Page 1

Januar 2011

Innovation har stor effekt i mmv’er AF CHEFKONSULENT RASMUS ANDERSKOUV, RAA@DI.DK OG KONSULENT LASSE BANK, LABA@DI.DK

Effekten af innovation er større i mindre- og mellemstore virksomheder (MMV’er) end i store virksomheder. Øget viden, kompetence og samarbejde med omverdenen er nogle af de vigtigste veje til øget innovation.

Innovation i produkter og tjenesteydelser er afgørende for virksomhedernes vækstmuligheder. Det er især afgørende for MMV’er, fordi effekten af innovation er større her, end i de store virksomheder.

Effekten af innovation er større i MMV’er end i de store virksomheder < Pct.

  Hvor mere end 50 pct. af omsætningen kommer fra produkter eller tjenesteydelser der er nye for verden.

35 30

  Hvor mere end 50 pct. af omsætningen kommer fra produkter eller tjenesteydelser der er nye for markedet.

25 20 15

  Hvor mere end 50 pct. af omsætningen kommer fra produkter eller tjenesteydelser der er nye for virksomheden.

10 5 0

MMV’er

Store virksomheder

Anmærkning Andel er udregnet i forhold til virksomheder, der har udviklet nye varer og ydelser inden for en to-årig periode. Kilde Særudtræk fra Danmarks Statistik samt DIberegninger, jan 2011.


DI INDSIGT Januar 11

Innovation har stor effekt i MMV’er

Eksempelvis henter knap 30 pct. af MMV’er mere end halvdelen af deres omsætning fra produkter og tjenesteydelser der er nye for virksomheden, mens det kun er tilfældet 17 pct. af de store virksomheder.

SIDE 2

En stor del af omsætningen i MMV’er kommer fra nye produkter

Det samme mønster – at innovationen har større effekt i MMV’erne – gør sig gældende, når det handler om produkter og tjenesteydelser, der er nye for omverdenen og for markedet. Det viser DI’s innovationsanalyse, der er baseret på en undersøgelse blandt mere end 20.000 virksomheder. De innovative virksomheder, der indgår i undersøgelsen har introduceret nye eller væsentligt forbedrede produkter, ydelser, produktionsprocesser eller markedsføringsmetoder samt væsentlige organisatoriske ændringer inden for en toårig periode. Ser man på innovationseffekterne fordelt på brancher, er effekterne størst hos MMV’er inden for fremstillingsindustrien. Knap 60 pct. af disse vurderer, at deres innovationsaktiviteter har haft stor betydning for udvikling af nye varer, sikring af en højere kvalitet eller adgang til nye markeder.

Størst effekt af innovation i fremstillingsindustrien

Analysen giver mulighed for at karakterisere de innovative og ikkeinnovative virksomheder, og dermed udpege nogle af de kriterier, der er afgørende for øget innovation i MMV’er.

Innovationseffekterne er størst inden for fremstilling <

Mia. kr.

Anmærkning Andelen af produkt- og serviceinnovative MMV’er, der finder at innovation har stor betydning for udvikling af nye varer og ydelser, højere kvalitet eller adgang til nye markeder.

70 60 50 40

Kilde Særudtræk fra Danmarks Statistik samt DIberegninger, jan. 2011.

30 20 10 0

Fremstilling

Handel, transport, hotel

Videnservice


Innovation har stor effekt i MMV’er

DI INDSIGT Januar 11

SIDE 3

Uddannelsesniveauet er højere i innovative virksomheder < Pct.

Innovative

45 40 35

Ikke-innovative

30

Anmærkning Andelen af MMV’er med ansatte på forskellige uddannelsesniveauer.

25 20 15 10 5 0 til og med gymnasial uddannelse

Erhvervsfaglig udd.

KVU

MVU

LVU

Kilde Særudtræk fra Danmarks Statistik samt DI-beregninger, jan 2011.

Øget kompetence er en vej til innovation

Der er en større andel af de innovative MMV’er, der har ansatte med videregående uddannelser end de ikke-innovative. Analysen viser således, at det generelle uddannelsesniveau er højere i de innovative MMV’er end i de ikke-innovative. Ser man specifikt på ansatte med lange videregående uddannelser, er markant flere af disse ansat i de innovative virksomheder end i de ikkeinnovative. Der er således en sammenhæng mellem innovation og ansættelsen af højtuddannede. MMV’er har ansat flest medarbejdere med en samfundsvidenskabelig eller teknisk uddannelse, typisk ingeniører.

Innovative MMV’er har generelt højere uddannelseniveau


DI INDSIGT Januar 11

Innovation har stor effekt i MMV’er

SIDE 4

De innovative MMV’er ansætter flere højtuddannede inden for alle fagområder <

Personer

Innovative

2.500 2.000

Ikke-innovative 1.500

Anmærkning Antal personer fordelt på uddannelsesniveau i hhv. innovative og ikke-innovative MMV’er.

1.000 500 0 Samfundsvidenskab

Teknisk

Humaniora

Naturvidenskab

Sundhed

Kilde Særudtræk fra Danmarks Statistik samt DI-beregninger, jan 2011.

Generelt er der flere højtuddannede ansat fra alle fagområder i de innovative virksomheder end i de ikke-innovative, hvilket både gælder i absolutte tal og relativt. De ansatte med en teknisk lang videregående uddannelse skiller sig ud ved at være relativt meget stærkere repræsenteret end andre faggrupper. Set i lyset af, at MMV’er med højtuddannede er mere innovative, tyder analysen således på, at der er et innovationspotentiale i, at flere højtuddannede finder ansættelse i MMV’erne.

Tekniske uddannelser er stærkt repræsenteret


Innovation har stor effekt i MMV’er

DI INDSIGT Januar 11

SIDE 5

De innovative MMV’er er mere forskningsaktive <

Pct.

Ikke-Innovative

25 20

Innovative 15

Anmærkning Andelen af hhv. innovative og ikke-innovative MMV, der har forskere ansat eller har egen forsknings- og udviklingsafdeling.

10

5

Kilde Særudtræk fra Danmarks Statistik samt DI-beregninger, jan 2011.

0 Med ansatte forskere

Med egen FoU-afdeling

Øget viden er en vej til innovation

Mange flere innovative virksomheder har enten forskere ansat eller har etableret egentlige forsknings- og udviklingsafdelinger. Således har 23 pct. af de innovative MMV’er ansat forskere, og 13 pct. har egen Forsknings- og udviklingsafdeling (FoU-afdeling), mens det gør sig gældende for en pct. af de ikke-innovative.

Færre MMV’er end store virksomheder har innovationssamarbejder < Anmærkning Andel innovative virksomheder i Danmark. Store virksomheder

Kilde Særudtræk fra Danmark Statistik samt DI-beregninger, jan 2011.

MMV'er

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45 Pct.


DI INDSIGT Januar 11

Innovation har stor effekt i MMV’er

SIDE 6

Samarbejde om innovation er en vej til innovation

Der er mange flere store virksomheder, der vælger at samarbejde med andre parter om deres innovation end blandt MMV’erne. Blandt de innovative virksomheder, er det op mod 20 pct.-point flere store virksomheder end MMV’er, der benytter samarbejdspartnere til deres innovationsaktiviteter.

Flere store virksomheder benytter samarbejdspartnere

Pæn spredning i brugen af innovationspartnere < Pct.

MMV’er

30 25

Store virksomheder

20

Anmærkning Andelen af innovative virksomheder, der over en to-årig periode har brugt de nævnte samarbejdspartnere til innovation i Danmark eller udlandet.

15 10 5 0 Internt

Leverandører

Kunder Konkurrenter Virksomheder /klienter i andre brancher

GTS

Universiteter Off. serviceØvrig udbydere offentlige inst.

MMV’erne og de store virksomheder har nogenlunde samme valg af samarbejdspartnere, når man ser nærmere på de konkrete partnere. Der er dog i særlig grad relativt flere af de store, der vælger at samarbejde med både private og offentlige videnleverandører. MMV’erne får således ikke ligeså meget ud af hverken de offentlige og private videnleverandører som de store virksomheder. Hvor findes innovationspotentialerne?

Andelen af innovative MMV’er ligger på 41,3 pct., mens andelen af store innovative virksomheder når op på 63,6 pct. Fordelt på brancher er der betydelige forskelle på innovationsindsatsen. Blandt de store virksomheder er der en markant højere andel af innovative fremstillingsvirksomheder end i andre brancher, mens det hos MMV’erne er virksomhederne inden for videnservice, der er mest innovative.

Kilde Særudtræk fra Danmarks Statistik samt DI-beregninger, jan 2011.


Innovation har stor effekt i MMV’er

DI INDSIGT Januar 11

Det betyder, at der i fremstillingssektoren er en forskel på andelen af innovative virksomheder på næsten 40 pct.-point mellem MMV’erne og de store virksomheder. Forskellen er til sammenligning blot ca. 10 pct.point inden for handel og transport og ca. 15 inden for videnservice. Der er således tale om et betydeligt innovationsgab i fremstillingssektoren.

SIDE 7

Betydeligt innovationsskab i fremstillingssektoren

Store forskelle i innovationen på tværs af brancher < Pct.

MMV’er

90 80 70

Store virksomheder

60 50

Anmærkning Andel innovative virksomheder i Danmark.

40 30

Kilde Særudtræk fra Danmark Statistik samt DI-beregninger, jan 2011.

20 10 0 Fremstilling

Handel, transport, hotel

Videnservice

FaktaboKS

Analysen er baseret på data fra Danmarks Statistik og giver et indblik i innovationen i Danmark. Data er fundet via en spør geskemaundersøgelse blandt 20.720 repræsentativt udvalgte danske virksomheder i 2007. Uddannelsesdata for virksomhe derne er efterfølgende blevet tilføjet således, at de ansattes ud dannelsesprofil er blevet inddraget i analysen. I undersøgelsen anvendes følgende definitioner: MMV: Mindre og mellemstore virksomheder med op til 100 ansatte. Innovation: Selve introduktionen af nye eller væsentligt for bedrede produkter, ydelser, produktionsprocesser eller mar kedsføringsmetoder samt væsentlige organisatoriske ændrin ger. De innovative virksomheder i undersøgelsen er dem, der har introduceret innovationer inden for en toårig periode. Forskning og udvikling (FoU): Systematisk arbejde, der sigter på at skabe ny viden og finde nye anvendelsesmåder for denne viden.


Innovation har stor effekt i MMV’er

> DI

DI INDSIGT Januar 11

1787 KØBENHAVN V TLF. : 3377 3377 FAX : 3377 3300

DI@DI.DK

SIDE 8

DI.DK

SAMFUND, VIDEN OG HOLDNINGER Dansk erhvervsliv er en vigtig del af det danske samfund. Politikere, organisationer og befolkningen forventer, at virksomhederne bidrager til bæredygtig udvikling af Danmark som velfærdssamfund. Derfor prioriterer DI dialog med alle interesserede om rammerne for erhvervslivets bidrag til vækst og velstand.

Vær med i debatten på opinion.di.dk

DI - Innovation har stor effekt i mindre- og mellemstore virksomheder  

DI - Innovation har stor effekt i mindre- og mellemstore virksomheder

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you