Page 1

;‡\;‘Ñ]zz≥\Å’\;∫;Ïzzuë÷’;]Ë÷¬’\;ÏzzÒË6\;jzzfi÷¡^ ;Ô]dÂ;∞\;ÿ]⁄ç’\;ÿÂÄ;ÈÕ]e—;]Ë’]t;;ôÖ¬ih;Ęe’\ ;∞\;Ød]ë∏\;Ä\Å¡^;j÷êÂ;nËt;GÖÁÜ]fi£\;\á›Ê÷ ›\ ;Ô]dÊ’\;Ö⁄izzâÁ;‡\;ÏÒË6\;j¬ÕÊh .ÏË]dÊ’\;ÏpÑÅ’\ ;í}zzå;‡ÊË÷Ÿ;È’\Êt;‡^Â;G‹]¬’\;\Ézz·;ÏÁ]‚›;Ìzzit .„d;‡Êd]ëËà;CØË—Ñ]≥\Å’\;ä∑D È›Â2“’ˆ\;√ÕÊ∏\;Ì÷¡;k]ŸÊ÷¬∏\;flŸ;ÅÁ០DANSK�ARABISK MÅNEDSAVIS

  www.akhbar.dk

Danmarks Nyheder

ÏË—Ñ]≥\Ä;H;ÏËdÖ¡;ÏÁÖ‚å;ÎÅÁÖp

@pbÓ»‡¶a@B⁄âb∏aÜ€aâbjÅcB@Ï«Üm @µa@⁄âb∏aÜ€a@ø@ÚÓi什a@pbéç˚ΩaÎ @‚Ï‘nçbflÎ@Èi@oflb”@b‡«@óÇ‹fl@fibçâg ‚Öb‘€a@ÖÜ»€a@ø@bÁä퉀@pbübí„@Âfl@Èi @ZÔ€bn€a@Êaω»€a@Û‹«@b„Ï‹çaâ

info@akhbar.dk

November 2009;;;1⁄…Ê› •;È›]m’\;flÁÖçh

∞¯\;Ïfizzzâ’\ •;;È›]m’\;ÄÅzz¬’\

;Åzz⁄• .Ä ; ;√zzŸ ;Ïzz÷d]ŒŸ ;‘Ñ]≥\Å’\;Ñ\Ü;ÍÉ’\;ÑÂÖuå ;k\Öî]•;ÎÅ¡;ÌŒ’\Â\Ö|ıŸ .]‚h]¬Ÿ]p;ó¬d;∫

6

ÚiäÀÎ@Äb¨@Úñ” ..aÏy@Ú‰fle

7

@Ô”aä«@xä´@¥flc@fib∫ øb‰Ωa@%b«@›Óïb–ni@fiÏÃífl

8

@·ÌÜ‘m@›ïaÏÌ@…Óiâ@Ôflb0a ÚÓ„Ï„b‘€a@Èmaâbínçg

10

@ÊÏÓ◊âb∏aÖÎ@lä«@lbjë ÊÎb»n€aÎ@âaÏz‹€@ıaä–ç

14

17J11J2009 ƒ\ÖiÕˆ\;œÁÄ]fiê ...]›Ñ]æi›]d; 5H4ì

fl—]‚fidÊ—;ÏÁÅ÷d;ä÷-;€“uåÖŸ;\Êe}i›b ;Ô\ÖŒ’\;]›Ô\á¡^ Regnskab ‹\Ö“’\ ;& ;∫;€“—\2å\;‡\ ;Rådgivning DataMagt ◊p^;flŸ ;‘Ñ]≥\Å’\;Ñ]e|^ ÎÅËp;k]ŸÅ|Â;;Ï÷zzzÁÊö;Î1| Ö—]zå;È÷¡;UÖÁÅ∏\ ;◊⁄¡;ìÖ… Öm—^ ;]6ÊêÂ;fl⁄ïÁ ÏÁÊfiâ’\;k]d]â¢\ • k]d]ât;”⟠•; ;:‚Ÿ;◊Ë·_h ◊ï…^ f\Öï’\;k]d]ât • ä⁄∏\;k]d]ât •; Ï¡Öâd;€“Ë’b ;Öm—^;Ïà]Ëà ÏË…] å ÄÊŒ¬’\;ÖÁÖü • ÏË›\áË∏\;Ä\Å¡b •; ;flŸ;\ÂÅË iàb ;Ï’]¬…;Ï°]¬Ÿ k]ŸÅ£\;flŸ;]·3≈ ϥְ\;k]d]묒 ;ì]£\;ôÖ¬’\ ;È’Â;Ïfià;43;ÍÖ⁄¡ • ;2009;ÏÁ]‚›;Ìit Dortheavej 14yTH. ÿ] ö^;ϬdÑ^ Muhammad Aslam ;„fi’ÊËŸ;Èt;∫;fl“à^ • 2400 København NV 5;ì Ïfià;22;ÉfiŸ;fl—Ñ]d Tlf U;;;35 81 64 44 FaxU;;35 81 64 54

Socialdemokraterne

EmailU;dm@datamagt.dk;;;;www.datamagt.dk

·‹çc@܇™ www.maslam.dk

;◊Œ›;Ï—Öå;”÷iŸ^ • ÿ]⁄¡;6;√Ÿ;Î3∆ê


   www.akhbar.dk

Danmarks Nyheder

November 2009;;1⁄…Ê›;JÈ›]m’\;flÁÖçh flÁÖçh • 2;ÄŬ’\

www.akhbar.dk

2

]zzzzzzzzfiÁ^Ñ

‫ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻳﻘﺮﺃ‬.‫ﺯﺍﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮﺍﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻲ ﻣﺮﻳﺪ ﺍﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺻﺪﻭﺭ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺭﺍﻳﺖ ﺭﺍﻡ ﺍﻟﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ‬ .‫ﺍﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ ﻣﻘﻄﻌﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻣﺴﻴﺔ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‬

@›j‘ném@paäÁbƒΩa @ÚÓuâb®a@äÌãÎ @ø@Ô‹Óˆaäç�a @ÂubˉiÏ◊ ‫ﺩﻋﺖ ﻋﺪﺓ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺩﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ‬ ‫ﻭﻋﺮﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻈﺎﻫﺮﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻘﺮ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴـــﺔ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ‬ ‫ ﺇﺣﺘﺠﺎﺟﺎ‬11/9 ‫ﺑﻌﺪ ﻇﻬـــﺮ ﻳﻮﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻮﺯﻳﺮ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺃﻓﻴﻘﺪﻭﺭ‬ .‫ﻟﻴﺒﺮﻣﺎﻥ‬ ‫ﻭﻗﺎﻟـــﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓـــﻲ ﺑﻴﺎﻥ‬ ‫ﻟﻬـــﺎ " ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣـــﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴـــﺔ ﺑﺪﻋـــﻮﺓ ﻭﺯﻳـــﺮ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ‬ ‫ﻟﻴﺒﺮﻣـــﺎﻥ ﻭﻟﺬﻟـــﻚ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺪﻋﻮ‬ ‫ﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺓ ﺇﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻘﺮ‬ ."‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ‬

;{Ê⁄⟠;=‘Ñ]≥\Å’\ ;Ñ]e|^= ;flŸ ;ã]eiÕˆ\ ;ÎÅÁÖq÷’ ;Ïzzuzzî\Êzz’\ ;ÎÑ]zzzåˆ\ ;ºÖçd .ÑÂÅë’\ ;~ÁÑ]h ;Özz—Ç ;√Ÿ ;ÑÅë⁄— ;‹ÊzzàÖzz’\ ;ÑÊzzëzz’\ ;ìÊëfi’\ ;ÖÁÊëh ;{Ê⁄âŸ;3≈;;ÏÁÑ]û;ô\Ö≈¯;k]›˜¡ˆ\ .ÎÑ\Ĉ\;√Ÿ;–] hˆ\;Ŭd;ˆb;„d ;fl¡ ;Ï’Âı⟠;3≈ ;=‘Ñ]zz≥\Åzz’\ ;Ñ]et^= ; .]‚Ë…;Öçfih;9’\;k]›˜¡ˆ\;k]ÁÊi•

;„›ÂÖ—;100000;Ì÷¡;Ê÷ëtb ;‘Ñ]⁄›\Å’\;fl¡;\Ê÷tÑ^ ‫ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ‬ 100000 ‫ﺷﺮﺍء ﺗﺬﻛﺮﺓ ﺳﻔﺮ ﺑﻼ ﻋﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪﻩ ﻋﻠﻰ‬ ‫ ﺩﻭﻻﺭ( ﻛﻤﺒﻠﻎ ﺑﺪﻳﻞ‬18000 ‫ﻛﺮﻭﻥ ﺩﻧﻤﺎﺭﻛﻲ )ﺣﻮﺍﻟﻲ‬ ‫ﻋﻦ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ ﻭﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ‬ ‫ ﻭﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬.‫ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ‬ ‫ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﻠﺠﻮء ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻹﻗﺎﻣﺎﺕ‬ .‫ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻭﻳــﻘــﻮﻝ ﺣــﺰﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﻢ‬ ‫ﺍﻷﺷــﺨــﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﻓﻲ‬ .‫ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻲ‬ ‫ﻭﺃﻣﺎ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻓﺎﻋﺘﺒﺮ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻣﻀﺮ ﺑﺎﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻭﻗﺎﻟﺖ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﺈﺳﻤﻪ ﻳﻬﺎﻧﻪ ﺷﻤﻴﺖ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﻔﻲ" ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﻄﻲ‬ ‫ﺍﻹﻧﻄﺒﺎﻉ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺍﻥ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ‬ ،‫ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﺇﻟﻰ ﻓﻲ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ‬ ."‫ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻀﺮ ﺑﺎﻹﻧﺪﻣﺎﺝ‬

‫ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﻣﻊ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻲ ﺍﻟﻴﻤﻴﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻑ ﻣﺴﺎء ﻳﻮﻡ ﺃﻣﺲ ﺍﻷﺣﺪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ‬

‫ﺣﺚ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﻏﻴﺮ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺣﻴﻞ‬ .‫ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺇﻗﺎﻣﺎﺗﻬﻢ‬

;ÖÁÖü;∫;‘Ñ]å ;;mh@akhbar.dk 23209228;;;;;;;;;;;;;;;Îá∂;Å⁄•;;UÖÁÖui’\;äËÑ nidal@akhbar.dk 60763700;;;ÀÁÖ¡;Êd^;ÿ]ï›;UÖÁÖui’\3hÖ“à UÄŬ’\;\É· kultur@akhbar.dk;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Ã]Œâ’\;Øât;U∫]Œm’\;ÑÖ,\ Ö·]Ω;Ö⁄¡ .Ä ;;;;;;;;;;na@akhbar.dk;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;È›]iË¡;ÓÅ›;UÎ^Ö∏\;‡Âıå;ÎÑÖ• äÁÖ’\;È›]· an@akhbar.dk 20652933;;;;;;;ƒ] ›;‡]›Å¡;UÎÑ\Ĉ\;ÿÂı⟠;jh@akhbar.dk;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Îá∂;„fiË4]Á;;U;œÁÊâi’\ ;Us\Ö|ˆ\Â;;€Ë⁄ëi’\

MH

;ÏÁÅ÷d;äzz’]§;g]zz}i›ˆ;Èzz—Ñ]≥\Å’\;f¬zzç’\;ŬizzâÁ • ;äzz’]-\;fzz¬÷h .Ö‚zzç’\;\Ézz·;flzzŸ;Özzç¡;√d]zzâ’\;∫;ÎÅzzÁÅp � zà]à^;\ÑÂÄ;ÏzzÁÅ÷e’\ ;Ì÷¡;√Œh;nËt;ÏzzË—Ñ]≥\Å’\;Ï’ÂÅ’\;∫;]Ëz .ÏËŸÊË’\;ã]zzfi’\;Î]Ëú;ÎÖzzå]eŸ;◊ëih;Î3e—;k]⁄‚Ÿ;]zz‚Œh]¡ ;ÎÅzzçd;Î3∆ë’\Â;Î3e“’\;ÏËzzà]Ëâ’\;g\ázztˆ\;ä…]fiih;”zz’É’ ;ÏË÷,\;€\ÊŒ’\;flzzŸ;3m“’\;Ö‚æhÂ;äzz’]-\;”÷h;Å¡]ŒŸ;Ìzz÷¡ .ÏÁÅ÷e’\;ä’]-\;k]d]}i›\;ôÊ£;]ëËë|Ï⁄⁄ë∏\ ;‘Ñ]≥\Å’\;gÖ¡;flzzŸ;ÅÁŬ’\;ô]|;Î3|¯\;k\Êfizzâ’\;ÿ˜| .Ö|ˆ\;ó¬e’\;◊ç…Â;ØuåÖ∏\;ó¬d;Ü]…;nËt;Gk]d]}i›ˆ\;”÷h ;1—ˆ\;ÏË÷Õˆ\;€·Â;‘Ñ]≥\Å’\;gÖ¡;ÈuzzåÖŸ;‡^;øt˜∏\;fl“’ ;ÈuzzåÖŸ;√Ÿ;€·]›Ñ]Õ;]zzŸ;\Çb;\ÄÅzz¡;◊zzÕˆ\;€zz·;G‘Ñ]zz≥\Å’\;∫ ;ÄʬÁ .ØË›]izzâ—]e’\Â;‘\Öhˆ]—;GÓÖ|ˆ\;ÏËÕÖ¬’\;k]Ë÷Õ¯\ ;Ï—Ñ]ç∏\;fl¡;gÖ¬’\;ÃÂá¡;]‚⁄·^;flŸ;g]eà^;ÎÅ¡;∞b;]fiÁ^Öd;”’Ç ;Ïà]Ëâ’\;‡Âıçd;€6]∆ç›\Â;È—Ñ]≥\Å’\;Èzzà]Ëâ’\;º]çfi’\;∫ ;<‘Ñ]≥\Å’\;∫;ˆ;‡\Å÷e’\;”÷h;∫;‡ÊçˬÁ;€‚›_—Â;G€‚›\Å÷d;∫ � � .]¬Ÿ;Øö]çfi’\;ÏàÑ]π;Ød;ÿÊ´;ÍÊÕ;ôÑ]¬h;ÅpÊÁ;ˆ;„›\; ]⁄÷¡ ;w⁄zzâÁ;%;‘Ñ]≥\Å’\;∫;ÏËdÖ¬’\;ÏË÷Õ¯\;ÄÊpÂ;Ïl\Åt;‡^;]zz⁄— ;∫;ºÖ}fi∏\;Èà]Ëâ’\;g]ezzç’\;flŸ;fzzà]fiŸ;ÄÅ¡;ÏÒË‚id;Ŭd;]6 ;3l_h;ÏË›]“Ÿ\;Èzz∆÷Á;ˆ;„÷—;”zz’Ç;fl“’ .ÏË›]∏1’\;g\ázztˆ\ ;flzzŸ;”zz’ÇÂ;G]zz‚q]i›Â;k]zzd]}i›ˆ\;∫;ØzzË—Ñ]≥\Å’\;gÖzz¬’\ ;Àëfih;9’\;€\ÊŒ’\Â;g\át˜’;jÁÊëi’\Â;]‚Ë…;Ï—Ñ]zzç∏\;ÿ˜| ;gÖ¬’\;ÄŬ… .Ï…ÂÖ¬Ÿ;È·Â .]‚ÕÊŒt;È¡\ÖhÂ;ÏzzËÕÖ¬’\;k]Ë÷Õˆ\ ;G\3e—;Ñ]zzê;k]d]}i›ˆ\;‰Ézz·;∫;jzzÁÊëi’\;€zz6;œzz´;flzzÁÉ’\ ;‡\;ºÖzzçd;G;ΩÊu÷Ÿ;◊“zzçd;]‚q]i›;∫;ÖlıÁ;‡\;fl“¥;nËú ;€‚›_d;]Œt;\ÂÖ¬çÁ;‡^Â;GϬà\Â;jÁÊëi’\;∫;€‚i—Ñ]çŸ;‡Ê“h .€6] ö^;ƒÖ¡2Á;nËtÂ;‡ÊzzçˬÁ;nËt;G‡ÊË—Ñ]≥\Ä;‡Êfiö\ÊŸ ;ÏËfiÁÅ’\Â;]‚fiŸ;ÏË⁄Ë÷¬i’\;GÏzzËdÖ¬’\;k]zzâàı∏\;œh]¡;Ì÷¡;√ŒÁ; ;∫;Ï—Ñ]ç∏\;Ì÷¡;gÖ¬’\;√Ëqçh;∫;3e—;fp\Â;GÏË¡]⁄ipˆ\ � ;flŸ;Ôáp;Åp]z zâ∏\;Ô]e�|;íë|;Ê’;\Éet;]Ë… .k]d]}i›ˆ\;‰Ézz· ;Ï—Ñ]zzçŸ;‡_d;ÅŒi¬›;]fi›b .ƒÊîÊ∏\;\É6;ÏŸÄ]Œ’\;Ϭ⁄°\;Ïe�| ;Ölıià;ÏÁÅ÷e’\;ä’]-\;k]d]}i›\;∫;Ϭzzà\Ê’\;Ø⁄÷â∏\Â;gÖ¬’\ � zm— ;ÎÅzzË Ÿ;ãÂÑÄ;k\ÇÂ;;ÎÅzzËp;ÏzzdÖû;‡Ê“izzà;]zz⁄—;G\3z .ÏŸÄ]Œ’\;‡]∏1’\;k]d]}i›ˆ;ϬqçŸÂ ;j’\Ü;]Ÿ;Ê≈]“Ëzzå;∫;˜Œi¡^;flÁÉ’\;ØË“ÁÖŸ¯\;ÏëÕ • • ;G„i ÷Ÿ;Ï¡ÖzzâdÂ;;Ïzz댒\;‰Ézz·;kÄÅzzp;ÅzzÕÂ;GˆÊzzë…;ÑÊzz�ih ;Ïp]ú;]fi›_—Â;GÎ3‚ç’\;;‹ÊàÖ’\;;fl¡;ÖhÊi∏\;ÈŸ˜¡ˆ\;;nÁÅ¢\ ;Ì÷¡;k]iŒÁ;9’\;;‹ÊàÖ’\;”÷id;Ö|˙\Â;Ø¢\;Ød;]›Ö—ÉÁ;flŸ;∞b ;‡b .Özzçe’\;:d;€æ¬∏Â;;]fi’;ÏÁÄ]¬∏\;ÓÊŒ’\;flŸ;Ñ\Öp;éËp;]·]Á]Œd ;ˆÂ;flöÂ;ˆÂ;flÁÄ;ˆÂ;„’;ÏÁÊ·;ˆ;]fid;íd2Á;ÍÉ’\;ÄÊzzàˆ\;g]·Ñˆ\ .Ì⁄âŸ;Í^;À÷|;È⁄i´;‡^;fl“¥ ;∞b;‘Ñ]zz≥\Å’\;;gÖzz¡;ôÖzz¬iÁ;kˆ]zzŒi¡\;Ïzz÷∂;◊—;√zzŸ ;ÑÊd]�’\;Ï›]|;∫;€‚¬îÂÂ;€‚hÑÊê;„ÁÊçi’;ÃÅ‚h;ÏàÖå;Ï⁄q· ;flö\Ê∏\;ÏŸ˜àÂ;flŸ^;∫;ã]zzâ⁄÷’;ÏêÖ ’\;ØuiÁ;ÍÉ’\;äŸ]£\ ;ó¬d;Àzzà˘’Â;ÄÅzzçi∏\;Ø⁄Ë’\;ÓÊzzÕ;‰ÅÁÖh;]zzŸ;\Ézz·;GÏzz’ÂÅ’\ ;ÍÅfi°\;g]i—;ϵÖh;ÏËïÕÂ;GÏ’ÂÅ’\;œ…\ÖŸ;∫;Ñ\ÖŒ’\;g]uê^ ;ó¬d;Ö…ÊÁ;%;nËt;G]fi¡;ÎÅˬed;äË’;ÏËdÖ¬’\;Ï∆÷’\;∞b;3‚zzç’\ ;È˙;‹]‚hˆ\;√d]ê_d;\ÂÑ]zzå^Â;ÏêÖ ’\;ØËŸ˜¡¸\Â;ØËzzà]Ëâ’\ ;GÏËdÖ¬÷’;g]i“’\;ϵÖh;Ì÷¡;ØÁÑÄ]Œ’\;ØË—Ñ]≥\Å’\;gÖ¬’\ ;‡^;ØehÂ;GÑÊiâ∏\;Àç“›\Â;Öt]â’\;Ì÷¡;f÷Œ›\;Öuzzâ’\;fl“’ ;fÕ\ʬ’;€Ë÷zzà;€‚ d;‡Ê¬i⁄iÁ;ˆ;éË°\;∫;Ñ]e—;º]zzeî;‘]fi· .€‚h]…Öëh ;Í^;oÂÅt;ÿ]t;∫;√…Å∏\;Ï‚p\Â;∫;Ø⁄÷âŸÂ;gÖ¬—;ÌŒefizzà ;Ä\Ö…^Â;ÏË’]q—;]zzfiŸ;f÷�iÁ;\É·Â;Gk]ŸÊzzàÖ’\;ÏËïÕ;∫;ÑÊ�h ;]fiêÖtÂ;ÏzzË—Ñ]≥\Å’\;]zzfiifiö\ÊŸ;Ì÷¡;Åzz—ı›;‡^;k]zzâàıŸÂ ;€‚iŸ;ÈdÖ¬’\=;Ïzzà]Ëà;ó…Ñ;jÕÊ’\;äzz ›;∫Â;Ęe’\;flzzŸ^;Ì÷¡ ;ÓÊizzâŸ;∞b;\ÊŒhÖÁ;‡^;Ñ\ÖŒ’\;g]uê^;Ì÷¡Â;G=„hÔ\Öd;jemh;Ìit ;‡^;◊eÕ;Ï÷tÖ∏\;‰Ézz·;€‚Ë÷¡;]‚îÖ h;9zz’\;Ï˨Ñ]i’\;ÏË’Âızzâ∏\ .fl â’\;–ÖüÂ;ÑÊâ°\;ÖŸÅh



www.akhbar.dk EHmailU;info@akhbar.dk AdresseU;Ahornsgade 6 kld.mf 2200 København N Tlf.U;F45 78 78 64 31 TrykU;Dansk Avis Tryk AJS DistributionU;Future Service



www.akhbar.dk

Danmarks Nyheder

U;fl¡;ÑÅëh ‘Ñ]≥\Å’\;∫;ÈdÖ¬’\;‹˜¡ˆ\;jËd;;


fl—]‚fidÊ—;∫;ÈdÖ¡;j—Ñ]Ÿ;ÖdÊà;1—^

Nørrebro Bazar ApS www.norrebrobazar.dk

� � ^Ú_å‹=Ô·‹_oÿ^=Ôƒ_åÿ^=kv= _v_gì=Ô·‹_oÿ^=Ôƒ_åÿ^=‚‹=«Ègã˚^=fl_Í`=⁄‘=}ÈkÕ‹

‫ﻟﺤﻮﻡ ﺣﻼﻝ ﻃﺎﺯﺟﺔ‬

;gÊet ;k]e÷¬Ÿ ;kÊÁÜ k˜÷¶ k]fiq¬Ÿ k] æfiŸ k\Ñ]‚d

k\ÂÖï|;; ;„—\Ê…; k]q÷mŸ /\ÊŸ; Ö—]“à; ÏÁÜ]≈;‰]ËŸ ~e�Ÿ;Î\ÂÄ^

Ïe÷¬∏\Â;ÏpÜ]�’\;ÏË\É∆’\;Ä\Ê∏\;ƒ\Ê›^;Ï…]—;]fiÁÅ’;‡ÂÅû

Nørrebro Station

vej

‫ﻫﻨﺎ‬ Borups Allé

No

Fug

rdr e fa

leba

san

kke

vej

Fuglebakkevej 94 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 32 18 20

=_‹=⁄‘ Fuglebakkevej 94 =ʇÈr_k¢ 2000 Frederiksberg Tlf: 38321820 =Ω=ʇËÑ° www.norrebrobazar.dk Ñv^Ë=„_’‹


‫‪4‬‬

‫‪November 2009;;1⁄…Ê›;JÈ›]m’\;flÁÖçh‬‬ ‫\’¬‪flÁÖçh • 2;ÄÅ‬‬

‫‪Åzz¬d‬‬ ‫\’‪ÏzzzËui‬‬ ‫™‡‪Òåª@@@Ü‬‬ ‫˛‪@⁄âb∏aÜ€a@ø@ÚÓüaä‘πÜ€a@ÚÓ‹‡»€a@ÉÌâbm@ø@Òäfl@fiÎ‬‬ ‫‪@pbnœ¸@ÚÓibÇn„¸a@bËn‹ª@ø@ÚÓ„bΩ5€a@laåy¸a@…œäm‬‬ ‫‪@ÊÜΩa@ó»i@ø@Îa@Â◊bˉiÏ◊@ø@ıaÏç@LÚÓi什a@ÚË€bi@ÚiÏnÿfl‬‬ ‫‪.ÙäŸa‬‬ ‫‪@ÚÓ‹‘«@ø@a7j◊@a7ÓÃm@èÿ»m@ÒÜÌܶa@ÒäÁbƒ€a@ÍàÁ@Êa‬‬ ‫‪@ÚÓ€b¶a@ÚÓ‡Ác@�aÜÓu@⁄âÜÌ@cÜi@à€a@Ô◊âb∏aÜ€a@ÔçbÓé€a‬‬ ‫‪@LÚÓ„bΩ5€a@Îa@ÚÌÜ‹j€a@pbibÇn„¸a@ø@l什a@paÏïcÎ@ÚÓi什a‬‬ ‫‪@Ï�‰Ì@ÚÓi什a@·ËnËi@⁄âb∏aÜ€a@lä«@küb•@pbnœ¸@…œäœ‬‬ ‫«‹‪@b‡◊ .øb‘r€a@·ÁåÓ‡niÎ@LÔibÇn„¸a@·Ë„ãÏi@Ï”@“a6«a@Û‬‬ ‫‪@fiÎb§@>€a@¥‡Ó€a@ÙÏ”@Û‹«@bÓ‹‡«@�aÖâ@›ÿím@ÒäÁbƒ€a@ÍàÁ@Êa‬‬ ‫™‪@ø@Êb»fl˝€@�b–‹ç@ÒäçbÅ@⁄âb»fl@µa@·ÁäuÎ@l什a@Òäïb‬‬ ‫«‪.@·:å‬‬ ‫‪@Ô◊âb∏aÜ€a@ÔçbÓé€a@ÚÓ‹‘«@ø@7jÿ€a@âÏ�n€a@aàÁ@›ib‘fl‬‬ ‫‪@·ÁıaÖc@aÎâÏ�Ì@Êa@⁄âb∏aÜ€a@lä«@Û‹«@km6Ì@L—ñ‰Ωa‬‬ ‫‪@Û‰»∂@L@ÒÜÌܶa@ÚÓ‹‘»€a@ÍàÁ@…fl@›flb»n€a@ø@·ËmaÎÖcÎ‬‬ ‫‪@ÚÓ«b‡nu¸a@·ËmÏ”Î@¸Îa@ÔibÇn„¸a@·ËmÏï@Ú‡Ó”@⁄aâÖa‬‬ ‫‪@o«Ï‰mÎ@·Ë‰Ói@fib‡«¸a@fibuâ@ÖÜ«@är◊@sÓy@LÚÌÖbñn”¸aÎ‬‬ ‫‪@ÚÓ‡Ó‹»mÎ@ÚÌÖbñn”a@ÂÌÖbÓfl@ø@·Ë‰fl@ÊÎ7r◊@›ÅÖÎ@·ˉËfl‬‬ ‫‪.ÒÜÌÜu‬‬ ‫‪@ÚÓibÇn„¸a @Ú‹‡ßa @ø @Ôi什a @“äßa @⁄a6ëa @Êa‬‬ ‫‪@ÂflÎ@¥œÎä»fl@¥Ó◊âb∏aÖ@¥ÓçbÓç@Âfl@ÒâÖbj∂Î@ÚÓ◊âb∏aÜ€a‬‬ ‫‪@Úçbé€a@ı¸˚Á@›j”@Âfl@ÚjÓü@Úmb–n€a@›véÌ@LÒ7j◊@laåyc‬‬ ‫‪@bfl@ÜÌÜín€@“ä�nΩa@¥‡Ó€a@¡�±@b‡‰Ójœ .laåy¸a@Ÿ‹mÎ‬‬ ‫‪@¥i@ÒÜÌÜu@paıaäua@ûäœ@fi˝Å@Âfl@LwflÜ€a@ÚÓ‹‡»i@ÈÓ‡éÌ‬‬ ‫‪@È„bé‹i@Ôi什a@Ï«Üm@Ú–ñ‰Ωa@laåy¸a@ÍàÁ@Ùä„@LÙäÅaÎ@Ò6œ‬‬ ‫‪@k„bu¸a@¬bçÎa@ø@è–‰€bi@Ú‘r€aÎ@Êb‰˜‡ü¸a@ âåm@Ôÿ€‬‬ ‫«‡‪.�bïÏñÅ@⁄âb∏aÜ€a@lä«Î@�bflÏ‬‬ ‫”‪@LÔ‹Óñ–m@ ÏôÏfl@ø@b:@ÒâÎäô@¸@@ÚÀbjfl@ÍàÁ@Êdi@fib‘Ì@Ü‬‬ ‫‪@7Ãm@>€a@bËüÎäëÎ@ÚÓibÇn„¸a@Ú‹‡ßa@ÙÜ»nÌ@¸@Ÿ€á@›◊@ÊaÎ‬‬ ‫‪@µa@kÅb‰€a@Âfl@la6”¸a@Û‹«@·Á5£Î@¥ÓçbÓé€a@xaåfl@Âfl‬‬ ‫‪@ú»i@øÎ@bfl@Üy@µa@bzÓzï@Ÿ€á@ÊÏÿÌ@b∂â@@LÒ7j◊@ÚuâÖ‬‬ ‫‪@b‰Ìcäi@›ÿím@ÒäÁbƒ€a@ÍàÁ@Êbœ@Ÿ€á@·Àâ@Âÿ€Î@Lp¸bßa‬‬ ‫‪.Í܉«@—”Ïn€a@ÜÓ–Ωa@Âfl@�b‡Ëfl@aäë˚fl‬‬

‫‪∞ˆ\;Ïu ë’\;ƒÊîÊŸ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬

‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪Danmarks Nyheder‬‬

‫‪b� Ó«b‡nuaÎ@�bÓçbÓç@ÚÌâÎäôÎ@�b«äë@Òåˆbu@Ú◊âbíΩa‬‬

‫‪;Ì÷¡;Èh]âàıŸÂ;;Èe¬å;ƒ]⁄pb‬‬ ‫\’‪ÏÁÅ÷e’\;k]d]}i›ˆ\;È…;Ï—Ñ]ç⁄‬‬ ‫‪@Ô€bßa@äËí€a@Âfl@äí«@…ibé€a@’œaÏΩa@ıbq˝r€a@‚ÏÌ@Äbjï‬‬ ‫‪@ø@ÚÌÜ‹j€aÎ @ÚÓ‹0a @pbibÇn„˝€ @ a6”�a @’ÌÖb‰ï@|n–nç‬‬ ‫‪@Ö˝j€a@ø@Úflb”g@›‡∞@Âfl@›◊@Âÿ‡nÓç@sÓy@L⁄âb∏aÜ€a‬‬ ‫‪.ÈnÓé‰u@«@䃉€a@úÃi@ÚÌÜ‹j€a@è€b1a@ø@ÈÓ‹ræ@âbÓnÅbi‬‬ ‫‪@¬bçÎc@ø@îb‘‰€aÎ@fiܶa@ÖÜvnÌ@ÉÌâbn€a@aàÁ@la6”a@…flÎ‬‬ ‫‪@Ú◊âbíΩa @fiÏy @⁄âb∏aÜ€a @ø @ÚÓfl˝ç�aÎ @ÚÓi什a @ÚÓ€b¶a‬‬ ‫•• ﺍﻟــﻤــﺆﺳــﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺸﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﻉ‬

‫ﺷﺪﺩﺕ ﻋﺪﺓ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺟﻤﻌﻴﺎﺕ‬ ‫ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻛﺪﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻐﻠﻴﺐ ﻛﻔﺔ ﺍﻷﺣــﺰﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﺶ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻭﺇﻟــﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻌﺪﺩ‬ ‫ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ‪ .‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﺑﺄﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺣﻤﻼﺕ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺗﺸﺮﺡ ﻛﻴﻔﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺻﺤﻴﻔﺔ‬ ‫ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻟﻌﺮﺽ ﺁﺭﺍء‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓــﺆﺍﺩ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻱ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻛﺪ‬ ‫ﺑــﺪﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺿــﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺄﺗﻲ‬ ‫ﻓــﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ ﻭﻗــﺎﻝ ﻓــﻲ ﺣﺪﻳﺚ‬ ‫ﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ" ﺃﻧﺎ ﺃﻧﺎﺷﺪ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫ﺃﺑﻨﺎء ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻤﺜﻴﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﺻﻮﺗﻨﺎ‪ ،‬ﻭﺷﺨﺼﻴﺎ ﺃﺣﺒﺬ‬

‫‪@HÊaÖÏé€a@bflb« @49@I@Ô‹«@@¥éy‬‬ ‫@@‪@Úub°@b„dœ@LÜ»i@äfla@·éyc@%@b„c‬‬ ‫‪@laåy˛a @wflaäi @« @ÜÌåΩa @Úœä»Ω‬‬ ‫‪@‚Ï‘m@Êc @Û‰∑c @o‰◊@L¥zëäΩa @Î‬‬ ‫‪@Ääíi@ÚÓfl˝ç�a@ÚÓi什a@pbÓ»‡¶a‬‬ ‫‪@…Ó�né„@Ûny@b‰€@laåy˛a@—”aÏfl‬‬ ‫‪@·ËΩa@‡œ@LÚÓ€bv‹€@›öœ˛a@âbÓnÅa‬‬ ‫‪@b‰€@ÊÏÿÌ@ÊcÎ@b‰”Ï‘y@Û‹«@›ñ≠@Êc‬‬ ‫‪@BÚÌÜ‹j€a@è€b1a@ø@pÏï‬‬

‫ﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻦ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺃﺑﻨﺎء ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﻭﻳﺴﻌﻰ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻨﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻲ‬ ‫ﺑﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺤﻨﻴﻔﺔ"‬ ‫ﻭﺑـــﺪﻭﺭﻩ ﺷــﺪﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺟﻌﻔﺮ‬ ‫ﻣﺼﺤﺐ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺿــﺮﻭﺭﺓ ﻣﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ‬ ‫ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻭ ﺃﺿﺎﻑ" ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ‬ ‫ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻊ ﺃﺑﻨﺎء ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻷﺣــﺰﺍﺏ ﻭﻳﻔﻬﻤﻮﺍ‬ ‫ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺷﺠﻊ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﻻء ﺑﺄﺻﻮﺍﺗﻬﻢ ﻷﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ‬ ‫ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ" ‪.‬‬ ‫ﻭﻣـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻪ ﺃﺷـــﺎﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ‬ ‫ﻣﺤﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮﻳﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻒ‬ ‫ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ‬ ‫ً‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ ﺑﺸﺮﻁ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﺣﻮﺍﻝ‬ ‫ﺟﺎﺋﺰ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺣــﻘــﻮﻕ ﻭﺧــﺪﻣــﺎﺕ ﺃﻓﻀﻞ‬ ‫ﻟﻬﻢ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺣﺪﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ‬ ‫ﻭﺃﺿﺎﻑ" ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﻣﺆﺛﺮ‪ ،‬ﻓﻠﻸﺳﻒ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﺒﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ‬

‫‪@Âfl@ÜÌÜ»€a@ıaâe@o»‹�nça@@B⁄âb∏aÜ€a@âbjÅcB@LÚÓibÇn„¸a‬‬ ‫‪@ú»i@pâÎbyÎ@LÚÓi什a@ÚÓ€b¶a@ıb‰icÎ@ÚÓi什a@pbéç˚Ωa‬‬ ‫‪@›uc @Âfl @Ÿ€áÎ . ÏôÏΩa@aàÁ@fiÏy@¥Ó◊âb∏aÜ€a@¥ÓçbÓé€a‬‬ ‫‪@ø@Ôi什a@kÅb‰€a@Ú‡Ëfl@›ÓËémÎ@Èj„aÏu@—‹nÇ∂@‚bΩ¸a‬‬ ‫‪.Úflb:a@ÚÓüaä‘πÜ€a@ÚÓ‹‡»€a@ÍàÁ‬‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ"‪.‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺼﺎﻡ‬ ‫ﻓﺮﺡ ﻣﻦ ﻟﺠﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﻓﺎﺋﺪﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﺑﻨﺎء ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺭﺩﻑ‬ ‫ﻗﺎﺋﻼ " ﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺃﺻﺒﺢ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻷﺑﻨﺎء‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‬ ‫ﺍﻟــﻌــﺎﺩﻝ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻭﻟﻜﻲ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ‬ ‫ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ"‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺍﻟﺤﻤﺪﻱ‬ ‫ﺭﺋــﻴــﺲ ﺍﻟــﻤــﺠــﻠــﺲ ﺍﻻﺳــﻼﻣــﻲ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻲ‪ ،‬ﻓﻨﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻳﺘﻤﻨﻮﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ‬ ‫ﻓــﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟــﺒــﻼﺩ ﻭﻳﺪﻋﻤﻮﻥ‬ ‫ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻳــﺤــﺚ ﻋــﻠــﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻭﺃﺿﺎﻑ" ﻧﺤﻦ ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ‬ ‫ﻧﺜﺒﺖ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻟﺪﻯ ﺃﺑﻨﺎء‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺼﺤﺐ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ‬ ‫ﺗﺰﻭﻝ‬ ‫ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺣﻘﻮﻕ‪ ،‬ﻭ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺪ‬ ‫ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮ‪ ،‬ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻋﺼﺎﻡ ﻓﺮﺡ‬ ‫ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻠﻨﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﻭﻳﻘﻮﻱ ﺣﻀﻮﺭﻫﺎ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ"‪.‬‬

‫ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻱ‬

‫‪@HÊb‰j€ @Âfl @bflb« @20I@lbÌá@Âéy H¥�é‹œ @bflb« @65@I@Û–�ñfl@åÌbœ‬‬ ‫‪@Í6鉖€a @låy@3bñ€ @pÏïdç@b„c @ @bÌbö‘€a@aÎÜÌ˚Ì@ÂÌà‹€@pÏïdç@b„c‬‬ ‫‪@Ùâc@b„cÎ@LÈzëäfl@Üyc@Ô‘ÌÜï@Ê˛ @ı¸˚Ëœ @âbéÓ€a @laåyc @Âfl @ÚÓi什a‬‬ ‫‪@ø@ÚÓ€a5Ó‹€a@laåy˛a@pbÓçbÓç@@Êc @l什aÎ@k„bu˛a@ıb”Üïc@·Á‬‬ ‫‪@ø @bËmbçbÓç @« @—‹n• @pbÌÜ‹j€a‬‬ ‫‪@È„˛@ÒÜyÏ€a@låy@òÏñ®biÎ‬‬ ‫‪@fiÏïÏ€a@Ú€ÏËç@ÏÁ@Ü€@·ËΩaÎ@LÊbΩ5€a‬‬ ‫�‬ ‫‪@—础 .Ü‹j€a@è‹1a@ø@Ô‹ræ@µg @›◊@syc@b„c@Î@b”Üï@laåy˛a@är◊c‬‬ ‫«‪@ø @ÊÏ‹Ãí‰fl @⁄âb∏aÜ€a @ø @Êχ‹éΩa @ø@ÚÓ€b»–i@¬aäƸa@Û‹«@Ôiä‬‬ ‫‪@·Ë‡ËÌ@¸Î@fibΩa@Û‹«@fiÏñßa@ÚÓ–Ó◊ @·Ëé„@Êc@·ËΩa@Âfl@LpbibÇn„¸a@ÍàÁ‬‬ ‫‪@Êc @›fleÎ @Lîb‘‰€aÎ @ÔçbÓé€a @âaä‘€a @Âfl@|ëäfl@¥i@÷äœc@¸Î@LÚÓ‹‡»€a@ø‬‬ ‫‪.@Ô◊âb∏aÖ@Îc@=‰uc@@›ïc‬‬ ‫‪@p˝‡ßa@ø@›öœc@Ú◊âbífl@ÊÏÿm‬‬ ‫‪.BÚflÖb‘€a@ÚÓibÇn„¸a‬‬

‫¨‡‪HfibflÏñ€abflb« @26I@7Ábô@Ú‬‬ ‫‪@ÚÌb«Ü€a@ø@Ùäu@bfl@…ibmc@%‬‬ ‫‪@Âfl@bñÇë@“ä«c@?ÿ€Î@ÚÓibÇn„¸a‬‬ ‫‪@pÏïdçÎ @Ô◊a6ë�a @k»í€a @låy‬‬ ‫‪@…Ó�néÌ@bfl@ÏÁ@Ü€@·ËΩaÎ@LÈ€‬‬ ‫‪@k„bu˛a@lbjí‹€@È‹‡«@ÊÏÓçbÓé€a‬‬ ‫‪@›‡« @òäœ @7œÏmÎ @⁄âb∏aÜ€a @ø‬‬ ‫‪@âaÏy@ÚÀ@’‹Å@Û‹«@›‡»€a@böÌcÎ@·:‬‬ ‫‪.ÒÖÜ»nΩa@pbœb‘r€a@‚6§@Ú„ånfl‬‬


‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪Danmarks Nyheder‬‬

‫‪;ÿÊt;k]ŸÊ÷¬Ÿ‬‬ ‫\¸›‪k]d]}i‬‬ ‫‪·Ó€b”˛aÎ@@pbÌÜ‹j€a‬‬

‫‪@98 @µg @⁄âb∏Ü€a @·é‘‰m‬‬ ‫‪@Ü‹j€a@bËé‹©@bˉfl@›ÿ€@LÚÌÜ‹i‬‬ ‫‪.b�Óüaä‘πÖ@¥jÇn‰Ωa@bËm܇«Î‬‬ ‫‪@Ü‹j€a@è‹1a@pbibÇn„a@Ü‘»mÎ‬‬ ‫◊›@‪@Ö˚m@sÓy .paωç@…iâc‬‬ ‫‪@Âfl @a�ÖÜ« @ÚÌÜ‹j€a @pb�‹é€a‬‬ ‫‪@ÚÓ‹0a @’üb‰Ωa @ø @pbjuaÏ€a‬‬ ‫‪@pbËÓuÏn€a @ÖÎÜy @ø @Ÿ€áÎ‬‬ ‫‪.ÊbΩ5€a@›j”@Âfl@ÒÖÜ0a‬‬ ‫‪@LÚÌÜ‹j€a@pb�‹é€a@kuaÎ@‡œ‬‬ ‫«‹‪@å◊aäfl @7œÏm @LfibrΩa @›Ójç @Û‬‬ ‫‪@å◊aäflÎ@LêâaÜflÎ@LÚÌâbË„@ÚÌb«â‬‬ ‫‪@L÷äü@ıbí„gÎ@L¥‰é‡‹€@ÚÌb«â‬‬ ‫‪@Ú�턡€ @kçb‰fl @âbüg @Êb‡ôÎ‬‬ ‫‪.ÚÓ‹0a @’üb‰Ωa @ø @ÚÓœb‘r€a‬‬ ‫◊‡‪@ÚÌÜ‹j€a @pb�‹é€a @Ü«bém @b‬‬ ‫‪@¥flÜ‘Ωa@k„bu˛a@¥‰üaÏΩa@b�öÌc‬‬ ‫«‹‪@⁄âb∏Ü€a@ø@âaä‘nç¸a@Û‬‬ ‫«‹‪@·ËmbÓy @ø @¬aäƸa @Û‬‬ ‫‪@« @b�Óˆåu @πΠ@M @b‰Á @ÒÜÌܶa‬‬ ‫‪@ÚË€a@ø@b�çÎâÖ@·Ëˆb�«g@’Ìäü‬‬ ‫‪@pbflÏ‹»fl @·ÌÜ‘mÎ @ÚÓ◊âb∏Ü€a‬‬ ‫«‪.Ô◊âb∏Ü€a@…‡n1a@Â‬‬ ‫@‬

‫‪·Ó€b”˛a‬‬

‫‪@µg@⁄âb∏Ü€a@·é‘‰m‬‬ ‫‪@·Ó‹”g@›◊@·ÿ∞ .·Ó€b”c@Úéº‬‬ ‫‪@è€b© @Ú�çaÏi @b�Óüaä‘πÖ‬‬ ‫‪@›◊ @kÇn‰m @ÚjÇn‰fl @ÚÓ‡Ó‹”g‬‬ ‫‪@·Ó€b”˛a @Ü»mÎ .paωç @…iâc‬‬ ‫‪@›‘‰€aÎ@LpbÓ–ínéΩa@«@Ú€Î˚éfl‬‬ ‫‪@Ôˆb∏�a@¡Ó�Çn€aÎ@LÔ«b‡¶a‬‬ ‫‪.Ô‡Ó‹”�a‬‬

‫‪oÌÏñn€a@ø@’ßa‬‬ ‫∞’@˛‪@b�flb«@18@Õ‹i@óÇë@‬‬ ‫‪@pbibÇn„¸a@ûϱ@ÊcÎ@oÌÏñn€a‬‬ ‫‪@Âfl @b�‰üaÏfl @o‰◊ @aágÎ .ÚÌÜ‹j€a‬‬ ‫‪@Öb§¸a@xâbÅ@Ö˝j€a@ÙÜyg‬‬ ‫‪@fib‡í€a @Ú‘�‰flÎ@ÔiÎâβa‬‬ ‫‪@ŸÓ‹«@’j�‰Ì@aàÁ@Êhœ@LÔiÎâβa‬‬ ‫‪@Ú‡ˆaÖ@Úflb”g@›‡§@o‰◊@aág@¡‘œ‬‬ ‫‪@t˝r€a@paωé€a@ø@⁄âb∏Ü€a@ø‬‬ ‫‪.pbibÇn„¸a@Û‹«@Ú‘ibé€a‬‬

‫‪ a6”¸a@Ú”b�i‬‬ ‫∞‪@¥‹Á˚Ωa@…Ó∫@›ñ‬‬ ‫‪@ a6”a @Ú”b�i @Û‹« @oÌÏñn‹€‬‬ ‫‪@Úflb»€a@pbibÇn„¸bi@ÚïbÅ‬‬ ‫‪@ÖܧΠ.ÚÓ‰üÏ€a@paıbn–nç¸aÎ‬‬ ‫‪@Ü«ÏflÎ @Êbÿfl @ a6”¸a @Ú”b�i‬‬ ‫‪@⁄ı¸Ög @Êhœ @Ÿ€à€ .oÌÏñn€a‬‬ ‫‪@Ü«béÌ @Êc @È„dë @Âfl @ŸmÏñi‬‬ ‫«‹‪@Ô◊âb∏Ü€a@…‡n1a@›Óÿím@Û‬‬ ‫‪@L⁄âb∏Ü€a@ø@ÚÓflÏÓ€a@ÒbÓßaÎ‬‬ ‫�‬ ‫«‹‡‪@b‡Óœ@bËqaäm@⁄âb∏Ü‹€@Êdi@b‬‬ ‫‪@Ú◊âbíΩa @Újé„ @ b–mâbi @’‹»nÌ‬‬ ‫‪.pbibÇn„¸a@ø@ÚÓnÌÏñn€a‬‬

‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪∞ˆ\;Ïu ë’\;ƒÊîÊŸ‬‬

‫‪Èö\ÖŒ¥Å’\;√⁄qi’\;Ï⁄]Õ‬‬

‫ˆ‪;∫;k]Ë÷Õ¯\;◊Ëm⁄i’;w⁄�h;ÎÅÁÅp;Ïu‬‬ ‫‪flp]‚fidÊ—;ÏÁÅ÷d‬‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ ﻭﺍﻟﻀﻐﻂ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺑﺎﺩﺭﺕ ﻋﺪﺓ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﺸﻜﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﻋﺪﺓ ﺃﻓﺮﺍﺩ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎء ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ ‪ ،‬ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺃﻥ ﺿﻴﻖ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻢ ﻳﺴـــﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻳﺘﺮﺃﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻲ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺑﻜﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺧﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺷـــﺢ ﻋﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ " ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻲ" ﻣﺎﻟﻚ ﺣﺴـــﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻫـــﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻫﻮ‬ ‫ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ ﻭﺇﺳﻤﺎﻉ ﺻﻮﺗﻬﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻠﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺃﺿﺎﻑ" ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻨﺎ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ‬ ‫ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ ﻻ ﺳـــﻴﻤﺎ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺝ‬ ‫ﻭﺭﻋﻴـــﺎﺓ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ‬ ‫ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴـــﻦ ﻣﻦ‬ ‫ﺟﺬﻭﺭ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻢ‬ ‫ﻟﻸﺳـــﻒ ﻻ ﻳﻠﻘﻮﻥ‬ ‫ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﺎﺳﻴﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﻴـــﻦ"‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻥ ﻻﺋﺤﺘﻪ ﺳـــﻮﻑ‬ ‫ﺗﻨﺎﺿﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻨﺎء‬ ‫ﻣﺴﺠﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‬ ‫ﺍ ﻟﺪ ﺍ ﻧﻤﺎ ﺭ ﻛﻴـــﺔ‬ ‫ﻭﺃﻋـــﺮﺏ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺛﻘﺘﻪ ﺑﺎﻟﻮﻋﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻗﻄﻌﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴـــﻮﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭﺃﺭﺩﻑ‬ ‫ﻗﺎﺋﻼ" ﻛﻞ ﺷـــﻲء‬ ‫ﻳﻤﻜـــﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻐﻴـــﺮ‬ ‫ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺟﺪﺍ ﺃﻥ ﻳﻠﻐﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﻮﻫﺎ ﻟﺒﻨﺎء‬ ‫ﺍﻟﻤﺴـــﺎﺟﺪ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺻﻮﺕ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﺘﻤﺴﻚ‬ ‫ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ"‪.‬‬ ‫ﻭﺗﻀﻢ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎﺕ ﺃﺟﻨﺒﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪.‬‬

‫\’¬‪November 2009;;1⁄…Ê›;JÈ›]m’\;flÁÖçh • 2;ÄÅ‬‬

‫‪5‬‬

‫\’‪s]ŸÅ›ˆ\;ÎÖ\Ä;Ì÷¡;Ô˜Ëià˜’;ª�¨;ÃÖ�i∏\;Ø⁄Ë‬‬ ‫ﺣﺬﺭ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺝ‬ ‫ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻴﻼء‬ ‫ﺣــﺰﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺋﺮﺗﻪ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮﺍﺕ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺍﻥ ﻛﺸﻔﺖ ﺇﺳﺘﻄﻼﻋﺎﺕ ﻟﻠﺮﺃﻱ‬ ‫ﻋﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ‬ ‫ﻋﻠﻰ ‪ % 10‬ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻓﻲ‬ ‫ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻤﻜﻨﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺃﻛﺪ‬ ‫ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﻣــﺮﺓ ﺭﻏﺒﺘﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻲ ﺩﺍﺋــﺮﺓ‬ ‫ﺍﻻﻧــﺪﻣــﺎﺝ ﻭﻗــﺎﻝ‬ ‫ﻣﺮﺷﺤﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ‬ ‫ﻛﺎﺭﻝ ﺇﻳﺒﺴﻴﻦ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ‬ ‫" ﻧﺤﻦ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻛﻲ‬ ‫ﺍﻟــﺪﻳــﻤــﻮﺍﻗــﺮﻃــﻲ‬ ‫ﻗــﺪ ﺃﻫﻤﻞ ﻗﻀﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﻧـــﺪﻣـــﺎﺝ‪ ،‬ﻓﻠﻢ‬ ‫ﻳــﺴــﺘــﻄــﻴــﻌــﻮﺍ‬ ‫ﺣـــــﻞ ﺍﻟـــﻌـــﺪﻳـــﺪ‬ ‫ﻣــﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺎﻷﺟﺎﻧﺐ ﻭﺟﻌﻠﻬﻢ ﺟﺰء ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻲ‪ ،‬ﻭ ﺇﺑﻌﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ" ﻭﺃﻛﺪ‬ ‫ﻛــﺎﺭﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭﺿــﻊ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻐﻮﻱ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ‬ ‫ﻓــﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟــﻤــﺪﺍﺭﺱ‬ ‫ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭ ﺣﺬﺭ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺇﺿﺎﻓﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻄﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﻼﻝ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻀﻪ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺴﺠﺪ‬ ‫ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻫــﺎﻭﻗــﻮﺭﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻐﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﻣﻨﺬ‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪ 2005‬ﺃﻋﺮﺏ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻪ‬

‫ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﻭﺻﻔﻪ‬ ‫ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻛﺎﺭﺛﻲ ﻟﺠﻬﻮﺩ‬ ‫ﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﺃﺿﺎﻑ‬ ‫ﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟــﺪﺍﻧــﻤــﺎﺭﻙ " ﺣﺰﺏ‬ ‫ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻲ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺇﻟﻐﺎء ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ‬ ‫ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ ﺇﺫﺍ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﺃﻧــﻪ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺑﻨﺎء‬ ‫ﻣﺴﺠﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ"‪.‬‬ ‫ﻫﺬﺍ ﻭﺃﻇﻬﺮ ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ ﻟﻠﺮﺃﻱ‬

‫ﻭﺃﺷـــﺎﺭ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺇﻟــﻰ ﻧﻴﺘﻪ‬ ‫ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺖ ﻋﺠﺰﺓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻜﺒﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻦ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺭﺩﻑ‬ ‫ﻗﺎﺋﻼ" ﺳﻨﺸﻬﺪ ﻓﻲ ﺍﻷﻋــﻮﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻦ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ‬ ‫ﺳﻴﺨﻠﻖ ﻭﺿﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ‬ ‫ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺄﻧﻨﺎ‬ ‫ﺑﺼﺪﺩ ﺑﺤﺚ ﻓﻜﺮﺓ ﺇﻧﺸﺎء ﺑﻴﺖ‬

‫‪ 23‬ﻓــﻲ ﺍﻟــﻤــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﺳﻜﺎﻥ‬ ‫ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ ﻳﺆﻳﺪﻭﻥ ﺗﻮﻟﻲ ﺣﺰﺏ‬ ‫ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻲ ﻣﻬﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ‬ ‫ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺿــﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺃﺑﻨﺎء ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺃﺿﺎﻑ"‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ‬ ‫ﺗﺸﻬﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﻓــﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ‬ ‫ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻬﻢ‬ ‫ﻳﺸﻬﻮﻥ ﺻﻮﺭﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‬ ‫ﻭﺃﻧﺎ ﺳﺄﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺫﻟﻚ"‬

‫ﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻣﻊ ﺇﺣﺪﻯ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻦ "‪.‬‬ ‫ﻭﺷﺪﺩ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺠﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ‬ ‫ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ ﻭﻗﺎﻝ" ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‬ ‫ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺴﺠﺪ ﻓﻲ‬ ‫ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ ﻳﻌﻜﺲ‬ ‫ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺁﻣﻞ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﺛﻘﺎﻓﻲ‬ ‫ﻳﻔﺘﺨﺮ ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ‬ ‫ﺑﺨﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺗﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ"‪.‬‬

‫‪‘\Öiåb;Ï⁄ËâÕ‬‬

‫’˜‪UÊpÖ›;ÏÁÖ‚ç’\;;‘Ñ]⁄›\Å’\;Ñ]e|^;ÎÅÁÖqd;‘\Öiå‬‬ ‫‪UÈ’]i’\;‡\Êfi¬’\;Ì÷¡;ÎÅÁÖq’\;ÎÑ\Äb;Ì’b;]‚’]àÑbÂ;Ï⁄Ë⌒\;‰É·;Ô◊Ÿ;H 1‬‬

‫‪Ahornsgade 6 kld.mf‬‬ ‫‪2200 København N‬‬

‫‪UÈ’]i’\;È“fie’\;g]âu’\;È…;�˜Ÿ]—;‘\Öiåˆ\;«÷eŸ;ƒ\ÅÁb;H 2‬‬

‫‪Reg. 0274 konto nr. 0010 503 647 Danske Bank‬‬ ‫^‪.Ö‚å^;Ïià;ÎÅ⁄’;=‘Ñ]⁄›\Å’\;Ñ]e|^=;ÎÅÁÖp;È…;‘\Öiåˆ]d;f≈Ñ‬‬ ‫‪UCfà]fi⁄’\;√dÖ⁄’\;È…;A;;ÏŸ˜¡;√îD‬‬ ‫\¯…‪Ï›ÂÖ—;100;;Ä\Ö‬‬ ‫\’‪Ï›ÂÖ—;;300;k]—Öç’\Â;k]âàı⁄‬‬

‫‪Navn:‬‬ ‫‪ِAdresse:‬‬ ‫‪postnr.:‬‬ ‫‪By:‬‬ ‫‪Tlf.:‬‬


   www.akhbar.dk

Danmarks Nyheder

www.akhbar.dk

k˜d]ŒŸ

November 2009;;1⁄…Ê›;JÈ›]m’\;flÁÖçh flÁÖçh • 2;ÄŬ’\

6

flËË—Ñ]⁄›\Å’\;◊eÕ;ÿÊàÖ’\;‰Êå;flŸ;flu›;UÑÂÖuå;Å⁄•;ÑÊi—Å’\

ÏÁÂ]⁄â’\;‡]Áį\;◊—;◊⁄çÁÂ;ÏÁÅ⁄u⁄’\;Ï’]àÖ’\;flŸ;√àÂ^;‹˜àˆ\; @oïäy@Ï€Î@êb‰€a@är◊c@bflÎ@!a @Âfl�@Ÿiâ@ıbë@πΠ...@¥‰fl˚∂ @o„dœc @b»Ó∫ @·Ë‹◊ @ûâ¸a @ø @Âfl .¥‰fl˚fl@aÏ„ÏÿÌ@Ûny@êb‰€a@Íäÿm @›Ëœ@Òä�–€a@ÂÌÖ@‚˝ç¸a@Êa@ÊÏ€Ï‘Ì @—Ó‹ÿm@bË„g@_Òä�œ@Òb◊å€aÎ@@‚Ïñ€a @ÂÌÖ@‚˝ç¸a@Êa@c@Êbπ¸a@Âfl@ÔÁÎ @¸Î@LÍcä‘m@b‡◊@‚˝ç¸a @·Ó”Î@ÜÓyÏm@Öä©@Í5n»Ì @Âfl@Â≠@b‰„¸@Zfib”@LÚÓΩb« @aäœb◊ @Í5n«aÎ @¸Îc @Èöœâ .Ÿ€á@|zñ„@Êa@b‰Ó‹«@Ÿ€à€ @âÏn◊Ü€a @o€dç @Ÿ€á @Ü»i @‚Ïçä€a @ÚÓö” @« @âÎäzë @b‡‹éfl@Íâbjn«bi@È„di@lbudœ @Âfl @a7r◊ @w«å„a @Ü” @b‰fl˚fl @›ª @ȉÿ€Î @‚Ïçä€a @Ÿ‹m @Ÿ€á @ÚÓ€Î˚éfl @¥‡‹éΩa @a7r◊@fiÏçä€a@aÏÁÏë@·Ë„¸ @È‘‹�Ì@bfl@Û‹«@È‹rfla@läôÎ @LpbÓˆbñ–€a @ø @ú»j€a @›�i@µa@·Ëö»i@È€Ïy@sÓy .¥Ó◊âb∏aÜ€a @›j” @Ôé‰u @È‹»œ @bfl @›◊ @Êa @Û‹« @ÖÜëÎ @È€@ÊÏÓ◊âb∏aÜ€a@ÊÏflbçä€a .Ÿ€ài@cÜi@Âfl@Â≠Î@b„܉«@êbça @¥flbçä€a@ı¸˚Á@Êa@È€@o‹”@bfl܉«Î @aÏ»ibnÌ @%Î @ta6€a @aÎcä‘Ì @% @LaÏ8â@bfl܉«@ÚÓi什a@pbÓˆbö–€a .·Ën‡Ëfl@·:@›Ëç@Âfl@b‰„c@Û‹«@Ü◊c @b‘œÜnfl@âÎäzë@âÏn◊Ü€a@Êb◊@Ü‘€ @åËm@>€a@Ȉaâc@Âfl@b‘qaÎ@ÈrÌÜy@ø @ÏÁÎ@LıbË‘–€a@ÚÓ‹«@…∫c@bfl@›◊@ÒÏ‘i @ÚÓœä»fl @Ú»Ó�‘€ @Ï«ÜÌ @Újçb‰Ωbi @µa@Ÿ€à◊@Ï«ÜÌÎ@ta6€a@…fl@Ú‹flb◊ @ÈÓ„bq@È–”Î@b‰€Î .ıbnœ¸a@äˆaÎÖ@›y @ÖaÜ«¸a@ø@âÎäzë@âÏn◊Ü€a@ıaâe@…fl .ÚflÖb‘€a

.—Ó‹ÿn€a @ÂÌÖ @Êbπ¸aÎ @Òä�–€a @û什a@aàÁ@Âfl@âÎäzë@âÏn◊Ü€a@Öaâc @Òäïb»Ωa @Èmıaä” @kéy @L¥jÌ @Êa @‚˝ç¸a@Êdi@LÊeä‘€aÎ@‚˝ç˝€ @bË‹◊@ÚÌÎb‡é€a@ÊbÌÖ¸a@ bjma@›‡íÌ @b‰„bœ @Ô€bn€biÎ @LÊÎÜyÏfl @·Ë„¸ @ÍàÁ @Û‹« @·Ë»fl @›flb»n„ @Êa @kØ @xbflÜ„¸a@b‰Ó‹«@›ËéÌ@bæ@Lêbç¸a @fiÏj‘€aÎ @ÚÓiäÀa @pb»‡n1a @ø @·Ó‘€a@ÔÁ@‚˝ç¸a@·Ó”@Ê˛@bˇӑi @ÂÌÜ€aÏ€a@äiÎ@÷Üñ€a@›rfl@ÚÓ„b鄸a @—Ó€bÿn€a @bfla @LbÁ7ÀÎ@È„bfl¸aÎ @ÚÌ܇0a @Ú€bçä€a @bËnôäœ @>€a @Íb◊å€aÎ@wßaÎ@Ò˝ñ€aÎ@‚Ïö€a@›rfl @b‰ñ•Î@Êbπ¸a@Âfl@Ȁϔ@kéy@ÔËœ .¡‘œ @È€bçä€a @ÍàËi @¥‰fl˚Ωa @Â≠ @cä‘Ì@¸@ÔiäÀa@Êa@È€@o‹”@bfl܉«Î

@Êb◊âc @Âfl @ÔÁÎ @Läˆb»í€a @b‰»ôÎÎ .‚˝ç¸a@Êb◊âa@Âfl@oéÓ€Î@Êbπ¸a @Ääíi @âÎäzë @âÏn◊Ü€a @›ç6çaÎ @Úq˝q@‚˝ç˝€@ZfiÏ‘€bi@Í䃄@ÚËuÎ @o»öÅ@Ü”Î@·Ó‘€a @ÏÁ@fiθa @ Îäœ @Ü”Î@ò@܇™@µa@ÄÏ„@Âfl@·◊a6‹€ @>€a@…ˆaäí€a@ äœÎ .Èi@o‘‹Àa @äˆb»í€a@ äœÎ@LâÏ�n‹€@o»öÅ @¥i @“˝nÅ˝€ @o»öÅ @>€a @Â≠ .ÚÌÎb‡é€a@ÊbÌÖ¸a @ÚÌ܇0a @Ú€bçä€bi @¥‰fl˚Ωa @Êbÿç @Âfl @ÚˆbΩbi @20 @›ÿí„ @Êb◊âc@b„5n«a@bfl܉«Î@L%b»€a

@Êa@b‰‹”Î@‚˝ç¸a@Êb◊âa@ÔÁ@Êbπ¸a @b‰‹çâa@Ü‘œ@‚˝ç¸a@!a@܉«@ÂÌÜ€a @âb‰€a @µa @äíj€a @Âfl @ÚˆbΩbi @80 @Âz‰œ@L%b»€a@«@b‰é–„a@b‰€å«Î @ZfiÏ”c .âb–◊@ÊÎäŸaÎ@Êχ‹éΩa @ıbj�ÅÎ .Êωfl˚Ωa@Êχ‹éΩa@Â≠@L¸ @bfl܉«@%b»€a@ıb≠c@›◊@ø@…fla϶a @¥‡‹é‡‹€ @ä–Àa @·Ë‹€a @ÊÏ€Ï‘Ì @b∏bœ@pb‰fl˚ΩaÎ@¥‰fl˚ΩaÎ@pb‡‹éΩaÎ @…Ó∫ @·ÁÎ @¥‡‹éΩa @¥i @ÊÏ”ä–Ì @ bjmc@·ÁÎ@¥‰fl˚ΩaÎ@ÂÌÜyÏΩa @fiÏ‘Ì .a�äñy @ÚÌ܇0a @Ú€bçä€a

Ö¢\;◊⁄¬’\;ft]ê;ÍáÁá¡

Ú€Öb»€a@ÚÓö‘€a ÒÖÏΩaÎ@‚a6y¸a@’ˆbœ@?fl@aÏ‹j‘m@ Âé‰Ì@ä€Ïfl@oÓiaåÓ€a@

@ÒâbÌã@ÛuäÌ@b‰néç˚fl@«@ÜÌåΩa@Òıaä‘€ ÚÓ„Î6ÿ€¸a@Úz–ñ€a @www.kvinfo.dk@ Öbëâ¸a@å◊äfl@ Îäífl@«Πwww.mentor.kvinfo.dk@

@Öbëâ¸a@ÖÏ˶@·«Ö@È„a@ @LÒÜÓ¶a@bËvˆbn„Î@Ÿ‹m @Êa@·◊Ïuâa@?„aÎ @Êa .bˇ«Ü€ @aÏ«5nm @…Ó�né„ @Êa @ÏÁ @Ô‡‹y @·ÿ„a@%b»€a@5Æ@Êa @ø @ıb鉀a @ÊÎÜ„bém @ÂËn„bÿfl@àŸ@ÂËyb–◊ @ÊbÿflÎ@L›‡»€a@÷Ïç@ø @…‡n1a@ø@åÓæÎ@ãâbi .Ô◊âb∏Ü€a @å◊äfl @·n‡«Ö @bfl @aáa @ @ø@Ÿ8a@…ö‰ç@Ú„Îä◊@100@Õ‹j∂@Öbëâ¸a @>€a@ÚÓΩb»€a@Ï–‰–◊@ÒÎÜ„I@·ça@o§@ÚyÏ€ @HÔ„br€a@ÂÌäím@2120@ÉÌâbm@Âfl@Ü‘»m@“Ïç @bfl@aáaÎ .ÚÓÿ‹Ωa@ÚjnÿΩa@ø@Úÿ‹Ωa@Ú«b”@ø@’‹»mÎ @…ö„@“Ïç@b‰„bœ@LÚ„Îä◊@2000@Õ‹j∂@o«5m @ÚÓ„bÿfla @…fl @ÚïbÅ @ÚyÏ€ @ø @Ÿn◊äë @·ça .ÚÓ„Î6ÿ€¸a@b‰nz–ï@ø@·◊âb»ë@…ôÎ @›ua@Âfl@k‰u@µa@bj‰u@—‘„@Êa@b‰nÓ‰fla@bË„a@ @fibuä€a@Êa@L%b»€a@µa@ÚzôaÎ@Ú€bçä€a@fibñÌa @ÍàÁ@…fl@ÊωflbönÌÎ@Êχ«ÜÌ@ÚÓj‰ua@fiÏïa@Âfl

@ÚÓ–‹Å@Âfl@o„aÎ@LÚ◊äë@Îa@Úéç˚fl@Ÿ‹∑@o„a @Îa @›‘„ @ÒâbÓç @kybï @o„a @LÚÓj‰ua @ÚÓœb‘q @Òäy @Ú‰Ëfl @ÚÌa @Îa @Ú”˝y @ÊÏ€bï @Îa @·»�fl @ÚÓj‰u¸a@ÚÓœb‘r€a@pbÓ–‹®a@Âfl@o„a@LÙäÅa @‚ån‹fl@LbËÓœ@›‡»m@L@⁄âb∏Ü€a@ø@b‰Á@ìÓ»m @Lkˆaäö€a@…œÜmÎ@pbjuaÏ€bi@‚Ï‘m@L¥„aÏ‘€bi @o„aÎ@LÒÜÌÜ«@paωç@à‰fl@b‰Á@·Ó‘m@Ÿn‹ˆb« @Ü£@¸Î@L…‡n1a@aàÁ@ø@ÊÎ5ÿÌ@Ÿ€b–üa@Ùäm @fiaå̸@à€a@xbflÜ„¸a@fiÏy@îb‘‰€a@ø@bœbñ„a @ø@ÒbÓßa@ø@·n◊âbífl@«@Ú∑b”@ÒâÏï@·çäÌ .⁄âb∏Ü€a @ÏÁ@xbflÜ„¸a@Êa@ã5„@Êa@Âÿπ@b»fl@b‰„a@Û‰∑a@ @ÂflÎ @b‰néç˚fl @oflb” @ܔΠ@L…Ó‡¶a @ÚÓö” @HÔ–®a @Äbv‰€aI @›rfl @ÒÜÌÜ« @wflaäi @fi˝Å @åÓ◊6i@H⁄âb∏Ü€a@ø@Öܶa@fibuä€aIÎ @ÂÌà€a@·ÿ€brfla@fibuä€a@Âfl@ÜÌÜ»€a@Û‹«@ıÏö€a @pbybv‰€a @Âfl @7rÿ€a @aÏ‘‘∞ @Êa @aÏ«b�nça @wflaäi@fi˝Å@ÂflÎ .Ò7Ÿa@paωç@…jé€a@fi˝Å @paÎá@ıb鉀a@Âfl@ÜÌÜ»€a@ÒÜ«béfl@o∑@Öbëâ¸a @›ua @Âfl @ÂzœbÿÌ @paÏ‹€aÎ @ÚÓj‰u¸a @ÚÓ–‹®a @Ô‡‹»€a@ÂË‹Óñ§@kçb‰m@fib‡«a@Û‹«@fiÏñßa .ÂËmaâbËflÎ

@L܇™@·‹éfl@ÏËœ@܇™@ bjma@Âfl @ÚÌ܇0a@Ú€bçä€bi@Êωfl˚ΩaÎ @Êωfl˚Ωa@Êχ‹éΩa@—zñΩbi@·Ë8c @fiÏçä€a @bËÌa @bÌ @Ú̸a @fiÏ‘m @sÓy .¥‰fl˚Ωa@Âfl@Ÿ»jma@ÂflÎ@!a@Ÿjéy @èӀΠ@Êωfl˚Ωa @Êχ‹éΩa @Âz‰œ @âÏn◊Ü€a @ÖÜëÎ .B¡‘œ @Êχ‹éΩa @ÏÁ@‚˝ç¸a@êcâ@B@Êc@Û‹«@âÎäzë @ÔÁÎ@¡‘œ@!a@¸a@È€a@¸@Êa@ÒÖbËë @ÏÁ@Êbπ¸a@êaâÎ@LÈ€Ïj‘fl@bÁÜyÎ @ÔÁÎ@L!a@fiÏçâ@a܇™@Êa@ÒÖbËë @ø @o„bœ .È€Ïj‘fl @oéÓ€ @bÁÜyÎ @øÎ@‚˝ç¸a@o‹ÅÖ@µÎ¸a@ÒÖbËí€a @ÚÓ„br€a@ÒÖbËí€a @Êbπ¸a @o‹ÅÖ @ÊÏÿÌ@Êa@ÂÿπÎ @˝i@‚˝ça@⁄b‰Á @¸@Âÿ€Î@Êbπa @ÊÏÿÌ @Êc @Âÿπ @Êbπa@⁄b‰Á

@ıÔë@›◊Î .‚˝ça@˝i @Ú€bçä€a@ bjma@åÓπ @·Á7À@«@ÚÌ܇0a @Êbπ¸a@Âfl@ÏÁ @‚˝ç¸a@Âfl@èӀΠ@paÏ‹ñ€a @Úflb”a @›rfl @Êböflâ@‚Ïï@臮a @Âfl@Êböflâ@‚Ïñœ @Êb◊âa@Âfl@èÓ€Î@Êbπ¸a@Êb◊âa @b‰»”Î@d�Å@5◊a@È‹»€Î .‚˝ç¸a @ÏÁ@LâÎäzë@âÏn◊Ü€a@fiÏ‘Ì@b‡◊@@LÈi @èº@Û‹«@‚˝ç¸a@?i@b‰‹”@bfl܉«

@ÚÌaÜj€a @ø @âÎäzë @âÏn◊Ü€a @b«Ö @ÂÌÜ◊@‚˝ç¸a@¥i@›ñ–€a@µa @Ôiâθa@@Ê˛@ÚçbÓé◊@‚˝ç¸aÎ @Ü‘n‰Ì @È„bœ @‚˝ç¸aÜ‘n‰Ì @bfl܉« @Ü‘n‰Ì@¸Î@ÔçbÓé€a@‚˝ç¸ab„bÓyc @Êc@b‰Ó‹«@kØ@Ÿ€à€ .ÂÌÜ◊@‚˝ç¸a @ÂÌÜ◊@‚˝ç¸a@Êdi@äÿ–Ì@Ôiâθa@ Ü„ @bfla@LÔΩb«@ÂÌÖ@ÏÁÎ@Lûä»Ì@Êc@Âÿπ @·ÿßbi@Ú”˝«@È‹œ@ÚçbÓé◊@‚˝ç¸a @ÚÓñÇí€a @3bñΩaÎ @Ú�‹é€aÎ @LÚ€ÖbjnΩa@pb”˝»€aÎ@fiÎÜ€a@3bñflÎ @ÊÏÿÌ@¸@Ü”Î@Ô€Ï9@ÊÏÿÌ@ܔΠ@‚˝ç¸a@Âfl@läÀa@—”ÏflÎ@LÔ€Ï9 @ø@Â≠@Ûny@LaÜu@|ôaÎ@ÔçbÓé€a @Ôfl˝ç¸a@%b»€aÎ@¡çθa@÷äí€a @‚˝ç¸a@Âfl@—”Ïfl@b‰ö»i@ÙÜ€ .›ï¸bi @Êχ‹éfl @Â≠Î @ÔçbÓé€a @âÏn◊Ü€a @cÜi @›ñ–€a @aà: @b‘jüÎ @sÓy@ÂÌÜ◊@‚˝ç¸a@ûä»i@âÎäzë @L—zñ‡‹€@b‘jüÎ@L·‹éΩa@Êa@@Bfib”

@LäŸa@‚ÏÓ€aÎ@!bi@Âfle@Âfl@ÏÁ @·‹éfl@ÏËœ@ÛçÏfl@ bjma@Âfl@Êb◊@aábœ @ bjma@Âfl@Êb◊@aáaÎ@aÎÖbÁ@ÂÌà€a@Âfl @Êb◊@aáaÎ@ÔzÓéfl@·‹éfl@ÏËœ@ÛéÓ«

@7rΩa @âÏé€a @äÿ–Ωa @âaã @âÎäzë@܇™@âÏn◊Ü€a@fiÜv‹€ @Âfl@ÒÏ«Üi@aäÅ˚fl@⁄âb∏aÜ€a @sÓy .äïb»Ωa@·‹éΩa@ÚÓ»∫ @ÖÜ«@ø@paäôb™@ÒÜ«@Û‘€a @ܔΠ.⁄âb∏aÜ€a@pb»flbu@Âfl @âÎäzë@âÏn◊Ü€a@ÒâbÌã@o‰flaåm @ä퉀 @Ú»iaä€a @Ùä◊à€a @…fl @Ú˜ÓéΩa@ÚÌ7mbÿÌâbÿ€a@‚Ïçä€a @ÂÿÌ@%Î@L·Ìäÿ€a@fiÏçä‹€ @ÚÓéfl˛bœ .ÚœÖbñfl@Öä©@Ÿ€á @ÚÓ»∫@ä‘fl@ø@pÜ‘»„a@µÎ¸a @oéçdm@>€a@Ú«bj�€a@ÚÌäy @äëbjfl@·«ÜiÎ@‚Ïçä€a@Úflãc@Ü»i @Úœä�nfl@ÚÓ‰Óπ@pbËu@Âfl @b‡◊ .‚˝罀@bˈaÜ»i@äÁb£ @Ô–•@¸@ÚÓ«aÜ€a@Ú˶a@Êc @àÅe@øb‘q@âbÓn€@bÁıb‡n„a @›ÿíi@ÜÌ˚Ì@biâÎa@ø@ bém¸bi @Ï«ÜÌÎ@7j»n€a@ÚÌäy@’‹�fl @…fl@Ûëb‡nÌ@ÜÌÜu@‚˝ça@µa .ÚÓiäÀa@·Ó‘€aÎ@7Ìb»Ωa

@âÎäzë @âÏn◊Ü€a @cÜjÌ @Êc @›j”Î @ @ÊÜflÎ @Â◊bˉiÏ◊ @ø @Èmaäôb™ @aàÁ@È»fl@b‰€@Êb◊@ÙäÅc@ÚÓ◊âb∏aÖ @ÈÌaâ @« @¸Îc @Íb‰€dç @sÓy.ıb‘‹€a @ø@‚˝ç¸a@Âfl@Ôiâθa@—”ÏΩbi @ aäñ€a @ÚÓ–‹Å @Û‹« @Ÿ€áÎ @biâÎa @Ü»i @bïÏñÅ @¥œä�€a @¥i @äˆaÜ€a @âbjn«biÎ @L5‡njç @11 @taÜyc @Òãâbj€a@pbybé€a@ÙÜyg@⁄âb∏aÜ€a @âÎäzë@âÏn◊Ü€a@lbuc . aäñ€a@aà: @’jç@>€a@ÈnÌ䃉€@—rÿfl@ûä»i @bÁäí‰i@cÜi@kn◊@ÒÜ«@ø@bËflÜ”@ÊcÎ @âbjÅcÎ @Lpb‰Ó»én€a @—ñn‰fl @à‰fl @Ȉaâe@ú»i@äí‰m@áa@⁄âb∏aÜ€a @bË„a@Ÿ€á@?»Ì@¸@LÚ‹ib‘Ωa@ÍàÁ@‡ô @kyäm@bË„a@b‡◊@Lıaâ�a@ÍàÁ@Û‰jnm .ıaâ�a @Íà: @ÒÖbu @Úí”b‰fl @di

Tegn abonnement på Akhbar Al-Danmark Danske nyheder & information på arabisk. Jeg bestiller hermed ......... stk. Prisen for et abonnement er 600 kr. pr. år Institution: Adresse: Postnr.: Tlf.: E-mail:


‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪Danmarks Nyheder‬‬

‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪Î^Ö∏\;‡Âıå‬‬

‫\’¬‪November 2009;;1⁄…Ê›;JÈ›]m’\;flÁÖçh • 2;ÄÅ‬‬

‫‪7‬‬

‫‪;;;flp]‚fidÊ—;∞b;ÎÖê]fi’\;flŸ‬‬

‫‪flË�â÷…;œç¡Â;ÍÖ⌒\;Ì fi⁄’\;nÁÅt;È… ...;\Êt;„fiŸ` .Ä‬‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺭﺃﻳﺘﻬﺎ ﺃﻭﻝ ّ‬ ‫ﻣﺮﺓ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻧﺪﻭﺓ ﻋﻦ ﺳـــﻴﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﻭﺩﻧﺴﻪ‪ ،‬ﺷـــﻌﺮﺕ ﺑﺬﻛﺎﺋﻬﺎ ﻭﻃﻤﻮﺣﻬﺎ ﻭﻭﻃﻨﻴﺘﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ‬ ‫ﺁﻣﻨـــﻪ ﺣﻮﺍ‪ ،‬ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻟـ " ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ" ﻋﻦ ﺭﺣﻠﺔ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻧﺴﺎﻧﺔ ﻣﻤﻴﺰﺓ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‪.‬‬ ‫ﺁﻣﻨﻪ ﻫﻲ ﺃﻭﻝ ﻃﺒﻴﺒﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ّ‬ ‫ﺗﺨﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﻋﺎﻡ ‪.1989‬‬ ‫ﺭﺣﻠﺔ ﺍﻷﻟﻒ ﻣﻴﻞ‪ ،‬ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﺓ ﻓﻲ ﻓﻠﺴـــﻄﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﻭﻟﺪﺕ‬ ‫ﺁﻣﻨـــﻪ ﻓﻲ ﻛﻨﻒ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻋﺸـــﺮﺓ ﺃﻭﻻﺩ‪ ،‬ﺗﺮﻋﺮﻋﻮﺍ‬ ‫ﺟﻤﻴﻌـــﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺐ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺠﺪ ﻭﻧﺸـــﺎﻁ ﻓﻲ ﺳـــﺒﻴﻞ ﺭﻓﻊ ﺭﺍﻳﺘﻪ‬ ‫ﻋﺎﻟﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻧﻬﺖ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓـــﻲ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﺓ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻭﺷـــﻚ ﺍﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳـــﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻴﻔﺎ‪.‬‬ ‫ﺇﻻ ﺍﻥ ﻳﺪ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺗﺪﺧﻠﺖ ﻟﺘﺒﻌﺪﻫﺎ ﻋﻦ‬ ‫ﻭﻃﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‪ ،‬ﻣﻨﺘﻘﻴﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﺑﻠﺪﻫﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺃﻋﻄﺖ ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺗﺸـــﻖ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ّ‬ ‫ﻗﻤـــﺔ ﺍﻟﻌﻄﺎء ﻷﺑﻨﺎء ﺷـــﻌﺒﻬﺎ‬ ‫ﻭﻭﻃﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ‬

‫ﻭﺗﺮﺟـــﻊ ﺍﻟﺪﻛﺘـــﻮﺭﺓ ﺁﻣﻨـــﺔ ﺍﻟﺴـــﺒﺐ‬ ‫ﺍﻷﻛﺒﺮﻟﻨﺠﺎﺣﻬـــﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ‬ ‫ﻣـــﻦ ﺍﻟﻈﻠـــﻢ ﻭﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻌﺴـــﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟـــﺬﻱ ﻣﻮﺭﺱ‬ ‫ﺿـــﺪ ﺃﺑﻨـــﺎء‬ ‫ﺷﻌﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺭﺅﻳﺔ‬ ‫ﺃﻧﺎﺱ ﺃﺑﺮﻳﺎء‬ ‫ُﺗﺴﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ‬ ‫ﺣﻘﻮ ﻗﻬـــﻢ‬ ‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ‪ ،‬ﻛﺎﻥ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺇﻫﺎﻧﻪ ﻟﺸـــﻌﺒﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺗﺮﻓـــﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻫﺎﻧﺔ ﻗﻠﺒﺎ‬ ‫ﻭﻗﺎﻟﺒﺎ‪ .‬ﻭﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﻘﺎﻃﻊ‪ ،‬ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺠﺪ ﻭﺇﺧﻼﺹ‬ ‫ﻟﺘﺜﺒﺖ ﺇﻥ ﺷـــﻌﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺟﺪﻳﺮﺁ ﺑﺎﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭ ﺑﺤﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ‪ ،‬ﻛﺄﻱ ﺷﻌﺐ ﻣﻦ ﺷﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺣﻮﺍ ﺑﻨﺒﺮﺓ ﻣﺘﺤﻤﺴـــﺔ" ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﺪﻳـــﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ" ﻭﺗﺮﻯ ﺇﻥ ﺳﻼﺣﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻫﻮ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﻀﻴﻒ" ﺍﺷﻌﺮ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﻃﻨﻲ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺍﻷﻛﺒﺮ‬ ‫ﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺒﻮﺋﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ‪.‬‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻄﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻌﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﺨﻮﻑ ﺍﻟﺮﻫﻴﺐ ﻣﻦ ﺳـــﻴﻮﻝ ﺍﻟﺪﻣﺎء‪ ،‬ﻓﺘﻮﺟﻬـــﺖ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻧﺤﻮ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـــﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺷﻌﻮﺭﻫﺎ ﺑﺄﻥ ﺷﻌﺒﻬﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻄـــﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﺧـــﺮﻯ‪ .‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﺑﻨﺎء ﺷﻌﺒﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻳﻮﻣﻴﺂ ﻟﻠﻤﺬﺍﺑﺢ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺎﺩﻱ ﺟﻨﻮﺩ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ "‪.‬‬

‫ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺣﺐ ﺍﻟﻮﻃﻦ‬

‫ﺩﺭﺳﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺁﻣﻨﻪ ﺣﻮﺍ ﺍﻟﻄﺐ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ‪ ،‬ﻭﺗﺨﺼﺼﺖ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﺛﻢ ﺩﺭﺳﺖ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺟﻨﺎﺱ‪ ،‬ﺛﻢ‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻧﺠﺒﺖ ﺁﻣﻨﻪ ‪ 4‬ﺃﻭﻻﺩ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ‬ ‫ﻃﺒﻴﺒﺔ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻭﺃﺧﺮﻯ‪ ،‬ﺃﺧﺼﺎﺋﻴﺔ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﻧﻔﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﻐﺮﺱ‬ ‫ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳـــﻬﻢ ﻭﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ‪ ،‬ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄﺕ ﻭﺗﺮﻋﺮﻋﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬

‫ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺎ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺣﻀﺎﺭﺓ ﻳﻨﺘﻤﻲ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬـــﺎ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣـــﻦ ﺣﻮﻟﻪ‪ ،‬ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‬ ‫ﺑﻨﻴـــﺖ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻨـــﺬ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﻭﺑﻬﺎ‬ ‫ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺷﺨﺼﻴﺘﻨﺎ‪ ,‬ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻜﺒﺮ‬ ‫ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﻐﻴﺮ ﺑﺸـــﻜﻞ‬ ‫ﺟـــﺬﺭﻱ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓـــﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻕ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﻨﺎ‬ ‫ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎء ﻭﺍﻟﻘﺪﺭ ﻭﺑﻴﻦ‬ ‫ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃـــﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻓﻲ‬

‫ﻓﻲ ﻣﻬﺪ ﻃﻔﻮﻟﺘﻬﺎ ﻭﺷﺒﺎﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺣﺐ ﺍﻟﻮﻃﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺗﻜﺎﻓﺢ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ‬ ‫ﻧﺠﺪﻫﺎ ﻧﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻭﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻘﻮﻝ ﺁﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸـــﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤـــﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸـــﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻳﻀﺂ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴـــﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻣﺸـــﺎﻛﻠﻬﺎ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﺪﻫﻮﺭ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳـــﺒﺒﻪ‬ ‫ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﺣﺘﻼﻟﻬﻢ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺮﻣﺘﻪ‪ .‬ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺣﻮﺍ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮﺓ‬ ‫ﺑﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻭﺃﺧﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﻴﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ‬ ‫ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ‪ ،‬ﻓﺘﺮﻯ ﺣﻮﺍ ﺃﻧﻬﺎ‬ ‫ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﻐﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻗﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﻓﻬﻲ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﺘﺨﺒﻂ‬ ‫ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻄـــﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻄﺮﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﻀﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ‪ .‬ﻭﺗﻀﻴﻒ ﺁﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﻨﻴﺔ‬ ‫ﺟﺪﺍ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ‪ .‬ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺩﻳﻦ ﻣﺘﺰﻥ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺘﻄﺮﻑ‪ ،‬ﻭﺧﻴﺮ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺃﻭﺳﻄﻬﺎ‬ ‫‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺟـــﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﻖ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﻭﺍﻥ ﺗﺠﺪ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ‬ ‫ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻭﺗﺘﻄﻮﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﺟﻬﺪ ﺟﻬﻴﺪ‪ .‬ﻓﺎﻟﺘﻄﺮﻑ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﺴـــﻌﺎﺩﺓ‪ .‬ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﺁﻣﻨﻪ "ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤـــﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﺃﻭﻻ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ‬ ‫ﺷﺘﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ‬ ‫ﺍﻵﺧﺮ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﺩﻳﻨﻪ ﺃﻭ ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ ﺃﻭ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﻲ ﺗﺴﺪﻱ ﻧﺼﻴﺤﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺑﺄﻥ ﺗﺒـــﺬﻝ ﻗﺼﺎﺭﻯ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻭﺑﺴـــﺒﺐ ﺧﺒﺮﺓ ﺁﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺩﻋﻴﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ‪ ،‬ﻟﻼﺷﺘﺮﺍﻙ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ‪ ،‬ﻭﺍﺷﺘﺮﻛﺖ ﻓﻲ ﻧﺪﻭﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ‪ :‬ﻧﺸﺎﻁ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـــﻲ ﻭﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘـــﺮﺍﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻨﺴﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ‬ ‫ﺍﻟﺮﻳﻔﻴـــﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ّ‬ ‫ﻏﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺸـــﺮﻭﻉ ﺍﺣﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺧﻠﻖ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ‬

‫ﺃﻟﻘﺖ ّ‬ ‫ﻋﺪﺓ ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻭﺍﺷﺘﺮﻛﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ‬ ‫ﺣﻮﻝ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺷـــﺮﺡ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬـــﺎ ﻟﻠﺪﻧﻤﺮﻛﻴﻴﻦ ‪ ،‬ﻭﻫﻲ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ " ﻓﺎﻛﺘﻲ " ﻭﻫﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻧﺴـــﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺪﻋﻢ‬ ‫ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ‪.‬‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻀﻮﺍ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 10‬ﺳـــﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺼﻒ ﻣﺸـــﻮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺸـــﺘﻤﻞ ﻋﻠـــﻰ ﺍﻟﺘﻌﺐ ﻭﺍﻷﻟﻢ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﻭﺍﻟﻠﺬﺓ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺣﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺗﺨﺘﺘـــﻢ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﺁﻣﻨﻪ ﺣﻮﺍ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘـــﻮﻝ ﺑﺄﻧﻬﺎ ‪ " :‬ﻓﺨﻮﺭﺓ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﻭﺇﻛﺘﻔﺎءﺍ‬ ‫ﺃﻧﺠﺰﺗـــﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﻭﺳـــﺎﻣﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ‬ ‫ً‬ ‫ﺫﺍﺗﻴﺎ ﻭﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺪﻧﻤﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﺳـــﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳـــﺘﻪ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻪ‬ ‫ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻣـــﻊ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨـــﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳـــﻠﻮﺏ ّ‬ ‫ﻣﻌﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴـــﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻣـــﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ‬ ‫ﺑﻄﺮﻳﻘـــﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠـــﻰ ﻓﻬﻤﻨﺎ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺮﻛـــﻲ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴـــﺒﺔ‬ ‫ﻟﻸﻣـــﺮﺍﺽ ﻭﺃﻋﺮﺍﺿﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻟﻸﺧﻴـــﺮ ﻓﻲ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﺸـــﻜﻠﺔ‬ ‫ﺃﺳـــﻠﻮﺑﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﻴـــﺮ ﻟﺒﻌﻀﻨـــﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ّ‬ ‫ﻣﻌﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ .‬ﻣﻔﻬﻮﻣﻨـــﺎ ﻟﻠﻤﺮﺽ ﻭﺃﻋﺮﺍﺿﻪ‬ ‫ﻓﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺟﺊ ﻣﻊ ﻛﺸﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻴﻴﻦ‪ ,‬ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺮﻛﻲ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﻭﺗﻌـــﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ‬ ‫ﻣﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﻭﺳـــﻮء ﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻼ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ‪ .‬ﻓﻼ ﻋﺠﺐ ﻣﻦ ﻧﺸـــﻮء‬ ‫ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ّ‬ ‫ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺳـــﻮء ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ‬

‫ﻳﺨﻠﻖ ﺟﻮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻴﺎء ﻋﻨﺪ ﻛﻞ‬ ‫ﻣـــﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﺳـــﻨﺤﺖ ﻟـــﻲ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ‪،‬ﻓﻘﺪ ﺃﺗﺸـــﺮﻑ‬ ‫ﻓﻲ ﺇﻳﻀـــﺎﺡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ‬ ‫ﻭﺧﺎﺻـــﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓـــﻲ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺒﻠـــﺔ‪ .‬ﺫﻟﻚ ﻷﻧﻨـــﻲ ﻋﺮﺑﻲ‬ ‫ﻭﻟﺪﺕ ﻭﻧﺸﺄﺕ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺗﺤـــﺪﺙ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻨﻲ ﺗﻠﻘﻴﺖ ﻋﻠﻮﻣﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ‬

‫™�‪pb‬‬ ‫„‪Ô„bnÓ«@ÙÜ‬‬ ‫ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﺶ‬ ‫ﺍﻟﻔﻜـــﺮﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺸـــﺄﺕ ﻭﺗﺮﻋﺮﻋﺖ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﺮﺑﻲ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﻻ ﺗﻌﺪ ﻭﻻ ﺗﺤﺼﻰ‪،‬‬ ‫ﺛﻢ ﻣﺎ ﻟﺒﺜـــﺖ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤـــﻊ ﺃﻭﺭﻭﺑﻲ ﻣﻨﻔﺘﺢ‬ ‫ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻠﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻧﺸـــﺄﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ‬ ‫ﺃﺧﺮﻯ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬﺎ‪ .‬ﻛﻞ ﺗﻠﻚ‬ ‫ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ‪ ،‬ﺧﻠﻘﺖ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻧﺮﻯ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺟﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ‪ ،‬ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻣﺮﺃﺓ‬ ‫ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﺎﺳـــﻴﺔ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﺭﻫﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺖ‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ "ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪﺓ"‪ ،‬ﻓﻼ ﺣﻀﻮﺓ ﺑﺘﻄﻮﺭ ﻓﻜﺮﻱ ﻭﻻ‬ ‫ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﻭﻻ ﺣﺘﻰ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺄﻱ ﻋﻤﻞ ﻭﻭﻇﻴﻔﺔ‪ .‬ﻭﺇﻣﺎ ﺍﻣﺮﺃﺓ‬ ‫ﻣﺘﺤﺮﺭﺓ ﺟﺪﺍ‪ ،‬ﺿﺎﺭﺑﺔ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ‪ ،‬ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻭ ﻧﺎﺳـــﻔﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺛﺘﻬﺎ‬ ‫ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺘﺨﺬﺓ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺣﻴﺎﺗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻻ ﺗﻤﺖ‬ ‫ﻟﻠﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻻ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺼﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻜﻦ‪ ...‬ﺗﻮﺟﺪ ﻗﻠﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻋﺮﻓﻦ‬ ‫ﻛﻴﻒ ﻳﻘﻤﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸـــﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴـــﺎء ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻋﺮﻓﻦ ﻣﺎﺫﺍ‬ ‫ﻳﺄﺧـــﺬﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺒـــﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺻﻴﻠـــﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻄﺒﻘﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸـــﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘـــﻲ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ‬ ‫ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴـــﻦ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺤﻴـــﺚ ﻧﺠﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴـــﺎء‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‪،‬ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺘﻪ‪ .‬ﻓﺄﻭﻝ ﻛﻠﻤﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﻫﻲ "ﺇﻗﺮﺃ"‪،‬‬ ‫ﻭﻗﺪ ﺣﺚ ﺍﻹﺳـــﻼﻡ ﻋﻠـــﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﺣﻴـــﺚ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ‪:‬‬ ‫" ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﻭ ﻣﺴﻠﻤﺔ" ﻭ " ﺍﻃﻠﺒﻮﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ‬ ‫ﻭﻟﻮ ﻓـــﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ" ﻭ " ﺍﻃﻠﺒﻮﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣـــﻦ ﺍﻟﻤﻬﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺤﺪ"‬ ‫ﻭﺃﺣﺎﺩﻳـــﺚ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺃﻗﻮﺍﻝ ﻣﺄﺛـــﻮﺭﺓ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺜﺎﺑﺮﺓ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﺁﺧﺬﺓ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺒﻄﻴﺌـــﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﻠﻢ ﻣﺘﺎﺡ ﻭﺍﻟﻤﺠـــﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ‬ ‫ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ‪.‬‬ ‫ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ ﺍﻹﺳـــﺘﻨﺘﺎﺝ ﺑﺄﻥ ﺛﻤﺔ ﺃﺳـــﺒﺎﺏ ﻋﺪﻳـــﺪﺓ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺍﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺳـــﻨﻨﺎﻗﺶ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ‪ ،‬ﺳﺒﺐ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻟﻠﻜﺴﻞ‪،‬‬ ‫ﻭﺳـــﻨﻌﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭ ﺇﻟـــﻰ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ‬ ‫ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﺎﺟﻌﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻔﺰ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﺠﻌﻠﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﻭ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﺴﺘﻤﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻤﺮﻙ‪ .‬ﺃﻧﺎ ﻣﺴـــﺘﻌﺪ‬ ‫ﻟﻜﻲ ﺃﺟـــﺎﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺳـــﺌﻠﺘﻜﻢ‬ ‫ﻭﺍﺳﺘﻔﺴـــﺎﺭﺍﺗﻜﻢ‪ ,‬ﻷﻛﻮﻥ ﺟﺴﺮﺍ‬ ‫ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ‬ ‫ﻓـــﻲ ﺍﻟﺪﻧﻤﺮﻙ‪ .‬ﺣﺘـــﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﺃﺳـــﺌﻠﺘﻜﻢ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺷـــﻴﺌﺎ ﻣﺎ ﻋﻦ‬ ‫ﻣﺠﺎﻝ ﻋﻤﻠﻲ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻓﺂﻣﻞ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻗﺪﺭ ﻋﺒـــﺮ ﺧﺒﺮﺗﻲ ﻭﺍﺗﺼﺎﻻﺗﻲ‬ ‫ﺃﻥ ﺃﺟﺎﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺳﺌﻠﺘﻜﻢ‬ ‫ﻭﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺗﻜﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺣﻮﻧﻬﺎ‬ ‫ﻋﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ‪.‬‬

‫ﺃﺧﻮﻛﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫ﺩ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ‬

‫‪;na@akhbar.dk‬‬


‫‪8‬‬

‫‪November 2009;;1⁄…Ê›;JÈ›]m’\;flÁÖçh‬‬ ‫\’¬‪flÁÖçh • 2;ÄÅ‬‬

‫‪Ïzzz ÕÂ‬‬ ‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻦ‬ ‫ً‬ ‫ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ‬ ‫"ﻣﻘﺒﺮﺓ ﺍﻟﻨﻮﺭﺑﺮﻭ"‬ ‫ﻻﺑﺪ ﻟﺰﺍﺋﺮ ﻣﻘﺒﺮﺓ ﺍﻟﻨﻮﺭﺑﺮﻭ‪ ،‬ﺃﻥ ﻳﺘﻠﻤﺲ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺘﻌﻪ ﺑﺠﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﺮﻗﻬﺎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﻧﺒﺎﺗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺛﻤﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻘﻮﺵ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺠﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸـــﺮﺓ‬ ‫ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ‪ .‬ﻓﻤﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ "ﻇﺎﻫﺮﺓ" ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻲ ﻭﻓﻲ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ‪ ،‬ﺳـــﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺸـــﻒ ﺧﻄﺄ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺣﻴﻦ‬ ‫ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ‬ ‫ﻳﻤﻌﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻷﺳـــﻤﺎء ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷـــﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ‪ .‬ﻫﻨﺎﻙ‬ ‫ﺳﻴﺠﺪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺍﻟﺮﺍﻗﺪﻳﻦ ﺗﺤﺖ ﻋﺸﺒﻬﺎ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻣﻤﻦ‬ ‫ﻳﺤﻤﻞ ﺃﺳـــﻤﺎء ﻏﻴﺮ ﺩﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺣﺮﻭﻑ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻟﻐﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ‪ ،‬ﺭﻭﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻫﻨﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻋﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺻﻴﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻫﻢ‬ ‫ﻣﻦ ﻫﺬﺍ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﺷﺔ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﺗﻤﺘﺪ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ‪ .‬ﻭﻫﻨﺎ‪ ،‬ﻧﺘﺬﻛﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻘﺼﺺ ﻭﺍﻷﺳـــﺎﻃﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻬﺎ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻨﻘﺎﺩﺍ ﺗﺤﺖ‬ ‫ﺗﺼﻒ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺭﻓﺎﺕ ﻣﻮﺗﺎﻩ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﺍﺭﺗﺤﻞ‪،‬‬ ‫ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺘﺎﺭﻳﺨﻪ‪ ،‬ﻓﻬﻞ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺗﺤﺘﻀﻨﻬﻢ ﺃﺭﺽ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﺽ؟‬ ‫ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ ﻣﻦ ﺃﺟﺎﻧﺐ ﻗﺪ ﺃﺳﺴﻮﺍ‬ ‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻬﺎ "ﻣﻘﺒﺮﺓ ﺍﻟﻨﻮﺭﺑﺮﻭ" ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﻗﺒﻮﺭ‬ ‫ّ‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ‪ ،‬ﻓﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻻﺳـــﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﺷﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻗﺮﺃﻩ ﺃﻭ ﺳﻤﻌﻪ‬ ‫ﻋﻨﻬﻢ‪ .‬ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻳﺮﻗﺪ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻑ ﺳﻮﺭﻥ ﻛﻴﺮﻛﻐﺎﺭﺩ )‪(1610-1517‬‬ ‫ﻭﺍﻷﺩﻳﺐ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻭﺍﻟﻘﺎﺹ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﻫـ‪.‬ﺱ‪ .‬ﺃﻧﺪﺭﺳﻮﻥ )‪-1805‬‬ ‫‪ (1875‬ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸـــﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻦ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻓﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﺗﺪﻟﻨﺎ ﺑﺤﺮﻭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﺷﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺮﺍﻗﺪ ﺗﺤﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺗﻠﻚ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺗﺪﻭﻳﻨﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﺘﺠـــﺪ ّ‬ ‫ﺍﻟﺨﺒﺎﺯ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻭﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻬﻨﺪﺱ‬ ‫ﺍﻹﻟﻜﺘـــﺮﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻔﻠﻜﻲ ﻭﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋـــﻲ‪ .‬ﻭﻫﻨﺎ ﻧﺘﻠﻤﺲ ﺃﻫﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻦ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻘﺸـــﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ‪،‬‬ ‫ﺣﻮﻟﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺇﻟﻰ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻛﺘﺎﺏ ّ‬ ‫ﻳﺪﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ‪...‬‬ ‫ﻋﺮﺍﻗﻴﺎ "ﻃﺎﺭﻕ ﻫﺎﺷـــﻢ" ﻗﺪ ﺃﻧﺘﺞ ﻓﻴﻠﻤﺎً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺨﺮﺟﺎ‬ ‫ﻧﺘﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ‬ ‫ً‬ ‫ﻭﺛﺎﺋﻘﻴﺎ ﻋﺎﻡ ‪ 1994‬ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻧﻔﺴـــﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﺎﻟﻢ‬ ‫ﻣﻘﺒﺮﺓ ﺍﻟﻨﻮﺭﺑﺮﻭ ﺍﻟﺰﺍﺧﺮ ﺑﺎﻟﻘﺼﺺ ﻭﺍﻟﺮﻣﻮﺯ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻻﻗﻰ ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ‬ ‫ً‬ ‫ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ‪ .‬ﻭﻟﻮﻻ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻲ‬ ‫َ‬ ‫ﺗﺴـــﻦ ﻟﻨﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ‬ ‫ﻭﻣﻨﺬ ﺯﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﺑـ "ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻦ" ﻟﻤﺎ‬ ‫ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻴﺴـــﺮ‪ ،‬ﻓﺸـــﺄﻥ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ ﻻ‬ ‫ﻳﺨﺘﻠﻒ ً‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﻤﺖ ﺑﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻦ‬ ‫ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮﺩ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻠﺖ ﺑﺎﻟﻔـــﺮﺩ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻬﻢ ﺃﻫﻤﻴﺔ‬ ‫ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺳـــﻴﺮﺗﻪ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻬﻨﺘﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ً‬ ‫ﺃﺩﻳﺒﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﺎء‪ ،‬ﻓﺎﻟﻔﻜﺮﺓ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻧﻔﺴﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻃﻴﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﻪ‬ ‫ﻟﻴﻘﺪﻣﻪ ﻫﺪﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﻔﺎﺩﻩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻴﺎﺓ‬ ‫ﺫﻭﻳﻬﻢ ﻭﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻔﻜـــﺮﻭﻥ ﻭﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‪ .‬ﻓﺘﺪﻭﻳﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷـــﻜﻞ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺮ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ‬ ‫ﺫﻛﺮﻳﺎﺕ ﺗﺤﻔﻆ ﻟﻨﺎ ً‬ ‫ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ‬ ‫ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻤﺪﻧﺎ ﺑﺄﻓﻜﺎﺭ ﻭﺗﺠﺎﺭﺏ ﻣﻦ ﺳﺒﻘﻮﻧﺎ‪.‬‬ ‫ﻗﺪ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﺃﻏﻠﺒﻨﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺗﺪﻭﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻧﻨﺎ ﺣﻮﻝ ﺣﻴﺎﺓ ﻭﺗﺠﺎﺭﺏ ﺁﺑﺎﺋﻨﺎ ﻭﺃﺟﺪﺍﺩﻧﺎ‪ ،‬ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻜﻴﺮﻫﻢ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﻭﺻﻮﻻ‬ ‫ﻫﻤﻮﻣﻬﻢ‪ ،‬ﻗﺼﺼﻬﻢ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺟﻮﺍء ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﻣﻮﺭﻫﻢ ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻲ ﺍﻟﺒﺴـــﻴﻄﺔ‪ ،‬ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳـــﺌﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻠﺘﻘﻲ‬ ‫ﺑﺈﺟﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﺰﻳﺢ ﻋﻨﺎ ﻫﻤﻮﻡ ﺿﻴﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺰﻣﻦ‪ ،‬ﻟﻮ‬ ‫ﺃﻥ ﻣﻦ ﺳﺒﻘﻮﻧﺎ ﺍﻫﺘﻤﻮﺍ ﺑﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻦ‪.‬‬

‫ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻑ‬

‫‪halsagaaf@hotmail.com‬‬

‫ﻳﺮﺣﺐ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻜﻢ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪kultur@akhbar.dk‬‬

‫‪Ïzzzzz…]Œl‬‬

‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪Danmarks Nyheder‬‬

‫‪›ÌÜj€a@ÂüÏ€a@‚χÁÎ@Lla6À¸a@ÒâÏï ...B’€b‘‹€aB@·‹Óœ‬‬ ‫‪@BuildingI@@Êaω«@o§@ÂubˉiÏ◊@ø@‚b‘Ωa@øb‘r€a@?–€a@¬b퉀a@‡ô‬‬ ‫‪@Ôˆb‡‰Óé€a@xäÇΩa@⁄âbë@HDemocracy – Mapping the Real‬‬ ‫‪@Êaω«@LB’€b‘‹€aB@Êaω«@›ª@7ñ”@ÔˆaÎâ@·‹Ó–i@¥flc@fib∫@Ô”a什a‬‬ ‫‪@Løb‰Ωa@%b«Î@la6À¸aÎ@Òäv:a@µg@7ím@>€a@ÚzôaÏ€a@Èn€¸Ö@È€@·‹Ó–€a‬‬ ‫‪@Ô◊b∞@à€a@È„aω«Î@Èmäÿ–i@ ÎäíΩa ...fib§â¸aÎ@ÒävË‹€@Êaω«@’€b‘‹€bœ‬‬ ‫‪@ÙäÀc@Ü”@Êb◊@Lcä€a@ÚÌäyÎ@ÚÓüaä‘πÜ€a@’Ìäü@«@Ú‘Ó‘ßa@ÚüâbÅ@·çâ‬‬ ‫‪@Ú‹yâ@Úñ”@܇n»m@Òäÿ–€bœ@LÈÓœ@fiβa@⁄âbíΩa@ÊÏÿÓ€@¥flc@fib∫@xäÇΩa‬‬ ‫‪@bËmÖbfl@ÂÌÜÁbíΩa@Û‹«@ûä»n€@BÊbœaä◊B@Úiä»i@ÚÓiâβa@ÊÜΩa@ÔyaÏô@lÏ£‬‬ ‫‪@>€a@BÚi什aB@o‹y@b‡‰ÌcÎ@L ÎäíΩa@ÒäÿœÎ@Ú€bçâ@›‡§@>€a@ÚÓ‡‹Ó–€a‬‬ ‫‪@ÒbÓßa@…fl@Ñâbñ€a@bËö”b‰m@ø@ÚÌãaÏu5€a@ÒbÓßa@¡∏@bËnÌåfläi@?»m‬‬ ‫‪@L¥◊âbíΩa@¥„b‰–‹€@Új鉀bi@ÔËœ ..ÚÓj»í€a@paâbßaÎ@ÔyaÏö€a@ø‬‬ ‫‪ÚÓj»í€a@paâbßaÎ@ÔyaÏö€a@ø‬‬ ‫∑‪@ÏÌÖÏnçaÎ@›‡»€a@ÊbÿflÎ@›‘‰n€a@Ú‹ÓçÎÎ@fiå‰Ωa@Úi什a@›r‬‬ ‫�‬ ‫‪@ıaâ�a@fiÖbjmÎ@pb«b‡nu¸a@Ü‘»€@Êbÿfl@böÌc@ÏÁÎ@⁄äznfl‬‬ ‫‪�@buä´@Úi什a@Üvnç@b∂â@⁄b‰ÁÎ .ÚÓ‹0a@Ú˜Ój€a@…fl‬‬ ‫‪@ä‡ném@aàÿÁÎ@LäÅe@b�‡‹Óœ@xäÇÓ€@Òäÿ–€a@Û‰jnÌ@äÅe‬‬ ‫‪@ÚÌbˉ€a @ø @›ÿínç @‚˝œc @Ú‹é‹ç @âaä‡nçbi @Ú‹yä€a‬‬ ‫‪@›‡◊˛a@›ÿí€a@b:˝Å@Âfl@ÊÏÿm@ÚÓˆb‡‰Óç@ÒÖbfl‬‬ ‫�‬ ‫‪...Òäÿ–‹€‬‬ ‫‪@aàÁ@ø@Èn◊âbífl@fiÏyÎ‬‬ ‫‪@ÒÜÌäu@pâÎby@L ÎäíΩa‬‬ ‫‪@xäÇΩa@B⁄âb∏Ü€a@âbjÅcB‬‬ ‫∫‪@Íb‰€dçÎ@¥flc@fib‬‬ ‫‪@›‡»€a @ÚÌaÜi @« @¸� Îc‬‬ ‫‪@L ÎäíΩa@aàÁ@ø‬‬ ‫‪@Èé–„@ÜuÎ@—Ó◊Î‬‬ ‫‪@_Òäÿ–€bi @b�»‰n‘fl‬‬ ‫‪@Ôˆb‡‰Óç@›‡«@Û‹«@÷b–m¸a@#@Ü”Î@Ê�a@Âfl@Ú‰ç@›j”@Ÿ€á@Êb◊B@Zlbudœ‬‬ ‫‪@›‡»Ì@ ÎäíΩbœ@La�âÏœ@o‹j”@Ü”Î@¥˜u˝€a@Îc@ÂÌäubËΩa@Òb„b»fl@Òäÿœ@‡ô‬‬ ‫«‹‪@ÔçbÓé€a –@܈bé€a@‚ÏË–Ωa@«@—‹n•@Òäÿ–i@ÚÓüaä‘πÜ€a@ÉÓçäm@Û‬‬ ‫– ‪@äíj€a@?i@Èi@›flb»nÌ@›‡«@lÏ‹çcÎ@‚ÏË–‡◊@ÚÓüaä‘πÜ€a@܇n»Ì@ÏËœ‬‬ ‫‪@È‹flb»m@ø@¯u˝€a@Îc@äubËΩa@Êbé„�a@ó±@b∂@òbÅ@åÓ◊6iÎ@L·Ë‰Ói@b‡Óœ‬‬ ‫‪@ÏÌÜÓ–€aB@fib©@‡ô@›ÅÜÌ@@à€a@B’€b‘‹€aB@·‹Óœ@oflÜ”@aà€ ...ÂÌäÅ�a@…fl‬‬ ‫�‬ ‫‪@ÔiÎâβa@Âüaχ‹€@Ú‡Ëfl@Ú€bçâ@fibñÌg@«@¸Î˚éfl@Ôé–„@pÜuÎ@sÓy@Bpâe‬‬ ‫‪@µg@o‹ïÎ@Ü”@ÚÌäñ‰»€a@Êc@µg@7ím@òbÅ@›ÿíi@Ô◊âb∏Ü€aÎ@‚b«@›ÿíi‬‬ ‫‪...B…Ìäfl@›ÿíi@Êbé„�a@ÚÓ„bé„g@ÖÜËm@ombi@Ü‘œ@Lä�®a@pbuâÖ@Ûñ”c‬‬ ‫�‬ ‫‪@ÒäÁb√@Âfl@bÓñÇë@¥flc@fib∫@Û„b«@›ÁÎ@L·‹Ó–€a@Òäÿœ@o„Ïÿm@—Ó◊@LÂÿ€Î‬‬ ‫‪@L¥˜u˝€aÎ@ÂÌäubËΩa@k‹Àc@bËíÓ»Ì@›i@LÊÏÿnm@%@Òäÿ–€aB ..._ÚÌäñ‰»€a‬‬ ‫‪@b‰Á@lbjí€a@k‹Àc@bËíÓ»Ì@LÚÓ»”aÎ@·‹Ó–€a@Òäÿ–œ@L÷b�m@¸@ozjïc@Ü”Î‬‬ ‫‪@Ü”@ÊÏÿÌ@Êc@ûÎä–Ωa@Âfl@à€a@Ô„br€a@›Ó¶a@ÜÌÜzn€bi@·ÁÎ@⁄âb∏Ü€a@ø‬‬ ‫•�‪@·Ëœ@LŸ€á@èÿ«@Ùä„@b‰‰ÿ€@LÚçaâÜ€aÎ@ÚË€aÎ@xbflÜ„¸a@pbj‘«@›◊@Û‬‬ ‫‪@òä∞@·‹Ó–€aÎ@LÔ«b‡nu¸a@úœä€a@?«cÎ@Lúœä€a@ÚÓ€bÿëg@ÊÏíÓ»Ì‬‬ ‫‪@Âfl@Òäí«@ÚÓ„br€a@ø@Ò7Ãï@Ú‹–ü@ä˃Ì@·‹Ó–€bœ@LÒäÁbƒ€a@ÍàÁ@Û‹«@Ü◊˚ÌÎ‬‬

‫«‡‪@‚˛a@?«cÎ@LbËn‘jç@>€a@fibÓu˛a@Âfl@bËnqâÎ@pÏ»‰i@¯u˝€a@o»‰m@bÁä‬‬ ‫‪@è–‰i@ÙäÅc@Ú‰ç@¥éº@ÒÜΩ@ìÓ»‰ç@b‰„c@?»Ì@aàÁÎ@LÒܶaÎ@ܶaÎ@l˛aÎ‬‬ ‫‪@LÚÌäñ‰»€a@ÈuÎ@ø@Ò7j◊@ÚÅäï@’‹�Ì@·‹Ó–€a@Êc@Ü£@aà€@Läñ‰»€a@xaåΩa‬‬ ‫‪@…Ó‡¶bœ@LÚÓ€Î˚éΩa@Âfl@¯u˝€a@Îc@äubËΩa@Ô–»Ì@¸@Èé–„@o”Ï€a@ø@ÏÁÎ‬‬ ‫‪@p¸bßa@âbjn«¸a@䃉i@àÅ˛aÎ@êb‰€a@¥i@Ú‘r€a@âÏéu@ıb‰i@ÒÖb«hi@?»fl‬‬ ‫‪@Û‹«@¥flc@fib∫@b‰jÓØ@aàÿÁ ...B.Êbé„�a@ÚÓ„bé„g@‚a6yaÎ@ÚÓibØ�a‬‬ ‫�‬ ‫‪@ÜÌÜ»€a@ÄaÎâc@«@a�7r◊@—‹n•@¸@>€a@ÈyÎâ@›ÅaÖ@byäu@dÿ„c@à€a@fia˚é€a‬‬ ‫‪@ ÎäíΩa@Òäÿœ@o„b◊@aág@LÂÿ€Î .ûâ˛a@ÍàÁ@Û‹«@ìÓ»Ì@Âæ@¥«ÜjΩa@Âfl‬‬ ‫‪@L%b»€a@aàÁ@ø@äÅe@Ü‹i@Âfl@äÅe@“äü@µg@Ú€bçä€a@·Ó‹ém@ÚÓ‹‡«@‡önm‬‬ ‫‪� ‹�ç@‡‹œ‬‬ ‫‡‪@_ÍÜ»i@Âfl@ÚÌaä€a@›ª@Âfl@xbn„@Û‹«@¥flc@…‹üa@›ÁÎ@_o‬‬ ‫�‬ ‫‪@bfl܉«@Ü‘n«cÎ@Ïjlj€a@û什a@ÂÁâ@fiaã¸@·‹Ó–€aB@Zlbudœ‬‬ ‫‪@Ô◊âb∏Ü€a @ÊÏÌå–‹n€a @pbëbë @Û‹« @·‹Ó–€a @ûä»Ì‬‬ ‫‪@cÜidçÎ@âÏˇ¶a@µg@Èn€bçâ@fibñÌg@Û‹«@›‡»Óç‬‬ ‫”‪@Ô◊ @pb„buäËfl @ÒÜ« @µg @·‹Ó–€a @fibçâbi @bjÌä‬‬ ‫‪@ø@›‘n‰Óç@·‹Ó–€bœ@LÈnÌbÀ@’‘∞Î@ÍâÎÖ@àÅdÌ‬‬ ‫‪@Ÿ€á@Ü»i@›‘n‰Ó€@êÏÁâÎc@ȉÌÜfl@µg@5‡œÏ„@äËë‬‬ ‫‪@LbËmbÌaÜi@ø@o€aã¸@wˆbn‰€aÎ@a܉€ÏÁÎ@èÌâbi@µg‬‬ ‫‪@ÙäÅc@Òäÿœ@?jÌÎ@Ú€bçä€a@·ÁÜyc@¡‘n‹Óç@⁄b‰ÁÎ‬‬ ‫‪@ÍbÓΩa@·‹Ó–€a@⁄ä∞@Êc@·ËΩa .Èé–„@Íb£¸a@ø@kñm‬‬ ‫‪Èé–„@Íb£¸a@ø@kñm‬‬ ‫‪@Úöœaä€a@ÈnÅäï@›ïÏÌÎ@ÒÜ◊aä€a‬‬ ‫‪@pb◊äßaÎ @åÓÓ‡n€a @fibÿëc @Ÿ€‬‬ ‫‪.B.ÚÌäñ‰»€a‬‬ ‫‪@Êc @·‹Ó–€a @ûä«@ÊbÿΩ @äˆaå€a @ÜØ‬‬ ‫‪@«Î@¥flc@fib∫@…fl@a�å–‹nfl@ıb‘€@⁄b‰Á‬‬ ‫‪@Lb�ˆÖbÁ @âaÏßa @ø @ÎÜjm @ZÍb‰€dç @aàÁ‬‬ ‫‪@bË釋nÌ@ÚΩ˚fl@ÚÓ‹ÅaÖ@p¸b»–„a@Ú$@Âÿ€Î‬‬ ‫‪@Zlbudœ@_bˈaâÎ@‡ÿÌ@à€a@kjé€a@b‡œ@LÒ7flbÿ€a@‚bflc@ŸrÌÜy@ø@ÜÁbíΩa‬‬ ‫‪@Ú�jmäfl@ÊÏÿm@Ü”@⁄âb∏Ü€a@ø@b‰Á@k„bu˛a@ÈuaÏm@Ü”@>€a@Ú‹ÿíΩaB‬‬ ‫‪@LbË‹ÅaÜi@“Ï®a@›‡§@o€aã¸@b‰Á@ÒÖÏuÏΩa@ÚÓj€bÀa@sÓy@Ô«Ï€aÎ@Úœb‘r€bi‬‬ ‫‪@¥˜u˝€a@ÊaÜ‹i@k‹Àc@·ÿ§@sÓy@LbË„aÜ‹i@Âfl@Ènj‹u@à€a@“Ï®a@Ÿ€á‬‬ ‫‪@Â◊@kÌäÀ@bÌB@›ˆb‘€a@›rΩbi@Öb‘n«a@⁄b‰Á@Ô€bn€biÎ@ÚÌâÏmbnÿÌÖ@Ú‡ƒ„c‬‬ ‫�‬ ‫‪@Êc@Ü‘n«cÎ@LböÌc@fibrfl˛a@ø@fib‘Ì@b‡◊@B¡ˆbßa@k‰uB@Ôíπ@Êc@Îc@BkÌÖc‬‬ ‫‪@›ˆbçÏ€a@…Ó∫@|ö–€@⁄âb∏Ü€a@ø@b‰Á@¥„b‰–€aÎ@¥–‘rΩa@Û‹«@…‘m@Ú‡ËΩa‬‬ ‫‪@Êc@M@·‹Ó–€a@Ôvn‰fl –@aåÓ€Î@bç¸@b‘ÌÜï@Öaâc@bfl܉«Î@LbÁÜïÎ@ÚÌäñ‰»€a‬‬ ‫‪@ÚibÓ„@o‡‹ÿmÎ@LÒäÿ–€bi@ojyâ@b‰Á@k„bu˛a@…ôÎ@«@tܧcÎ@ıb‘€@›‡«c‬‬ ‫«‪@b„dœ@Ô„bé€@Û‹«@·ÁâÏ»ë@o∫äm@›”˛a@Û‹«@Îc@b‰mÜ‹u@ıb‰ic@Âfl@7rÿ€a@Â‬‬ ‫�‬ ‫‪@⁄b‰Ëœ@LÔ«b‡nu¸a@fib‡Á�aÎ@›í–€bi@b„bÓycÎ@Úifÿ€bi@·Ë‹rfl@ä»ëc@L·Ë‰fl‬‬ ‫‪@Û‹«@—‘m@¥Ó◊âb∏Ü€aÎ@k„bu˛a@¥i@ÒÖÏuÏΩa@ÚÓ‡ÁÏ€a@Êaâܶa@Âfl@7rÿ€a‬‬ ‫‪@=‰uc@óÇí◊@b„dœ .‚bfl˛a@µg@‚Ü‘n€a@‚ÎäÌ@Âfl@›◊@ÈuÏi@›ˆby@‚aÎÜ€a‬‬ ‫�‬ ‫‪@k„bu˛a@‚χÁ@Û‹«@…‹�fl@fiaãc@bflÎ@o‰◊@bflb«@12@à‰fl@⁄âb∏Ü€a@ø@ìÓ«c‬‬ ‫‪@bËj‹Àc@LÒ7j◊@›◊bífl@ÊÏ„b»Ì@·ÁÎ@êb‰€a@Âfl@7rÿ€a@ìÓ»Ì@b‰Ëœ@LÒ7rÿ€a‬‬ ‫„–‪B.¬bjy�aÎ@ڀ廀a@kjéi@pıbu@LÚÓé‬‬

‫‪ÏË—Ñ]⁄›\Å’]d;ÈlÊ≈Öe’\;ÅÁÖŸ‬‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻓـــﻲ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ‬ ‫ﺻـــﺪﺭﺕ‬ ‫ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺸـــﺎﻋﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺮﻳﺪ‬ ‫ﺍﻟﺒﺮﻏﻮﺛـــﻲ "ﺭﺃﻳـــﺖ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ"‬ ‫ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻴـــﺔ‪ ،‬ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﺎﻫﺘﻤـــﺎﻡ ﺧﺎﺹ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺒـــﻞ ﺍﻟﻨﻘـــﺎﺩ ﻣﻨـــﺬ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ ﻋﺎﻡ‬ ‫‪ 1996‬ﻭﺣﺼﻮﻟﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ‬ ‫ﻧﺠﻴﺐ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﻟﻸﺩﺏ ﻋﺎﻡ ‪.1997‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺟﻤﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸـــﺮﺓ‬ ‫ﻟﻐﺔ ﻛﺎﻥ ﺁﺧﺮﻫﺎ ﺗﺮﺟﻤﺖ ﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸـــﺎﺑﺔ ﻛﺎﺭﻭﻟﻴﻨﻪ ﺟﻴﻠﻠﻴﺮﻭﺩ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻠﻐـــﺔ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻴـــﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺃﻋﺮﺑﺖ‬ ‫ﺟﻴﻠﻠﻴـــﺮﻭﺩ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻔﻲ ﻋﻦ‬ ‫ﺳـــﻌﺎﺩﺗﻬﺎ ﺑﺈﻧﺠﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﻴﺚ‬ ‫ﻗﺎﻟﺖ‪" :‬ﺃﻧﺎ ﺳﻌﻴﺪﺓ ً‬ ‫ﺟﺪﺍ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ‬ ‫ﻗﺪ ﺳـــﻨﺤﺖ ﻟﻲ ﺑﺘﺮﺟﻤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻫﺎﻣﺎ ً‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﺍﻩ ً‬ ‫ﺟﺪﺍ‪ ،‬ﻭﺃﻋﺘﺮﻑ ﺃﻥ‬ ‫ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺎﻗﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﺘﻌﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺳﺮﺩﻱ‬ ‫ﻧﺎﺩﺭ ﻭﻣﻤﺘﻊ"‪.‬‬

‫ﻋﻦ ﺳﻌﺎﺩﺗﻪ‬ ‫ﺑﺼﺪ ﻭ ﺭ‬

‫ﻭﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﺣﺘﻔﻠﺖ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟـــﻦ ﺑﻤﺆﻟﻔﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺸـــﺎﻋﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻲ‬ ‫ﻣﺮﻳـــﺪ ﺍﻟﺒﺮﻏﻮﺛـــﻲ‪،‬‬ ‫ﺣﻴـــﺚ ﻧﻈﻤـــﺖ‬ ‫ﻋﺪﺓ ﺃﻣﺴﻴﺎﺕ‬ ‫ﺷـــﻌﺮ ﻳﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ‬ ‫ﻣـــﻊ‬ ‫ﺟﻤﻌﻴـــﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﻴـــﻦ‪ ،‬ﻭﺗﻢ‬ ‫ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ‬ ‫ﺗﺮﺟﻤـــﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑـــﻲ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺍﻷﺩﺏ‬ ‫ﻓﻲ ﻧﺸـــﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺑﻨﺎء ﺍﻟﺠﺴﻮﺭ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ‪...‬‬ ‫ﻭﻗﺪ ﺃﺣﻴﺎ ﺍﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ ﺃﻣﺴﻴﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ‬ ‫ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻰ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺄﺑﻨﺎء ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ‪ .‬ﻭﺃﻋﺮﺏ‬

‫ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﻟﻠﻐـــﺔ‬ ‫ﺍ ﻟﺪ ﺍ ﻧﻤﺎ ﺭ ﻛﻴـــﺔ‬ ‫ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﻫـــﺎ ﻓﺮﺻﺔ‬

‫ﻓﺮﻳـــﺪﺓ ﻟﻠﻮﺻـــﻮﻝ ﺇﻟـــﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ‬ ‫ﺍﻹﺳـــﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻲ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﺻﺤﻔﻲ‬ ‫ﻋﻠـــﻰ ﻫﺎﻣـــﺶ ﺍﻷﻣﺴـــﻴﺔ ﻗـــﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ‪" :‬ﺁﻣـــﻞ ﺃﻥ ﺗﻤﻬﺪ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺳـــﻴﺲ ﻭﻋﻲ ﺃﻛﺒﺮ‬ ‫ﺑﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻬﻢ‬ ‫ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻲ"‪،‬‬ ‫ﻭﺃﺷـــﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ‬ ‫ﺗﺮﺟﻤـــﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـــﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ ﺑﻜﻞ‬ ‫ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻟﻐـــﺎﺕ‬ ‫ﻋﺎ ﻟﻤﻴﺔ‬ ‫ﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ‬ ‫ﻛﺜﻘﺎﻓـــﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫ﺭﺍﺋﺪﺓ‪.‬‬


Cafe�Vandpiben

9

November 2009;;1⁄…Ê›;JÈ›]m’\;flÁÖçh • 2;ÄŬ’\

ÓÜÍÜÿ=ÔΖàè=m_fËàê‹Ë=Óàv_ã=ÔÎfàƒ=Ú^Èr` ÅbningstiderZ@ Mandag MTorsdagZ14Z00 M@ 02Z00 FredagZ14Z00 M@ 03Z00 LørdagZ12Z00 M@ 03Z00 SøndagZ12Z00 M@ 02Z00

=^È≈kµ =Ÿvaf m_–Ë˚^

Heimdalsgade 2 2200 København N Tlf.: 24 444 002 www.cafeMvandpiben.dk cafevandpiben@hotmail.com

Al-Basha konditori

0&ih_6 &CCCG&-_%

=É^Ñ≈kãd =ÔÃ_’ÿ=fl_j =m_gã_·ª^ }^àÃ˚^Ë f¬h;ˆÂ;Î3t;ˆ f÷�’\;á¡;]å]e’\ Nørrebrogade 220 2200 kbh N

Tlf. 35 85 50 22

www.akhbar.dk

   www.akhbar.dk

Danmarks Nyheder

ÏËfi ’\;ÎÖ—\É’\;◊Ë“çh

ƒ\Åd¸\Â;Ï¥Ö°\;Ød;IIIj⁄Ë÷—;Ã]iàÊ∆’;=ÈŸÊ’]à=

@bÁäçdÌ@Úé«b„@ä˃m@>€a@ÚÓ„Ï«ä–€a@bˉӫ@µg@䃉€a @oj‹ç@ڄω©@Úñ”â@bˈaÖc@Âfl@Ïn‹€@ouäÅ@Ü‘€ ...’jí€a @πΠ...èÌÜ‘€a@êcâ@LbËmåˆb†@Òäœb√@ÔÁÎ@LŸ‹Ωa@›‘« @Üéu@sÓy@ÚïbÅ@Ò䃄@›‡»€a@b‰z‰fl @ãÎäi@Ûny@bËÌÜÌ@…ibïc@Âfl@a�ıÜi@ÒcäΩa @bËçcâ@÷˝�„aÎ@bËnj”â@fiÏü@·q@bÁâÜï @L‚bfl˛a @µg @…œÜ‰Ωa @bËËuÎ @|fl˝∂ @ÂÌÏÿm @Âfl @Èjí€a @kÌä” @Íb„ÜuÏ€ @ÜË–€a@Ûr„c@H@ıb‡í◊@I@Îc@ÒÏj€@lbñn„a @|ôaÏ€a ...bËnéÌäœ@÷Ïœ@Újñn‰fl@ÔÁÎ @aàÁ@?–€a@È‹‡«@ø@aày@Ü”@oÓ‡‹◊@Êc @È–Ó€dm @ø @êÎa6ë @ÖâbínÌâ @Îày @ıaÏuc @܇n«a @Ü” @b‡Á˝ÿœ @LÍaäiβ @bËmb–ÓïÏmÎ @Ü‹ÌaÎ @âbÿçÎc @ÚÓyäéfl @bËmbÓrÓyÎ@Úñ‘€a @«@o–‹nÅa @>€a @aàÁÎ@LÚÓ‰ÌÜ€a@knÿ€a@bËi@pıbu@b‡◊ @à€a @什a @—ñ„ @fi˝Å @Âfl @|önÌ @b„5•@b‡‰Ói@LÈ‹‡«@ø@o‡Ó‹◊@ÍäË√c @Úñ”â@Ö˚m@ÔÁÎ@›flbÿ€a@bËÌä»i@knÿ€a .ÚflÎbéΩa @åÓ∑@à€a@o‡Ó‹◊@fib‡«c@Êc@|Ózï @“Îä»ΩaÎ @òb®a @7j»n€a @ÈiÏ‹çdi @ÚÃÓñi@—ÓmâÏÿÌÜ€a@àÓ–‰m@Ú‘Ìä�i @kßa@…ÓôaÏfl@ø@ÚzôaÎ@ä˃m@ÚÌåflâ @LÚÓ„Ï«ä–€a @ÈïÏÇë @ÊÏÓ«Î @LpÏΩa @Êc @¸g @LÚ»çaÎ @ÚÓΩb« @ÒäËíi @Ûö§ @ø@aÏ„b◊@·Ëé–„c@¥Ó‹Óÿín€a@¥„b‰–€a @âàßa@aÏflån€a@Ü”@LÈi@·Ënœä»fl@ÚÌaÜi @ÈiÏ‹çc@fiÏy@câ@c@ıb�«g@ø@ÜÌÜí€a @fiÜu@…ôÏfl@È€b‡«c@o„b◊ ...⁄aá@?–€a @o”Ï€a @ø @LÈmbÓy @ıb‰qc @LȉüÎ @ø @ÔéÌâbj€a @?–€a @¡çÏ€a @Êb◊ @à€a .òbÅ@‚a6yaÎ@lbv«hi@È€b‡«c@âÜ‘Ì @Ú◊äy@ıbö«c@·Ác@Âfl@o‡Ó‹◊@Êb◊@Ü‘œ @1910M1896 @ @B @ÜÌܶa @–€a @B @b:@Êb◊@>€a@Ú◊äßa@Ÿ‹m .bÓ‰Óœ@ø @âbÿçÎc@›rfl@Ú‘y˝€a@ÚÓ‰–€a@fibÓu˛a@Û‹«@7jÿ€a@bÁ7qdm ...Í7ÀÎ@bÿëÏ◊Ï◊ @ÔyaÏö€a@ÙÜyg@ø@1862@‚b«@o‡Ó‹◊@“bnçÏÀ@܀Π@à€a @o”Ï€a @ø @Lb‰ÓÓœ @ÚÌÎb釉€a @Ú‡ïb»‹€ @Ú»ibn€a @øÎ@LÚÌÖ6fl@ÚÌÖbñn”a@Ú€by@ìÓ»m@b釉€a@ÈÓœ@o„b◊ @b‰ÓÓœ@ø@Êω–€a@ÚçâÜfl@ø@ÈnçaâÖ@äëbi@1876@‚b« @…fl@1883@‚b«@èç˚Ì@·q@L1882@‚b«@bˉfl@xäÇnÓ€ @Úïäœ@Û‹«@b:˝Å@Âfl@›ñy@Ò7Ãï@ÚëâÎ@Ȉb‘ëc@Üyc @‚b«@à‰flÎ .ÄâbéΩaÎ@—ybnΩaÎ@fiãb‰Ωa@¥Ìåm@ø@›‡»€a @êâaÜΩaÎ@÷ä�€a@›◊@Û‹«@ÍÖä∑@âÖaÏi@âÏË√@sÓy@1897 @fibñ–„¸a @Ú◊äy @B @Òäÿœ @Û‰jm @LÚÓÿÓç˝ÿ€a @ÚÓ‰–€a @ÚÌ7j»n€a@܇n»Ì@Èi@òbÅ@lÏ‹çc@Íâbÿnia@Ü»i@B@ÚÓ‰–€a .sÌÜßa@–€a@Ú◊äy@ÖaÎâ@“bñfl@ø@È»ôÎ

� @ZıböÓi @Ú”âÎ @Û‹« @kn◊Î � @b�‡‹” @Ÿéflc @b�uä»m @·◊ @“ä»Ì @Êc @·◊Üy˛ @ÂÿπcB � � ›◊dm@pÏm@Ú”âÎ@·◊Î@_ÚÓ”bé€a@ø @ÒÖÎÖ@ � �@Òä�”@·◊Î@_b‰€@biÏq@…‰ñm@Ôÿ€@äÌäßa @úÓ–Ì @Ôÿ€ @¡Ó0a @xbn∞ @ä�Ωa @Âfl B_ ÏflÜ€bi � � � ◊aá@ÒâbË∂ @LÛr„˛a@o«6Åa@ ÚπÜ”@ Òä � .Ú”âÏ€a@ÍàÁ@Âfl .a�7Ãï@b”âÎã @Ôöπ@Èn◊äm@L aÖÏ€a@ø@ÙäÅc@ÒâbË∂ @Û‹«@a�âÏ–ñ«@l� âÜÌ@‡◊@ıb Ωa@fiÎc@ø � � .È€@oyπΠ� ...Êa7�€a @Âfl@Ú$ ....ä°@ø@Lb�fl˝◊@ıÔ‹fl@÷âÎã @L⁄b‰Á@LÂÿ€Î ...÷äÃÌ@Âfl@Ú$ ...Ïv‰Ì � .ÙäÅc@p¸b‡nya ...÷âãc@ÙÜfl@c@ø

@>–ë@›Ój‘m @ø@bÁÖaäfl @o€b„Î @ÔflÏ€bç@oz¨@Êg � @ÚflÎbéΩa@o� ‹�j�”@Êc@Ü»i@L¥mÖâbj€a@Êa܇»Ωa@b‰yÏÌ@èÌÜ‘€a � @LbËmÜ€aÎ@xÎã@LŸ‹Ωa@‚bflc@âb«@Üé†@bËnñ”â@·ÌÜ‘m@ø @bË‹Ój‘m@úœâ@à€a@êcä€a@Ÿ€á@›ib‘fl @LȉÓÌaäíi@új‰m@ÒbÓßa@o„b◊@¥y @ıb–Åg@ø@|v‰m@%@ÜÓ◊dm@›ÿi@ÔËœ @à€a @ÔíyÏ€a @bË‘jëÎ @bËnzÓöœ @ÊÎÖ@Êb◊@ÊgÎ@Ûny@èÌÜ‘€a@êcâ@k‹ü @Úñ‘€a@Ÿ‹m@ܨ@äñ«@›◊@Ô–œ ...ÄÎâ @›ÿíi @êb‰‹€ @ouäÅ @ܔΠ@ÚÓflaÜ€a @Ü»jœ ...ÚzÓö–€bi@ÚÅâbï@äÅfi@Îc @Úñ‘€a@o€ÎaÜm@>€a@ÚÌÎb‡é€a@knÿ€a ...Êa܇»Ωa@b‰yÏÌÎ@ÔflÏ€bé€@ÚÌÎbçdΩa @ÎâÏfl@ábnçÏÀ@Ôé„ä–€a@Êb‰–€a@âÏñÌ @bËnñ”äi @ÔflÏ€bç @ @1898M1826 @ÈnyÏ€ @ø @1865 @‚b« @ÚÓzˆbö–€a @Âfl@ÔmdÓ€@LBÔflÏ€bç@Úñ”âB@Ò7Ëí€a @Ü‹ÌaÎ@âbÿçÎc@åÓ‹ÿ„�a@kmbÿ€a@ÍÜ»i @·q@Lbˉ«@Ò7Ëí€a@ÈnÓyäéfl@knÿÌÎ @Û‘ÓçÏΩa @ä‘j« @Ÿ€á @Ü»i @·Ë‹néÌ @Ÿ‹m @Âfl @êÎa6ë @ÖâbínÌâ @Ô„bΩ˛a @‚Ö @èӀΠ@LÔflÏ€bç @’jë @ÚÓyäéΩa @B @aäiÎc @ÊÏÿn€ @LÈmbçdflÎ @ÚÓzö€a .âÏñ»€a @äfl @Û‹« @ÒÜ€bÅ @B @ÔflÏ€bç @fibñ–„¸a@Ú◊äy@B@܈aâ@@âÏñÌ@·q@ÂflÎ @Úñ”@ @ @Bo‡Ó‹◊@“bnçÏÀ@B@ @BÚÓ‰–€a @7j»n€a@Ô€b–ny¸a@ÈiÏ‹çdi@ÔflÏ€bç .åÓ‡Ωa @B@ÔflÏ€bç@B@o‡Ó‹◊@ÚyÏ€@ÍâÏñm@bfl @îb‡‘€a@Û‹«@oÌã@H·ç@46@J@178@I @ÔΩb»€a @—znΩa @ø @ÒÖÏuÏΩa @L1909 @LbÓ€b�Ìhi@bÓéÓ‰Óœ@ø@sÌÜßa@–‹€ @Ô€b–nya @ÎÜjÌ @LÈÌÏn§ @bfl @›◊Î @Ÿ€á @Êc @¸g ...Û‘ÓçÏΩa @Âfl @Ï‹±@¸ @LÒcäΩa @|fl˝fl @Û‹« @|ôaÏ€a @ÖbËu�a @ÙÜ€@≈”Ïn€@ÚÌÏ”@ b‘Ìg@Úiäö◊@ıbu � @êcä€a@µg@䃉€a@܉«@bïÏñÅ@Lfia˚ç@Âfl@är◊c@ÜÁbíΩa @ÚçäÉfl @ÊaÏÓy @k€b´ @›ÿë @pàÅc @…ibïdi @lÏzéΩa @ÂΩ @Lb�‡ˆb„ @›uä€a @ÎÜjÌ ...ÚéÌä–€a @ä»ë @p˝ñÅ @ø @la϶a@_·ˆb„@È„c@b�‘y@›Ëœ ...ÔflÏ€bç@Úñ”@“ä»Ì@¸ @Í܇»m@à€a@ûχÀa@aàËœ@LÔ–‰€a@ÊÏÿÓç@ÜÓ◊dm@›ÿi @èßa @kybï @Lo‡Ó‹◊ @“bnçÏÀ @Îb釉€a @Êb‰–€a @pbƒßÎ@p˝j‘€a@âÏï@bfl@a�7r◊@à€a@L—ÁäΩa@Ô„bé„�a @pbËfl˛a@ÊbönyaÎ@Úïb®a@ÚÓ€b–ny¸a@È„aÏ€di@’í»€a � @bËyäœÎ@bÁâbÁãdi@È€b‡«c@oœä«@à€a@Êb‰–€a@LÂˈb‰i˛ @‚Ü«@µg@܇«@LÊaÏ€˛aÎ@¬Ï�®a@Û‘ÓçÏfl@Û‹«@ó”aä€a @ Ï�‘Ωa@Êa܇»Ωa@b‰yÏÌ@êcâ@Új”â@Âfl@fibéΩa@‚Ü€a@âbË√g � @âb»€a@bËñ”ä€@b‰$@pbƒß@›j”@ÔflÏ€bé€@· ‹�ç@à€aÎ � @ÚÌâb« @bËnÌ˙äi @·‹yÎ @bÁbËnëa @bΩbü @à€a @Ÿ‹Ωa @‚bflc @fi˝Å@Âfl@|önÌ@aàÁÎ@LÚ‘Áäfl@ÔflÏ€bç@ÎÜjm ...Èflbflc

‚� � ܉� ‹€@äÿë�

@’íflÖ@ø@ŸéÓiaâc@âaÖ@«@a�äÅ˚fl@pâÜï � @ÚÌaÎâ � @äÿëB @âÏé€a @ä«bí‹€ @B‚� Ü� ‰‹€ @È€@ÚÓ„br€a@ÚÌaÎä€a@ÔÁÎ@LÖχ™@fiÖb« @Òåˆbßa @B‚ÏÌ...ÎÜi˛a @µgB @ÚÌaÎâ @Ü»i –@ aÜi�€@ÚÓœb‘r€a@CÔiÖD@Òåˆbu@Û‹« @L2007@‚b«@ÚÌaÎä€a@ø –@fiβa@å◊äΩa @>ÌaÎâ@ÍàÁB@bËnflÜ‘fl@ø@fib”@>€aÎ Ba�Üic@bÓˆaÎâ@|jñÌ@€@ä«bë@bËjn◊@µÎ˛a � � ëB@ÚÌaÎâ@ä˃mÎ � biÏ‹çc@B � @bïbÅ@ ‚� Ü�‰‹€@äÿ @¥q˝q@Âfl@är◊˛@Öχ™@fiÖb«@Èi@åÓ∑ @sÓy @LÔ–zñ€a @È‹‡« @fi˝Å @Âfl @b�flb« @ø@Öäé€a@lÏ‹çcÎ@âbÿœcÎ@âÏï@Ô–•@¸ .bË–‹Å@—‘Ì@a�ä«bë@Êc@LÒÜÌܶa@ÈnÌaÎâ @…�‘Ωa@7Å˛a@bËœ˝À@Û‹«@ıbu@ܔΠZÔ€bn€a


‫‪10‬‬

‫‪November 2009;;1⁄…Ê›;JÈ›]m’\;flÁÖçh‬‬ ‫\’¬‪flÁÖçh • 2;ÄÅ‬‬

‫‪;k\Ñ]çià\;ÏŸÅ|;fl¡;‡˜¡¸\;;‘Ñ]≥\Å’\;Ñ]e|^;Ï Ëuê;ÖâÁ‬‬ ‫‪;Ì÷¡;◊ê]¢\;GÅ∂^;ÄÜ\;√ËdÑ;ÈŸ],\;√Ÿ;‡Â]¬i’]d;ÏË›]§;Ï˛ʛ]Õ‬‬ ‫’‪;G‡]⛸\;–ÊŒt;∫;íë}i∏\Â;ãÂÑÂ^;ϬŸ]p;flŸ;Î]Ÿ],\;ä›]âË‬‬ ‫‪;◊⁄ç’\;%;Ø›\ÊÕ;ÿÊt;Ï˛ʛ]Œ’\;k\Ñ]çià¸\;€ÁÅŒh;∫;Î1|;„’Â‬‬ ‫‪;‹\Ö“’\;Ô\ÖŒ’\;√Ë�iâÁ;nËt;GÈ¡]⁄ip¸\;€¡Å’\;Ø›\ÊÕÂ;ÏËâfi°\Â‬‬ ‫—‪;ÅËâ’\;‹ÊŒËàÂ;GÏË—Ñ]≥\Å’\;Â^;ÏËdÖ¬’\;Ï∆÷’]d;€‚i÷Òà^;Ïd]i‬‬ ‫‪;ÏËêÊë|;Î]¡\ÖŸ;√Ÿ;‹Ä]Œ’\;ÄŬ’\;∫;]‚Ë÷¡;Ïd]p¸]d;Å∂^;ÄÜ\;√ËdÑ‬‬ ‫\∏¬÷‪.ÏËë}ç’\;k]ŸÊ‬‬ ‫‪UØ›\ÊŒ’\;‰É‚d;œ÷¬iÁ;]Ÿ;◊—;fl¡;ÿ\ıâ’\;€fi“¥‬‬ ‫‪;ÏËâfi°\Â;◊⁄ç’\;%;Ø›\ÊÕ‬‬ ‫;;;;;;;;;•‬ ‫‪;Å¡]Œi’\;k]ŒuiâŸ‬‬ ‫;;;;;;;;;•‬ ‫‪k\Å¡]â∏\Â;ϛʬ∏\;Ø›\ÊÕ‬‬ ‫;;;;;;;;;•‬ ‫‪;fl“â’\;Ø›\ÊÕ‬‬ ‫;;;;;;;;;•‬ ‫‪;UÈ’]i’\;È›Â2“’¸\;ÅÁ1’\;Ì÷¡;Ï÷Òà¯\;◊àÖh‬‬ ‫‪jura@akhbar.dk‬‬ ‫ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬ ‫ﺍﻧﺎ ﺷـــﺎﺏ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﺘﺰﻭﺝ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻣﺮﺍﺓ ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﺍﻻﺻﻞ ﻭﻟﺪﻳﻨﺎ‬ ‫ﺛﻼﺛﺔ ﺍﻭﻻﺩ‪ ..‬ﻭﻟﺪﺍﻥ ﻭ ﺑﻨﺖ )‪4‬‬ ‫ﺳﻨﻮﺍﺕ‪ 2,‬ﺳﻨﺘﻴﻦ‪ ,‬ﻭ ‪ 3‬ﺍﺷﻬﺮ(‬ ‫ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻓﻴـــﺰﺓ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻣﺮﺗﻴـــﻦ ‪ ,‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻴـــﺔ ﺑﻘﻴﺖ ﻓـــﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ‬ ‫ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ‬ ‫ﺳﻨﻮﺍﺕ‪ ,‬ﻭ ﻗﺪﻣﺖ ﺯﻭﺟﺘﻲ ﻃﻠﺐ‬ ‫ﺟﻤـــﻊ ﺍﻟﺸـــﻤﻞ ﻭ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻻﻗﺎﻣﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺳـــﻨﺘﻴﻦ‪ ,‬ﻓﺄﺭﺳﻠﻮﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟـــﻰ ﺯﻭﺟﺘﻲ ﻭ ﻃﻠﺐ‬ ‫ﻣﻨـــﻲ ﺍﻟﺬﻫـــﺎﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴـــﻔﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺎﻣﺔ‪ ,‬ﻓﺴﺎﻓﺮﺕ ﺍﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﻓﻔﻮﺟﺌﺖ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻻﻗﺎﻣﺔ ﻭ‬ ‫ﻋﺪﻡ ﺍﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻟﻲ ‪ ,‬ﻭ ﻟﻢ ﺍﻋﺮﻑ‬ ‫ﺍﻟﺴـــﺒﺐ ﻓﻲ ﻫـــﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺎﺫﺍ‬ ‫ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴـــﺎ ﺃﻭﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﻻﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻗﺎﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬ ‫ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﺍﻟﺤﻖ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﺳﺎﺱ ﻟﻢ ﺷﻤﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ ‪ ،‬ﺃﺣﺘﺎﺝ‬ ‫ﺍﻟـــﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣـــﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ‬ ‫ﺣﺎﻟﺘﻚ‪ .‬ﻗﻠﺖ ﺃﻧﻚ ﻣﻨﺤﺖ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻢ ﺳـــﺤﺒﻬﺎ‬ ‫‪ ،‬ﻭﺍﺳـــﺘﻄﻴﻊ ﺍﻥ ﺍﻗـــﻮﻝ ﻟﻜﻢ ﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺋـــﺮﺓ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻻﺟﺎﻧـــﺐ ﻭﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺨﻀﻊ‬ ‫ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴـــﻦ ً‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺸـــﻴﺮ‬ ‫ﺇﻟـــﻰ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺒﺮﺭﻩ‪ .‬ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‬

‫ً‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻲ‪،‬‬ ‫ﻓـــﺈﻥ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤـــﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛـــﻲ‬ ‫ﻫـــﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺮﺭ ﻓﻴﻤـــﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ‪.‬‬ ‫ﺑﻘﺎﻧـــﻮﻥ ﺧﺎﺹ‬ ‫ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺤﺼﻞ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻳﻘـــﻮﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤـــﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻲ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﺴـــﻨﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻛـــﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺴـــﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ‬ ‫ﻋﻠﻴـــﻚ ﺃﻥ ﺗﻮﻓـــﻲ ﺑﺎﻟﺸـــﺮﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘـــﻮﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ‬

‫‪ ،‬ﻫﻨـــﺎﻙ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻳﺠﺐ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﺟـــﻞ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﻤﻮﺍﻃﻦ‬ ‫ﺑﻌﻴﻨـــﻪ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻟﺪﻳﻜـــﻢ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ‪ .‬ﻧﺼﻴﺤﺘﻲ‬ ‫ﻟـــﻚ ﺃﻭ ﺯﻭﺟﺘﻚ ﻫـــﻮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ‬ ‫ﺑﻤﺤﺎﻡ ﻳﺴـــﺘﻄﻴﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ﻓﻲ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ‪ .‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪﻛﻢ‬ ‫ﻓﺮﺻﺔ ﻓﺄﻧﺎ ﺃﺭﺣﺐ ﺑﺎﺗﺼﺎﻟﻜﻢ ﺑﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻭﺭﻫﻮ‬ ‫ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ‪:‬‬ ‫ﺍﺧـــﻲ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻧﺎ ﻟﺪﻱ ﺍﻻﻗﺎﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﻴﺔ ﻭﻣﻘﻴﻤﻪ ﻣﻦ ‪ 15‬ﺳـــﻨﻪ‬ ‫ﺯﻭﺟﻲ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ‬ ‫ﻭﻛﺬﻟـــﻚ ﺍﻭﻻﺩﻱ ﻗﺪﻣـــﺖ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺴـــﻴﻪ ﻣـــﻦ ‪ 2005‬ﻭﺭﻓﻊ‬ ‫ﺍﺳـــﻤﻲ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺟﺎء ﺭﻓﺾ‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻠﻐﻪ ﻭﻋﻠﻤﺎ ﻟﺪﻳﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ‬ ‫ﻣﺮﺽ ﻧﻔﺴﻲ ﺍﺳﻤﻪ ﺑﻲ ﺗﻲ ﺍﺱ‬ ‫ﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﺳﻤﻪ ﺳﻜﻴﺰﻭﻓﺮﻳﻨﻲ‬ ‫ﻭﻋﺪﺓ ﺍﻣﺮﺍﺽ ﺟﺴـــﺪﻳﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻭﺩﻛﺘﻮﺭﺗﻲ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﻛﺘﺒﺖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻧﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻻﺍﺳﺘﻄﻴﻊ‬ ‫ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـــﻪ ﻭﻟﻠﻌﻠﻢ‬ ‫ﺍﻧﻨﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‬ ‫ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪:‬‬ ‫ﻟﻸﺳﻒ ‪ ،‬ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻱ ﺗﺄﺛﻴﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗـــﺪﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ‪ ،‬ﺃﻥ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﻭ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺔ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ‪ .‬ﺍﻷﺳﺎﺱ‬ ‫‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﻫﻲ‬ ‫ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ‬

‫‪Ï˛ʛ]Õ;k\Ñ]çiàb‬‬ ‫ﻧـــﻮﻉ ‪ 3‬ﺑﻤﻌـــﺪﻝ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ‪4‬‬ ‫ﻭﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺲ‪ .‬ﻭﻣﻊ‬ ‫ﺫﻟـــﻚ ‪ ،‬ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴـــﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﺯﻝ‬ ‫ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﺒـــﺎﺭﺍﺕ ﺍﺫﺍ ﻛﻨﺖ‬ ‫ﺗﺴـــﺘﻄﻴﻊ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺃﻧﻚ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺮﺽ ﻋﻘﻠﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺷﻲء ﻣﻦ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ‪ .‬ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﻌـــﺪ ﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ‬ ‫ﺃﻥ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧـــﻲ ﻣﻦ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ‬ ‫ﻣﺎ ﺑﻌـــﺪ ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ )ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻣﺎ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ(‪ .‬ﻣﺮﺽ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻧﺎ ﻫﻨﺎ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫ﺃﻗﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ‬ ‫ﺗﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ‪ .‬ﻭ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴـــﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﻟﻒ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ‪،‬‬ ‫ﺗﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‪ .‬ﺷﻬﺪﻧﺎ ﺃﻳﻀﺎ‬ ‫ﺣﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﺎﻡ ﺍﻟﺸـــﺪﻳﺪ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﺘﻤﻜﻨـــﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼـــﻮﻝ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﺳﺘﺜﻨﺎء‪.‬‬ ‫ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ‬ ‫ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺇﻋﻔـــﺎءﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺴـــﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﺭﺟﻮ ﺍﻟﺘﻜﺮﻡ‬ ‫ﻭﺍﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳـــﺆﺍﻟﻲ ﺍﻧﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻧﺎ ﻣﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻣﺮﺍﺓ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﻣﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻪ‬ ‫ﻭﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻼﺯﻣﻪ ﻻﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ‬ ‫ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ‬ ‫ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪:‬‬ ‫ﻛﻨﺖ ﺗﺴـــﺄﻝ ﻣﺎ ﻳﻠـــﺰﻡ ﻟﻚ ﺃﻥ‬ ‫ﺗﺘﺰﻭﺝ ﻓـــﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤـــﺎﺭﻙ‪ .‬ﺃﻧﺖ‬ ‫ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺍﻣـــﺮﺃﺓ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ‪ .‬ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺃﻥ‬ ‫ﺗﻜﻮﻧﺎ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺒـــﻼﺩ‪ .‬ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﻴﺮﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻨﻚ‬ ‫ﺃﻳﻀـــﺎ ﺃﻥ ﺗﺨﺘﺎﺭ ﺃﻥ ﺗﺘﺰﻭﺝ ﻓﻲ‬ ‫ﺳـــﻮﺭﻳﺎ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺐ‬ ‫ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷـــﻴﺮﺓ ﺯﻳﺎﺭﺓ‬ ‫ﻟﺘﺮﻯ ﺯﻭﺟﺘـــﻚ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻟﻢ ﺍﻟﺸـــﻤﻞ‪ .‬ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻟﻢ ﺍﻟﺸـــﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺮﻙ‬ ‫‪ ،‬ﻓﺈﻧـــﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻛﻨﻘﻄـــﺔ ﺃﻭﻟﻰ‬

‫ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻧـــﺎ ﻣﻤﻦ ﻫـــﻢ ﻓﻮﻕ ‪24‬‬ ‫ﻋﺎﻣﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻳﻜـــﻮﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻜﻤﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤـــﺮﻙ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺑﻠﺪ‬ ‫ﺁﺧﺮ ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﻻ‬ ‫ﺗﺘﻠﻘﻮﻥ ﺃﻱ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ‪ ،‬ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ً‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ‬ ‫ﻣﻨﺰﻝ ﻣـــﻦ ﺣﺠـــﻢ ﻛﺎﻑ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻬﻤﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬ ‫ﺷـــﺮﻃﺎ‬ ‫ﻳﺸﻜﻞ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ ‪ 58،000‬ﻛﺮﻭﻥ‬ ‫ﺩﺍﻧﻤﺮﻛﻴﺔ‪ .‬ﻭﻫﻨـــﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﺪﺩﺍ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ‬ ‫ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻻ ﺗﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﺒﻴﺮﺓ‬ ‫ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺳﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻭﺩ ﺍﻥ ﺍﻋﺮﻑ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺠﻨﺴـــﻴﻪ‬ ‫ﻻﺻﺤـــﺎﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋـــﺪ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﺍﻧﺎ‬ ‫ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋـــﺪ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ‬ ‫ﻗﺒـــﻞ ﺍﺭﺑـــﻊ ﺳـــﻨﻮﺍﺕ ﻭﻧﺼﻒ‬ ‫ﻻﻛـــﻦ ﻟـــﻢ ﺍﺩﺭﺱ ﻭﻟـــﻢ ﺍﺗﻌﻠﻢ‬ ‫ﺍﻟﻠﻐﻪ ﺑﺴـــﺒﺐ ﺍﻧﻬﻢ ﺍﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﻪ‬ ‫ﻭﺍﻻﻥ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻭﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻰ ﺩﺍﺋﺮﻩ‬ ‫ﺍﻟﻬﺠﺮﻩ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻪ‬ ‫ﻓﻬﻞ ﻟﻲ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻡ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﻟﻌﺪ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺷﻬﺎﺩﻩ ﺳﺒﻮﺭ ‪3‬‬ ‫ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪:‬‬ ‫ﻋﻨﺪﻣـــﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺇﺣﺎﻟﺘﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﺃﻛﺜﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻧـــﻚ ﻟﻦ ُﺗ َ‬ ‫ﻮﺍﺟﻪ‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺈﻋﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺲ‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋـــﺪ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ‬ ‫ﺇﻋﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧـــﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻌﻴﻖ‬ ‫ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﻥ ﺗﻜـــﻮﻥ ﻗـــﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺮﻳﻀﺎ ﻟﻴﺲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻜﻮﻧـــﻚ‬ ‫ﺑﺤﺪ ﺫﺍﺗـــﻪ ً‬ ‫ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﺷـــﺮﻁ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺷـــﺮﻁ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴـــﺔ ﻳﺠـــﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺎﺩﺓ ﺳـــﺒﺐ ﺃﻗﻮﻯ ﺑﻜﺜﻴﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺠـــﺮﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮء ﻗﺪ ﺣﺼﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ‪ (.‬ﺃﻧﺎ ﻟﻢ ﺃﻗﺮﺃ‬ ‫ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻷﺧﺼﺎﺋﻲ ﻋﻨﻚ‬ ‫ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻤﻚ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﺳﺎﺱ ﺗﻠﻚ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ‬ ‫ﺃﻥ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳـــﺘﺜﻨﺎء‪ .‬ﻟﻜﻦ‬ ‫ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﺃ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺴـــﺆﺍﻝ‬

‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺗﺄﺧـــﺬ ﻓﻜﺮﺓ ﻋﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺴﺒﺒﻪ‬ ‫ﻓﻴﻤـــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸـــﺮﻁ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ‪:‬‬ ‫ﻻﺧﻮﺓ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺑﺎﺭﻙ ﺍﷲ ﻓﻴﻜﻢ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻣﺠﻬﻮﺩﻛﻢ ﻭﺍﻥ ﻛﻨﺖ ﻟﻴﺲ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺎﻃﻨﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻲ‬ ‫ﺳﺆﺍﻝ ﺍﺭﺟﻮ ﺍﻓﺎﺩﺗﻲ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﻓـــﺎ ﺍﻧـــﺎ ﻣﺼـــﺮﻱ ﻭﻣﺘﺰﻭﺝ‬ ‫ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴـــﺔ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ‬ ‫ﻭﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﻌﻴﻨـــﺔ ﻋﺠﺰﻧﺎ ﻋﻦ‬ ‫ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ‬ ‫ﺑﻤﺼـــﺮ ﻭﻟﻜﻨﻨـــﺎ ﺗﺰﻭﺟﻨﺎ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﺎﻣـــﻲ ﺑﻌﻘـــﺪ ﺯﻭﺍﺟﻌﺮﻓـــﻰ‬ ‫ﻭﺣﺼﻠﻨـــﺎ ﻋﻠﻲ ﺣﻜـــﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘـــﺪ ﻭﻋﻠﻲ ﺻﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﻬﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴـــﻬﻞ ﻗﺒﻮﻝ‬ ‫ﻫﺬﺓ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﻟﻌﻤﻞ ﻟﻢ ﺷﻤﻞ ﺍﻭ‬ ‫ﺗﻮﺟـــﺪ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓـــﻲ ﻋﻤﻞ ﻟﻢ‬ ‫ﺍﻟﺸﻤﻠﻮﺍﻧﺎ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻭﺯﻭﺟﺘﻲ ﻣﻦ‬ ‫ﺑﻠﺪ ﺍﺧﺮ ﺍﺭﺟﻮ ﺍﻓﺎﺩﺗﻲ ﻭﺟﺰﺍﻛﻢ‬ ‫ﺍﷲ ﺧﻴﺮﺍ‬ ‫ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﺗﻢ ﻋﻘﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘـــﺪ ﻗﺪ ﺃﺟﺮﻱ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺳـــﻠﻄﺔ ﻣﺨﻮﻟﺔ‪ .‬ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻣﻜﺘﺐ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻚ‬ ‫ﺑﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺴـــﺄﻟﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺷـــﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻞ‪ .‬ﺃﻓﻬﻢ ﻣﻨﻚ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓـــﻲ ﻣﺼﺮ ﻗﺪ ﺻﺪﻗﺖ‬ ‫ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ‪ .‬ﻫـــﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ً‬ ‫ﻃﺒﻌﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﺳﺘﺼﺪﻕ ﻫﻜﺬﺍ ﺯﻭﺍﺝ‪،‬‬ ‫ﻓﻜﻤﺎ ﻗﻠﺖ ﻓـــﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﺟﺮﻱ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺔ‬ ‫ﻣﺨﻮﻟﺔ‪ .‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻮﻧﻚ ﺃﻧﺖ‬ ‫ﻭﺯﻭﺟﺘـــﻚ ﺗﺄﺗﻴﺎﻥ ﻣـــﻦ ﺑﻠﺪﻳﻦ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻓـــﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻠﻌﺐ ﺃﻱ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺸـــﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ‪ ،‬ﺇﺫ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻠﻌﺐ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮﻁ‬ ‫ﺩﻭﺭﺍ‬

‫ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ‪ ،‬ﺃﻥ ﻳﻜـــﻮﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ‬ ‫ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﻤﺎ ﺍﻟﻜﻠـــﻲ ﺑﺎﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ‬ ‫ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﻤﺎ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺑﺄﻱ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ‪:‬‬ ‫ﺃﻧﺎ ﺃﺣﻤﻞ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ‬ ‫ﻭﺧﻄﻴﺒﺘﻲ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔﻋﻤﺮﻫﺎ‬ ‫‪ 20‬ﺳﻨﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺔ‬

‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪Danmarks Nyheder‬‬

‫‪ÏËë}å;ÏÕ]�d‬‬ ‫• \ˆ‪;Å∂\;ÄÜ\;√ËdÑ;U;€à‬‬ ‫• \’¬‪;‹]¡;32;UÖ⁄‬‬ ‫• \∏‪;ä›]âË’;;U;Èà\ÑÅ’\;◊·ı‬‬ ‫\‪Î]Ÿ],‬‬ ‫• \ˆ|‪;–ÊŒt;Uì]ëi‬‬ ‫\ˆ›‪;H.ãÂÑÂ^;;ϬŸ]p –‡]â‬‬ ‫\’‪;‘Ñ]≥\Å‬‬ ‫• \∏‚‪;ÖÁÅŸÂ;G‹]•;U;Ïfi‬‬ ‫‪;k\Ñ]çià¸\;fi“∏;ÍÉË fih‬‬ ‫‪;∫;Ï˛ʛ]Œ’\;k\Å¡]â∏\Â‬‬ ‫‪.ãÂÑÂ^;ÏfiÁÅŸ‬‬ ‫• ‪;◊ê^;flŸ;È—Ñ]≥\Ä‬‬ ‫…÷‪;ä÷-\;∫;Êï¡Â;G;:Ë�â‬‬ ‫\’‪ãÊ·ÑÂ^;ÏÁÅ÷e’;ÍÅ÷e‬‬ ‫ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴـــﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻄﻴﺒﻬـــﺎ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟـــﺬﻱ ﺍﻧﺘﻬﺖ‬ ‫ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻡ‬ ‫ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﻟﻌﻤﻞ ﻟﻢ ﺷـــﻤﻞ ﻣﻊ ﺃﻥ‬ ‫ﻟﺪﻱ ﺃﻗﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻭﺃﻋﻤﻞ‬ ‫ﻫﻨﺎ ﻭﺃﺩﺭﺱ ﺍﻟﺮﺟﺎء ﺇﻳﻔﺎﺩﻱ ﻓﺄﻧﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻜﺮ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ‪:‬‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻟﻚ ﻭﻟﺨﻄﻴﺒﺘﻚ ﺃﻥ‬ ‫ُﻳﺠﻤﻊ ﺷﻤﻠﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻷﻥ‬ ‫ﺧﻄﻴﺒﺘﻚ ﺩﻭﻥ ﺍﻟـ ‪ 24‬ﺳـــﻨﺔ‪ ،‬ﺇﻻ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻇﺮﻭﻑ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫ﺇﻧﻚ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻲ‪ ،‬ﺍﻷﻣﺮ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻴﻚ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺠﻤﻊ ﺷﻤﻞ‬ ‫ﺧﻄﻴﺒﺘﻚ ﻓـــﻲ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ‬ ‫ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ‪ ،‬ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺩﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺯﻭﺍﺝ ﻭﺗﺴـــﺎﻓﺮ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺃﻭ ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ‬ ‫ﺍﻷﻭﺭﻭﺑـــﻲ‪ ،‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺗﺴـــﺘﻔﻴﺪ‬ ‫ﻣـــﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳـــﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ‪ .‬ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻌﺪ ﺑﻀﻌﺔ‬ ‫ﺃﺷـــﻬﺮ ﺃﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ‬ ‫ﺳﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺧﻄﻴﺒﺘﻚ )ﺯﻭﺟﺘﻚ(‪،‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﺮﺗﻢ ﺫﻟﻚ‪.‬‬

‫‪ÏË—Ñ]⁄›\Å’\;ÏËâfiq’\;Ì÷¡;ÿÊëu’\;ºÂÖå‬‬ ‫ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺃﺷـــﻴﺎء ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ُﻳﺸﺘﺮﻁ ﺗﻮﻓﺮ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻮ‬ ‫ﺍﻷﻣـــﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺑﺪ ﻣـــﻦ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬ ‫ﺑﺸـــﻬﺎﺩﺓ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣـــﻦ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ‬ ‫ﻧﻈﺎﻡ‬ ‫ﻟﻐﻮﻱ ﺃﻭ ٍ‬ ‫َ‬ ‫ﺃﺧﺮﻯ‪ .‬ﻛﻤﺎ ُﻳﻄﻠ ُﺐ ﺗﻮﻓﺮ ٍ‬ ‫ﺷﺮﻁ‬ ‫ﺧﺎﺹ ﺑﻄﻮﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺇﻧﻄﻼﻕ ﻳﺠﺐ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ‪ .‬ﻛﻨﻘﻄﺔ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﻗﺎﻡ‬ ‫ﻟﻔﺘـــﺮﺓ ﻻ ﱡ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪9‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ‬ ‫ﺃﻋﻮﺍﻡ‪ .‬ﺑﺎﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻟﻸﺷـــﺨﺎﺹ‬

‫ﺑﺪﻭﻥ ﻭﻃﻦ ﻭﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ‪ ،‬ﺗﺸﺘﺮﻁ‬ ‫ﺃﻋﻮﺍﻡ‬ ‫ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﻔﺘﺮﺓ ‪8‬‬ ‫ٍ‬ ‫ﻓﻘﻂ‪ .‬ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‬ ‫ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧـــﻪ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ‬ ‫ً‬ ‫ﺩﻧﻤﺎﺭﻛﻴـــﺎ‪ ،‬ﻗﺒﻞ ﻣـــﺮﻭﺭ ٍ‬ ‫ﻓﺘﺮﺓ‬ ‫ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ .‬ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻗﺪ‬ ‫ً‬ ‫ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺒﺸﺎﻋﺔ‪،‬‬ ‫ﺇﺭﺗﻜﺐ‬ ‫ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﻨﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ‬ ‫ﻟﻦ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ‬ ‫ً‬ ‫ﺩﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺎ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ‬ ‫ً‬ ‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﺩﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺎ‪ ،‬ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ٌ‬ ‫ﺩﻳﻮﻥ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ‬

‫ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻭﻛﺬﻟﻚ‬ ‫ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ‪.‬‬ ‫ﻛﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻹﻣـــﻜﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﻃﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺴـــﻴﺔ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ‬ ‫ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻝ ‪ً 18‬‬ ‫ﻋﺎﻣﺎ‪ .‬ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺴـــﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸـــﺮﻃﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ً‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ ﺇﺑﻼﻏﻚ‬

‫ﺑﻄﻮﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺘﻐﺮﻗﻬﺎ‬ ‫ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻃﻠﺒﻚ ً‬ ‫ﻋﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺷـــﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼـــﻮﻝ ﻋﻠـــﻰ ﺍﻟﺠﻨﺴـــﻴﺔ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺻـــﺮﺡ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴـــﺔ ﺇﺫﺍ ﻣـــﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮء ﺑﺮﻏﺒﺘـــﻪ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻓﻌﻼﻭﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷـــﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩﻳﻦ‬ ‫ﺩﻧﻤﺎﺭﻛﻴﻴـــﻦ ﻭﻣﻮﺍﻃﻨـــﻲ ﺩﻭﻝ‬ ‫ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪ ،‬ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮﺿـــﻮﺍ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ‬ ‫ﻋﺎﺷﻮﺍ ﻫﻨﺎ ٍ‬ ‫ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪10‬‬

‫ﺃﻋﻮﺍﻡ‪ .‬ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻣﺰﻳﺪ ﻣـــﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ‬ ‫ﺇﺳـــﺘﻤﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‬ ‫ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻮﺍﻃﻨـــﺎ‬ ‫ﺣﻴﻨﻤـــﺎ ﺗﺼﺒـــﺢ‬ ‫ً‬ ‫ﺩﻧﻤﺎﺭﻛﻴـــﺎ‪ ،‬ﻳﺼﺒﺢ ﻟﺪﻳﻚ ﺍﻟﺤﻖ‬ ‫ﺃﺷﻴﺎء ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺳـــﻔﺮ ﺩﻧﻤﺎﺭﻛﻲ ﻭﺣﻖ‬ ‫ﺟـــﻮﺍﺯ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻺﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ‪.‬‬


� \3m—;◊ëiÁ;fl∏;ÏÁÖ∆Ÿ;ôÂÖ¡

Startpakke inkl. 100 kr. taletid

10714 Vi tager forhold for trykfejl.

Tilbud kun 199,TDC MobilTid prisoversigt 100 kr. benyttet på én gang, giver følgende antal minutter Lande Afghanistan

Antal minutter Til fastnet Til mobilnet 118 88

Lande Libanon

Antal minutter Til fastnet Til mobilnet 177 118

Egypten Irak

177 297

118 177

Marokko Pakistan

177 297

88 297

Iran

297

177

Somalia Syrien

58 118

58 118

Se øvrige udlandspriser på tdc.dk/mobiltid

Andalusien Restaurant ä’Å›¯\;€¬�Ÿ

49.� 59.� indtil kl.16.00

efter kl.16.00

Frederikssundsvej 24A 2400 kbh NV (Nørrebro)

Tlf. 35 84 00 86

t

ÊÏËním@bfl@aÏ‹◊

;Ïzz’]zzê;]zzfizzÁÅzz’ ;ÿ]eŒiàˆ;;;Ïê]| ;k˜ tÂ;;◊\ʬ’\ ;ĘzzËzz∏\;ÅzzËzz¡ ;k˜ ¢\;√˵ ;k]eà]fi∏\Â

ÿ˜

ÚÓËë@p˝◊cÎ@ÄÏn–fl@ÈÓœÏi


‫‪12‬‬

‫‪November 2009;;1⁄…Ê›;JÈ›]m’\;flÁÖçh‬‬ ‫\’¬‪flÁÖçh • 2;ÄÅ‬‬

‫‪Ô\Ñ`Â;kˆ]zzzŒŸ‬‬

‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪ÎÖ�Ëâ’\;fl¡;sÖ}h;flp]‚fidÊ—;È…;C;kÊ⁄’\;k]d]ë¡;D‬‬ ‫ﻓـــﻲ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻐﺎﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺣﻠﻢ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﺼﻔﻬﺎ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻬﺪﻭء ﻭﺍﻟﻌﺒﻮﺱ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻃﻘﺲ ﺍﻟﺒﻼﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺑﺲ‪ ،‬ﺗﺄﺛﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻠﻖ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﺍﻟﻤﺮء ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻪ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳـــﺔ‬ ‫ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺪﺃ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻳﺘﺴﺮﺏ ﺍﻟﻰ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ‪،‬‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺻﺎﺭﺕ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺄﻟﻮﻑ ﺍﻟﻤﺸـــﻬﺪ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﻧﺤﺎء ﻫـــﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄـــﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻋﺎﺩ‬ ‫ﺃﻋﻀﺎء ﻋﺼﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﻭﻛﺮ ﺃﻭ ﻋﺼﺎﺑﺎﺕ " ﺍﻟﻤﻮﺕ " ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺠـــﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺎﺕ‪ ،‬ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ‬ ‫ﺍﻻﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻨﺸﻄﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷـــﺘﻰ‪ ،‬ﻻﺗﺨﻠﻮ ﺑﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ‬ ‫ﻭﺍﺭﺍﻗﺔ ﺍﻟﺪﻣـــﺎء‪ .‬ﻭﺑﺪﺃﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳـــﺎﺕ ﺍﻻﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺗﻨﻌﻜﺲ‬ ‫ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻵﻣﻨﻴﻦ‪ ،‬ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺮﺩﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ‬ ‫ﻭﻗﻒ ﺯﺣﻒ ﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﻌﻤﺪﺓ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎء ﻭﺍﻟﺪﻣﻮﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﻂ ﺍﻟﻴﻮﻡ‬ ‫ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺎﺕ ﻭﺷﻮﺍﺭﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺳﻮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ‬ ‫ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ‪.‬‬ ‫ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ‪ ،‬ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟـــﻰ ﺍﻷﺑﺮﻳﺎء‪ ،‬ﻃﺤﻨﺘﻬﻢ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ "ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ" ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﺭﺕ‬ ‫ﺭﺣﺎﻫﺎ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ‪ .‬ﻭﺗﺒﺪﻭ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻣﺮﻋﺒﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸـــﺄﻥ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤـــﺮء‪ ،‬ﺃﻥ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﺳﺘﻘﺮﺍﺭ‪ ،‬ﻋﺎﺟﺰﺓ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺆﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ‪.‬‬

‫‪De mest populære lande lige nu‬‬ ‫‪70 øre/min.‬‬ ‫‪75 øre/min.‬‬ ‫‪85 øre/min.‬‬ ‫‪86 øre/min.‬‬ ‫‪87 øre/min.‬‬ ‫‪90 øre/min.‬‬ ‫‪90 øre/min.‬‬

‫‪Polen‬‬ ‫‪Libanon‬‬ ‫‪Tyskland‬‬ ‫‪Norge‬‬ ‫‪Egypten‬‬ ‫‪UK‬‬ ‫‪Spanien‬‬

‫‪27 øre/min.‬‬ ‫‪37 øre/min.‬‬ ‫‪43 øre/min.‬‬ ‫‪47 øre/min.‬‬ ‫‪47 øre/min.‬‬ ‫‪53 øre/min.‬‬ ‫‪65 øre/min.‬‬

‫‪Jordan‬‬ ‫‪Sverige‬‬ ‫‪Irak‬‬ ‫‪Tyrkiet‬‬ ‫‪Pakistan‬‬ ‫‪Iran‬‬ ‫‪USA‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬

‫ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴـــﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺯﺍﻟـــﺖ ﺗﻘﻠﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ‪ ،‬ﻫـــﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﻣﺎﺑﺮﺣﺖ ﺗﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ‬ ‫ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻭﺳـــﺎﺋﻞ ﺍﻟﺮﺩﻉ ﺗﺒﻘﻰ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ‪ ،‬ﻣﻦ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﺄﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ‬ ‫ﺃﻥ ﻫﻨـــﺎﻙ ﺍﺯﻣﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺻﺎﺭﺧﺔ ﺑﻴﻦ ﻓﺌﺎﺕ ﻭﺷـــﺮﺍﺋﺢ ﻣﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻳﺘﻄﻠـــﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺳـــﺒﺎﺑﻬﺎ ﻭﺍﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻻﺗﺰﺍﻝ ﻣﺜﺎﺭ ﺟﺪﻝ ﻓﻲ ﺍﻻﻭﺳﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﻌﻴﺪﺓ‪.‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺪﻭ ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ‪ ،‬ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺇﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻭﺳﺎﻁ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸـــﺒﺎﺏ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻴﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ‪ ،‬ﻭﺗﺸـــﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴـــﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻐﻼء ﺍﻟﻔﺎﺣﺶ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﺴﻌﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ‬ ‫ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﻧﺸـــﺮ ﺍﻻﻓﻼﻡ ﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻴـــﺔ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﺻﻄﻨﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ ﻭﻫﺸﺎﺷـــﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴـــﻦ ﺍﻟﺮﺍﺩﻋﺔ‪ ،‬ﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ‬ ‫ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ً‬ ‫ﺩﻓﻌﺎ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﺸـــﻴﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﺳﺘﻄﻼﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻣﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤـــﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬ ‫ﻭﺣﺐ ﺍﺗﺴـــﺎﻉ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺒﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﻠـــﻰ ﺗﻌﺎﻃﻲ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺭﻣﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﺍﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺌﺎﺕ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﺋﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻭﺿﺎﻋﻬﺎ‪ ،‬ﻧﺤﻮ ﺳﻠﻮﻙ ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ‬ ‫ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻻﺳـــﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻤﻠﺘﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺳﻮﺍء ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻘﻬﺮ ﺃﻭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻮﻑ‬

‫·]›‪äÁÖ’\;È‬‬

‫ﺍﻷﻧﺘﻬﺎﺯﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺒـــﺮﺭ ﻟﺬﺍﺗﻪ‬ ‫ﻳﺠـــﺪ ﺍﻟﻔﺮﺩ‬ ‫ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﻮﺍﺯﻉ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﻴـــﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻷﻣﻨﻲ ‪.‬‬ ‫ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﻧﺠﺎﺡ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻮﻣـــﺔ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻴـــﺔ‬ ‫ﻭﻣﺨﺘﻠـــﻒ ﻣﺆﺳﺴـــﺎﺗﻬﺎ‬ ‫ﺍﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫ﻭﺿﻊ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺑﺬﺭﻳﻌﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺳـــﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻚ ً‬ ‫ً‬ ‫ﺩﺭﻳﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻷﻣﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎﻗﺪ ﻳﺴﺎﻫﻢ‬ ‫ﻓﺸﻼ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳـــﺎﺕ ﻭﻳﺰﻳﺪ ﺍﻻﻋﺒﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‬ ‫ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻷﻣﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻳﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻵﻣﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ‪.‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﻔﺤﻞ ﻧﺸـــﺎﻁ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺟﺮﺍﻣﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﺿﻄﺮﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻰ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﻋﻠﻨﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺗﻪ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‪ .‬ﻭﻗﺪ‬ ‫ﺳـــﺎﻋﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺟﻮﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺗﺮﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻗﻮﺍﻧﻴﻴﻦ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﺑﺴﻴﻄﺎ‪،‬‬ ‫ﺳـــﻼﺣﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺮﺩﻉ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﻤﻞ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻻﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻃﺎﺭﺋﺔ‬ ‫ﻟﻜﻲ ﺗﺤﺴﻦ ﺍﺩﺍءﻫﺎ ﻭﺗﺰﺝ ﺑﺄﻋﺪﺍﺩ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﻴﺎء‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺎﺕ‪.‬‬

‫‪Nyhed‬‬ ‫‪Ét land - én pris‬‬ ‫‪uanset om du ringer til‬‬ ‫‪mobil eller fastnet‬‬

‫‪Danmarks bedste priser‬‬ ‫‪Med Telia Talk kan nu du ringe til én pris uanset om du ringer til mobil‬‬ ‫‪eller fastnet, til super lave udlandspriser. Hos Telia er ét land altid lig én pris.‬‬ ‫‪Velkommen til Telia.‬‬

‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪Danmarks Nyheder‬‬

‫‪Telia‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪Kun‬‬ ‫‪lligt‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪b‬‬ ‫‪g‬‬ ‫‪til‬‬ ‫‪Rin‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪lan‬‬ ‫‪til ud stnet- og‬‬ ‫‪fa‬‬ ‫‪både ilnumre‬‬ ‫‪mob‬‬

‫‪27‬‬

‫‪in.‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪ø‬‬

‫‪fra‬‬

‫‪Telia fordel‬‬

‫‪Få to dvd-film‬‬ ‫‪og betal for én‬‬ ‫‪Se telia.dk/fordele‬‬

‫‪Abonnement 0 kr. Tale 50 øre/min. til 5 Telia venner; 2,60 kr./min. 49 øre/SMS.‬‬ ‫‪3 kr./MMS. 39 øre/opkaldsafgift. Prisen gælder normalt privat brug til‬‬ ‫‪danske numre i Danmark og inkluderer ikke indholdstjenester.‬‬


13 November 2009;;1⁄…Ê›;JÈ›]m’\;flÁÖçh • 2;ÄŬ’\

www.akhbar.dk

   www.akhbar.dk

Danmarks Nyheder

<ÏËö\ÖŒ⁄ÁÅ’\;ÏÁ]‚›Â;äâqi’\

Ö·]Ω;Ö⁄¡.Ä @ø@‚ÜÇnéÌ@à€a@ãb˶bœ @¡‘œ@›véÌ@¸@pb„Ï–‹n€a@Új”aäfl @LlbÁâ�bi@Ú”˝«@È€@ÊÏÿÌ@Ü”@bfl @ÊÏÓ‰»Ωa@·‹ÿnÌ@Ü”@ıÔë@›◊@b∏gÎ @Új”aäΩa@Êg .·Ëmb„Ï–‹m@5«@ÈÓœ @Úübéji @?»m @¡‡‰€a @aàÁ @Âfl @ÖÏuÎÎ@ÒbÓß@ÚüâbÅ@…ôÎ @›ÿímÎ@LòbÇë˛a@pb”˝«Î @·ËmbÓïÏñÅ @Úfläß @b�◊bËn„g @⁄b‰Á@èÓ€@È„g@·q .’y@ÈuÎ@ÊÎÖ � @Úzœbÿfl@Úv°@Ê�a@·Ë‰«@…‡£@>€a@LpbflÏ‹»Ωa@ÍàÁ@Êc@¥‰üaÏΩa@ı¸˚:@‡öÌ@bfl .d�®a@ÜÓ€a@ø@o»”Î@aág@ÙäÅc@ûaäÀ˛@‚ÜÇném@€@LlbÁâ�a @L—ÌÏÇn€bi@bËiÏ»ë@ãaånig@ø@ÙÏnéΩa@aàÁ@µg@pbÓüaä‘πÜ€a@âaÜ≠g@Êg @›ÌÏü@o”Î@Ôöπ@€@b∂äœ@L7�Å@‚˚ë@äÌà„@LbËmb»‡n©@Âfl@ıåu@lbéy@Û‹«Î @Ú‡ƒ„c@pÜ€ÎÎ@âaÜ≠�a@aàÁ@›»–i@o‰ÁÎ@Ü”@ÚÓüaä‘πÜ€a@Ú‡ƒ„˛a@Êc@Ùä„@Ûny .Ê�a@b˜仄@>€a@Ÿ‹m@Âfl@7rÿi@ä�Åc@ÚÌäñ‰«@pb◊äy@ıÏí„@Ùä„@ÊcÎ@LÚÓ»‡” @“ä�nΩa@¥‡Ó€a@Êc@—Ó◊@ÔôbΩa@Êä‘€a@…iâ@ÙÜfl@Û‹«@b‰Ìcâ@⁄âb∏Ü€a@ø@b‰Á@ @ÊbΩ5€a@µg@ÜyaÎ@lÎ܉fl@Âfl@är◊c@›ïÏÌ@Êc@…Ó�néÌ@ÂÿÌ@%@låy@Âfl@âÏ�m @·ÿznÌÎ@Ü‹j€a@ø@låy@5◊c@Ô„bq@µg@ÔôbΩa@Êä‘€a@Âfl@pb‰Ó„b‡r€a@¡çaÎc@ø @k»í€a@—ÌÏ•@ø@âaä‡nç¸a@Êg .¥‡‹éΩa@ÚïbÅÎ@Lk„bu˛a@Íb£@Ü‹j€a@ÚçbÓéi @Ïÿç7◊@bÓi@låy@›»u@µg@ÜÓ»j€bi@èÓ€@‚ÏÌ@ø@Ö˚Ì@Ü”@¥‡‹éΩa@Âfl@Ô◊âb∏Ü€a @àˆÜ‰«Î .Ò܈bé€a@ÔÁ@ÈnÓuÏ€ÏÌÜÌc@›»u@µgÎ@›i@LkéyÎ@Ü‹j€a@ø@låy@5◊c@èÓ€ @ÒaÖc@ÊÏÿnç@bË„g@[Ò7�Å@ÚÓ‡Ác@¥‡‹éΩa@«@êÜÿnm@>€a@pbflÏ‹»Ωa@⁄ωj€@ÊÏÿm .·Ë»fl@›flb»n€a@ø@ÚjÓÁâ

ÈdÖt;Å∂^

Ô\Ñ`;Â;kˆ]zzzŒŸ

@È„g .bËÓœ@¥‰üaÏfl@aÏzjïc@·Ë„c@·Àâ@bËmb»‡n©@Âfl@ıåu@¥‡‹éΩa@5n»m@¸@fiÎÜ€a � .ÚÓiäÀa@pbÓüaä‘πÜ€a@ÉÌâbm@ø@Ò7�Å@Ú‘ibç@›ÿíÌÎ@äñ‰«@fiå« � @Êc@kØÎ@LlÏ‹�flÎ@›i@L Îäífl@äflc@ÚÓibÁâ�a@fib‡«˛a@Üô@¬Ïzn€a@Êg@Hbr€bq @pbÓüaä‘πÜ€a@âbn•@Êc@7�Å@äflc@ȉÿ€.…‡n1a@|ˆaäë@›◊@Âfl@’‹�Ωa@·«Ü€a@fib‰Ì @bËé–„@ÔÁ@›i@LÚÓüaä‘πÜ€a@·Ó‘€a@…fl@ú”b‰nm@lbÁâ�a@Úzœbÿfl@ø@ÍàË◊@Ú‹ÓçÎ @Úzœbÿfl@Ú€défl@ø@臋nÌ@Êc@Û‡«ˇ€@Ûny@Âÿπ@à€a@o”Ï€a@ø@LÚÓibÁâg@Ú‹ÓçÎ � @Ú˜œ@fiÏy@⁄Ïÿí€a@Òâbqg@Âfl@ÚÓ”˝ÅcÎ@ÚÓ„˝‘«@är◊c@›ˆbçÎÎ@›öœc@b‘Ìäü@lbÁâ�a .’‹�fl@›ÿíi@ÚÓ‰ÌÖ � � .böÌc@ÍäÌ5m@Ú€Îb™@ø@›i@LÍÜyÎ@èévn€a@ø@‡ÿm@¸@ÒâÏ�®a@Êg@H b»iaâ @ÈôbËugÎ@⁄b‰ÁÎ@b‰Á@ÔibÁâg@¡�´@«@—íÿ€a@«@äÅ�aÎ@¥ßa@¥i@Ê˝«�a@Êg � @Ôm˚m@bË„c@Û‹«@›Ó€Ü◊Î@ÚÓéévn€a@…ÌâbíΩa@Íà:@äÌ5n◊@ÎÜjÌ@bfl@Û‹«@‚ÜÇné Ì� @ȉÿπ@Üyc@¸ .bË«Ï”Î@›j”@ÚÓibÁâ�a@p¸Îb0a@paäibÇΩa@¡j§@bË‹ö–jœ@LbË‹◊c � @2008@‚b«@L˝rfl@L⁄âb∏Ü€a@ø@b‰Á@p7qc@Ü‘€ .paıb«Ö�a@ÍàÁ@Úzñi@‚å¶a @‚Ïçä€a@kybï@Òäÿ‰€a@aàÁ@“ÜËnéÌ@ÔibÁâg@›‡«@¬bjyg@«@Ò7j◊@ÚÓfl˝«g@Úvô @’‹üdœ@LÔ‘Ó‘y@êbçc@Û‹«@܉ném@%@ÚÓö‘€a@Êc@Ü»i@b‡Óœ@¥jm@·q@LÚËÓ–é€a @Û‹«@’ÓÓön‹€@âbïÎ@LȀϻ–fl@—ÌÏÇn€a@ÙÖc@Êc@Ü»i@b�»jü@Âÿ€@L¥‡ËnΩa@Äaäç @ozjïc@ÚËœbn€a@‚Ïçä€a@ÚÓö”@Êg .¥ÌÖb»€a@êb‰€a@䃄@ø@Íâ5Ì@bfl@¥‡‹éΩa @äØ@Êc@ÚiaäÀ@˝œ@LÚubßa@܉«@Ú‰Ó»fl@“aäüc@bÁ7rm@Êb‡r«@óÓ‡‘◊@›flb»m� @Ü»i@Òäëbjfl@⁄âb∏Ü€a@Üô@ÚÓibÁâg@Ú€Îb™@¬bjyg@«@ÏÀbÿÓë@ø@Ê˝«�a @ÚÓiÎâβa@lϻ틀@ãaånig@È„g@A¥íΩa@Ô„b�Ì5€a@Ôéévn€a@ ÎäíΩa@äflc@Äbönœg @aàÁÎ .÷Ï‘ßaÎ@pbÌäßa@ÒâÖbñfl@›j‘mÎ@bËÓ‹«@o‡ñ€a@ûä–€@Ú€Îb™Î@LbËé–„ @ÚÓ„aÎÜ»€a@lÎäßa@…fl@ÒÜÌaånfl@ÒâÏñiÎ@òbÅ@›ÿíi@ÊÏÓ€b8cä€a@Èubn∞@äflc .Ú–Ó»ö€a@lÏ»í€a@Üô@b˄ωíÌ@>€a � @ÍàËi@aÏ‹flb»Ì@Êc@ÚÓiäÀa@biÎâÎc@ÊaÜ‹i@ø@¥‡‹é‡‹€@7j◊@‚˚ë@äÌà‰€@È„g@HbéflbÅ @ÈmbÓy@›Óïb–m@›◊@Ï∞@paäibÇΩa@ÙÜ€@›vç@·Ë‰fl@›ÿ€@⁄b‰Á@ÊÏÿÌÎ@LÚ‘Ìä�€a � @LlbÁâ�bi@Ú”˝«@ÒâÎäö€bi@b:@èÓ€@·Ë‰«@…‡£@>€a@pbflÏ‹»Ωa@Êg .Èmb”˝«Î

@ø@ÚÓ„b�Ì5€a@paäibÇΩa@‚bÓ”@«@Ò7ñ”@Ò6œ@›j”@bÓ„b�Ìäi@ø@—íÿ€a@# @L ÎäíΩa@aàÁÎ .ÉÌâbn€a@ø@Ôéé£@ Îäífl@5◊c@àÓ–‰ni@ÚÓôbΩa@Ú‹Ó‹‘€a@paωé€a @¸Î@bÓçÎâ@¸@LÚéœb‰fl@Îc@ÚÌÖb»fl@Û‡ƒ«@Ú€ÎÖ@di@È€@Ú”˝«@¸@LÚ”âb–‡‹€@bÌÎ @ÂrnéÌ@%@È„c@ÎÜjÌÎ .bÓ„b�Ìäi@ø@¥‡‹éΩa@Û‹«@èévn‹€@ Îäífl@È„g .¥ñ€a @¥Ó„b�Ì5€a@ÛnyÎ@›i@LÚÓfl˝çg@fiÏïc@Âfl@âÜz‰Ì@Âfl@›◊@›9@›i@L·‹éfl@c .¥‡‹éfl@Âfl@pbuÎånΩa@pbÓ„b�Ì5€aÎ@L‚˝ç�a@fiÏÅÖ@aÎâbnÅa@à€a@¥Ó‹ï˛a @èé£Î@¸g@¥‡‹é‡‹€@ÚÓflÏÓ€a@ÒbÓßa@ø@Ò7j◊@Îc@Ò7Ãï@ÚÌc@⁄6Ì@%@È„c@b‡◊ @‚g@êg@Ò7ñ‘€a@·Ë‹ˆbçâÎ@LÚÓ„Ï–‹n€a@·ËmbΩbÿfl@ZHŸ€á@›»–Ì@fiaåÌ@¸ÎI@bËÓ‹« @LÚÓñÇí€a@·Ëmb”˝«Î@LbË„ÎâÎåÌ@>€a@oÓ„6„�a@…”aÏflÎ@LÚÓ„Î6ÿ€¸aÎ@êg .4g@LpbjnÿΩa@Âfl@bË„Î7»néÌ@>€a@knÿ€aÎ@LÜvéΩa@µg@·ËibÁáÎ@L·Ëmaä–çÎ @Ùäy˛bi@LÚz–ï@Ê�a@È€@ozjïc@bÓ„b�Ìäi@ø@·‹éfl@›◊@Êhœ@ÜÌÜë@âbñnÅhi � @Âfl@ȉ«@pbflÏ‹»fl@ϧ@paäibÇΩa@ÙÜ€@‚b”â˛aÎ@ÒâÏñ€aÎ@pÏñ€bi@’qÏfl@lbn◊ .ıbÓ€a@µg@—€˛a � � @LbjöÀÎ@ ıbÓnçaÎ@›i@L b‘‹”@%b»€a@ø@ÂÌ7rÿ€a@ÙÜ€@âbqc@ ÎäíΩa@äflc@Äbönœa � @pb»‡n1a@ø@pb«b‡¶aÎ@Öaäœ˛a@ÒbÓ°@Ú”˝«@b:@ÒÜÌÜ«@âÏflc@Û‹«@Ï�‰Ì@È„˛ � ZıbÓnç�aÎ@köÀa@lbjçc@Âfl@bö»i@âbñnÅhi@ÖâÏ„Î@LÚÓiÎâβa � � bÌÖäœ@ � b◊Ï‹ç@ÊÏÿÌ@Êc@Âÿπ@¸@bÓ„b�Ìäi@Èi@‚Ï‘m@bfl@Êg@H � @b∏gÎ@LbËi@bïbÅ@ ¸Îc � @Öb§�a@fiÎÖ@˝rfl@LfiÎÜ€a@Âfl@ګχ1@Úflb«@ÚçbÓç@LÜÓ◊dn€bi@Îc@Lk‹À˛a@Û‹«@ÏÁ @ÍàÁ@‡ô@Ú€ÎÖ@›◊@Êc@c@LÏmb‰€a@—‹y@fiÎÖ@Îc@LÚÓiäÀa@biÎâÎc@fiÎÖ@Îc@LÔiÎâβa @Âfl@c@ø@¥‡‹éΩa@Êhœ@Ô€bn€biÎ@LÔéévn€a@ ÎäíΩa@aàÁ@Âfl@bËnÇé„@b:@…Óflb1a .Úçâb‡Ωa@ÍàÁ@›rΩ@Úôä«@fiÎÜ€a@ÍàÁ � @pbÌÏnéfl@Û‹«@‚˚ë@äÌà„@ÙÏnéΩa@aàÁ@Û‹«Î@Ôéévn€a@⁄Ï‹é€a@aàÁ@Êg@HbÓ„bq @ÚÓ‰ÌÖ@ګχ©@Üô@›i@LÚÓflaäug@pbibñ«@Îc@Öaäœc@Üô@äØ@¸@È„˛@LÒÜÌÜ« @ÚÓ”ä«@Îc@ÚÓ‰ÌÖ@Ú˜œ@…ôÏm@¥y@7�Å@Ô«b‡nugÎ@ÔçbÓç@ıaäug@È„g .bË‹‡◊di � @䃄@ø@L›ÿíÌ@Âfl@¥i@Ú»üb”@ÖÎÜß@·çâ@È„g .Ÿí€a@ÒäˆaÖ@ø@bfl@Ü‹i@ø@bË‹‡◊di @ÍàÁ@Êc@Û‹«@ÄÏôÎ@›ÿi@fiÜÌ@È„g .›ÿíÌ@¸@Âfl@¥iÎ@…‡n1a@Û‹«@a�ä�Å@LÚ€ÎÜ€a

~ÁÑ]hÂ;ÏëÕ;ÏÁÖë⁄’\;ÏË’]q’\

..@Úybé€a@«@ÍâÎÖÎ@÷a什a@lbÀ @fib»œ@âÎÜi@aÏflb”Î@ÚÓ€b¶a@ıb‰ic@ú»i@¡í„Î@Ò7Ëí€a@pbflÏçä€a@Úflãc@pıbuÎ @Òâb–é€aÎ@䇫@Û‰fl@ÚÌäñΩa@Ò7–é‹€@Êb◊Î@·‹çÎ@Ô‹«@!a@Û‹ï@fiÏçä€a@Òäñ„@Íb£ @ÚÓçbÓé€aÚÌäñΩa@ÚÓ8ä€a@@pbéç˚‡‹€@Êb◊@b‡◊@bÓéÓˆâÎ@b‡Ëfl@aâÎÖ@ÚÌäñΩa @ÈÓ‹«@!a@Û‹ï@·Ìäÿ€a@fiÏçä€a@Òäñ„@Ûœ@âÎÜ€a@è–„@@äñfl@ûâc@Û‹«@ÚÓ‰ÌÜ€aÎ @’‘yÎ@ÒäÁb‘€a@µg@bˉÓy@äœbç@Ùà€a@ܜπa@Èi@‚b”@Ùà€a@âÎÜ€a@ۜۋ£@·‹çÎ ..@’‘ybfl @¥‡ˆb‘€a@Úçbª@Ûœ@âÏnœÎ@›”c@Ò7mÏi@Âÿ€Î@ıb�»€bi@ÙäñΩa@ÙÖb‰€a@ä‡nçg Z@bˉfl@lbjçc@Ÿ€à€@Êb◊Î@ÈÓ‹« @‚aÜ»„gÎ@‚ãäímÎ@÷å∑@Âfl@Úfl˛a@lbïc@bΩ@›fl˛a@ÚjÓÅ@ÏÁ@M@bˇÁc@ÏÁÎ@M@@Z¸Îc � @ú»i@3bñfl@…üb‘mÎ@Ú„bËΩaÎ@@Ú€à€a@bËÓ‹«@ûäœ@…”aÏ€@‚˝énç�aÎ@ÚflÎb‘Ωa@ÄÎâ @ÚÓ„ÏÓËñ€a@…fl@Ûny@›i@Öܶa@¥‹n0a@…fl@ÚÓfl˝ç�aÎ@ÚÓi什a@ÙÏ‘€a @ÚÓi什a@ÚÓˆbö–€a@paω‘€a@Ÿ€à◊@o„6„�aÎ@ÚÓi什a@—zñ€a@âbín„g@Z@bÓ„bq � @›j”@Âfl@ÒÜ‘n–fl@o„b◊@Ûn€a@ÚÓi什a@ıaÏu˛a@äœÏÌ@b∂ @·Ë‰üÏ€@·Ë‰fl@ú»j€a@ÒÖÏ«Î@Ü«b‘n€a@Âç@fiβa@›Ó¶a@ÚÓj€bÀ@ŒÏ‹i@@Zbr€bq @ÊbÓyc@Ûœ@ÒäÌbÃfl@pbËuÏmÎ@›”c@ıb‡n„hi@Âÿ€@bÓØâÜm@Û„br€a@›Ó¶a@fi˝ygÎ@‚˛a @Úœb‘r€a@fi˝ygÎ@Û»Ój�€a@ÊbiÎà€a@pbuâÖ@Âfl@ÚuâÖ@Ûœ@xbflÜ„˛a@äqc@sÓy@Ò7r◊ @äÅ�@óÇë@Âfl@ÚmÎb–nfl@pbuâÜi@b»jü@Âÿ€@ÚÓi什a@›™@bÓØâÜm@ÚÓ◊ä∏Ü€a ÂÌÜ€aÏ€a@ÂüÏi@bübjmâg@›”c@pbÓñÇë@@›Óÿím@Ûœ@o‡Ábç@bˉÿ€ @pÖaÖãg @Âæ @ú»j€a @oj«Ïnçg @Ûn€a @ÚÓfl˝ç�a @pbéç˚Ωa @âbín„g @Zb»iaâ @pb»‡vn€aÎ@pbËuÏn€a@Ûflb‰n€@ÚÓΩb«@ÚuÏfl@Ûœ@ÚÌäÿ–€aÎ@ÚÓyÎä€a@·Ëmbuby @bÁ˙b–‹yÎ@ÒÜznΩa@pb̸πa@bËmÖb”@Ûn€a@Úçäí€a@läßa@ÚuÏfl@‚bfla@ÚÓ‰ÌÜ€a @l什a@Êb◊@Âÿ€@Ò7Ëí€a@5‡njç@taÜyc@Ü»i@lbÁâ�a@Èn8c@bfl@Û‹«@läßa@·çbi ..@Ú‹‡ßa@Íà:@Û‘Ó‘ßaÎ@fiβa@“ÜËnéΩa@·Á@¥‡‹éΩaÎ@‚˝ç�aÎ @ÊÏÓzÓéΩa@…‡£@@ÚÓyÎä€a@pbubßaÎ@ÚÓ‰ÌÜ€a@pbËuÏn€a@Ûflb‰m@…fl@Z@béflbÅ @Êc@µg@b‰Á@Òâbë�a@âÜØ@Âÿ€@ÂubˉiÏÿi@b‰Á@èÓ‰◊@Ûœ@·Ëi@òbÅ@Öb„@Ûœ@böÌc @o€aãbfl@¥ÓzÓéflÎ@¥‡‹éfl@Âfl@ÚÓ€b¶a@Û„Ïÿfl@¥i@b‡ˆaÖ@pÖbç@Ûn€a@ÒÖÏΩa@ÄÎâ @Ê�a@Ûny@Ú‡ˆb” @—”Ïm@Ûny@Ò7éΩa@d�ic@bæ@¡ia6€a@›flaÏ«@—»ô@µg@lbjçc@Âfl@’jçbfl@ÙÖc @ıbÓy�@âbÿœ˛a@ú»i@⁄b‰ÁÎ ..@bjÌä‘m@@paωç@…iâc@Âfl@’‹Àc@Î@›‡»€a@«@ÙÖb‰€a @Ú‡ˆaÖ@pbÌÜzn€bœ ..@äÌbÃfl@…”aÎÎ@Ú–‹n´@“Îä√@Ûœ@Âÿ€..@ÜÌÜu@Âfl@ÙÖb‰€a@Òäÿœ @Ûœ@Âÿ€..@ âbénm@Ò7mÏ€aÎ@ÖaÖåm@ÒbÓßa@›Àbífl@Âÿ€..@ä‡néfl@Äχ�€aÎ@ÒÖÏuÏfl Ò7r◊@ÊbÓyc@Ûœ@Úz‹flÎ@›i@ÒÖÏuÏfl@b‡ˆaÖ@Úubßa@Û‘jm@ÚÌbˉ€a

@ãaån«gÎ@äÇœ@âbrfl@Êb◊@›i@·ËœÏÓôÎ@l什a@ÒÏÅ�a@›ÿ€@byÏn–fl@⁄aà„e@ÙäñΩa @Ûœ@bÓ8â@·nm@ÙäñΩa@Û‰üÏ€a@‚ÏÓ€bi@p¸b–ny�a@o„b◊Î ..@·Ë‰fl@ÜyaÎ@›ÿ€ @ÙÖb‰€a@Ûœ@bÓj»ë@·nm@b‡‰Ói@M@Û‹Óˆaäç�a@7–é€a@Ú◊âbí∂ –@ÚÌäñΩa@Òâb–é€a @ãäi˛a@ÏÁ@Û‰Ó�é‹–€a@âÏößa@Êb◊Î@l什a@ÒÏÅ�bi@ıÛ‹nπ@Êb◊@sÓy@ÙäñΩa @Û‹«@ÚÓ€bu@b:@Ûn€a@âb�”˛a@Úœb◊@Âfl@Ûi什a@›Ór‡n€a@k„bu@µg@bÓj»ëÎ@bÓ8â @Ùà€a@Ûüaä‘πÜ€a@›ÿí€bi@·nÌ@ÈuÏn€a@Ÿ€á@«@7j»n€a@Êb◊Î..@⁄âb∏Ü€a@ûâc @·»‰„@b‰◊@Ûn€a@7j»n€a@ÚÌäy@ıaÏuc@…flÎ@ÚÓ◊ä∏aÜ€a@|ˆaÏ‹€aÎ@¥„aÏ‘€a@…fl@·vé‰Ì @paäí„@Ûœ@Úibnÿ€aÎ@äÁbƒn€a@Íãäic@Êb◊@Ùà€aÎ@o”Ï€a@Ÿ€á@Ûœ@bˉfl@äœaÎ@¡é‘i @paäfl@Ûœ@—‹n±@Êb◊@Ùà€aÎ@ÚÓ€b¶a@ıb‰i˛@ÚÓ‘Ó‘ßa@ÄÎä€a@«@7j»n◊@ÙÖb‰€a @ÚÌâaÖ�a@Ú˜Ó:a@ıbö«c@Âfl@Úq˝q@kÁá@È„c@˝rfl@ä◊ácÎ ..@Û8ä€a@ÈuÏn€a@«@Ò7r◊ � @fib–nyg@Ûœ@Ú◊âbíΩa@‚Ü«@ȉfl@ÊÏj‹�Ì@ÙäñΩa@7–é‹€@⁄aà„e@ÙÖb‰‹€ @Ûœ@ÈÓ€g@Ô«Ö � @lbñnÀhi@¸b–nyg@ÈÓœ@Ùä„@b‰◊@Ùà€a@bËflbÓ”@‚ÏÓi@Û‡éÌ@bΩ@ÚÓ‹Óˆaäç�a@Òâb–é€a @¥i@ aÎÎ@Ûzï@âaÏy@#Î ..@Úfl˛a@ÍàÁ@Âfl@·‹éflÎ@Ûiä«@›◊@Û‹«@fibÀÎ@åÌå«@ıåu @Ú◊âbífl@‚Ü»€@Ÿ€á@ÙÖc@Ü‘œ@a˙ä€a@“˝nÅg@·ÀäiÎ@@ÙäñΩa@ÙÖb‰€a@Û‹ræÎ@7–é€a @Ûœ@@¥ÌäñΩa@ıaä–é€a@Ȉ˝flå€@Ÿ€á@Ääë@È„c@ÙÖb‰€a@ä‘fl@Ûœ@b„5ÅcÎ@›i@7–é€a ..@Ú◊âbíΩa@‚Ü»i@Ûz‰Ωa@è–„@ÊÏz‰Ì@·Ë‹»u@bæ@ÚÓœb„܉ÿç�a@fiÎÜ€a @˝ÌÏü@büÏë@…�”Î@ÈuÏn€a@Ÿ€á@Ûœ@¥ÌäñΩa@Ú�iaâ@Îc@ÙäñΩa@ÙÖb‰€a@ä‡nçg @ıb‰ic@pbjÀâÎ@pbËuÏm@«@pbjçb‰Ωa@·ƒ»fl@Ûœ@5«Î@ÚÓ€b¶a@ıb‰ic@ÚflÜÅ@Ûœ �� @%@Ú€Îb™@Ûœ@›«b–nm@âbÿœ˛a@ú»i@pcÜi@·q@@ÈnÌ˙â@ozôÎÎ@wö„Î@ÚÓ€b¶a @aÏ‹ræ@Û‘n€aÎ@Ûi什a@Öb§�a@Òäÿœ@pdí„@›»–€biÎ@ÚÓi什a@pbÓ€b¶a@›9 @pb«b‡nug@Ûœ@Òäÿ–€a@àÓ–‰n€@ÖaÜ«�aÎ@åÓËvn€a@Ûœ@ÒÜÌÜ«@ÚÓiä«@pbÓ€bu @—Óô@Êb◊Î@ÙäñΩa@ÙÖb‰€a@ä‘fl@Ûœ@Ÿ€á@Êb◊Î@˝ÌÏü@bn”Î@pä‡nçg@ÚÓéÓçdm @⁄aà„e@Êa7�‹€@äñΩ@aäÌÜfl@Êb◊Î@äïb‰€a@Üj«@¥éy@ábnç˛a@b‰»fl@·ˆaÜ€a@“äí€a @oflb”@ÒdvœÎ@›ÿÓÁÎ@âÏnçÖÎ@ÚÓ‹ÅaÖ@Úzˆ˝€@ÖaÜ«�aÎ@åÓËvn€a@Ûœ@›‡»€a@ä‡nçaÎ @läy@“b‘Ì�@ÚÓi什a@Ú‰v‹€a@o‹ÿímÎ@bn”˚fl@ ÎäíΩa@—”Ïnœ@µÎ˛a@wÓ‹®a@läy @o‘y˝mÎ@ÒÜÌÜ«@Ú�í„di@oflb”Î@ÚÓi什a@pbÓ€b¶a@ú»j€@¥‹ræ@Âfl@wÓ‹®a @Êbné„bÃœc @ÎåÀÎ5‡njç @taÜyc @o„b◊ @Ûny @Ú�턲a @pä‡nçgÎ @taÜy˛a @Ûn€a@ÚÓ„br€a@wÓ‹®a@läy@Î@lbÁâ�a@Û‹«@läßa@·çhi@ÚÓÿÌäfl˛a@ÒÜi什aÎ @÷a什a@fi˝nyhi@ä«bíΩa@·Ó‡ï@Ûœ@ÚiäôÎ@Ò7j◊@›flc@ÚjÓ¢@…Ó‡¶a@oibïc @«@bflÏÌ@›ÇnÌ@%@Ûiä«@›◊@k‹”@Û‹«@åÌå«Î@’Ó‘ë@ä�”Î@ÚÓ”äí€a@l什a@ÚiaÏi @‚bƒ‰‹€@Û‹ÅaÜ€a@…ôÏ€a@«@䃉€a@úÃi@ÈniÎä«Î@Ènflc@Íb£@ÈmbjuaÏi@‚bÓ‘€a @ÒÏ‘€a@ÍàÁ@äéÿ€@@ÚÓ‡Ó‹”gÎ@ÚÓ€ÎÖ@Ò7r◊Î@Ò7j◊@ÙÏ”@óiäm@bflb∑@|ôÎ@Âÿ€ @›flaÏ«@ÚvÓn„@›»–€bi@aÏz¨Î@Úybé€a@«@bÁâÎÖÎ@bËjÓÓÃmÎ@Ú‹«b–€a@ÚÓi什a @b‡◊@Òäÿ–€a@oibÀÎ@bflb∑@Öb§�a@ Îäífl@—”Ïnœ@Ê�a@b‰Á@bÁÖäé€@fib©¸@ÒÜÌÜ«

@Âfl @ÚÌäñΩa @ÚÓ€b¶a @5n»m @ÚÓfl˝ç�aÎ @ÚÓi什a @pbÓ€b¶a @Ú‹” @Û‹« @ÚÓ«aÏ€aÎ @Ú�ëb‰€a @Ú»iâc@¥i@ÄÎa6Ì@Ùà€a@bÁÖÜ« @Âéyc @Û‹«M@“¸e @Úéº@µg @Û‹«@bÁÜuaÏm@ÚqaÜyÎ –@äÌÜ‘m @⁄b‰ÁÎ @ÚÓ◊ä∏aÜ€a @Úybé€a @¥ç܉ËΩaÎ@ıbjü˛a@Âfl@ÖÜ« @Âæ@·Á7ÀÎ@fib‡«˛a@fibuâÎ @Ü”Î.... @ @Úybé€a @Û‹«@ÊÏ‹‡»Ì @Û8â@…‡£@èÓçdm@Òäÿœ@pcÜi @ÙÜ€@ÚÌäñΩa@Ò7–é€a@o„b◊@sÓy@pbÓ‰Ó»jé€a@ÚÌbË„@Ûœ@bËn�í„c@âÏ‹jÌÎ@bˉ«@5»Ì @ÊgÎ@µÎ˛a@Ò䇋€@ÙäñΩa@ÙÖb‰€a@›ÿím@bˉÓy@kmaâ@Úíˆb«@ÒäÌãÏ€a@ÛÁ@⁄âb∏Ü€a @¥y..@›Ó‹‘i@ÉÌâbn€a@Ÿ€á@’jç@Ü”@ÚÓ€b¶a@ıb‰ic@…‡Ø@›‡«@pbïbÁâg@o„b◊ @Êb◊@·Óƒ‰n€aÎ@…‡vn€a@…œaÖ@Âÿ€@pbj‘«@ÒÜ«@@ÈnËuaÎÎ@ÙäñΩa@ÙÖb‰€a@›ÿím @ÚÓiä«@—zï@¸Î@ÚÓiä«@ÚÓ„ÏÌå–Ó‹m@paω”@⁄b‰Á@Âÿm@%@bˉÓy ..@·ÁcÎ@ÙÏ”c @bÁ7ÀÎ@p¸Ï◊dfl@Âfl@ÚÓi什a@äç˛a@ÈÓ‹«@pÖÏ»m@bæ@ÚÓflÏÓ€a@pbubÓny�a@o„b◊Î @ıb‰ic@Âfl@Û„br€a@›Ó¶a@âÏË√@pbÌaÜi@…flÎ@‚ÏÓ€a@Íaä„@Ùà€a@›ÿí€bi@ÒäœÏnfl@7À @ÒÏ�®a@Ÿ‹m@o„b◊@—Ó‘rmÎ@·Ó‹»m@Âfl@·ËnÌÏÁ@Û‹«@√b–z‹€@·ËmbubyÎ@¥ÌäñΩa @·ËÓÓzÓéflÎ@·ËÓ‡‹é∂@pbËfl˛aÎ@ıbi˛a@䃄@ÚËuÎ@Âfl@›”˛a@Û‹«@ÚÌâÎäô@Èjë @Êb◊@Âÿ€@Ú–‹nÇΩa@Ú�턲a@pcÜiÎ@ÙäñΩa@ÙÖb‰€a@›ÿímÎ@ÖÏ˶a@päœbönœ @Âfl@ÚÓ«b‡nu�a@êÏ‘�€a@ÚçâbæÎ@ä础@…‡£@Âfl@Û«b‡nu�a@¬b퉀a@bÁãäic @ÒÖbÓ‘€@pÜñm@Ûn€a@Újlj€a@Êc@7À..@bÁ7ÀÎ@ıaå«@pb”Öaäç@Úflb”gÎ@ÖbÓ«cÎ@xaÎã @ÚÓi什a@bËnÌÏËi@’‹»nm@ÚflbÁÎ@ÚÓvÓma6çg@ÙäÅc@âÏfldi@ÚÓ«aÎ@o„b◊@ÚÓ€b¶a @o„b◊Î@ÚïbÅ@ıb‡n„�a@›ÓïdmÎ@’Ó‡»m@Û‹«@o‹‡«@Ûi什a@ÜÓ»ñ€a@Û‹»œ@ÚÓ‰ÌÜ€aÎ @«@bflÏÌ@kÃm@%Î@Û„ÏÓËñ€a@ÎÜ»€a@…fl@Ú€ÎÜ‹€@Û8ä€a@…Ój�n€a@pbÌaÜi@Ò6–€a@Ÿ‹m @êâaÜflÎ@ÊÜΩaÎ@Ùä‘€a@Î@fiãb‰ΩaÎ@…„bñΩa7flÜmÎ@bÌbzö€aÎ@lÎäßa@‚¸c@@Òä◊aà€a @ÚÌ˙ä‹€@aäÌbÃfl@b–”Ïfl@ÚÓ€bv‹€@Êbÿœ@@fib‰‘€a@ÊÜfl@Âfl@¥‰üaÏΩa@7vËmÎ@fib–ü˛a @«@5»m¸@bË„c@M@o€aãbflÎ –@bËn”Î@pä»ë@Ûn€a@…Ój�n€a@ÚÓö”@Ûœ@ÚÓ8ä€a @ÙäÅ˛a@ÚÓi什a@pbÓ€b¶a@›◊@Û‹«@ozn–„bœ@›Óï˛a@Ûi什a@bˈb‡n„gÎ@bËn‘Ó‘y @Ûi什a@âÏ»í€a@’‡»ÌÎ@…Ój�n€a@Ÿ€á@ÚflÎb‘fl@Ûœ@·ÁbéÌ@¬bí„@›ÿ€@’Óé‰m@Ûœ @sÓy@ÚÓ‰Ó�é‹–€a@ÚÓ€b¶a@…fl@|ôβaÎ@ÙÏ”˛a@’Óé‰n€a@Êb◊Î@⁄6íΩaÎ@ÜyaÏ€a @Ú‡ƒ‰Ω@knÿfl@ıbí„g@Ûœ@ÚÓéˆä€aÎ@Ú€b»–€a@Ú‡ÁbéΩa@o„bÿœ..@ÚÌå◊äΩa@b‰nÓö” @ÙÖb‰€a@Êb◊Î@ÚÓfl˝ç�aÎ@ÚÓi什a@ÚÌÏ:bi@Ÿé‡n‹€@åflä◊@ÚÓ‰Ó�é‹–€a@äÌäzn€a


‫‪14‬‬

‫‪November 2009;;1⁄…Ê›;JÈ›]m’\;flÁÖçh‬‬ ‫\’¬‪flÁÖçh • 2;ÄÅ‬‬

‫‪Ïî]ÁÑÂ;g]eå‬‬

‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪Danmarks Nyheder‬‬

‫‪;◊ê\Êi’\;ÑÊâp;Ô]fidÂ;ÎÊ6\;‹ÄÑ;◊p^;flŸ‬‬

‫‪;ÈdÖ¬’\;€’]¬’\Â;‘Ñ]⁄›\Å’\;flŸ;Ñ\Êt;ÖË à;40‬‬ ‫ﺃﻃــﻠــﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻲ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺷﻬﺮ‬ ‫ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ ﺍﻷﻭﻝ|ﺃﻛـــﺘـــﻮﺑـــﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺳﻔﺮﺍء‬ ‫ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﺒﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ‪ ،‬ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻜﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺠﻤﻊ ‪ 40‬ﺷﺎﺑﺎ‬ ‫ﻭﺷــﺎﺑــﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟــﺪﺍﻧــﻤــﺎﺭﻙ‬ ‫ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻣﺼﺮ ﻭﻣﻨﺤﻬﻢ‬ ‫ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻓــﻲ ﻃﺮﻕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟـــﺪﺍﻧـــﻤـــﺎﺭﻛـــﻴـــﺔ‪ ،‬ﻭﺑــﻌــﺪ‬ ‫ﺫﻟــﻚ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﻢ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﻟﻠﺘﺤﺎﻭﺭ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺩﺣﺾ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻳﻘﻮﻝ‬ ‫ﻓﺮﺩﺭﻳﻚ ﺃﻧﺪﺭﺳﻦ" ﻫﺪﻓﻨﺎ ﻫﻮ‬

‫ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻭﺭ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻷﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺨﻠﻖ‬ ‫ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ‬ ‫ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ" ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺍﻧﺪﺭﺳﻦ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻷﻭﻟــﻰ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟــﻤــﺸــﺮﻭﻉ ﻗــﺪ ﺗــﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ‬ ‫ﺑﻨﺠﺎﺡ ﻛﺒﻴﺮ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ‬ ‫ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺇﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻮﻥ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﻭﺭﺷﺎﺕ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﺗــﻨــﺎﻭﻟــﺖ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫ﻭﺃﻛــﺪﺕ ﺧﺪﻳﺠﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ‬ ‫ﻭﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻲ‪.‬‬ ‫ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺳﻔﺮﺍء ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻓـــﻲ ﺟــﻤــﻌــﻴــﺔ ﺍﻟــﺸــﺒــﺎﺏ‬ ‫ﺑــﺰﻳــﺎﺭﺓ ﻋــﺪﺩ ﻣــﻦ ﺍﻟــﻤــﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ‬

‫ﺍﻟــﺪﺍﻧــﻤــﺎﺭﻛــﻴــﺔ ﻭﺍﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ‬ ‫ﻭﺗﺤﺎﻭﺭﻭﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ‪ .‬ﻭﻋﻦ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ ﻛﺴﻔﻴﺮﺓ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ‬ ‫ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﺑﺔ ﺧﺪﻳﺠﺔ ﻧﺎﺻﺮ "‬ ‫ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺡ‬ ‫ﺃﻋﻄﺘﻨﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﺫﻫﺒﻴﺔ ﻟﻠﻠﺘﻌﺮﻑ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺷﺒﺎﺏ ﻭﺷﺎﺑﺎﺕ ﺟﺪﺩ‬ ‫ﻳــﻄــﻤــﺤــﻮﻥ ﻟــﺪﻋــﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ‪ ،‬ﻭﺃﻧــﺎ ﻻﺣﻈﺖ ﺃﻥ‬ ‫ﺯﻳــﺎﺭﺗــﻨــﺎ ﻟــﻠــﻤــﺪﺍﺭﺱ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻗــﺪ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓــﻲ ﺗﻮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﺄﻫﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ‪ ،‬ﻭﺃﻧﺎ‬ ‫ﻭﺍﺛﻘﺔ ﺃﻧﻨﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺰﺭﻉ ﺑﺬﺭﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﻘﻮﻝ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‬ ‫ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ‬ ‫ﻭﺍﻹﺣــﺘــﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ"‪.‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﻭﺓ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻵﺑﺎء‬ ‫ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﺑــﻀــﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ‬ ‫ﻭﺍﺣــﺘــﺮﺍﻡ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻴﻦ‬ ‫ﻭﺍﻻﻧــﻔــﺘــﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻲ‪.‬‬

‫ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻲ ﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺑﺪﻋﻢ ﻋﺪﺓ‬ ‫ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻧﻈﻢ ﻋﺪﺓ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍﺕ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳــﻂ ﻧﺎﻗﺸﺖ‬

‫ﻫﻤﻮﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺳﺎﻫﻤﺖ‬ ‫ﻓﻲ ﺇﻃﻼﻕ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ‬ ‫ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ‬ ‫ﻭﺗــﻮﻧــﺲ ﻭﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫‪;]‚d;€àÖi’;\ÅÁ;”÷⁄h;ˆ;‘Ñ]⁄›Å’\;;UC‡Äѯ\;flŸD;Ï›Â\Ö�’\;‹]ât;‹Ü]t‬‬ ‫ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺳﻤﺎء ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ ﺍﻛﺜﺮ ﺯﺭﻗﺔ ﻣﻦ ﺳﻤﺎء‬ ‫ﺑﻼﺩﻱ ‪ ،‬ﻭﻻ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻠﻮﺣﻪ ﻓﻘﺪ ﺗﺬﻭﻗﺘﻪ‪ ،‬ﻫﺬﺍ‬ ‫ﻣﺎ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﺳﺘﺨﻼﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‬ ‫ﺍﻻﻧﻄﺒﺎﻉ ‪ ,‬ﻛﻤﺤﺎﻭﻟـــﺔ ﻣﻨﻲ ﻻﻳﺠﺎﺩ ﻃﺎﺑﻊ ﻋﺎﻡ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸـــﺎﺑﺔ ‪ ،‬ﻓﻤﻬﻤﺘﻲ ﻛﺴـــﻔﻴﺮ ﺣﻮﺍﺭ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﻗﺒﻮﻝ ﻛﻞ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﺑﻞ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ‬ ‫‪ ،‬ﻟﺤـــﺪ ﺍﻟﻐﺎء ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺗﺨﺎﻃﺐ ﻣﺸـــﺘﺮﻛﺔ ﺗﺴﻬﻞ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ‬ ‫ﻭﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺍﻳﺎ ﻛﺎﻧـــﺖ ﺭﺩﺓ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻭﺭﺷـــﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫ﻟﻦ ﺃﻳﺄﺱ‪ ،‬ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺍﺗﻐﻨﻰ ﺑﻪ ﻣﻊ ﻧﻔﺴـــﻲ‪ ،‬ﻻﻥ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺮﺳـــﺎﻟﺔ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﻷﺻﻌـــﺐ ﻭﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﺫﺍ ﺻﺒﺮ ﻭ ﺍﺑﺘﺴـــﺎﻣﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻬﻤـــﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﺜﺮ‬ ‫ﻣﺘﻌـــﺔ ﻣﻤﺎ ﺗﺨﻴﻠـــﺖ ‪ ،‬ﻓﺒﻌﺪ‬ ‫‪ 5‬ﺃﻳـــﺎﻡ ﻣـــﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﺻﺪﻗﺎﺋﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﻦ‪ ،‬ﺑﺪﺃﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺗﺼﺒـــﺢ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫ﻭﻣﺴـــﺆﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺃﺿـــﻒ ﺍﻟﻰ‬ ‫ﺫﻟـــﻚ ﺍﻥ ﻣﻌﻠﻤﺘﻲ ﻭﻫﻲ ﻣﻦ‬ ‫ﺟﻬﺰﺗﻨﻲ ﺑﻜﻞ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺎﻃﺐ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﺘﻔﻬـــﻢ‪ ،‬ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﻪ ﻭﻫﻲ‬ ‫ﻣﻦ ﺯﺭﻋﺖ ﻓﻴﻨﺎ ﺣﻠﻢ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ‬ ‫ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ‪ ،‬ﻓﻜﻴﻒ ﻻ‬ ‫ﺃﺑﺪﺃ ﺑﺤﺐ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ ﻭ ﺑﺎﻟﻘـــﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﺄﻥ‬ ‫ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ ﻻﺗﻤﻠﻚ ﻳﺪﺍ ﺗﺮﺳﻢ ﺑﻬﺎ؟‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻗﻠﻴﻼ‬ ‫ً‬ ‫ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ‪ ,‬ﻭﻗﺪ ﻋﺰﻭﺕ ﺫﻟﻚ ﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﻮﺍ‬ ‫ﺑﺎﻟﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻟﻐﺔ ﺍﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻜﻨﻲ ﻟﻢ ﺃﺷﻌﺮ ﺑﺄﻱ ﺭﻭﺡ ﻋﺪﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﻟﻲ‬ ‫ﻭﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻲ‪ ،‬ﺑﻞ ﻗﺮﺭﻧﺎ ﺍﺳـــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻤﺎﺭﻳﻦ ﻛﺴﺮ‬

‫ﺍﻟﺠﻠﻴﺪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺩﻳﺔ ﻟﻜﺴﺐ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ‬ ‫ﻭﻻﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻧﻲ ﻻ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺍﻗﻨﻌﻚ ﺑﺸـــﺊ‪ ،‬ﺃﻧﺎ ﻓﻘﻂ‬ ‫ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﺳﻤﻌﻚ ﻭ ﺗﺴﻤﻌﻨﻲ ‪.‬‬ ‫ﺑﺪﺃ ﺷـــﻌﻮﺭﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﻣﻊ‬ ‫ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ‬ ‫ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻟﻢ ﺍﺷـــﻌﺮ ﺑﺄﻱ ﺗﻄﺮﻑ ﺃﻭ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤـــﻰ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﺰﻭﺍﺝ ﺍﻻﺩﻳﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻮﻝ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻭ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻊ‬ ‫ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺍﻭ ﺻﺪﻳﻘﺘـــﻪ‪ ،‬ﺍﻻﻏﻠﺐ ﻳﻘﺒﻞ ﻭﻻ ﻳﺮﻓﺾ‪،‬‬ ‫ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻟـــﻢ ﻳﺤﺪﺩ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﻩ‪ ،‬ﻭﻗﺪ‬ ‫ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻬﺘﻤﺎ ﺍﻭ ﻣﻨﺸﻐﻼ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻔﻴﻨﻲ‬ ‫ﺃﻥ ﺃﻋـــﺮﻑ ﺃﻧـــﻲ ﺃﻋﻴـــﺶ‬ ‫ﺑﺎﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻭ ﺃﻣﺎﺭﺱ ﺣﺮﻳﺘﻲ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻭﻣﻄﻠﻖ‪ ،‬ﻭﺍﺣﻴﺎﻧﺎ‬ ‫ﺍﻧﺎ ﻻ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﻻﻟﻪ ﻷﻟﺘﺰﻡ ﺑﻌﺪﻫﺎ‬ ‫ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺨﺺ ﺣﻴﺎﺗﻲ‬ ‫ﺍﻟﻴﻮﻣﻴـــﺔ‪ ،‬ﺃﻧـــﺎ ﻻ ﺃﻓﻜﺮ ﺑﻬﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ‪ ،‬ﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺟﻮﺍﺏ‬ ‫ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ‬ ‫ﻟﻤﺴـــﺖ ﺍﻟﻔﻀـــﻮﻝ ﺑﺄﻃﺮﺍﻑ‬ ‫ﺃﺻﺎﺑﻌﻲ‪ ،‬ﻓﻌﻠـــﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺴﺄﻟﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ‬ ‫ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻕ‬ ‫ﻭﺍﻻﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺺ ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ " ﺳﻔﺮﺍء‬ ‫ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ " ﺍﻳﻘﻨﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﻧﻔﺴﻲ ﺃﻧﻲ ﺃﺷﺒﻪ‬ ‫ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤـــﺎﺭﻙ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ‬ ‫ﻳﺸـــﺒﻪ ﺃﺻﺪﻗﺎء ﻟﻲ ﻓـــﻲ ﺍﻻﺭﺩﻥ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ ﻛﻴﻒ ﻧﺸﺄﺕ ﺃﻧﺎ ﺍﻭ ﻛﻴﻒ ﻧﺸﺄ ﻫﻮ ‪.‬‬ ‫‪Hustarawneh@yahoo.com‬‬

‫‪È—Ñ]⁄›\Å’\;ÈdÖ¬’\;g]eç÷’;ÎÅÁÅp;Ïˬ⁄p‬‬ ‫@@”‪@lbjí€a@Âfl@ګχ©@oflb‬‬ ‫‪@ÚÓiä« @fiÏïc @Âfl @Ô◊âb∏Ü€a‬‬ ‫‪@·nËm@ÒÜÌÜu@ÚÓ»∫@èÓçdni‬‬ ‫‪@Ö˝j€a@ø@l什a@lbjí€a@ÊÎ˚íi‬‬ ‫‪@«@ÚzÓzï@ÒâÏï@·ÌÜ‘n€@Û»émÎ‬‬ ‫‪@ÚÓj‹é€a@ÒâÏñ€a@«@¸Üi@@·ËmbÓy‬‬ ‫‪@>€aÎ@‚˝«�a@›ˆbçÎ@bË‹”b‰nm@>€a‬‬ ‫‪@Öä©@k„bu˛a@lbjí€a@…Ó∫@5n»m‬‬ ‫‪@ÚÌÖbñn”g@Ú€b«@Îc@‚aäug@…Ìâbífl‬‬ ‫«‹‪.Ô«b‡nu�a@‚bƒ‰€a@Û‬‬ ‫‪@ÒÜÌܶa@ÚÓ»‡¶a@Âfl@“Ü:a@«Î‬‬ ‫‪@èÓˆâ@Ôëä”@·»‰fl@lbí€a@fiÏ‘Ì‬‬ ‫‪@lbjí€a@|‰fl@ÏÁ@b‰œÜÁ@B@ÚÓ»‡¶a‬‬ ‫‪@›ïaÏn‹€@Úïäœ@ÚÓiä«@fiÏïc@Âfl‬‬ ‫‪@fiÏy@·ËnÓ«ÏmÎ@ú»j€a@·Ëö»i@…fl‬‬ ‫‪@o”Ï€a@è–„@øÎ@ÚÓi什a@·ÁâÎàu‬‬

‫«‪@ÚÓi什a@·ÿnÌÏÁ@Û‹«@aσœb§@Êc @…‡n1a@ø@ÚzÓzñ€a@Ú‰üaÏΩa@Â‬‬ ‫‪@Âÿ€Î@ÚÓi什a@·ÿnÀÎ@Ú‘Ì什a @Ô◊âb∏Ö@lbjë@Âz‰œ@LÔ◊âb∏aÜ€a‬‬ ‫‪@·‹»n„Î@b‰Á@›‡»„@ÚÓiä«@fiÏïc@Âfl‬‬ ‫‪@b‰Ó‹«@kuÏÌ@aàÁÎ@b‰Á@Û‘j‰çÎ@b‰Á‬‬ ‫‪@o”Ï€a@è–„@øÎ@…‡n1a@·Ó”@·Ëœ‬‬ ‫‪B‚˛a@b‰nœb‘q@Úœä»fl‬‬ ‫‪@Âfl@âÜz‰Ì@à€a@Ôëä”@7íÌÎ‬‬ ‫‪@ø@k�€a@êâÜÌÎ@@ÚÓiäÃfl@fiÏïc‬‬ ‫‪@Ú‹ÿífl @µg @ÂubˉiÏ◊ @Ú»flbu‬‬ ‫‪@ıb‰ic@Âfl@ÜÌÜ»€a@ÈuaÏm@>€a@ÚÌÏ:a‬‬ ‫‪@Âfl@ÜÌÜ»€a@B—ÓöÌ@Î@Ô„br€a@›Ó¶a‬‬ ‫‪@fiÏy@Ò7ßbi@ÊÎä»íÌ@Ô‹Óu@ıb‰ic‬‬ ‫‪@bj‹ç@äq˚Ì@aàÁÎ@ÚÓœb‘r€a@·ËnÌÏÁ‬‬ ‫«‹‪@·Ó‹»n€a@ø@·ËïäœÎ@·ËmbÓy@Û‬‬ ‫‪@o”Ï€a@è–„@øÎ@fibßa@Ú»jÓ�i @·n„c@L·:@b‰n€bçâÎ@L›‡»€aÎ‬‬ ‫‪@Ô◊âb∏aÜ€a@·ÿ»‡n©@ø@aϩ܉m @·ÿÓ‹«@kvÓœ@Llä«@ÊÏÓ◊âb∏Ö‬‬

‫‪@“bôcÎ .…‡n1a@ø@ÚÓçbÓé€aÎ‬‬ ‫‪@BÈÓœ@oÓiämÎ@#Ü€Î@à€a‬‬ ‫‪@ø@lbjí€a@⁄âbíÌ@Êc@·ËΩa@ÂflB @Ôi什a@lbjí€a@Ôëä”@k€büÎ‬‬ ‫‪@ÚÓçbÓé€aÎ@ÚÓœb‘r€a@pbÓ€b»–€a‬‬ ‫‪@Ú»Ó∫Î@LÚÓ‹Á˛a@pbéç˚Ωa@øÎ‬‬ ‫‪@…Ó‡¶bi@kyäm@Ôi什a@lbjí€a‬‬ ‫‪@BbËmbübí„@ø@Ú◊âb퇋€‬‬ ‫‪@Èub¶a@Èfl˝ç@|ôÎc@ÍâÎÜiÎ‬‬ ‫‪@âÜz‰ΩaÎ@ÚÓ»‡¶a@·çhi@tÜznΩa‬‬ ‫‪@bËmbübí„@Êc@ÚÓ‰Ó�é‹œ@fiÏïc@Âfl‬‬ ‫‪@ÚÓ«b‡nugÎ@ÚÓœb‘q@¥i@bfl@ ωnm‬‬ ‫‪@…Ìâbífl@böÌa@·ömÎ@ÚÓ–Ìä»mÎ‬‬ ‫‪@ø@ÚÓibjë@pbÓ»∫@…fl@Ú◊6ífl‬‬ ‫‪@b‰‡”@Ü‘€@Bfib”Î@ÚÓi什a@ÊaÜ‹j€a‬‬ ‫‪@Ò6–€a@ø@pbübí„@ÒÜ«@·Óƒ‰ni‬‬ ‫‪@«@ÒÎÜ„@fibrΩa@›Ójç@Û‹«@LÚÓôbΩa @pbibÇn„�a@ø@Ú◊âbíΩa@ÒÎäöi‬‬ ‫‪@ÚÌÜ‹i@…fl@b‰◊âbë@Î@LÔi什a@ä»í€a @ÚÓœb‘r€a @pbüb퉀a @…Ó∫Î‬‬

‫◊‪@ä�–€a@ÜÓ«@ÚÓ€b–nyg@ø@ÂÀbˉiÏ‬‬ ‫‪@Ú‹yâ@·Óƒ‰n€@¡�ÆÎ@L⁄âbjΩa‬‬ ‫‪@ø@ÚÓiäÃΩa@Úÿ‹‡Ωa@µg@ÚÓçaâÖ‬‬ ‫‪@ä∑˚fl@Ÿ€à◊Î@‚Öb‘€a@‚b»€a@…Óiâ‬‬ ‫«‪@%b»€aÎ@⁄âb∏Ü€a@¥i@Ú”˝»€a@Â‬‬ ‫‪.BÔi什a‬‬ ‫‪@Ôi什a@lbjí€a@ÚÓ»∫@Êa@ä◊àÌ‬‬ ‫”‪@è‹©@›j”@Âfl@bjÓyäm@oÓ‘€@Ü‬‬ ‫‪@ÚÓ»‡¶a@·ömÎ@Ô◊âb∏Ü€a@lbjí€a‬‬ ‫«‪@Âfl@Ú–‹n´@ÚÓiä«@pbÓé‰u@ÒÜ‬‬ ‫‪@¥�é‹–i@aâÎäfl@÷a什a@µg@läÃΩa‬‬ ‫‪.äñflÎ@bÌâÏçÎ@Êb‰j€Î‬‬


Ëàfáȇ=«á_è=Ω=ÑÍÑr

www.taeppeverden.dk

VÆG - VÆG TÆPPER

^

Fra 49,-m

Ïâ …

]fiŸ

;Ñ]

ˆ

2

VINYL Fra

39,-m

2

;Ä]qâ’\Â;jË—Ê∏\;ƒ\Ê›^;◊ï…^ ;Î1| Ïfià 15

  

www.akhbar.dk

@LÔôbΩa@äiÏn◊c@äËë@ø@@⁄âb∏aÜ€a @Û‹«@ÚÓˆbˉ€a@ÒaâbjΩa@ø@Èj‹Ãm@Ü»i H1 –@2I@ÚvÓn‰i@Ôé„ä–€a@Í7ƒ„ @ÙäñΩa@Öb§�a@«@ÊbÓi@ké°Î @Ûflaâ@k«˝€a@ãbœ@Ü‘œ@L@îaÏÿ罀 @Ú€Ï�j€a@ø@s€br€a@—‰ñΩa@âÏëb« @¥œ¸@Êb‰Ìâ@Ôé„ä–€a@k«˝€a@Û‹« @L@ıÛë@¸@›ib‘fl@¬aÏëc@Úq˝ri @L@3O11I@Z¬aÏë˛a@wˆbn„@pıbuÎ @23@ÍâÜ”@ÂflÎ@Ûœ@H5O11@L4O11 .Ú‘Ó”Ö @Î䇫@äñfl@kÇn‰fl@k«¸@ãbœ@b‡◊ @Ú€Ï�j€a@Ûœ@Û„br€a@—‰ñΩa@Ú„bjë @Ïÿ‰Ó€@Ù7q@Ûé„ä–€a@k«˝€a@Û‹« @6O11I@ÜyaÎ@›ib‘fl@¬aÏëc@Úq˝ri @Ûœ@H10O12@L@10O12@L@11O7@L .Ú‘Ó”Ö@65@ÍâÜ”@Âflã @ìÌÎâÖ@·Ìä◊@ÙäñΩa@k«˝€a@Êb◊Î @Ü” @Ú€Ï�j€a @Ûœ @fiβa @—‰ñΩa @Òaâbj‡‹€ @µÎ˛a @ڀ϶a @Ûœ @äéÅ @ÙâÏØäu @Ûé„ä–€a @k«˝€a @Âfl @¬Ïë@›ib‘fl@¬aÏëc@Úq˝ri@ÈÓÓmÏu @L@11O8@L@5O11@L@11O8I@ÜyaÎ .Ú‘Ó”Ö@53@ÍâÜ”@Âflã@Ûœ@H11O2 @%b»€aÎ @äñfl @fib�ic @wÌÏnm @#Î @…–mâaÎ@÷ä–‹€@%b»€a@êd◊@‚˝nçaÎ @?üÏ€a@‚˝é€a@“å«Î@äñfl@·‹« .%b»€a@fiÎÖ@…Ó∫@‚bflc

ÏËî]ÁÑ;Ñ]e|^

@êâ¸@å„bÁ@åÌâbœ@Ô◊âb∏aÜ€a @ÚÌÖÏ»é€a @kÇn‰fl @ÒÖbÓ‘€ @Ÿ€áÎ @Ü◊c@Î .¥flb«@ÒÜΩ@ÜÓ€a@Òäÿ€ @ıbu@êâ¸@…fl@·ÁÜ”b»m@Êc@ÏÓ‹®a @ÚÌÏÓç�a@Òäÿ€a@ø@Ò7jÿ€a@Èm5® @~òÏñ®a @ÈuÎ @Û‹« @ÚÓvÓ‹®aÎ @kÇn‰Ωa@Öb”Î@7j◊@lâÜΩaD@fib”Î @%b»€a@êdÿ€@›Ádn€a@µg@>ÌÏÿ€a @Ÿ‹πÎ@2009@bÓmaÎä◊@ø@Ò7Å˛a .Cbflb«@20@ÒÜΩ@bÓjÌâÜm@˝vç @È„c@ÜÌܶa@lâÜΩa@Ü◊c@~Èj„bu@Âfl @ú»i @Û‹« @äöÅ˛a @kÌâÜm @›öœ @Èn‹ïÎ @>€a @ÚÓjÌâÜn€a @ûÎ什a @fib”Î @~ÈÓj«˝i @Úflbn€a @Ènœä»Ω @Û‹«@ÊÎâÖb”Î@Ò7j◊@Ò5Å@ÊÏÿ‹πD @a�7r◊ @·Ë»ibmÎ @paãb¨g @’Ó‘§ @a7ífl@~CÚ‘ibé€a@p¸Ï�j€a@fi˝Å @«@·Ë‹ñ–m@>€a@bflÏÌ@70@€a@Êc @ÚÌÏÓç�a @pbÓ–ñn€a @ø @Ú◊âbíΩa @kÇn‰Ωa @ÖaÜ«� @ÚÓœb◊ @ÊÏÿnç .ÖÏ»é€a

@êd◊@pbÓˆbˉ€@›Ádnm@⁄âb∏aÜ€a bÓ‘Ìäœc@lωu@ø@2010@‚b»€a

@Ô◊âb∏aÜ€a@?üÏ€a@kÇn‰Ωa@åvy •• @êd◊ @pbÓˆbˉ€ @µg @›Ádn€a @Ú”b�i @Ü»i@ȱâbm@ø@Ú»iaä€a@Ò䇋€@%b»€a @ø@ä–ïM1@ÜÌÏé€a@È–Óô@Û‹«@ÍãÏœ @Ú»çbn€a @ڀ϶a @ø@ÂubˉiÏ◊ @k»‹fl @ګχ1a@pbéœb‰fl@Âfl@Ò7Ÿa@›j” @Ú‹Á˚Ωa@biÎâÎa@pbÓ–ñm@o‰‡ô@µÎ¸a .2010@bÓ‘Ìäœa@lωu@fibÌÜ„Ïfl@µa @ÜÓyÏ€a@ÒaâbjΩa@“ÜÁ@Âé€Ïi@ÊbÌ@›vçÎ .89@ڑӔ܀a@ø @21@µa@bÁÜÓïâ@⁄âb∏aÜ€a@o»œâÎ @Ò䇋€@bË‹Ádm@Ô€bn€bi@o‰‡ôÎ@Ú�‘„ @µg@o‹ïÎI@1986@‚aÏ«a@Ü»i@Ú»iaä€a @…iâ@µg@o‹ïÎI@1998Î@HÔˆbˉ€a@Â$ @âÎÖ@@µg@o‹ïÎ@sÓy@2002Î@HÔˆbˉ€a .Ôˆbˉ€a@Â$ @aàËi @Ô◊âb∏aÜ€a @âÏˇ¶a @›–nyaÎ @pÜËë@sÓy@7jÿ€a@ÔôbÌä€a@ãb¨�a @ø @p¸b–nya @ÚÓ◊âb∏aÖ @ÊÜfl @ÒÜ« @¥‰üaÏΩa @Âfl @ÜÌÜ»€a @lbuÎ @ âaÏí€a @¥»œaâ @ÂubˉiÏ◊ @Ú‡ïb»€a @ âaÏë @ãÏ–Ì @îaÏÿ罀 @äñfl @kÇn‰fl .ÚÓ◊âb∏aÜ€a@‚˝«˛a

@fibuä€a @÷ä–€ @%b»€a @Ú€Ï�ji ⁄âb∏aÜ€bi @ÜÌ@Ÿéπ@êâ¸@Ô◊âb∏aÜ€a @ÚÌÖÏ»é€a

@îaÏÿ罀 @äñfl @kÇn‰fl @’‘y •• @¥flc@ÏÓ‹®a@Ô◊äm@…”Î •• @Ú€Ï�ji@ÍãÏ–i@a7j◊@aãb¨g@fibuä‹€ @ÜÓ€a@Òäÿ€@ÖÏ»é€a@Öb§¸a@‚b« @ø @o‡Ó”c @Ûn€a @÷ä–‹€ @%b»€a @lâÜΩa@…fl@a�Ü‘«@äËí€a@aÜÁ@ÚÌaÜi

÷aÏç˛a@ø

=fiÎã má_‘ Time2call ‚›ó˚^

www.akhbar.dk

Danmarks Nyheder

=fiÎã má_‘ Time2call ï~á˚^

ÜÌÜu

=fiÎã má_‘ Time2call ⁄òÃ˚^

K A N

O

N

PR

IS E

R

www.time2call.dk

ÏÁÖ∆Ÿ;;Ñ]¬à_d;È—Öh;Ä]qà Åbnings tider

Frederikssundsvej 22 Man-Tor 09:30 - 18:00 2400 København NV Fredag 09:30 - 19:00 Tlf.: +45 39 62 03 03 Lørdag 10:00 - 15:00 info@taeppeverden.dk g]e—;”ç—;€¬�Ÿ;◊d]ŒŸ

Søndag (10:00 - 15:00)

NØRREBROGADE 36A, 2200 KØBENHAVN N

Tel.: 35 34 18 72

==Ω=á_≈ã˚^=ï~áaf=^ÈŸîjd ÔÎfà≈ÿ^=„^ÑŸgÿ^≥dË=◊á_∂^Ñÿ^


‫‪16‬‬

‫‪November 2009;;1⁄…Ê›;JÈ›]m’\;flÁÖçh‬‬ ‫\’¬‪flÁÖçh • 2;ÄÅ‬‬

‫ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﺍﻟﻒ ﺷﺨﺺ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﻫﺆﻻء ﻭﺻﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻓﻲ‬ ‫ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻻﺳﺒﺎﺏ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﺎءﻫﺎ ﻃﻠﺒﺎ‬ ‫ﻟﻠﺮﺯﻕ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺿﺎﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﻞ‬

‫\’¬‪‘Ñ]≥\Å’\;∫;gÖ‬‬

‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪ÏmÁÅt;k\Öq·Â;€ÁÅÕ;~ÁÑ]h‬‬

‫ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺑـــﻼﺩﻩ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﺃﺗﺎﻫـــﺎ ﻫﺮﺑﺎ ﻣـــﻦ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﻃﻠﺒﺎ‬ ‫ﻟﻸﻣﺎﻥ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺟﻠﺐ ﻫﺆﻻء ﻣﻌﻬﻢ‬ ‫ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﺎﺩﺍﺗﻬﻢ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻫﻢ‬ ‫ﻭﺣﻨﻴﻨﻬـــﻢ ﺍﻟﺪﺍﺋـــﻢ ﻟﻸﻭﻃﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺃﻃﻔﺎﻟﻬـــﻢ ﺍﻟﺬﻳـــﻦ ﺗﺮﻋﺮﻋـــﻮﺍ‬ ‫ﻭﺩﺭﺳـــﻮﺍ ﻓـــﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤـــﺎﺭﻙ‪،‬‬

‫ﻭﻛﻮﻧﻮﺍ ﻣﺎ ﺑﺎﺕ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺠﻴﻞ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧـــﻲ ﺍﻟـــﺬﻱ ﺷـــﻖ ﻃﺮﻳﻘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺍﺟﺘﻬﺪ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻣـــﻦ ﺍﺑﻨﺎء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻴﻞ‬ ‫ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺸـــﺮﻭﻋﻬﻢ ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺟﺢ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧـــﻼﻝ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧـــﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‬

‫¡‪«fi“Á] ’\;ÑÊeÕ;È…;ÏËdÖ¡;‹]æ‬‬ ‫ﺭﺑﻤﺎ ﻳﺴـــﺘﻐﺮﺏ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻳﺮﺟـــﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻱ‪ ،‬ﺃﻱ ﻗﺒﻞ‬ ‫‪ 2000‬ﺳـــﻨﺔ‪ .‬ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻧﺸـــﺮﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺷـــﻬﺮ‬ ‫ﻳﻮﻧﻴﻮ | ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳـــﺘﻬﻢ ﻟﺒﻘﺎﻳﺎ ﺟﺜﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﻓـــﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﻦ ﻗﺪﻳﻤﻴﻦ ﻟﺪﻓﻦ ﺍﻟﻤﻮﺗﻰ ﻳﻌﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻱ‪ ،‬ﺃﻧﻬﻢ ﺍﻛﺘﺸﻔﻮﺍ ﺷﺨﺼﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﺍﻧﻪ ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻰ‬ ‫ﺃﺻﻮﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺮﺗﻲ ﺑﻮﻏﺒﻴﺠﻐﺎﺭﺩ‬ ‫ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ‪ 18‬ﺟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺤﺠﺮﻱ‬ ‫ﻭﻧﺸـــﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻧﺘﺎﺋﺞ‬ ‫ﻭﺳـــﻜﻮﻓﺎﻏﺎﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴـــﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻣﻦ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺷﻴﻼﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭﺍﺳـــﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ »ﺃﻣﻴﺮﻛﺎﻥ ﺟﻮﺭﻧﺎﻝ ﺃﻭﻑ ﻓﻴﺰﻳﻜﺎﻝ‬ ‫ﺃﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟـــﻲ«‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻛﺘﺸﺎﻑ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ‪،‬‬ ‫ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ‬ ‫ﺑﻠـــﺪ‬ ‫ﻳﺤﻠﻮﺍ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﻕ ﺍﻟﻨﻘﻲ ﻭﺑﻠﺪ ﺍﻟﺸﻘﺮﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﺎﻳﻜﻨﺞ‬ ‫ﻓﺤﺴﺐ‪ .‬ﺍﻻﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﺗﺘﻨﺎﻭﻟﻪ‬ ‫ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﻋـــﻼﻡ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻛﺎﻑ‪ ،‬ﻳﻔﻨﺪ ﻣﺰﺍﻋﻢ‬ ‫ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﻕ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﻲ ﻭﻳﺜﺒﺖ ﺃﻧﻬﺎ‬ ‫ﺧﺮﺍﻓﺔ ﻭﻭﻫﻢ‬ ‫ﻳﺴـــﺘﻐﻞ‬

‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـــﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻓﺸﻞ ﺁﺧﺮﻭﻥ‪ .‬ﻭﻣﻊ ﺗﺰﺍﻳﺪ‬ ‫ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓـــﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ‬ ‫ﺗﺰﺍﻳـــﺪﺕ ﻣﺸـــﺎﻛﻠﻬﻢ ﻭﺗﻨﻮﻋﺖ‬ ‫ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﻢ ﻭﺻﺎﺭﺕ ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ‬ ‫ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﻬﻢ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ‬ ‫ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻣـــﺔ ﻣﺒـــﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ‬

‫ﺟﺪﺍ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺍﻭ‬ ‫ﺍﺳـــﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻧﺠﺢ‬ ‫ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻋﺎﺵ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻓﺸﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﻃﻮﺍﻩ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺗﺨﺬﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪-‬‬ ‫ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺎﺳﺴﺖ ﻭﻛﺘﺐ‬ ‫ﻟﻬـــﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﺷـــﻜﺎﻻ ﻋﺪﻳﺪﺓ‪.‬‬ ‫ﻓﻤﻨﻬـــﺎ ﻣـــﻦ ﺍﻫﺘـــﻢ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤـــﻲ ﻛﺎﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﺸـــﺮﺕ ﻓﻲ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ‬

‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪Danmarks Nyheder‬‬

‫ﻭﻋﺮﺿﻬﺎ ﻭﺍﺳـــﺘﻮﻋﺒﺖ ﺍﻻﻑ‬ ‫ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ‪ .‬ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣـــﻦ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﺳـــﺎﺱ ﺩﻳﻨﻲ ﻛـــﺪﻭﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ‬ ‫ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺸـــﺎﻃﺎﺕ‬ ‫‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـــﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺪﺩﺕ‬ ‫ﻫﻲ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﺍﻧﺤﺴﺮﺕ ً‬ ‫ﻭﻧﺸﺎﻃﺎ‪.‬‬ ‫ﻋﺪﺩﺍ‬

‫‪@ÂubˉiÏ◊@ø@aÏ‹ÿë@Lpb˜Ωa@ãÎbvnÌ@¸@⁄âb∏aÜ€a@‚χ«@ø@l什a@ÖÜ«@Êb◊@ÔôbΩa@Êä‘€a@pb‰Ónç@ø‬‬ ‫‪.Ò7r◊@ÚÓ«b‡nua@pbübí‰i@oflb”Î@@ÜÀa@Ú‹©@pâÜïc@>€a@ÚÓi什a@Ú�iaä€a‬‬ ‫‪@·Ë‰fl@“仄Î@·Ë‹ib‘„@Ôÿ€@L¸@‚c@Ê�a@Ûnß@ÊÏ”ãäÌ@ıbÓyc@Ú�iaä€a@Ÿ‹m@Û‹«@Êχˆb‘€a@Êb◊@aág@·‹»„@¸Î‬‬ ‫‪@ÜÀa@Âfl@ÖaÜ«bi@@⁄âb∏aÜ€a@ø@l什a@ÛflaÜ”@Üya@b„ÖÎã@Ü‘€Î .o”Ï€a@Ÿ€á@ø@·Ëmbübí„Î@·Ën�iaâ@@›Óïb–m‬‬ ‫„‪.bËm¸b‘fl@ÙÜyc@Ô‹Ì@b‡Óœ@äí‰‬‬ ‫¸@„»‪@—Óï@ø@ÜÀa@Ú‹©@Âfl@êÖbé€a@ÖÜ»€a@ÚÓybnnœa@knÿÌ@ÏÁÎ@äÿ–Ì@Êb◊@âbÓßa@äÁb√@ÜÓé€a@Êc@Ü‘n‬‬ ‫«‪@ÂÌà€a @l什a @“¸e @bÁcä‘ÌÎ @⁄âb∏aÜ€a @âbjÅc @ÒÜÌäu @pbz–ï @µg @bË‘Ìäü @Üvnç @bË„di @L1968 @‚b‬‬ ‫‪@ÒbÓßa@Âÿ€ .Ú‹1a@pbz–ï@Û‹«@bÁäí„@Âfl@bflb«@¥»iâc@Ü»i@LÒÖÜ»nfl@lbjç˛@⁄âb∏aÜ€a@ø@bÓ€by@ÊχӑÌ‬‬ ‫‪@Úibn◊@Òäÿœ@pıbu@b‰Á@ÂflÎ@LÚflÖb‘€a@fibÓu˛a@Ícä‘m@Ôÿ€@Û‘jÓç@à€a@ÏÁ@lÏnÿΩa@ÉÌâbn€aÎ@pb˜ub–Ωbi@Ú˜Ó‹fl‬‬ ‫‪.@⁄âb∏aÜ€a@ø@l什a@ÉÌâbm@óÇ‹fl‬‬ ‫‪.b˱âbmÎ@⁄âb∏aÜ€a@ø@ÚÓi什a@ÚÓ€b¶a@fiÏy@’ˆb‘ßa@Âfl@ÜÌÜ»€a@ûaä»nçbi@ÚflÖb‘€a@ÖaÜ«˛a@ø@‚Ï‘‰ç‬‬ ‫‪@ø@fiÎb‰n‰çÎ@LÔ◊âb∏aÜ€a@ø@Ôi什a@ÖÏuÏ€a@fiÏy@ÚÓˆbñyg@Ò䃄@ûä»i@‚Ï‘‰ç@ÚÓ�Ãn€a@Âfl@Ú‹yäfl@fiÎc@ø‬‬ ‫‪@pbÓñÇí€a@ãäic@…fl@p˝ib‘fl@ıaäug@fi˝Å@Âfl@⁄âb∏aÜ€a@ø@Ú–‹nÇΩa@ÚÓi什a@pbÓ鉶a@fiaÏyc@Ú‹ñ–fl@äÌâb‘m‬‬ ‫‪@¥Ó‰Ó�é‹–€aÎ@ÚiâbÃΩaÎ@⁄âb∏aÜ€a@ø@¥ÌäñΩa@fiÏy@ÒÖÜ™@p¸b‘fl@⁄b‰Á@ÊÏÿnéœ .⁄âb∏aÜ€a@ø@ÚÓi什a‬‬ ‫‪@ıaä‘€a@Âfl@›fld„Î .pbÓ鉶a@…Ó∫@ÚÓ�Ãm@b‰n«b�nça@âÜ”@Û‹«@fiÎbz‰çÎ@L·Á7À@Î@@¥Ó”a什aÎ‬‬ ‫‪@Ú‹©@Âfl@ÖÜ«@«@Òâbj«@ÚflÏ‹»Ωa@ÍàÁ@o„b◊@ıaÏç@ÚÓ€b¶a@ÉÌâbm@«@ÚflÏ‹»fl@di@b„ÜÌÎåm@‚aäÿ€a‬‬ ‫‪@Îc@ÚÓ‰œ@ÚÓéflc@Îc@ÚÓ€b»œ@Âfl@ÒâÏï@aàÁ@Êb◊@ıaÏç@ÚÓi什a@ÚÓ€b¶a@ıb‰i˛@’ibç@âaÜïa@c@Îc@ÜÀa‬‬ ‫‪@Û‹«@Ïn∞@—Óëâc@ıbí„hi@äÿ–„@b‰„c@sÓy@LÚÓiä«@ÚÓö”@…fl@b‰flböm@l什a@È»œâ@âb»ë‬‬ ‫‪.⁄âb∏aÜ€a@ø@l什a@ÉÌâbm‬‬ ‫‪@L⁄âb∏aÜ€a@ø@ÚÌäñΩa@ÚÓ€b¶a@fiÏy@pbflÏ‹»Ωa@Âfl@ÜÌ凋€@Z@Úƒy˝fl‬‬ ‫‪ÖÜ»€a@aàÁ@ø@âÏí‰Ωa@Ôiäy@ܪc@ÜÓé€a@fib‘fl@…€bü‬‬

‫ﻷﺳﺒﺎﺏ‬ ‫ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺪﺍﻧﻤـــﺎﺭﻙ‬ ‫ﻭﺑﺤﻜـــﻢ ﻣﻮﻗﻌﻬـــﺎ‬ ‫ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓـــﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒـــﻂ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘـــﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴـــﺔ ﺍﻷﻡ‬ ‫ﻋﺒﺮ ﺷـــﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﻳﻮﻻﻧﺪ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﻭﺳـــﺘﺒﻘﻰ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ‬ ‫ﻭﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺩﻣـــﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺑﻔﺘﺢ ﺃﺑﻮﺍﺑﻬـــﺎ ﻟﻸﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻭﺇﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻟﻤـــﺎﺫﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺪﻓﺔ ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻜﻨﻨﻲ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﻟﻪ ﺩﻻﻻﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ‪.‬‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻛﺘﺸﺎﻑ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻋﻘﺪﺓ‬ ‫" ﺍﻟﺪﻭﻧﻴـــﺔ" ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎء ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪،‬‬ ‫ﻓﻬﻢ ﻻ ﻳﺸـــﻌﺮﻭﻥ ﺑﺄﻥ ﻟﻬﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﻴﻦ ﺍﻷﺻﻠﻴﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﻔﺴـــﺮﻭﺍ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺃﻭ ﻃﺎﻟﺒﻲ ﻟﺠﻮء ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ‪ ،‬ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻌﻠﻴﻬﻢ‬ ‫ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺸﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﻌﺰﻟﺔ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ‪ .‬ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻠﺪ ﺃﺟﺪﺍﺩﻫﻢ!‬ ‫ﻓﺎﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻋﻘﻠﻴﺔ " ﺍﻟﺪﻭﻧﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳـــﺘﻘﺮﺍﺭ"‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﺍﻟﻄﺎﻏﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻭﻟﺤﺘﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺇﻧﺸﺎء ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻬﻢ ﻭﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻭ ﺃﺭﺷﻔﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﺻﺤﻴـــﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻜﺎﺩ ﻻ ﺗﺤﺼﻰ ﻭﻻ ﺗﻌﺪ ﻓـــﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻟﻬﻢ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ‬ ‫ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻭﻻ ﻧﻨﺴـــﻰ ﺃﻥ ﻧﺬﻛﺮ ﺍﻟﺴـــﻮﺭﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﺗﻔﺮﻗﺖ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺩﻳﻨﻲ ﻭﻃﺎﺋﻔﻲ ﻭﻣﺬﻫﺒﻲ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﻛﺎﻧـــﺖ ﻭﺍﺣﺪﺓ ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴـــﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ‪ 60‬ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻮﻝ ﺃﻭﻝ‬ ‫ﻋﺮﺑﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺧﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﻨﺎ ﺃﺳـــﻤﺤﻮﺍ ﻟﻲ ﺃﻥ ﺃﺿﻊ ﺑﻴﻦ ﺃﻳﺪﻳﻜﻢ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻐﺪ ‪،‬ﺃﻭﻝ ﻣﺠﻠﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ‬ ‫ﺗﺼﺪﺭﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺻﺪﺭ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺁﺏ ﻋﺎﻡ ‪ ،1968‬ﺃﻱ ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ‪40‬‬ ‫ﻋﺎﻣﺎ‪ .‬ﻛﺘﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﺤﻴﺎﺭﻱ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ " ﺳﺆﺍﻝ ﻭﺍﺣﺪ‪ ،‬ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻧﺤﻦ ﻫﻨﺎ؟"‬

‫‪..‡Ê’Ô]âiÁ;gÖ¬’\Â;ÄÊŒ¡;ÉfiŸ‬‬ ‫’‪Z]fi·;flu›;\Ç]⁄‬‬ ‫—‪1968;ä�â≈^Jg^;ÍÑ]Ë¢\;Ö·]Ω;„ei‬‬

‫ﺳﺆﺍﻝ‪.....‬‬ ‫ﻭﺍﺣﺪ‪!.....‬‬ ‫ﺳﺆﺍﻝ ﻳﻮﺍﺟﻬﻪ ﻛﻞ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﺎ‪ ...‬ﻻ ﺑﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﻏﻴﺮ ﺃﺭﺿﻪ‬ ‫‪ .....‬ﻭﻫﻮ ﺳﺆﺍﻝ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﻻ ﻋﻴﺐ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﻏﺒﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ‪....‬ﻭﺳـــﻮﺍء‬ ‫ﻛﺎﻥ ﺳـــﺎﺋﻠﻪ ﺑﻠﺠﻴﻜﻲ ﺃﻭ ﺍﻳﻄﺎﻟﻲ‬ ‫ﺃﻭ ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻲ ﻓﺴـــﻴﻈﻞ ﺍﻟﺴـــﺆﺍﻝ‬ ‫ﻣﻔﺮﻭﺿﺎ ﻋﻠﻴـــﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻻﺟﺎﺑﺔ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻭﺍﻥ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻣﻦ ﻳﺴﺄﻟﻚ‬ ‫ﺍﻳﺎﻩ‪....‬‬ ‫ﻣـــﺎﺫﺍ ﺗﻌﻤـــﻞ ﻫﻨـــﺎ؟ ‪ ....‬ﻫﻞ‬ ‫ﺗﺪﺭﺱ‪....‬؟ ﻫﻞ ﺃﻧﺖ ﺳﺎﺋﺢ‪..‬؟ ﻫﻞ‬ ‫ﺗﺸﺘﻐﻞ‪..‬؟ ﺃﻭ ﻣﺎﺫﺍ‪..‬؟‬ ‫ﻻ ﺑـــﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴـــﺎﻥ ﻣﻨﺎ‬

‫ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺑﻪ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭﻻ‪،‬‬ ‫ﻭﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺛﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺛﺎﻧﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻧﺤﻦ ﻛﻌﺮﺏ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﺳﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻴﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ‬ ‫ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻄـــﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫـــﺎ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬ﻓﻨﺤﻦ ﺑﺤﻤﺪ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ‬ ‫ﺷـــﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻫﺠﺮﺓ ﻭﺍﻏﺘﺮﺍﺑﺎ‬ ‫ﻟﻈﺮﻭﻑ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‪.‬‬ ‫ﻧﻌﻮﺩ ﻟﻠﺴﺆﺍﻝ‪ ....‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎﺫﺍ ﻧﺮﻳﺪ‬ ‫ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ‪ ....‬ﻫﻞ ﻧﺤﻦ ﻃﻼﺏ‬ ‫ﻋﻠﻢ ﺃﻭ ﻣـــﺎﻝ ﺃﻭ ﺧﺒﺮﺓ؟ ﻫﻞ ﻧﺤﻦ‬ ‫ﻧﺮﻛﺾ ﻭﺭﺍء ﺷـــﻬﻮﺓ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ‬ ‫ﻭﻛﺄﺱ؟ ﻫـــﻞ ﻧﺤﻦ ﻧﺤﻦ ﻫﺎﺭﺑﻮﻥ‬ ‫ﻣـــﻦ ﻣﺠﺎﻋـــﺔ ﻭﻗﺤﻂ ﻣـــﺎﺩﻱ ﺃﻭ‬ ‫ﻣﻌﻨﻮﻱ؟‪ .....‬ﺃﻡ ﻧﺤﻦ ﻗﻄﻴﻊ ﺿﺎﻝ‬ ‫ﻻ ﻳﺠﺪ ﻣﻦ ﻳﺮﻋـــﺎﻩ‪...‬؟ ﺃﻭ ﻣﺎﺫﺍ؟‬ ‫‪......‬‬ ‫ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌـــﺾ ﻫﺬﺍ ﺻﺤﻴﺤﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﻛﻠﻪ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺻﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫ﻟﻜﻦ ﻣـــﺎﺫﺍ ﺑﻌـــﺪ؟ ‪ ..‬ﺭﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻃﻴﺒﺔ ﻭﻣﻀﻴﺎﻓﺔ ﻟﻨﺎ‪ ...‬ﺭﺑﻤﺎ‬ ‫ﺗﻜـــﻮﻥ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤـــﻞ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬

‫ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻨـــﺎ ‪ ...‬ﺭﺑﻤﺎ ﻧﻜﻮﻥ‬ ‫ﻗﺪ ﺭﺿﻴﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ ﻭﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﻴﺸﻪ‪ ...‬ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺳﻨﻜﻮﻥ ﺗﻤﺎﻣﺎ‬ ‫ﻛﺎﻟﻨﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻔﻲ ﺭﺃﺳـــﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺮﻣﻞ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ‪ ...‬ﺍﻟﻌﺪﻭ‬ ‫‪ ...‬ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺗﻮﺟﻊ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻥ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ‬ ‫ﻋﻤﺎﻻ ﻛﺎﻧـــﻮﺍ ﺃﻭ ﺗﺠﺎﺭﺍ ﺃﻭ ﻃﻼﺏ‬ ‫ﻋﻠﻢ‪ ،‬ﻗﺪﻣـــﻮﺍ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴـــﺎﺕ ﻟﺒﻼﺩﻫـــﻢ ﻭﻋﺎﺩﻭﺍ‬ ‫ﺑﺨﺒﺮﺍﺕ ﻣﺜﻤﺮﺓ ﺟﻴﺪﺓ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺛﺮ‬ ‫ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﺮ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‪.‬‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻣﺜﻠﻮﺍ ﺑﻼﺩﻫﻢ ﺃﺣﺴﻦ‬ ‫ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺟﻮ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﺮﻛﻮﺍ ﺳﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺎﻣﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﺄﻳﻦ ﺍﻧﺖ ﻭﺃﻧﺎ‪ ....‬ﻭﺃﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻨﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻓﻠﺔ؟‪...................‬‬ ‫‪....‬‬


‫ﻧﺪﻋﻮﻛﻢ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ‬

‫ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘـﺪﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺮﻙ‬ ‫ﺇﺣﺘﻔﺎﻻً ﺑـ‬ ‫ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻟﻌﺎﻡ ‪2009‬‬

‫ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻭﻥ‪ :‬ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬ ‫ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ‬

‫ﺃﻓﻀﻞ ﻓﻜﺮﺓ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻘﺪﺱ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ 1000 :‬ﻛﺮﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ 570 :‬ﻛﺮﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ 500 :‬ﻛﺮﻭﻥ‬

‫ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻔﻨﻲ‬

‫ﻓﺮﻗﺔ ﺣﻨﻴﻦ ‪ -‬ﻟﻠﻘﺪﺱ ﻧﺸﺪﻭﺍ‬ ‫ﻣﻌﺮﺽ ﺻﻮﺭ‬ ‫ﻋﺮﺽ ﺃﻓﻼﻡ‬

‫‪:QudsQuiz@hotmail.com‬ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ‪E-mail‬‬

‫‪Søndag d. 22-11-2009 kl.12:00‬‬ ‫‪Nørrebrohallen-København N‬‬ ‫ﻟﻺﺳﺘﻔﺴﺎ ﺭ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼﻣﺔ ‪/53449944‬‬

‫ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺍﻟﺤﻤﺪﻱ ‪24600758‬‬


Time2Call_973

12/08/09

15:31

Side 1

‫ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺷﺎﺭﻉ ﻧﻮﺭﺑﺮﻭ‬

%80@µg

%10@Âfl@@pböÓ–•

NØRREBROGADE 36A, 2200 KØBENHAVN N WWW.TIME2CALL.DK ‫ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺑﺎﻳﻞ ﻭﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻘﻒ ﻭﺍﺣﺪ‬

–\Êà¯\;∫;ÅzzzÁÅp

HER KAN DU TANKE

TALETID

‫ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺇﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬

ALTID DEN BEDSTE PRIS ALDRIG UDSOLGT

ALLE KORT

Tel.: 35 34 18 72 Mob.: 28 57 77 77

ً‫ﺗﺮﻗﺒﻮﺍ ﻗﺮﻳﺒﺎ‬ ‫ﺳﻴﻢ ﻛﺎﺭﺕ‬ Time2call ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ‬

• TELE-CARDS • INTERNATIONAL CARDS • CALL SHOP • INTERNET • REKLAMELØSNING TIL • ALLE TELEKORT U;ÏË’]i’\;‹]Õѯ\;Ì÷¡;ÿ]ëhˆ\;ÌpÖÁ;k]ŸÊ÷¬∏\;flŸ;ÅÁá∏

DATA SERVICE Bogføring . Regnskab . Rådgivning Ú∫äm Ô◊âb∏aÖMÔiä«@ èÿ»€biÎ@

pbibéy paÖbëâg Bryllup ämbœÖ@Ÿéfl Fødselsdag ÖÏ‘«@äÌä§ @paâbínçg

8%>W' m_&I

Konference

ÚÓ„Ï„b”

Ò7r◊@p˝ÓËém •@ÒÜÓu@pbflÜÅ •@Ú‰ç@15@Ò5Å Nørrebrogade 154 st. tv 2200 København N

Tlf. +45 35 85 50 80 Mob. +45 20 23 18 39 Fax: +45 35 85 50 09

dataservice@sol.dk

ã\Ö¡^ k˜ t Ę˟;Ä]Ë¡^ k\Ö≤ıŸ

ÎÔ]î¸\Â;;kÊë’\;Îá‚p^;oÅt_d;ÎႧ;Ï’]ë’\ Gamelkøgelandsvej 117 2500 Valby 51485166 UÏË’]i’\;‹]Õѯ\;Ì÷¡;Â^;k]ÁÊ÷u÷’;]å]e’\;k˜•;flŸ;áq¢\ 26484475 35484474 k]ŸÅ£\;ÎÄÊpÂ;Ï…]Ëï’\;flâú;áË⁄i›


19 November 2009;;1⁄…Ê›;JÈ›]m’\;flÁÖçh • 2;ÄŬ’\

@Ú‘Ó”Ö@ÊÏéº @A⁄âb∏aÜ€a@påÁ @ø@ÚËuaÏfl@IIÔ‘ˆbqÏ€a@·‹Ó–€a@âbqc @Òb‰” @Ènôä« @à€aÎ @HHÂ◊bˉiÏ◊ @“ÖbñΩa @èÓ‡®a @ıbéfl @ÒäÌå¶a @ø @Ú»”Ïnfl @7À @Úvô @H10O8I @ÒåÁ@µa@o€Ï§@bfl@Êb«äç@⁄âb∏aÜ€a @pä‡nça@ÚÌÏ”@ÚÓçbflÏ‹iÖÎ@ÚÓfl˝«g .¥‹flb◊@¥flÏÌ @›j”@7j◊@tÜy@µa@·‹Ó–€a@fiϧ@Ü‘œ@ @Èôä»m@Êc@›j”Î@Lêb‰€a@ÍÜÁbíÌ@Êa @‚˝«¸a@›ˆbçÎ@pÜíy@sÓy@LÒäÌå¶a @oœböçaÎ @bËÓ‘‹»fl @Ò7Å @Ú–‹nÇΩa @È‹Ó‹zn€@¥ÓçbÓé€aÎ@ıaä–é€aÎ@ıa5®a @b‡◊ .ȉfl@Ú‘jéfl@—”aÏfl@âaÜïaÎ @Âfl@�˝flb◊@b‡é”@ÚÓuâb®a@ÒâaãÎ@oññÅ @·‹Ó–€a@Ú»ibnΩ@bˈaä–ç@ú»iÎ@bËflbé”a @ø@bÁ7rÌ@Ü”@>€a@›»–€a@ÖÎÖâ@ÜïâÎ @¥ÓçbÓé€a@ú»i@bflcAAÔi什a@ âbí€a @L�b ïÏñÅ@ÚÓi什a@fiÏï¸a@Îá@Âfl @·Ën‘Ìäü@Û‹«@Újçb‰Ωa@aÏ‹Ãnçc@Ü‘œ @›ÌÏ»i@Òå–‹n€a@pbëbë@aΡflÎ@Úïb®a @Âfl@⁄âb∏aÜ€a@Û‹«@BbœÏÅB@wœÎ@›»n–fl @AA·‹Ó–€a@Í7rÓç@à€a@¥‡‹éΩa@köÀ @ÍaÏn™@ÊbiÎ@·‹Ó–€a@ûä«@Êa@Ü»i@ÛnyÎ @›◊bífl@fiÏy@âÎÜÌ@à€a@Ô«ÏôÏΩa @¥‡‹éΩa@fiÏy@èÓ€Î@�bflχ«@ÂÌäubËΩa @¥Ófl˝«¸aÎ@@¥ÓçbÓé€a@ú»i@›√@L¡‘œ @Lb:@êbçc@¸@>€a@·ËœÎb´@ÊÎâäÿÌ @Üô @Ôfl˝ç¸a @ âbí€a @âbv–„a @Âfl @›◊bífl@¸@ âbí€a@aàÁ@Êd◊Î@L⁄âb∏aÜ€a .⁄âb∏aÜ€a@ø@tÜ∞@b‡«@È‹Ãím@ÈÌÜ€ @bfl@ÏÁ@Úvö€a@ÍàÁ@›◊@Âfl@·Á˛a@Êc@@¸a @Ô8ä€a@’í€a@ø@bïÏñÅÎ@bË–‹Å@‡ÿÌ @Íâbjn«a@Âÿπ@Ôfl˝«¸a@’í€a@Ê˛ .bˉfl .ÈÓœ@Úüä–Ωa@ÚÀbjΩa@·Àâ@bÓ»Ójü@�aäflc @’‹‘€a@lbjça@܉«@—”Ïn€a@Âfl@Üi¸@Ÿ€à€ @›◊bíΩbœ .·‹Ó–€a@Âfl@|ôaÏ€a@Ô8ä€a @>€a@ÚÓ‰fl˛aÎ@ÚÓçbÓé€aÎ@ÚÓ«b‡nu¸a @bËœä»Ì@LbËÓ‹«@ıaÏô˛a@·‹Ó–€a@¡‹ç @›ˆbçÎ@bË‹”b‰nmÎ@⁄âb∏aÜ€a@ø@…Ó‡¶a @áÏ–„@Êc@b‡◊@@L�b ÓflÏÌ@ÚÓ‹0a@‚˝«¸a @·‹Ó–€a@ÈÓ€a@÷ä�m@à€a@“ä�nΩa@¥‡Ó€a @ÍıaÜ«Î@Ú€ÎÜ€a@ıaÖc@Û‹«@äëbjΩa@Í7qdmÎ @›ÿ€@�bœÎä»fl@pbi@LÂÌäubˇ‹€@ÜÌÜí€a @ÒäÌå¶a@·‹Óœ@Êa@?»Ì@aàÁÎ .…ibnfl @aàÁ @›◊ @’znéÌ @L�b˜Óë @’‹n±@% @ÒâaãÎ@ȉ«@p5«@à€a@Ô8ä€a@’‹‘€a @È„a@|Ózï .ÚÓ◊âb∏aÜ€a@ÚÓuâb®a @pbçbÓé€aÎ@pbçâb‡ΩaÎ@äÁaσ€a@Û8 @ÚÌäñ‰»€a@›rfl@LÚ‘Ó‘ßa@bˈb8bi @ÂÌäubËΩa@ÒaÖb»flÎ@LÚÓçb‘€a@¥„aÏ‘€aÎ @pbçâb‡ΩaÎ @äÁaσ€a @ÍàÁ @Êa @¸a @L @ÙÏnéfl@Û‹«@ÚœÎä»fl@pbÓçbÓé€aÎ @Âfl@‚bÿycÎ@äÌâb‘m@pâÜï@Ü”Î@LÔ€ÎÖ @Ü◊˚m@ÚÓiâÎa@·◊b™Î@ÚӔϑy@pb‡ƒ‰fl .bˉÌÜmÎ@bÁÖÏuÎ @Ô8ä€a @’‹‘€a @Êc @Ü‘n»„ @ @Ÿ€à€ @¥jjç@µa@ÖÏ»Ì@·‹Ó–€a@Âfl@Ô◊âb∏aÜ€a @bËn◊äm@Ú‰ÓœÖ@“Îb´@b‡:Îc@L¥Óçbçc @päv–„a@>€a@Ú˜ÓéΩa@‚Ïçä€a@Úflãc @ó»i@o€aã@bflÎ@L2005@‚b«@äÅaÎa @Òä‡néfl@ÚÌàÃni@LÊ�a@Ûny@ÚÓy@bÁâbqe @>€a@ÚÓçbÓé€a@pb˶a@ú»i@Âfl @ämÏn€a@Ú€by@b‡ËÓ„bqÎ@LbËÓ‹«@îbn»m @ÔçbÓé€a@¥‡Ó€a@|¨@@>€a@ÔôäΩa @Û‹«@bËôäœ@ø@“ä�nΩa@Ôfl˝«¸aÎ @…‡n1a@pbéç˚flÎ@pb«b�”@Âfl@7rÿ€a .ÂÌäubËΩaÎ@‚˝ç¸a@fiÏy@Ô◊âb∏aÜ€a @Û‹«@Ô◊âb∏aÜ€a@…‡n1a@›ñ∞@Êa@µaÎ @pa7qdmÎ@“Îb´@Âfl@Òâäznfl@ÚflÏÿy @ÒÏ�ç @« @ÒÜÓ»iÎ @L‚Ïçä€a @Úflãc @Ô8ä€a@’‹‘€a@›ƒÓç@L“ä�nΩa@¥‡Ó€a @ÂÌäubËΩaÎ@¥‡‹éΩa@Âfl@Ô◊âb∏aÜ€a @ÊÎÜiÎ @Újçb‰fl @ø @�aäôbyÎ @�˝ qbfl .Újçb‰fl

{.‹

k]zzzzzz¬d]iŸ

www.akhbar.dk

   www.akhbar.dk

Danmarks Nyheder

flp]‚fidÊ—;È…;Ï‚p\ÊŸ;UÎÖÁáq’\;Î]fiÕ;€÷Ë d;ÖËe—;È—Ñ]⁄›\Ä;‹]⁄i·b @ÚÌäñ‰»€a@laåy˛a@Òä�Óç@Ü»i@ÚïbÅ @?‰ÿπ @¸Î @ÚflÏÿßa @…fl @bË–€b§Î @Îc@ÚÌäñ‰«@⁄âb∏aÜ€a@Êc@fiÏ”c@Êc @êb„c@⁄âb∏aÜ€a@ø@ʸ@ÚÌäñ‰«@7À @o”Ï€a @è–„ @øÎ @ÊÏÌäñ‰« @laåycÎ @Êc @ÛíÅc @?ÿ€Î @ÊÏjÓü @êb„c @bËÓœ @ʸ@⁄âb∏aÜ€a@Û‹«@ÊÏÌäñ‰»€a@ä�ÓéÌ @ÒÖÏuÏΩa @ÚÌäßbi @Ú‹Ó∫ @⁄âb∏aÜ€a @bæ@är◊c@Üé–ÌÎ@lä±@¥‡Ó€a@ÊaÎ@bËÓœ @b‰€@—‹Å@aábfl@îÏi@µg@aÎ䃄aÎ@|‹ñÌ @—‘‰‹œ@aág@ä‘–€aÎ@âbflÜ€aÎ@lÎäßa@7À @Êc @fiÎbz‰€Î @ÚÌäñ‰»€a @laåy˛a @Üô @Âfl@k„bu˛a@Âfl@Ô„br€a@›Ó¶a@Ïn≠ @ø@ÂflaÎ@‚˝éi@b»Ó∫@ìÓ»„@Êc@›ua @—‰»€a @Âfl @b‰ˆb‰ic @Ô‡≠Î @Ü‹j€a @aàÁ @⁄âb∏aÜ€a@Êbœ@paâÜÇΩaÎ@ÚÌäñ‰»€aÎ @bflc. @b‰ˆb‰ic @Ü‹iÎ @‚ÏÓ€a @b„Ü‹i @ÔÁ @›Ìbzn€a @åÓ£ @>€a @ÙÎbn–€a @Ú€défl @fiÏ”cÎ @oÅ˛a @˜‡üa @b„dœ @Ú”äé€aÎ @bËöœäÌ@‚ÏÓ€a@fiaÏ”˛a@ÍàÁ@Êg@b: @¸@ÔÁÎ @ÜubéΩa @Û‹«@¥‡ˆb‘€a @…Ó∫ @Ûnœc @ıb�Åc @« @ÊÏÿm @Êc @Û‹« @ÜÌåm @lbjí€a@ú»i@bË‹ÃnçaÎ@óÇë@bflÏÌ@bËi @ozjïc @‚ÏÓ€a @bˉÿ€Î @Èé–‰i @ÙÏ: @lbjí€a @ı¸˚Á @܉« @Ûny @ÚôÏœäfl @ÍàÁ@kjç@Êc@ÔÌcäiÎ@bË‹ÃnéÌ@Êb◊@à€a @ıb‰ic@ÈíÓ»Ì@à€a@ìÓ‡Ën€a@ÏÁ@ÙÏn–€a @È€by@›»–€a@ÖÎÖâ@Âfl@ Ï„@ÏÁÎ@¥‡‹éΩa @Êc@ÜÌäÌ@bfl܉«@paâÜÇΩa@Ôüb»nfl@fibz◊ È€Ïy@à€a@…‡n1a@Âfl@·‘n‰Ì @Öχ™ @Ïic @·‹‘i •• @H5 @·‹Ó–€a@·Ó‘m@ø@b‰–‹nÅa@ÊaÎ@ÊaÏÅg@bÌ @ıÏö€a@¡‘ça@È„a@Èi@Âéßa@Û‘jÌ@Âÿ€Î @c @Ô„br€a @›Ó¶a @Èi @ä»íÌ @bfl @Û‹« @È€@Èjn‰„@Êc@Û‹«@·ËΩa@ÏÁ@aàÁÎ@b„Ö¸Îc @ÚÓ‹Á˛a@pbÓ»‡¶a@…fl@fiÎb≠Î@b»Ó∫ @âÏ»í€a@‚Öâ@Û‹«@bËmaıb‡n„a@—‹nÇ∂ @…Ó�néÓ€@Ô„br€a@›Ó¶a@܉«@ÚiäÀbi @¸gÎ@Íıb‰i@¸Î@È€@ãbnæ@›j‘néfl@ıb‰i @ÊÏÿm@“Ïç@ÚÓ‹Á˛a@läßa@Î@âbflÜ€a @Ê�a@ âåm@ÍâÎài@⁄âb∏aÜ€a@ø@b»mäfl @⁄ämÎ @ÚÓ«ÏôÏΩa @…Ó‡¶a @Âfl @ÏuâcÎ @䃉‰€ @oöfl @pa6œ @Öb‘y˛ @paämbËΩa @Ú‡ñi @…ö„ @Êc @…Ó�né„ @aábfl @ÜÀa .Èi@ÒıbôÎ

@szj€aÎ@b:@÷ä�n€a@kØ@Êb◊@ÙäÅc .bËÓœ@Ú‘Ó‘ßa@« @åÓ◊6€a@·‹Ó–€a@aàÁ@Âfl@ÚÌbÀa@Êb◊@aág @ÜuÏÌ ...·»„@@ÚÌäñ‰»€a@ ÏôÏfl@Û‹« @›ÅaÖ@܈bç@ÚÌäñ‰»€a@Âfl@Ïu@Ê�a@⁄b‰Á @pb»‡n1a @øÎ @Ô◊âb∏aÜ€a @…‡n1a @ÚïbÅÎ@ÂÌäubËΩa@Üô@Úflb«@ÚÓiÎâβa @Âÿ€Î @Ú‘Ó‘y @ÍàÁÎ @ @·Ë‰fl @¥‡‹éΩa @l什a@ÚÓ€Î˚éfl@µg@÷ä�n€a@@·nÌ@% @ÔñÇí€a @cäi @à€aÎ @¥‡‹éΩaÎ @’‹Å@ø@ÚÓ€Î˚éΩa@Âfl@ıåu@ÊÏ‹‡znÌ @ÒäÌå¶a@Òb‰”@›‡znm@b‡◊ .@Ñb‰Ωa@aàÁ @Ää�€a@ø@Ÿ€áÎ@ȉfl@äÅe@ıåu@bËé–„ @taÜyc@Ü»i@Èn‰jm@à€a@Ôfl˝«�a @fi˝Å @Âfl @5‡njç @Âfl @äí« @Öbßa .ÚӀܶaÎ@ÚÌâaÏßa@wfla5€a @›j”@Âfl@ÒÖä1a@Ú‘Ó‘ßa@ojÓÀ@Ü‘€ .›übj€a@Âflã@ø@’ßa@Ô«Üm@ÙÏ”

äïb‰€a@äÇœ

@b«äë@‚aäy@aàÁÎ@›Ìbzn€a@’Ìäü @ÚÌÜ‹j€a@‚bflc@âÏñ€a@fibñ–„¸a] @îb»Ωa@Ô‹«@Úœbôg@Ô‹«@fiÏñßa@ûäÃi @‚aäy@5◊a@aàÁ@ÏÁ@¸g@È€a@¸@à€a@!aÎ @b«äë @Âfl@‚ÏÓ€a@Íaä„@Â≠@à€a@aàÁ@Ÿ€à€ @bÁÖaã@Âfl@Â≠@ÚÌäñ‰« @·Ìäÿ€a@âäz‡‹€@ÈÌωm @܉« @¡‘œ @èÓ€ @Ô«b‡nu¸a @kñ‰€a @܉«@Òärÿi@böÌc@ÖÏuÏfl@Âÿ€Î@¥Ó”a什a @aÏuâa@Ÿ€à€@¥Ó„b‰j‹€aÎ@¥Ó‰Ó�é‹–€a @ b‡nu¸a@kñ‰€a@Ú‹∫@Ô‹«@ÖÜím@¸@Êc

@·Ìäfl @Ïic @·‹‘i •• @H3 @kjé€a@Â≠ @Ô€bÅ@%b»€a@ø@Ü‹i@ÜuÏÌ@¸@Úyaäñi @ÚÓi什a @b„Ö˝i @Ô–œ @ÚÌäñ‰»€a @Âfl @xäy@¸Î@tÜy@ÒåÌ廀a @ÚÌäñ‰« @bËi @böÌc @⁄âb∏aÜ€a @bflc @›ö–€aÎ@Ò7Å˛a@paωé€a@ø@pÖaÖãaÎ @b‰mbœäñmÎ@b‰◊Ï‹ç@kjéi@b‰€@ÖÏ»Ì @paωç@8@Ô€aÏy@›j”@ÊÎä◊àm@Ï€ @‚˝«�a@ÒåËuc@ø@b‰„χéÌ@aÏ„b◊ @%@Ê�a@bflc@Öܶa@¥Ó◊âb∏aÜ€bi @Ê�a@aâÖb„@¸g@ä◊àm@%Î@ÖÏuÎ@b:@Ü»Ì

@·Ë–m@¸@?y@¥Ó”a什a@¥ÓçbÓé€a@܉« ú»j€a@܉«@ÚÓj‹ç@ÒâÏñi @ä–»u @ä–»u @·‹‘i •• @H4 @ÚÌä°@컉€Î@ÚÌäñ‰»‹€@¸ @⁄âb∏aÜ€a @ø @…ôÏ€aÎ @·‹–‹€ @Ô‡Ó‘m @Êc@·‹»Ì@…Ó‡¶a@¸Îc@k„buˇ€@Új鉀bi @läy@ÔÁ@Â◊bˉiÏ◊@ø@pbibñ»€a@läy @Îäiâω€a@Û‹«@Òä�Óç@läyÎ@paâÜ´ @Îäiω€a @Û‹« @ä�ÓéÌ @pbibñ»€a @Âfl @Ú‘Ó‘y @ÍàÁ @AA @paâÜÇΩa @bËÓœ @…ÓjÓ€ @ÊÏflä1a @ı¸˚:@Új鉀bi@läßa @ÊÏÀbjfl @·Á @·‹Ó–€a @ø @aÎäË√ @ÂÌà€a @Èé–‰i @ä»íÌ @Ô„br€a @›Ó¶a @Âÿ€Î @Ô◊âb∏aÜ€a @…‡n1a @›ÅaÖ @ì‡Ëfl

@ÚÓ‰qc@ÚÓ‹”c@Îc@ÂÌäubËΩa@b‰Ó‹«@ÊÏ‘‹�Ì @s€br€a@Ô„br€a@fiβa@›Ó¶a@Îc@Ú–‹n´ @ÒÜyaÎ@Ú‡‹◊@b‰ÌÜ€@ÜuÏÌ@¸@È„a@Ú‹ÿíΩa @|jñ„@Êc@Îc@b‰œÎä√@·:@Ääím@ÒÜyÏflÎ @b‰ibéy@lÏé™@Î@¡Ãô@›flb« @ÚÓ鉶a@·Á܉«@k„bu˛a@k‹Àa @pbibÇn„¸a @Ômdm @bΩÎ @ÚÓ◊âb∏aÜ€a @låz‹€ @aÏmÏñÌÎ @·Ëé–„c @ÊÏ–‹ÿÌ @¸ @ÊÏ€Ï‘Ì @bÁ܉«Î @k„buˇ€ @›Óπ @à€a @ÈÌäñ‰«@ÚflÏÿßa @7rÿ€a @7rÿ€bœ @b‰Á@k„bu˛a @Â≠@bflc @kñ‰€a @Ú‘Ìä�i @òbñnÅa @·Á܉« @ú»j€a@ä◊áa@Ô«b‡nu¸a @« @äÿjΩa @Ü«b‘n€a @Û‹« @fiÏñßa]

.âb–◊@·Ë„c@Èv°@·ËÓ‹« @Òäç˛a@ÚÓÁbfl@µg@ÖaÏ«@ÜÓé€a@ûä»m@›Á @Ô◊ä∏aÜ€a @…‡n1a @›ÅaÖ @ÚÓi什a @3bï@›Óu@ÈÓiäm@ø@bËflb‡nÁa@ÈÓ–Ó◊Î @È€@ÚflÜ‘Ωa@paãbÓnfl¸a@›◊@Âfl@ÜÓ–néÌ @Èßbï@ÚÓ€bu@ÊÏÿ„@ÛnyLÜ‹j€a@aàÁ@ø @Êc@fiÜiÎ@äÅ�a@Û‹«@bËfla6ya@ûä–m @¥„aÏ” @ 6• @bÁÜô @¥„aÏ‘€a @ÊÏÿm @pb»‡n1a@ÍàÁ@›ÅaÖ@p˝–„¸a@Âfl@Üz‹€ @¥iÎ @b‰‰Ói @ÚÌäñ‰»€a @ÖaÏ« @ÜÓé€a @ÂüÏ€a@ıb≠c@…Ó∫@øÎ@b‰mÜ‹u@ıb‰ic @ıÏö€a @¡‹é„ @Êc @kÓ»Ωa @ÂflÎL @Ôi什a @bÓœb‘q@ȉ«@—‹nÆ@à€a@äÅ�a@Û‹« @ÂüÏ€a@ø@tÜ∞@b∂@⁄ä◊ádçÎ@bÓ‰ÌÖÎ @äflb»€a@ÈvÓ‹Å@µg@È�Ó™@Âfl@Ôi什a @Ï€Î.ÈmÜ‹u@?i@÷Ï‘ß@ÖcÏ€a@=‰uˇ€ @b‰Ói@È€a@bΩ@Èßbï@Úflc@µg@Ô‡n‰„@b‰◊ ⁄âb∏aÜ€aÎ@biÎâÎc@µg@fibßa @äñfl @Âia @·‹‘i •• @H2 @È€ @ûä»nÌ @bfl @›‡Ë„ @¸c @“bñ„�a @Âfl @Âfl @·Ëˆb‰icÎ @BÖܶa @¥Ó◊âb∏aÜ€a @B @Ú‘�‰fl@ø@ÊÎäïb∞@¥y@L¬ÏÃô .âbËñ„¸aÎ@xbflÜ„¸a@¥ibfl @szj€a@ø@¯u˝€a@Îc@äubËΩa@cÜjÌ@¥zœ @« @䃉€a @…‡n1a @úÃÓœ @L›‡« @« @‚Ü‘ÌÎ @LÚ‘ibé€a @Èma5ÅÎ @LÈm˝Á˚fl @Ú�Óéi@ÂËfl@MfiaÏy˛a@Âéyc@ø@M@È€ .ÈmaâÜ”@…fl@kçb‰nm@¸ @Û‹«@âÖb”@7À@È„c@…‡n1a@Íä»íÌ@¥yÎ .…‡n1a@aà:@ÜÌÜu@Úœbôg .Ú‘q@›™@èÓ€@È„c@Î @ø@ÍÖÏuÎ@Êc@·Àâ@LÈi@kyäfl@7À@È„c@Î @pb”b–maÎ@L@paÜÁb»fl@’œÎ@#@Ö˝j€a@ÍàÁ .bËÓ‹«@…”Î@Âfl@›ÿ€@Úflå‹fl@ÚÓ€ÎÖ @ÊÏÿÌ@Êc@bˉÓy@ÔmÜÓç@bÌ@¥»”Ïnm@›Á @3bï@›Óu@ÈÓiämB@Û‹«@a�âÖb”@Öä–€a@aàÁ @È€@ÚflÜ‘Ωa@paãbÓnfl¸a@›◊@Âfl@ÜÓ–néÌ .BÜ‹j€a@aàÁ@ø @b‰ö»i@ıb�Åc@ì”b‰„@Êc@b‰Ó‹«@L·»„ @‚Ï‹€bi @Ô‘‹„ @¸cÎ @LÄÏôÎÎ @Úyaäñi � @7rÿ€a@‚Ü”Î@L“bönça@Âfl@Û‹«@bœaåu � @¸c@böÌc@b‰Ó‹«@Âÿ€ .Íâbÿ„g@Âÿπ@¸@bæ @b‰é–„˛@›‡ÿ‰œ@Lpaà€a@Ü‹u@ø@“äé„ .Ûyä€a@Ô‘ë

ÎÖÁáq’\;€÷Ë…;È…;Ïe]∆’\;όˌu’\

@bflg @Ü‹j€a @aàÁ @µg @b„äöy @b‰»Ó∫ @bflÏÌ@âc@%Î@~@¥˜u¸@bflgÎ@ÂÌäubËfl @Âfl@Ûmc@¯u¸@¥i@Ú‹flb»Ωa@ø@aåÓÓ∑ @Úibnÿ€a@¸Î@Òıaä‘€a@‘nÌ@¸@Êbné„bÃœc .ìÓu@܈b”@Ûny@Îc@Ô”aä«@%b«@¥iÎ @kçb‰Ωa@ÙÎdΩa@·:@äœÎ@ı¸˚Á@…Ó∫ @åÓÓ∑@ÊÎÖ@·Ó‹»n€aÎ@Ôzñ€a@¥fldn€aÎ @ÊÏ„b” @kuÏ∂ @Ÿ€á @›◊Î @Ú‹flb»Ωa @ø @·ËÓ‹«@fiå‰Ì@%Î@@·Ëé–„˛@ÍÏ»ôÎ@·Á @›Á@L·ËÓ€g@ÔyÎc@Îc@Îb8@lbnÿi _......aàÁ@äÿ‰Ì@Êc@Üyc@…Ó�néÌ @ìÓ»„@⁄âb∏aÜ€a@ø@b‰„c@Ô«Öc@¸@b„c @b‰ÌÜ€Î@b‰‹◊bífl@b‰ÌÜ‹œ@@ÚÓ‹flbÿm@Ú€by @›◊bíΩa@ÍàÁ@Ää�m@%@Âÿ€Î@b‰flχÁ @bˉfl@ú»i@µg@÷ä�n€a@#Î@@ÚÓ»”aÏi @ø@ÚÓ«ÏôÏΩa@«@aÜÓ»i@âÏj«@Ú”âÏ◊ @›◊bífl@ø@s°@⁄b‰Á@ÂÿÌ@·‹œ .Ää�€a @¸Î@pbflb”¸a@ ÏôÏfl@¸Î@@›‡í€a@…∫ @Ò7r◊ @›◊bíflÎ @bËÓ‘znéΩ @ÚÓ鉶a

.ÚÓ”˝Åc@Úflãc@ÊÏíÓ»Ì@ı¸˚Á @ ÏôÏΩa @ÚÓˆbö–€a @ÍàÁ @oyäü @Ü‘€ @ÒÖä1a @Ú‘Ó‘ßa @ȉ« @ojÓÃm @›ÿíi @ø@ÚÓ«ÏôÏΩaÎ@ÖbÓßa@ÔÅÏm@·nÌ@%Î @wflb„5€a@aàÁ@Ü»fl@ÂÌc ...wflb„5€a@aàÁ @⁄âb∏aÜ€a@›ÅaÖ@pbÓ–ínéΩa@ÒâbÌã@Âfl @lä«@ıbjüc@…fl@p˝ib‘fl@ıaäugÎ @p˝ib‘Ωa@ÂÌc .⁄b‰Á@aÏ‹‡»Ì@¥‡‹éflÎ @›‘‰€a@p˝œby@�@Ô‘ˆbç@…fl@oÌäuc@>€a @Lk„bu˛a@Âfl@·Ë‡ƒ»fl@ı¸˚ÁÎ@@‚b»€a @lbzïc@…fl@oÌäuc@>€a@p˝ib‘Ωa@ÂÌc @p˝ib‘Ωa @ÂÌcÎ @ÚÌâbvn€a @p˝0a @›◊@L·«b�Ωa@lbzïc@…fl@oÌäuc@>€a @k„bu˛a@Âfl@È‹Ó‹”@oéÓ€@Újé„@ı¸˚Á @ø @¥‡Ó‘Ωa @¥‡‹éΩaÎ @l什a @c @oÌäuc@>€a@p˝ib‘Ωa@ÂÌc .⁄âb∏aÜ€a @ø@Új‹�€aÎ@@ÂËΩa@lbzïcÎ@¥–√ÏΩa@…fl @ı¸˚Á@›Á@pb»flb¶aÎ@pbÓ‹ÿ€aÎ@êâaÜΩa _.....@pbibñ«@Öaäœc@b»Ó∫

@Úπä¶a@Ü‹i@ÔÁ@›ÁÎ@_ÚÌâb‰€a @ÒåËuc @bËÓ‹« @“äím @>€a @Ú‡ƒ‰Ωa _....Úüäí€a@paäib´ @aàÁ @ÜÁbíΩ @›ÿínm @ÒÜÌÜ« @Ú‹˜çc @« @·çäm @ÚÓçb” @ÒâÏïÎ @wflb„5€a .êb‰€a@ÊbÁác@ø@⁄âb∏aÜ€a @aà:@Ô«ÏôÏΩa@Ü‘‰€a@µg@ÒÖÏ« @ÒâÜ‘€a @äÿ„c @¸ @bÓñÇë @b„c @wflb„5€a @Òb‰”@bËi@…n‡nm@>€a@ÚÓ€b»€a@ÚÓ‰ËΩa @Ü”@ÒâÜ‘€a@ÍàÁÎ@Ää�€a@ø@ÒäÌå¶a @‚˝«�a @ø @ÒâaÜñ€a @Ú„bÿfl @bËmcÏi .@ÔˆäΩa@Ôi什a @ÒÏ‘€aÎ@Èôä«@#@à€a@wflb„5€a@aàÁÎ @>€a@ÚÓ‰ËΩaÎ@Èn‘jç@>€a@ÚÓ„˝«�a @Â≠@~@óÇí€a@⁄aá@Îc@aàÁ@bËi@‚Ü” @Âfl@Ú‹Ó‹”@Ú˜œ@⁄b‰Á@Êc@aÜic@äÿ‰„@¸ @bËôä« @# @>€a @ÒâÏñ€bi @ÚÓ€b¶a @Â≠Î @ÊÏ„b‘€a @« @ÚuâbÅ @Ú˜œ @ÔÁÎ @Êbi @fiÏ‘„ @⁄âb∏aÜ€a @ø @¥‡‹é‡◊

@ÚÓ◊âb∏aÜ€a @‚˝«�a @›ˆbçÎ @o‡nÁg @Òb‰” @Ènri @à€a @Ô‘ˆbqÏ€a @·‹Ó–€bi @ÔôbΩa@äiÏn◊c@äËë@ÚÌaÜi@ø@ÒäÌå¶a @pÖäœcÎ@L@⁄âb∏aÜ€a@@ø@ÚÌäñ‰»€a@fiÏy @sÌÜz‹€@Ò7j◊@pbybéfl@@‚˝«�a@ÒåËuc @Û‹«@bË◊6Óç@>€a@âbq�aÎ@@·‹Ó–€a@« .Ôi什a@%b»€a@ø@⁄âb∏aÜ€a@Ú»8 @·‹Ó–€a @fiÏy @—zñ€a @ @ıaâe @o‰ÌbjmÎ @ÚÓ◊âb∏aÜ€a@Ú«aá�a@…”Ïfl@Í5n«a@sÓy @›◊bíΩa @ú»i @ûä»ÌÎ @ÊãaÏnfl @·‹Óœ @Ú–Ózï @o€b” @L @…‡n1a @ø @ÒÖÏuÏΩa @Û‹«@·ÿ∞@@·‹Ó–€a@Êc@Â�çÏi@Ü„¸ÏÓ€a @·çäÌÎ@äñ‰«@Ü‹i@bË„di@⁄âb∏aÜ€a .Ö˝j€a@ø@l什a@ÒbÓy@«@ÚÓj‹ç@ÒâÏï @ÚÓuâb®a @ÒâaãÎ @oiä«c @bËj„bu @ÂflÎ @Ò䃄@Û‹«@·‹Ó–€a@7qdm@Âfl@bË‘‹”@« @|ôÎcÎ @⁄âb∏aÜ‹€ @Ôi什a @âÏˇ¶a @ÒâaãÏ€a@ø@ÚÓj»í€a@ÚÓçbflÏ‹iÜ€a@fiÎ˚éfl @Êc @ÎaånÌâ @Ô◊âb∏aÜ€a @ıbj„˛a @Ú€b◊Ï€ @Û‹« @·‹Ó–€a @›Ó‹zni @‚Ï‘nç @ÈmâaãÎ .Ú‹Ó‹€a@ÍàÁ@âaÜfl @ÚÓØÎ6€a@ÚÌb«Ü€a@Êc@µg@ıa5Å@âbëcÎ @Êχöfl@Âfl@ÒÜy@är◊c@o‰◊@Ü”@@·‹Ó–‹€ @Âfl@är◊˛@ b‡nç¸a@fiÎby@à€a@L@·‹Ó–€a @…fl@p˝ib‘fl@ÙäucÎ@⁄âb∏aÜ€a@ø@câ @⁄âb∏aÜ€a@Úüäí€a@ø@¬bjôÎ@¥ÓçbÓç @ø@=‰u˛a@lbjí€a@«@¥‹ræ@Ÿ€à◊Î .pbibñ»€a@ÖaäœcÎ@⁄âb∏aÜ€a @…”Ïfl @âaÎã @ıaâe @o‰Ìbjm @ܔΠ@aàÁ @øÎ@L·‹Ó–€a@fiÏy@Ô„Î6ÿ€�a@Ú–Ózñ€a @pb‘Ó‹»n€a @ú»i @û仄 @Úz–ñ€a @ÍàÁ .…”ÏΩa@5«@b‰n‹ïÎ@>€a @È„aÖ @‚c @·‹‘i •• @H1 @‚˝nç¸ @ÚvÓn„ @ÚÌäñ‰»€a @o„b◊ @aág @lä»◊ @b‰€ @äÿí€bœ @Ú�‹é‹€ @¥‡Ó€a @ÊÏÿÌ @Ûny @ÖaÏ« @ÜÓé€a.¥‡‹é‡◊Î @ÙäÌ@Êc@ÈÓ‹«@Ô«ÏôÏflÎ@’™@Êbé„�a @ÜÁbëc @%.bËj„aÏu @…Ó∫ @Âfl @âÏfl˛a @û6«a@Êc@Ÿ‘ß@“bzugÎ@Ü»i@·‹Ó–€a @bfl@fi˝Å@Âfl@Âÿ€Î@LÍaâc@%@ıÔë@Û‹« @ä◊áa@ıaä”@ıaâeÎ@Èœbzï@câ@Âfl@Ääü @Ô€bn€bi @b‰iä« @›Ìb§ @ÖaÏ« @ÜÓé€a @ä◊á @›Á .ÚÓ◊âb∏aÜ€a@¥„aÏ‘€a@Û‹«@k„bu˛aÎ @ÉÌbíΩa@ú»i@ÙÎbnœ@ÖaÏ«@ÜÓé€a@ä◊á@›Á @k«˝n€a @Îc @Ô◊âb∏aÜ€a @È”äç @ãaφ

@cÜia@Êc@›j”@˝ÌÏü@ıaÜ»ñ€a@@oé–‰m @ÊÏ◊c @Êc @pÖâcÎ @fib‘Ωa @aàÁ @Úibnÿi @¸@Ôibظa@Ü‘‰€a@ø@bÓ«ÏôÏfl @ÒäÌå¶a@5«@si@wflb„5€@bÓj‹ç@aÖâbç @fiÎb‰nÌ @ÔôbΩa @äËí€a @ÚÓˆbö–€a @ø @Ú‡‹éΩaÎ @ÚÓi什a @ÚÓ€b¶a @ÒbÓy @aàÁ@ø@ûÎä–Ωa@Âfl@Êb◊Î@⁄âb∏aÜ€a @wfla5€a@Âfl@Í7À@ÛnyÎ@wflb„5€a @ÔÅÏmÎ@@Ú‘Ó‘ßa@«@szj€a@ÚÓfl˝«�a @Ôibظa@ÖbÓßaÎ@ÚÓ‰ËΩaÎ@ÚÓ«ÏôÏΩa .@bÌbö‘€a@ÍàÁ@›rfl@ø@‚bn€a @Ÿ€á@ıbéfl@wflb„5€a@si@ÛËn„a@Êa@bflÎ @p¸bñm¸a @Ô‹« @o€bË„a @Ûny @‚ÏÓ€a @ÊaÜ‹i @ÂflÎ @ @‚˛a @Ü‹i @Âfl @ÚÓ–mb:a @wflb„5€a@aÎÜÁbë@Âæ@Ú–‹n´@ÚÓiä« @ÍàÁ@5«@ÍÎcâ@bfl@Ú‘Ó‘y@«@ÊÏ€ıbénÌ @ÔÁ@⁄âb∏aÜ€a@Ú‘Ó‘y@›Á .@Òb‰‘€a @Ü‹i@ÔÁ@›ÁÎ@_Ú‡ƒ‰Ωa@pbibñ»€a@Ü‹i @pbuaâÜ€aÎ @ıaÖÏé€a @Û»œ˛a @Úibñ«


WOMODºKH∞« ‰öI∑ßô« WIO£Ë h≤ Jfi˝‘nç¸a@Ú‘ÓqÎ@Ê˝«�@ÂÌäí»€aÎ@ÚÌÖbßa@Ùä◊à€a@Újçb‰∂@¥�é‹œ@Òâb–ç@ÚÌÜÁ

‹UE∫∞ Èb•√ wMODºKH∞« s±e∞« mK∂¥ …¸u∏∞« lÆ«u± qJ∞ w∞UCM∞« ͸u∏∞« rØ«d∑∞U°Ë ,W{UH∑≤ô« l± W∑°U∏∞« tÆuI• Èdî√ …d± ,wMODºKH∞« w°dF∞« VFA∞« bØRO∞Ë …œU∫∞« wª¥¸U∑∞« ·UDF≤ô« .WOMODºKH∞« t{¸√ ‚u≠ UN∑߸UL±Ë sODºK≠ tM©Ë w≠ wMODºKH∞« w°dF∞« VFAK∞ w≤u≤UI∞«Ë wª¥¸U∑∞«Ë wFO∂D∞« o∫∞« v∞≈ «ÎœUM∑ß«Ë rLI∞« ‹«¸«dÆ s± UÆöD≤«Ë t∞öI∑ß«Ë rNM©Ë W¥d• s´ U´U≠œ W∂ÆUF∑L∞« t∞UO§√ ‹UO∫C¢Ë ,1947 ÂU´ cM± …b∫∑L∞« r±_« ‹«¸«dÆ U≥bºπ¢ w∑∞« WO∞Ëb∞« WO´dA∞« …uÆ s±Ë ,WO°dF∞« …œUOº∞«Ë wßUOº∞« ‰öI∑ßô«Ë dOBL∞« d¥dI¢ w≠ tI∫∞ wMODºKH∞« w°dF∞« VFA∞« s± W߸UL± .t{¸√ ‚u≠ ‚u≠ sODºK≠ W∞Ëœ ÂUOÆ wMODºKH∞« w°dF∞« VFA∞« rßU°Ë tK∞« rßU° ,sKF¥ wM©u∞« fKπL∞« ÊS≠ .n¥dA∞« ”bI∞« UN∑LÅU´Ë WOMODºKH∞« UM{¸√ ,WO≠UI∏∞«Ë WOM©u∞« rN∑¥u≥ Ê˸uD¥ UNO≠ «u≤UØ ULM¥√ sOOMODºKHK∞ w≥ sODºK≠ W∞Ëœ Ê≈ rN∑±«dØË WOßUOº∞«Ë WOM¥b∞« rN¢«bI∑F± UNO≠ ÊUB¢ ,‚uI∫∞« w≠ WK±UJ∞« …«ËUºL∞U° ÊuF∑L∑¥Ë s¥uJ¢ W¥d•Ë Í√d∞« W¥d• ”Uß√ vK´ ÂuI¥ w≤UL∞d° w©«dIL¥œ ÂUE≤ q™ w≠ ,WO≤Uº≤ù« ‰bF∞« vK´Ë ,WO∂K¨_« ‹«¸«dÆ WOKÆ_« «d∑•«Ë WOKÆ_« ‚uI• WO∂K¨_« W¥U´¸Ë »«e•_« sO° Ë√ ÊuK∞« Ë√ s¥b∞« Ë√ ‚dF∞« ”Uß√ vK´ W±UF∞« ‚uI∫∞« w≠ eOOL∑∞« Âb´Ë …«ËUºL∞«Ë w´UL∑§ô« q±UJ∞« ¡U≠u∞« ”Uß√ vK´Ë qI∑ºL∞« ¡UCI∞«Ë Êu≤UI∞« …œUOß s±R¥ ¸u∑ßœ q™ w≠ ,q§d∞«Ë …√dL∞« .ÊËdI∞« d∂´ ÊU¥œ_« sO° `Lº∞« g¥UF∑∞«Ë `±Uº∑∞« w≠ ͸UC∫∞«Ë w•Ëd∞« sODºK≠ À«d∑∞ s±Ë ,UN¢¸UC•Ë UN£«d¢ s± ,WO°dF∞« W±_« s± √eπ∑¥ ô ¡e§ w≥ WO°d´ W∞Ëœ sODºK≠ W∞Ëœ Ê≈ bØR¢ –≈ w≥Ë .…b•u∞«Ë WO©«dIL¥b∞«Ë ¸uD∑∞«Ë ¸d∫∑∞« w≠ UN≠«b≥√ oOI∫¢ v∞≈ d{U∫∞« UN•uL© b®UM¢ ,„d∑AL∞« w°dF∞« qLF∞« e¥eF¢ vK´ U≥¸«dÅ≈Ë ,WO°dF∞« ‰Ëb∞« WF±U§ ‚U∏OL° UN±«e∑∞« ¡UN≤ù œuNπ∞« nO∏J¢Ë ‹UÆUD∞« bA∫° ,WOKLF∞« UN¢œôË ‰UL∑Ø« vK´ UN¢b´Uº± UN∑±√ ¡UM°√ .wKOz«dßù« ‰ö∑•ô« ‚uI∫∞ wL∞UF∞« Êö´ùU°Ë UN≠«b≥√Ë …b∫∑L∞« r±_« ∆œU∂L° UN±«e∑∞« sODºK≠ W∞Ëœ sKF¢Ë .t∑ßUOßË “UO∫≤ô« Âb´ ∆œU∂L° p∞cØ UN±«e∑∞«Ë ,ÊUº≤ù« qLF∑ß UN≤S≠ ,wLKº∞« g¥UF∑∞« ∆œU∂L° W±e∑K± ÂöºK∞ W∂∫± W∞Ëœ UN≤√ sODºK≠ W∞Ëœ sKF¢ –≈Ë `∑H∑¢ ,‚uI∫∞« «d∑•«Ë ‰bF∞« vK´ rzUÆ rz«œ Âöß oOI∫¢ q§√ s± »uFA∞«Ë ‰Ëb∞« lOL§ l± ,bG∞« s± ·uª∞« Âb´Ë …UO∫∞« Ÿ«b°≈ vK´ f≠UM∑∞« tO≠ Ídπ¥Ë ,¡UM∂∞« vK´ dA∂∞« ‹UÆU© tK™ w≠ .‰bF∞« v∞≈ «u°U£ Ë√ «u∞b´ sL∞ ÊU±_« dO¨ qL∫¥ ô bG∞U≠ r±_U° sODºK≠ W∞Ëœ VON¢ ,Âöº∞«Ë W∂∫L∞« ÷¸√ vK´ Âöº∞« ‰ö•≈ q§√ s± UN∞UC≤ ‚UOß w≠Ë »uFA° VON¢Ë ,tM©ËË wMODºKH∞« w°dF∞« VFA∞« ÁUπ¢ WÅUî WO∞ËRº± qL∫∑¢ w∑∞« …b∫∑L∞« ,UN∂F® …UßQL∞ b• l{ËË ,UN≠«b≥√ oOI∫¢ vK´ UNMOF¢ Ê√ W¥d∫∞«Ë ÂöºK∞ W∂∫L∞« W∞ËœË r∞UF∞« .WOMODºKH∞« w{«¸ú∞ wKOz«dßù« ‰ö∑•ô« ¡UN≤≈ vK´ qLF∞U°Ë ,t∞ s±_« dO≠u∑° UÎ I≠Ë WOLKº∞« ‚dD∞U° WOLOKÆù«Ë WO∞Ëb∞« qØUAL∞« W¥uº∑° s±R¢ UN≤√ ,‰UπL∞« «c≥ w≠ rKF¢ ULØ UN∞ULF∑ßU° Ë√ ,»U≥¸ù« Ë√ nMF∞« Ë√ …uI∞U° b¥bN∑∞« i≠d¢ UN≤√Ë UN¢«¸«dÆË …b∫∑L∞« r±_« ‚U∏OL∞ ”UºL∞« ÊËœ p∞–Ë ,Èdî√ W∞Ëœ Í√ w{«¸√ W±öß Ë√ ,wßUOº∞« UN∞öI∑ß«Ë UNO{«¸√ W±öß b{ .UN∞öI∑ß«Ë UNO{«¸√ s´ ŸU≠b∞« w≠ wFO∂D∞« UNI∫° bN´ W∂∑´ vK´ nI≤ s∫≤Ë 1988 w≤U∏∞« ÊdA¢ s± dA´ f±Uª∞« w≠ ,b∞Uª∞« ÂuO∞« «c≥ w≠Ë rNzU±b° «Ë¡U{√ s¥c∞« WO°dF∞« W±_« ¡«bN®Ë UMz«bN® ի˸√ ÂU±√ UδuAîË ôö§≈ wM∫M≤ ,b¥b§ UM¥b¥√ vK´ UM°uKÆ l≠d≤Ë .s©u∞« UO∫¥ Ê√ q§√ s± «ËbNA∑ß«Ë ,bO∑F∞« dπH∞« «c≥ WKF® …d≥UD∞« w≠Ë ‹ULOªL∞« w≠ s¥b±UB∞« WL∫K± s±Ë ,WظU∂L∞« W{UH∑≤ô« Z≥Ë s± ÂœUI∞« ¸uM∞U° U≥úLM∞ UMOKI∑F±Ë U≤dß√ ,UM°U∂®Ë UMîuO®Ë UM∞UH©√ :W¥d∫∞« ¡«u∞ WKL• s±Ë ,d§UNL∞« w≠Ë ‹U∑A∞« …√dL∞«Ë ,WM¥b±Ë W¥dÆ qØ w≠Ë rOª± qØ w≠Ë ”bIL∞« »«d∑∞« vK´ sOD°«dL∞« U≤U•d§Ë UMz«bN® ի˸√ b≥UF≤Ë .WLz«b∞« U≤¸U≤ W߸U•Ë ,UM¢UO•Ë UMzUI° W߸U• ,W´UπA∞« WOMODºKH∞« vK´ r∞UF∞« w≠ ¡U≠dA∞«Ë ¸«d•_« qØË WO°dF∞« UM∑±√Ë wMODºKH∞« w°dF∞« UM∂F® dO≥UL§Ë ,¸«d°_« rOEF∞« UM∂F® u´b≤ ,UM≤≈ ‰öI∑ßô«Ë …œUOº∞« aOßd¢Ë ,‰ö∑•ô« ¡ö§ q§√ s± ‰UCM∞« WKÅ«u± UM∑±«dØË UM∑¥d∫∞ «Î e±¸ «b°√ qEO∞ tM´ ŸU≠b∞«Ë t° “«e∑´ô«Ë wMODºKH∞« tLK´ ‰u• ·UH∑∞ô« v∞≈ .¸«d•_« s± VFA∞ «Îd• UMM©Ë ULz«œ wI∂Oß s©Ë w≠

;Ê˝«gJ

UL≤ ,wMODºKH∞« w°dF∞« VFA∞« b∞Ë sODºK≠ ÷¸√ vK´ ,dA∂∞« v∞≈ W¥ËULº∞« ‹ôUßd∞« ÷¸√ vK´ VFA∞« sO° ,ŸUDI≤« ôË tO≠ ÂUBH≤« ô ,W¥uC´ WÆö´ d∂´ w≤Uº≤ù« Áœu§Ë Ÿb°√Ë ¸uD¢Ë .a¥¸U∑∞«Ë ÷¸_«Ë w≠ ÁœuLB° vI¢¸«Ë ,WOM©u∞« t∑¥u≥ sODºK≠ VF® ⁄UÅ ,ÊU±e∞«Ë ÊUJL∞« w≠ wL∫KL∞« ‹U∂∏∞U° UNFÆu±Ë WL¥bI∞« ÷¸_« Ác≥ d∫ß Á¸U£√ UL± r¨d∞« vKF≠ ,…eπFL∞« Èu∑º± v∞≈ UNM´ ŸU≠b∞« ÍœR∑ß X≤UØ ‹«Ëe¨Ë l±UD±Ë `±UD± s± .‹«¸UC∫∞«Ë ÈuI∞« sO° p°UA∑∞« œËb• vK´ ÍuO∫∞« ÷¸_U° VFA∞« ‚UB∑∞« W±uL¥œ Ê√ ô≈ ,wßUOº∞« t∞öI∑ß« oOI∫¢ WO≤UJ±≈ s± UN∂F® ÊU±d• v∞≈ œbF¢Ë ,…¸UC∫∞« ‹ôöº° ULFD± ,s©u∞« Õ˸ VFA∞« w≠ XªH≤Ë ,UN∑¥u≥ ÷¸_« X∫M± w∑∞« w≥ d∂´ ,wMODºKH∞« w°dF∞« VFA∞« qÅ«Ë ,wM±e∞«Ë w•Ëd∞« t£«d¢ ’uB≤ ULNK∑º± ,‹U≠UI∏∞« vK´ WKÅ«u∑L∞« ¡UO∂≤_« vDî vK´ ÊUº≤ù«Ë ÷¸_« sO° wKJ∞« b§«u∑∞« w≠ t¢«– d¥uD¢ ,a¥¸U∑∞« b∂F±Ë WºOMØ qØ ”d§ l± ‚œË o∞UªK∞ bL∫∞« …öÅ W≤cµ± qØ vK´ ,WظU∂L∞« ÷¸_« Ác≥ .Âöº∞«Ë WL•d∞« tLO≤d¢ bI∞Ë tM©Ë s´ qßU∂∞« ŸU≠b∞« s´ wMODºKH∞« w°dF∞« VFA∞« nÆu∑¥ r∞ ,qO§ v∞≈ qO§ s±Ë .wM©u∞« ‰öI∑ßô« …œ«¸ù UO∞uD° «ÎbOºπ¢ WI•ö∑L∞« UM∂F® ‹«¸u£ X≤UØ ÈuI∞« s¥“«u± X≤UØ …b¥bπ∞« WLOÆ ÂUE≤ ⁄uB¥ dÅUFL∞« r∞UF∞« tO≠ ÊUØ Íc∞« XÆu∞« wH≠ ô …b•Ë ‰bF∞« Ê√ Èdî√ …d± `C¢U≠ ,ÂUF∞« dOBL∞« s± wMODºKH∞« wM∏∑º¢ WOL∞UF∞«Ë WOK∫L∞« .a¥¸U∑∞« ‹öπ´ dOº¥ ‰öI∑ßô« s± Âd• Íc∞« VFA∞U≠ :W•¸U§ WƸUH± vK´ dO∂J∞« wMODºKH∞« Õdπ∞« `∑H≤« «cJ≥Ë sODºK≠ Ê≈" WKzUI∞« W°ËcØ_« rOLF¢ W∞ËU∫L∞ ÷dF¢ bÆ ,b¥b§ Ÿu≤ s± ‰ö∑•ô tM©Ë ÷dF¢Ë 22 …œUL∞« w≠ w∞Ëb∞« lL∑πL∞« ÊS≠ ,wª¥¸U∑∞« nO¥e∑∞« «c≥ s± r¨d∞« vK´Ë "VF® ö° ÷¸√ w≥ w°dF∞« VFA∞« ÊQ° ·d∑´« bÆ 1923 ÂUF∞ Ê«“u∞ …b≥UF± w≠Ë ,1919 ÂUF∞ r±_« W∂B´ ‚U∏O± s± d• VF® u≥ WO≤UL∏F∞« W∞Ëb∞« s´ XªKº≤« w∑∞« ,Èdî_« WO°dF∞« »uFA∞« ÊQ® t≤Q® wMODºKH∞« .qI∑º± d¥dI¢ o• s± t≤U±d∫°Ë Áb¥dA∑° wMODºKH∞« w°dF∞« VFA∞U° o∫∞ Íc∞« wª¥¸U∑∞« rKE∞« l±Ë WO°d´ sO∑∞Ëœ v∞≈ sODºK≠ rºÆ Íc∞« ,Â1947 ÂU´ 181 rƸ W±UF∞« WOFLπ∞« ¸«dÆ d£√ ,dOBL∞« w°dF∞« VFA∞« o• sLC¢ WO∞Ëb∞« WO´dAK∞ UΩËd® d≠u¥ ‰«“U± ¸«dI∞« «c≥ ÊS≠,W¥œuN¥Ë .wM©u∞« ‰öI∑ßô«Ë …œUOº∞« w≠ wMODºKH∞« WO∂∞U¨ Ÿö∑Æ«Ë WO°dF∞« ÷¸_« s± ¡«e§√Ë WOMODºKH∞« ÷¸_« WOKOz«dßù« ‹«uI∞« ‰ö∑•« Ê≈ ‰ö∑•ö∞ rNM± sOÆU∂∞« ŸUCî≈Ë ,rEML∞« »U≥¸ù« …uI° ,r≥¸U¥œ s´ r≥b¥dA¢Ë sOOMODºKH∞« ‚U∏OL∞Ë WO´dA∞« ∆œU∂L∞ Œ¸UÅ „UN∑≤« u≥ ,WOM©u∞« rN¢UO• r∞UF± dO±b¢ ‹UOKLF∞Ë œUND{ô«Ë ,…œuF∞« o• UNO≠ UL° ,WOM©u∞« wMODºKH∞« VFA∞« ‚uI∫° ·d∑F¢ w∑∞« UN¢«¸«dI∞Ë …b∫∑L∞« r±_« .tM©ËË t{¸√ vK´ …œUOº∞«Ë ‰öI∑ßô«Ë dOBL∞« d¥dI¢ o•Ë w°dF∞« VFA∞« bIH¥ r∞ ,…bOF∂∞«Ë W∂¥dI∞« w≠UML∞« w≠ ,t§UOß vK´Ë s©u∞« VKÆ w≠Ë sJL∑¥ r∞Ë ,‰öI∑ßô« w≠ tI∫° VKB∞« t≤UL¥≈ ôË ,…œuF∞« w≠ tI∫° aß«d∞« t≤UL¥≈ wMODºKH∞« ,wL∫KL∞« t∞UC≤ qÅ«Ë bI∞Ë -t¢«–Ë tO´Ë s± wMODºKH∞« œd© s± b¥dA∑∞«Ë ¸“UπL∞«Ë ‰ö∑•ô« WOM©u∞« …œ«¸ù« X¨UÅË .w±UM∑L∞« w∞UCM∞« rØ«d∑∞« ‰öî s± WOM©u∞« t∑OBª® …¸uK° l°U¢Ë ,wMODºKH∞« VFAK∞ «ÎbO•ËË UÎO´d® ö Î ∏L± ,WOMODºKH∞« d¥d∫∑∞« WLEM± ,wßUOº∞« U≥¸U©≈ WOLOKÆù« ‹ULEML∞«Ë UN¢UºßR±Ë …b∫∑L∞« r±_« WµON° ö Î ∏L∑± ,w∞Ëb∞« lL∑πL∞« ·«d∑´U° ,w°dF∞« w±uI∞« ŸUL§ù« …b´UÆ vK´Ë ,W∑°U∏∞« ‚uI∫∞U° ÊUL¥ù« …b´UÆ vK´Ë ,Èdî_« WO∞Ëb∞«Ë ,rOEF∞« UN∂F® „¸UF± WOMODºKH∞« d¥d∫∑∞« WLEM± ‹œUÆ WO∞Ëb∞« WO´dA∞« …b´UÆ vK´Ë s©u∞« w≠ ¸UB∫∞«Ë ¸“UπL∞« ÂU±√ ͸uDß_« ÁœuLÅË ,wK∏L∞« WOM©u∞« t¢b•Ë w≠ dNBML∞« ,wL∞UF∞« w´u∞« w≠Ë w°dF∞« w´u∞« w≠ WOMODºKH∞« W±ËUIL∞« WL∫K± XKπ¢Ë .s©u∞« øUîË .dBF∞« «c≥ w≠ wM©u∞« ¸d∫∑∞« ‹UØd• “d°√ s± …b•«Ë UN∑HB° w≠ ͸uDß_« œuLB∞« l± WK∑∫L∞« ÷¸_« w≠ …b´UB∑L∞« ,Èd∂J∞« WO∂FA∞« W{UH∑≤ô« Ê≈ ‚uI∫∞U°Ë WOMODºKH∞« WIOI∫∞U° w≤Uº≤ù« „«¸œù« UF≠¸ bÆ ,s©u∞« øUîË qî«œ ‹ULOªL∞« WK•d± vK´ ÂU∑ª∞« ¸U∑ß X∞bß√Ë ,ZCM∞«Ë »UFO∑ßô« s± vK´√ Èu∑º± v∞≈ WOMODºKH∞« WOM©u∞« XM±œ√ w∑∞« WOLßd∞« WOKOz«dßù« WOKIF∞« ‹dÅU•Ë dOLC∞« ‰uLî s±Ë nO¥e∑∞« s± WK±UØ .wMODºKH∞« œu§u∞« UNOH≤ w≠ »U≥¸ù«Ë W≠«dª∞« v∞≈ ÂUJ•ù«


21 November 2009;;1⁄…Ê›;JÈ›]m’\;flÁÖçh • 2;ÄŬ’\

ÏË—Ñ]≥\Å’\;Ï…]uë’\;flŸ

‫ﺃﻣﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻬﻤـــﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ‬ ‫ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ‬- ‫ﺍﻟﺴـــﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‬ ّ ‫ﻗﺪ ﺍﺧﺘـــﺎﺭ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻟﺴـــﻬﻢ‬ ‫ ﻓـــﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ‬،‫ﻧﺤـــﻮ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ‬ ‫ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺿﺪ‬ .‫ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺳﻮء ﻓﻬﻢ‬.‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ‬

‫ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻔﻮﻥ ﻭﺭﺍء ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺨﻄـــﻂ ﻟﻬﺎ ﺿﺪ‬ ‫ﺍﻟﻴﻮﻻﻧﺪﺱ ﺑﻮﺳﺘﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻏﻴﺮ‬ .‫ﺭﺍﺿﻴﻦ ﻋﻦ ﻧﺸﺮ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻟﻘﺪ ﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﻤﻨﻌﻬﺎ ﻭﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﺒﺘﺰﻭﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻲ‬ ‫ ﻭﻫﺬﺍ‬- ‫ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﻒ‬.‫ﺑﺎﻟﺘﺨﻮﻳﻒ‬

‫ﺻﺤﻴﻔـــﺔ ﺍﻟﻴﻮﻻﻧﺪ ﺑﻮﺳـــﺘﻦ‬ ‫ﺗﻨﺎﻭﻟـــﺖ ﺃﻳﻀـــﺎ ﻗﻀﻴـــﺔ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻘـــﺎﻻﺕ ﻓـــﻲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺘﻬﺎ‬ ‫ ﻭﺗﺪﺍﻓﻊ‬27.10.2009 ‫ﻳـــﻮﻡ‬ ‫ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﻧﺸـــﺮ‬ .‫ﺍﻟﺮﺳﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﻭﺗﻘـــﻮﻝ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ"ﺃﻭﻟﺌﻚ‬

‡Ä] fiÁÅÁ]à;ÑÊh

‫ﺇﻧﻨـــﺎ ﻧﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺤﻨﻰ ﺍﻟﻤﺮء ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻹﺭﻫـــﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺮء ﻟﻦ ﻳﺤﺼﻞ‬ ‫ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺮء ﺳـــﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﻫﺎﺏ ﺃﻛﺒﺮ‬،‫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ‬.‫ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠـــﻰ ﺇﺭﻫﺎﺏ ﺃﻗﻞ ﻭﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺃﻗﻞ‬ ‫ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﻴﻦ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺘﺨﻮﻳﻒ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻺﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ‬،‫ﻭﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺃﻛﺜﺮ‬ .‫ﺇﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺍﻟﻤﻘﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﺘﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ‬ ً ‫ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮء ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﻜﺮ‬ ‫ﺃﺑﺪﺍ ﻓﻲ‬ ً ‫ ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻧﺠﻌﻠﻪ‬.‫ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮء ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﺒﻴﻊ ﻣﺒﺎﺩﺋﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺷﺮﻁ ﺣﺮﻳﺘﻨﺎ ﻭﺭﻓﺎﻫﺘﻨﺎ‬،‫ﺃﻥ ﻳﻨﺤﻨﻲ‬ ‫ﺃﻣﺮﺍ‬ ً ‫ﻭﺍﺿﺤـــﺎ ﻷﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻌﻠﻮﺍ ﻭﻣﻬﻤﺎ ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﺗﺨﻮﻳﻔﻨﺎ‬ ً ‫ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺸﻲء ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻌﻠﻨﺎﻩ‬ ‫ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﺰﺍء ﻓﻲ‬،‫ﺩﺍﺋﻤﺎ‬ .‫ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ ﻭﻫﺬﺍ ﺳﺒﺒﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﻳﻬﺪﺩ ﻓﻴﻪ‬.‫ﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻧﺎﺱ ﻻ ﻳﺘﻔﻘﻮﻥ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻴﻪ‬ َ ٌ ‫ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ‬ .‫ ﺇﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬.‫ﺷﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ‬ ‫ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ‬.‫ ﺇﻧﻬﺎ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺃﺧﻄﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ‬،‫ﻛﻼ‬ ً ً ‫ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺮء ﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﻣﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻨﻔﺴـــﻪ‬ ‫ ﺇﻥ‬.‫ﺧﺎﺻﺎ ﻓﻲ ﺇﺑﺪﺍء ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﻋﻨﻴﻒ‬ ‫ﺣﻘﺎ‬ ‫ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﻬﺪﻫﺎ‬،‫ﻫﺬﺍ ﻳﻈﻬﺮ ﻛﺨﻴﻂ ﺃﺣﻤﺮ ﻳﺘﺨﻠﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‬ .‫ ﺇﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ ﺣﺎﻥ ﻟﺘﺠﺎﻫﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ‬.‫ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ‬

www.akhbar.dk

Danmarks Nyheder

Ö·]Ω;Ö⁄¡.Ä;UϵÖh

Öm—^;g]·Ñb;Èfi¬Á;g]·Ñ˜’;‡]¡Çˆ\ ‫ﻻ ﺷﻲء ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨـــﻒ ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳـــﺪﺍﺕ ﺿـــﺪ‬ ‫ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ‬ ‫ ﺇﻥ ﻣﻦ‬.‫ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ – ﻣﻦ‬ .‫ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ‬

  

www.akhbar.dk

;Ï⁄‚Ÿ;kˆ]Œ∏;k]zzµ2’\;ó¬d;ÎÉ…]fi’\;‰Ézz·;∫;ôÖzz¬›; ;√Ëd]zzà¯\;∫;Ó1“’\;ÏzzË—Ñ]≥\Å’\;Àzzuë’\;∫;kÖzzç› ;Ït]â’\;Ì÷¡;\3e—;]å]Œ›;kÑ]l^;√Ëî\ÊŸ;j’Â]fihÂ;ÏËî]∏\ ;ÏËïÕ;k]Ë¡\Åh;;Àuë’\;j’Â]fih;nËt .Ęe’\;∫;ÏËà]Ëâ’\ ;s]ŸÅ›\;ÿÊt;;Ö\Å’\;è]Œfi’]d;]‚i�dÑÂ;Ê≈]“Ëå;kˆ]Œi¡\ ;ÜÊŸÑ;ó¬d;◊∆ià\;ÅÕ .€‚fiŸ;Ø⁄÷zzâ∏\;]êÊë|Â;f›]pˆ\ .Ø⁄÷â∏\Â;‹˜àˆ\;ϵ]‚∏;è]Œfi’\;\É·;ÃÖ�i∏\;Ø⁄Ë’\

g]·Ñ˝’;Ïï·]fi∏\;ÏÁ]¡Å’\;∞b;Ø⁄÷â∏\;€î;f™

@Êχ‹éΩa@ZÚ�Óéi@Ú€bçâ@lbÁâ�a@Âfl @läßa@ø@b‰ˆb–‹y@Âéyc@·Á@ÊÏÌÖb»€a @·çby@äfl˛@È„hœ@aà:Î@LlbÁâ�a@Üô .…‡n1a@Âfl@ıåu@·Ë„c@aÎä»íÌ@Êc @¥œä�nΩa@Ôˆb«Ü€a@b‰‹‡«@fiå»Ì@Êc@kØ @Ÿ€á@›»–€@Ú‘Ìäü@ÂéycÎ@L¥”bj€a@« @…fl@¥‡‹éΩa@…‡Ø@bfl@Û‹«@Ü◊˚„@Êc@ÔÁ @¥‡‹éΩa@Ÿ€á@ø@b∂@L…‡n1a@Ô”bi @«@·Ëé–„c@ÊÎåÓπ@ÂÌà€a@¥ƒœb0a .—‰»€a@ÊÏçâbπ@¸@·Ë‰ÿ€@LÚÌär◊˛a @¸g@xbn∞@¸@ıäΩa@Êc@—ç˚Ωa@Âfl@Êg @ÒÜÌäu@|–ñm@Îc@ÊÏÌå–‹n€a@|nœ@µg @aàËi @’‹»nÌ @b‡Óœ @È„c @Ù7€ @ÚÓ8â @èÓ€@lbÁâ�a@Âfl@ÚÌb”Ï€a@Âfl@›ÿí€a @b‰ÓÓçbÓç @Êc @Û‹« @äë˚fl @c @⁄b‰Á .paäibÇΩa@Ȁϑm@bfl@µg@ÊÏ»‡néÌ

.lbÁâ�€@fib»–€a@Îc @èÓˆâ @âày @H›ÌäicI @ÊbéÓ„ @äËë @ø @‚aÜÇnça @Âfl @ÚÓ◊âb∏aÜ€a @paäibÇΩa @Ê˛ @LlbÁâ�a @—ïÏ€ @Öb˶a @Ú‡‹◊ @Öb˶a @ÊÏ‡Ë–Ì @¥‡‹éΩa @Âfl @ÜÌÜ»€a @…fl@È€@Ú”˝«@¸@?ÌÖ@Îc@ÔyÎâ@Û»é‡◊ .läßa@Îc@lbÁâ�a @7jÅ@fib”@ÔôbΩa@¥‰q�a@‚ÏÌ @>€a ’Ïfl˝çg‘ @Ú‡‹◊@Êg @Ô„b�Ìäi @ÚÓ‡én◊ @êb‰€a @·ƒ»fl @bÁâÏñnÌ @bÁ5n»Ì@LÚ‰Ó»fl@ÚÓuÏ€ÏÌÜÌ˛@Ú‘Ó”Ö @·Ë‰ÌÜ€ @�b�iâ @¥‡‹éΩa @Âfl @7rÿ€a @›»u@äfl˛a@aàÁÎ@LlbÁâ�bi@È‹◊ @tÜznm@Êdi@ÔïÏÌ@Ô„b�Ì5€a@7j®a @›ñnΩa@lbÁâ�aB@«@pb�‹é€a .Ÿ‹m@Âfl@�¸Üi@BÒÜ«b‘€bi @bËËuÏm @>€a @ÚÓ‹‡»€a @Ú€bçä€a @Êg @ÚÌb”Ï€a @ø @ÚÓ◊âb∏aÜ€a @paäibÇΩa

@äÌä§@èÓˆâ@7íÌ@fiβa@fib‘Ωa@Ô–œ @âÏm @ÜÓé€a @ÂÿÓnÓ€Ïj€a @Ú–Ózï @¥‡‹éΩa@·ô@ÚÓ‡Ác@µg@ÊÖb–‰ÌÜÌbç @Ü‘n‰ÌÎ@LlbÁâ�€ @ÚöÁb‰Ωa @ÚÌb«Ü‹€ @·Ë‡ËnÌÎ @¥ÓçbÓé€a @pbœäñm .ÚÓçbÓç@3bñΩ@—”aÏΩa@fi˝Ãnçbi @fiܶa@Û‹«@b‘‹»fl@Êb–‰ÌÜÌbç@fiÏ‘ÌÎ @ø@LÏÀbÿÓë@p¸b‘n«a@Ü»i@âaÖ@à€a ZÊaω«@o§@Ú€b‘fl @ÚÌb«Ü€a @µg @¥‡‹éΩa @·ô @kØ lbÁâ�€@ÚöÁb‰Ωa @ÔibÁâ�a @ÜÌÜËn€a @â�Ï ñ„ @bfl @âÜ‘i @bfl@âÜ‘iÎ@L‚˝ç�a@Âfl@Ú»ib„@Ú◊äz◊ @¥i@�b«aäï‘@lbÁâ�a@Úzœbÿfl@›»¨ @ÚÓëb–€a‘ @Üô @�b«aäï @Îc ’paâbößa @ÚÓ”aÜñΩa @Ô�»„ @b‰„hœ ’ÚÓfl˝ç�a @…œÜi@Ÿ€ài@äübÆÎ@LÒÜ«b‘€a@ÚÌb«Ü€ @=‹é€a@·«Ü€a@Ï≠@¥‡‹éΩa@Âfl@ÜÌåΩa

=√Ÿ\Ê°\;œ÷≈;f™Â ..Âá≈;ÏËpÊ’ÊÁÅÁ\;‹˜àˆ\=

@ÖâÏ‘ÌàÓÁ@ê⸠@›ÿíi@âÏnçÜ€a@Âfl@67@Òä‘–€a@ȉ« @kØ@bËÓœ@>€a@Ú‡ˆ˛aÎ@LÔ‘�‰fl @Êc @kØ .Ü‹j€a @xâbÅ @·ÁÖäü @«@Ú‘jéΩa@‚bÿy˛a@›◊@Âfl@ó‹Çn„ @ÚÌäñ‰»€a@·ÓÁb–ΩaÎ@ÔiäÀa@Ô€b»n€a @L¥◊béfl@ÂÌÜË�öfl@äíj◊@¥‡‹éΩa@« @ÂÌÎbénfl@·Áâbjn«bi@·Ë»fl@›flb»n€aÎ @÷Ï‘ßa@è–„@·Á܉«@·Ë„c@c@Lb‰»fl .ÂÌäÅ�a@Â≠@b‰‹rfl@pbjuaÏ€a@è–„Î @aϩ܉Ì@Êc@ÊÎÜÌäÌ@¸@ÂÌà€a@Ÿ˜€ÎcÎ @…Ó�néÌ@˝œ@LÜ‹j€a@Âfl@·ÁÖäü@kØ @äÅe@Îc@È€g@Âfl@äflaÎdi@wvznÌ@Êc@Üyc .‚Ü‹€@ì�»nfl @¥‡‹éΩa@Ÿ˜€Îc@«@…œaÜ„@Êc@b‰Ó‹«@·q @÷Ï‘y@è–‰i@…n‡n€a@ø@ÊÏjÀäÌ@ÂÌà€a @’‹‡n€a @Âfl @�¸Üi @Lb‰‹rfl @ÚÌäßa .·ËÌÜË�öΩ

.biÎâÎc@ø@Ê�aÎ @Ÿ€á .·Ëé–„di@·Ëé–„c@wflÜi@ÊÏflÏ‘Ì @fiÎ܆@⁄âb∏aÜ€a@µg@ÊÏmdÌ@¸@·Ë„˛ @Êä‘€a@Âfl@pb‰Óq˝r€a@ÚΩbéfl@Êc@b‡◊Î @·ˆaÜ€a@b„âÏnçÖ@k‹”@fiÏy@âÎÜÌ@fib‡«c @LÜ‹j€a@fi˝nya@…‰fl@…�ném@%@ÔôbΩa .ÚÓüaä”ÏÓq@ÚÌâÏmbn◊Ö@ûäœÎ @ıaäqh◊@‚˝ç�a@«@fiÏé»Ωa@‚˝ÿ€a@Êhœ @âaä‘€a@lbzïc@¡�Å@7ÃÌ@€@Úœb‘r‹€ @ø @LlÎä‹Óu @ø @bÓjv‰Óm @ø .èÿ»€bi@›i@L¥Ófl˝ç�a @ÙäÅc@Â◊bflcÎ@Îäi7„@ø@LÈçχé€Ïœ @b„ıbu@biÎâÎc@øÎ@⁄âb∏aÜ€a@ø@ÒÜÌÜ« @ÒÜÓyÏ€a@ÚÓvÓma6ç�a@Êhœ@Ÿ€à€Î @·ËÌÜ€@·Ë„c@ÊÎÜ‘n»Ì@ÖÜu@ÊÏ‹n™ @7qdm@“b»ôg@ÔÁ@wflÜ‹€@Ú‰ÿ‡Ωa @ÜÌäm@ÚflÏÿßa .BbÁÏçâb‡Ó€@Ú�‹çB @Ûny@o„b◊@>€a@LÈnÌÏ‘m@fiÜi@Ú‡ˆ˛a .·ËÁb£@BkÓvnéΩa@ä˃flB@Üj„@Êc @ÚÓ◊âb∏aÜ€a@pb�‹é€a@ÚçbÓç@Ê�a @Êä‘€a@pb‰Óq˝q@ø@pb�‹é€a@Êc@b‡◊Î @ÚÌàÃn€a@Ú‹é‹ç@6i@kØ .Ú‹Áb¶a @ÚÌãb‰€a@µg@7ím@Êc@oöœâ@ÔôbΩa @›rfl@ÊaÜ‹i@Âfl@ÚÓuÏ€ÏÌÜÌ�aÎ@ÚÓ€bΩa @›»–m@‚ÏÓ€a@bË„hœ@LÚ‹ÿíΩa@bÁâbjn«bi @…fla϶a@’‹À@kØ .ÚÌÖÏ»é€aÎ@ÊaäÌg @µg@Üyc@7íÌ@bfl܉«@Èé–„@ıÔí€a @ûb–n„¸bi@bËÓœ@≈«Ï€a@äØ@>€a @Ô‘Ó‘ßa@kjé€a@Íâbjn«bi@‚˝ç�a @5»m@à€a –@B‚b»€a@‚bƒ‰€aB@Üô @Ú‡‹éΩa@ÊaÜ‹j€a@ø@…‘m@>€a@taÜyˇ€

@fiÎÜ€a@›◊@ø@bËéΩ@Âÿπ@wˆbn‰€a @‚b»€a@—Óï@ø@⁄âb∏aÜ€a@µg@ãäÌÜ‹Óœ @ÖâÏ‘ÌàÓÁ@êâ¸@Ô–zñ€a@kmbÿ€a@bflc @Ôíπ@‚˝ç�aÎ@LÚ‡‹éΩa@ÚÌâÏmbn◊Ü€a .ÔôbΩa @Ú–Ózï@ø@päí„@Ú€b‘fl@ø@fiÎb‰m@Ü‘œ @Ô„bÿé€a@âbv–„¸a@›ö–i@�böÌc –@�bflÜ” @Û‘jÓçÎ@Êb◊@‚˝ç�aB@ÖâÏ‘ÌàÓÁ@fiÏ‘Ì @21.10.2009@‚ÏÌ@≥çÏi@Ü„¸ÏÓ€a .7jÿ€a @Êc@·‹éΩa@kuaÎ@Êg .ÎåÀ@ÚÓuÏ€ÏÌÜÌa @ÚÓybô @ø @…ôÏ€a @Êaω« @o§ @%b»€a@›◊@ böÅg@ø@Èé–‰i@·ÁbéÌ @o‡nÁa@sÓy@LÂubˉiÏ◊@ø@bÓjv‰Óm @Äb¨@‚Ü«@7é–m@Âÿπ@�böÌc@b‰ÁÎ @LBÊbÿfl@›◊@ø@!a@ÂÌÖ@ÖÏéÌB@Ûny @Û‹«@ÚÓ◊âb∏aÜ€a@‚˝«�a@›ˆbçÎ @ÖÜ«@«@䃉€a@“äñi@L¥‡‹éΩa@wflÖ @ûâ˛a@Û‹«@Êbé„g@›◊@…ö±@ÛnyÎ @tÖaÏ° @ÚÓôbΩa @…Óibç˛a @âaÜfl @ ÎäíΩa@aàÁ@ø@bËÇö„@>€a@paâbÓ‹Ωa @›j‘nÌÎ @ÚÓfl˝ç�a @Úfl˛a @ÒÖbÓé€ @Ô‹0a@èÓé‘€a@b:@ûä»m@Ú‘Ìböfl @ÖÜ«@«@䃉€a@“äñiÎ@LÈ€@’œc@¸@à€a @à€a@·‹éΩaÎ .ÜÓyÎ@ÊÏ„b‘◊@Ú»Ìäí€a @Û‹«@ÚÓö‘€a@o‹ñyÎ@LÚÓybö€a@ø @Öܶa@âaÏßa@ıa5ÅÎ@wflÜ€a@âbínça @âb‰€a@ø@ÔËn‰ÌÎ@fibô@aàÁ@ø@·ÁbéÌ@¸ @bæ@L7j◊@Ôfl˝«gÎ@ÔçbÓç@‚b‡nÁa @ág@kÌäÀ@äfl˛@aàÁ@ÊgÎ .·ˉ�Ó»„@ÂÌà€a @ÚjÀâ@’œÎ@êb‰€a@bËÓœ@là»nÌ@>€a @ÖÜ«Î@Ô◊âb∏aÜ€a@ıaâãÏ€a@èÓˆâ@…œÖ @aÎıbu@ÂÌà€a@ÂÌäÅ�a@›◊@wflÖ@Êc@Ùä„ .ÚçÜ‘Ωa@òÏñ‰€a@ø@ÚœÏïÏfl@ÚÌÖbç @ÚéÓ‰ÿ€a@ÒâbÌå€@¥ÓçbÓé€a@Âfl@7j◊ @·◊ .|v‰Ì@ÒÜÓ»i@Â◊bflc@Âfl@läÀa@µg @èÓ€@ÚçÜ‘Ωa@läz‹€@·çby@ÏÁ@bfl@Êg @ê⸠.èÓé‘€a@…fl@·Ë‰flböm@Ê˝«gÎ @êÎ܉:a@wflÖ@ø@·Ë‹�à í„@ÂÌà€a@ÖÜ« @ÚÓvÓma6ç�aÎ@ aäñ€a@›ÿëÎ@›ˆbçÏ€a @ÒÜ”b‰€a@Ȉaâfi@“Îä»fl@ÖâÏ‘ÌàÓÁ @¥ÓzÓéΩaÎ @ÉÓé€aÎ @¥ÌáÏj€aÎ @!a@Òä�Óç@Z“Ü:a@b∏gÎ@LŸÓnÿn€a@Îc @Ôéç˚fl@Üyc@ÏÁÎ@¥‡‹éΩaÎ@‚˝ç�€ @Âfl@¥flÖb‘€aÎ@¥Ó‰Óñ€aÎ@¥Ónjn€aÎ .%b»€a@Û‹« @>€aÎ@ÚÓ‰‡Ó€a@Ú«bj�€a@ÚÌäy@ÚÓ»∫ @p7À@܉€Ï:a@ÔçbÓé€a@ÒÏ«Üi@oflb” @ÂÌäÅ�a@›◊@Êg@_ÚÓ‰Óm˝€a@bÿÌäflc


   www.akhbar.dk

Danmarks Nyheder

November 2009;;1⁄…Ê›;JÈ›]m’\;flÁÖçh flÁÖçh • 2;ÄŬ’\

www.akhbar.dk

22

Nutidens Muslim Af Cherif Cherif El-Ayouty Da jeg i 2006 fandt ud af, at muslimer der lever i Vesten er udsat for kritik fra mere end 100.000 hjemmesider - kritik som har med alt hvad der har med islam og muslimer at gøre, satte jeg mig ind i problematikken ved at undersøge, hvilke årsager der er til grund for al den kritik. Jeg forstår godt, at når nye indvandrere ankommer til Vesten, finder de i begyndelsen af deres ophold næsten altid en slags modstand fra de originale medborgere, hvis indvandringen er sket i store mængder og på en kort tid, hvilket har været tilfældet her i Danmark.

den danske kultur. Selvfølgelig vil man forvente, at danskere også skal yde en indsats i retning af at finde en mellemgrund, ved at justere lidt på deres egen tolerance tærskel således, at de nye beboere kan føle sig velkomne. Men livets realitet har gennem historien vist, at det altid er de nye indvandrere, der skal yde den største del af indsatsen og derved tilpasse sig deres nye lands kultur og skikke. Derfor har jeg rettet min bog til muslimer for at deres liv her i Danmark, skal forløbe sig smertefrit og med de bedste betingelser for udvikling, fremskridt og livsglæde.

På dette grundlag har jeg skrevet min bog, Nutidens Muslim, for at hjælpe muslimer i Danmark med at tilpasse sig deres nye omgivelser, livsbetingelser samt

Målet er at præsentere de muslimer der bor i Vesten, for en mere tidssvarende måde at praktisere troen på, så vores religion, holdning og dagligdag tilpasser sig det samfund vi lever

Gud forventer, at islam skal praktiseres på en dynamisk, ikkedogmatisk måde, der gør det muligt for alle muslimer løbende at forbedre sig selv. Hvert af de 57 muslimske landes befolkning praktiserer islam på deres egen nationale måde - tydeligvis ifølge de omstændigheder, det respektive land gennem tiderne er blevet struktureret efter. Hvorfor skal de nye muslimske menigheder i den vestlige verden så ikke formulere den islamiske praksis efter de nye omgivelser, de skal leve under i fremtiden? Det ville være særdeles upraktisk at importere den måde islam praktiseres på i Saudi-Arabien, Egypten, Tyrkiet eller Pakistan

til den vestlige verden, da dette vil forårsage nogle enorme kulturelle sammenstød med det vestlige samfund, hvor muslimerne har fået ophold. Der er sikkert mange punkter under manifestet og principperne for Nutidens Muslim, der vil fremprovokere vrede, modstand eller afvisning fra adskillige muslimer der påstår, at disse punkter strider direkte mod klare, eksisterende islamiske regler. Jeg ønsker ikke med nogle af mine punkter at fornærme nogens tro, men vi kan ikke benægte, at de fleste af de regler der i dag er til skade for vores interesser, er blevet formuleret gennem tiderne af muslimske lærde der ikke havde en chance for at forudse det miljø og de omstændigheder, som muslimer lever i når de bor i det

moderne Vesten i det 21. århundrede. Jeg vil dog understrege, at alle dem jeg har hørt kritisere min bog, enten ikke har læst den færdig eller også har de dannet deres mening på baggrund af, hvad de har hørt fra en anden om bogens indhold. Mange andre har fået fortalt, at de ikke må læse bogen, da den er imod Guds ord og islam. Dette er langt fra sandheden. Jeg beder derfor alle muslimer om at læse hele bogen grundigt igennem, da alle forklaringer til deres anklager findes i teksten. Jeg håber med denne bog, at kunne medvirke til at bygge en bro som vi muslimer definitivt kan bruge til at forlade vores position som underklasse eller socialt kasteløse i de vestlige demokratiske lande - de lande som vi ønsker at leve i.

pbflÏ‹»ΩaÎ@âbjÅ˛a@%b«@Û‹«@ÒÜÌÜu@Òàœb„

‫ﻴﺔ‬

‫ﻳﺔ‬ ‫ﺷﻬﺮ‬

‫ﻋﺮﺑ‬

  

i, så vi og vores tro derved kan få et bedre omdømme. Det kan og skal ske, uden at vi af den grund bliver mindre muslimske.

‫ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭ ﻣﻬﻨﻴﺔ‬

   DANMARKS www.akhbar.dk

NYHEDER Akhbar Al�Danmark

Udgivet af Z@Det Arabiske Mediehus i Danmark Ansvarshavende chefredaktørZ@@Mohammad Hamza @RedaktørZ@Nidal Abu Arif AdministrationZ@@Adnan Nafa @MarketingZ@Jasmina Hamza LayoutZ EMmailZ@info@akhbar.dk @AdresseZ@Ahornsgade 6 kld.mf TlfZ@K45 78 78 64 31 TrykZ@Dansk Avis Tryk AOS DistributionZ@@Future Service

MH

Artikler i Akbar AlMDanmark må gerne citeres~@ når blot det sker inden for citatreglerne~@ når det sker med tydelig angivelse af avisen som kilde samt dato. Erhvervmæssig affotografering af anisen tekst~@ billeder og andre illutrationer samt annoncer er ikke tilladt. Akhbar AlM@ Danmark kan ikke drages til ansvar for indhold i annoncer og reklamer.

‫ ﻣﻦ‬Telia ‫ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﺓ ﺗﺘﻘﺪﻡ‬ ‫ ﺑﻌﺮﺽ ﺧﺎﺹ ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻬﺎ‬Time2call ‫ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺑﺄﺭﺧﺺ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‬ Nørrebrogade 36A, 2200 København N

Tlf.: 35 34 18 72

www.time2call.dk

‫ﺍﻟﺠﺎﻟﻴـــﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺗﺪﻋـــﻢ ﺍﻟﻤﺮﺷـــﺢ‬ ‫ﺭﺑﻴﻊ‬ ‫ﻧﺎﺷـــﺪﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﺭﻭﺱ‬ ‫ﺃﺑﻨـــﺎء ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓـــﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ‬.‫ﺍﻟﺒﻠﺪﻳـــﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠـــﺔ‬ ‫ﺑﻤﺴـــﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﺯﺩ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﻦ ﺣﺰﺏ‬ .‫ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻜﺎﻝ ﻓﻨﺴﺘﺮﻩ‬ ‫ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺭﺑﻴﻊ ﻛﺎﻥ ﻣﺜﺎﻻ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﻋﻤﻞ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ‬ ‫ﻭﻫﻤﻮﻡ ﺃﺑﻨـــﺎء ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ‬ ‫ﻛﺮﺱ ﺟﻞ ﻭﻗﺘﻪ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﻃﺮ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺳـــﺒﺎﺕ‬ ‫ﺑﻤـــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻤﻊ ﺍﻟﺸـــﻤﻞ‬ ‫ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﻤﺴـــﺠﺪ ﻭﺍﻻﻗﺎﻣﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ‬ ‫ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ‬ .‫ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺃﻛـــﺪﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴـــﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴـــﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﺳـــﺘﺎﺫ ﺭﺑﻴﻊ ﻟﺪﻋﻢ‬ ‫ﻭﻧﺼـــﺮﺓ ﺃﻭﺿـــﺎﻉ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭﺷـــﺮﺣﻬﺎ ﺇﻟـــﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ .‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻲ‬ ‫ﻭﺷـــﺪﺩﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـــﺎﺕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﻪ ﺑﻮﺿﻊ‬ ‫ ﺑﺠﺎﻧـــﺐ ﺍﺳـــﻢ‬x ‫ﺇﺷـــﺎﺭﺓ‬ ‫ ﻛﻤﺎ ﻧﺒﻬﺖ ﺇﻟﻰ‬،‫ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺑﻴﻊ‬ ‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﻞ ﺻﻮﺕ ﻋﺮﺑﻲ ﻓﻲ‬ .‫ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ‬ ‫ﻭﻟﻔﺘﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣـــﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ‬ ‫ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺟﻨﺴـــﻴﺘﻪ‬ ‫ﻭﻳﺘﻮﺟـــﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﻠﺐ‬، ‫ﻛـــﺮﺕ ﺍﻟﻀﻤـــﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤـــﻲ‬ ‫ﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ‬ .‫ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ‬ Stem personligt på Rabih Azad-Ahmad x 33 år jurist og dagligleder af Gellerupparkens retshjælp Byrådsmedlem og formand for kulturudvalget


23 November 2009;;1⁄…Ê›;JÈ›]m’\;flÁÖçh • 2;ÄŬ’\

www.akhbar.dk

   www.akhbar.dk

Danmarks Nyheder

Et nyt magasin for nydanske kvinder

Ny forening for dansk-arabiske unge

Ny arabisk roman på dansk

I starten af november måned, gik det første magasin for etniske kvinder i luften. Magasinets formål er at gøre op med den ensidige mediedækning af de etniske kvinder i de danske aviser. Bladet er kun tilgængeligt online og bliver opdateret en gang om måneden. Intiativtageren til magasinet, Ayan Mouhoumed, udtaler følgende til akhbar.dk: ”Desværre omhandler de fleste artikler i danske medier enten om den ulykkelige og undertrykte kvinde, eller hende som mangler en uddannelse. Der er ikke noget om alle os andre”. Hun betegner sig selv som dansker med en hudfarve en anelse mørkere.

En gruppe arabiske unge stiftede i maj 2009 en dansk-arabisk ungdomsforening under navnet Dansk Arabisk Ungdom. De unge mener, at det er vigtigt at få etableret en velfungerende og landsdækkende ungdomsforening, der kan varetage de unge dansk-araberes interesser i Danmark.

I starten af oktober måned, udkom den prisbelønnede selvbiografiske roman, Jeg så Ramallah, på dansk. Romanen er skrevet af den palæstinensiske digter, Mourid Bargouti. Den blev oversat af Caroline Gjerllerod og udgivelsen blev fejret med flere digtoplæsninger på Københavns Universitet og Den Danske Forfatterforening. Bargouti udtrykte stor glæde over udgivelsen og tilføjede til Akhbar AlDanmark: ”Det er en store ære for mig at min roman er blevet oversat til 14 sprog og jeg håber, at de danske læsere vil få stor glæde af den”. Romanen omhandler forfatterens rejse til sit hjemland efter at have tilbragt 30 år i landflygtighed. Bargouti beskriver i detaljer sin rejse ind i Palæstina i 1996 over den bro, der i 1966 havde ført ham ud af landet. Dengang skulle han på universitetet i Cairo og havde aldrig troet, at han ville gense sit land 30 år senere. Barghouti fortæller om de tragiske skæbner, der blev nødt til at forlade deres hjemland og dem, der blev efterladt tilbage.

Formanden for foreningen, Mounim Korchi, siger at foreningens vision er at synliggøre de unge dansk-arabere på en konstruktiv og positiv måde i samfundsdebatten, og tilføjer: ”Vi ønsker at styrke medborgerskabet, det dansk-arabiske identitet og at styrke dialogen Medlemmerne af intiativgruppen betegner sig selv mellem Danmark og Mellemøsten”. som ’danskere med kulør, humor og attitude’ og er Foreningen mener, at nutidens dansk-arabiske unggodt klar over, at de ikke er danske på den gode gamle dom er et produkt af to forskellige kulturer og af den måde a la ’rødgrød med fløde, kolonihavehus og flag- grund bør de betragtes som en værdifuld ressource i stang med dannebrog’. På trods af dette, føler de sig dagens Danmark. stadig som danskere. læs mere om magasinet på www.cntact.dk Læs mere om DAU på www.da-ung.dk

Identitet! Af: Fathi El- Abed Den defineres som hvem man er. Éns selvbillede. Noget man vokser med eller får udviklet gennem årene. Identitet handler om at være stolt over den man er, uden at det nødvendigvis skal forhindre udvikling. Nogle vil spørge: udvikling i forhold til hvad? Jamen, det er da indlysende at det handler om at udvikle sig for at tilpasse sig det miljø og samfund man er en del af. At tilegne sig værdier der kan fremme den personlige og menneskelige udvikling UDEN at forkaste sit jeg og dermed sin identitet. Personligt – og efter lidt over 20 år i Danmark – kan jeg med stolthed – når jeg er i udlandet – sige og vise at jeg er dansker. Men jeg har også behov for at skynde mig med den tilføjelse, at jeg samtidig også er palæstinenser og er mere end stolt over min opvækst i flygtningelejren og den palæstinensiske historie som jeg er en del af – på godt og ondt – og som jeg på ingen måde og aldrig i verden vil løbe fra. En historie og tilknytning som jeg gennem årene har måttet betale en høj pris for. Men som aldrig har forhindret mig i fortsat at holde fast og stand. Og ikke mindst at udvikle mig personligt, socialt og politisk. Fint. Og hvad kan vi bruge det her til, vil andre spørge. Jamen det er jo kernen i at leve som dansker med arabisk/muslimsk baggrund. Handler det om at forkaste sin religion og sin kultur og baggrund? Nej

Spot på dansk kulturbegivenhed – CPH:DOX dokumentarfilm festivalen 2009 og atter nej. Handler det om at adoptere nogle værdier der er grundstenen i det samfund, vi alle er en del af? Afgjort. Det handler ikke kun om demokrati, og en udstrakt grad af frihed og ikke mindst lighed – generelt set. Men om at tilpasse sig netop for at leve et anstændigt, fredfuldt og håbefuldt liv. Er det en illusion at forestille sig sådan et liv i Danmark, når man har en arabisk/muslimsk baggrund? Det mener jeg ikke. Og hvorfor skulle det være en illusion, når det er lykkedes for tusinder og atter tusinder de sidste par årtier. Måske handler det om at mange skal lære noget som er guld værd og en nødvendighed for at komme videre; selvkritik. Det er en kendsgerning, at ikke så få vil gerne give andre – og herunder samfundet – skylden for al verdens ulykker. Det er samfundets skyld, i stedet for at kigge indad for at se, hvad man selv har gjort af uret og skævt. For hvor må det være nemt at skyde skylden på alle andre end en selv. Hvor må det være nemt – og samtidigt håbløst – at kræve forandring når så mange ikke gør noget for at forandre deres tilværelse og for at gøre en forskel. Føler du dig ramt og ønsker forandring? Så gør brug af din stemme ved kommunalvalget den 17. November. Velkommen til virkeligheden og velkommen i samfundets varme favn.

Dokumentarfilmfestivalen, CPH:DOX, rammer det københavnske kulturliv fra den 6.15. November, 2009. Programmet byder på mangfoldige, kunstneriske aktiviteter i form af musikalske oplevelser, dokumentarfilm fra verdens afkroge, liveevents, awardshows og seminarer for publikum og den internationale filmbranche. Festivalen sætter spot på det nyeste indenfor den dokumentariske scene og årets program byder på et virvar af spændende film, både af store internationale instruktører og af den nye prominente generation af danske instruktører. CPH:DOX præger de københavnske biografer i festivalperioden 7. år i træk med mere end 200 film på programmet. Ydermere har CPH: DOX også åbnet sin egen

DOX:CLUB, som ligger i Charlottenborgs gård, der både fungerer som en natclub, biograf, et spillested, galleri og en bar. DOX:CLUB har åbent alle dage under festivalen. Du kan downloade årets programavis på hjemmesiden www.cphdox.dk eller få et gratis eksemplar på diverse cafeer og

biografer i København. Billetter til årets program kan købes direkte på hjemmesiden eller i de udvalgte biografer. En af de film på programmet, som er besøget værd, er Omar Shargawis nye dokumentarfilm, ”Fra Haifa til Nørrebro” – en personlig skildring af Munir Shargawi’s (instruktørens far) ønske om at gense sin fødeby

Haifa, hvor barndommens hus stadig ligger. Faderen flygtede fra Palæstina i 1948, og endte i Danmark efter mange års rejse, hvor han stiftede familie. Historien beretter om en søns personlige rejse tilbage til fortiden; Haifa, Palæstina for at forstå sin far, og hvor han selv kommer fra. Filmen er udvalgt til at konkurrere om årets DOX: AWARD. Fra Haifa til Palastina blev vist under CPH: DOX filmfestivalen den 08.11.2009 i Grand Teatret og vises igen den 14.11.2009 kl. 17:30 i Empire Bio. I næste udgave af Danmarks Nyheder, vil vi bringe et interview med instruktøren Omar Shargawi om hans nye dokumentarfilm debut ”Fra Haifa til Nørrebro”. Filmen har landspræmiere til Januar 2010. Jasmina Hamza jh@akhbar.dk


DANMARKS NYHEDER Akhbar Al�Danmark

Dansk/Arabisk Månedsavis

 

www.akhbar.dk

Danmarks Nyheder Nr. 2, November 2009

ÏË—Ñ]≥\Ä;H;ÏËdÖ¡;ÏÁÖ‚å;ÎÅÁÖp

S vil have arabiske plejehjem i København

Det voksende antal af arabisktalende ældre kan se frem til et plejehjem, hvor personalet kan snakke arabisk, hvis det står til Socialdemokraterne i København. SF støtter ideen, men DF vil ikke have kommunen indblandet i projektet. ”For første gang vil det danske samfund i de kommende år se en stor gruppe af arabisktalende

ældre. Det er en anderledes udfordring, da deres kultur ikke lægger op til at komme på plejehjem, men ofte er det familiemæssige netværk heller ikke til, at den ældre udelukkende kan passes af familien hjemme”, siger den nuværende socialdemokratiske integrationsborgmester i København Jakob Hougaard. I de næste 10 år ventes antallet af flygtninge og ind-

vandrere over 50 år at blive fordoblet i Danmark. Hougaard vil arbejde videre med idéen, og tilføjer: ”Der kan blive tale om øget hjælp i hjemmet, og en af mine ideer går også på at bygge plejehjem kun for arabisktalende ældre. Vi har faktisk allerede haft forhandlinger med et boligselskab om den idé. Her kan ældre arabere føle sig mere trygge og de kan tale med personalet og alle andre beboere”. SF støtter ideen og vil arbejde på at implementere den gradvis. Medlem af Borgerrepræsentationen for SF, Trine Schaltz, siger: ”I SF vil vi ikke vente til, at der er så mange ældre med

‫ﺑﻤﻨﺎﺳـــﺒﺔ ﺍﻷﻋﻴـــﺎﺩ‬ TDC ‫ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﺓ ﺗﺘﻘﺪﻡ‬ Time2call ‫ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺑﻌﺮﺽ ﺧﺎﺹ ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻜـــﺮﺍﻡ ﺑﺄﺭﺧـــﺺ‬ ‫ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‬

Nørrebrogade 36A, 2200 København N

Tlf.: 35 34 18 72

www.time2call.dk

arabisk baggrund, at der er basis for et helt plejehjem. Derfor vil vi arbejde for at etablere en gruppe på et plejehjem med arabisktalende ældre. Det kan i første omgang være en gruppe med 10-16 ældre. Her skal være en indretning og en hverdag, efter de ældres ønsker, og vi skal tilbyde medarbejdere – hvad enten det er socialog sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter eller sygeplejersker, der taler arabisk at arbejde der, sådan så der både er dansk- og arabisktalende personale. Vi er nemlig klar over, at en del af de ældre ikke er så gode til dansk. Efterhånden som det viser sig, hvor stort behovet er, må vi så eventuelt udvide, så alle der har behov for det, kan få en plejehjemsplads”. Dansk Folkeparti mener ikke, at kommunen skal blande sig i det. Carl Christensen fra DF siger: ”Hvis etniske beboere vil have et plejehjem, så må det blive et privat plejehjem”. NA

Hvem vil du stemme på?

Hassan Diab, studerende, 20 år, Greve. Etnisk baggrund: libanesisk. ”Jeg stemmer på en Venstrekandidat som er en kammerat, jeg har gået i folkeskole med. Jeg ved hvad han står for. Havde det været et folketingsvalg, så ville jeg aldrig stemme på Venstre, fordi de samarbejder med Dansk Folkeparti. Jeg vil opfordre muslimerne til at stemme efter hvem der kan gavne dem på lang sigt. Vi tænker ikke så meget på hvordan vi kan gavne samfundet i en positiv retning, men vi har en tendens til at tænke på hvordan vi kan få mest muligt ud af kommunen af bistandshjælp”.

Najma Dahir, hjemmehjælper, 26 år, København. Etnisk baggrund: somalisk. ”Jeg har ikke fulgt med, men jeg vil stemme på en, der kan gøre noget for de unge indvandrere ved at tage dem væk fra gaderne. Vi ved ikke hvor vi er. Vi har to kulturer, hvilket kan forvirre os. Vi bliver stadig kaldt nydanskere og andengenerationsindvandrere. Hvornår bliver vi accepteret som en del af samfundet? Jeg overvejer at stemme SF, fordi jeg kender en af deres kandidater.”

Kære læser. Hver gang en folkeafstemning nærmer sig, starter der en debat blandt muslimerne om vigtigheden af valget og om det overhovedet er nødvendigt eller tilladt at afgive sin stemme. Akhbar Al-Danmark vil i hvert opfordre til, at du stemmer for at give dig selv og dine medborgere en bedre hverdag og skabe en bedre fremtid. Det er kun glædeligt, at de fleste arabiske organisationer opfordrer, i den arabisk del af denne avis, til at deltage i valget både med at stemme og med at afgive sin stemme. Det er essentielt i et demokratisk samfund, at alle borgere deltager aktivit i samfundsdebatten. Det er også glædeligt, at en del politiske partier har valgt at kommunikere deres budskaber på andre sprog end dansk. Der er jo borgere som bedre kan forstå budskaberne på deres modersmål. Og vi mener, at dette vil være med til at få flere til stemmeboksene den 17.11.2009 Men deltag også i samfundsdebatten her på avisens spalter. Har du noget på hjerte som du brænder inde med, så tøv ikke med at smide et læserbrev eller debatindlæg til info@akhbar.dk. Det er dit valg og din hverdag, så præg den! @Úflb»€a@ÚÓ‰Ó�é‹–€a@ÚÓôÏ–Ωa@Ï«Üm @µg@ÚÓi什a@ÚÓ€b¶a@@⁄âb∏aÜ€a@ø @ÜyaÏ€a@Ùä◊à€a@ıbÓyg@ø@Ú◊âbíΩa fi˝‘nç¸a@Ú‘ÓqÎ@Ê˝«�@ÂÌäí»€aÎ @ÖbËínç¸@Úéflb®a@Ùä◊à€aÎ .pbœä«@äçbÌ@åflä€a@èÓˆä€a @Ú»iaä€a@Ú«bé€a@‚b∑@ø@Ÿ€áÎ ’œaÏΩa@Üy˛a@‚ÏÌ@äñ«@@Âfl @15O11O2009@ ZÔ€bn€a@Êaω»€a@@Û‹« Kulturhuset Indre By Ahlefeldtsgade 6 København K @1359

العدد الثاني من صحيفة أخبار الدانمارك  

العدد الثاني من صحيفة أخبار الدانمارك

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you