{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

№ 1 весна 2013

Рак Вилiковний Онкологія Міфи та стереотипи

Наталія Семикоз, головний променевий терапевт України, інтерв’ю «Нові досягнення у лікуванні раку»

4 лютого - Всесвітній день боротьби з онкологічними захворюваннями


Від багатьох авторитетних онкологів я чув, що рак – це не вирок. У Європі й Америці онкологічних хворих більше, ніж в Україні, але їх помирає менше завдяки якісній діагностиці та сучасним методам лікування. Фонд «Розвиток України» має намір створити такі самі умови. Рінат Ахметов, засновник благодійного фонду «Розвиток України»


Ва ж ливо зн ат и

Юридичні аспекти безоплатної медичної допомоги Консультація юриста

(готівкою або безготівкових): чи у вигляді «добровільних внесків» до різноманітних медичних фондів, чи у формі обов’язкових страхових платежів (внесків) тощо, дія положення «у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно» поширюється на всі такі заклади, які перебувають у державній (незалежно від відомчого підпорядкування) або комунальній власності і фінансуються з бюджетів будь-якого рівня.

Відповідно до ч. 3 ст. 49 Конституції України, держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування, у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно. Цьому положенню дане офіційне тлумачення згідно з Рішенням Конститу4  т ра в е н ь 2013

ційного Суду України від 29.05.2002 р. № 10-рп/2002. У своєму рішенні Конституційний Суд зазначив, що словосполучення «безоплатність медичної допомоги» означає неможливість стягування з громадян плати за таку допомогу в державних і комунальних закладах охорони здоров’я у будь-яких варіантах розрахунків

Згідно з Основами законодавства України про охорону здоров’я від 19.12.1992 № 2801-ХІІ (далі – Основи), кожен громадянин має право на безоплатне отримання у державних та комунальних закладах охорони здоров’я медичної допомоги, до якої належать: - екстрена медична допомога; - первинна медична допомога; - вторинна (спеціалізована) медична допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я; - третинна (високоспеціалізована) медична допомога, яка надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я; - паліативна допомога, яка надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я. Держава гарантує безоплатне надання медичної допомоги у державних та ко-

Рак Вилiковний


Ва ж ливо зн ат и мунальних закладах охорони здоров’я також за епідемічними показаннями та безоплатне проведення медико-соціальної експертизи. Програма подання громадянам гарантованої державою безоплатної медичної допомоги, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 955, містить наступний перелік видів безоплатної медичної допомоги, що надається громадянам: - швидка та невідкладна – на догоспітальному етапі станціями (відділеннями) швидкої медичної допомоги, пунктами невідкладної медичної допомоги у стані, що загрожує життю людини; - амбулаторно-поліклінічна; - стаціонарна – у разі гострого захворювання та в невідкладних випадках, коли потрібне інтенсивне лікування, цілодобовий медичний нагляд та госпіталізація, в тому числі за епідемічними показаннями, дітям, вагітним та породіллям, хворим за направленнями медико-соціальних експертних комісій, лікарсько-консультативних комісій; - невідкладна стоматологічна допомога (у повному обсязі – дітям, інвалідам, пенсіонерам, студентам, вагітним, жінкам, які мають дітей до 3 років); - долікарська медична допомога сільським жителям; - санаторно-курортна допомога інвалідам і хворим у спеціалізованих та дитячих санаторіях; - утримання дітей у будинках дитини; - медико-соціальна експертиза втрати працездатності. Згідно зі ст. 2 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11 грудня 2003 року № 1382-IV громадянам України, а також іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні, гарантуються свобода пересування та вільний вибір місця проживання на її території, за винятком обмежень, які встановлені законом. Відповідно до тієї ж статті, реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність

не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження. Відповідно до п. д) ст. 6 Основ кожний громадянин України має право на охорону здоров’я, що передбачає кваліфіковану медичну допомогу, включаючи вільний вибір лікаря, вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій і закладу охорони здоров’я. Згідно з ч. 2 ст. 38 Основ, кожний пацієнт має право, коли це виправдано його станом, бути прийнятим у будь-якому закладі охорони здоров’я за своїм вибором, якщо цей заклад має можливість забезпечити відповідне лікування. Таким чином, пацієнт може обирати заклад охорони здоров’я незалежно від його місцезнаходження чи територіального статусу, і відповідна медична допомога такому пацієнтові повинна бути надана безоплатно. Водночас необхідно зазначити, що згідно з тією ж ст. 49 Конституції, охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціальноекономічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм, а відповідно до ст. 18 Основ обсяги бюджетного фінансування визначаються на підставі науково обґрунтованих нормативів з розрахунку на одного мешканця. Таким чином, різне навантаження на заклади охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням мешканців інших регіонів, разом з недосконалим механізмом вирівнювання місцевих бюджетів за рахунок міжбюджетних трансфертів, може призвести до того, що лікарні не буде відшкодовано з відповідного бюджету витрати на надання медичної допомоги мешканцям іншої адміністративно-територіальної одиниці. В свою чергу, така ситуація призводить до недофінансування відповідного закладу і необхідності відшукування інших законних джерел покриття його витрат: наприклад, за рахунок благодійних внесків.

До цього можна додати обмеженість набору ліків, які входять до безоплатної медичної допомоги (перелік лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. № 1071), інших можливостей вітчизняних закладів охорони здоров’я, пов’язаних з нормативними вимогами та нестабільністю бюджетного фінансування. Так що, якщо в тому чи іншому медичному закладі просто немає обладнання, ліків тощо, звичайно ж, їх просто не зможуть надати пацієнтові. Саме це здебільшого і мають на увазі, коли говорять про конфлікт між Конституцією та Бюджетним кодексом, хоча конфлікту в юридичному сенсі бути не може, адже Бюджетний кодекс не визначає прав і обов’язків громадян України, зокрема пацієнтів. Пріоритет у цьому питанні в будь-якому випадку залишається за Конституцією та законами, що визначають права пацієнтів. Хотілося б додати, що згідно із Законом України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги» від 07.07.2011 р. № 3611-VI, з 01.01.2015 року дещо зміниться порядок надання безоплатної медичної допомоги: вона буде надаватися за рахунок бюджетних коштів у закладах охорони здоров’я, з якими головними розпорядниками бюджетних коштів укладені договори про медичне обслуговування населення. При цьому, наприклад, вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога будуть надаватися, за деякими винятками, за направленням лікуючого лікаря з надання первинної медичної допомоги або лікуючого лікаря закладу охорони здоров’я, що забезпечує надання вторинної (спеціалізованої) чи третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Максим Стрельчук, головний юрисконсульт фонду Ріната Ахметова «Розвиток України». т ра в е н ь 2013  5


ІНТ ЕР В’Ю

Переможемо хворобу разом!

Наталія Семикоз

Про нові досягнення у лікуванні раку, які стали можливими завдяки науковим розробкам українських фахівців та опануванню сучасним високотехнологічним устаткуванням, розповідає Наталія Григорівна Семикоз, головний позаштатний фахівець зі спеціальності променева терапія МОЗ України, завідуюча радіологічним відділом Донецького обласного протипухлинного центру (ККЛПУ ДОПЦ), професор кафедри онкології та радіології ФПО Донецького національного медичного університету ім. М.Горького, член-кореспондент АМН України.

Вікторія Шапоренко: Яке місце у лікуванні онкологічних патологій посідає радіологія? Наталія Семикоз: Сьогодні важко уявити повноцінне лікування онкологічних хворих без променевої терапії: практично 80% хворих отримують її. При цьому застосовуються промені високої енергії, які ушкоджують молекулу ДНК, що призводить до загибелі ракових клітин і пухлини в цілому, а сама терапія буває як дистанційною (коли джерело випромінювання розміщується на відстані від пухлини), так і контактною (підводиться безпосередньо до неї). Променева терапія є нерозривною ланкою між хірургічним і медикаментозним лікуванням, яка дозволяє значно поліпшити загальні результати, перевести неоперабельні стадії захворювання в операбельні. 6  т ра в е н ь 2013

В.Ш.: Які останні досягнення онкорадіологіі в Україні і в світі? Наскільки доступне сучасне лікування в нашій країні? Н.С.: Наразі у світі стрімко розвиваються такі напрямки радіології, як позитронно-емісійна томографія (ПЕТ), протонна променева терапія, стереотаксична радіохірургія; вдосконалюються лінійні прискорювачі, апаратура для брахітерапії. Ми теж крокуємо в ногу з часом, хоча до 2003 року ця галузь у нашій країні не розвивалася через брак фінансування. Згодом держава закупила 14 кобальтових установок, а у 2005 році ДОПЦ першим в Україні отримав лінійний прискорювач. Взагалі, сучасний комплекс для променевої терапії – це ціла система: лінійний прискорювач, комп’ютерний томограф і робоча станція, де здійснюється лікування пацієнтів. Нині променева терапія представлена на належному рівні і доступна для всіх хворих у більшості областей України, хоча далеко не скрізь оснащення сучасне (лінійних прискорювачів – лише 13 на всю країну). Про ефективність цього методу лікування свідчить постійно зростаюча кількість пацієнтів, що його отримують: у 2011 році – 82 694 пацієнти, у 2012 році – 87 399. В.Ш.: Які проблеми і складнощі існують в онкологічній галузі сьогодні? Пріоритети її розвитку? Н.С.: Сьогодні в Україні працює 452 радіолога, 153 інженера-радіолога, 59 техніків-дозиметристів, однак цих фахівців потрібно значно більше. Проблема і в тому, що досі не введена в класифікацію спеціальність медичних фізиків, немає курсів для їх підготовки (у навчанні персоналу допомагають зарубіжні колеги). Лише 19,6% апаратів для променевої терапії відповідають сучасним вимогам МАГАТЕ, решта морально і технічно застаріла. Кабінет Міністрів затвердив програму розвитку ядерної медицини в Україні, що включає три напрямки: діагностична медицина – розвиток ПЕТ-технологій (дві установки вже працюють у Києві, ще одна скоро відкриється у Донецьку); лікувальний напрямок – аудит парку радіологічного обладнання та його поетапна модернізація, а також будівництво протонного центру; відновлення виробництва вітчизняних радіофармпрепаратів, що використовуються як з діагностичною, так і з лікувальною метою.

Рак Вилiковний


ІНТ ЕР В’Ю

В.Ш.: Яким чином сьогодні вирішуються питання фінансування радіології? Н.С.: Технічне оснащення радіологічних відділень дорого коштує, і Україна відстає в розвитку цієї галузі, оскільки державного фінансування недостатньо. Проблему допомагають вирішити благодійні організації та фонди, зокрема в областях – фонд Ріната Ахметова «Розвиток України». В рамках програми «Рак виліковний» фонд сприяє модернізації радіологічної служби: було придбано радіологічні комплекси з лінійними прискорювачами для Західної України (Львів, Рівне), завершується будівництво ПЕТ-центру на базі Донецького обласного територіального медичного об’єднання (ДОКТМО). У ДОПЦ закінчується ремонт та оснащення сучасним обладнанням блоку контактної променевої терапії (брахітерапії). Заплановано будівництво радіологічних корпусів у Києві та Донецьку (в ньому буде навчальний блок для підготовки фахівців, що працюють на високотехнічному обладнанні: радіотерапевтів, радіологів, медичних фізиків). Ми дуже вдячні за цю допомогу. В.Ш.: Які успіхи ДОПЦ у лікуванні онкологічних захворювань? Н.С.: У ДОПЦ трудяться 217 лікарів (з них 23 лікаря-радіолога), серед яких 18 докторів медичних наук та 48 – кандидатів (центр є клінічною базою Донецького національного медичного університету ім. М. Горького). Щороку ми обслуговуємо до 20 тисяч пацієнтів, більше 16 тисяч консультуємо саме з радіології і 6 тисяч отримує згодом променеву терапію. Це найбільший показник по Україні. План лікування обов’язково складається консиліумом лікарів (хірург, радіолог, хіміотерапевт). З 2005 року в ДОПЦ працюють два лінійні прискорювачі (Сlinac DBX, Сlinac 2100), які дозволяють сформувати точне поле і уникнути опромінення здорових органів і тканин. Наші фахівці вдосконалюють техніку лікувального впливу, застосовують власні наукові винаходи

(наразі їх 338), впроваджують нові методи комбінованого, комплексного (з променевою терапією) і хірургічного лікування онкологічних хворих. Ми виконуємо унікальні органозберігаючі операції, ведемо розробки реконструктивно-відновлювальних операцій (після видаленого сечового міхура, шлунка, радикальних операцій на товстій кишці), опановуємо нові режими фракціонування при проведенні променевої терапії. Допомагаємо навіть пацієнтам із запущеними формами раку (4-ої стадії): для лікування раку молочної залози розроблена унікальна методика внутрішньоартеріальної хіміотерапії в сукупності з променевою терапією (показник 5-річного виживання становить більше 50%). В.Ш.: Розкажіть про міжнародні наукові зв’язки у сфері радіології. Н.С.: Наразі ми активно співпрацюємо з фахівцями з Росії (Москва, інститут Блохіна), Білорусі (Мінськ, Вітебськ), Прибалтики (Рига) – обмінюємося досвідом, розробляємо загальні плани лікування пацієнтів, беремо участь у міжнародних наукових форумах та конференціях. Серед наших радіологів є члени ESTRO, EANM. На території України проводяться програми МАГАТЕ і ВОЗ, протягом трьох років у ДОПЦ працює «Європейська Школа»: до нас приїздять з лекціями зарубіжні колеги, діляться досвідом. Все це підвищує рівень професійної підготовки наших фахівців. В.Ш.: Що б ви хотіли побажати читачам нашого журналу? Н.С.: Добра, хороших взаємин і впевненості у завтрашньому дні. Є такий гарний вислів: «Якщо пацієнт прийшов до лікаря, він повинен довіряти йому. Пацієнт або на боці лікаря, або на боці хвороби – третього не дано». Перемогти можна тільки разом, і все в наших руках! Записала Вікторія Шапаренко т ра в е н ь 2013  7


Тем а номера

Рак Міфи та стереотипи

Рак – це злоякісна пухлина, клітини якої можуть розповсюджуватися в організмі людини з різною швидкістю. Вона може зʼявитися незалежно від віку та статі, соціального статусу, віросповідання і світосприйняття. Якщо вчасно не звернути увагу на хворобу, рак може призвести до смерті.

8  т ра в е н ь 2013

Рак Вилiковний


О

Тем а номерА

пинившись із проблемою сам-на-сам, на стадії підтвердження свого діагнозу або діагнозу родичів чи знайомих, частіше за все люди впадають у відчай і вважають, що жити залишилося недовго. Хворі не знають відповідей на прості запитання. Через розповсюдження поверхової інформації в інтернеті та непрофесійних суджень аматорів ми вирішили звернутися до лікарів-онкологів і дізнатися, як насправді виглядає ситуація.

1

Рак – невиліковна хвороба. З першої секунди, як людина чує страшні слова «У вас рак», у більшості людей починається паніка, слово «рак» чомусь дорівнює слову «смерть». Ось що з цього приводу повідомив головний лікар Рівненського онкологічного диспансеру Григорій Іванович Максимʼяк. «Головний постулат, яким ми керуємося, – рак – не вирок! Вся наша робота побудована навколо цього принципу. Ця хвороба лікується, як і всі хронічні захворювання, залежно від стадії виявлення. На допомогу приходить рання діагностика, велике значення має потужна апаратура, яка повинна забезпечувати лікування сучасними методами».

2

Рак – це завжди хірургічна операція. Після оголошення діагнозу здається, що рішення одне: потрібно робити операцію та вирізати пухлину. Однак у цієї проблеми є альтернативні варіанти вирішення. «Рак – це не завжди хірургічна операція! Хірургічний метод є основним для лікування всіх великих пухлин. Онкологія базується на трьох методах: хірургічний (видалення пухлини), променевий та хіміотерапевтичний (знищення пухлини за допомогою медикаментів). Упродовж останніх років відбувся серйозний прорив у плані променевого лікування, яке пройшло еволюцію від загального опромінення всього організму до надзвичайно точного, вибіркового опромінення лише пухлини. Цей метод називається радіохірургією». Володимир Романович Романчук, головний лікар Івано-Франківського обласного клінічного онкологічного диспансеру Рак – це завжди хірургічна операція. У більшості випадків хірургічне лікування найбільш ефективне, особливо при доповненні іншими методами, однак існують такі злоякісні захворювання, які не потребують операції, – хвороби крові, рак яєчка лікуються хіміотерапевтично; ранній рак порожнини рота, гортані та шийки матки можуть мати альтернативний метод – променевий.

3

4

Рак – хвороба, яка вражає всіх, особливо в літньому віці. Ризик захворіти раком дійсно збільшується з віком, однак далеко не завжди старшій людині ставлять такий діагноз. У США було підраховано ризик жінки протягом життя захворіти на рак грудної залози – цей ризик був лише для 1 з 8 жінок.

5

Раком можна заразитися від іншої людини, тому треба бути подалі від хворого. Рак не є інфекційним захворюванням у прямому розумінні цього поняття. Більшість пухлин виникають через такі фактори, як паління, нераціональне харчування, канцерогени на виробництві. Наразі описані також вірусні та бактеріальні причини раку (рак шийки матки та шлунку), однак ці збудники здатні викликати рак лише при додатковому впливі інших «шкідливостей» – паління, порушення раціону харчування та ін. Більшість людей вже з дитинства носить в організмі ці інфекційні збудники, але тільки незначна частина захворіє протягом життя на злоякісне захворювання.

6

Мобільні телефони викликають рак мозку. Це сенсаційне повідомлення засмутило чимало людей. Однак дослідження свідчать, що ризик хвороб мозку, пов’язаних з мобільними телефонами, загрожує лише дітям, які зловживають розмовами по телефону.

7

Якщо хтось із близьких хворий на рак, значить, у вас обов’язково також буде рак. Сімейним та спадковим формам раку належить лише 5–7% від усіх видів хвороби. т ра в е н ь 2013  9


Тем а номера

8

Нетрадиційна медицина (ворожки, екстрасенси) здатні вилікувати рак. Цим в Україні дуже спекулюють, однак вагомих причин довіряти екстрасенсам у лікуванні онкохворих сьогодні нема. Їх успіхи пов’язані лише з психологічним ефектом для хворих. У разі онкології цього впливу шукає хворий, однак для лікування раку необхідний більш доведений матеріальний вплив на хворобу. На ці питання нам любʼязно відповів заступник головного лікаря Львівського державного онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру, лікар-онкохірург Орест Володимирович Тріль.

9

Рак не можна діагностувати на ранній стадії. Рак став чумою ХХІ століття. Що відомо про рак? Ця хвороба продовжує залишатися у числі загадкових хвороб, несучи людству страх і страждання. Це єдине захворювання, яке має близько 300 різних теорій та гіпотез. Сучасне формулювання раку таке: «Пухлина – це вогнище проліферативно-некротичних змін, що виникають у результаті впливу на організм шкідливих агентів зовнішнього та внутрішнього середовища. Характеризується морфологічною, біофізичною і біохімічною атипією (нетиповістю), здібністю клітин до метастазування (переміщення з током лімфи та крові по організму з наступним проростанням у нові органи та тканини), з неадекватним сприйняттям впливу з боку контролюючої системи організму». У боротьбі з раком багато залежить від організації ефективної системи охорони здоров’я у країнах з низьким рівнем доходу населення. Успішність боротьби з раком тісно пов’язана з рівнем життя людини, і чим він буде вищим, тим більше шансів на успіх у цій боротьбі. Перерахуємо сім сигналів небезпеки, кожен з яких повинен примусити звернутися до лікаря відразу при виявленні: 1 Незвична кровотеча і / або будь-які виділення. 2 Потовщення і / або ущільнення в молочній залозі або в іншому місці.

10  т ра в е н ь 2013

3 Будь-яка тривала виразка , яка не загоюється. 4 Порушення випорожнення кишечника або сечового міхура. 5 Охриплість голосу або тривалий кашель. 6 Розлад травлення чи труднощі при ковтанні. 7 Будь-які зміни на бородавці або родимці. Сьогодні грандіозна новина для багатьох людей полягає в тому, що рак І і ІІ стадії виліковується майже у 100% випадків! Зараз рак – це не лиха доля і не вирок, це просто діагноз. Чим раніше він поставлений, тим більше надії на успіх! А ще хочу додати, що люди повинні більше любити самих себе, і тоді все в них буде добре. Анатолій Олександрович Гонца, головний лікар ЧОКОД, обласний позаштатний онколог, к.м.н., доцент, Чернівці

10

Діагностика та лікування онкологічних захворювань за світовими стандартами недоступні в Україні. Сучасні методи діагностики та лікування пухлин широко застосовуються в мережі державних онкологічних закладів України. Це такі методи діагностики, як ​​комп’ютерна або магнітно-резонансна томографія тощо. Додатково у всьому світі лікарі використовують для онкологічної діагностики радіоізотопні сканери, апарати для лапароскопії та віртуальної колоноскопії. Ці технології сьогодні також доступні в Україні. Лікування онкологічних захворювань відбувається в нерозривному поєднані променевої терапії, хірургічного і медикамен­ тозного лікування, – за тими самими схемами та протоколами, що їх застосовують у всьому світі. Це дозволяє значно продо­ вжити життя хворого, перевести неоперабельні стадії захворювання в операбельні або повністю позбавитися діагнозу «рак». Більше того, поступово відбувається апаратне переоснащення або дооснащення обласних онкологічних диспансерів, лікарі-онкологи проходять навчання в європейських та американських клініках.

Рак Вилiковний


Б л а г о дійніс т ь

Зірка крізь роки Квітка Цісик Біографія Квітка народилася 4 квітня 1953 року в нью-йоркському районі Квінс, у сім’ї Іванни та Володимира Цісиків, емігрантів із Західної України післявоєнної хвилі. У США Володимир став співорганізатором і викладачем в Українському музичному інституті у Нью-Йорку. Змалечку Марія та Квітка грали на скрипці й фортепіано. Також Квітка опановувала сценічне мистецтво у Школі Народного балету відомої балерини Роми Прийми-Богачевської, співала в хорі, займалася вокалом. До речі, у хорі Квітка часто співала з маленьким Майклом Джексоном. Маючи рідкісне колоратурне сопрано, вона вчилась у хранителя віденської оперної традиції Себастяна Енгельберга, була солісткою Гентської опери у Бельгії. Певний час виступала у клубах Нью-Йорка, а в середині 1970-х відчайдушно увірвалася у світ реклами, де її чекала справжня американська слава. З початку 1980-х вона стала однією з найдорожчих виконавиць джинглів – рекламних мотивів для радіо і телебачення. Озвучувала рекламні кампанії «Кока-Коли», «Макдональдса», а для концерну «Форд Моторс» до кінця життя Квітка залишилась єдиним голосом компанії. У 1977 році пісня у виконанні Квітки You Light Up My Life отримала «Оскар». Виконувала головні пісні у фільмах, виступала на американському телебаченні і була надзвичайно популярною. Квітка Цісик померла 1998 року від раку грудної залози. Від цієї хвороби померли також її найближчі люди: спочатку, у 1994 році, мама Іванна, а у 2003-му – старша сестра Марія. 12 березня у Львівському Національному театрі опери та балету ім. С.  Крушельницької відбувся благодійний гала-концерт, присвячений пам’яті Квітки Цісик. Свої версії українських пісень та романсів запропонували народ-

на артистка України Ніна Матвієнко та її дочка Антоніна, вокальна формація «Піккардійська терція», переможець шоу «Голос країни» Павло Табаков, лауреат міжнародних конкурсів Володимир Кудовба, володарка гран-прі Міжнародного конкурсу українського романсу імені Квітки Цісик Оксана Муха. На святі також були присутні близькі родичі Квітки Цісик. Співачка пішла з життя від раку молочної залози у 1998 році, не доживши чотирьох днів до свого 45-рiччя. Саме тому організатор концерту Роман Грицевич оголосив про збір коштів на придбання пересувного мамографа для Львівського обласного онкоцентру, який уможливить оперативне обстеження і діагностування цієї хвороби навіть у жінок з віддалених гірських сіл. Першим внеском будуть кошти саме від львівського Роман Грицевич концерту.

Глядачі мали змогу почути ліричні пісні і романси, які любила співати Квітка Цісик. «Квіткова» атмосфера в Опері спонукала глядачів підспівувати стоячи. ГО «Незабутня Квітка» співпрацює з Фондом Ріната Ахметова «Розвиток України». Завдяки цьому великому проекту щорічно не менше 5 тисяч жінок зможуть пройти обстеження на базі мобільної жіночої консультації. 1 квітня відбулися збори серед лікарів Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, на яких було оголошено про розпочату акцію збору коштів на мамограф. Весь колектив зі словами підтримки і подяки виступив з ініціативою приєднатися до акції та перерахувати одноденну заробітну платню на придбання нового пересувного діагностичного комплексу. А поки що львів’яни запрошують до міста «Мобільну жіночу консультацію». т ра в е н ь 2013  11


ІНТ ЕР В’Ю

Виявлення хвороби на ранніх стадіях – це запорука успішного лікування!

«До раку не можна ставитися просто, це серйозна хвороба, вона потребує відповідного ставлення. Лейтмотивом хворих повинна бути одна фраза: рак – це не вирок! Рак – це хронічна хвороба, яка лікується досить успішно, іноді грубо, особливо на пізніх стадіях, але лікується!» Григорій Максимʼяк,

головний лікар Рівненського онкологічного диспансеру

Каріна Саварина: Розкажіть про ситуацію з онкологічними захворюваннями в області. Яка статистика онкозахворювань? Григорій Максимʼяк: Рак – це не найактивніша хвороба зараз в Україні. Наразі на обліку в нашій області перебуває 19800 онкохворих порівняно з 1200 млн усього населення Рівненської області. Серед них 170 дітей віком від 0 до 17 років. Протягом останніх десяти років 12  т ра в е н ь 2013

хворих стає все більше, вік захворюваності молодшає, раніше ця хвороба більше стосувалася людей віком від 45 до 70 років, а зараз все частіше рак дає про себе знати у віці від 30–35 років. Якщо раніше більше хворих було серед міського населення, то зараз ми можемо спостерігати міграцію хвороби в село. Також хочу відзначити, що за статистикою більше хворіють чоловіки.

К.С.: На Вашу думку, з чим пов’язане зростання захворюваності серед молодого покоління? Г.М.: Важко сказати, це тенденція загальносвітова, наслідки аварії ЧАЕС, хоча все списати на цю аварію теж не можна; погіршення екологічної обстановки та характер харчування, збільшення викидів канцерогенів – це все впливає на захворювання в більш молодому віці. К.С.: Рівненський диспансер – один з небагатьох, хто приймає на променеву терапію дітей з усієї України. Розкажіть про цей досвід. Г.М.: Завдяки Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» та їхньому проекту «Рак виліковний», в диспансері 2010 року було встановлено лінійний прискорювач та відбулося відкриття Центру променевої терапії. За допомогою фонду наші лікарі змогли пройти підготовку в клініках Німеччини та Білорусі, оволоділи досить складними методиками лікування дітей, бо, на жаль, в Україні немає протоколів лікування дітей віком до 8 років. Ми також тісно співпрацюємо з Інститутом очних хвороб ім. В. П. Філатова, що в Одесі, з питання лікування дітей віком до 8 років, хворих на ретинобластоми. Завдяки Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» 14 лютого у нашому диспансері було відкрито блок палат спільного перебування матері та дитини. Процес лікування дітей дуже важкий, тому було відкрито палати передпроменевої підготовки дітей. Наразі маємо непогані результати з лікування пухлин головного мозку, ретинобластом та інших захворювань. К.С.: Розкажіть про співпрацю з Фондом Ріната Ахметова «Розвиток України», що уможливило відкриття Центру променевої терапії? Г.М.: Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» в рамках проекту «Рак виліковний» провів аудит онкологічних

Рак Вилiковний


ІНТ ЕР В’Ю установ, щоб зрозуміти, де актуально було б розвинути онкологічну службу. У нашому диспансері була доволі слабко розвинена онкослужба, ми мали всього один гамма-апарат та проводили рентгенотерапію, але у нас був новий корпус та підготовлений кваліфікований персонал. Свій вибір фонд зупинив на нашому диспансері. Треба відзначити, що і фонд, і диспансер досить оперативно працювали. Впродовж півроку Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» закупив лінійний прискорювач, а ми його змонтували і підготували приміщення. Перший лінійний прискорювач працює ось уже другий рік, а буквально днями починається монтаж другого лінійного прискорювача, який уже закуплено за кошти державного бюджету. Ці два прискорювачі будуть працювати разом – яскравий приклад державно-приватного партнерства. К.С.: Як можна потрапити до рівненського диспансеру на лікування, що для цього потрібно? Г.М.: Це досить складне питання, воно не вирішене на рівні держави, тому що існує конфлікт між Конституцією України та Бюджетним кодексом України. Досить умовно прийнято, що рівненський диспансер обслуговує Волинську, Хмельницьку, Тернопільську області, а львівський диспансер бере на себе Західний регіон. Потрапити просто, єдине, що ми просимо, – щоб було направлення з Управління охорони здоровʼя відповідного регіону. Ми не відмовляємо людям, які потрапляють до нас з інших областей. К.С.: Які труднощі переживають зараз онкослужби області, як, на Вашу думку, можна на це вплинути? Г.М.: Недостатнє фінансування – це проблема як нашої області, так і всієї України. Хіміотерапевтичні медикаменти дуже дорогі. Ми, як і інші диспансери, отримуємо хіміотерапевтичні медикаменти за рахунок централізованого бюджету «Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року». На жаль, надходження абсолютно нерегулярні, торік вони почали зʼявлятися у жовтні-листопаді, зараз ми ще продовжуємо їх отримувати із затримкою. Процес хіміотерапії складний, він проходить

курсами, включає в себе необхідність кількох препаратів, через це виходить, що один препарат є, іншого немає, досить складно забезпечити хворих на 100%. К.С.: Чи можна абсолютно безкоштовно пройти лікування за рахунок держави? Г.М.: Це досить важко, медикаменти дуже дорого коштують, й державою вони не забезпечуються. К.С.: На якому рівні перебуває вітчизняне лікування порівняно з іншими країнами? Чи може Україна забезпечити таке ж лікування, як за кордоном? Г.М.: Безумовно, тому що, як ви знаєте, діють нові стандарти лікування онкохворих України. Ще 2006 року ми підписали «Паризьку хартію для нової Європи» щодо захисту онкологічних хворих. Протоколи лікування уніфіковані. Головне питання – у забезпеченні самими засобами лікування. К.С.: Нам відомо, що Ви – один з найдосвідченіших керівників серед онкослужбовців в Україні, понад тридцять років очолюєте диспансер. Розкажіть, як Вам усе вдається? Г.М.: Важко сказати, як вдається, якщо 30 років удавалося, мабуть, щось у мене вийшло в цьому житті, я цим пишаюся. Тому що диспансер за цей час став одним з найкращих онкологічних установ України, ми співробітничаємо і з західними клініками,

в диспансері працюють доктор наук, кандидати наук, ми проводимо не тільки лікувальну, а й наукову роботу. Все вдається – напевно, в цьому і є сенс життя, якщо ти бачиш результат своєї роботи. Проблема раку полягає не стільки у лікуванні, скільки в ранньому виявленні, бо якщо порівняти статистику результатів лікування 1–2 стадій і вже 3–4-ої, ми можемо спостерігати велику різницю серед тих, хто одужав. Потрібно повністю поміняти систему охорони здоров’я і зорієнтувати її на профілактику і раннє виявлення хвороби. Можна побудувати дуже великі онкологічні клініки, можна придбати для них великі апарати, але якщо в ці диспансери йтимуть хворі із запущеною стадією, прориву не буде. Ми відстаємо від Європи у загальній статистиці серед тих, хто поборов хворобу, і ця проблема пов’язана з раннім виявленням раку. Ми закликаємо до того, щоб люди при виявленні незначних симптомів зверталися до лікарів. Записала Каріна Саварина т ра в е н ь 2013  13


Іс т орії

Боротьба за життя: Назар Манайло Це історія одного маленького хлопчика, якому зараз 2 роки і 9 місяців. Останні два роки він боровся за життя і шукав собі нову родину. У нього є дуже багато прихильників, людей, які допомагають Назару одужати і бути звичайною дитиною, мріяти про школу, щасливе майбутнє, і ніколи більше не хворіти.

Н

азарчик народився у червні 2010 року здоровим та щасливим хлопчиком. Приблизно з сьомого місяця від дня народження у нього почав рости животик. Мама повезла сина у лікарню, де фахівці поставили страшний діагноз – нефробластома лівої нирки. Нефробластома (пухлина Вільмса) – злоякісна ембріональна пухлина, що розвивається в нирках. Пухлина Вільмса зустрічається у дітей віком до 5 років, з однаковою частотою як у хлопчиків, так і у дівчаток. У 5% випадків пухлина Вільмса буває двосторонньою. Через відсутність необхідних на лікування коштів у родини хлопчика не було можливості боротися з недугом. Мати Назара забрала його з лікарні додому. Невдовзі опікунська рада дізналася про ситуацію в сім‘ї хлопчика та прийняла рішення забрати дитину в матері. Назар опинився в дитячому будинку, а потім у лікарні м. Рівне. Консиліум лікарів ухвалив рішення направити дитину в Київ на операцію з видалення нирки та пухлини. У столиці, під час огляду хлопчика, лікарі виявили вроджений порок серця. Таким чином, до лікування довелось залучити фахівців різного профілю. Кваліфіковані спеціалісти Національного інституту раку і Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії провели спільну унікальну операцію з видалення онкологічної пухлини. Дитині в умовах штучного кровообігу одночасно видалили вну-

14  т ра в е н ь 2013

трішньосерцевий тромб і величезну – до півтора кілограми – нефробластому. Головний лікар науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціалізацією «Анестезіологія та реанімація» Володимир Жовнір зазначив, що досі практично ніхто в світі не виконував подібних операцій. Назар добре переніс хірургічне втручання, а потім успішно пройшов хіміотерапію. Але до повного одужання було ще далеко: під час останньої процедури хіміотерапії у малюка виявили гепатит В, який занесли шляхом переливання донорської крові.

Рецидив В ході обстеження лікарі виявили у Назара пухлину в мошонці. Наразі ситуація виглядає так: Назару успішно видалили пухлину, він пройшов хіміотерапію та опромінення, а в травні повинен пройти контрольне обстеження у Санкт-Петербурзі. Але найголовніше, що у хлопчика зʼявилася сімʼя, в нього тепер є мама Таня і велика й любляча родина.

Бажаємо Назарчику скорого одужання.

Рак Вилiковний


К а лен д а р по дій

Події програми «РАК Виліковний» Всесвітній день боротьби проти раку відзначається щорічно 4 лютого. Він проголошений «Міжнародним союзом по боротьбі з онкологічними захворюваннями» (Міжнародний союз проти раку, UICC). Мета цього дня в усьому світі – підвищення обізнаності людей стосовно онкологічні захворювання. На жаль, Україна посідає одне з чільних місць у світі за рівнем захворюваності на рак. Ця хвороба – одна з головних причин передчасної смерті у всіх країнах. 2013 року основною темою дня боротьби проти раку стали міфи, що пов’язані з цим діагнозом. Рак не обирає за статтю, заможністю чи популярністю. Це проблема сучасного світу, з якою дуже важко сперечатися. Але в світі, та й в Україні відкривається дуже багато центрів, в яких можна знайти допомогу лікарів та підтримку людей, небайдужих до цієї проблеми. 4 лютого у Львові відкрили відділення контактної променевої терапії та об’єднали досвід онкологів Донецька, Рівного та Львова для онлайн-консультації пацієнта. У львівському державному онкологічному регіональному лікувально-діагностичному Центрі відбулось відкриття відділення контактної

тацію з приводу лікування важкого випадку в пацієнта львівського відділення контактної променевої терапії. Впровадження телемедичної мережі у профільних державних онкологічних установах дає можливість скоротити час та відстань від пацієнта до лікаря. Це стало можливим завдяки реалізації проекту eHealth фонду Ріната Ахметова «Розвиток України».

В листопаді 2012 року фонд відкрив відділення контактної променевої терапії у Рівненському обласному онкологічному диспансері, а в травні 2013 року, в рамках програми «Рак виліковний» Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» планується відкриття відділення контактної променевої терапії у Донецькому обласному протипухлинному центрі (ДОПЦ). променевої терапії (брахітерапії). «Брахітерапія» (контактна променева терапія) – сучасний високотехнологічний метод променевого лікування. У світовій практиці боротьби з раком брахітерапія визнана «золотим стандартом» лікування пухлин порожнинних органів, насамперед сечостатевої системи, стравоходу, дна порожнини рота, а також інших органів, таких як молочна залоза, і навіть раку шкіри. Метод заснований на безпосередньому введенні в уражений раковою пухлиною орган джерела радіоактивного випромінювання. В рамках цього проекту лікарі Донецька, Львова та Рівного під час телемосту провели онлайн-консуль-

Орися Бурак, завідуюча кабінетом брахітерапії Лівівського державного онкологічного регіонального лікувально діагностичного центру. «Перші тижні роботи були дещо напруженими, адже весь колектив почав працювати з новою сучасною апаратурою, і в процесі роботи виникали питання. Хоча сам апарат працює бездоганно. На даний час 20 пацієнток завершили лікування, з них 10 проходили лікування амбулаторно. Проведення підготовки до брахітерапії, планування та безпосередньо саму процедури лікування пацієнти переносили добре. Ранніх променевих реакцій за час проведення лікування не спостерігалося. Велика подяка працівникам фонду Ріната Ахметова «Розвиток України». Ваша праця і ваші зусилля наблизили нас до європейського рівня надання медичної допомоги».

т ра в е н ь 2013  15


К а лен д а р по дій

15 лютого – Всесвітній день захисту прав онкохворої дитини. Цей день було проголошено в 2003 році, і він відзначається в 38-ми країнах під патронатом Міжнародного товариства дитячих онкологів і за ініціативи Міжнародної конфедерації організацій батьків дітей, хворих на рак.

«Для мене важливо бачити щасливі дитячі очі, тому я багато років беру участь у різноманітних благодійних проектах. Працювати із онкохворими психологічно важко, діти змучені хворобою і виснажливим лікуванням. Не менше, а може, ще й більше це випробування для батьків. Тому надзвичайно важливо, щоб сучасні лікарні були оснащені за останнім словом техніки і з максимальним комфортом для тих, хто довгі місяці лікується. Дуже сподіваюся, що у Рівному новий центр стане місцем щасливих одужань!»

«Зробити розпис у бункері – це для мене було викликом, адже люди приходять туди зовсім не за мистецтвом. Можна навіть сказати, що мистецтво безсиле перед обличчям смертельної хвороби. Мені було цікаво розв’язати це складне завдання. Я вирішила створити у Львівському бункері панораму гірського ландшафту. Оскільки Львів дуже тісно пов’язаний з українськими Карпатами, то гірський пейзаж повинен був діяти на пацієнтів заспокійливо. Мій розпис має не тільки терапевтичний ефект. Насправді пейзаж тільки спочатку виглядає схожим на Карпати. У міру

просування вглиб бункеру і уздовж розпису гори стають скелястими, а потім між гірських ланцюгів можна навіть побачити на горизонті море. Я створила неіснуючий ландшафт, зібравши його із сотні фрагментів. У мене було бажання викликати у глядача активний асоціативний ряд, спробу впізнати щось знайоме або, навпаки, вигадати щось нове. Я завжди працюю на певному емоційному підйомі і сподіваюся, пацієнтам цей стан якось передасться. Я хочу побажати всім міцного здоров’я і щоб якомога менше людей були змушені стати глядачами моїх розписів у бункері».

Сергей Ильин

Напередодні Всесвітнього дня захисту прав онкохворої дитини, 14 лютого, у Рівненському онкодиспансері відкрили блок палат спільного перебування матері та дитини від 0 до 8 років

Додатково до онкодиспансеру Фонд закупив медичне обладнання для передпроменевої підготовки маленьких пацієнтів: наркозно-дихальний апарат та монітор оцінки стану пацієнта при проходженні комп’ютерної томографії, а для більш комфортного перебування дітей у диспансері створено «дитячу ігрову зону». В цей день серед лікарів та працівників Фонду була співачка, телеведуча, художниця та президент мистецької агенції «Територія А» Анжеліка Рудницька, яка провела для дітей майстер-клас із малювання та дала короткий коментар:

Художниця Леся Хоменко, що займалася розписом стін у бункерів у Львівському та Рівненському Центрах, так прокоментувала свою участь у цьому проекті. 16  т ра в е н ь 2013

Рак Вилiковний


К а лен д а р по дій 6 березня на Київщині презентували пересувний медичний комплекс «Мобільна жіноча консультація» для діагностики онкозахворювань згідно зі світовими стандартами У Васильківській центральній районній лікарні відбувся запуск пересувного медичного комплексу «Мобільна жіноча консультація» у рамках партнерського проекту Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» та Національного інституту раку. Протягом двох тижнів мешканці міста могли пройти безкоштовну, анонімну та безпечну діагностику онкозахворювань грудної залози і раку шийки матки. Комплекс працюватиме протягом трьох місяців у Київській області та Києві. Також наразі є заявки на роботу комплексу від інших регіонів: Дніпропетровська, Львівська та Івано-Франківської областей. «Мобільна жіноча консультація» – це спеціалізований пересувний медичний комплекс на базі 18-метрового трейлера, який призначено для масового обстеження жінок з метою раннього виявлення раку грудної залози і раку шийки матки за європейським зразком. Комплекс складається з трьох відділів: приймального відділення, мамографічного та гінекологічного кабінетів, які обладнано сучасним медичним устаткуванням: мамографом з можливістю оцифрування і друку на плівці отриманих зображень, гінекологічними меблями (крісло з електропідйомниками, шафи для зберігання та утилізації витратного матеріалу), портативним апаратом для ультразвукових досліджень з трьома датчиками (що дає можливість проводити дослідження органів малого тазу, грудної залози і паренхіматозних органів, як наприклад щитовидна залоза). Потужність мобільної консультації дозволяє проводити безкоштовне та безпечне обстеження близько 5 тисяч жінок щороку, приблизно 20 пацієнтів за одну зміну. Комплекс може обслуговувати також людей з обмеженими можливостями. Для цих цілей в автомобілі встановлений спеціалізований підйомник з гідравлічним приводом.

Ірина Акімова, перший заступник Голови Адміністрації Президента України Олександр Качур, перший заступник Міністра охорони здоров’я України Анатолій Заболотний, директор фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»

Програма «Рак виліковний» Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» – перша і єдина в Україні масштабна програма з підтримки державної системи надання допомоги онкологічним хворим. Ця програма – найбільша інвестиція у розмірі 315 млн грн у розвиток державної онкологічної служби України, яка спрямована на створення умов для ефективної роботи державної онкологічної служби і поліпшення якості діагностики, лікування онкохворих за допомогою новітнього устаткування та впровадження передового досвіду лікування раку. т ра в е н ь 2013  17


АНОНСИ У наступному номері: Тема номера: Сучасні технології діагностування раку в Україні Інтерв‘ю: • Тетяна Бахтєєва Народний депутат України VІI скликання (Партія регіонів). Кандидат медичних наук. Лікар вищої категорії. Доцент кафедри клінічної фармакології Донецького державного медінституту. Заслужений лікар України. • Ігор Щепотін, Директор національного інституту раку: «Перші результати роботи «Мобільної жіночої консультації». • Валентина Іванкова, доктор медичних наук, професор, завідуюча відділом променевої терапії Національного інституту раку розповість про результати проведення З’їзду Українського товариства радіаційних онкологів (УТРО) 25–27 червня, зокрема, про секцію «Медична фізика». «Мобільна жіноча консультація» (статистика, відгуки пацієнтів, коментарі фахівців)

18  т ра в е н ь 2013

На які питання ви б хотіли почути відповіді у наступному номері? _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________

Адреса: 04070, Україна, м. Київ, вул. Іллінська, 8 E-mail: info@fdu.org.ua

Рак Вилiковний

Контакти лікарів та центрів Волинський обласний онкологічний диспансер м. Луцьк, вул. Тімірязєва, 1. Головний лікар Андрусенко О. П. тел.: (03322) 60–769, факс: (0332) 76–74–68. Донецький обласний протипухлинний центр м. Донецьк, вул. Полоцька, 2а. Генеральний директор Бондар Г. В. тел.: (0622) 23–68–92, факс: (0622) 22–58–09. Головний лікар Сєдаков І. Є. тел.: (0622) 22–58–10, факс: (0622) 23–77–51. Закарпатський обласний клінічний онкологічний диспансер м. Ужгород, вул. Бродлаковича, 2. Головний лікар Русин А. В. тел.: (0312) 61–70–36, факс: (0312) 61–56–13. Івано-Франківський обласний клінічний онкологічний диспансер м. Івано-Франківськ, вул. Медична, 17. Головний лікар Романчук В. Р. тел.: (0342) 77–54–78, факс: (0342) 50–22–69. Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр м. Львів, вул. Ярослава Гашека, 2а. Головний лікар Ковальчук І. В. тел.: (0322) 95–40–80, (0322) 95–40–85, факс: (0322) 95–40–85.

Нам важлива ваша думка!

Національний інститут раку м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Директор Щепотін І. Б. тел.: (044) 259–01–86, факс: (044) 259–02–73. Рівненський обласний онкологічний диспансер м. Рівне, вул. Олеся, 12. Головний лікар Максим’як Г. І. тел.: (03622) 26–026. Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер м. Тернопіль, вул. Р. Купчинського, 8. Головний лікар Бабанли Ш. Р. тел.: (0352) 26–86–80, факс: (0352) 26–82–73. Хмельницький обласний онкологічний диспансер м. Хмельницький, вул. Пілотська, 1. Головний лікар Бриндиков Л.М. тел.: (0382) 65–40–74, факс: (0382) 65–61–37. Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 242. Головний лікар Гонца А. О. тел./факс: (0372) 54–76–50.

№ 1 (весна) 2013 Замовник: Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8 тел.: (044) 502–52–14 факс: (044) 502–52–15 www.fdu.org.ua Керівник програми «Рак виліковний»: Вікторія Миколаюк Менеджер програми «Рак виліковний»: Павло Лапін Менеджер проекта з боку замовника: Марія Мєдвєдь Над номером працювали: Каріна Саварина Вікторія Шапаренко Володимир Середа Яна Турбіна Видавець: ТОВ «Видавничi Iнiцiативи» Адреса видавця та редакції: 01601, м. Київ, вул. Воровського, 33, тел/факс (044) 390–58–70 Відділ клієнтських видань CustomLAB Віддруковано в ТОВ «Оптима Друк» Київ, вул. Виборгська, 84, тел.: (044) 458–09–51, info@optimadruk.com Фото: Depositphotos.com Номер підписаний до друку 30.04.2013 Тираж: 5000 екз. Розповсюдження безкоштовне. Не для продажу. Усі матеріали охороняються законом. Передрук матеріалів без письмового дозволу редакції заборонено. Думка автора може не збігатися з точкою зору редакції.

Рак Вилiковний


Літ ерат у ра

Ц

я книжка – історія раку. Це літопис давньої хвороби – колись таємничої, «нашептаної», яка переродилась у смертоносну мінливу річ, наділену такою всеохопною метафоричною могутністю в медицині, науці та політиці, що її часто називають справжньою чумою нашого покоління. Ця книжка – біографічна в прямому розумінні цього слова, спроба проникнути у свідомість цієї безсмертної недуги, зрозуміти її особистість, зняти покрив таємничості з її поведінки. Але моя головна мета – поставити питання поза біографією: чи можна припустити, що в прийдешності настане кінець раку? Чи вдасться назавжди викоренити цю хворобу з наших тіл і з суспільства?

Автор Сіддгартха Мукерджі, Лауреат Пулітцерівської премії Сіддгартха Мукерджі. Імператор усіх хвороб. Біографія раку / Пер. з англ. — Київ: Видавництво Жупанського, 2013 т ра в е н ь 2013  19


м. Київ

Чернівецька область

Івано-Франківська область

Тернопільська область Хмельницька область

Ровенська область

В рамках програми «Рак виліковний» протягом I кварталу 2013 р. діагностику та лікування пройшов 4731 пацієнт.

Закарпатська область

Львівська область

Волинська область

Донецька область

ГеографІя програми «Рак виліковний»

Журнал "Рак виліковний", № 1, весна 2013  

Журнал "Рак виліковний", № 1, весна 2013  

Advertisement