Page 1

Tåstrup gård www.taastrupgaard.com Bliver også bladets hjemmeside. Læs mere på side 3

CIRKUS PANIK ER I BYEN I efterårsferien kan du gå i cirkusskole eller se cirkusforestillinger. Kulturteam arrangerer, men det kræver tilmelding. Snak med Henrik, Hanne eller Kim fra Kulturteam, hvis du vil tilmeldes cirkusskolen. Forældreforestilling torsdag 20. oktober kl. 17.00


Ekstra ordinært afdelingsmøde Der afholdes ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. oktober kl. 19. i beboerhuset , hvor nedenstående forslag behandles. Forslaget var ved en fejl blevet ændret i forbindelse med indkaldelsen til sidste afdelingsmøde, hvorfor afdelingsbestyrelsen har bedt om at få det med i bladet med sin fulde ordlyd. Her er forslaget:

”Jeg er en beboer som bor i 181. Jeg vil gerne have at der bliver stemt om hvorvidt klubberne selv skal betale deres eget forbrug som vand, varme og el. Det er helt urimeligt at vi har kluber der bliver brugt af folk som intet har med TGV. (kommer fra andre byer). Det kan blandt andet gøres ved at opkræve medlemskontingent. Når klubberne kan finde ud af og sælge og tjene penge så kan de vel også finde ud af at betale deres eget forbrug. Med venlig hilsen Üzeyir Gözlek”

Indhold, oktober 2011 Beboerbladet flyttes til hjemmeside - se s. 3 Læs mere om bladændringen på modstående side, hvor du også kan læse om planer for internt Tåstrupgård TV. Julehjælp Elin Kegnæs’ (beboerrådgiver) hjælpenisser står parat. Se bagsiden.

Beboerundersøgelsen - s. 4 og 5 Naboskabsundersøgelsen er afsluttet. Projektgruppen videreformidler de vigtigste resultater her.

Praktisk information Se siderne 6-7

AKB Tåstrupgårds redaktion (ek_taastrupgaard@akb.dk) består af: Afdelingsbestyrelsen, Administrationen: Martin Stenz, konstitueret ejendomsleder (ansvarshavende redaktør), Stig Bo Kristensen, boligsocial koordinator og Jens Peter Skaarup, sagsbehandler (redaktør) Indlæg eller ideer til bladet skal afleveres pr. e-mail eller brev til Ejendomskontoret. Dato for sidste omdeling er ikke fastsat

side 2 |

AKB Tåstrupgård — nr. 63 — oktober 2011


Dit beboerblad bliver snart til en hjemmeside For at spare på huslejen har afdelingsbestyrelsen besluttet at stoppe med at lave og omdele beboerbladet AKB Tåstrupgård. I stedet vil bladet kunne læses på vores hjemmeside www.taastrupgaard.com. Alle informationer der før kom i AKB Tåstrupgård vil fremover være at se på hjemmesiden, hvor der også vil blive lavet et nyt blad, som vil have artikler og andet der tidligere var i bladet. Dette blad kan printes ud og bruges af dem som ikke har adgang til en computer. Har du svært ved at gå, kan du bestille bladet og få det sendt med posten og ellers kan du selv hente det på ejendomskontoret. Desuden vil der i begyndelsen af 2012 blive lavet en ny TV kanal, hvor du også kan hente information som tidligere udkom i TG nyt. ”You See” er valgt til – fortsat - at være vores TV udbyder, og har tilbudt os denne mulighed, samtidig med at de stiller det nødvendige udstyr der til rådighed.

Endelig har der været talt om at give voksne og ældre en mulighed for at få et begynderkursus i at bruge PC-grej, så det f.eks. bliver nemmere for dem at bruge vores nye hjemmeside. Hvis du ønsker dig at lære noget mere om brug af PC, så ring til Robert fra afdelingsbestyrelsen og læg dit navn, adresse og telefonnummer på telefonsvareren, så vil han kontakte dig og evt. lave et kursus hvis I er nok. Roberts tlf.nr. er 30 49 26 34

Så er der penge at hente Realdania har lavet en kampagne ”Det Gode Boligliv”, som skal støtte traditionen for fællesskab og godt naboskab i almene boligområder. De næste 5 år vil der være mulighed for at søge støtte til nye ideer, som kan sætte skub i fællesskabet i et boligområde. Der er tale om tre områder: nytænkning i forhold til fælles faciliteter for beboerne – forbindelser til naboområder – og nyt liv i mindre indkøbs- og lokalcentre. Der er også tre muligheder for at søge støtte. 1. ”Den Vilde Ide”, hvor beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge støtte til nye og spændende faciliteter i boligområdet. 2. Støtte til udvikling projekter som senere kan føres ud i livet og 3. Til projektrealisering, hvor boligafdelinger kan søge støtte til større nyskabende projekter. Afdelingsbestyrelsen i Tåstrupgård ser frem til at høre om gode ideer fra beboere, og beboergrupper der tænker nyt. Giv os et par linjer på vores mail: ab@akb-tgv.dk Venlig hilsen Allan Thønning, formand for afdelingsbestyrelsen

www.taastrupgaard.com

| side 3


Naboskabet - beboerundersøgelse i Tåstrupgård andre ting som kunne forhindre knallertkørsel på stierne. Så børnene kan lege, og de ældre færdes trygt. Afdelingsbestyrelsen har i første halvår af 2011 fået gennemført en undersøgelse i Tåstrup gård. En undersøgelse der skal give jeres syn på det område I bor i. Derfor fik I alle et spørgeskema i foråret, og ud fra jeres svar har KAB prøvet at forstå jeres mening om boligområdets muligheder og udfordringer.

Udover knallertkørsel nævnes kriminalitet og hærværk som punkter, hvor det kan blive bedre. Syv ud af ti har svaret, at kriminalitet er et problem i Tåstrupgård. Samtidig er de voksne meget bekymrede for børnenes tryghed i området, en bekymring der dog ikke deles af børnene selv. Børnene svarer nemlig at de føler sig trygge, men at de også ser hærværk og ødelæggelse af fælles ting. Ligeledes har halvdelen oplevet at få stjålet noget.

Der er i alt kommet 287 besvarelser, som er ca. 12 % af alle der bor i Tåstrupgård. Vi skal bruge jeres svar til at se på, hvor vi Børn og unge er aktive i boligområdet kan forbedre boligområdet ud fra jeres øn- Børnene er ifølge undersøgelsen aktive, og sker og meninger. over halvdelen går til aktiviteter mindst to gange om ugen, såsom sport, musik eller Udover muligheden for at svare på spørgs- andet. De unge holder primært til i områmål, har i haft mulighed for at komme med det, når det gælder brug af klubber, hvor bud på, hvordan man gør Tåstrupgård til et ni ud af ti ikke færdes i klubber udenfor bedre sted at bo. Disse bud er med i den boligområdet. De ønsker flere muligheder analyse der er lavet. for klubber og udfoldelse, eksempelvis pigeklubber, boldbaner og ungdomsklubber. Undersøgelsens resultater Både voksne, børn og unge har deltaget i Fælles aktiviteter og arrangementer undersøgelsen, og selvom det kun er 12 % En måde at forbedre kendskabet til andre der har svaret, danner deres svar et billede beboere i boligområdet og lære sine naboaf, hvordan I som beboere opfatter er at kende kan være igennem deltagelse i Tåstrupgård. fælles aktiviteter. Undersøgelsen ser på hvor meget I er med i de fælles aktiviteter, Der er flere ting I går meget op i. Blandt og jeres lyst til at deltage i arrangementer. andet de fælles områder, legepladser, grønne områder og de indendørs faciliteter synes I er vigtige Vi kan se at størstedelen af jer mener, at alle i fællesskab skal være bedre til at passe på de fælles ting og områder. Samtidigt vil der være større glæde forbundet med at bruge de fælles områder, hvis der blev flere muligheder. Det kunne være flere borde at hygge og spise ved, flere legepladser til børnene og bedre muligheder for at spille bold. Knallertkørsel og hærværk er et problem Knallertkørsel på stierne ses af mange som et stort problem. Flere mener at der gerne måtte opsættes flere bomme, eller laves

side 4 |

AKB Tåstrupgård — nr. 63 — oktoberi 2011


ikke med, at blive boende når de bliver voksne. Muligheder og udfordringer Generelt er der masser af positive tendenser at læse ud af undersøgelsen, men der er også mange steder, det kan blive bedre. Tåstrupgård står over for en række udfordringer, men det er vigtigt ikke kun at se på disse, men også på de steder hvor mulighederne og optimismen er til stede.

Her viser det sig at halvdelen af jer mener I vil deltage, hvis I bliver opfordret til dette for eksempel af en nabo. Overordnet viser undersøgelsen en masse områder, hvor der kan sættes ind for at Samtidig med at I ønsker at deltage i flere forbedre jeres oplevelse af boligområdet, fælles aktiviteter, vil I også gerne være og undersøgelsen har vist, at der både er med til at bidrage til udviklingen af boligmuligheder og udfordringer. Muligheder området. Omkring halvdelen vil gerne hø- som jeres lyst til at deltage i og planlægge res mere, inden beslutninger om området arrangementer. Men også udfordringer bliver taget - og det er ikke kun tilfældet som at se på, hvor vi i fællesskab kan forfor de voksne, halvdelen af børnene vil og- bedre trygheden. så gerne høres mere, og to tredjedele mener de har ideer til, hvordan man kan for- At undersøgelsen også fortæller os, at bedre det område de bor i. langt de fleste kan lide at bo i Tåstrupgård, og er meget tolerante overfor hinanden, Undersøgelsen viser at halvdelen af jer der giver et godt grundlag for at kunne komme har svaret, er glade for at bo i Tåstrupgård videre. og lige under halvdelen kunne godt forestille sig at blive boende i området mange år frem. For børnene er hele otte ud af ti glade for at bo i området, og de unge er ligeledes tilfredse med at bo, hvor de gør. Dog regner seks ud af ti af de unge

www.taastrupgaard.com

| side 5


Parkering Ejendomskontoret opfordrer stadigvæk alle beboere med biler til at parkere efter reglerne angivet i færdselsloven. Ejendomskontoret vil gerne gøre opmærksom på at vi: IKKE udsteder parkeringsafgifter og vi betaler IKKE bøder for ’uheldige’ beboere. Vi ringer heller ikke til parkeringsvagter eller politi i den forbindelse. De dukker op helt af sig selv, så parkér din bil i overensstemmelse med færdselslovens anvisninger. Det er f.eks. ikke tilladt at parkere i handicapbåse, foran affaldsøer og stenbede langs med kørevejen. Du må heller ikke parkere foran steler og bomme i området.

Fiskeklubben

Miniværkstedet

Fiskeklubben holder åbent hver tirsdag i tidsrummet fra 19.0021.00.

Miniværkstedets åbningstider er: Onsdag fra 13.00 til 17.00 Torsdag fra 09.00 til 13.00

Ønsker du at blive medlem i Fiskeklubben, så ring til Peder H. Thomsen på telefon 26 11 53 28.

Vi træffes også på telefon: 21 72 46 13. Vi udlåner også forskelligt værktøj kom og spørg Med venlig hilsen Torben Hansen

’Huller’ i vand & varme Hver torsdag afprøver vi ventiler mellem kl. 8.00 - 14.30. Det kan medføre kortvarige afbrydelser og rust i vandet. Rust i vandet er ikke farligt. Lad hanen løbe til rusten forsvinder og rens eventuelt filteret på din vandhane. Se billedet. Hver fredag renser vi varmtvands-systemet mellem kl. 9.00 - 11.00, så der kommer ikke varmt vand ud! Forsøger du at åbne, giver det luft i rørene og der går endnu længere tid, inden du får varmt vand igen. I fyringssæsonen kan der være kortvarige afbrydelser af varmen, når vi kontrollerer ventiler i varmesystemet. Venlig hilsen, Varmemesteren

Ekstraordinært afdelingsmøde Hvornår: Tirsdag den 25. oktober 2011kl. 19.00 Hvor: I beboerhuset - dørene åbnes kl. 18.00 Kontakt til afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen — Taastrupgårdsvej 131B — 2630 Taastrup tlf. 60 66 80 49 — ab@akb-tgv.dk Åbningstid: Den første tirsdag i måneden 18.30 - 20.00.

side 6 |

AKB Tåstrupgård — nr. 63 — oktober 2011


KULTURTEAM - Børne og ungerådgivning Du kan fange kulturteam i lokalerne ved opg. 51, men hurtigst kontakt opnås ved direkte henvendelse til leder af Kulturteam, Henrik på telefon: 40 90 49 99 eller Hanne på telefon: 40 90 49 98.

Beboerrådgivningen Tåstrupgård har en socialrådgiver ansat. Jeg hedder Elin Kegnæs og har kontor i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 A. Jeg har tavshedspligt, og kan hjælpe med at opstille mulige løsninger på de problemer beboerne henvender sig med. Jeg kan om muligt hjælpe med en afdragsordning for din husleje, være bisidder, hjælpe med ansøgninger mv. Går du og tumler med et problem, som du har svært ved at løse på egen hånd, så kom forbi i Beboerrådgivningen og få råd og vejledning eller ring til mig. Telefon: 43524913 eller 20254913. E-mail:br.tgv@mail.dk

Flagning Er der runde fødselsdage, sølv- eller guldbryllup, jubilæum eller andet, der skal fejres med flag foran Beboerhuset, så kontakt Ejendomskontoret. Vi giver flagmanden besked.

Åbningstider: Mandag kl. 10-12, tirsdag 15.30-17.30 og torsdag 14-16. Mvh Elin Kegnæs Ferie og lukkedage Elin holder fri i efterårsferien 17-23. oktober 2011 10. november 2011 lukket pga konference

Genbrugsgården Ligger ved den brændte Centerbygning. Uden for åbningstiden kan du stadig benytte ”slusen”, som er det stykke, der er overdækket.

Boligsociale aktiviteter Boligrådgivningen, Taastrupgårdsvej 151 C-D Telefon 43 99 49 44. E-mail sbk@kab-bolig.dk Er jeg ikke ved telefonen, så læg en besked og jeg ringer tilbage - eller send en mail.

Afhentning af storskrald - hjælpen er gratis Du kan sende en e-mail, ringe i åbningstiden eller besøge os og lave en aftale om afhentning af storskrald f. eks.: møbler, tæpper, madrasser mv. Vi kan kun hente storskrald i weekenden, pga. manglende mandskab. Vores nye lokale ligger på Genbrugsgården i pavillonen, hvor du er velkommen til at kigge ind. Åbningstider, telefon og e-mail Tirsdage, torsdage og søndage fra kl. 12 – 16 Telefon: 43 71 31 70, E-mail: genbrug@abk-tgv.dk

www.taastrupgaard.com

| side 7


Ansøgninger om julehjælp Allerede nu skal du tænke på julen, hvis du vil søge julehjælp via Beboerrådgivningen. Hvis du vil aflevere en ansøgning, skal jeg kontaktes i min kontortid senest:

Du skal også medbringe sidste årsopgørelse fra Skat. Har du spørgsmål kan jeg kontaktes i kontortiden. Med venlig hilsen

Mandag den 14. noElin Kegnæs, beboervember 2011 kl. 12.00 rådgiver Husk jeg skal bruge oplysninger om, hvor stor din familie er og jeres indtægter.

Ejendomskontoret Taastrupgårdsvej 131 Tlf. 70 22 49 01

Åbningstider Man, tirs., ons. og fredag: 9.00 – 10.30 Torsdag: 16.00 – 17.30

Telefontid Man., tirs., ons. og fredag: 8.00 – 9.00 Torsdag: 11.00 – 12.00 ek-taastrupgaard@akb.dk

Vagttelefon 25 33 49 01 Ring kun til den vagthavende servicemedarbejder, hvis der er akutte problemer som brand, vandskade eller indbrud.

side 8 |

AKB Tåstrupgård — nr. 63 — oktober 2011

AKB Tåstrupgård oktober 2011  

CIRKUS PANIK ER I BYEN www.taastrupgaard.com Bliver også bladets hjemmeside. Læs mere på side 3 I efterårsferien kan du gå i cirkusskole ell...

AKB Tåstrupgård oktober 2011  

CIRKUS PANIK ER I BYEN www.taastrupgaard.com Bliver også bladets hjemmeside. Læs mere på side 3 I efterårsferien kan du gå i cirkusskole ell...