Page 1

Nørrebro Bazar ApS www.norrebrobazar.dk

;Ó1—;k]ïË † @@9~8 ò@ÜÌåΩa 9y 8;ì;Ì÷¡;ÅÁá∏\

 

Û‹Ó€@Åaãœc@Ú€bñ

Danmarks Nyheder

Laila festlokale

www.akhbar.dk

ÏË—Ñ]≥\Ä;H;ÏËdÖ¡;ÏÁÖ‚å;ÎÅÁÖp

Marts;;2010;;;;;;ãÑ]Ÿ •;Ñ\Ç` •;√d\Ö’\;ÄŬ’\

pbjéb‰æa@…Ó‡ß @@17 ò@ÜÌåΩa

SFÈ—\Öiåˆ\;f¬ç’\;gát;äËÑ;ÿ\Å›Êà;È÷Ë…;√Ÿ;◊Ÿ]å;Ñ\Êt

@aág @ÚflÏÿßbi @⁄âbí‰ç •• @ÚflÖb‘€a@pbibÇn„¸bi@b„åœ ¥„aÏ‘€a@Âfl@7rÿ€a@7ÉçÎ @Ô–ÿm @paωç @5 •• ÚÓ鉶a@Û‹«@fiÏñz‹€

@‚˝nça @Âfl @ÊÏ‘‹” •• ÚÓuâb®a@ÒâaãÎ@@Âç7jça 5ò@Û‹«@˝flb◊@âaÏßa@cä”g

Regnskab ;& ;Rådgivning DataMagt ÎÅËp;k]ŸÅ|Â;;Ï÷zzzÁÊö;Î1|

Ö—]zå;È÷¡;UÖÁÅ∏\

ÏÁÊfiâ’\;k]d]â¢\ • k]d]ât;”⟠•; f\Öï’\;k]d]ât • ä⁄∏\;k]d]ât •; ÄÊŒ¬’\;ÖÁÖü • ÏË›\áË∏\;Ä\Å¡b •; k]ŸÅ£\;flŸ;]·3≈ Dortheavej 14yTH. 2400 København NV Tlf U;;;35 81 64 44 FaxU;;35 81 64 54 EmailU;dm@datamagt.dk;;;;www.datamagt.dk

;Ï Ëuê;∫;\Ê—2åb ;=‘Ñ]≥\Å’\;Ñ]e|^= ;\Êfi⁄ïh;È“’ ...€“Ë’b;]6Êê ;ôÖ¬’\;flŸ;\ÂÅË iàb ;Uì]£\ ;ªŒ…;Ï›ÂÖ—;100 .Ö‚å^;Ïià;ÎÅ∏ ;ÅÁ1’\;Ì÷¡;]›Ê÷à\Ñ ;1¡;Â^;È›Â2“’ˆ\ .Ï˛ʠ÷i’\;◊]àÖ’\

info@akhbar.dk

@Ú‹‡¶bi@…Ój‹€ äÌÜñn‹€Î kˆ]â≈;k\Ä\Öd ;k]›ÊÁá ÷h ;Îá‚p^ ÏË›Â2“’\ Ï÷⁄¬i⟠‫ﺗﻠﻔﻮﻥ‬ 27 51 30 26 20 65 29 33

Ufl¡;ÄŬ’\;\É·;∫;\Â^ÖÕb Ï÷Ÿ]¬’\;Î^Ö∏\;Ïˬµ • ‘Ñ]≥\Å’\;∫;ÏËÕ\Ö¬’\;k]d]}i›ˆ\ • Ï˛ʛ]Õ;k\Ñ]çià\ • ‘Ñ]≥\Å’\;∫;ÏËÕ\Ö¬’\;ÏË’]°\;~ÁÑ]h • ÏË…]Œl;ìÊë›Â;Ñ]e|^ • ;Ï÷d]ŒŸ;fl⁄î;◊⁄¬’\;–ÊàÂ;Ä]ëiÕˆ\ • ÃÂÖ¬Ÿ;ÈÕ\Ö¡;ÿ]⁄¡^;◊pÑ;√Ÿ ;g\átˆ\;ÀÕ\ÊŸÂ;k]à]Ëà • ;Ô]ï¡^;flŸ;ÄÅ¡;‹˜Õ_d;ÏË—Ñ]≥\Å’\ È—Ñ]≥\Å’\;‡]∏1’\


   www.akhbar.dk

Danmarks Nyheder

Marts 2010;;Ñ\Ç`;J ` ãÑ]Ÿ • 4;ÄŬ’\ `;J

www.akhbar.dk

]zzzzzzfiÁ^Ñ

È∏]¬’\;Î^Ö∏\;‹ÊË’;∞ˆ\;ÏÁÊÒ∏\;Ïeà]fi±;flp]‚fidÊ—;∫;3e—;Ö≤ıŸ @b�»fl @›‡»„ @Êa @kØ @?»Ì @Lb„ÜÓi @›ßa @b‰fl@›ÿ€@ʸ@b‰ö»i@¥i@Úéœb‰Ωa@Âfl@¸� Üi � @b‘y@Íb‰∑c@bfl.ÙäŸa@›‡ÿÌ@à€a@bÁâÏöy @ÚÌÎbéfl@ÚÓj‰u¸a@ÒaäΩa@÷Ï‘y@|jñm@Êc@ÏÁ � � @fib©@ø@ÚïbÅÎ@ÚÓ◊âb∏aÜ€a@÷Ï‘ß@ bflb∑ .›‡»€a @‚˝ÿ€a @Âfl @7r◊Î @÷˝Ã„¸a @ø @Ú‹ÿíΩa .›»–€a@ÊÎÖ@Âfl@ä∑˚‡‹€@Új鉀bi @Ü‘œ @lbí€a @›Ó¶a @Âfl @b‰y @b‰Ó‹ÓÁ @bflc @·Ëœ@ıÏç@ÔÁ@‚b«@›ÿíi@Ú‹ÿíΩa@Êbi@pcâ @Êdi@Ü‘n«c@¸Zo€b”@sÓy@ÂÌÜ€a@Î@Úœb‘r‹€ @sÓy~@¡‘œ@¥Ó◊âb∏aÜ€a@Âfl@ÔÁ@Ú‹ÿíΩa @…‡n1a @‡‹Ì @pbÓi什a @ıb鉀a @ú»i @Êc � .Úïb®a@·Ë‹◊bífl@kjéi@Ô◊b∏aÜ€a @böÌaÎ @Äbn–„¸a@‚Ü«@ø@‡ÿm@b�öÌc@ÔÁ@Ú‹ÿíΩa @·◊~@ÚÓiä«@Òaäflg@c@o€dç@Ï‹œ@äŸa@Û‹« @èÿ»€bi @Îc @¥Ó◊âb∏aÜ€a @bˈb”Üïc @ÖÜ« @aàÁÎ @a�Üu@›Ó‹” @Îc @ÜuÏ̸@bflg @la϶bœ @ÊÏœä»Ì¸ @Êbœä�€a @Êc @sÓy @Ú‹ÿíΩa @k€ @¡‘„@Û‹«@aÎå◊äÌ@Êc@kØ@ÔÌcäiÎ@LŸ€á @Äbn–„˝€@ÚÌaÜi@bË‹»u@Î@bË‹Ó»–mÎ@Èibín€a @pbÓj‹é€aÛ‹«@åÓ◊6€a@Âfl@¸� Üi@äŸa@Û‹« @bflc.är◊c@ȇ˜@Âfl@Âÿ∑@äŸbi@Úœä»Ωbœ @ÊÎÖ@Âfl@‚˝ÿ€a@Âfl@7r◊@‚ÏÓ€a@ä∑˚Ωa@« @pb‡‹ÿnΩa @Êa @ÜÓ–Ωa @ıÔí€a @Âÿ€ÎA~›»–€a .Ú–‹n´@¡‘„@ÂflÜ”

@ÒâÜ”@Âÿ‹nπ@Î@p¸b»œ@ÂÁ@Î@pbÓ◊âb∏aÜ€a @ګωnfl @âbÿœcÎ @Ú–‹n´Î @Ú”âbÅ @ıb�« @Ú‹ÿífl @kjéÌ @ÚË€a @›flb« @b„bÓyc @Âÿ€Î @ÂËnÓñÇë @·Àâ @Lfiθa @›Ó¶a @ıb鉀 @ÂÌÏ‘m @¸ @o”Ï€a @è–„ @ø @Âÿ€Î @ÚÌÏ‘€a @Û‹«@“ϔπaÎ@úÌä«@âÏË∫@Újüb´@Û‹« @âbÓnÅa@Û‹«@âÜ‘m@¸@bË„¸@·‹ÿn€a@Î@Úñ‰Ωa @LbË–»öÌ @bæ @Újçb‰Ωa @pb‡‹ÿ€a @ÚÀbÓïÎ

@âÏöy@µa@Úœbô¸bi@oí”Ï„@>€a@bÌbö‘€a @bÁâÏöy@Êb◊@>€a@ÎaÜ»é€a@fiaÏ„@ÒâÏn◊Ü€a @pbÓn–€a@ú»i@o»œÖ@>€a@lbjç¸a@·Ác@Âfl @Ú‹” @·ÀäiLä∑˚Ωa @âÏöß@b‰Á @pbÓi什a @›rΩ@ÚÓi什a @ÒaäΩa @âÏöy@« .ÂÁÖÜ« @Ú„âb‘fl @bËn◊âbífl @Ú‹”Î @pbÓ€b»œ @aàÿÁ @Âfl @ÖÜ« @b‰Ó‘n€a @ÚÓ◊âb∏aÜ€a @ÒaäΩa @…fl @›Ó¶a @Âfl @ÂËj‹ÀcÎ @pbÓi什a @pb◊âbíΩa

@ÚÌbË„@ø@ÚÓˆb鉀a@pb◊äßa@@âÏË√@cÜi @ÚÓiäÀa@fiÎÜ€a@ú»i@ø@äí«@…çbn€a@Êä‘€a @sÓy~ @bÿÌäflc @Î @bé„äœ @Î @bÓ„b�Ìäi @›rfl @1909@‚b«@ø@ÒÜznΩa@pb̸πa@ø@o∏ @bËi @o◊âbë @ÚÓˆb鉀a @pb◊äßa @Âfl @ÖÜ« @Êb◊ @Î @Ú‹flb»€a @Û�çÏ€a @Ú‘j�€a @Âfl @ıbé„ @Î@p˝flb»€a@÷Ï‘°@’‹»nm@“aÜÁc@ÒÜ«@b: @ a6”¸a@ø@bË‘z◊~@ÚÓçbÓé€a@ÒaäΩa@÷Ï‘y ÔñÌä®@·zé€@Ú‡Óÿy òbÅ@äÌÏñm

@·Ác @âaÏßa @ÊaÜ‘œÎ @ÚÌÏ:a @ bÓô Ôi什a@lbjí€a@›◊bífl

@êâÜm@Î@lbí€a@›Ó¶a@Âfl@ÖÏ»ç@âÏ„@bfla @>€a @›◊bíΩa @ãäic @Êbi @Ùäm @è–‰€a @·‹« @Ô„br€a@›Ó¶a@Âfl@ÚÓi什a@Òbn–€a@bËÓ„b»m @ø @paà€biÎ @LÚÌÏ:a @ bÓôÎ @L bÓö€a @ÏÁ @ÈuaÏm@Òbn–€a @Êc @ÚïbÅ@Llbjí€a @Ú‹yäfl @Êa@ÙämÎ@LÚ‹yäΩa@ÍàÁ@ø@ÚÌ7ñfl@paâaä” @bfl@aàÁÎ@›Á¸a@…fl@âaÏßa@ÔÁ@Ú‘Ìäü@›öœc � @äíj€a@k�€a@êâÜm@>€a@ÙÜÁ@böÌc@Íaäm @>€a@ıbÓë¸a@·Ác@Âfl@âaÏßaZ@bn€b”@sÓy @Ú‹ÿíΩaÎ@Lb:@aÎÜ»néÌ@Êc@›Á˛a@Û‹«@kØ @à€aÎ@LâaÏßa@aàÁ@ b�‘„a@fiby@ø@5ÿm @Û�»m@Êc@kØ@ÂËÌcäi@Î~@5◊c@›◊bífl@Ü€ÏÌ @?»Ì@LÚÓ€Î˚éfl@Ü€Ïm@>€a@ÚÌäßa@Òbn–€a @?»ÌA_ä�Åc@›◊bífl@›uc@Âfl_ojÿ€a@aábΩ @«@Ü€Î@à€a@Òbn–€a@Ô«Î@bˇÿ∞@ÚÌäy @L¥œä�€a@˝ÿ€@ÜÓ–fl@aàÁÎ@âaÏßa@’Ìäü @ÒÜÓ‘fl@b‰Á@Òbn–€a@ÚÌäy .ıb‰i˛a@Î@›Á˛a @…‰ñm@>€a@÷a什a@ø@Òbn–€a@ÚÌäy@Âfl@är◊a @ú»i@øÎ@ÊbÓy¸a@k‹Àc@bËé–‰i@bËmaâaä” @|jñÌ@lbvßbi@Ÿé‡n€a@Î@ÂÌÜn€bœ .âÏfl¸a � @ÊgÎ~êÏ–‰€a@ø@˝‹Å@’‹±Î@7rÿi@är◊c@b‰Á .�b»fl@¥‹Óv‹€@ıÔë@·Ác@âaÏßa@Î@Ú‘r€a @b‰Á@ÚÓi什a@ÒaäΩa@›◊bífl@ÜÌåÌ@à€aÎ @Ú‹ÓçÎ@›Á¸a@ÍÜØ@à€a@äÿjΩa@xaÎå€a@ÏÁ @ø@…‘m @Êa @Âÿæ@Òbn–€a @Êbi @Ÿí€a @›n‘€ @Ú‹ÿíΩaÎ .Èi@ÊÏjÀäÌ@¸@lbë@…fl@kßa @bfl܉«@b∏gÎ@LÈmaá@Ü°@xaÎå€a@ø@oéÓ€ @›j‘néΩaÎ @ÚçaâÜ‹€ @’ˆb« @xaÎå€a @ÊÏÿÌ @›Á˛a @Ò䃄 @⁄b‰Á @b�öÌcÎ @LÚqâb◊ @ÍàËœ @ÚuÎånΩa@7À@Òbn–€a@Û‹«@Ú‘–í€bi@Ú˜Ó‹Ωa @ä�Åc@Âfl@5n»m@sÓy@bËnçaâÖ@›‡ÿm@>€aÎ @Òbn–€a @ÚÓé–„ @Û‹« @äq˚m @>€a @›◊bíΩa @bfl@µa@Úœbô¸bi@LbËé–‰i@bËn‘q@ å«åmÎ @Ú‘jéfl@‚bÿyc@Âfl@Újv0a@Òbn–€a@ÈËuaÏm @k€b”@ø@bË„Ïj€Ï‘Ì@ÂÌà€a@¥Ó◊âb∏aÜ€a@Âfl @¡éic@ÍàÁ@Âÿ€Î@LÈ‹»–m@bfl@¥‹Ábvnfl@oibq @ÊbÓÃ�Ì@bËÓ«ÎÎ@Òbn–€a@Úœb‘q@Ê˛@›◊bíΩa @ãaäibi @b� ‡ˆaÖÎ @Lêbj‹€a @Îc @›ÿí€a @Û‹« .pbÓj‹é€a@›z‡öm@ÚÓibظa@¬b‘‰€a @ÚÓ‘Ó‘y @ÒaÎbéfl @ @ÏÁ @Íb‰‡n„ @bfl @ÚÌbË„ @’‹ÅÎ .ÚÓ◊âb∏aÜ€a @…fl @ÚÓi什a @Òa䇋€ @Ô„br€aÎ@fiβa@¥‹Ó¶a@¥i@›ïaÏn‹€@òä–€a @Êc @bË„dë @Âfl @>€a @䃉€a @pbËuÎ @fiÖbjn€ @Ò䃄 @Îc @⁄âb∏aÜ€a @ø@l什a @…ôÎ@7Ãm @ÊÎb»n€a@fiby@ø@l什a@µa@¥Ó◊âb∏aÜ€a .�b»fl@›‡»€aÎ



;{Ê⁄⟠;=‘Ñ]≥\Å’\ ;Ñ]e|^= ;flŸ ;ã]eiÕˆ\ ;ÎÅÁÖq÷’ ;Ïzzuzzî\Êzz’\ ;ÎÑ]zzzåˆ\ ;ºÖçd .ÑÂÅë’\ ;~ÁÑ]h ;Özz—Ç ;√Ÿ ;ÑÅë⁄— ;‹ÊzzàÖzz’\ ;ÑÊzzëzz’\ ;ìÊëfi’\ ;ÖÁÊëh ;{Ê⁄âŸ;3≈;;ÏÁÑ]û;ô\Ö≈¯;k]›˜¡ˆ\ .ÎÑ\Ĉ\;√Ÿ;–] hˆ\;Ŭd;ˆb;„d ;fl¡ ;Ï’Âı⟠;3≈ ;=‘Ñ]zz≥\Åzz’\ ;Ñ]et^= ; .]‚Ë…;Öçfih;9’\;k]›˜¡ˆ\;k]ÁÊi•

@Âfl @“Ï®a @µa @Úœbô¸bi @kjç @a�áa @ÚË€bœ .bˇv∞@bfl@aàÁÎ@Lb:@¥Ó◊âb∏aÜ€a@Ò䃄 @ÒaäΩa@÷Ï‘y@Êbi@o–ín◊a@Ô‹‡«@fi˝Å@ÂflÎ @÷Ï‘ß@ÚÌÎbéfl@oéÓ€@ÚÓj‰u¸a@Îa@ÚÓi什a @Ûnzœ~›‡»€a@fibv∂@ÚïbÅ~@ÚÓ◊âb∏aÜ€a @ÚÓ◊âb∏aÖ @Òbnœ @…fl @ŸmaâÜ” @pÎbém @Ï€ @›‡»‹€@ÔÁ@bÁâbÓnÅa@·nÌ@bfl@bj€bÀ@È„a@¸a .·ç¸a@Îc@⁄ä»ë@ÊÏ€@µa@Ÿ€á@ÖÏ»Ì@b∂âÎ @Âfl@Ò䃉€a@ÍàÁ@7ÓÃn€@ÜËu@fiàic@b„c@Î @pbüb퉀aÎ @ÚÓ–zñ€a @paıb‘‹€a @fi˝Å @ıbö«c@…fl@fiÎb≠@b:˝Å@Âfl@>€a@ÚÌ7®a @Âfl @¥Ó◊âb∏aÜ€a @åÓ◊äm @›Ìϧ @è‹1a @’‹»nÌ @b‡Óœ @pbÓibظa @µa @pbÓj‹é€a .ÚÓj‰u¸a@ÒaäΩbi @Õn‡nm @¸ @ÚÓ◊âb∏aÜ€a @ÒaäΩa @ÛnyÎ @fib1bi @ÚïbÅ @›uä€a @…fl @ÒaÎbéΩa @›flbÿi @ozjïc@Êbflã@Âfl@bË„bœ@Ÿ€á@…flÎ@LÔçbÓé€a @b‡‰Ói@pbÌÜ‹i@è€b1@|Óëäm@Ú‡ˆb”@ÚéÓˆâ @AAkñ‰Ωa@aàÁ@›n§@ÚÓj‰uc@fiÎc@b„c@o‰◊ @ÂËö»i@Ê˛@pbÓj‰u¸a@Âfl@èÓ€@—»ö€aÎ @Ò䃉€a@kjéi@Âÿ€Î@ÚÓçbÓç@Úÿ‰y@ÂËÌÜ€ @Âÿ€Î~‡‹énça @pbÓj‰u¸a @Êbœ @ÚÓj‹é€a

;ÖÁÖü;∫;‘Ñ]å UÄŬ’\;\É· ÂÅe¡;ÌâË¡ flâ›]·;flÁÑ\Ä

@ÔñÌä®@·zé€@Ú‡Óÿy@ıb‰rnçbi@Ô„br€a @bËrÌÜy@pcÜi@sÓy@fiθa@›Ó¶a@o‹rfl@>€a ZfiÏ‘€bi @ÒaäΩa @paâÜ” @·v§ @ÚÓj‹é€a @Ò䃉€a @kjéi@b∂â@›‡»€a@òä–i@Îbén€a@‚Ü«Î A·ç¸a@Îc@ä»í€a@ÊÏ€ @µa @ÚÓi什a @Âfl @Ú∫6‡◊ @›‡«c @b„c @ÚÓ»∫ @ÚéÓˆâ @Î @èÿ»€biÎ @ÚÓ◊âb∏aÜ€a @èÓˆâ@Újˆb„@Î@ÚÓ◊âb∏aÜ€a@ÚÓΩb»€a@ÒaäΩa @⁄âb∏aÜ€bi@ÚÓj‰u¸a@ÒaäΩa@è‹© .fibÿÌÖaä€a@lå°@Ïö«@Ô„Ï◊@µa@Úœbô¸bi @ÜÌÜí€a@fibj”¸a@ÏÁ@‚b»€a@aàÁ@䃄@o–€bfl @ÒaäΩa@âÏöy@Ú‹”@«@bflc~@ÚÓ€b»–€a@ÍàÁ@Û‹« @ä»é€aZ¥jjé€@ÖÏ»Ì@Ÿ€á@@Êc@b„bœ@ÚÓi什a @¸ @sÓy @ÚË€aLfiÏÅÜ€a @Ú”b�j€ @…–mäΩa @bflc.ÚÓ◊âb∏aÜ‹€@›”¸a@Û‹«@Ú∫äm@ÜuÏm @ÚÓi什a@ÒaäΩa@ÈuaÏm@>€a@›◊bíΩa@·Ác@« @bËÓ€a@ÚÓ„ÎÜ€a@Ò䃉€a@ÔËœ@⁄âb∏aÜ€a@ø @Î @Òָϋ€ @¡‘œ @ÚÌÜÓ‹‘m @bË„Ï◊ @sÓy @Âfl @è‹1a@ÂÌÏÿm@Òäÿœ@pıbu@b‰Á@ÂflÎ~@fiå‰Ωa @ıbé„ @⁄b‰Á @Êa @¥Ó◊âb∏aÜ‹€ @ã5„ @Ôÿ€~ @ıb鉀a@ÒâÜ”Î@ıb◊á@ÙÏnéfl@è–‰i@pbÓiä«

@bÁÜ»iÎ @ÚÓçbÓé€a @ÒbÓßa @ø @Ú◊âbíΩaÎ @pb̸πa @ø @paäÁbƒfl @Î @pa7Ãm @oqÜy @Û‹« @äqc @Ÿ€á @›◊Î @k€b�Ωa @ÍàÁ @oÓjrn€ @‚b«@›ÿíi@biÎâÎc@ø@ÚÓˆb鉀a@pb◊äßa @ÂÀbˉiÏ◊ @ä∑˚fl @Ü‘« @1910 @‚b« @øÎ. @sÓy@Òa䇋€@ÔΩb«@‚ÏÌ@Öb‡n«a@ÈÓœ@#@à€a @pbÓ◊a6ë¸a@ıb鉀a@›ÿ€@ÒÏ«Ö@ä∑˚Ωa@ÈuÎ @ÚÓi什a@Ö˝j€a@ø@bflc.@ÒaäΩa@‚ÏÓi@fib–ny˝€ @âb‡»nç¸a@Üô@ÒâÏr€a@ø@ÒaäΩa@o◊âbë@Ü‘œ @ÂˉflÎ~@äˆaå¶a@ÒâÏq@Î@âäzn€a@bÌbö”@øÎ @b‰Á @ÂflÎ @ÉÌâbn€a @ø @ÂËn‡ñi @Â◊äm @Âfl @Êä‘€a@ø@a�äÿjfl@ÒaäΩa@âä§@Ú◊äy@pbí„ @Äbn–„¸ @ÚvÓn„Î @b� öÌc @äí« @…çbn€a @Úœbzñ€a @o„ÏÿmÎ @läÀa @Û‹« @÷äí€a @…œaÜm@Î@ÒaäΩa@·çbi@’�‰m@>€a@ÚÓˆb鉀a @ÒbnœI @Ú‹©@›rfl @b˔ϑ°@k€b�mÎ @bˉ« @Âfl@Âflbr€a@øÎ .bÁ7ÀÎHÚÌäñΩaI@ÎH÷äí€a @Újçb‰∂@ÂÀbˉiÏ◊@oœbönça@ÔôbΩa@âaáe @‚ÏÌ@‚ÏÓ€a@aàÁ@?jm@Û‹«@‚b«@Ú˜fl@âÎäfl @—‹n´@Âfl@paäÿ–Ωa@Âfl@ÖÜ«@LÒaäΩa@âä§ @bËi@ÂöË„@Î@ÒaäΩa@bÌbö”@‹ª@Âæ@ÊaÜ‹j€a @ ωm@@ä∑˚Ωa@aàÁ@ø@䃉€a@o–‹Ì@bfl@ãäiaÎ~

;;mh@akhbar.dk 23209228;;;;;;;;;;;;;;;Îá∂;Å⁄•;;UÖÁÖui’\;äËÑ nidal@akhbar.dk 60763700;;;ÀÁÖ¡;Êd^;ÿ]ï›;UÖÁÖui’\3hÖ“à kultur@akhbar.dk;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Ã]Œâ’\;Øât;U∫]Œm’\;ÑÖ,\ ;;;;;;;;;;;na@akhbar.dk;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;È›]iË¡;ÓÅ›;UÎ^Ö∏\;‡Âıå;ÎÑÖ• an@akhbar.dk 20652933;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ƒ] ›;‡]›Å¡;UÎÑ\Ĉ\ ; DAMD;Us\Ö|ˆ\Â;;€Ë⁄ëi’\ ISSNZ@ 1904M0393

2

‫•• ﺷـــﻬﺪﺕ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤـــﺎﺭﻙ ﺣﺪﺛﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺪﺓ ﺍﺳـــﺎﺑﻴﻊ ﻭﻫﻮ‬ ‫ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﺍﻥ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ‬،‫ﺇﺟﺮﺍء ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭﺯﺍﺭﻱ ﻭﺍﺳـــﻊ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ‬ ‫ ﻭﻻ ﺗﻜﻤﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﻓﻲ‬.‫ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ ﻓﻘﺪ ﺃﺭﺍﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء‬.‫ﻓﺮﺍﺩﺗﻪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﻭﺩﻭﺍﻓﻌﻪ‬ ‫ﺃﻥ ﻳﻀﺦ ﺩﻣﺎء ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺟﺴـــﺪ ﻭﺯﺍﺭﺗـــﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺧﻠﺖ ﻃﻮﺭ‬ ‫ﺍﻟﺸـــﻴﺨﻮﺧﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﺧﻄﺎء ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺋﺢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ‬ ‫ ﻓﻘﺪ ﺭﺳﻤﺖ ﺍﺳﺘﻄﻼﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺻﻮﺭﺓ ﻗﺎﺗﻤﺔ‬.‫ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﺑﻬﺎ‬ ‫ ﻭﺃﻋﻄﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺃﻣﻼ ﺟﺪﻳﺪﺍ‬،‫ﻟﻤﺴـــﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ‬ ‫ ﻭﻗـــﺪ ﺗﻜﺮﺭﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ‬.‫ﺑﺎﻟﻔـــﻮﺯ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ‬ ‫ ﻭﻣﻤﺎ‬.‫ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻻﺷـــﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﺳﺘﻄﻼﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﻱ‬ ‫ﺯﺍﺩ ﻣـــﻦ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺤﺎﻛـــﻢ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺠﺮﻱ ﺗﺤﺖ‬ ‫ﺿﻐﻂ ﺍﻻﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ‬ ‫ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺿﺎﻋﻔﺖ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻗﻠﺼﺖ‬،‫ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫ ﺇﻥ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ‬.‫ﻭﺍﻟﻤﺴـــﻨﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ‬ ،‫ ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺑﺘﺒﺪﻳﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﺃﻭ ﻋﺸﺮﺓ ﻭﺯﺭﺍء‬،‫ﻫﻮ ﺳﻴﺎﺳـــﺎﺗﻬﺎ‬ .‫ﺇﻧﻤﺎ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫•• ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺣﻠﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﻴﻤﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﺩ ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻰ‬ ‫ﺍﺗﻔـــﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻔﺮﺽ ﺗﺸـــﺪﻳﺪﺍﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ ﺣﻴﺚ ﺻﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟـــﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻻﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ‬.‫ﺍﻻﺟﺎﻧـــﺐ‬ .‫ﺍﻟﺒـــﻼﺩ ﺍﻥ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﻧﻘﺎﻁ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻣﻌﻘـــﺪ ﻭﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺄﻭﻳﻞ‬ ‫ﻓﺒﺎﻻﺿﺎﻓـــﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻴﻦ‬ ‫ ﻛﻴﻒ‬.‫ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻧﺨﺮﺍﻃﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ‬ ‫ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻳﺎﺗﺮﻯ؟؟ ﺃﻣﺎ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺸﻤﻞ ﻓﻼ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻗﺪ ﺩﺧﻞ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺃﻋﺎﻝ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ‬ .‫ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪﺍﺕ‬،‫ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ‬ ‫ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬.‫ﻫـــﺬﺍ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ‬ ‫ﺗﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪﺍﺕ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﺛﻮﺍﺏ ﻭﻣﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ‬ ،‫ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺪﺑﺮﻭﻥ ﺍﻣﻮﺭﻫﻢ ﺑﺴـــﺮﻋﺔ ﻭﻳﻨﺪﻣﺠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ ﻭﻋﻘﺎﺏ‬،‫ﺣﻴﺚ ﺳـــﻴﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺃﺳـــﺮﻉ‬ ‫ ﻭﻛﻤﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺔ ﻓﺎﻥ‬.‫ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴـــﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺫﻟﻚ‬ ‫ ﺍﻣﺎ‬،‫ﺍﻟﺘﻄﺒﻴـــﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺳـــﻴﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ‬ ،‫ﺍﻟﺜـــﻮﺍﺏ ﻓﻬﻮ ﺧﺎﺿﻊ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ‬ .‫ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪﺍﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻣﺘﺪﺍﺩ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬ ‫ﺳـــﺎﺭﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺪﺓ ﺳـــﻨﻮﺍﺕ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺇﻏـــﻼﻕ ﺍﺑﻮﺍﺏ‬ ،‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻛﻠﻴﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﺍﻻﺟﺎﻧـــﺐ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ‬ ،‫ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺮ ﻭﺛﻘﺎﻓﺘﻪ‬،‫ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ‬ ‫ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـــﺔ‬.‫ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺳـــﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻣﺴﺒﻘﺎﺕ ﺍﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ‬ ‫ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺷـــﻜﻞ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﺣﻴﺎﻥ ﺍﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ‬ .‫ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ‬ ‫ﻭﻟﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳـــﺐ ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺍﻥ ﺍﻛﺜﺮ ﻓﺌﺔ ﻣﺴـــﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﻬﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪﺍﺕ ﻫﻢ ﺍﻟﺸـــﺒﺎﺏ ﺍﻻﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ‬ ‫ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺟﺮﺍء ﻓﺸـــﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ‬ ‫ ﻫﺆﻻء ﻻ ﺗﺴـــﺘﻘﻴﻢ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﺼﺒﺤﻮﺍ‬.‫ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ‬ ‫ﻧﺎﻓﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻭﺍﺳﻠﻮﺏ ﻧﺎﺟﺢ‬ ‫ ﺍﻣﺎ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻓﺎﻧﻬﺎ ﺳﺘﺰﻳﺪ‬.‫ﻟﺰﺟﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺠﺪﻱ‬ .‫ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺳﺘﻔﺎﻗﻤﻬﺎ‬ ‫ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻫﻨﺎﻙ ﺷـــﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻥ‬ .‫ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩﺗﻪ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ "‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸـــﺮﻳﺤﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻭﺳـــﺎﺋﻠﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ "ﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ‬ ‫ ﻭﻫﻲ ﻻ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺜﻮﺍﺏ ﻻﻧﻬﺎ ﺍﻋﺘﺎﺩﺕ‬،‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﻳﻌﺎﻗﺒﻬﺎ‬ .‫ﺍﺳﻠﻮﺑﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻻ ﻓﻜﺎﻙ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﻪ‬



www.akhbar.dk EHmailU;info@akhbar.dk AdresseU;Ahornsgade 6 kld.mf 2200 København N Tlf.U;F45 78 78 64 31 TrykU;Dansk Avis Tryk AJS DistributionU;Future Service



www.akhbar.dk

Danmarks Nyheder

U;fl¡;ÑÅëh ‘Ñ]≥\Å’\;∫;ÈdÖ¬’\;‹˜¡ˆ\;jËd;;


⁄É©dG AÉëfG áaÉc ¤G Éæ©e GhôaÉ°S

øL LÉ¡ ¡ææHHƒƒc c øee É¡ ¡JJÓ ÓM MQQ Ò««°°ùùJJ øY Y ø∏∏©©JJ ¿G Royal Aviation ô°°ùùjj 15//6 6//2 2010 øe e k GQQÉÑÑààY YG Iô ô°°TTÉÑÑee ¿Éª ªY Y ¤G

á««ffOQQ’ C G á««µ ’ µ∏∏ŸŸGhh á««µ µ∏∏ŸŸG áë ëææL L’ C G ¿GÒ ’ ÒW W ∫ÓN N øee

ähhÒ ÒHH ¤G øL LÉ¡ ¡ææHHƒƒc c øee ᪠ª¶ ¶ààææee äÓ ÓM MQQ Ò««°°ùùJJ øY Y ∂ddòc c ø∏∏©©JJhh á««ffOQQ’ C G á««µ ’ µ∏∏ŸŸG ÈY Y »HHOhh OGó¨¨HHhh J&9 L>O

>&PE% J9>(- <%<T-h §&aO n_% %h>W&E µàà°°SShh ôØØ°°ùùddG ôc cGGòJJ Òaaƒƒààdd πeeÉc c OGó©©àà°°SSG ≈∏∏Y Y Royal Aviation ¿ƒƒµ a O&[

M[W j]>&ac%< §h>]

6+

3100

D3

a <

<6

l<h

4500

2010�6�22 >XE_% :i>&/ ⁄É©©dd2010�7�6 l<hP_% :i>&/ G AÉë ëffG áaaÉc c ¤G 2010�7�13 h'

§&aO

ä%>h W

<%<T-

M[W j]>&ac%< §h>]

_%

,ÉææJJÈ ÈN Nhh ÉææJJÉeeó óî îHH ΩGôµ µddG ÉææææFFÉHHRR ¤G Ωó ó≤≤ààffhh

‘ ÉææÑÑàൠµee ìÉÉààààaaG øY Y ºµ µeeÓ ÓY YG Éffô ô°°ùùjj ɪ ªc c .ΩÉ©©ddG QGóee ≈∏∏Y Y á°°ùùaaÉæ柟G ÉffQQÉ©©°°SSGhh b„äb»éc@ù»i

Ô◊äb‡„aá€a@ÊÎãÿ€biÎ@lbÌgÎ@lbÁà

1000@Âfl 1500@Âfl 900@Âfl 1500@Âfl

@@ @Êቀ @@ @@êÌäbi @@·€ÏË◊Ïné @@@ @—Ó‰u

øL LÉ¡ ¡ææHHƒƒc c ‘ øFFɵ µddG ∑QQɉ ‰ó óddG

: ∫É°°ü üJJ’ ’G ≈L Lô ôjj äÉeeƒƒ∏∏©©ŸŸGhh QÉ°°ùùØØàà°°SSÓ EÓdd

b„äb»éc@ù»i

Ô◊äb‡„aá€a@ÊÎãÿ€biÎ@lbÌgÎ@lbÁà

1000@Âfl 3000@Âfl 2700@Âfl

Tagensvej 187 st. 2400 København NV Tlf. 35854933 mobil: 26158503 e-mail: info@royalaviation.dk royalaviation.dk ≈∏Y ácô°ûdG ™bƒe GhQhR

@@päÏ–ÿ„a㜠@ pÎãÓi@ @ ’ìflÜ@


‫‪4‬‬

‫‪Marts 2010;;Ñ\Ç`;J‬‬ ‫\’¬‪` ãÑ]Ÿ • 4;ÄÅ‬‬ ‫‪`;J‬‬

‫‪ÏËdÖ¡;k]ˬ⁄p‬‬

‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪Danmarks Nyheder‬‬

‫‪;Ï÷Ÿ]¬’\;ÏËfiË�â÷ ’\;Î\Ö∏\;Ïˬµ‬‬ ‫‪;]‚l\ÖhÂ;flË�â÷ d;ÀÁÖ¬i’\Â;ÏËfiË�â÷ ’\;ÎÖàˆ\Â;Î\Ö⁄’\;ÖÁÊ�i’;ƒÂÖçŸ‬‬ ‫ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ )ﻋﺎﺋﺪﺓ( ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪2000‬ﻭﺗﻀﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ ﻋﻀﻮﺓ‪ ،‬ﻣﻨﻬﻢ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺃﺳﻬﺎ ﺳﻤﺮ ﺻﺒﺤﻴﺔ ﻭﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻫﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭ ﺗﻮﺳﻴﻊ َﺍﻓﺎﻗﻬﺎ‬ ‫‪ .‬ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﺴـــﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﻌﺎﺋﺪﺓ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ً‬ ‫ﻳﻮﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴـــﻄﻴﻦ‪ .‬ﺃﻣـــﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭﻧﺸـــﺎﻃﺎﺗﻬﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻓﺎﻟﺘﻘﻴﻨﺎ ﺑﺮﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺳﻤﺮ ﺻﺒﺤﻴﺔ ﻭﻟﻤﻰ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﻋﻦ) ﻣﻴﻮﻧﺎ ﺑﺎﺭﻏﻦ( ﺣﻴﺚ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﻋﻀﺎء‬ ‫ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺼﻐﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻷﻡ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ‬ ‫ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻫﻨﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺑﻨﻈﺮ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﻴﻦ ﺷﻲء ﺳﻠﺒﻲ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻫﻨﺎﻙ‬ ‫ﺃﺷـــﻴﺎء ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﺳﻠﺒﻴﺔ ً‬ ‫ﻓﻤﺜﻼ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻨﻐﻠﻘﻮﻥ ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـــﻊ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻲ‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻔﺘﻘﺮﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﻭ‬ ‫ً‬ ‫ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻬﺎ )ﻣﻴﻮﻧﺎ‬ ‫ﺳـــﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ‪،‬‬

‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻮء ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻭﻫﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻜﻦ ً‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﻼﺕ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴـــﺎء‬ ‫ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺒﺐ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ‬ ‫ﻧﺤﺎﻭﻝ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺳﻤﻪ ﺃﻣﻬﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻱ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺃﻥ ﺗﻄﺮﺡ ﻣﺸﻜﻠﺘﻬﺎ ﻭﻧﺤﺎﻭﻝ ﺇﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﺣﻠﻮﻝ ﺗﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻟﻬﺎ ﻭ ﻷﺳﺮﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫‪⁄âb∏aÜ€a@âbjÅc@äÌÏñm‬‬

‫ﺣﺴﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻀﻮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻣﻞ ﺣﻤﺎﺩﻱ‬ ‫ﻟﻴﺤﺪﺛﻨﻨﺎ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ‪:‬‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﺪﺓ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻭ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﻣﺴـــﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ً‬ ‫ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻔﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﺑﻜﺔ ﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴـــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﺔ‪ً .‬‬ ‫ﺍﺫﺍ ﺍﻻﻫﺪﺍﻑ ﻟﻴﺴـــﺖ ﺳﻴﺎﺳـــﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻜﻞ‬ ‫ً‬ ‫ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺣﺼﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﺍﻟﺸـــﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﺴﺎء ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺎﺕ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻓﺘﺤﻨﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ‬ ‫ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺻﻮﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﻧﺸـــﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻨﺸـــﺎﻃﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻋﻢ ﺃﻫﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﺎﺯﺍﺭ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻟﺪﻋﻢ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﻏﺰﺓ‬ ‫ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺑﻌﺾ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﺔ ﻛﺎﻟﺘﻄﺮﻳﺰ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻭﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﺑﻪ ‪.‬ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﻧﺴﺎء ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺈﻧﺠﺎﺯ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻐﺰﻝ‬ ‫ﺇﺣﻴﺎء ﻟﻠﺘﺮﺍﺙ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺴـــﻴﺞ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺴﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻤﻌﺮﺽ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺄﻭﻝ ﻣﻌﺮﺽ ﻟﻨﺎ ﺑﻤﺸـــﺎﺭﻛﺔ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻛﻨﺎ ﻟﻮﺣﺪﻧﺎ ﻭﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳـــﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻌﺒﺔ ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺠﺤﻨﺎ ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻲ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﺃﺣﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ‪ .‬ﻭﻟﻢ ﻧﻮﺍﺟﻪ ﺃﻱ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺇﻟﻰ َ‬ ‫ﺍﻻﻥ‬ ‫ﻷﻧﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﺃﺳﻠﻔﻨﺎ ﺍﺑﺘﻌﺪﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻻﻗﺖ‬ ‫ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺷـــﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎء‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﻜﺬﺍ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ‬ ‫ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻧﻌﺮﻑ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﻴﻦ ﺑﻨﺎ‪ .‬ﻭﻟﻜﻦ‬ ‫ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﻓﺮﻗﺔ ﺍﻟﺪﺑﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺮﻗﺺ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺘﺄﻟﻒ‬ ‫ﻣـــﻦ ﻓﺘﻴﺎﺕ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺪﺭﻳﺒﻬﻦ ﻣﻨﺬ ﻛﻦ ‪ 8‬ﺳـــﻨﻮﺍﺕ ﻭﺍﻻﻥ ﺻﺮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ‬ ‫ﻋﺸـــﺮ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺑﺪﺃﻧـــﺎ ﺑﺘﺪﺭﻳﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﺧﺮﻯ ً‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ‪ 11‬ﺳـــﻨﺔ‬ ‫ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻦ ﺟﺎﻫﺰﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺨﻠﻲ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ً‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻋﺪﺓ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﻭﻧﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﺲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ‬ ‫ً‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﻣﺜﻼ )ﻧﺎﺗﻐﺎﻭﻧﻪ(ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻀﻢ ‪235‬ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻨﺎ ﻭﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ‬ ‫ﻣﺴـــﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺸـــﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻭﺇﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻄﺮﺡ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ‬

‫ﺑﺎﺭﻏﻦ(ﻭﺍﻟﻤﺸـــﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺗﺘﺴـــﺒﺐ ﺑﺘﺸـــﻮﻳﻪ ﺳﻤﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﻮﻧﺎ ﺑﺎﺭﻏﻦ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ‬ ‫ﺣﺎﻭﻟﺖ ﻭﻣﺎﺯﻟﺖ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﻮﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺑﻨﺎء ﺳـــﻮﺍء ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺳـــﺔ‬ ‫ﻭﺻﻌﻮﺑﺎﺗﻬﺎ ﻭ ﺳـــﻮء ﻓﻬﻢ ﺍﻷﺳـــﺎﺗﺬﺓ ﺃﻭ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺸـــﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻫﻨـــﺎﻙ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ‬ ‫ﻳﺘﺎﺑﻌﻮﻥ ﺃﺑﻨﺎﺅﻫﻢ ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻧﺤﺎﻭﻝ‬ ‫ﻋﻤﻠﻪ ﻫﻮ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻷﺑﻨﺎء ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﺘﺢ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ‪ .‬ﺍﻟﺸﻲء‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﺄﺳﻴﺲ‬ ‫ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﻠﻤﻨﺎﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ‬ ‫ﻭﺫﻭﻱ ﺧﺒﺮﺓ ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﻃﺒﻌـــﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻧﺘﻄﺮﻕ ﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸـــﺎﺕ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺸـــﻜﻠﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻭﺣـــﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺰﺍﻳﺪ‬ ‫ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻟﻴﺲ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﻨﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻻﺧﺮ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻨﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ‪ .‬ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻧﻔﻌﻠﻪ ﻫﻮ ﺇﻋﻄﺎء ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻟﻤﻦ‬ ‫ﻳﺴـــﺄﻝ ﺃﻭ ﻳﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﺗﻮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﻼﺣﻬﺎ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ‬ ‫ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﺳﺘﻬﺰﺍء ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺠﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻫﻢ ﺷﻲء ﻫﻮ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ‬ ‫ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ‪ .‬ﻓﺎﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺸﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ‬ ‫ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻭ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻨﺰﻝ ﻭﺃﻏﻠﺒﻬﻢ ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ‬ ‫ﺃﻥ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﻜﺬﺍ ﺧﻄﻮﺓ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺇﻟﻰ َ‬ ‫ﺍﻻﻥ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻃﺮﺣﺖ‬ ‫ﺃﻭ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻤﻜﻦ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﺎﺋﺪﺓ ﺃﻥ ﺗﻄﺮﺡ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ً‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺎﻓﻮﻥ‬ ‫ﺭﻏﻢ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﻣﻈﻢ ﺍﻷﺳﺮ ﻟﻦ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻊ ﺍﻟﺸـــﺒﺎﺏ ﻭ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻟﻬﻢ ﻫﻮ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ً‬ ‫ﺑﺘﺰﻭﻳﺠﻬـــﺎ ‪ً .‬‬ ‫ﺃﻭﻻ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺆﺛﺮﻋﻠﻰ ﺍﻷﺏ ﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ‬ ‫ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴـــﻬﻞ ﺇﻗﻨﺎﻋﻬﺎ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﺃﻣﺜﻠﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺣﻴﺔ ﺣﺪﺛﺖ ﻟﻤﻦ ﻫﻢ ﺃﻛﺒﺮ ً‬ ‫ﺳﻨﺎ ﻭﺃﻭﺳﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﺬﺍ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟـــﺔ ﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻷﻫﻞ ﻭﻣﻤﻜﻦ ﺑﺘﻜـــﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﻙ‬ ‫ً‬ ‫ﺃﺛﺮﺍ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻷﺳـــﺮﻱ ﻓﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺃﺷﺒﻪ ﻣﺎﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬ ‫ً‬ ‫ﺃﻣﻮﺭﺍ ﺷـــﺨﺼﻴﺔ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﻬﺎ ﻭﻫـــﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻮﻗﻒ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫـــﺎ‬

‫ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﻧﻈﺮﺗﻨﺎ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻫﻨﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺟﻬﺎﺕ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻧﺘﺠﺖ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻭ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ‪،‬‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻳﻘﻒ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻄﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻜـــﻦ ﺃﻇﻦ ﺃﻧﻪ ﻟﻮﻻ ﺩﻋﻢ ﺃﺯﻭﺍﺟﻨﺎ ﻟﻨﺎ ﻟﻤـــﺎ ﻭﺻﻠﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﻫﻨﺎ ﻛﺄﻋﻀﺎء ﻓﻲ‬ ‫ً‬ ‫ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺸـــﺮﻗﻲ ﺫﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺠﺮﺓ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫ﻧﺮﻳﺪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﻥ ﻷﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻄﻮﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻛﺜﻴﺮﺍ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻄﻮﺭﺕ ً‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻭ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻣﻨﺬ‬ ‫ﺳـــﻨﺘﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠـــﻢ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺻﺎﺭﺕ ﺗﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺑﺴـــﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻭﺭﻏـــﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺇﻻ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﺳـــﺘﻄﺎﻋﺖ ﺃﻥ ﺗﺤﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﻰ ﺩﺍﻓﻊ ﺯﺍﺩ ﻣﻦ ﺇﺻﺮﺍﺭﻫﺎ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﻭﻣﺆﺧﺮﺍ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻟﺒﻌﻀﻬﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻬﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺩﺍﺗﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺸـــﺮﻗﻴﺔ ﻓﻬﺬﺍ ﻣﻤﻜﻦ ً‬ ‫ﺟﺪﺍ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﺃﻥ‬ ‫ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻤﺸـــﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺃﻫﺎﻟـــﻲ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ‬ ‫ﺃﻭ ﺑﺘﻌﻠـــﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ َ‬ ‫ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ ﻭﺍﻹﻟﻤـــﺎﻡ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺮﻱ ً‬ ‫‪,‬ﺍﺫﺍ ﺍﻷﺧﺬ‬ ‫ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻫﻮ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺧﻄﻄﻨﺎ ﺍﻟﻤﺴـــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻻﺳـــﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻔﻌﻠﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺣﻤـــﻼﺕ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻔﻜﺮ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻔﻜﺮ ﺑﺠﻌﻞ ﺣﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ‬ ‫ﻭﻟﻴﺴﺖ ً‬ ‫ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﻱء‪.‬‬ ‫ﻭﺭﺳـــﺎﻟﺘﻨﺎ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﺮ ً‬ ‫ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﻭﺗﺤﺎﻭﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ‬ ‫ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻥ ﺗﺸﺠﻊ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋـــﻲ ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﺗﻌـــﺮﻑ ﺍﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪﻫﻢ‬ ‫ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻭ ﺗﻨﻤﻲ ﺷﻌﻮﺭﻫﻢ ﺗﺠﺎﻩ ﻭﻃﻨﻬﻢ ﻭﺍﻟﻨﻮﻡ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ‪ ...‬ﺍﻓﻌﻠﻦ ً‬ ‫ﺷﻴﺌﺎ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻨﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﻔﺴﺤﻮﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺸـــﻜﻞ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﺸـــﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻄﻮﺍ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻭ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ‬ ‫ﻭﻧﺘﻤﻨﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻨﺴـــﻖ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﻧﻘﻮﻡ ﻛﻠﻨﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫ﻳﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺇﻳﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ‪،‬‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ‪.‬‬

‫‪‬‬


‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪Danmarks Nyheder‬‬

‫‪Marts 2010;;Ñ\Ç`;J‬‬ ‫‪Ñ\Ç` ãÑ]Ÿ‬‬ ‫‪Ñ\Ç`;J‬‬ ‫\’¬‪ãÑ]Ÿ •4;ÄÅ‬‬

‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪5‬‬

‫ﺗﺘﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬

‫ﻓﻴﻠﻲ ﺳﻮﻧﺪﺍﻝ ‪ :‬ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ‬ ‫ﺳﻨﻌﺪﻝ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻭﺳﻨﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺳﺘﺘﺒﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻳﻤﻴﻨﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ‬

‫ﺣﻮﻝ ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ “ ﺃﻧﺎ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺃﻥ ﺍﻭﺿﺢ ﺷﻴﺊ ﻣﻬﻢ ﺟﺪﺍ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻨﺤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺃﺣﺰﺍﺏ‬

‫ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻵﺧﺮﻳﻴﻦ‬

‫ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻓﻴﻠﻲ ﺳﻮﻧﺪﺍﻝ ﺯﻋﻴﻢ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻥ ﺣﺰﺑﻪ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ‬ ‫ﻭﻟﻢ ﺍﻟﺸﻤﻞ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺗﺄﻃﻴﺮ ﺃﺻﺮ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻲ‪ ،‬ﻭﺟﺎﺋﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﺑﺪﺃ ﻓﻴﻠﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺃﺧﺒﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺷﻬﺮ ﺷﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺎءﻟﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﻕ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺰﻋﻤﻪ‬ ‫ﺑﻴﺎ ﻛﺎﺳﻘﻮﺭﺩ ﻭﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻠﻲ “ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻕ ﺷﺎﺳﻊ ﺑﻴﻦ ﺣﺰﺏ‬ ‫ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻲ ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻲ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺴﻌﻰ ﻟﺒﻨﺎء‬ ‫ﺟﺴﻮﺭ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺣﺰﺏ ﺑﻴﺎ ﻛﺎﺳﻘﻮﺭﺩ ﻳﺤﺎﻭﻝ‬ ‫ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ‪ .‬ﻧﺤﻦ ﻧﺴﻌﻰ ﻣﻊ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﺑﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻲ‬ ‫ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﻟﺒﻨﺎء ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﺳﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﻳﻨﺸﺪﻭﻥ ﺍﻟﻌﻜﺲ”‪.‬‬

‫ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻪ ﻭﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻣﺎﺕ ﻓﺄﺷﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺰﺏ‬ ‫ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﻨﺸﺮﻩ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭ ﺃﺿﺎﻑ‬ ‫“ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺼﺤﻒ‪ ،‬ﻧﺤﻦ‬ ‫ﺑﻠﺪ ﻟﺪﻳﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻃﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍء ﺍﻟﺤﺮﺓ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻵﺭﺍء ﺟﺎﺭﺣﺔ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﺷﻌﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ‬ ‫ﺗﻢ ﺟﺮﺣﺔ ﻓﺈﺑﻤﻜﺎﻧﻪ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﻘﻀﺎء” ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺍﻋﺮﺏ ﻋﻦ ﺗﻔﻬﻤﻪ ﻟﻤﻮﻗﻒ‬ ‫ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺷﻌﻮﺭﻫﻢ ﺑﺎﻹﻫﺎﻧﺔ ﻭﻭﺍﺻﻞ ﻗﺎﺋﻼ” ﺃﻧﺎ ﺃﺗﻔﻬﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻹﻫﺎﻧﻪ ﻷﻧﻨﻲ ﻭﻟﺪﺕ ﻭﺗﺮﻋﺮﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﺘﺪﻳﻨﺔ‬ ‫ﻭﺃﺫﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻨﺸﺮ ﺻﻮﺭ ﻟﺴﻴﺪﻧﺎ ﻋﻴﺴﻰ ﻛﻴﻒ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﻮﻥ ﺭﺩﺓ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ”‪.‬‬

‫ﻗﻠﻖ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ‬

‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‬

‫ﻭﺃﻛﺪ ﻓﻴﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ‪ 58‬ﻋﺎﻣﺎ ﻭﺗﻮﻟﻰ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ‬ ‫‪ 2005‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺣﺰﺑﻪ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺃﺿﺎﻑ” ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻓﺴﻮﻑ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺈﻟﻐﺎء‬ ‫ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ ﺳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﺳﻮﻑ‬ ‫ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺸﻄﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻝ‪ 300‬ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ‬ ‫ﻇﺮﻭﻑ ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﻠﺠﻮء ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ”‪.‬‬ ‫ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻓﻴﻠﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻔﻬﻢ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﻭﺃﺿﺎﻑ” ﻻ ﺷﻚ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ ﻟﻜﻨﻨﻲ ﺍﻋﺮﻑ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻌﻠﻢ‬ ‫ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ “‪.‬‬ ‫ﻭﺑﻴﻦ ﻓﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﺮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ‬ ‫ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺃﻥ ﻳﺤﺘﺮﻣﻮﺍ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻻ ﻭﺃﺭﺩﻑ ﻗﺎﺋﻼ‪ “ :‬ﻧﺤﻦ ﻛﻨﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺿﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﺫﺍ ﺍﺳﺘﻠﻤﻨﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﺴﻨﻘﻮﻡ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺳﻨﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﺃﻣﺎﻡ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻲ‪ .‬ﻧﺤﻦ ﻧﺮﻯ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻫﻮ ﻭﻗﺖ‬ ‫ﻃﻮﻳﻞ ﻭﺃﻣﺎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻱ ﻣﺪﺓ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ‬ ‫ﻭﺳﻨﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ “ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺣﺰﺑﻪ ﺳﻴﺤﺎﻓﻆ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ‪ 24‬ﺳﻨﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻠﻢ ﺍﻟﺸﻤﻞ‪.‬‬

‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺸﻌﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﻮﻑ‬ ‫ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭ ﻓﻲ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ‬

‫‪pb–Óƒ‰m‬‬ ‫‪Ú‹flbë‬‬ ‫•™˝‪@p‬‬ ‫•‪@pÏÓi‬‬ ‫•‪@pb◊äë‬‬ ‫•‪kmbÿfl‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻮﻥ‬ ‫‪27 51 30 26‬‬ ‫‪20 65 29 33‬‬

‫ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ ﺧﺼﻮﺻﺎ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻑ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻭﺃﺭﺩﻑ ﻗﺎﺋﻼ “ ﺃﻧﺎ ﺃﺭﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﺭﺩﺓ ﻓﻌﻞ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻧﺒﺮﺗﻪ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ‪ ،‬ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ ﻟﻠﻘﻮﻝ ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻧﻬﺎﺟﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎﺩﺍﺗﻨﺎ ﻭﺩﻳﻨﻨﺎ ﻭﻳﺒﺪﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﺪﺍء ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ “‪.‬‬

‫ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻻ ﻧﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻗﻴﺎﺗﻬﻢ ﺃﻭ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺤﻜﻢ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﻃﻴﺔ؟‪ ،‬ﻭﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ‬ ‫ﻧﻈﺮﻱ ﻫﻲ ﻫﻞ ﺃﻧﺖ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺃﻭ ﻻ؟”‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻋﺮﺏ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻓﻴﻠﻲ ﻋﻦ ﺃﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺣﺰﺑﻪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ‬ ‫ﻟﺴﺪﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ ‪ ،‬ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻧﺒﺮﺓ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻓﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻠﻢ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻬﺎﺟﻢ ﺃﺩﻳﺎﻥ‬ ‫ﻭﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﻵﺧﺮﻳﻴﻦ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺳﻴﻨﺘﻘﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﺎﺭﺑﻮﻥ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﻬﺎ‬ ‫ﻭ ﺃﻭﺿﺢ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩ ﻓﻲ ﺭﺑﻴﻊ ﻋﺎﻡ ‪ 2008‬ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻱ ﺃﺣﺪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻋﺮﺏ ﻓﻴﻠﻲ‬ ‫ﻋﻦ ﺃﺳﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺿﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ‬ ‫ﻷﻣﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﻭﻗﺎﻝ” ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻨﻰ ﻗﺪ ﺗﺴﺮﻋﺖ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻧﺎ ﻻ ﺃﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻷﻣﻬﺎﺕ‬ ‫ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺷﺆﻭﻭﻥ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﻭﺑﻬﺪﻑ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎء ﺍﻷﻣﻮﺭ”‪.‬‬

‫ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻳﻮﻟﺪ ﺭﺩﺓ ﻓﻌﻞ‬

‫ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﻓﺄﻛﺪ ﺃﻥ ﺣﺰﺑﻪ ﻳﻨﻈﺮ ﺑﻘﻠﻖ ﺷﺪﻳﺪ‬ ‫ﻟﺘﻮﻟﻲ ﺯﻋﻴﻤﺔ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﻟﻴﻨﻴﻪ ﺍﻳﺴﺒﺮﺳﻦ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ‬ ‫ﻭﺃﺿﺎﻑ “ﻻﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺳﺘﺠﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻨﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻧﺤﻮ‬ ‫ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﻳﻤﻴﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ‬ ‫ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ”‪.‬‬ ‫ﻭﻛﻤﺎ ﺃﻋﺮﺏ ﻓﻴﻠﻲ ﻋﻦ ﺧﺸﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ ﺳﻮﻑ ﻳﻠﺤﻘﻬﺎ‬ ‫ﺿﺮﺭ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﻟﻲ ﻟﻴﻨﻴﻪ ﺍﺳﺒﻴﺮﺳﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ “ ﺃﻧﺎ ﻗﻠﻖ ﻣﻦ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺳﻴﻨﻈﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ ﻛﺒﻠﺪ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺴﻮء‬ ‫ﻣﻊ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ” ‪ .‬ﻭﻋﻦ ﻗﻠﻘﻪ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ‬ ‫ﻭﺻﻒ ﻓﻴﻠﻲ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻭﺃﺿﺎﻑ” ﻧﺤﻦ ﻛﻨﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ‬ ‫ﺿﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻷﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮﺏ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺎﺫﻳﺐ‪ ،‬ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﺮﻳﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﻭ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ‬ ‫ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻵﻻﻑ ‪ ،‬ﻭﻛﻤﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻌﺎﺭﺽ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ‬ ‫ﻭﻧﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ‪،‬‬ ‫ﻭﺗﻌﻮﻳﺾ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻷﻓﻐﺎﻧﻲ”‪.‬‬ ‫ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﺃﺣﺪ ﻗﺮﺍء ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ ﺣﻮﻝ ﺩﻋﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ‬ ‫ﻭﻣﺎﺩﻱ ﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻓﻴﻠﻲ” ﻟﻢ ﻧﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺑﻨﺎء‬ ‫ﺃﻱ ﻣﺴﺠﺪ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻜﻨﺴﻴﺔ ﺑﺪﻋﻢ َ‬ ‫ﻣﻨﺸﺎﺕ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻋﺒﺮ‬ ‫ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻜﻨﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺑﺬﻟﻚ‬ ‫ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺴﺎﺟﺪ ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﻨﻈﺎﻡ “ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ” ﺣﻴﺚ ﻳﺪﻓﻊ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺟﺰء ﻣﺎﻟﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ”‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺳﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻲ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺔ‬ ‫ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺪﺩ ‪ ،‬ﻭﺍﻋﻄﺎء ﺍﻟﻘﺮﺍء ﻓﺮﺻﺔ ﻃﺮﺡ‬ ‫ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰﻳﻬﻢ‪ .‬ﺳﻴﺘﻢ ﻧﺸﺮ ﺃﺳﻤﺎء ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻨﻘﻮﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍء‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻼﺕ ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻷﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ‪.‬‬

‫ﻭﺃﺑﺪﻯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻓﻴﻠﻲ ﺃﺳﻔﻪ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻧﻌﺰﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺴﺎء‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻔﻬﻤﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﻴﺄﺱ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ‬

‫‪‘\Öiåb;Ï⁄ËâÕ‬‬

‫’˜‪UÊpÖ›;ÏÁÖ‚ç’\;;‘Ñ]⁄›\Å’\;Ñ]e|^;ÎÅÁÖqd;‘\Öiå‬‬ ‫‪UÈ’]i’\;‡\Êfi¬’\;Ì÷¡;ÎÅÁÖq’\;ÎÑ\Äb;Ì’b;]‚’]àÑbÂ;Ï⁄Ë⌒\;‰É·;Ô◊Ÿ;H 1‬‬

‫‪Ahornsgade Q;kldImf‬‬ ‫‪MMKK;København N‬‬

‫‪UÈ’]i’\;È“fie’\;g]âu’\;È…;�˜Ÿ]—;‘\Öiåˆ\;«÷eŸ;ƒ\ÅÁb;H 2‬‬

‫‪RegI;KMRO;konto nrI;KKLK;PKN;QOR;Danske Bank‬‬

‫^‪.Ö‚å^;Ïià;ÎÅ⁄’;=‘Ñ]⁄›\Å’\;Ñ]e|^=;ÎÅÁÖp;È…;‘\Öiåˆ]d;f≈Ñ‬‬ ‫‪UCfà]fi⁄’\;√dÖ⁄’\;È…;A;;ÏŸ˜¡;√îD‬‬ ‫\¯…‪Ï›ÂÖ—;100;;Ä\Ö‬‬ ‫\’‪Ï›ÂÖ—;;300;k]—Öç’\Â;k]âàı⁄‬‬ ‫‪Navn:‬‬ ‫‪ِAdresse:‬‬ ‫‪postnr.:‬‬ ‫‪By:‬‬ ‫‪Tlf.:‬‬


‫‪6‬‬

‫‪Marts 2010;;Ñ\Ç`;J‬‬ ‫\’¬‪` ãÑ]Ÿ • 4;ÄÅ‬‬ ‫‪`;J‬‬

‫‪Åzz¬d‬‬ ‫\’‪ÏzzzËui‬‬ ‫™‡‪Òåª@Ü‬‬ ‫ﺣﺴـــﻨﺎ ﻓﻌﻠـــﺖ ﺟﺮﻳـــﺪﺓ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺘﻴﻜـــﻦ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴـــﺔ ﻭﺍﺳـــﻌﺔ‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﺸـــﺎﺭ‪،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻋﺘﺬﺭﺕ ﻋﻦ ﻣﺎ ﺳﺒﺒﻪ ﻧﺸﺮﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﻴﺌﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﻟﻢ ﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‪ .‬ﻭﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ‬ ‫ﺑﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺬﺍﺭ ﻭﺻﻴﻐﺘﻪ ﻭﻣﻀﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺪﻝ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ‬ ‫ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻮﻧﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ‪ ،‬ﻭﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﻼﻡ‬ ‫ﻣﻦ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﺷـــﻬﺎﺩ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺃﻟﺤﻘﺖ‬ ‫ً‬ ‫ﻛﺒﻴﺮﺍ ﺑﻜﺘﻠﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤﺜﻴﺮ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻥ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻗﺎﻣﺖ‬ ‫ﺃﺫﻯ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻭﻟـــﻢ ﺗﻘﻌﺪ ﺣﺘﻰ ﺍﻻﻥ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻦ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻑ ﺍﻋﺘﺬﺍﺭ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺧﻀﻮﻋﺎ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺗﻨﺎﺯﻻ ﻣﺸﻴﻨﺎ ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‬ ‫ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻰ ﺫﻟـــﻚ ﻣﻦ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻛﻠﻬـــﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻛﺎﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺑﺎﻥ‬ ‫ﺍﻋﺘﺬﺍﺭ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻦ ﺧﺮﺏ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻻﺻﻼﺡ‬ ‫ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‪ .‬ﺃﻧﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻟﻢ ﺍﻓﻬﻢ ﺧﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻣﺎ ﺫﺍ ﻳﻘﺼﺪ‬ ‫ﺍﻟﻮﺯﻳـــﺮ ﺑﺘﺨﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‪ .‬ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻑ ﻓﻬﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻤﻮﺍﻗﻔﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﺨﻂ‪ .‬ﺍﻧﻤﺎ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﻓﻌﻼ ﻭﺩﻻﻻﺗﻪ‪ .‬ﻓﺎﻻﻋﺘﺬﺍﺭ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ‬ ‫ﻣﻌﺮﻭﻑ‪ ،‬ﺟﺎء ﺿﻤﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺍﻻﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸـــﺘﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﺣﻔﺎﺩ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ‪ .‬ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻲ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺩﻋﻮﻯ‬ ‫ﺿﺪ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﻳﻮﻻﻧﺲ ﺑﻮﺳـــﺘﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺍﺷﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳـــﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ‪ .‬ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ‬ ‫ﺃﺧـــﺮﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ‪ .‬ﻭﺃﻋﺘﻘﺪ ﺍﻥ‬ ‫ﻫـــﺬﻩ ﺍﻷﻟﻴﺎﺕ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﺑﻌﺪ‪ .‬ﻭﻫـــﻲ ﺍﻓﻀﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻬﻮﺟﺎء ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ‬ ‫ﻓﺎﺷﻠﺔ ﻻﻟﺤﺎﻕ ﺍﻻﺫﻯ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻭ ﺗﻠﻚ ﺑﺤﺠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ‬ ‫ﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ‪.‬‬ ‫ﺍﻥ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻦ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺜﻨﺎء ﻻﻧﻬﺎ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﺠﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ‬ ‫ﻟﺘﺮﻣﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﺐ‬ ‫ﻟﻬﻢ ﺍﻻﺫﻯ ﻭﺍﻻﻫﺎﻧﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺸـــﺮ ﺭﺳﻮﻣﺎ ﺳـــﺨﻴﻔﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻧﺎ ﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ‪ ،‬ﻓﺎﻋﺘﻘﺪ ﺍﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻭﻋﺎﻗﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ ً‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺍﻥ ﻧﺘﺬﻛﺮ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺍﻥ ﺛﻤﺔ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ‬ ‫ﺣﻀﺎﺭﻳﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺴﻲء ﻟﻨﺎ‪ .‬ﺃﻣﺎ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻘﺪ ﺍﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺃﻥ ﻋﻮﺍﻗﺒﻪ ﻛﺎﺭﺛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴـــﻠﻤﻴﻦ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﻏﻴﺮﻫﻢ‪.‬‬

‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪Danmarks Nyheder‬‬

‫¡‪€·Ä˜d;‡]⁄’Öd;‡Êe}ifiÁ;‘Ñ]⁄›\Å’\;ÊËÕ\Ö‬‬ ‫ﺣـــﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻰ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳـــﺒﺔ ﺍﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﺍﺧﺘﻠﻄﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﻭﺍﻟﻘﻠﻖ ﻭﺍﻟﻐﻀﺐ‬ ‫ﻭﺍﻻﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﻳﺎﻡ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺁﺫﺍﺭ‬ ‫ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﺗﻮﺍﻓﺪ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﺘﻰ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ‬ ‫ﺍﻟﻰ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ‬ ‫ﻛﺒﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤـــﺪﻥ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﻟﻼﺩﻻء ﺑﺄﺻﻮﺍﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ‪ .‬ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﺟﺎءﻭﺍ ﻣﻦ ﻣﺪﻥ ﻭﻗﺮﻯ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻳﺤﺪﻭﻫﻢ ﺃﻣﻞ‬

‫ﺑﻄﺎﻗﺘﻪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ ﻣﺴـــﺒﻘﺎ ﻭﻻﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺍﻳﺔ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﺧﺮﻯ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺟﺮﺏ ﺫﻟﻚ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻋﻨﺪﻣﺎ‬ ‫ﺷﺎﺭﻛﻮ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ‪ .‬ﺍﻻﻣﺮ‬ ‫ﻳﺨﺘﻠـــﻒ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ‪ .‬ﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ ﺍﻭﻻ ﺍﻥ ﻳﺨﻀﻊ‬ ‫ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷـــﺮ‪ ،‬ﻭﻛﺄﻧﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺘﺠﺰ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻋﺮﺍﻗﻲ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻧﻪ ﻋﺮﺍﻗﻲ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ‪ .‬ﻭﻟﻜﻲ ﻳﺤﻘﻖ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻥ‬ ‫ﻳﻘﺪﻡ ﻭﺛﻴﻘﺘﻴﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻞ ﻋﺮﺍﻗﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ‬

‫‪‘Ñ]⁄›\Å’\;Ñ]e|^;UÖÁÊëh‬‬

‫ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺃﻭﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﺣﺪﺩﻭﻫﻢ ﻣﺴﺒﻘﺎ‪ ،‬ﻣﺼﻄﺤﺒﻴﻦ ﻣﻌﻬﻢ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﺮﺍﻗﻴﺘﻬﻢ‪ ،‬ﻭﺗﻠﺒﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻭﺿﻌﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸـــﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺃﻭ ﻻ ﺗﻠﺒﻴﻬﺎ‪ .‬ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻓﺘﺘﺤﺖ ﻟﻬﺎ ﻣﻜﺘﺒﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ‪ ،‬ﻭﺍﻧﺸﺄﺕ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ‪ ،‬ﻗﺪ‬ ‫ﻋﻘﺪﺕ ﻋﺪﺓ ﻧﺪﻭﺍﺕ ﻭﺍﺭﺳﻠﺖ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻭﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺴﺠﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ‪ ،‬ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺮﺳـــﺎﺋﻞ ﺍﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺤﺪﺭﻳﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﻋﺮﺍﻗﻲ‪ ،‬ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﻋﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺇﺟﺮﺍﺋﻬﺎ ﻭﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻻﺭﺑﻊ‪:‬‬ ‫ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ ﻭﺍﻭﺭﻫﻮﺱ ﻭﺍﻭﺩﻧﺴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻮﺭﺝ‪.‬‬ ‫ﻓـــﻲ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴـــﺶ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺍﻷﻃﻴﺎﻑ‪ ،‬ﺧﺼﺼﺖ ﺍﻟﺴـــﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﻣﺒﻨﻰ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ‬ ‫ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻏﺮﺏ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨـــﺔ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺎ ﻛﺎﻣﻼ‪ ،‬ﻳﻔﺘﺢ ﺍﺑﻮﺍﺑﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳـــﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻣﺴـــﺎء‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺗﺨﻠﺖ ﻣﺪﺭﺳﺔ‬ ‫ﻓﻮﻟﺪ ﺑﺎﺭﻛﻦ ﻋﻦ ﻃﻼﺑﻬﺎ ﻣﺆﻗﺘـــﺎ ﻭﺗﺤﻮﻟﺖ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ‬ ‫ﺣﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﻏﺼﺖ ﻣﻤﺮﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻭﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﺍﻟﻴﺎﻓﻄﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ‪ .‬ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﺨﺎﻟﺺ‬ ‫ﺗﻜﺮﺭﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻻﻳﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴـــﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻣﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻳﺼﻄﻔﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ ﻭﺻﺒﺮ ﺷﺪﻳﺪﻳﻦ‬ ‫ﺍﻋﺘﺎﺩﻭﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ‪ .‬ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ ﺳـــﻬﻠﺔ ﻭﻻﻣﺄﻟﻮﻓﺔ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻳﺴـــﺘﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ‬

‫‪Tegn abonnement på Akhbar Al-Danmark‬‬ ‫‪Danske nyheder & information på arabisk.‬‬ ‫‪Jeg bestiller hermed ......... stk.‬‬ ‫‪Prisen for et abonnement er 300 kr. pr. 6‬‬ ‫‪måneder.‬‬ ‫‪Institution:‬‬ ‫‪Adresse:‬‬ ‫‪Postnr.:‬‬ ‫‪Tlf.:‬‬ ‫‪E-mail:‬‬

‫ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻧﺘﻤﺎءﻩ ﻻﺣﺪﻯ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ‪ ،‬ﻭﺍﻻ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺍﻥ ﻳﺼﻮﺕ‪ .‬ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﺍﺯﻋﺠﻬﻢ ً‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﺍ‪ ،‬ﻭﻋﺒﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻧﺰﻋﺎﺟﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ‬ ‫ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺟﺪﺍ ﻛﺎﻟﺼﻴﺎﺡ ﻭﺍﻃﻼﻕ ﺍﻟﺸﺘﺎﺋﻢ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺍﻥ ‪ 9328‬ﺷﺨﺼﺎ ﻗﺪ‬ ‫ﺍﺩﻟﻮﺍ ﺑﺎﺻﻮﺍﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ‪ ،‬ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻻﺣﻘﺎ‪ ،‬ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﺎﻣﻲ ﺍﻟﻬﻼﻟﻲ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ‪" ،‬ﺃﻥ ﻣﺠﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴـــﺎﺑﻘﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻓﺘﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤـــﺮﺓ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻗﺘﺮﺍﻉ‬ ‫ً‬ ‫ﺳـــﺎﺑﻘﺎ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﺳﻤﺢ ﻻﻛﺒﺮ‬ ‫ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻓﻲ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ‬ ‫ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻻﺩﻻء ﺑﺄﺻﻮﺍﺗﻬﻢ"‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ ﻃﻪ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﻫﻴﺮﻟﻮ ﻓﻘﺪ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﻓﺮﺣﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﺭﺗﻴﺎﺣﻪ‬ ‫ﻟﻼﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻟﻜﻨﻪ ﺷﻜﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻂء ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪⁄âb∏aÜ€a@âbjÅc@ZäÌÏñm‬‬

‫‪Ô‹«@Èü‬‬

‫‪⁄âb∏aÜ€a@âbjÅc@ZäÌÏñm‬‬

‫‪Ô€˝:a@Ôflbç‬‬

‫‪;Ì÷¡;€“i¡]ïd;flzz¡;\Êfi÷¡b‬‬ ‫‪;=‘Ñ]⁄›\Å’\;Ñ]zze|^=;k]u ê‬‬ ‫…‚‪;œÁÊzzâi÷’;Ï÷ËzzàÂ;ÖË|;È‬‬ ‫¯›‚‪;fl]dá’\;È`;Ì’\;◊ëh;]zz‬‬ ‫‪...‡Å⁄’\;À÷i}Ÿ;È…Â‬‬


‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪Danmarks Nyheder‬‬

‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫�‬ ‫‪<Ïd\Ö∆’\;]ŸÂ;G]àÊà]p;”ÁÅ›Êd‬‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﻛﺸﻒ ﺃﺣﺪ ﻣﻠﻮﻙ ﺍﻹﻋﻼﻡ‬ ‫ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛـــﻲ‪ ،‬ﻫﺮﺑﺮﺕ ﺑﻮﻧﺪﻳﻚ‪ ،‬ﻣﺎ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺮﻩ ﺍﻟﺒﻌﺾ ً‬ ‫ﺳﺮﺍ‪ ،‬ﺃﻻ ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺳـــﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﺟﺎﺳﻮﺳﺎ ﻟﻠﻤﻮﺳﺎﺩ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ!!‬ ‫ً‬ ‫ﻗﺪﻳﻤﺎ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻌﺮﺏ‬ ‫“ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺫﻭ ﺷﺠﻮﻥ”‪ .‬ﻟﻜﻦ ّﺃﻧﻰ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ‬ ‫ﻛﻞ ﺍﻟﺸﺠﻮﻥ؟ ﺩﻋﻮﻧﺎ ﻧﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺃﻭﻻ( ﻗﺪ ﻳﺼﺎﺏ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺼﺪﻣﺔ ﻭﻫﻮ ﻳﺴﻤﻊ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻮﺍﻃﻨـــﺎ ﺩﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺎ ﻭﻫـــﻮ ﻳﻌﻠﻦ ﺑﻜﻞ ﺻﻼﻓﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﺟﺎﺳﻮﺳـــﺎ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ‬ ‫ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﺔ ﻋﻮﺍﻗﺐ‪ .‬ﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﺒﻼﻫﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺮﺟـــﻞ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻄﻲ‬ ‫ﺇﻟـــﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑـــﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﻧﺴـــﺨﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺒﻌﺜﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺳﺎﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺑﻮﻧﺪﻳﻚ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﻔﺴـــﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ‬ ‫ﺫﺍﻛﺮﺗﻨﺎ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﻤﺬﻫﻞ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺮﺏ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺤﻒ‪،‬‬ ‫ﺭﺑﻤﺎ ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧـــﺮ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻘـــﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑـــﺄﻥ ﺍﻟﺪﻧﻤـــﺎﺭﻙ ﻻ ﺗﻤﻨﺢ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻮء ﻷﻱ ﻓﻠﺴـــﻄﻴﻨﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ!‬ ‫ً‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ( ﻭﺃﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻐﺮﺏ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺨﺺ‬ ‫ً‬ ‫ﺟﺎﺳﻮﺳﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ‬ ‫ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺍﻟﻌﺮﺏ‪ ،‬ﻳﺮﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺴﺲ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻘﺪﺳـــﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺟﺒﺎ‬ ‫ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ‬ ‫ﻓﻜﻞ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ‪ً ،‬‬ ‫ﻣﺜﻼ‪ ،‬ﻫﻮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺠﺴﺲ‬ ‫ﻭﺟﺎﺳـــﻮﺱ ﻣﺤﺘﻤﻞ‪ ،‬ﻷﻥ ﻭﻻءﻩ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ‬ ‫ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﺪﺭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ‬ ‫ﻣﻦ ﻳﺸﻌﺮ َﺑﺪﻳﻦ ﻟﺒﻠﺪﻩ ﻓﻲ ﺭﻗﺒﺘﻪ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﻳﺬﻫﺐ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺇﻣﺎ ً‬ ‫ﻫﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺘﻪ ﻓﻼ‬ ‫ﻳﺘﺠﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻣﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺳـــﻔﺎﺭﺗﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﻳﻬﺎﺟﺮ ً‬ ‫ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﺨﺒﺰ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﺗﺠﻨﻴﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺿﺪ ﺑﻠﺪﻩ‬ ‫ﺃﻣﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻦ ﺗﺠﻨﻴﺪﻩ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺩﻭﻟﺘﻪ‬ ‫ﻭﺑﻨﻲ ﺟﻠﺪﺗﻪ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﻌﺮﺑﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ‬ ‫ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺃﻋﺪﺍء‬ ‫ﺃﻫﻠﻪ‪ .‬ﻭﺧﻴـــﺮ ﻣﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻫﻢ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳـــﻘﻂ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ ﻣﻨﻬﻢ‪ ،‬ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﻮﺍ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻔﺎﺓ‪ ،‬ﻓﻲ ﺷﺮﺍﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﺪﺭﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ ﻣﻨﻬﻢ‪ ،‬ﻗﺒﻞ ﻏﺰﻭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﻨﻐﺎﺭﻳﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺳﺮﻗﺔ ﺁﺛﺎﺭﻩ‬ ‫ﻭﺣﺮﻕ ﻣﻜﺘﺒﺎﺗﻪ ﻭﻛﻨﻮﺯﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻘﺎء ﻣﻨﺎﻓﻊ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺠﻮﺍﺳـــﻴﺲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﻮﻧـــﻮﻥ ﺃﻭﻃﺎﻧﻬﻢ‬ ‫ﻻ ﻳﺴـــﺘﺤﻘﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﺭ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﻠﺺ ﻟﻘﻀﻴـــﺔ ﻭﻳﺘﻔﺎﻧﻰ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ‬ ‫ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﺧﺎﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻫﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﻊ ﺑﻮﻧﺪﻳﻚ‪.‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﻧﺪﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻮﺍﺭﻱ‬ ‫ﻋﻠـــﻰ ﺇﺣﺪﻯ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳـــﻮ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ‬ ‫ﻋﺸﻴﺔ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﺴﻄﻮ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪ .2003‬ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﺗﻞ ﺃﺑﻴﺐ ﻭﺃﻧﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻻﺳـــﺘﺪﻳﻮ ﻓﻲ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ‪ .‬ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ‬ ‫ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺑﻬـــﺪﻭء ﺣﺘﻰ ﻗﻠﺖ ﺃﻧـــﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺗﻬـــﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎء ﻭﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﻹﺳـــﺮﺍﺋﻴﻞ‪ .‬ﺃﺻﻴﺐ‬ ‫ُ‬ ‫ﻭﺷﻌﺮﺕ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﻬﺴﺘﻴﺮﻳﺎ ﻏﺮﻳﺒﺔ‪،‬‬ ‫ﺷﺪﺓ ﺣﻤﻘﻪ ﺍﻧﻘﻄﻊ ﻧﻔﺴـــﻪ ﻭﺻﺎﺭ ﻳﻬﻠﻮﺱ‪.‬‬

‫‪Ö·]Ω;Ö⁄¡.Ä‬‬ ‫ﻭﺑﺼﺮﺍﺣﺔ‪ُ ،‬‬ ‫ﺧﻔﺖ ﺃﻥ ﻳﻤﻮﺕ ﺑﺴـــﻜﺘﺔ ﻗﻠﺒﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﺇﻟﻲ ﺗﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ‪،‬‬ ‫ﻓﺘﻮﺟﻪ ّ‬ ‫ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺗﻬﻤﺔ ﻣﻌﺎﺩﺍﺓ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ( ﻻ ﻧﻌـــﺮﻑ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﻧﺪﻳﻚ ﻳﺮﺳـــﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺳﺎﺩ‬ ‫ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻀﻤﻴﺮﻩ ﻭﻳﺪﺍﻩ‬ ‫ﻣﻠﻄﺨﺘﺎﻥ ﺑﺪﻣﺎء ﺍﻷﺑﺮﻳﺎء‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺭﺍﺑﻌﺎ( ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻦ ﺗﺮﺯﺡ‬ ‫ﻟﺴـــﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺤﺖ ﺳـــﻴﻄﺮﺓ ﺟﺎﺳﻮﺱ‬ ‫ﻭﻋﻤﻴﻞ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ‪ُ .‬ﺗﺮﻯ ﻛﻢ ﻣﻦ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺑﻮﻧﺪﻳﻚ‬ ‫ﻳﻜﻠﻜﻠـــﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴـــﺎﺕ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ‬ ‫ﺇﻋﻼﻣﻴـــﺔ؟ ﻭﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺷـــﻚ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﻭﺭﺍء ﺳﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺜﻼ‪ ،‬ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳـــﻮﻡ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﻜﺎﺗﻮﺭﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴـــﻠﻤﻴﻦ ﻟﻬﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ؟ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‪ ،‬ﺑـــﻞ ﺑﺎﻷﺟﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺑﻮﻧﺪﻳﻚ ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻏﺮﺍﺑـــﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻜـــﻮﻥ ﺃﻱ ﺇﺳـــﺮﺍﺋﻴﻠﻲ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻭﻣﺘﻌﺎﻭﻧﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺳﺎﺩ‪،‬‬ ‫ﺟﺎﺳﻮﺳﺎ ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ‬ ‫ﻟﻜﻨـــﻲ ﻛﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻲ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﻋﺮﺍﻗﻲ ﺃﺷـــﻌﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺤﺴـــﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﻧﺪﻳﻚ‪ ،‬ﻓﻬﻮ‬ ‫ﺩﻧﻤﺎﺭﻛﻲ ُﻳ َ‬ ‫ﺒﺎﺭﻙ ﻟﻪ ﺗﺠﺴﺴﻪ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﻧﺎ ﺩﻧﻤﺎﺭﻛﻲ ﻛﺪﺕ ﺃﺧﺎﻃﺮ ﺑﻔﻘﺪ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻴﺲ ﻷﻧﻲ ﺗﺠﺴﺴﺖ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ ﺃﻭ‬ ‫ً‬ ‫ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﺇﻧﻤﺎ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﺃﻧﻲ ﻋﺎﺭﺿﺖ‬ ‫ﻗﺎﺗﻠﺖ‬ ‫ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻠﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻘﺬﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ!!‬ ‫ً‬ ‫ﺧﺎﻣﺴـــﺎ( ﺇﻗـــﺮﺍﺭ ﺑﻮﻧﺪﻳﻚ ﺑﻌﻈﻤﺔ ﻟﺴـــﺎﻧﻪ‬ ‫ﺑﺘﺠﺴﺴـــﻪ ﻟﻠﻤﻮﺳـــﺎﺩ‪ ،‬ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻻﺳـــﺘﻐﺮﺍﺏ‪ ،‬ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺘﺄﻛﻴـــﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﺍﻧﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺴـــﺲ ﺃﺻﺒﺢ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ‬ ‫ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮﻙ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻠﻔﻮﻧﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺭﺋﺎﺳـــﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﻒ‪ ،‬ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻹﺳﻼﻡ‪،‬‬ ‫ﺗﺤﺠﺐ ﺍﻟﻨﺴـــﺎء ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻛﻞ ﺷـــﻲء‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻨﻔﺬﺍ ﻭﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺴﺲ‪.‬‬ ‫ﺃﺻﺒﺢ‬ ‫ﺃﻥ ﻳﻘـــﻮﻡ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﺠﺴـــﺲ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻧﻔﺴـــﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻣﺮ ﺧﻄﻴﺮ‪ .‬ﺇﻧﻪ ﻳﺪﻕ ﺍﻹﺳـــﻔﻴﻦ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺍﻃﻨـــﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ُ‬ ‫ﻭﻳﻀﻌﻒ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ‬ ‫ﻭﻳﺨﺮﺏ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺝ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ .‬ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺣﺼﻮﻝ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﺥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﻴﻦ‬ ‫ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﻛﻮﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﺣﺪﺓ‬ ‫ً‬ ‫ﺟﺎﺳﻮﺳـــﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﻛﺒﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ‬ ‫ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﺴـــﺄﻟﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺣﻖ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ!‬

‫‪Ô\Ñ`;Â;kˆ]zzzŒŸ‬‬

‫‪Marts 2010;;Ñ\Ç`;J‬‬ ‫‪Ñ\Ç` ãÑ]Ÿ‬‬ ‫‪Ñ\Ç`;J‬‬ ‫\’¬‪ãÑ]Ÿ •4;ÄÅ‬‬

‫‪7‬‬

‫—]‪;fl¡;È⁄zzàÖ’\;œö]fi’\Â;;‡]⁄’Öe’\;Êï¡;HflzzâiÁÑÊ’;flËizzàÑ‬‬ ‫’‪.\Öiâfi ’\;gáud;s]ŸÅ›ˆ\;Ïfiq‬‬ ‫ﺷﻬﺪ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﻨﻪ ﺃﻛﺒﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭﺯﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻳﺸﻬﺪﻩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺮﻙ ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮﻩ ﺷﻬﺪﺕ ﺳﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ‬ ‫ً‬ ‫ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻃﻴﺎﺗﻪ ﻣﻔﺎﺟﺂﺕ ﻋﺪﺓ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺘﻮﻗﻌﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﺋﻠﻴﻦ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺃﺳﻔﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻦ ﺗﻮﻟﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﻣﺮﺃﺓ‬ ‫ﻟﻤﻨﺼﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮﻟﻲ ﺟﻴﺘﻪ ﻟﻴﻠﻴﻠﻮﻧﺪ ﺑﻴﺶ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﺑﺄﻋﺒﺎﺋﻪ ﻭﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻪ ً‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﻦ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻀﻞ‬ ‫ﺍﻋﺘﺰﺍﻝ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺟﻴﺘﻪ ﻫﻲ ﻭﺑﻼ ﺷﻚ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ﻭﻣﺎ ﺗﻮﺍﺟﻬﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ‬ ‫ﻫﻠﻤﻨﺪ ﺑﺄﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﺅﻭﺏ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ ﻓﺮﺽ‬ ‫ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻷﺟﻮﺍء ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭﻝ ﺍﻣﺮﺃﺓ‬ ‫ﺗﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﻟﻴﻨﺎ ﺍﺳﺒﺴﻦ ﺯﻋﻴﻤﺔ‬ ‫ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﺑﺘﻮﻟﻲ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ً‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺑﻴﺮ ﻣﻮﻟﺮ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻬﺎ ﻋﺒﺮﺕ ﻟﻴﻨﺎ ﺍﺳﺒﺴﻦ ﻋﻦ ﻧﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺠﻌﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻻ ﻓﺮﻕ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺜﻘﻒ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻞ‪ .‬ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ‬ ‫ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻭﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﻭﻛﻢ ﺭﺍﻗﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ‬ ‫ﺃﺩﺭﻛﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺗﻄﻠﻊ ً‬ ‫ﻗﺪﻣﺎ ﻷﺭﻯ ﺑﺼﻤﺎﺕ ﻫﺆﻻء‬ ‫ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻟﻠﺨﻄﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺿﻊ‬ ‫ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ .2020‬ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ً‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻛﻨﺎﻃﻖ ﺭﺳﻤﻲ ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺑﺤﺰﺏ‬ ‫ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻳﺴﻌﺪﻧﻲ ﺃﻥ ﺃﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﻀﻲ‬

‫·‪;‡]⁄’Öe’\;Êï¡GflzzâfiËiâÁÖ—;‹\Ä;”ÁÖfi‬‬ ‫‪;gáu’\;Hs]ŸÅ›¸\;Ïfiq’;fl¡;È⁄àÖ’\;œö]fi’\Â‬‬ ‫\¸‪;Èö\ÖŒ⁄ÁÅ’\;È—\Öiå‬‬ ‫ﻧﺤـــﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻹﺷـــﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃـــﻲ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻤﻠﻨﺎ‬ ‫ﻧﺤﻮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺴـــﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻋﺮﺍﻗﻬﻢ ﺃﻭ‬ ‫ً‬ ‫ﺟـــﺰءﺍ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻫﺬﺍ‬ ‫ﺩﻳﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺤﻮﺍ‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻧﺎ ﺑﺄﻥ ﺳﻮء ﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻢ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﺒﻘﺎﺕ‬ ‫ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﻳﺜﻤﺮ ﻋﻦ ﺷﺊ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻭﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ‬ ‫ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸـــﺎﻛﻞ ﻭﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻌـــﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺛﻐﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻓﻠـــﻦ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺗﻨﺎﻣﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻭﺗﻔﺎﻗﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﻭﺣﻞ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ‪ .‬ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻧﻨﺎ‬ ‫ﻧـــﺮﻯ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ‬ ‫ﻧﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ً‬ ‫ﺃﻭﻻ‪.‬‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻧﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‬ ‫)‪ (starthjælp‬ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻭﻥ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺷـــﺊ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺮﻙ ﻓﻬﻲ ﻭﺇﻥ ﺩﻟﺖ ﻋﻠﻰ‬ ‫ِ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﺑﻴﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ‪ .‬ﻭﻧﺮﻯ ً‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ‬ ‫ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﺍ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺮﻛﻴﺔ ﻗﺒﻴﻞ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﻠﺘﺤﻘﻮﺍ ﺑﺎﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻟﻸﻣﻮﺭ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻢ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﺪﻣﺎﺝ ﻭﻛﻞ ﻫﺬﺍ ً‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺳﻴﺎﺳـــﺔ ﺍﻟﺘﻘﺸﻒ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺳﻮﻑ‬ ‫ﻧﻌﻤﻞ ً‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺪﺍﻧﻤﺮﻛﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ‬ ‫ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﻭﻟﻴﺲ ً‬ ‫ُ‬ ‫ﺁﺧﺮﺍ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﻭﺍﻹﻧﻐﻼﻕ‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻄﺎﻟﻤـــﺎ ﺣﺎﺯﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﻭﺍﻹﻧﻐـــﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻌﻴﺶ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺮﻙ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻹﺷـــﺘﺮﺍﻛﻲ‬ ‫ﺟﺰءﺍ ً‬ ‫ً‬ ‫ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺮﻛﻴﻴﻦ ﺫﻱ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺮﻛﻲ‪ .‬ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻧﺪﻣﺠﻮﺍ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻥ‬

‫ً‬ ‫ﻗﺪﻣﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻯ‬ ‫ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻫﻮ‬ ‫ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺮﻙ ً‬ ‫ﺑﻠﺪﺍ‬ ‫ً‬ ‫ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﺗﺰﻳﻞ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺍﻟﻄﺒﻘﻴﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺣﺮﻯ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺼﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎء ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺮﻛﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﻴﻦ‬ ‫ً‬ ‫ﻭﺑﻨﺎءﺍ‬ ‫ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 5,3‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻛﺮﻭﻧﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻐﺎء ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﺩﻳﻦ‬ ‫ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ِ‬ ‫ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻤﻦ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺤﻠﻢ‬ ‫ﺑﺒﻠﺪ ﻏﻨﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻬﻮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎء ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺍء‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﻓﺈﻥ ﻫﺪﻓﻨﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻨﺤﺎ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺮﻙ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ‬ ‫ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎﺝ ﻭﻫﺬﺍ ﻭﺑﻼ ﺷﻚ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺸﻐﻠﻨﻲ ﻳﻮﻣﻴﺎً‬ ‫ً‬ ‫ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻛﻤﺴﺌﻮﻝ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ‪ .‬ﻭﻧﺤﻦ‬ ‫ﻧﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﻠﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎﺝ‬ ‫ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻧﻨﻜﺮ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬ ‫ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺭﺟﻮ ﻣﻤﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍءﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭﺳﻊ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﻄﺎﻟﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻨﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ )ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺮﻙ ‪.(2020‬‬ ‫ﻫﺬﻩ‬

‫ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻞ ﻭﻳﻌﺪﻭﻥ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻬﻤـــﺎ ﻣـــﻦ‬ ‫ﺟـــﺰءﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘـــﺪﻡ ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﻣﺎﺯﻟﻨﺎ‬ ‫ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻹﻧﺪﻣـــﺎﺝ ﺩﻭﻥ ﺣﺮﺍﻙ‬ ‫ﺃﻭ ﺑﺘﻘﺪﻡ ﺑﺴـــﻴﻂ ﻫﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺽ‬ ‫ﻓﻴﻬـــﺎ ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﻧﻔﺴـــﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ﺣﻴـــﺚ ﻳﻌﻴﺶ‬ ‫ﺳﻜﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺠﻤﻌﻬﻢ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺰﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺿﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺗﻌﺪ‬ ‫ﻣﺜﻞ ﻫـــﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺟـــﺰ ﻭﺍﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺮﻙ ﻭﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ُ‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ‬ ‫ﺧﺴـــﺎﺋﺮ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻭﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴـــﺎﺣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻏﺮﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﻬﺎﻟﻜﺔ ﻭﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ‬ ‫ﻳﺪﻓﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ً‬ ‫ﺑﻌﻴﺪﺍ ﺧﺎﺭﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻟﺬﻟـــﻚ ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻨﺎ ﺣﻴﻦ ﺗﺆﻭﻝ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺃﻥ ﻧﻘﻀﻲ ﻋﻠـــﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻭﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﻭﺑﻬﺪﻣﻬﺎ ﺇﻥ ﻟﺰﻡ‬ ‫ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺳﻨﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ‬ ‫ﻓﺮﺩﺍ ً‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺼﺒﺢ ً‬ ‫ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻫـــﺬﺍ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺄﻥ ﻗﻀﻴـــﺔ ﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺝ ﻫﻲ ﻣﻦ‬ ‫ً‬ ‫ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ‬ ‫ﺃﻫـــﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻮﻑ ﻧﻀﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻨﺎ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ‬ ‫ُ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻧﺆﻣﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺮﻛﻴﻴﻦ ﺫﻱ ﺍﻷﺻﻮﻝ‬ ‫ﺳـــﺎﻋﺪﺍ ً‬ ‫ً‬ ‫ﻗﻮﻳﺎ ﻓـــﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ‬ ‫ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ‬ ‫ٌ‬ ‫ﻭﺳـــﻨﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ٌ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺷـــﺘﻰ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ‬ ‫ً‬ ‫ﺳﻮﺍءﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﺣﻴﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ‬ ‫ﺃﻭ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ‪.‬‬


Ñ]¬à¯\;◊ï…^Â;k]ŸÅ£\;flât^

Nørrebro Bazar ApS www.norrebrobazar.dk � � ^Ú_å‹=Ô·‹_oÿ^=Ôƒ_åÿ^=kv= _v_gì=Ô·‹_oÿ^=Ôƒ_åÿ^=‚‹=«Ègã˚^=fl_Í`=⁄‘=}ÈkÕ‹ 2stk. 35,-kr

◊⬒\

1Kg 30,-kr

1stk. 35,-kr

12stk. 35,-kr

Ö≤

2stk. 60,-kr

Ï˛ŬŸ;‰]ËŸ 1stk. 35,-kr 2stk. 50,-kr

� 4o’ÿ^=àÃË

3stk. 30,-kr

2stk. 35,-kr

;;;;;f\Ñ;≠’

2stk. 35,-kr

% 10;;f\Ñ;≠’

1stk.25,-kr

;;;∫ÊhÂ;äe÷Ÿ

úàƒ= ñ_~

‘Êd;Ïfiep óËd;Ï›ÊhÖ— 3e—;€qt;

1stk. 15,-kr 3stk. 30,-kr

====== ȉ=_·Ãщ =fi’k‹Ñ~

ÔÎÿ_ƒ=ÓÉÈr áe| ÄÊà^;‡ÊiÁÜ @@@@@ @@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 1Kg

1Kg @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 50,-kr

@ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ œqà

65,-kr

@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 3Kg 100,-kr

ÏŸÂÖ Ÿ;Ï⁄¢

@@@@@@@@@@@@@@√�Õ; @@@@@@@ €¢

55==à≈åf==⁄‹_‘=œËà~=^Ë=3èd

úàƒ= ñ_~

=Ñv^Èÿ^=fl^à»=ÈŸÎ’Ÿÿ=æ—Ã=Ô‡Ëà‘

3Kg 100,-kr

;;;Îá·]°\;;]ŸÑÂ]ç’\;Ï⁄¢


flp]‚fidÊ—;∫;ÈdÖ¡;j—Ñ]Ÿ;ÖdÊà;1—^

Nørrebro Bazar ApS www.norrebrobazar.dk � � ^Ú_å‹=Ô·‹_oÿ^=Ôƒ_åÿ^=kv= _v_gì=Ô·‹_oÿ^=Ôƒ_åÿ^=‚‹=«Ègã˚^=fl_Í`=⁄‘=}ÈkÕ‹

1stk. 35,-kr 2stk. 50,-kr

äËe—

1stk. 35,-kr 2stk. 50,-kr

4stk. 100,-kr

3stk. 100,-kr

3stk. 140,-kr Ïfiep

Ïfiep

ÈdÊ—;Ïfiep äËe—

ÜÑ 1stk. 2stk. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 1stk. œqà 45,-kr 5Kg 30,-kr 24,-kr

@@@@@ @@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 3stk. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@45,-kr @@@@@@@ @@@@@@@@@ @ @

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @ @ 100,-kr @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ‡ÊiÁÜ w\Öå3stk.

Í]å

3stk. 30,-kr

20,-kr

1stk. 10,-kr

@ @ @ @ @@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@ ‡ÊiÁÜ;jÁÜ È÷Œ’\;jÁÜ

5stk. 20,-kr

◊…˜…

flp]‚fidÊ—;∫;ÈdÖ¡;j—Ñ]Ÿ;ÖdÊà;1—^ Nørrebro Station

san

vej

‫ﻫﻨﺎ‬ Borups Allé

No rd

Fug

re fa

leba

kke vej

Fuglebakkevej 94 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 32 18 20

ÿÊ…;f÷¡

12stk. 30,-kr

í∂;f÷¡ Fuglebakkevej 94 2000 Frederiksberg Tlf: 38321820 www.norrebrobazar.dk www.baktat.dk


‫‪10‬‬

‫‪ÏÁÄ]ëiÕb;‡Âıå‬‬

‫‪Marts 2010;;Ñ\Ç`;J‬‬ ‫\’¬‪` ãÑ]Ÿ • 4;ÄÅ‬‬ ‫‪`;J‬‬

‫…‪;gÖ¬’\;ÿ]⁄¡ˆ\;ÿ]pÑ;UÈàÊ’ˆ\;Ü\Ê‬‬ ‫ﺗﺪﺷـــﻦ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻟﻘﺎءﺍﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺑﻠﻘﺎء ﻣﻊ ﺭﺟﻞ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻮﺍﺯ ﺍﻻﻟﻮﺳﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺨﺒﺮﺍﺕ ﺟﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ‪،‬‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ‪.‬‬ ‫••ﻫﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺭﺟـــﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻋﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻭﻣﺎﻫﻲ‬ ‫ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺗﻬﻢ؟‬ ‫ﺭﺟـــﺎﻝ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻗﻠﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ‬ ‫ﺟﺪﺍ ﻻﺳـــﺒﺎﺏ ﻛﺜﻴﺮﺓ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺭﺟﻞ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻓﻬﻲ ﺑﺮﺍﻳﻲ ﺍﻥ‬ ‫ﻳﻔﻜﺮ ﺑﺸـــﻜﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻳﺘﻄﻠﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻜﻲ ﻳﺒﻨﻲ ﺷﺮﻛﺔ‬ ‫ﻗﻮﻳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺗﻮﻇﻒ ﺍﻳﺎﺩ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻭﺗﻨﺎﻓﺲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻔﺘﺢ ﻋﻤﻞ ﺣﺮ ﻭﻳﻌﻴﻞ‬ ‫ﻧﻔﺴـــﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﺭﺟﻞ ﺍﻋﻤﺎﻝ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓـــﻲ ﺫﻟﻚ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺒﻘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﻨﺘﺸﺮ ﺑﻴﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ‬ ‫ﻧﻮﻉ ﻣﺤﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ‬ ‫ﺍﺑﺴـــﻂ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻳﺼﻞ ﺣﺠﻤﻪ ﺭﺑﻤﺎ ﺍﻟﻰ ‪ 95‬ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻫﺆﻻء ﺍﻻﺟﺎﻧﺐ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﺎﺧﺬ ﻋﻤﻞ ﺍﻻﺟﺎﻧﺐ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺍﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﻔﺎﻣﻴﻠﻲ‬ ‫ﺑﺰﻧﺲ‪ ،‬ﺃﻱ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻋﻤﻞ ﺣﺮ ﻳﻨﺤﺮﻁ ﻓﻴﺔ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻭﻳﺘﻮﺍﺭﺛﺔ‬ ‫ﺍﻻﺑﻨﺎء ﻋﻦ ﺍﺑﺎﺋﻬﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺓ‪ ،‬ﻣﻨﺘﺸـــﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﻴﻦ ﻭﺍﻻﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍ ﺧﺬ ﻣﻴﺮﺳﻚ ﻣﻮﻟﻠﺮﻣﺜﻼ ﻭﻫﻲ‬ ‫ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷـــﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﺘـــﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﻭﺗﺪﻳﺮﻫﺎ‬ ‫ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ‪.‬‬ ‫•• ﻣﺎﻫﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻋـــﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺭﺟـــﺎﻝ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ؟‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺍﺳـــﺘﻘﺮﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺻﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺍﻭﺳـــﺎﻁ‬ ‫ﺍﻻﺟﺎﻧﺐ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻫﻮ ﺇﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﻜﻞ ﺷﺮﻭﻁ‬ ‫ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻜﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ‪.‬‬ ‫ﻟﻜﻨﻬـــﻢ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻋﺐ ﻛﺜﻴـــﺮﺓ ﺃﻱ ﻣﺼﺎﻋﺐ ﺗﺨﺼﻬﻢ ﻫﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ‬ ‫ﻛﻮﻧﻬﻢ ﺃﺟﺎﻧﺐ‪ .‬ﻓﻤﺜﻼ ﻟﻮ ﺗﻘﺪﻡ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻭﺁﺧﺮ ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻗﺮﺽ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺟﺪﺍ ﺍﻥ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻲ‬ ‫ﺳـــﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ‪ 7‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻻﻳﺤﺼـــﻞ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ‬ ‫ﺍﻟـــﻒ‪ .‬ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻐﻠﻖ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻲ ﻣﺸـــﺮﻭﻋﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﻟﻜﻦ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ‬

‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪Danmarks Nyheder‬‬

‫‪;k]dʬë’\;€≈Ñ;‘Ñ]⁄›\Å’\;È…;€‚ŒÁÖö;‡ÊŒçÁ‬‬

‫ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ‪ .‬ﻫﺬﻩ ﻣﺜﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻻﺷﺨﺎﺹ ﺃﻋﺮﻓﻬﻢ ﺑﺎﻷﺳﻢ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺜﻘﺎﻓﺘﻨﺎ‪ .‬ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﻌﺮﻑ ﻛﻠﻴﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻱ‬ ‫ﻭﻓﻘﻬﺎ ﺍﻻﺷـــﻴﺎء ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ‪ .‬ﻓﻨﺤﻦ ﻣﺜﻼ ﻻ ﻧﻌﺮﻑ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻭﻧﺨﻠﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫•• ﻣﺎﻫـــﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴـــﺘﺜﻤﺮ ﺑﻬـــﺎ ﺍﻻﺟﺎﻧﺐ ﺃﻛﺜـــﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ‬ ‫ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ؟‬ ‫ﻟﻼﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴـــﺆﺍﻝ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻥ‬ ‫ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﺪﺃﻭﺍ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﻞ‬

‫ﺍﻻﻭﻝ‪ ،‬ﺃﻱ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﺣﺎﺟﺰ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ ﻭﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ‬ ‫ﻳﻤﻴﻠﻮﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻐﺎﻣﺮﺓ ﻭﻃﻤﻮﺣﻬﻢ ﺑﺎﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩﺍ ﻭﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺍﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩ ﻭﻓﻲ ﻣﺸـــﺎﺭﻳﻊ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻳﺘﻢ ﺗﺴـــﻮﻳﻘﻬﺎ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻞ‪ .‬ﻭﻣﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﻫﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ‬ ‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻔﻴﺪ ﺟﺪﺍ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺎﺗﻪ ﻛﻤﺎ ﺍﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‪ .‬ﻟﻜﻨﻨﺎ‬ ‫ﻧﻼﺣـــﻆ ﺍﻵﻥ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻓﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣـــﺎﺕ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﺣﻴﺚ ﺑﺪﺃﻭﺍ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺯﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﺎﺭﺝ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻌﺎﺭﻓﻬﻢ ﺍﻭ ﺟﻨﺴﻴﺎﺗﻬﻢ‪ .‬ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻔﺰﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻣﺎﻡ‪ .‬ﺍﻟﻤﺆﺳﻒ ﺍﻧﻨﺎ‬ ‫ﻧﻮﺍﺟﻪ ﺍﻵﻥ ﺍﺯﻣﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻧﻌﻜﺲ‬ ‫ﺳﻠﺒﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻁ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ‪.‬‬ ‫••ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻣﺘﻬﻤﻮﻥ ﺑﺎﻧﻬﻢ ﻳﺘﺤﺎﻳﻠﻮﻥ‬ ‫ﻋﻠـــﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﻔﺘﺤﻮﻥ ﺷـــﺮﻛﺎﺕ‬ ‫ﻭﻳﻐﻠﻘﻮﻧﻬﺎ‪ .‬ﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﺻﺤﻴﺢ؟‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴـــﺆﺍﻝ ﻳﺘﻀﻤﻦ‬ ‫ﻧﻈﺮﺓ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ‬ ‫ﻏﻴـــﺮ ﻣﺎ ﻫـــﻮ ﻣﺘـــﺪﺍﻭﻝ‪ .‬ﺻﺤﻴﺢ‬ ‫ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻌـــﺾ ﻗﺪ ﻗـــﺎﻡ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﻤﺜﻞ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻬـــﻢ ﻗﻠﺔ ﻭﺍﻟﻰ‬ ‫ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻳﺘﺒﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ‬ ‫ﺍﻻﺻﻮﻟﻴـــﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﻴﻦ‬ ‫ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﻭﺗﺠﺮﻱ ﻟﺮﺟﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ‬ ‫ﻛﺒﺎﺭ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ‪ .‬ﺍﻧﺎ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻗﺪ‬ ‫ﺟﺮﻯ ﺗﻀﺨﻤﻴﻬﺎ ﻷﺳـــﺒﺎﺏ ﺩﻋﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻻﺟﺎﻧﺐ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮ ﺳـــﻨﻮﺍﺕ ً‬ ‫ﻣﺜﻼ‪ ،‬ﻻﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺟﺪﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﺍﻟﻮﻗـــﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻋﻤـــﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﺓ‪ ،‬ﻭﻟﻢ ﻳﺴـــﺘﻘﺮﻭﺍ ﺍﻭ ﻟﻢ ﻳﻘﺮﺭﻭﺍ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﻌﺪ‪ .‬ﻟﻜﻨﻬﻢ ﺍﻵﻥ ﻳﺒﻨﻮﻥ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻳﺮﻳﺪﻭﻧﻬﺎ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻭﻣﺘﻄﻮﺭﺓ‬ ‫ﻭﻫﻢ ﻳﺘﺒﻌﻮﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺻﻮﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ‪.‬‬

‫‪STOP VOLDEN MOD KVINDER‬‬ ‫‪bryd tavsheden‬‬

‫�‬ ‫�‬ ‫�‬

‫���������������������‬

‫���������‬ ‫������������‬

‫‪Rumfang 10040-214‬‬

‫��������������������������������������������������������������������������������������������������������������‬ ‫�������������������������������������������������������������������������������������������������������‬ ‫���������������������������������������‬ ‫�‬


‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪Danmarks Nyheder‬‬

‫‪Ï÷]¬’\Â;Î^Ö∏\;‡Âıå‬‬

‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪Marts 2010;;Ñ\Ç`;J‬‬ ‫‪Ñ\Ç` ãÑ]Ÿ‬‬ ‫‪Ñ\Ç`;J‬‬ ‫\’¬‪ãÑ]Ÿ •4;ÄÅ‬‬

‫‪11‬‬

‫‪√�ŒfiÁ;ˆ;Ô]�¡;UÅˬà;”fiåÖd‬‬

‫‪Î\Ö⁄’\;ÎÖê]fiŸ;Öe—¯\;]‚há]pÂ;á\Êp;ÎÅ¡;Ì÷¡;kÜ]t‬‬ ‫ﻛﺎﻧـــﺖ ﺍﻟﺰﻫﺮﺓ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻨﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻭﺗﻌﺒﻬﺎ ﺟﺎﺋﺰﺓ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺩﻱ ﺷـــﻮﺏ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺎﺩﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺷﻨﻚ ﺳﻌﻴﺪ ﻭﺗﺮﺷﻴﺤﻬﺎ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ‬ ‫ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺍﻻﺟﻤﻞ ﺍﻭ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻓﻮﺗـــﻮ ﻣﻮﺩﻳﻞ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻞ ﻭﻗﻊ‬ ‫ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺍﻣﺮﺍﺓ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺠﺎﺫﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺎﺕ ﻳﻠﺘﻔﻔﻦ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻓﺎﻧﺎﺭﺕ ﻟﻬﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﻦ ﻣﻦ ﺇﺷﻌﺎﻋﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻨﻄﻔﻰء‪.‬‬ ‫ﻧﻌﻢ ﻫﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻞ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺠﺮﺓ ﺍﻟﻤﻜﺴﻮﺭﺓﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻌﺸﺖ ﺯﻫﻮﺭ‬ ‫ﻭﻭﺭﻭﺩ ﻛﺎﻧﺖ ﺫﺍﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﺑﻬﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺷﻨﻚ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﺮﺍﻓﺪﻳﻦ ‪/‬ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻗﺒﻞ ‪ 16‬ﻋﺎﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ‬ ‫ﺍﻥ ﺗﺨﺘﺮﻕ ﺟـــﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻻﻭﺭﺑﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮﺓ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮﺟﻤﺔ ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﻤﺸﺎﺭﻳﻌﻬﺎ ﻭﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻭﺻﻮﻻ ﺍﻟﻰ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻣﺞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻻﻣﺮ ﺍﻟﺴﻬﻞ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﺑﺮﺷﻨﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ )ﺃﺧﺒﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ( ﺑﻞ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﻃﺎﻗﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻭﺍﻟﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﻣﺜﺎﺑﺮﺓ ﻭﺍﺟﺘﻬﺎﺩ‪،‬‬ ‫ﻫﺬﺍ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻻﺧﺮﻯ ﺑﻬﺪﻑ ﻃﺮﺡ ﺍﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻟﻤﻨﺎﺻﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﻭﺩﻧﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ‪.‬‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪ 2008‬ﺣﺼﻠﺖ ﺑﺮﺷـــﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻻﺧـــﻼﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺍﻻﻣﻴﺮﺓ ﻣﺎﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﺿﺨﻢ ﺃﻗﻴﻢ‬ ‫ﻓـــﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ ﺑﺤﻀﻮﺭ‬ ‫ﻣﺌﺎﺕ ﻣـــﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻳﻦ ﻭﻗﺪ ﺃﺛﺎﺭﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺿﺠﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ‬ ‫ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻴـــﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺪﻭﺭ ﻋـــﻦ ﺇﻣﺮﺍﺓ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺑﺮﺷﻨﻚ ﺟﻌﻞ ﺍﻷﻳﺎﺩﻱ‬ ‫ﺗﺼﻔﻖ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻻﺻﻮﺍﺕ ﺗﻨﺎﺩﻱ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ‪.‬‬ ‫ﻧﻌﻢ ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺒﺴـــﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎﺑﺮ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﻳﺘﻔﻘﺪ ﺍﺯﻫﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ‬ ‫ﺍﻟﻨﺪﻱ ﻭﻳﺮﻋﺎﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺃﺯﻫﺎﺭ ﺑﺮﺷـــﻨﻚ‬ ‫ﻧﺴـــﺎء ﺩﻓﻌﺘﻬﻦ ﻧﻴـــﺮﺍﻥ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ‬ ‫ﻭﺍﻟﻜـــﻮﺍﺭﺙ ﻭﻇـــﺮﻭﻑ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻓـــﻲ ﺍﻟﺪﻧﻤـــﺎﺭﻙ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻨﻌﻢ‬ ‫ﺑﺄﻣﺎﻧﻬـــﺎ ﻭﺑﻨﻈﺎﻣﻬـــﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻲ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﻣﺸـــﺎﻛﻞ ﻭﺟﺮﻭﺡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺿـــﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﺪﻣﻞ ﺑﻌﺪ‪ ،‬ﻭﻫﻨﺎ ﺑﺮﺯ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺑﺮﺷﻨﻚ‪.‬‬ ‫ﻧﻌـــﻢ ﻓﻘﺪ ﺑﺎﺕ ﺍﺳـــﻤﻬﺎ ﻳﺘﺮﺩﺩ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴـــﺎء ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻓﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﻭﺑﻬﺎ ﻳﺴـــﺘﻤﺪﻳﻦ ﻗﻮﺗﻬـــﻦ ﻭﺛﻘﺘﻬﻦ‬ ‫ﺑﺎﻧﻔﺴـــﻬﻦ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺷﺠﻌﺘﻬﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﻓﻬﻢ ﺣﻘﻮﻗﻬﻦ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻬﻦ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ‬ ‫ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫ﺗﻘﻮﻝ ﺑﺮﺷﻨﻚ‪ :‬ﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﺰﻟﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ‪ ،‬ﻟﻬﺬﺍ ﺃﺭﻯ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﺴـــﻴﻄﺎ ﻭﻫﺎﻣﺸﻴﺎ‬

‫ﻣﻬﻤـــﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻬﺎ‪ .‬ﻭﺗﻀﻴﻒ‪ :‬ﻣﺠـــﺎﻻﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻗﺪ ﺗﺨﻮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺍﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸـــﺮﻭﻉ ﻛﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﻛﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺳـــﻮﺏ ﻭﺍﻟﺮﺳﻢ‬ ‫ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻤﻌﻦ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺠﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ‬ ‫ﻭﻏﻴﺮﻫـــﺎ ﺯﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺍﺻﻐﺎء ﺍﻟﻨﺴـــﺎء ﻟﺒﻌﻀﻬﻦ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‬ ‫ﻋﻦ ﺍﻧﻔﺴـــﻬﻦ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﺗﺮﻳﺤﻬﻦ‪.‬ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻥ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻬﻢ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺴـــﺮﺗﻨﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺸـــﺮﻭﻉ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻳﺴﻤﻰ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻫﻮ ﻳﺘﻠﻘﻰ‬ ‫ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻭﺩﻧﺴﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﺑﺮﺯ ﺷﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺭﺷﺤﺖ ﺑﺮﺷـــﻨﻚ ﻣﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻟﻨﻴﻞ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺃﺑﺮﺯ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ‬ ‫ﺟﺰﻳﺮﺓ ﻓﻴﻮﻥ‪ .‬ﻭﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﺍﺷـــﻴﺎء ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻗﺪ ﻧﺮﺍﻫﺎ ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ‬ ‫ﻭﻗﺪ ﻧﺸـــﻌﺮ ﺑﻬﺎ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺍﺧﺮﻯ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺎﻟﺖ ﺃﺣﺪﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ‪:‬‬ ‫ﺇﻧﻬﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﺒﺌﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻭﻱ ﺍﻟﻀﺎﻣﺌﻴﻦ ﻭﺭﻏﻢ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺸﺎﺭﺑﻴﻦ ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﻻ‬ ‫ﻳﺠﻒ ﺑﻞ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻌﻄﺎء‪.‬‬ ‫ﻫـــﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺯﻣﺎﻥ ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺗﺎﺗﻲ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ‪ .‬ﻫﻲ ﻗﺪﻭﺓ‬ ‫ﻭﺭﻣﺰ ﻭﻣﺜﺎﻝ ﻳﺤﺘﺬﻯ ﺑﻪ ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﻠﻢ ﻛﻞ ﺍﻣﺮﺍﺓ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺻﻮﺗﻬﺎ‬ ‫ﻭﺭﺃﺳﻬﺎ ﻭﺗﻘﻮﻝ ﻻ ﻟﻠﻈﻠﻢ ﻻ ﻟﻠﻘﻬﺮ ﻻ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻓﺎﻥ ﺑﺮﺷـــﻨﻚ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﻨﺰﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﺓ ﻭﺟﺮﺍﺓ‬ ‫ﻭﺣﻀﻮﺭ ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺍﻧﺎ ﻻ ﺍﺳﺘﻄﻴﻊ ﺍﻥ ﺍﺟﻠﺲ ﻣﺘﻔﺮﺟﺔ ﻻﻧﻨﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻞ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺑﺮﺷﻨﻚ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻟﻜﻞ ﺍﻣﺮﺍﺓ ﻋﺎﻧﺖ‬

‫ﻗﻬﺮ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﻈﻠـــﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻟﻜﻞ ﺍﻣﺮﺍﺓ ﻋﺎﻧﺖ‬ ‫ﺍﻟﻮﺣـــﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﺰﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ ﺗﻌﻠﻖ‪ :‬ﻗﺪ ﻧﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻻﺭﺍء ﻭﺍﻻﺻﻐﺎء ﺧﻄﻮﺓ ﻟﺴﺪ ﺛﻐﺮﺓ ﻭﻓﺘﺢ ﻃﺎﻗﺔ ﺃﻣﻞ ﺗﺪﺧﻞ‬ ‫ﻋﺒﺮﻫﺎ ﺃﺷﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺍﻟﺪﺍﻓﺌﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺭﺩ‪.‬‬

‫‪‘Ñ]≥\Å’\;∫;Ö‚å^;Ïl˜l‬‬

‫‪@‚b̸a@Üya@Äbjï@ø@o‹ïÎ‬‬ ‫‪@Ô�Ãm@xÏ‹r€aÎ@·‹ƒfl@âbˉ€aL‬‬ ‫‪@o”Ï€a@Êbi@o‰‰√ÎLûâ¸a‬‬ ‫‪@Ô„¸@oflÜïÎ~@b‰Á@ıbéfl‬‬ ‫‪@Ú«bé€a@Äbjñ€a@È„bi@o‰‘Óm‬‬ ‫‪@âbˉ€aÎ~~—ñ‰€a@Î@Ú‰flbr€a‬‬ ‫‪@a7Åa~@ıbéΩbi@ÊÏÿÌ@bfl@Èjëa‬‬ ‫‪@‚aÖ@âbƒn„a@Ü»i...@b‰Á@b„a‬‬ ‫‪@·ÌÜ‘m@à‰fl@Ú‰é€a@kÌä‘m‬‬ ‫‪@¥mÎâ~@aåÓœ@Û‹«@fiÏñßa@k‹ü‬‬ ‫‪@âàßaÎ@paâb–é€a@Î@pbéç˚Ωa‬‬ ‫‪@ø@Âÿ€Î~d�ia@ŸmbÓy@p˝v«@Âfl@›»ØÎ~@är◊a@fiÏ�Ì@ıÔë@›◊@›»u@b‰Á@k„bu¸a@Âfl‬‬ ‫‪.......ÂÀbˉiÏ◊@µa@o‹ïÎÎ@Ò7ëbn€a@Ô„Ï�«a@ÚÌbˉ€a‬‬ ‫∑‪@âÎäfl@paâbëbi@Ú˜Ó‹fl@ âaÏí€aÎ~·Ëœä»m@¸@êb„aÎ@ÒÜÌÜu@ÍÏuÎ~@ âaÏë@ø@Ôí‬‬ ‫‪@ÚÌâb‰€a@pbuaâÜ€a@=◊aâ@Âfl@ÜÌÜ»€a@Î@ÜÌÜ»€a~@‚¸a@Ÿ‰üÎ@ø@bËi@ÜÓ‘nm@Êa@Ün»m@%‬‬ ‫‪@ÔÁ@bÁÖÏuÏi@ÜÓ¶a@ıÔí€a@Âÿ€Î~@ÔmbÓy@øbË‹rfl@Ùâa@%@>€a~xÏ‹r€a@Úœbr◊@·Àâ‬‬ ‫‪@ıÔë@«@b‰Á@ıÔë@«@Êbrzjm@Êbnˈbm..@Êbmär»jfl@b‰Ó«.˝Ó‹”@âbˉ€a@ıÔöm@bË„a‬‬ ‫‪@b‰Á@aÏíÓ»Ì@·Ë‰fl@ÊÎ7rÿ€a@Êbi@oœä«@bΩb�€~Öbö€a@ÚÀ@·‹ÿnÌ@Üya@«~@?ËjíÌ‬‬ ‫~‪@ä»ëa@paÜiÎ~@Ò7éÌ@oéÓ€@szj€a@Ú‹yâ@Âÿ€Î~@Ôi@aÏ‘n‹Ì@Î@·Ëi@Ô‘n€a@Êa@Âÿ‡Ωa@ÂflÎ‬‬ ‫‪@·Ëññ”@…8a@Î@b‰Á@¥i6ÃΩa@ú»ji@Ô‘n€a@b∂äœ@fi˙b–n€bi@ÚuÎå‡Ωa@ÚiäÀa@Ÿ‹ni‬‬

‫‪‬‬

‫‪@aÏ‹‘„@b‰Á@Èibífl@…‡n©@’‹¢@·Ë‰üÎ@«@úÌÏ»n€a@aÏ€Îby@—Ó◊@ÙâaÎ~@·ÁâbjÅa@Î‬‬ ‫‪@?Àc@·Ëiâbvni@b∂äœ~@‚˛a@·ˉüÏ€@Èibífl@Êbÿfl�a@âÜ”@ÍÏ‹»vÓ€@·ËmaÖb«@ÈÓ€a‬‬ ‫‪~~@>iä£@ÚÌaÜi‬‬ ‫‪@�a7çc@Ÿ‹»£Î@›Ó‹€a@‚˝√@Èjím@âbË„@Ú‡n«Î~@xÏ‹r€bi@Òb�Ãfl@ûâ¸aÎ@b‰Á@Öâbi@϶a‬‬ ‫‪@bËÓ‹«@oœä»m@ÚÓ◊ä∏aÖ@Ú‘ÌÜï@Î@b„c@Ôí∏@b‰Ó‘i@Ÿ€á@·Àâ@Âÿ€Î@Ú€ÏËéi@Êåz‹€‬‬ ‫‪@—Óñ€a@ø@ıÔë@›◊@Êc@«@bËrÌÜy@k‹Àc@Êb◊~@b‰Á@«@Ô„5•@pcÜiÎ~@’íflÖ@ø‬‬ ‫‪@êb‰€a@·ƒ»fl@sÌÜy@Êb◊@�b öÌc@aàÁÎ~@Ê�a@Âfl@Ü»çc@êb‰€aÎ@fiÏüc@âbˉ€aÎ@›∫c‬‬ ‫‪@›0a@kybï@Êbi@Ô„5Çn€@bÁÜyc@‚bflc@b‰–”ÎÎ@p˝™@ÒÜ«@b„ånua.@·Ën‹ib”@ÂÌà€a‬‬ ‫‪@b‰ÁZ@>‘ÌÜï@Ô€@o€b”Î@ÏÃib„@µg@b‰‹ïÎ.@xâb®a@ø@âbö®a@…öÌ@È„˛@=‰uc‬‬ ‫‪@pb�œbÌÎ.@ âbí€a@ˇ∑@bflâÎbë@p˝™..@›»–€biÎ.@’íflÖ@ø@Ÿ„di@ä»ím@“Ïç‬‬ ‫‪@ÚÓi什a@ÚË€bi@bËn«böi@«@‹»m@ÙäÅc@Ò7r◊@p˝™Î.@fi˝y@·z‹€a@Êdi@‹»m‬‬ ‫~‪@ÂË„hœ@pbvË‹€a@“˝nÅa@·Àâ@Âÿ€Î@Ú–‹nÇΩa@ÂËmbvË‹i@‡‹ÿnÌ@pbjv™@ıbé„Î‬‬ ‫‪@aÏ‹»uÎ@ÚiäÀa@Û‹«@aÎÖÏ»m@êb„c~@Ô»Ójü@ÎÜjÌ@ıÔë@›◊~@ÚÓi什a@ÚË€a@‡‹ÿnÌ@€ãbfl‬‬ ‫‪.·:@b‰üÎ@bˉfl‬‬ ‫‪.@b‡Ëçcâ@kÓí€a@Û�À@Ê˝uâ~@p˝0a@Üyc@µa@b‰‹ÅÖ‬‬ ‫‪@à€a@ÚiäÀa@ÂüÎÎ@‚˛a@ȉüÎ@¥i@÷ä–€a@ÜuÎ@—Ó◊Î@b‰Á@ÈmbÓy@«@b‡ÁaÜyg@o€dç‬‬ ‫‪@ÒbÓßa@«@Ô€@ÄäíÌ@ÏÁÎ@ÈËuÎ@Úflbéni�a@÷âb–m@%.@ÍâbÓnÅa@Û‹«@5uc@Îc@ÍâbnÅa‬‬ ‫‪@·Ó‹»n€a@‚bƒ„Î@ÈnÌäy@‚a6yaÎ@ÂüaÏΩa@’yÎ@…Ó‡¶a@·öÌ@à€a@‚bƒ‰€aÎ@b‰Á‬‬ ‫‪@Ò7Å˛a@ÍàÁÎ~@›Ëçc@ÈmbÓy@›»vn€@Âüaχ‹€@‚Ü‘m@>€a@Ú–‹nÇΩa@p˝ÓËén€aÎ@›‡»€aÎ‬‬ ‫‪@ıÔë@a@Âçb™@Âfl@Ùä̸@à€a~@È‘ÌÜï@kv«c@à€a@ÜÓyÏ€a@ıÔí€a@o„b◊@p˝ÓËén€a‬‬

‫™�‪pb‬‬ ‫„‪Ô„bnÓ«@ÙÜ‬‬ ‫ﺛﻤﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻗﻼﺋﻞ ﺗﻔﺼﻠﻨﺎ ﻋﻦ ﻋﻴﺪ ﺍﻻﻡ‪ ،‬ﻭﻳﺴـــﺮﻧﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‬ ‫ﺃﻥ ﺃﺗﻄﺮﻕ ﺍﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻟـــﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺒﺮﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ‪ .‬ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿـــﻮﻉ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻤﺮﻙ‪.‬‬ ‫ﻛﻠﻨـــﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻧﻌﺮﻑ ﻣﺪﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ‬ ‫ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﺸـــﺌﺔ ﺍﻻﺟﻴﺎﻝ‪ .‬ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎء ﺗﺪﺍﺭﻙ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻗﺎﻝ ﻧﺒﻲ ﺍﻻﺳـــﻼﻡ “ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻗـــﺪﺍﻡ ﺍﻻﻣﻬﺎﺕ” ﻭﻛﺬﻟﻚ‬ ‫ﺍﻟﺸﻌﺮﺍء ﻛﻘﻮﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ‪ :‬ﺍﻻﻡ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺪﺩﺗﻬﺎ ﺍﻋﺪﺩﺕ ً‬ ‫ﺷﻌﺒﺎ‬ ‫ﻃﻴﺐ ﺍﻻﻋﺮﺍﻕ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﻫـــﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﻪ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻻﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺍﻻﻭﻝ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻠﻢ ﻃﻔﻠﻬﺎ‬ ‫ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﻪ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴـــﺒﺐ ﺃﺗﻮﺟﻪ ﻟﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓـــﻲ ﺍﻟﺪﻧﻤﺮﻙ ﻭﺍﺭﺟﻮﻫﺎ ﺭﺟﺎء‬ ‫ً‬ ‫ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻥ ﺗﻮﻟﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻﻃﻔﺎﻟﻬﺎ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻣﺸﺪﺩﻩ‬ ‫ﻻﻥ ﻛﻞ ﻣﻨـــﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺎﻥ “ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓـــﻲ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﻛﺎﻟﻨﻘﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺮ”‪ .‬ﺍﺫ‬ ‫ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻛﺘﺴـــﺎﺑﺎ ً‬ ‫ً‬ ‫ﻃﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ‪ ،‬ﻻﻥ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻟﺪﻯ‬ ‫ﺍﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻟﻴـــﺲ ﻟﻬﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺣﻴﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻨﻔﺴـــﻴﻪ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻪ ﺍﻟﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ‪ .‬ﻓﻔﻲ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻋﻘﻞ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻥ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻞ ﺳﺒﻌﺔ ﻟﻐﺎﺕ‬ ‫ﺍﻧﺴـــﺎﻧﻴﻪ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺍﺛﺒﺘﻪ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ‪.‬‬ ‫ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘـــﻢ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻳﺔ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ‪ ،‬ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ‬ ‫ً‬ ‫ﺟـــﺪﺍ ﺍﻥ ﻳﺼﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭﺍﻟﻮﻫـــﻦ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ‬ ‫ﺍﻟﺼﻌﺐ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺘﺠﻠـــﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻡ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﻐﺘﻬـــﺎ ﺍﻻﻡ ﺍﻻ ﻭﻫﻲ “ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ”‬ ‫ﻻﻃﻔﺎﻟﻬﺎ‪ .‬ﻓﺎﻟﻠﻐﻪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻮﺍﺣﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ‪ ،‬ﻫﻲ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻭﺣﻈﺮﻳﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭﻗﺪ ﻟﻌﺐ ﺍﻟﺪﻭﺭ‬ ‫ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎ‬ ‫ﺗﻄﻮﺭﺍ‬ ‫ﺍﻻﻛﺜﺮ‬ ‫ً‬ ‫ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺃﻥ ﺃﻭﻻ ﻓﻲ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻠﻬﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺍﻻﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﻪ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻯ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﻛﻤﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﻐـــﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻬﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ‪،‬‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻠﻐﻪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﻟﻐﻨﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺑﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﺃﺩﻋﻮ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ ﺍﻥ ﺗﻀﻊ ﻓﻲ ﻛﻔﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴـــﺰﺍﻥ ﺍﻟﻠﻐﺘﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻧﻤﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ‪ .‬ﻻﻧﻨﻲ ﻛﻤﺎ‬ ‫ﺃﺭﺍﻫﺎ ﺑﺄﻡ ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ‪ .‬ﺍﻥ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﺗﺴﻨﺢ‬ ‫ﻟﻬﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﻥ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺟﻤﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ‪.‬‬

‫‪@¡‘œ@b‰Á@ÔéÓˆä€a@ÈœÜÁ@bË‹»ØÎ@È€@‚Ü‘m@>€a@ÚÌÖbΩa@Ú„Ï»Ωa@ÙäÌ@¡‘œ@Íä◊á@’jë‬‬ ‫‪@Î@paωë@äí«@b‰Á@ìÓ»Ì@È„a@·Àâ~@ÍÜ‹i@µa@ÒÖÏ»€aÎ@fibΩa@Âfl@Õ‹jfl@5◊a@…‡†@äÿ–Ì‬‬ ‫‪.@pb‡‹◊@5@ÙÜ»nm@¸@ÚÓ◊âb∏aÜ€a@ÚË€bi@Ènœä»fl‬‬ ‫‪@›rπ@¸@ȉÿ€Î@b‰Á@aÏma@ÂÌà€a@ú»i@«@xáÏ∏@È‘ÌÜï@Êbi@fib”@Î@È»üb”@fiθa@Âÿ€Î‬‬ ‫‪@˝œ@ıÔë@›ÿ€Î@Êb◊Î@›◊@ø@ÒÖÏuÏfl@âb»ç¸a@ÏÁ@È‹z∂@䃄@o–€@à€a@ıÔí€a~@›ÿ€a‬‬ ‫©‪.@b‰Á@k«˝n‹€@fib‬‬ ‫‪@Âÿ€Î@o»8@bΩ@Ô‹ÅaÜ€a@âÎäé€a@Î@fi˙b–n€a@@Âfl@Ú»œÖ@Ô„b�«c@›uä€a@⁄aá@sÌÜy‬‬ ‫‪@·ËmbÓyÎ@⁄ä∏aÜ€a@lä«@«@pbflÏ‹»fl@«@szj€a@Û‹«@är◊c@Ô„å–y@o”Ï€a@è–‰i‬‬ ‫‪@…”Ïfl@Êb◊Î~@·Ëiâb£@ú»i@Âfl@ÜÓ–nça@b∂äœ@Ú–‹nÇΩa@·Á7ÿ–m@÷äüÎ@·Ë‹◊bíflÎ‬‬ ‫‪@‚˝«�a@oÓi@…fl@›ïaÏn‹€@Ô€@b‘Ìäü@o„b◊Î@bËmÜñ”@>€a@…”aÏΩa@fiÎc@@›ÀÏÀ@szj€a‬‬ ‫‪@b‰Á@ÚÓi什a@ÚÓ€b¶a@…”aÏi@>œä»fl@ÚÌaÜiÎ@ÔmaÏ�Å@µÎc@b‰ÁÎ@⁄ä∏aÜ€a@ø@Ôi什a‬‬ ‫‪@¥i@Êbi@o–ín◊a@ÚÌbˉ€a@ø@Âÿ€Î@·ËmbÓy@“Îä√@Î@·ËmaÜ‘n»fl@—‹nÇ∂@b‰Á@l什aÎ‬‬ ‫‪@b‰Á@úflbÀa@Íb‰»fl@È‘–„@¸@lbjô@ø@kÓÃmÎ@äñ‘mÎ@fiÏ�m@pbœbéfl@läÀa@Î@÷äí€a‬‬ ‫‪@paâbÓç@ÖÏuÎ@‚Ü«@·Àâ@È„a@ŸzöΩa@ıÔí€a@Âÿ€Î@âÎäΩa@paâbëg@ÊÎäƒn‰Ì@·Ë‹◊@êb‰€a‬‬ ‫‪.@ıaäö®a@âÎäΩa@Òâbëg@ÊÎäƒn‰Ì@aÏ€aãbfl@êb‰€a@Êbœ‬‬ ‫‪@Ômaá@ø@Âÿém@>€a@ÚÓ”äí€a@Òbn–€a@Ÿ‹m@—ín◊a@?n‹»u@äËëc@Úq˝r€a@ÍàÁ‬‬ ‫‪@Ú”âbÀa@ÚπÜ‘€a@paâbßa@÷bním@Òbnœ...@ÔiäÀa@‚b»�€a@›◊dmÎ@÷äí€a@ÚÀ@·‹ÿnm‬‬ ‫‪@läÀa@Î@läÀbi@÷äí€a@…j�nÌ@bflÏÌ@ÔmdÓç@Ùäm@bÌc.@läÀa@ÚqaÜy@’í»mÎ@‚Ü‘€a@ø‬‬ ‫‪.·ÓÁb–Ωa@ãÏflâ@Ÿœ@Ú€Îb™@o”Î@b‰Ó‹«@äœÏÓ€@Èibín€a@Âfl@ ωi@÷äí€bi‬‬


‫‪12‬‬

‫‪Marts 2010;;Ñ\Ç`;J‬‬ ‫\’¬‪` ãÑ]Ÿ • 4;ÄÅ‬‬ ‫‪`;J‬‬

‫‪Ïzzz ÕÂ‬‬ ‫\’“‪Èdѯ\;ÿ]⁄ç’\;∫;ÈdÖ¬’\;g]i‬‬ ‫‪@Ôi什a@lbnÿ€a@ÚÓ‡Ác@a�ÜÓu@“ä»Ì@LÔiâβa@ävËΩaÎ@Û–‰Ωa@ø@·Ó‘Ωa@Ôi什a‬‬ ‫�‬ ‫‪...ÈÌÜÌ@¥i@ÍäœÏm@ÒâÎäôÎ‬‬ ‫‪@ø@lbnÿ€a@Û‹«@fiÏñßa@ÚiÏ»ï@böÌc@“ä»Ì@ÏÁÎ‬‬ ‫@∂‪@|‡éÌ@b‬‬ ‫‪� ˝� ‡™@ÖÏ»Ì@Ûny@Ôiä«@Ü‹i@µg@äœbéÌ@Êc@bfl@Ía6œ@LÊaÜ‹j€a@ÍàÁ‬‬ ‫‪� –@È€‬‬ ‫„‪@Ènuby@?Ãm@Ü”@kn◊@Âfl –@ÂÌäœb釋€@ÖÜ0a@ÊãÏ€a@ÊÏ„b”@܉«@¸Îå‬‬ ‫‪@Âfl@är◊c@—‹ÿÌ@Úflb”�a@Êbÿfl@µg@lbnÿ€a@fiÏïÎ@Êc@·Àâ@LÒÖÜ™@Ò6–€@ÈÓôämÎ‬‬ ‫�‪@ÚÓ€b¶a@ıb‰ic@Âfl@7rÿ€a@bˉfl@Ô„b»Ì@›√@Ú‹ÿífl@ÍàÁÎ ...Ô‹ï˛a@ȉ$@—»ô‬‬ ‫‪@ø@^ÚÓj‰u˛a\@knÿ€bi@òbÅ@·é”@|nœ@#@Ûny@L⁄âb∏Ü€a@ø@b‰Á@ÚÓi什a‬‬ ‫�‬ ‫‪@ÖÜ«@bËÓœ@ärÿÌ@>€a@’üb‰Ωa@ø@bïÏñÅ@LÚflb»€a@ÚÓ◊âb∏Ü€a@pbjnÿΩa@k‹Àc‬‬ ‫‪@ÚjnÿflI@·ça@o§@pbjnÿΩa@ÚÌäÌÜΩ@…ibm@knÿΩ@Ú‡ËΩa@ÍàÁ@o�Ó„cÎ .k„bu˛a‬‬ ‫‪@ÍàÁ ...Ú–‹nÇΩa@pbÓ€b¶a@ıb‰ic@Âfl@¥–√ÏΩa@Âfl@ú»i@bËÓ‹«@“äíÌ@Hk„bu˛a‬‬ ‫‪@LÈ€@b‰nuby@·Óƒ«Î@lbnÿ€a@ÚüâÎ@Âfl@a�à‘‰fl@pıbu@>€a@Ú‡ËΩa@ÚflÜ®a‬‬ ‫‪@päœÎÎ@pbjnÿΩa@ø@ÚôÎä»Ωa@knÿ€a@¥i@âbnlj€@ÚÌäßa@Âfl@Úzéœ@b‰nz‰fl‬‬ ‫«‹‪@Îc@b‰ˆb”Üïc@b‰€@bËr»jÌ@>€a@ÚÌÜÌ5€a@ÖÎä�€a@âbƒn„a@Îc@ä–é€a@ıb‰«@b‰Ó‬‬ ‫‪@päœÏm@b‡Ëfl@lbnÿ‹€@Úñ”b„@b‰nuby@Û‘jm@LÚ‘Ó‘ßaÎ .⁄b‰Á@Âfl@ä퉀a@âÎÖ‬‬ ‫‪@%b»œ@LÚflb»€a@ÚÓ◊âb∏Ü€a@pbjnÿΩa@ø@ÚyÎä�Ωa@pbÓ‡ÿ€aÎ@ÂÌÎb‰»€a@ÖaÜ«c‬‬ ‫‪.bÁÖÜ«@Õ‹i@b‡Ëfl@ÒÖÜ™@ÂÌÎb‰»i@ÍÜÌܧ@k»ñÌ@ÚuâÜ€@…çaÎ@lbnÿ€a‬‬ ‫‪@LÚÓÿ‹Ωa@ÚjnÿΩa@ø@Ôi什a@·é‘€a@ÔÁ@LÒâbë�bi@ÒäÌÜu@ÙäÅc@Ú‡Ëfl@ÚÌÎaã‬‬ ‫‪@âÖbñΩaÎ@knÿ€a@pbËflcÎ@Ú‡ËΩa@ÂÌÎb‰»€a@Âfl@pb˜Ωa@·öÌ@à€a@·ËΩa@·é‘€a@aàÁ‬‬ ‫‪@ÔÁ@Lo‹Å@ÊÎä”@ÒÜ«@µg@bˉflã@ÖÏ»Ì@>€a@pbüÏ�ÇΩa@èˆb–„@µg@Úœbô�bi‬‬ ‫‪@pbflÜÅ@⁄b‰ÁÎ@LÚÓi什a@ÚË€a@ÜÓØ@Âæ@sybj€aÎ@˘âb‘‹€@Úybnfl@ÙäÅ˛a‬‬ ‫‪@bÁ7ÀÎ –@pb«bé€ –@Ún”˚Ωa@Òâb«�aÎ@Ñbé‰nç¸a@›rfl@ÚjnÿΩa@bÁäœÏm@ÙäÅc‬‬ ‫�‬ ‫‪@µg@Ôi什a@lbnÿ€a@fiÏïÎ@›Ëém@Êc@bË„dë@Âfl@>€a@LpbflÜ®a@Âfl@7rÿ€a‬‬ ‫‪@Ôi什a@lbnÿ€bi@’‹»nm@>€a@›◊bíΩa@›◊@Êc@aàÁ@?»Ì@›Á@LÂÿ€Î ...˘âb‘€a‬‬ ‫‪@·é‘€a@—√ÏflÎ@˘âb‘€a@›Á@_pÖÜjm@Ü”@Ô€b‡í€a@Ôiâβa@Ü‹j€a@aàÁ@ø@ÍäœÏmÎ‬‬ ‫‪..._⁄âb∏Ü€a@ø@ÍäœÏmÎ@lbnÿ€a@Ú◊äy@«@ûaâ@Úflb»€a@ÚjnÿΩa@ø@Ôi什a‬‬ ‫�‬ ‫‪@Ü»i@Íb‰éΩ@bfl@aàÁ@L¥œä�€a@bôâ@‚Ü«@«@|ñ–m@Ú‹˜ç˛a@ÍàÁ@Û‹«@Úibu�a‬‬ ‫‪@Ú◊äy@Ú‹”@Âfl@ÏÿíÌ@Újnÿ€a@—√Ïfl ...¥œä�€a@µg@b‰n‹˜çdi@b‰ËuÏm@Êc‬‬ ‫‪@µg@knÿ€a@ú»i@ÒÖb«g@Û‹«@܇»Ì@pbjnÿΩa@ú»i@ø@È„c@ÚuâÜ€@LÒâb»nç¸a‬‬ ‫‪@Êc@·Àâ@LÚ‰é€a@«@ÜÌåm@Ò6–€@bˉ◊bflc@Âÿfl@bËuÎäÅ@‚Ü«@kjéi@ÊåÇΩa‬‬ ‫‪@Âfl @ÂÌÎb‰»€a @pb˜fl @ıaäíi @b�Ìωç @‚Ï‘Ì @‚b»€a @ÚjnÿΩa @ø @Ôi什a @·é‘€a‬‬ ‫‪@LbËj‹Àc@ÚÓ‡Ác@‚Ü«Î@ûÎä»Ωa@ÂÌÎb‰»€a@Ú‹”@Âfl@ÏÿíÓœ@˘âb‘€a@bflc ...knÿ€a‬‬ ‫�‬ ‫‪@ıaä‘€a@k‹Àc@Êc@µg@bËj‰fl@Lıaä‘€a@Ú‹”@Âfl@äÅ�a@ÏÁ@ÏÿíÌ@˘âb‘€a@Êg@kÌäÀaÎ‬‬ ‫‪@·Ëj‹Àc@Êhœ@Ô„br€a@›Ó¶a@bflc@Lfiβa@›Ó¶a@µg@Êχn‰Ì@Âæ@Ú‘Ó‘ßa@ø@·Á‬‬ ‫¸@‪@ÔÁ@LÚr€bq@ÙÏÿë@|önm@b‰ÁÎ@L‚˛a@·ËnÀ@ø@Úibnÿ€a@Îc@Òıaä‘€a@ÊÎÜÓØ‬‬ ‫�‬ ‫‪@ȉӉy@«@bzñ–fl@Lȉ«@ıaä‘€a@Öb»nia@Âfl@ÏÿíÌ@à€a@LÈé–„@lbnÿ€a@ÙÏÿë‬‬ ‫‪@ÈuÏÌ@Ùäm@bÌ@‡‹œ@L˘âb‘€bi@È�iäm@o„b◊@>€a@Ú‡Ó‡ßa@Ú”˝»€a@Ÿ‹m@µg‬‬ ‫‪_ÍaÏÿë@lbnÿ€a‬‬ ‫‪“bÿé€a@¥éy‬‬ ‫‪halsagaaf@hotmail.com‬‬

‫‪]⁄fiËzzà‬‬ ‫ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻷﻭﺳـــﻜﺎﺭ “‪ ،”2010‬ﻓﺎﺯ ﻓﻴﻠﻢ “ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ”‬ ‫ﻟﻠﻤﺨﺮﺝ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻲ ﻳﻮﺍﻛﻴﻢ ﺑﺎﻙ “‪ً 38‬‬ ‫ﻋﺎﻣﺎ” ﺑﺠﺎﺋﺰﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ ﺭﻭﺍﺋﻲ‬ ‫ﻗﺼﻴﺮ‪ ...‬ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﺭﻏﻢ ﺗﺮﺍﺟﻴﺪﻳﺔ ﻗﺼﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﱠﻛﻠ َﻒ ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ ‪ 130‬ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ‪ ،‬ﻫﻮ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‪ ...‬ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺟﺎﺭ ﻣﺘﻄﻔﻞ‬ ‫ـــﺮ َ‬ ‫ﺽ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺻﺎﻻﺕ ﻟﻮﺱ‬ ‫ﻳﻌﻤـــﻞ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ُﻋ ِ‬ ‫ﺃﻧﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻷﻭﺳﻜﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻟﻢ ﻳﺸﺎﻫﺪﻩ‬ ‫ﺳـــﻮﻯ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻗﻼﺋﻞ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺳﺠﻞ ﺃﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻟﻠﻤﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ‬ ‫ﺧﻤﺴـــﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻓﻘﻂ‪“ .‬ﺍﻟﻤﺴـــﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ” ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﻏﻠﻖ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺪﺙ ً‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻓﻴﻠﻢ ﻭﺍﺟﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫“ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ‪ ،‬ﻛﺎﻥ ﻋﻤﻼ ﺷﺎﻗﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻧﻨﻲ ﻗﺮﺭ‬ ‫ً‬ ‫ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻧﻨﻲ ﻭﻓﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ‪ ،‬ﺇﻧﻬﺎء ﻛﻞ ﺷـــﻲء ﻭﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻌﻤـــﻞ‬ ‫ﻟﺤﻈﺔ ﺣﺎﺳـــﻤﺔ ﻗﺮﺭﺕ ﺗﺤﺪﻱ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸـــﺎﻛﻞ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ‬ ‫ﺣﺼﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‪ ”...‬ﻫﻜﺬﺍ ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺨﺮﺝ ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺟﺎﺑﻬﺘﻪ‪ ...‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻓﻮﺯ “ﺍﻟﻤﺴـــﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ” ﺑﺠﺎﺋﺰﺓ ﺍﻷﻭﺳﻜﺎﺭ‪ ،‬ﺻﺎﺭ‬ ‫ﺣﻘﻴﻘﺔ‪ ...‬ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﺿﻌﺖ ﻣﺨﺮﺟﻪ ﺗﺤﺖ ﺃﺿﻮﺍء ﻫﻮﻟﻴﻮﺩ ﺍﻟﺴﺎﻃﻌﺔ‪ ،‬ﻓﻤﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﺗﺴﻠﻢ ﻳﻮﺍﻛﻴﻢ ﺍﻟﺘﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺣﺘﻰ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻬﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ‪...‬‬ ‫ً‬ ‫ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ‪...‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﻭﺻﻠﺘﻪ‬ ‫“ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺣﺼﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﻳﻤﻨﺤﻨﻲ ﺍﻟﻬﺪﻭء ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻧﻨﻲ ﺍﻵﻥ ﺃﻓﻜﺮ ً‬ ‫ﺟﺪﻳﺎ ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﻓﻴﻠﻢ ﺭﻭﺍﺋﻲ ﻃﻮﻳﻞ‪ ...‬ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﻌﺐ ﻭﺷـــﺎﻕ ﻛﺬﻟﻚ‪ ”...‬ﻫﻜﺬﺍ ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺍﻹﺻﺮﺍﺭ‬ ‫ﻳﻨﻬﻲ ﻳﻮﺍﻛﻴﻢ ﺑﺎﻙ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟـ “ﺑﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻦ” ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ‪.‬‬

‫‪Ïzzzzz…]Œl‬‬

‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪fËqfi’\;ÉË⁄÷i’\;ÏçÁÖd ...Ñ\ÊfiÁÑ‬‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ‪ 3500‬ﻟﻮﺣﺔ ﻣﺴﻨﺪﻳﺔ ﺗﺘﻮﺯﻋﻬﺎ ﺃﻏﻠﺐ‬ ‫ﻭﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﻒ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻟﻮﺣﺔ “ﺑﻮﺭﺗﺮﻳﺘﻴﺔ ﻟﺮﻳﻨﻮﺍﺭ” ﺗﺒﻘﻰ ﺃﻫﻢ‬ ‫ً‬ ‫ﺇﻋﻼﻣﻴﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ‬ ‫ﻣﺎ ﺳﻠﻂ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻀﻮء‬

‫ﺍﻟﺸـــﺨﺼﻴﺔ ﻟﻪ‪ .‬ﺇﻧﻪ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺃﻟﺒﺮﺕ ﺃﻧﺪﺭﻳﻪ ( ‪Albert Andre‬‬ ‫‪ ( 1954-1869‬ﺃﺣﺪ ﺗﻼﻣﺬﺓ ﺳﻴﺪ ﺍﻻﻧﻄﺒﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭﻏﻮﺳﺖ ﺭﻳﻨﻮﺍﺭ‪Auguste‬‬ ‫‪ ( 1919-Renoir ( 1841‬ﺍﻟـــﺬﻱ ﻣﺎ ﺃﻥ ﺷـــﺎﻫﺪ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﺘﻰ ﺃﻟﺒﺮﺕ‬ ‫ﻋﺮﺍﺑﺎ ً‬ ‫ً‬ ‫ﻓﻨﻴﺎ‬ ‫ﻣﻌﺮﻭﺿﺔ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﻏﺎﻟﻴﺮﻳﺎﺕ ﺑﺎﺭﻳﺲ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﺍﺣﺘﻀﻨﻪ ﻭﺻﺎﺭ ﻟﻪ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻭﺻﻰ ﺗﺎﺟﺮ ﺍﻟﻔﻦ ﺍﻟﺸـــﻬﻴﺮ ‪ Paul Durand-Ruel‬ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﺎﺏ‪ ...‬ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﺎﻡ ‪.1894‬‬ ‫ﺣﻴﻦ ﺭﺳـــﻢ ﺃﻟﺒﺮﺕ ﺃﻧﺪﺭﻳﻪ‪ ،‬ﺃﺳﺘﺎﺫﻩ ﻓﻲ ﻟﻮﺣﺘﻪ ﺍﻟﺸـــﻬﻴﺮﺓ “ ﺑﻮﺭﺗﺮﻳﺘﻴﺔ‬ ‫ﻟﺮﻳﻨـــﻮﺍﺭ “ ) ‪ 65 * 81‬ﺳـــﻢ ( ﺯﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻤـــﺎﺵ‪ ،‬ﻋﺎﻡ ‪ ،1914‬ﻛﺎﻥ‬ ‫ﺃﻭﻏﻮﺳﺖ ﺭﻳﻨﻮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ‪ ،‬ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ ﺃﻧﺠﺰ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺲ ﺳـــﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺭﺣﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ “ ﺍﻟﻌـــﺮﺍﺏ “ ﻭﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ‪،‬‬

‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪Danmarks Nyheder‬‬

‫‪◊Ë“çh‬‬

‫ﺇﺣﺪﻯ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﻳﻨـــﻮﺍﺭ‪ ...‬ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻤﻼﻣﺢ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺎﺳﻜﺎ ﺍﻟﻔﺮﺷﺎﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﻧﺎﻇﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻌﺠﻮﺯ ﺑﺠﻠﺴﺔ ﺗﺄﻣﻠﻴﺔ ﻫﺎﺩﺋﺔ‬ ‫ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻭﻟﻮﺣﺔ ﺧﻠﻂ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺑﺎﻟﻴﺴﺮﻯ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﺩﻭﻥ ﺷﻚ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﺄﻣﻞ‬ ‫ً‬ ‫ﻋﻤﻼ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ .‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺗﻮﺣﻲ ﻟﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ً‬ ‫ﻭﻫﻨﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﻗﺪ ﺃﺻﺎﺏ ﺟﺴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻻﻧﻄﺒﺎﻋﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺟﺪﺍ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﻫﻮ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﺳﻤﻴﻜﺎ ﻭﻳﻌﺘﻤﺮ ﻗﺒﻌﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻪ‪ .‬ﺻﺤﻴﺢ‬ ‫ﻣﻌﻄﻔﺎ‬ ‫ﻣﺮﺗﺪﻳﺎ‬ ‫ﻣﻌﺘﺎﺩ‪ ،‬ﻧﺸﺎﻫﺪﻩ‬ ‫ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﻭﺩﺓ ﺍﻟﻄﻘﺲ ﺍﻟﺒﺎﺭﻳﺴﻲ ﺣﻴﺚ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺸﺘﺎء‪،‬‬ ‫ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﻜﻮﻧـــﺎﺕ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﺗﻔﻀﺢ ﺟﻠـــﻮﺱ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺻﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺖ‪ ،‬ﻣﻤﺎ‬ ‫ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﻫﻦ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻮﻗﻔﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﻭﺍﻟﻮﻫﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ‪.‬‬ ‫ﻳﺤﻖ ﻟﻨﺎ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ً ،‬‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺮﺍ ً‬ ‫ً‬ ‫ﺑﺤﺘﺎ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ‬ ‫ﻋﻤﻼ‬ ‫ﺗﻜﻤـــﻦ ﻭﺭﺍء ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻫﻢ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﺧﺬﺕ ﻟﺮﻳﻨـــﻮﺍﺭ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻪ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺑﻂ “ ﺍﻟﻌﺮﺍﺏ “ ﺭﻳﻨﻮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ‬ ‫ﺗﻠﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺬﻫﺒﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺗﻌﻴﺸـــﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻣﻴﺪﻭ ﻣﻮﺩﻳﻠﻴﺎﻧﻲ ﺃﺣﺪ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ‬ ‫ﺍﻹﺳﻜﻮﺗﻠﻨﺪﻱ ﻣﻴﻚ ﺩﺍﻓﻴﺰ ﻣﻼﻣﺢ ﻭﻣﺎ ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ‪ ،‬ﻟﻴﺮﺳﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻼﻣﺢ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺭﻳﻨﻮﺍﺭ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻤﻪ “ ﺃﻣﻴﺪﻭ ﻣﻮﺩﻳﻠﻴﺎﻧﻲ “ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪ ،2004‬ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻳﻔﻠﺖ ﻣﻦ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﺍﻟﺬﻛﻲ‪،‬‬ ‫ﻛـــﻮﻥ ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﻣﻮﺩﻳﻠﻴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺃﻱ ‪ ،1919‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ً‬ ‫ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ‬ ‫ﻣﻼﻣﺢ ﺭﻳﻨﻮﺍﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻊ‬ ‫ﺯﻣﻦ ﻗﺼﺔ ﻭﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺘﺎﺑﻊ ﻳﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻴﻦ – ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ‪ -‬ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﻭﺍﻟﻘﺒﻌﺔ ﻭﻟﻮﻥ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﻭﺑﻴﺎﺽ ﺍﻟﺠﺪﺭﺍﻥ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻮﻫﻮﺑﺎ‪ ،‬ﻛﺎﻥ ﺃﻟﺒﺮﺕ ﺃﻧﺪﺭﻳﻪ ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺤﺘﺮﻣﺎ‪ ،‬ﺑﺪﺃ‬ ‫ﻛﺎﺗﺒﺎ‬ ‫ﺭﺳـــﺎﻣﺎ‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ‬ ‫ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻣﻨﺬ ﺻﺒﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻴﻮﻥ ﻣﺴﻘﻂ ﺭﺃﺳﻪ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺃﺷﺘﻐﻞ‬ ‫ﻓﺘﺮﺓ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ‪ ...‬ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ 1889‬ﺳﺎﻓﺮ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻟﻴﺪﺭﺱ ﺍﻟﻔﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺟﻮﻟﻴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺘﻘﻰ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻼﺯﻣﺎ ﻟﺮﻳﻨﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﺗﻠﻤﻴﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ 1894‬ﺻﺎﺭ‬ ‫ﺃﺧﺬ ﺑﻴﺪﻩ ﻭﺩﻋﻤﻪ ً‬ ‫ﻓﻨﻴﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺭﻳﻨﻮﺍﺭ ﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸـــﺎﺏ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻫﻮﺏ‪ ،‬ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺟﺰءﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﻄﺒﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺎﺩ ﺃﻧﺪﺭﻳﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺴـــﻘﻂ ﺭﺃﺳﻪ ﺣﻴﺚ‬ ‫ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻤـــﺰﺍﺭﻉ ﺍﻟﻜﺮﻭﻡ ﻫﻨﺎﻙ‪ .‬ﻟﻴﺴـــﺘﻠﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺘﺤﻒ ﺑﺎﻏﻨﻮﻝ‬ ‫ﻣﻌﺮﺿﺎ ً‬ ‫ً‬ ‫ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻟﻔﻨﺎﻧﻲ ﺍﻻﻧﻄﺒﺎﻋﻴﺔ ﻣﻤﻦ‬ ‫ﺳﻮﺭﺳـــﻴﺰ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺆﺳﺲ ﺗﺤﺖ ﻗﺒﺘﻪ‬ ‫ﺍﺭﺗﺒﻂ ﻣﻌﻬـــﻢ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻟﻬﻢ‬ ‫ً‬ ‫ﺃﻋﻤﺎﻻ ﺗﺆﺭﺥ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴـــﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ‪ .‬ﻇﻞ ﺃﻧﺪﺭﻳﻪ ً‬ ‫ﺃﻣﻴﻨﺎ ﻟﺬﻟﻚ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﻒ ﻓﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻣﺘﺪﺕ ﻣﻦ ‪ 1917‬ﺣﺘﻰ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﻋﺎﻡ ‪.1954‬‬

‫ﻳﺮﺣﺐ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻜﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪kultur@akhbar.dk‬‬

‫‪Ñ]“à¯\;È…;Ïët;‘Ñ]⁄›Å÷’Â‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﺍﻷﻭﺳﻜﺎﺭ ﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻓﻘﺪ ﺣﺎﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ‬ ‫ﻣـــﻦ ﻧﺠﻮﻡ ﻫﻮﻟﻴﻮﺩ‪ ...‬ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺷـــﻬﺪﺕ ﺣﺼﻮﻝ ﺃﻭﻝ ﻣﺨﺮﺟﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻛﺴﺮﺕ ﻛﺎﺛﺮﻳﻦ ﺑﻴﻐﻠﻮ )‪ً 59‬‬ ‫ﻋﺎﻣﺎ( ﻣﺨﺮﺟﺔ ﻓﻴﻠﻢ‬ ‫)ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﻟﻢ ‪ ( The Hurt Locker -‬ﺣﺎﺟﺰ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺮﺟﻴﻦ ﻣﻦ‬ ‫ﻋﺎﻣﺎ‪ ...‬ﺍﻟﻔﻴﻠـــﻢ ﻳﻌﺮﺽ ً‬ ‫ﺍﻟﺮﺟـــﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﻣﻨﺬ ‪ً 82‬‬ ‫ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺔ‬ ‫ﺳﻴﻨﻤﺎ ‪ Palads‬ﻓﻲ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ‪ ...‬ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻓﻴﻠﻢ )ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﻟﻢ( ﻣﻨﺨﻔﺾ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴـــﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻖ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺑﻘﻴﻤﺔ ‪ 20‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ‪ ،‬ﻗﺪ ﺣﺼﺪ ﺳـــﺖ‬ ‫ﺟﻮﺍﺋـــﺰ ﻣﺘﺨﻄﻴﺎ ﻓﻴﻠﻢ “ﺍﻓﺎﺗﺎﺭ” ‪ ”Avatar‬ﺻﺎﺣﺐ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻹﻃﻼﻕ ﺣﻴﺚ ﺣﻘﻖ ‪ 2.5‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺟﻴﻤﺲ ﻛﺎﻣﻴﺮﻭﻥ‬ ‫ﺯﻭﺝ ﺑﻴﺠﻠﻮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﻣﻴﺔ ﻟﻔﻴﻠﻢ “ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﻟﻢ” ﺣﻮﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺍء‬ ‫ﺇﺑﻄـــﺎﻝ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻘﻨﺎﺑـــﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻳﻮﻣﻴﺎﺕ ﻓﺮﻗﺔ ﻫﻨﺪﺳـــﻴﺔ‬ ‫ﻋﺴـــﻜﺮﻳﺔ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ّ‬ ‫ﺗﺤﻞ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺑﻌﺪ ﺃﺳـــﺎﺑﻴﻊ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻘﻮﻁ ﻧﻈﺎﻡ‬ ‫ً‬ ‫ﺻﺪﺍﻡ ﺣﺴـــﻴﻦ‪ .‬ﻭﺍﻟﻘﺼﺔ ﻟﻠﻜﺎﺗـــﺐ ﻣﺎﺭﻙ ﺑﻮﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼـــﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻷﻭﺳـــﻜﺎﺭ ﻷﻓﻀﻞ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﻛﻤﺎ ﺣﺼﺪ ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺴﺎﺝ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺃﻫﺪﺕ ﻛﺎﺛﺮﻳﻦ ﺑﻴﻐﻠﻮ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ‪“ :‬ﺇﻟﻰ‬ ‫ً‬ ‫ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺎﻃﺮﻭﻥ ﺑﺤﻴﺎﺗﻬﻢ‬ ‫ﻭﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬ﻭﺃﺗﻤﻨﻰ ﻋﻮﺩﺗﻬﻢ ﺳﺎﻟﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺩﻳﺎﺭﻫﻢ”‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺟﺎﺋـــﺰﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ ﻓﻘﺪ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ “ﺟﻴﻒ ﺑﺮﻳﺪﺟﻴﺰ” ﻋﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ‬ ‫ﻓﻴﻠﻢ “ﻗﻠﺐ ﻣﺠﻨﻮﻥ” ‪ Crazy Heart‬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺟﺴﺪ ﻓﻴﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻐﻨﻲ‬ ‫ﺳﻜﻴﺮ‪ ،‬ﻭﻓﺎﺯﺕ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ “ﺳﺎﻧﺪﺭﺍ ﺑﻮﻟﻮﻙ” ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺄﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ ،‬ﺑﺠﺎﺋﺰﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻋﻦ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ “ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻵﺧﺮ” ‪The‬‬ ‫‪ Blind Side‬ﺣﻴـــﺚ ﻟﻌﺒﺖ ﺩﻭﺭ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ ﺫﺍﺕ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻗﻮﻳﺔ ﻗﺎﻣﺖ‬

‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬

‫ً‬ ‫ﺑﺎﻧﺘﺸﺎﻝ ً‬ ‫ﻣﺸﺮﺩﺍ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ‬ ‫ﺷﺎﺑﺎ‬ ‫ﺗﻌﺲ ﻟﺘﺼﻨـــﻊ ﻣﻦ ﻣﺄﺳـــﺎﺗﻪ‬ ‫ً‬ ‫ﺑﺎﻫﺮﺍ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻓﺎﺯﺕ‬ ‫ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻛﺮﻭﻳﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ “ﻣﻮﻧﻴﻚ” ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻑ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺄﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴـــﺔ‪ ،‬ﺑﺠﺎﺋﺰﺓ ﺃﻓﻀﻞ‬ ‫ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻣﺴـــﺎﻋﺪﺓ ﻋـــﻦ ﺩﻭﺭﻫﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﻣﻲ “ﺑﺮﻳﺸﻮﺱ‬ ‫‪ “ Precious‬ﺍﻟـــﺬﻱ ﻳﻌﺮﺽ‬ ‫ً‬ ‫ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﺎﻟﺔ ﺳﻴﻨﻤﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺍﻟﻨﻤﺴـــﺎﻭﻱ‬ ‫“ﻛﺮﻳﺴـــﺘﻮﻑ ﻓﺎﻟﺘـــﺲ” ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺟﺎﺋـــﺰﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ ﻣﺴـــﺎﻋﺪ‬ ‫ﻋﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻓـــﻲ ﻓﻴﻠﻢ “ﺍﻷﻭﻏﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﻤﻮﻥ” ‪Inglourious‬‬ ‫‪ Basterds‬ﻋـــﻦ ﺩﻭﺭﻩ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺴﺪ ﺷـــﺨﺼﻴﺔ ﺿﺎﺑﻂ‬ ‫ﻧـــﺎﺯﻱ‪ ،‬ﻭﻗﺼﺔ ﺍﻟﻔﻴﻠـــﻢ ﺗﺪﻭﺭ‬ ‫ﺣـــﻮﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـــﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ‬ ‫ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴـــﻦ ﺑﻘﻮﻣـــﻮﻥ ﺑﻘﺘﻞ‬ ‫ﺃﻋﺪﺍءﻫﻢ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ‪ ،‬ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬


13

Marts 2010;;Ñ\Ç`;J Ñ\Ç` ãÑ]Ÿ Ñ\Ç`;J ãÑ]Ÿ •4;ÄŬ’\

ÏËë}å;ÏÕ]�d

;Å∂\;ÄÜ\;√ËdÑ;U;€àˆ\ • ;‹]¡;34;UÖ⁄¬’\ • Î]Ÿ],\;ä›]âË’;UÈà\ÑÅ’\;◊·ı∏\ • –‡]⛈\;–ÊŒt;Uì]ëi|ˆ\ • ;‘Ñ]≥\Å’\;H.ãÂÑÂ^;;ϬŸ]p ;ÍÉË fih;ÖÁÅŸÂ;G‹]•;U;Ïfi‚∏\ • ;k\Å¡]â∏\Â;k\Ñ]çià¸\;fi“∏ .ãÂÑÂ^;ÏfiÁÅŸ;∫;Ï˛ʛ]Œ’\ ;:Ë�â÷…;◊ê^;flŸ;È—Ñ]≥\Ä • ;∫;ÍÅ÷e’\;ä÷-\;äËÑ;f]› • ãÊ·ÑÂ^;ÏÁÅ÷d

@21 @Í䇫 @܀Π@Ô€ .äÿí€a @›Ìåu @oibq@aàÁÎ@bÓ‹‘«@—‹Çnfl@ÏÁÎ@Ú‰ç @·Ó‘flÏÁÎ@ÚÓj�€a@äÌâb‘n€a@fi˝Å@Âfl @bjÌä‘m@paωç@10@à‰fl@⁄âb∏Ü€a@ø @#@Ü«b‘n‹€@k‹�i@È€@oflÜ‘m@bfl܉«Î @Ü«b‘n€bi@fiχífl@7À@È„di@ÔÀ˝ig @%@ÊÏ„b‘€@b‘œÎ@⁄ä∏Ü‹€@ıbu@È„¸ @Úflb”g @ÈÌÜ€ @Êc @·‹»€a @…flÎ @›‡í€a @ÊÏ„b‘€aL@Íb„Öc@Ÿ€@pä◊á@Ü”Î@Ú‡ˆaÖ @Û‹«@Ü«b‘n€a@k‹ü@úœâ@#@à€a Z@Ô€bn€b◊@ÏÁÎ@Èçbçc @fiÏñßa@Êhœ@2 @fiÏñßa @Êhœ@2 §@ÊÏ„b‘‹€@b‘œÎ @ÊÏ„b‘‹€@b‘œÎ @LÈ€@‚Ü‘nΩa@Êdi@¬Îäífl@Ü«b‘n€a@Û‹« .@ÚÓ◊âb∏Ü€a@ÚÓ鉶a@Û‹«@›ïby @ÚÓ◊âb∏Ü€a@ÚÓ鉶a@Û‹«@›ïby @òbÇë˛a@Êhœ .2 .Òä‘–‹€@b‘œÎÎ ZÊÏ„b‘€bi@¥€Ï‡ífl@7À@¥€bn€a @ø @aÏflb”c @ÂÌà€a @òbÇë˛a @H@H1 @Û‹«@paωç@10@ÒÜΩ@⁄ä∏aÜ€a @ÒÜΩ@⁄ä∏aÜ€a @Âç@¥i@·Áâb‡«c@ÄÎa6mÎ@›”˛a @›‘Ì@¸@bfl@ÎL@bflb«@65@fia@ÂçÎ@15fia @|‰fl@ÉÌâbm@›j”@Òäëbjfl@paωç@5@« .Ü«b‘n€a@îb»Ωa Ü«b‘n€a@îb»Ωa @ıaäu�a@aàÁ@Êb◊@aágL·Ìäÿ€a@Ñ˛a @È€@‚Ü‘mc@Êc@Ô€@’∞@›ËœL@bzÓzï .__@›flbÿ€a@7Àa@Ü«b‘n‹€@k‹�i

Z…çbn€a@fia˚é€a@laÏu

@Âfl@Õ‹jÌ@›–ü@ŸÌÜ€@Êdi@fiÏ‘m@o„c @bÓ‹‘«@›n´@ÏÁÎ@L@bflb«@21@䇻€a .Ü«b‘n€a Ü«b‘n€a @Û‹« @fiÏñßa @ø @kÀäÌÎ @ÙÜ€ @›‡»€a @Û‹« @ÒâÜ‘€a @o„b◊ @aág @b‡◊ @L@L@·ˆaÖ @·ˆaÖ @›ÿíi @Úö–ljfl@LŸ‰ig @Úö–ljfl @LŸ‰ig @ÊÏÿÌ@cÜjΩa@sÓy@Âfl@È„hœ@L@päëc @îb»fl @Û‹« @fiÏñßa @Û‹« @aâÖb” @›ïÎ@Ü”@Ÿ‰ig@Êb◊@aágÎ.Ü ◊@aágÎ Ü«b‘m @…∫ @ÊÏ„b‘€ @b‘œÎ @⁄âb∏Ü€a @µg @9 §@Òäv:a@ÊÏ„b”@Âfl@Òäç˛a@›9 @Ü«b‘n€a@Û‹«@fiÏñßa@ȉÿπ@È„hœ@L @ÈqÏÿfl@@Ú€by@ø@⁄âb∏Ü€a@ø@äÿjΩa @Û‹« @paωç @10 @ÒÜΩ @⁄âb∏Ü€a @ø @⁄âb∏Ü‹€ @äöy @aág @Ÿ€à◊Î.›”˛a @Òäç˛a@›9@…∫@ÊÏ„b”@‡ô @Úflb”�a@Û‹«@›ñy@cLb˜u¸@èÓ€ÎI @Òä‘–€a@L@7 §@Òäv:a@ÊÏ„b‘€@b‘œÎ @Û‹«@fiÏñßa@…Ó�néÌ@¸@È„hœ@L@H1 @⁄ä∏aÜ€a@ø@›flb◊@Ü«b‘m@îb»fl @îb»Ωa@Û‹«@fiÏñßa@ȉÿπ@Âÿ€Î@L @sÓy .¡‘œ@›flbÿ€a@7Àa@Ü«b‘n€a @Ûn€a@paωé€a@ÖÜ«@óÇí€a@ké∞ @Êb◊@Êc@à‰fl@⁄ä∏Ü€a@ø@bËÓœ@‚b”c @bfl @ÒÖb«@à€aÎI @bflb«@40 @Í䇫 @Ü«b‘n€a @îb»Ωa @ÈÓœ @ıäΩa @kénÿÌ @lbéßa@aàÁÎI .HÔ◊âb∏Ü€a@›flbÿ€a @¥‹ïbßa@òbÇë˛a@Û‹«@’j�‰Ì@¸ §@Òäv:a@ÊÏ„b‘€@b‘œÎ@Úflb”�a@Û‹« .H¥˜u˝€a @Û‰»∂L @1 @Òä‘–€a @L @7

@oé€@Ÿ„c@b∂ÎLbçbçc .⁄âb∏Ü€a @L@ÔiÎâβa@Öb§¸a@?üaÏfl@@Âfl @aàÁÎ .k„bu˛a@ÊÏ„b‘€@…ö•@o„dœ k„bu˛a@ÊÏ„b‘€@…ö•@o„dœ @k‹�i@‚Ü‘n€a@ŸÓ‹«@kØ@È„c@?»Ì @Ÿ€@|‡éÓ€@Úflb”�a@Û‹«@fiÏñz‹€ @èÓ€@b„cÎ .⁄ä∏aÜ€a@ø@ıb‘j€bi ⁄ä∏aÜ€a@ø@ıb‘j€bi @Ÿ‰«@pbflÏ‹»Ωa@Âfl@øb◊@âÜ”@Ü€ @Âfl@È„c @b‰Á@fiÏ‘€a @Âÿπ@Âÿ€Î@L @|Ìäñm@Û‹«@fiÏñßa@Âÿ‡Ωa @Ú‡ˆb‘‹€@b‘œÎ@⁄âb∏aÜ€a@ø@Úflb”g @Êb◊@aág@È„c@?»Ì@aàÁÎ ..ÚÓibØ�a ÚÓibØ�a @È„hœ @Ô»flb¶a @·Ó‹»n€a @ŸÌÜ€ @ÚÓibØ�a @Ú‡ˆb‘€a @‡ô @›ÅÜÌ @ÔiäΩaL @ûä‡ΩaL @kÓj�€a @~˝r‡œ @bÓuπωÿm@@ø@ÚçaâÖ@ÈÌÜ€@ÂflÎL @Ú‹qbæ @ÚçaâÖ @ÚÌcÎc @pbflÏ‹»Ωa @Üé€ @bÓ€by @⁄âb∏Ü€a @bËubn§ @Ÿ‰ÿπ@bÁ܉«@L@Ú€b‡»€a@ø@󑉀a @Úflb”�a@Û‹«@fiÏñz‹€@k‹ü@·ÌÜ‘m @Ÿ€á@“˝Å@Û‹«Î ..êbç˛a@aàÁ@Û‹« êbç˛a@aàÁ@Û‹« @Û‹«@fiÏñßa@böÌc@Ÿ‰ÿπ@È„hœL @aágL⁄âb∏aÜ€a@ø@Úflb”g@|Ìäñm @Ô€aÏy @äËë @›ÅÜi @›‡»m @o‰◊ .äËí€a@ø@bÓ€b∫g@Ú„Îä◊@36000 äËí€a@ø@bÓ€b∫g@Ú„Îä◊@36000 @Û‹«@ŸjÓuc@Êc@?fl@ÜÌäm@o‰◊@aágÎ @Úub° @b„dœ @L @aÜÌܧ @är◊c @Ï≠ .Ÿ‰«@pbflÏ‹»Ωa@Âfl@ÜÌåΩ

ZÂflbr€a@fia˚é€a

@!a @ÚªâÎ @·ÿÓ‹« @‚˝é€a @!a @⁄aåu @·Ìäÿ€a @ÛÅcLÈmb◊äiÎ @Î@Ùäñfl@ÂüaÏfl@b„cL7Å@›◊@b‰« @b‰”ãâ@Î@ÚÓ◊âb∏Ö@ÒÜÓç@Âfl@xÎånfl @Ú»iâc@à‰fl@b‰Á@·Ó”a@b„cÎ@›–�i@!a @›◊@Úflb”�a@ÜÌÜvni@‚Ï”cÎ@paωç @ÜÌÜvn€ @k‹�i @oflÜ” @ܔΠ@¥n‰ç @?‹ñÌ@%@Âÿ€Î@ÂÌäËë@à‰fl@Úflb”�a @fibñ–„�a@ÜÌäm@ÛnuÎãÎ@LÜ»i@Öä€a @›uc@Âfl@÷aâÎc@ÒÜ»i@omcÎbÓ€byÛ‰« @ÛíÅc@b„cÎ@fibñ–„�€@bËÓ‹«@…”Ï„@Êc @Û‹«Ú‘œaÏΩa@·nÌ@¸@Êdi@aàÁ@o‹»œ@Êg @µgÛ‹Óyäm@·nÌ@ÊcÎ@>flb”g@ÜÌÜ£ @ÙäÅc@Òäfl@Û‰ig@Ùâc¸Ü”Î@äñfl @oÓË„c @?„c @b‡◊ @bÓ€by @›‡«c¸b„cÎ @>uÎãÎ @ÚÓ◊âb∏Ü€a @ÚË€aÚçaâÖ @·nÓéœb‰‹ñ–„a @aág @È„di @Ô«Üm @›‡∞@›–ü@ÙÜ€@Ê˛@>flb”g@ÜÌÜ£ @Ÿ€à◊@Ô«ÜmÎ@ÚÓ◊âb∏Ü€a@ÚÓ鉶a @b„bÿfl@Ûˆb�«hi@‚Ï‘nç@@ÚÌÜ‹j€a@Êdi @Êc @µg @ÚÓ€bfl @paÜ«béfl @Î @Âÿé‹€ @¬Îäë @Âfl @È„di @b‡‹«ÎL˝‡« @Üuc @Û‹« @Ô€Ïñy @‚Ü« @ÔÁ @›‡í€a @% @o‡” @Ü” @ÎÚÓflÏÿy @paÜ«béfl @ÚÌc @¥y@Ÿ€ài@ÜÓ–m@÷aâÎc@Û‹«@…Ó”Ïn€bi .⁄ä∏Ü‹€@Ô˜Ó©

ZÂflbr€a@fia˚é€a@laÏu

@äñfl@ÂüaÏfl@Ÿ„c@fiÏ‘m@o„c @Ú‰üaÏfl@Âfl@ouÎåm@Ÿ„cÎ @à‰fl@·ÿ‹9@…∫@#Î@L@ÚÓ◊âb∏Ö @L›–üb»Ó∫ @·ÿÌÜ€Î.paωç @4 @o‰◊Î ..fibñ–„�a@k‹ü@ÜÌäm@bˉÿ€Î fibñ–„�a@k‹ü@ÜÌäm@bˉÿ€Î @Û‹«@fiÏñßa@Ÿ‰ÿπ@¸@Ÿ„di@b‘‹” @Ÿ„c@sÓyLÚflb”�a@|Ìäñn€@ÜÌÜ∑ @èÓ€Î@L@Ú‡ˆaÜ€a@Úflb”�a@›‡§@¸ .⁄âb∏Ü€a@ø@Ú–Ó√Î@ŸÌÜ€ ⁄âb∏Ü€a@ø@Ú–Ó√Î@ŸÌÜ€ @Úflb”�€@Ÿz‰fl@êbçc@Êc@|Ózï @fibñ–„a @›ñy @aág @Í˙bÀg @·nÓç @Êc @sÓy.ŸnuÎã@¥iÎ@Ÿ‰Ói @ŸÌÜ€@Ô€bßa@Úflb”�a@|Ìäñm @·n€ã¸@ŸnuÎãÎ@Ÿ„c@Û‹«@܇n»Ì .⁄6ífl@Âÿç@·ÿÌÜ€Î@¥uÎånfl @ŸÌÜ€ @ @o”Ï€a @è–„ @ø@Ÿ‰ÿ€Î @4@ÒÜΩ@⁄ä∏aÜ€a@ø@oí«Î@›–ü @‚Ü‘n‹€ @Úïä–€a @ŸÌÜ‹œLpaωç @…fl@Òäç˛a@›9@…‡¶@k‹�i @ı䇋€ @Âÿπ @bfl @ÒÖb«Î .Ÿ‹–ü @aág @Úflb”g @|Ìäñm @Û‹« @fiÏñßa @5M4@ÒÜΩ@⁄âb∏Ü€a@ø@îb« @⁄âb∏Ü€a@ø@›–ü@ÈÌÜ€ÎLpaωç @Û‹«@Îc@Èn„böy@Âfl@ıåu@ÏÁ@ÊÏÿÌ@L .Èi@·ˆaÖ@fibñma

Z…çbn€a@fia˚é€a

@·Ìäÿ€a @Ñ˛a @·ÿÓ‹« @‚˝é€a @Êc@ÏuâcÎ@fia˚ç@ŸÓ‹«@Ääüc@L…Óiâ @?fl@Ÿ€Î@›ñ–Ωa@la϶a@?Ó�»m

Ï˛ʛ]Õ;k\Ñ]çiàb @È„c@b‡◊ .Ÿ€ài@›j‘Ì@È»fl@›flb»nm @fiby@ø@Ú‹ÿífl@ÚÌc@⁄b‰Á@ÊÏÿm@€ @⁄âb∏Ü€a@µg@ÒÖÏ»€a@pâä”@Êc @Êc@sÓyL›j‘néΩa@ø@bfl@o”Î@ø @ø@’ßa@ÈÌÜ€@Ô◊âb∏Ü€a@ÂüaÏΩa @µa @ÒÖÏ»€aÎ @xâb®a @µg @fib‘n„¸a @Ü»i@Ûny@L@ÜÌÜu@Âfl@ÂüÏ€a@ûâc .ÒÜÌÜ«@paωç ÒÜÌÜ«@paωç

Zèflb®a@fia˚é€a

@ø @ìÓ«c @b„c~›ôb–€a @ábnç˛a @›‡§@Òbnœ@Âfl@xÎånflÎ@bÌâÏç @›ïc @ÂflÎ @ÚÓ◊âb∏Ü€a @ÚÓ鉶a @Âfl@›Ëœ@Ú‰ç@21@bÁ䇫Î@Ô”aä« @bÁ䇫Î@Ô”aä« @›‡í€a @% @ÊÏ„b” @ø @Ô€ @Ú‘Ìäü @ÜÌÏé€a@µa@>uÎã@o‹‘n„a@Ï€@b‡Óœ @Ûny@Úflã˝€a@paıaäu�a@ÔÁ@bflÎL @>uÎã @…fl @›‡í€a @%@Âfl @Âÿ∑c @¥„aÏ”@Ô‹«@’j�‰m@›ÁÎ@ÜÌÏé€a@ø @Û‹«L@ÚÌÜÌÏé€a€aB› B›‡í€a @%B @ÚÓé‰u@b:@>uÎã@Êc@Âfl@·Àä€a .@ÚÌÜÌÏç@oéÓ€@Î@ÚÓ◊âb∏Ö @ÚÌÜÌÏç@oéÓ€@Î@ÚÓ◊âb∏Ö

Z@èflb®a@fia˚é€a@laÏu

@Ÿ‰ÿ€Î@L@bÌâÏç@ø@ìÓ»m@o„c @Ÿ‰ÿ€Î@L@bÌâÏç@ø@ìÓ»m@o„ @ÚÓ鉶a@›‡§@Òcäflg@Âfl@xÎånfl .⁄âb∏Ü€a@ø@ìÓ»mÎ@L@ÚÓ◊ä∏Ü€a ⁄âb∏Ü€a@ø@ìÓ»mÎ@L@ÚÓ◊ä∏Ü€a .¡‘œ@bflb«@21@ÏÁ@ŸnuÎã@䇫Π.¡‘œ@bflb«@ ¡‘œ@bflb«@21 @ÏÁ@ŸnuÎã@䇫Π@ø@b»fl@ìÓ»€a@ø@ÊÏjÀämÎ @pbÓ„bÿflg @« @fidémÎ @L @ÜÌÏé€a @b∂@cÜjΩa@sÓy@Âfl@È„hœ .aà .aàÁ @bflb«@24@Âç@o§@ŸnuÎã@Êc @%@Û‹«@fiÏñßa@k»ñ€a@Âfl@@È„hœ @Âÿ€Î .⁄âb∏Ü€a@ø@Òäç˛a@›9 @Îc@ÜÌÏé€a@µg@ŸnuÎã@o‹‘n„a@aág @Öb§�a@ÊaÜ‹i@Âfl@ÙäÅc@Ú€ÎÖ@µg @›‡»‹€@fibrΩa@›Ójç@Û‹«L@ÔiÎâβa @Âfl@ÒÖb–nç�a@bˉÿπ@È„hœ@L @Úïb®a@ÔiÎâβa@Öb§�a@¥„aÏ” @È„c @?»Ì @aàÁÎ .›‘‰n€a ›‘‰n€a @ÚÌä° @%@’y@Ÿz‰∑@Êc@ŸnuÎå€@Âÿπ @ÊÏ»Ó�némÎ.ÜÌÏé€a ÜÌÏé€a @ø @›‡í€a @µg@b»fl@fib‘n„�a@Ú‹Ó‹”@âÏËë@Ü»i .Ÿ €á@ø@·njÀâ@aág Ÿ€á@ø@·njÀâ @aág @⁄âb∏Ü€a @¥„aÏ”@Âfl@aÎÖb–nça@êb‰€a@Âfl@7r◊ @·Ë‰ÿπ@¸@¥y@L@ÔiÎâβa@Öb§�a @Òäç˛a@›9@%@Û‹«@fiÏñßa @’j�‰m@¸@¥yÎ@L@⁄âb∏Ü€a@ø @ÜÌÏé€a @ø@Ú€ÎÜ€a @¥„aÏ” @·ËÓ‹« .›‡í€a@·‹€ .›‡í€a@·‹ ›‡í€a@·‹

ZêÖbé€a@fia˚é€a

@Ôœ@pcä”@Ü‘€@~bjyäfl @fiÏy@b˜Óë@akhbar.dk·ÿ»”Ïfl @fiÏy@b˜Óë@ akhbar.dk·ÿ»”Ïfl akhbar.dk ·ÿ»”Ïfl @L@ÚÓi什a@ÚË€bi@Òäç˛a@›9@% @bÌâÏç@Âfl@›uâ@Âfl@ÚuÎånfl@b„c.4g @bÌâÏç@Âfl@›uâ@Âfl@ÚuÎånfl@b„c @à‰fl@ÜÌÏé€a@ø@Úflb”�a@Û‹«@›ñyL @ÜÌÏé€a @ø @ìÓ»„ @Â≠.paωç @Â≠.paωç paωç @5 @ @ø@›‡«c@b„c@@o”Ï€a@è–„@øÎ@L @Êb◊@aág@bfl@ÏÁ@Ÿ€@Ô€a˚ç ..ÂÀbˉiÏ◊ ÂÀbˉiÏ◊ @ø.@⁄ä∏aÜ€a@ø@Âÿé€a@Âÿ‡Ωa@Âfl @ø .@⁄ä∏aÜ€a@ø@Âÿé€a@Âÿ‡Ωa@Âfl @⁄ä∏aÜ€a@ø@Âÿé€a@Âÿ‡Ωa@Âfl .·ÿj„bu@Âfl@ÔibØg@Öâ@âbƒn„a ·ÿj„bu@Âfl@ÔibØg@Öâ@âbƒn„a

ZêÖbé€a@fia˚é€a@laÏu

@>‹ñy @Ôÿ„c @¥€Ï‘m @>„c @à€a @ÔÿuÎã @…fl @·í€a @% @Û‹« @à‰fl@ÜÌÏé€a@ø@Úflb”g@Û‹«@›ñy . @paωç @5 @5 @Ôÿ„bÿflhi@Êb◊@aág@¥€dém@>„cÎ @⁄ä∏aÜ‹€ @ÒÖÏ»€a @›j‘néΩa @ø @ø@>‡”c@Ÿ„c@b∂.@ÔÿuÎã@…fl @ÔÿuÎã@…fl @ÒÖb–nç�a @Ôÿ‰ÿπ @Êág @LÜÌÏé€a @ÚÌäß@ÔiÎâβa@Öb§�a@¥„aÏ”@Âfl @ÒÖÏ»€a @Ôÿ‰ÿπ @ÈÓ‹«Î @›‘‰n€a .@ÔÿuÎã@…fl@ÙäÅc@Òäfl@⁄ä∏Ü‹€ @ÔÿuÎã@…fl@ÙäÅc@Òäfl@⁄ä∏Ü‹€

Z…ibé€a@fia˚é€a

@ÂüaÏflb„cL·ÿÓ‹«@‚˝é€a @bÓiäï @ÚÌâÏˇ† @·Ó‘fl @Ô”aä« @⁄âb∏Ü€a @µg @fiÏÅÜ€a @?‰ÿπÎ @Êc@Âÿ‡Ωa@Âfl@—Ó◊@âÖc@¸@?ÿ€ @b‡‹«@L›‡»‹€@|Ìäñm@Û‹«@›ñyc @âÏËë@3@ÒÜΩ@Úflb”�a@Ô„bÿflhi@È„c @ÒÜΩ@Úflb”�a@Ô„bÿflhi@È„c .ÒâbÌå◊ ÒâbÌå◊

Z…ibé€a@fia˚é€a@laÏu

@Ô”aä«@ÂüaÏfl@Ÿ„c@µg@7ím@@o„c @fidém @o‰◊ @Î.bÓiäï @ø @ìÓ»mÎ @ø @ìÓ»€a @Ÿ„bÿflhi @Êb◊ @aág @b‡«

@—Ó◊@Lfibçc@Êc@ÜÌâcÎ@ÚÌÜÌÏé€a @Êdi@b‡‹«@ÜÌÏé‹€@›‘n„c@Êc@?‰ÿπ @?»∂@¡‘œ@Ú‡ˆaÜ€a@Úflb”�a@Ü€ @>flb”g@Û‹«@›‘n„c@Êc@ÜÌâc@@?„c @ÊÏ„b”@’Ìäü@«@›‘n„c@Êc@ÜÌâc@¸Î @>flb”g@äéÅc@¸@Ôÿ€@›‡í€a@…∫ @?‰ÿπ@>‡œ@⁄âb∏Ü€a@ø @kÁác@ÂÌcÎ@paıaäu�bi@aÜic@Êc @?„c@µg@Úœbô�biÚ‹flb»Ωbi@cÜicÎ @Âfl@o‹‘n„a@aágÎSU›€@ÂÌÖ@ @Âfl@o‹‘n„a@aágÎ SU›€@ÂÌÖ@Ô‹« � @aàÁ@ÖÜçc@Êc@Ô‹«@—Ó◊@⁄âb∏Ü€a @·ÿ‰fl@Û‰∑cÎ@·ÿ€@aäÿëÎLÂÌÜ€a .Úibu�a

Z@s€br€a@fia˚é€a@laÏu

@¥‰ÿém @Ÿ„di @ÂÌ7ím @>„c @paωç@9@à ç@9 @à‰fl@⁄ä∏Ü€a@ø @ÚÓ鉶a @k‹�€ @oflÜ‘m @Ÿ„cÎ @Ô‹ñ§ @% @Ÿ‰ÿ€Î @ÚÓ◊ä∏Ü€a @ÚiÏ�´@Ôÿ„cÎ@LÚibug@Û‹«@Ê�€ @ÜÌÏé€a@ø@·Ó‘fl@Ô”aä«@›uâ@Âfl @ŸjÓ�Å@…fl@Ô‹‘n‰m@Êc@ÂÌÜÌäm@ÎL @È„c @Âfl @Úÿÿínfl @>„cÎ @ÜÌÏé‹€ @Ÿnflb”g@ÊaÜ‘–€@Ÿ€á@Ö˚Ì@Êc@Âÿπ .⁄ä∏Ü€a@ø ⁄ä∏Ü€a@ø @Û‹«@Ô‹ñ§@%@Ôÿ„c@b∂ @¸@È„hœ@ÚÓ◊âb∏Ü€a@ÚÓ鉶a @Öb§�a@¥„aÏ”@‚aÜÇnça@Ÿ‰ÿπ @kØ@Î.›‘‰n€a @kØ@Î ›‘‰n€a @ÚÌäß@ÔiÎâβa @aág @È„c @Ô◊âÜm @Êc @böÌc @ÔÿÓ‹« @L@ÜÌÏé€a@µa@fib‘n„¸a@ÔmÖâc @ø@Úflb”�a @|Ìäñm @ÂÌÜ‘–m @Ü‘œ @k„bu˛a@ÊÏ„b‘€@b‘œÎÎ .⁄âb∏Ü€a .⁄âb∏Ü€a @óÇí€aÜ‘–Ì @Êc @Âÿπ @È„hœ @aáa@⁄âb∏Ü€a@ø@Ènflb”g@|Ìäñm @ø @›véfl @Êaω« @ÈÌÜ€ @ÂÿÌ @% @óÇí€a @≈–nya @aágÎ .⁄âb∏Ü€a ⁄âb∏Ü€a @⁄âb∏Ü€a @ø @›véΩa @Êaω»€bi @ÒÜΩ@xâb®a@ø@Úflb”�a@ȉÿπ@L @Ûñ”c@Üy@Û‹«@ÚÓ€bnnfl@aäËë@12 @Û‹«@ÚÓ€bnnfl@aäËë@12 @ŸÌÜ€ @Êb◊ @aág @¡‘œ @äËëc @@6ÎI 66ÎI @L @>‰◊Î.Ho”˚fl Ho”˚fl @Úflb”g @|Ìäñm @k€bü@ûä”@ŸÌÜ€@Êc@µg@ÂÌ7ím @¥€dém@>‰◊Î@L@SUfia@·é”@Û‹« @¥€dém@>‰◊Î@L@ fia@·é”@Û‹« @⁄âb∏Ü€a @Âfl @>‹‘n„a @@Ï€ Ï€ @b‡Óœ @Úïb®a@ÊÏÌÜ€a@…œÖ @@ÔÿÓ‹«@—Ó◊ @Úïb®a@ÊÏÌÜ€a@…œÖ@@ÔÿÓ‹«@—Ó◊ @µg@fib‘n„�a@ÔmÖâc@aág@Ôÿi @óÇí‹€@Âÿπ@¸@bçbçc .ÜÌÏé€a ÜÌÏé€a @äœbç@Ï€@Ûny@L@È„ÏÌÖ@Âfl@ó‹Çn€a @óÇí€a @…œÜÌ @% @aágÎ .xâbÇ‹€ xâbÇ‹€ @Ÿ€á@Êhœ@L@ÈÓ‹«@à€a@ÂÌÜ€a @ÒÖbÌå€@a䃄@LÈ„ÏÌÖ@ÜÌåÌ@Êc@Âÿπ .bËÓ‹«@Ú‘znéΩa@܈aÏ–€a bËÓ‹«@Ú‘znéΩa@܈aÏ–€a

Z…iaä€a@fia˚é€a

@L‚60a @…Óiâ @ÜÓé€a @Òäöy ZÔ€a˚ç.·ÿÓ‹«@‚˝é€a @L @ÚÓ◊âb∏Ü€a @ÚÓ鉶a @›ªc @ø @›‡»€aÎ @ìÓ»‹€ @fib‘n„¸a @ÖÎcÎ @ÔÁ@b‡œ ..Ú‹ÌÏü@Ò6–€@Ô‹ï˛a@Ü‹i Ú‹ÌÏü@Ò6–€@Ô‹ï˛a@Ü‹i @pb˶a@Œ˝i�@Úflã˝€a@paıaäu�a @LÚjÌäö€aLÊaω»€aZÚÓ8ä€a @tÎÜy@‚Ü«@‡ôc@Ôÿ€Î .Ÿ‰j€a @ÒÖÏ»€a @Ú€by @ø @ÚÓ„Ï„b” @›◊bífl @…ôc@Êc@›öœ˛a@Âfl@›ÁÎ.⁄âb∏Ü‹€ @…ôc@Êc@›öœ˛a@Âfl@›ÁÎ .⁄âb∏Ü‹€ ⁄âb∏Ü‹€ @Œ˝i@kØ@‚c@L’ÌÜï@܉«@Ô„aω« ''Êbÿé€a Êbÿé€a @›ÓvémÎ @ÂÌÎb‰»€a @ÒäˆaÖ' @ÒäˆaÖ' @kÀâc @à€aÎ @ZŸ‰j€a @« @aábflÎ . @›ˆbçä€a@«@aábflÎ .Èi@√b–ny¸bi .Èi@√b–ny¸bi . ?Ô€@›çäm@>€a

Z…iaä€a@fia˚é€a@laÏu

@ÚÓ鉶a@ŸÌÜ€@Êc@µg@7ím@o‰◊ @µg@ÖÏ»m@Êc@ÜÌämÎ@L@ÚÓ◊âb∏Ü€a @·nÓç@Âfl@“ä»m@¸@Ÿ‰ÿ€Î@L@⁄Ü‹i .Ÿ€ài@ÈÀ˝ig @kØ@xâb®a @µg @ä–é€a @܉« @Êaω»€a @›Óvém @ıbÀg @ŸÓ‹« @ø@Î.@⁄ä∏Ü€a@ø@ŸÌÜ€@›véΩa @ø@Î @⁄ä∏Ü€a@ø@ŸÌÜ€@›véΩa @È„c@µg@7ím@¥„aÏ‘€a@Êhœ@…”aÏ€a @Ü‹i @ø @ìÓ»m @Êc @ÜÌäm @o‰◊ @aág @ŸÓ‹»œ@L@äËëc@3@Âfl@är◊c@ÒÜΩ@äÅe @ŸÓ‹»œ@L@äËëc@ 3 @Âfl@är◊c@ÒÜΩ@äÅe @ø@›véΩa@Ÿ„aω«@›Óvém@ıbÀg @óÇí€a@‚å‹Ì@¸@ÒÖb«Î ..⁄âb∏Ü€a ⁄âb∏Ü€a � @Êc@sÓy@L@äÅe@ıaäug@c@áb•bi @Ô8ä€a @Êaω»€a @›Óvém @ıbÀg @Ÿ„bÿflhi @Êb◊ @aág @bflÎ .bÓœb◊ @Ü»Ì @Ÿ‰j‹€@˝Ó‡«@ÊÏÿm@Êc@ø@âaä‡nç�a @aàÁ@Êhœ@L@bÓ€by@È»fl@›flb»nm@à€a @à€a@Ÿ‰j€a@Êb◊@aág@bfl@Û‹«@܇n»Ì

www.akhbar.dk

   www.akhbar.dk

Danmarks Nyheder

;‹\Ö“’\;]‚\ÖÕ;∞\;‹ÅŒh;‡^;;=‘Ñ]≥\Å’\;Ñ]e|^=;Ï Ëuê;ÖzzâÁ ;ÄÜ\;√ËdÑ;ÈzzŸ],\;√Ÿ;‡Â]¬i’]d;ÏzzË›]§;Ï˛ʛ]Õ;k\Ñ]zzçià\;ÏzzŸÅ| ;íë}i∏\Â;ãÂÑÂ^;ϬŸ]p;flŸ;Î]Ÿ],\;ä›]âË’;Ì÷¡;◊ê]¢\;GÅ∂^ ;Ï˛ʛ]Œ’\;k\Ñ]zzçià¸\;€zzÁÅŒh;∫;Î1zz|;„’Â;G‡]zz⛸\;–ÊzzŒt;∫ ;GÈ¡]⁄ip¸\;€zz¡Å’\;Øzz›\ÊÕÂ;ÏËzzâfi°\Â;◊⁄zzç’\;%;Øzz›\ÊÕ;ÿÊzzt ;Â^;ÏËdÖ¬’\;Ï∆÷’]d;€‚i÷Òzzà^;Ïd]i—;‹\Ö“’\;Ô\ÖŒ’\;√Ë�izzâÁ;nËt ;∫;]‚Ë÷¡;Ïd]p¸]d;Åzz∂^;ÄÜ\;√ËdÑ;ÅËzzâ’\;‹ÊŒËzzàÂ;GÏË—Ñ]≥\Å’\ .ÏËë}ç’\;k]ŸÊ÷¬∏\;ÏËêÊë|;Î]¡\ÖŸ;√Ÿ;‹Ä]Œ’\;ÄŬ’\ UØ›\ÊŒ’\;‰É‚d;œ÷¬iÁ;]Ÿ;◊—;fl¡;ÿ\ıâ’\;€fi“¥ ;ÏËâfi°\Â;◊⁄ç’\;%;Ø›\ÊÕ •;;;;;;;;; ;Å¡]Œi’\;k]Œui⟠•;;;;;;;;; k\Å¡]â∏\Â;ϛʬ∏\;Ø›\ÊÕ •;;;;;;;;; ;fl“â’\;Ø›\ÊÕ •;;;;;;;;; ;UÈ’]i’\;È›Â2“’¸\;ÅÁ1’\;Ì÷¡;Ï÷Òà¯\;◊àÖh jura@akhbar.dk @paωé€a@ø@äËëc@6@«@ÜÌåm@ÒÜΩ @päu @Ü” @È„hœ @ÚÓôbΩa @臮a .¬äí€a@aàÁ@Û‰rné̸@Êdi@ÒÖb»€a ¬äí€a@aàÁ@Û‰rné̸@Êdi@ÒÖb»€a @Ü«b‘m @Û‹« @o‹ñyÜ” @Ÿ„c @b∂Î @b‘jéfl@o‹ñy@Ï€@Ÿ„hœ@2008@à‰fl @b‘œÎ@ÚÓ«b‡nu�a@paÜ«béΩa@Û‹« @èÓ‹œ@Ô«b‡nu�a@¡Óí‰n€a@ÊÏ„b‘€ @ÚÓ鉶a @Û‹«@fiÏñßa @Ÿ„bÿflhi @paωç4@ãbn£@bfl܉«@ÚÓ◊ä∏Ü€a @bËÓœ@o‹ñy@Òäfl@äÅe@à‰fl@—ñ„Î @Âfl @ÚÓ«b‡nu�a @paÜ«béΩa @Û‹« .Ú€ÎÜ€a

ZÔ„br€a@fia˚é€a

@Î@!a@Úªâ@Î@·ÿÓ‹«@‚˝é€a @ÚjÓü@ÈÓ§@…Óiâ@Ñ˛aLÈ @ÚjÓü@ÈÓ§@…Óiâ @Ñ˛aLÈmb◊äi @ÚÓ„Öâc;Ü»i @bËÌÜ€ @Î @ÚuÎånfl @ÚÓ„Öâc ;Ü»i Ü»i @Î @·Ë»fl @bÁÖ¸Îc @Î @bËuÎã @L @Ö¸Îc @4 @4 @ø@Ú‡Ó‘flÎ@LÚÓ◊ä∏Ü€a@ÚÓ鉶a @bËÌÜ€@Î@bflb«@17@à‰fl@L⁄ä∏Ü€a @bËÌÜ€@Î@bflb«@ 17 @à‰fl@L⁄ä∏Ü€a @Î@Ôé–‰€a@bËôäfl@kjéi@Ü«b‘n€a @bËmâÜ”@‚Ü«@Âfl@Ô„b»mÎ@Üé¶a @Ôçä◊@È�çaÏi@Ôí∑@Î@ÔíΩa@Û‹« @fiÏñßa@bˉÿπ@—Ó◊@L@⁄äznfl @Ôfl˝çL@ÚÓ◊ä∏Ü€aÚÓ鉶a@Û‹« @⁄Öâ @âbƒn„biÎ.Ÿ iÎ.Ÿ Ÿ€ @ÔmbÓ§ @Î .…Ìäé€a …Ìäé€a

ZÔ„br€a@fia˚é€a@laÏu

@Ü”@⁄Ö¸ÎcÎ@ŸuÎã@Êdi@Ômäëc .ÚÓ◊ä∏Ü€a@ÚÓ鉶a@Û‹«@aÏ‹ñy ÚÓ◊ä∏Ü€a@ÚÓ鉶a@Û‹«@aÏ‹ñy >‡”c@Ÿ„di@Ÿ€à◊@ozôÎcb‡◊ @bflb«@17@ÒÜΩ@⁄ä∏Ü€a@ø@ @⁄ÜyÏ€ @ÔíΩa @Ÿ‰ÿπ @¸ @Ÿ„diÎ @Ôçäÿ€a @fib‡»nçbi @¥flÏ‘mÎ @ŸÌÜ€@ÊcÎ@ûäÀa@Ÿ€à€@⁄äznΩa @«@¥€dém@o‰◊Î@ÚÓé–„@@›◊bífl @ÚÓ鉶a @Û‹« @Ÿ€Ïñy @ÚÓ„bÿflg .ÚÓ◊ä∏Ü€a ÚÓ◊ä∏Ü€a @aág@bfl@fiÏy@ÏÁ@fia˚é€a@Êc@û6œc @Ú‰üaÏΩa@Û‹«@fiÏñßa@Ôÿ‰ÿπ@Êb◊ @Êg ..Í˝«c@ÒÖâaÏ€a@pbflÏ‹»Ωa@ıÏô@ø Í˝«c@ÒÖâaÏ€a@pbflÏ‹»Ωa@ıÏô@ø @Ô◊Ö¸ÎcÎ@ÔÿuÎã@fiÏñy@Ú‘Ó‘y @bËmaá@Ü°@Ôÿ€Ï•@¸@Ú‰üaÏΩa@Û‹« @Ô€bßa@Ô◊ä∏Ü€a@…Ìäín€a@›√@ø .Ú‰üaÏΩa@’y@Û‹«@fiÏñz‹€ Ú‰üaÏΩa@’y@Û‹«@fiÏñz‹€ @ûäfl @Âfl @¥„b»m @>‰◊ @aágÎ @Ôÿ„bÿflhi @È„hœ @Üéu @Îc @Ôé–„ @âbjnÅa@Âfl@ıb–«�€@k‹�i@‚Ü‘n€a .ÚÓ鉶a@âbjnÅaÎ3@ÚË€a ÚÓ鉶a@âbjnÅaÎ @¸@à€a@Ôÿ»ôÎ@«@bflcÎ @ÊÎÖ@Ô◊ÜyÏ€@ÔíΩa@Âfl@ÈÓœ@Ôÿ‰ÿπ @Êhœ@ÒÜ«béfl@›flaÏ«@ÚÌc@‚aÜÇnça @fiÏñz‹€@øb◊@7À@@—ç˛a@…fl@aàÁ @ÚË€a@âbjnÅa@ãbÓnua@ıb‰rnça@Û‹« @Êhœ@Ô‹‘»€a@ûäΩa@@Ú€by@ø@Ÿ€à◊Î @äÌä‘m@ÔÿÌÜ€@ÊÏÿÌ@Êc@k‹�nÌ@Ÿ€á @ónÇΩa@kÓj�€a@Âfl@óñÇnfl@=ü @ÚÓ‹‘« @ûaäflc @⁄b‰Á @Êdi @ojrÌ .bËn»Ójü@ø@Ú‰flåflÎ@ÒÜÌÜë bËn»Ójü@ø@Ú‰flåflÎ@ÒÜÌÜë

Zs€br€a@fia˚é€a

@Ú‡Ó‘fl@ÒÜÓç@b„aLbjyäfl @Ü”Î@paωç@9@à‰fl@⁄âb∏Ü€bi @ÚÓ鉶a @Û‹« @fiÏñz‹€ @oflÜ‘m @c @Û‹« @›ñyc @%Î @ÚÓ◊âb∏Ü€a @Âfl@óÇí€@ÚiÏ�´@b„cÎ.Ê�€@Öâ @ÚÓ鉶a@›‡∞@Ô”aä«@ÏÁÎ@ÜÌÏé€a

Zfiβa@fia˚é€a

@Î@!a@Úªâ@Î@·ÿÓ‹«@‚˝é€a @âbé–nça@ÜÌâc@åÌ廀a@ÔÅcLÈmb◊äi @55 @à‰fl @úÌäfl @óÇë @?„c @sÓy @Ôé–‰€a@âÏn◊Ü€a@ä”c@Ü”@Î@paωç @ÚÓñÇí€a @ø@‚bñ–„c @Ü€ @Êdi @b‘jéfl@›‡«c@o‰◊@?„c@·‹»€a@…fl @3@ÍÜΩ@ÚÓ◊ä∏aÜ€a@ÈË€a@o‡‹»mÎ 3 @ÍÜΩ@ÚÓ◊ä∏aÜ€a@ÈË€a@o‡‹»mÎ @›flbÿ€bi@ÚË€a@‘mc@%@Âÿ€@paωç @ÚÓzñ€a@>€by@pıbç@Ÿ€á@Ü»i@Î @âÏn◊Ü€a@x˝«Î@“aäëg@o§@Î @aäÌä‘m@âÏn◊Ü€a@Ô„b�«c@Ôé–‰€a @ÒÜ«@Î@Ôé–„@ÖbËuhi@lbñfl@?„di @ÚÓñÇí€a@ø@‚bñ–„c@Ô€g@pÖc@âÏflc @fiÏñz‹€@‚Ü‘n€a@ÜÌâc@Ê�a@b„cÎ@Ü€ @›Ëœ @ÚÓ◊ä∏Ü€a @ÚÓ鉶a @Ô‹« @¬Îäí€a @Âfl @Ô–»m @äÌâb‘n€a @ÍàÁ @›‡»‹€ @Új鉀bi @bÓ€by @ÚyÎä�Ωa @Âfl @ÚÓ€bΩa @paÜ«béΩaÎ @·Ó‹»n€a @Î @Ô‹«@o‹ñy@Ü”@?„c@sÓy@ÚÌÜ‹j€a @Ú‰ç @è�éÀc @äËë @ø @Ü«b‘n€a @à‰fl @⁄ä∏Ü‹€ @oflܔΠ@2008 @2008 @cÚœä»fl @ÜÌâcÎL2001 @ÜÌâcÎL @fiaÚ‰ç @›ÁÎ@Ú€bßa@ÍàËi@Ô„ÜÓ–Ì@äÌä‘m @âÏn◊Ö @äÌä‘ni @¥»nçc @Êc @Âÿπ @kÓj�€a@äÌä‘m@Êc@‚c@böÌc@È‹ˆb»€a .øb◊@Ôé–‰€a øb◊@Ôé–‰€a

Zfiβa@fia˚é€a@laÏu

@ø@böÌäfl@o‰◊@Ÿ„di@o‹”@o„c @ø@böÌäfl@o‰◊@Ÿ„di@o‹”@o„ @kÀämÎ@ÚÓôbΩa@臮a@paωé€a @ÚÓ鉶a@Û‹«@fiÏñz‹€@‚Ü‘n€a@ø @ø@ÚiÏ»ï@ŸÌÜ€@Âÿ€Î@ÚÓ◊ä∏Ü€a @âbjnÅaÎ @3 @ÚË€a @âbjnÅa @ãbÓnua @paωé€a@ø@ojïc@Ÿ„˛@ÚÓ鉶a @bÓ‰ÌäœÎåÓí€bi @ÚÓôbΩa @t˝r€a @ŸjÓjü @Ü◊˚Ì @Ÿ€à€ @Úœbô�biÎ @Ôé–‰€a @¡Ãö€a @Âfl @Ô„b»m @Ÿ„di @Û‹«@o‹ñy@Ÿ„di@o‡‹«c@Ÿ„c@b‡◊ @ÜÌämÎ @2008 @ @Ú‰ç @ø @Ü«b‘n€a @‚aÜÇnça @Ÿ„bÿflhi @È„c @fibém @Êc @Öb»€a@kÓj�€a@Âfl@=�€a@äÌä‘n€a .Ôé–‰€a@kÓj�€a@Îc Ôé–‰€a@kÓj�€a@Îc @ÚÓ鉶a @Û‹« @fiÏñßa @Êg @ãbnØ @Êdi @k‹�nÌ @ÚÓ◊ä∏Ü€a @âbjnÅaÎ@3 @ÚË€a@âbjnÅa@óÇí€a @âaãÏ€a@·Ó‡»n‹€@b‘œÎÎ@ÚÓ鉶a @ÚË€a@ãbÓnua@ıb‰rnça@Âÿπ @ÚÓ鉶a @âbjnÅaÎ @ÚÓ◊ä∏Ü€a @ûaäflc@Âfl@óÇí€a@Ô„b»Ì@bfl܉« @ÂflÎ @Ò7�Å @ÚÓ‹‘« @Îc @ÚÓ‡éu .bÓ‰ÌäœÎåÓí€a@bˉ‡ô bÓ‰ÌäœÎåÓí€a@bˉ‡ô @ÄÏôÏi@Ÿ‡‹«c@Êc@ÜÌâc@?„c@b‡◊ @ıb‰rnç�€ @fib‡nyg @⁄b‰Á @Êdi .È€@‚Ü‘n€a@·nÌ@b‡‰Óy@ÈflÜ«Îc È€@‚Ü‘n€a@·nÌ@b‡‰Óy@ÈflÜ«Îc @Ÿ‰ÿπ@È„c@ø@fidém@o„cÎ @=�€a@äÌä‘n€a@‚aÜ €a@äÌä‘n€a@‚aÜÇnça @Ôé–‰€a @Îc @Öb»€a @ŸjÓj�€ @Âfl @ıb‰rnç�bi @’‹»nÌ @b‡Óœ @È„ hœ L ÚÓ鉶 a Î ÚË€ a â bjnÅ g @òbÅ@=ü@äÌä‘m@‚aÜÇnça@kØ @Ÿ€à◊Î @ÔˆbñÅ˛a @kÓj�€a @Âfl @ÔˆbñÅ˛a@kÓj�€a@Âfl@=ü@äÌä‘m @¬äí€bi @’‹»nÌ @b‡ÓœÎ.Ôé–‰€a @‚Ü« @óÇí€a @Û‹« @È„di @òb®a @Ú€ÎÜ€a@Âfl@paÜ«béfl@Û‹«@fiÏñßa


‫‪14‬‬

‫‪Marts 2010;;Ñ\Ç`;J‬‬ ‫\’¬‪` ãÑ]Ÿ • 4;ÄÅ‬‬ ‫‪`;J‬‬

‫¡‪‘Ñ]⁄›\Å’\;gÖ‬‬

‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪Danmarks Nyheder‬‬

‫\’¬‪;U;‘Ñ]≥\Å’\;∫;‡ÊËÕ\Ö‬‬

‫‪flöÊ’]d;ÅÁÅå;º]ehÑ\Â;ÏmÁÅt;ÏË’]p‬‬

‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻤﺮء ﺍﻥ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻲ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ‬ ‫ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ ﻓﺎﻧﻪ ﺳﻴﺴﻤﻊ ﺣﺘﻤﺎ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺑﺎﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺗﺘﻄﺎﻳﺮ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ‬ ‫ﻭﻫﻨـــﺎﻙ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﻗﺎﺩﺗﻪ ﻗﺪﻣﺎﻩ ﺍﻟﻰ ﺷـــﺎﺭﻉ ﻧﻮﺭﺑﺮﻭ ﻓﺎﻧﻪ ﺳـــﻴﻤﺮ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﺳـــﻤﺎء ﻋﺮﺍﻗﻴﺔ‬ ‫ﺧﺎﻟﺼﺔ‪ .‬ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻜﺬﺍ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﺍﻭﺍﻧﻞ‬ ‫ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻗﻠﻴﻼ ﺟﺪﺍ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻬﻢ ﺗﻀﺎﻋﻔﻮﺍ‬ ‫ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻟﻴﺼﺒﺤﻮﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻛﺒﺮ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ‪ .‬ﻓﺤﺴـــﺐ ﺁﺧﺮ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﻌﻬﺪ‬ ‫ﺍﻻﺣﺼﺎء ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻲ‪ ،‬ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ً‬ ‫ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻨﻬﻢ ‪ 7958‬ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ‪29264‬‬

‫ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺎﺕ‬

‫ﻋﺮﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺩﻭﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﻘﺮﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺿـــﻲ‪ ،‬ﻋﺪﻡ ﺭﻏﺒﺘﻬـــﻢ ﺑﺎﻻﻏﺘﺮﺍﺏ‪ ،‬ﺍﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﻮﺭﻧﻮﺍ ﺑﺸـــﻌﻮﺏ ﺃﺧﺮﻯ‬ ‫ﻣﺠـــﺎﻭﺭﺓ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺍﻗﺘﺮﻧﺖ ﻫﺠﺮﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﺤﻮﺍﺩﺙ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‬

‫ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻭﺏ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺪ‬ ‫ﺍﻧﺘﺸـــﺮﻭﺍ ﻓﻲ ﺑﻘﺎﻉ ﺍﻻﺭﺽ ﻻﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ‪ .‬ﻭﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴـــﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻓﻀﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ‬ ‫ﺍﻻﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺃﺳﺴﻮﺍ ﺣﻴﺎﺓ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﺍﻻ ﺍﻥ‬ ‫ﺍﻋﺪﺍﺩﻫﻢ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺳﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ‪ .‬ﻭﻟﻌﻞ ﻃﻘﺲ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ ﻭﺍﺑﺘﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـــﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻕ‪ ،‬ﻟﻢ ﻳﺸﺠﻊ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴـــﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺪﺓ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺑﻔﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻳﺠﺒﺮ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺮﺑﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻼ ﺗﺮﺩﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺸﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴـــﻴﻢ ﻭﺻﻮﻟﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﺣﺴﺐ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﺯﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺙ ﻣﻮﺟﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ‬ ‫ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻻﻳﺮﺍﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺟـــﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﻌﺪ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺃﻋﻘﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮﺭ‬

‫ﺧﺪﻣﻲ ﺷـــﺪﻳﺪ ﻭﺣﺼﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﻭﻟﻲ ﻗـــﺎﺱ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻮﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻘﺪ‬ ‫ﺑﺪﺃﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪.2003‬‬ ‫ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ‬ ‫ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻻﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺷﺪﻫﻤﺎ‪ .‬ﻭﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻏﻔﻴﺮﺓ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻗﺪ ﻫﺮﺑﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ‪ ،‬ﻷﺳـــﺒﺎﺏ ﺳﻴﺎﺳـــﻴﺔ ﺑﺤﺘﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺍﺳـــﺘﻘﺮ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﺳـــﻮﺭﻳﺎ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻗﻠﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ‬ ‫ﻣﻨﻬـــﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻭﺑﻠـــﺪﺍﻥ ﺃﻭﺭﺑﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ‪ .‬ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـــﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻳﺘﺼﺪﺭﺍﻥ ﻫﻤﻮﻡ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻨﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ‬ ‫ﺃﺳﺴﻮﺍ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺗﺒﺪﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،1980‬ﻓﻤﻨﺬ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﺄﻱ ﺛﻤﻦ‬ ‫ﻟﻠﺨﻼﺹ ﻣﻦ ﻧﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺮﻫﻴﺒﺔ ﻭﻣﻦ ﻗﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ‬ ‫ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﺘﺤﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠـــﺪﺍﻥ ﺍﻻﻭﺭﺑﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻧﻮﺍﻓﺬ ﺻﻐﻴﺮﺓ‬

‫ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﺍﻟﻬﺎﺭﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺳﻬﻼ ً‬ ‫ﺃﺑﺪﺍ‪ ،‬ﻷﻥ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠـــﻮء ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﺭﺩﻳﻔـــﺎ ﻟﻠﺨﻴﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ‪ .‬ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﺻﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺳـــﻨﻮﺍﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺧﺸﺒﺔ ﺍﻟﺨﻼﺹ‬ ‫ﻟﻠﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻤﻦ ﺗﻘﻄﻌﺖ ﺑﻬﻢ ﺍﻟﺴـــﺒﻞ ﻭﺿﺎﻗﺖ ﺃﻣﺎﻣﻬﻢ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ‬ ‫ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻭﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺗﻤﻴﺰﺕ ﻋﻤﺎ ﺗﻼﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺎﺕ‬ ‫ﺑﻤﺸﺎﻏﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ‬ ‫ﻋﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﺻﻼ ﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ‪ .‬ﻭﺗﺠﺴﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﻨﺸﺎﻁ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳـــﻲ ﻭﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ‬ ‫ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻮﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻓﻘﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴـــﻜﺮﻳﺔ ﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻡ ‪ .1991‬ﻓﺨﻼﻝ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﺮﺕ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻏﻔﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ‬ ‫ﻭﺧﺼﻮﺻـــﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴـــﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﻛﻤـــﺎ ﺃﺟﺒﺮ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼـــﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼـــﺔ ﺑﺘﻮﻃﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ‪ .‬ﻣﻨﺬ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺻﺎﺭﺕ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﺳـــﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻴﺔ ﻫﺪﻓﺎ ﻣﻔﻀﻼ‬ ‫ﻟﻠﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﺑﻠﺪ ﻟﺠﻮء‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺧﻼﻝ ﺳـــﻨﻮﺍﺕ‬ ‫ﺗﻄﻮﺭﺍ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ‪ .‬ﻟﻜﻨﻪ ﺷـــﻬﺪ‬ ‫ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌـــﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻘﺒﺖ ﺍﺣﺘﻼﻟﻪ ﻋﺎﻡ ‪2003‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﺍﻟﻔﺎﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻋﺎﻡ ‪ 2005‬ﻭ‪ 2006‬ﺍﻟﻰ‬ ‫ً‬ ‫ﺷـــﺨﺼﺎ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ .‬ﻭﻗﺪ‬ ‫ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ‬ ‫ﺣﺼﻞ ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪﺍ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ‬ ‫ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ‬

‫ﺃﺳـــﺲ ﻋﺮﺍﻗﻴﻮ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻣﻨـــﺬ ﻭﺻﻮﻟﻬﻢ ﺍﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒـــﻼﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺄﺳﺲ ﻓﻲ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪ 1990‬ﻭﺍﺳﺘﻘﻄﺐ ﻋﺪﺩﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻪ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﻔﻜﻚ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﻴﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻓﻖ ﺍﺳـــﺘﺤﻮﺍﺫﻱ ﺿﻴﻖ‪ .‬ﻭﻻﺯﻡ‬

‫ﻣﺮﺽ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﻛﺎﺩﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻌﻼ ﺍﻥ ﺗﻐﻴﺐ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﺘﺤﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـــﺔ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﻓﺎﻟﻤﻼﺣـــﻆ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻫﻢ ﺃﺑﻌﺪ‬ ‫ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺎﻧﺐ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺪﺭ ﺍﻥ ﺗﺴـــﻤﻊ ﺑﻨﺎﺷﻂ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳـــﻲ ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻲ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﻋﺮﺍﻗﻲ‪ .‬ﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺫﻟﻚ ﺣﺪﺍﺛﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻭﻋﺪﻡ ﺭﺳﻮﺧﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﺸـــﺪﻳﺪ ﺑﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻻﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ‪ .‬ﻭﺍﻛﺒﺮ‬ ‫ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺮﺍﻗﻴﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴـــﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ً‬ ‫ﺣﺎﻟﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﺳـــﻄﺮ ﺍﻟﺴـــﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﺮﻭﺭ ﺳﺮﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴـــﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ‪ .‬ﻭﻧﺄﻣﻞ ﺍﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻻﺷـــﺒﺎﻉ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﺻﺎﺭﻭﺍ ﻣﻜﻮﻥ‬ ‫ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ,‬ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺷﺄﻥ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ‪.‬‬

‫‪‬‬


@⁄ä∏Ü€a@ø@?Ó�é‹–€a@ÙÜn‰Ωa@äéÌ @ø@?Ó�é‹–€a@k»í€a@ıb‰ic@ÒÏ«Ö @pbÓ€b»œ@âÏöß@ÜÌÏé€aÎ@⁄ä∏Ü€a @à€aÎ@Âflbr€a@biÎâÎc@ÔÓ‰Ó�é‹œ@ä∑˚fl Zâb»ë@o§@Ü‘»Óç

DATA SERVICE Bogføring . Regnskab . Rådgivning Ú∫äm Ô◊âb∏aÖMÔiä«@ èÿ»€biÎ@

b„aäç˛@ÚÌäßaÎ ..@ÚÓ‡ny@b‰mÖÏ«

@@@@2010ÏÌbflOâbÌc@8@’œaÏΩa@ojé€a@‚ÏÌ@ø@Ÿ€áÎ .@¥€äi@ÚÓ„bΩ˛a@Ú‡ïb»€a@ø

@êÏÁâcÎ@ÂubˉiÏ◊@Âfl@¥◊âbíΩa@›‘‰€@p˝œby@ÙÜn‰Ωa@äœÏÓç .ÒÖÏ»€aÎ@¥€äi@ø@ä∑˚Ωa@Öb‘»„a@Êbÿfl@µa@Èé„ÖÎcÎ @ 26296887@ZÔ€bn€a@ÊÏ–‹n€a@Û‹«@âÏñ‰fl@ÊaÏôâ@ÜÓé€bi@fibñm¸a@ÛuäÌ@pbflÏ‹»Ωa@Âfl@ÜÌåΩ

U;Ö≤ı∏\;Ê⁄æfiŸ ‡Åfi’;∫;:Ë�â÷ ’\;ÎÄʬ’\;á—ÖŸ• ]dÂÑÂ^;ÈËfiË�â÷…;Ö≤ı∏;ÏŸ]¬’\;Ï›]Ÿ¯\ • ]Ë›]∏^;∫;Ï÷Ÿ]¬’\;ÏËfiË�â÷ ’\;k]âàı∏\• ]Ë›]∏^;∫;:Ë�â÷ ’\;√⁄qi’\•

pbibéy paÖbëâg ämbœÖ@Ÿéfl ÖÏ‘«@äÌä§ @paâbínçg ÚÓ„Ï„b”

Ò7r◊@p˝ÓËém •@ÒÜÓu@pbflÜÅ •@Ú‰ç@15@Ò5Å Nørrebrogade 154 st. tv 2200 København N

Tlf. +45 35 85 50 80 Mob. +45 20 23 18 39 Fax: +45 35 85 50 09

dataservice@sol.dk

ZÅ\á’\;Ö¬ç’\;Ê⁄›;Ï÷“çŸ;flŸ;flË›]¬h;◊·

IPL@âåÓ€@Ú�çaÏi@bÓˆbË„@Èi@lÏÀäΩa@7À@ä»í€a@Ú€aãa@b‰‰ÿπ

Ú¶b»Ωa@›j”

¥«aâà€a@M ä˃€a@M ÚÓz‹€a@ÖÎÜy@M

Ú¶b»Ωa@Ü»i

ZÂfl@ä»í€a@›Ìå„Î@fibuä€aÎ@ıb鉀a@2b»„ âÜñ€a@M Â�j€a@M ¥‹uä€a@M

@Új”ä€a@M ÂÌÜ®aM kuaÏßa@¥i@M

pbflÜ®a @›öœcÎ @âb»ç¸a @›öœc @ŸÓ‹« @ûä»m @2Print pb«Ïj�Ωa@ aÏ„a@›◊@Ú«bjü@b‰‰ÿπ ¡i˛a@M bÓ‹»€a@Ú–í€a@M ÚÓ–‹®a@Új”ä€a@M

;Ï�à\Êd;Å÷q’\;ÖËçŒh

@�¸Ün»fl@âbï@Ü‹¶a@Êdi@@Òäëbjfl@Ú¶b»Ωa@Ü»i@ÊÎä»ínç .�bibjë@är◊cÎ@�b�í„@Î

·«b�ΩaÎ@ÔÁb‘‡‹€@âb»çcÎ@pbjuÎ@Úzˆ¸@M aånÓj€a@·«b�Ω@âb»çaÎ@pbjuÎ@Úzˆ¸@M ÚÓ‹ÅaÜ€a@pbëbí€a@Û‹«@û介€@ÚÌb«Ö@‚˝œc@M wÌÎÜ„bé€a@·«b�Ω@âb»çc@Î@pbjuÎ@Úzˆ¸@M fiχ0a@‚b»�‹€@Ú«Ïj�fl@êbÓ◊c@M pb«Ïj�Ωa@›ÿ€@?œ@·Ó‡ñm@M @|ˆaÏ€ @@âb»çc@Î@pbjuÎ aånÓj€a@·«b�Ω

Mikro Dermabrasion

@Ú‘j�€a@Ú€aãg@·nm@sÓy@@ÈuÏ€a@Ú¶b»fl@ÏÁ@7í‘n€a @êbfl@Ú�çaÏiÎ@Ú”äi@ÚnÓΩa@bÌ˝®aÎ@Ü‹¶a@Âfl@bÓ‹»€a @¡Óí‰n€@ÒÏ‘i@bË�–ë@·nÌ@o”Ï€a@è–„@øÎ@L@Ô‹ïc .Îb–‡‹€a@—Ìäñn€a@ÒÖbÌå€Î@ÚÌÏflÜ€a@ÒâÎÜ€a

_�b˜Óë@…j�m@Êc@ÜÌäm@›Á

›j”@

@ܻi

Zp¸by@ø@Ü«bém@Ú¶b»Ωa

ڑӔ܀a@¬Ï�®aÎ@ÜÓ«bvn€a@M ÚÓ€b‡¶a@lÏÓ»€a@M ıaÖÏé€a@êÎ˙ä€a@M lÎ܉€aÎ@lbjí€a@ky@M

·ÿi@�˝Ác �aÜu@Ú∞äfl@ıaÏuc@ø

oÓΩa@Ü‹¶a@M âÏrj€a@M ?ÁÜ€a@Ü‹¶a@M

ÚÌÜÌäi@pb”b�i@M ÚÓuâbÅ@pa6çÏiOpa6çÏi@M pb–‹ÃflO›ˆbçâ@÷âÎO—Ìä»m@pb”b�i@M pbjçb‰Ωa@äÌÏñm@M

ZÔ€bn€a@·”ä€a@Û‹«@‚ÏÓ€a@›ñmg 50393970 ZÔ€bn€a@ÊÏ–‹n€a@Û‹«@�bn”Î@åvyaÎ@‚ÏÓ€a@›ñmg

@|ˆaÏ€ @@âb»çc@Î@pbjuÎ aånÓj€a@·«b�Ω

⁄Ü«bé„@b‰«ÖÎ

xaÎã@pb”b�iOpaÏ«Ö@M âb»çc@|ˆaÏ€@M pb◊äí‹€@pb◊Ï€bmb◊@M ûâb»fl@Ú‡ƒ„c@M


‫‪16‬‬

‫^|‪Ñ]zzzzzze‬‬

‫‪Marts 2010;;Ñ\Ç`;J‬‬ ‫\’¬‪` ãÑ]Ÿ • 4;ÄÅ‬‬ ‫‪`;J‬‬

‫‪Computer House‬‬ ‫ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ‬ ‫ﻭﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ‬

‫‪Nyhed‬‬ ‫@™›@‪ÜÌÜu‬‬

‫‪Ú©äiÎ@|Ó‹ñmÎ@…Ói‬‬ ‫‪@ڀχ0a@—maÏ:aÎ@ämÏÓj‡ÿ€a@ÒåËuc‬‬ ‫‪Salg~Køb &Reparation‬‬ ‫‪computer og mobiler.‬‬

‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪Danmarks Nyheder‬‬

‫ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﻟﻢ ﺍﻟﺸﻤﻞ ﻭﺍﻹﻗﺎﻣﺔ‬ ‫ﺍﺗﻔﻘﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺮﻛﻲ)ﺍﻟﻴﻤﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻑ( ﻣﺴﺎء ﻳﻮﻡ ﺃﻣﺲ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ‬ ‫ﻗﻴﻮﺩ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻟﻠﺪﺍﻧﻤﺮﻙ‪ .‬ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ِﻟﻢ ﺍﻟﺸﻤﻞ ﻓﺄﺻﺒﺢ‬ ‫ُﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻋﺪﻡ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ‪ .‬ﻛﻤﺎ ُﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﻼﺟﺊ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪﻩ ﻗﺒﻞ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ‪ .‬ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﺘﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﻭﻻ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ‪ ،‬ﻟﻜﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺮﻙ ﻻﺑﺪ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺮﻛﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺩﺧﻮﻟﻪ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺮﻛﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻟﻘﻨﺎﺓ ‪-‬ﺍﻟﺪﻱ ﺁﺭ‪ -‬ﻗﺎﻟﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﻵﻥ ﺳﺎﻧﺤﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ‪-‬ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ‪ -‬ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺒﺪﻭﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﻟﻼﻧﺼﻬﺎﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻓﺴﻮﻑ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻟﻮﻗﺖ ﺃﻃﻮﻝ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺷﺪﺩﺕ ﺃﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ‬ ‫ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻞ ٌ‬ ‫ٌ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪ ﺣﻴﺚ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺑﺠﺎﻧﺒﻬﺎ‬ ‫ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺟﺎء‬ ‫ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﻣﻊ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺮﻛﻲ)ﺍﻟﻴﻤﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻑ( ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺪﺓ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺮﻛﻴﺔ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻟﻢ ﺍﻟﺸﻤﻞ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻻﻧﺘﻘﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ‪.‬‬

‫ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺯﻭﺟﺘﻪ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﻣﺮﺿﻬﺎ‬ ‫ﻗﺎﻡ ﺭﺟﻞ ﻣﺴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻓﺮﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺑﻘﺘﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺯﻭﺟﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺇﻳﺲ ﻫﻮﻱ‪ -‬ﺟﻨﻮﺏ‬ ‫ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺌﺲ ﻣﻦ ﺷﻔﺎء ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺪ ﺻﺮﺣﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻃﺔ ﻏﺮﺏ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻠﻘﺖ ﺍﺗﺼﺎﻻ ﻫﺎﺗﻔﻴًﺎ ﺻﺒﺎﺣًﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺟﺮﻳﻤﺔ‬ ‫ﻗﺘﻞ ﺳﺘﺤﺪﺙ ﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻭﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺯﻭﺟﺘﻪ ﻗﺪ ﻓﺎﺭﻗﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬ ‫ﻭﻭﺟﺪﻭﺍ ﺃﻳﻀًﺎ ﺑﻨﺪﻗﻴﺔ ﺻﻴﺪ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪.‬‬

‫ﺣﻔﻞ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ‬

‫‪WinXP~@ Win7~Usb~@ keyboard~@ trådløs‬‬ ‫‪mus~@ oplader og alt mulige andet.‬‬

‫‪•Programmering.‬‬ ‫‪•Installation.‬‬ ‫‪•Vi sletter også virusser.‬‬

‫ﺗﻔﻀﻠﻮﺍ ﺑﺰﻳﺎﺭﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻮﺍﻧﻨﺎ‪:‬‬ ‫‪Nørrebrogade 206‬‬ ‫‪2200 København N‬‬ ‫‪over for Cafe Castro‬‬ ‫‪Castro‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎﻓﻲ ﻛﺎﺳﺘﺮﻭ‬

‫‪email:edbhouse@gmail.com‬‬

‫‪Mobil:53422242‬‬

‫ﺗﺘﺸﺮﻑ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﻔﻞ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺘﻌﻘﺪﻩ ﺑﻤﻘﺮﻫﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻑ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﻓﺎﺿﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻭﻭﺟﻬﺎء ﺍﻟﻀﻴﻮﻑ‪:‬‬ ‫ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ‪:‬‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺮﻳﺴﻮﻧﻲ‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺒﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺨﻤﺎﺭ‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺣﻤﻮﺩﺓ‬

‫ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺘﺠﻜﺎﻧﻲ‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺪﻓﺘﺎﺭ‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻋﻠﻲ ﻓﺮﺝ‬

‫ً‬ ‫ﻣﺴﺎء‪.‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻝ ‪2010-04-03‬ﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ‪Gammel køge Landevej 113, 2500 Valby :‬‬

‫ﺃﺷﻬﺮ ﺻﺤﻔﻴﻲ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺳﺎﺩ‬ ‫ﻓﻲ ﻓﻀﺤﻴﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ ﺍﻟﻨﻈﻴﺮ ﺍﻋﺘﺮﻑ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻴﻴﻦ ﻫﺮﺑﺖ ﺑﻮﻧﺪﻳﻚ ﺑﺄﻧﻪ‬ ‫ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻛﺠﺎﺳﻮﺱ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻪ ﻛﻤﺮﺍﺳﻞ ﻟﻌﺪﺓ ﺻﺤﻒ ﺩﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺳﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻮﻧﺪﻳﻚ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺻﺤﻔﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ‪ 23‬ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ ‪ 1970‬ﺇﻟﻰ ‪“ ،1993‬ﻟﻘﺪ ﻗﻤﺖ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻟﻠﺴﻔﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻲ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ” ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﺠﺎﺳﻮﺱ ﻭﺍﺿﺎﻑ” ﻛﻴﻬﻮﺩﻱ ﻛﻨﺖ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻧﻪ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﻭﺍﺟﺒﻲ ﺗﺠﺎﻩ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ”‪.‬‬ ‫ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺑﻮﻧﺪﻳﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺳﻠﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﺍﻳﻀﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺑﻮﻧﺪﻳﻚ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ‬ ‫ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ‬ ‫ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻭﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺣﺮﺏ ﻋﺎﻡ ‪ 48‬ﺿﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬


Û‹Ó€@Åaãœc@Ú€bñ

Op til 700 pladser ==ÊÎÃÈf• =}ÈkÕ‹ =====u^Ëäÿ^=m˙Õv• =ÔfÈ�~• =håvË =}^àÃ`• É˙΋=É_΃`• =hŸ�ÿ^ Laila festlokale =========m^൯‹ • =Ô·v• =∆Î∏• =m˙‘˚^ •Vi arrangerer bryllup,firmafest,forlovelse,konference, =ÔΖàêÿ^ eller noget helt andet. •Fri parkeringsplads til cirka 350 køretøjer. =⁄òÃ`• •Separate bederum for mænd og kvinder. =á_≈ã˚^ •Brudeparret har mulighed for at gøre entre i brudebil.

Zp˝–®a@pbj‹�nfl@@›◊@7œÏm@b‰‰ÿ∫ ;Ã2•;Ã\Ö≈ÊhÊ…Â;ÊÁÅË…;ÑÊ럕 ;ÏËŒËàÊŸ;–Ö…•;ÌŒËàÊŸ;șĕ ;ÎáËπ;Ñ]¬à_d;–Ä]fi…;áqt• flÁÜÊ∏;ÎÑ]Ëà•‰Êh]—• Uzd;ÿ]ëh¸\;ÌpÖÁ;‹˜¬ià¸\Â;áqu÷’ ;Ziya DeveciU;20 67 76 73 ;;;Mustafa DeveciU;60131873 U]fi›\Êfi¡;Ì÷¡;]fihÑ]Áád;\Ê÷ï h Torveporten 8y;2500 Valby Ved Grønt Torvet www.lailafestlokale.com


‫‪18‬‬

‫‪k]¡ÊfiŸ‬‬

‫‪Marts 2010;;Ñ\Ç`;J‬‬ ‫\’¬‪` ãÑ]Ÿ • 4;ÄÅ‬‬ ‫‪`;J‬‬

‫^|‪Ï Ë |;Ñ]e‬‬ ‫;‪;g]Òi—¸\;ôÖŸ;Ì÷¡;Ô]ïŒ÷’;ÎÄ]p;oÊú‬‬

‫ﺗﻘﻮﻡ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻮﻧﺒﻴﻚ ﺍﻟﺪﻧﻤﺮﻛﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ ﺑﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ‬

‫ﺟـــﺎﺩﺓ ﻭﺑﺪﻋـــﻢ ﻣـــﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ‬ ‫ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ‪ ،‬ﻹﻧﺘﺎﺝ ﻋﻘﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﻟﻌـــﻼﺝ ﺍﻻﻛﺘﺌـــﺎﺏ ﻭﺍﻧﻔﺼـــﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸـــﺨﺼﻴﺔ‪.‬ﻭﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻟﻬـــﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻫﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻀﻄﺮﺑﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻋـــﺪﺩ ﻣﺮﺿﻰ ﺍﻹﻛﺘﺌﺎﺏ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤـــﺎﺭﻙ ﺣﻴـــﺚ ﻭﺻﻞ ﻋﺪﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﻹﻛﺘﺌﺎﺏ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻣﺎﻳﺰﻳﺪ ﻋـــﻦ ﺍﻟﻤﺌﺘﻲ ﺃﻟﻒ‬ ‫ﻣﺮﻳﺾ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺸـــﻜﻞ ﻣﺮﺿﻰ‬ ‫ﺍﻧﻔﺼﺎﻡ ﺍﻟﺸـــﺨﺼﻴﺔ ﻗﻠﻘﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ‬ ‫ﻟﺪﻱ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻴﻴﻦ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤـــﺎﺭﻙ‪ ،‬ﺣﻴـــﺚ ﻭﺻﻞ ﻋﺪﺩ‬

‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬

‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪Danmarks Nyheder‬‬

‫ﺿﻊ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﻣﻦ ‪ 9 - 1‬ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺤﻴﺚ ﻻﻳﺘﻜﺮﺭ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﻣﺮﺗﻴﻦ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻷﻓﻘﻲ‪.‬‬

‫ﻣﺮﺿﻰ ﺍﻧﻔﺼﺎﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻋﺸـــﺮﻳﻦ ﺃﻟﻒ ﺷﺨﺺ‬ ‫‪.‬ﻭﺍﻟﺠﺪﻳـــﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛـــﺮ ﺍﻥ ﺗﻜﻠﻔـــﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻤﺴـــﺘﻮﺭﺩ ﻣـــﻦ ﺩﻭﻝ‬ ‫ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻬﺬﻳﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺿﻴﻦ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪ ﺑﺎﻫﻈﺔ‬ ‫ﺟﺪﺍ ‪،‬ﺍﻷﻣـــﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺑﺎﻹﺗﺤﺎﺩ‬ ‫ﺍﻷﻭﺭﻭﺑـــﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳـــﻢ ﺩﻋﻢ ﻣﺎﺩﻱ‬ ‫ﻛﺒﻴـــﺮ ﺟـــﺪﺍ ﻳﻘـــﺪﺭ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ‬ ‫‪،‬ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺃﻣﻼ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻤﻜﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑـــﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ‬ ‫ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻣـــﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﻼﺝ ﻓﻌﺎﻝ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻜﻠﻒ‪.‬‬

‫‪;ÎÄÅqi∏\;ÏÕ]�÷’;ÏË’]¡;k]Ë›]“Ÿb‬‬

‫ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻺﺳﺘﻘﻼﻝ ﻋﻦ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﻔﺤﻢ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﺈﻧـــﻪ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟـــﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻢ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺳـــﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﻮﺍﺣﻴﻦ ﺍﻟﻬﻮﺍء‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻟﻮﻛﺔ ﻓﺮﻳﺲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ‬ ‫ﺗﻨﺘﺞ ﺍﻟﻄﻮﺍﺣﻴﻦ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﻃﺎﻗﺔ ﺇﺳـــﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﻫﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻤﺮﻙ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻟﻮ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﺍﺣﻴﻦ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴـــﺘﻘﺒﻞ ﻭﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺠﻤﻊ ﻟﻠﻄﻮﺍﺣﻴﻦ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻀﺤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻓﻮﻥ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻛﺮﻳﻴﺮﺱ ﻓﺎﻟﻚ ‪.‬‬

‫—÷‪Ϭö]ŒiŸ;k]⁄‬‬

‫�‬ ‫—‪;{]Ëâ÷’;Ô˜≈;n’]m’\;fËh2’\;∫;√Œh;flp]‚fidÊ‬‬ ‫ﻗﺎﻟﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺮﺗﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ "ﺍﻱ‪.‬ﺳﻲ‪.‬ﺍﻳﻪ ﺍﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎﻝ" ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﻣﻘﺮﻫﺎ ﻟﻨﺪﻥ‪ ،‬ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺪﻧﻤﺮﻛﻴﺔ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻛﺄﻏﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬ﻭﻳﻘﺎﺭﻥ "ﻣﺴﺢ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ" ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺮﺗﻪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ‪ 390‬ﻣﺪﻳﻨﺔ‪،‬ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻹﻧﺨﻔﺎﺽ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻐﺬﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﺛﻤﻦ ﻟﺘﺮ ﺍﻟﺤﻠﻴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ ﺛﻼﺛﺔ‬ ‫ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﺇﻳﺠﺎﺭ ﺷﻘﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﻏﺮﻓﺘﻴﻦ ﻟﻠﻨﻮﻡ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ‪ 7‬ﺁﻻﻑ ﺩﻭﻻﺭ ﺷﻬﺮﻳﺎ ‪.‬‬

‫\’�‪Ïfià;ÎÖç¡;Ïâ∑;ÉfiŸ;‘Ñ]≥\Å’\;∫;ÄÖd¯\;äŒ‬‬ ‫ﺗﻨﺒﺄ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻷﺭﺻﺎﺩ ﺍﻟﺪﻧﻤﺮﻛﻲ)‪ (D M I‬ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺭﺟﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤـــﺮﺍﺭﺓ ﺣﻮﺍﻟﻲ‪ 6.3‬ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺷـــﻬﺮ ﻣﺎﺭﺱ‪ ،‬ﺃﺑﺮﻳـــﻞ ﻭﻣﺎﻳﻮ ﻣﻤﺎ‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ‪ 2.7‬ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴـــﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪).‬ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺘﺎء ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺑﺮﺩ ﻟﻨﺎ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﻧﺼﻒ‬ ‫ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺼﻔﺮ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﺑﺮﺩ ﺑﺪﺭﺟﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﻥ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺼﻒ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺼﻔﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻟﻬـــﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ(‪،‬ﻫﺬﺍ ﻣﺎ‬ ‫ﻗﺎﻟﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔﻭﺍﻻﺭﺻﺎﺩ‪:‬ﻟﻮﻥ‬ ‫ﺳﻴﺮ ﻛﺎﺳﺘﻴﻨﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸـــﺘﺎء ﺍﻻﺑﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ ‪)،1996_1995‬ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ‪ 1875‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪﺃﻧﺎ ﺑﻘﻴﺎﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺗﻐﻴﺮﺍﺗﻪ ‪،‬ﺣﺼﻠﺖ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ‪ 17‬ﻓﺼﻞ ﺷـــﺘﺎﺋﻲ ﻛﺎﻥ ﺃﺑﺮﺩﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ 1995‬ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻧﺎﻗﺺ ‪ 2,5‬ﺩﺭﺟﺔ(ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮﻝ ﻛﺎﺳﺘﻨﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻛﺜﺮ ﻓﺼﻞ ﺷـــﺘﺎﺋﻲ ﺗﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﺴـــﺎﻗﻂ ﺃﻣﻄﺎﺭﻭﺛﻠﻮﺝ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ‪,‬ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻬﻄﻮﻝ‬ ‫‪141‬ﻣﻢ‪.‬ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻻﺭﺻﺎﺩ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺍ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ‪,‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻘﺲ ﻻ ﻳﺒﺪﻭ‬ ‫ﻫﻜﺬﺍ‪,،‬ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻨﺒﺎ ﺑﻄﻘﺲ ﺑﺎﺭﺩ ﻣﻊ ﻫﺒﻮﺏ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ‪,‬ﻣﻊ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﻟﻴﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ‬ ‫ﺍﻟﻰ ‪ 12‬ﺩﺭﺟﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺼﻔﺮ‪.‬‬

‫‪k]Ël˜l‬‬

‫ﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻞ ً‬ ‫ﺛﻼﺛﺎ‪•1:‬ﺍﻟﺪﺃﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪•2.‬ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ‪ •3.‬ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﻄﺄ‪.‬‬ ‫ﻭﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺤﻞ ً‬ ‫ﺛﻼﺛﺎ‪•1:‬ﺃﻛﻞ ﺍﻟﻄﻴﺐ‪ •2.‬ﻛﻒ ﺍﻷﺫﻯ‪ •3.‬ﻧﻔﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ‪.‬‬

‫‪Àz\Öö‬‬ ‫•—]‡;‪;ÈÕ]e’\;Ŭ…;Åzzt\Â;Ì÷¡;f—Ö…;3∂;ÎÖzzç¡;”÷¥;]zzup‬‬ ‫…‪;ÈçŸ^;ÿ]Œ…;ÎÖç¡;È·;\Çc…;Özzå]¬’\;Ñ]⁄¢\;flŸ;ÿá›;€l;Ϭzzâh;È·;\Çc‬‬ ‫‪.;\�Ñ]∂;Öâ|\Â;f—Ñ\;‡^;flŸ;ˆÅd;Ñ]∂;fâ—^Â‬‬ ‫;• ‪;∞\;‰]ŸÑÂ;]up;‰É|]…;„hÅqfi’;f‚…;Öue’\;∫;–Ö∆Á;◊pÑ;]up;Ó^Ñ‬‬ ‫\’‪.Öue’\;„ËŸÑ\Â;3£\;◊¬…^;]up;ÿ]Œ…;:iËŸÑ;\Ç]∏;◊pÖ’\;ÿ]Œ…;Öue‬‬ ‫•‪;Ñ]⁄¢\;ƒ]î;U„fi¡;ã]fi’\;ÿ_zzâÁ;Ê·Â;wËëÁ;É|_…;]up;Ñ]∂;ƒ]î‬‬ ‫\‪;:›^;Ê’;G€¬›;Uÿ]Õ<Z„¡]Ëî;Ìzz÷¡;!\;Å⁄ü;◊‚…;U„’;◊ËÕ;!;Åzz⁄¢‬‬ ‫—‪.Èâ ›;Åp^;%Â;G„¬Ÿ;j¬ï’;„e—Ñ^;jfi‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5 4 3‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8 7‬‬

‫‪10 9‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫^…‪ÈŒ‬‬ ‫‪;�ÄÑ^ –;„fi¡;Ŭid\;HOI;Ìfi⁄i›;HNI;Ø$–;Î3‚å;ÏËdÑÂ^;Ï⁄ê]¡;HMI;„—\Ê ’\;flŸ‬‬ ‫‪;„fi¡;Ŭid\;HOI;Ìfi⁄i›;HNI;Ø$ ;Î3‚å;ÏËdÑÂ^;Ï⁄ê]¡;HMI;„—\Ê ’\;flŸ –;ÿ\ıâ’\;Åî;LH‬‬ ‫‪;HTIġ �ÄÑ^ˇ –;Ö…]à;HSI;È—Ç;‡\ÊËt;HRI;Ęd –;fç£\;flŸ;HQ;I;C;ÏàÊ“¬Ÿ;D;Öú –;Ï’ázfiŸ;HPI‬‬ ‫^‪� –;‡]fil\;„Á;Ìp]fiiÁ;ì]|;ÖŸ‬‬ ‫]‪;Ñ]ue’\;∫;k]ê\Ê∆’\Â;fl â÷’;œ]¡;HLK;I–ÂÖ¬’\;∫;ÍÖ™ –;k‬‬ ‫‪;k]iÕ‬‬ ‫– ^‪IÏË›]∆…^;ÏfiÁÅŸ;Ö‚å‬‬

‫¡‪ÍÄÊ⁄‬‬ ‫‪;g¯\;Å’\Â;H3.Ï‚d]z‬‬ ‫‪Ï‚d]zzçiŸ;ÃÂÖt –;fë›;Î\Ä^;H2‬‬ ‫‪;fë›;Î\Ä^;H .Ïzz÷h]Õ;ÎÄ]Ÿ–;flÁÅzzå\Ö’\;Ô] ÷£\;Åzzt^;fzzŒ’;1H‬‬ ‫‪.Öp;ÃÖt –;Ñ�]p;Ô]Ÿ;H5.;C;ÎÖm¬eŸ;D;ÿ]› –;g\Êp–;C;‡Ê›Â;D;Ï⁄÷—;Àë›;H4‬‬ ‫– …‪;C;‡Ê›Â;D;Ï⁄÷—;Àë›;H .‡]qfi‬‬ ‫‪;C;‡Ê›Â;D;Ï⁄÷—;Àë›;H4‬‬ ‫‪.;”hÅ’\–;!\;◊Ëeà;∫;◊d]ŒÁ;H7.;Ô\Öuë’\;ÏfiË à–;ÎÖŒd;√µ;6H‬‬ ‫‪.;C;ÏàÊ“¬Ÿ;D;éÁÖÕ;Åî;Ï÷ê] ’\;k\Âá∆’\;∞Â^ –;Öú;H9‬‬ ‫‪;Öú;H .;ªdÖ›;U;Åî‬‬ ‫‪;Öú;H9‬‬ ‫‪;ªdÖ›;U;Åî – ;sÖ¬iŸ;8H‬‬ ‫‪.;g\Öh –;_eà;Ï“÷Ÿ;10H‬‬


k]ö]ç›

⁄òÃ˚^=á_Îk~ˇ^

Ring BILLIGT til indland og udland.

Hos time2call du kan købe taletidskort, startpakke og calling cards. 50% Ekstra!

150,- taletid for 100,www.time2call.dk

ÔÿÈ›-^=Œj^È7^Ë=m˘_îj˘_f=“Ÿ≈kÍ=_‹=⁄‘

Alt i telefoni og mobil telefoner. m_‹Ñ¶^=‚åv`Ë=á_≈ã˚^=⁄òÃ` Bedste priser og bedste service. Time2call - Nørrebrogade 36, 2200 København N - E-mail: info@time2call.dk

www.Time2Call.dk


   www.akhbar.dk

Danmarks Nyheder

Marts 2010;;Ñ\Ç`;J ` ãÑ]Ÿ • 4;ÄŬ’\ `;J

www.akhbar.dk

Endnu et valg nærmer sig Af Fathi El Abed

Hvis rygterne på Christiansborg taler sandt, så bliver der udskrevet valg til Folketinget om et par måneder. Det vil sige, en gang i maj/juni inden Folketinget skal på sin 4 måneders lange sommerferie. Men uanset om valget kommer om et par måneder eller ej, så skal det afholdes inden november 2011, højt sandsynligt i foråret næste år – altså, hvis valget ikke bliver udskrevet i dette forår. Ved det kommende valg står meget på spil. For det Danmark, som vi kendte for 10 år siden, findes ikke længere. Diplomatisk sagt. Kort fortalt, så har Dansk Folkepartis indflydelse i stort og småt været mærkbar, mærkværdig og ikke mindst katastrofal. I alle henseende. For sandt er det, at DF ikke har været en del af regeringen, siden den kom til magten i november 2001. Ikke desto mindre, så har DF, som regeringens parlamentariske grundlag, nærmest haft større magt end regeringen selv. Til tider har det været umuligt at se eventuelle begrænsninger på Pia og hendes partisoldaters indflydelse på vitale beslutninger i landet. Ikke nok med at dæmoniseringen mod alt muslimsk i Danmark er blevet større end nogensinde før, så har Pia Kjærsgaard været skyld i, at sammenhængskraften i samfundet har lidt alvorlige og måske – desværre – uoprettelige skader.

Efter snart 10 år med Dansk Folkeparti kan der nu siges alt om Islam og muslimer. Jo, der har til tider været en del at kritisere. Og ingen må være imod kritik, og vi skal alle promovere selvkritik. For i begge tilfælde er det måden at finde frem til skævheder og fejl for derefter at rette op på dem. MEN, når Pia Kjærsgaard, Søren Espersen, og de to fætre og præster Jesper Langballe og Søren Krarup har været ude med kritik, så er dæmonisering kodeordet. For ingen i DF har nogen sinde været interesseret i bedre integration eller haft en reel og ærlig vilje til at finde holdbare løsninger på sociale problemer (og ikke religiøse eller kulturelle), som også findes blandt nogle af danske muslimer. Er der så håb? Ja. Først og fremmest er håbet, at de tusinder og atter tusinder af anstændige borgere, der siden 2001 har stemt på de borgerlige partier – det vil sige Det Konservative Folkeparti og Venstre – at de ikke længere vil finde sig i at medvirke til at give endnu mere indflydelse og magt til DF. For en sejr til den nuværende regering i det kommende valg er per definition en accept af, at Pia Kjærsgaard og hendes partisoldater vil få ministerposter. Efter min mening er det endnu mere skræmmende og lover endnu sortere perioder i de kommende år, end hvad vi har oplevet siden 2001. Men vigtigst af alt, er det mere end vigtigt, at ALLE sætter deres stemmer rigtigt på valgdatoen. Det er vigtigt, at være med til at ændre på tingenes tilstand. Det er nemlig essensen i at have medindflydelse på, hvem som vil regere i Danmark - og ikke mindst hvordan og med hvilke formål. Det vil gavne hele samfundet og utvivlsomt bringe bedre tider med sig. Med oppositionens 4 partier er der mere end rigeligt at vælge imellem. Det er tid til forandring. Vi skal alle bidrage.

Hvor er den arabisk-osmanniske kultur i dansk undervisning? Af: Safia Aoude I en global verden må det globale nødvendigvis implementeres i det lokale – og omvendt. Derfor er det påfaldende, at man i en global tidsalder stadigvæk nøjes med at beskue sin egen navle på de danske undervisningsinstitutioner. Muslimsk kultur, hvad enten den nu i sit grundlag er arabisk, osmannisk, europæisk, afrikansk eller asiatisk, spiller desværre en alt for overset rolle i undervisningen. Skiftende undervisningsministre har råbt til kamp for en øget fokusering på dansk kultur og den danske kulturarv, hvad der jo i bund og grund er ganske naturlig. Men kultur er heldigvis et dynamisk begreb; den udvikler sig i samspil med sin omverden, og dansk kultur er ikke den samme, som den har været på Arilds tid eller i 50ernes Morten Korch univers. Dansk kultur og arabisk/osmannisk kultur er slet ikke fremmede for hinanden; i over 1400 år har både dansk og arabisk/osmannisk kultur haft mange berøringsflader. Hvad ville HC Andersen og Oehlenschläger have gjort uden inspiration fra arabisk-osmanniske digtere som Rumi eller Hafiz? Også i dag interagerer dansk kultur med den arabisk-osmanniske kultur, ikke kun i det

20

store udland, men også dybt inde i det danske samfund selv. Af den grund burde arabisk-osmannisk kultur spille en meget større rolle i undervisningen, end den gør nu. Desværre synes der i dag fra undervisningsinstitutionernes egne kanter at herske en afstandtagen til tidligere tiders store interesse for den arabisk-osmanniske kultur; det skulle da lige være den dejlige etniske mad til forældremøderne og Åbent Hus på universitetet! Interessen fra de studerende er der jo, og den vokser fra år til år. Hvorfor så ikke omstille sig til realiteterne og den globale landsby og integrere arabisk-osmannisk kultur i undervisningen på danske undervisningsinstitutioner? Jeg vil opfordre enhver med erfaring og/eller interesse i at udvikle en dansk-muslimsk kulturkanon for både litteratur, arkitektur, historie, økonomi og filosofi, og jeg vil opfordre vores undervisningsminister til at implementere arabisk-osmannisk kultur bedre i undervisningen, fx gennem tilbagevendende temauger, udstillinger og en øget fokusering på arabisk-osmannisk kultur i forskningsøjemed. Det kan kun gavne polit- og økonomistuderende på landets handelshøjskoler og businesscentre at lade sig inspirere af den islamiske økonomi i en tid med finanskrise og forældede økonomiske systemer fra John Lockes tid, eller at lade eleverne i danske folkeskoler gennem historiebøgerne lære, hvordan man allerede i 1700-tallet løste globale konflikter mellem Danmark og Mellemøsten gennem diplomati og dialog. Danmarks ungdom har brug for at se arabiskosmannisk og muslimsk kultur i en dansk kontekst, for kun sådan kan man gnidningsløst bevæge sig videre ind i en fælles fremtid. Lærerne i folkeskolen og underviserne på de højere læreanstalter må vågne op og tage ansvar.

]˛ʗ;€¬�Ÿ

Öz Konya Kebab

åÓ‡Ωa@…”ÏΩaÎ@laà¶a@·Ó‡ñn€a

bém�aÎ@Úyaä€a Ò˝ñ‹€@Ú«b”@

pbÌÏíΩaÎ@p˝◊˛a@ÛËëc pbflÜ®aÎ@âb»ç˛a@›öœc

ZÔ€bn€a@b‰„aω«@Û‹«@b‰mâbÌåi@aÏ‹ö–m

;Frederikssundsvej 14 Ay;2400 København NV

fi˝y


21

Marts 2010;;Ñ\Ç`;J Ñ\Ç` ãÑ]Ÿ Ñ\Ç`;J ãÑ]Ÿ •4;ÄŬ’\

www.akhbar.dk

Unge nydanskeres uddannelsesmønster vil gavne det danske ”videnssamfund”. Der bliver brug for mere og mere uddannelse, hvis vi i Danmark i fremtiden skal blive et videnssamfund og nyde samme levestandard som i dag. Af Suha Al- Mersal og Anders Jørn Jensen Seniorforsker Flemming Mikkelsen kalder i den forbindelse de unge nydanskeres uddannelsesmønster for ”en positiv historie”. ”De unge nydanske kvinder, der er under uddannelse, har allerede overhalet drengenes uddannelsesniveau. Der er nogle drenge blandt de unge nydanskere, der halser bagefter, men det er et generelt problem i samfundet, at drengene sakker agterud,” siger Flemming Mikkelsen.

En ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervråd viser, at en fjerdedel af alle unge danske mænd ikke får en ungdomsuddannelse, og at det samme er tilfældet for hver tredje nydansk mand. Når det kommer til de videregående sundhedsfaglige uddannelser, så er nydanskerne til gengældt godt repræsenteret. Men hvorfor trækker netop de sundhedsfaglige uddannelser så meget i de unge? ”Nogle af forældrene har selv prøvet at rejse til et andet land, hvor de har oplevet at deres uddannelse pludselig ikke var meget værd. Hvis du studerer Jura i Danmark, kan du altså heller ikke bruge det til noget i andre lande. Læser du derimod Me-

dicin, så kan du arbejde i hele verden,” siger Flemming Mikkelsen. Seniorforskeren mener dog ikke, at indvandrerforældrene presser de unge mere end alle andre forældre gør. ”Jeg tror, at alle er rationelle i valget af uddannelse. Det er en myte, at danske unge vælger frit på alle hylder, mens indvandrerfamilierne vælger for de unge nydanskere. Der kan være forskellige typer af pres i forskellige familier, men presset er der i alle familier.” ”At de unge nydanskere vælger sundhedsfaglige uddannelser, der giver muligheder uden for Danmark, kan hænge sammen med, at de måske har et større internationalt udsyn, og at der kan være følel-

sesmæssige bindinger til familiens oprindelsesland,” siger Flemming Mikkelsen. Flemming Mikkelsen mener samlet set at de nydanske familier kan give gode vilkår for at de unge bliver bidragydere til videnssamfundet. Han peger på ’søskendeeffekten’ som en positiv faktor. ”Der er stadig lidt flere børn i de nydanske familier end i den danske gennemsnitsfamilie. Derfor er søskendeeffekten større, hvilket betyder, at børnene hjælper hinanden med lektierne, siger seniorforskeren. Flemming Mikkelsen er seniorforsker på Center for Ungdomsforskning og arbejder for tiden på bogen Mønsterbrud eller social opstigen?

Mohammed Ali fra København, som i øjeblikket læser medicin på 5. Semester:

Mariam El-Hassan, 23-årig palæstinensisk pige, 4. semester på tandplejer-studiet:

”Jeg har altid været bedre til de matematiske fag i skolen end de sproglige, også har jeg været skarp til at huske. Jeg vil gerne arbejde med noget, hvor jeg er i kontakt med mennesker. Samtidigt vil jeg gerne gennem mit arbejde give et bedre billede af folk med anden etnisk baggrund i Danmark. Og så er man jo sikret et job, som læge til den dag man dør. I lægebranchen kan man være sikker, at der altid vil være nogen, som bliver syge”

“Jeg gennemførte faktisk 2 år af tandklinikassistent-uddannelsen, da det gik op for mig, at det ikke var det rette studie for mig. Jeg søgte udfordringer, og jeg var også i en fase, hvor jeg var begyndt at blive mere religiøs og tænke dybere over, hvad jeg ville med mit liv. Så besluttede jeg mig for, at gøre oprør mod min skolevejleders mening og gennemføre en sværere uddannelse som tandplejer. En beslutning jeg er meget glad for i dag”.

“Jeg havde nogle forældre som støttede mig og opfordrede mig til at læse til læge, fordi de mente, jeg var bedst til de videnskabelige fag. På studiet fokuseres der udelukkende på ens profession og ikke den man er. Derfor har jeg ikke mødt nogle udfordringer, hvad det angår, da der hersker respekt på tværs af lærere og elever”.

“Jeg har aldrig oplevet diskrimination på nogen måder. Jeg føler ikke, at jeg skal have en særlig behandling og kræver det heller ikke. Jeg er utrolig glad for, at gå på Panum med de mennesker, jeg omgås, som er med til at gøre min hverdag værd at leve. Vi er seriøse, men har vores humor til at holde os i live”.

   www.akhbar.dk

Danmarks Nyheder

Det sundhedsvidenskabelige felt og læge-uddannelsen især står på hitlisten blandt unge studerende med arabisk baggrund. Danmarks Nyheder har passet 4 studerende op på Panum Instituttet i København og spurgt dem, hvorfor de lige netop har valgt den hvide kittel og hardcore fag som anatomi, biologi og farmakologi. Vi stillede dem to sprøgsmål. 1. Hvorfor har du valgt netop lægestudiet?

2. Hvilke udfordringer har der været gennem dit skoleforløb, hvem hjælper og har hjulpet dig med lektierne? Moug Al Bakri, 21-årig medicinstuderende på 3. semester:

“Mit valg skyldes flere faktorer: som indvandrer bliver man mentalt manipuleret fra lille til at vælge denne uddannelse. Ens forældre rådgiver én hele vejen igennem, om at det er den mest ”rigtige retning” at gå, og at det er en uddannelse, der giver status. Men jeg har også valgt denne uddannelse, fordi jeg vil forsøge at undgå at komme i mine forældres situation, som selv ikke kunne bruge deres uddannelse fra hjemmelandet i Europa. ”

“Jeg har ikke fået hjælp til lektier og lignende. Dog har jeg bestemt fået noget psykisk støtte af min familie. Mine forældre har bestemt influeret mit valg af studie. Mine to ældre søskende har også bidraget med hjælp, da de selv er i gang med en videregående uddannelse og på denne måde kan videregive deres erfaringer til mig”.

;‹Ä]Œ’\;ÄŬ’\ 2010J4J14;È…;ÑÅëËà Zakaria Zurgigat, 27 år, tandlægestuderende på 10. Semester: ”Jeg har valgt tandlægestudiet, da jeg godt kan lide at arbejde med mennesker, og da jeg mener, det er et job med “sjæl”. Her arbejder man ikke kun med genstande, men med mennesker, og man har mulighed for at gøre en god indsats. Desuden har jeg en storesøster, som allerede er læge, og hun har nok inspireret mig en del. Jeg synes, lønnen er rimelig, så studietiden er ikke helt spildt, og man bliver tilmed velset i samfundet.” ”Min storesøster har både vejledt mig og ladet mig arve hendes notater, hvilket jeg har været glad for. Eftersom jeg kom sammen med min familie i Danmark som 6-årig, havde jeg mange sproglige vanskeligheder i de første leveår. Det er måske årsagen til, at jeg også kom til at holde mere af de videnskabelige fag.”

Ïëë}i⁄’\;◊Ë⁄qi’\;ÎÄ]Ë¡ ;◊Ÿ]—;‡]Ÿ^;È…;ÏË÷Ë⁄qi’\;k]zzË÷⁄¬’\;flŸ;ÖËm“’\;ÍÖzzq›• .ÎÄÅçŸ;ÏÁ]¡Ñ;juh ;Ï÷Ëö;]fiiÁ]¡ÑÂ;]fiŸ]⁄i·\;ÌëÕ^;È…;€“›_d;]fi¬Ÿ;‡ÂÖ¬çià• .Ïq’]¬⁄’\;ÎÅŸ ;]fi¬ÕÊŸ;È…;€“Ÿ]Ÿ^;Ït]i⁄’\;ìÖ ’\;fl¡;ÅÁá⁄’\;\Â^ÖzzÕb• U;jË›Öi›ˆ\;Ì÷¡ www.Plasticsurgeon.dk

@ÚÌb«â@·ÿ€@äœÏ„ ÚÌÖÎ@Ú˜ÓiÎ@Ú‘ˆbœ

info@plasticsurgeon.dk

Zb‰i@aÏ‹ñmg Plastikkirurgisk Speciallægeklinik, @Tlf. 47330030 Ú»‡v€a@Û€a@ÂÓ‰q¸a@Âfl Jernbanegade 42, 1. sal, 3600 15@M@9@ZÚ«bé€a Frederikssund.

ÏË÷⁄¬’\;Ŭd;

ÏË÷⁄¬’\;◊eÕ


   www.akhbar.dk

Danmarks Nyheder

Marts 2010;;Ñ\Ç`;J ` ãÑ]Ÿ • 4;ÄŬ’\ `;J

www.akhbar.dk

Plads til alle der vil Af Henrik Dam Kristensen, integrationsordfører for

Socialdemokraterne Som integrationsordfører for Socialdemokraterne, går mit politiske arbejde ud på at kæmpe for et samfund, hvor der er plads til alle, der vil være med. Dårlig integration skaber problemer for hele samfundet, og hvis vi ikke får integrationen til at virke ordentligt, vil problemerne bare vokse og vokse. Socialdemokraterne vil gøre op med regeringens manglende vilje og evne til at løse de integrationsudfordringer, vores samfund står overfor. Derfor er det nødvendigt at starte forfra med integrationsindsatsen i Danmark på en lang række områder: Vi vil fjerne den diskriminerende starthjælp. Alle børn skal lære dansk, inden de begynder i skolen. Vi skal stoppe nedskæringerne på uddannelsesindsatsen. Vi skal give folkeskoler med særligt store integrationsopgaver økonomisk hjælp. Vi skal sikre, at nye danskere kan få arbejde. Og så skal vi sætte effektivt ind mod ghettodannelse. Socialdemokraterne er meget optagede af de sociale ghettoområder i Danmark. Langt de fleste danske indvandrere er

velintegrerede, bidrager positivt til det danske samfund og er en vigtig del af det danske fællesskab. Men vi kan se en direkte sammenhæng imellem ghettoområder og de tilfælde, hvor integrationen ikke er lykkedes. Der er alt for mange børn, der i dag vokser op i områder, der ganske enkelt er adskilt fra den øvrige del af byen. Etniske parallelsamfund er en kæmpe barriere for integration i Danmark. I de sociale ghettoområder er bygningerne og udenomsarealerne nedslidte, og det medvirker til, at ressourcestærke beboere flytter væk. Når vi får regeringsansvaret efter næste folketingsvalg, vil vi satse massivt på at bekæmpe ghettoer. Vi skal rive bygninger ned, hvor det er nødvendigt, og renovere og modernisere. Vi vil aktivt opsøge især kvinderne i ghettoerne og få dem med ud på arbejdsmarkedet. Men vi vil også dele byrderne mere ligeligt, ved at velhavende kommuner med få nydanskere skal tage et langt større ansvar for integrationen, end de gør i dag. Socialdemokraterne tror på, at integrationen i Danmark kan gøres meget bedre. Vi tror på, at der skal stilles krav til indvandrere i Danmark, men vi mener også, at etniske danskere må give en hjælpende hånd, så indvandrere har reel mulighed for at blive en aktiv del af det danske samfund. Det gælder blandt andet på arbejdspladser, i boligkvarterer, skoler og daginstitutioner.

Af Karsten Lauritzen, Venstres integrationsordfører Februar måned bød på den største ministerrokade nogensinde, og de sidste par uger på Christiansborg har derfor været særdeles indholdsrige, mens omstillingsevnen blandt mange politikere er blevet testet. Rokaden indeholdte flere overraskelser, såsom udnævnelsen af Danmarks første kvindelige forsvars- og udenrigsminister. Gitte Lillelund Bech bliver, som vores nye forsvarsminister, mødt af adskillige udfordringer, hvor den største må findes i Helmand-provinsen, hvor der fortsat skal arbejdes for, at den afghanske regering selv bliver i stand til håndhæve sin autoritet og opretholde sikkerheden. Vores nye udenrigsminister Lene Espersen har udtalt, at hun fremover vil lægge en målrettet indsats for at gøre udenrigspolitik nærværende for såvel slagterimedarbejderen som folkeskolelæren. Det er min overbevisning, at netop dette ønske, om at gøre forskellige politiske områder nærværende for det enkelte individ, bør være én af de vigtigste opgaver for politikerne på Christiansborg, og det glæder mig derfor, at vores udenrigsminister også har indset vigtigheden af dette. Konkluderende sagt, er det tydeligt, at vi går en interessant tid i møde, og personligt ser jeg meget frem til at følge de nye ministres aftryk. Rokaden udmundede yderligere i regeringens nye arbejdsprogram, som blev fremlagt d. 24. februar. Arbejdsprogrammet byder på en handlingsplan, hvorfra 10 konkrete mål tilstræbes nået inden 2020. Heriblandt bliver

der fokuseret på områder, der trænger til et eftersyn, såsom den danske udlændingepolitik, fagligheden i folkeskolen, udenrigspolitikken, ventelister i sundhedsvæsenet etc. Som Venstres integrationsordfører er det mig en glæde at kunne deltage i arbejdet mod at nå de fremsatte mål i arbejdsprogrammet. Et af de fremsatte mål er, at Danmark skal være blandt de bedste til at skabe lige muligheder. Det er hertil afgørende, at der bliver gjort en indsats for at bekæmpe fattigdommen i vores samfund. Dette skal naturligvis gøres, uden at vi bekæmper rigdommen. Derfor vil vi fortsat arbejde målrettet mod at bryde den negative sociale arv og forbedre vilkårene for de svage grupper. De årlige satspujler muliggør dette, og der er afsat 5,3 mia. kr. i perioden 2009-2013 til initiativer rettet mod stofmisbrugere, prostituerede, hjemløse samt udsatte børn og unge. Midt i denne indsats kan vi heldigvis glæde os over, at Danmark er blandt de rige lande i verden, hvor den økonomiske forskel mellem rig og fattig er mindst. Til sidst, vil jeg fremhæve målet om, at Danmark skal være blandt de mest frie lande og blandt de bedste i Europa til integration. Dette er naturligvis ét af de områder, der betyder særligt meget for mig, og som dagligt optager min politiske hverdag på Christiansborg. For at nå det førnævnte mål, vil vi foretage et serviceeftersyn af såvel udlændingeloven som integrationsloven. Her vil vi holde fast i tidligere erfaringer og resultater for dermed at kunne foretage de nødvendige justeringer, der blandt andet skyldes et ændret indvandringsmønster. For en uddybning af dette, vil jeg på det kraftigste opfordre alle til at læse nærmere i det nye arbejdsprogram Danmark 2020.

Fastnet Mobil Libanon Irak Marokko Palestine Egypten

Direkte fra din mobiltelefon!

Udlandet

fra

22

/min

kr/min

kr/min

0,55 0,29 0,95 1,65 0,55

1,29 0,79 2,05 1,65 0,55

Danmark

fra

/min


23

Marts 2010;;Ñ\Ç`;J Ñ\Ç` ãÑ]Ÿ Ñ\Ç`;J ãÑ]Ÿ •4;ÄŬ’\

www.akhbar.dk

   www.akhbar.dk

Danmarks Nyheder

Unge ny-danskere får nyt talerør Et mangfoldigt ungdomsråd med 14 sæder og en ”lyttende formand”. Ny-Dansk Ungdomsråd er skabt og skal rådgive politikere om integration og bidrage til aktivering af flere unge ny-danskere i samfundslivet. Af Anders Jørn Jensen Ny-Dansk Ungdomsråd har netop afholdt det stiftende møde. På opstartskonferencen blev der sat navne på de 14 unge, herunder 4 med arabiske rødder, der skal sidde i Ny-Dansk Ungdomsråd i de næste to år. Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) havde på baggrund af ansøgninger inviteret 46 kandidater til en opstartskonference, hvor det endelig råd skulle nedsættes ved et internt valg mellem kandidaterne.Et råd på 14 medlemmer og fem

suppleanter med vidt forskellige baggrunde, når det gælder køn, kultur og geografi blev nedsat. Samira Ahmad på 21 år blev valgt som forkvinde: ” Jeg er utrolig stolt og glad for at blive valgt til det nye råd. Siden 4. klasse har jeg været aktiv i elevrådspolitik og andet forenings- og politisk arbejde, og dér har jeg lært, at det er vigtigt at lytte til alle. I rådet har vi meget forskellige baggrunde, og jeg vil være en ’lyttende formand’ for rådet,” udtaler Samira Ahmad, der til dagligt studerer Økonomi på Københavns Universitet. Fokus for Ny-Dansk Ungdomsråd bliver dels at rådgive ministerier og politikere om spørgsmål vedrørende integration, medborgerskab og demokratisk engagement, og dels at iværksætte initi-

ativer på egen hånd. ”Vi vil være en slags elevatorfunktion, hvor vi både taler med de unge mennesker i samfundet og politikerne på Christiansborg. Vi skal tale med de unge i øjenhøjde og lave initiativer med dem, men vi skal også kunne rådgive ministerier og politikere på et sprog, de kan forstå.” 24-årige Medicin-studerende fra Odense Haifaa Awad, der netop er blevet valgt ind i Ny-

Dansk Ungdomsråd, glæder sig til at komme i dialog med politikerne og de unge: ”Politikerne har nu vist, at de ønsker at høre på os, og nu skal vi vise, at vi kan komme i kontakt med græsrødderne og de unge derude. Vi skal omvendt også vise græsrødderne, at Ny-Dansk Ungdomsråd bliver taget seriøst af politikerne - det bliver den store udfordring,” siger Haifaa Awad.

Foto: DUF

Fakta: Ny-Dansk Ungdomsråd DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd og Integrationsministeriet står bag oprettelsen af Ny-Dansk Ungdomsråd, der formelt blev etableret på en opstartskonference i Haslev den 26.-28. februar. Rådet skal tjene til at give unge nydanskere en stærkere stemme i den offentlige debat. Ny-Dansk Ungdomsråd skal desuden rådgive politikere, ministerier og andre myndigheder om integration samt arbejde for, at flere unge nydanskere bliver engagerede i foreningslivet og i samfundsdebatten.

Det Irakiske Parlamentsvalg i Danmark Det er en glædelig overraskelse, da jeg får et brev med valgmateriale om det Af Jasmina Hamza forestående irakiske parlamentsvalg ind ad brevsprækken. Afsenderen var Det Centrale Personregister, som på vegne af den uafhængige valgkommission videreformidlede budskabet om valget. Jeg læser brevet med jubel og begejstring over disse længe ventede valgdage. Valgdagene finder sted den 5. 6. og 7. marts. Der er fire valgstationer i alt; København, Odense, Århus og Ålborg. Jeg stemmer om lørdagen ved valgstationen på den nedlagte Voldsparken Skole i Brønshøj. Der er mere end 1.000 mennesker, som står og venter på at komme ind til stemmeboksene. De skærpede regler fra Bagdad betyder dog, at mange irakere vil blive afvist ved valgstaArtikler i Akbar AlMDanmark må gerne citeres~@ når blot det sker inden for citatreglerne~@ når det sker med tydelig angivelse af avisen som kilde samt datoN@ Erhvervmæssig affotografering af anisen tekst~@ billeder og andre illutrationer samt annoncer er ikke tilladtN@ Akhbar AlM@ Danmark kan ikke drages til ansvar for indhold i annoncer og reklamerN@

tionerne. Først skal vi som udlandsirakere kunne bevise, at vi er irakere med mindst to gyldige dokumenter i originaludgaver. Dernæst skal vi som stemmeberettigede kunne dokumentere vores tilknytning til en konkret provins i Irak. Jeg har ikke selv disse dokumenter, men det har min far, og derfor godkender lederen ved valgstationen mig. Stemmesedlen er svær at forså, men man kan spørge om hjælp, hvis det går helt galt. Der er en masse tal på stemmesedlen og ikke bogstaver, da der er ca. 7.000 kandidater at vælge imellem. Efter at have stemt, skal jeg stikke pegefingeren ned i en blækdåse, og det blå blæk på pegefingeren beviser, at jeg har stemt. Den blå pegefinger afslører således eventuel svindel med gentagne stemmer fra samme person. Kvinden bagved mig i køen bliver afvist, da hun ikke kan bevise, at hun er iraker, og fra hvilken

EMmailZ@info@akhbar.dk @AdresseZ@Ahornsgade 6 kld.mf TlfZ@K45 78 78 64 31 TrykZ@Dansk Avis Tryk AOS �AnnoncerZ@info@akhbar.dk O@60 76 37 00 DistributionZ@@Future Service

region i Irak hun stammer fra. Det udløser et mindre skænderi mellem hende og den kurdiske leder ved valgstation. Over halvdelen af lederne ved valgstationen i Brønshøj har kurdisk baggrund, og det ærgrer mig, at der ikke fremstår et mere nuanceret og repræsentativt udsnit af den irakiske befolkning ved valgstationen. Der er ca. 30.000 irakere i Danmark. Af dem er der kun 9.000, der har stemt. Det irakiske parlamentsvalg i 2010 er en historisk milepæl for den irakiske befolkning verden over, og det er et skridt nærmere det vindende slag om et demokratisk og sammenhørigt Irak på tværs af etniske og religiøse tilhørsforhold. Et nyt og fredeligt Irak med plads til forskellighed, forsoning og forladelse.

Udgivet af Z@Det Arabiske Mediehus i Danmark HDAMDI Ansvarshavende chefredaktørZ@@Mohammad Hamza @RedaktørZ@Nidal Abu Arif AdministrationZ@@Adnan Nafa LayoutZ@damd.dk

 

www.akhbar.dk

Danmarks Nyheder


=fiÎã má_‘ Time2call ⁄òÃ˚^

  www.akhbar.dk

Danmarks Nyheder

19ì;\ʬ’]ö

Dansk/Arabisk Månedsavis Nr. 4 • Marts 2010

SF: fem år er nok for at blive dansk statsborger

Af Nidal Abu Arif Foto Pamela Juhl I et eksklusivt interview med Danmarks Nyheder, fortæller Villy Søvndal, at SF vil arbejde for, at udlændinge kan få det danske pas efter 5 år i landet. Han udtrykker en bekymring over udnævnelsen af Lene Espersen til udenrigsposten. ”Fem år lyder for mig som en rimelig rum tid til at blive dansk statsborger. Når man har boet her så længe, så

Henvisning til arabiske artikler

For at du kan følge med i, hvad der rører sig i de arabiske spalter, får du her et overblik over artiklerne i den arabisksprogede del af avisen:

kan jeg ikke se, hvorfor man skulle bo i Danmark i hele ni år for at blive statsborger. Vi har været hele tiden modstandere, af at man forlænger det. SF vil arbejde på at ændre det til 5 år.” siger Søvndal i interviewet med Akhbar Al danmark.

mødet mellem kulturerne skal være berigende. Det eneste jeg har sagt fra overfor, er de antidemokratiske tendenser, religiøse fanatisme. Man er integreret, når man er demokrat, og når man synes at demokrati står over alle religiøse skrifter, når man går ind for ligestilling mellem kønnene, og når man ikke drømmer et religiøst kalifat”. Tryk avler modtryk

Om hans forståelse for integration siger Villy Søvndal: ”At man kommer med en anden baggrund end dem, som er født i Danmark, og at nogle kommer med en anden religion, det er fint. Vi skal sikre, at

Villy Søvndal udtrykker forståelse for, at flere unge kvinder begynder at gå med tørklæder og udtaler ”Det er en naturlig reaktion på den anklagende og nedladende tone, som Dansk Folkeparti har kørt, når kvinder med muslimsk baggrund begynder at sige: jeg vil ikke angribes i min religion eller kultur. Og derfra begynder de at gå mere

• Et interview med SF´s Formand, Villy Søvndal • En artikel om en arabisk kvindeforening fra Mjølnerparken i København • En artikel om dansk-irakers deltagelse i det irakiske

parlamentsvalg • Et interview med en dansk-arabisk forretningsmand, som fortæller om mulighederne og udfordringerne i det danske arbejdsmarked. • En side om danskarabiske kvinder

op i deres religion og tager tørklæder på, og siger: vi vil ikke finde os i de generaliserende vendinger. Det forstå jeg godt” Højredrejning med Lene Espersen som Udenrigsminister ”Per Stig vidste meget om udenrigspolitik, men nu vi har fået en mere højreorienteret udenrigsminister, og ikke mindst med Søren Pind som udviklingsminister, så har de to rykket dansk politik yderligere mod højre. Det synes jeg er stærkt bekymrende, især på grund af de konflikter, som vi skal løse rundt omkring i verden, deraf Israel Palæstina konflikten ” Villy tilføjer ” Jeg bekymret over Danmarks image i Mellemøsten efter, at Lene er blevet minister. Jeg er bekymret over Irak Krigen og dens konflikter, jeg er bekymret over at være sat sig i halen på USA, og jeg er bekymret for, at Danmark er blevet kendt som et land, som ikke bryder sig om fremmede. Det tegner sig dårligt for Danmark”. Læs hele interviewet i den arabiske Sektion.

• En juridisk brevkasse • En side om de seneste nyheder fra den danske kultur verden • Diverse nyheder fra det politiske liv i Danmark

;flŸ;ÎÖå]eŸ;ÏÁÊp;k˜tÑ ;Ï⁄ê]¬’\;Ì’\;flp]‚fidÊ— ;‡\ÖËö;ÿ˜|;flŸ;ÏË›Äш\ ;ÏË“÷⁄’\Â;ÏË“÷⁄’\;Ïufipˆ\ ;k]ŸÊ÷¬⁄’\;flŸ;ÅÁá⁄’;ÏË›Äш\ 3ì;\ʬ’]ö

Et ny ”eksklusionsudspil” Regeringen præsenterer dens nye udlændingeudspil som et ”serviceeftersyn”. Vi vil hellere kalde det et eksklusionsudspil som beror på manglende udsyn. Signalværdien i udspillet er forvirrende, på den ene side stilles der rigide krav, men på den anden side installeres mekanismer, som modarbejder helhjertet optagelse i samfundet af nye medborger. Udlændingeudspillet er endnu en stramning af en lovgivning, som på forhånd var meget stram. Og de kritikpunkter, som før var rettet mod Udlændingelovgivningen, bliver der ikke løst op for med det såkaldte serviceeftersyn. Igen skærpes kravene til familiesammenføring. Nu må ægtefæller ikke have modtaget bistand i hele tre år inden familiesammenføring. Lokal stemmeret sættes op fra tre til fire år, så hvis man ikke er heldig at ankomme til landet før et lokalvalg udskrives, så kan man reelt skulle vente op til 7 år, før man som aktiv borger kan få lov at sætte sin stemme ved et lokalvalg. Hvad er logikken bag det? Udspillets hovedservice skal forestille at være et pointsystem, der skal give hurtigere permanent opholdstilladelse til de udlændinge, der gør en markant indsats for at blive integreret i det danske samfund. Hvis man scorer højt på karakterskalaen, kan det nu blive muligt at opnå en permanent opholdstilladelse allerede efter fire år, hvor udlændinge i dag skal opholde sig syv år i Danmark. Regeringens og Dansk Folkeparti understreger, at det forudsætter en stor og positiv indsats af indvandrere og familien selv, at blive vellykket integreret i det danske samfund. Men de glemmer, at samfundet også skal være imødekommende og inkluderende. Ikke mindst ses der bort fra, at vi befinder os i en krisetid, hvor er det meget svært at finde arbejde. Lad os i højere grad sammentænke økonomisk satsning med spørgsmål om indvandring og integration, og derved skabe en inkluderende synergi mellem nye borgere og det danske samfund. Diskussionen bør ikke handle om tal, men om, hvordan vi kan skabe det manglende tilhørsforhold til det danske samfund hos de udlændinge, som kommer hertil. Motivation til at integrere sig og bidrage til det danske samfund kommer ikke ved at eksludere og stigmatisere dem. På denne måde forsinkes integrationen snarere, og i værste fald sættes den helt ud af kraft.

NA

Danmarks Nyheder er den eneste danske

avis på arabisk og dansk. Vi ønsker med det tosprogede format at bygge bro over generationsog sprogbarrierer og give læserne mulighed for at følge nyhederne uanset baggrund. Vi udfylder et tomrum i det generelle mediebillede, ved at bringe debatskabende nyheder og reportager fra dagens Danmark til det dansk-arabiske miljø. Danmarks Nyheder udgives af Det Arabiske Mediehus i Danmark

العدد الرابع من جريدة أخبار الدنمارك  

العدد الرابع من جريدة أخبار الدنمارك