Page 1

AKKUraatd

Verkiezingsprogramma 2012 - 2013

Inhouds opgave 02 Inhoudsopgave 04 AKKUraatd werkt! 05 Lijsttrekkers 08 Verkiezingsprogramma ‘12 - ’13 19 Tot slot

AKKUraatd

Verkiezingsprogramma AKKUraatd 2012 - 2013

02


'Wij moeten in ons leven die keuzes maken die de treffendste eigenschappen van onze persoonlijkheid gelegenheid geven zich te ontplooien.' - Thomas Merton (1915 - 1968)

AKKUraatd werkt! AKKUraatd maakt zich al jaren met succes sterk voor toponderwijs voor alle studenten, voor goede faciliteiten en voor ontplooiingsmogelijkheden naast de studie. AKKUraatd is een bewezen, belangrijke basis binnen de USR. Naast concrete, snelle actiepunten werken wij aan langetermijndoelen. Hier volgt een kleine greep uit de zaken waarvoor AKKUraatd zich dit jaar heeft ingezet: • • • • • • • • • •

Voor je ligt het verkiezingsprogramma van AKKUraatd, de grootste en meest actieve fractie binnen de Universitaire Studentenraad (USR) en onderdeel van Studentenvakbond AKKU. Van 23 tot en met 30 mei 2012 vinden de universitaire medezeggenschapsverkiezingen plaats. Jij kunt bepalen wie van je medestudenten opkomt voor jouw rechten en jouw belangen. Zeker in deze tijd, waarin het Hoger Onderwijs sterk onder druk staat, is het van groot belang dat jouw stem goed vertegenwoordigd wordt.

Een blijvend goede collegegeldregeling (voor tweede studies en schakelaars); Inzetten op meer en betere groeps-, stilte-, laptop- en computerwerkplekken; Inzetten op meer en betere printvoorzieningen; Weblectures (live opgenomen en digitaal beschikbare colleges); Universiteitsbrede invoering van studiekeuzegesprekken voor middelbare scholieren; Onderzoek functioneren studieadviseurs; Kritiek op implementatie Péage en Osiris; Mede opzetten en coördineren van het initiatief www.watzijndeplannen.info; Verlaging kopje (fairtrade) koffie van €0,80 naar €0,65; Lobby tegen wetsvoorstel ‘Studeren is Investeren’ (waaronder twee opinieartikelen in de Volkskrant).

AKKUraatd kenmerkt zich door een constructief principiële inslag. Als fractie nemen we voortdurend eigen initiatieven. Doordat wij, als onderdeel van AKKU, verbonden zijn aan de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en deelnemen aan het Landelijk Overleg Fracties (LOF), bezitten we veel informatie die van belang is voor de universiteit. Contact met studenten is voor ons belangrijk. Zo organiseren wij tweemaal per jaar een debat, roepen wij maandelijks schaduwfracties bijeen en zijn wij de mensen achter de Pleekranten in de SSHN-complexen. Een nieuw, succesvol initiatief is AKKUraatd polstd, waarbij we aan de hand van drie stellingen de mening van studenten polsen op de campus. In dit verkiezingsprogramma staan verschillende doelen, ondergebracht onder elf peilers, waarvoor AKKUraatd zich komend jaar zal inzetten. Het programma kost je niet meer dan acht minuten om te lezen. Het verkorte verkiezingsprogramma vind je op www.akkuraatd.nl. Ben je er na het lezen van dit programma van overtuigd geraakt dat je op AKKUraatd moet stemmen, ga dan naar www.ru.nl/verkiezingen. Heb je nog vragen of opmerkingen, laat jezelf dan vooral horen! Mail naar AKKUraatd@studentenvakbondakku.nl, spreek één van ons aan of stuur een bericht via Facebook of Twitter.

03

Stem AKKUraatd. AKKUraatd werkt!

04


“Ik sta voor een actief studentenleven waarin je je op verschillende vlakken kunt ontwikkelen”

“Werkplekken moeten verbeteren en langer geopend zijn” #4 Pepijn.

#1 Nienke.

“Iedere student moet kunnen rekenen op goede begeleiding” #2 Michelle.

“Tweede studies en schakelprogramma’s moeten betaalbaar blijven” #5 Merle.

“Aanwezigheidsplicht is een schoolse maatregel die ik wil tegengaan” #3 Patrick.

05

“Het Bindend Studieadvies mag nergens opgehoogd worden” #6 Sjef.

06


Uitdagend onderwijs van hoog niveau. Op nummer één staat voor AKKUraatd uitdagend onderwijs van hoog niveau. Een kwalitatief goede opleiding vormt de kern van je studententijd. Je hebt er recht op. Enerzijds moeten studenten blijk geven van een academische houding en anderzijds moeten docenten didactisch vaardig, inspirerend en inhoudelijk sterk zijn. Docenten worden echter vooral beoordeeld op hun onderzoek. Specifieke aandacht voor het geven van onderwijs en het gebruik van ICT-voorzieningen is daarom noodzakelijk. Nadrukkelijker inzetten op coaching en onderwijskwalificaties voor docenten is nodig. Hierbij staat AKKUraatd voor kleinschalig, persoonlijk en interactief onderwijs. Daarom staan wij voor: • • • • • • • • • •

07

Het monitoren van de onderwijskwaliteit met het oog op de aankomende bezuinigingen; Het tegengaan van verschoolsing van de universiteit: geen aanwezigheidsplicht, maar het stimuleren van actieve participatie bij (werk)colleges; Onderwijs waarbij elk studiepunt even veel weegt; Het opnemen en digitaal beschikbaar stellen van colleges (weblectures) voor alle studenten; Het uitbannen van de laatste doorgeschakelde ‘videocolleges’; Het faciliteren van een cursus ‘hoe werkt mijn microfoon’ voor docenten; Duidelijkheid over tentamenstof vóór het tentamen; Meer aandacht voor de uitwisseling van best practices onder docenten; Het naleven van nakijktermijnen door docenten; Het versterken van de basiskwalificaties (BKO-trajecten) waaraan docenten moeten voldoen. 08


Behoud toegankelijkheid onderwijs.

Waardeer en stimuleer actieve studenten.

Op de Radboud Universiteit is een schakelprogramma en tweede studie, mede dankzij AKKUraatd, nog betaalbaar. Dit willen wij zo houden. Iedere student is uniek en moet een eigen studiepad kunnen kiezen. Wegens bezuinigingsmaatregelen op het Hoger Onderwijs krijgen studenten mogelijk geen studiefinanciering meer in de masterfase en ook de studiefinanciering tijdens de bachelorfase staat op de tocht. Studenten hebben te maken met steeds meer barrières en worden geconfronteerd met een rendementsfetisjisme. Denk aan de langstudeerdersboete, het bindend studieadvies, en de harde knip waarbij je pas aan je master mag beginnen als je al je bachelorvakken hebt gehaald. Het opwerpen van dergelijke barrières belemmert de toegankelijkheid van het onderwijs. AKKUraatd verzet zich hiertegen.

Een bloeiend studentenleven is een verrijking voor de universiteit en de stad Nijmegen. Dit studentenleven staat zwaar onder druk door de rendements- en bezuinigingsmaatregelen. De aanvullende bestuursbeurzen, die zijn geïnitieerd door AKKUraatd in 2009-2010, worden mogelijk afgeschaft. AKKUraatd verzet zich hiertegen. Studenten zijn bang voor vertraging en voelen zich geremd om zichzelf middels nevenactiviteiten als een bestuursjaar bij een studie-, studenten-, of sportvereniging te ontplooien. Om het verenigingsleven bruisend te houden, moet de universiteit haar waardering voor actieve studenten laten blijken. Daarom wil AKKUraatd: •

Daarom wil AKKUraatd: • • • • • •

09

Tweede studies en schakelprogramma’s betaalbaar houden; De invoering van nog meer barrières zoals een bindend studieadvies in het tweede en derde jaar voorkomen; Studiekeuzegesprekken voor middelbare scholieren invoeren (matching – in plaats van selectie – aan de poort); Het verminderen van het aantal herkansingsmogelijkheden voorkomen; Goede voorlichting over rendementsmaatregelen, onder andere door het voortzetten van watzijndeplannen.info; Een intensieve lobby tegen het afschaffen van de basis beurs en andere bezuinigingen op het Hoger Onderwijs, zowel op het universitaire niveau als in samenwerking met de LSVb; Een rechtvaardige invulling van een beurzenstelsel in de masterfase.

• • •

• • •

Examencommissies die nevenactiviteiten als commissieen bestuurswerk zien als een rechtvaardige reden om vertraging op te lopen; Flexibele omgang met aanwezigheidsplicht en het wisselen van werkgroepen/practica voor actieve studenten; Het behoud van (aanvullende) bestuursbeurzen, ook voor bestuurders van kleine verenigingen; Collegegeldvrij besturen zoals geformuleerd door AKKUraatd, en niet zoals door Van der Ham en Lucas. Collegegeldvrij besturen mag niet ten koste van parttime besturen gaan. Vernieuwd beleid topsportgebied waarbij ook aandacht is voor aanstormend talent; Het voortzetten van de promotie van het actieve studen tenleven in samenwerking met de gehele Universitaire Studentenraad; Een onderzoek naar werkdruk onder actieve studenten, uitgevoerd door Dienst Studentenzaken.

10


Betrek de student.

Waarborg goede studie- en studentbegeleiding.

Studenten weten als geen ander hoe het onderwijs ervaren wordt en hoe dit verder verbeterd kan worden. De student dient daarom nauw betrokken te worden bij de vormgeving van het onderwijs. Hierbij is het optimaal kunnen functioneren van de medezeggenschapsorganen op alle niveaus van belang. Momenteel zijn enkele (oud-) AKKUraatd’ers bezig met initiatieven voor de versterking van de medezeggenschap, zoals het opzetten van een adviesorgaan voor elke facultaire studentenraad en degelijke archieven. Vakevaluaties moeten openbaar worden gemaakt, bijvoorbeeld door het aanbieden van een samenvatting gemaakt door de opleidingscommissie.

Elke student heeft gedurende de studie te maken met keuzemomenten. Het is hierbij de taak van de universiteit om begeleiding te bieden. AKKUraatd vindt dat studieadviseurs en mentoren altijd voor iedere student moeten klaarstaan als zich problemen voordoen. Zeker nu de universiteit en de overheid steeds meer barrières opwerpen, is kwalitatief hoogwaardige studie- en studentbegeleiding belangrijker dan ooit.

Daarom staat AKKUraatd voor:

• • • •

11

Gelijke invloed van studenten en medewerkers in de medezeggenschap op facultair niveau. De stemverhouding moet 50/50 worden met behoud van huidige rechten; Een studentassessor in het College van Bestuur; Het versterken van facultaire studentenraden en opleiding scommissies door verbeterde trainingen, onder andere door het terugbrengen van de trainingen naar één dag; Het verspreiden van best practices tussen facultaire studentenraden en opleidingscommissies; Het aanleggen van een gedeeld archief voor facultaire studentenraden en opleidingscommissies.

Daarom pleit AKKUraatd voor: •

• • •

Voldoende en capabele studieadviseurs met minimale wachttijd; Het monitoren van het mentoraat met het oog op de invoering van het bindend studieadvies; Betere loopbaanoriëntatie en het stimuleren van stages, zodat studenten al tijdens de studie bezig kunnen zijn met hun toekomst; Goede en eerlijke voorlichting voor aankomende studenten; Het invoeren van een studiebijsluiter zodat studies makkelijker kunnen worden vergeleken; Een soepele overgang van het VWO of het HBO naar de universiteit door de inzet van studiecheckgesprekken door studieadviseurs, docenten of speciaal hiervoor getrainde studenten.

12


Zorg voor goede, betaalbare voorzieningen.

Creëer een goede werksfeer.

De campus is meer dan een plek om te studeren. Studenten ontspannen er op het terras, bezoeken er leuke activiteiten, hebben er een bijbaan en dineren aldaar. AKKUraatd vindt een toegankelijke, mooie en groene campus van groot belang. Zo is er in 2010-2011 gezorgd voor buitenwerkplekken. Daarbij moet de universiteit voorzien in allerhande voorzieningen en nadrukkelijk de betaalbaarheid hiervan bewaken.

De campus moet een plek zijn waar studenten prettig en comfortabel kunnen studeren. Er valt nog veel winst te behalen. Ruimtes zijn nu tussen 11:00 en 15:00 uur vaak te vol, het is veelal onduidelijk of je in een groeps- of stilteruimte zit en draadloos internet is lang niet overal aanwezig. AKKUraatd heeft dit jaar een brief geschreven aan het College van Bestuur om te wijzen op deze problematiek. Een universiteit die ernaar streeft dat studenten meer studie-uren op de campus doorbrengen dient maatregelen te nemen om dit mogelijk te maken.

Daarom wil AKKUraatd: • • • • • • • •

13

Eerlijke prijzen, zowel voor producent als consument; Herinvoering van de studentenkorting in de bestaande horecagelegenheden op de campus; Concurrerende horecagelegenheden op de campus toestaan door het toelaten van bijvoorbeeld een lunchroom, een supermarkt of een bakker; Dat allergie-informatie in horecagelegenheden wordt aangeboden; Een groene, parkachtige campus; Goed openbaar vervoer van en naar de campus - ook in de avonduren, in samenwerking met de OV-werkgroep van Studentenvakbond AKKU; De fietsenmaker op de campus terughalen in de vorm van een sociale werkplaats; Voldoende parkeergelegenheid en aangepaste voorzieningen voor mindervaliden.

Daarom wil AKKUraatd: • • • • • • • •

Het draadloos netwerk voor laptops in buitenruimten en op de medische faculteit utbreiden en versterken; Het draadloos netwerk voor devices als alle type laptops, smartphones en tablets uitbreiden en versterken; Voldoende stopcontacten voor laptops in collegezalen en werkruimtes; Het aantal buitenwerkplekken vergroten; Duidelijke communicatie over het type werkplek (stilte- of groepswerkplek); Aanbesteding van meer multifunctionele printers waarmee je kunt scannen, kopiëren en waarbij dubbelzijdig printen de standaard is; Dat lokalen worden opengesteld als zij niet in gebruik zijn; Voorzieningen die RSI voorkomen.

14


Benutten & verbeteren van digitale mogelijkheden.

Transparantie.

Laptops, tablets en smartphones zijn niet meer weg te denken van de campus. Het zijn onstuitbare trends en het gebruik ervan groeit continu. De universiteit moet meegroeien. AKKUraatd vindt dat studenten mogen rekenen op de beste digitale voorzieningen. AKKUraatd heeft gezorgd voor de invoering van de campuscard. Hoewel deze momenteel nog alleen wordt gebruikt voor printen en sporten is veel meer mogelijk. Momenteel liggen er op het digitale terrein nog veel verbeterpunten en interessante kansen.

De universiteit moet waarborgen dat er een kritisch klimaat heerst onder studenten en medewerkers. Het centraal staan van openheid, transparantie en integriteit is essentieel. Dit is van belang bij het wetenschappelijk onderzoek, maar ook bij de berichtgeving binnen de universiteit. AKKUraatd heeft gestreden tegen het verdwijnen van VOXlog en het terugbrengen van de frequentie van de papieren VOX. AKKUraatd wil een onafhankelijk, kritisch nieuwsplatvorm binnen de universiteit. Deze strijd is nog niet ten einde. Daarom wil AKKUraatd:

Daarom pleit AKKUraatd voor: • • • • • • • • •

15

Het mogelijk maken van opwaardering van Péage-tegoed via iDeal en meer oplaadpunten; Een servicedesk waar je terecht kunt met laptopproblemen en andere digitaal gerelateerde vragen; Het draadloos kunnen printen vanaf je laptop, tablet of smartphone op de gehele campus; Het aanbieden van gratis software door licenties aan te schaffen voor studenten; Digitale voorzieningen die pluriformiteit (bijvoorbeeld Windows, Apple en Linux) mogelijk maken via open standaarden; Het up to date houden van de computers op de campus; Verduidelijken universiteitssites en verbeteren zoekfunctie; Het waarborgen van privacy in OSIRIS.

• • • • •

De toenemende financiering vanuit het bedrijfsleven niet ten koste laten gaan van fundamenteel onderzoek; Waarborging van wetenschappelijke integriteit; Openbaarmaking van (samenvattingen van) vakevaluaties; www.numedezeggenschap.nl voortzetten en verder onder de aandacht brengen; De mogelijkheid creëren om je in te schrijven voor een besluitenmail waarin een maandelijks overzicht wordt gegeven van genomen besluiten; Openbare beschikbaarheid van Radboudnieuws in plaats van nieuwsverspreiding via het beveiligde www.radboudnet.nl.

16


Internationaliseer!

Duurzaamheid op de campus.

Een buitenlandverblijf heeft een enorme waarde voor je persoonlijke en academische ontwikkeling. AKKUraatd vindt dat studenten die naar het buitenland willen dat ook moeten kunnen. Hoewel de universiteit graag internationalisering uitstraalt, laat zij nog veel kansen onbenut. Volgens ons moet het risico op studievertraging bij een buitenland-ervaring zo klein mogelijk zijn.

De universiteit heeft een voorbeeldfunctie binnen de maatschappij. AKKUraatd vindt dat de universiteit haar expertise moet gebruiken om duurzaamheid uit te stralen. De notitie ‘Kleine duurzaamheid’ van AKKUraatd uit 2010 2011 is bijvoorbeeld verwerkt in het milieubeleidsplan van de universiteit. Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid innovaties in de praktijk te brengen en het milieu te ontzien.

Daarom pleiten wij voor: Daarom pleit AKKUraatd voor: • • • • • • •

17

Mobility windows bij elke opleiding: duidelijke momenten binnen het curriculum die de mogelijkheid bieden om naar het buitenland te gaan; Een stappenplan en een routekaart voor het buitenlandverblijf; Erkenning van in het buitenland gevolgde vakken op de RU; De mogelijkheid om hertentamens in het buitenland te maken; Een zichtbaar en aansprekend International Office op elke faculteit, waar studenten heldere en concrete voorlichting krijgen; Het aanbieden van Engelstalige vakken door docenten die de taal voldoende meester zijn; De mogelijkheid om een vak academisch Engels of te volgen binnen de Bacheloropleiding.

• • • • • • •

Hoge duurzaamheidseisen aan de inkoop van producten en diensten; Energiebesparing door lichten, verwarming en computers uit te zetten wanneer zij niet worden gebruikt; Innovatie op het gebied van energiebesparing, duurzaam bouwen en het verbeteren van bestaande voorzieningen, bijvoorbeeld met CO2-neutrale computerzalen; Printen op mooi, gerecycled papier zoals bij FNWI; Het stimuleren van afvalscheiding op de campus; Meer en zelf opgewekte groene stroom; Onze universiteit de meest duurzame campus van Nederland 2012-2013.

18


Tot slot. Binnen de medezeggenschap gaat het niet alleen om eigen initiatieven, maar voornamelijk om het reageren op voorgenomen beleid. Aan de hand van het beginselprogramma van Studentenvakbond AKKU en dit verkiezingsprogramma reageert AKKUraatd gedurende het collegejaar op een breed scala aan onderwerpen. Tevens ondersteunt AKKUraatd de activiteiten van de studentenvakbond op het gebied van huisvesting, duurzaamheid, openbaar vervoer, het trainingsbureau, Lijst AKKU en de rechtswinkel. AKKUraatd maakt zich al jaren met succes sterk voor toponderwijs voor alle studenten. AKKUraatd is een bewezen, belangrijke basis binnen de USR. Zeker in deze tijd, waarin het Hoger Onderwijs sterk onder druk staat, is het van groot belang dat jouw stem goed vertegenwoordigd wordt.

Stem AKKUraatd. AKKUraatd werkt!

www.ru.nl/verkiezingen 19

20

Uitgebreide verkiezingsprogramma AKKUraatd 2012-2013  

Uitgebreide verkiezingsprogramma AKKUraatd 2012-2013

Uitgebreide verkiezingsprogramma AKKUraatd 2012-2013  

Uitgebreide verkiezingsprogramma AKKUraatd 2012-2013

Advertisement