Page 18

Jos työ päättyy 18

työttömyysturvan ehdot täyttyvät. Poikkeuksena 18 tunnin viikkosäännöstä on kuitenkin opetusala, jossa työajan tulee olla vähintään 8 tuntia kalenteriviikossa (lastentarhanopettajiin sovelletaan kuitenkin 18 tunnin pääsääntöä). Opiskelijana voit kartuttaa työssäoloehtoa koko sen ajan kun olet päätoiminen opiskelija (korkeintaan 7 vuotta). Tällöin 28 kuukauden tarkastelujakso ei siis päde ja työssäoloehtoa voi kartuttaa opiskeluaikana vaikkapa viikon pätkissä. Myös esimerkiksi varusmies- ja siviilipalvelus, sairaus ja alle 3-vuotiaan lapsen hoitaminen pidentävät tarkastelujaksoa. Tarkemmat tiedot Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön sivuilta www.tyj.fi. Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa enintään 500 päivän ajalta. Se on palkan suuruudesta ja lapsien määrästä riippuen 50–70 prosenttia ansioista. Omavastuuaika, jonka aikana ei makseta ansiosidonnaista päivärahaa, on seitsemän päivää. Työtön henkilö, joka täyttää työssäoloehdon, mutta ei ole ollut työttömyyskassan jäsen vaadittua 34 viikkoa, saa peruspäivärahaa. Peruspäivärahan omavastuuaika on seitsemän päivää. Osa-aikatyötä tekevä työtön voi saada soviteltua päivärahaa. Työmarkkinatukeen ovat oikeutettuja ensi kertaa työmarkkinoille tulevat, jotka ovat jo saaneet

työttömyyspäivärahaa enimmäisajan ja eivät ole oikeutettuja perus- tai ansiosidonnaiseen päivärahaan, koska eivät täytä työssäoloehtoa. Muista ilmoittautua työvoimatoimistoon työnhakijaksi, jotta saat työttömyysturvaa. Työttömäksi työnhakijaksi kannatta ilmoittautua heti ensimmäisen päivänä valmistumisen jälkeen, jos töitä ei ole. Lisätietoa työttömille maksattavista tuista on Kelan sivuilla: www.kela.fi. Palkkaturva Jos työnantajasi tekee konkurssin tai on muutoin todettu maksukyvyttömäksi, voit perätä maksamatta jääneitä palkkoja palkkaturvana. Saatavaa on haettava palkkaturvana kolmen kuukauden kuluessa sen erääntymisestä. Lue lisää: www.mol.fi. Eläketurva Eläketurva karttuu työuran mukaan. Työnteosta ansaitaan eläkettä 18 vuoden iästä 68 ikävuoteen saakka. Työllä ansaitun eläkkeen suuruus riippuu tehdyistä työvuosista ja ansaitusta palkasta. Eläkettä karttuu jonkin verran myös palkattomilta ajoilta kuten perhevapailta ja opiskeluajalta sekä vuorotteluvapaalta. Työntekijöiden eläketurvan järjestää työnantaja. Yrittäjän on huolehdittava itse omasta yrittäjäeläkkeestään.

Valppaana tyoelamassa - opas opiskelijoille  

työelämätietoa opiskelijoille, työelämän pelisäännöt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you