Page 1

KAN MERKEZİ PERSONELİNİN Görev ve Sorumlulukları MELTEM EREN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI - MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ KAN MERKEZİ

V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi


Bölge Kan Merkezleri Hizmet Birimi Sorumlusu Görev Tanımı • Hizmet birim faaliyetlerini mevzuat, karar ve direktiflere uygun olarak etkin, verimli ve uyumlu yönetilmesini sağlamak, • Kendine bağlı birimlerin görevlerini planlamak, organize etmek, yönetmek ve denetlemek, • Kan bağışçısı kazanım programlarını bölgede etkin ve verimli bir şekilde uygulatmak, plan ve projeler oluşturmak, • Bölgede etkin ve verimli çalışma ortamı oluşturarak toplam kalite yönetimi ilkesinin uygulanmasını sağlamak gibi görevleri vardır.

V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi


Bölge Kan Merkezleri Hizmet Birimi Sorumlusu Pozisyon Profili •Türkiye‟de mesleğini icra etme yetkisine sahip uzman tıp doktoru veya Bakanlıkça verilen kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı kursu sertifikasına sahip veya kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı konusunda yüksek lisans yapmış tıp doktoru olmalıdır. •Daha önce ruhsatlandırılmış kan merkezlerinde en az 3 yıl çalışmış olduğunu belgeleyebilmelidir

V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi


Kan Bağış Merkezleri Hizmet Birimi Sorumlusu Görev Tanımı • Sorumlusu olacağı hizmet biriminin ruhsatlandırılması için • • • •

gerekli bilgi ve belgeleri temin ederek başvuruda bulunmak, Hizmet biriminin verimli, kaliteli, uyum ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak, Personelin iş programlarını oluşturarak görev dağılımını organize etmek, Mobil kan bağışı çalışmaları için gerekli organizasyonu ve Bölge Kan Merkezi ile koordinasyonu sağlamak, BKM sorumlusunun vereceği mevzuata uygun diğer görevleri yapmak gibi görevleri vardır.

V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi


Kan Bağış Merkezleri Hizmet Birimi Sorumlusu Pozisyon Profili • Türkiye‟de mesleğini icra etme yetkisine sahip uzman tıp

doktoru veya Bakanlıkça verilen kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı kursu sertifikasına sahip veya kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı konusunda yüksek lisans yapmış tıp doktoru olmalıdır.

• Kan Bağışı Merkezine atanan tıp doktorlarının sertifikalarının bulunmaması halinde, atamalarını takip eden altı ay içinde Bakanlıkça verilen kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı sertifikası kursuna katılması ve sertifika alması zorunludur.

V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi


Transfüzyon Merkezleri Hizmet Birimi Sorumlusu Görev Tanımı • Sorumlusu olacağı hizmet biriminin ruhsatlandırılması için gerekli bilgi ve belgeleri temin ederek başvuruda bulunmak,

• Hizmet biriminin verimli, kaliteli, uyum ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak,

• Hizmet birimindeki tüm çalışmaların yasal mevzuata, bağlı olduğu kalite standartlarına ve standart işletim prosedürlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

• Bölge Kan Merkezleri ile koordinasyonu sağlamak, • Hizmet verdiği sağlık kuruluşunun transfüzyon komitesinin doğal üyesi olmak gibi görevleri vardır.

V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi


Transfüzyon Merkezleri Hizmet Birimi Sorumlusu Pozisyon Profili • Türkiye‟de mesleğini icra etme yetkisine sahip uzman tıp

doktoru veya Bakanlıkça verilen kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı kursu sertifikasına sahip veya kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı konusunda yüksek lisans yapmış tıp doktoru olmalıdır. •Transfüzyon Merkezine atanan tıp doktorlarının sertifikalarının bulunmaması halinde, atamalarını takip eden altı ay içinde Bakanlıkça verilen kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı sertifikası kursuna katılması ve sertifika alması zorunludur.

V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi


Hizmet Birimi Personeli

V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transf羹zyon T覺bb覺 Kongresi


Hizmet biriminin kapasitesi doğrultusunda personel sayısı ve pozisyon profilleri hizmet biriminin sorumlusu tarafından belirlenir.

V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi


         

Laboratuvar Yöneticisi Doktor Kalite Yönetimi Sorumlusu Kalite Kontrol Teknikeri Laboratuvar Teknikeri Biyomedikal Teknikeri Bilgisayar Teknikeri Teknisyen Flebotomist Kan Bağışçısı Kazanım Personeli

V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi


Laboratuvar Yöneticisinin Pozisyon Profili  Kendi uzmanlık dalı müfredat programında laboratuvar

eğitimi almış Türkiye‟de mesleğini icra etme yetkisine sahip uzman tıp doktoru olmalıdır.

 Kan bankacılığının laboratuar uygulamalarına yönelik

alanlarında yeterli bilgi, birikime sahip olmalı ve bu konuda en az üç yıllık deneyimi olmalıdır.

V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi


Laboratuvar Yöneticisinin Görevleri  Biriminin bu yönetmelikte belirtilen birim görevlerini planlar, organize eder,

    

yönetir, koordine ve kontrol eder, izler, değerlendirir, geliştirir ve denetler. Laboratuvarın, kalite süreçlerine uygun işletilmesinden sorumludur, Laboratuvar çalışmalarını izler ve denetler, Laboratuvar test sonuçlarını imzalayarak ve ürünlerin etiketlenmesi sürecini onaylar, Kullanılan araç ve gereçlerin teminini, muhafazasını, bakım ve onarımını sağlar, Konuyla ilgili literatürü takip eder, yeni laboratuvar tekniklerinin uygulanmasını kan hizmetleri yönetimine önerir,

 Laboratuvarda yapılan testlerde kullanılan tıbbi alet ve cihazların, çalışır ve

hazır durumda bulundurulmasını sağlar,  Laboratuvar personelinin nöbet ve günlük çalışma çizelgelerini düzenler, takip eder ve bu çizelgelerin arşivlenmesini sağlar,  Laboratuvarda yapılan testlerin sonuçlarını değerlendirir. V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi


Doktorun Pozisyon Profili ve Sorumlulukları  Türkiye‟de mesleğini icra etme yetkisine sahip tıp

doktoru

 Doktor, faaliyetlerinin ilgili mevzuat, karar ve

direktiflere uygun olarak etkin, verimli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesinden,Kan Bağışı Merkezi Yöneticisine ve Bölge Kan Merkezi Sorumlusuna karşı sorumludur.

V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi


Doktorun Görevleri    

 

Kan alacak hastalara güvenli kanın sağlanması için, kan bağışçısı seçiminin bilimin ve tıbbın gereklerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlar, Kan bağışçısı seçimini yaparken kanı bağışlayacak kişinin sağlık koşullarının tıbbın gereklerine uygun olarak değerlendirilmesini sağlar, kişinin kan bağışı işleminden dolayı karşılaşabileceği riskleri en aza indirilmesi için gerekli koşulları oluşturur, Kan bağışı ile ilgili her aşamada gerçekleştirilen her türlü işlemin en uygun tıbbi şartlarda gerçekleştirilmesini sağlar, gerekli denetlemeleri yapar, saptadığı eksikliklerin giderilmesi için raporla bir üst yöneticisine bildirir, Kan bağışı sağlamak üzere kurulan mobil ekiplere başkanlık eder, kan bağışı toplama ekibindeki personelin uyum içinde verimli bir şekilde çalışmasını sağlar, Merkezde nöbet hizmetlerine girer, kan alma faaliyetlerine nezaret eder, kan alma yerinin genel düzeninin kan bankacılığı uygulamaları gereklerine uygun hale getirilmesini sağlar ve nöbet süresi boyunca hizmet birimine amirlik yapar, Bağlı olduğu birim yöneticisi tarafından verilecek mevzuata uygun diğer görevleri yapar.

V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi


Kalite Yönetimi Sorumlusunun Pozisyon Profili ve Sorumlulukları  Üniversitelerin; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları‟nın

Tıbbi Laboratuar Teknikerliği bölümü veya Yüksek Hemşirelik Okulu mezunu olmalı,  Kalite Uzmanı, görevlerini ilgili kalite prosedürleri, mevzuat, karar ve direktiflere uygun olarak yapmakla yükümlüdür ve görevlerinin yerine getirilmesi konusunda yöneticisine karşı sorumludur.  Rehber yürürlüğe girdiği tarihte kan merkezlerinde hali hazırda çalışmakta olan personel bu görevini sürdürecektir

V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi


Kalite Yönetimi Sorumlusunun Görevleri  Kan hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi felsefesinin yerleşmesi için; BKM ve       

bağlılarında gerekli eğitimleri, planlama faaliyetlerini ve uygulamaları gerçekleştirir, Kalite sistem dokümantasyonunun hazırlanması ve koordinasyonunu sağlar, Kalite Eğitim Planlarını hazırlamak, koordinasyonu ve uygulanmasında Kalite Koordinatörlüğünün verdiği görevleri yerine getirir, Kalite sorunlarını belirlemek, iyileştirme önerileri geliştirir, İç denetimlerin ilgili birimler tarafından yapılmasını sağlar, Yeni kalite yaklaşımları konusunda araştırma yapar ve öneriler geliştirir, BKM ve bağlılarında prosedür ve talimatların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlar, Hizmet birimi sorumlusunun verdiği mevzuata uygun diğer görevleri yerine getirir.

V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi


Kalite Kontrol Teknikerinin Pozisyon Profili ve Sorumlulukları  Üniversitelerin

Hemşirelik Okulu, Sağlık Meslek Yüksekokullarının Sağlık Memurluğu Bölümü(lisans eğitimi veren), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okullarının Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Bölümünden mezun olmalı,  Kalite Kontrol Uzmanı, kalite kontrol faaliyetlerini ilgili mevzuatlara, bilimsel standartlara ve gelişmelere uygun olarak yürütülmesinden BKM Sorumlusuna karşı sorumludur.  Rehber yürürlüğe girdiği tarihte kan merkezlerinde hali hazırda çalışmakta olan personel bu görevini sürdürecektir

V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi


Laboratuvar Yöneticisinin Görevleri  Sorumlu olduğu kan hizmet biriminde iyi üretim uygulamaları kapsamında

    

ürün elde edilmesi amacı ile kalite politikası doğrultusunda, kanın toplanmasından serbest bırakılmasına kadar geçen süreci rehbere göre kontrol eder ve iyileştirme çalışmaları yapar, Sabit ve mobil kan bağış ekiplerinde denetleme programı hazırlar, denetlemelerde bulunur ve denetleme raporunu birim sorumlularına sunar Sorumlu olduğu hizmet birimine ait kan bileşeni hazırlama bölümü, laboratuarlar ve birimdeki ekipman, reagen ve teknik kontrolleri yapar, Sorumlu olduğu kan hizmet biriminde istatistiksel işlem kontrolü yapar, Laboratuarlarda kullanılan ekipmanın ve testlerin validasyonlarını yapar, Yapılan kalite kontrol çalışmalarını, idari olarak sorumlu olduğu yönetime ve çalışma olarak bağlı olduğu Kalite Kontrol Birimine iletir.

V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi


Laboratuvar Teknikerinin Pozisyon Profili ve Sorumlulukları  Üniversitelerin; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okullarının Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Bölümünden mezun olmalı,  Bulunduğu birimin faaliyetlerini ilgili mevzuatlara, bilimsel standartlara ve gelişmelere uygun olarak etkin, verimli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesinden Yöneticisine karşı sorumludur.  Rehber yürürlüğe girdiği tarihte ruhsatlanmış kan merkezlerinde çalışmakta olan ve Sağlık Bakanlığı Hekim Dışı Sağlık Personeline verilen Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Sertifikasına sahip olan personel bu görevini sürdürecektir.

V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi


Laboratuvar Teknikerinin Görevleri  Çalıştığı birimin görevlerini kalite süreçlerine uygun olarak eksiksiz       

bir şekilde yerine getirmekle sorumludur. Laboratuvar temizlik ve düzeninden sorumludur, Kullandığı cihazların bakım ve temizliğini sağlar, Testleri azami dikkat ve titizlikle çalışır, Biyoemniyet kurallarına uyar, Kayıtlarını düzenli bir şekilde tutar ve kurallara göre dosyalar, Görevi ile ilgili olarak nöbet tutar, Kan bankacılığı otomasyon programı bünyesinde gerekli kayıtları yapar, Bağlı olduğu birim yöneticisi ve sorumlusu tarafından verilecek görevleri yapar. V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi


Biyomedikal Teknikerinin Pozisyon Profili ve Sorumlulukları  Üniversitelerin; Biyomedikal ile ilgili eğitim veren yüksek

okullarından mezun olmalı

 Biyomedikal Teknikeri, görevlerini ilgili kalite prosedürleri,

mevzuat, karar ve direktiflere uygun olarak yapmaktan bağlı olduğu yöneticisine karşı sorumludur.

V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi


Biyomedikal Teknikerinin Görevleri  Sorumlu olduğu bölge veya haricinde;hazırlanan kalibrasyon

ölçümleri ve bakım planına uyar, eğitim, bakım ve kalibrasyon ölçümleri gibi Biyomedikal hizmetler kapsamında verilecek görevleri yapar,  BKM ve bağlı hizmet birimlerinde kullanılmakta olan tüm tıbbi cihazların teknik özelliklerini bilir, ilgili cihazların dosyalarını oluşturur, envanterini hazırlar, cihaz ve donanımların teknik-periyodik bakımlarını yapar, cihaz ve donanımlar ile ilgili personele eğitimler verir,  Yöneticisi tarafından incelenmesi istenen konular hakkında inceleme ve araştırma yaparak, rapor hazırlar, görüş bildirir. V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi


Bilgisayar Teknikerinin Pozisyon Profili ve Sorumlulukları  En az iki yıllık meslek yüksek okulları (bilgisayar,

elektrik, elektronik) bölümlerinden mezun olmalı

 Görevlerinin yerine getirilmesinden dolayı BKM

sorumlusuna karşı sorumludur.

V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi


Bilgisayar Teknikerinin Görevleri  Bilgisayarlar ve bilgisayar destekli cihazlar ile ilgili bakım onarım işlerini kayıt

  

  

altında tutar, garanti sürelerini takip eder, bakım sözleşmelerini takip eder, Bilgisayar ağına dâhil tüm aktif ve pasif ürünlerin düzgün çalışmaları için gerekli koşulları sağlar, „‟Kan Bankacılığı Bilgi Yönetim Sistemi‟‟uygulamalarına hakim olur, Düzenli olarak bakım ve temizliği yapılması gereken donanım araçlarının temizliğinin yapılmasını sağlar, Sistemin açılış, kapanış ve yedeklemelerinin düzgün takibini yapar, Arıza anında sorumluluğu çerçevesinde ilk müdahaleyi yapar, Bağlı olduğu yöneticisi ve sorumlusu tarafından verilecek mevzuata uygun diğer görevleri yapar.

V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi


Teknisyenin Pozisyon Profili ve Sorumlulukları  Elektrik, elektronik, inşaat, tesisat işleri ile ilgili

yüksek okul veya meslek liselerinden mezun olmalı,

 Görevlerini ilgili, mevzuat, karar ve direktiflere

uygun olarak etkin, verimli ve uyumlu bir şekilde yapmaktan BKM sorumlusuna karşın sorumludur.

V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi


Teknisyenin Görevleri  Periyodik olarak sigortaların, ampullerin, anahtar, duy ve prizlerin kontrollerini yapar, bozuk olanları değiştirir,  Sıhhi ve elektrik tesisatları ilgili sorunları giderir,  Elektrikli araçlarla ilgili arıza durumunda arızayı en kısa sürede giderir,  Isıtma ve soğutma sistemlerinin bakım ve onarımını yapar,  Elektronik cihazların periyodik bakımlarını yapar, yapılmasını sağlar,  Görevi ile ilgili malzemeler, kullanılacak alet, cihaz ve avadanlıkları işe hazır halde bulundurur,  Çalışma ortamının tertip ve düzenini sağlar,  Bağlı olduğu yöneticisi ve sorumlusu tarafından verilecek mevzuata uygun

diğer görevleri yapar.

V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi


Flebotomistin Pozisyon Profili ve Sorumlulukları  Hemşirelik okulları veya Üniversitelerin 4 yıllık Sağlık Meslek

Yüksekokullarının Sağlık Memurluğu Bölümü veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okullarının Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Bölümü mezunu,  Rehber yürürlüğe girdiği tarihte ruhsatlanmış kan merkezlerinde çalışmakta olan ve Sağlık Bakanlığı Hekim Dışı Sağlık Personeline verilen Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Sertifikasına sahip olan personel bu görevini sürdürecektir.  Görevlerini ilgili prosedürler, mevzuat, karar ve direktiflere uygun olarak yerine getirmekten genel olarak Kan Hizmet Birimi Sorumlusuna, mobil ve sabit kan alma çalışmalarında ve nöbetlerde ise doktora karşı sorumludur.

V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi


Flebotomistin Görevleri  Kan bağışçısında kan alma işlemlerini, standart prosedürlere göre gerçekleştirir,  Gerekli durumlarda “Kan Bağışçısı Bilgilendirme ve Sorgu Formu”nun     

doldurulmasında bağışçıya yardımcı olur ve kan bağışıyla ilgili olarak bağışçıyı bilgilendirir, Bağış öncesi gerekli testleri yapar, kan bağışçısının vital bulgularını ölçer. Mobil kan bağışı çalışmaları için gerekli olan ekip malzemelerini hazırlar, çalışmalara katılır, alınan kanların ve kan numunelerinin uygun şartlarda korunmasını sağlar ve nakle hazır hale getirir, Görevli olduğu alanın ve kullandığı tıbbi cihazların, tıbbi prosedürlere uygunluğunu, düzenini ve temizliğini sağlar, Kan bankacılığı otomasyon programı bünyesinde gerekli kayıtları yapar, Bağlı olduğu yöneticisi tarafından verilecek mevzuata uygun diğer görevleri yapar.

V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi


Kan Bağışçısı Kazanım Personelinin Pozisyon Profili ve Sorumlulukları  Üniversitelerin sağlıkla ilgili eğitim veren fakültelerinden

mezun olmalı  Rehber yürürlüğe girdiği tarihte kan merkezlerinde personel bu görevini sürdürecektir.  Görevlerini ilgili kalite prosedürleri, mevzuat, karar ve direktiflere uygun olarak yapmakla KBM sorumlusuna karşı sorumludur.

V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi


Kan Bağışçısı Kazanım Personelinin Görevleri  Sorumluluk sahası içerisinde bulunan,güvenli kan bağışı temin edebilecek kurum ve kuruluş çalışanları ile potansiyel kan bağışçılarına, prosedürler kapsamında bilinçlendirme eğitimini sağlar,  Kan bağışı yapılan sahada halktan gelebilecek kan bağışı ile ilgili her türlü soruya uygun şekilde yanıt verir,  Kan bağışı ve bağışçı kazanımıyla ilgili çalışmalarına ait dökümantasyonu takip eder ve ilgili raporları düzenler,  Gönüllü kazanımı için sivil toplum örgütleriyle iletişime geçerek gönüllü eğitiminin sağlanmasında aktif rol alır,  Kan bağışçısı şikâyetlerini alır ve yöneticisine bildirir,  Kan bağışı ile ilgili kan bağışçısı çağrı işlevini gerçekleştirir,  Kan bağışçısı kazanımı çalışmaları ile ilgili rapor hazırlar,  Mobil kan bağışı çalışmaları öncesine ait tüm planlamayı yapar,  Gezici kan bağışı toplama çalışmalarına eşlik etmesi durumunda gönüllü kan bağışçısı kazanımını artıracak şekilde aktivitelerde bulunur,  Bağlı olduğu yöneticisi ve sorumlusu tarafından verilecek mevzuata uygun diğer görevleri yapar. V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi


TEŞEKKÜRLER

5 2 01 kan merkezi personelinin gorev ve sorumluluklari