Beyaz Yaka Evleri Katalog

Page 1


fiirkete Genel Bak›fl

42034 42034 Yap› Tasar›m Ltd. fiti. Konya yap› ve inflaat sektöründe deneyim sahibi olan Ünal Ailesi ile 1944 y›l›ndan bu yana ticari hayat›na bir çok sektörde devam eden ‹stanbul merkezli Akaylar Grup'un Konya Yat›r›m Ofisi ortak giriflimi olup 2012 y›l›nda kurulmufl ve ilk projesi olan Beyaz Yaka Evleri ile Konya'n›n konut vizyonuna yeni bir aç›l›m yapmak üzere ifle bafllam›flt›r.

Proje: Beyaz Yaka Evleri Beyaz Yaka Evleri Konya'n›n do¤al, huzurlu ortam› ve temiz havas› ile en nezih semtlerinden Meram'›n Yaka bölgesinde Aziz Mahmut Hüdai Caddesi ve Alkut Sokak'a cepheli 2100 metrekare arazi üzerine kurulacak olan 18 dubleks stüdyo daire ve 2 ifl yerinden oluflan bir projedir. Kapal› otopark› ve iç bahçesi ile güvenli ve huzurlu bir yaflam alan› sunacak olan projemiz modern ve estetik yap›s›yla Konya'n›n konut vizyonunda ç›tay› yükseltecektir.

Misyon Estetik ve modern bir mimari ile kaliteli bir yap›y› birlefltirerek Konya konut sektörüne yeni bir pencere açmak, elit bir müflteri portföyüne yönelik özel bir yaflam alan› oluflturmak.

Vizyon Kalite ve estetik önceli¤i ile dünya mimari ve tasar›m trendlerini takip eden ve hatta belirleyen farkl› ve kal›c› yap›lar ortaya ç›kartmak.


6

alt dubleks 2+1 ve 12 üst dubleks 1+1 daire ile 2 iflyerinden oluflan, yeflil alan ve süs havuzlar›yla bezenmifl iç bahçesi ve kapal› otopark›yla elit, özel bir proje Beyaz Yaka Evleri. Meram Yaka'da beyaz yakal›lar için tasarlanm›fl estetik, özgün bir konsept. Hayat›n›zda beyaz bir sayfa...

M

Yeni Bir Yaflam Tarz› ! Temiz bir hava, sakin ve nezih bir semt, huzurlu bir yaflam alan› Beyaz Yaka Evleri. Ayn› zamanda flehir merkezine 5 km. uzakl›kta ve toplu tafl›ma hatt› üzerinde. Konya'da geçici sürelerle ikamet edecek olan, s›k seyahat eden veya yolu düfltü¤ünde bir konaklama imkan› olsun isteyenler için ideal bir seçim möbleli Beyaz Yaka Evleri. Konforlu, kullan›fll›, kaliteli ve en önemlisi ekonomik.

Estetik mimari ve dekorasyon ! D›fl ve iç görünümleriyle bambaflka bir tarz sunan Beyaz Yaka Evleri, vizyon ve zevk sahibi, estetik beklentileri de olan, fark›n› her alanda ortaya koyan beyaz yakal›lar için dünya trendleri takip edilerek tasarland›. Laminant parke, fl›k oturma ve tv grubu, amerikan mutfak, flirin bir banyo, sade ve rahat yatak odalar›, keyifli bir ›fl›kland›rma, hal›dan duvara, perdeden dolaplara her noktas›nda do¤al malzeme ve özgün tasar›mlarla bavulunuzu al›p yaflamaya gelece¤iniz mekanlar oluflturduk. Özel tasar›m ve üretim mobilyalar kullan›larak döflenen dairelerimiz tüm ihtiyac›n›z› karfl›layacak nitelikte. ‹ç bahçe ve havuz manzaral› genifl balkonlar›m›z, bahar ve yaz aylar›nda size ferah bir tatil esintisi yaflatacak.

Proje Detayları

eram T›p Fakültesi Hastanesi, Meram SGK E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Medline Hastanesi, Baflkent Üniversitesi Konya Hastanesi, Medicana Konya Hastanesi ile Meram Bölgesindeki diyaliz ve rehabilitasyon merkezlerinin orta noktas›nda, flehrin tüm imkanlar›na çok yak›n ama gürültü ve karmaflas›ndan uzak bir ortamda günün stresini atmak isteyen doktorlar, akademisyenler ve üst düzey yöneticiler için iyi bir yat›r›m ve ideal bir yaflam alan› Beyaz Yaka Evleri.


Güvenli ve konforlu !

Kapal› otopark ve güvenlik önemli bir ayr›cal›k. Çocuklar›n›z sitemizin bahçesinde güvenle vakit geçirecek, misafirlerinizle keyifli sohbetleriniz olacak.


Ortak Mekanlar

• • • • • •

2 adet süs havuzu ve peyzaj› yap›lm›fl iç bahçe Çardak ve banklar Granit ve do¤al tafl yürüyüfl yollar› Fotoselli ve sürekli ayd›nlatma sistemleri Alüminyum blok girifl kap›lar› Blok içi girifl holleri granit zemin ve ayd›nlatmalar›

• • • •

Do¤algazl› merkezi ›s›nma sistemi Ekoyak manyetik yak›t tasarruf sistemi uygulamas› Ekosu manyetik kireç önleyici su flartland›rma sistemi uygulamas› Enerji odas›

Estetik, modern, tafl, boya ve ahflap görünümlü ahflap-betonit bazl› d›fl cephe kaplamalar›ndan oluflan cephe uygulamas› Her daire için 1 araçl›k kapal› otopark alan› Güvenlik kulübesi ve kontrollü girifl-ç›k›fl Blok giriflleri, merdiven ve aç›k girifl holleri

• • •

Daire ve ortak alanlarda kullan›lacak malzeme ve mobilyalar nitelik ve nicelik bak›m›ndan sabit olmak kayd›yla renk ve tasar›m gibi görsel özellikler bak›m›ndan farkl›l›k gösterebilir.


Kat Planları ve Daire Özellikleri

Alt Dubleks 2+1 Daireler Orta Daireler Brüt100 m2 Girifl katta salon, amerikan mutfak, banyo ve balkon, bodrum katta ise yatak odalar› bulunmaktad›r.

Köfle Daireler Brüt 119 m2 Girifl katta salon, amerikan mutfak, banyo ve çift balkon, bodrum kat›nda yatak odalar› bulunmaktad›r.


Kat Planları ve Daire Özellikleri

Üst Dubleks 1+1 Daireler Orta Daireler Brüt 92 m2 1. katta salon, amerikan mutfak ve balkon, çat› kat›nda ise yatak odas› ve banyo bulunmaktad›r.

Köfle Daireler Brüt 112 m2 1. katta salon, amerikan mutfak ve çift balkon, çat› kat›nda ise yatak odas› ve banyo bulunmaktad›r.


Beyaz Yaka Evleri size çok yak›flacak, içinizi açacak... •

Çelik, daire girifl kap›lar›

Ahflap Amerikan oda kap›lar›

Ahflap görünümlü, ›s› yal›t›ml› PVC pencere ve balkon sistemleri

Laminant parke, saten alç› üzeri boyanabilir duvar ka¤›d› ve boya, veya boya

Merkezi zeminden ›s›nma sistemi, ferdi ücretlendirme

Merkezi s›cak su

Buzdolab›, f›r›n, bulafl›k makinesi, çamafl›r makinesi

Mutfak dolap, tezgah, armatür ve ayd›nlatmas›

Salon oturma grubu, tv sehpas›, orta sehpa, ayd›nlatma, hal› ve perdeler

Yatak odas› yatak, baza, gardrop, hal› ve ayd›nlatmalar›

Uydu, karasal, kablo tv, telefon, klima alt yap›s›

Güvenlik kulübesi ve iç iletiflim alt yap›s›

Is› ve ses yal›t›m›

Daire ve ortak alanlarda kullan›lacak malzeme ve mobilyalar nitelik ve nicelik bak›m›ndan sabit olmak kayd›yla renk ve tasar›m gibi görsel özellikler bak›m›ndan farkl›l›k gösterebilir.


En iyi yat›r›m gayrimenkul diyorsan›z... Yat›r›m yapmak, birikimini gayrimenkul ile de¤erlendirmek isteyenler için eflsiz bir seçenek Beyaz Yaka Evleri. Yüksek kira bedeli ile sat›fl fiyat› amortisman süreleri Konya ortalamalar›n›n çok alt›nda olan dairelerimiz kazançl› bir yat›r›m imkan› sunuyor. Ayr›ca erken davranarak fiyat avantajlar›ndan da faydalanabilir, kazanc›n›z› art›rabilirsiniz.

Konya'da en iyi yat›r›m Beyaz Yaka Evleri !


Komflular›n›z; doktorlar, akademisyenler, ifl adamlar› olacak, nezih bir sitede huzurlu bir hayat sizi bekliyor.

Projemizde yer alan iflyerleri Ofis veya ma¤aza olarak kullan›labilecek biri ana cadde ve ara soka¤a, di¤eri ana caddeye cepheli 2 adet 210 m 2 ifl yeri bulunmaktad›r. • • • • •

Brüt 210 m2 110 m2 Girifl Kat 100 m2 Bodrum Aç›k otopark alan› Ana caddeye cephe


Beyaz Yaka Evleri Yunus Emre Mah. Aziz Mahmut Hüdai Cad. Alkut Sok. No:32-34 Meram - Konya

Konum

MeramYaka'da beyaz yakal›lara özel yeni bir yaflam alan›

Çevre yolundan Meram'a geçifl için aç›lm›fl olan Fatih Caddesi'nin de¤er katt›¤› Yaka bölgesinde Aziz Mahmut Hüdai Caddesi üzerinde T›p Fakültesi istikametinde yerleflik projemiz, bölgenin en düzenli ve planl› caddesi üzerinde ulafl›m kolayl›¤› ve flehrin önemli noktalar›na yak›nl›¤› ile benzersiz bir konumdad›r.


42034

‹LET‹fi‹M

Her konuda sorular›n›z, görüflleriniz ve talepleriniz için diledi¤iniz zaman bizlere ulaflabilirsiniz.

Merkez Ofis:

Arma¤an Mah. Yeni Meram Cad. No:6 Meram-Konya

Sat›fl Ofis:

Yeni Meram Cad. No:135/A Meram-Konya Tel: 0 (332) 325 25 00 - 0 (541) 659 09 44

www.beyazyakaevleri.com

www.42034.com.tr


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.