__MAIN_TEXT__

Page 1


T-Shirts

P 3401 R

‹plik

Opened Karde

Penye

%100 Pamuk

‹fllem

Sanfor

Silikon

Enzim

Ram

Boya

Direkt

Reaktif

Özellik Çekmez Parlak

Yumuflak Solmaz


The sign of comfort and freedom. We add the style of AKAYLAR to the spirit of the youth.

P 3402 R

P 3401 R

23


T-Shirts

P 1410 R

P 3422 R

P 1415 R

‹plik

Opened Karde

Penye

%100 Pamuk

‹fllem

Sanfor

Silikon

Enzim

Ram

Boya

Direkt

Reaktif

Özellik Çekmez Parlak

Yumuflak Solmaz


P 3413 R

P 3407 R

P 3451 R

25


T-Shirts

P 3421 R

‹plik

Opened Karde

Penye

%100 Pamuk

‹fllem

Sanfor

Silikon

Enzim

Ram

Boya

Direkt

Reaktif

Özellik Çekmez Parlak

Yumuflak Solmaz


P 3453 R

P 3452 R

27


T-Shirts

P 3454 R

P 3424 R

P 3455 R

‹plik

Opened Karde

Penye

%100 Pamuk

‹fllem

Sanfor

Silikon

Enzim

Ram

Boya

Direkt

Reaktif

Özellik Çekmez Parlak

Yumuflak Solmaz


P 1410 K

P 3456 R

P 3409 R

29


T-Shirts

P 3420 R

‹plik

Opened Karde

Penye

%100 Pamuk

‹fllem

Sanfor

Silikon

Enzim

Ram

Boya

Direkt

Reaktif

Özellik Çekmez Parlak

Yumuflak Solmaz


P 3420 R

P 1407 R

31


T-Shirts

P 3456 R

‹plik

Opened Karde

Penye

%100 Pamuk

‹fllem

Sanfor

Silikon

Enzim

Ram

Boya

Direkt

Reaktif

Özellik Çekmez Parlak

Yumuflak Solmaz


P 1405 R

P 1414 R

P 1406 R

33


Shirts

T 2500 B

SEÇENEKLER‹N‹Z (OPTIONS) 30-70% PAMUK-POLY (COTON-POLY) 40-60% PAMUK-POLY (COTON-POLY) 20-80% PAMUK-POLY (COTON-POLY.) 100% PAMUK (COTON)


The sign of quality and prestige. For the kids on the way to be a man.

P 1503 R

T 1500 R

35


Shirts

P 2510 R

T 1501 R

T 2512 R

SEÇENEKLER‹N‹Z (OPTIONS) 30-70% PAMUK-POLY (COTON-POLY) 40-60% PAMUK-POLY (COTON-POLY) 20-80% PAMUK-POLY (COTON-POLY.) 100% PAMUK (COTON)


T 2509 R

T 1512 R

T 1511 R

37


Shirts

P 3520 E

SEÇENEKLER‹N‹Z (OPTIONS) 30-70% PAMUK-POLY (COTON-POLY) 40-60% PAMUK-POLY (COTON-POLY) 20-80% PAMUK-POLY (COTON-POLY.) 100% PAMUK (COTON)


P 3515 R

T 1511 R

39


Complete Sets

Y 3620 R

SEÇENEKLER‹N‹Z (OPTIONS) 100% AKR‹L‹K (ACRYLIC) 70 % AKR‹L‹K- 30 % YÜN (ACRYLIC-WOOL) 50% AKR‹L‹K-50% YÜN (ACRYLIC-WOOL)


The most prestigious schools of the world are known with their sweaters which have unique colours and models. Why not for you?

Y 1003 R

Y 3620 R

41


Complete Sets

Y 1655 R

Y 3657 R

Y 1658 R SEÇENEKLER‹N‹Z (OPTIONS) 100% AKR‹L‹K (ACRYLIC) 70 % AKR‹L‹K- 30 % YÜN (ACRYLIC-WOOL) 50% AKR‹L‹K-50% YÜN (ACRYLIC-WOOL)


Y 3656 R

Y 3661 R

Y 3660 R

43


Coats

ST 3302 R

SEÇENEKLER‹N‹Z (OPTIONS) *HAK‹K‹ POLAR (ANT‹P‹L‹NG) *80%YÜN-20%POLY. (WOOL-POLY) *100% POLYESTER M‹KRO (MICRO) * 3 ‹PL‹K PAMUKLU (THREE FIBER COTTON)


The sign of the innovational point of view that AKAYLAR added to the consept of school uniforms. Modern and style releasing design.

Y 3316 R

SP 3303 R

45


Coats Y 3315 Y

Y 3315 M

Y 3319 P

SEÇENEKLER‹N‹Z (OPTIONS) *HAK‹K‹ POLAR (ANT‹P‹L‹NG) *80%YÜN-20%POLY. (WOOL-POLY) *100% POLYESTER M‹KRO (MICRO) * 3 ‹PL‹K PAMUKLU (THREE FIBER COTTON)


Y 3315 Ç

P 3330 R

Y 3315 K

47


Coats

Y 3315 S

SEÇENEKLER‹N‹Z (OPTIONS) *HAK‹K‹ POLAR (ANT‹P‹L‹NG) *80%YÜN-20%POLY. (WOOL-POLY) *100% POLYESTER M‹KRO (MICRO) * 3 ‹PL‹K PAMUKLU (THREE FIBER COTTON)


YN 3315 R

Y 3315 S

49


Coats

P 3316 R

SEÇENEKLER‹N‹Z (OPTIONS) *HAK‹K‹ POLAR (ANT‹P‹L‹NG) *80%YÜN-20%POLY. (WOOL-POLY) *100% POLYESTER M‹KRO (MICRO) * 3 ‹PL‹K PAMUKLU (THREE FIBER COTTON)


P 3317 R

P 3319 Ç

P 3318 K

51


Track Suits

R 3712 R P 3714 R P 3750 R

SEÇENEKLER‹N‹Z (OPTIONS) *100% POLYESTER RAfiEL (RACHELL) *100% POLYESTER M‹KRO (MICRO) *100% POLY.HELENKA (HELENKA) *20-80 % POLY-PAMUK ÜÇ ‹PL‹K (POLY-COTTON THREE FIBER) *100% PAMUK ‹K‹ ‹PL‹K(COTTON TWO FIBER)


To enjoy and feel real sports, comfortable, flexible, showy, healty models and fabrics. For sportive youth...

R 3712 R

P 3714 R

53


Track Suits

P 1715 R

SEÇENEKLER‹N‹Z (OPTIONS) *100% POLYESTER RAfiEL (RACHELL) *100% POLYESTER M‹KRO (MICRO) *100% POLY.HELENKA (HELENKA) *20-80 % POLY-PAMUK ÜÇ ‹PL‹K (POLY-COTTON THREE FIBER) *100% PAMUK ‹K‹ ‹PL‹K(COTTON TWO FIBER)


P 1715 R

P 1714 RR

55


Track Suits

P 1705 R

SEÇENEKLER‹N‹Z (OPTIONS) *100% POLYESTER RAfiEL (RACHELL) *100% POLYESTER M‹KRO (MICRO) *100% POLY.HELENKA (HELENKA) *20-80 % POLY-PAMUK ÜÇ ‹PL‹K (POLY-COTTON THREE FIBER) *100% PAMUK ‹K‹ ‹PL‹K(COTTON TWO FIBER)


P 1718 R

P 1713 R

57


Track Suits

P 3721 R

SEÇENEKLER‹N‹Z (OPTIONS) *100% POLYESTER RAfiEL (RACHELL) *100% POLYESTER M‹KRO (MICRO) *100% POLY.HELENKA (HELENKA) *20-80 % POLY-PAMUK ÜÇ ‹PL‹K (POLY-COTTON THREE FIBER) *100% PAMUK ‹K‹ ‹PL‹K(COTTON TWO FIBER)


P 3723 R

R 3777 R

59


Track Suits

R 3712 R

SEÇENEKLER‹N‹Z (OPTIONS) *100% POLYESTER RAfiEL (RACHELL) *100% POLYESTER M‹KRO (MICRO) *100% POLY.HELENKA (HELENKA) *20-80 % POLY-PAMUK ÜÇ ‹PL‹K (POLY-COTTON THREE FIBER) *100% PAMUK ‹K‹ ‹PL‹K(COTTON TWO FIBER)


R 2713 R

P 1714 RK

61


Track Suits

R 3777 R

SEÇENEKLER‹N‹Z (OPTIONS) *100% POLYESTER RAfiEL (RACHELL) *100% POLYESTER M‹KRO (MICRO) *100% POLY.HELENKA (HELENKA) *20-80 % POLY-PAMUK ÜÇ ‹PL‹K (POLY-COTTON THREE FIBER) *100% PAMUK ‹K‹ ‹PL‹K(COTTON TWO FIBER)


P 3724 R

P 3725 R

63


Pants

P 3120 R

SEÇENEKLER‹N‹Z (OPTIONS) GABARD‹N KUMAfiLAR(GABARD‹NE) *100% PAMUK (COTTON) *40-60% V‹SKON -POLY (VISCON -POLY) *50-50% V‹SKON-POLY.(VISCON-POLY) *50-50% YÜN-POLY (WOOL-POLY) *20-80% YÜN-POLY(WOOL-POLY)


Trousers show the charisma of a man. Everyday with me. I need it smart, comfortable and durable.

P 3121 R

P 3122 R

65


Pants

P 3123 R

P 3124 R

P 3125 R

P 3120 R


Skirts

E 1212 R

67


Skirts

G 1220 R


The girls will like our patterns and models.

P 1212 R

E 1203 R

G 3209 R

69


001


002

003

71


Graduation

CX 01 S


CX 01 G

CX 01 K

73


MODEL: 1 (9-12 S›n›flar)

MODEL: 2 (9-12 S›n›flar)

MODEL: 3 (9-12 S›n›flar)

MODEL: 4 (9-12 S›n›flar)

74


MODEL: 1 (1-5 S›n›flar)

MODEL: 3 (6-8 S›n›flar)

MODEL: 2 (1-5 S›n›flar)

MODEL: 4 (6-8 S›n›flar)

75


Biliyor muydunuz? Dünyada lif üretimi %65 bitkisel kaynakl›, %35 kimyasal kaynakl› ve %5 hayvansal kaynakl›d›r. Pamuk lifleri dünyada en fazla üretilen ve tüketilen lif olma özelli¤ini korumaktad›r Tüketiciye; Ürün seçimi yaparken ilk andaki görünür fiyat üzerinden en ucuz olan› seçme al›flkanl›¤›m›z maalesef do¤u kültürünün pazar gelene¤idir ve günümüzde etkisini sürdürmektedir. Tüketicimizi bilinçlendirmek ad›na okullar›m›zda en çok kullan›lan pamuklu ürünlerin meydana gelmesindeki kalite aflamalar›n› ortaya koymak ve bu ifllemlerin sizin sa¤l›¤›n›z ve paran›z›n de¤erini koruman›z aç›s›ndan önemini vurgulamak istedik. Afla¤›da detaylar› verilen üretim safhas›nda maliyet yükseldi¤i için atlanacak her aflama o ürünün kullan›m ömrünü ve kalitesini azaltmaktad›r. Ucuz sand›¤›n›z bir çok ürün fiyat› düflürmek için eksik ifllem uyguland›¤›ndan bazen pahal› görünen ürün fiyat›ndan iki misli pahal›ya gelmektedir. Bu da ancak ürünü kulland›¤›n›zda anlafl›laca¤›ndan, telafisi mümkün olmamaktad›r. “Tecrübe, bedeli en yüksek ö¤renme yöntemidir” denmifltir. Siz bu bedeli ödemeden, üreticinin size uygun olan› üretmesi için, istedi¤iniz özellikleri belirtmekte size yard›mc› olacak bilgiler afla¤›da verilmifltir.

T-SHIRT VE EfiOFMANLARDA KULLANILAN PAMUK ‹PL‹KLER‹ VE ÖZELL‹KLER‹ Open-end iplik: Elyaf›n döküntü denilecek en ucuz k›sm›ndan üretilen iplik kalitesidir. Karde ‹plik: Open-end e göre daha iyi durumdaki elyaftan üretilen, kaba dokumalar ve yüzey düzgünlü¤ü aranmayan yerlerde, ucuz T-Shirt ve eflofman üretiminde kullan›lmaktad›r. Penye iplik: Tarama iflleminden geçirilmifl en iyi kalitede pamuk ipli¤idir. Bu iplikten imal edilen ürün yüzeyi pürüzsüz, düzgün ve temiz görünümlüdür, tüylenme olmaz. Yukar›daki ipliklerle üretilen kumafllar ayr›ca ram (bitifl), sanfor (cekmezlik), slikon (kayganl›k, yumuflakl›k), enzim (parlakl›k) gibi tercihe ba¤l› ifllemlerden geçirilerek mükemmel hale getirilir. Bu terbiye ifllemlerini takiben ucuz istenirse direkt boya ile, kaliteli istenirse reaktif boya ile boyanarak dikifle haz›r hale getirilir. Ayr›ca merserizasyon ifllemi ile de parlakl›¤› ve dayan›kl›l›¤› art›r›labilir. Pahal› bir ifllemdir. Bu ifllemler ald›¤›n›z ürünün fiyat›n› direkt etkilemektedir. Markalaflm›fl firmalar kalitelerini ve markalar›n›n prestijini korumak ad›na bu ifllemleri yapmak zorundad›rlar. Aksi halde markan›n devaml›l›¤› olamaz. Pamu¤un Ürün fiyat›n› etkileyen baz› özellikleri: Bunlar ölçülebilen ve kalite etkisi olan özelliklerdir. Neps, k›sa ve kal›n yerlerin önemi: Neps iflletmeler proses aflamas›nda k›r›lan elyaflar›n belirli bir çekirdek etraf›na toplanmas› ile oluflan topakç›klard›r. Kozadan ç›kan pamukta neps yoktur. Genellikle bitkisel kökenli veya olgunlaflmam›fl elyaf varl›¤›nda oluflur. Pamuk elyaf›nda olgunluk: Pamuk elyaf›n›n en önemli ve baflta gelen özelli¤idir. ‹ncelik, mukavemet gibi temel özellikleri direkt etkiler. . Pamuk elyaf›nda mukavemetin önemi: Pamuk elyaf›n›n mukavemeti olgunluk ve incelikle do¤rudan ilgilidir. Elyaf mukavemeti ise iplik mukavemetini etkiler. Pamuk elyaf›nda uzunlu¤un önemi: Pamukta k›sa elyaf miktar›n›n fazla olmas› mukavemeti düflürmekte . ‹plik mukavemeti azal›r, iplik düzgünlü¤ü bozulur, iplik tüylenir, uçucu elyaf miktar› ço¤al›r. Bunlar k›sa elyaf›n oluflturaca¤› bir tak›m olumsuzluklard›r. Pamuk elyaf›nda yabanc› maddelerin önemi: Pamukta yabanc› madde miktar›n›n fazla olmas› standard› bozaca¤›ndan ticari de¤erini azalt›r. Pamuk elyaf› içerisinde toz: Gözle görülemeyen parçac›klard›r. Pamuktaki tozlar iplik üretiminde bütün iplik uniformitesini düflürdü¤ü gibi üretimde de rand›man düflüklü¤üne sebebiyet verir. Pamukta renk ve önemi: Pamuk derecesinin saptanmas›nda rol oynar pamuk renk ve tonlar›na etki yapan baz› faktörler vard›r. Pamuk elyaf›nda inceli¤in önemi: Pamuk lifinde çeper kal›nl›¤›, kal›t›ma ve çevreye ba¤l› olarak de¤iflir. Elyaf ne kadar ince olursa, o kadar düzgün, kolay bükülebilen ve sa¤lam bir yap› al›r. Ülkemizde ege bölgesi pamu¤u daha kalitelidir. SONUÇ ‹ster dikifl ipli¤i olsun, ister t-shirt, ister blue-jean kumafl› dokuma amaçl› olsun düzgün ve kaliteli bir mamül üretmek için pamu¤un özelliklerini iyi bilmek gerekir. Firmam›z üretimini piyasadan haz›r kumafl alarak de¤il, iplikten bafllayarak yapt›¤›ndan kalitenin kontrolu mümkün olmaktad›r. Pamu¤un bütün özellikleri iplik kalitesini etkiledi¤i gibi iplik prosesini de tayin eder ve fiyat› da etkiler. Pamuk elyaf ve iplik al›nmas›nda ne kadar titizlik gösterilir ve amaca uygun olan› seçmede kararl› davran›l›rsa, iflletmede de iplik oluflumu ve dokunan kumafl ile ilgili hatalar ve flikayetler o kadar azalm›fl olur. Sayg›lar›m›zla,

Bilgi paylaflt›kça artar!

Profile for Emre Erdog

Akaylar Online Catalog  

Akaylar Okul Forma Tasarım ve Üretim Merkezi 2009 Kataloğu

Akaylar Online Catalog  

Akaylar Okul Forma Tasarım ve Üretim Merkezi 2009 Kataloğu

Profile for akaylar
Advertisement