Jazyky reprezentace

Page 1

jazyky reprezentace

jazyky reprezentace.indd 1

06.04.12 9:28


jazyky reprezentace.indd 2

06.04.12 9:28


Jazyky reprezentace Veronika Veberová, Petr A. Bílek, Vladimír Papoušek, David Skalický (eds.)

Nakladatelství Akropolis Praha 2012

jazyky reprezentace.indd 3

06.04.12 9:28


KATALOGIZACE V KNIZE – NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Jazyky reprezentace / Veronika Veberová … [et al.] (eds.). – 1. vyd. – Praha : Akropolis, 2012 Anglické resumé ISBN 978-80-87481-67-7 82.0 * 82.09:165.21 * 7.038.531 * 81‘37 * 801.73 – literární věda – mimésis (literatura) – performance (umění) – sémantika – diskurzivní analýza – kolektivní monografie 82.0 – Literatura (teorie) [11]

Vychází v rámci grantového projektu „Reprezentace a literární historie“ (GA ČR 405/09/0011) podporovaného Grantovou agenturou ČR. Recenzovali: Prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc., Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D. © Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012 © Graphic & Cover Design studio Lacerta, 2012 © Filip Tomáš – Akropolis, 2012 ISBN 978-80-87481-67-7

jazyky reprezentace.indd 4

06.04.12 9:28


Obsah

Vladimír Papoušek Úvod / 7 Reprezentace jako teoretický problém Petr A. Bílek Reprezentace: Metafora, pojem či koncept? / 11 Vladimír Svatoň Mezi ikonou a indexem – mezi mimezí a performancí / 31 Vladimír Papoušek K nejvyššímu nebi: Pojetí reprezentace v díle Harolda Blooma / 45 Tomáš Glanc Vzpírání se reprezentaci: Poetika přítomnosti / 52 David Skalický Literatura a zrcadlo přírody: Některé souvislosti Rortyho antireprezentacionalismu a myšlení o literatuře / 62 Tomáš Kubíček Prostor a reprezentace hodnoty / 74 Reprezentace ve filozofii a v myšlení o umění a kultuře Kamil Činátl Obrazy minulosti: Reprezentace exilu v české vzpomínkové kultuře / 87 Veronika Veberová Reprezentace konceptu modernosti v literatuře v pojetí Františka Götze / 96 Michal Bauer II. sjezd SČSS jako trojí typ reprezentace / 103 Petr Komenda Modely aktu psaní / 115 5

jazyky reprezentace.indd 5

06.04.12 9:28


Stanislav Komárek Příroda a kultura / 130 Reprezentace v literatuře a filmu Veronika Ambros Proměny re­‑prezentace / 147 Joanna Czaplinska Způsob evokování domova v prózách Sylvie Richterové a Josefa Škvoreckého / 156 Martina Halamová Umělecký text jako reprezentace autorova myšlení / 166 Jakub Češka Odkládaná reprezentace skutečnosti a inscenovaná prezentace symbolického kódu / 173 Lukáš Borovička Román jako model života a světa: Do posledního dechu Benjamina Kličky / 193 Jan Čulík Kulturní vzorce v mezinárodním srovnání a v českém filmu / 221 Josef Švéda Bratři Mašínové jako hrdinové socialistického a kapitalistického realismu / 232 Vít Schmarc Invaze tančících lupičů těl / 250 Jaroslav Pinkas Proměny popkulturní reflexe normalizace v české polistopadové kinematografii / 264 Summary Petr A. Bílek Languages of Representations: Theoretical Approaches and Practical Considerations of the Concept of Representation(s) within the Czech Contemporary Context / 275 Ediční poznámka / 285 Obrazová příloha / 287 Seznam vyobrazení / 297 Jmenný rejstřík / 299

jazyky reprezentace.indd 6

6

06.04.12 9:28


Úvod Vladimír Papoušek

Těžko lze myslet reprezentaci bez člověka. Reprezentuje vždy, jak nás poučuje W. J. T. Mitchell, někdo­‑něco­‑někomu. Jde tedy zjevně o sociální proces komunikace identifikovatelný v mnoha úrovních – od situace gorilího samce cenícího zuby na vůdce cizí tlupy opičích vetřelců až po komplikované reprezentace v rámci rozvinuté kultury, kde i jednoduché gesto může vstupovat do mnoha odlišných významových komplexů. A tak se palec dolů může vztahovat k zápasu v antické aréně, kde je poražený gladiátor odsuzován k smrti, stejně jako může být gestem burziána, kterému se nepovedl obchod, může být i kritickou ikonou pro označení špatné knihy či filmu v tištěném médiu či znakem negace na internetu. Navíc všechna tato gesta nemusí být vůbec spojena s reálnou skutečností, ale mohou se odehrávat jako součást nějaké fikční konstrukce v divadle, ve filmu či v románu. Jedno gesto tedy „dělá různé věci“ v antické aréně a jiné v divadle či filmu nebo na obraze, který visí v galerii. Člověk ovšem na rozdíl od jiných živočišných druhů je navíc schopen re­‑prezentace, tedy evokace čehosi minulého, co podržel v paměti a chce pomocí řeči, gesta, symbolu, ikony nebo indexu přeložit pro někoho do přítomnosti. Jak uvádí Stanislav Komárek, lze si představit, že letící holub signalizuje druhému „pozor nebezpečí – jestřáb“, ale těžko si lze představit, že první z páru našich holubů bude sdělovat druhému, že ho včera ohrožoval dravec. Zdá se, že tato holubova potíž staví lidskou bytost do jakési výhodnější pozice, ale ono tomu tak zcela není. Lidský jedinec trpící metafyzickou úzkostí a možná v zoufalství nad množstvím objektů a znaků ve svém světě totiž v průběhu dějin oddělil to, co se původně vázalo ke konkrétní akci, gestu a situaci, od sebe sama a vytvořil strašidelný vesmír objektů a znaků, který jako by žil jen sám sebou. Znak se připínal k objektům světa jako přírodní zákonitost, jako boží imperativ, a tak znaky a objekty nasedaly na sebe jako morfologicky zvláštní monument, jakýsi nezměřitelný „korálový útes“, jenž v každém jednotlivci vyvolává úzkost a bázeň, protože se skládá z nespočitatelných významových struktur, které se navíc permanentně přesouvají a mění. Po7

jazyky reprezentace.indd 7

06.04.12 9:28


zorovatel tohoto útvaru vidí něco jiného vždy, když jen na okamžik odvrátí zrak. To činí tento útvar ještě děsivějším. Literatura, film, výtvarné umění, řeč historiků, politiků či ideologů je plna takových struktur, které volně proplouvají mezi skutečností a fikcí, aniž je přes veškerou lidskou snahu možné stanovit pevnou hranici těchto dvou světů. I to vyvolává v člověku zoufalství. Cožpak je možné prostřednictvím co nejpřesnějšího popisu včerejšího dne jednoho jedince tento včerejší den stvořit? Člověk produkuje řeč a gesta, nikoliv skutečnost – řeč všední, řeč obřadu, řeč soudce, učitele, řeč politickou, gesta lásky, nenávisti, vyzývající ke klidu nebo ke vzpouře. Všechny tyto produkované reprezentace se nepřipínají k objektům a situacím vnějšího světa, ale také nikam nemizí. Permanentně se přesouvají, proměňují v různých situacích, v různých dobách – ve světě reálném, kde odkazují k aktuální skutečnosti přímo či prostřednictvím fikce. Tento permanentní pohyb probíhá v čase a prostoru, mezi realitou a fikcí. Deníkový záznam re­‑prezentuje autorův den, aniž ho je schopen zopakovat, jen ho nově stvoří a tato reprezentace pak v aktu čtení autora či čtení čtenáře čtoucího autora vytváří onen nekonečný pohyb a proměnu – která je ovšem na hony vzdálena původní lidské touze po metafyzickém uchopení a po ustálení a projasnění vztahu mezi znakem a skutečností. Nemáme tedy k dispozici slovníky odhalující objektivitu světa, ale slovníky, které produkují další slovníky. V tomto kontingentním prostředí, kde stará metafyzika zklamala, lze buď rezignovat, anebo přemýšlet o produktivitě nalezeného. Pokud pojem reprezentace či re­‑prezentace nebude pro člověka jen marným nástrojem k popisu objektivního světa ani k zoufalým pokusům po oddělení fiktivního a skutečného, ale naopak nástrojem analýzy lidské řeči, gesta a jejich kulturní a dějinné proměnlivosti, zdá se, že není potřeba rezignovat ani zoufat. Zájem autorů v této knize o zkoumání reprezentace a re­‑prezentace jako především historicky určených aktů lidské činnosti, jako řeči, která má cosi vykonat, se pokouší vzdorovat chaosu a zoufalství návratem k původnímu – k řeči, která není produktem vesmírných sil, ale konkrétního člověka v konkrétní době.

úvod

jazyky reprezentace.indd 8

8

06.04.12 9:28


Reprezentace jako teoretický problém

9

jazyky reprezentace.indd 9

06.04.12 9:28


reprezentace jako teoretick Ă˝ probl ĂŠ m

jazyky reprezentace.indd 10

10

06.04.12 9:28


Summary

275

jazyky reprezentace.indd 275

vĂ­t schmarc

06.04.12 9:29


summary

jazyky reprezentace.indd 276

276

06.04.12 9:29


Languages of Representations: Theoretical Approaches and Practical Considerations of the Concept of Representation(s) within the Czech Contemporary Context Petr A. Bílek Like in many other cultural and linguistic contexts, the term “representation(s)” had been, until a few years ago, loaded with a rather vague content, sometimes referring to the Aristotelian idea of mimesis in Czech literary and cultural theory. With the new impulses, produced by New Historicism and cultural history in general, the term has all of a sudden spread around to become one of the most frequented terms recently. Its use, however, has been based on many misreadings and misinterpretations, and the meaning of the term has been biased by individual attitudes towards the theories of fictional worlds, the impulses of (post)analytical philosophy etc. The purpose and aim of this book is to consider both the theoretical and practical possibilities the term would offer within the recent context of the Czech cultural studies with its specific tradition and the status of a “minor” context, borrowing inspiration from varieties of rather diverse sources. The authors were asked to consider specific issues and aspects to produce a volume that would provide a rather complex analysis and to function as a kind of monograph on “representation(s)”. Each essay is thus focusing on specific aspects and, at the same time, distinctive essays should offer mutual references, juxtapositions, and specific dialogical networking. After the Introduction, the book opens with Petr A. Bílek’s essay ‘Representation: A Metaphor, a Term, a Concept?’ which attempts to answer the question raised in its title. It focuses on the terminological overlapping and shifts (reference, mimesis, representation) and tries to offer a clear and distinctive terminological categorization based on the ways the concept of representation has been coined by W. Iser, S. Hall and the others. It also considers the relationship between the referential and performative aspects that characterizes the concept of representation. Additionally, it 277

jazyky reprezentace.indd 277

petr a. bílek

06.04.12 9:29


analyzes the role of certain elements that claim to refer as if directly to the actual world (especially proper names) and the role of such referring entities in modern fiction. Vladimír Svatoň in his essay ‘Between an Icon and an Index – Between Mimesis and Performance’ compares the concepts of reference that were produced by the philosophers of the German Enlightenment (mainly Schelling) and the concept of sign coined by C. S. Peirce. He shows that once we put aside terminological differences, both concepts notice a peculiar position of the type of sign labeled as index by Peirce: Via indexical reference, particular entities of a literary text are embedded into the sphere of states of affairs of the actual world. In contrast to the symbols and icons that produce generalized reference to the whole class (they stand for an abstracted type), an indexical mechanism provides, according to Svatoň, large space for performance, that is for incorporation of the context into the resulting work of literature or art. Such a tendency becomes apparent in recent popular and mass culture. It offers, however, more substantial options and impulses also for contemporary high­‑brow literature; such impulses need to be reconsidered and the concept of representation seems to be very productive in this aspect. Vladimír Papoušek in his ‘Towards the Heavens on High: The Concept of Representation in Harold Bloom’ analyses the structuralization and hierarchization of the idea of the canon as it appears in Bloom’s 1970s influential books. Papoušek focuses on Bloom’s proposition of a super­‑mimesis that the whole arrangement of the literary universe is supposed to produce. He thus finds in Bloom a coherent anthropological concept that has striking similarity to the image of a human body. Papoušek argues that the whole Bloom’s concept considers merely its own rhetoric coherence; whatever does not fit in this concept, happens to be dismissed by Bloom. The supreme evaluative quality of Bloom’s concept of representation (the sublime) is thus constructed merely through his own discursive practices, paying attention to the persuasive effect and fascinating fashion of his own metaphors and terms. Tomáš Glanc (‘Resisting Representation: The Poetics of the Presence’) opens his essay with a consideration of the political aspect of representation: Who is supposed/allowed to represent somebody/something? He then focuses on the concepts that refuse and dismiss representation due to its alleged lack of capability to render anything that could be represented. Glanc finds that such an elimination of representation – inevitably and summary

jazyky reprezentace.indd 278

2 78

06.04.12 9:29


paradoxically – works liked a stage­‑based act. He explores the term under­ representation, coined recently by Renate Lachmann, and adapts it for his interpretation of the fiction by Danilo Kiš that is based on intensive juxtaposition of the authentic and imaginary/fictitious elements. Glanc concludes that any radical refusal of representation ends up paradoxically as an illustrative prove of the productivity of such a term. Attacks on the productivity of the concept of representation are the integral part of the (post)analytical philosophy, too. David Skalický (‘Literature and the Mirror of the Nature: On Some Connections between Rorty’s Anti­‑representationalism and Literary Criticism’) specifies the objections raised against representation by Richard Rorty and other thinkers stemming from the umbrella of pragmatism. Skalický explores Rorty’s concept of interpretation that is based on understanding literature as a realm working without any notion of truth. For Rorty, as shown by Skalický, such an absence does not imply a lower, submissive hierarchical position; on the contrary, fiction seems in such a frame to be more socially efficient that philosophy or sciences. As the realms of literature cannot rely on any universal and metaphysical notions of truth or value standing at the very center of our conceptualization, we still need some positioning that would guarantee at least basic and momentary orientation. Tomáš Kubíček in his essay ‘Space and the Representation of a Value’ analyzes such centers of orientation in narrative fiction. He finds them as playing roles both to construct the domains of the depicted fictional world (e.g. spatial entities in a story) and to offer the ability to position the whole fictional world via its relationship to the sets of values emerging out if distinctive fictional texts. Kubíček stresses the positive role of a potential system of cultural values as a trajectory that allows us – next to other activities – to distinguish between traditional and newly emerging ways of representations in literature. The second part of the collective monograph focuses on the concepts and roles of representation(s) in the disciplines of humanities and social sciences that have – fruitfully – shared borderline areas with literary theory and criticism, e.g. philosophy, history, history of arts and culture. Kamil Činátl approaches representation from the point of a historian. In his ‘Images of the Past: Representations of the Exile in Czech Cultural Memories’ he focuses on the productive notion of cultural memory constructed via both visual images (paintings, statues) and verbal stories (fiction, memoirs, documents, historical writings). Considering key differ2 79

jazyky reprezentace.indd 279

petr a. bílek

06.04.12 9:29


ences between these two types of cultural memory, he explores the topic of leaving for exile, analyzing especially the variations of the theme of Comenius departing from the Czech lands. He shows that such a topic is not just stored somewhere in the past but that it happens to be revitalized and/or modified whenever the new era finds it productive. Based on it, Činátl sums up that such images of the past produce distinctive effects, which help to construct collective ideology: they separate and exclude to distinguish between members and non­‑members of the collectivity; they offer possessive approached toward what they describe; they produce the legitimate frame of the power; they reduce the potential meanings and hide its parts that are not welcome. General rules of historical attitudes work for literary history, too. Veronika Veberová in her ‘Representation of the Literary Modernity Concepts in the Writings of František Götz’ shows how Götz’s texts interpreted as speech acts claim certain ideas but that they attempt to cover up or hide some considerations as well. His literary criticism uses highly figurative language. Analyzing his metaphors for the key notions of his concept (development of art as a living organism; war as a consequence of recent lack of spirituality), Veberová shows how the whole concept aims to construct a highly modeled structure with clear and distinctive borderlines and at the same time his language betrays and deconstructs the whole concept to expose its artificiality, its merely linguistic pattern. Michal Bauer (‘The Second Congress of the Union of Czechoslovak Writers as Triple Representation’) broadens the focus on constructing the proposed meanings not just verbally but also via the institutional arrangements. He analyses the event of the Writers’ congress in the Stalinist era of the 1950s as a carefully arranged ideological performance. Bauer shows how certain events are mediated as authentic (publication of the most challenging congress speeches) though they are, in fact, ideologically and institutionally controlled and put into a specific context (these speeches are published in abbreviated versions and they are censored). Petr Komenda focuses on the representation of the creative efforts of the author as they can be perceived from the reconstruction of the act of writing (‘Models of the Act of Writing’). He treats the act of writing as a process, which leaves traces of emotive status and other mental acts as well as of the body activities of the writing self; they can be approached through the analysis of the author’s lexicon. Komenda proposes a philosophically inspired, e.g. phenomenological approach, instead of the traditional psysummary

jazyky reprezentace.indd 280

280

06.04.12 9:29


chological exploration. For such an approach, variants of the manuscripts and other textual versions are valid to allow us to construct some notions about the original authenticity of writing, which becomes later on lost in the final version of the published text. Stanislav Komárek broadens the perspective as he focuses on the comparison between human and non­‑human living activities. He treats human culture and civilization as spheres that are characterized by more complex production of artifacts that he sums up under the umbrella term of human self­‑designation. Komárek finds the material for such a representation of human activities in a rather broad context, ranking from the cultural landscape all the way to fashion, folklore, and high­‑brow culture. The third part of the book brings the considerations of practical material and the possibilities of its interpretation into focus. Veronica Ambros develops the concept of visual representation as it has been coined by W. J. T. Mitchell. She focuses on the notion of mutual mirroring as it appears in the Golem stories and, more broadly, with marionettes and puppets endowed with life to interpret, how such principles work in modern cinematographic and theater adaptations of the Golem story. The notion of home and domestic belonging is one of the most productive aspects producing the juxtaposition between the representation of the author (autobiographical aspect) and the text as an autonomous entity (home as a mere part of the fictional world). Joanna Czaplińska analyses this topic (‘Ways of Evocation of Home in Prose Fictions of Sylvie Richterová and Josef Škvorecký’). She has chosen texts of two writers with exile experience; their evocations of home are therefore based on radical literary transpositions of the original experience, making such an image of home an explicit verbal re­‑constitution instead of some direct mimetic reference. Similar notion of the impact of the blurred borderline between the authentic record of the events of the actual world and the fictional world modeled according to its own narrative rules is found in the fiction of Viktor Fischl by Martina Halamová (‘Literary Text as a Representation of the Author’s Ways of Thought’). She notices the issue of the differentiating semantics of the first person and third person narrative modes as they are used in Fischl’s fiction. While the previous two essays focused primarily on the positive options of autobiographical representations, the essay of Jakub Češka (‘Postponed Representation of Reality and Staged Presentation of the Symbolic Code’) 2 81

jazyky reprezentace.indd 281

petr a. bílek

06.04.12 9:29


focuses on the opposite: to eliminate the biographical reading of certain fiction by Bohumil Hrabal. Češka reads and interprets Hrabal in opposition to Milan Kundera’s novels. He shows very clearly how Hrabal’s novels make use of varieties of literary figures and other devices of writing to eliminate any direct reference to reality and to wipe out even traces of such a reality. Via the analysis of the trope of metonymy Češka proves how any seemingly direct reference in Hrabal is, in fact, encoded with figurative meanings. The demand for reading Hrabal’s fiction as “raw”, authentic writing that is directly open to reality is, in Češka’s argumentation, just a mere delusion. Lukáš Borovička in his ‘The Novel as a Model of Life and World’ approaches the novel Do posledního dechu by Benjamin Klička to offer an interpretation of the author’s world view as it appears while reading the novel. He claims a necessary distinction between the psycho­‑physiological being of the empirical author and between the implied author as the author’s image constructed via the text. He claims that the author’s world view (the model of the world he/she trusts) is to be found in the following textual elements: motives and topics; characteristics of protagonists; space and time of the novel and its individual perspective of its rendering; composition; choice of linguistic means; ways of depiction. Jan Čulík focuses on ‘Cultural Patterns in International Comparison and in the Czech Films’. He treats the cultural patterns as specific organizing grids of cultural artifacts that are able to produce and project collectively shared conventional perception of the actual world. Then Čulík proceeds to the interpretation of recent Czech films from the point of cultural patterns they construct or confirm. He finds that these patterns are rather hybrid and they are mainly formulaic, based on stereotypes they just reproduce and share. Josef Švéda focuses on the similarities and differences of the Communist and post­‑Communist narrative versions of the controversial “real life” story of the Mašín brothers. In his essay ‘The Mašín Brothers as Heroes of Socialist and Capitalist Realism’ he shows how the Communist era film and literature constructed their story to maintain as many anti­‑heroic features as possible while the post­‑Communist era merely mechanically converts the narrative features to make them as heroic as possible. He proves how most of these post­‑Communist narratives exploit the features of the genre of romance that is the strict tendency to construct the axiological axis dividing the historical protagonists into the either­‑or opposition of the “good guys” and the “bad guys”. summary

jazyky reprezentace.indd 282

282

06.04.12 9:29


Vít Schmarc (‘Invasion of Dancing Body Snatchers’) focuses on the catastrophic films of the Hollywood mainstream production, which he compares with the Czech Stalinist era film Zítra se bude tančit všude. Schmarc explores the similarities between the concepts of obedient citizens as they are formed by Hollywood production and by the Czech Stalinist film. He focuses on the idea of a “stolen” body, which is deprived of any individuality and converted into an item of a perfect social machine. Jaroslav Pinkas (‘The Metamorphoses of the Pop Culture Reflection of the Normalization Era in Czech Post­‑Communist Film’) shows how the most popular Czech films of the last two decades represent the era of “Normalization” (e.g. 1970s and 1980s) not from an internalized perspective but as a “natural disaster” that has no agent to feel any guilt. He pays attention to the contextual retro tendencies and to the concept of specific Ostalgia, which unifies all these representations into one universal formula.

2 83

jazyky reprezentace.indd 283

petr a. bílek

06.04.12 9:29


summary

jazyky reprezentace.indd 284

284

06.04.12 9:29


Ediční poznámka Kolektivní monografie Jazyky reprezentace představuje soubor textů, který společné téma – problematiku reprezentace – zkoumá z různých úhlů pohledu. Jednotlivé kapitoly knihy byly na základě perspektivy, z níž nahlížejí téma reprezentace, rozděleny do tří částí: Reprezentace jako teoretický problém, Reprezentace ve filozofii a v myšlení o umění a kultuře, Reprezentace v literatuře a filmu. Všechny zařazené texty jsou publikovány poprvé; text P. A. Bílka „Reprezentace: Metafora, pojem či koncept?“ souběžně vychází v publikaci Petr A. Bílek, Vladimír Papoušek (eds.): Cosmogonia: Alegorické reprezentace „všeho“. Praha: Akropolis, 2011. Ediční úprava se nesnažila stírat individuální styl autorů jednotlivých kapitol, sjednocena byla pouze grafická úprava kapitol, citační úzus a pravopisná norma (například psaní s/z v cizích slovech). Citované cizojazyčné texty jsou uváděny v pracovních překladech autorů jednotlivých kapitol a editoři neověřovali jejich věcnou správnost. Ponecháváme vedle českého i originální znění citace, pokud tak autor kapitoly považuje za vhodné. Jednotlivé kapitoly knihy prošly autorskými korekturami a redakční úpravou.

2 85

jazyky reprezentace.indd 285

06.04.12 9:29


summary

jazyky reprezentace.indd 286

286

06.04.12 9:29


Obrazová příloha Obrazová příloha

jazyky reprezentace.indd 287

06.04.12 9:29


jazyky reprezentace.indd 288

06.04.12 9:29


[I] Na mapě Kréty Cristofora Buondelmontiho z Knihy ostrovů (1420) lze vidět typické zakreslení objektů, které nerespektují přirozenou perspektivu, ale perspektivu námořníka tak, jak tyto objekty vnímá při pohledu z lodi. Důležitá je přitom jak perspektiva sama, tak volba objektů, které musí být bezpečně rozpoznatelné. 2 89

jazyky reprezentace.indd 289

06.04.12 9:29


[II] Mapa Palestiny Matthewa Parise z poloviny 13. století zřetelně ukazuje potřebu tří bodů, které jsou pro navigaci důležité. Jedním z nich je loď a dva další musí být mimo ni. Charakteristické je rozlišení věží, které nemá nic společného s ornamentem, ale s nutností bezpečného určení objektu, a je tedy funkční. Budovy, popřípadě hory zakreslené v druhém sledu, opět slouží jako orientační body. S jejich pomocí se konstituují tři vrcholy trojúhelníku, které jsou mj. důležité proto, aby výsadek na pevninu neskončil uprostřed nepřátel. Obecné rozšíření této kartografické techniky dosvědčuje i následující mapa Kréty z roku 1525, jejímž autorem je Piri Reis.

obrazová příloha

jazyky reprezentace.indd 290

290

06.04.12 9:29


[III] Piri Reis: Kréta, 1525–1526

[IV] Jean Rotz: Atlantik, 1542

291

jazyky reprezentace.indd 291

06.04.12 9:29


[V] Juan Vespucci: Nový svět

obrazová příloha

jazyky reprezentace.indd 292

292

06.04.12 9:29


[VI] Věnceslav Černý: Loučení českých emigrantů s vlastí na památném Růžovém paloučku, ilustrace k Obrázkovým dějinám národu českého Jana Dolenského (1893)

293

jazyky reprezentace.indd 293

06.04.12 9:29


[VII] Josef Mathauser: Komenský se loučí z vlastí, pohlednice z cyklu „Česká historie v obrazech“ (1911)

[VIII] Adolf Liebscher: Pane, zůstaň s námi, neb se připozdívá, pohlednice z cyklu „České elegie“ (1913)

obrazová příloha

jazyky reprezentace.indd 294

294

06.04.12 9:29


[IX] Josef Mathauser: Návrat emigrantů do vlasti r. 1631, pohlednice z cyklu „Česká historie v obrazech“ (1911)

[X] Věnceslav Černý: Příchod Čechů na horu Říp, ilustrace k Obrázkovým dějinám národu českého Jana Dolenského (1893)

295

jazyky reprezentace.indd 295

06.04.12 9:29


[XI] Příjezd Tomáše Garrigua Masaryka do Československa (prosinec 1918)

[XII] TGM na Bílé hoře, z cyklu Masaryk ve fotografii (1937)

obrazová příloha

jazyky reprezentace.indd 296

296

06.04.12 9:29


Seznam vyobrazení Obálka Part of a map of Palestine by Matthew Paris the number in the Catalog: Royal MS 14C.VII f.5

Černobílé ilustrace v textu s. 105 Pohled na hlavní tribunu sjezdu sovětských spisovatelů v roce 1934 s. 107 Předsednictvo plenární schůze o socialistické poezii v lednu 1950 s. 108 Jan Drda v čele československé delegace na II. všesvazovém sjezdu sovětských spisovatelů v prosinci 1954 s. 110 Účastníci II. sjezdu Svazu československých spisovatelů v dubnu 1956 s. 112 Ladislav Štoll s. 112 Jiří Taufer s. 112 František Hrubín s. 112 Jaroslav Seifert s. 227 Míra uznávání tradičních hodnot vůči světským a kolektivních hodnot vůči individualistickým v různých národech světa (Inglehard – Oyserman 2004: 89)

Ilustrace v příloze [I] Cristoforo Buondelmonti: map of Crete form The Book of Island (1420) t he number in the Catalog: Arundel MS 93 f.134v

297

jazyky reprezentace.indd 297

06.04.12 9:29


[II] Part of a map of Palestine by Matthew Paris the number in the Catalog: Royal MS 14C.VII f.5 [III] Piri Reis, 1525–1526, Kitab­‑i­‑bahriye: Kreta L a Ronciere, Monique de – Jourdin, Michel Mollat du: Portulane: Seekarten vom 13. bis zum 17. Jahr­ hundert. München: Hirmer Verlag, 1994 (obr. č. 36) [IV] Jean Rotz: Boke of Idrography: Atlantik, 1542 L a Ronciere, Monique de– Jourdin, Michel Mollat du: Portulane: Seekarten vom 13. bis zum 17. Jahr­ hundert. München: Hirmer Verlag, 1994 (obr. č. 40) [V] Juan Vespucci: The New World Nebenzahl, Kenneth: Atlas of Columbus and the Great Discoveries, Chicago: Mc. Nally, 1990 (obr. č. 27, detail) [VI] Věnceslav Černý: Loučení českých emigrantů s vlastí na památném Růžovém paloučku, ilustrace k Obrázkovým dějinám národu českého Jana Dolenského (1893) [VII] Josef Mathauser: Komenský se loučí s vlastí, pohlednice z cyklu „Česká historie v obrazech“ (1911) [VIII] Adolf Liebscher: Pane, zůstaň s námi, neb se připozdívá, pohlednice z cyklu „České elegie“ (1913) [IX] Josef Mathauser: Návrat emigrantů do vlasti r. 1631, pohlednice z cyklu „Česká historie v obrazech“ (1911) [X] Věnceslav Černý: Příchod Čechů na horu Říp, ilustrace k Obrázkovým dějinám národu českého Jana Dolenského (1893) [XI] Příjezd Tomáše Garrigua Masaryka do Československa (prosinec 1918) [XII] TGM na Bílé hoře, z cyklu Masaryk ve fotografii (1937)

jazyky reprezentace.indd 298

298

06.04.12 9:29


Jmenný rejstřík Rejstřík pokrývá všechny části publikace včetně poznámkového aparátu, resumé, pramenů a literatury, ediční poznámky, obrazové přílohy a seznamu vyobrazení. Zařazeny jsou i odkazy na adjektivní podoby jmen (např. jakobsonovský). Abu Ghosh, Yasar 273 Adler, Hans Günther 168, 170, 171 Aleš, Mikoláš 88, 90, 91, 93, 152 Alger ml., Horatio 240 Alter, Robert 148, 154 Althusser, Louis 251–253, 262 Ambros, Veronika 147, 153, 154, 281 Anaximandros z Milétu 101 Anderson, Benedict 88, 95, 212, 218 Anněnskij, Innokentij Fedorovič 35, 36, 43 Antokolskij, Pavel Grigorjevič 106 Apollinaire, Guillaume 40 Arendt(ová), Hannah 168, 171 Aristoteles 11, 31, 41, 57, 64, 277 Arnim, Achim von 150–152, 154 Arnold, Mathew 155, 245 Artaud, Antonin 47 Asdrahas, Spyros 84 Ashbery, John 155 Assmann, Jan 87, 95 Auerbach, Erich 13 Auezov, Muchtar Omarchanovič 106 sv. Augustin 123 Avdějenko, Alexandr Ostapovič 208, 217 Avremea(ová), Anna 84 Babka, Lukáš 247 Bacon, Roger 133 Baran, Bogdan 164 Barša, Pavel 267, 272 Barthes, Roland 26, 29, 55, 60, 87, 93, 95, 174, 182, 183, 242, 244–246, 248, 262 Baťa, Jan Antonín 214 Baťa, Tomáš 213 Bauer, Michal 103, 104, 109, 113, 114, 209, 210, 219, 280 Beguivin, Alan 128

Behrens, Rudolf 61 Beierwaltes, Werner 32, 44 Bělohradská, Lucie 270 Beneš, Edvard 206, 217 Beneš Třebízský, Václav 88 Bergemann, Fritz 43 Berger, Peter 223, 230 Bergson, Henri 98, 124, 125, 128, 157 Bezruč, Petr 116 Biebl, Konstantin 113 Bílek, Petr A. 11, 29, 171, 196, 235, 240, 248, 262, 266, 272, 273, 277, 285 Blažíček, Přemysl 117, 128 Bloom, Harold 45–51, 278 Bogatyrev, Petr Grigorjevič 152 Borovička, Lukáš 193, 195, 198, 219, 282 Bourdieu, Pierre 209, 214, 219, 221, 230 Brabec, Jaroslav 268, 269 Braque, Georges 127, 128 Bredekamp, Horst 52, 60 Brenner(ová), Christiane 171 Brewster, Ben 262 Brodskij, Josif Alexandrovič 36–38, 43 Brom, Ladislav 210 Bronfen(ová), Elisabeth 56, 60 Bronner, Stephen Eric 155 Brooke-Rose(ová), Christine 68, 72 Brouk, Bohuslav 200, 217 Brožík, Václav 88–90 Brzeziński, Zbigniew Kazimierz 168, 171 Brzobohatý, Radoslav 271 Březina, Otokar 196 Bühler, Karl 149, 153, 154 Bucharin, Nikolaj Ivanovič 210, 217 Bulatov, Erik Vladimirovič 39, 44 Buondelmonti, Cristoforo 75, 289, 297 Buriánek, František 109

299

jazyky reprezentace.indd 299

06.04.12 9:29


Burke, Edmund 52, 53, 60 Bußmann(ová), Hadumod 60 Carpenter, Edward 206, 217 Carroll, Lewis 28 Cavell, Stanley 65 Certeau, Michel de 29 Cicero, Marcus Tullius 57, 132 Císař, Alois 232, 233, 247 Cohn(ová), Dorrit 64, 72 Colebrook(ová), Claire 53, 54, 60 Collini, Stefan 72 Craig, Gordon 65, 72, 96, 102, 152 Culler, Jonathan 68, 72 Cvetajevová, Marina Ivanovna 40 Czaplińska, Joanna 156, 157, 164, 281 Czermińska, Małgorzata 157, 164 Čapek, Karel 151 Čechov, Anton Pavlovič 36 Čelakovský, František Ladislav 196 Čep, Jan 76–83 Čermák, František 126, 128 Čermák, Jaroslav 91 Černá, Marie 273 Černý, Václav A. 273 Černý, Věnceslav 90–92, 293, 295, 298 Červenka, Miroslav 44, 115–120, 128, 129 Češka, Jakub 173, 176, 179, 181, 191, 281, 282 Činátl, Kamil 87, 189, 191, 268, 279, 280 Činátlová, Blanka 272, 273 Čulík, Jan 156, 164, 189, 191, 221, 228–230, 241, 248, 282 D’Andrade, Roy 222, 231 Dante Alighieri 47 Danto, Arthur C. 65 Darwin, Charles 136 Davidson, Donald 13 Dawkins, Richard 142 Defoe, Daniel 238, 249 Deleuze, Gilles 60 Derrida, Jacques 45, 72 Descartes, René 62 Dewey, John 68, 72, 205, 217 Dickens, Charles 72 Dolenský, Jan 88, 91, 92, 293, 295, 298

J menn ý rejstřík

jazyky reprezentace.indd 300

Doležel, Lubomír 149–152, 154 Dollo, Louis 138 Dominik, Pavel 29 Dorofejev, B. 106, 114 Dostál, Karel 191 Drda, Adam 266, 273 Drda, Jan 105–109, 111, 114, 297 Duchamp, Marcel 39 Dunin(ová), Kinga 208, 209, 212, 219 Durych, Jaroslav 101, 102 Duvivier, Julien 151 Dytrt, Petr 219 Eagleton, Terry 262 Eco, Umberto 68, 69, 72, 147, 154 Eldridge, Richard Thomas 30, 51 Elovic, Albert 166 Emmerich, Roland 251 Erben, Karel Jaromír 131 Ester, Peter 231 Euklides 21 Euripides 36 Fantys, Petr 95, 218 Fedrová, Stanislava 191 Fencl, Antonín 152, 153 Ferenčuhová, Mária 264 Ferro, Marc 264 Fielding, Henry 249 Fish, Stanley 69, 72, 212, 219 Fisher, Mark 241, 248 Fischl, Viktor 166–171, 281 Flaišman, Jiří 128 Flaubert, Gustave 55, 60 Forman, Miloš 177, 239 Fořt, Bohumil 219 Foucault, Michel 23, 27, 45, 53, 54, 60, 61, 65, 96 Fragner, Benjamin viz Klička, Benjamin Franc, Martin 271, 273 Fraňková, Jana 171 sv. František 207 Frege, Gottlob 13 Freiesleben, Hans-Christian 83 Freud, Sigmund 59, 205 Frič, Martin 147 Friedrich, Carl Joachim 168, 171

300

06.04.12 9:29


Frye, Northrop 235, 248 Fučík, Bedřich 111 Fučík, Julius 198, 217, 236 Fulka, Josef 29, 248, 262 Furnas, Clifford Cook 205, 217 Furnas(ová), Sparkle Moore 205, 217 Gadamer, Hans-Georg 158–160, 164 Gajdošová, Kateřina 129, 273 Galeen, Henrik 154 Galilei, Galileo 67 Gane, Mike 30 Genette, Gérard 64 Gerasimov, Sergej Apollinarjevič 106 Girardin, Daniel 28 Gjuričová, Adéla 248 Glanc, Tomáš 52, 278, 279 Glazarová, Jarmila 214 Goethe, Johann Wolfgang von 33, 34, 43 Goodman, Nelson 24, 25, 30, 62, 65, 72 Gorkij, Maxim 105, 198 Goth, Jan 90 Gott, Karel 19, 20 Gottwald, Klement 104, 107 Götz, František 96–102, 280 Greengrass, Paul 253 Grice, Herbert Paul 13 Grimm, Jacob 131, 141, 142, 150, 151 Grimm, Wilhelm 131, 141, 142 Groys, Boris 204, 219 Habermas, Jürgen 72 Halamová, Martina 166, 281 Halas, František 116, 117, 119, 128 Halbwachs, Maurice 87, 265, 273 Hall, Stuart 23, 26, 27, 30, 236, 248, 277 Hampl, Stanislav 270, 273 Hamšík, Dušan 180, 191 Hamzová, Jitka 128 Harant z Polžic a Bezdružic, Kryštof 133 Harvey, David 245, 248 Hašek, Dominik 239 Havel, Václav 268, 269 Havelka, Miloš 88, 95 Havránek, Bohuslav 147 Havránek, Jan 218 Havránková, Marie 219

Hecker, Max 43 Hečko, František 105, 106 Heidegger, Martin 72, 122, 128, 159, 163, 164 Hejdánek, Ladislav 122, 123, 128 Helve(ová), Helena 195, 219 Herakleitos 164, 170 Herder, Johann Gottfried von 141 Hetteš, Josef Ferdinand 90 Hine, Lewis 28 Hitler, Adolf 28, 29, 169, 202, 273 Hobbes, Thomas 52, 53, 60, 61 Hodáč, František 214 Hodovský, Ivan 129 Hodrová, Daniela 157, 164, 219 Hoffmeister, Adolf 153 Hof(ová), Renate 60 Hofstede, Geert 221, 223, 231 Hojda, Zdeněk 91, 95 Hölderlin, Friedrich 54 Holub, Ota 232, 233, 247 Holubec, Stanislav 213, 219 Holý, Jiří 164 Homér 98, 102 Honzátko, Jaroslav 233, 234 Honzl, Jindřich 153, 154 Hora, Josef 209, 211–213, 216, 217 Housková, Anna 167, 171 Hrabal, Bohumil 173–192, 282 Hrubín, František 111–113, 297 Hrůša, Josef 217 Hřebejk, Jan 268, 269 Huba, Martin 268 Huk, Jaroslav 270, 273 Huněk, Filip 274 Hus, Jan 89, 90, 94 Husák, Gustáv 19 Hyršlová, Květuše 213, 217 Chaldej, Jevgenij 29 Chatman, Seymour 196, 219 Chlebnikov, Velemir 40 Chopin, Fryderyk 242 Chudík, Ladislav 94 Chvatík, Ivan 128 Ingarden, Roman 13, 21, 148, 155 Inglehard, Ronald 226, 227, 231, 297

30 1

jazyky reprezentace.indd 301

06.04.12 9:29


Iser, Wolfgang 23–26, 30, 65, 72, 96, 102, 171, 277 Jakobson, Roman 11, 24, 35, 44, 126, 128, 149 James, William 68 Janáček, Pavel 219 Janaszek-Ivaničková, Halina 158, 164 Janata, Zbyněk 233 Jankovič, Milan 129, 173, 191 Jánský, Rudolf 232, 233, 235, 247 Jarchovský, Petr 268 Jariš, Milan 104 Jaurisová, Anna 129 Jedličková, Alice 77, 81, 83, 219 Jenewein, Felix 91 Jesenská, Zora 106, 107 Ježíš Kristus 28, 60, 81, 134 Jirásek, Alois 88–90, 92 Jiroušek, Bohumil 171 Jirsa, Tomáš 60 Jiří z Poděbrad 89 Joung, Ho-Won 53, 61 Jourdin, Michel Mollat du 84, 298 Joyce, James 47 Jung, Carl Gustav 159 Jungmann, Milan 162, 164 Jungmannová, Lenka 219 Kadlec, Václav 176, 191 Kafka, Franz 151 Kalista, Zdeněk 113 Kalnická, Zdeňka 68, 72 Kant, Immanuel 52, 53, 60–62, 66, 78 Kantor, Lukáš 201 Karel IV. 90 Karfík, Filip 44 Karvaš, Peter 106, 107 Kašík, Oldřich 233, 234 Kellner, Douglas 155 Kesner, Ladislav 72, 102 Kieval, Hillel J. 147, 155 Kiš, Danilo 58–61, 279 Klein, Dušan 269 Klička, Benjamin 193–220, 282 Klika, Břetislav Maria 196 Klíma, Bohuslav 265, 273 Klíma, Stanislav Václav 74, 83

J menn ý rejstřík

jazyky reprezentace.indd 302

Klobouk, Jiří 156 Klusáková, Veronika 72 Koenig, Otto 137 Koestler, Arthur 134 Kohout, Pavel 253, 261 Kolář, Jiří 113 Kolumbus, Kryštof 74 Komárek, Stanislav 7, 130, 281 Komenda, Petr 115, 117, 128, 280 Komenský, Jan Amos 91–94, 205, 280, 294, 298 Konrad, Kurt 193 Kopal, Petr 264, 273 Kopeček, Michal 246, 248 Kopta, Josef 214 Kornelová, Marie 74, 83 Kornijčuk, Oleksandr 106 Korzeniowski, Lech 158, 164 Kosák, Michal 128 Kosková, Helena 160, 163, 164 Kosmas 92 Kostohryz, Josef 111 Kostra, Ján 106 Kratochvíl, Antonín 268 Krieger, Murray 22, 30, 72, 102 Kripke, Saul 13, 21, 22, 30 Kručonych, Alexej Jelisejevič 40 Krzemieniowa, Krystyna 164 Kubíček, Tomáš 74, 279 Kubín, Josef Štefan 142 Kuhn, Thomas Samuel 87, 94 Kulka, Tomáš 30, 72 Kundera, Milan 19, 174, 179–181, 185, 196, 270, 282 Kunštát, Daniel 270, 273 Kupcová, Helena 165 Kyloušek, Petr 219 Kyuchin, Kim 189, 191 La Ronciere(ová), Monique de 84, 298 Lacan, Jacques 251, 252, 256, 257, 262 Lada, Josef 91 Lachmann(ová), Renate 56–59, 61, 279 Langerová, Marie 129 Langrishe, Hercules 60 Lauretis(ová), Teresa de 53 Lecián, Jan 233, 234

302

06.04.12 9:29


Leduc, Jean 89, 95 Lenin, Vladimir Iljič 105, 236 Lentricchia, Frank 30 Levická, Jana 95 Levý, Jiří 118–120, 128 Lewis, David 13 Liddell(ová), Alice 28 Liebesman, Jonathan 251 Liebscher, Adolf 88, 91, 294, 298 Liehm, Antonín J. 163, 165 Liman, Doug 253 Linhartová, Věra 83, 123, 129, 158, 159 Lipovetsky, Gilles 266, 273 Locke, John 62 Lopatka, Jan 175, 177, 190, 191 Lorenz, Konrad 135 Löw ben Becalel, Jehuda 147, 151–153, 155 Luckmann, Thomas 223, 230 Lucullus, Lucius Licinius 57 Ludwig, Emil 197, 198, 201, 217 Lukács, György 13 Lunačarskij, Anatolij Vasiljevič 254 Luria, Isaac 48 Macek, Emanuel 129 Macek, Josef 194, 206, 216, 217 Macura, Vladimír 208, 219, 235, 244, 245, 248 Magid, Václav 219 Macháčková-Riegerová, Věra 43 Machoninová, Alena 39, 44 Maixner, Petr 91 Majerová, Marie 105 Málek, Petr 220 Malý, Rudolf Ina 206, 217 Mandlová, Adina 161 Mannheim, Karl 195, 219 Mareš, Petr 160–162, 165 Margolis, Joseph 72 Marin, Louis 65, 96 Marinetti, Filippo Tommaso 152 Markowski, Michał Paweł 159, 165 Marold, Luděk 88–90 Marx, Karl 72, 196, 235 Mařák, Julius 90 Masaryk, Tomáš Garrigue 93, 94, 194, 197, 199–201, 205, 216, 296, 298

Masin(ová), Barbara 232, 239–241, 243, 247 Mašín, Ctirad 232–249, 282 Mašín, Josef 232–249, 282 Mašín st., Josef 241, 244, 245, 246 Mašínová, Zdena 242 Mathauser, Josef 88, 91, 294, 295, 298 Mathesius, Bohumil 210 Mathesius, Vilém 115, 129 Matonoha, Jan 156–158, 165 Matuschek, Stefan 57, 61 Mazal, Tomáš 173, 191 McCarthy, Joseph 251 McHale, Brian 160, 165 McLaughlin, Thomas 30 Mejerchold, Vsevolod Emiljevič 152 Melville, Herman 74, 83 Menzel, Jiří 189, 191 Merleau-Ponty, Maurice 124, 127, 129 Mertlík, Rudolf 102 Meyrink, Gustav 151 Michalski, Krzysztof 164 Michelet, Jules 89 Miko, František 41, 42, 44 Miłosz, Czesław 163 Milton, John 47 Mináč, Vladimír 106, 107 Mitchell, William John Thomas 7, 14, 30, 148, 149, 155, 281 Modráček, František 194, 203, 218 Mokrejš, Antonín 155 Moldanová, Dobrava 165 Moller(ová), Sabine 274 Možný, Ivo 267, 268, 273 Mrklas, Ladislav 273 Mückler, Hermann 84 Mukařovský, Jan 32, 35, 39, 106, 107, 115, 118, 121, 122, 129, 147–149, 151, 155, 169, 172, 179, 180, 192 Müller(ová), Beate 84, 212, 219 Mussolini, Benito 198 Nabokov, Vladimir Vladimirovič 20, 29 Nagy, Ladislav 172 Napoleon Bonaparte 16 Nebenzahl, Kenneth 84, 298 Nejedlý, Zdeněk 90, 201 Někrasov, Vsevolod Nikolajevič 39, 44

30 3

jazyky reprezentace.indd 303

06.04.12 9:29


Němcová, Božena 11 Němeček, Jan 232, 243, 247 Neumann, Stanislav Kostka 107 Nezval, Vítězslav 98, 106, 107, 109 Nietzsche, Friedrich 72 Nikl, Petr 153 Novák, Jan 161, 232, 237–239, 241–243, 247 Nováková, Emma 241 Nycz, Ryszard 165 Nyklová, Milena 163, 165 Onufer, Petr 171 sv. Onufrius 131 Orálek, Milan 72, 219 Origenes 38 Orwell, George 72 Osolsobě, Ivo 31, 44 Otto(vá), Nina 57, 61 Owens, Craig 65, 72, 96, 102 Oyserman(ová), Daphna 226, 227, 231, 297 Palacký, František 88–91, 94, 157 Palek, Bohumil 172 Palivec, Josef 111 Papineau, David 25, 30 Papoušek, Vladimír 7, 45, 278 Paris, Matthew 75, 290, 297, 298 Pascheles, Wolf 151 Patočka, Jan 32, 44, 120, 129 Paumer, Milan 233, 234, 237 Pavel, Thomas 208, 219 Pavlásková, Irena 268 Pecháčková, Františka 214 Pechar, Jiří 220 Pêcheux, Michel 251, 252, 262 Peirce, Charles Sanders 31, 34, 38, 167, 172, 278 Pekárek, Václav 104 Pelán, Jiří 173, 177, 192 Pelikán, Jiří 29 Peregrin, Jaroslav 65, 67, 69, 72 Perikles 50 Peroutka, Ferdinand 213, 218 Petránková, Michaela 267, 273 Petříček, Miroslav 95 Pfeiferová, Štěpánka 265, 273

J menn ý rejstřík

jazyky reprezentace.indd 304

Pia, Secondo 28 Picard, Max 267, 273 Pilař, Jan 104, 107 Piłsudski, Józef 206 Pimenov, B. 106, 114 Pinkas, Jaroslav 264, 283 Piri Reis 75, 290, 291, 298 Pirker, Christian 28 Píša, Antonín Matěj 213, 215, 216, 218 Píšek, František 217 Pitkin(ová), Hanna Fenichel 147, 153, 155 Platon 31, 44, 64, 133 Pleva, Josef Věromír 106 Plotinos 57 Poe, Edgar Allan 80 Pokorný, Martin 95, 273 Polan, Bohumil 214, 216, 218 Polevoj, Boris Nikolajevič 106, 111 Poncé, Charles 150, 155 Portmann, Adolf 131 Posner, Michael I. 231 Pospíšil, Jan 219 Potter, Jonathan 55, 61 Procházka, Jaroslav 245, 247 Prokop, Dušan 219 Proust, Marcel 72, 157, 163, 165 Přemysl Otakar II. 157 Pujmanová, Marie 106, 208, 218 Puskely, Martin 241, 248 Puškin, Alexandr Sergejevič 41 Putík, Alexander 155 Pynsent, Robert Burton 201, 219 Pyrjev, Ivan Alexandrovič 254, 255, 263 Pytlík, Radko 173, 192 Radok, Alfréd 260 Rais, Karel Václav 17, 18, 21, 22, 29 Rajchman, John 66, 72 Rambousek, Ota 232, 243, 247 Renč, Václav 111, 113 Rezek, Petr 40, 44, 125, 129 Ricoeur, Paul 13 Richardson, Samuel 249 Richterová, Sylvie 156–160, 163–165, 281 Rimmon-Kenan, Shlomith 30 Ripellino, Angelo Maria 165 Ritter, Martin 219, 249, 263

304

06.04.12 9:29


Rjurikov, Boris Sergejevič 106 Romančík, Elo 94 Rorty, Richard 51, 54, 62–73, 279 Rosenbaum, Karol 104, 106 Rosenblum(ová), Nancy L. 240, 249 Rosenstone, Robert 264 Rošický, Josef 233, 234 Rothová, Susana 173, 175, 177, 180, 185, 192 Rotz, Jean 75, 291, 298 Rousseau, Jean-Jacques 53 Rudolf II. 147 Rudolph, Kurt 51 Rühmann, Heinz 161 Russell, Bertrand 13 Růžičková, Ludmila 253 Ryan(ová), Marie-Laure 212 Rybák, Josef 256 Rylskyj, Maxim Faddejevič 106 Řezáč, Václav 106 Řezníková, Lenka 90, 95, 172 Sade, Donatien Alphonse François de 54 Sainsbury, Richard Mark 30 Sarony, Napoleon 28 Saudek, Erik Adolf 106 Saussure, Ferdinand de 13, 15, 26, 82 Seifert, Jaroslav 111, 112, 297 Sekera, Josef 107 Sekera, Martin 218 Sequens, Jiří 248, 272 Shakespeare, William 37, 47, 49 Shaw, George Bernard 151 Shelley(ová), Mary 150 Sherwin, Byron L. 147, 155 Shore, Bradd 222, 223, 231 Short, David 172 Scheler, Max 120, 121, 129 Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von 31–34, 39, 44, 278 Schiller, Friedrich 33, 34, 43 Schleiermacher, Friedrich 38 Schlemmer, Oskar 152 Schmarc, Vít 250, 257, 263, 283 Schmid, Wolf 194, 220 Schneider, Manfred 54, 61 Scholem, Gershom 147, 148, 155

Schütz-Müller, Ingfrid 84 Schwartz, Shalom H. 223–225, 231 Siegel, Don 250, 251, 253, 254, 262 Simonov, Konstantin Michajlovič 106 Skácel, Jan 42–44 Skála, Ivan 261, 262 Skalický, David 62, 279 Slánský, Rudolf 104, 177 Smetana, Bedřich 12 Soeters, Joseph 231 Sokol, Jan 122, 129 Sokrates 170 Solženicyn, Alexandr Isajevič 59 Spalová, Barbora 273 Sphyroeras, Vasilis 84 Spielberg, Steven 251 Stalin, Josif Vissarionovič 104–107, 219, 263 Stehlík, Miloslav 106 Steigerwald, Jörn 61 Steiner, Petr 152, 235, 236, 249 Steiner-Prag, Hugo 152 Steklý, Karel 210 Stolz Hladká, Zuzana 159, 165 Suárez Müller, Fernando 53, 54, 61 Surkov, Alexej Alexandrovič 105, 106, 114 Svatoň, Vladimír 31, 278 Svatopluk, T. 208, 211, 218 Svoboda, Karel 91 Šalamov, Varlam Tichonovič 59 Šalda, František Xaver 196, 218 Šaradín, Pavel 195, 220 Šedová, Lenka 171 Šimotová, Adriena 40 Škvorecký, Josef 156, 160–165, 281 Šochová, Božena 253 Štěpánek, Zdeněk 94 Štítnický, Ctibor 107 Štoll, Ladislav 103, 104, 107, 111–113, 297 Šubrt, Jiří 265, 273 Šulig, R. J. 232, 233, 248 Švéda, Josef 232, 245, 249, 282 Švéda, Václav 233 Tàpies, Antoni 40, 44 Tarski, Alfred 13

30 5

jazyky reprezentace.indd 305

06.04.12 9:29


Taufer, Jiří 103, 104, 111, 112, 297 Taylor, Richard 254, 255, 263 Teige, Karel 96, 102 Tichonov, Nikolaj Semenovič 106 Tittelbach, Vojtěch 214 Tocqueville, Alexis de 89 Tolstoj, Lev Nikolajevič 16 Toman, Karel 117, 118, 128 Tomaševskij, Boris Viktorovič 115 Trávníček, Jiří 77, 81, 84, 158, 160, 165 Trenský, Pavel 161, 165 Triandis, Harry C. 223, 231 Trochová, Zina 128 Troška, Zdeněk 230 Tschuggnall(ová), Karoline 274 Tůmová, Vendulka 60 Tyl, Josef Kajetán 15 Ulč, Ota 161 Václavek, Bedřich 193, 197, 209–213, 216, 218 Valdés, Mario J. 30 Vančura, Vladislav 209–211, 216, 218 Vaněk, Miroslav 266, 274 Vaněk, Václav 213, 220 Vašíček, Zdeněk 88, 95, 193, 220 Vávra, Otakar 90, 93, 94 Vavrečka, Hugo 214 Veber, Václav 247 Veberová, Veronika 96, 280 Veeser, Harold Aram 30 Veltruský, Jiří 152 Vergilius Maro, Publius 47 Verunáč, Václav 194 Veselý, Luboš 268 Vespucci, Juan 82, 292, 298 Vetchý, Ondřej 268 Veyne, Paul 87 Vidmanová, Anežka 218 Vidmarová, Lucie 72, 102 Vinken, Henk 231 Vlašín, Štěpán 102, 217 Vlašínová, Drahomíra 217

J menn ý rejstřík

jazyky reprezentace.indd 306

Vlček, Vladimír 253–255, 258, 260–262 Vodička, Felix 209, 220 Vojtěch, Daniel 209, 220 Vojvodík, Josef 208, 220 Voragine, Jacobus de 207, 218 Voskovec, Jiří 151, 153, 154 Vrána, Stanislav 214 Vrbecký, František 233, 248 Vrchlický, Jaroslav 153 Vurgun, Samed 106 Wagnerová, Hana 274 Watt, Ian 238, 249 Wegener, Paul 152–154 Weil, Jiří 214, 218 Welzer, Harald 264, 267, 274 Werich, Jan 151, 153, 154 West, Cornel 66, 72 White, Edgar 83, 157, 165 White, Hayden 87, 170, 172, 235, 243, 244, 249 Wilde, Oscar 28, 147, 155 Wittgenstein, Ludwig 212, 220 Wolitz, Seth L. 149, 155 Wolker, Jiří 97, 100, 107, 215 Yacobi(ová), Tamar 149, 155 Zahradníček, Jan 111, 113 Zamarovský, Vojtěch 43 Zanello(vá), Nathalie 156, 159, 165 Zap, Karel Vladislav 88 Zápotocký, Antonín 111 Zgustová, Monika 173, 192 Zich, Otakar 153, 155 Znoj, Milan 218 Zumr, Josef 191 Zuska, Vlastimil 30, 64, 73 Zweig, Arnold 151, 155 Ždanov, Andrej Alexandrovič 203, 204, 218 Ženíšek, František 88, 90, 93 Žižek, Slavoj 236, 243, 249, 251, 257, 263 Žižka z Trocnova, Jan 90

306

06.04.12 9:29


jazyky reprezentace.indd 307

06.04.12 9:29


Jazyky reprezentace Veronika Veberová, Petr A. Bílek, Vladimír Papoušek, David Skalický (eds.) Vydal Filip Tomáš – Akropolis (Severozápadní IV 16/433, 141 00 Praha 41, www.akropolis.info) v roce 2012 jako svoji 207. publikaci Redakce a jmenný rejstřík: Josef Schwarz Grafická úprava, obálka a sazba písma Skolar PE Studio Lacerta (www.sazba.cz) Tisk: Tiskárna Protisk, s. r. o., Rudolfovská 617, 370 01 České Budějovice 1. vydání, 308 stran, TS 12 ISBN 978-80-87481-67-7 Doporučená cena včetně DPH 249 Kč

jazyky reprezentace.indd 308

06.04.12 9:29