Page 1

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΕΦΟΡΟΙ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Σταθερές Αρχές

Νέες Σχέσεις

ΚΑΘΑΡΑ | ΣΟΒΑΡΑ | ΑΛΗΘΙΝΑ 1 ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ

4

3

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΒΑΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

5 ΣΚΟΥΡΗ ΛΟΪΖΟΣ (ΛΟΥΗΣ)

6 ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΣΠΥΡΟΣ

1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΚΑΤΣΗ) ΦΡΟΣΩ

3 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΛΥΣΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

5 ΚΙΤΣΙΟΥ ΧΑΡΗΣ

2 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ

4 ΚΑΡΑΠΑΣΙΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6 ΛΟΥΚΑΪ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

7 ΧΡΙΣΤΟΦΗ – ΦΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

7 ΛΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ

8 ΦΑΝΗ ΦΑΝΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ


ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣ • • • • •

• • •

Μαζικότερη συµµέτοχη των δηµοτών στις Επιτροπές του ∆ήµου και αναβάθµιση της δράσης τους Τακτικές ανοικτές συγκεντρώσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε τους δηµότες για καταγραφή εισηγήσεων και προτάσεων Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών κονδυλίων για επιδότηση Αναπτυξιακών Έργων στο ∆ήµο µας µε την λειτουργία ειδικού γραφείου και επιτροπής Ολοκληρωµένη λειτουργία Ιατρικού Κέντρου ∆ιεκδίκηση και λειτουργία στον ∆ήµο µας Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Ταχυδροµείου σε χώρο που παραχωρήθηκε από διαχωρισµό οικοπέδων έναντι από τα διυλιστήρια Σύσταση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νεολαίας µε στόχο την άντληση ιδεών για έργα που αφορούν τους νέους µας Ενίσχυση του ΣΚΕ Λιβαδιών για την λειτουργία της Στέγης Ηλικιωµένων Επαναλειτουργία του συνεργείου εκτέλεσης έργων του ∆ήµου

ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ • • • • •

Κατασκευή της Β’ φάσης της λεωφόρου πρωταρχικής σηµασίας Αλέξανδρου Παναγούλη Σχεδιασµός και προώθηση ολοκληρωµένου αποχετευτικού συστήµατος – αποδέσµευση από την οµηρία που έχει περιέλθει ο δήµος Σχεδιασµός και προώθηση της ανέγερσης νέου ∆ηµοτικού Σχολείου Επέκταση της οικιστικής περιοχής µέχρι τα Ακρολίβαδα συµπεριλαµβανοµένου του παραλιακού µετώπου. Μελέτη για ολοκλήρωση των διαχωρισµών ή άλλων αναπτύξεων που έχουν αφήσει το οδικό δίκτυο ηµιτελές δηµιουργώντας προβλήµατα στους αγοραστές κατοικιών Να συνεχίσουµε την προσπάθεια µας για την συντοµότερη µετακίνηση των εγκαταστάσεων υγραερίων και πετρελαιοειδών για την καλύτερη ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής

Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ – ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ - ΑΝΤΙΠΛΥΜΗΡΙΚΑ • • •

• • • • • •

Ολοκλήρωση του οδικού δικτύου και των πεζοδροµίων εκεί και όπου είναι ηµιτελής ή ανεπαρκείς Αναβάθµιση οδικού δικτύου και πεζοδροµίων εκεί και όπου είναι υποτυπώδες ή κατεστραµένο Λειτουργία του σαρώθρου για καθαριότητα όλων ανεξαιρέτως των δρόµων του ∆ήµου, και όχι µόνο των κεντρικών οδών (όχι µόνο σε περιπτώσεις εκδηλώσεις και αυτό µε αγορά υπηρεσιών) Απαίτηση από το κράτος για τοποθέτηση σκυροδέµατος στο κεντρικό αντιπληµµυρικό κανάλι προς αποφυγή πιθανότητας φραγής µε απρόβλεπτες συνέπειες για την παραλιακή περιοχή Να γίνει υδρολογική µελέτη στην λεκάνη απορροής Τρούλλοι – Κελιά που καταλήγει στο αντιπληµµυρικό κανάλι Γ Επίλυση των υγειονοµικών προβληµάτων που παρουσιάζονται λόγο ανεπαρκούς αποχετευικού Συνέχιση οχετού στην οδό Ελευσίνος προς τον οχετό που κατασκευάστηκε µε τον διαχωρισµό Ανδρέα Ματθαίου, για αποφυγή πληµµύρων Κατασκευή οχετού µπροστά από το περίπτερο Κάλλη για αποφυγή πληµµύρων σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Λάρνακας ∆ηµιουργία οχετού µπροστά από Λύκειο Λιβαδιών ∆ηµιουργία µικρού εγκάρσιου οχετού στην οδό Μ.Καραολή

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ • • • •

Την κατασκευή πολυδύναµου Αθλητικού Κέντρου στον χώρο του Λυκείου Την προώθηση δηµιουργίας Ανοικτού Σχολείου και αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων των σχολικών µονάδων του δήµου µας Την ουσιαστική επέκταση και αναβάθµιση των χώρων υγιούς ενασχόλησης της Νεολαίας Σχεδιασµός γηπέδου κοινοτικού αθλητισµού πολλαπλών χρήσεων µε χαµηλό κόστος µέσα από την αξιοποίηση υπάρχων γηπέδου. Χώρος που θα ανταποκρίνεται ταυτόχρονα σε παιδία, νέους,

• •

ηλικιωµένου και άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Πολυχώρος που θα προσφέρει άθληση σε καλαθόσφαιρα, futsal, τοξοβολία, πινκ-πονγκ, δρόµο, αµµοπαγίδες, τοίχους αναρρίχησης. Την αναβάθµιση των εγκαταστάσεων του ∆ήµου που προσφέρονται στα Ποδοσφαιρικά µας σωµατεία ώστε να καλύπτουν πλήρως της ανάγκες τους Την ουσιαστική αναβάθµιση της υποδοµή της Αίθουσας εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου αλλά και της Πλατείας Αγίας Παρασκευής ώστε να µπορούν να φιλοξενούν αξιοπρεπώς εκδηλώσεις των οργανωµένων συνόλων των Λιβαδιών. Μελέτη για την δηµιουργία Νέας Αίθουσας – Πολυχώρου Εκδηλώσεων του ∆ήµου µας που να ανταποκρίνεται σε ποιότητα, υποδοµή και χωρητικότητα στις σύγχρονες πολιτιστικές ανάγκες των Λιβαδιών.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ •

• •

• • • •

Την χρησιµοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για φωτισµό του συνόλου των πάρκων , χωρών πρασίνου, µνηµείων γενικότερα των κοινόχρηστων χώρων του δήµου µας Συστηµατική συντήρηση και αναβάθµιση των υπάρχοντων χώρων πρασίνου µε στόχο την αύξηση του πράσινου του ∆ήµου Ποιοτική αναβάθµιση της εικόνας των δηµόσιων χώρων µέσα από ενιαία αρχιτεκτονική τοπίου η οποία να αναδεικνύει τον χαρακτήρα, την ιστορία και την παράδοση των Λιβαδιών Εξεύρεση χώρων στάθµευσης σε κεντρικά σηµεία του ∆ήµου ∆ηµιουργία Πράσινου σηµείου για εναπόθεση όλων των ειδών άχρηστων υλικών Εµπλουτισµός διαφόρων πάρκων µε παιχνίδια στην βάση εγκεκριµένων προδιαγραφών Πάρκο Τάσος Μητσόπουλος (παραλιακή): επέκταση στεγάστρου ώστε να εξυπηρετεί τους κατοίκους της περιοχής και τον ενοικιαστή του περιπτέρου.

ΑΚΕΛ Δημοτικές Λιβάδια