Page 1

Skolan med engagemang

Välkommen till Åkrahäll 2014/15


index Åkrahäll gymnasieskola Våra program 4 Ansökan och intagning 6 Vad innebär gymnasiestudier? 7 Yrkesprogram 8 El- och energiprogrammet 9 Fordons- och transportprogrammet 10 Handels- och administrationsprogrammet 11 Hantverksprogrammet, glashantverk 12 Hantverksprogrammet, finsnickeri 13 Vård- och omsorgsprogrammet 14 Högskoleförberedande program

15

Ekonomiprogrammet 16 Humanistiska programmet 17 Naturvetenskapsprogrammet 18 Samhällsvetenskapsprogrammet 19 Teknikprogrammet 20 Introduktionsprogrammen 21 Entreprenörskap 22 Elevhälsan 23 Internationellt utbyte 24 Åkrahälls idrottsprofil 26 Åkrahällskolans IF 27 Individuellt val 28 Elevrådet 29 Lokala styrelsen 30

sid 2


Jobbgaranti för dig som väljer Vård och omsorg

Samarbete med Ung företagsamhet och näringslivet

Vi satsar på moderna undervisningsmetoder

Vi engagerar oss för att du ska lyckas! När du väljer att läsa på Åkrahäll är du en av dem som tänkt igenom ditt val. Då är du en av dem som förstått att gymnasiet är mycket mer än enbart plugg. Det handlar lika mycket om att lära sig nya saker som att trivas, ha kul och utvecklas som människa.   Åkrahälls resultat står sig väl i jämförelse med andra gymnasier.* Det är både personal och elever stolta över och det motiverar oss att bli ännu bättre! En av hemligheterna till att eleverna på Åkrahäll lyckas lite bättre med sina studier och har höga resultat tror jag är att våra elever trivs så bra här. De brukar säga att det beror på att lärarna inte bara ser till faktiska kunskaper, utan ser till hela människan. Det bidrar till att det råder en positiv stämning på skolan. Här kan man vara sig själv och vara stolt över det.   En viktig förklaring till att resultaten på Åkrahäll blir så bra är att vi alla tänker ”engagemang”. Det betyder att alla lärare anstränger sig lite extra för att

Internationella kontakter och utbyten

du ska nå dina mål. Alla vi som jobbar på Åkrahäll – lärare och andra – vill skapa de bästa förutsättningar för dig under dina gymnasieår.   Det betyder också att vi har höga förväntningar på ditt engagemang när det gäller dina studier och ditt eget lärande. Vi räknar med att du gör ditt bästa, och vi finns hela tiden till för dig om du behöver.   Engagemang är ledordet och gäller för oss alla – oavsett om du är lång eller kort, pojke eller flicka, ljus eller mörk, teoretiker eller praktiker. På Åkrahäll är du viktigast!

Gunilla Pettersson, Gymnasiechef Åkrahäll

* Källa: Öppna jämförelser av gymnasieskolor, Sveriges kommuner och landsting (SKL).

sid 3


Våra program

Öppet hus Åkrahäll to 7 nov kl 18-21 Riksglasskolan i Orrefors lö 23 nov kl 10-14

Välkomna!

På Åkrahäll kan du välja mellan tio olika program Det finns 18 nationella program och på Åkrahäll hittar du tio av dem. Vi har fem yrkesprogram och fem högskoleförberedande program. Dessutom har vi fem introduktionsprogram. Det är inte alltid lätt att välja skola och gymnasieprogram. Det bästa du kan göra för att bli nöjd med ditt val är att besöka olika skolor och olika program.   På kvällen, torsdagen den 7 november är du, dina föräldrar, övrig släkt och vänner varmt välkomna till öppet hus på Åkrahäll. Ta chansen att träffa lärare, skolledning, elever och bilda dig en egen uppfatt-

sid 4

ning om skolan. Den 23 nov har Riksglasskolan visning av sina spännande lokaler.   Om du har påbörjat en utbildning och sedan ångrar ditt val så har du stor hjälp av att ha besökt många skolor och många program. Håll vägarna öppna!


Yrkesprogram: EE El- och energiprogrammet
 FT Fordons- och transportprogrammet
 HA Handels- och administrationsprogrammet

 HV Hantverksprogrammet: – Glashantverk – Finsnickeri VO Vård- och omsorgsprogrammet

Högskoleförberedande program: EK Ekonomiprogrammet

 HU Humanistiska programmet

 NV Naturvetenskapsprogrammet

 SA Samhällsvetenskapsprogrammet

 TE Teknikprogrammet Introduktionsprogram: Preparandutbildning Programinriktat individuellt alternativ Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion

sid 5


Ansökan & Antagning Ansökan och antagning till gymnasie­skolan i Nybro Sista ansökningsdag är 15 feb 2014. Går du i åk 9 söker du i valmodulen Dexter med hjälp av din studie- och yrkesvägledare, syv. För att få delta i en central antagning måste ansökan göras senast under våren det år du fyller nitton år.

Behörighet För att vara behörig till ett yrkesprogram krävs minst betyget godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matte samt ytterligare minst fem andra ämnen. För behörighet till ett högskoleförberedande program krävs minst betyget godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matte samt i ytterligare minst nio andra ämnen. Beroende på vilket högskoleförberedande program du söker krävs att du har godkänt betyg i vissa ämnen. • geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap för behörighet till ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsprogrammet • biologi, fysik och kemi för behörighet till naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet Om du inte är behörig till något program är du behörig till introduktionsprogrammen.

Antagningsbestämmelser Företräde mellan sökande bestäms efter ett meritvärde. Meritvärdet beräknas genom att lägga ihop poäng för det 16 bästa betygen. A=20, B=17.5, C=15, D=12.5, E=10, F=0. Samlat NO-betyg multipliceras med 2 och samlat SO-betyg multipliceras med 4.

Antagningsbesked Preliminärt antagninsbesked visas i Dexter (en valmodul som finns på nätet) i mitten av april 2014. Resultatet är baserat på sökandes höstterminsbetyg i åk 9 med samma behörighetskrav som vid den slutliga antagningen.   Du har möjlighet att ändra ditt val i omvalsperioden som är i mitten av april till början av maj. Ändringen sker i Dexter och med hjälp av din studie- och yrkesvägledare. Slutligt antagningsbesked får du i början av juli. För ytterligare information hänvisas till elevantagningen tel: 0480-45 15 07. Alla ska svara på antagningsbeskedet enligt anvisning. sid 6

Studieekonomi Du som studerar heltid på gymnasiet och är svensk medborgare får studiebidrag. Du behöver inte ansöka om studiebidraget utan det betalas ut när skolan har meddelat CSN att du studerar. Storleken på bidraget är 1 050 kr per månad och utbetalas tio månader per år. Du kan få studiebidrag fr o m kvartalet efter att du har fyllt 16 år och t o m vårterminen det år du fyller 20 år.    Extra tillägg 285-855 kr/månad. Tillägget prövas med hänsyn till din och dina föräldrars ekonomi och du måste ansöka om det.

Resebidrag För dagliga resor till och från skolorten får du gratis ett terminskort som gäller för två resor/dag till och med vårterminen du fyller 20 år. Villkoren för att du ska få terminskort är: • att du studerar på heltid i gymnasieskolan • att du har minst 6 km, närmaste väg mellan bostaden och skolan • att du lämnar in ansökan om färdbevis under sommaren eller i samband med skolstart till Ulrika Magnusson på Åkrahälls expedition KONTAKTPERSON:

ulrika.magnusson@nybro.se Är avståndet från hemmet till skolan minst 45 km enkel resa eller om kollektivtrafik saknas kan inackorderingstillägg beviljas med 1 500 kr/månad för elever från Nybro kommun. Vid inackordering beviljas ej terminskort för resor. Ansökan om inackorderingstillägg ska göras på särskild blankett som finns på din grundskola eller Nybro kommuns hemsida under Självservice/Blanketter/Skola och utbildning.   Inackorderingstillägget utbetalas i nio månader, september till december för höstterminen och januari till maj för vårterminen. Att studera på annan ort betyder oftast en merkostnad för eleven.


Det behövs 2 500 p för en gymnasieexamen

Kort om dina gymnasiestudier Gymnasieskolan är en frivillig skolform som riktar sig till alla mellan 16 och 20 år som avslutat grundskolan. Frivillig skolform innebär att det är frivilligt att söka till gymnasiet. När du är inskriven på en gymnasieskola så finns det särskilda regler på skolan och utbildningen. Dessa regler är inte frivilliga.

Gymnasiesärskola Denna skolform erbjuds till dig som efter särskild utredning fastslås ha rätt till detta. Närmaste gymnasiesärskola finns i Kalmar.

Olika program Det finns 18 nationella program och beroende på skola erbjuds olika många program. Av dessa 18 nationella program är 12 yrkesprogram och 6 är högskoleförberedande program. Yrkesprogrammen ska utgöra grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning. De högskoleförberedande programmen ska förbereda dig för fortsatta studier på högskolenivå.

Introduktionsprogrammen Du är endast behörig till dessa om du är obehörig till ett yrkesprogram eller högskoleförberedande program. Syftet med introduktionsprogrammen är att du ska kunna komma vidare till ett nationellt program eller ut i yrkeslivet. Det finns fem olika introduktionsprogram.

Gymnasieexamen En gymnasieexamen består av 2500 poäng. Beroende på vilket program du har läst så kan du få en Yrkesexamen eller en Högskoleförberedande examen. Ett gymnasieprogram är uppbyggt av programkurser. Kurserna består av 50 poäng eller mer. När du får betyg i en kurs får du också poängen.

Betyg Betyg ges i varje kurs. Betygstegen är A, B, C, D, E och F, där A är högst och F är lägst. Stegen A-E motsvarar godkänt eller högre. F motsvarar icke godkänt.

Programkurser Gymnasiegemensamma ämnen Läses löpande under utbildningen. Är obligatoriska för alla, men delvis olika beroende på om du väljer ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Programgemensamma ämnen Läses löpande under utbildningen. Kurserna är obligatoriska, men olika beroende på vilket program du har valt. Ger grundläggande karaktär på utbildningen.

Inriktningar Kurserna är obligatoriska för den valda inriktningen och syftar till att ge en specialisering och fördjupning inom programmet. 300-600 poäng.

Programfördjupningar Ger breddning och fördjupning inom programmet och utgör upp till 900 poäng på ett yrkesprogram och 200-400 poäng på ett högskoleförberedande program.

Individuellt val Väljs som regel löpande. Fristående kurser som inte behöver ha någon koppling till programmet. Kurserna utgör 200 poäng av utbildningen.

Gymnasiearbete I åk 3 ska alla elever skriva ett gymnasiearbete. Detta arbete ska bygga på de kunskaper som du fått under din utbildning. Betygsstegen är enbart F eller E. E krävs för examen.

Studiebevis Om du inte uppnår kraven för en examen så får du ett studiebevis. I studiebeviset redovisas dina betyg och kurser som du har läst.

sid 7


Yrkesprogram – förbereder dig för arbetslivet

Du ska efter ett yrkesprogram vara förberedd för yrkeslivet. Utbildningen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket och det ska vara möjligt att påbörja en yrkesbana direkt efter utbildningen. Yrkesprogram ger behörighet till yrkeshögskola men ger inte automatisk behörighet till högskola/ universitet. Alla elever på yrkesprogram har rätt att uppnå grundläggande kurser för högskolebehörighet under sin gymnasieutbildning.

Behörighet För att komma in på ett yrkesprogram behöver du ha godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst fem andra ämnen. Totalt behöver du ha godkänt i minst åtta ämnen.


Vidare studier När du uppnått kraven för en yrkesexamen har du grundläggande behörighet till Yrkeshögskolan. Under senare delen av åk 1 har du möjlighet att välja till kurser så att du även har grundläggande behörighet för högskolestudier.

Yrkesexamen – kvalitetskvitto för ett framtida arbete Krav för en yrkesexamen: • Betyg i 2 500 poäng från ett yrkesprogram. • Lägst betyget E i kurser som omfattar minst 2 250 poäng • Lägst betyget E i programgemensamma karaktärsämnen omfattande 400 poäng • Lägst betyget E i svenska 1/svenska som andra språk 1, matematik 1 och engelska 5 • Betyget E i gymnasiearbetet

APL På yrkesprogrammen genomförs minst 15 veckor av utbildningen på en arbetsplats, s.k. APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Yrkesprogram, innehåll EE El- och energiprogrammet
 FT Fordons- och transportprogrammet HA Handels- och administrationsprogrammet HV Hantverksprogrammet: – Glashantverk – Finsnickeri VO Vård- och omsorgsprogrammet

sid 8

s9 s 10 s 11 s 12 s 13 s 14


EE El- & Energiprogrammet Det här är ett yrkesprogram för dig som vill ha en grundläggande utbildning inom områdena elteknik eller dator- och kommunikationsteknik. Du vill t.ex. arbeta som elektriker inom eldistribution/elinstallation eller som nätverks- eller servicetekniker med dator- och kommunikationsteknik. El- och energiprogrammet ger dig den yrkeskompetens som fordras för att kunna installera, reparera och underhålla anläggningar inom el, tele, elektronik, data och programmerbara styrsystem. El- och energi-programmet ger dig en treårig utbildning som innehåller grundläggande kunskaper i IT, elektronik och elteknik.

Två inriktningar Inriktningen elteknik ger dig kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm samt tv- och datanät. Inriktningen dator- och kommunikationsteknik ger dig kunskaper i att yrkesmässigt installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem och ger dig också kunskaper om informationssäkerhet.

EE passar dig som… • är intresserad av att arbeta med teknik såväl praktiskt som teoretiskt • är intresserad av att i framtiden arbeta inom elteknikområdet • är intresserad av att i framtiden syssla med dator- och kommunikationsteknik • är intresserad av att i framtiden arbeta inom ett serviceyrke KONTAKTPERSON:

torbjorn.johansson@nybro.se

Utbildning på lift ingår så att jag kan arbeta säkert på hög höjd

Kursplan , EE Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 Historia 1a:1 Idrott och hälsa 1 Matematik 1a Naturkunskap 1a:1 Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1a:1 Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

Programgemensamma karaktärsämnen Datorteknik 1a Elektromekanik Energiteknik 1 Mekatronik 1

600 p 100 50 100 100 50 50 50 100

400 p 100 100 100 100

Inriktningar

Dator- och kommunikationsteknik Dator- och nätverksteknik Elektronik och mikrodatorteknik Kommunikationsnät Nätverksteknik Elteknik Elektroteknik Ellära grund Elinstallationer Kommunikationsnät

Programfördjupningar Individuellt val Gymnasiearbete

400-500 p 400 p 100 100 100 100 500 p 100 100 200 100

700-800 p 200 p 100 p

sid 9


FT Fordons- & transportprogrammet Det här är ett yrkesprogram för dig som är intresserad av att arbeta som yrkesförare inom gods- eller persontransport. Du får grundläggande kunskaper om tekniken i olika fordon och att hantera transporter. Under utbildningen lär du dig fordons funktion och konstruktion, reparation och service. Inom inriktningen transport får du kunskaper i gods- och persontransporter. På utbildningen använder vi oss av en avancerad simulator för tunga fordon, där vi redan från årskurs 1 tränar på alla tänkbara trafiksituationer. Du utbildas till ett serviceyrke som innebär att du möter människor i din yrkesvardag och utvecklar dig till en skicklig yrkesperson.   Du tränas i att välja rätt utrustning och metod för att utföra arbetsuppgifter med hänsyn till både miljö, säkerhet, ekonomi och kvalitet. Utbildningen ställer stora krav på förmåga till självständig problemlösning. Vi är en av två gymnasieskolor i Sverige som har en avancerad lastbilsimulator. Vi kvalitetsäkrar vår utbildning genom Trafiksäkerhetsverket.

dig grundläggande kunskaper inför ett arbete som yrkesförare. Du ges möjlighet till behörigheterna Truck- och farligt godscertifikat (ADR); körkortsklasserna: B,C, CE och yrkesförarkompetensbevis (YKB).

En inriktning

• är intresserad av att arbeta som yrkesförare

Inriktningen transport ger dig kunskaper om trafikkunskap och transportsystem. Utbildningen ger

Engelska 5 Historia 1a:1 Idrott och hälsa 1 Matematik 1a Naturkunskap 1a:1 Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1a:1 Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

Programgemensamma karaktärsämnen

Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden Fordonsteknik - introduktion

sid 10

600 p 100 50 100 100 50 50 50 100

400 p 200 200

Inriktning

500 p

Programfördjupningar Individuellt val Gymnasiearbete

700 p 200 p 100 p

Transport Yrkestrafik 1a Yrkestrafik 1b

För dig som vill göra större delen av gymnasieutbildningen på en arbetsplats finns det möjlighet att ansöka om att läsa inriktningen lastbil och mobila maskiner som lärling. Antalet platser är begränsat och du har möjlighet att ansöka om detta under årskurs 1.

FT passar dig som… • har ett grundläggande intresse för tunga fordon

• kan tänka dig att i framtiden arbeta inom ett serviceyrke • vill arbeta i en bransch där det är stor efterfrågan på arbetskraft

Kursplan, FT Gymnasiegemensamma ämnen

Lärling

500 p 300 200

KONTAKTPERSON:

annika.eriksson@nybro.se

Framtiden finns inom transport


HA

Ett säljande program för dig som gillar att möta människor

Kursplan, HA Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 Historia 1a:1 Idrott och hälsa 1 Matematik 1a Naturkunskap 1a:1 Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1a:1 Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

Programgemensamma karaktärsämnen

600 p 100 50 100 100 50 50 50 100

400 p

Entreprenörskap 100 Servicekunskap 100 Branschkunskap inom handel och administration 100 Information och kommunikation 1 100

Inriktningar

Administrativ service Administration 1 Affärskommunikation Information och kommunikation 2 Intern och extern kommunikation Ledarskap och organisation Handel och service Personlig försäljning 1 Praktisk marknadsföring 1 Affärsutveckling och ledarskap Inköp 1 Näthandel 1

Programfördjupningar Individuellt val Gymnasiearbete

500 p 500 p 100 100 100 100 100 500 p 100 100 100 100 100

700 p 200 p 100 p

Handels- & administrationsprogrammet Du som vill starta eget eller arbeta med försäljning, marknadsföring, butiksledning, inköp, logistik eller kundservice ska välja HA. Du får en bred, internationellt gångbar utbildning som förbereder dig för yrkeslivet eller vidare studier. Under studietiden arbetar du bl a med Ung företagsamhet – du får starta, driva och avveckla ett eget företag. Två inriktningar På inriktningen administrativ service fördjupar du dig inom områdena administration, organisation och kommunikation. Du förbereds för arbete inom personaladministration och organisation, kommunikation, ekonomi eller kundservice.  Inriktningen handel och service innebär att du lär dig försäljning, inköp, ekonomi, kundservice och marknadsföring.   I utbildningen ingår ca 20 veckor APL, arbetsplatsförlagt lärande, varav två heldagar i veckan i årskurs 3. I båda inriktningarna får du goda datorkunskaper.

HA passar dig som… • är intresserad av entreprenörskap och företagande • är intresserad av ekonomi, handel och administration • tycker om att arbeta med människor, att kommunicera och ta nya kontakter • förstår vikten av god service och trevligt bemötande KONTAKTPERSON:

helen.fredriksson@nybro.se

sid 11


HV Glas är ett häftigt material

Hantverksprogrammet – Glashantverk Det här är ett yrkesprogram för dig som vill arbeta med glashantverk. Du lär dig hantverksyrket från grunden och du kan sedan välja att arbeta antingen inom glasindustrin eller som konstnär i en studiohytta. Hantverksprogrammet med inriktning glashantverk är ett alternativ för dig som också funderar på ett estetiskt program. Du får en grundläggande utbildning inom hyttarbete, glasgravering och glasslipning, men även kunskap inom områdena formgivning, entreprenörskap, kommunikation och service. Utbildningen ger dig färdigheter i olika metoder att forma glasprodukter och ger dig förståelse för glasets egenskaper. I utbildningen ingår också kännedom om olika glaskvaliteter, infärgningstekniker och graveringsmetoder.

HV – Glashantverk passar dig som… • vill lära dig ett hantverksyrke från grunden

Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 Historia 1a:1 Idrott och hälsa 1 Matematik 1a Naturkunskap 1a:1 Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1a:1 Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

600 p 100 50 100 100 50 50 50 100

Programgemensamma karaktärsämnen

400 p

• vill få utlopp för din kreativitet

Entreprenörskap 100 Hantverk – introduktion 200 Tradition och utveckling 100

• vill arbeta inom glasbranschen

Inriktning

500 p

• vill öppna egen studiohytta

Programfördjupningar Individuellt val Gymnasiearbete

700 p 200 p 100 p

• är konstnärligt lagd

• vill läsa vidare på yrkeshögskola KONTAKTPERSON:

ake.chytraeus@nybro.se sid 12

Kursplan, HV Glashantverk

Glashantverk

500 p


HV

Trä och teknik är en vinnande mix som får snurr på din kreativitet

Hantverksprogrammet – Finsnickeri Det här är ett yrkesförberedande program för dig som är intresserad av skapande, problemlösning och teknik samt att tillverka möbler och inredningar. Du lär dig ett tekniskt hantverksyrke från grunden och har efter avslutad utbildning goda möjligheter till jobb inom trä-, möbel- eller inredningsbranschen. Vi rekommenderar att du även läser in behörighet för högskolestudier under gymnasietiden. En stor del av utbildningen sker i vår välutrustade verkstad där du bland annat lär dig ritningsläsning, maskin- och materialkunskap. Genom CAD och CNC-teknik lär du dig teknik men också att tillämpa den. Kunskaper inom entreprenörskap, tillverkningsmetoder och hantering av verktyg och maskiner ingår också i utbildningen.   Vi har tre fördjupningar som är valbara inför tredje året. Möbelsnickeri med fokus på avancerat möbelsnickeri. Inredningssnickeri inriktat på köks- och inredningsmontage samt byggnadssnickeri. Tekniskt snickeri där du använder datorstödd konstruktion (CAD) och programmering av CNC-maskiner. Samtliga inriktningar har samma examensmål.

HV – finsnickeri passar dig som… • är praktiskt lagd, och gillar att jobba med både händer och huvud • är tekniskt intresserad men också vill tillämpa tekniken • är kreativ och vill skapa möbler och inredningar • vill lära sig ett modernt tekniskt hantverksyrke från grunden

KONTAKTPERSON:

benny.sjogren@nybro.se

Kursplan, HV Finsnickeri Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 Historia 1a:1 Idrott och hälsa 1 Matematik 1a Naturkunskap 1a:1 Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1a:1 Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

600 p 100 50 100 100 50 50 50 100

Programgemensamma karaktärsämnen

400 p

Inriktningar

500 p

Programfördjupningar Individuellt val Gymnasiearbete

700 p 200 p 100 p

Entreprenörskap 100 Hantverk – introduktion 200 Tradition och utveckling 100 Finsnickeri Finsnickeri 1 Finsnickeri 2 Material och miljö

500 p 200 200 100

• gillar att jobba i materialet trä

sid 13


VO

Jag tycker om att arbeta med människor

Vård- & omsorgsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som ger dig en examen till arbete inom vård och omsorg. Efter utbildningen är du garanterad en anställning i Nybro kommun (under förutsättning att du klarat alla kurser, APL och har körkort). Efter utbildningen kan du till exempel börja arbeta som undersköterska inom sjukvården, personlig assistent inom omsorg för personer med funktionsnedsättning eller som omsorgsassistent inom äldreomsorgen.   Vård- och omsorgsprogrammet ger dig teoretiska kunskaper inom vård och omsorg, medicin, hälsa, psykologi och psykiatri. Varje läsår har du APL (arbetsplatsförlagt lärande) under handledning på olika arbetsplatser inom äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, sjukhus eller hälsocentral. Som elev kan du även få ett ekonomiskt bidrag på 7 000 kr till ditt körkort.

Du lär dig... • att bemöta och kommunicera på ett yrkesmässigt sätt med människor som är i behov av stöd och hjälp • att utföra olika praktiska arbetsuppgifter såsom vård- och omsorgsuppgifter, sjukvårdsuppgifter, hushållssysslor och att kunna hantera medicinteknisk apparatur • om hur viktig livsstilen är för hälsan • att diskutera och ta ställning i yrkesetiska frågor inom vård och omsorg • genom att delta i studiebesök och föreläsningar inom olika verksamheter

Möjlighet till fördjupning På vård- och omsorgsprogrammet finns inga nationella inriktningar men du väljer att fördjupa dina kunskaper inom antingen sjukvård eller omsorg om personer med funktionsnedsättning.

VO passar dig som… • vill arbeta med människor inom sjukvård eller olika omsorgsverksamheter • är intresserad av hälsa, livsstil och friskvård • vill vidareutbilda dig till exempelvis sjuksköterska, polis, socionom (kräver tillval av bl.a. matematik 2, svenska 3 och engelska 6) KONTAKTPERSON:

kerstin.bjuringer-pennsater@nybro.se

Kursplan, VO Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 Historia 1a:1 Idrott och hälsa 1 Matematik 1a Naturkunskap 1a:1 Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1a:1 Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

600 p 100 50 100 100 50 50 50 100

Programgemensamma karaktärsämnen

1100 p

Programfördjupningar Individuellt val Gymnasiearbete

500 p 200 p 100 p

Hälsopedagogik 100 Medicin 1 150 Etik och människans livsvillkor 100 Psykiatri 1 100 Psykologi 1 50 Samhällskunskap 1a:2 50 Specialpedagogik 1 100 Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100 Vård- och omsorgsarbete 1 200 Vård- och omsorgsarbete 2 150

sid 14


Högskoleförberedande program – förbereder dig för fortsatta studier Om du planerar att läsa vidare efter gymnasiet ska du välja ett högskoleförberedande program. Våra fem program ger dig en bra grund för fortsatta studier på universitet och högskolor. Behörighet För att vara behörig till ett högskoleförberedande program behöver du ha godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt nio andra ämnen. Totalt behöver du ha godkänt i minst tolv ämnen.
   Till högskoleförberedande program krävs att vissa specifika ämnen måste ingå i gruppen ”nio andra ämnen”. För ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet krävs att du har godkända betyg i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. För naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet måste du ha godkända betyg i biologi, fysik och kemi.

utrymme för att välja kurser som högre utbildning ofta kräver för den särskilda behörigheten.

Högskoleförberedande examen – kvalitetskvitto för att klara vidare studier Krav för en högskoleförberedande examen: • Betyg i 2 500 poäng från ett högskoleförberedande program. • Lägst betyget E i kurser som omfattar minst 2 250 poäng • Lägst betyget E i svenska 1, 2, 3/svenska som andraspråk 1, 2, 3, matematik 1 och engelska 5, 6 • Betyget E i gymnasiearbetet

Vidare studier När du uppnått kraven för en högskoleförberedande examen har du grundläggande behörighet för studier på högskola/universitet och yrkeshögskola. På ett högskoleförberedande program finns mer

Högskoleförberedande program, innehåll EK Ekonomiprogrammet
 HU Humanistiska programmet
 NA Naturvetenskapsprogrammet

 SA Samhällsvetenskapsprogrammet TE Teknikprogrammet

s 16 s 17 s 18 s 19 s 20

sid 15


EK Ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program för dig som är intresserad av ekonomi, juridik och företagande. Det är det perfekta programmet för dig som vill studera på högskolan/universitetet och sedan arbeta som ekonom, revisor, jurist eller egen företagare. Det är även ett lämpligt program för dig som vill bli projekt- eller arbetsledare. På ekonomiprogrammet utvecklar du dina kunskaper i samhälls-, företags- och privatekonomi, entreprenörskap och juridik. Du får förståelse för sambandet och samspelet mellan människa, hushåll, samhälle och företag, samt vilka faktorer som styr utvecklingen – globalt, regionalt och lokalt. Du utvecklar ditt vetenskapliga synsätt och tränas i att kritiskt granska och analysera omvärlden, framförallt ur ett företagsekonomiskt, juridiskt och samhällsperspektiv. Du får även färdigheter i att använda datorn på ett naturligt och effektivt sätt.

Två inriktningar Väljer du inriktning ekonomi får du fördjupande kunskaper inom det företagsekonomiska området. Du läser bokföring/redovisning och kalkylering, men även organisation och ledarskap samt marknadsföring. På inriktningen juridik lär du dig lag och rätt i ett demokratiskt samhälle. Du analyserar och bedömer kritiskt juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

EK passar dig som… • är intresserad av företag, företagande och ekonomi • är intresserad av entreprenörskap och samhällsfrågor • är intresserad av ledarskap och organisationsutveckling • vill arbeta inom det ekonomiska eller juridiska området, internationellt, nationellt, regionalt eller lokalt

Kursplan, EK Gymnasiegemensamma ämnen 1250 p Engelska 5 Engelska 6 Historia 1b Idrott och hälsa 1 Matematik 1b Matematik 2b Naturkunskap 1b Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1b Samhällskunskap 2 Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3

100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 100

Programgemensamma karaktärsämnen

350 p

Inriktningar

300 p

Företagsekonomi 1 100 p Privatjuridik 100 Moderna språk 1 100 Psykologi 1 50 Juridik 300 p Filosofi 1 50 Affärsjuridik 100 Rätten och samhället 100 Psykologi 2a 50 Ekonomi Entreprenörskap och företagande Företagsekonomi 2 Matematik 3b

Programfördjupningar Individuellt val Gymnasiearbete

300 p 100 100 100

300 p 200 p 100 p

KONTAKTPERSON:

petra.wetzel@nybro.se

Ekonomi har jag nytta av i vidare studier, nästan alla yrken och privat

sid 16


HU

Jag tycker om språk och älskar att resa

Humanistiska programmet Humanistiska programmet är ett högskoleförberedande program för dig som gillar språk och kultur. Vi diskuterar samhället och livet, kulturen och litteraturen på alla språk vi kan. Vi möts i klassrummet, i mindre grupper och med skolor i andra länder – via Internet och ”in real life”. På humanistiska programmet studerar vi människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv – lokalt och globalt, nationellt och internationellt. Eftersom språk är en förutsättning för att fungera i en globaliserad värld, är det internationella perspektivet centralt. Vi lär oss ett vetenskapligt förhållningssätt och tränas i självständighet och ansvarstagande.

KONTAKTPERSON:

annika.pahlm@nybro.se

En inriktning Inriktningen språk ger dig fördjupade kunskaper i språk och tydliggör det samband som finns mellan språk, kultur och samhälle. Vi erbjuder franska, italienska, spanska och tyska som moderna språk. Latin och människans språk är andra kurser som ingår i programmet. Engelska 7 förbereder för Cambridge Advanced English Exam. Inom kursen entreprenörskap får du möjlighet att tillsammans med andra driva projekt med internationell inriktning. Åkrahäll har en tradition av många internationella kontakter och möjligheter till utbyten.

HU passar dig som… • är intresserad av språk, människor och samhälle • vill fördjupa dig i humaniora, som filosofi, historia och kultur • vill knyta kontakter med andra länder och jobba internationellt • vill lära dig att kritiskt kunna granska och analysera • vill ha många dörrar öppna för att läsa vidare på högskola eller universitet

Kursplan, HU Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p Engelska 5 Engelska 6 Historia 1b Historia 2b – kultur Idrott och hälsa 1 Matematik 1b Naturkunskap 1b Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1b Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3

100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100

Programgemensamma karaktärsämnen

350 p

Inriktningar

400 p

Programfördjupningar Individuellt val Gymnasiearbete

300 p 200 p 100 p

Filosofi 1 Moderna språk Människans språk 1

50 200 100

Språk 400 p Latin – språk och kultur 1 100 Språk 300

• vill öka dina chanser till intressanta jobb med varje extra språk du kan

sid 17


En bred utbildning med stora framtidsmöjligheter

NA

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program för dig som vill ha en bred allmänbildning med tonvikt på matematik, fysik, kemi och biologi. Programmet ger dig också kunskaper inom samhällskunskap och moderna språk. Genom att studera livets villkor, fysikaliska fenomen och kemiska processer lär du dig hur allting i naturen hänger ihop. Vi arbetar med laborationer, gör exkursioner och åker på intressanta studiebesök.   På naturvetenskapsprogrammet lär du dig ett vetenskapligt förhållningssätt samt tränar din förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang och problemlösning. De obligatoriska kurserna ger dig grundläggande behörighet till universitet/högskola samt yrkeshögskola.

Två inriktningar Inriktningen naturvetenskap innebär fördjupade studier inom matematik, fysik, kemi och biologi. Inriktningen naturvetenskap och samhälle ger dig förståelse för hur naturvetenskap och samhällsutveckling påverkar varandra och visar på naturvetenskapens roll i samhället.

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p Engelska 5 Engelska 6 Historia 1b Idrott och hälsa 1 Matematik 1c Matematik 2c Matematik 3c Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1b Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3

Programgemensamma karaktärsämnen

Naturvetenskapsprogrammet passar dig som…

Biologi 1 Fysik 1a Kemi 1 Moderna språk

• är nyfiken på livet omkring dig

Inriktningar

• vill lära dig att kritiskt granska och analysera • vill läsa vidare på högskola eller universitet • vill arbeta som exempelvis läkare, jurist, civilingenjör, sjuksköterska, miljöingenjör, arkitekt eller journalist KONTAKTPERSON:

eva.aronsson@nybro.se

sid 18

Kursplan, NA

Naturvetenskap Biologi 2 Fysik 2 Kemi 2 Matematik 4 Naturvetenskap och samhälle Geografi 1 Samhällskunskap 2 Biologi 2 Programfördjupningar Individuellt val Gymnasiearbete

100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100

450 p 100 150 100 100

300-400 p 400 p 100 100 100 100 300 p 100 100 100 200-300 p 200 p 100 p


SA

En bra grund för fortsatta studier

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program för dig som vill ha en bred allmänbildning inom det samhällsvetenskapliga området. Utbildningen ger dig perspektiv på det moderna samhällets utveckling. På samhällsvetenskapsprogrammet får du kunskaper om samhällsförhållanden i världen och om det viktiga och ständigt pågående samspelet mellan individ och samhälle. Det ökar dina möjligheter att inte bara förstå utan också aktivt påverka och styra samhällsutvecklingen. Utbildningen behandlar frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. På utbildningen utvecklar du din förmåga att tillämpa metoder och teorier som används inom det samhällsvetenskapliga området.

Två inriktningar Inriktningen beteendevetenskap ger dig kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. Du fördjupar din förståelse för hur människan agerar som individer, gruppmedlemmar och samhällsmedborgare. Du får även kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap. Inriktningen samhällsvetenskap ger dig kunskaper om samhällsstrukturer och om livsvillkor utifrån både individ-, grupp- och samhällsnivå. Du breddar och fördjupar din förståelse för samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang.

Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som… • vill lära dig att kritiskt kunna granska och analysera • vill ha kunskap om samhällsförhållanden i Sverige och övriga världen • vill ha kunskap om hur man använder samhällsvetenskapliga teorier, modeller och begrepp

KONTAKTPERSON:

thomas.lund@nybro.se

Kursplan, SA Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p Engelska 5 Engelska 6 Historia 1b Idrott och hälsa 1 Matematik 1b Matematik 2b Naturkunskap 1b Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1b Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3

Programgemensamma karaktärsämnen Filosofi 1 Moderna språk Psykologi 1

100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100

300 p 50 200 50

Inriktningar 450 p

Beteendevetenskap 450 p Ledarskap och organisation 100 Kommunikation 100 Psykologi 2a 50 Samhällskunskap 2 100 Sociologi 100 Samhällsvetenskap Geografi 1 Historia 2a Religionskunskap 2 Samhällskunskap 2 Samhällskunskap 3 Programfördjupningar Individuellt val Gymnasiearbete

450 p 100 100 50 100 100 300-400 p 200 p 100 p

sid 19


TE

Teknik och datorer ger en bra grund för fortsatta studier

Teknikprogrammet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program för dig som är intresserad av teknik, teknikutveckling, människor och datorer. Programmet passar dig som vill bli civilingenjör, högskoleingenjör eller tekniker. Teknikprogrammet ger dig kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Du utvecklar dina kunskaper inom områdena fysik, kemi och matematik – med fokus på tekniska processer.   Du lär dig att kritiskt granska, analysera och förklara samspelet mellan teknik, människa och samhälle samt att utveckla ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Du lär dig se och förstå sambanden mellan olika delar i teknikutvecklingsprocesser och att se hela kedjan i utvecklingen av teknik i ett hållbart samhälle.

Tre inriktningar På inriktningen design och produktutveckling får du kunskaper om design och utveckling av produkter. Viktiga delar är datorstyrd design och konstruktion. På inriktningen informations- och medieteknik får du kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Här läser du datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik. På inriktningen teknikvetenskap får du fördjupade kunskaper om teknik, matematik och fysik. Du lär dig arbetsmetoder och att använda verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering.

Teknikprogrammet passar dig som… • är intresserad av teknik, teknikutveckling, människor och datorer • vill läsa vidare på högskola eller universitet • vill bli civilingenjör, arkitekt eller tekniker • vill arbeta med produktutveckling, programmering, webbutveckling m.m. KONTAKTPERSON:

tord.larsson@nybro.se sid 20

Kursplan, TE Gymnasiegemensamma ämnen

1100 p

Programgemensamma karaktärsämnen

400 p

Inriktningar

300 p

Engelska 5 Engelska 6 Historia 1a:1 Idrott och hälsa 1 Matematik 1c Matematik 2c Matematik 3c Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1b Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3

Fysik 1 Kemi 1 Teknik 1

Design och produktutveckling Bild och form 1a1 Cad 1 Design 1 Konstruktion 1

100 100 50 100 100 100 100 50 100 100 100 100

150 100 150

300 p 50 50 100 100

Informations- och medieteknik Datorteknik 1a Programmering 1 Webbutveckling 1

300 p 100 100 100

Teknikvetenskap Fysik 2 Matematik 4 Teknik 2

300 p 100 100 100

Programfördjupningar Individuellt val Gymnasiearbete

400 p 200 p 100 p


Introduktionsprogrammen Introduktionsprogrammen För dig som inte är behörig till ett nationellt program finns introduktionsprogrammen. Det finns fem olika spår beroende på dina förutsättningar. Preparandutbildning

Yrkesintroduktion

Passar dig som är nära att få behörighet till gymnasiet, eller som har behörighet till yrkesprogram men vill gå ett högskoleförberedande program. Du läser utbildningen i högst ett år.

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Syftet är att du ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för att du ska etablera dig på arbetsmarknaden eller som leder till behörighet för ett yrkesprogram.

Programinriktat individuellt alternativ Passar dig som inte är behörig till ett yrkesprogram men har godkänt betyg i: • svenska/svenska som andraspråk och engelska samt fyra andra ämnen eller • svenska/svenska som andraspråk och matematik samt fyra andra ämnen eller • svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt tre andra ämnen. Syftet med programinriktat individuellt alternativ är att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt yrkesprogram.

Individuellt alternativ Individuellt alternativ ska hjälpa dig vidare till yrkesintroduktion, annan utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen vänder sig till dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram.

Språkintroduktion Språkintroduktion ska ge dig som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt på det svenska språket. Du ska därefter kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. KONTAKTPERSON:

bjorn.arvidsson@nybro.se

En bra förberedelse för yrkesliv eller vidare studier

sid 21


Entreprenörskap & UF

Här kan du omsätta dina idéer till verklighet! På Åkrahäll har du möjlighet att genomföra dina idéer till verklighet. Vi erbjuder kurser inom entreprenörskap och företagande där det övergripande målet är att du ska veta hur du startar ett företag. Genom att våga satsa på dina idéer, planera, genomföra och lösa problem skapar du möjligheter för en god start och ökad förberedelse inför arbetslivet. I dag ställs allt större krav på att du ska vara mångsidig och företagsam. Ju bredare kompetens du har, desto bättre förutsättningar har du att lyckas. Förmågan att kunna omsätta idéer till verklighet och att se möjligheter i utmaningar blir allt viktigare.

Under året får eleverna unika möjligheter att träna sin förmåga att samarbeta, lösa problem, fatta beslut och ta ansvar för sitt handlande. Dessutom många tillfällen att delta på regionala, nationella och internationella arrangemang.

Kreativ och social förmåga

Vad händer under ett UF-år?

Oavsett vilket program du väljer att läsa erbjuder vi dig möjlighet att läsa kurser inom området entreprenörskap – för att träna din kreativitet och din sociala förmåga. Du får möjlighet att lära dig mer om projektledning, service, organisation, ekonomi, kommunikation och marknadsföring. Kurserna läses med fördel som ett UF-företag.

Under UF-året, som startar i september och avslutas i maj, genomför företaget framför allt fem moment:

Vad är UF? UF står för Ung Företagsamhet och ett UF-företag drivs med hjälp av lärare på skolan. Du får även stöd, hjälp och inspiration från rikstäckande UF.     Under året deltar alla UF-företag i en stor mässa i Kalmar län där du har möjlighet att tävla inom olika delar av företagandet, t ex bästa logotyp, bästa UF-företag, bästa produkt m.m. UF-företagen tar själva fram affärsidén, genomför marknadsundersökningar och skaffar startkapital genom försäljning av riskkapitalsedlar.

1. Företagsregistrering 2. Upprättande av affärsplan 3. Säljmoment 4. Rådgivarkontakt 5. Upprättande av årsredovisning Att driva ett UF-företag är ett sätt att prova på företagandets alla delar inom en kort och koncentrerad period. Tanken med UF-företag är att inspirera ungdomar att i framtiden starta eget företag men även att utveckla sin kreativitet.   Många av Åkrahälls UF-företag har under tidigare år varit mycket framgångsrika och skolan har i stort sett varje år haft minst ett företag som vunnit priser i den regionala tävlingen och därmed fått delta i den stora nationella mässan. KONTAKTPERSON:

stig.aghed@nybro.se

Starta företag och förbered dig inför arbetslivet sid 22


Elevhälsan Elevhälsan samverkar för att varje elev ska få stöd under sin gymnasietid Inom Elevhälsan på Åkrahäll samverkar skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare samt speciallärare för att varje elev på skolan ska nå sina mål och känna trygghet under gymnasietiden. Har du behov av stöd eller hjälp under din tid på Åkrahäll är du välkommen att kontakta någon av oss i Elevhälsan. Vi ser till helheten för varje individ och försöker tillgodose var och ens individuella behov. Vi stöttar klassföreståndarna i deras arbete med klasserna både på individ- och gruppnivå och ingriper tidigt vid vetskap om mobbning. Föräldrar

är en oerhört betydelsefull resurs. De känner sitt barn bäst och ett samarbete mellan hem och skola betyder mycket även på gymnasiet. Studietiden under gymnasieåren har stor betydelse för din utveckling. Du som elev kan räkna med att Elevhälsan finns till för dig under hela gymnasietiden.

Skolsköterska

Kurator, syv, skolsköterska och speciallärare skapar trygghet

Tel: 0481-455 56 inger.isacsson@nybro.se • Hälsobefrämjande arbete • Enklare sjukvård • Insatser vid missbruk

Kurator Tel: 0481-455 57 ann-helene.fagerstrom@nybro.se • Stödjer elever i psykosociala ärenden • Länk mot BUP och andra instanser • Drogförebyggande arbete • Värdegrundsfrågor • Frågor kring ekonomisk hjälp

Studie- och yrkesvägledare Tel: 0481-455 58 martina.holmsten@nybro.se • Enskilda vägledningssamtal • Medverkar vid programbyte • Informerar om val, konsekvenser av olika val samt behörigheter

Speciallärare Tel: 0481-455 53/450 95 annika.myrback@nybro.se kerstin.e.johansson@nybro.se gunnel.hubinette@nybro.se • Stöttar elever i behov av stöd • Överlämning från grundskolan • Screening i åk 1 • Utvecklar specialpedagogiken på skolan • Gör läs- och skrivutredning vid behov

sid 23


Internationellt utbyte

Internationellt perspektiv på undervisningen Våra mål med internationaliseringsarbetet är följande: • Alla elever skall under sin tid på Åkrahällskolan någon gång ha erbjudits möjligheten att delta i internationellt utbyte med andra länder i eller utanför Europa • Kostnaden för deltagande i internationellt utbyte skall vara sådan att alla elever har förutsättning att delta

sid 24

• Genom att delta i internationellt utbyte skall den enskilde eleven öka sin kunskap om och förståelse för andra kulturer • Genom att delta i internationellt utbyte skall den enskilde eleven utvidga sina språkkunskaper • Genom att delta i internationellt utbyte skall den enskilde eleven förberedas för ett studie-, arbets- och privatliv i en alltmer globaliserad värld.


Spännande och lärorika språkutbyten Vi har under flera år haft Comeniusprojekt och utbyten med flera skolor i Europa. Våra elever har bland annat deltagit i ungdomsparlament i EU-kommissionen i Strassbourg. För att kunna erbjuda dig spännande och lärorika språkutbyten, jobbar vi på Åkrahäll hårt för att hela tiden skapa nya kontakter med skolor runt om i Europa.

Utbyte med andra länder

Internationella kontakter E-postväxling, chatt och videokonferenser med skolor i andra länder förekommer i många klasser och på olika språk. Dessutom bjuder vi in föreläsare med internationell prägel.

Vi har sedan många år ett utbyte med flera skolor. Det handlar både om kulturutbyten och språkutbyten. Grupper av elever och medföljande lärare gästar då olika skolor där eleverna inkvarteras i familjer, deltar i undervisningen vid skolan, gör utflykter och tränas i att tala landets språk. Därefter är det vår tur att ta hand om de utländska gästerna.

Vinster med utbyten Vinsterna med våra språkutbyten är flera. Du får öva dig i att tala andra språk, men också öva dig i att göra jämförelser mellan Sverige och andra länder samt stå på egna ben i en främmande miljö. Dina kunskaper och förståelse för andra folk och kulturer kommer att öka och ditt självförtroende kommer att få en rejäl skjuts uppåt.

Framtiden är global, därför är vi internationella nu!

sid 25


Åkrahälls idrottsprofil Kombinera dina studier med din idrott Är du intresserad av någon specialidrott? På vår skola kan du idrotta på skoltid och förbättra dig ytterligare. Inom ramen för ditt individuella val (200 p på 3 år) har du möjlighet att utöva någon av de idrotter vi erbjuder. Detta läsår kan du välja mellan fotboll, ishockey och ridning. Fotboll

Ishockey

På Åkrahälls fotbollskurser får du som spelar aktivt en möjlighet att utöva din idrott på skoltid.    Vi jobbar med din tekniska och taktiska utveckling, både prakiskt och teoretiskt. Tjejer och killar tränar naturligtvis tillsammans.   I fotbollsämnet ingår individuell teknikträning, anfalls- och försvarsspelsträning, kost, hälsa samt domarutbildning.

Specialidrott, ishockey, är ett samarbete mellan Åkrahäll och Nybro Vikings. Här får du möjligheter att utveckla dina individuella färdigheter i ishockey men även öka dina kunskaper i spelsystem och spelmönster.

Här kan du utöva din idrott på skoltid

sid 26

Ridning Inom ridämnet får du umgås med hästar såväl på marken som från hästryggen. Exempel ur kurs­ planen är gymnastik- och teknikträning, löshoppning, hästens utfodring och bandageläggning.


Åkrahällskolans IF Sveriges bästa skolidrottsförening

Vi satsar på idrott för alla Åkrahällskolans Idrottsförening är en mycket framgångsrik förening med många aktiviteter och har bland annat utsetts till Sveriges bästa skolidrottsförening på gymnasienivå. Aktivitetsstugan Under mottot ”Rörelse Här och Nu” verkar föreningen för att medlemmarna ska ha aktiviteter i nära anslutning till skolan. Utanför skolan står vår röda ÅIF-stuga. Där kan du låna allt från volleybollar, kubb och boulespel till frisbees och fotbollar. Stugan är öppen skoltid. I anslutning till stugan har vi vår streetbasketplan.

Lusserugby

eller snowboard. Föreningen subventionerar resan vilket innebär att kostnaden blir mycket låg. Resa, skidhyra, mat och skidskola ingår i paketet.

Idrottsskölden Skolans duktigaste idrottselev utses årligen av ÅIF. Vinnaren erhåller Idrottsskölden, med anor från 1905.

Bli medlem

Klassisk turnering som genomförs årligen sedan 1985. Skolans olika klasslag tränar under hösten för att vara i toppform i december. Varje lag presenterar sig med eget intåg inför fullsatta läktare.

Som ÅIF-medlem får du gratis inträde till Lusserugbyn, nyttja idrottshallen gratis under skoltid och prova nya sporter. Klubben hjälper till att finansiera resor till skol-DM, skol-SM etc.

Skidresa

Årsavgiften är endast 40 kr!

Varje år arrangerar ÅIF skidresor till Hestra. Som medlem har du då möjlighet att prova på skidor

sid 27


Individuellt val

Välj de kurser som intresserar dig mest

Dina individuella kurser väljer du oavsett program Under dina gymnasieår läser du totalt 200 poäng individuellt val. Möjlighet att läsa fler poäng finns. Vissa kurser kan du läsa redan i åk 1 såsom fotboll, ishockey, ridning och musik. De individuella valen är helt fristående från programmen så du kan välja helt fritt från vårt utbud. Om du går ett yrkesprogram kan du välja de behörighetsgivande kurserna som krävs till högskola och universitet.

Välj bland många individuella kurser!

Estetiska och skapande kurser Teoretiska kurser

Massage

Retorik Film & TV kunskap Fotboll

sid 28

Grafisk kommunikation

Datakurser Idrottskurser Friskvård och hälsa

Historia Privatjuridik Musik


Elevrådet

Låt din röst höras genom andra Elevrådet på Åkrahäll arbetar för att din tid som elev skall bli så minnesvärd som möjligt. Det främsta syftet med vår verksamhet är att sätta guldkant på tillvaron för dig. Elevrådet på Åkrahäll har funnits i många år och har stolta traditioner att falla tillbaka på.   Vi sysslar med att organisera discon, skolkatalog och festligheter vid skolavslutningen. Vi jobbar även med elevernas arbetsmiljö på andra sätt, dels genom förebyggande aktiviteter och dels granskar vi att miljön i skolan är bra för eleverna.

Elevrådets styrelse Väljs på årsmötet, där två representanter från varje klass deltar. Elevrådsmötena är även styrelsens ka-

nal till alla elever på skolan – det är där du som elev kan komma med förslag och åsikter. Det är viktigt att så många som möjligt får delta i tyckande och tänkande kring det vi gör!

Var aktiv Det vore roligt om du som elev skulle vilja delta i elevrådet och tillsammans med oss andra delta i vårt arbete med att Åkrahäll skall vara en skola där eleverna trivs, mår bra och får en minnesvärd skoltid. Välkommen!

sid 29


Lokala styrelsen

Eleverna är med och bestämmer Att rektorn brukar vara den som bestämmer känner säkert de flesta till. Men visste du att på Åkrahäll får eleverna vara med och bestämma? Eftersom vi är till för dig som elev är det självklart för oss att du också ska kunna fatta beslut i många viktiga frågor. Därför har vi en lokal styrelse där elever diskuterar viktiga frågor tillsammans med skolledningen. Lokala Styrelsen (LS) på Åkrahäll består av elever, lärare, skolpersonal, skolledning samt politiker och representanter från näringslivet. Hälften av LS består av elever.    Syftet med LS är att elever och personal ska få mer inflytande över skolans beslutsfattande. LS har delegation på att ta över stora frågor som egentligen

politiker eller rektor skulle beslutat om. Exempel på frågor för LS är den lokala arbetsplanen, skolans arbetsmiljö, skolans likabehandlingsplan, kontakt med andra skolor och näringsliv, skolans internationella kontakter, inköp av inventarier, materiel och läromedel samt fördelning av dessa.

Kontakt med näringsliv Skolans arbetsmiljö Internationella kontakter Kontakt med andra skolor Likabehandlingsplan

sid 30


Engagemang Dina studier blir bättre när du trivs

Engagemang bygger på känsla När du väljer att läsa på Åkrahäll är du en av dem som tänkt igenom ditt val. Då är du en av dem som förstått att gymnasiet är så mycket mer än enbart plugg. Det handlar lika mycket om att lära sig nya saker som att trivas, ha kul och utvecklas som människa. Alla som arbetar på Åkrahäll har förstått vad det handlar om, vad du som elev tycker är viktigt. Och inte bara vad du tycker är viktigt – utan även sådant som gör dig glad. För om du är glad och trivs med din vardag så kommer även dina studier att bli så oerhört mycket bättre.

Du står i centrum Åkrahäll är en skola som bryr sig och hos oss blir du sedd för den du är. Här kommer du som elev även att kunna påverka ditt närsamhälle. Skolans elever bidrar på olika sätt till att utveckla upplevelser och miljöer i Nybro, bland annat genom idrott, musik och praktik.

Teori och praktik Hos oss är teori och praktik lika mycket värda. Och

lika viktiga. När du kombinerar teori med praktik kommer du dubbelt så långt som du skulle gjort med bara det ena eller det andra. Åkrahäll är en kommunal gymnasieskola där Nybro kommun är en garant för att din utbildning verkligen håller hög kvalitet. Därför kan du känna dig extra trygg när du söker till vår skola.

Lärare som bryr sig Lärarnas inställning är en annan sak som kännetecknar Åkrahäll. Vi strävar alltid efter att ha en positiv attityd till dig som elev och att hitta lösningar som utgår från dina behov. Grunden till allt arbete är att vi bryr oss om hur det går för dig. Ett äkta engagemang leder alltid till bättre relationer vilket i sin tur skapar ett bra klimat och en bra arbetsmiljö för alla på skolan!

sid 31


Nybros viktigaste mötesplats På Åkrahäll finns cirka 500 elever och ett 60-tal lärare. Skolan är tillräckligt stor för att du ska kunna knyta nya kontakter och hitta andra som delar dina intressen. Men också tillräckligt liten för att vi ska känna igen varandra.   Åkrahäll är faktiskt den plats i Nybro kommun där flest möten mellan människor äger rum dagligen. En dynamisk mötesplats och ett centrum för kunskap, kultur och idrott.

Välkommen hit!

kreation.se | Illustrationer: Sid3kick

Åkrahällskolan Mossvägen 10, 382 80 Nybro, tel 0481-455 59, fax 0481-456 12, www.akrahall.se

Kurskatalog2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you