العدد التجريبي من صحيفة أخبار الدانمارك

Scroll for more

Page 1

Time2call terminal

 

ÙäÅc@pbflÜÅÎ 12ò

AKHBAR AL-DANMARK

DANSK/ARABISK MÅNEDSAVIS

Ô\Ñ`

@èÌä€a @Ô„bÁÎ @äÁb√ @䇫 @ÚӔ什a@pbÓ‹”¸a@«@ÊbjnÿÌ @biâÎc@ø@ÚÓ‰q¸aÎ 4ò

ÏË—Ñ]≥\Ä;H;ÏËdÖ¡;ÏÁÖ‚å;ÎÅÁÖp

=◊á_g‹=fi‘Ñ΃

=ÓÑÎ≈ã=fi’‹_Í^Ë @Ô„bËn€bi@¥‡‹éΩa@›◊@µg@äÌäzn€a@Òäçc@‚Ü‘nm ⁄âbjΩa@ä�–€a@ÜÓ«@fiÏ‹yÚjçb‰∂@pbÿÌ5n€aÎ

September 2009;;;1⁄ieà;JÿÊ÷Á^

<ÏŸÊ“u’\;√Ÿ;‡Â]¬ihÂ;flË⁄Ë’\;ÓÅuih

∞¯\;Ïfizzzâ’\;H;;;ÿ¯\;ÄÅzz¬’\

Ufl—]‚fidÊ—;È…;ÏËdÖ¬’\;ãÑ\Å⁄’\

ÎÅÁÖ°\;‰É·

Ïzz…]Œl @7Ëí€a@ÔØÎ䉀a@Êb‰–€a@ @ÈmbyÏ‹i@Â◊bˉiÏ◊@âÎåÌ@@É„Ïfl ÂÌ7rÿ€a@ìÁÜÌÎ@Ò7Ëí€a 8ò

oÅzzzzzt @ø@ÚÌÜ‹j€a@pbibÇn„¸aÎ@l什a @Ú–Ó»ô@Ú◊âbífl@Z⁄âb∏aÜ€a .ÔçbÓé€a@áÏ–‰‹€@‚bm@lbÓÀÎ 9ò

Ï˛ʛ]Õ;k\Ñ]çiàb @kÓØ@ܪc@Öãc@…Óiâ@Ôflb0a @ÄäíÌÎ@ıaä‘€a@Ú‹˜çc@Û‹« .›‡í€a@%Î@Òäv:a@¥„aÏ” 10ò

@«@b‡ˆaÖ@szjÌ@Ô◊âb∏aÜ€a@¥‡Ó€a@@Êc@ÎÜjÌ@ág@L@7Å˛a@ÊÏÿÌ@€Î@fiβa@ÂÿÌ@%@ÚÓi什a@êâaÜΩa@Û‹«@@¥ƒœb0a@låy@Ú‡Ó«ã@Èn‰ë@à€a@Öbßa@‚Ïv:a @…‰fl@bfl܉«@L܈aä¶a@pbz–ï@Û‹«Î@·◊b0a@pb«b”@ø@Èmaâbñn„a@’‘y@Êc@Ü»jœ .ÚÓ◊âb∏aÜ€a@7Ìb»ΩaÎ@·Ó‘€a@Ú◊ä»∂@ÈÓ‡éÌ@bΩ@ÒÜÌÜu@ÂÌÎb‰«Î@pbybç @ÒäΩa@ÍàÁ@È»flÎ@ÜÌÜu@Âfl@Öb«@@Lpaωç@…iâc@›j”@Â�çÏi@Ü„¸ÏÌ@Ú–Ózï@bËmäí„@>€a@pbflÏçä€a@«@7Å˛a@’flä€a@Ûny@…œaÖÎ@ıbö‘€a@Ôçä◊@Û‹«@lbvßa @ıaâÜfl@Í܉œ@bfl@aàÁÎ .ÚÓ◊âb∏aÜ€a@·Ó‘€a@…fl@bËÓëb∑@‚Ü«@Ú»Ìâài@Úïb®a@ÚÓfl˝ç�aÎ@ÚÓi什a@êâaÜΩa@䃰@bÌÖb‰fl@LäöÅ@äïb„@ÚÓiä«@fiÏïc@Âfl@Ô„bΩ5€a .@Âé„âÏÌ@ÈÓjÌa@Úïb®a@êâaÜΩa@Öb§g@èÓˆâ@ÒÜíi@Èôâb«Î@êâaÜΩa@Ÿ‹m @¥ÓçbÓé€a@›j”@ÂflÚÓ–é»n€a@@pb‡v:a@âaäÿm@⁄âb∏aÜ€a@âbjÅa@…fl@ıb‘€@fi˝Å@kÓ�®a@܇™@Â◊bˉiÏ◊@ø@ÚÓi什a@ÚÓfl˝ç�a@ÚçâÜΩa@äÌÜfl@läÃnça@Ü‘œ @kÓ�®a@b«ÖÎ@LÈnçâÜfl@bË»jnm@>€a@Äbn–„�a@ÚçbÓç@Û‹«@aÜ◊˚fl@LpaÏï˛a@kéÿ€@Ú€Îb™@Öä©@bÁ5n«aÎ@L@Úïb®a@ÚÓfl˝ç�a@êâaÜΩa@Û‹«@¥Ó◊âb∏aÜ€a @ÍàÁ@ıaâÎ@‡ÿm@>€a@ÚÓçbÓé€a@…œaÎÜ€a@fibÓy@È‘‹”@«@5«@Ü‘œ@cä”g@ÚçâÜfl@äÌÜfl@bflc .ÙäÅ�aÎ@Ú‰Ó–€a@¥i@bËn∫bËfl@Âfl@¸Üi@êâaÜΩa@ÒâbÌå€@·Ó‹»n€a@äÌãΠϬd]â’\;Ïu ë’\;Ì÷¡;Ï⁄ii’\ .@pb‡v:a

‘Ñ]e∏\;Ö� ’\;Åˬd;Ø⁄÷â∏\;√˵;Úfi‚›

Regnskab ;& ;Rådgivning Data Magt Ö—]zå;È÷¡;UÖÁÅ∏\

IÏÁÊfiâ’\;k]d]â¢\ If\Öï’\;k]d]ât IÄÊŒ¬’\;ÖÁÖü

Ik]d]ât;”âŸ; Iä⁄∏\;k]d]ât; IÏË›\áË∏\;Ä\Å¡b;

Ik]ŸÅ£\;flŸ;]·3≈ Dortheavej 14yTH. 2400 København NV Tlf U;;;35 81 64 44 FaxU;;35 81 64 54 EmailU;dm@datamagt.dk;;;;www.datamagt.dk

ÏŸ]¡;ÎÊ¡Ä ;∫;ÏŸ]¬’\;ÏËfiË�zzâ÷ ’\;ÏËîÊ ∏\;ÃÖzzçih ;ÎÖî],\;ÑÊït;∞b;€“hÊ¡Åd;‘Ñ]≥\Å’\ =„Ëd]d;‡˜Á\;=;ÑÊâË…Â1’\;]‚ËŒ÷Ëà;9’\ ;ÈzzâËÖ’\;]zz‚¡ÊîÊŸ;∫;ÿÂ]fiiizzà;9zz’\ ;∫;ãÅŒ’\;–Öå;∫;ÏË÷Ë\Öàˆ\;k]fiöÊiâ∏\ È÷Ë\Öàˆ\;:Ë�â÷ ’\;ƒ\Öë’\;◊Ω ;ãÅŒ’]d;ÿ] itˆ\;Ïeà]fi± 2009;‹]¬’;ÏËdÖ¬’\;Ï…]Œm’\;Ï⁄ê]¡ œ…\Ê∏\;Ô]¬dш\;‹ÊÁ;ÎÖî],\;ÅŒ¬h;ÃÊà 2009;1⁄ieà;23; ;\Ô]âŸ;22H19;Ï¡]â’\;flŸ; UÈ’]i’\;‡\Êfi¬’\;;∫ ;Carlsberg Academyy;Gamle; Carlsberg Vej 15y;2500 Valby

;Ô\ÖŒ’\;]zz›Ô\á¡^;€zz“ÁÅÁ^;Ød ;C‘Ñ]≥\Å’\;Ñ]e|^D;flŸ;ÿ¯\;ÄŬ’\ ;Ìæ´;‡\;ÊpÖ›;8ÁÖû;ÄÅ¡;Ê·Â ;€“h]æt˜Ÿ;3mÁÂ;€“Ÿ]⁄i·]d .]fieËtÖh;√zzîÊŸ;‡Ê“izzà;9zz’\ ;ÎÑÊ—]d;È·;C‘Ñ]≥\Å’\;Ñ]e|^D ;∫;ÈdÖ¬’\;‹˜¡ˆ\;jËd;k\Ñ\Åzzêb � ;]mÁÅt;äz zà_h;ÍÉ’\;‘Ñ]zz≥\Å’\ ;ȬÕÊŸ;Øzzd;Ö⁄mŸ;‡Â]¬h;ÏzzqËi› ;flzzÁÉ÷’\;‘Ä;Ñ]zze|^Â;jzz›;ázzpÊ∏\ ;]zz·Ñ]e|^Â;‘Ñ]zz≥\Å’\;‡]zz¬d]iÁ ;ÉzzfiŸ;ÏzzË∏]¬’\;Ï“ezzç’\;Ìzz÷¡ .k\ÊfiàÎÅ¡ ;ÎÅÁÖp;Ñ\Åêb;]¬eö;˜‚à;äË’; .‘Ñ]≥\Å’\;∫;Ïzz⁄æifiŸ;ÏËdÖ¡ ;ÅÕÂ;G\ÅËp;]zz‚…Ö¬›;όˌt;‰Ézz· ;gÑ]qi’\;G]zz›3∆’Â;]zzfi’;]‚hÅ—^ ;{]qfi’\;]‚ ’]´;%;9’\;ÏŒd]zzâ’\ ;όˌt;]zzïÁ^;ÃÖzz¬›;]zzfifi“’ . ;gÖ¡;‡^;]·Ä] ŸÂ;ÎÅ—ıŸ;ÓÖzz|^ ;€·ÄÅ¡;ÅÁ\áiÁ;flÁÉ’\;;‘Ñ]≥\Å’\ ;kˆ]zz§ ;√zzâih ;GÑ\Ö⁄izzà]d ;Öl]“ihÂ;G€‚h]Ÿ]⁄i·\Â;€‚÷⁄¡ ;Ïp]t;∫;\Êzz’\Ü;]Ÿ;G€‚h]zzâàıŸ ;ÏfiËêÑ;ÏËŸ˜¡b;Ï÷ËzzàÊ’;Ïzzà]Ÿ ;GÏzzË’]¡;ÏzzËfi‚Ÿ;k]zz ê\ÊŸ;k\Ç ;9’\;k]ŸÊ÷¬∏\Â;Ñ]e|ˆ]d;€·ÄÂáh ;G]‚Ë÷¡;ÿÊzzë¢\;‡Ê¬Ë�izzâÁ;ˆ � � zfiŸ;jÕÊ’\;√Ÿ;wzzeëh ;]tÊi Ÿ; \1z ;k]zz‚pÂÂ;Ô\Ñ˙\;ÿÄ]zzei’;€zz‚Ÿ]Ÿ^ ;9’\;]Á]\;À÷i¶;ÎÑ]l\Â;Öæfi’\ � ;Ïp]ú;fl®;€¬› .]¬Ëµ;€‚⁄‚h ;9’\;Ï÷Œiâ∏\;ÎÅÁÖ°\;‰É6;Ïà]Ÿ ;◊“’;]‚h]u ê;wzzi h;‡\;fzz™ ;Ì÷¡;Ô\Êî¯\;ÈŒ÷hÂ;;ÎÔ]fie’\;Ô\Ñ˙\ ;ÏËŸÊË’\;]zzfih]Ët;k\ÄÖzz Ÿ;√˵ ;Î^Öõ;ÏzzŒ÷∆∏\;k]zz ÷∏\;ÿÂ]zzfiih ;]zzfiiÁÊ· ;€zz¡Åh ;GÏzzË¡ÊîÊŸÂ ;k˜⁄¢;ôÖzz¬ih;9’\;ÏzzË…]Œm’\ .Ïzz÷ê\ÊiŸÂ ;Î3zze— ;ÏzzÁÄ]¬Ÿ ;ÏËdÖ¬’\;k]zzâàı∏\;√Ÿ;‡Â]zz¬ih .kˆ]-\;À÷i¶;∫ ;C‘Ñ]≥\Å’\;Ñ]zze|^D;‡Ê“izzà ;fl’Â;G]zz·Åî;äË’Â;ÏzzË’]°\;√zzŸ ;]zz‚fi“’;GÏzzfiˬŸ;Ïzz‚°;Ü]zzufih ;wi izzàÂ;όˌ¢\;fl¡;√…\Åizzà ;€zz‚hÂ;]zzfi⁄‚h;Î3zzm—;k]zz ÷Ÿ ;ÍÉ’\;Å÷e’\;\É·Â;]fi’] ö^Â;]fid]eå .]fi’;]fiöÂ;‰]fiËïhÑ\ ;◊ë´;Èzz“’;‡\¯\;‡`;ÅzzŒ’ ;€·1fiŸ;Ìzz÷¡;‘Ñ]zz≥\Å’\;gÖzz¡ ;€·Ô\Ñ`;f¡ÊizzâÁ;ÍÉ’\;ÈŸ˜¡ˆ\ ;€‚÷—]zzçŸ;Ì÷¡;ÔÊï’\;ª÷zzâÁ ;1£\Â;ÎÅË ∏\;ÏŸÊ÷¬∏]d;€zz·Å¥Â ;Èzz¡ÊîÊ∏\;◊zzË÷ui’\Â;wzzËuë’\ .€‚⁄‚Á;]Ÿ;◊—;ÿÊt .œ…Ê∏\;!\ ÖÁÖui’\;ÏÒË·




∞ˆ\;Ïfizzzâ’\;H;;;ÿ¯\;ÄÅzz¬’\

;ƒ]Ëï’\;flŸ;ÈdÖ¬’\;g]eç’\;\ÂÉŒ›b;;UÈuËeë’\;Å’]| @ÚÓi什a@pbÓ»‡¶a@Îäiâω€a@Ôy@ø@ıbi�a@ګχ1@’ibé€a@èÓˆä€a@k€bü @ÖaÜ«c@âaÜ≠a@Âfl@ÜßaÎ@lbjí€a@ÚÓ«Ïm@›uc@Âfl@⁄äzn€a@ÒâÎäöi@ÚÓfl˝ç�aÎ @|Ìäñm@ø@ÔzÓjñ€a@Ü€bÅ@fib”Î .paâÜÇΩbi@Òâbvn€aÎ@Úπä¶a@µg@·Ë‰fl @Llbjí€a@áb‘„�@⁄äznm@Êc@ÚÓi什a@pbéç˚Ωa@Û‹«@kØ@B⁄âb∏aÜ€a@âbjÅ˛ @@BcÏç˛a@…”Ïmc@b„Î@a�Üu@7�Å@|jïc@…ôÏ€a @ø@xbflÜ„�aÎ@lbjí€a@ÚÌb«â@fib©@ø@¥‹flb»€a@‚Ü”c@Âfl@ÔzÓjñ€a@5n»ÌÎ @‚b«@ø@ÚÓ»∫@èÓçdni@ıbi˛a@Âfl@ÙäÅe@ګχ©@…fl@‚b”@sÓy@ÂÀbˉiÏ◊ @ȉÓy@ø@ÒâÖbjΩa@o‘‘yÎ@LÚπä¶a@Âfl@ÜßaÎ@lbjí€a@ÚÓ«Ïn€@“ÜËm@1996 @kjéi@‚aÏ«c@ÒÜ«@›j”@›‡»€a@«@o–”Ïm@ıbi�a@ګχ©@Êc@¸g@LÒ7j◊@pbyb¨ .bË»ÌâbíΩ@·«Ü€a@—”ÏmÎ@ÚÌÜ‹j€a@…fl@pbœ˝Å @ÂÌÜÓ–néΩa@Âfl@ګχ©@“Ï®@ګχ1a@›‡«@—”Ïm@kjç@ÔzÓjñ€a@…uâcÎ @bËn‘‘y@>€a@pbybv‰€a@aÎÜÁbë@Êc@Ü»i@·Ëjïb‰fl@Û‹«@BxbflÜ„�a@Ú«b‰ïB@Âfl @Âfl@Íb‰‘‘y@bfl@·:@÷äÌ@%@xbflÜ„¸a@fib©@ø@¥‹flb»€a@ú»i@Bfib”Î@ګχ1a @…fl@·Ë–€b§@5«@böÌc@aÏz¨@Ü‘œ@—础Î@b‰«@·«Ü€a@…�”@aÏ€Îbzœ@pbyb¨ @pbÓ»∫@¥i@ÒÖÏuÏΩa@Ò7jÿ€a@pbœ˝®a@µg@âbëcÎ@BÚÌÜ‹j€a@ø@¥ÓçbÓé€a@ú»i .›‡»€a@Ò7éfl@—”ÏmÎ@…ÌâbíΩbi@äöm@bË„c@ÙcâÎ@Îäiâω€a@Ôy@ø @kéy@L›j‘néΩa@ø@ aå„@c@›y@Û‹«@Ü«bénç@“aäü˛a@¥i@@·Áb–n€a@Û‹«@ÚÓ‰jfl @…ôÏ€a@âbv–„g@Âfl@Lbflb«@25@à‰fl@⁄âb∏Ü€a@ø@·Ó‘Ì@à€aÎ@L@ÔzÓjñ€a@âàyÎ .Í7j»m .pbibñ»€a@läy@âÏ�mÎ @Úÿjë@›Óÿím@Ä6”aÎ@lbjí‹€@›‡«@ÖbØg@ÚÓ‡Ác@µg@䃉€a@ÔzÓjñ€a@o–€Î @Úüäí€aÎ @¥ÓçbÓé€aÎ @lbjí€a @¥i @›ïaÏn€a @ÚÓ‡Ác @Û‹« @ÔzÓjñ€a @Ü◊cÎ .›‡»€a@lbiâcÎ@lbjí€a@¥i@›ïÏ€a@Ú‡Ëfl@bË‘mb«@Û‹«@àÅdm @Ú”˝«@ıb‰i@“ÜËiÎ@pbœ˝®a@Ü«bñm@Âfl@Üz‹€@@Ô«Ïjçc@ıb‘€@Ü‘«Î@ÚÓ◊âb∏aÜ€a @

Alb‘‰€aÎ@…”5€a@äƒy@Ú€åËfl@ıbËn„g

@låy @Û‹• @Êc @Ü»i @ÒÜÌÜu @ÚÓçbÓç @Ú»–ï @äöÅ @äïb„ @ÔçbÓé€a @Û‘‹m @ø@Úflb»€a@Â◊bfl˛a@ø@…”5€aÎ@lb‘‰€a@äƒß@Ô«aÜ€a@Èy6‘fl@«@¥ƒœb0a .⁄âb∏aÜ€a @Ú€bznça@«@ÔôbΩa@ Ïjç˛a@ÚÌbË„@ø@Âé‹ÓÿÓfl@ÊbÌäi@fiÜ»€a@äÌãÎ@‹«cÎ @ ω€a@aàÁ@Âfl@ÊÏ„b”@c@ÊcÎ@L⁄âb∏aÜ€a@ø@ÚÓñÇí€a@ÚÌäßa@ÜÓ‘Ì@ÊÏ„b”@Âç @ÚçaâÜ€@Ú‰¶@ÚÓ◊âb∏aÜ€a@ÚflÏÿßa@o‹ÿë@ܔΠ.âÏnçÜ€a@ÄÎâ@…fl@ûâb»nÓç .Ô€bßa@‚b»€a@ÚÌbË„@ø@aäÌä‘m@âÜñm@Êc@…”ÏnΩa@Âfl@…”5€a@ÒäÁb√ @L¥ƒœb0a@låy@ø@xbflÜ„�a@ÊÎ˚ë@fiÎ˚éfl@kñ‰fl@›ÃíÌ@à€a@LäöÅ@Êb◊Î @ø@…”5€aÎ@lb‘‰€a@䃰@ÈÓœ@k€b�Ì@ÔôbΩa@è�éÀc@äËë@ø@by6‘fl@‚Ü”@Ü” @Èq7i@xbflÜ„¸a@ÒäÌãÎ@›j”@Âfl@úœä€bi@äöÅ@ÒÏ«Ö@o‹iÏ”@Ü”Î@LÚflb»€a@Â◊bfl˛a @·ËÓ‹«@pbiÏ‘«@ûäœÎ@êb‰€a@ÈÌÜmäÌ@b‡Óœ@›ÅÜn€a@Âfl@pâày@>€a@ŸÓi@ÊÏÀ @äöÅ@Ä6‘fl@¥ƒœb0a@låy@ø@lbjí€a@Ú‡ƒ‰fl@oöœâ@b‡◊ .êbç¸a@aàÁ@Û‹« @Öb»Ωa@?Ó‡Ó€a@@Ô◊âb∏Ü€a@k»í€a@låy@ÔÓçbÓç@…fl@—€bzn€bi@Èn‡ËmaÎ .k„bu˝€ @ãÎbvnÌ@¸@@⁄âb∏aÜ€a@ø@lb‘‰€a@ÂÌÜmäÌ@Ôm˝€a@ıb鉀a@ÖÜ«@Êc@ä◊àÌ @›‡«@Û‹«@fiÏñßa@›rfl@p¸b©@ÒÜ«@ø@Ò7r◊@pbiÏ»ï@bÓ€by@ÂËuaÏÌÎ@L¥»iâ˛a .òbi@Ú”b�i@Îc@ä–çãaÏu@Îc

;ÏË’] itˆ\;È…;‘Ñ]çh;ÏËdÂÑÂ^;Ï⁄ê]¡;ÿÂ^ ÏËdÖ¬’\;Ï…]Œm’\;Ï⁄ê]¡;ãÅŒ’]d;◊ iuh;flp]‚fidÊ—

⁄âb∏aÜ€a@ø@ÚÓi什a@pbÓ€b»–€aÎ@pbüb퉀a 26.09.2009@ojé€a @aäË√@11@Ú«bé€a@@ @BÂÀbˉiÏ◊@ø@¥�é‹œB@ÊbuäËfl Z@Êaω»€a @Kulturhuset@ @Islands brygge 28.09.2009@¥‰q˛a @aäñ«@Úr€br€a@Ú«bé€a@ ÚÓi什a@ÚÓ‡‰n€a@äÌä‘m@fiÏy@ÒÎÜ„ @2009@‚b»€@ @ZÊaω»€a Fælledvej 12@ @2200 København N 8.10.2009@èÓ‡®a @aıbéfl@Ú‰flbr€a@Ú«bé€a@ @Ü€bÅ@lbí€a@äˆaå¶a@lä�‡‹€@›–y @Â◊bˉiÏ◊@ø @ZÊaω»€a @Enghavevej 40 København V @1674

@21.09.2009@¥‰q˛a @14Z00@Ú«bé€a @ä�–€a@ÜÓ»i@›–n§@Â◊bˉiÏ◊@ÚÌÜ‹i @ÚÌÜ‹j€a@Úybç@ÊbÿΩa@L⁄âbjΩa .ÚÓéÓˆä€a @23.09.2009@@ıb»iâ˛a @aıbéfl@Ú»ibé€a@Ú«bé€a @ÈÓibi@Ê˝Ìg@@Ô‹Óˆaäç�a@kmbÿ€a@ÒÎÜ„@ @@pb‰üÏnéΩaÎ@êÜ‘€a@« @ZÊaω»€a @Carlsberg Academy @Gamle Carlsberg Vej 15 2500 Valby 25.09.2009@èÓ‡®a @aıbéfl@Ú‰flbr€a@Ú«bé€a@ Ô”a什a@Úœb‘r€a@äÌãÎ@…fl@ÒÎÜ„@ ÔrÌÜßa@äÁbfl@ @@ZÊaω»€a @MøstingsHus@ @Andebakkesti 5 Frederiksberg 2000

@ÚÓœb‘r€a @pbÓñÇí€a @Âfl @ÜÌÜ»€a @LÒãâbj€a @ÚÓ‰Ó�é‹–€aÎ @ÚÓ◊âb∏aÜ€a @ø@ÂÌ܇n»Ωa@l什a@ıaä–é€a@k„bu@µg .⁄âb∏aÜ€a @êÜ‘€a@>–fl@ÊbuäËΩa@ø@⁄âbíÌÎ @܇™ @ÉÓí€a @ÚÓ‰Ó�é‹–€a @âbÌÜ€aÎ @å◊äfl@äÌÜfl@’Ón«@·Ó»„@è‘€aÎ@L¥éy @è‹1a@èÓˆâ@?Óéßa@’ÓœâÎ@L›Ójç @Ú‡ïb« @êÜ‘€aI @ÚÓ€b–ny¸ @âaÖ�a @Âfl@Ò7j◊@ګχ©Î@LHÚÓi什a@Úœb‘r€a @Ú”bi@ÊÏflÜ‘Óç@L¥Ó‰Ó�é‹–€a@¥„b‰–€a @b�ôÎä« @›‡ím @ÚÓœb‘r€a @fib‡«˛a @Âfl @p¸ÏÃífl @ÚëâÎÎ @LÚÓ‰œÎ @ÚÓ‘ÓçÏfl .ÚÓ‰Ó�é‹œ@ÚÌÎÜÌ

‫ ﻭﺣﻴﺎﺩﻳﺔ‬....‫ ﻣﻬﻨﻴﺔ‬....‫ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‬

@ÚÓ◊âb∏aÜ€a @Ú‡ïb»€a @Ü»ném @ÚÓ€b–nya @fiÎc @Úœbönç¸ @ÂubˉiÏ◊ @Ú‡ïb«@êÜ‘€aI@pbÓ€b»œ@‡ô@ÚÓ€ÎÖ @ø @H2009 @‚b»€ @ÚÓi什a @Úœb‘r€a @5‡njçMfiÏ‹Ìc @27 @Î @26 @¥i @Ò6–€a @⁄âb∏aÜ€a @ÂflI @Êaω« @o§ @L2009 @Ú‡ïb«@fiÎc@|jñn€@LH‚˝ç@êÜ‘€a@µg .ÚÓ€b–ny¸a@ÍàÁ@ø@⁄âbím@ÚÓiÎâÎc @Ô◊âb∏aÜ€a@å◊䇋€@ÊbÓi@ä◊áÎ @ÊbuäËΩa @·Óƒ‰m @·nÌ @È„c @Úœb‘r‹€ @HêÏjÌI@Úéç˚flÎ@å◊äΩa@¥i@ÊÎb»n€bi @Âfl@›Ìχni@LêÜ‘€a@ø@?–€a@xbn„�€ .ÚÓ◊âb∏aÜ€a@ÚÓuâb®a@ÒâaãÎ @ÊbuäËΩa@äö∞@Êc@âä‘Ωa@ÂflÎ

 

AKHBAR AL-DANMARK

pbflÏ‹»ΩaÎ@âbjÅ˛a@%b«@Û‹«@ÒÜÌÜu@Òàœb„

September 2009;;;1⁄ieà;JÿÊ÷Á^ 2

Åzz¬d

ÏzzzËui’\ Òåª@@@܇™

;g]Œfi’\;Ï—Ö¬Ÿ;éŸ]·;Ì÷¡ ;k]⁄÷âŸ;flŸ;k\Öç¡;√ïd;„ÁÅhÖh;ÍÉ’\;ÈŸ˜àˆ\;g]Œfi’\;◊∆å ;GĘe’\;È…;‹˜¡ˆ\;◊]àÂÂ;‡]⁄’Öe’\Â;ÏŸÊ“u’\;G‘Ñ]⁄›\Å’\ ;„tÖiŒŸ;√Ëd]à^;ÎÅ¡;◊eÕ;Öï|;Öê]›;f]fi’\;œ÷ö^;‡^;ÉfiŸ ;ÏŸ]¬’\;fl—]Ÿˆ\;È…;g]Œfi’\;Ô\ÅhÑ\;√fi⁄d;Èî]Œ’\Â;ÿÅq÷’;ÖËm⁄’\ .”’Ç;À’]}h;flŸ;ÏeÕ]¬ŸÂ ;Ä]t;è]Œfi’;„Ë¡\ÖëŸ;Ì÷¡;g]e’\;ƒÂÖç⁄’\;\É·;wi…;ÅŒ… ;j›]— ;ÏîÑ]¬iŸ ;ÏË uê ;ÏË›]⁄’Öd ;ÏËŸÊ“t ;ÀÕ\ÊŸÂ ;GÏŸÊ“u’\;֓⬟;È…;ƒÊîÊ⁄’\;ÿÊt;wî\Â;‹]⌛\;]‚iqËi› ;Ê⁄÷âŸ;]Ÿ^ .�]ïÁ^;ÏîÑ]¬⁄’\;֓⬟;È…;◊l]⁄Ÿ;‹]⌛\;‰˜h ;È…;ÖË}’\Â;G�˜Ë÷Õ;ˆb;è]Œfi’\;\É·;È…;\Ê—Ñ]çÁ;€÷…;‘Ñ]⁄›\Å’\ ;ÉfiŸ;j›]—;]‚›¯;�\ÖËm—;€‚⁄‚h;ˆ;]‚iŸÖd;ÏË]…;G√ÕÂ;]Ÿ ;è]Œfi’\;]Ÿ^;GÏË¡]⁄ip\;ÎÑÂÖî;ÏÁ^;]‚’;äË’Â;Ï÷¬i Ÿ;ÏÁ\Åe’\ ;Ê’Â .€‚h\ÅŒi¬⁄d;ˆÂ;flË⁄÷â⁄’]d;œ÷¬iÁ;˜…;]‚’Êt;Ñ\Ä;ÍÉ’\ ;ÅÁı⁄’\;œÁÖ ’\;”’Éd;\ÂÅ¡]â’;ÏËŸ˜à\;ÏÁÂ\Ü;flŸ;„Ë…;\Ê—Ñ]å ;ÎÑ]lb ;Ì÷¡ ;fl·\Ñ ;œÁÖ ’\ ;\É· ;‡¯ .䓬’\ ;äË’Â ;{ÖiŒ⁄÷’ ;ÏfiË⁄Ë’\;„ià]Ëà;rÁÂÖhÂ;ƒÑ]ç’\;fâ“’;€·Ü\á ià\Â;flË⁄÷â⁄’\ ;g]Œfi’\;;‡\;ÅŒi¡\;]ŸÅfi¡;{Ä]…;]�|;È…;√ÕÂ;„›\;ˆ\ .Ï…Ö�i⁄’\ ;ÖË≈;\É·Â;GflË⁄÷â⁄’\;ÖËmËà;ÍÉ’\;ÈŸ˜àˆ\;ãÅŒ⁄’\;flŸ;Ôáp ;ÏË\;‰É·;È…;j…˜’\;flŸÂ�]Ë¡Öå;�]ep\Â;äË’;g]Œfi’]…;wËuê ;Ì÷¡;‹Ê¡áŸ;ìÖt;flŸ;\ÊŒ÷�›b;Öï|;{ÖiŒŸ;fl¡;\ʬ…\Ä;flÁÉ’\;‡\ ;flÁÉ’\Â;G€ËŒ’\;”÷i’;ÎÔ]àb;g]Œfi’\;\ÂÖei¡^Â;G‘Ñ]⁄›\Å’\;€ËÕ ;]ŸÂ;ÑÊiàÅ’\;Ì÷¡;ìÖu’\;flŸ;\ÊŒ÷�›\;{ÖiŒ⁄’\;\É·;\Êï…Ñ ;œÁÖ ’\;Öëi›\;ÅÕ .ÏËë}ç’\;k]ÁÖu÷’;;ÏÁ]⁄t;flŸ;„fi⁄ïiÁ ;Ì÷¡Â;]Ë⁄àÑ;flË�…]u⁄’\;gát;Ì÷}h;]ŸÅfi¡;�\ÖË|^;ó…\Ö’\ ;Ä]—;ÍÉ’\;GÖï|;Öê]›;„÷ËŸÜ;{ÖiŒŸ;;fl¡;ÿŬ’\;ÖÁÜÂ;‡]â’ .�\ÖË|^Â;�ˆÂ^;]‚â ›;√Ÿ;ÎÖËe—;Ï÷“çŸ;È…;‘Ñ]⁄›\Å’\;√ÕÊÁ;‡\ ;]⁄›bÂ;g]Œfi’]d;�]et;‰ÊîÑ]¬Á;€’;{ÖiŒ⁄’\;\ÊîÑ]¡;;flÁÉ’\;◊“… ;€ËŒ’\;€Ë⁄ê;flŸ;È·Â;GÏËë}ç’\;;k]ÁÖu’\Â;ÑÊiàÅ’\;Ì÷¡;�]êÖt ;„êÖt;ÃÖ�i⁄’\;flË⁄Ë’\;È¡ÅÁ;Èi’\;ÏË—Ñ]⁄›\Å’\;ÖËÁ]¬⁄’\ .]‚fi¡;ƒ]…Å’\Â;]‚Ë÷¡ ;G„hÉ}h\;ÍÉ’\;Ñ]â⁄’\Â;g]Œfi’\;ÏË;◊¬i ⁄’\;ÖËq i’\;‡b ;�]Œ÷Õ;éˬh;Ęe’\;‰É·;‡b;Ì÷¡;Å—ıÁ;G�\ÖË|^;„Ë’b;j’`;]ŸÂ ;Ìæuh;Èi’\;ÃÖ�i⁄’\;flË⁄Ë’\;ÓÊÕ;‡b .�\Ä]t;�]Ë⁄ËÕÂ;�]Ë¡]⁄ip\ ;fl’Â;Ït]â’\;È…;ÄÖ fih;fl’;ÃÊà;GÖËe—;Èà]Ëà;ÇÊ fid;�]Ë’]t ;ÖËm“’\ ;Öâ}h ;ÃÊàÂ.flÁÄ]Ë⁄’\;◊—;È…;]‚hÖ�Ëà;€“uh ;◊eÕ;‘Ñ]⁄›\Å’\;;ÅîÂ;flË⁄÷â⁄’\;Åî;]‚÷¬i h;Èi’\;‘Ñ]¬⁄’\;flŸ .]·ÖË≈

   AKHBAR AL-DANMARK

‘Ñ]≥\Å’\;∫;ÈdÖ¬’\;‹˜¡ˆ\;jËd;;;;U;fl¡;ÑÅëh ;;Îá∂;Å⁄•;;UÖÁÖui’\;äËÑ ÀÁÖ¡;Êd^;ÿ]ï›;UÖÁÖui’\3hÖ“à ƒ] ›;‡]›Å¡;UÎÑ\Ĉ\ ;Îá∂;„fiË4]Á;;U;œÁÊâi’\ ;Us\Ö|ˆ\Â;;€Ë⁄ëi’\ EHmailU;info@damd.dk AdresseU;Ahornsgade 6 kld.mf 2200 København N TrykU;Dansk Avis Tryk AJS DistributionU;Future Service ;‰Å¡\ÊÕ;Î]¡\ÖŸ;ºÖçd;{Ê⁄âŸ;=‘Ñ]≥\Å’\;Ñ]e|^=;flŸ;ã]eiÕˆ\ ;~ÁÑ]h;Ö—Ç;√Ÿ;ÑÅë⁄—;;ÎÅÁÖq÷’;Ïuî\Ê’\;ÎÑ]åˆ]d;”’Ç ;k]›˜¡ˆ\ ;‹ÊàÖ’\ ;ÑÊë’\ ;ìÊëfi’\ ;ÖÁÊëh ;]Ÿ^ .ÑÂÅë’\ .ÎÑ\Ĉ\;√Ÿ;–] hˆ\;Ŭd;ˆb;„d;{Ê⁄âŸ;3≈;Ê‚…;ÏÁÑ]û;ô\Ö≈¯ ;k]›˜¡ˆ\ ;k]ÁÊi• ;fl¡ ;Ï’Âı⟠;3≈ ;=‘Ñ]≥\Å’\ ;Ñ]et^= ;‡b .]‚Ë…;Öçfih;9’\;ÏÁ]¡Å’\Â

MH


Åˬâ’\;Ö� ’\;Åˬd;Ø⁄÷â∏\;√˵;Úfi‚›

Nørrebro Bazar ApS ;gÊet ;k]e÷¬Ÿ ;kÊÁÜ k˜÷¶ k]fiq¬Ÿ k] æfiŸ ;;k\Ñ]‚d

ÏpÜ]ö;ÿ˜t;‹Ê¢

;Öï|;; ;„—\Ê… ;k]q÷mŸ ;/\ÊŸ

Ö—]“à ÏÁÜ]≈;‰]ËŸ ~e�Ÿ;Î\ÂÄ^ ;

Ïe÷¬∏\Â;ÏpÜ]�’\;ÏË\É∆’\;Ä\Ê∏\;ƒ\Ê›^;Ï…]—;]fiÁÅ’;‡ÂÅû

‫ﻫﻨﺎ‬

=_‹=⁄‘ Fuglebakkevej 94 =ʇÈr_k¢ 2000 Frederiksberg =Ω=ʇËÑ° Tlf: 38321820 Ñv^Ë=„_’‹ Fax: 36 451856


‫‪September 2009;;;1⁄ieà;JÿÊ÷Á^ 4‬‬

‫‪‬‬

‫‪]dÂÑÂ^;È…;flË⁄÷â⁄’\;;ÏfiuŸ‬‬ ‫ﺇﻧﻪ ﺟﺪﺍﻝ ﺳﻴﻄﻮﻝ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺨﻔﺖ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﺩﻟﻴﻦ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻳﺼﺐ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻴﺘﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﺼﺮﺍﺥ ﻣﻦ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ‪ .‬ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ‪ :‬ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻜﺎﺛﺮﻭﻥ؟ ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻠﺒﺴﻮﻥ؟ ﻛﻴﻒ‬ ‫ﻳﺮﺑﻮﻥ ﺃﻭﻻﺩﻫﻢ؟ ﻛﻴﻒ ﻳﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻧﺴﺎءﻫﻢ؟ ﻛﻴﻒ ﻳﺼﺒﺤﻮﻥ‬ ‫ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ؟ ﻣﺘﻰ ﺳﻴﻨﺪﻣﺠﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ؟ ﻛﻴﻒ ﻭﻛﻴﻒ؟‬ ‫ﻭﻣﺎﺫﺍ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ؟‬ ‫ﻟﻌﻤﺮﻱ ﺇﻥ ﺃﻭﺭﻭﺑــﺎ ﻣﺤﻈﻮﻇﺔ‪ ،‬ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻨﻌﻴﻢ ﻭﺍﻟﺮﺧﺎء‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺑﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺑﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻞ ﻫﻲ‬ ‫ﻣﺤﻈﻮﻇﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﻷﻥ ﺍﻷﻗﺪﺍﺭ ﻭﻓﺮﺕ ﻟﺸﻌﻮﺑﻬﺎ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﻋﻼﻣﻬﺎ‬ ‫ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻬﺎ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﺔ ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﺗُﺮﻯ ﺑﻤﺎﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺤﻒ‬ ‫ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﻋﻼﻣﻬﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺳﺘﻨﺸﻐﻞ ﺍﻵﻥ‪ ،‬ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑــﺎ؟ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺷﻲء ﻛﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﻴﻮ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ‬ ‫ﺳﻴﺮﺍﻫﻨﻮﻥ ﻓﻲ ﻛﺴﺐ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﻧﺎﺧﺒﻴﻬﻢ‪ ،‬ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺠﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﻟﻴﻨﺼﺐ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ‬ ‫ﺣﻤﺎﺓ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺒﺮﺍﺑﺮﺓ؟‬ ‫ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺳﺎﺭﻛﻮﺯﻱ ﻓﺠ ّﺮ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ‬ ‫ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ‪ ،‬ﺇﺫ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺭﻣﺰ ﻻﺳﺘﻌﺒﺎﺩ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ‪ ،‬ﻭﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﺘﺤﻀﺮ ﻟﻦ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻌﺒﺎﺩ‪ .‬ﻭﻫﻨﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﻬﻴﺄ ﻟﺠﺪﻝ ﺳﺎﺧﻦ‪ ،‬ﻓﻨﺤﻦ ﺃﻭ ًﻻ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﻳﻘﻞ ﺗﺤﻀﺮﺍً ﻋﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﺎﺭﻛﻮﺯﻱ‪ ،‬ﻭﻧﺤﻦ ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ ،‬ﻭﺇﻥ‬ ‫ﻛﻨﺎ ﺑﻌﻴﺪﻳﻦ ﻧﺴﺒﻴﺎً ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ‬ ‫ﻭﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺃﻗﻞ ﺗﺤﻤﺴﺎً ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ‬ ‫ﺍﺳﺘﻌﺒﺎﺩ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ‪ ،‬ﻭﻧﺤﻦ ﺛﺎﻟﺜﺎً ﻻ ﻧﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺑﺪﺃﺕ‬ ‫ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﺗﺴﺘﺮﻋﻲ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﻣﺪﻧﻨﺎ‪ .‬ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺈﻥ‬ ‫ﺍﻟﺼﻴﻒ ﻛﺎﻥ ﺳﺎﺧﻨﺎً ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻏﺎﺑﺖ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﺑﻘﻴﺖ ﺍﻟﺴﻤﺎء‬ ‫ﻏﺎﺋﻤﺔ ﻭﻫﻄﻠﺖ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻴﻮﻡ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ُﻭﺿﻊ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻃﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺪﺍﻝ‪ .‬ﻓﻤﺮﺣﻰ!‬ ‫ﻧﺤﻦ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻳﻘﺎﻝ‪ ،‬ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﺨﻮﺽ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺘﺠﺮﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻃﻒ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻬﻠﻮﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ‪ .‬ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ‬ ‫ﻭﺍﻟﺰﻱ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻠﻐﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﻴﺮ ﺗﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺑﻄﺔ ﻭﺗﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ ﻭﺃﺧﺮﻯ‪،‬‬ ‫ﺍﻵﻥ‪ ،‬ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺒﺮﻗﻊ‪.‬‬

‫ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺏ‬

‫ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻣﻌﻨﻰ ﺧﺎﺻﺎً ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎء‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ ﺑﻴﻦ ﺛﻘﺎﻓﺘﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺣﻀﺮﻣﻮﺕ‪ ،‬ﻣﺜﻼً‪ ،‬ﻻ ﻳﻨﺎﻗﺶ‬

‫`‪Ô\Ñ‬‬

‫ﻼ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﻫﻨﺎﻙ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ‬ ‫ﺃﺣﺪ ﺃﺻ ً‬ ‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻝ‪ .‬ﺇﻧﻬﻤﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻟﻠﺠﺪﻝ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻭﺗﺘﺼﺎﺩﻡ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﻛﻠﻬﺎ‪ .‬ﻭﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻘﺎء ﺃﻭ ﺗﺼﺎﺩﻡ ﺛﻘﺎﻓﺘﻴﻦ ﻓﻼ ﻏﺮﺍﺑﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻛﺒﻴﺮ‬ ‫ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ‪ ،‬ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻳﺔ‬ ‫ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻨﻬﻢ ﺇﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﻗﻴﻤﻬﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻫﻢ‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ‬ ‫ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻤﻦ ﺗﻠﺒﺲ ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻬﻴﺄﺓ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﺮﺽ ﻟﻜ ّﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻣﺘﺨﻠﻔﺔ‬ ‫ﻭﻣﻬﺎﻧﺔ ﻭﻣﺴﺘﻌﺒﺪﺓ )ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ(‪ ،‬ﺗﻤﺎﻣﺎً‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺪﻱ ﻟﺒﺎﺳﺎً ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺎً ﺻﻴﻔﻴﺎً ﺃﻥ ﺗﺘﻘﺒﻞ‬ ‫ﻣﺎ ﺳﺘﻮﺍﺟﻬﻪ ﻟﻮ ﺃﻗﺎﻣﺖ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻣﺘﻬﺘﻜﺔ‪،‬‬ ‫ﻋﺪﻳﻤﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎء‪ ،‬ﻣﺒﺘﺬﻟﺔ‪ ،‬ﺇﻟﺦ )ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ(‬ ‫– ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺤﻀﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺣﻀﺮﻣﻮﺕ‬ ‫ﻭﺻﻌﻴﺪ ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺮﺩﻭﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﻳﺒﺔ‪ .‬ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎﻝ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻨﺎ ﺣﻴﻦ ﻧﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻧﺒﺪﺃ‬ ‫ﻼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻠﻲ‬ ‫ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﺃﻳﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺗﺤﻠﻴ ً‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻝ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﺨﺪﻡ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻧﺘﺒﻨﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﻔﻮﻱ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﻭﺱ‪.‬‬ ‫ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﺳﺎﺭﻛﻮﺯﻱ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﻮ ﺍﻹﻧﻐﻼﻕ‬ ‫ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ‪ ،‬ﻭﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻮﻥ‪ ،‬ﺃﻱ‬ ‫ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻔﺮﺩﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺠﺎﻻﺗﻬﻢ‪ .‬ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻳﻔﻌﻠﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻤﺪﺍً ﻭﻋﻦ ﻭﻋﻲ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﻛﺴﺐ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻭﺃﺻــﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﺑﺎﻟﻠﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻭﻓﻪ ﻭﻫﻮﺍﺟﺴﻪ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ )ﺍﺳﺘﻌﺒﺎﺩ‪ ،‬ﺗﺨﻠﻒ‪ ،‬ﻣﻬﺎﻧﺔ( ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻣﺪﺭﻭﺱ‪ .‬ﻟﻜﻨﻬﻢ‬ ‫ﻳﻀﻴﻔﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﻭﻣﻔﺮﺩﺍﺗﻬﺎ ﺑﻌﺾ "ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻞ" ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻓﻴﻌﻄﻮﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪﺍً ﻣﺒﺎﻟﻐﺎً ﻓﻲ ﺧﻄﻮﺭﺗﻪ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻮﻙ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻮﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻬﺘﻚ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺎء‪ ،‬ﺍﻻﺣﺘﺸﺎﻡ‪ ،‬ﺍﻻﺑﺘﺬﺍﻝ‪ ،‬ﺇﻟﺦ‪ ،‬ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻮﺍﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺇﻧﻪ ﻟﻐﺮﻳﺐ ﺣﻘﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺪ ًﻻ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺠﺮﻱ ﺃﻣﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﺗﻨﻮﺭﻫﺎ ﻭﺗﻔﺘﺢ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ‪،‬‬ ‫ﺗﻘﻒ ﺧﻠﻔﻬﺎ ﻭﺗﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﺠﺮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺭﺍء‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﻋﺼﻮﺭ ﺍﻟﻈﻼﻡ‬ ‫ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ‪ .‬ﻭﻏﺮﻳﺐ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥ ﻳﻮﺿﻊ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ –‬ ‫ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ‪ ،‬ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﻣﻮﻃﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ –‬ ‫ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺃﺧﻼﻗﻲ‪ .‬ﺇﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﻭﻧﻘﻴﻀﺘﻬﻤﺎ‪ ،‬ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ‬

‫\’¬‪∞ˆ\;Ïfizzzâ’\;H;;;ÿ¯\;ÄÅzz‬‬

‫ﺍﻷﻭﺭﻭﺑـــﻲ‪ ،‬ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺍﺻ ـﻼً‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎء‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪ ،‬ﺃﻥ‬ ‫ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻻ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺷﻌﺒﻲ‬ ‫ﻋــﻔــﻮﻱ ﻭﻻ ﻓـــﻲ ﺇﻃـــﺎﺭ‬ ‫ﺃﺧﻼﻗﻲ‪ ،‬ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻃﺮ‬ ‫ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺃﺳــﺎﺱ ﺟــﺪﻱ‪،‬‬ ‫ﻭﻫــﻲ ﺗﻜﺮﺱ ﻓــﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ‬ ‫ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻷﺣــﻜــﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ‬ ‫ﻭﺍﻹﻧــــﻐــــﻼﻕ ﺍﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﻟــﻦ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﻟــﻰ ﺗﻔﺎﻫﻢ‬ ‫ﺣــﻀــﺎﺭﻱ‪ .‬ﻓــﺴــﺎﺭﻛــﻮﺯﻱ‬ ‫ﻭﺃﻗﺮﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻦ ﻳﻜﺴﺒﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺪﺍﻝ‬ ‫ﺃﺑﺪﺍً ﻟﻮ ﻇﻠﻮﺍ ﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﺣﺠﺠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﺴﺘﻌﺒﺪﺓ ﻭﻛﺮﺍﻣﺘﻬﺎ‬ ‫ﻣﻤﺘﻬﻨﺔ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺮﺗﺪﻱ ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ‪ ،‬ﻓﻬﻢ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ‬ ‫ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺒﻞ ﻏﻴﺮﻫﻢ‪ ،‬ﺃﻥ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﺘﻌﺒﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻣﺘﻬﻦ ﻛﺮﺍﻣﺘﻬﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻭﻳﻔﻌﻞ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺪﻣﻮﻧﻪ ﺑﻜﻞ ﻗﻮﺗﻬﻢ‪ .‬ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻻ‬ ‫ﻳﺮﺗﻀﻲ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺃﻥ "ﺗﺴﺘﻌﺒﺪ" ﺑﺎﺭﺗﺪﺍء ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺏ‪ ،‬ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ‬ ‫ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺇﻟﻰ ﺳﻠﻌﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻋﺮّﺍﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻮﺕ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ّ‬ ‫ﻭﺃﺑﺎﺡ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﺳﺘﻐﻼﻻً ﺟﻨﺴﻴﺎً‪ ،‬ﻭﺗﺘﺼﻴﺪ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﻨﺎﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺗﺰﺟﻬﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻮﻕ ﻓﻲ ﻭﺣﺸﻴﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﺃﺧﻼﻗﻴﺘﻬﺎ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ‬ ‫ﺛﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻜﻜﺎﻭ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﺴﺐ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺠﺪﺍﻝ ﺃﻳﻀﺎً ﺇﺫ ﻫﻢ ﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﺣﺠﺠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺏ‬ ‫ﻼ ﻟﻬﻤﺎ ﺻﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ‬ ‫ﻳﺤﻔﻈﺎﻥ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻋﻔﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﺃﺻ ً‬ ‫ﺑﺄﺧﻼﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ‪ .‬ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺮﻩ‪ ،‬ﻻ ﻳﻘﻮﻝ ﺷﻴﺌﺎً ﻋﻦ ﺃﺧﻼﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ‪ ،‬ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻋﻦ ﺃﺧﻼﻕ ﺍﻟﺮﺟﻞ‪ .‬ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺪﺍﻝ ﻓﻲ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺳﻴﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺿﻌﻴﻒ‬ ‫ﺍﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻣﺸﻜﻮﻛﺎً ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ‪ ،‬ﻭﻋﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﻠﻖ‪ ،‬ﻭﺳﺮﻳﻊ‬ ‫ﺍﻹﻧﻘﻴﺎﺩ ﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺭﻏﺒﺎﺗﻪ ﻭﺷﻬﻮﺍﺗﻪ‪ ،‬ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﺪﻳﻨﺎً‪ ،‬ﻓﺘﺤﺠﺐ ﻋﻨﻪ ﺧﺼﻠﺔ ﺷﻌﺮ ﺃﻭ ﻧﻈﺮﺓ ﻋﻴﻦ ﺃﻭ ﻧﻌﻮﻣﺔ‬ ‫ﺻﻮﺕ‪.‬‬

‫‪äÁb√@䇫.Ö‬‬

‫\¯‪ÄÊpÂ;ÎÑÂÖîÂ;II;ÏÁÖëfi¡;U]dÂÑÂ^;È…;ÏËŸÊŒ’\;k]Ë÷Õ‬‬ ‫‪@ÚÓüaä‘πÜ€a @Úéç˚Ω @äÌä‘m @âbëc‬‬ ‫‪@Öb§˝€ @Ú»ibn€a @Êb鄲a @÷Ï‘yÎ‬‬ ‫‪@Ú‘‹‘fl@paâÏ�m@tÎÜy@µg@LÔiÎâβa‬‬ ‫‪@ÚÓüaä‘πÜ€a @ıaÏuc @ø @Ò7�ÅÎ‬‬ ‫‪@pbÓ‹”˝€ @Új鉀bi @LÊb鄲a @÷Ï‘yÎ‬‬ ‫‪@ÊbÌÖ˛a @Ô‘‰n»flÎ @ÚӔ什aÎ @ÚÓ‰q¸a‬‬ ‫‪.@%b»€a@fiÏy@ÚÌÎb‡é€a‬‬ ‫‪@›j”@âÜï@à€a@Úéç˚Ωa@äÌä‘m@ä◊áÎ‬‬ ‫«‪@ÚÓ‰q¸a@pbÓ‹”¸a@Êc@LâÏËë@ÒÜ‬‬ ‫‪@LÚÌÎb‡é€a@ÊbÌÖ˛a@Ô‘‰n»flÎ@ÚӔ什aÎ‬‬ ‫‪@Ú‡vÁ @µg @o”Ï€a @aàÁ @ø @ÊÏôä»nÌ‬‬ ‫‪@›j”@Âfl@LÚÓÁaäÿ€aÎ@Ü‘ßa@Âfl@Úçäë‬‬ ‫©‡‪@ÚÌÖb»fl@ÚÓ‰ÓœÏëÎ@ÚÌäñ‰«@pb«Ï‬‬ ‫‪@ b–mâa @µgÎ @LbiÎâÎa @ø@ÂÌäubˇ‹€‬‬ ‫´‪@fib‡«aÎ @·ˆaä¶a @Újé„ @ø @—Ó‬‬ ‫‪@Û‡«˛a @“ä�n€bi @Ú‡énΩa @—‰»€a‬‬ ‫‪..@k„bu¸a@Üô@—‰»€aÎ@åÓÓ‡n€aÎ‬‬ ‫‪@Öaäœ˛a@Êc@^@Z@äÌä‘n€a@“bôcÎ‬‬ ‫‪@›ïaÏm@Lk„bu˝€@ÚÌÖb»Ωa@pb«b‡¶aÎ‬‬ ‫‪@LÚÓöÌäzn€a @›jé€a @Úœb◊ @‚aÜÇnça‬‬ ‫∂‪@7j»n‹€@o„6„¸a@pbÿjë@Ÿ€á@ø@b‬‬ ‫«‪@ÚÌ܈b‘«Î @ÚÓçbÓç @䃄 @pbËuÎ @Â‬‬ ‫‪@“ÜËi @ÚÓ‰ÓœÏëÎ @ÚÌãb„Î @ÚÌäñ‰«Î‬‬ ‫‪@Üô@—‰»€aÎ@ÚÓÁaäÿ€a@·Ó‡»mÎ@wÌÎäm‬‬

‫‪.@biÎâÎa@ø@ÂÌäubËΩa‬‬ ‫‪@Âfl@Ò7j◊@ÖaÜ«c@LäÌä‘n€a@·ËmaÎ‬‬ ‫‪@laåyc @ÒÖb”Î @¥ÓflÏÿßa @¥€˚éΩa‬‬ ‫‪@—‹Å @“ϔπbi @LÚœä�nfl @ÚÓçbÓç‬‬ ‫‪@Ô»é€aÎ@Lk„bu˝€@ÚÌÖb»Ωa@pb«b‡¶a‬‬ ‫‪@wÌÎ6‹€ @ÚÓj»í€a @bÁÜ«aÏ” @—Ó√Ïn€‬‬ ‫‪@bÁâbÿœa @äí„Î @bËmbËuÏmÎ @bˈÖbjΩ‬‬ ‫‪.@ÚÌäñ‰»€a‬‬ ‫‪@âbñn„a @L¡jö€bi @äé–Ì @Êb◊bfl @aàÁÎ‬‬ ‫‪@ÊbΩ5€a@pbibÇn„a@ø@L“ä�nΩa@¥‡Ó€a‬‬ ‫‪@sÓy@L2009@‚b»‹€@Ò7Ÿa@ÔiÎâθa‬‬ ‫‪@LÂÌäubˇ‹€@ÚöÁb‰Ωa@laåy¸a@o‘‘y‬‬ ‫‪@b釉€aÎ @a܉€ÏÁÎ @⁄âb∏Ü€a @ø‬‬ ‫‪@kçbÿfl@Lä1aÎ@bÓ◊bœÏ‹çÎ@bÓ„b�ÌäiÎ‬‬ ‫◊‪@¥jÅb‰€a@paÏïa@ÖÜ«@ø@LÒ7j‬‬ ‫‪@laåy¸a@lbéy@Û‹«@ÚÓ„bΩ5€a@Ü«b‘ΩaÎ‬‬ ‫‪@ÚÓj‰u¸a @pbÓ‹”˝€ @Ú‡«aÜ€a @ÙÏ‘€aÎ‬‬ ‫‪.@bËflχÁ@«@Ú»œaÜΩaÎ‬‬ ‫‪@«@ÚÓiÎâÎa@äÌâb‘m@Loiä«c@Ÿ€á@µg‬‬ ‫”‹‘‪@pbflÏ‹»Ωa @ÈÓ‹« @Ü◊˚m @o„b◊ @bΩ @bË‬‬ ‫‪@ÜÌaåm@fiÏy@LÚÓ‹Á¸aÎ@ÚÓ8ä€a‬‬ ‫‪@äñ‰»€a @åÓÓ‡n€aÎ @—‰»€a @tÖaÏy‬‬ ‫‪@·ƒ»fl @ø @ÒÜÌܶa @ÚÌãb‰€a @tb»j„aÎ‬‬ ‫‪@ bôβa@kjéi@LÚÓiÎâθa@Òâb‘€a@fiÎÖ‬‬

‫‪@Ú∫b‰€a @ÚÌÖbñn”˛aÎ @ÚÓ«b‡nu¸a‬‬ ‫«‪@ÚÓΩb»€a @ÚÓ€bΩa @Úflã˛a @·”b–m @Â‬‬ ‫‪@pbçbÓé€a@Û‹«@ÚÓj‹é€a@bËmbçbÿ»„aÎ‬‬ ‫‪@Ú»ibn€a @56 @fia @ÊaÜ‹j€a @ø @Úflb»€a‬‬ ‫‪@LÚÓiÎâβa @ÊÎb»n€aÎ@Âfl˛a @Ú‡ƒ‰Ω‬‬ ‫‪@µg @LäÌâb‘n€a @·ƒ»fl @pâbëa @sÓy‬‬ ‫‪@Ú–Ó‰»€a @pb‡v:a @—«böm @âaä‡nça‬‬ ‫«‹‪@Üô @>y @fib‡»€aÎ @ÂÌäubËΩa @Û‬‬ ‫‪@ıbö«¸a @ÚÓ”äí€a @biÎâÎa @?üaÏfl‬‬ ‫‪@ozjïaÎ@LÔiÎâθa@Öb§¸a@ø@Öܶa‬‬ ‫‪@LeÜÌÜu@fÓéÓˆâ@eäñ‰«@›ÿím@‚ÏÓ€a‬‬ ‫‪@L—‰»€aÎ@ÚÓÁaäÿ€a@·ˆaäu@p˝vç@ø‬‬ ‫‪@ÚÓ„b�Ì5€a@ÒÜznΩa@Úÿ‹‡Ωa@ø@Úïb¢Î‬‬ ‫‪@bÓ€b�ÌaÎ@a܉‹nÿçaÎ@ÚÓ€b‡í€a@a܉€äÌaÎ‬‬ ‫‪@¥Ì܉€Ïj€a @fib‡»€a @Üô @bé„äœÎ‬‬ ‫‪@fiÎÖ @Âfl @·Á7ÀÎ @âbËj€aÎ @ÊbflÎä€aÎ‬‬ ‫‪@Ô◊a6ë¸a@äÿé»Ωbi@f‘ibç@“ä»Ì@Êb◊bfl‬‬ ‫‪@Úüäí€a@å◊aäfl@Û‘‹nm@sÓy@LÔ«ÏÓí€a‬‬ ‫‪@ÙÎbÿë@fiÎÜ€a@ÍàÁ@ø@?üÏ€a@Âfl¸aÎ‬‬ ‫‪@ÜÌÜËn€aÎ@Ï�é€a@pbÓ‹‡«@fiÏy@ÚÓflÏÌ‬‬ ‫‪.@k„bu¸a@Üô@L›n‘€a@f„bÓyaÎ@—‰»€aÎ‬‬ ‫‪@pbuÏfl@Ü«bñm@Âfl@·Àä€a@Û‹«@Âÿ€Î‬‬ ‫‪@Lk„bu¸a @Üô @—‰»€aÎ @ÚÓÁaäÿ€a‬‬ ‫‪@bË„bi @LläÀa @pbflÏÿy @·ƒ»fl @ä»ím‬‬

‫”‪@äübÇΩa @Âfl @›Ó‹‘n€a @Û‹« @ÒâÖb‬‬ ‫‪@ÂÌäubËΩa@ÒbÓyÎ@ bôÎbi@Ú”Ü0a‬‬ ‫‪@µg@Úçbfl@Úub°@bË„aÎ@Lk„bu¸a‬‬ ‫‪@biÎâÎa@µg@LÖÜu@ÂÌäubËfl@ÜœaÏm‬‬ ‫‪@ÜÌaånΩa@󑉋€@�ÌÜi@eåÿmäfl@›Óÿín€‬‬ ‫‪@o–‹Ωa @·Çön€a @øÎ @ÜÓ€aÏΩa @ÖÜ« @ø‬‬ ‫¸«‪@Ü«b‘n€a@îb»fl@Û‹«@¥‹ïbßa@ÖaÜ‬‬ ‫‪@ÊãaÏn€a@√b–ßaÎ@LäÿjΩa@Îc@Ô»Ój�€a‬‬ ‫‪@fiÎÖ @¥i @LøaäÃπÜ€aÎ @Öbñn”¸a‬‬ ‫‪@ÚÓj‰u¸a@pbÓ‹”¸bœ@LÚÓiÎâθa@Òâb‘€a‬‬ ‫‪@›n§ @ÚÓiÎâθa @Òâb‘€aa @ø @ÒÜÌaånΩa‬‬ ‫‪@ÊãaÏn€a @ø @fçbéy @f»”Ïfl @‚ÏÓ€a‬‬ ‫‪@’‹‘Ì@pbi@à€a@Öbñn”¸aÎ@øaäöa‬‬ ‫‪.@Öb§¸a@fiÎÖ@·ƒ»fl‬‬ ‫‪@fib‡»€aÎ @ÂÌäubËΩa @ÜœaÏm @ÊÎÖ @‡œ‬‬ ‫‪@ÙÜyg –@ké° –@biÎâÎa@µg@k„bu¸a‬‬ ‫‪@Êbœ@Lıbñy˝€@ÔiÎâθa@ÜË»Ωa@pbçaâÖ‬‬ ‫‪@“Ïç@LÖb§¸a@fiÎÜ€@ÚÓ„bÿé€a@Úœbrÿ€a‬‬ ‫‪@k”aÏ«@È€@ÊÏÿnç@fÓ„bÿç@�‹Å@ÜËím‬‬ ‫‪@ÔiÎâθa@Öb§¸a@›j‘néfl@Û‹«@Ú‡ÓÅÎ‬‬ ‫‪@^@ZÚçaâÜ€a@fiÏ‘nœ@LÍâaä‘nçaÎ@ȉflaÎ‬‬ ‫‪@biÎâÎa@ø@pbӜπaÎ@Òָπa@p¸Ü»fl@Êa‬‬ ‫‪@%@LÒ7Ÿa@t˝r€a@paωé€a@fi˝Å‬‬ ‫‪@·vy @Âfl @Ú˜Ωbi @21 @Újé„ @ãÎbvnm‬‬

‫‪@Êbÿé€a@ÖÜ«@Û‹«@Ú‹véΩa@ÒÖbÌå€a‬‬ ‫‪@ÍàÁ @Âfl @Ú˜Ωbi @80 @Úiaä” @b‡‰Ói‬‬ ‫‪@pbuÏfl@Ôflb‰m@µa @ÖÏ»m@ÒÖbÌå€a‬‬ ‫‪@ÚñÓÅä€a@Ú‹flb»€a@ÜÌ˛aÎ@Òäv:a‬‬ ‫‪@÷äëÎ@¡çθa@÷äí€a@ÊaÜ‹i@Âfl‬‬ ‫‪@Újé„@…ua6m@sÓy@LbiÎâÎa‬‬ ‫‪@Öb§¸a @fiÎÖ @›‡© @ø @ÜÓ€aÏΩa‬‬ ‫‪@L2007 @‚b»€a @à‰fl @›véÌ @%Î‬‬ ‫‪@Âfl @ÚéºÎ @ä–ï @Újé„ @ÙÏç‬‬ ‫«‪@o‹vç@b‡Óœ @LÚˆbΩa @ø@Òäí‬‬ ‫‪@ÊÏÓ‹fl@2@Ô€aÏy@ÚÓj‰u¸a@Òäv:a‬‬ ‫„‪.@bËmaá@Ò6–€a@ø@Ú‡é‬‬ ‫‪@7ím @L1992 @‚b»€a @à‰flÎ‬‬ ‫‪@LÚÓiÎâθa@ÚÓ8ä€a@paıbñy¸a‬‬ ‫‪@ÂÌäubËΩa @Ú‡Ábéfl @Êc @µg‬‬ ‫‪@f«b–mâa @›vém @k„bu¸a @fib‡»€aÎ‬‬ ‫‪@÷Ï–m @ÚÓ„bÿé€a @Úœbrÿ€a @ø @eÖä�fl‬‬ ‫‪@ø @·Ëé–„a @¥ÓiÎâθa @Ú‡Ábéfl‬‬ ‫‪@paäÌÜ‘m @ãÎbvnÌÎ @LÈé–„ @fib1a‬‬ ‫©‡›@‪@>€a@paäë˚ΩaÎ@pbÓ�»Ωa‬‬ ‫‪@ÚÓœaäÃπÜ€a @Û‰j€a @pa7ÓÃni @ÔyÏm‬‬ ‫‪@>€a@ÚÓiÎâθa@ÚÌÖbñn”¸a@pb„ãaÏn€aÎ‬‬ ‫‪@Úœä»flÎ@bË‹Ó€Ün€@Öb§¸a@fiÎÖ@Û»ém‬‬ ‫‪@¬ÏÃö€a @ÜÌaåm @›√ @ø @LbËmaâÎäô‬‬

‫‪@Ò7jÿ€a @ÚÌÖbñn”¸aÎ @ÚÓ«b‡nu¸a‬‬ ‫‪@ø@ÚÓiÎâθa@fiÎÜ€a@ú»j€@ÒâÜ”¸@>€a‬‬ ‫§‡›@‪@ÚÌbÀ@ø@bË‹y@›»ØÎ@Lbˈbj«c‬‬ ‫‪@fiaå̸@>€a@fiÎÜ‹€@Új鉀bi@ÚiÏ»ñ€a‬‬ ‫‪@Úflã¸a@pbiäô@‚bfla@|„6Ì@bÁÖbñn”a‬‬ ‫‪.ÚÓΩb»€a@ÚÓ€bΩa‬‬

‫‪èÌä€a@Ô„bÁ‬‬


Mobilt bredbånd uden abonnement og binding! Spar

100,-

Bredbånd-2-Go Cash startsæt kun 299,(modem + sim-kort + 1 uges internetadgang)

- hvis du allerede har et modem

@fib‘„@oÓ„6„g @Ò6œ@ÊÎÜi Bredbånd-2-Go Cash startpakke kun 99,⁄a6ëa Spar 50,- @‚aån€g@Îc@ ?flã (sim-kort + 1 uges internetadgang)

Bredbånd-2-GO Cash

Startpakke

10502

Vilk

inkl. 1 uges internetadgang og TDC PLA PLAY Y

Hastigheden er 2048/384 Kbit/s, men er afhængig af belastning på og afstand til mast. Ved forbrug over 10 GB/md. sænkes hastigheden til 64 Kbit/s. På tdc.dk/mobildata kan du se, hvad forskellige dataanvendelser fylder. Læs mere på tdc.dk/bb2go

;ÎÖq‚’\Â;◊⁄ç’\;€’;flË›\ÊÕ;ÅÁÅçi’;ÎÅÁÅp;k]tÖiŒŸ

3ù;€i›^Â;‹]¡;◊—

Al-Jazeera Travel ÎÖÁá°\;k]ÁÖ à;fi“Ÿ %]¬’\;Ô]®^;Ï…]—;∞b;]fi¬Ÿ;\ÂÖ…]à Vedbækgade 2 2200 København N Tel: 35829382 Fax: 35829383 WWW.aljazeera.dk

@óÇë@155@fiÏñy@…fl@Ú„âb‘fl@2009@Âfl@fiβa@—ñ‰€a@ø@ÚÓiÎâβa .@2008@‚b«@ø @ÚÌÖbñn”a@pbiÏ‘«@bË‘jÓ�m@låßa@kÀäÌ@>€a@paÜÌÜín€a@›‡ímÎ @k„bu˛a@…‡£@’üb‰fl@Âfl@fib‘n„�aÎ@ȉÿç@Êbÿfl@7ÓÃm@úœäÌ@ÂΩ OÏÓ€ÏÌ@äËë@ø@@ÔiÎâβa@Öb§�a@Ú‡ÿ™@ÈmâÜïc@b‡ÿy@Êc@ä◊àÌ @›‡í€a@%Î@Òäv:a@¥„aÏ”@…fl@ÍäÁφ@ú”b‰nÌ@ÔôbΩa@‚b»€a@ÂflãÏ∑ @ozôÎcÎ@L¥„aÏ‘€a@ÍàÁ@@fiÏy@⁄âb∏aÜ€a@ø@aÖby@bëb‘„@ävœ@ÚÓ◊âb∏aÜ€a @ÒÖÜínΩa@ÚÓ◊âb∏aÜ€a@¥„aÏ‘€a@Öb–m@Âÿ‡Ωa@Âfl@È„c@ȉÓy@ø@Ú‡ÿ0a @Öaäœ˛a@›‘‰m@ÚÌäy@‡öm@>€a@ÔiÎâβa@Öb§�a@¥„aÏ”@µg@ıÏv‹€bi .Öb§�a@fiÎÖ@ø@@Ú‹flb»€a@ÜÌ˛aÎ @Âfl@7j◊@¡Ãô@Ü»i@Î@LÒ7Å˛a@paωé€a@fi˝Å@LÚflÏÿßa@oflb”@ܔΠ@Û‹«@fiÏñßaÎ@›‡í€a@%@¥„aÏ”@ÜÌÜíni@LbË»fl@—€bznΩa@@k»í€a@låy @k„bu@Âfl@b«bÓñ„g@ÊÏj”aäΩa@bÁ5n«g@ÒÏ�Å@ø@LÚÓ◊âb∏aÜ€a@ÚÓ鉶a .Ô◊âb∏aÜ€a@k»í€a@låy@k€b�Ω@ÚflÏÿßa

‘\Öiåb;Ï⁄ËâÕ

UÊpÖ›;ÏÁÖ‚ç’\;;‘Ñ]⁄›\Å’\;Ñ]e|^;ÎÅÁÖqd;‘\Öi嘒 UÈ’]i’\;‡\Êfi¬’\;Ì÷¡;ÎÅÁÖq’\;ÎÑ\Äb;Ì’b;]‚’]àÑbÂ;Ï⁄Ë⌒\;‰É·;Ô◊Ÿ;H 1

Ahornsgade 6 kld.mf 2200 København N

UÈ’]i’\;È“fie’\;g]âu’\;È…;�˜Ÿ]—;‘\Öiåˆ\;«÷eŸ;ƒ\ÅÁb;H 2

Reg. 0274 konto nr. 0010 503 647 Danske Bank

Navn: ِAdresse: postnr.: By: Tlf.:

.Ï÷Ÿ]—;Ïfià;ÎÅ⁄’;‘Ñ]⁄›\Å’\;Ñ]e|^;ÎÅÁÖp;È…;‘\Öiåˆ]d;f≈Ñ^ UCfà]fi⁄’\;√dÖ⁄’\;È…;A;;ÏŸ˜¡;√îD Ï›ÂÖ— 300;Ä\Ö…¯\ Ï›ÂÖ— 600;k]—Öç’\Â;k]âàı⁄’\

@ÚçaâÜi@‚Ï‘nç@ÚflÏÿßa@Êc@«@k„bu˛aÎ@xbflÜ„�a@ÒäÌãÎ@o‰‹«c @LfiÏ‹Ìc@äËë@ÚÌaÜi@ø@Ô◊âb∏aÜ€a@k»í€a@låy@bËi@‚Ü‘m@>€a@pby6‘Ωa @Û‹«@fiÏñßaÎ @Òäv:aÎ @›‡í€a @%@¥„aÏ” @ÜÌÜím @µg @“ÜËm @>€aÎ .ÚÓ◊âb∏aÜ€a@ÚÓ鉶a @k»í€a @låy @…fl @âaÏy @ø @ÚflÏÿßaB @ZŸÓj‰ÁÎâ @Èq7i @o€b”Î @L¥˜u˝€a@ÒÖb«hi@’‹»nm@ÒÜÌÜu@Ü«aÏ”@ø@䃉€a@b„cÜi@Ü”Î@L@Ô◊âb∏aÜ€a @ø@fiÏÅÜ€a@ÒäÌãÏ€a@oöœâÎ .B’ibé€a@›Óy6€a@ÊÏ„b”@fiaÜjnçbi@‚Ï‘‰çÎ .Ú»”ÏnΩa@paÜÌÜín€bi@Ú‘‹»nΩa@pbôÎb–Ωa@fiÏy@›Óïb–m @%@¥„aÏ”@ÜÌÜíni @ÚflÏÿßa @Ô◊âb∏aÜ€a @k»í€a @låy@k€bü@ܔΠ@3bñ€@ÈnÌÏñn€@¬äí◊@k‹�€a@aàÁ@låßa@…ôÎÎ@L@Òäv:aÎ@›‡í€a .2010@‚b»€@Ú€ÎÜ€a@ÚÓ„aåÓfl @«@lb‘‰€a@ÚÓœbzï@äÌâb‘m@o–í◊@Êc@Ü»i@låßa@Új€b�fl@ÔmdmÎ @Ú„âb‘fl@Ô€bßa@‚b»€a@Âfl@fiβa@—ñ‰€a@ø@›‡í€a@%@p¸by@ÖÜ«@ b–mâa .ÔôbΩa@‚b»€bi @¥„aÏ‘‹€@b‘œÎ@›9@%@Û‹«@óÇë@273@fiÏñy@µg@‚b”â˛a@7ímÎ

ÏzzzzzzzzzzzzŸ]¡;ÎÊ¡Ä ÈfiË�â÷ ’\;g]eç’\;Ä]uhb ;ÈfiË�â÷ ’\;f¬ç’\;gátÂ; ‘Ñ]⁄›\Å’\;È…

;ÿ] itˆ\;ÑÊï¢;€“hÊ¡Åd;‡]…ÖçiÁ ;ÏâŸ]£\;ÓÖ—É’\;Ïeà]fi±;‹]ŒËà;ÍÉ’\ ;3e“’\;Ö¡]ç’\;◊ËtÖ’;flÁÖ笒\Â

ÊâËâd;جŸ ;;2009J9J30;Ô]¬dш\;‹ÊÁ;”’Ç ;Nørre alle 7;U‡]“∏\ 2200 ;København; Î3e“’\;Ï¡]Œ’\ �\Ô]âŸ;Ϭd]â’\;Ï¡]â’\;U‡]Ÿá’\


Ring

et d n a udl C

il t t s g ed Billi

m

;ÏËpÑ]|;k]⁄’]“Ÿ ÿÂÄ;jà;Ì’\;ÏëË|Ñ

Afganistan 1,99 kr Irak 0,95 kr Destination

;Åˬâ’\;Ö� ’\;Åˬd;flË⁄÷â⁄’\;Úfi‚›

TD

Pakistan 0,79 kr Somalia 1,99 kr

Min.

Destination

Aserbajdsjan

1,99 kr.

Costa Rica

1,99 kr

Indonesien

1,99 kr

Mozambique

1,99 kr

Senegal

Armenien

1,99 kr.

Cuba

1,99 kr

Irak

0,95 kr

Namibia

0,95 kr

Sierre Leone

1,99 kr

Afganistan

1,99 kr

Djibouti

1,99 kr

Iran

0,95 kr

Nauru

1,99 kr

Somalia

1,99 kr

Angola

1,99 kr

Ecuador

1,99 kr

Jordan

0,95 kr

Nepal

1,99 kr

Sri Lanka

1,99 kr

Anguilla

1,99 kr

Egypten

1,99 kr

Kap Verde

1,99 kr

Niger

1,99 kr

Sydkorea

0,95 kr

Ascension

1,99 kr

El Salvador

1,99 kr

Kasakhstan

1,99 kr

Nigeria

1,99 kr

Tajikistan

0,95 kr

Bahrain

0,79 kr

Falklandsøerne

1,99 kr

Kenya

1,99 kr

Niuøen

1,99 kr

Taiwan

0,79 kr

Botswana

0,95 kr

Fiji

1,99 kr

Kirgisistan

0,95 kr

Nordkorea

1,99 kr

Tchad

1,99 kr

Bangladesh

1,99 kr

Filippinerne)

1,99 kr

Kiribati

1,99 kr

Ny Caledonien

1,99 kr

Togo

1,99 kr

Belize

1,99 kr

Fransk Polynesien

1,99 kr

Laos

1,99 kr

Pakistan

0,79 kr

Tokelau (Trinidad og Tobago)

1,99 kr

Benin.

1,99 kr

Fore. Arabiske Emirater

0,79 kr

Libanon

1,99 kr

Palauøerne

1,99 kr

Turkmenistan

0,95 kr

Brunei Darussalam

1,99 kr

Gabon

1,99 kr

Liberia

1,99 kr

Panama

1,99 kr

Tyrkiet

1,79 kr.

Burkina Faso

1,99 kr

Georgien

0,95 kr

Mali

1,99 kr

Pitcarnøen

1,99 kr

Turks- og CaicGhanaosøerne

1,99 kr

Cambodja

1,99 kr

Global Region

1,99 kr

Marroko

1,99 kr

Puerto Rico

0,95 kr

Uruguay

1,99 kr

Chile

0,95 kr

Guam

0,95 kr

Marshalløerne

1,99 kr

Qatar

0,95 kr

Usbekistan

1,99 kr

Colombia

1,99 kr

Guantanamo Bay

1,99 kr

Mexico

0,95 kr

Saipan

1,99 kr

Vestsamoa

1,99 kr

Comorerne

1,99 kr

Guyana

1,99 kr

Midwayøerne

1,99 kr

Samoa (Amerikansk)

1,99 kr

Zimbabwe

0,95 kr

Congo

1,99 kr

Haiti

1,99 kr

Mikronesien

1,99 kr

S. Helena

1,99 kr

Ækvatorialguinea

1,99 kr

Hollandske Antiller

0,95 kr

Mongoliet

1,99 kr

Sao Tomé og Principe

1,99 kr

Congo Den Demokratiske R. 1,99 kr

Min.

Destination

Min.

Iran 0,95 kr. Marroko 1,99 kr.

Destination

Min.

Destination

Min.

1,99 kr

Alle Priser gælder indtil slutning af Juli 2009 og kun til ovenstående lande, det tages forbehold for trykfjel og pris ænderinger

Öæ›;Ï‚pÂ;U‘Ñ]⁄›\Å’\;È…;–˜�’\;ÎÖ·]Ω

� @Û‹«@ÂÌÜ€aÏ‹€@syÎ@LÚÓ«b‡nu¸aÎ@ÚÓuÏÀaÜÓj€a@ÚÌÏi6€aÎ@ÚÓ«äí€a@k„a϶a@ø @‚ä◊cÎ@L=Ó�€a@Êb‰Ωa@Üj«@Úëbÿ«@Òàmbç˛a@knÿ◊@ÒÜÓ–Ωa@knÿ€a@Âfl@ÖÜ«@ıb‰n”a @òa䔲aÎ@Úüäë˛a@aà◊Î...·Á7ÀÎ@Ôçäfl@ÜÓ»ç@܇™Î@LúÓjΩa@ÊÏfldflÎ@Lbôâ @ÚrÌÜßa@‚˝«�a@›ˆbçÎÎ@äib‰fl@›◊@‚aÜÇnça@b‡◊ .ÊaÜÓΩa@aàÁ@ø@kñm@>€a .bËmbñÇíflÎ@bÁÖaäœc@Û‹«@ÈÓj‰n€aÎ@ÒäÁbƒ€a@ÍàÁ@lbjçdi@ÚÓ‹‡»€a@ÚÓ«Ïn‹€ @Âfl@ÜÌåΩa@·Ë‰fl@è‡n€cÎ@L ıbé„Î@ ¸� buâ@b»Ó∫@xaÎã˛a@µg@ıa܉€bi@ÈuÏmc@b‡◊ � � @ÒÖaånç¸a@ø@Ú‹r‡nΩa@ÚÓñÇí€a@Úz‹ñΩa@¸@L‚b»€a@Òäç˛a@3bï@Òb«aäflÎ@L5ñ€a @Lkézœ@·é¶a @Ú”bëäi@ıb‰n«¸aÎ@ b‡¶a @Òà€@ø@ıb–n◊¸a @’Ó‘§Î@fibΩa @Âfl � Ú‰j€@Ü»Ì@à€a@L≈ӋÀa@xaÎå€a@÷brÓfl@ÊÏï@ø@Ä˝–€a@›◊@Ä˝–€bœ � @…‡n1a@ø@Új‹ï@ @Òäç˛a@Û‰»Ω@È�flÏË–fl@ .bËÓ‹«@√b–ßa@kØ � ’� ‡»Ì@Êc@·‹éΩa@lbjí€a@Âfl@Û‰∑c@b‡◊ � @âÏfl˛a@äˆbÃï@ø@cä€a@«@fiãb‰n€biÎ@L5ñ€bi@Û‹znÌ@ÊcÎ@LbËflãaÏ€@·Ëœ@ø@ÜËnØÎ @Ÿ€à◊Î .Òäç˛a@‚Ü:@bjjç@bÁäˆbÃï@ø@󑉀a@›»Ø@˝œ@Lbˇˆbƒ«@ø@·Áb–n€aÎ � @L b�néΩa @âÜ” @äÅ�a @“ä�€a @ıaÏnya @fiÎb∞@Êc @ÈÓ‹« @Úflbéni¸aÎ @Ú‡‹ÿ€a @Êhœ @·:@LÒbÓßa@ÍàÁ@ø@ÈÿÌäë@Ü»éÌ@b∂@‚b‡nÁ¸aÎ@ÚÌÜ:aÎ@fiÏ‘€a@ø@—�‹€aÎ @fiài@’znéÌ@à€a@Ÿçb‡n€a@aàÁ .Òäç˛a@Ÿçb∑@Û‹«@Úƒœb0a@ø@‚Îb‘Ì@¸@ � äzç � @Èvˆbn‰i@ bn‡nç¸aÎ@ÒÖb–nç¸aÎ@LÈ‘Ó‘§@›uc@Âfl@Êb$˛a@èˆb–„Î@ÖÏ˶a@Ôïb”c .ÒÜÓ‡ßa

úÓö‰í€a@@Û–�ñfl

@ı˝nia@Ÿ€à◊Î@Lıbi�a@Âfl@7r◊@›j”@Âfl@oÓ„6„�a@Û‹«@ÊbflÖ�a@ÒäÁb√@Ôí–m .2 @âaä‘nça @Û‹« @bj‹ç @èÿ»‰Ì @à€a @ıÔí€a @LoÓj€a @xâbÅ @˝ÌÏü @äËé€bi @·Ëö»i @7r◊@ø@7ñ‘n€aÎ@ָβaÎ@ÚuÎå‹€@ÚÓœbÿ€a@ÚÌb«ä€a@ıb�«g@‚Ü»€@Ÿ€áÎ@LÒäç˛a .pbjuaÏ€a@Âfl @LÚÓuÎå€a@âbüg@xâbÅ@ÚÓ鉶a@pbjÀä€a@ bjëhi@fibuä€a@ú»i@ıaäÀg@Ú€ÏËç .3 @ÚjÀä€a@ÖÏuÏ€@Ÿ€à◊Î@L·Ëö»i@܉«@ÖbΩa@äéÓ‹€@a䃄@LäÅe@ÔuÎã@âbüg@ø@Îc .Ö˝j€a@ÍàÁ@ø@äç˛a@Âfl@7r◊@ŸÓÿ–m@ø@ ·Ábç@bæ@Lpb‘‹�Ωa@ú»i@܉«@bËmaá � � @k‹Ãn€a @Û‹« @M @¡‹nÇΩa @xaÎå€a @âbüg @ø @M @xaÎã˛a @Âfl @7r◊ @ÒâÜ” @‚Ü« .4 @ÊÎÜjÌ@·Ë‹»u@à€a@ıÔí€a@LÏË€aÎ@øb‘r€aÎ@Ô«b‡nu¸aÎ@äÿ–€a@pÎb–n€a@Û‹« � @âäönΩaÎ@ÚÓzö€a@La�7ÅcÎ@¸Îc@ıb‰i˛a@ÊÏÿÓ€@LÚÓuÎå€a@Ú”˝»€a@ıbË„g@ø@·ËnjÀâ .âaä‘€a@aàÁ@ıaäu@5◊˛a @Û‹« @ÚÓ„b„˛a @ÊbÓÃüÎ @bË«bnflg @fibv»nçaÎ @paà‹€ @>”Ï€a @Öb»ç�a @ø @ÚjÀä€a .5 .Ú«b‡¶a@Úz‹ñfl@ø@äÿ–Ì@à€a@7‡ö€a@Úƒ‘ÌÎ@ÚÓzön€a@lbÓÀÎ@xaÎã˛a@ú»i @ú� ˉnça@bflb«@ ıaÜ„@Öb„c@?„hœ@aà:Î � � @Ò7Àa@›ÁcÎ@¥€Î˚éΩa@·‡Á@È€˝Å@Âfl @ÜÌåfl@ıbí„g@µg@L¥iäΩaÎ@¥‡nËΩa@Âfl @>€a@ÚÓfl˝ç�aÎ@ÚÓi什a@êâaÜΩa@Âfl @fiaÜn«¸a @oiaÏq @Û‹« @b‰ibjë @Ôiäm @?ÌÜ€a @Z¥ÌÏnéΩa @Û‹« @ÚÓ�çÏ€aÎ @·‹”dnfl@›Óu@Ú˜í‰n€@Ÿ€áÎ .ÏÓ„Ü€aÎ @›Óu � @LÖ˝j€a @Íà: @øb‘r€a @϶a @…fl � @Ïi6€aÎ @Ô«b‡nu¸a @ÍâÎÜ€ @·� Ábœ @åÓ◊6€a@ÔÃj‰Ì@b‡◊ .⁄âb∏aÜ€a@ø @ıbi�a@ÚÓ«Ïm@ø@Ô‹‡»€a@k„b¶a@Û‹« @b‡◊ .Ô«b‡nu¸a@kuaÏ€bi@pbËfl˛aÎ @Ú‘Ìäü@ãÎb£@âÎäö€a@Âfl@Ûzôc @är◊c@âÎÖ@µg@ÒÖÏË»Ωa@Öbëâ�aÎ@≈«Ï€a � @⁄âb∏aÜ€a@Ô‡‹éfl@ÜÌÎåm@ÏÁÎ@LÚÓ‡Ác @>€a @ÚÓ‹‡»€aÎ @ÚÓ‡‹»€a @›ˆbçÏ€bi � @ÒÖÏΩa @’Ó‘§ @Û‹« @¥uÎå€a @Ü«bém @är◊c @b‡Ë‹»£Î @LÚ–€˛aÎ @Úªä€aÎ @÷äü @Âfl @Lbö»i @·Ëö»i @Âfl @bia6”a @‚bÓ‘€a @’Ìäü @« @ÚrÌÜy @ÚÌÏiäm @xaÎå€a@Û‹«@¥‹j‘‡‹€@ÚÓjÌâÜm@paâÎÜi

@L⁄âb∏aÜ€a@ø@Ú‡‹éΩa@Òäç˛a@¡çÎ@ø@ÈmäÁb√@âbín„aÎ@÷˝�€a@ıbiÎ@fibz–nça@Êg @ÍàÁ @ÒdüÎ @—Ó–Çn€ @¥ËuÏΩaÎ @¥€Î˚éΩaÎ @¥iäΩa @ÖÏËu @—Órÿm @kuÏnéÌ @pbi @Ïi6€a@k„b¶a@Û‹«@bËmbÓ«aÜn€@a䃄@Ÿ€áÎ@LbÁâbín„a@Âfl@›Ó‹‘n€aÎ@ÒäÁbƒ€a .·Á܉«@Ôˆb‡n„¸a@k„b¶a@Û‹«@ÛnyÎ@›i@Laâbj◊Î@aâbÃï@ıb‰i˛a@܉«@Ô‡Ó‹»n€aÎ @øbÿ€a@Ô«Ï€a@‚Ü«@Î@LÚiäÀa@Ö˝i@ø@pa7ÃnΩa@…fl@·‹”dn‹€@äç˛a@ÖaÜ»nça@‚Ü»œ � @fi˝‘nç¸a@âa6uaÎ@L·Ë‘maÏ«@Û‹«@Òb‘‹Ωa@ÚÓ€Î˚éΩa@·v°@pbËfl˛aÎ@ıbi�a@›j”@Âfl @Ô«b‡nu¸a@ıb‰Ãnç¸aÎ@fi˝‘nç¸a@µg@Lıbé„Î@¸buâ@xaÎã˛a@Èi@…n‡nÌ@à€a@ÖbΩa � @ÍàÁ@âbín„a@ø@ÚéÓˆâ@lbjçcÎ@ÚÓçbçc@›flaÏ«@bË‹◊ ...ÈmbflÜÅÎ@äÅ�a@“ä�€a@« .ÒäÁbƒ€a @Âfl@Íb‰–‹çc@bfl@¥j‰ç@LÒäÁbƒ€a@Íà:@béfl˝flÎ@bjÌä”@·Ìäÿ€a@˘âb‘€a@›»¨@ÛnyÎ @Z›Óñ–n€a@›Ójç@Û‹«@›flaÏ« @Âfl@ÖÏË»Ωa@5ñ€bi@ıb鉀a@ú»i@Ô‹§@‚Ü«@ø@Òc䇋€@ÖbΩa@fi˝‘nç¸a@‚bËçg .1 .܈aÜí€aÎ@pbflã˛a@܉«@ÂËuaÎãc@Û‹«@ÚÓfl˝ç�aÎ@ÚÓi什a@ÊaÜ‹j€a@ø@pbËfl˛a

Tegn abonnement på Akhbar Al-Danmark Danske nyheder & information på arabisk. Jeg bestiller hermed ......... stk. Prisen for et abonnement er 600 kr. pr. år Institution: Adresse: Postnr.: Tlf.: E-mail:


‫‪‬‬

‫\’¬‪∞ˆ\;Ïfizzzâ’\;H;;;ÿ¯\;ÄÅzz‬‬ ‫‪µÎ¸a@Úz–ñ€a@Û‹«@âÏí‰Ωa@Ú‡nm‬‬

‫‪Â◊bˉiÏ◊@ø@ÚÓi什a@êâaÜΩa‬‬ ‫ﻭﻛﺎﻥ ﻭﺯﻳـــﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴـــﻴﺪ‬ ‫ﺑﻴﺮﺗﻞ ﻫﺎﺭﺩﺭ ﻗﺪ ﻫﺎﺟﻢ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﻔﻲ ﻋـــﺎﻡ ‪2008‬‬ ‫"ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸـــﻬﺪ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﺇﺳـــﻼﻣﻴﺎ ﺗﻮﺟﺪ‬ ‫ﺇﺭﻫﺎﺑﺎ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟـــﻢ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺳـــﺒﺎﺏ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ‬ ‫ﺍﻻﻫﺘﻤـــﺎﻡ ﻧﺤﻮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ‪،‬‬ ‫ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ ﻣﺎﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳـــﻤﺢ ﻟﻬـــﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ‬ ‫ﺃﻥ ﺗﻨﻤﻮ ﻛﻤﺎ ﺗﺸـــﺎء"‪ .‬ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴـــﻢ ﺃﻧﻬـــﺎ ﺳـــﻮﻑ‬ ‫ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺰﻳـــﺎﺭﺍﺕ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤـــﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣـــﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻌـــﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻣﺒﺎﺩﺉ‬ ‫ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﻋـــﺎﺩ ﺍﻟﻮﺯﻳـــﺮ ﻟﻤﻬﺎﺟﻤـــﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻹﺳـــﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺁﺏ ﺃﻏﺴﻄﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺃﻋﻠﻦ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺗﻪ ﺳـــﺘﻘﻮﻡ‬ ‫ﺑﺤﻤﻼﺕ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﺇﻟﻰ ‪25‬‬ ‫ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﺑﻬﺪﻑ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﻭﻹﻳﺠﺎﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃﻓﻀﻞ‬ ‫ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻤﻔﻬﻮﻡ‬ ‫ﺍﻟﺤﺮﻳـــﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺃﻛﺪ‬ ‫ﺍﻟﻮﺯﻳـــﺮ ﺃﻥ ﻫـــﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳـــﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ‬ ‫ً‬ ‫ﺇﺟﺮﺍء ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ‪.‬‬

‫^‪September 2009;;;1⁄ieà;JÿÊ÷Á‬‬

‫‪7‬‬

‫‪@Ô8ä€a@wˉΩa@¡iaÏöi@‚bm@ÜÓ‘mÎ@@Új”aäΩa@Êb¶@Û‹«ä‡néfl@Äbn–„g‬‬ ‫‪ÚÓflÏÿßa@êâaÜΩa@Âfl@7rÿ€a@Û‹«@7j◊@÷Ï–mÎ‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـــﻲ ﺍﻟﻤﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪﻝ‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ ﺧﻀﺮ ﻓﺄﻓﺘﺘﺢ ﺍﻟﻤﻮﺳـــﻢ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـــﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺸﻦ ﻫﺠﻮﻡ‬ ‫ﻋﻠـــﻰ ﺍﻟﻤـــﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﺗﻬﻤﻬـــﺎ‬ ‫ﺑﺘﺪﺭﻳﺲ ﻗﻴﻢ ﺑﻌﻴـــﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﻭﻗـــﺎﻝ "ﻳﺠﺐ ﺃﻥ‬ ‫ﺗﺘـــﻢ ﻣﺮﺍﻗﺒـــﺔ ﻫـــﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ‬ ‫ﺑﻮﺍﺳـــﻄﺔ ﺃﺷـــﺨﺎﺹ ﻳﻔﻬﻤﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﺑﻌﺾ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺗﺴـــﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻭﻗﺪ‬ ‫ﻋﻠﻤـــﺖ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺗﻘﻮﻡ‬ ‫ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺃﺷـــﻴﺎء ﻏﺮﻳﺒﺔ‬ ‫ﻋﻨﻬـــﻢ ﻭﻋـــﻦ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳـــﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺿـــﺮﻭﺭﺓ ﺩﻋﻢ‬ ‫ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﺎﺩﻳﺎ "ﻭﻃﺎﻟﺐ‬ ‫ﺧﻀﺮ ﺑﺤﻈﺮ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺃﺷﺨﺎﺹ‬ ‫ﻻ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ‪،‬‬ ‫ﺑﺤﺠـــﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌـــﺾ ﻳﺴـــﻲء‬ ‫ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ‪ ،‬ﻭﻳﻘﻮﻡ‬ ‫ﺑﺘﻌﻴـــﻦ ﺃﻧﺎﺱ ﻏﻴـــﺮ ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﺪﻓﻬﻢ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻟﻢ‬ ‫ﺷـــﻤﻞ ﻟﺰﻭﺟﺎﺗﻬﻢ ﺃﻭ ﺃﺯﻭﺍﺟﻬﻢ‪،‬‬ ‫ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ‪.‬‬ ‫ﻭﺣـــﻮﻝ ﺗﺼﺮﻳﺤـــﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ‬ ‫ﻭﺧﻀﺮ ﻫﺬﻩ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴـــﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﺳـــﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﻛﻦ ﻓﻲ‬

‫ﻣﻘﺎﺑﻠـــﺔ ﻣﻊ ﺃﺧﺒـــﺎﺭ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ‬ ‫"ﻻ ﻧﻌﺎﺗـــﺐ ﻧﺎﺻـــﺮ ﺧﻀﺮ ﻷﻥ‬ ‫ﻣﻮﺍﻗﻔﻪ ﻣﻌﺮﻭﻓﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﺴـــﻌﻰ‬ ‫ﻟﻜﺴـــﺐ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻭﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬﻧﺎ‬ ‫ﻛﺠﺴﺮ ﻟﻠﺸﻬﺮﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻦ‬ ‫ﻋﺘﺎﺑﻨﺎ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻮﺯﻳـــﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﻮ ﺭﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻟﻨﺎ‪ .‬ﻛﻨﺎ ﻧﻨﺘﻈﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﻫـــﺬﺍ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺗﻔﻨﻴﺪ ﻣﺎ ﻃﺮﺡ‬ ‫ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻹﺳـــﻼﻣﻴﺔ ﻷﻥ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤـــﺪﺍﺭﺱ ﻓﻴﻬـــﺎ ﺗﻔﺘﻴﺶ‬ ‫ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻟﺠـــﺎﻥ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ‪ ،‬ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻌﺮﻑ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎﺫﺍ‬ ‫ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻟﺬﻟﻚ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳـــﺮ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﻋـــﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﻭﺃﻥ‬ ‫ً‬ ‫ﻫﺪﻓـــﺎ ﻟﺘﻔﺘﻴـــﺶ ﻣﺮﻛـــﺰ ﻭﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﻌﻠﻦ‪ ،‬ﻟﻢ ﻳﻜﺸﻒ ﺍﻱ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ"‪.‬‬ ‫ﻭﺃﺿـــﺎﻑ ﺍﻟﺨﻄﻴـــﺐ "ﻟﻘـــﺪ‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﺳﻴﺎﺳـــﺔ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ‪ ،‬ﻭﻧﺮﺣﺐ ﺑـــﺄﻱ ﺯﻳﺎﺭﺓ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳـــﺔ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻳﺴـــﺘﻄﻴﻊ ﺍﻹﻃـــﻼﻉ ﻋﻦ‬ ‫ﻗﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺿـــﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ" ﻭﺍﻭﺿﺢ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳـــﺘﻘﻮﻡ‬ ‫ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ‬ ‫ﺗﺪﻋﻮﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺰﻳﺎﺭﺗﻬﺎ ﻭﺳـــﺆﺍﻟﻪ‬

‫ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻭﻏﻴﺮﻩ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﻬﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺳـــﺘﻐﺮﺏ ﺍﻟﺨﻄﻴـــﺐ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭﻟﻮ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ‬ ‫ﻟﻤﺪﺭﺳﺘﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺑـــﺪﻭﺭﻩ ﻋـــﺎﺭﺽ ﺍﻟﺴـــﻴﺪ‬ ‫ﺍﻳﺒﻴﻪ ﻳﻮﺭﻧﺴـــﻦ ﺭﺋﻴـــﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﺗﺼﺮﻳﺤـــﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﻳـــﺮ ﻭﺃﺿﺎﻑ‬ ‫"ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺪﻋﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬ ‫‪ ،‬ﻭﻧﻌﺘﺒﺮﻫـــﺎ ﻣﻀﺎﻳﻘـــﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒـــﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣـــﺔ ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ‬ ‫ﺍﻹﺳـــﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻـــﺔ‪ ،‬ﺗﺘﻤﺜﻞ‬ ‫ﺑﺤﻤـــﻼﺕ ﺗﻔﺘﻴـــﺶ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ"‪.‬‬ ‫ﻭﺃﺷـــﺎﺭ ﻳﻮﺭﻧﺴـــﻦ ﺇﻟـــﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﺧﻀﻌﺖ‬ ‫ﻟﺤﻤـــﻼﺕ ﺗﻔﺘﻴـــﺶ ﻭﺗﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴـــﺎﺑﻖ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺃﻥ ﺍﻱ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺘﺠﺎﻫـــﻞ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻳـــﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ‬ ‫ﻭﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ‪.‬‬ ‫ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء‬ ‫ﻭﻭﺯﻳـــﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼـــﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤـــﻞ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴـــﺔ ﺍﻟﺴـــﻴﺪﺓ ﻟﻴﻨـــﺎ‬ ‫ﻳﺴﺒﺮﺳـــﻦ ﺍﻧﻀﻤﺖ ﻫﻲ ﺍﻳﻀﺎ‬ ‫ﻓـــﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺸـــﻬﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ‬

‫ﻗﺎﺋﻤـــﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﻤﻴـــﻦ ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ‬ ‫ﺍﻻﺳـــﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻـــﺔ ﺑﺸـــﺪﺓ‬ ‫ﻭﺍﺗﻬﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﺳـــﻼﻣﻲ ﻣـــﻮﺍﺯﻱ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻳﺴﺒﺮﺳﻦ ﻭﻫﻲ ﺭﺋﻴﺴﺔ‬ ‫ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ‬ ‫ﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫـــﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ‪:‬‬ ‫ﻟﺪﻳﻨـــﺎ ﺃﻃﻔـــﺎﻝ ﻳﺘﺮﻋﺮﻋـــﻮﻥ‬ ‫ﻭﻳﻜﺒﺮﻭﻥ ﻫﻨﺎ ﻓـــﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻜﻨﻬـــﻢ ﻣـــﻦ ﺣﻴـــﺚ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﻛﻤﺎ ﻟﻮﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﻴﺸـــﻮﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺸﺎﻫﺪﻭﻥ‬ ‫ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻋﺮﺑﻲ ﻭﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺪﺩ ﻣـــﻦ ﺍﻟﻤـــﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻻ‬ ‫ﻳﻤﺖ ﺑﺼﻠﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ‪.‬‬ ‫ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﻳﺴﺒﺮﺳـــﻦ ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ‬ ‫ﺍﻟﺮﻗﺎﺑـــﺔ ﻋﻠﻰ ﻫـــﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ‬ ‫ﻭﻓﺮﺽ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ‬ ‫ﻛﺮﺍﻫﻴﺘﻬـــﺎ ﻭﺭﻓﻀﻬـــﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﻼﻣﻴـــﺬ – ﺣﺴـــﺐ ﻗﻮﻟﻬـــﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺣﺪﺩﺕ ﻳﺴﺒﺮﺳـــﻦ ﺗﻠـــﻚ ﺍﻟﻘﻴﻢ‬ ‫ﺑﺤﻜـــﻢ ﺍﻟﺸـــﻌﺐ ﻭﺍﻟﻤﺴـــﺎﻭﺍﺓ‬ ‫ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺣﻖ ﺍﻟﺸﺨﺺ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻴﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﺭﺳـــﺔ ﺇﻗﺮﺃ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‬

‫ﻭﺻـــﻒ ﻣـــﻦ ﺟﺎﻧﺒـــﻪ ﻫـــﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺤﺰﻧﺔ ﻭﺗﻨﻢ‬ ‫ﻋـــﻦ ﺟﻬـــﻞ ﺑﻮﺍﻗـــﻊ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺿﺎﻑ "ﺇﻧﻪ ﺷـــﻲء‬ ‫ﻣﺤﺰﻥ ﻭﻣﺆﻟﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﻧﺎﺋﺒﺔ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟـــﻮﺯﺭﺍء ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ ﻫـــﻲ ﻏﻴﺮ ّ‬ ‫ﻣﻠﻤـــﺔ ﺑﻬﺎ ‪،‬‬ ‫ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﺪﺭﺱ‬ ‫ﺣﻘﻴﻘـــﺔ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻗﺒـــﻞ ﺃﻥ ﺗﻨﺪﻓﻊ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻹﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺨﺎﻃﺊ "‪ .‬ﻭﺃﺑﺪﻯ‬ ‫ﻋﺪﻡ ﺗﻔﻬﻤﻪ ﻟﻠﺪﻭﺍﻓﻊ ﻭﺭﺍء ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻬﺠـــﻮﻡ‪ ،‬ﻭ ﺃﺭﺩﻑ ﻗﺎﺋـــﻼ "ﻻ‬ ‫ﻧﻌﺮﻑ ﻣﺎﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ‬ ‫ﻭﺭﺍء ﻫـــﺬﻩ ﺍﻟﻬﺠﻤـــﺔ ‪ ،‬ﻭﻧﺤﻦ‬ ‫ﻧﺮﺟـــﺢ ﺍﻥ ﻳﻜـــﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻫﺪﻑ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳـــﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ‬ ‫ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺗﺘﻤﺎﺷـــﻰ ﻣـــﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻄﺒﻖ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ"‪.‬‬ ‫ﻭﻣـــﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳـــﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛـــﺮ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺪ‬ ‫ﺗﻔﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴـــﻊ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ‬ ‫ﺍﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﻓـــﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴـــﺬ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﺘﺤﻘﻮﻥ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺪ ﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺃﻥ ‪%60‬‬ ‫ﻣﻦ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻳﻮﺍﺻﻠﻮﻥ‬ ‫ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ‪.‬‬

‫‪ÄÊŒ¡;Ïl˜l;flŸ;Öm—¯;ÏËdÖ¬’\;ÏË’]q’\;ÏŸÅ|;È…;]›Ñ\Ö⁄ià\Â;]fit]q›;feà;Ê·;Ô]d˙\;‡Â]¬hÂ;{]i ›¸\;UfË�}’\;Å⁄uŸ‬‬ ‫ﺃﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺃﻗﺪﻡ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ‬ ‫ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻲ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻧﺠﺎﺡ ﻣﺪﺭﺳﺘﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮﺩ‪ ،‬ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﺠﻨﺔ ﺁﺑﺎء‬ ‫ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻭﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺷﻜﺮ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻵﺑﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻗﺪﻣﻮﻫﺎ ﻭﺍﺿﺎﻑ "ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‬ ‫ﻣﻊ ﺃﻭﻟﻴﺎء ﺍﻷﻣﻮﺭ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﻓﻀﻞ ﺳﻨﺪ ﻭﺩﺍﻋﻢ‬ ‫ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻨﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ"‪ .‬ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺃﻭﻟﻴﺎء ﺍﻷﻣﻮﺭ‬ ‫ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻟﻬﻢ ﺑﺼﻤﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻴﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ‪.‬‬ ‫ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﻓﺎﺯﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺠﻮﺍﺋﺰ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﺣﺮﺯ ﻃﻼﺑﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻋﺎﻡ ‪ ، 2007‬ﻭﻗﺪ‬ ‫ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺨﺮﻳﺞ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﻤﻠﻮﺍ ﻣﺸﻮﺍﺭﻫﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ‬ ‫ﻭﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﺃﻃﺒﺎء ﻭﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻭﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣﻬﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﺃﻥ ﻣﺪﺭﺳﺘﻪ ﻣﻨﻔﺘﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻵﺧﺮﻯ‪،‬‬ ‫ﻭﺗﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ ﻭﺣﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ‬ ‫ﻭﺍﺿــﺎﻑ "ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﻳﻀﻌﻮﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺳﻠﺔ ﻭﺍﺣــﺪﺓ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ‬ ‫ﻳﻨﺘﻘﺪﻭﻧﻨﺎ ﻓﻬﻢ ﻻ ﻳﻔﺮﻗﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻭﺁﺧﺮﻯ‪ ،‬ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﻧﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﺃﻥ ﻧﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ"‪.‬‬ ‫ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻧﺔ‬ ‫ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﺸﺘﻴﺖ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺛﻨﻴﻬﺎ ﻋﻦ‬ ‫ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻴﻠﺖ ﻻ ﺗﻤﺖ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﺑﺄﻱ ﺻﻠﺔ‬ ‫ﻭﺗﺠﺎﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻓﻘﻂ ﻹﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻣﻄﻮﻟﺔ‬

‫ﻓـــﻲ ﺻــﺤــﻴــﻔــﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻦ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ "ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻜﻠﻢ‬ ‫ﺍﻟــﺪﺍﻧــﻤــﺎﺭﻛــﻴــﺔ" ﻛـــﺮﺩ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻧﺎﺻﺮ‬ ‫ﺧﻀﺮ ﺍﻟــﺬﻱ ﺷﻜﻚ ﻓﻲ ﻃﺮﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺎﻡ ﻭﻓﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻧــﺎﺻــﺮ ﺧــﻀــﺮ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺃﻃﻠﻌﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻮﺍﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ‬ ‫ﻗـــﺎﻝ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ "ﻟــﻘــﺪ ﺗﻔﺎﺟﺄ‬ ‫ﺧﺼﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺗﻼﻣﻴﺬ‬ ‫ﻣﺪﺭﺳﺘﻨﺎ ﻳــﺪﺭﺳــﻮﻥ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ‬ ‫ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ" ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻜﻒ ﻋﺪﺓ ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﻴﻦ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺯﻳــﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ‬ ‫ﺃﺑﺤﺎﺙ ﻣﻄﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ‬ ‫ﻭﻃــــﺮﻕ ﺍﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺭﺣﺒﺖ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺑﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﺪﻯ‬ ‫ً‬ ‫ﺃﺳﺒﻮﻋﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻈﻢ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﺧﺼﺼﺖ‬ ‫ﻟﻠﻘﺮﺍءﺓ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺧﻼﻟﻪ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺪ‬ ‫ﻭﺍﻃﻠﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺃﺳﺴﺖ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ‬ ‫ﻧﺎﺩﻱ ﻟﻠﺸﻄﺮﻧﺞ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻻﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﺟﺰء ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺠﻨﺎ‬ ‫ﻭﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ "ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ‬

‫ﺗﺄﺗﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻚ ﻭﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺑﻌﺾ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎء ﺍﻟﻌﻜﺮ ﻭﻛﺴﺐ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ‬ ‫ً‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻓﻖ‬ ‫ﺭﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎء ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﺗﺨﺬﻧﺎ‬ ‫ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎء ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﺎﻹﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ"‪.‬‬ ‫ﻭﺃﺿﺎﻑ "ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻔﻨﺪ ﺷﺒﻬﺎﺗﻬﻢ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ"‪.‬‬ ‫ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺍﺿﺎﻑ "ﻧﺤﻦ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻮﺍﻃﻨﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻭﻧﺎﺷﻄﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻭﻧﺆﻛﺪ‬ ‫ﻧﺪﺭﺱ ﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻲ ﻣﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‬ ‫ﻓﻨﺤﻦ ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﺩﻧﻤﺎﺭﻛﻴﻮﻥ ﻣﺴﻠﻤﻮﻥ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻨﺎ‬ ‫ﺑﻠﺪ ﺛﺎﻥ ﺳﻮﺍﻩ"‪.‬‬


∞ˆ\;Ïfizzzâ’\;H;;;ÿ¯\;ÄÅzz¬’\

Ï…]Œl



September 2009;;;1⁄ieà;JÿÊ÷Á^ 8

“bÿé€a@¥éy@Úz–ñ€a@ÍàÁ@âäy

ÓÖ|^;ÎÖŸ;fl—]‚fidÊ—;∫;~›ÊŸ;ÄÑ\ÂÄb @>€a@Èmb„b»flÎ@ÚÓé–‰€a@Èmbiaä�ôa@ıaâÎ@�aÖb‘‰fl@Äaâ@sÓy@LÚÓjÁà€a @ÚÌäíj€a@ÄÎä€a@âaäçc@«@—íÿ€a@ø@szjÌ@Lڀϖ�€a@à‰fl@bË‹ª @LÒbÓßa@…fl@È«aäñi@Êbé„�a@ÈuaÏm@>€a@pbiaä�ô¸aÎ@‚ãdn€a@â˚iÎ @‚Ïçä€@Ú‹é‹ç@øÎ@LÒ7j◊@ÚÌâaÜu@pbyÏ€@ø@ÈΩb«@«@5»Ì@ÄaâÎ @ aäñ€a@ø@L%b»€a@ıaãg@È–”Ïfl@ÜÓévn€@ȉfl@Ú€Îb™@ø@LŸÓœaäÀa @ aäñ€a@aàÁ@ÒÏ”@päË√@Ü”Î@LÊbé„�a@ÒbÓy@ø@fi˙b–n€aÎ@ÚjÓ®a@¥i @›◊bífl@Ò7r◊@ÊbÓyc@ø@È€@kjém@LÔ‹u@›ÿíi@BÉ„ÏflB@fib‡«c@ø @ø@·Ó”c@à€a@Èôä»fl@�b ïÏñÅ@⁄aà„e@≈œb0a@?–€a@¡çÏ€a@…fl @ÒcäΩaB@Êaω«@›‡§@>€aÎ@bËôä«@>€a@ÈnyÏ€Î@1895@‚b«@¥€äi @k€büÎ@É„Ïfl@Û‹«@âÏˇ¶a@bËjjéi@Öä∑@>€a@Bt˝q@p¸by@ø .Èn‡◊bz∂ @fiβa@ÊÏ„b◊@12@ø@ÚÓØÎ䉀a@¥mÏ€@Ú‰ÌÜfl@ø@É„Ïfl@ÖâÎÖg@܀Π@LÒ7jÿ€a@ÚÌäÿ黀a@pb‰ÿr€a@ÙÜyg@Âfl@lä‘€bi@1863@‚b«@5‡éÌÖ @ÈmÖ¸Î@Âfl@paωç@èº@Ü»iÎ@L�bÌäÿé«@�bjÓjü@›‡»Ì@ÍÜ€aÎ@Êb◊@sÓy @fiϧ@>€a@LbÓœÏï@ÈnÅc@Ü‘œ@Òäí«@Ú»iaä€a@Âç@øÎ@LÈmÜ€aÎ@oÓœÏm @É„Ïfl@âÖbÀ@¥yÎ .ÈmbÓy@Ú‹Óü@É„Ïfl@‚ã˝Ì@›√@Êåy@ÚflaÎÖ@µg@bËmÏfl @pbjñ‘€a@lbËn€bi@Ènibïg@äqg@LÍ䇫@Âfl@¥„b‡r€a@ø@ÏÁÎ@ÒbÓßa @Âfl@är◊cÎ@pbmÏz‰fl@oéi@›r‡nÌ@�˝ ˆbÁ@�bÓ‰œ@�aå‰◊@⁄äm@LÚÓˆaÏ:a @¡Ó�Çn€a@¥i@ ãÏnm@ÚyÏ€@4470@Âfl@är◊cÎ@LÚÓnÌã@ÚyÏ€@1026 @—znfl@pbÿ‹næ@Âfl@fib‡«˛a@Ÿ‹m@ozôc@ܔΠ.ŸÓœaäÀaÎ@ÚÓˆbΩaÎ @Ú˜fl@âÎäfl@Újçb‰∂@1963@‚b«@Ï‹çc@ø@|nnœa@à€a@BÉ„Ïfl@ÖâaÎÖgB .ÈmÖ¸Î@Û‹«@‚b« @2009@Ô„br€a@ÊÏ„b◊OäÌb‰Ì@Âfl@s€br€a@Ûny@ûä»Ωa@ä‡néÌ ZÔ„Î6ÿ€�a@…”ÏΩa@Û‹«@fiÏÅÜ€a@Âÿπ@pbflÏ‹»‡‹€Î @@www.ordrupgaard.dk@

@�b�iaâ@ÚÓ◊âb∏Ü€a@Ú‡ïb»€a@ø@ÜuÎ@bfl@Êb«äç@ȉÿ€Î@Läfl˛a@fiÎc @pâbï@Êc@Ü»i@�bïÏñÅ@LäÅ�aÎ@¥ßa@¥i@bËÓ€g@¯vn‹Ì@È‹»u@�bÓyÎâ @èÌâbi@òÏñ®a@ÈuÎ@Û‹«Î@LbiâÎc@µg@èÓˆä€a@È‘‹�‰fl@ÂubˉiÏ◊ @BÊÏé‡Ó‹ÌÎ@“c@ÔuB@Êb‰–€bi@Èn”˝«@pÜüÏm@Êc@Ü»i@¥€äiÎ @“ä»m@à€aÎ@Ô◊âb∏Ü€a@sÌÜßa@–€a@ÖaÎâ@Üyc@H1958M1863I @H1903M1848I@ÊbÀÏÀ@fiÎbi@Ôé„ä–€a@Êb‰–€bi@È‘Ìäü@« .ÊbÀÏÀ@bnÓfl@ÚÓ◊âb∏Ü€a@ÈnuÎãÎ @ÚÓÿÓœaäÀ@ÙäÅcÎ@L›Ónçbj€aÎ@ÚÓnÌå€a@¥i@ÚôÎä»Ωa@fib‡«˛a@o«ãÏm @pb�Ó�•Î@Lkí®a@Û‹«@ä–ßaÎ@B“aäÀÏrÓ‹€aB@¥i@o‰Ìbjm @Âfl@är◊c .bËj‹Àc@Û‹«@bËn–é‹œÎ@Ú‘Ó‹®a@ÚÌaÜi@ ÏôÏfl@áÏznça @bËö»i@Êc@·Àâ@B‚ÖeÎ@ıaÏyB@Êaω»i@o◊6ëa@pb�Ó�•@ÚÓ„b$ @⁄b‰ÁÎ ...ÙäÅ˛a@ø@Òäñn‰flÎ@LÒäfl@Ú–ˆbÅ@LıaÏy@ÙÏç@ä˃Ì@¸ @›ñ–i@Úïb®a@BÉ„ÏflB@ÚÌ˙â@«@|ñ–m@>€a@ÚÓnÌå€a@fib‡«˛a@Âfl @èÿ»n€@ÒÖby@Ú–Ó‰«@¬Ï�¢Î@Ú∑b”@pıbu@>€a@È„aÏ€cÎ@—Ìä®a @›ˆbçâ@bË„d◊Î@LÊb‰–€a@ÄÎâ@Íä‡n»m@à€a@Ô‹ÅaÜ€a@läÿ€a@Ú‘Ó‘y @b:@ûä»nÌ@>€a@›fl˛a@pbjÓÅÎ@¬bjy�a@p¸by@Û‹«@xbvnyaÎ@köÀ @Ú‹–�€aB@ÚyÏ€@ÔÁ@ûä»Ωa@ø@ÚôÎä»Ωa@pbyÏ‹€a@äËëc@›»€Î@LÊbé„�a @ø@bˉfl@�b‡é”@BÉ„ÏflB@à–„@fib‡«c@Ú‹é‹ç@Âfl@ÒÜyaÎ@ÔÁÎ@BÚöÌäΩa @ÚyÏ‹€a .B¥Ó»Ój�€a@Ú«b∫B@µg@âÎäΩa@ãaÏu@Úibr∂@o„b◊Î@LèÌâbi @›é€bi@oÓœÏm@>€a@ÙäÃñ€a@Èn‘Ó‘ë@BbÓœÏïB@Úñ”@Ôÿ§@>€a .ÈflbÌc@äÅe@Ûny@’Ó‡«@Êå°@È‘œaäm@bÁaä◊á@o‹√@>€aÎ @o€Üjm@bfl@Êb«äç@LÚÓ»Ój�€a@Úçâ܇‹€@�b‰ia@cÜi@à€a@É„Ïfl@ÖâaÎÖg @ÊÏé‡Ó‹ÌÎÎ@ÊbÀÏÀ@Û‹«@“ä»m@Êc@à‰fl@ÒbÓßaÎ@–‹€@Èm䃄Î@Íâbÿœc @Ú”˝»i@ÈübjmâaÎ@L1889@‚b«@èÌâbi@È€ÏÅÖ@·q@LÂubˉiÏ◊@ø @Ò6–€a@Ÿ‹m@ø@èÌâbi@¥„b‰œ@ú»iÎ@ÚÓflâ¸bflÎ@ŒÏÀ@Êb–i@Ú‰Ónfl

@H1944M1863I@É„Ïfl@ÖâaÎÖg@ÔØÎ䉀a@Êb‰–€a@%b«@Êc@ÎÜjÌ @ÈmbÓy@o‡éma@à€a@Êb‰–€a@aàÁ@Lpfub–Ωa@Âfl@7rÿ€a@Ÿ‹nπ@fiaãbfl @Âfl@o‹»u@>€aÎ@ÚÓé–‰€a@pbiaä�ô¸aÎ@’‹‘€aÎ@pbflã˛a@Âfl@7rÿ€bi @Êä‘€a@Âfl@7Å˛a@Ü‘»€a@à‰fl@pbëb‘‰€aÎ@›Ó‹zn€aÎ@fiÜv‹€@aâbrfl@Íâbÿœc @sÓy@LaàÁ@ø@Úñy@¥Ó◊âb∏Ü‹€@Êb◊Î@LaàÁ@b‰flÏÌ@Ûny@äí«@…çbn€a @L–€a@ÉÌâbm@ø@¥rybj€aÎ@Öb‘‰€a@Âfl@ÜÌÜ»€a@ÜÓ»i@Âflã@à‰flÎ@›ÃníÌ @ÚÓ–é‹–€aÎ@ÚÓé–‰€a@bÁÖb»icÎ@BÉ„ÏflB@fib‡«c@ÚçaâÖÎ@›Ó‹§@Û‹« @pä$c@ÖÏ˶a@ÍàÁÎ@LÔ‘‹nΩa@Û‹«@fib‡«˛a@Ÿ‹m@7qdm@ÚçaâÖÎ @âb¶a@äËí€a@Âfl@…iaä€a@ø@|nnœc@É„Ïfl@âaÎÖ�@ûä»fl@«@�aäÅ˚fl @fib9@Êω–‹€@BÖâbÀ@lÎâÖâÎcB@…‡©@ø@B⁄âb∏Ü€aÎ@É„ÏflB@Êaω»i .ÂubˉiÏ◊ @bÁbö”@>€a@ÈmaωçÎ@É„Ïfl@ÖâaÎÖg@ÒbÓy@Û‹«@ıÏö€a@¡‹éÌ@ûä»Ωa @Úéflb®a@ø@Êb◊@¥y@1888@‚b«@µÎ˛a@ÈmâbÌã@à‰fl@ÂubˉiÏ◊@ø @k»ïc@pÜËë@>€a@ÚÓ„b‡r€a@äËë˛a@ÚÌbÀÎ@Ò䇫@Âfl@ÂÌäí»€aÎ @ÊbéÓ„@ÛnyÎ@1908@le@¥i@ÒÜn‡ΩaÎ@Êb‰–€a@aàÁ@bËi@ä� fl� @ÚÓé–„@Úflãc @Ú–rÿfl@x˝«@pb鋶@É„Ïfl@bËÓœ@…öÅ@>€a@Ò6–€a@Ÿ‹m@L1909 @ÜÌÜ»€a@xbn„g@pÜËë@>€aÎ@LÊÏéiÏ◊bu@fibÓ„aÖ@âÏn◊Ü€a@|ñfl@ø @>€a@|ñΩa@ø@ÈnœäÀ@›ÅaÖ@Âfl@É„Ïfl@bÁà–„@LÚ‡ËΩa@fib‡«˛a@Âfl @Üé£@>€a@fib‡«˛a@Ú‹é‹ç@�bïÏñÅ .›flbÿnfl@ÏÌÖÏnç@µg@b:Ïy @fib‡«c@µg@Úœbô�bi@LâÏñ»€a@5«@›uä€a@ıaãg@ÒcäΩa@p¸by@ ÏôÏfl @?mä‡ÀB@ZÉ„Ïfl@fiÏ‘Ì@Ò6–€a@Ÿ‹m@«Î@LŸÓœaäÀaÎ@äÌÏñn€a@ø @Âfl@Úé‹é€a@ÍàÁ@·çâc@o‰◊@bfl܉«@LòbÅ@ Ï„@Âfl@ÄbÓmâ¸a@Âfl@Ú€by � .B.?fl@›é‰Ì@äÌäë@ÏÁ@bfl@›◊@Êd◊Î@pä»ë@Ü‘€ .‚Ïçä€a @ÖâbÃ◊7◊@ÊâÏç@Ô◊âb∏Ü€a@“Ïé‹Ó–€a@âbÿœdi@É„Ïfl@ÖâaÎÖg@äqdn€@Êb◊ @ÂubˉiÏ◊@ÒâbÌå€@È»vë@à€a@èÓˆä€a@…œaÜ€a@LH1855M1818I

‫ ﺃﻛﺎﺫﻳﺐ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺃﺧﺮﻯ‬،‫ﺃﺣﻼﻡ‬ (Lars Bent Petersens 1964 ) ‫ﻣﻌﺮﺽ ﻟﻠﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻲ‬ ‫ ﻭﻳﺴﺘﻤﺮ‬،‫ﺃﻏﺴﻄﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ‬/‫ﺃﻓﺘﺘﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺁﺏ‬ ‫ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ‬.‫ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ‬/‫ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ‬ ‫ﻳﺴﻠﻂ ﺍﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ‬ ‫ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺿﺎﻋﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬،2009-1988 ‫ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ‬ ‫ ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‬،‫ ﺍﻷﺣﻼﻡ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻦ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ‬،‫ﻣﺜﻞ‬ ‫ ﻓﻤﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺤﻮﺗﺎﺕ ﻗﺪﻣﻬﺎ‬،‫ﺣﺪﺍﺛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭﺑﺴﺎﻃﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‬ ‫ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺜﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ ﻓﻤﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻳﻼﺣﻆ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﺛﻤﺔ‬،‫ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻟﺒﺴﺎﻃﺔ‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﺣﻤﻴﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﻏﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ‬ ‫ ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ‬،‫ﺑﻬﻴﺌﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻨﺎ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‬،‫ ﺷﺨﺼﻲ‬،‫ﻋﺎﻡ‬ ‫ ﺣﻘﻴﻘﺔ‬،‫ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺭﺅﻳﺘﻨﺎ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ‬.‫ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﻴﺎﺗﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ‬ ‫ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻓﻨﻴﺔ‬،‫ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮ‬ .‫ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﺴﺔ‬ :‫ﻳﻤﻜﻦ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬ Overgaden Neden Vandet 17 Københaven K 1414

Ïzzz Õ Únÿ‰€a@’Ìäü@«@xbflÜ„¸a � ç@à‰fl @?€dç@oöfl@paω @Z›‡»€a@ø@Ô◊âb∏Ü€a@Ô‹Óflã � „di @ä»ím @ÛnflB @wfl܉fl @Ÿ � »œ @B_Ô◊âb∏Ü€a@…‡n1a@ø@˝ @¥yB@ZÚÓ€bn€a@Ú‹‡¶bi@Ènjudœ @B.ÚÓ◊âb∏Ü€a @Únÿ‰€a @·Ëœc @Ÿ‹m@>‹∫@o‘ß@?ÿ€Î � @˝Ó‘q@bË»”Î@Êb◊@Ùä Åc@Ú‹‡† @LÔ‹Óflã@è–„@ø@ıÔí€a@ú»i @≈ßa@·énjÌ@¥y@Üñ”cB@Zo‹” @¥Ó◊âb∏Ü€a@¥i@Âfl@ÜucÎ@Ô€ @Ÿ� «� Ö� ...BÚnÿ‰€a@Ô€@Ôÿ∞@Âfl @úÓ�j�Ω�a@ä‘ë˛a@Íä»ë@Ô‹Óflã @·n∑Î@Û‰‡Ó€a@ÍÜÌ@…ibïdi � @µg@ÊÏ‘‹Ã‰fl@Â≠@›ÁB@Z˝ˆb” B_ÚuâÜ€a@ÍàÁ @Lpaωç@bËÓ‹«@ä�fl@Úñ”@ÍàÁ � @…‡é„@fiaå„@bflÎ@b‰◊@paωç @Ú‡‹◊@ä‡néfl@›ÿíiÎ@b:˝Å @ÍàÁ@ombi@Ûny@BxbflÜ„¸aB @xb«ãg@âÜñfl@›ÿím@Ú‡‹ÿ€a @l什a@Â≠@Lb‰fl@7rÿ€a@ÙÜ€ @Ü‹j€a@aàÁ@ø@Lb‰Á@ÊχӑΩa @L›Ó‡¶a@7Ãñ€a@øb„܉ÿç�a @Lb‰fl@ú»j€@ìyÏΩa@Öâbj€a @Êböyc@¥i@bÓ≠@—Ó◊@Âÿ€Î @ÂüaÏi@“仄@Êc@ÊÎÖ@Ü‹j€a@aàÁ @bËyÎâÎ@Èmbv:@âaäçcÎ@ÈnÀ @µg@b�„bÓyc@ÒåflbÀaÎ@ÚËÿ–nΩa @Ú∫6€a@bË‹‡§@¸@äÅe@Û‰»fl @Üñ”c@b‰ÁÎ@Lfib‘Ì@bΩ@ÚÓœäßa @BIroniB@Ô◊âb∏Ü€a@|‹�ñΩa @bΩ@ÚÌÜö€a@Ú”âb–Ωa@?»Ì@à€aÎ � @‡ô@ìÓ»„@Â≠@|Ózï .fib‘Ì @Ú„Ïÿnfl@Ò7Ãï@ÚÓiä«@Ú‹ˆb« @Âÿ€Î@Lfib–ü˛aÎ@l˛aÎ@‚˛a@Âfl @⁄b‰Á@Êdi@Û鉄@¸@Êc@b‰Ó‹« @€a@cÜjfl@È‘–m@ÚÓ◊âb∏Ö@ÄÎâ @·ÁÎ @¸c @Lb‰‰Ói @BIroniB @aχ‹»mÎ@aÎÜ€Î@ÂÌà€a@b‰€b–üc @à€a@…‡n1a@aàÁ@›ÅaÖ@aÎ5◊Î @xbflÜ„¸bi@‚aÎÜ€a@Û‹«@b‰j€b�Ì @Úœä»flÎ@Ô◊âb∏Ü€a@…‡n1a@ø @ȉӄaÏ”Î@ÈmâböyÎ@Ènœb‘q @a�ıåu@›ÿínç@Ô€bn€bi@bË„˛ @Lb‰€b–üc @Úœb‘q @Âfl @a�7j◊ @xbflÜ„¸a@cÜjfl@àj„@Êhœ@aà:Î � fl @·Ëœ@Âfl@läËn€aÎ@b‰‹j”@ @LÈÓœ@ìÓ»„@à€a@…‡n1a@aàÁ @b‰‰Ói@Ú‘Ó‡«@ÒÏ:a@›»vÓç @à€a@ âbí€bœ@Lb‰€b–üc@¥iÎ @Ú‘Ó‘ßa@ø@ÏÁ@LÈnÀ@·Ë–„@¸ � @b‡◊@bflb∑@Lfib–ü˛a@ÚíÁÖ@âbrfl @b‰€@›ÿíÌ@b‰„aÜ‹i@ø@ âbí€a@Êb◊ .ÚíÁÜ‹€@a�âÜñfl @¥y@b‰éj‹nÌ@à€a@xaäy�a @Û‹«@ÚÌÎäΩa@Únÿ‰€a@·Ë–„@¸ @Âfl@bË»jnÌ@bflÎ@Lb„Ö¸Îc@Íb–ë @|fl˝fl@Û‹«@Ú€ÏvÅ@pbflbénia @›ˆbçâ@¸g@ÔÁ@bfl@Lfib–ü˛a @Lb‰€b–üc@µg@bËflÜ‘„@ÚzôaÎ @ béma@µg@|Ìäï@›ÿíiÎ@7ím .·Ë‰ÓiÎ@b‰‰Ói@ÒÏ:a äãz‡€a


‫‪‬‬

‫\’¬‪∞ˆ\;Ïfizzzâ’\;H;;;ÿ¯\;ÄÅzz‬‬

‫\’¬‪‘Ñ]⁄›\Å’\;È…;ÏÁÅ÷e’\;k]d]}i›ˆ\Â;gÖ‬‬

‫˛‬ ‫‪Å‬‬ ‫‪o z˛ t‬‬

‫^‪September 2009;;;1⁄ieà;JÿÊ÷Á‬‬

‫‪9‬‬

‫‪Èà]Ëâ’\;ÇÊ fi÷’;‹]h;g]Ë≈Â;Ï Ë¬î;Ï—Ñ]çŸ‬‬ ‫‪g]Ë≈Â;Ï Ë¬î;Ï—Ñ]çŸ‬‬ ‫ﺑﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ‬ ‫ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﻛﻦ ﻋﻦ ﻧﻴﺘﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻌﺪ‬ ‫‪ 20‬ﻋﺎﻣﺎ ﻛﻤﻤﺜﻞ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻛﻲ‬ ‫ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ‪،‬‬ ‫ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺁﺧﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺤﻠﻰ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻊ ﺧﻠﻮ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻮﺍﺋﻢ‬ ‫ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻣﻦ ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﻋﺮﺏ ﻓﺈﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺳﻴﺨﻠﻮ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ‬ ‫ﻣﻨﺬ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻌﺮﺏ‬ ‫ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﻛﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺪﺩﻫﻢ‬ ‫ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ‪ .‬ﻭﻋﻦ‬ ‫ﺳﺒﺐ ﺗﺮﻛﻪ ﻟﻠﺤﻠﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﺍﻟﻤﻮﺳﺘﻲ ﻷﺧﺒﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ "ﻟﻘﺪ ﻗﺮﺭﺕ ﺃﻥ ﺃﺗﻮﻗﻒ‬ ‫ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ‬ ‫ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﺗﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ‬ ‫ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ"‪.‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻬﺎ ﺍﻛﺜﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﻛﻦ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﺭﺟﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻲ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺗﺬﻣﺮﻩ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﺰﺑﻪ ﺗﺠﺎﻩ‬ ‫ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ‪ .‬ﻭﺍﺿﺎﻑ‬ ‫"ﻟﻘﺪ ﺗﻐﻴﺮﺕ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣﺰﺑﻲ ﺗﺠﺎﻩ‬ ‫ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ‪ ،‬ﻓﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻔﺘﺤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ‪ ،‬ﺃﺻﺒﺤﺖ‬ ‫ﺍﻵﻥ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﻧﺴﺦ ﺳﻴﺎﺳﺔ( ﺣﺰﺏ‬ ‫ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻑ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﺸﻲء ﻻ ﺍﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﺳﺎﻧﺪﻩ"‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻤﺖ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ‪ 13‬ﺻﻮﺗًﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ‪،‬‬ ‫ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻧﺘﻘﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻲ ﻣﺎ ﺃﺳﻤﺎﻩ‬ ‫ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻼﻣﺒﺎﻻﺓ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻃﺎﻟﺒﻬﻢ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻹﻧﻀﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﺭﺩﻑ ﻗﺎﺋﻼ "ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺍﻥ ﻳﺸﺎﺭﻙ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻷﻥ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﻓﺮﺻﺔ ﺫﻫﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ‬

‫ﻷﺑﻨﺎء ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ"‪ .‬ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻲ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻋﻘﺪﻩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻲ ﺑﺪﻻ‬ ‫ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﻜﻤﺎﺵ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﺗﺨﺎﺫ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‪ ،‬ﺣﺴﺐ‬ ‫ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ‪.‬‬ ‫ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺣﻤﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻲ ﻳﻨﺤﺪﺭ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ ‪ ،1965‬ﻭﺣﺎﺻﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ‬ ‫ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﻛﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﻛﻦ‬ ‫ﺳﻴﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻴﻮﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﻉ ﻹﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ‪،‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﻛﻦ‬ ‫ﻳﺤﺘﺪﻡ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ‬ ‫ﻭﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻞ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﻣﻘﺎﻋﺪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ‬ ‫‪ 51‬ﻣﻘﻌﺪﺍ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳﻲ ﻋﻤﺪﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺑﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺰﺏ‬ ‫ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺮﻥ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﺗﻨﺬﺭ ﺑﻤﻌﺮﻛﺔ ﺇﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺷﺮﺳﺔ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻛﻲ )ﺃﺱ ﻑ(‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻲ‪،‬‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺃﻳﻀﺎ‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ‬ ‫ﺑﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻓﻴﻠﻲ ﺳﻮﻧﺪﺍﻝ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺤﺰﺏ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻲ‬ ‫ﻭﺿﻊ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺮﺍﻧﻚ‬ ‫ﻳﻨﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻗﺎﺋﻤﺘﻪ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻛﺴﺐ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺃﻛﺜﺮ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺒﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻓﺮﺍﻧﻚ ﻳﻨﺴﻦ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺷﻤﺎﻝ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﻳﻮﻻﻧﺪ ﻭﻟﻴﺲ‬ ‫ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﻛﻨﻲ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ‪ ،‬ﻳﺮﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻠﻚ ﺣﻈﻮﻅ ﻛﺒﻴﺮﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳﻲ‬ ‫ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ‪ .‬ﻭﺃﻃﻠﻖ ﻳﻨﺴﻦ ﺣﻤﻠﺘﻪ‬

‫ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﺃﻏﺴﻄﺲ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ "ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻟﻜﻮﺑﻨﻬﺎﻛﻦ"‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺑﻮﻩ ﺃﺳﻤﻮﺱ ﻛﻴﻠﻐﻮﺭﺩ‬ ‫ﻓﻴﺘﺼﺪﺭ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﻭﻳﺘﻄﻠﻊ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻮﺫ ﺣﺰﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ‪ .‬ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺇﻧﻪ ﺳﻴﻌﻤﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪﺭﺳﻴﻦ‬ ‫ﻟﻜﻞ ﺻﻒ ﻓﻲ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﻠﻐﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭﻛﺬﻟﻚ‬ ‫ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ‬ ‫ﻭﺷﺮﺍء ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻴﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺑﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ‬ ‫ﺗﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺒﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮﺓ ﻛﺮﻭﻧﺎﺕ‬ ‫ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻴﺘﺮﻭ ﺣﺘﻰ ﺗﺸﻤﻞ‬ ‫ﺿﺎﺣﻴﺔ ﺑﺮﻭﻧﺴﻬﻮﻱ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ‬ ‫ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ‬ ‫ﻟﻠﺪﺭﺍﺟﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ‬ ‫ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ‬ ‫ﻭﻟﻠﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ‪ 400‬ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ‪ ،‬ﻭﻃﺎﻟﺐ‬ ‫ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻃﻌﺎﻡ ﺟﻴﺪ ﻭﺭﺧﻴﺺ ﻟﻜﺒﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺼﺺ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ‬ ‫ﻟﻜﻞ ﺯﻳﺎﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻔﻨﺴﺘﺮﻩ ﻓﻮﺿﻊ ﺑﻴﺎ‬ ‫ﺍﻻﺭﺳﻠﻴﻒ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﺷﺤﻴﻪ‬ ‫ﻟﻺﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺗﺒﻠﻎ ﺑﻴﺎ ‪ 37‬ﻋﺎﻣﺎ‬ ‫ﻭﺗﺤﺎﻭﻝ ﺍﻧﺘﺰﺍﻉ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﻻ‬ ‫ﻳﺘﻮﻗﻌﻮﻥ ﺣﺪﻭﺙ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻷﻥ ﺃﺣﺰﺍﺏ‬ ‫ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺸﻌﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﺃﻭﺳﻂ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺃﻳﻀﺎ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻜﺎﻝ ﻓﻨﺴﺘﺮﻩ ﺭﺷﺢ‬ ‫ﻣﺎﻧﻮ ﺳﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﻤﻨﺤﺪﺭ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ‬ ‫ﻫﻨﺪﻳﺔ ﺑﺪ ًﻻ ﻣﻦ ﻛﻼﻭﺱ ﺑﻮﻧﺪﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ‬

‫‪Âé‰Ì@Ÿ„aäœ‬‬

‫‪k]d]}i›¸\;ÿÊt;k]ŸÊ÷¬Ÿ‬‬ ‫‪·Ó€b”˛aÎ@@pbÌÜ‹j€a‬‬

‫‪>éΩa@ÜÓª‬‬

‫‪@98 @µg @⁄âb∏Ü€a @·é‘‰m‬‬ ‫‪@Ü‹j€a @bËé‹© @bˉfl @›ÿ€ @LÚÌÜ‹i‬‬ ‫‪.b�Óüaä‘πÖ @¥jÇn‰Ωa @bËm܇«Î‬‬ ‫‪@›◊@Ü‹j€a@è‹1a@pbibÇn„a@Ü‘»mÎ‬‬ ‫‪@pb�‹é€a@Ö˚m@sÓy .paωç@…iâc‬‬ ‫‪@ø@pbjuaÏ€a@Âfl@a�ÖÜ«@ÚÌÜ‹j€a‬‬ ‫‪@ÖÎÜy @ø @Ÿ€áÎ @ÚÓ‹0a @’üb‰Ωa‬‬ ‫‪.ÊbΩ5€a@›j”@Âfl@ÒÖÜ0a@pbËÓuÏn€a‬‬ ‫‪@LÚÌÜ‹j€a @pb�‹é€a @kuaÎ @‡œ‬‬ ‫«‹‪@ÚÌb«â@å◊aäfl@7œÏm@LfibrΩa@›Ójç@Û‬‬ ‫„‪@ÚÌb«â @å◊aäflÎ @LêâaÜflÎ @LÚÌâbË‬‬ ‫‪@Êb‡ôÎ @L÷äü @ıbí„gÎ @L¥‰é‡‹€‬‬ ‫‪@ÚÓœb‘r€a @Ú�턡€ @kçb‰fl @âbüg‬‬ ‫‪@Ü«bém @b‡◊ .ÚÓ‹0a @’üb‰Ωa @ø‬‬ ‫‪@¥‰üaÏΩa @b�öÌc @ÚÌÜ‹j€a @pb�‹é€a‬‬ ‫‪@âaä‘nç¸a @Û‹« @¥flÜ‘Ωa @k„bu˛a‬‬ ‫‪@ø@¬aäƸa@Û‹«@⁄âb∏Ü€a@ø‬‬ ‫‪@b�Óˆåu@Ï€Î@M@b‰Á@ÒÜÌܶa@·ËmbÓy‬‬ ‫�‬ ‫«‪@ÚË€a@ø@bçÎâÖ@·Ëˆb�«g@’Ìäü@Â‬‬ ‫‪@« @pbflÏ‹»fl @·ÌÜ‘mÎ @ÚÓ◊âb∏Ü€a‬‬ ‫‪.Ô◊âb∏Ü€a@…‡n1a‬‬ ‫@‬

‫‪·Ó€b”˛a‬‬

‫ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺩﺍﺋﺮﺗﻪ‬ ‫ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺑﻮﻗﻮﻓﻪ ﻭﺭﺍء ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﻨﻮﺭﺑﺮﻭ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻣﻨﻌﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ‬ ‫ﻣﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺣﻔﻴﻈﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻓﻘﺪ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ‬ ‫ﻣﻴﻜﻴﻞ ﻓﺎﺭﻣﻨﻎ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻗﺎﺋﻤﺘﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﺸﻐﻞ ﻓﺎﺭﻣﻨﻎ ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻨﺬ‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪ ،2005‬ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ ﺣﺰﺑﻪ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ‬ ‫ﻓﺮﺹ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﺴﻜﺎﻥ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺤﺰﺏ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﻛﻦ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮ‬ ‫ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﻓﻲ‬ ‫ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﻓﺘﺢ ﻣﺠﺎﻝ ﺃﻭﺳﻊ‬ ‫ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﻠﺪﻳﺔ‬ ‫ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﻛﻦ ﺗﻀﻢ ﺣﻮﺍﻟﻲ ‪ 15‬ﺃﻟﻒ‬ ‫ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﻋﺮﺑﻲ ﻳﻨﺤﺪﺭ‬ ‫ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﻭﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ‪.‬‬

‫‪@µg@⁄âb∏Ü€a@·é‘‰m‬‬ ‫‪@·Ó‹”g@›◊@·ÿ∞ .·Ó€b”c@Úéº‬‬ ‫‪@è€b© @Ú�çaÏi @b�Óüaä‘πÖ‬‬ ‫‪@›◊ @kÇn‰m @ÚjÇn‰fl @ÚÓ‡Ó‹”g‬‬ ‫‪@·Ó€b”˛a @Ü»mÎ .paωç @…iâc‬‬ ‫‪@›‘‰€aÎ@LpbÓ–ínéΩa@«@Ú€Î˚éfl‬‬ ‫‪@Ôˆb∏�a@¡Ó�Çn€aÎ@LÔ«b‡¶a‬‬ ‫‪.Ô‡Ó‹”�a‬‬

‫‪oÌÏñn€a@ø@’ßa‬‬ ‫∞’@˛‪@b�flb«@18@Õ‹i@óÇë@‬‬ ‫‪@pbibÇn„¸a@ûϱ@ÊcÎ@oÌÏñn€a‬‬ ‫‪@Âfl @b�‰üaÏfl @o‰◊ @aágÎ .ÚÌÜ‹j€a‬‬ ‫‪@Öb§¸a@xâbÅ@Ö˝j€a@ÙÜyg‬‬ ‫‪@fib‡í€a @Ú‘�‰flÎ@ÔiÎâβa‬‬ ‫‪@ŸÓ‹«@’j�‰Ì@aàÁ@Êhœ@LÔiÎâβa‬‬ ‫‪@Ú‡ˆaÖ@Úflb”g@›‡§@o‰◊@aág@¡‘œ‬‬ ‫‪@t˝r€a@paωé€a@ø@⁄âb∏Ü€a@ø‬‬ ‫‪.pbibÇn„¸a@Û‹«@Ú‘ibé€a‬‬

‫‪ a6”¸a@Ú”b�i‬‬

‫∞‪@¥‹Á˚Ωa@…Ó∫@›ñ‬‬ ‫‪@ a6”a @Ú”b�i @Û‹« @oÌÏñn‹€‬‬ ‫‪@Úflb»€a@pbibÇn„¸bi@ÚïbÅ‬‬ ‫‪@ÖܧΠ.ÚÓ‰üÏ€a@paıbn–nç¸aÎ‬‬ ‫‪@Ü«ÏflÎ @Êbÿfl @ a6”¸a @Ú”b�i‬‬ ‫‪@⁄ı¸Ög @Êhœ @Ÿ€à€ .oÌÏñn€a‬‬ ‫‪@Ü«béÌ @Êc @È„dë @Âfl @ŸmÏñi‬‬ ‫«‹‪@Ô◊âb∏Ü€a@…‡n1a@›Óÿím@Û‬‬ ‫‪@L⁄âb∏Ü€a@ø@ÚÓflÏÓ€a@ÒbÓßaÎ‬‬ ‫�‬ ‫«‹‡‪@b‡Óœ@bËqaäm@⁄âb∏Ü‹€@Êdi@b‬‬ ‫‪@Ú◊âbíΩa @Újé„ @ b–mâbi @’‹»nÌ‬‬ ‫‪.pbibÇn„¸a@ø@ÚÓnÌÏñn€a‬‬




∞ˆ\;Ïfizzzâ’\;H;;;ÿ¯\;ÄÅzz¬’\

b à i ç ] Ñ \ k ; Õ ] › ›Ê

September 2009;;;1⁄ieà;JÿÊ÷Á^ 10

ÏË

.ÏËë}ç’\;k]ŸÊ÷¬∏\;ÏËêÊë|;Î]¡\ÖŸ ;‰É‚d ;œ÷¬iÁ ;]Ÿ ;◊— ;fl¡ ;ÿ\ızzâzz’\ ;€fi“¥ UØ›\ÊŒ’\ ;ÏËâfi°\Â;◊⁄ç’\;%;Ø›\ÊÕ •;;;;;;;;; ;Å¡]Œi’\;k]Œui⟠•;;;;;;;;; k\Å¡]â∏\Â;ϛʬ∏\;Ø›\ÊÕ •;;;;;;;;; ;fl“â’\;Ø›\ÊÕ •;;;;;;;;; ;È›Â2“’¸\ ;ÅzzÁ1zz’\ ;1zz¡ ;Ï÷Òà¯\ ;◊zzàÖzzh jura@akhbar.dk @a�âÖb”@⁄âb∏aÜ€a@ø@Â◊bé€a@“ä�€a@bËÓœ@…Ó�néÌ@¸@>€a@Ú€bßa @÷什a@kjéi@Ú‘y˝‡‹€@ûä»nÌ@Ü”@sÓy@äÅ�a@Ü‹j€a@µg@ä–é€a@Û‹« @¸Î@⁄âb∏aÜ€a@ø@ı϶@Û‹«@›ñy@Ü”@óÇí€a@Êb◊@aág@cI@ÂÌÜ€a@Îc .H⁄b‰Á@µg@ÒÖÏ»€a@Û‹«@âÖb”@7À@fiaåÌ � � @Ú‘Ìä�i@›‡í€a@…‡†@‚bÓ‘€a@Ÿ‰ÿπ@bÓ◊âb∏Ö@ b‰üaÏfl@o‰◊@aág � @c@L˝Ábém@är◊˛a@ÔiÎâβa@Öb§¸a@¥„aÏ”@5«@7rÿi@›Ëçc � Ì@bflI@äßa@›‘‰n€a@ø@’ßa @aàÁ@Âÿ€ .HÜÌÏé€a@xáÏ∏@ÈÓ‹«@’‹� � @ø@ÙäÅc@ÊaÜ‹i@b�öÌc@b∏gÎ@ÜÌÏé€a@ÊÏÿÌ@Êc@ÒâÎäö€bi@xbn∞@¸ @ÜÓ–néÌ@bfl@ÔÁ@ÔiÎâβa@Öb§¸a@¥„aÏ”@Êc@sÓy@LÔiÎâβa@Öb§¸a @¥flÜ‘n‡‹€@ÊÏÿÌ@Êc@Ô–ÿÌ@¸Î .ÜÌÏé€a@ÊÏ„b‘€a@èÓ€Î@êb‰€a@bˉfl @24@€a@ÊÏ„b”@Âfl@ıb‰rnç¸a@Û‹«@fiÏñßa@Âfl@b‰ÿ‡nÓ€@⁄6ífl@›–ü ÏËë}å;ÏÕ]�d .Ú‰ç ;Å∂\;ÄÜ\;√ËdÑ;U;€àˆ\ @Zs€br€a@fia˚é€a ;‹]¡;32;UÖ⁄¬’\ @·ÿÓ‹«@‚˝é€a @km6m@>€a@¬Îäí€a@ÔÁ@bflÎ@ÈuÎå‹€@ÒâbÌå€a@k‹ü@«@Ô€a˚ç@b„c Î]Ÿ],\;ä›]âË’;;U;Èà\ÑÅ’\;◊·ı∏\ @xÎånflÎ@Ú‰ç@20@䇫@lbë@b„c@L@Êb‡ô@Õ‹jfl@ÊÏj‹�Ì@›ÁÎ@ÈÓ‹« @äé–nça@b„c@Ÿ€à€@Új»ï@›‡í€a@%@¥„aÏ”Î@÷a什bi@>uÎãÎ ;H.ãÂÑÂ^ ; ;ϬŸ]p –‡]zzâzz›ˆ\ ;–ÊŒt ;Uì]zzëzzizz|ˆ\ .ÒâbÌå€a@k‹ü@« ;‘Ñ]≥\Å’\ @Zla϶a .⁄âb∏aÜ€a@µg@÷a什a@Âfl@ÒâbÌã@ø@ŸnuÎã@Ômdm@Êc@ÜÌäm@o„c @?»Ì@à€a@äfl˛a@Lı϶@ÊaÜ‹i@5n»m@>€a@ÊaÜ‹j€a@Üyc@ÏÁ@÷a什a ;k\Ñ]çià¸\ ;fi“∏ ;ÍÉË fih ;ÖÁÅŸÂ ;G‹]zz• ;U ;Ïfi‚∏\ @Ò7ëdm@Û‹«@fiÏñßa@Ü‹j€a@Ÿ€á@?üaÏfl@Û‹«@›Ëé€a@Âfl@èÓ€@È„c .ãÂÑÂ^;ÏfiÁÅŸ;∫;Ï˛ʛ]Œ’\;k\Å¡]â∏\ @›rfl@Û‹«@fiÏñßa@äflc@Âÿ€ .bÓ”aä«@óÇí€a@Êb◊@aág@LÒâbÌå‹€@fiÏÅÖ � @ŸnuÎå€@Âÿπ .ÂÌäÅ�a@òbÇë˛a@Âfl@xaÎãˇ€@›Ëçc@Ò7ëdn€a@ÍàÁ � @Êc@Ÿ‰ÿπ .k‹�€a@úœä€@fib‡nya@b»jü@⁄b‰Á@Âÿ€@Lk‹ü@·ÌÜ‘m ;ÍÅ÷e’\;ä÷-\;∫;Êï¡Â;G;:Ë�â÷…;◊ê^;flŸ;È—Ñ]≥\Ä .ÚÓ◊âb∏aÜ€a@paâb–é€a@ÙÜyg@µg@bË»fl@bÁàÅdm@ÒÏ«Ö@bËÓ€g@›çäm ãÊ·ÑÂ^;ÏÁÅ÷e’ � @Lè◊b–€a@’Ìäü@«@L›çäm@Êc@ä◊ànm@Êc@ŸÓ‹«@Èé–„@o”Ï€a@øÎ .ÚÓ‰»Ωa@Òâb–é€a@µg@ÒâÏ◊àΩa@ÒÏ«Ü€a@Âfl@ÚÇé„ _@ÚflÏÿßa@Âfl@È„b«a@fib–üˇ€ k„bu˛a@ÊÏ„b”@kéy@⁄âb∏aÜ€a@ø@Ú‹ˆb»€a@›9@…∫@¬Îäë Z@ÚuÎå€aOxÎå€a@Âfl@k‹�m@ÚÓm�a@¬Îäí€a@ @la϶a@@ � Îc @Lfib‡í€a @ÊaÜ‹i @ø @Îc @⁄âb∏aÜ€a @ø @b‰üaÏfl @ÊÏÿÌ @Êc . @܇n»m@L@⁄âb∏aÜ€a@ø@fib–ü˛aÎ@ŸnuÎã@µg@·ö‰m@Êc@ÚÓ„bÿflg@Ú€défl@@ � @ÊÏÿÌ @Êc . Îc @L⁄âb∏aÜ€a @ø @Ô‡™ @…ôÎ @È€ @Îc @b˜u¸ @b∂@L@¥uÎå€a@¥i@›‡í€a@·‹€@¬Îäí€a@Âfl@ÖÜ«@⁄b‰Á .âÏfl˛a@Âfl@ÖÜ«@Û‹« @Âfl @är◊˛ @⁄âb∏aÜ€a @ø @HÚÓ‡ˆaÖI @Âflåi @ÒÖÜ™ @7À @Úflb”g @È€ @o„b◊ . � @ÊcÎ@Ú‰ç@24@Âfl@är◊c@䇻€a@Âfl@b‡ËÌÜ€@¥uÎå€a@Âfl@›◊@ÊÏÿÌ@Êc@Ÿ€á@ø @ZÒ7Å˛a@t˝r€a@paωé€a � @Êc@Û‰»∂@bÓmaá@¥–nÿΩa@Âfl@b„ÏÿÌ@ÊcÎ@kçb‰fl@·vy@aá@Âfl˚Ωa@ÂÿéΩa@ÊÏÿÌ ZÔ‹Ì@bfl@¬6íÌ@Ÿ€á@µg@Úœbôg @Ú�iaä€a@ÊÏÿm@Êc@kØ .fib–ü˛a@µg@Úœbô�bi@bËÓé–„@Ú€b«g@b»Ó�néÌ ¥uÎå€a @Û‹« @’j�‰ÌÎ @LÚ‰ç @24 @€a @¬äë . @L@Ÿ€á@…flÎ .ÙäÅc@ÚÓiÎâÎc@Ú€ÎÖ@c@Âfl@ÙÏ”c@⁄âb∏aÜ€bi@b‡Ë�iäm@>€a @⁄âb∏aÜ€bi@Ô‹ÿ€a@¥uÎå€a@¬bjmâa@ÊÏÿÌ@Êc@?»ÌÎ@L¬bjmâ¸a@¬äë . @ÍàÁ@Âÿ€Î@L⁄âb∏aÜ€a@Û‹«@’j�m@>€a@ÔiÎâβa@Öb§¸a@Ü«aÏ”@⁄b‰Á@Êhœ .äÅe@Ü‹i@di@b‡Ëübjmâa@Âfl@5◊c @Öb§¸a@ÊaÜ‹i@Âfl@äÅe@Ü‹i@ø@Ú‘ibç@Ò6œ@ø@o‰ÿç@Ü”@ÊÏÿm@Êc@µg@xbn§ [ڀϑ»fl @Úybéfl @Îá @òbÅ @Âÿç @b‡: @ÊÏÿÌ @Êc @?»ÌÎ @LÂÿé€a @¬äë . .Ú‹ˆb»€a@›Ó»m@—√χ◊@ŸnuÎã@…fl@ÔiÎâβa @ÙÏnéflI @Ú„Îä◊ @60.011 @ÍâaÜ‘fl @Öbñn”a @Êb‡ô @·ÌÜ‘m @¬äë . @µa @âÏößa @ø @’ßa @b: @Êhœ @LÚÓ◊âb∏Ö @Ú‰üaÏfl @ŸnuÎã @o„b◊ @aág @xÎå€a @ÒÜ«béΩ @Ú‹‡n0a @Úflb»€a @ÚÓ‹j‘néΩa @—ÌâbñΩa @ÚÓ�Ãn€ @H2009 @ø@Âÿç@bÁ܉«@ÂÿÌ@%@Êg .ıbím@o”Î@c@ø@fib–ü˛a@…fl@⁄âb∏aÜ€a .=‰u˛aOHÚuÎå€aI @ÜÌÜ»€a@Âfl@ÒÜyaÎ@ø@fibrΩa@›Ójç@Û‹«@Âÿé‹€@k‹ü@·ÌÜ‘m@bËÓ‹»œ@⁄âb∏aÜ€a @Ú‹flb◊ @Ú‰é€ @Úflb»€a @Ú„Ï»Ωa @Âfl @Ú‰Ó»fl @fibÿëc @‚˝nça @‚Ü« @¬äë . @Ÿ‹m@ø@›Óvén€a@fiÎb§@Êc@Îc@⁄âb∏aÜ€a@ø@Òäín‰Ωa@Êbÿç�a@pbÓ»∫@Âfl xaÎå€a@›j” @a�7r◊@êb‰€a@‹»Ì@sÓy@Lpb„˝«�a@fi˝Å@Âfl@Îc@o„6„�a@’Ìäü@«@pb◊äí€a ÚÓj‰u˛a @ÈnuÎãÎ @Èé–„ @Ú€b«g @Û‹« @a�âÖb” @ÊÏÿÌ @Êc . .·:ãb‰fl@7udm@« @kjéi@ÈÓ‹«@·ÿ�y@Ü”@k‹�€a@·éy@›j”@paωç@äí«@Ò6–€@ÊÏÿÌ@¸@Êc . � @Ú€défl@ÍàËœ@Lfib–ü˛aÎ@ŸnuÎå€@ÚÓ«b‡nu¸a@pb”b‘znç¸a@Ú€défl@bflc .Ú‘ibç@ÚuÎã@Íb£@Ÿ€á@7À@Îc@—‰»€a @ŸnuÎã@oÓ‘i@Êhœ .Ÿ€à€@Úflã˝€a@¬Îäí€a@ŸnuÎã@ıb–Ónça@Û‹«@܇n»m …iaä€a@fia˚é€a @paÜ«béΩa@Û‹«@fiÏñßa@b:@’∞@¸@È„hœ@LÚ‰ç@Âfl@är◊c@ÒÜΩ@⁄âb∏aÜ€a@xâbÅ @äñfl@ø@ÂÿémÎ@ÚÓ◊âb∏aÜ€a@ÚÓ鉶a@Ô‹«@Ú‹ïby@ÚÌäñfl@Âfl@xÎånfl@b„c @fib–ü˛a@bflc .@@ıaÜni¸a@·«Üi@Û‡éÌ@bfl@àÅ˛@k‹�i@‚Ü‘n€a@…Ó�ném@bˉÿ€ @bË„di@b‡‹«@L⁄âb∏aÜ€a@Ô€a@Ômd„@Êc@ÜÌä„Î@paωç@5@Âfl@bˉfl@xÎånfl@b„cÎ @fiÏñßa@·:@’zÓœ@⁄âb∏aÜ€a@ø@b‡ËÓ‹◊@Îc@ÂÌÜ€aÏ€a@Üyc@…fl@ÊÏíÓ»Ì@ÂÌà€a @܉«@ÚflÏÿßa@Âfl@Ú„b«g@b:@›Á .Ê˝–ü@Ü€Î@L›‡«@Îc@Êaω«@b:@@ÜuÏÌ@¸ .ÚÓ€bfl@pb‘znéfl@Û‹« @›ÁÎ@⁄b‰Á@ȇˆaÖ@Èflb”a@àÅc@ÈÓ–Ó◊Î@bËi@ìÓ»€aÎ@⁄âb∏aÜ€a@Ô€g@âÏößa

;ÏŸÅ|;fl¡;‡˜¡¸\; ‘Ñ]≥\Å’\;Ñ]e|^;Ï Ëuê;ÖâÁ ;ÈŸ],\;√Ÿ;‡Â]¬i’]d;ÏË›]§;Ï˛ʛ]Õ;k\Ñ]çià\ ;flŸ;Î]Ÿ],\;ä›]âË’;Ì÷¡;◊ê]¢\;GÅ∂^;ÄÜ\;√ËdÑ ;„’Â;G;‡]⛸\;–ÊŒt;∫;íë}i∏\Â;ãÂÑÂ^;ϬŸ]p ;Ø›\ÊÕ;ÿÊt;Ï˛ʛ]Œ’\;k\Ñ]çià¸\;€ÁÅŒh;∫;Î1| ;GÈ¡]⁄ip¸\;€¡Å’\;Ø›\ÊÕÂ;ÏËâfi°\Â;◊⁄ç’\;% ;€‚i÷Òà^ ;Ïd]i—;‹\Ö“’\ ;Ô\ÖŒ’\ ;√Ë�iâÁ ;nËt ;ÅËâ’\;‹ÊŒËàÂ;GÏË—Ñ]≥\Å’\;Â^;ÏËdÖ¬’\;Ï∆÷’]d ;√Ÿ;‹Ä]Œ’\;ÄŬ’\;∫;]‚Ë÷¡;Ïd]p¸]d;Å∂^;ÄÜ\;√ËdÑ fiβa@fia˚é€a @fidçaÎ@~·ÿ€@ÚjÓ�€a@ÚÓ§@~Ü»i@bfla .Èmb◊äiÎ@!a@ÚªâÎ@·ÿÓ‹«@‚˝é€a @È€Î@ÒÖbËë@ÚÌÜ€@èÓ€@c@LêâÜÌ@%Î@Ü«b‘nΩ@ÚÓ◊âb∏Ö@ÚÓ鉶a@|‰fl@« @1999@‚b«@à‰fl@·Ó‘fl@ÏÁÎ@ÚÓé–„@ûaäflc@@HÚÓôäfl@lbjçaI@ÚïbÅ@lbjça .kjé€a@è–‰€@paωç@Ú‹Óü@›‡»Ì@%Î @›ÃíÌ@ ÏôÏfl@ÏÁÎ@ܪc@Öãa@…Óiâ@@Ôflb0a@Ñˇ€@Ô€a˚ç@Ääüc@Êa@ojjyc � @Ü»i@bflÏÌ@Ü‘»nm@>€a@ÚÓ鉶a@ ÏôÏfl@ÏÁÎ@¸c@⁄âb∏aÜ€a@ø@b‰Á@ÂÌ7rÿ€a @ÊÏ„b‘€a@«@a�åuÏfl@b‰Ó�»Ì@Ï€@a�ä◊bë@È€@ÊÏ◊cÎ .bˉӄaÏ‘i@ÜÌÜín€aÎ@‚ÏÌ @oœä«bfl@kéyÎ@Ô‡‹«@kéy@È„˛@LÍÜÌܶa@¥„aÏ‘€bi@fiχífl@7À@ÏÁ@ÂflÎ @ÈÓé–‰€a@È€bz‹€@Új鉀bi@bÁÏ»ôÎ@>€a@¬Îäí€a@Ûny@È„c@är◊@ıb”Üïc@Âfl @Êbznfl˛aÎ@Ò@ÖbËí€a@·Ë‰fl@ÊÏj‹�ÌÎ@·Ë„ÏöœäÌ@Ÿ€à◊@ÍÜ‘»fl@o„b◊@ÊgÎ@ÛnyÎ @aÜu@ÍâÖb„@Âÿ€@ÍÖÏuÏfl@p¸bßa@ÍàÁÎ@p¸by@t˝q@ıb‰rnçbi@b»jü@L7Å˛a .4a@L=ñ»€a@ÊãaÏn€a@ÊaÜ‘œ@ûäfl@Üñ”c@Èí«ä€aÎ@Ô€ÏÃΩaÎ@‚bñ–„¸a@ÔÁÎ la϶a @äÅe@’œÏœ@L2005@Ú‰ç@bÁÜÌÜím@Ùäu@ÚÓ鉶bi@Ú‘‹»nΩa@¥„aÏ‘€a@ @k‹� � � Ì@LH5‡éÌÖI@fiβa@ÊÏ„b◊@12@ø@àÓ–‰n€a@åÓy@o‹ÅÖ@>€a@pb‡Ó‹»n€a @Ü”@óÇí€a@ÊÏÿÌ@¸@Êc@o”Ï€a@Ÿ€á@ø@Ò܈bç@o„b◊@>€a@¬Îäí€a@µg@Úœbôg � @Ú»‡n©@Õ‹jm@pa6–€@Ú€ÎÜ€a@Âfl@Ú„Ï»fl@Ò7Å˛a@臮a@paωé€a@ø@·‹nça .Ú‰ç@Âfl@är◊c � � @Êb◊@aág .¬äí€a@aàËi@fiχífl@7À@ıäΩa@Êhœ@aÜ«b‘nfl@˝rfl@óÇí€a@Êb◊@aág � @fi˝Å@Ú‰ç@Âfl@är◊c@Ú»‡n©@Õ‹jm@pa6–€@ÚÌÜ‘‰€a@Ú„Ï»Ωa@·‹nça@Ü”@˝rfl@ıäΩa @ä∑@Êc@Ÿ€á@…fl@kØ@LÜ«b‘n€a@Û‹«@fiÏñßa@›j”@Ò7Å˛a@臮a@paωé€a @HÚÌÜ‘‰€a@Ú„Ï»Ωa@˝� rflI@Ú€ÎÜ€a@Âfl@Ú„Ï»fl@b:˝Å@·‹néÌ@¸@paωç@èº .ÚÓ鉶a@Û‹«@fiÏñßa@Èj‹ü@ø@䃉Ì@Ôÿ€@Ú‰ç@Âfl@är◊c@b˫χ©@pa6–€ � .23@ÒÖbΩa@‚ÏË–fl@ø@Ú€ÎÜ€a@Âfl@Ú„Ï»fl@5n»Ì@¸@Ü«b‘n€a � ÚÓ◊âb∏aÜ€a@ÚË€bi@Úœä»Ωa@¬äë @fiβa @ÊÏ„b◊ @12 @Ü»i @pbj‹�i @aÏflÜ‘m @ÂÌà€a @›◊ @›‡ím @Ü«aÏ‘€a @ÍàÁ @bfl܉«@È„c@?»Ì@aàÁ .·Ën‹flb»fl@ø@䃉€a@ÒÖb«g@ÊÏj‹�Ì@ÂÌà€a@Îc@H5‡éÌÖI @ÈÓ‹»œ@ÚÓ鉶a@Û‹«@fiÏñßa@Èj‹ü@ø@䃉€a@ÒÖb«�@k‹�i@Üyc@‚Ü‘nÌ .o”Ï€a@Ÿ€á@ø@ÚiÏ‹�Ωa@¬Îäí€a@›◊@ıb–Ónça @aág@ÚÓ◊âb∏aÜ€a@ÚË€bi@Úœä»Ωa@¬Îäë@Âfl@ıb‰rnça@Û‹«@fiÏñßa@Âÿπ @ÔÀbflÜ€a@Ô‘‹®a@ÍÏín€a@˝� rfl@LÔ„Üi@÷Ï«@Âfl@Ô„b»Ì@k‹�€bi@‚Ü‘nΩa@Êb◊ @ûaäflc@Âfl@Ô„b»Ì@È„c@Îc@Û‡«c@Îc@·ïc@ÊÏÿÌ@Êc@Îc@ŒbflÜ€bi@âäön€a@Îc@HfiÏÉflI @ÚÓ‹‘«@pbiaä�ôa@Îc@“Ï®bi@ÚiÏzñΩa@ÚÓñÇí€a@‚bñ–„a@›rfl@Új»ï@ÚÓé–„ @ÚÓé–„@pbflÜñ€@ûä»n€a@âbqe@Âfl@Ô„b»Ì@à€a@óÇí€a .ÜÌÜí€a@lb˜n◊¸a@Îc .Ú‰flåfl@Èn€by@o„b◊@Ï€@Ûny@ıb‰rnça@Û‹«@fiÏñßa@ȉÿπ@¸ Ô„br€a@@fia˚é€a ·◊ÖÏË©@øÎ@·ÿÓœ@!a@⁄âbi@‚aäÿ€a@ÒÏŸa ÈÓ‹«@fiÏñßa@ÚÓ–Ó◊Î@›‡í€a@…∫@ÊÏ„b”@«@›Óñ–n€bi@b„âbjÅg@Ïuâc ÚuÎå€aOxÎå€a@›9@…∫ la϶a @ÊÏÿÌ@Êc@bˉ‡ô@Âfl@L¬Îäí€a@Âfl@ګχ©@k„bu˛a@ÊÏ„b”@Âfl@9@ÒÖbΩa@…öm .›‘néΩa@Âÿé€a@ÖÏuÎ@¬6íÌ@Ÿ€à◊ .Ú‰ç@24@Âfl@är◊c@¥uÎå€a@˝◊@䇫 .Ú„Îä◊@56000@Ô€aÏy@bÁâÜ”@ÚÓœäñfl@Ú„b‡ô@äœÏm@k‹�Ì@Ÿ€á@µg@Úœbôg @…∫@·nÌ@Ôÿ€@È„c@?»Ì@aàÁÎ .¬bjmâ¸a@¬äë@ÏÁ@¬Îäí€a@k»ïc@Âfl@a�ÜyaÎ@Êg @⁄âb∏aÜ€bi@¥uÎå€a@˝ÿ€@Ô‹ÿ€a@¬bjmâ¸a@Êhœ@⁄âb∏aÜ€a@ø@¥uÎå€a@›9 .äÅe@Ü‹i@di@b‡Ëübjmâa@Âfl@5◊c@ÊÏÿÌ@Êc@kØ @ÂÌà€a@¥i@pbØå€a@Êc@µg@b�öÌc@ıäΩa@Èjn‰Ì@Êc@kØ@òÏñ®a@aàÁ@øÎ @ÊÏÿÌ@Ü”@à€a@äfl˛a@Läé”@xaÎã@ÖÏuÎ@ûa6œa@7rm@Ò7j◊@Úiaä”@·Ë‰Ói � � @Ÿ‹m@ø@˝rfl@Û�»Ì@Ü”@Ú‰ç@24@€a@¬äë@Âfl@ıb‰rnç¸a .k‹�€a@úœä€@bçbçc


k\Ñ\Åêb;flŸ ‘Ñ]⁄›\Å’\;È…;ÈdÖ¬’\;‹˜¡ˆ\;jËd; Ahornsgade 6, kld. mf 2200 København N Tlf.: +45 78 78 64 31 +45 60 76 37 00 +45 20 65 29 33 ‫ﻟﻠﺤﺠﺰ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﺇﺗﺼﻠﻮﺍ ﺑﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬

www.damd.dk

info@damd.dk

Det Arabiske Mediehus i Danmark

j à – g | | | ^È

‘Ñ]≥\Å’\;∫;ÈdÖ¬’\;◊Ë’Å’\ ’ ¬ ] ‹ ; 0 1 0 2

;‘Ñ]⁄›\Å’\;È…;]‚¡Ê›;flŸ;ÏËŸ˜¡b;ÎÑÄ]eŸ;ÿÂ^ ;k]âàı⁄’\Â;k]—Öç’\;ƒ\Ê›^;√Ë⁄p;€ïÁ;◊Ÿ]å;ÈdÖ¡;◊Ë’Ä; ]�›]qŸ;ƒÜÊh;Ï›Ê÷Ÿ;Ï}â›;À’^;‡ÂÖç¡ .ÏËŸÅ}’\Â;ÏËp]i›¸\ ÏÁÖ∆Ÿ;Ñ]¬à_d;Â;Ï¡ÊfiŸ;ÏË›˜¡b;k]t]âŸ;; ‘Ñ]⁄›\Å’\;È…;ÏËdÖ¬’\;ÏË’]q’\;Ô]fid^;√Ë⁄p;√Ÿ;◊ê\Êi÷’;ÏËe·É’\;”iêÖ…;]‚›b ”fi]dÜ;Ì’b;◊ëh;È“’;◊Ë’Å’\;È…;”it]âŸ;áqt;Ì’b;ƒÑ]à ÏŒÁÖö;◊ï…^Â;ƒÖà_d;

;kˆ]ëhˆ]d;œ÷¬iÁ;]Ÿ;◊— Åt\Â;ÀŒà;juh %80@µg %10@Âfl@pböÓ–• @âb»çdi @pbflÜÅÎ @fibñma @pb”b�i @›0a @ûä»ÌÎ @Újçb‰∂ %80@µg@›ñm@pböÓ–•@⁄b‰ÁÎ@Úéœb‰fl .⁄âbjΩa@ä�–€a@ÜÓ«Î@@Äbnnœ¸a @pÎä◊ @Ô«ãÏfl @·Ác @Âfl @‚b‰À @Ü€bÅ @ÜÓé€a @5n»ÌÎ @L@fib1a@aàÁ@ø@Ò7j◊@5Å@È€Î@⁄âb∏aÜ€a@ø@p¸bñm�a @Öχ™Î@܇™@Íıb‰ic@@ÜÌܶa@›0a@ÒâaÖg@ø@ÍÜ«béÌÎ .‚b‰À @Â≠@B‚b‰À@fiÏ‘Ì@p¸bñm¸a@%b«@ø@Èm5Å@«Π@L⁄âb∏aÜ€a@ø@p˝0a@pb˜Ω@p¸bñma@pb”b�i@ ãÏ„ @Êc @?»Ì @bæ @L @pb”b�j€a @Âfl @7j◊ @ÊÎå´ @b‰Ì܀Π.@B@ȉ«@ÊÏrzjÌ@bfl@›◊@ÊÎÜvÓç@b‡ˆaÖ@ˆbiå€a Nørrebrogade 36 A~@ 2200 KBH N

@ÚÓ€ÎÜ€a@p¸bñm¸a@pb”b�i@Ô«ãÏfl@5◊c@Üyc@|nnœa @·çhi @äiâω€a @ âbë @ø @›™@ @Ú€b‘‰€a @—maÏ:aÎ @⁄âb∏aÜ€a@ø@È«Ï„@Âfl@fiβa@5n»Ì@BTime2callB @Ú€b‘‰€a @—maÏ:a @pbflÜ¢ @’‹»nÌ @bfl @›◊ @·öÌ @sÓy .ÜyaÎ@—‘ç@o§@ÚÓ‹0aÎ@ÚÓ€ÎÜ€a@fibñm¸a@pb”b�iÎ @›0a@aàÁ@Âfl@Òäÿ–€a@Êc@‚b‰À@Ü€bÅ@ÜÓé€a@|ôÎcÎ @ÜuÏÌ@Bfib”Î@ˆbiå‹€@Ú‹ËçÎ@ÒåÓæ@ÚflÜÅ@7œÏm@ÔÁ @Âfl @Ôflbfl˛a @·é‘€a @Ô–œ @Lˆbiå€a @·ËÌ @bfl @›◊ @b‰ÌÜ€ @ÚÓ€ÎÖ@p¸bñma@pÎä◊@ıaäë@ÊÏiå€a@…Ó�néÌ@›0a @p¸bñm˝€@pb‰Óib◊@b‰ÌÜ€@ÜuÏÌ@b‡◊@L@ÚÓ‹™@pÎä◊Î @äœÏ„@böÌcÎ@LbËflaÜÇnça@óÇë@c@…Ó�néÌ@LÚÓ€ÎÜ€a @‚aÜÇnç¸ @Úïäœ @⁄b‰Á @Î @p˝ÌbiÏΩa @Ú„bÓï @ÚflÜÅ .@Bo„6„¸a @www.time2call.dk


Time2Call_973

12/08/09

15:31

Side 1

‫ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﺃﻧﺘﻢ ﺑﺨﻴﺮ‬

%80@µg

‫ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺷﺎﺭﻉ ﻧﻮﺭﺑﺮﻭ‬

%10@Âfl@@pböÓ–•

NØRREBROGADE 36A, 2200 KØBENHAVN N WWW.TIME2CALL.DK

‫ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺑﺎﻳﻞ ﻭﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻘﻒ ﻭﺍﺣﺪ‬

HER KAN DU TANKE

TALETID

‫ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺇﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬

• TELE-CARDS • INTERNATIONAL CARDS • CALL SHOP • INTERNET • REKLAMELØSNING TIL • ALLE TELEKORT U;ÏË’]i’\;‹]Õѯ\;Ì÷¡;ÿ]ëhˆ\;ÌpÖÁ;k]ŸÊ÷¬∏\;flŸ;ÅÁá∏

ALTID DEN BEDSTE PRIS ALDRIG UDSOLGT

ALLE KORT

Tel.: 35 34 18 72 Mob.: 28 57 77 77 New

cutA5-08-115

14/02/08

12:17

Side

1

NEW CUT Frisør

Damer: Dame Klip Klip, Vask og Føn Farvning fra Permanent fra Lyse striber fra Opsætning fra Pandehår Farve bryn eller vipper Vask + vandondulation Hårkur behandling Retning af bryn Brud make-up

salon

160,260,300,350,300,300,50,60,180,100,70,400,-

Herre: Herre Klip Farvning Lyse striber

140,200,200,-

Børn Klip

130,-

Tatovering (bryn - Læber) Åbent: man - fre: lør.:

1500,-

10.00 - 18.00 09.30 09.00 -- 15.30 15.00

Totfegårds 6 ‚ 2500 Toftegårds Allé Allé 6y;2500 Valby Valby Tlf. 43 69 66 89

Tlf. 43 69 66 89


‫‪‬‬

‫\’¬‪∞ˆ\;Ïfizzzâ’\;H;;;ÿ¯\;ÄÅzz‬‬

‫^‪September 2009;;;1⁄ieà;JÿÊ÷Á‬‬

‫‪13‬‬

‫‪Ö·\ÊΩ‬‬ ‫‪ÏËdÖ¬’\;ÏË’]°\;∫;–˜�’\;Ñ]çi›b‬‬

‫‪ZÈ¡]⁄ip\;ôÖŸ;‹^;ÏˬËeö;ÎÖ·]Ω‬‬ ‫@‪@lbiâcÎ@Âé€a@âbj◊@¥i@böÌa@päín„a@Ü‘œ@LÖܶa@xaÎã˛a@Û‹«@ÒäÁbƒ€a@ÍàÁ@äñn‘m@%Î@L⁄âb∏aÜ€a@ø@ÚÓfl˝ç�aÎ@ÚÓi什a@ÚÓ€b¶a@ıb‰ic@¥i@÷˝�€a@p¸by@ø@7j◊@ b–mâa@ÚÓôbΩa@Òäí»€a@‚aÏ«˛a@pÜËë‬‬ ‫‪@Ú‹yâ@xbn„@ÔÁ@ÒäÁbƒ€a@ÍàÁ@Êc@ÊÎäÅe@Ùcâ@b‡‰Ói@L÷˝�€a@p¸by@Âfl@ÚÓ€b«@Újé„@ÜËíÌ@à€aÎ@¡Ó0a@…‡n1a@…fl@bÓ»Ójü@bÓëb∑@ú»j€a@bÁ5n«a@sÓy@ÚÓ«b‡nu�a@ÒäÁbƒ€a@ÍàÁ@pa7é–m@o‰ÌbjmÎ@Lp˝ˆb»€a‬‬ ‫‪.ÚÓ€b¶a@Âfl@ÒÖÜ»nfl@“bÓüc@bËíÓ»m@>€a@äç˛a@Ÿÿ–n€a@Ú€by@bËjjçÎ@Òäv:aÎ@ıÏv‹€a‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻞ ﺟﻌﻔﺮ "ﺃﺑﻮ‬ ‫ﺻﻬﻴﺐ" ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﻛﻦ ﺃﻛﺪ ﺗﺰﺍﻳﺪ‬ ‫ﻋﺪﺩ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ‬ ‫ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ‬ ‫ﻛﺎﻑ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﺍﺿﺎﻑ‬ ‫"ﺍﻟــﻤــﺮﺃﺓ ﻓــﻲ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺟﻞ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ‬ ‫ﺑﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﻭﺍﻹﺣﺘﺮﺍﻡ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻣﻨﺸﻐﻠﻮﻥ‬ ‫ﺑﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻻ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﺃﺳﺮﻫﻢ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ"‪.‬‬

‫ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ً‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ‬

‫ً‬ ‫ﻣﺆﺷﺮﺍ‬ ‫ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻜﺎﻝ‪ ،‬ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻭﺃﺿﺎﻑ "ﺃﻧﺎ ﺃﺭﻯ ﺫﻟﻚ ﻛﺪﻟﻴﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧــﺪﻣــﺎﺝ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎء‬ ‫ﻳﻄﺎﻟﺒﻦ ﺑﺤﻴﺎﺗﻬﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﻧﻬﻦ ﻳﺴﺘﻄﻌﻦ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻧﻔﺴﻬﻦ‪ .‬ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺇﻥ‬ ‫ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻟﻴﺲ ﺃﻣﺮﺍ ﺳﻌﻴﺪﺍ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻪ‬ ‫ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻣﺠﺒﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﺶ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺗﻌﻴﺴﺔ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻷﻫﻞ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻠﻤﺎ ﺍﺧﺘﻠﻄﺖ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻲ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻦ‬ ‫ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻦ ﻭﺗﺴﻠﺤﻦ ﺑﺒﺪﺍﺋﻞ‬ ‫ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ‪ ،‬ﻓﺄﻧﺎ ﺃﺭﻯ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻄﻮﺭ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ" ‪.‬‬

‫ﻭﺑﺪﻭﺭﻩ ﺃﻛﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﺍﺣﺪ‬ ‫ﺑﻴﺪﺭﺳﻦ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻄﻼﻕ‬ ‫ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺣــﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻼﻕ‬ ‫ﻭﺃﺿﺎﻑ "ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﺠﺎﺏ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﻻﺣﻈﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻔﺎﺟﺄ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﺑﺤﺠﻢ‬ ‫ﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟــﺴــﻦ‪ .‬ﻻ ﺃﻋـــﺮﻑ ﻣﺎ ﺍﻟــﻤــﺴــﺆﻭﻟــﻴــﺔ ﺍﻟــﻤــﻠــﻘــﺎﺓ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺐ ﻭﺭﺍء ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﺎﺗﻘﻬﻢ‪ ،‬ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﺍﻟﺼﻌﺐ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﺃﺣــﻮﺍﻝ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻻ ﺗﺒﺸﺮ‬ ‫ﺑﺨﻴﺮ‪ ،‬ﻭﺃﻧﺎ ﻣﺘﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎﺕ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ‬ ‫ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ"‪.‬‬ ‫ﻭﺃﺷــﺎﺭ ﺃﺑﻮ ﺻﻬﻴﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟــﻈــﺎﻫــﺮﺓ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺑﻴﻦ ﻓﺌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟــﺸــﺎﺏ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺪﺃﺕ‬ ‫ﻓـــﻲ ﺍﻟــﻈــﻬــﻮﺭ ﻓـــﻲ ﺻــﻔــﻮﻑ‬ ‫ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟــﺴــﻦ‪ ،‬ﻭﻗــﺎﻝ "ﻧﻼﺣﻆ‬ ‫ﻭﺟـــﻮﺩ ﺣـــﺎﻻﺕ ﻃــﻼﻕ ﻛﺜﻴﺮﺓ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ‬ ‫ﻳﺘﺰﻭﺟﻮﻥ ﻓﻲ ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮﺓ ﺑﺪﻭﻥ‬ ‫ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻌﻤﻞ ﻟﻢ ﺷﻤﻞ‬ ‫ﻷﺣﺪ ﺃﻓــﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"‪ ،‬ﻭﻳﻠﻮﻡ ﺃﺑﻮ ﺻﻬﻴﺐ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ‬ ‫ﺑﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ‪ ،‬ﻭﺍﺗﻬﻢ ﺑﻌﺾ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﻭﺭﺍء ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻲ‬ ‫ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ!‬

‫ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻪ ﺍﻋــﺘــﺒــﺮ ﻣﺎﻧﻮ‬ ‫ﺳﺎﺭﻳﻦ‪ ،‬ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﻛﻦ ﻋﻦ ﺣﺰﺏ‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻴﻮﺕ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎء‬ ‫ﺷﺎﻫﺪﺕ ﻧﻤﻮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻓﺎﺭﻭﻫﺔ‬ ‫ﻧﻴﻠﺴﻦ "ﻟﻘﺪ ﺷﺎﻫﺪﻧﺎ ﺗﺰﺍﻳﺪ‬ ‫ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ‬ ‫‪ ، 2005‬ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺮﺟﻞ‬ ‫ﺑﺮﻓﺾ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻄﻼﻕ‬ ‫ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎﻥ‬ ‫ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﻳــﺤــﺎﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪﺍﺭ ﺳﻨﻮﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻟﻄﻼﻕ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﺧــﺮﻳــﺎﺕ ﻳﺘﻌﺮﺿﻦ ﻟﺮﻓﺾ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ‬ ‫ﺑﻬﻦ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ‬ ‫ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺇﻣﺮﺃﺓ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻗﻠﺔ"‪ ،‬ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﻧﻴﻠﺴﻦ‬ ‫ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺍﻟﺪﻋﻢ‬ ‫ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺗﺨﻠﻖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﺘﺮﻙ‬

‫ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬

‫‪ 200‬ﺃﻟﻒ ﻛﺮﻭﻧﻪ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ‬

‫ﺃﻣـــﺎ ﻋــﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟــﻄــﻼﻕ‬ ‫ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑــﻮ ﺻﻬﻴﺐ‬ ‫"ﺗﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﻃــﺮﻕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﻹﻛﻤﺎﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ‬ ‫ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺪﻯ ﺗــﺠــﺎﻭﺏ ﺍﻟـــﺰﻭﺝ‬ ‫ﻭﺍﻟﺰﻭﺟﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻟﻸﺳﻒ ﻫﻨﺎﻙ‬ ‫ﻋﺪﺓ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﺴﺘﻐﺮﻕ ﺳﻨﻮﺍﺕ‬ ‫ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻹﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺴﺒﺐ‬ ‫ﺗﻌﻨﺖ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ"‪ .‬ﻭﺍﻧﺘﻘﺪ‬ ‫ﺍﺑﻮ ﺻﻬﻴﺐ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﻨﺤﺪﺭ ﻣﻦ‬ ‫ﺃﺻــﻮﻝ ﻋﺮﺍﻗﻴﺔ ﺭﻓــﺾ ﺑﻌﺾ‬ ‫ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺗﻄﻠﻴﻖ ﺯﻭﺟﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ‬ ‫ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﻟﻠﺸﺮﻉ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ‬ ‫ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﺆﺧﺮ ﻛﺮﻫﻦ ﻹﺗﻤﺎﻡ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺃﺿﺎﻑ "ﺑﻌﺾ‬

‫ﺍﻹﺧـــﻮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ‬ ‫ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺧﺮ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ‪ ،‬ﺷﻘﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺣﺘﻰ ﻳﺮﻣﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻳﻤﻴﻦ ﺍﻟﻄﻼﻕ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﺯﻭﺍﺟﻬﻢ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻣﺎﺩﻳﺔ"‪.‬‬ ‫ﻭﺃﺧﺒﺮ ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﻃﻼﻕ ﻗﺎﻣﺖ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﻌﺮﺽ ‪ 200‬ﺃﻟﻒ‬ ‫ﻛﺮﻭﻧﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟــﻄــﻼﻕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‬ ‫ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻌﺐ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟــﻤــﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺒﺮ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ‬ ‫ﺃﺻــﻮﻝ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ‬ ‫ﻣﻠﻴﺎ ﻗﺒﻞ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﻧﻔﺼﺎﻝ‪.‬‬ ‫ﻭﻻﻳــﻘــﻮﻡ ﺍﻷﺋــﻤــﺔ ﺑﺘﻄﻠﻴﻖ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟــﺼــﺎﺩﺭ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﻛﻦ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﻣﻬﺪﻱ ﻃﺎﻟﺒﺖ‬

‫ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻋﻘﻮﺩ ﺯﻭﺍﺝ‬ ‫ﺩﻧــﻤــﺎﺭﻛــﻴــﺔ ﺇﺳــﻼﻣــﻴــﺔ ﺗﺤﻔﻆ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟــﻤــﺮﺃﺓ‪ ،‬ﻭﻗﺎﺑﻠﺖ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺗﺮﺣﻴﺒﺎ ﻣﻦ ﻟﺠﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﺨﻮﻑ ﺍﻹﻣــﺎﻡ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﺟﻨﻮﺡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺃﺳﻤﺎﻩ‬ ‫ﺍﻟﺮﺫﻳﻠﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻸﺳﻒ ﺑﺪﺃ ﺑﻌﺾ‬ ‫ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺑﺎﻟﺘﻌﻨﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻼﻕ‬ ‫ﻭﺭﻓﺾ ﺗﺴﺮﻳﺢ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﻣﻤﺎ‬ ‫ﻳــﺆﺩﻱ ﺇﻟــﻰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻣــﻦ ﺍﻟــﺠــﺪﻳــﺮ ﺑــﺎﻟــﺬﻛــﺮ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻄﻼﻕ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺗﻤﻨﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺍﻵﺑﺎء‬ ‫ﻣﻦ ﺯﻳــﺎﺭﺓ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻭﺗﺤﺮﻣﻬﻢ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺴﺘﻐﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎء‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻣﻪ‬ ‫ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻣﺒﻜﺮ ﺃﻭ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ‬ ‫ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟــﻪ ﺣﻀﺎﻧﺔ‬ ‫ﺃﻃﻔﺎﻟﻪ‪.‬‬




∞ˆ\;Ïfizzzâ’\;H;;;ÿ¯\;ÄÅzz¬’\

September 2009;;;1⁄ieà;JÿÊ÷Á^ 14

Ïî]ÁÑ È—Ñ]⁄›\Å’\;ÍÑÂÅ’\;È…;„h]t]q›;◊ê\ÊÁ;–\Ö¬’\;g]eå;œÁÖ… ;„h]t]q›;◊ê\ÊÁ;–\Ö¬’\;g]eå;œÁÖ…

@⁄b‰ÁÎ@LÚπä¶aÎ@ âaÏí€a@µg @ø@pbÓ»‡¶aÎ@ıbi�a@Âfl@7j◊@lÎb£ @ÒâÎäô@Û‹«@Ï‹ßa@ÖÜëÎ .Bfib1a@aàÁ @·Ë„˛ @·«a5€aÎ @fibjë˛bi @‚b‡nÁ¸a .fiβa@’Ìä–€a@›j‘néfl@ÊÏ‹ÿíÌ @lbjë@’Ìäœ@@Êc@ä◊à€bi@äÌܶa@ÂflÎ @o§ @ÚÓôbÌâ @ÒâÎÖ @·ƒ„ @Ü” @÷a什a @àÁ@—Óï@ø@@BÚ”aÜñ€a@Ú€Ï�iB@·çg @Âfl @ÚÓ”aä« @÷äœ @bËÓœ @o◊âbë @‚b»€a @ÜÌÏé€a @ø @âÏj‰é‹ÁÎ @Ï€bfl @>‰ÌÜfl @Èé„ÖÎc @Ú‰ÌÜfl @Âfl @BÔ”a什aB @’ÌäœÎ @ÚÓ€aÜÓΩa @’Ìä–€a @ãäycÎ @ÚÓ◊âb∏aÜ€a @·ƒ‰m@Êc@›fldÌÎ .ÒâÎÜ€a@ø@ÚÓjÁà€a @bËÓœ@Ô‘n‹mÎ@ωç@›ÿíi@Ú€Ï�j€a@ÍàÁ .bÓœb„܉ÿça@ø@ÚÓi什a@÷ä–€a@…Ó∫ @Û‹«@÷a什a@lbjë@’Ìäœ@Öbn«cÎ @ÊÏ‹ræ @Íäö∞ @ωç @›–y @·Óƒ‰m @ø@ÚÓ”a什a@pbéç˚ΩaÎ@pbÓ»‡¶a@« .⁄âb∏aÜ€a

@÷a什a @lbjë @’Ìäœ @èçdm @2004 @‚b«@⁄âb∏aÜ€a @ø @LÚÓ«Ï�m @ÚÓibjë @ÒâÖbj∂ @Ô◊âb∏aÜ€a@âÎÜ€a@ø@⁄âbëÎ @wˆbn„ @’‘yÎ @Èéflb®a @ÚuâÜ‹€ @ÚuâÜ€a@µa@Òäëbjfl@›ÁdmÎ@ÒÜÓu @Âfl@Ô„br€a@‚b»€a@øÎ .Ú»iaä€a @ÚuâÜ€a@‡ô@’Ìä–€a@k»€@ÈéÓçdm @’‘yÎ@ÈmbÌâbjfl@är◊bi@ãbœÎ@Ú»iaä€a @Ô„br€a@å◊äΩa@fib„Î@LÒãbnæ@wˆbn„ @ÚuâÜ€a@µa@›ÁdmÎ@Lګχ1a@ø @Èm7éfl@’Ìä–€a@›ïaÎÎ .@Úr€br€a @ÚuâÜ€a@ø@Ò7j◊@wˆbn„@’‘y@sÓy @L‚b»€a@aàÁ@ÚÌaÜi@ø@Úr€br€a @ÚuâÜ€a @ø @bÓ€by @’Ìä–€a @k»‹ÌÎ @Ô◊âb∏aÜ€a @âÎÜ€a @ø @ÚÓ„br€a .@Ú‡ïb»€a@ÙÏnéfl@Û‹« @lbjí€a @Âfl @ÚjÆ @’Ìä–€a @·öÌ @⁄âb∏aÜ€a@ø@¥‡Ó‘Ωa@¥Ó”a什a @Üubfl@lâÜΩa@’Ìä–€a@Û‹«@“äíÌÎ @L¥«Ï�nfl@ÒÜ»€@Úœbôg@Òäª@Ïia @Âfl@pbjÁÎ@Ômaá@’Ìäü@«@fiÏπÎ .ÒÖÜ»nfl@pbÓñÇëÎ@pbÓ»∫

.BÚÓôbÌä€a@paÜ»ΩaÎ@ÂÌâb‡n€aÎ @“Îå«@kjç@«@ÊÏj«˝€a@fiıbémÎ @« @⁄âb∏aÜ€a @ø @ÚÓi什a @pb◊äí€a @Â≠B @aÏœbôcÎ @ÈÓ‰jmÎ @’Ìä–€a @·«Ö @pb◊äí€a @lbzïc @Èjn‰Ì @Êc @›fld„ @Ôi什a@lbjí€a@·«Ö@ø@·ÁâÎÜ€ @⁄âb∏aÜ€a @ø @ÚÓôbÌä€a @Èmbübí„Î @…Ó‡¶ @›véÌ @È‘‘≠ @Äb¨ @a @Ê˛ .B¥€Ï‡Ωa@…Ó‡†@kyä„Î@Ll什a @7ñ‘n€bi @b�öÌc @aÏœ6«a @·Ë„c @¸g @pb◊äí€a@…fl@›ïaÏn€a@ø@·Ëj„bu@Âfl @›ÿíi @ÈuÏn€a @ø@·ËnÓ„ @« @aÏ–í◊Î @·«aÖ @k‹¶ @ @›j‘néΩa @ø @b: @äëbjfl .’Ìä–‹€@·ˆaÖÎ@Ô8â

@fiÖbjnfl @‚a6ya @ÜuÏÌÎ @÷ä–€a @k‹Àc � @kÓjy @—±@%Î .Bk‹»Ωa @ûâc @Û‹« @pbÓçbéßaÎ @pbiÏ»ñ€a @ú»i @ÖÏuÎ @¥j«¸Î@‚bÿy@…fl@äÅ�aÎ@¥ßa@¥i @|ôÎcÎ@LÚÓôbÌâ@÷˝Ådi@ÊÏ»n‡nÌ@¸ @taÜy˛a@ÍàÁ@…fl@›flb»nÌ@@È„c@kÓjy @Ê˛@bˇÓÇöm@ø@ÚjÀâ@a@ÊÎÜiÎ@ıÎÜËi @fiÏÅÜ€a@èÓ€Î@ãÏ–€a@’Ó‘§@ÏÁ@·ËœÜÁ .Üyc@…fl@paäubífl@ø @kÓjy @fiÏ‘Ì @’Ìä–€a @›ÌÏ∑ @«Π@ıbö«c @‚Ï‘Ì @sÓy @Ômaá @›Ìχn€aB @›◊ @ÖÜ™ @Ô€bfl @Õ‹jfl @…œÜi @’Ìä–€a @böÌcÎ@pb◊a6ë�€@È»œÜ„@LäËëc@Únç @pbÓubÓnya @Î @p˝ïaÏΩa @—ÌâbñΩ

@‚Ü‘€a@Òäÿ€@Ô◊âb∏aÜ€a@âÎÜ€a@Âfl@ÚÓ„br€a@ÚuâÜ€a@ø@Èm7éfl@÷a什a@lbjë@’Ìäœ@›ïaÏÌ@ .ÒÖÜ»nfl@paâbñn„a@’‘yÎ@Úr€br€a@ÚuâÜ€a@ø@fiβa@å◊äΩbi@ãbœ@Êc@Ü»i@LÂÀbˉiÏ◊@Ú‡ïb»€a@ø @·Ëniä£@fiÏy@¥j«˝€a@…fl@oqܧÎ@Íbflc@ÒäÌåu@k«˝fl@Üyc@ø@’Ìä–€a@pâaã@⁄âb∏aÜ€a@âbjÅc .·Ëfl˝ycÎ @·Ó‡ñmÎ@Ú‹ÌÏü@Ú‹yâ@ @Äbv‰€a@Û‹«

@èº@fi˝Å@’Ìä–€a@ b�nçg @âÎÜ€a@ø@›yaäfl@…iâc@Ô�•@paωç @Ú‡ïb»€a @ø@‚Ü‘€a @Òäÿ€@Ô◊âb∏aÜ€a @…Ó∫ @Û‹« @÷Ï–m @sÓy @LÂubˉiÏ◊ @Úr€br€a @ÚuâÜ€a @ø @Ú◊âbíΩa @÷ä–€a

@⁄âb∏aÜ€a@ø@ÚÓi什a@kÁaÏΩaÎ @Äχ�€a@ÔôbÌä€a@ ÎäíΩa@aàÁ@Äb¨� @ÚÓ€b¶a @ıb‰ic @Üëb„ @b‡◊ @L“Öb:aÎ .bÌÖbflÎ @bÌω»fl @’Ìä–€a @·«Ö @ÒâÎäöi @Âfle @Âöy @›rπ @’Ìä–€a @Êc @5n«aÎ @pbiÏ»ñ€a @›√ @ø @bïÏñÅ @Llbjí‹€ @ÍàÁ @ø @ÂÌäubËΩa @ıb‰ia @ÈuaÏm @>€a .⁄âb∏aÜ€a@ø@Ú‹yäΩa

;ÏËî]ÁÖ’\;„h]ö]ç›Â;ÈdÖ¬’\;g]eç’\;€¡Ä;È…;€·ÑÂÅ’;k]—Öç’\;g]uê^;„eifiÁ;‡^;◊Ÿ_›;flu›= .=flË’Ê⁄⁄’\;√Ë⁄qd;ftÖ›Â;GgÖ¬’\;√Ë⁄q’;◊qâÁ;„ŒŒu›;{]q›;Í^;‡¯;‘Ñ]⁄›\Å’\;È… ·«aäi@Ú”äœ@›Óÿím

@ÚÓ‡‰m@Ûœ@’Ìä–€a@ıbö«c@âÎÖ@«Π@Ô„br€a@›Ó¶a@ıb‰ic@Âfl@fibjë˛a@paâÜ” @B @Ï‹ßa @“Î˙â @k«˝€a @fib” @s€br€aÎ @·«a5‹€@÷äœ@ÒÜ«@›Óÿíni@b‰‡”@Ü‘€ @·ËmaâÜ” @ÚÓ‡‰m @“ÜËi @fibjë˛aÎ @äfl˛a @·Ëi @ÔËn‰Ì @¸ @Ûny @ÚÓôbÌä€a

@…ôaÏnfl@·«Ö@ÖÏuÎ@µg@âbëcÎ .B’Ìä–€a @Ü«bém@ÚÓ”aä«@pbÓ»∫@ÒÜ«@›j”@Âfl @¸g@L’Ìä–‹€@paåÓË£Î@èi˝fl@ıaäë@ø � @“b◊@7À@·«Ü€a@aàÁB@˝ˆb”@⁄âÜnça@È„c @’Ìä–€a@fiÏïÎ@…fl@bïÏñÅ@÷˝ü�a@Û‹« @⁄b‰ÁÎ@LâÎÜ€a@Âfl@ÚflÜ‘nfl@›yaäfl@µg @å‹€ @böÌcÎ @›‘‰n‹€ @Ò7j◊ @—Ìâbñfl

.ÚÓjÁà€a@ÚÓ€aÜÓΩbi@ãbœÎ@ÔôbΩa@‚b»€a @ÚÌâaÖg@ÚÓ‹ÿÓÁ@ıb‰i@’Ìä–€a@fiÎb∞Î @Û‹«@√b–ßa@›uc@Âfl@ÈmaâÜ”@¥é§Î @·«Ö@Û‹«@fiÏñßaÎ@¥j«˝€a@ÙÏnéfl .ÚÓ€b¶a@ıb‰ia@Âfl@5◊c @ÚÓ◊âb∏aÜ€a @Öaω€a @›flb»m @«Π@Âfl@kÓyäm@Ô”˝„B@kÓjy@fib”@·Ë»fl

@Ô”a什a @lbjí€a @’Ìäœ @·‹y @«Π@b„ıb‰ia @Ùä„@Êc @›fld„B@=»ÿ€a @fib” @÷ä–€a@…fl@ÊÏéœb‰nÌ@‚aÏ«c@ÒÜ«@Ü»i @ÚuâÜ€a@ø@Ù5ÿ€a@ÚÓ◊âb∏aÜ€a @a�ãb¨g@ÊÏÿÓç@’‘§@Ï€@aàËœ@LÒãbn‡Ωa .B…Ó‡¶a@Èi@äÇ–Ì@a7j◊@bÓiä«

@Ô◊âb∏aÖ@·ÿßaÎ@ÚÓ◊âb∏aÖ@Òäÿ€a @Û‹«@÷a什a@·‹«@ÊÏ‹‡∞@¥j«˝€a@Âÿ€Î @ÚôbÌä€a@ky@·Ë»∫@lbjë@@L·ÁâÎÜï @aÏ»‡vœ@LÄbv‰€a@’Ó‘§@ø@ÚjÀä€aÎ @⁄âb∏aÜ€a@ø@ÚÓ”a什a@ÚÓ€b¶a@ıb‰ic @·Ëiâbífl@“˝nÅa@Âfl@·Àä€bi @âaÜfl @Û‹« @aÏ«b�nça .·ËmbÓflϔΠ@…∫@L›‡»€aÎ@ܶbiÎ@L‚aÏ«c@Úéº @LÚÓ”a什a@ÚÓ€b¶a@“bÓüc@lbjë@k‹Àc @Új»€ @Úçâb‡∂ @·Ë‡‹y @’Ó‘§ @Ï≠ @LÚÓ‹0a @÷ä–€a @Úéœb‰flÎ @‚Ü‘€a @Òä◊ @ÚiÏ»ï@Âfl@·Àä€bi@·Ë–Ó‹y@ãÏ–€a@Êbÿœ .ÖâaÏΩaÎ@·«Ü€a@Ú‹”Î@’Ìä�€a @≥ib◊@fiÏ‘Ì@Òäÿ–€a@ÚÌaÜi@«Π@Â≠B @kÓjy @äƒn‰fl @k«˝€a @’Ìä–€a @Òä◊@ÚôbÌâ@Úçâbæ@Û‹«@b„ÖÏ»m @ÖaÏ„ @Üyc @ø @ Ïjçc @›◊ @Òäfl @‚Ü‘€a @Òäÿœ@ıb”Üï˛a@Üyc@ÄäüÎ@LÂÀbˉiÏ◊ @Û‹«@›‡»Ì@lbjí€a@Âfl@’Ìäœ@èÓçdm @ÚÓ€b¶a@ıb‰idi@úˉÌÎ@ÖÏ˶a@ÜÓyÏm @LÒäÿ–€a@Íà:@7j◊@…Óvím@⁄b‰Á@Êb◊Î @pbÓ„bÿflgÎ@ÚÓ€b«@Ú‡Ëi@’Ìä–€a@’‹�„aÎ @LkÓjy @k«˝€a @7íÌÎ @LBÚ»ôaÏnfl @›‡»ÌÎ@bflb«@30@䇻€a@Âfl@Õ‹jÌ@@à€aÎ @>€a @pbiÏ»ñ€a @µg @LÚ‹œby @’ˆbç @sÓy @Âfl @ÚÌaÜj€a @ø @’Ìä–€a @oËuaÎ @Úœb‘q @oÓjrm @böÌaÎ @ÒâaÖ�aÎ @·«Ü€a @lbjí€a@ÙÜ€@ÚÓ◊âb∏aÜ€a@k«˝Ωa .Ô”a什a @È„c @ @’Ìä–€a @Û‹« @Êχˆb‘€a @Ü◊cÎ @âÎàu@Âfl@ÂÌâÜz‰Ωa@Û‹«@äñn‘fl@7À @’Ìä–€a @ø @âaÖ�a @fiÏ‘ÌÎ @ÚÓ”aä« @’Ìä–€a@aàÁB@=»ÿ€a@Ûömäfl@Ïic@ÜÓé€a @ÔôbÌâ@ ÎäíΩ@µÎc@Ú‰j€@«@Òâbj«@ÏÁ � @ıb‰ic@›ÿ€@b»flbu@ÊÏÿÌ@Êc@|‡�„@Ôiä« @úÃi@⁄âb∏aÜ€a@ø@ÚÓi什a@ÚÓ€b¶a @·ËmaÜ‘n»fl@Îc@·ËmbÓé‰u@«@䃉€a @Êc@=»ÿ€a@¥iÎ .BÚÓçbÓé€aÎ@ÚÓ‰ÌÜ€a @Ü” @¥Ó„b‰j‹€aÎ @ÚiâbÃΩa @lbjí€a @ú»i @paωé€a@ø@’Ìä–€a@Ò7éfl@ø@aÏ◊âbë .ÚÓôbΩa@臮a @pb”b�€a @…Ó∫ @=»ÿ€a @b«Ö @b‡◊

;k\ÖŸ;√dÑ^;ÂÅ›\Ê“Ëi’\;Ï’Ê�d;œŒuÁ;ÈfiË�â÷…;g]å ‫ﻭﻋﻦ ﺣﻠﻤﻪ ﻗﺎﻝ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻤﻞ‬ ‫ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺣﺪﻱ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‬ ‫ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﻛﻦ " ﺃﻭﺩ ﺍﻥ ﺃﺳﺎﻋﺪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺪﺭﻳﺒﻬﻢ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻛﺘﺴﺒﺘﻬﺎ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻲ ﻟﻬﺬﻩ‬ ."‫ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ‬ ‫ﻭﻳﺨﻄﻂ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺃﻭ ﻣﺠﺎﻝ‬ .‫ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﻭﻳﺪﻋﻮﺍﺳﺎﻣﺔ ﺃﻗﺮﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺏ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺩﻱ‬ ‫ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﻗﻀﺎء ﺍﻭﻗﺎﺕ‬ .‫ﻓﺮﺍﻏﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪﻫﻢ‬

‫ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺳﻼﻣﺔ ﺷﺎﺏ ﻋﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‬ ‫ ﻋﺎﻣﺎ ﻭﻗﺪ ﻓﺎﺯ ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ‬17 ‫ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻴﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺮﺍﺕ‬ ‫ ﻭﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻻﺕ‬،‫ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﺮﻳﻖ‬،‫ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺇﻳﺰﻣﻴﺮ‬ .2008 ‫ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ‬ ‫ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻧﺠﺎﺣﻪ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻳﻘﻮﻝ‬ ‫ﺃﺳﺎﻣﺔ "ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ‬ ‫ ﻓﻬﻨﺎﻙ‬،‫ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ‬ ‫ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ‬ ‫ ﻭﻗﺪ ﻭﻓﺮﻭﺍ ﻟﻲ ﻛﻞ‬،‫ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻣﺎ ﺍﺣﺘﺎﺟﻪ ﺣﺘﻰ ﺃﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺠﺎﺣﺎﺗﻲ‬ ."‫ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬


15



September 2009;;;1⁄ieà;JÿÊ÷Á^

∞ˆ\;Ïfizzzâ’\;H;;;ÿ¯\;ÄÅzz¬’\

@Ú€b–◊ ·ÓnÌ @ø@ ¥�é‹œ

Ú‰¶a@ø@¥mbË◊@·ÓnÓ€a@›œb◊Î@b„c@ ·ÓnÌ@Úéç˚fl@5«@¥�é‹œ@fib–üc@@ÒÜ«béfl@ø@⁄âbë

—Ìäë@sÌÜy

� bÌäËë@È„Îä◊@250@@·ÓnÓ€a@Ú€b–◊@ ZÔ€bn€a@lbéßa@Û‹«@…œÜ€a

Danske Bank Reg. 1551 konto nr. 10282349 www.yatem.dk admin@yatem.dk Tlf.Z@K45 22 95 67 61

Regnskab ;Service ‘Ñ]e∏\;Ö� ’\Åˬd;√Ë⁄°\;Úfi‚› Ï›]Ÿ^;;;;;;;;ÏŒl;;;;;;;;;Î1| ÏeÁÖî;k\Ñ]çiàb ÏÁÊfiàÂ;ÏÁÑÂÄ;k]d]ât ÏÁÑ]qi’\;k˜,\;Ô\ÖåÂ;√Ëd;ÄÊŒ¡ k]d]â¢\;∫;‡Ê˛ʛ]Õ;‡ÂÑ]çiâŸ;]fiÁÅ’ œ]lÂ;ϵÖh Ørnevej 57y2. TV 2400 København NV Tlf U;32 10 00 63 FaxU;;32 10 03 70 EHmailU;r_s@sol.dk MobU;28 51 66 28

KHALED Manden bag superhittet Aicha, som bl.a. er blevet fortolket af danske Outlandish

;ÎÜÑ]e⁄’\;ÏËe·Ç;Ì÷¡;‡Ê÷ëuÁ;^ÖÕb;ÏàÑÅŸ;flŸ;ÉËŸ˜h ‫ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬

،‫ ﻋﺎﻣﺎ‬13، ‫ﻓﺎﺯ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺇﻗﺮﺃ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺼﻌﺐ ﻫﺪﺍﻱ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻴﺪﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻟﻠﻨﺎﺷﺌﻴﻦ ﻭ‬ ‫ ﻛﻤﺎ‬.‫ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ‬/‫ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ‬ ‫ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ‬ .‫ ﺑﺮﻭﻧﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ‬،‫ ﻋﺎﻣﺎ‬12 ، ‫ﺃﺣﺮﺯ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺧﻠﻴﻞ‬ .‫ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ ﻳﺆﺧﺮ ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ ﻭﻳﻘﻒ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻘﻞ‬ .‫ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺳﻠﺴﺒﻴﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﺿﺎﻑ "ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺍﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻷﻫﻞ ﺑﺪﻋﻢ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻭﺣﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻣﺪﺭﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻟﻴﺚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ‬ ‫ ﻷﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﺠﺴﺪ‬،‫ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺑﻜﻞ ﺍﺷﻜﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﺪﻯ ﺃﺑﻨﺎء ﺍﻟﺠﻴﻞ‬ ."‫ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻳﻀﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻷﺑﻨﺎء ﺑﻤﻞء ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﻬﻢ ﺑﺸﻲء ﻣﻔﻴﺪ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ "ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺧﺎﻣﺎﺕ‬ ‫ﻭﻃﺎﻟﺒﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺠﻌﻮﻥ ﺃﺑﻨﺎﻫﻢ ﻭﺑﻨﺎﺗﻬﻢ‬ ‫ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺤﺪﻱ ﻗﻮﻱ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ‬ .‫ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻤﺮﺍﻓﻘﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﻮﻻﺕ‬ ‫ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ ﻳﻨﻘﺼﻬﻢ‬،‫ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭﺍﻹﺧﻼﺹ‬ ‫ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ ﺗﻀﻢ‬ ‫ ﻭﺑﻴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟــﺮﺍﺯﻕ ﺃﻥ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﻢ‬."‫ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ‬ .‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮﺩ ﺫﺍﺗﻴﺔ‬ ‫ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻌﺴﻜﺮﺍﺕ ﻭﺩﻭﺭﺍﺕ ﺳﻨﻮﻳﺔ‬،‫ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺯﺓ‬ ‫ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﺃﻧﻬﻢ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻜﻲ ﻋﺒﺮ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺯﺓ‬ .‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺎﺭﻫﻢ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ‬

;‘Ñ]≥\Å’\;∫;Ï¡Ñ]ë⁄÷’;%]¬’\;Ï’Ê�d;∫;‘Ñ]çÁ;ÈÕ\Ö¬’\;f}ifi∏\ Â◊bˉiÏ◊@ø@aä€a@Ÿ‹fl

VEGA, 8. oktober Køb billet på billetlugen.dk eller i FONA

Akhbar Al�Danmark Udgivet af Z@Det Arabiske Mediehus i Danmark Ansvarshavende chefredaktørZ@@Mohammad Hamza @RedaktørZ@Nidal Abu Arif AdministrationZ@@Adnan Nafa @MarketingZ@Jasmina Hamza LayoutZ EMmailZ@info@damd.dk AdresseZ@AdresseZ@Ahornsgade 6 kld.mf TlfZ@K45 78 78 64 31 TrykZ@Dansk Avis Tryk AOS DistributionZ@@Future Service

MH

Artikler i Akbar AlMDanmark må gerne citeres~@ når blot det sker inden for citatreglerne~@ når det sker med tydelig angivelse af avisen som kilde samt dato. Erhvervmæssig affotografering af anisen tekst~@ billeder og andre illutrationer samt annoncer er ikke tilladt. Akhbar AlM@ Danmark kan ikke drages til ansvar for indhold i annoncer og reklamer.

@âbné€a@Üj«@܇™@·öÌÎ@LbéÓˆâ@Új»‹€@Ô”a什a@Öb§¸a@èÓˆâ@܇™@ÜÓª @›ÓËç@ÊaÎäflÎ@LÚÓ„bflÎä€a@kÇn‰Ω@biâÜfl@·Ìä◊@ÜÓëâ@bôâÎ@LbÌâaÖg@âÏju @Ô”a什a@Öb§¸a@Âfl@aÜœÏfl@äibu@·»‰fl@Ô–zñ€aÎ@LÒäßa@kÇn‰Ω@biâÜfl@ÖÏj« .B@ÚÓôbÌä€a@Úœbzñ‹€

@äç@¥flc@@‹«c @å◊äΩa@Ô”a什a@Öb§¸a @ܜΠ@ÊaB @Ú«âbñ‡‹€ @¥flÜ‘n‡‹€@÷a什a@kÇn‰fl @⁄âb∏aÜ€a @µa @âÖbÃÓç @pbéœb‰fl @ø @Ú◊âb퇋€ @‚b‘nç@>€a@%b»€a@Ú€Ï�i @fiÏ‹Ìc@äËë@—ñn‰fl@⁄b‰Á @är◊c @Ú◊âbí∂Î @Ô€bßa .B@bÓΩb«@bjÇn‰fl@70@Âfl @Üj«@܇™@“bôaÎ @Úœbzñ€a @Ú€b◊Ï€ @âbné€a @ܜπa @ÊcB @Ú‹‘néΩa @pbéœb‰fl@ø@ @⁄âbíÓç @>€a@%b»€a@Ú€Ï�i @fi˝Å @bËmbÓ€b»œ @Ün‡jnç @28@ÚÌbÀÎ@19@Âfl@ÒÜΩa @ÊaÎ @L @Ô€bßa @äËí€a @Âfl @Ú»iâdi @⁄âbíÓç @÷a什a @·Ë‰fl@Êb‰qa@L¥j«¸ @b‡Ë‹rflÎ @Òäßa @ÚÓ€b»–€ @âbíiÎ@Êb‡‹ç@·√b„@Ô‹«@Âfl@ÚÓ„bflÎä€a@kÇn‰fl@—€dnÌÎ .ÚÓ„bflÎä€a@ÚÓ€b»–€ @Üj«@ÛÓ∞Î@¥éy@›ÓËç@܇™@Âfl@Òäßa@kÇn‰fl@ÊÏÿnÌ@b‡Óœ@LÔ‹«@܇™ .B@ÖaÏu@·Ìäÿ€a @·Ìäÿ€a@Üj«@Úçbˆäi@ÊÏÿÓç@âaÖ¸a@ܜπa@ÊaB@µa@âbné€a@Üj«@âbëaÎ


Akhbar Al-Danmark Dansk/Arabisk Månedsavis

Nr. 1 September 2009

Pris 5 Kr.



Kære læser

Muslimske skolerZ@ Kom selv og se~@ Bertel@ De seneste kritiske udtalelser fra politikerne om de private skoler i Danmark vækker harme hos skolelederen i Danmarks største muslimske friskole. Han er skuffet over undervisningsministerens manglende indsigt i undervisningen på de muslimske friskoler og har besluttet at invitere ham på besøg for selv at se kvalitet. ^Vi er meget skuffede over ministerens udtalelser. De tyder på~@ at han ikke ved~@ hvad der foregår i skolerne~@ og det kan jeg godt forstå. Han har jo aldrig været på besøg herude. Så vi sender ham et brev i slutning af september og inviterer ham indenfor^~@ siger DIAM privatskoles skoleleder~@ Mohammed ElMKhatib~@ i et interview med Akhbar AlMDanmark. I forlængelse af regeringens handlingsplan til bekæmpelse af ekstremisme besluttede den tilbage i juni~@ at 25 skoler skulle have et besøg af konsulenter fra Undervisningsministeriet. ^Det sker med henblik på at finde redskaber~@som man kan bruge til at modvirke ekstremismen og fremme friheden og folkestyret i friskolerne^~@ udtalte undervisningsminister Bertel Haarder HVI@ i sidste måned. Også den konservative leder Lene Espersen anklagede friskolerne for at modvirke integrationen. Anklagerne afvises dog af skolelederen i DIAMprivat skolen. Hlæs hele interviewet med skoleleder~@Mohammed ElM Khatib på side 7I Palestine in Copenhagen In Celebration of Jerusalem Capital of Arab Culture 2009 Culture Festival 26. & 27. september 2009 Kulturhuset Islands Brygge

Vi håber~@ at der vil være nogen som har

interesse i og vilje til at samarbejde med os for at udfylde et hul i danskOarabisk oplysningsformidling. Du~@ som læser~@ kan støtte os ved at tegne et abonnement på avisen. Se side 6

Munke Konditori Vangedevej 142 2870 Dyssegård Tlf. K45 39 67 58 18

ÏË—Ñ]≥\Ä;H;ÏËdÖ¡;ÏÁÖ‚å;ÎÅÁÖp

Vi må åbne os mod hinanden

Du sidder med det første nummer af Akhbar

AlMDanmark i hånden – en månedsavis for danskMarabere på arabisk og dansk. Bag udgivelsen af avisen står Det Arabiske Mediehus i Danmark. Det er en glædelig dag i dag~@ idet landet får et arabisk ansigt indadtil. Lanceringen af avisen vil opfylde et behov hos mange danskMarabere~@ som i lang tid har savnet et nyhedsmedie på arabisk og en avis som supplement til netavisen Akhbar. dk. En netavis som ydermere utvivlsomt vil være med til at øge kendskabet til Danmark i den arabiske verden. Vores formål med at udgive en danskOarabisk avis i Hovedstadsområdet~@ er at fremme et alsidigt udbud af nyheder og analyser af betydning for den offentlige debat med gavn for hele samfundet. Og ikke mindst~@ at give de stemmer og historier der ikke er skingre nok~@ mulighed for at komme til orde i en værdidebat~@ der kun har plads til de få ekstreme på begge sider. I dette nummer kan du læse om blandede sociale~@ politiske og sportslige nyheder. Du kan læse om de arabiske privatskoler i København~@ en stigning i skilsmisser blandt araberne i Danmark og om det kommende lokalvalg. Desuden er der en side om sport og en side om dansk og arabisk kultur. I de kommende numre vil vi arbejde på at levere artikler om forskellige kulturelle~@ sociale og politiske aktiviteter i Danmark – arabiske såvel som danske. Ydermere vil vi arbejde for at genoplive og fremme debatkulturen blandt araberne i Danmark. Der vil også være flere debatsider på arabisk og dansk~@ så hvis du brænder med noget~@ så send en mail til os. Vi mener~@ at en arabisksproget avis med enkelte sider på dansk vil bygge bro mellem borgere med etnisk dansk baggrund og arabisktalende indvandrere ved at formidle historier om væsentlige problemstillinger~@ der vedrører interaktionen mellem grupperne. Det er ikke nemt at udgive en avis i en økonomisk krisetid~@ men vi vurderer at behovet er stort. Derfor udgives det første nummer uden økonomisk støtte fra offentlige eller private sponsor.



Byens bedste kager Topkvalitet Vi har åbnet alle hverdage 06.00M18.00

Af Jakob Hougaard CSDy;beskæftigelsesH;og integrationsborgmester i København or nylig oplevede vi endnu to angreb på forholdet F mellem etniske danskere og muslimske danskere. Først kom de konservative med forslaget om

burkaforbudy;og så kom dansk Folkeparti med deres annonceHskræmmekampagne imod moskebyggeri. Og den konservative leder Lene Espersen fremturede medy;at radikal islam er den største trussel mod Europa. Jeg var nærmest i chok – ’islam er altså en større trussel end klimaforandringer og finanskrise’. Jeg er ulykkelig overy;at de konservative er hoppet på Dansk Folkepartis besættelse af islam. For sandheden er modsat. Islam er overhovedet ikke en trussel mod Danmark. Tværtimod er højrefløjens besættelse af islam en trussel. Det er en trussely;fordi vi ikke får løst vores virkelige problemery;når vi bruger tiden på underordnede emner som burkaforbud og moskefrygt. De borgerlige partier er i gang med en tragisk historisk fejltagelse. I stedet bør nydanskere og etnisk danskere række hænderne ud mod hinandeny;og love at vi skal leve fredeligt og respektfuldt sammen. Sammen kan vi skabe et mangfoldigty;fredeligt og fremgangsrigt samfund. Og vi skal ikke blot mødes i avisernes spalter – vi skal skabe det personlige møde på arbejdspladseny;i boligkvartererney;i idrætsklubberne og i kulturlivet. Selv taler jeg med mennesker af udenlandsk herkomst hver dag. Det giver mig tro på fremtiden. or integrationen går jo godt. Lad mig blot nævney;at i de seneste tre år er 7y5 procent flere nydanskere kommet i arbejde. Og kvinderne går forrest – over 10 procent flere kvinder er kommet i arbejde i samme periode. Det er imponerende. Jeg er dog nødt til at komme med en lille kritik af nogle indvandrermiljøer. For i nogle – også enkelte arabiske – kredse er der kommet en tendens til at lukke sig om sig selv. At dyrke sin egen kultur og religion og koncentrere sig mindre om resten af verden. Det er forståeligty;når man ser på den toney;man især som muslimsk nydansker møder i medierne. Men det er altså ikke godt for vores fælles anstrengelser for at skabe et harmonisk samfund. Med VI KBH’R’Hkampagnen prøver jeg at skabe en masse møder mellem nydanskere og etnisk danskerey; og jeg prøver at festligholde alle indvandreres traditioner og kultur. Det håber jeg at få stemmer nok til at kunne fortsætte med efter lokalvalget 17. november. Her vil jeg opfordre alle til at gå hen og stemme – for deltagelse i demokratiet er også en måde at mødes om at skabe et godt samfund.

F