Røde Kors Avisa - 2015 November

Page 1

avisa Røde Kors

AKERSHUS

Nr. 2 - 2015 November

Jubileumsåret 2015 Les mer på side 7.

50 år i humanitær tjeneste

Les mer på side 3.

Flyktningkrisen - Med ønske om å hjelpe

Røde Kors har frivillige rundt om i landet som stiller opp for å gjøre flyktningenes tilværelse så trygg som mulig. Det er samtidig en fantastisk stor pågang av all Røde Kors og Fretex går slags mulig mennesker som ønsker å hjelpe flyktningene som kommer til Norge sammen om å hjelpe og Akershus.

flyktningene Les mer om hva vi gjør for flyktningene og hva du kan gjøre for å hjelpe, på s. 4.

Les mer på side 5.


2

RØDE KORS avisa AKERSHUS

leder

Flyktningsituasjonen i Europa forverres fra dag til dag. Mennesker risikerer livet ved å ta seg over Middelhavet i synkeferdige farkoster. Ukentlig ankommer det hundrevis av asylsøkere, på flukt fra krig, forfølgelse og en håpløs fremtid i eget land. I Akershus jobber Røde Kors for å bistå med praktisk assistanse og støtte opp mot akuttovernatting og forpleining av nyankomne flyktninger. Det er en spesiell situasjon som krever mye av våre frivillige som har stått på dag og natt. I vårt fylke har UDI etablert akuttovernatting for asylsøkere flere steder. Våre lokalforeninger har stilt med sine frivillige for å bistå UDI og deres samarbeidspartnere. Ullensaker Røde Kors var tidlig ute og bisto UDI på akuttovernattingen som ble opprettet ved Gardermoen. På Haraldvangen har Eidsvoll og Hurdal Røde Kors bidratt med frivillige som har vært tilgjengelige for innsats. Ved Lahaugmoen akuttovernatting har Skedsmo Røde Kors, med særlig god hjelp fra Rælingen Røde Kors og Nittedal Røde Kors, bistått med frivillige som på skift har bidratt til hjelp i mottak, registrering, innkvartering og gjennomføring av diverse aktiviteter. For flyktningene har det vært viktig med kost og losji, men vel så viktig har det vært å kunne møte våre frivillige som alle bidro med ett felles mål; å være tilstede som medmenneske, å gjøre sitt beste for at oppholdet skulle bli så godt som mulig. Lokalforeningene i Akershus er klare for å bistå med frivillige mannskaper ved fremtidige etableringer av mottak i deres nærområder, og det er med stor stolthet jeg ser hva Røde Kors er i stand til i Akershus. Samtidig trenger vi flere frivillige til å bistå og med å avdekke de humanitære behovene som mange av de nyankomne flyktningene har. Vi opplever en enorm pågang fra folk som ønsker å bidra, enten med nødvendig utstyr, økonomiske bidrag, eller som frivillig for å hjelpe flyktningene. Dette varmer og vi er utrolig takknemlige for all den støtten vi får. Om du har et ønske om å hjelpe flyktninger som har kommet til Norge, kan du i denne utgaven av Røde Kors lese om aktivitetene vi har i vårt fylke og hvordan du som et medmenneske kan stille opp for flyktningene. Jeg ønsker deg velkommen til å bidra som frivillig i det viktige og flotte arbeidet med å ta vare på flyktningene som kommer til Norge.

Aktiviteter i Akershus Røde Kors Røde Kors har 19 lokalforeninger i Akershus. I disse lokalforeninger har vi en rekke forskjellige aktiviteter. Vi har tilbud til frivillige og deltakere i alle aldre, som du kan lese mer om her: Aktiviteter på mottak. Her drar de frivillige på besøk til asylmottaket og har aktiviteter for barna og sammenkomster for beboerne. De har vært på båttur, arrangert handletur for gravide og spedbarnsforeldre, bydd på flerkulturell musikk, spilt basketball, ungdomsbowling, vært på turer til lekeland og gjennomført generelle kosedager. BARK (Barnas Røde Kors) gir tilbud til barn i alderen 6-12 år gjennom varierte aktiviteter én til flere ganger i måneden. BARK er et gratis tilbud. Sommerleir for deltakere i BARK arrangeres i begynnelsen av sommerferien. Her tilbys mange aktiviteter, nye vennskap og artige opplevelser i leir. Besøkstjenesten er vår eldste omsorgsaktivitet. Våre frivillige går på én til énbesøk og har aktiviteter på sykehjem. Aktiviteten finnes i de fleste av våre kommuner. Besøksvenn med hund er en ny aktivitet i Akershus og har startet opp i mange av våre lokalforeninger. Ferie For Alle handler om å gi barn som ikke får de sosiale opplevelsene de trenger fordi familien strever økonomisk. Ferie for alle er et gratis ferietilbud til disse familiene. Flyktningguide er en aktivitet, hvor man som frivillig koples sammen med en flyktning som har samme interesse som en selv. Flyktningen lærer språket, kulturen og normene på en god og effektiv måte og den frivillige lærer mye om en annen kultur og tenkemåte. Aktiviteten er relativt utbredt i vårt fylke. Gatemegling er en aktivitet for ungdom mellom 13 og 25 år som består av

et opplæringsløp hvor man kan lære å håndtere egne og andres konflikter på en god måte, og å bli ungdoms-instruktør. Kurset er på tre nivåer: konfliktverksted, meglingsverksted og instruktørverksted. Som voksen frivillig i Gatemegling blir du kvalifisert for å holde gatemeglingsverksteder for ungdom. Hjelpekorpset er representert i de fleste kommunene i Akershus. De frivillige er godt skolert og bistår i søk- og redningsoppdrag initiert av politiet, samt at de påtar seg sanitetsvakter og holder førstehjelpskurs for egne mannskaper, private og bedrifter. Hjelpekorpsene dekker til sammen alle kommuner i fylket, også der det ikke er lokale hjelpekorps. Leksehjelp er et supplement til, og en utvidelse av, det offentlige tilbudet. Leksehjelpen er først og fremst en møteplass for mestring og motivasjon, der frivillige leksehjelpere legger til rette for et godt læringsmiljø. Leksehjelpen er i tillegg en viktig sosial arena der barn og unge knytter kontakter og skaper sosiale nettverk på tvers av klassetrinn, bakgrunn og generasjoner. OBU (omsorg barn og unge) ble tidligere kalt «barnehjelpen». OBU tilbyr aktiviteter for barn som er i en vanskelig periode og barn med ulike funksjonsnedsettelser. Målgruppen nås vanligvis via det kommunale hjelpeapparatet, og barna tas med på ulike opplevelser og ferieturer. Røde Kors-kafé/treffpunkt er et uforpliktende møtested hvor alle er velkomne. Her lages det kaffe og vafler og det legges vekt på den gode praten. Det er også noen som spiller spill, går en tur eller bruker møteplassen som et sted for norsktrening – og flere bidrar med vaffelsteiking og servering – som et første nølende skritt over dørstokken for selv å bli frivillige.

Røde Kors Skolen gir alle våre frivillige nødvendig opplæring ift. den tjenesten de skal utføre, slik at de skal bli trygge i sin rolle. Vi har egne kursholdere og instruktører som påtar seg denne viktige formidlingsoppgaven. Røde Kors Ungdom legger vekt på holdningsskapende arbeid, inkludering og har mange flotte aktiviteter for og med ungdom, i tillegg til å være gode støttespillere for andre grupper i samfunnet. Røde Kors Ungdom ønsker å være tilstedet i alle asylmottak og i de kommunene som tar i mot Enslige Mindreårige asylsøkere. I tillegg satser Akershus Røde Kors på bedre seksuell helse undervisning i skolene, rollespillet På Flukt, jentekveld og flere sosiale møteplasser for ungdom. Røde Kors Førstehjelp og Friluftsliv (RØFF) er en ny satsning for ungdom i alderen 13-17 år. Den er midt i blinken for unge som trives utendørs med mye frisk luft, kule opplevelser og mye aktiv læring. Og de fleste vil bli med i hjelpekorpset når de blir gamle nok. Visitor er besøkstjenesten for fengslene. Vi tilbyr besøk på humanitært grunnlag til innsatte i norske fengsler. Vi baserer besøket på den fortrolige samtalen, én til én, og vi har en unik mulighet til å besøke den innsatte på dens egen celle. Utlendingsinternatet på Trandum er siste stopp for dem som har fått endelig avslag på søknad om opp¬hold i Norge. Røde Kors besøker Trandum fire ganger i måneden. Vitnestøtte er et ganske nytt tiltak hvor frivillige bistår folk som skal vitne i tingretten med medmenneskelig støtte, trygghet og praktisk informasjon i forbindelse med rettssaker.

Knut-Helge Rønning Distriktsleder Akershus Røde Kors

info ANSVARLIG UTGIVER: Akershus Røde Kors Skedsmogata 3c, 2000 Lillestrøm Tlf: 05003 LAYOUT OG ANNONSER: Bell Media AS Tlf: 32 20 56 00 TRYKK: Amedia Trykk AS Lillestrøm - Tlf: 63 80 50 80 Distribueres gjennom Norpost AS Opplag: 111.800

For mer informasjon om oss og våre aktiviteter: Besøk oss på www.rodekors.no/akershus


RØDE KORS avisa AKERSHUS

3

En reise i fred Ungdommer fra Skedsmo fikk i høstferien oppleve noe utenom det vanlige. Sammen med 35 kjente og ukjente reiste de gjennom halve Europa med buss. Skedsmo Røde Kors har i over 10 år arrangert en litt annerledes høstferie for ungdommer i kommunen. I forkant av bussturen til Polen/Auschwitz og Tyskland/Berlin har de vært gjennom 4 temakvelder og blitt bedre kjent med seg selv og andre. HL-senteret og Jødisk museum i Oslo har åpnet sine dører for Røde Kors slik at vi har fått litt innblikk og inntrykk før turen. Det er i år 70 år siden frigjøringen og det Europa står foran store utfordringer med tanke på flyktningestrømmen. Allerede etter halvannen times kjøring fikk ungdommene besøke akutt-

mottaket for asylmottakere som Østfold Røde Kors har for flyktninger i Sarpsborg. Det som tidligere kanskje var mentalt på avstand var plutselig en virkelighet også i Norge. Auschwitz, hvor over én million ble drept under krigen, er for mange det største symbolet på ondskap. Området gir perspektiver hos ungdom, historiene og inntrykkene er mange etter en dag i leirene. Det er ikke lett å komme fra et beskyttet miljø som hjemme og ta inn over seg hva som skjedde her for noe titalls år siden. - Bussturen er vel unektelig det som kanskje lokker mest, men målet vårt er kanskje at de skal bli mer kjent med seg selv og bli bevisst på hva som foregår ellers i verden, utenfor kommunen. Auschwitz og Berlin er gode virkemidler som bevisstgjør ungdommen, men temakveldene i forkant skal også gi litt mentalt påfyll, sier leder i Skedsmo Røde

Ungdommer og voksne ved «jøderampa» utenfor Auschwitz hvor de norske jødene fra blant annet båten «Donau» ble satt av. Foto: Ola Strømman

Kors og voksen på turen, Ann-Helen Bakkelund.

De som glemmer historien må oppleve den på nytt.

Og selv om mange voksne husker Berlin-muren er alle ungdommene født etter murens fall. At det for ikke mange år siden fantes hemmelig politi og tortur av egne innbyggere i Berlin er en historie som ikke skal glemmes.

- Om bare én eneste ungdom tar til seg noe fra vår tur endrer seg er det verdt all innsats vi legger bak dette prosjektet. Og hver eneste gang er det noen som gjør det, avslutter Bakkelund.

Kurser de eldre i bruk av nettbrett Røde Kors ønsker å bidra til at alle får mulighet til å delta på samfunnets arenaer, også den digitale, og ønsker derfor å forebygge digitalt utenforskap. I den forbindelse ble det arrangert nettbrettkurs for seniorer som har utfordringer med dagens teknologi.

Koordinator for nettbrukkursene i Røde Kors, Cecilia Valenzuela forteller at målet er å hindre det vi kaller sosial utenforskap. Staten har uttalt at i 2017 skal all deres informasjon gå gjennom Internett, og nettbanker blir stadig mer brukt. Derfor er det viktig at de eldre også lærer seg bruk av nettjenester, slik at de på en fullgod måte tar del av samfunnet.

Et slikt kurs ble arrangert for 10 voksne damer i besøkstjenesten på Årnes, hvor tilbakemeldingene var udelt positive. Leder for Besøkstjenesten i Nes Røde Kors, Berit Finskud Granmo forteller at dette er et veldig fint tiltak, og er glad for at så mange ønsket å være med. Ofte ser man at den eldste i samfunnet ikke i tilstrekkelig grad klarer å følge med på den teknologiske utviklingen, og de står i fare for å gå glipp av vesentlig informasjon.

Cecilia kan fortelle at «kurset vil passe for både nybegynnere og alle som ennå ikke har kommet i gang, men som er nysgjerrige. Vi har behov for frivillige som kan være med og hjelpe til på kursene, både med tilrettelegging og bevertning før og etter kursene samt hjelpe deltakerne med praktisk trening på nettbrettene. Erfaringsmessig er dette enkle, men veldig hyggelige oppgaver. Vi trenger både unge og eldre frivillige», sier Cecilia. Røde Kors har valgt å samarbeide med Telenor for å gjennomføre kursingen.

Cecilia Valenzuela viser Else Hartmann hvordan man bruker nettbrett. Foto: Liv Isaksen/Røde Kors

50 år i humanitær tjeneste Reidun Andreassen har over 50 år som frivillig i Røde Kors og er i dag æresmedlemmet til Akershus Røde Kors. Hun begynte som frivillig i Røde Kors i 1960 som besøksvenn, eller pasientvenn som det het den gangen. Reidun husker godt hvor givende det var å være til hjelp for andre og kan fortelle at hun fikk et stort engasjement for å kunne «redde verden». Det at man kan gjøre så lite, men som betyr så mye for andre har satt stort preg på hennes liv og har inspirert henne til å stille opp for de mange innsamlingsaksjonene på 70- og 80- tallet. Særlig husker hun arbeidet sammen med daværende Røde Kors President Bjørn Bruland, i etterkant av et jordskjelv i Armenia i 1988. Her ble byen Spitak slettet med jorden og 25000 mennesker mistet livet. Hele 78 millioner ble samlet

inn og Norges Røde Kors fikk brukt disse midlene til å bygge sykehuset Fridtjof Nansen utenfor Spitak. Reidun har også engasjert seg for flyktninger og spesielt de som kom på slutten av 80-tallet blant annet fra Sri Lanka, Chile og Colombia. Mange av flyktningene ble innlosjert på Flyktningeskipet Fridtjof Nansen som lå ved Akershus kaien og var skaffet til veie av Norges Røde Kors. Mange av Akershus Røde Kors’ frivillige deltok med aktiviteter om bord som bidro til å gi meningsfylte dager. Blant annet ble det opprettet en kiosk om bord. Reidun har gode minner fra denne perioden og husker at Flyktningebåten etter hvert ble et «livlig» sted. Reiduns enorme engasjement er blitt satt stor pris på og hun har mottatt

utallige utmerkelser og hederstegn for det betydningsfulle arbeidet sitt. Hun var med på å opprette et hjelpefond til minne om tidligere distriktssekretær Tore Myklebyst, som noe som hun er særlig stolt av. Fondet skal gå til å hjelpe mennesker i en vanskelig økonomisk situasjon, og hvor alle innbyggere i Akershus vil ha mulighet til å søke om støtte gjennom Røde Kors i sin kommune. Reidun er takknemlig for alle årene hun har hatt i Røde Kors og forteller at hun har lært og opplevd så veldig mye og har fått mange gode venner opp gjennom årene, og hun forteller at hun er veldig stolt over alt som organisasjonen har fått til. Som det eneste æresmedlemmet til Akershus Røde Kors er Reidun satt stor pris på og hun er en selvsagt hedersgjest på neste årsmøte.

Reidun Andreassen sammen med tidligere Røde Kors President (1987-93) Bjørn Bruland.


4

RØDE KORS avisa AKERSHUS

Flyktningkrisen: Med ønske om å hjelpe Røde Kors opplever nå et stort engasjement blant det norske folk i forbindelse med den stadig økende tilstrømningen av asylsøkere til Norge. Akershurs er ikke noe unntak. Også her i vårt fylke får vi daglige henvendelser fra næringslivet, frivillige organisasjoner og enkeltmennesker som lurer på hvordan de kan bistå Røde Kors i håndtering av denne svært krevende situasjonen. For å møte de rekordmange menneskene som nå flykter gjennom Europa har Røde Kors innsatsen. Røde Kors driver aktiviteter for mennesker som har flyktet til Norge, og bistår myndigheter og andre. Over hele østlandsområdet har frivillige bidratt til å sikre verdighet og trygghet for tusenvis av mennesker som har flyktet til Norge de siste ukene. Tidligere i høst, da det ble opprettet akuttovernatting ved ulike hoteller på Gardermoen, stilte Ullensaker Røde Kors på kort varsel med frivillige for å være tilstede for flyktningene som medmennesker og for å hjelpe med små og store praktiske utfordringer som flyktningene møtte. Eidsvoll og Hurdal Røde Kors har bistått transittmottaket, som ble akuttetablert på Haraldvangen. Bærum Røde Kors har bistått Oslo- og Norges Røde Kors ved Politiets Utlendingsenhets lokaler på Tøyen hvor asylsøkerne registrerte seg. Skedsmo Røde Kors, i samarbeid med Nittedal- og Rælingen Røde Kors, har bistått akuttovernattingen på Lahaugmoen. Her har de også fått god støtte fra frivillige fra andre områder i fyl-

ket. Frivillige i Røde Kors har her bistått på skift for å bidra til hjelp i mottak, registrering, innkvartering og gjennomføring av aktiviteter for at ventetiden skal bli kortere for beboerne. For flyktningene som kommer til Norge har kost og losji vært vel så viktig som det å kunne møte frivillige som alle bidrar med ett felles mål; å møte medmennesker på flukt med verdighet, varme og omsorg. Et behov som ofte ikke dekkes av politiet eller utlendingsmyndighetenes. Røde Kors vet at den beste bistanden vi kan gi til nye mennesker i lokalsamfunnet er en varm mottakelse, et lavterskel felleskap og inkluderende aktiviteter Røde Kors hjelper hele veien Røde Kors hjelper flyktningene hele veien, fra Syria og flere av de andre landene flyktningene kommer fra, gjennom Europa og også i Norge. Vi setter i gang nye tiltak og oppskalerer eksisterende tiltak der det er behov. Pengene som samles inn til flyktningsituasjonen går til å hjelpe flyktningene.

Oppstart av flyktningguider i Nesodden, Nannestad og Gjerdrum, Vestby og Ås Røde Kors er overveldet av all den støtten og ønsket om å bidra som befolkningen viser og håper at engasjementet varer. Mange av flyktningene som kommer til Norge i dag er mennesker som skal bli en del av lokalsamfunnet vårt. Bli en ny nabo. En arbeidskollega. Kanskje også en venn. Flere av lokalforeningene i Akershus ønsker å starte med flyktningguide hvor man kobler bosatte flyktninger med frivillige i lokalsamfunnet. Som guide er du en veiviser, samtidig som du lærer en ny person og en ny kultur å kjenne. De fleste flyktninger som blir bosatt i en kommune, ønsker seg en slik veiviser og veldig mange har tatt kontakt med et ønske om å bli kjent med flyktningene. Rekordmange

flyktninger skal bosettes i norske kommuner i årene som kommer. Når flyktningene etter hvert blir bosatt i en kommune, må vi være der som frivillige hjelpere og medmennesker. Unni Karlsen i Nesodden Røde Kors er utrolig glad for at det er en slik stor interesse for å bli flyktningguide, og har begynt prosessen med å få alle som har meldt seg til å gjennomgå kursopplegget man må gjennom som flyktningguide. Kommunene i Nesodden, Nannestad, Gjerdrum, Vestby og Ås er samtidig godt forberedt på at samarbeidet med Røde Kors, i forbindelse med oppstart av flyktningguider blir så bra som mulig. Nannestad og Gjerdrum Røde Kors er særlig opptatt av at flyktninger og innvandrere skal få mulighet til å lære seg skikkelig norsk. Derfor har de også satt i gang med norsktrening, som er et gratis tilbud til alle som ønsker å øve norsk på fritiden. Møtet mellom flyktning og guide skal være uformelt og ikke koste noe.

- Vi har opplevd rekordstor oppslutning, og er svært glade for det, sier generalsekretær Åsne Havnelid. - Hver krone er det behov for. Vi er den eneste humanitære aktøren som er til stede i hele Syria, vi er til stede i store deler av reisen gjennom Europa og vi gir støtte, trygghet og bistår i å gi husly i Norge. En tredjedel av hjelpemidlene er satt av til å bistå i Syria og områdene rundt. – Den humanitære situasjonen i Syria er svært alvorlig, og nå kommer vinteren. Da trengs vår støtte enda mer, sier Havnelid. Midlene går blant annet til mat og vann, hygienesett, sanitæraktiviteter og tepper. 3.500 frivillige fra Syria Røde Halvmåne hjelper over 3 millioner inne i Syria hver eneste måned. Innsatsen søsterorganisasjonene våre i Europa driver, finansieres med en annen tredjedel av midlene og foreløpig har Norges Røde Kors støttet innsatsen i Italia, Hellas, Serbia og Makedonia. – I Hellas finansierer vi blant annet en helseklinikk på grensa mot Makedonia, som vi har bygd opp og driver med delegater

fra Norge, forteller Havnelid. – Med over 500.000 flyktninger som har ankommet øyene i Hellas i år er det et enormt udekket behov En siste tredjedel av de innsamlede midlene går til innsats i Norge. – Jeg ser det samme over hele landet, sier Åsne Havnelid; en fantastisk gjeng med frivillige og ansatte som strekker seg svært langt for å gi asylantene omsorg, verdighet og støtte. I hele Norge ruster Røde Kors opp for å bistå asylsøkere som kommer. Både frivillige og ansatte hjelper til på akutt-tiltak, setter opp egne akuttovernattinger, bistår på registreringssentre og på akuttmottak som driftes av andre. Vi starter også opp aktiviteter der vi ikke har lokalforeninger, og driver aktiviteter på mottakene, arrangerer leker med barna, og har norsktrening, sier Havnelid.

Nye flyktningguider i Nesodden. Foto: Sigbjørn Skandsen/Røde Kors

Man gjør ting begge trives med, som å se på fotballkamp, gå tur, lage mat eller bare prate og være sammen. Røde Kors har som mål å koble guider og flyktninger som har noe felles, enten det gjelder alder, livssituasjon, interesser, yrke eller utdannelse. Aktiviteten bygger på gjensidighet og likeverd mellom flyktning og guide. Hvis dette kunne være noe for deg vil Røde Kors gjerne komme i kontakt med deg. Det jobbes derfor med å bygge ut kapasiteten for å legge til rette for å ta i mot enda flere frivillige og deltakere i flyktningguiden. Kontakt gjerne din lokalforening for å få vite mer.

Frivillige i Røde Kors som er flyktningguider må: • • • • • •

gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring undertegene og overholde etikk- og taushetsplikt ha fylt 18 år (grensen for guider for ungdom er 16 år) ha ID-kort og delta i evalueringssamtale hvert tredje år ved fornying av ID-kortet. snakke godt norsk kjenne nærmiljøet


RØDE KORS avisa AKERSHUS

Hvordan kan du hjelpe? Røde Kors har mange aktiviteter i fylket som er rettet mot å bistå asylsøkere, flyktninger og migranter i Norge. Noen av disse er; Flyktningguide, Norsktrening, aktiviteter på asylmottak og Besøksordningen på Politiets Utlendingsinternat på Trandum. Som frivillig flyktningguide blir man koblet flyktninger som har fått opphold i Norge med en frivillig guide som kjenner lokalsamfunnet. Slik får nybosatte flyktninger en veileder og et nettverk i sitt lokalmiljø. Røde Kors har som mål å koble guider og flyktninger som har noe felles, enten det gjelder alder, livssituasjon, interesser, yrke eller utdannelse. Aktiviteten bygger på gjensidighet og likeverd mellom flyktning og guide. Norsktrening er et lavterskeltilbud der flyktninger og innvandrere trener på norsk språk i en uformell sammenheng. Det å kunne norsk er avgjørende for å få et godt og verdig liv i Norge. Mange flyktninger og innvandrere tilbringer sine første måneder og år i Norge uten å få praktisert og utviklet norsk i dagliglivet. Norsktrening har de siste årene blitt en av våre største og viktigeste integreringsaktiviteter. I storbyene er det en spesielt stor tilstrømning til aktiviteten, og på grunn av plassmangel har vi måttet avvise deltakere i døren. Røde Kors-frivillige tilbyr aktiviteter på mottak over hele landet. Aktivitetene bidrar til å normal-

isere hverdagen på asylmottaket og forebygge konflikter. Asylsøkeres deltakelse i nærmiljøet kan også legge til rette for gjensidig forståelse og respekt. Mange beboere på asylmottak har tillit til Røde Kors og kjenner organisasjonen fra hjemlandet som en nøytral part. Røde Kors’ aktiviteter på mottak kan være alt fra svømmetrening, utflukter og spillkveld til førstehjelpskurs. Aktivitetene tilrettelegges etter behovene som finnes på mottaket, og beboerne blir oppfordret til å bidra med egne ressurser og ideer. Besøkstjeneste på Politiets Utlendingsinternat på Trandum er en aktivitet der Røde Kors frivillige besøker utlendinger som fått avslag på søknader om opphold i Norge og derfor sitter på internatet i påvente av å sendes ut av landet. Å sitte og vente på utsendelse er en svært vanskelig situasjon å være i, derfor startet Røde Kors opp med besøkstjeneste. Røde Kors går aldri inn i sakene, men er til stede for å tilby menneskelig kontakt. For å få mer informasjon om hvordan du kan bidra, kan du ta kontakt med Røde Kors der du bor.

Cramo.no

DET HANDLER OM

TROVERDIGHET.

Vår troverdighet bygger på et genuint engasjement for våre kunders prosjekter. Vi vet hvor viktig det er å holde tidsplaner, og derfor bryr vi oss like mye om små problem som store utfordringer. Og lover at vårt utstyr alltid fungerer. Velkommen til Cramo på Jessheim og Lillestrøm.

Hva betyr troverdighet for deg? www.cramogreatday.com

FOR A GREAT DAY AT WORK

Røde Kors og Fretex går sammen om å hjelpe flyktningene Mange henvender seg til Røde Kors for å donere klær i forbindelse med flyktningsituasjonen. Ettersom de ulike lokalforeningene i Akershus Røde Kors har varierende kapasitet til å ta imot og lagre klær, har distriktet inngått en samarbeidsavtale med Fretex. Daglig leder i Akershus Røde Kors, Liv Ane Stavik, ser flere fordeler ved et slikt samarbeid: ”Røde Kors opplever et enormt engasjement rundt flyktningsituasjonen, og det er mange som henvender seg til oss

med ønske om å donere klær til flyktningene. Når vi nå inngår samarbeid med Fretex, gir vi de som ønsker en mulighet til å donere, og vi unngår å måtte avvise gode initiativ fra innbyggere lokalt. Ikke minst vil flyktningene vi møter via ulike aktiviteter på asylmottak og i lokalmiljøene få tilgang på klær ved behov, noe som jo er hovedmotivasjonen for et slikt samarbeid. Samarbeidsavtalen går ut på at de som ønsker å donere klær til flyktningene, kan gjøre dette via de utplasserte Fretexboksene i fylket.

Lokalforeningene i Akershus Røde Kors har videre en henteavtale med Fretex som gjør at de kan hente ut tøy til flyktningene ved behov. Fretex har også opprettet et tilbud for alle om å levere poser med klær og sko i posten, som vil bli sendt direkte til flytningene. Klærne som ikke blir delt ut, blir solgt, og inntektene går uavkortet til flyktninger i Norge og i de kriserammede nærområdene. ”Det er klart vi i Fretex er beredt til å hjelpe når vi ser at det er behov, både her i Norge og i utlandet”, sier Guro Mollen ved Fretex i Lillestrøm”. Ingunn Toussi fra Røde Kors, sier seg veldig enig og håper at mange flyktninger vil få god nytte av tilbudet som finnes gjennom samarbeidet til Akershus Røde Kors og Fretex.

Herredshuset vil gi ditt selskap den rammen det fortjener. Lune tømmervegger, flotte bilder og farger i nasjonalromantisk stil. Våre menyer er varierte og kan også fungere som et utgangspunkt for å diskutere andre retter. Vi vil ikke bestemme hva du skal spise, men vi har forslag. Vi dekker til både små og store selskaper, og vi finner alltid frem til den beste løsningen i samarbeid med deg. Om du skal bursdagsfest, barnedåp, bryllup, konfirmasjon, Reunion, julebord eller minnesamvær vil vi alltid fokusere på at Herredshuset skal være det beste alternativet for deg. Ring for en hyggelig prat!

Tlf: 63 97 14 30 E-post: booking@herredshuset.no www.herredshuset.no Velkommen skal du være!

5


6

RØDE KORS avisa AKERSHUS

Norges Røde Kors er blitt 150 år I dette jubileumsåret hvor Norges Røde Kors ble 150 år, den 4. november har det vært en jubileumsturne med flotte markeringer i vårt fylke. Ski, Lillestrøm, Jessheim og Sandvika har alle fått en «flyttbar møteplass» på besøk til seg i tillegg til hele 95 andre steder over hele landet. «Henry» var med på Røde Kors-jubileet og er et pedagogisk opplegg for å lære barnehagebarn førstehjelp. Her er noen av bildene fra markeringene.

Nittedal Røde Kors 50 år den 22. november I år, når Norges Røde Kors feirer sitt 150 års jubileum, er Nittedal Røde Kors 50 år. Det var faktisk i sammenheng med et seminar i anledning Norges Røde Kors’ 100 års jubileum, at det lille frøet ble sådd og Nittedal Røde Kors ble etablert med Erika Haugen og John Haugen i styret. Til stedet den 22. november 1965 var i tillegg til lokale initiativtakere også Martin Mostrøm, leder i Akershus Røde Kors og visegeneralsekretær i Norges Røde Kors Jens Meinich. Av: Gitte Christine Korvann

I år er Nittedal Røde Kors 50 år. Det var i sammenheng med et seminar i anledning Norges Røde Kors’ 100 års jubileum i 1965, at det lille frøet ble sådd og Nittedal Røde Kors ble etablert med Erika Haugen og John Haugen i styret. Erika Haugen er fremdeles aktiv i Besøkstjenesten, som dermed har viet hele sitt voksne liv i Røde Kors tjeneste. Allerede våren etter i 1966 ble Ungdommens Røde Kors etablert med Jon Stange som leder. En annen av seniorene i Nittedal Røde Kors er Stein Solberg som overtok som leder for URK året etter og var leder der helt fram til 1979. Nittedal URK var en av Norges største foreninger med nesten 200 medlemmer som var meget aktive. Medlemmer i URK ble sendt på leire og samlinger i Europa og USA. URK har i en tid vært inaktivt, men i dette jubileumsåret ser det ut til at Røde Kors ungdom er på vei tilbake i Nittedal. Det setter vi stor pris på. I 1972 kom Nittedal Røde Kors besøkstje-

neste på plass med Aasta Westvik som leder og drivjern. Besøkstjenesten som i dag ledes av Stein Solberg, har nå over 60 frivillige som besøker hjemmeboende. De har flere turer for eldre og arrangerer tilstelninger, aktiviteter og bistår på sykehjemmene i bygda. Allerede året etter, i 1973, ble hjelpekorpset etablert, takket være ildsjelen Knut Aasrud som da var formann i Nittedal Røde Kors. Olav Grov var den første lederen og mange har knyttet bekjentskap til både han og sønnen Bjørn Grov som stadig er like engasjert i hjelpekorpset. Hjelpekorpset har drevet suppleringstjeneste med ambulanse hele tiden, og har ellers hatt sanitetsvakter i Varingskollen, ved ulike mindre og større idrettsarrangementer som Raumarittet, samt bistått i leteaksjoner. Førstehjelpsundervisning er en god inntektskilde og hjelpekorpset har blant annet inngått avtale med Nittedal kommune om førstehjelpsundervisning. Hjelpekorpset har i jubileums-

året 42 godkjente hjelpekorpsmedlemmer og korpsleder er Helge Gillebo. I 1986 tok Nittedal imot vietnamesiske båtflyktninger og damene fra besøkstjenesten ble engasjert som vennekontakter. Da som nå er det i nært samarbeid med flyktningetjenesten i bygda og Nittedal Kommune. I dag er Flerkultur og flyktningeguide ledet av en egen ressursgruppe, som ledes av Gitte Korvann. Vi har flerkulturell kvinnekafé som møtes én gang i måneden og en ukentlig språkkafé. Det gjennomføres årlige familiearrangementer som ski- og akedag og «Bli kjent tur» med buss. Aktivitetene samler fra 15-40 deltakere. Det er pr. i dag 10 godkjente guider, med god plass til flere som ønsker å bli guider. Nattevandring er den nyeste aktiviteten i Nittedal, men har allerede rukket å bli 15 år. Det startet som en effekt av «Stopp volden» kampanjen og initiativtaker i Nittedal var Arnt Kristoffersen. Da som nå blir aktiv-

iteten ledet av Gitte Korvann. Røde Kors har inngått en partnerskapsavtale med kommunen hvor Røde Kors er ansvarlig for opplæring og oppfølging av aktiviteten. I jubileumsåret er det 120 aktive ungdomsskoleforeldre som går nattevandring. Andre viktige Røde Kors aktiviteter i Nittedal som må nevnes er Blodbussen som kom til Nittedal i 1982 og etter en liten pause er den nå tilbake én gang i måneden. Styret i jubileumsåret ledes av Fredrik Vetteren. På stiftelsesdagen den 22. november, feires lokalforeningen med innbudte gjester i Kirkestua. Da lanseres også vår jubileumsbrosjyre som viser historien gjennom våre 50 år. God lesning! Disse er også jubilanter i år: Oppegård Røde Kors er blitt 70 år Ullensaker Røde Kors feirer 40 års jubileum for besøkstjenesten