Page 1

รายงานผลการสํารวจ

กลุมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป 2550 นําเสนอโดย ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล

1


สนับสนุนการประชาสัมพันธ Banner การสํารวจฯ จากเว็บไซต

2


วัตถุประสงค

สรางฐานขอมูลเกีย ่ ว กับพฤติกรรมและ ความคิดเห็นของผูใ ช อินเทอรเน็ตใน ประเทศไทย ใชเปนแนวทางเสนอ แนะนโยบายและการ วางแผนพัฒนาอิน เทอรเน็ตในประเทศ ไทย

ขยายผลการวิจัยใน สวนที่เกี่ยวของ

วิธีการสํารวจ • แบบสํารวจออนไลนที่ www.nectec.or.th/srii/internetuser_survey2007 • ชวงเวลาสํารวจ เดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม 2550 • ป 2550 แบบสอบถามพิเศษเกี่ยวกับเนื้อหาดิจิทัลบนโทรศัพทเคลื่อนที่ 3


วิธีการวิเคราะหเชิงลึก - กลุมของตัวอยาง ผูตอบแบบสอบถาม

แบงเปน 24 กลุมตัวอยาง

หญิง

ชาย

เพศ

2x3x2x2

< 20

ในเมือง

< 5 หมื่นบาท

20-29

นอกเมือง

> 5 หมื่นบาท

>30

อายุ ทีอ ่ ยู

รายไดของครัวเรือน (ตอเดือน) 4


ภาพรวมของผูตอบแบบสอบถาม

28,582 คน 5


ภาพรวมของผูตอบแบบสอบถาม

28,582 คน ผูใชสวนใหญเปนคนประเภทไหน? • • • • • •

เพศ ชวงอายุ รายไดตอครัวเรือน ระดับการศึกษาสูงสุด สถานะการทํางาน เขตที่อยู

หญิง (57.1%) ชาย (42.8%) 21-25 ป (19.9%) 3–5 หมื่นบาท (20.0%) ปริญญาตรี (52.7%) ทํางานอยู (52.0%) กทม.และปริมณฑล (56.3%) 6


ใชอินเทอรเน็ตจากทีไ่ หน ?

จากบาน 47.9% 7


ปริมาณการใชจากแตละสถานที่ รอยละ

บาน (47.9%)

Percent

70 60

47.9 38.6

50

2550 (2007)

40 30 20 10

4.2

7.8

1.7

0 บาน Home

ที่ทํางาน Office

สถานศึกษา School

รานบริการอินเทอรเน็ต Internet Café

อื่นๆ Others 8


ชวงเวลาที่ใชมากทีส ่ ุด ?

สองทุม  -เทีย ่ งคืน

34.7% 9


ชวงเวลาที่ใชอน ิ เทอรเน็ตมากที่สด ุ รอยละ

20.01-24.00น. (34.7%)

Percent

60 50 40

34.7 28.3

30

17.4 20

16.6

10

2.1

0.8

0 08:01-12:00 12:01-16:00 16:01-20:00 20:01-24:00 00:01-04:00 04:01-08:00 10


เขาถึงอินเทอรเน็ตโดยวิธี การใด ?

ADSL 36.8 % 11


รูปแบบการเขาถึงอินเทอรเน็ต (จากเครื่องทีใ่ ชบอยที่สุด)

16.9

Leased Line

17.8 31.5

2.8

ผานมือถือ ผานดาวเทียม

0.8 0.7

2550 (2007) 2548 (2005) 2547 (2004)

2.0 0.9 1.1

1.8

Cable modem

1.2 1.2

36.8

ADSL

43.1 19.3

ADSL (36.8 %)

1.5

ISDN Dial up

1.5 2.6

14.3 30.9 39.9

ไมทราบ

23.8 3.8 3.7 0

10

20

30

40

50

12


กิจกรรมทีท ่ ําบนอินเทอรเน็ตมากที่สุด

คนหาขอมูล 22.9% E-mail 20.5% เลนเกม 9.8% 13


ปญหาสําคัญบนอินเทอรเน็ต (top 3)

ไวรัสกวน 62.7 % การสื่อสารชา 54.9 % แหลงยัว่ ยุทางเพศ 42.6 % 14


ปญหาสําคัญบนอินเทอรเน็ต แหลงยั่วยุทางเพศไดรับความสําคัญเพิม ่ ขึ้น ปญหา

2548

2550

ไวรัส

66.3

62.7

การสื่อสารลาชา

54.9

54.9

แหลงยั่วยุทางเพศ

36.9

42.6

อีเมลขยะ

42.5

37.4

การใชคําหยาบ

35.1

33.6 15


ประเด็นที่ควรไดรบ ั การพิจารณา เปนลําดับตนๆ ประเด็นที่ควรไดรับการพิจารณาเปนลําดับตน การโจมตีจากไวรัสและการรักษาความ มัน ่ คงของเครือขาย การกระจายความทัว่ ถึง

36.8

การแกไขปญหาการหลอกลวงทางอิน เทอรเน็ตและอาชญากรรม อิเล็กทรอนิกส

23.8

33.3

16


การซือ ้ สินคา/บริการบนอินเทอร เน็ต ไม เคย 71.1 %

เคย ไมเคย

เคย 28.9 %

28.9 % 71.1 %

17


สาเหตุทไี่ มซอ ื้ สินคา/ บริการบนอินเทอรเน็ต รอยละ ไมไวใจผูขาย

58.5

ไมสามารถจับตองสินคาได

58.5

ไมมน ั่ ใจระบบชําระเงิน

42.9

ไมตองการสงขอมูลบัตรเครดิต

39.4

ขัน ้ ตอนการสัง่ ซือ ้ ยุงยาก

27.6

ไมไวใจผูขาย = ไมสามารถจับตองสินคา 18


การซื้อสินคาหรือบริการทาง อินเทอรเน็ต

1.หนังสือ 33.4 % 2.การสั่งจองบริการตางๆ 25.5% 3.เพลงออนไลน (download)

20.9 %

เพลงออนไลนมอ ี ต ั ราการซือ ้ เพิ่มขึน ้ จาก เดิม 10.7% เปน 20.9% ในป 2550 19


การใชอน ิ เทอรเน็ตความเร็วสูง ADSL/xDSL 83.4% (ของจํานวนผูใ ชบรอดแบรนด)

รอยละ

Percent 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

2547 (2004) 2548 (2005) 2550 (2007)

50.5 33.2

เคยใช

66.8 49.5

42.0 30.0

ไมเคยใช 20


การใชและไมใชอินเทอรเน็ต ความเร็วสูง ผูทใี่ ช • ใชภายใน 1 ปที่ผานมา 39.0% ผูทไี่ มใช • ราคาแพงเกินไป • ไมมีความจําเปนตองใช • ไมรร ู ายละเอียดในการ ติดตอขอบริการ

60.7% 34.9% 34.2% 21


เนื้อหาดิจิทลั บนโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Content)

22


ประเภทของบริการเนื้อหาดิจิทัลบน โทรศัพทเคลือ ่ นที่ที่รจ ู ักและเปนที่นิยมใช เคยใชบริการ • SMS • เกมมือถือ • ดาวนโหลดภาพและริงโทน

62.6% 49.9% 45.8%

- เพศหญิง > เพศชาย - ชวงอายุต่ํากวา 26-30 ป - บริการที่ไมรจ ู ักมากที่สุดคือการดูขอมูล หุนและการลงทุนทางธุรกิจ 23


ประเภทของบริการบนโทรศัพทเคลือ ่ นที่ ที่ไมเคยใชแตสนใจ • ชําระคาบริการตางๆ • ชมทีวีออนไลน • สนทนาออนไลน

39.4% 39.4%

(msn, google talk)

38.9%

ชําระคาบริการ = ชมทีวีออนไลน 24


ปจจัยที่ทําใหใชบริการเนื้อหา ดิจิทัลบนโทรศัพทเคลือ ่ นที่

ใชเพราะ... ความสะดวกในการใชบริการ แปลกใหมทันสมัย คาบริการไมแพง/ประหยัดกวาวิธีอื่น สามารถเลือกรับชมและ ฟงรายการยอนหลังได • รับชมและฟงรายการตางประเทศได • • • •

57.5% 31.1% 15.9% 8.7% 7.9 % 25


ประเภทรายการที่ผูใชอน ิ เทอรเน็ตรับชม มากที่สด ุ จากการชมทีวีออนไลน

รายการเพลง 32.9 % รายการขาว 27.9% รายการละคร 8.6% 26


ประเภทเพลงที่ผูใชอน ิ เทอรเน็ต ดาวนโหลดมากที่สด ุ

เพลงไทยสากล 45.4 % เพลงสากล 16.5% เพลงไทยเดิม 12.7% 27


หนวยงานที่ควรทําหนาที่กํากับ ดูแลเนื้อหาบนสื่ออินเทอรเน็ต กระทรวงเทคโนโลยีสาร สนเทศและการสื่อสาร

83.2

คณะกรรมการกํากับกิจการ โทรคมนาคมแหงชาติ

4.2

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

4.0

คณะกรรมการกิจการ 2.4 กระจายเสียง

กระทรวงไอซีที 83.2%

กรมประชาสัมพันธ 1.9 อื่นๆ (หมายเหตุ: ทัง้ ทางคอมพิวเตอร และโทรศัพทเคลื่อนที)่

4.2 0

รอยละ

Percent 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 28


สรุปสิ่งที่ไดจากการสํารวจฯ ป 2550 • การเชื่อมตอโดยใชบริการ ADSL เติบโตในอัตราที่ลด ลง ขณะทีก ่ ารใช Dial up ลดลงทุกป • การมีแหลงยั่วยุทางเพศบนสื่ออินเทอรเน็ตเปนประเด็นที่ผูใชอิน เทอรเน็ตเริ่มใหความสําคัญเปนลําดับตนๆ เพิ่มเขามาจากป กอนๆ • บริการ Mobile Content ที่ใชบริการมากที่สุด คือ SMS, Mobile Game, ดาวนโหลดภาพและริงโทน ขณะทีบ่ ริการทีไ่ ดรับความสนใจมากที่สุด คือ การชําระคาบริการและการ รับชมทีวี/เคเบิลทีวีผา นโทรศัพทเคลื่อนที่ 29


ถาม - ตอบ

30


ขอบคุณ

ฝ ายวิจัยกลยุทธและดัชนีอต ุ สาหกรรม ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอรแหงชาติ www.nectec.or.th/srii

31

Nectec Thailand Internet User 2007  
Nectec Thailand Internet User 2007  

Thailand Internet Demographic 2007