Page 1


แหล่งเตาเผา ด่านเกวียน อำ�เภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ดินบ้านหม้อ

ดินบ้านหม้อเคลือบนำ�้ ดินท่าอุเทน

ดินบ้านหม้อเคลือบนำ�้ ดินด่านเกวียน

ดินท่าอุเทน

ดินท่าอุเทนเคลือบนำ�้ ดินบ้านหม้อ

ดินท่าอุเทนเคลือบนำ�้ ดินด่านเกวียน

ดินด่านเกวียน

ดินด่านเกวียนเคลือบนำ�้ ดินบ้านหม้อ

ดินด่านเกวียนเคลือบนำ�้ ดินท่าอุเทน


แหล่งเตาเผา บ้านกลาง อำ�เภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ดินบ้านหม้อ

ดินบ้านหม้อเคลือบนำ�้ ดินท่าอุเทน

ดินบ้านหม้อเคลือบนำ�้ ดินด่านเกวียน

ดินท่าอุเทน

ดินท่าอุเทนเคลือบนำ�้ ดินบ้านหม้อ

ดินท่าอุเทนเคลือบนำ�้ ดินด่านเกวียน

ดินด่านเกวียน

ดินด่านเกวียนเคลือบนำ�้ ดินบ้านหม้อ

ดินด่านเกวียนเคลือบนำ�้ ดินท่าอุเทน


แหล่งเตาเผา บ้านหม้อ อำ�เภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ดินบ้านหม้อ

ดินบ้านหม้อเคลือบนำ�้ ดินท่าอุเทน

ดินบ้านหม้อเคลือบนำ�้ ดินด่านเกวียน

ดินท่าอุเทน

ดินท่าอุเทนเคลือบนำ�้ ดินบ้านหม้อ

ดินท่าอุเทนเคลือบนำ�้ ดินด่านเกวียน

ดินด่านเกวียน

ดินด่านเกวียนเคลือบนำ�้ ดินบ้านหม้อ

ดินด่านเกวียนเคลือบนำ�้ ดินท่าอุเทน


WORK OF ART


กระบวนการลงพื้นที่ภาคสนาม


กระบวนการทดลอง


กระบวนการสร้างสรรค์


ความอุดมสมบูรณ์  

นิทรรศการแสดงศิลปกรรม โครงการ ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยจากภูมิปัญญาช่างท้องถิ่น แนวเรื่อง“ความอุดมสมบูรณ์” โดย สุรศักดิ์ แสนโหน...

ความอุดมสมบูรณ์  

นิทรรศการแสดงศิลปกรรม โครงการ ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยจากภูมิปัญญาช่างท้องถิ่น แนวเรื่อง“ความอุดมสมบูรณ์” โดย สุรศักดิ์ แสนโหน...

Advertisement