Page 1

Lott os senge!

Adventssingen mit dem AAK än FrÜnnde! 4. Dezember 2016 | Citykirche Aachen


1

Wat för en Naht Text: Hein Engelhardt Melodie: Stille Nacht, heilige Nacht

Wat för en Naht, Jott övverlaat, wi heä os jlöcklich maht. Joev os Mensche deä joue Bescheäd: Schick üch hü minge Jong open Eäd, övver der Stall lüüeht d‘r Steär, zeijt os, Jott hat os noch jeär. Wat för en Naht, Engel, deä saat: “Hü wooed üch Fred jebraht, louft än freut üch dat Kengche ze siieh, wat een der Stall litt op Heu än op Strüeh, än weä jlöüvt weäd verstooeh: Chress, ose Retter es doe”. War för en Naht, haut üch parat, Joddes Jong hat die Kaat, zeijt sich de Welt als d’r werkliche Heär, satz Höll än Düvel d’r Stouhl vöörjen Döör, maachet, wat kromm wor, wier jrad, hü, een de hellije Naht.


2

Nikela - Ledd Text: Hein Engelhardt I Melodie: Lasst uns froh und munter sein

Wenn Zent Bäbbche schloffe jeäht, maht der Nikla sich zereäht. Löstig, löstig, traleralala, bau es singe Namensdaag, bau es singe Namensdaag. Nömmt jät jeäje Schnopp än Hoß, denn heämaht deä Wejg ze Foß. Löstig, löstig, traleralala, bau es singe Namensdaag, bau es singe Namensdaag. Höllt sich een ‚ne Pelz uus Kniin, höm feählt jo d‘r Führerschiin. Löstig, löstig, traleralala, bau es singe Namensdaag, bau es singe Namensdaag. Wenn heä aajekomme es, hat heä Bloese ajjen Föß. Löstig, löstig, traleralala, bau es singe Namensdaag, bau es singe Namensdaag. D‘r Hans Muff, deä Schubbejack, dräet höm dröm döcks huckepack. Löstig, löstig, traleralala, bau es singe Namensdaag, bau es singe Namensdaag. (Lasst uns froh und munter sein, und uns recht von Herzen freu‘n. Lustig, lustig, traleralala, bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da.)


3

Va bovve huech – Chressmes-Ledd Text: Hein Engelhardt I Melodie: Von Himmel hoch - Trad.

Vom Himmel hoch da komm ich her, ich bring Euch gute neue Mähr, der guten Mähr bring ich so viel, davon ich sing und sagen will. Va bovve huech komm ich erav, wat ich verkönd es jenge Klaaf, e Wonnder dat es net jeklürt, nu lustert, wat des Naht passiert. E Merssi, datt du komme bes, os Dankledd es dich janz jewess. Verjeiße es nuu Angs än Nuet, du brahts de Welt wier ejje Luet.


4

En Rues fong aa ze blöihe Text: Hein Engelhardt I Melodie: Es ist ein Ros entsprungen

En Rues fong aa ze blöihe, Beij Wenkter, Frouß än Iis, doech sich als Kenk verklejje, koem uus et Paradies. Braht Let än Lejjvde jüüß. Lejß alle Welt wier houffe, än joev sich selvs als Priis. Es onger all de Blomme, de schönnste, wi me sitt, let os Jeschreij verstomme, maht all os Ping ladritt, verjöldt os Eädezitt, brengt Bottschaff va der Hömmel, datt me wier Hoffnongk kritt. Vür sönd mär Menschekenger, jemaht uus Leähm än Stöbb, hü wiset Joddes Fenger op Evvigheät än Jlöck. Heä bouet os en Bröck. Deä os der Vadder zejjet, litt nackig ejjen Krepp.


5

Öcher Bösch Text: Willi Vallet | Melodie: Jingle Bells

(2x) Öcher Bösch, Öcher Bösch, övverall litt Schnie, fonkelt wie Karfunkelsteär, es herrlich aazesiieh, Öcher Bösch, Öcher Bösch, neä, wat es dat schönn, Kenger, kommt, vür schörje jetz bes noh d‘r Bösch ereen. Doe e Wolkehuus, Frau Holle lurt eruus, maht, dat Wenkter könt, kloppt de Plümmos uus, Flocke flüjje witt, Schnie, su witt me sitt, vür maache ene Schnieman druus, du jölde Chressmes-Zitt. Öcher Bösch, Öcher Bösch, övverall litt Schnie, fonkelt wie‘n Karfonkelsteä, es herrlich aazesiieh, Öcher Bösch, Öcher Bösch, neä, wat es dat schönn, Kenger, kommt, vür schörje jetz bes noh d‘r Bösch ereen. Stellchens könt de Naht, Engelcher apaat, hant de Böüm jeziert, än Chressböüm druus jemaht, selv‘re schingt d‘r Monnd, andachtsvoll die Stonnd‘, va wits, do hürt mer Klockeklang, jövvt os va Fred die Konnd. (2x) Öcher Bösch, Öcher Bösch, övverall litt Schnie, fonkelt wie Karfunkelsteär, es herrlich aazesiieh, Öcher Bösch, Öcher Bösch, neä, wat es dat schönn, Kenger, kommt, vür schörje jetz bes noh d‘r Bösch ereen.


6

Stell senke Flöcksjere Schnie Text: Richard Wollgarten | Melodie: Leise rieselt der Schnee

Stell senke Flöcksjere Schnie Stiiv va Frouß litt d‘r Siie Chressmessjlanz een d‘r Landau Freut Üch, et Chresskenk könt bau. Ömjen Hazz weäd et liieht Jedder weäd opjeriieht Mänch Og lüüeht wi en Flambau Freut Üch, et Chresskenk könt bau. Bau es hellije Naht Engels-Chuer süselt zart Lustert, wi lejvlich et klengt Fred os et Chresskengche brengt.


7

Droum uus Kengerzitt Text: Richard Wollgarten | Melodie: White Chistmas

Du Droum uus Kengerzitt - Chressmes, loss et noch enns wie fröüher siie. Kenger-Oue lüüehte, de Auens süüete, verjejße - härme, Sörg än Wieh. Du Droum uus Kengerzitt - Chressmes, d‘r Engel os die Bottschaff braht; Chrestes wooed jebore för os Ärm än blueß - een de Hellije Naht. Du Droum uus Kengerzitt - Chressmes, breng os dat Wonnder wier zeröck. Loss os stell wier weäde, datt Fred op Eäde än för de Mensche Freud än Jlöck. Du Droum uus Kengerzitt - Chressmes, d‘r Engel os die Bottschaff braht; Chrestes wooed jebore för os Ärm än blueß - een de Hellije Naht.


Ă–CHER SING SANG oder fette Beats...

Wir entwickeln, erneuern und pflegen passende Markenkommunikation fĂźr Organisationen und Unternehmen. www.carabincreatives.com


8

Wenkter-Rötsch Text: Willi Vallet | Melodie: Walking through the Winterwonderland Wenn d’r Wenkter es komme, weäd en Rötsch ongernomme, vür klejje(n) os wärm, än dan, Ärm een Ärm, jöhnt vür stellchens dörch d‘r Öcher Bösch. Övver os lüüehte Steäre, stroehle kloer wie Lanteäre, vür sage nüüs mieh, janz lies fällt der Schnie, kiddelt os e bessje et Jesech. Döüch ens heusch - doe henge höppe Häsjer, luure noh os hen en Amelangk, än de Schnützjer bibbele met de Näsjer, hön Öjjelcher, su jrueß än schwazz än blank. Kommt doch met een os Hüssje, för üch zwej ouch e Püssje, da schloffe vür Vier än jönt morje wier dörch der Schnie än dörch der Öcher Bösch. Döüch ens heusch - doe henge höppe Häsjer, luure noh os hen en Amelangk, än de Schnützjer bibbele met de Näsjer, hön Öjjelcher, su jrueß än schwazz än blank. Kommt doch met een os Hüssje, för üch zwej ouch e Püssje, da schloffe vür Vier än jönt morje wier dörch der Schnie än dörch der Öcher Bösch. vür klejje(n) os wärm, än dan, Ärm een Ärm, jöhnt vür stellchens dörch d‘r Öcher Bösch.


Du huechhellije Chressmeszitt Text: Hein Engelhardt | Melodie: Oh, Du fröhliche...

Du huechhellije, kengersellije än fredwellije Chressmeszitt. Welt, die wor verlore, Chrestes wooed jebore, freut üch, Menschekenger än begravt der Stritt. Du huechhellije, kengersellije än fredwellije Chressmeszitt. Mensche könne houffe, Hömmel es wier ouffe, freut üch, Menschekenger än begravt der Stritt. Du huechhellije, kengersellije än fredwellije Chressmeszitt. Engel jubeliere, lott os Chressmes fiere, freut üch, Menschekenger än begravt der Stritt.

9


Lott os senge! Es ist wieder mal soweit besinnliche Weihnachtszeit hey komm mal zur Ruhe es ist wieder mal soweit Geschenke liegen schon bereit hey komm mal zur Ruhe friedlich ist es wie es scheint doch nicht alle sind dazu bereit Wer hat ne Idee,eine Vision nicht schon wieder so wie immer ja das hatten wir ja schon ne Idee, was wie Weihnachten klingt und uns den Frieden bringt Was haben wir schon zu verlier´n wir sind satt brauchen nicht zu frier´n hey komm mal zur Ruhe Wir in unser´m kleinen Nest feiern unser Weihnachtsfest hey komm mal zur Ruhe friedlich... Wer hat ne Idee...

Komm, lott os senge Jesus es jebore des Naht Komm, lott os beäne Lejjve Jong, dat hat noch nie jeschadt

Mit d Musikv abei: erein H Musikz ahn Lichten ug KG Grün-W busch, eiß W Hans M alter Sieben, onta Laura u nd Ägid g, Lenn Dieter B Dr. Kurt Chris artz, öse und t, Ba Manfre d Birm nd, Kurt Jouß an e und Jo s, Hubert Are n, sef Hen tz kel, Sarah S chiff Karl All er und gaier

161130 jc aak liedheft rz wmd (1)