Ücretlerinin Döner Sermayeden Bağımsız Öden-

larının tersine, üye ihtiyaçları önceliğinde kurulmuş bir sendi-

mesi İçin 657 DMK Kanuna 1995 Yılında 547 Sayılı

ka.Elindeki tüm mad-di ve manevi imkanları üyeleri ile eşit

KHK’’nin 10 Maddesine Eklenen Ek 33 Maddenin Yeni-

şekilde paylaşan, paylaşımcı bir sendikadır.

İcap Nöbetlerinin Kaldırılması,

Kaldırılmıyorsa Ücretlerin Tüm Meslek

Guruplarına

Ödenmesinin Sağlanması İçin Mücadeleyi Ediyoruz..

AKTİFSAĞLIK-SEN İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler belgeleri, ILO Sözleşmeleri, Uluslararası sendikacılık ilkeleri ile Türkiye‘nin onayladığı diğer uluslarara-

Sağlıkta Şiddet Ve Mobbinglerin Durdurulması İçin Etkin Kanunların Düzenlenmesi Ve

Sonrası Sürekliliğin Sağlanması İçin Meslek Gelişim İzni Verilmesi İçin 657 Dmk nın 104 Maddesinin Düzenlenmesi

AKTİFSAĞLIK-SEN Olarak;Sendikaya göre üye uygulama-

den Düzenlenmesi Ve

AKTİF SAĞLIK-SEN olarak Mesleklerin Eğitim

Çıkartılması Mücadele

sı sözleşmelerde yer alan sendikal hakların hayata geçirilmesine

İçin Ve Yine 657 Dmk nın 214 Maddesi İçin Kamu Kurumu Niteliğindeki Kurumların

Düzenleyeceği Eğitime

Katılması Mücadelesini veriyoruz AKTİF SAĞLIK-SEN olarak Güvenli Ve Sağlıklı Koşullarda Çalışma Hakkına Kavuşmak İçin 3359 Sayılı Kanunda Düzenleme Yapılması İçin Mücadele Ediyoruz. AKTİF SAĞLIK-SEN olarak 663 sayılın KHK nin toplu yıkımlarına dur demek ve parçalanmayı durdurmak için

öncülük etmek misyonumuz gereğidir.

mücadele ediyoruz.

Ediyoruz AKTİFSAĞLIK-SEN Temel İlke Olarak Üyelerinin siya-

Özel Hizmet Tazminatlarının Artırılmasının Sağlanması İçin

setle uğraşma haklarını savunur düşünce ve inanç özgürlü-

657 Dmk nn 152 Maddesinin Düzenlenmesi İçin Mücadele

ğüne saygı göster. Ancak bunu yaparken, hiçbir siyasi dü-

Ediyoruz..

şüncenin müdahalesine imkan vermez .Demokrasiyi çoğun-

Her Memura 657 Dmk nın 39 Maddesi Düzenlenerek Sağlık

luğun yönetme, azınlığın da kendisini ifade edebilme ve ço-

Hizmeti Tazminatının Verilmesini Talep Ediyoruz...

ğunluk olabilme hakkı olarak görür

AKTİF SAĞLIK-SEN SENDİKASI olarak görevimiz, masa başı oyunlara gelmeyerek sadece sağlık ve sosyal hizmet çalı-şanlarının özlük haklarını aramak olacaktır. Gerektiğinde eylemlilik kararı alınıp hayata geçirilecektir. Bu eylemler her zaman yapıcı olacak, bölmeye yönelik olmayacaktır.

AKTİF SAĞLIK-SEN BROŞÜR  

2013 BROŞÜRLERİ 5