Page 1


·Õ่·Õ่...¤Ø³ ¨Ð䴌µ‹ÍàµÔÁ¤ÇÒÁ½˜¹ãˌ໚¹¨ÃÔ§´ŒÇºŒÒ¹ÊÇÂËÅѧãË­‹ÊäµÅÃÕÊÍϷʋǹµÑÇ ·Õ่์¹¤ÇÒÁʧº ÃÁÃ×¹่ ´ŒÇ¨ํҹǹºŒÒ¹à¾Õ§ 100 ÂÙ¹Ôµ ·Õ่·Õ่...¤Ø³ ¨Ð䴌ÊÁÑ ¼ÑʤÇÒÁÊǧÒÁ·‹ÒÁ¨Ò¡¸ÃÃÁªÒµÔ·Ø¡Í§ÈҢͧ¡ÒÃ㪌ªÕÇÔµ º¹¾×้¹·Õ่äŋÃдѺ·Í´ÂÒÇ仺¹à¹Ô¹à¢Ò·Õ่¨Ñ´ÊÃÃänjÍ‹ҧŧµÑÇ ·Õ่·Õ่...¤Ø³ áÅФ¹·Õ่¤Ø³ÃÑ¡¨Ð䴌㪌ªÕÇÔµ·Õ่ÊдǡáÅлÅÍ´ÀÑÂã¹Êѧ¤Á¤Ø³ÀÒ¾ à˹×ÍÃдѺ

·Õ่¹Õ่...·Õ่ 88 Ᏼ á͹´ àΌÒʏ ÎÔÅä«´ ÀÙà¡็µ


Benefit from the Perfect Location LOCATION ENJOY A WONDERFULLY COMFORTABLE LIFE IN A LOCATION THAT INCREASES IN VALUE DAILY

㪌ªÕÇÔµÊآʺÒÂÍ‹ҧ¤ØŒÁ¤‹Ò º¹·ํÒàÅ·Õ่·ÇÕÁÙŤ‹Ò¢Ö้¹·Ø¡Çѹ â¤Ã§¡ÒÃÍÂًµ´Ô ¶¹¹à¨ŒÒ¿‡ÒµÐÇѹµ¡ à¾×่ÍÁ؋§ÊًËҌ §ÊÃþÊÔ¹¤ŒÒµ‹Ò§æ ઋ¹ à«็¹·ÃÑÅÏ ºÔ๊¡«Õ ÏÅÏ ËÃ×Í âç¾ÂÒºÒÅÊÔÃÔâ蹏 áÅÐÊÒÁÒöà´Ô¹·Ò§àª×่ÍÁµ‹Íä»ä´ŒËÅÒ¡ËÅÒÂàʌ¹·Ò§ ÍÒ·Ôઋ¹ ¶.¢ÇÒ§ ÍÍ¡ ¶.਌ҿ‡ÒµÐÇѹÍÍ¡à¾×่ÍࢌÒàÁ×ͧ ËÃ×Í à¢ŒÒàʌ¹·Ò§ÅÑ´¢ŒÒ§âªÇÃÙÁ Honda à¾×่Íà´Ô¹·Ò§Êً¡Ð·ÙŒ »†ÒµÍ§


Project Concept

LIVE A LUXURY RESORT LIFE AT HOME ÃѧÊÃ䏤ÇÒÁÊØ¢ãˌàµ็Áໂ› Á·Ñ§้ 365 Çѹ ¡ÑººŒÒ¹ÊÇÂËÅѧãË­‹ ·Ø¡ËÅѧäŋÃдѺ·Í´ÂÒÇ仺¹à¹Ô¹à¢Ò à¾ÔÁ่ àʹ‹Ë㏠ˌ¡ºÑ ¡ÒÃ㪌 ªÕÇµÔ ã¹ºÃÃÂÒ¡ÒÈẺÃÕÊÍϷʋǹµÑÇ â´´à´‹¹´ŒÇ´Õ䫹áÅСÒÃÍ͡Ẻ·Õ¤่ ú·Ø¡¿˜§¡ª¹Ñ่ ¾ÃŒÍÁÊÔ§่ ÍํҹǤÇÒÁÊдǡ·Õ¨่ Ð µÍº·Ø¡ Lifestyle ¨Ò¡¡ÒÃ㪌ªÕÇµÔ Create 365 days of happiness in a community with large homes arranged perfectly along a terraced hill for unobstructed views. Quiet and privacy are assured in your resort-style homes. Distinctive designs come complete with modern facilities and conveniences that perfectly answer your lifestyle needs.


àµ็Á·Õ¡่ ºÑ ªÕÇµÔ ·Õ´่ ¡Õ Ç‹Ò ¡Ñº¾×¹้ ·ÕÍ่ Í¡¡ํÒÅѧ¡ÒÂáÅÐʹÒÁà´็¡àŋ¹ º¹ÊǹÊÒ¸ÒóТ¹Ò´ãË­‹ ÃͧÃѺ¡Ô¨¡ÃÃÁ¤ÇÒÁÊØ¢¢Í§ ¤Ãͺ¤ÃÑÇ䴌Í‹ҧËÅÒ¡ËÅÒ ¤Ãº¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂÊÃÐNjÒ¹้Òํ áÅпµà¹Ê Áѹ่ ã¨ÊÙ§ÊØ´´ŒÇÂÃкºÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀѵÅÍ´ 24 ªÑ่ÇâÁ§ ¾ÃŒÍÁ Key Card ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃࢌÒÍÍ¡áÅСŌͧ CCTV Active Families can stay healthy for a better life with an exercise area children’s playground inside gigantic park, Complete with swimming pool and fitness club ,Feel safe with 24-hour security system with Key card entry and CCTV.


Project Information • • • •

ขนาดโครงการ 52 ไร่ จํานวนแปลง 100 แปลง ขนาดสวนสาธารณะ 1.82 ไร่ สิงอํานวยความสะดวก – สระว่ายนําแยกสระเด็ก – Fitness • ระบบรักษาความปลอดภัย – Key Card Access อภิสิทธิ ในการเข้า-ออก โครงการเฉพาะลูกบ้าน – รปภ. ตลอด 24 ชัวโมงพร้อมระบบ CCTV


Product Concept

ค้นพบความสุข สงบ ท่ามกลางธรรมชาติกบั บ้านสวยสไตล์รีสอร์ทส่วนตัว ทุกหลังไล่ระดับทอดยาวไปบนเนินเขา


โดดเด่นด้วยดีไซน์และการออกแบบทีครบทุกฟั งก์ชนั พร้อมสวนสาธารณะและ Club House ตอบรับทุกการใช้ชีวิตได้อย่างลงตัว


Topaz 3 ˌͧ¹Í¹ 3 ˌͧ¹้ํÒ 2 ·Õ่¨Í´Ã¶ ¾×้¹·Õ่㪌ÊÍ 170 µÃ.Á. 3 Bedrooms 3 Bathrooms Double Car Par, 170 Sq.M. of Living Space


Ground Floor - Down

Ground Floor - Up

ËÁÒÂà˵Ø: á¼¹¼Ñ§¹Õ้ ÍÒ¨ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕ่¹á»Å§â´ÂäÁ‹µŒÍ§á¨Œ§ãˌ·ÃҺŋǧ˹ŒÒ Remarks: All floor plans and perspectives are indicative and are subject to change without prior notice.

2nd Floor


Sapphire 3 ˌͧ¹Í¹ 3 ˌͧ¹้ํÒ 2 ·Õ่¨Í´Ã¶ ¾×้¹·Õ่㪌ÊÍ 201 µÃ.Á. 3 Bedrooms 3 Bathrooms Double Car Par, 201 Sq.M. of Living Space


Ground Floor - Down

Ground Floor - Up

ËÁÒÂà˵Ø: á¼¹¼Ñ§¹Õ้ ÍÒ¨ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕ่¹á»Å§â´ÂäÁ‹µŒÍ§á¨Œ§ãˌ·ÃҺŋǧ˹ŒÒ Remarks: All floor plans and perspectives are indicative and are subject to change without prior notice.

2nd Floor


Jasper 4 ˌͧ¹Í¹ 3 ˌͧ¹้ํÒ 2 ·Õ่¨Í´Ã¶ ¾×้¹·Õ่㪌ÊÍ 272 µÃ.Á. 4 Bedrooms 3 Bathrooms Double Car Par, 272 Sq.M. of Living Space


Ground Floor - Down

Ground Floor - Up

ËÁÒÂà˵Ø: á¼¹¼Ñ§¹Õ้ ÍÒ¨ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕ่¹á»Å§â´ÂäÁ‹µŒÍ§á¨Œ§ãˌ·ÃҺŋǧ˹ŒÒ Remarks: All floor plans and perspectives are indicative and are subject to change without prior notice.

2nd Floor


Fact Sheet โครงการ 88 แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ฮิลว์ไซด์ ภูเก็ต สถานทีตัง

:

ตังอยู่บนถ..เจ้าฟ้าตะวันตก ต.ฉลอง อ.เมือง จ. ภูเก็ ต

สิงอํานวยความสะดวกแวดล้อมโครงการ

พืนทีโครงการ

:

52 ไร่

จํานวนแปลง

:

100 แปลง

ขนาดทีดิน

:

65 – 230 ตารางวา

แบบบ้าน

:

บ้านเดียวสองชัน สร้างเสร็ จก่อนขาย

ค่าส่วนกลาง

:

16 บาทต่อตารางวาต่อเดือน(ถึง 31 ต.ค. 58)

(ระยะทางโดยประมาณ) ด้วยทําเลทีเป็ นศูนย์กลางแห่งการเดินทางอย่างแท้จริง เพียง 15 นาทีถึงตัวเมืองภูเก็ต 7 หาดราไวย์ หาดกะตะ หาดกะรน 12 เซนทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต, โลตัส, บิกซี 7 Index Living Mall และ Home Pro 7 สนามบิน Phuket International Airport 30 สถานศึกษา และ โรงพยาบาลชันนํา ฯลฯ

กม. กม. กม. กม. กม.

แบบบ้ าน

พืนทีใช้ สอย (ตร.ม.)

ห้ องนอน

ห้ องนํา

ห้ องรับแขก

ห้ องแม่ บ้าน

ทีจอดรถ

Topaz

170

3

3

1

-

2

Sapphire

201

3

3

1

1

2

Jasper

272

4

3

1

1

2

แนวคิดโครงการ บ้านสวยหลังใหญ่ ทุกหลังไล่ระดับทอดยาวไปบนเนินเขา เพิมเสน่หใ์ ห้กับการใช้ชวี ิตในบรรยากาศแบบรีสอร์ทส่วนตัว โดดเด่นด้วยดีไซน์และการ ออกแบบทีครบทุกฟั งก์ชนั พร้อมสิงอํานวยความสะดวกทีจะตอบทุก Lifestyle จากการใช้ชวี ิต


www.lhphuket.com Tel. 076-521-888, 076-383-888 Project owner: L.H. Muang Mai Co., Ltd. Managing Director: Pitaya Tantipiriyakij Registered Capital: 900 Million Baht (Fully Paid). 88 Land and Houses Hillside Phuket, Location: West Jao Fah Rd. Chalong Sub-district, Ampher Muang, Phuket, Title Deed No. 96552 Project Area 52.14 Rai, Financial Institution: Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. Construction Start: April 2012 Expected Completion: 2014 applying for Operation License, After full payment is completed, transference is made within 7 days.

88 Land and Houses Hillside Phuket Sales Kits  

88 Land and Houses HIllside Phuket Sales Kits Updated 2013 09 15