Page 1

RsξΦfρΥ

1ιι0rir

0 ΓΑΛATI{Σ

Kεfμεvα: RendGOSCΙNNY

Σxdδια:

ΑlbertUDERΖO

ffi

J

I \\

(t

ffi Iι v

MAMoYΘκoMlΞ ιιDεΡZo Ξ_ 6/


o GOSCΙNNY Ι<AΙ o UDE.RZO ΓΙAPoYΣΙAZOYN MΙA ΠEPΙΠE,TEΙA ToY AΣTEPΙΞ

ΑΣTE,PΙΞ

o ΓAΛAΤHΣ Kεfμενα:Rend GOSCΙNNY

Σxdδια:Αlbeπ UDERZO

ilAtloYΘκoiltΞ wrrγv.asterix. tm. fr


-o 50n'x1 0 | Γ AΛ AτΕ . Σ Ξ ',XA Ν N l | ζΗ Θ Ε - l An o Po M Aι a Υ Σ ' Υ Σ TΕ - P A -c y Σ Ar o Ν A A n o MΕΓ AΛ o

- .Ξi ρH Ν Η AΠoKAΘlΣTAΤAl ι Ξ 'A Δ IATA. P AΣ Σ L TAI An o

.

-

J

ΞL

Ξι

llΘcLΞL

-Ξ ΞιιAΝρΝιΠσl aΜΩΣ -Ξ- -o ρ A An o Κ P a γ o Ν τAl

ΑPXΗΓol oΠρΣ o BΕPΣlΝΣΕ ΝTo PlΞ ΥnoΧ PΕ9ΝoNτAl ΝA ΚAΤAΘΕΣoΥΝ TA oΠΛA ToYΣ ΣTA noΔlAτoγ κA|ΣAPA

rΛnPoΖΞΞτΞ oΜot

m ΕMnlΣTpEφoYME

< A ΛΑ l Γ K Α^ Al ΞΞγ Γ κ .o Y M Ε !.

?t+:

ΞΞ j! n Po Σ n AΘ a Ε L ΓlA i'- .A^ATΞL ΘoyΝ AΥΤol ol ηΕPHΦA Ξ AnoΔΕlΧTblΚΑ^ 1.ε L Κ Αl o K A| Σ AP AΣ

Σ'AΥ Ta Tο Σ HΛ Λ Ε|o Φ ΓNQPι ΣoΥ/\ΔΕ τΘN HpρA ΜAL'T?N

n oΛΕ/v'l ττ n AΣrΕP'Ξ

ΠPoΚΕlTAι

NA ΞnΔOΘLι

ΘA ΓΥPιLΕι' ΓPHΓo PA:

noΥ

ALι

ΣτΟ

LY]a

2

ΘA Γ Y P | Σa

ΓlA Tο MΞΣHMΕPlΑNo, ob ε^]Ξ

{;h ΣAΣ τo Εl ΧA/.ΛΕ' nΕ| o! P 9M A|ol _Ξε XΝΑΝΞ A'ΚalΛA KAl TA /'ΑτlNlKA τ oΥ Σ !

VΑ E. VI c Τ | 5 1 ' l . , Ξ

T Ι ΛΕEl Α Y Τ o Σ:, . .

=JΞ-τd.) (.-g ))C.ι*

ψ'

o'*--

To] Σ HΤτ l1M ε N olΣ\

.\ψ2--

υ

.--*Ι

5


ΣTo P9MAι.Κo oXγPo' nεΤ|/ΛΠoNoΥrvΙ,ΣT|1 ΣΚHNH τoY Ε Κ AτoΝ τA Px aΥ ΚA'l oΥΣ Δ9 ρDΥL )-(A.loYΣ Δ9bYΣ H Π Ε Pl n o ^o Σ ,

n o M Π Φ Δ |o y Σ ι

ΕΠLΣTP ΕψEj

M A:

ΘEgN j M ΗΓl9 Σ

L Τ, O ΝO M A

Ξ n Ir Ξ Σ }{ ME'\Σ

τ 9.Ν

Τ | ΣΑΣ ΣγΝΕΛH j ΔΕΧΤΗ Κlλτ Ξ

A n o Δ Y Ν Α ..

Ap lΘ Λ^Ητ |KΑ

ΝQτ ΞP e Σ

APlΘMΗT lKA ΑN9τΞPΞ. Σ, , ,

ΝA ΠoYMtr KA-TI

i

τετo]σ.

.

M A To Δ] Aι ΠP ΞΠΞ| N A V Π AP 2( E l K,AΠolc ] M y Σ T| Κ o LΤH ΔY \\Α. MΗ

A YTO N

Γ AΛ Aτ Q Ν

K A l o x l Π ] o φH ΛoΣ A Π o T o Σ o ΔΑ,i

l-l ΣAΝ Ξ Ν AΣ

Μ\ΠA, H LιΞ r 1 Ξ J

//

T- QΝ

ΓYPlΣ Ξ t l||lUin

lΔ lA|T ΞΡo

l

./..j€

A ,ΝA l llΞr|l

..' lU

rΞξ-

K,Δ' ΤεΣΣεΡ]t P9MA l oY Σ

AJ KAAA

Ν A φ Α M E. ε P x ΞΣA ] nA P ε A . τO A Γ ρ | o Γ o Υ P OY N o ) ' , .

ΞPXoMA\ ΣE. MlA ΣτlΓ^Λ Η| /qκoMΑ ΕXa Δ . γO ME. ΝlP Ν, A Γ\ApΑΔ oΣΘ -. .

ι1

)

lL


Ε , Λ A o BE ΛlΞ : τo ψ Η τ o E - lΝ Al Ε . τo | M o ! ..,

oΣ o

Ξ ΞYΝ

M lΑΜrMlΑM, ΑΣ-ΓΕ. PιΞ

7 ΝA

ΝA M Α. Σ K AΝ O Y Ν T l n ο TA. ,

oi P(, MAlol ΘA ΘyMoΣoγΝ ΣlΓOYPA ΘΑ

|

ΠA ^^Ξ n ι Σ K E ' Φ^Τo |YΠMoaΝ

To

ΔP oY, l. Δ 'H

ι. . .

ΠPΞΠΞ1 ΝA Εl NAι X()M t ΣT |Σ φ y^Λ 9Σ-ιE

Κ A | Ν A K o B Εl Γ Κ Y MΕ. To XργΣO Toy Δ P E. Π A N | ,

Λ^Ξ TPOMAΞΞΣ κAl ΚoΠΗΚ,A Λ^ΞΤo Δ pΞΠ A N ι M oy]

Ξ1ΝA ] l -l M E . P A ΝA n l Θ A ε Pl -Ξ -lΜ1ε \η PlΔΔlo lo M oM \ oy

Αno

τo

E . N τ AΞ- E .t . L γ M φQ Ν ol

Lnlτl

Mοy, . .


ZlΔ Oγ KANΞι

o zgΜoL ΠoY MΑΣl ΑN]Κ HτOV Σ!o Zo.

nοv ΔekAn^AL|Az€ \

Τ lL Δ . YNA. Ma} Σ ΣE onoloN Τ oN ΠlΝΞl : Γ)A oPlΣMε

ΠP oE ΛE γΣΗ ΑγΤHΣ ΓHL ΣcΝ τ ΑΓΗΣ X AΝ Ε - . Al Στ Α t sAΘ H ΤQ Ν Αlo. N a N KA|Δε Ν M Ε τ AΔ] * ΓA].lΔH nΑPΑ AnΟΣ ΣE ΑY Τι ΔP ,oγ,] ΔΗ,..

Π o | A E l N Α\ |..lΣYΝ ΤAΓ Η ΓlA AYτo To Z9 Mo ) 9 Δ, P ο Y . ι ΔH

o x ] , oBE Λ] E . J o X lI... ΚAl To ΞΞΡ ΞlΣ ΠoΛY KAΛAι

Τ D M o Ν o Π ΟY M nOP o N A Σo γ Π 9 ε l N Α ] nΘΣ ι -l EP ι L x Ξι Γ K v K A l Α ΣT A Κ o

EΠΞΣΕΣ MΞΣΑ. tτΗ \ X YΤ PA OτAN ΗLoYΝ MQPO κAl tr] E. ΠlΔ PALΗ τo't zoΙ \Λ o\/ tΞ ΣE. Γ!Aιε|NAI MOΝlMi l Θ A HΤ AΝ EnιΚl ΝΔ vΝο ΝA ΠlE-)t Κl AΛ Λ ol

GL"':I GLor'

9x !ι 9x!!

9x !!ι'

o ΑΣΤΑκoΣ

Δ EΝJ t)Ν A , ι AΠAPΑlT |_lτoΣ A Λl\ Α T oY Δ lΝE - l Ν oΣ τ l ^

ΞYXAPlΣτ9

a ΔPoγ.lΔΗ

/V\A τo M Π L ΛE ΝoΣ , Δ'E.N E-IΝA| Δ lΚ Α lO

l


a

YΠAPXεI ΚΑΠ(J lo MYΣT ]Κ . o ΣτH Δ ΥΝAΛ ^hl AYΤ 9N Τ QΝl ΓΑ^AτOt\l nPΞΠΞl 1\, q τo ΑΝAΚ , ΑΛ Yφ oΥt\Λ Lι-

o] ΓΑ ^Α T L Σ Πo Y Πo Λ ]o PΚ o γ Λ ^ E. ΞΔ ( ) Κ A l XPoΝl A ) Ι\^A Σ K o P o l ΔΞ y o YΝ: H Π P Oι Ν Ι Η n P OΚ^HΣH Ξ.eΠΞP N AΞι τ Α op|A:AN τO Y Σ , ΚAΝ Ξ1 Κ,A^Α ΤeΣΣΞP ιΣ Δ |KoYΣ ΔLΝ Ξ] Ν A] n ] A AΣTΞ1o ! M AΣ Γε ^c] lO Πc) ] O Y Ν :

εN MΑ

sffi Ξ X E . ] L Δ\ K l o M AP KO Y Σ lΠP E - n Ξ] Ν A Σ ΑΚ ATi o Y L ΚAl AN AΚ A^ y Φ O Y M Ξ Γ \ , Η Γ o P Aι o I < A| ΣAP ALΣ : Ξ|ΝA] n oΛY ΔY POMH X P Ξ] AΖo P E Σ TH Λ / \ Ξ Ν o Σ M , λ i e Ν ΑΝ ε Θ ε ΛΟ N Tι^{ Ν A ATAΣKOΠε-γΞl τoYΣ

t

Ξ -:: ' A Π o ΤΗ Ν τo Σ Η Π PO Θ Y . A τ -Q Ν E . Θ ε ^ O Ν T' a Ι \ ι ΘA ;τA Φ v Γ o y & 1 Ξ Σ - Γ t] .1 ? 9-^ Γ Y P 9 - o Λ o 1 ι ι

Γ/A Ν!A' ΠA]ΧTΞt AYΤo Τo ΠA^lo P a ΔΛA'l ΚΟ ΠAl xΝ /Δ l 1 ΧPΞ/AZΞΤ /\! ΞN A ΚAΘ lL'η Λ,/\ Ano Τ oγ ΛΞΓΞΩN /\|2/Ο Y Σ . . - ΞPo ^lΓaΤ

r/ .-Αi'J

Η MoΥΣlΚl-l

_. -.-e;β_1.'-. )Ξ----,/

=

It

ΣΤAΛ/1AτμΣΞ|

. ΚAΘ oN 1-Al ' a Λa ] O ΠΟY ^ ΞΓΞ9N AP loΣ ΠP oΛAt 3A1NΕl ^N€ tA\t KAΘ ΗΣΞl ΧAΝΞ1 '

Υ,6+ ν

>,.

39,-:iS o


ΘA ΣΕ ΣoYBΛιΣg ΣAN ΚoTonoY^o AN

Ι< A^ l ΓoyΛ Α. MΠoMΠ\ΡoV Σl o KAIΣAPAΣ ΘA LE- e ΥΓ M Q .Ν ε ] AΝ ΠAΣ ΣT oYΣ

ΕN nAΣ ΣToYΣ

ΝA ΠAQ ΣτOyΣ ΓAΛ AT ΞΣ, '

AΛATΕΣ!!

_ _ΣTo

Ν η € . TAΞ\{ , ΣT OΥΣ

ΓA^AT ΞΣ

''

\

*--

- -ι?,--s'.-

9.*jv.:

Zol ΡOMA]O] ΚAΘoNT A l \ φ Pc\Ν]lΛ Λ A. ΕΔ 9 ΚΑl Π o^ Y K A ]. YΠoΠ Τ o : Po l AYΤ o E|ΝAl npoΣo2 < n x P € \ A. ΖΕ. Τ a. l KAl NA MΗ iεXNAΤ Ξ ΝA ΠA|P-

Ν ΞτΕ

Τo ZaMo

Τ οΝ

Δ ρoY

Σ AΣ A

)ΔH ι

ζ o M ΑZ εΣ T lΞ O ΑΡXHΓoΣ

).'-\ {:7.ΔL/

'trhι(

Δε

j.-.

Λ^ΑΣ

aε^oYt\

NA MoY Δ QΣoYΝ ZoN\o, Δ ΞN Ξ|ΝAl Δ ]ΚAlo, Α. ltΘAΝo-

o

K AΚ Oφ OΝ | Ξ Γ)

2

F lΔ.Ι,/ΛnΓ

λΛ Αl Λ l Γ AK 1 AΔ Y I \AMoΣ .

| //

r.'\.1:-

/J /

δA n,A | Ξ o ΞΝA Γ PA Γ o yΔj ΓLq Ι\A Κ δ YPA Γ I O Σ τo Y Σ Γ ]oΛ Ξ M ' l Σ τε Σ .

Δ9L9 '.

Ξ Y- vΛ^ Ξ

Δoy^E.|Α τ g PΑ . , , ,

''"1',Ι*,"f

E. XQ ΞΝA ΣOPo ΝA MΞΝ]p

ΠδY Ι\A ΠaΣΞ-Ι /Ο oYPAΤ\Ι(fLLτcJ ΚΞq)AΛ ] > Ξ} Γ!A1

su'*

Δ ΑPbAPC )ι Δtr.N ΚAτAI\ABA

\\"

ι

Τ|no ΤΑ A no TΗΝ

;

T εXι\Η

MoY]

)Εn1 /,-ξ3.t*",ι '-ζn


:.-,Α ^ 1Γ o y ^ A ::.c YΣ τo N --..,Ξ ΞΣA M E

MΕΣ.Ε.

nAΛΛΕ, Ν A Δ o Y Λ Λ E - .- .

ΘA Σε nAME BoΛTA κONTA Στο ΓA^Aτ| κo XoPIO, oτAN : ΘA ΣE. Ζ\oYN O| ΓAΛA-ΓΞΣ E. p ΘoYΝ ΝA Σ, ΞΛ EyΘE P

nζ2Σ; Tι ;

ΣoYΝ, ΞTΣl: ΘA MnoPεΣE Ν A M nel Σ ΣτΘ X o PlO τoYΣ K A . | ΘA Σo Y Ε. M n| ΣτΞ Y τo M Y ΣT | κ , o τΘγ Σ.-.

Ξ 9 Σ ΣoY PA I ΝtTAι τo ΣXΕ.Δ|o

ΘA nE'PnATAMεΠo^ΛH 9ΡA AΚΘ/νΛ/q,;

MΘY Δε φAlN Ξτ Al

τ |n O T Α .

κAτAΛABA

ΔE N

ΠAPTE-

τoΓ.ιι

τ |n o τ A ./

/ ΕΕ-Ε.Ε j r lr a: E, |Λ ^A| ψ εY-Γ|K OΣ AlX/\^AΛ 9T oΣ: E|Λ ^Al A/\ΗΘ|ΝoΣ

M Η Ν t ^ n| Z Ξ. l Σ. o ι

ΣTor ECfYΛo ΚA^1ΓΘ Y ^,^ P oyΣ M n oM Πl

Ξ XοyΝ

ΓlA

nE, ΘAlNQ E. NΑ. Q. ΡAI O ΚAγΓAΔ Arl '. '

MEτrλ φΛΕΣ

ΓlΝΞ|

Ano τoΣΞΣ tΛΞoY ^ noY E.XOYΝ φAEl - -.

ι-.y '

?(x^τffi

P9

ΠP C)Σ E )(T | Κο I

2


nE'p lM Ξ N E -

AΚ OYQ A, /\vΣ1Δ ΞΣ ] BΗMAτA ι. - ^ ι BoΓ ΓH ΤΑ . l

l

.l\\λ\:./z

''4-- .a;Ξ,"l-"]ξ AΣ Κ P γ φ TO Y M Ξ Σ TH Ν Κ o P γ φ H AY τ O Y τo Y ΔE Ν TΡ o Y lΠ|ΣTE .γO Π 9 L Π P O KΕ ) TAΙ Ν Α a L M o Y Δ' ] AΣoY M L Λ]Γ AΚ1

MA οΛδYΣ ΤoγLΘΕoYΣ ΘΑ EΠPLnΞ /ΝA L Xa MεI ΝLι ΣΤ ι. 1PgMΗ, AΝT l NA φ Α. ΧΝ9 NA E)Pg τηΝ T γ} l-1 κA\τl-{ Δ o Ι A MoY ΣT ]Σ Λ ΕΓΕ-ΘΝΕ. Σ T ον ΚA\tAPA ! -Ι ο ΠEΤ ΣΙ MoY Δ ΕΝ AΞΙ ΖEi Ι -llA oγΤ L Lt\A f HΣτεPΣ]o K Al Δ ΞNΘA ΞANAφ A9 τl. ]N τAΠ]ol<A-. ;:l rz Πoγ εΤ DlMA7E,

'

I"l BoYΛ9 ΣTo: ΚA^) ΓoYΛA

MnO Mn I P ο Y Σ . Σ To ) ( ΑTQ - ΚΑΤ9' Mο Νo N E Σ Y Θ Ar Λ I - Γ 9ΣE .|Σ οτ AΝ δ1 ΓAΛATlΚΕΣ oPΔΕL ΠεΣOγ,Ι\l Ε . Π AΝ 9 M Atι

τA ΣnA|ΓΕτι ΔΕΝΥt1l1PΧΛΝ τ0τΕ. qε NΛΥ Att 0τΕPΛ 0 MAPΚν n0Λ0An1 rlΝA';:|ι τPοΦ HA noτ lΣ ρ tιε Σ ΠPAΓΛΛATll ol oPΔ'ΕΣ Ε lΝ Al Ε ΚΕ - ι'- . o] P 9M Αlol M Ξ ΞN AΝ AlX M AΛQ Τo ΓAΛATH //i

by,, s"a-# L1ιV^ ΞΞ.yU

_

" n,3


rnA τoN ΔιA EPxoNτAι ' !' oNoraA

τoy τoY7Aτ

r,ANg TaΥΣ!"

. -. .: B PΙ Σ . Κ 9 Λ1ΓO - 1 : .,. Ξ\o γ Σ ιHMEPA .Ξ\,. . \o M \ Z Ξ l Σ ;

;.^*.\..J}|Φ){ 7.Ψ'

(ttI

Ν A] ) ΔΞΝ εXoYΝ κAl\} --1 oψ } -1--: ΝA ΠPΟLEXδγN Θ Aι n P LΠt Λ lΓA K) ) IνΑ. τ P 9ΝL γΓlE. lΝEL

'

NA τOYΣ γNεΦΕ.PoYΛ/\Ξ Κ Aι NA

-^\t<*-

I

nW,;ji'κ

EA

Α n .,,A Π o Σ τ o ^ Η r Ξξ

Δ.

MA ΓI 7AYT O ΘA XPΞI AΣ τε LΦyPl, εPΓAΛ ε1A

Ξ /\Ξ Υ-

l L l \ ΞL B H

o\

{9

$l*"*-

\((

aO

.\E

L|M AI o ΚAΛlΓ'. . O KAΛl ΓoY ^ oM ΠoMΓ]] P 1Ξ ) |\ΛΞΝ ( Σ ΣΤΗ ΛoντaT lΑΚl

HΘΕ,ΛA ΝA ΠE.PAΣ9 TlΣ ΔlAΚonεΣ Λ4oy ΣτΗΝ A p Mο P} Κ Η, ο -Γ A Ν P gMAIOI

Ε.|Λ^AΣTΕ,

,,/.-.\\ \\4 ((. a>a

M 2E - Π1Α.Σ AΝ

i

ol

R

ΟΛ ^9Σ ΣE. oΛ Α T J AΛ ^A. ME, p Η ol P(, MA]O) € EI PΗNH ME

ΝAl L|

AΛ ^A

,Ξ ΙΔΠ

Ξ^v

noΝΗpo KΑ\ Ξγ Π Ν ] o Y φ o Σ)

nHp AΝ

ΓlA

\κΔτAΣΚono]

δ\ pg MA lo\ ΔE.Ν bΛE.noγΝ


Aι EΛΠ|ΣoY M a O T| c ] K ΑΛ LΓoY ΛA P o γ L Δε Ν oA ΓγΡ lΣe| Σ ι KO M M AΤAιIA ΞΣ MAL nεl AfτA

ΘPl A MB E . Y τ| K Νl K Η Γ | A MAΣ .

ToY τo γ Xo Λ ^A i Γ

ΣτΟ

ALEA ]ΑcτA EST I -'r'.

ΛΛ] oΣ ) T A Κo/\η M A- τ ] A

ΜΞτAΞγ.

'

ΣT o XQplo MAL Y KAΛ l Γ oY^ OMnο. l gnγnnaI

ΣγΓΓΝoMμ;

M Π l P l Ξ-

Ξ|ΣA\

L Δ a ΘA /

Aιφ AΛ ΗΣ

/ν1A To l\ΛnEΛΕ,ΝOΣ τl nAPAΞENO ΠPAΓMA

Ξ /\H

)

ΞA

nA P o γ L l AΣ o Y l M L APXΗΓΟ M AL !U

i v \Λ Ζe ]

La

M A) Ε ΙN Al τ oY L oΠΛlLM - |

Σ ' 1l t.

.'

o ΚvΒaΣ

εP/φΘl/

| ι- '7.ι

ΝA\ :ΠPθΠ€ - l

Ο Λ o]

ι|ι ]C I j|!

ι

.--

s*.-_

NA El

Ml A

P g MA' Γ Κ Η

l z .u ' )Υ Ξ 1

-

l

>t..Σ

\u l ι

Ξ

--:.v*. -

φ Por!lMΗ ΠPoΦvΛ AΞΗ

τe ΠANτA ετolMoΙ A AΓ.]ΟKPc]YtoγMe

se,\ '.Β /.,- \ ,

.--{.

r <.a Ι: λ)

; -./

.

_-Ξ

|


o Αp 2 1 HΓoL M AΣ o M Aε Σ T1 Ξ Ε 1N Al Ε ΚE | M AZ\ Στ o τo Ν ΠAN O P AM 1Ξ ε lL\oΠo|. ΔP o Y 1ΔΗ , E X oνΝ 1 Γ|A

τHN

KA^ 9,Σ HPΘΞΣ MAΣ)AΔ E X 9P lo

ΣΤ o

.Δ HΛ ,AΔ H FAΛ ΗMe P Α,

l

ΘΑ

nΑ.lΞQ

ΠHΓA1 Ntr Ν A Δ E. ]Σ KAΛY T Ξ Ρ Α AΝ εPΧOM A ι]

ΕN,A

τPAΓΟYΔl νnoΔo

εΠ \Lκε:

.:\.]Ξ M|A BO Λ TA Σ

.'Ξ,lc O L τH Ν QPA -]t φ A Γ H T Oγ MA M ΗN : - : γ.AKpY Ν ΘelΓ Γ|A ,

naP|εPΓoΣ

ML

ffi

ΝA Δ9

Τ ι Ξ P Γ A ΛΕ - ] A .

κAτεpΓAZoΝτA\

τoYι M ε ΤlΣ ΓPoΘlEΣ τoY Γ] A - T2 oNoMA Δ|A ] ME τ|L ΓPoΘlE, Σ

, r\1

[t,. ' ι[ /z

/. ΣT , AΛ μΘΞlA E!NA] noΛ Y Δ YNA τ Ol. φ A|Γ\Ξ-ΓAl ΠOΣ Ξ Xe| Δ ll<!D o Κ AιoYΣ Δ 9 P oY Σ KAΠolo -. ' vΠAPXΞl λ\YLT lΚ o Σ2AVΤ Η T n


τPoΓE-

To

AΓPloΓoYPoYΝo Δ/Al ΑΛ ^A Δ ΞN NAΣτo MnoPs AΠoKAΛ γψ 9.

Γ ]A τ ι ΔE Ν Λ ^ Π o P Ε .ΙΣ Ν A MOY An o Κ AΛ Y ι υ Ξ ] Σ . AY - ΓO

τo

MY tτ | Κo

Γ l A τ | Ε ] N Aι ΕN A MYΣτ l Κ o , ι

i

ΔeΝ AN

E." ΛolnoN Ε .t Ν Aι

/\FΝ

AN l-tMoYN Δ YΝAT OL rΣAN Κι εΣ. AΣ>ΘA MΠ(]ΡoYΣA NA Πε|2AΣΘ τιL P9MAl. K Ε-t ΓPAMMεΣ ΓYΡlΣg ΣτoYΣ Δ Ι κoY

AγTo

Δ . 1Κ Alo.

Τ A,/\Ε MΞ

Mε-τAΞY MΑΣ ο| ΓA^A τΞΣ J τoτΞ ΠoY

') \

o

oY ΣΤH ΛoγτeτιΑ-ι

,f

"(a

θ A nP ΞΠ Ε] Ν A

Λ,A ΚAΛ lΓoy-

Λ o MΠo M Π l P l Ξ. : n A MΕ Ν A ΔoYΛΛE ΤoΝ ΔP oν. lΔ Η

13PlΣKΞΤ Al ΕΠA\o ΣΕ. ΚΑ'MΛ./\ιΑ, BEΛA NlΔlA

E l N Al

Η

r\ΛεPA ΤoY φE,ΓΓAPIoΥ

-

Κ A|

Ε | Ν Al

Γ N QΣ .T O

oT| τo ΓKγnoγ

ΤΕΤoIA ME.PA

ΣΤo ΕXa ΛLI

ΞΑΝ/\ΠE]

Lr It

ΝA MΗ Mε aAφΝ|,AZεlΣ oTΑΝ ΔοY^E.Ya

|v\Ξ τo Δ,PεΠAΝl..

E.t

)


τ| M E ΘE.ΛE.]Σ

L r o :ΤlΠoΤA O Ψ lΛDΣ MC,./ o ]<AΛl ΓoYΛoΜΙ-]οMΠl P | Ξ ΞlN Αl ΠΟ Y Θ ΞΛΞ\ Ν A ΛΛAΘ E l τ o M vΣ- τ ικ THL ΔνΝ pν\ΔμΣ

ΠP E .ΠΞ ]

ΝA

Γ vP l ΣO

Σnl.τ] ΛΔovΝA

iAΝ

τΗΝ ol KoΓεNE-lA ΝA ΞAΝAn\AΣ9

AnoΚΛE.IE,τAli

Φ-.

λ.

M oγ

)/.|,'..- -.^

ΞENA -E | M AI .: :__-:^: \l ι εΓ: o τΗ Σ ΔE . l X Ν 9

--

. . _. ;ΞtA Nγ"fτε?JNμ Ι, ι --Ξ

.\

./

τt qΣ

zqμ

b AP b AP ovΣ /τ τ o ν τΓlA/ \ n ο γ ε p x ο x τAl -ΓoYPlΣMo

Ξ -Ξ -A ΝΤ9 L :

Λ OY τε . Τ IA

-q71Σ9

Θ A Π P o Σ Π AΘ }] Σ

ΣΠ1 -T l Λ^OY

}<ΙAΝ

o]

: Ξ .'.Δ o, Mε nAΝΞ ΣτΗ PgMΗ \z-]lo- : \A MΞ p lΞoYΝ Στ ΗΓι A P Ξ - l - z l A ' : \A M Ξ ΨAN E . τA ΛloΝ τ A= * . Σε K AΞ E Λ Λ Π o Y Κ |Aτ O . ΞΓQ ΘA :\ τ A Pl 9Ν ^ E c) :

.:,,. t. 'Lι,\.'4s-.?*9:

('Υ

< A ΛA , K AΛ A) Ξ-Ντ A ΞΞ 1 ι

- )" ΚΑΛ\ΓOYΛ OMΠo MΠ\ PlΞ ι ΓγPΝA ι

Δ ΕXOMA| ΝA Σoγ Π(, T o MYΣT !Κ o κAl MAΛ |ΣτΑ' NιA Δ9Σζ2 ΝιA ΤΟ ΔoKl.

E\NA] ENA Λ Λ γLτlΚo Πoy T P9 ΓaΤ Α1

17


E ^ ATΞ O ^ο|ι o ΠAΝ oP ΑM lΞ- :

o ΔPo Y. | ΔHt MA t: ΘA Eτo|Λ^AΣΞ|

, T o |A ΔoΣΗΘAAΠ,AγΤo Σo Y Δ o ΣEl Z gM o TΗ ΔvΝΑMΗ Πoy XPLIΓlA ΝA ΞANA/ AZεΣAι ΣT H Λ ΘY. ΓYρlLElL

μ E-n|ΔPAΣH TΘY oMS2Σ τE . Λ Ξ l c2 Ν Eι

PH Γ o P A.

Θ A ( P P oΝ τ |Ε 9 Ν A ΚΛE φ9 τ H X Y TF A:

MO IAZ LI |!ηΕ

XoPτotoYnA

) Ι ν1nOPg

nE-ΓYX9 Γ E .Y Σ E I Σ

Σ o Y nA

NA

nΘΛ^E'Σ . ι P ,AP Θ-

) OΛΛEΛET -

τ A MΞ T YΡl : ΠAΠlA ME ΓΞMlΣτΗ

MA Δ EΝ AttΘAΝc]MAl Τ lΠC ]τΕ. T Θ

|ΔlA\τePo.

A ΣHK aΕE. |Σ AYTI{N

Ε Κ Ε.l

τHN

nΞTPA /

noΡτΘ)<AΛl

tt

ιμιIIψ1 l

Ι'i,,{ d,il


AvT oΣ D ΖQMot Δ lΝE. l ΛΛΞΓΑ'Λn ΔγNAMtr A^ /\A Δ ΞΝ ΓE |<AΝΞ ΚΑ AT 9 Oτo.

I l ,AY T O

νΠAPx Lι Ξ\]Αt ZQMοΣ, ΑΛ Λ ot

AγΙ o AΛ Λ H

Ε .ι N A] lL

ι8,i

fiT.

bξι \/.''

ΞNA { -..-

AP X l Z o Y Λ \ Ξ ! Ι b μ λ i ' A z \ ε ιla ! o . p,L B. ' l ι η a t rρol

Y Π o k 1 Λ ] Θ H TE : l Δ9 L ΤΞ το xa pt i,..

.

τ ρAbΗΞ-τΞ l-rι ιnογrτa.κιa.]

.

τPABHiΕτΕ τA

ιηoΥΣτAκιA


Δ ΞΝ n} Στε y o nr Γ t r \ Γ Δ . \ ΓA^,ATHΣ ]'., nI ΣΤ ΞY 9 Π ΘΣ El ΣA ] Ρ gM A l o t AτAΣΚonoΣ jl

Χ M ,, , Ε. lNA] Κ lΝΗT A Μ ] oYΣT Α)ζ \A ', . ΣT Η E]ΝA\ 1. l ΛoγT EΤ 1A ι L/\LΥ

|n

Ιa

W,

τo XPvΣo ΔPΞΠAΝ]

o

LoY ZQ M O Σ Π oY M AΣ T oΣ Υ 1 AtΕ . . /

Πov

Π ι 1 Γ Al Ν Ε l Σ

Σ Y E - lΣA] n oγ Ln ΞM Ε Ν LΣ L,AγΤoΝ ΝA ToΝ Δ9Σ9

|1AτAΣ}ζoΠo /

ΠΞlPAZEI

ΠoΣ ΔΞΝ

] o K Α_ΓAΣ} <o:

LMAΘΕ

noΛΛA

Τ ΟY ΚA1 H Ξl]lΔ p AΣH T ΞΛ Ξ1oN. Ι Ξl Z9MδY ΓPΗΓoPρ' l


4:- '

-r{..r;"

t'

?'t Ξ]ΝAι ΠoΛv KAΛlΓov^ ^ . AΣTε]o] , MΠoM ΠlP oY Σl M o Β 1TO Β] τ€. 5ALυ ΤAι] T .

..aΚ o Ε ] Ν A] Π a Σ ΔΕ J\ l EXOY-t r Ζ Q M o Σ.ΙA XΞPlA /\ΛΑΣ .'A MΞΛ Ξ Τl l Σ o Y M Ξ Τι- l Σ γ λ j ΘE-ΣH

Λ ΛaΘA ^','Ξ

Τ OY

Ν Aτa]

Σε

X A)P εTa\/ Ν

' '. 1.,.

λ1 ΠcPovMΕ Ι \A Τ o N Ξ Ξ κ o \^ ] A Σo Y -

ΚATAΠΛ\-{ l rτlΚ o ΑY Τ o μT AΝ Ξ ]

l

r tr r aο κlr r ,ηaιτεl Οx l

-

ΓlA

t

.ΔoΚ )/\Λ/-\ΣτΞ]

}.'liΔΕρ\ Σoγ .1ΕΝ ΞΝ, Al ΚAK |-l M Α Ρ K δVΣ AΛ ΛA O ΣAΚAτloV Σ

kanlTοvna'

MnoΛr'\Π|

ΝA POYL ApΝt)Τ A\ LγΝΕp ΓΑΣT Ε-]


Σ ΗΚ o Σ e

< A ] Η Ξ Π l ΔP ΑΣ Η A YT O Y τo Υ Ζ 9 M o Y

noΣo

l-] MΕΓAΛ,Η

ΚPA-ΓAΕ.| ;

Πε.

AYτo ) ΛFN Τo ΓN OΡ lZ 9

KPρ'ΤA

ι.PΗ^A

Aντ|.{ τHΝ nΞTPΑ

Mε ΤA

Xε-Ρl A L o V : K AΛ } ΓΘ Y ΛA MΠ o M n | P Θ Y Σ . ΔτAΝ AP X ΝA Σ o Y Φ Aι Ν ε TAI BAΡ ε l

ΘA nel Π9,Σ F{€. nlΔPAΣΗ MOγEXεl

nεpAΣ

]DY

Λo )no Ν )

Δ EN

A]ΣΘAΝεΣΑι

n|A ΙsA\ τoΣo

\ζ)] -Ξλ / ---= "-

oxl.

!'t#,lf,

T t.Λ E ,l 9 Σ Ε.

C: o\. \' >..-z ..

l

,.ιι|

-s,Ι

#-

fr/;#

ιζ0|ιA|,ιAτΕ TOf., !! Λ0ιn0}ι

9

(.(

\\

\rla\ril

\\

\; \\.

A / \1.υ

y''n{l

w

i- L09xz ,t

τH ΣγΝτAΓΗ -ΓoY ZgMoγ! AYTOν . M, AYτΗ T μ ΣγNτ A . ΓΗ ΘA MnoΡoYLA NA Γ)Νo ΑγΤ oΚ P A T oPAΣ. o K Αι?ΥL ' Κ Al LΑP AΣ l


Ξ!

nAQ ΝΑ ΚoιΡΘ Γ Κγ Σ τ o ΔA Σ o Σ . .

| er^)

Ξ,-A ^ A τε Σ ' '

οX l AΣτ εPlΞ)MEI ΝE ΝA φγΛAΣ, TΘ XgPlo,τl-,| Δ\/ΝAΜl-.{.toγ -ΓH Δ1ΝLl o ZΘ M O L MOγ, AΛ Λ A H EΞ. Yn N AΔA Σογ. XA] l-tΠDΝl. tPll Σ.οY ElNAl oΛεΣ ΔlKLΣ Σοy:

ΘA ElΝAl ΓlA M, q t T p oMEPo ΝA ΣΞ XANAI \^Ξ' Γq P1AΛ Λ 9'ΣΤ Ξ:ΘA

M AZ I

ΝA E P Θ 9

ΣoY) ΔΡoy,ι.Δt.l ,

<

=---?-

. l-J

,,

Γ,llλr|!Α

To ΔPoγ.l.ΔΗ, o κA|.ovΣ

MnPAbO z Τoy^^)oγΣ Ι o Κ T A no Y Σ

*)λ/#=---

: -A ^ 1ΕΣ != L

Γ A^ Aτ!

_

6YιLιΞ L '

H AN TAM olbΗ L O Y ΘA E ,lN Al 1oo l,{Al Σ Ν Σ τΞ PΣ|A MlA r\ΔΞlAΓ|A n AΣ ΣTH P a M Η

,φιN A.I ιτ ΗΝ

Θ A ΠA9 AP EΝA:

ΘΑ. nAQ

ΣτΗΝ]

AP E Ν A\

ΕL%Δ PδΨ, |. Δ Η:

ΘA Γvloν Anο}.(A. τO , nnVιτΓκδ ^ Y ι Ρ ε l Σ τoγ/

ειMAtτΞ

Κ A ^ A ) t τE. I i .

|l


MΑ Σ ΞnlTFΛoYΣ cΔPoY.l. nAlzoYMt, EΔ9.ΣE. 6AΣANIZoγMΕ. τoΣ€ - Σ ΕΣ,YsT|ΠoΤA

ΘΑ ME, EAΣ.AN|7r-τΞ Γ|A no^γ AΚoMA ) txg A^^εΕ ΔoYΛE|EΣ ΝA

}1|

Δ p oγ. | Δ H: AN /\Λ ι^ΗΣ. EιΣ κAl nΛΘYΣlo rA ΣE κANξ2 ι lΞ, (YΡo

l

ΣτΗ AneNANτ| MAΓ|Kl.{ ΔYNAMH ..E|NAl

,<^ι ΞE

o Δpoγ.ιΔHΣ

nHΓE, ΝAΚoψEι Lτo ΔAΣOΣ κA| Δ'E.N LXel ΓvΡlΣEl

ΗΡιA

fMoY Γ|A


.

ΔPσY.ι,ΔH!

Ε' ΔPoΥ,ι.ΔH!,{'

"\

|

.

1'

-', * '

BoΔ \OΝ ΞlM A| E ,M ΠoPOΣ ΝAΠoYΛ ΗΣo AΛΛA ΟY: Γ1AT | AΝT A ΤA ΒO ΔlA^ ! ΣτMρ,ΖQ ΘA ΓvPlΣO n aL n oY ΛΗΣa Δ Ε- ΘA ΣΠ] Τ] M oY Aφ oY E .X Q BoΔlΑ, ΝAT I 2ABΑΝΕ-

Θ Ε ' ο l n ,η ογ l τ ι > N A KAΝ Θ

Mc)yΞ

Τo ΚΑPo

\4:_

ι a

'

ΕΠAΓΓΕ, \j A^^rλτE, nna ) rlιιε εMΠoPoΣ KAPaΝ. Πoy^A TO ' A l ΘA Γ v Ρ \ . Κ A P o ΣO\ r K zΞ] Σ M Ξ τA Eo Δ \ A

i\λS \

|l''

,\)\

_---.

\l

1--?

Π9Σ M Γ1oΡ 9 ΝA ΣoY ΔE lt .Q ΤΗN Ξ\, /ΓΝ9MoΣY.

φΑE,Nl{

n^HKτ,ΚH ιΔΕA! 'ΔΕ'AιΚATA-

ΝΗ M o γ )

KoBΞ

toE'ετ0 ΠΕ

ΔPδγ

I,_

,M lA ΠΛΗP oφoPιA NΑ Ε lΔE Σ M Ηn Q L Π ΞP ΝAE.l

,\,0ι,R aΔΕ.ΙFtl ΙΝl,Al| ArττrΙD }ΚEll GD ΔFrlοD,0mαDΣ.

ΠΞ P N ΑΕl E-Ν AΣ

ΔιNOΝΤAΣ

ΔPo γ , l ΔΗΣ

πHΓAιNE.

LreΓ.]Α rlΤAN MΞtA AYΤoΣ Δ μt, A^Λ A . τDΝ Π Η Γ A ] K A! o1 Λ εΓε9ΝAPlol Δ lΧτy

ΞΝΑ' Σ

no Y

ΓKY )

Τ o Π ε τ] M no Ν o ν M

ΞlΝA| Ι l MΞΓAΛ YT ΞPn AΓC f-. .", l- . ]/ PA KAP. QΝ τHΣ ΠεP\oXμΣ ΚΑι AντΗ τμN Ε-Πox Η ΓlNe τA\Η trΚΘE. ΣH Γ1A Κ APAΞ

_τ| . Τ YΧΗ Γ|A ΝA Σ Ξ 1 MΞΝA ΣYNAΝ-Ι Η Σ 9 ]

..u,-----=ξ1JaιJ

*-'z/ ',...,-. 's5ι#

.<ν. €

-

25


Ε - L, Γ iA Ν A Ν o M ιA 9 P A ]A φA p Σ A Σ Τ oy Σ Ψ1 Δ ΟY Σ| ΛΟY T οY Ρ 9 M A loγ Σ

/Ν2. l nPAΓιΛ AT lΚ o ΘAY!ΛA > ΔΛA ΤaΝ T oΥΤ AΤ lΣ ''

Τ ι Πo τ A ! , (t ! xl l

τl KoYBA^ AΣ Lτo ΚAPo Σ.oY) Ε M noΡΞ '

MAτo ΔιA ! ME

,"y-fρ{7p'.JL"

κoPo.rΔΕΥE'ιΣ)

-71

AΥΤoΣ o Β^ AΚρ'Γ ΘA τA' Χ AΛ A LΞl ΟΛA ''

tL-<r

s Δ\ i:

'/-i /Zt,/

.Ι, \ι ti\(\.

-

Xlj

f,e T 4o

==--.-

x /x 1f,1

*-]-'9ι+ *V:

.

.\+<4/2-'1a+4.

Κ Ol )ol Δ EY Ξ l l

ΙγM bΑlΝ E | ΓKP AΚX oY Σ Ε Ξ] KATO M Y p] O Y Σ ;

ΚΛAoγΝ-τlo,/L ΠE.. ΝτεΚAτoMγP1ovΣ!

AΣT ON ΝA MΠε\. Ι oΝ ΞE-PQ ) ε|ΝA] AΚlNΔ . γΝoΣ


oXl , τQΙ 2A Νvx τg Νe l: ΘA ΠεPlMΞΝ9

ElMΑΣτtr,

Lτ o O X Y P O ! Θ Α M ΞΣA TH τ a pA ΚAN Ξ|Σ ΣoY ) φAP ΣA

ΠP C) ι ' ΘΑXΞ |

* Τo

Γ )ε .Ρ ιΣ-

7'';1ι1ι\ι a '. . "/

ΠPaΣnAΘΗΣavΔΛΞ ΝA ΒPaYMΕ

nDY ΚρAΙA|\JΕ.τo ^PoY. | ^Η

τH Σι] N τA '-t: . ./ Ξ ;Ο\/ 7QΜoΥ -: Δ P o γ . l Δ Η ι

ΘΑ E'l . '.,Aν '..A t ΤτΞΗ N A N 1 K H -]l : Θ Α n AΝ η Ξ --* 1 Pg Mμ l < Al Ξ: -lAΡoYMΕ -- ΘΞL Η T o Y

. ι4

----

'-APA!

. ,Ζ^$z

AKP \B9L

τoY

l ")5Aloι ΔYo ιoΥΛιoY φΤ|AΞoyMΞ MAΣ ΘA .ΓP]ΑNΔ P]A M ΙA

!

,,t /υ

l'/μ

z\ \

ΓΙA ΝA. ΔoYΛΛE

AΠO

Δ o,..

ι9|'A

&

A^^A ΚPΕ|AΖo^Λ Aι /ΛΞΤA ΘΑ τHΝ K4Λρ τPΙ AΝΔ Pl, . |'

ΞΞρ ΝA ToΛJ φΑΛJε A Στ|-'l ρMΗ ^ΙaΝτAPlA ' rAlΣ A P A Γ Γ/ΝQ εΓ9)Ε'Γ9 Μo


.-ΜoΥ ΕnlTρEnEτε: PxoΜΑ\ ΝA Ε'/\Ε|.lΘΕ τoΝ nANoΡA^ΛιΞτo

τoΝ AΨHNEIΣ NA NAι ENAΣ ρ\Γ])AγτoYι AΝιΚΗτδγL ΓAΛAτεL

ΚaMEΝoΣ

ME MAΓl}1oz

|.,,n Ag N ΑφeP o

τ ι τ P Ε ^ A' l Q AΣ Tt. P l Ξ > Σ τo Στ oΙV\A NA Ε P Θ ε ) Ε . τ ι t Σ P Q M Al , Κ H Σ ΛyKAl,Ν AΣ l Σ'AMA MA τοΝ MntΛl

A MnPoΣτA

ΣτιΣ ΥΘA lΓAΚ l ΣΕ ΣOYME ^|A.ΛLΚε^A-

6APoΣ TDYΣ:Ε,Χ9 MεPIKE-Σ


/rc1,o \\pχll,,4

Aτo ΔιA|

I XMΑΛ QT lΣAMΞ ΝΑ ΓΑΛ A. ΓΗ ΣΤ H LKΝ-

r1oγ BP|ΣΚΞΤAl o

Pol |'Δ t1Σ ' AΛ Λ A XPΞ]Α ZοΝΤ Al ENlΣXγΣE|Σ ΓlA ΝA

ΣΥNAΠE'PMD!! !

Ξ MΠOΔ jΣ OY ME

oΝ φ vΛ AK lΣMεΝo > -ΝAτο LYAΣΕιL./

A

PAΔ9ΣOΥι ηAΛAτH !AΛ^ι9ε' gA ,ρt'g ΔιAτAΓH

4τoΥε Γε,NNNo1tε/

M$, ,{AΕnιτΕ.

rτPoΣOxHI

AT AΘEτ9 τo Moy ΣTΑ ΠoΔlA

, ΕΚAToΝτA'lf,XL Σ' LΚAΝL o AP

NΑ,τoΣ!!'

MAΣ o BΕΡΣ]NtΕI \|τo. ιPlE ΣΤoΝ AφENτH Σcδ7

\

\' ! η,.

ΛoιnoN ANτΕ'!

EΓ9 ΠAPAΔσΘHι1A ! IζANTΕ' ιζAτι !ΔEN

E'κ9 ιζAιPo ΓιA


ToN l AxPι{ετoι i

A^Λι9Σ'ΘA ΣAΣ P,Ξ9 APεNA ME τA ΛιaNτAPιA'.

λ

ξ Φ Ξ .-=.--" 4 -.

:--=*--

ι/-/ /

^

Ε lΝ A \ Ξ Ν A Σ ΓA ^ A τ Η Σ Π ot/ ΤP Y Π aLE ΣΤo

\'r , ^1

Tq

'g cLoΝκ! .ι )

\

cυic!\ '.γ

t \/J{ .'/ \.*'-

/

-11/

ι

Ξ

-'

)'

ζrι. )l'(

e.;

1

\-r-r.l

l/

Δ EΝ Ξ ] Ν A\ Κ AΘ o Λ o ιJ LΝ ΤA ΝA ΞE\ ι Δε ] \ Π E P I M E Ν L ΞYΠ Ν Η Σ 9 . Γo Y.Γ ι A N . A ΚAΓ\Ξ\Tn φ A P ΣΑ

,

ΔLl{

ElΝA\

:-4_d (1t)i.

r-^^,-h\3 ./-/L7 -/"t

-/ I

A υ T c A Ε sA Λ Α o τ Ν|HL 1(1). . |:

ΔΕN φANTAZ-Ιρ\\ T o ΠΟLo οMl/\Ητ lΚ oΣ lΘA o/ \ ΛlΛΗ ΘA EI MA]

Τ \ ) C l Σ9

τo t o , o L o

N o/Ml^HT 1Κ 1 LA

1)nγτa Δεrν

0)A ΥTA ΕlNl'! ΛA τ l N l Κ A '| 1 ΚA |τAPA'Σ

ΕιΝAl '|- 1 τ lΠ ΟΤA

ΕΛ ^ΗΝ]K ^


o ΚA.l oY t Δ QPOYι .Θ E .ΛΕ .| Ν A LAΣ, \Εl

Ξ Σν Γ Ν 9 P I Z Ξ | t 1;i YL T | Κ o ΤO y ,'.A Γ ]K o Y Ζ 9 M o Y ;

t r Γ 9 .; ox\ .

ΓΙ A τεΛ ΕγT AI A ΨC 'PA, Δ pOY |Δ Ξ. , ' Δ QtΕ, MOv τH LγΝτAΓΗ'H BALAΝ]

Τ o Ψ Ι ΛO Σo γ

I J

1 ,:

:

EΧ a

ΞM n]Σ Τ o Σ Y.

ΝΗ Lτc) θAPPOΣ φ|ΛOγ λ,lΟY τoY Α ΣτΕ}-lΞ- ,.

τoy

AYτo ΘA τo Δσ{MΕ ! ΔE.. ετΕ' τo ΓA.Iη,ι.ΓHειAΥτo τPAnΕ'zι lφ9NAΞτE τo BAεANιετH!-

LΨT AΣAι ΝA'MA)

Ξφ T AΣ, ^ . ΠAΝ. tA

ΕΤ o | M o Σ

ι Ι

taΥ

]

1

τ_J.a\ )-.: *γ \ .'Α.a-:

Ξ'..;.Ξ

ΞΛΕoΣ.!EΛEoΣ! -]ΕN ΑNrεxg A φTANΕι! Ξ ^Λo! !

^Ξ'oΣ

ι\Ζ

='i 4

lA τ ,oN ] oM A Τ oY τΟvτA-T lL] IAMATΓ.1ΣΤε ] ΔΕΝ AΝΤEXo AΛΛo Ν ,AΚo\o Aγ111 τ, ' ,

ΘAτAΓι9oΛA; tκPΑΥΓΞΣ,

MA

AΚ OMA ΛF -Νl

a?iriai

l


Δ'ΡOY.l,Δ'F{ r ΛαιnOΝ τ Η t Y Ν ΤAΓF ll M AΣ Δa Σ E

Α.^ Λlat)o

τp Ab Η Ξ E |

φl Λ ()Σ Σ o Y T9Ν

- ,. BO TAΝ A Al AΓP \oΛoY X P E - IA.ΛO Y ΔA,

\

/. Θ A LTO IMAΣ9 toγ τo M n P oΣ.τ A

ΘA EX el Σ

)<PLjρ'ZΞ-Σ-A'ι

Z9MO,

.AΛΛA ΧΡE.lAZoΙv\A\ noΛrc}/Bρ| . ΣγΣτAτlΚA

NA τoΥ .aeJ!τe!

NA

NAιι NAιι ! rPΗΓcfPA

ΕΠoxψ3

,

(.\

ι-,,

Z A τl ΛΕI nΞl . , . KAτl noΛY ΣΗ M A Ν Τ l K o . , -

τ ιi τι'

!J@Λ.ι/r]

φPAoΥ^Ε TΕτoιA

) ΕYNo

τoΝ AΛΛo KPAτAg. ΓlA ΓAΛ AτΗ

MlA ΠpE. ΖA AΛ Aτ|. . , MlA Aφ ΗΣτΞ

o ;T t

E]BA|A,ΔεN Ε γKoΛo. , . MΠo-

o xι l ΓP ι1ΓoPA!ετ E'ιΛτE' !9PAoY^EΣι ^ιαPoPoYε.Θε,.9 'AoYΛΕε ι LLιco PREsτo ! ! !'.'-

fι;


aPA Πo'/ o| AΓΓΕ.ΛloφoPoι εφYΓΑΝ

Mε Ν Ξl A K OM A o 1 o γ ΛΛ] o y Σ O) ι Τ A Π o Y Σ. . .

Η K A T| Σ φP AO Y / \ΞΣ.) o KA.] .O Y Σ ^QPoYΣ i T| Σ AΓOPAΣΑ. Ano ENAN EΛΛΗNA .ΞΔΛnoPo noY ΣγNAΝT}-IΣA KATAτγxH Lτo ΔpoMo ) ΓlΛF.lPQΝoΝTAt τo bA^

\,, -

φτ"?τΕτ!

Δ.EN MoY φAιNOΝτA| κΑΙ n O Λ Y ΣO l,

/t /ι

ΔΕ N Ε, ]ΝA] KI AtXΗME. Σ'. .

{,\ ι\ ι

I

sΓ;

Δ P δγ

τaPA nc,YToκA^oΣKΞφTOΔΛA] : AYTEΣ ο\ φPAOYΝA1, E-lNAl AΚP]b oL OT l )(PE)AZΞT A!. nΗΓΑ]ΝΕ. τΕ Λ olnoN ΝA Λ/\ογ ΨEPEτε Κl AΛ Λ ΞL.

l Ζ\ Η ,

oPlΣT E ol φPAOY/\ΞΣ noY MDγ ZHΤ ΗΣ tΣ ΓlA ΤO |\/\AΓιΚo LOY ZPMO!

tt:

ι/.\ Ξ-\ )(


φAΓAτΞ τ|Σ φPAaY^ΕΕ tv\C)νΙ<Aι τvP^ nlΑ ΦPAoν^εΣ ΚAι */\Ε. ..\εN txετt τ€ - Κι A^^eε φPAoΥ^eε ΚAιΔΞ.Ν Κρ.ι exQ Ε-ιNAι Γl t\Ε^rΚA1o l Ε Ξ . A , Λ ^o Σ . ι

9A

nΛnOPoYML OAYMAΣI A ΝAφ T lAτ

ΞΛ A. EΛ A, ΗPLMΗΣe I toν Τ ot\ EτΟ1Λ Λ AΣ9 T oΝ 79,.νΔΟ ΣoY'

MΕ Τo Ζ9Mo ΚA] XoΡlΣ ΨρAοvΛLΣ-. AnΛA ΔEΝ ΘR'NA\

Λ r'\A ι!A\5 Λ /\A ΝA!l

/.-,-..--

Kl EΠξ\*ΓAf,

μ ΓE-γΣΗ τoYΣ

λff ' -----

T EPB!

Γ1O|oL MoY ΛεE1 Π9Σ AγΤo Tc ZoγM ι ΔLΝ eλel Δ HΛ ΗΤ HPlo)MAτ

/0X|, AΝ AYΙoΣ r Z9MoΣ ΕΙNA] o nPAΓMAT lΚoΣ Z9MoL. ol Δ γ Ν A r ΣoY ΘA ΔEKAΠ/\AΣIAΣΤoYΝ,ΘA Γ lNΞlΣ AΝ \Κ|lτoΣ . x PΔ A Za. '

AN AγΤo Θ A ΔIALΚE. ΔAΣΞ| τοfΣ ιΡoboYΣ ΣovJN,q

Π \o

LΝAΝ E,rEΛoΝT

E'Γ Q

τoΣ τo Ζ9ΛΛo,MA

o \ fz ,

ToY ΙAτ |t l

,1,/

ΕιΠA:ΚPΕιAraΜA| .^,

ΕNANΕ.ΘΕ-Λ0.NTH.l,, N]A aρEιΕ'l;

ll rλ\

Φ l/

,,(

,".

^Ρ=Kπ ','

\'Ι

a ΚAi oYΣ Δ 9POYL; ΠPC)ΚΞl Λ^.E.Γ\δY NA Δ1AΚl Ν . τl. 1 ΖΘΗ ΕN oΣ . \YNE. YΣδYME. Κ AΛ YT EPA Λ ΞΓΕaΝAPlδY: AKιΝ Δ Y ; ΚAΓοlo\ ΝA EPovML na PAMAτILτOY''/ Γ|Λ ΝA ιΝΟ

s?.-

-


Λ Q\ΠoΝ;

Κ A/.Ξ MOy φlΛΞ

I

n Qι

-Ρl\ -- 1

?

/'ε'*:-1---_''rlk=. ' -i Π A Q Κ AΛ Al Π Ξ ΤY x A Σ To Δp D j \ Λ o n o Y ---]]c Ν _ . Ξ 1Ξ Π9 Σ Θ A λ 1 Π o P o Y ΣA : - ]Y..l.]Σ9 ]D κΑPo Moγ ΣΤc -Ξ- MΠ o NoY M : AΛ Λ AΚ AΞ : ΔEN Θε-/\ξl NrAΓoPAΣ M o Y Κ ι ε ' Γ Q , x P t, lA - ι: 'Po -.]MΑ | _ l A. b o Λ l A M o Y . . .

KAl ΓI A o^A q2τ Α]Ξ1 aγτο:

/, Λ FΝ K AT AΛ AbA ΠOΛ Y\ )<AΛ A Τ ΝΝ lΣΙ oPlA ΣoY, AΛ Λ A ΓlA ΝAΣe - ΠAPΗΙ o 'p . Π\E. Σ AYτo τoPcφ HMΑ

l l

\1

.'-ι'k'-

{:,*Ξaξ --9^L2

/

i-^ . c

Ψ".--\,"o-Z

OX l) A Ν LΤ E. Ψ YΓ9

LYX APiΣΤQ :MH Ν τON ΚoΠ Ο ... Π P Ξ lKA l N A ΔoΚlMALg

ΝA ΠOYΛHLg

TO ΚAPo MOι/

LΤΟ oxyPo τoY MΠΑ.. MIIA OPOY M

-ι,4-*,///4__ ει,

fiιEΣ! .x q3ι

L------.\ ηζ

]\{z

λ,*'=---:---.

,/rnr\

6L OUP

6Lou.

\

ZiL σq FKRΚP

τl

ΠAΘA.Τ Ε

Κ A]

Λ /\Ε Κ 'o1Τ AT Ξ ΞT Li; Δ εΝ ΞΧΞT a ΞANAΔ 'Ξ] L/ΣPΞMΠΟPo ΝA n]Νe ]

ι.Ξ

,/) /a

4#ι,\η

-


.

X} )<ι! K l AΛ Λ Η o. Τ YnOΣ ΦAP ΣΑ. . E .]ΝA\ nΛ AKAT Χ1 /(l ]

Α v τO t

Δ l An l Σ T 9

NI T A5 V ΑΝtτAτ LT oMΝ|A 4 .'.:i. V ΑΝΙ -ΓA5. .

oε racτο.:]: Κ A ΛA :

E vYAPlΓτo

ΘA ι.ιΘΕ'^A

Γ1Ε"PιεεoτΕPo

εNΘoYΣιAεMo

ΕΣY

j ΘAYΛ Λ ALI A lΔ E. A,

l ΓlN ΞT A l

ΘA Xτ Y nΗ Σ ε lΣ ;

κA

ΛΕroτePA ^Aτ,N,. κA ΘrAN zHTa εf{AΝ ΕΘΕ'^oNτH ιιι

a

aa

Ξ ΠΟΝEΣE;

n9 Σ tnt.ΣE

MoY o oγPA

ΝoΣ Σ.Γo

ΚΕ.(PAΛl

''. 2 /Λ A.-AI oT t-lΣ ?C,

AΙ A r L| : I l τ Q ^1

^l'

τA n AΝτ[ι

l1ΛATAι oΤ FΣ

ΠaΣ

τA ΓAMΕ

e)\r.-) /';\

.- -li Αs5

:


ΑΛ Λ o

' EΓ9 Γ Al N 9 .

NA -.

ΘA

Θ AY M AΣlA

λΛΠOpΕ.Σg

] Ξl.] | Τ ΞΛ OYΣ ΝA'

ΠΟYΛΗΣQ

M oY ΚA] ΝA TA B9Δ\A MoY M oΝ oΣ La P Ν Q - Γo ΚAP O 1

),Z-,4ιι\,*S

vd

D-

,'),oιl,,

AYΤOΣ Ζ 9 Λ ^ ΟΣ

ΞxΞ]

ΣlΓO Y P A,..

KAT] τ o/ ΛΛAΓIi<O .,

1l^r --{\

δ


ΓiA

τH

ΕtY

PQMH

l Ν Al

Δ PoY. l. Δ H

Γ ρA φ Ξ Τ Η Σν Ν AγΤoY ΤoY Ζ9Moγ ]

ι NA l , Λ N o 1 Κ τo Σ 2 9 &\ AP Κ Ο γ Σ Σ ΑΚ . A Ιl o Yι ] Οl M-PΞΣτoγ Κ.Δ'\Σ,APΑ

ι aΞφ oPτ9ΘoYMε AYΤOYL ΤoyΣ Δγo |Η /\AILL

τoYL

MΞτPH-

ιlA

Γ|NΞΙ MA : Πε'ΘA):6^ Ν Ογ | . ] Γ . ιA l NA rY \ A ΘOY N :

\

/ ρ.Ε\ι. ΔcJ)<] IV]AΣOY/V\E ^L

XΛ Λ . . . nAPAE]ΝA], ME-ΓA^o

I

1r_-

la

*% ι) Ξ

7lffibΙ,'ι -/

AL

ΔoKlM A Λ,rι,AY Τo.

Π!o

MlK . Po

:1,%"2 ;.(:--l

r-\ι-l -

\-

'CP

/ ι'-^/.

AΥτo HTAN Ει/v|Aι ΥΠΕ'- ' PANΘP9ΠoΣ

#;

-

/γlA ΞlΝA]

AYΤo ΘAY/V \A


E E - Ε.,, κAlοY Σ Δ9 P oY Σ.,.

ΔΞN

E .l N Al

ΚAΝEΝA 9ΣΞlt

Δ .A

Ψry,

K Αl

δAYΛ /\A NA AYT δT o

'*-.-.

}|iιιιd'

i ,loy ,,1olTH φ Ε P A T Ε Aτι-

! AΥToΣ 0 Ζo Μ0Σ

-1εΝΕ//νAιΜAΓlΚoΣ!!

1Χ-9 |1A. loYι Δ 9PoY Σ ΗPΘΞ ! ΣτιΓΛ 1Η Ν Α T l -

Nloγnr'\t AγΤoYΣ

\ \ afi'f,ιl '\.-4'.l

.

ΞA .:]Ν ,Ξ.

-_Ξ

$tι

Λ+

MΠoPoYΣΞΣ t 'P] LIL| L.

nA Ρ o Y Σ l n |Σ Mn P o Σ TA

Z KAΛoΣ 9NA P |Ο Σ

-

ΛΞΓ ε . -' ΠPεΓ]ε]

Ν A L] N A\ nAΝΙ ΚAΛoΞι/P ! L/\Λ εi

ΚoιτA

iLat

Δ ιNε|

! !,ι ι'

, AΛ ^A

\ eΝAL KΑΛoΣ Ε-ΚA. nPεnθ] oΝτAΡXoL Τ O K A^O

l


τι Ko^Πo

φ*:

ΘA ΣAΣ ΣKoT9Σ9'! Δ9ΣTΕ MoΥ To

NT/ΔoTo!

τ Σ JL JΣ l

nΕPιΜΕNETE,,!

ΕιN4,ι

MiA ΠAΛ ΗA LΥ Ν T Α . \ ZLI ΝA] ΓΗ Ι lA τHN τPιx oΨY. lA : Π A P Α . ΠoΛ Y Κ AΛ Η. Τ A Γεt\ΞιA Σ-AΣ KA) TA Λ,ΛA^,Λ]A Σ.AΣ ΘΑ. λ\ΞΓAΛQΝoγ.\ ρ.Στ.AMA ML MεΓr\ΛΗ ΤAXYτΗ

AΥTΘι

Δ'PoΥ.ι.ΔAi

AΛ ^9ΣT Ξ. , ΣΗMεPΑ E, 1MAΣτE. Λ lΓ A κ ι KovPALMεNo l,

LκoT g Σ€ , lΣ Δe ΘA MnOPOYΛΛEΝA ξPτ|AΞ-OYΛ^E τO

,aruτta.οτο |

'. ' ΘA A nοΣ . Y P ΘOYλ1a ΣTΗ

---!/.

Τ| toγ

ΣY Ν ε DΗ )

Q ΓAI . OYΣ

Δo

M nΞP Δ Ξ YτΗ ΚAΝ TA noΔlA Mov ΣτA M oY e, ΓεΝΞlA 9 Η Λ]Θ)oY Σ : .

c1 \ -\\ =

;'ee*

^.

;.

a

|MA| ΣΤo EΛEoΣ hντρτ.l τομ ranaτριll

Κ Ξ P Δ ] t AΝ To n AlX Ν l. Δ. l ) n P E n Ξ1 Ν A Δ] A. nP4\ΓΛ/\AτεYΘO M AZlΤoY t !


/ LlN Al AY τ t .. ι H 6-i(ιkx ιτρρ' ΠoY M LLA τΗL ΞT Oι/MAΣΑΙ . τ ο *c't @ ) -)'1 Z9, MoJ

.-. . >ιC Z

--

ζ-

T l Λ ΞΣ

BPΗK AMa ΕΝA ΚA\Noγ Γ|o ΠAl XNlΔ 1 . ΚAΘE noγ BΛ εnOYMΞ-LNAΝ ΣA-ΓO, MΕΤPΑΙ\^ΕbAΘMoγΣ. K.AnεNτε.

eΧa| ΤoYL Πε.P{t:

: ( a γ το r o Π ΑlX Ν/Δl ΠA12ΕΤAl AΚol\\A τF n€ P ιo. oPlL|ΛΕΝΞΣ ΧeΣ

/i Ε Δ o YΛ ε Y E - l Σ : :.ΛA Τ Η AΛ Λ , A Ξ . l M A] :'.A Γ Κ A ΣΛ/ \E Ν o Σ NA A Π PA Γ MA Ta Y Θ 9

; 'Ν Ε |Ν , εTΣl \A n A Σ ΝA κ.- ] YPE YEΣAl

KAΛYT€ - PA Ν ,AφΗΣoyM ε TιΣ τ P ιX t Σ:

ΣY M Ψ 9N O l : ΛΛ2AYΤΑ noYΛεΣ Σ Ν oN TAl O 1 τ P IXεL Τ οY κ- ΞφAΛloY MOYl

Τι1Σ AΝA

Δv

ΘΕΛ9

r-ΝΝi

N' AKoyΣo nιA ΓιA TPι xΕΣ

ΕXovMΞ

oΛ Ol

Ψ\

ΓlΝΕ-1

MAΛ ^I A

ζοy-


Z ΠAP AΔE .X O M A\ ΤΗN HT- IA M oY ..ΔΦ Σ Ta Λ/\O Y To ΑN τ / K ΑιΣ- ΔΣ

^Λ r. {ΑΛ lAΣE- ι ΓΛΛQLΣAτoY

}ζ A l

XAρIZ 9TΓ 1N

x.lx.Ix,ι

ΔΕ-N ΘA Εxa ΚoΥ zQMovl Γ.Q AΠ

τPlΧtrΓ

τo tv\vΣτΙKo -ΓoΥ /\ΔAΓlA1AΛΛA Ν\aΛlΣoM9L

2AΥTΕLTlΣ

FAε |N ^|

Γ

AΝAτPlXlALτ|lcF

ΘA ΚAΘAP\LqτoΥ

tΛ l AHΘ|Κ |1

]

ν,.ι'{.

ιV,"2ι,cνξ.

Γ l A T l Δ. Ξ X τΗ Κ T o Σo Γ P H Γ o P A , AYτoL o E-K.ATC]Θe./\E NτAPxoΣ

ZΩM οY ΓιA Ν TP lΧ oΨ γ,i., KP Aτ AE l E - ΛAX IΣTA.

E. Ι MAΣT Ξ

ΞτolMol

ΝA ΣAΣ ΣvtloΔΞYtoY ΓlA ΝΑ' E Στo ΔAΣOΣ τε τΑ bo.TANA Γ|Aτa A Ν τ l Δ o τo

BAPΞΘΗΚA Ν, AKδYg ΓlA -ΓlΣ Τ P)XE. Σ ΣoY I

τo κ Α^ o

MΕ.

MAΣ

I lvL

Ξ,/v\AL

U/\U

,ΔEL

L lΝ Α l ι Ξ


ΓF ΗΓoP A, Γε Ν t lA

Λ Λ AZEψ E . I oΛA T A AnAP Α lτ H T A

TA M Αt

ΝA

ΣAΣ

E

ι υ| , v ι A

Δ9 LL|

τ o A ΝT l Δo T o ι

ι\Α Ξ

NA τΣT ΣT ΣJ OYTE ΚATA Δ.1 NoI Aι ΧPE|, AZο_ HΡεMI A MAΣT ε. 'L|L+

llu l\

φY^F.τΞ

AYτH

τF, ΣκΡ,NH!MH

τY-


.

a MAΓ lK oΣ ZΘMoΣ E.lΙν,/λl Eτol ΠlΞΣ ry\|A ΓεPΗ Δ o Σ H i. - ,

Ψ l^ t . M O Y ) b ΛE.n E l Σ , AΣ τΞ P l Ξ Ε .τ O I M .qZg Στ H i \ Λ l K P Ν Χ γ τP A) MAΓlκ.o Z9.Μ\o Γ|ATl ΘA XPε.IAΣTD ΛΛΞ ΓΞPoγL l\ΛVΣ ΓlA ΝA ΔΓΘYME

ΚAl T 9PΑ M n OΡΞlΣ ΝA Φ9 NAΞ-Elt

/ u ΣoΥΠA ,Ε'ιNAιΕταmu!

1/,

:Ι/ιi

( l\l \/

r)rz

.Δ,oκ- lM AΣτ Ξ Π?9τ o| ...

E ιN Al

κΑΛ H. ,

Π o ΛY Κ A ΛΗ . . . A^ΛA ΘA ΗTAΝ noΛγ ΚAΛYTΞ.PΗ ?ΥZΔ 'K 1

.. '

|V\a


ΚA'!, nol(]Σ./Aγτcf Moν ΛΞE-l n9Σ E. MΠoΔ 'lΖEl τ ο ZoYMl T|Σ τPl)(ΞΣ ΝA ME-ΓAΛaNοYΝ

ΚAl T aPA r |-t ΣΞlP,q ΣAΣ NA nl Ξl Τ Ξ- . . .

"G

'*.:ι.-

! 9 sτΞΞ1ΕlΝΛl AΛHΘΕ\A -[π

*,,G

ΠοΝ Ηp (]Σ

>

φb.".

ΛΛATa ΔιA!..'

" Ψ tl ιι,\AΣ Πι0γ ΜΕ !

E} Σ A1

Po MA]Ε. ! Κο1T A ΚAΛ A MoY ΚA\ τA MοYΣΤAKlA Δε ΘA. Δ 'ElΣ n9Σ l

Π9 Π9- :ΛAln oY M AP ΓΘ | E IN A\'.

NAI lK A\ ΓtMlΣAN T Η ΣoYΠA MΞ τPlXΞΣ AΗΔ lA

ι<L.Ξ.

^l,,,2/.'''.'.j

a, ]

.Τ,!1Ψ^..ι

KAΝANe

..*\/.;--

-

*ε*be.-

-

Ξ_-=-


,ζ;'#**!.

n A ME. l AΣ φYΓOYMΕ. nPιΓ\ Σ YΝEΛΘoYN {

-

1L* -* tfr>n" ^

Ξ] X A M oΛlΣ AP ) ( ILE I Ν Aτ o IALΚε ΔΑZ9j

νADΕ RΕτRo! l

\ \ ι\

S

v'-s trl \r ρ

1 λ l r *r \

x/.

E PxoΝΤAl Κl AΠ c KΞl j

|1Ι AΠo ε ΚE l1 τ o oX Y Ρ o Ε ΙN A) n ε P lKY

so /'

o>

,/; . Ι' tl1.


AYrΗ

ΘA

τH ΦoΡA,ΓΑ,ΛΑTE-Σ: ΣAΣ

ΣovΘ ΛlΣ9

-/

noloΣ A(DHΣεΓo n A Ν9φo P l ToY

ιoΥΛ|oΣ,κAιΣAPAΕ'

Δ=

ι^

ιUY

Κ AlΣAPoΣTΘ K A]ΣAPιj

\ ΗPΘA ΓιA ΝA Δ 9 nQ. Σ τ A ΠAΣ MΞ Aν-ΓoYΣ τoγΣ A Ν v Γ \ o. T AXΤ OγΣ ΓAΛ AT tΓ -τl E-ιΝ A \ AYτH μ -ΓAPAΧΗ ME-ΣA Πoγ E-MΠoΔ \Σ Ξ ΣT , oXYPo ΝA MετΗ φ POYPA YnoΔ , Ξ)(T Ξι MΞ Τ lΣ τlly \ F 5 tτO nOY APΛ /\OZOYN ΝlOY5 AΞ. Ι (, Λ Λ A

:

lλ\

\ :{ΛAΔ Η .-. ''A .,, A YT H τΗ ,.'"ιAXoΛ/\EΘA Ξ\.j A Ντ | o Ν j.Yτo Ν τ 9Ν

MA τHN ΠΛ ΞonAT PA J ΘeΛo A rv\oY ΔE.IΞE.TE. AγTOYL

τoYΣ

Δγδ noY ,<,qΤACP€ -ΡAΝ TAτgΣoYΝΞ oΛo-. oXvPO./ 1κnμροτo

47


A ] AY l- ol

ΞlΝ AΙ

EΞHΓHΣT ε. τI ΓlΝετA1

ΛO)nc)N ol τPorY\ΕPoι ΓAΛATΞΣ

r K Al . o Y Σ

ΔQ . Ρ o ν L

ι...

AN

|v1o/

ΠΞPI ττoN. . .

n oΜ\ oΝoY ΣEΝA ΠPo . Ι\/\ΗΘΞYτει To MAΓlΚo .s2Mo noY ΘAτoΝ εΚ4.. }< Α ] Θ A N Ε, AΝlΚH τ o τoY AΝo)Γ ε- τ o ΔP O MC ] Γ|A τoΝ AvτoΚPAΤo. p ]κο ΘPoΝo

ΣAΣ

Σa

τA

E,ΞΗΓl-l (]^Al

A ι\ T E

Κ o Y P Ξψ o Y K ι YΣ Τ a P A ToγΣ AΝTPΞΣ ΣoY κA] Ξ.ΞΚ]

..

Γ ]A Γ )A -Γ ΗI \ MoΓ Γ o^]A

n9Σ

Ε . Ξ9T E - t 2lΚ Η : Ψ A lΝ E - T A I

o1 EAPbA P O1

A P x)-

Z o γ Ν Ν A Κ ) ΝovNT A]

ryΣffi'Ν oΣο ΓlA ΣAΣ LΞ. AΝ TAΛΛAΓ

c

Γl A τ rΝ γ ΠΗPΞ - ΣlA naY MoY nΡOL Υ er ' Λ| e2 6 L

X AP ) Za

AY τ n τH φ oPA Mnδp Ξ. l N A ΗPΘΑMElΣonΑ^o. l 2 ΓA Λ AT Η ΘΑ T A ' A^^A

Ξ.,cNAnoYΜ\E-:

TflΝ

48

fvlA TON-'!

τoΥτAτιΣι ΓΥPιΕ'AN!

L/\LY9LTIA,,

κ | o ΛΗ τΗ Ν Y Χ TA Κ/\τ a bΥPA ΑΠo roΛ/ ΕΝAΣτρc Σ Ε ΛΗΝ Η Κ Α l T ι 1 Λ AM Π P Η Γ | 1 P ΤAΣAN Ol Γ A Λ AΤΞ . Σ l ΛA zι / v 1 Ε τo Υ Γ Η P ρ Ε Σ Ν lΚΗ n o Y Ξ l X AΝ Τ o YΣ: ΣΕl TC. Ν Ε X Θ P o ι X AP Η Σ noNΗP/A )ΤH ΛΛAΓΞlA ΚAΙ

ΛιΓ o

APΓoΤ € p A

Αt1oΛ^Η Ε-ΝA A ΓPl oΓoYPoν


oΑΓoNAΣTοNΑp)fiΓnN oBEΔΙzKΑΙΣIA o ΑΣTEΡΙz ΣTtlN ΙΣΙΙΑNIΑ OAΣTEPΙZKΑΙ oI ΓοTθoΙ o ΑΣTEPΙZ κΑΙ ΙΙ KΛEo[tATΙ

ΙlΔΙxoNoΙΑ HKΑTοΙKΙATοNΘEοN oMΑNTIΣ oΓrPoΣTHΣ ΓΑΔAΓΙΑΣ ΑΣTEPΙzoΓΑΛΔTΙD oΑΣTEpΙz ΣToYΣBEΔr0YΣ o ΑΣTEΡΙzΣTtΙNKoPΣΙKΙΙ oAΣTEΡΙZMoNoMΑxoΣ o ΑΣTEpIzKΑI oΙ NoΡMΑNΔοΙ oI ΔΔΦNEΣTοYκΑΙΣAΡΑ To)Φ'rΣoΔΡEΙΙΑNΙ o AΣTEpΙzΣToYΣ BPETΑNOYΣ oΑΣTEpΙzKΑΙ}ΙxYTpA ΙΙΑΣΠIΔΑTtΙΣΑPBEPNID ; o ΑΣTEPΙZΣTοYΣ EΔBETOYΣ TυΔοpoToYKΑIΣΑPA ΡoΔoKΑΙZΙΦoΣ ToMEΓΑΔoTΑZIΔΙ oΑΣTEpΙzΔEΓEοNΑΡΙOΣ oAΣTEPΙZΣToyΣ oΛYMtΙΙAKoYΣΑΓoNEΣ HMEΓA^ιΙTAΦΡoΣ t{oΔYΣΣEΙΑToYΑΣΤEpΙz ' oΓΙoΣToYΑΣTEΡΙz κΛΙ ιΙ xΑΔΑΔιMΔ o ΑΣTEΡΙz .Ιl ΓΑΛEΡATυYoBEΛΙz o ΑΣJEΡΙz κΑΙ tt ΔΑIφΑBΙ$,FA] Fffi.vεΣ'EιPΑb Π(Σ o οΒEΛΙz EΙΙEΣE ΣTH )αTΡΑ ToY ΔpoYΙΔH σΓΑN ιΙTΑN MΙKpoΣ oI ι2AΘΛoΙT0Y }ΣTΕPlz Tο XTYΙΙ}ΙMΑTυY MENΙP .- oΑΣTEPΙzKΑΙ oΙ ΙNΔΙANoΙ .i.,lΙ EKIIΛHZHTοY KAΙΣΑpA o AΣTw Iz ΣTA APXA IA ΒΛ'ι'ΙΙNIΚA ι AΣTEPΙKΙoΣ EN oΛlaΙΙ]ΠΙA METAzyΡoΔoYKΑΙ ZIΦOYΣ ΑΣTEΡΙKΙOΣ KΑΙ KΛEοIIΑTPΑ o AΣTEP Ιz ΣTA ΙΙoNTΙArA, T0.ZIzΑNΙoN ΣIιAΘIA KΑΙ TPΑNTΑΦYΛΛΛ oΔΣTΕPIZΣTAΚPΙΙTΙΚAι

t,

'i+r.i+-

|

$

σ

υ

.

ililt

ζJΦΦ

-

Ι s BΝ 9 6 0 - 3 2 1- 0 49-

,|ιι 89

2 104 9 8

MAMoYΘ coMlx EΠE Π ΣoΛΩNoΣ 130Π 10681AΘHNA Ξ TEΛEΦAΞ:2103825054 2103304326 THΛ:2103825055. € 3'60 Ξ e.mai|:support@mamouthcomix.gr http://www.mamouthcomix.gr

Αστερίξ [ № 10 ] ➢ Αστερίξ ο γαλάτης  
Αστερίξ [ № 10 ] ➢ Αστερίξ ο γαλάτης  

κόμιξ,κομιξ,κόμικ,κομικ,κόμικς,κομικς αστερίξ

Advertisement