Page 1

The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

page 144

page 145

ตูเ้ สือ ้ ผ้าบานเดีย่ ว รุน ่ PAX NEXUS/พักซ์ เนกซุส

6,980.-

แจกันแก้ว รุน ่ BLADET/บลอดเด็ท

369.-

ห้องนอน หน้ า ซ้ า ย: โครงเตียง รุน ่ MALM/มาล์ม ราคา 7,990.- วัสดุ: วีเนียร์ไม้โอ๊คเคลือบแล็กเกอร์ สีไวท์โอ๊ค ขนาด ก177xย211xส77 ซม. ใช้ทน่ี อนขนาด ก160xย200 ซม. ทีน่ อนและเครือ่ งนอนแยกจำาหน่าย ผ้าคลุมเตียง รุน ่ FABRINA/ฟอบรีนา่ ราคา 699.- ผ้าฝ้าย 100% ขนาด ก250xย250 ซม. สีเบจ มีขนาดสำาหรับเตียงเดีย่ วให้เลือก พรมขนสัน ้ รุน ่ ÅDUM/อัวดุม ราคา 3,490.- พรมทอเครือ่ ง ขนพรม โพลีโพรพิลนี 100% ขนาด ก133xย195 ซม. สีออฟไวท์ โคมไฟผนัง รุน ่ TRÅL/ทรวล ราคา 699.โคมอะลูมเิ นียมพร้อมหลอดไฟ ปรับทิศทางแสงได้ ขนาดสูง 24 ซม. สีขาว ดีไซเนอร์: Olle Lundberg ตูเ้ สือ ้ ผ้าบานเดีย่ ว รุน ่ PAX NEXUS/พักซ์ เนกซุส ราคา 6,980.- พร้อมราวแขวนผ้า 1 ราวและ ชัน้ วางเสือ้ ผ้า 2 ชัน้ (ปุม่ จับบานตูแ้ ยกจำาหน่าย) วัสดุ: วีเนียร์ไม้โอ๊คเคลือบแล็กเกอร์ยอ้ มสี ขนาด ก49.8xย59.8xส236.4 ซม. ชัน ้ วางรูปภาพ รุน ่ RIBBA/ริบบ้า ราคา 349.-/ชิน ้ วัสดุ: ปิดผิวด้วย ฟอยล์ ยาว 115 ซม. สีขาว

โครงเตียง รุน ่ MALM/มาล์ม

7,990.-

หน้ า ขวา: แจกันแก้ว รุน ่ BLADET/บลอดเด็ท ราคา 369.- สูง 30 ซม. ดีไซเนอร์: Anne Nilsson 144

CF: 11000-mcbe01a

145

CF: 11000-mcbe01a

TF: 11000-th_144

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05

VERSION:0 Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05


The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

page 146

page 147

ชุดห้องนอนรุน ่ BRIMNES/บริมเนส วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ สีขาว โครงเตียงพร้อมกล่องเก็บของ ราคา 9,990.- กล่องเก็บของแบบลิน้ ชักขนาด ใหญ่ 4 กล่องใต้เตียง ใช้สาำ หรับเก็บเครือ่ ง นอน หมอน และของใช้ตา่ งๆ (ทีน่ อนและ เครือ่ งนอนแยกจำาหน่าย) ขนาดเตียง ก166xย206xส47 ซม. ใช้ทน่ี อนขนาด ก160xย200 ซม. หัวเตียงพร้อมช่องเก็บของ ราคา 4,990.ชัน้ วางด้านบนมีรรู อ้ ยสายไฟ สำาหรับโคมไฟ หัวเตียงหรือโทรศัพท์มอื ถือ ขนาด ก166xล28xส111 ซม. ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 4 ใบ (ควีนไซส์) รุน ่ EIVOR ORD/อายวูร์ อูรด ์ ราคา 990.- ผ้าฝ้าย 100% สีขาว/ ดำา มีหลายขนาดให้เลือก ปลอกผ้านวม ก200xย200 ซม. ปลอกหมอน ย50xก80 ซม. ดีไซเนอร์: Beckmans College of Design โคมไฟโต๊ะทำางาน รุน ่ KVART/ควัท ราคา 459.- ให้แสงสว่างเฉพาะจุด เหมาะสำาหรับ ใช้เป็นโคมไฟอ่านหนังสือ วัสดุ: เหล็กเคลือบ แล็กเกอร์ สูง 42 ซม. สีดาำ ดีไซเนอร์: K Hagberg/M Hagberg ชัน ้ แขวนผนัง รุน ่ LACK/ลัค ราคา 1,990.ติดตัง้ ได้หลายแบบ วางตัง้ พืน้ หรือแขวน ผนังในแนวตัง้ หรือแนวนอน เพือ่ ให้เหมาะกับ ขนาดพืน้ ทีแ่ ละความต้องการใช้งาน เพือ่ ความปลอดภัย ต้องยึดชัน้ ติดผนังด้วย อุปกรณ์ทใ่ี ห้มาด้วย วัสดุ: ผิวทำาสี ขนาด ก30xล28xส190 ซม. สีแดง แต่ละชัน้ รับน้าำ หนักสูงสุด 3 กก. ดีไซเนอร์: C Halskov/H Dalsgaard ตูเ้ สือ ้ ผ้า 3 บานเปิด รุน ่ PAX BALLSTAD/ พักซ์ บัลสตัด ราคา 12,800.- ตูเ้ สือ้ ผ้าทรง ตืน้ เหมาะกับพืน้ ทีจ่ าำ กัด พร้อมราวแขวน ผ้า 2 ราวและแผ่นชัน้ วางเสือ้ ผ้า 4 ชัน้ (ปุม่ จับแยกจำาหน่าย) วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ สี ขาว ขนาด ก149.6xล37.2xส236.4 ซม. เพดานห้องต้องสูงอย่างน้อย 250 ซม. ตูล้ น ้ิ ชักมีลอ ้ เลือ ่ น รุน ่ ALEX/อเล็กซ์ ราคา 4,690.- มีลอ้ เลือ่ น ใช้ได้สะดวกคล่องตัวยิง่ ขึน้ ลิน้ ชักขนาดใหญ่สาำ หรับเก็บกระดาษ A2 วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ สีดาำ ขนาด ก67xล48xส66 ซม. ดีไซเนอร์: Johanna Asshoff

ตูเ้ สือ ้ ผ้า 3 บานเปิด รุน ่ PAX BALLSTAD/พักซ์ บัลสตัด

12,800.-

ชุดห้องนอนรุน ่ BRIMNES/บริมเนส

9,990.ห้องนอน

146

CF: 11000-mcbe04b

CF: 11000-mcbe04b

TF: 11000-th_146

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05

147

VERSION:0 Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05


The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

page 148

page 149

โคมไฟผนัง/โคมอ่านหนังสือ รุน ่ HUSVIK/ฮูสวีค

1,890.-

โครงตูเ้ สือ ้ ผ้าบานเลือ ่ น รุน ่ PAX ÅNSTAD/ พักซ์ อวนสตัด ราคา 64,940.ตูเ้ สือ้ ผ้าบานเลือ่ น ไม่กนิ ทีข่ ณะเปิด พร้อมราว แขวนผ้า 4 ราว ชัน้ วางเสือ้ ผ้า 8 ชัน้ และลิน้ ชัก 4 ชัน้ วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ สีมเี ดียมบราวน์/ไฮกลอสขาว ขนาด ก300xล66xส236.4 ซม. เพดานห้องต้อง สูงอย่างน้อย 250 ซม. ตู้ 6 ลิน ้ ชัก รุน ่ NYVOLL/นีวอล ราคา 14,990.- ลิน้ ชักพร้อมตัวชะลอการกระแทก ช่วยให้ปด ิ ลิน้ ชักได้นมุ่ และเงียบ วัสดุ: ปิด ผิวด้วยฟอยล์ สีมเี ดียมบราวน์/ขาว ขนาด ก146xล50xส80 ซม. ดีไซเนอร์: Jon Karlsson แจกัน รุน ่ VÅRLIKT/วัวร์ลค ิ ท์ ราคา 599.แจกันแก้วเป่า เคลือบแล็กเกอร์สี ทุกชิน้ เป่าขึน้ รูปโดยช่างฝีมอื ผูช้ าำ นาญ สูง 16 ซม. สีมว่ งอ่อน ดีไซเนอร์: Gunnel Sahlin โคมไฟตัง ้ โต๊ะ รุน ่ LJUSÅS YSBY/ยูสซวส อืสบี* โป๊ะโคมผ้าช่วยกระจายแสง ให้ได้แสงไฟ ทีน่ มุ่ นวล วัสดุ: แก้ว/พลาสติกโพลีสไตรีน/ผ้า ฝ้าย 100% ขนาดโป๊ะโคม Ø38 ซม. สูง 56 ซม. สีเทา ดีไซเนอร์: Anne Nilsson โคมไฟผนัง/โคมอ่านหนังสือ รุน ่ HUSVIK/ ฮูสวีค ราคา 1,890.-/ดวง โคมอะลูมเิ นียม พร้อมหลอดฮาโลเจนและหลอดสำารอง กว้าง 11.5 ซม. สีเงิน ดีไซเนอร์: Tord Björklund กระจกเงา รุน ่ MONGSTAD/มงส์สตอด ราคา 3,490.- แขวนได้ทง้ั แนวตัง้ และแนว นอน พร้อมทีย่ ด ึ สำาหรับแขวนกระจก วัสดุ: ผิวทำาสี สีขาว ขนาด ก94xส190 ซม. * ดูรายละเอียดเพิม่ เติม ที่ www.IKEA.co.th

ถ้าคุณคิดว่าการซือ ้ ตู้ PAX/พักซ์ หมาย ถึงต้องอ่านคูม ่ อ ื และตอกตะปูเอง... ไม่ตอ ้ งกังวล เพราะเรามีบริการประกอบ เฟอร์นเิ จอร์ ดูรายละเอียดหน้า 364

148

ห้องนอน

CF: 11000-mcbe07a

149

CF: 11000-mcbe07a

TF: 11000-th_148

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05

VERSION:0 Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05


The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

page 150

page 151

ได้เวลาต้องลุกออกจากเตียง... แต่ใครว่าต้องออกจากห้อง ตูเ้ สือ ้ ผ้า 3 บาน รุน ่ PAX BERGSBO/พักซ์ แบร์กสบู

13,550.-

โครงเตียง รุน ่ RYKENE/รึเคเน

5,990.-

150

เฟอร์นเิ จอร์หอ ้ งนอน รุน ่ RYKENE/รึเคเน วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ยอ้ มสี สีน�ำ้ ต�ลเท� โครงเตียง ราคา 5,990.- ทีน่ อนและเครือ่ งนอนแยกจำ�หน่�ย ขน�ดเตียง ก181xย209xส97 ซม. ใช้กบ ั ทีน่ อนขน�ด ก160xย200 ซม. โต๊ะข้างเตียง ราคา 999.- ขน�ด ก50xล40xส46 ซม. ตู้ 3 ลิน ้ ชัก รุน ่ HEMNES/เฮมเนส ราคา 6,990.- วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ยอ้ มสี ขน�ด ก181xล51xส97 ซม. สีข�ว ตูเ้ สือ ้ ผ้า 3 บาน รุน ่ PAX BERGSBO/พักซ์ แบร์กสบู ราคา 13,550.- พร้อมร�วแขวนผ้� 2 ร�ว และชัน้ ว�งเสือ้ ผ้� 4 ชัน้ (ปุม่ จับบ�นตูแ้ ยกจำ�หน่�ย) วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ สีข�ว ขน�ด ก150xล60xส201 ซม. ดีไซเนอร์: K Hagberg/M Hagberg ผ้าคลุม โซฟา รุน ่ GURLI/กูรล์ ิ ราคา 899.-/ผืน วัสดุ: ผ้�อะคริลก ิ 70% โพลีเอสเตอร์ 30% ขน�ด ก120xย180 ซม. สีเท�/ดำ�

CF: 11000-mcbe08a

CF: 11000-mcbe08a

TF: 11000-th_150

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05

151

VERSION:0 Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05


The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

page 152

page 153

1

2

โครงเตียง รุน ่ LEIRVIK/เลียร์วค ี

4,690.-

อ่อนหวาน และโรแมนติก 1 3

1. โครงเตียง รุน ่ LEIRVIK/เลียร์วค ี ราคา 4,690.วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ ขนาดเตียง ก168xย202xส146 ซม. ใช้ทน่ี อนขนาด ก160xย200 ซม. สีขาว (ทีน่ อน และเครือ่ งนอนแยกจำาหน่าย) ปลอกผ้านวมและ ปลอกหมอน 4 ใบ (ควีนไซส์) รุน ่ EMELINA KNOPP/ เอียเมลีนา คนอพพ์ ราคา 990.-/ชุด ผ้าฝ้าย 100% ปลอกผ้านวม ก240xย220 ซม. ปลอกหมอน ย50xก80 ซม. ผ้าเมตร รุน ่ ROSMARIE/รูสมารี ราคา 249.-/เมตร ในภาพนำามาเย็บเป็นปลอกหมอนอิง สีเทา/ขาว สีขาว/เทา 2. ตูบ ้ านกระจก รุน ่ HEMNES/ เฮมเนส ราคา 13,990.- วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ ย้อมสี/กระจกนิรภัย ขนาด ก90xล37xส197 ซม. 3. ตู้ 3 ลิน ้ ชัก รุน ่ HEMNES/เฮมเนสราคา 6,990.วัสดุ: ผิวทำาสี ขนาดก110xล51xส97ซม. 4. ผ้าม่านคู่ รุน ่ ALVINE SPETS/อัลวีน สเปทส์ ราคา 419.ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% ขนาด ก145xย250 ซม.

1. โคมระย้า 3 กิง ่ รุน ่ KRISTALLER/คริสตอลเลร์ ราคา 2,290.- ติดตัง้ โดยการเดินสายไฟเข้ากับไฟบ้าน วัสดุ: เหล็ก/แก้ว ขนาดØ32 ซม. หลอดไฟแยกจำาหน่าย 2. โครงเตียง รุน ่ BIRKELAND/บีรเ์ คลันด์ ราคา 24,990.- วัสดุ: ผิวทำาสี ขนาด เตียง ก191xย210xส119 ซม. ใช้ทน่ี อนขนาด ก180xย200 ซม. ดีไซเนอร์: J Asshoff/H Brogård (ทีน่ อน และเครือ่ งนอน แยกจำาหน่าย) ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 4 ใบ (คิงไซส์) รุน ่ EMELINA ROS/เอียเมลีนา รูส ราคา 3,290.- EMELINA KNOPP/เอียเมลีนา คนอพพ์ ราคา 1,190.- ผ้าฝ้าย 100% ปลอกผ้านวม ก240xย220 ซม. ปลอกหมอน ย50xก80 ซม. ดีไซเนอร์: Inga Leo 3. โต๊ะข้างเตียง รุน ่ HEMNES/เฮมเนส 1,990.- วัสดุ: ผิวทำาสี ขนาด ก46xล35xส70 ซม. ดีไซเนอร์: Nike Karlsson 4. ผ้าเมตร รุน ่ ROSMARIE/รูสมารี ราคา 249.-/เมตร ในภาพนำามาเย็บเป็นปลอกหมอนอิง สีเทา/ขาว สีขาว/เทา ผ้าฝ้าย 100% หน้ากว้าง 150 ซม. ดีไซเนอร์: Inga Leo 5. กระจกเงา รุน ่ SONGE/ซงน์ ราคา 4,990.- กรอบไม้สนทำาสี ขนาด ก91xส197 ซม.

2 4

3

4

ผ้าเมตร รุน ่ ROSMARIE/รูสมารี

ผ้าม่านคู่ รุน ่ ALVINE SPETS/ อัลวีน สเปทส์

249.-/เมตร

419.-

ซื ้ อ แล้ ว ได้ ใ ช ้ เ ลยวั น นี ้ ไม่ ต ้ อ งรอขนส่ ง ห้องนอน

152

CF: 11000-mcbe15a

5

CF: 11000-mcbe15a

TF: 11000-th_152

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05

153

VERSION:0 Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05


The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

page 154

page 155

5 6

พรมขนสัน ้ รุน ่ BÄLUM/แบลุม ่

4,995.-

โคมไฟผนัง รุน ่ TRÅL/ทรวล

699.2

7

1. โครงเตียงพร้อมกล่องเก็บของ รุน ่ BRIMNES/บริมเนส กว้าง 166 ซม. ราคา 9,990.- วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ สีขาว ขนาด เตียง ก166xย206xส47 ซม.ใช้ทน่ี อนขนาด ก160xย200 ซม. ดีไซเนอร์: K Hagberg/ M Hagberg ทีน่ อน และเครือ่ งนอนแยกจำาหน่าย ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 4 ใบ (ควีนไซส์) รุน ่ DVALA/ดวอล่า ราคา 1,199.- ผ้าฝ้าย 100% สีขาว ปลอกผ้านวม ก200xย200 ซม. ปลอกหมอน ย50xก80 ซม. โต๊ะอเนกประสงค์ รุน ่ MALM/มาล์ม ราคา 3,390.- วัสดุ: ผิวทำา สี ขนาด ก191xล36xส73.5 ซม. สีสม้ 2. โคมไฟ ผนัง รุน ่ TRÅL/ทรวล ราคา 699.- โคมอะลูมเิ นียม พร้อมหลอด สูง 24 ซม. สีขาว ดีไซเนอร์: Olle Lundberg 3. ตู้ 6 ลิน ้ ชัก รุน ่ MALM/มาล์ม ราคา 6,390.- วัสดุ: ผิวทำาสี ขนาด ก160xล48xส78 ซม. สีขาว 4. ปลอกหมอนอิง รุน ่ VALBORG/ วัลบอร์ย ราคา 359.- ผ้าฝ้าย 100% ขนาด ย40xก60 ซม. สีมว่ งไลแลค/ส้ม

โครงเตียงพร้อมกล่องเก็บของ รุน ่ BRIMNES/บริมเนส

9,990.-

สดใสกับสไตล์ ผสมผสาน

8

5. ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 4 ใบ (ควีนไซส์) รุน ่ EIVOR LEVA/ อายวูร์ เลว่า ราคา 2,290.- ผ้าฝ้าย 100% หลายสี ปลอกผ้านวม ก200xย200 ซม. ปลอกหมอน ย50xก80 ซม. ดีไซเนอร์: Kajsa Aronsson 6. พรมขนสัน ้ รุน ่ BÄLUM/แบลุม ่ ราคา 4,995.ขนพรม: โพลีโพรพิลนี 70% โพลีเอสเตอร์ 30% ขนาด Ø130 ซม. สีแดง 7. กระจกเงา รุน ่ MONGSTAD/มงส์สตอด ราคา 3,490.เลือกแขวนได้ในแนวนอนหรือแนวตัง้ กรอบ: ผิวทำาสี ขนาด ก94xส190 ซม. สีสม้ 8. ตูล้ น ้ิ ชักมีลอ ้ เลือ ่ น รุน ่ HELMER/เฮล์มเมอร์ ราคา 1,390.มีปา้ ยหน้าลิน้ ชัก ช่วยให้เก็บของง่าย หาได้สะดวก วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ ขนาด ก28xล43xส69 ซม. สีขาว 9. โครงเตียง รุน ่ MALM/มาล์ม กว้าง 177 ซม. ราคา 7,990.- ข้างเตียงปรับความสูงได้ เพือ่ ให้เหมาะกับความ หนาของทีน่ อนทีเ่ ลือกใช้ วัสดุ: วีเนียร์ไม้เบิรช์ เคลือบแล็กเกอร์ ขนาดเตียง 177xย211xส77 ซม. ขนาดทีน่ อน ก160xย200 ซม. ทีน่ อน และเครือ่ ง นอนแยกจำาหน่าย

1 3

4

9

โครงเตียง รุน ่ MALAM/มาล์ม

7,990.ที ่ อ ิ เ กี ย เรามี ท ุ ก อย่ า งที ่ บ ้ า นคุ ณ ต้ อ งการ ห้องนอน

154

CF: 11000-mcbe14a

CF: 11000-mcbe14a

TF: 11000-th_154

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05

155

VERSION:0 Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05


The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

page 156

page 157

เตียงนอน รุน ่ OPPDAL/ออพดอล วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ สีน�ำ้ ต�ลดำ� ดีไซเนอร์: Eva Lilja Löwenhielm โครงเตียงพร้อมกล่องเก็บของ ราคา 13,990.- กล่องเก็บของแบบลิน้ ชักขน�ด ใหญ่ 4 กล่องใต้เตียง ใช้ส�ำ หรับเก็บเครือ่ ง นอน หมอน และของใช้ต�่ งๆ ขน�ดเตียง ก166xย206xส42 ซม. ขน�ดทีน่ อน ก160xย200 ซม. ทีน่ อน และ เครือ่ งนอนแยกจำ�หน่�ย หัวเตียงพร้อมช่องเก็บของ ราคา 5,990.ทัง้ เก็บและหยิบของใช้ได้สะดวกจ�กบนเตียง ขน�ดเตียง ก166xย24xส98 ซม. ปลอกผ้า นวมและปลอกหมอน 4 ใบ (ควีนไซส์) รุน ่ LYCKOAX/ลิคกวักซ์ ราคา 1,599.ผ้�ฝ้�ยซ�ติน เนือ้ ผ้�เง�ง�มและนุม่ สบ�ย เป็นพิเศษ มีหล�ยขน�ดให้เลือก ผ้�ฝ้�ย 100% สีข�ว/ม่วงไลแลค ปลอกผ้�นวม ก200xย200 ซม. ปลอกหมอน ย50xก80 ซม. ราวแขวนผ้า รุน ่ MULIG/มูลก ิ ราคา 139.- ปรับหน้�กว้�งของร�วได้ต�ม ต้องก�ร วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ รับน้�ำ หนัก สูงสุด 15 กก. ขน�ด ก60-90xล26xส16 ซม. สีข�ว ชัน ้ วางของ รุน ่ EXPEDIT/เอ็กซ์เพียดีท ราคา 1,690.-/แผ่น กล่องใส่ของแยก จำ�หน่�ย วัสดุ: ผิวเคลือบแล็กเกอร์พมิ พ์ล�ย ขน�ด ก79xล39xส79 ซม. สีน�ำ้ ต�ลดำ� ดีไซเนอร์: Tord Björklund ผ้าม่านคู่ รุน ่ MERETE/เมียเรทเต้ ราคา 1,299.- ผ้�ม่�นแบบห่วงต�ไก่ เนือ้ ผ้�หน� มีน�ำ้ หนัก ช่วยลดเสียงและบังแดด ใช้เป็นม่�นบังต� วัสดุ: ผ้�ฝ้�ย 100% ฟอกข�ว ขน�ด ก145xย250 ซม.

เปลีย่ นผนังให้เป็นห้องเปลีย่ นเสือ้ แค่ใช้ร�วแขวนเสือ้ กับผ้�ม่�น

ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 4 ใบ (ควีนไซส์) รุน ่ LYCKOAX/ลิคกวักซ์

1,599.-

156

ห้องนอน

CF: 11000-mcbe13a

157

CF: 11000-mcbe13a

TF: 11000-th_156

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05

VERSION:0 Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05


The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

page 158

page 159

ตะกร้าผ้า รุน ่ LIDAN/ลีดน ั ราคา 599.งานแฮนด์เมด แต่ละใบมีเอกลักษณ์เฉพาะ วัสดุ: โพลีโพรพิลนี 100% ขนาด ย33xก33xส41 ซม. ดีไซเนอร์: Sarah Fager เฟอร์นเิ จอร์รน ุ่ BIRKELAND/บีรเ์ คลันด์ วัสดุ: ผิวทำาสี ดีไซเนอร์: J Asshoff/ H Brogård ตู้ 3 ลิน ้ ชัก ราคา 7,990.- ลิน้ ชักเรียบลืน่ ไม่ สะดุด พร้อมตัวล็อกกันลิน้ ชักหล่น เมือ่ ดึง ออกจนสุด ขนาด ก109xล52xส91 ซม. สีขาว ตูเ้ สือ ้ ผ้า ราคา 19,990.-/ใบ ลิน้ ชักเรียบลืน่ ไม่สะดุด พร้อมตัวล็อก กันลิน้ ชักหล่น เมือ่ ดึงออกจนสุด ขนาด ก109xล58xส200 ซม. สีขาว/กระจก ไฟส่องตู้ รุน ่ FORMAT/ฟอร์มอท ราคา 950.- สามารถหมุนปรับให้ได้แสงไฟใน ตำาแหน่งทีต ่ อ้ งการ พร้อมหลอดไฟ วัสดุ: เหล็ก สีขาว ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 4 ใบ (ควีนไซส์) รุน ่ ALVINE ÖRTER/ อัลวีน เอิรท์ เตอร์ ราคา 899.-/ชุด ผ้าฝ้าย 100% ปลอกผ้านวม ก200xย200 ซม. ปลอกหมอน ก50xย80 ซม. หลายสี

19,999.-/ใบ ตูเ้ สือ ้ ผ้า รุน ่ BIRKELAND/บีรเ์ คลันด์

ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 4 ใบ (ควีนไซส์)์

รุน ่ ALVINE ÖRTER/อัลวีน เอิรท์ เตอร์

899.-

ตะกร้าผ้า รุน ่ LIDAN/ลีดน ั

599.158

ห้องนอน

CF: 11000-mcbe02a

159

CF: 11000-mcbe02a

TF: 11000-th_158

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05

VERSION:0 Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05


The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

page 160

page 161

กระจกเงา รุน ่ HOVET/ฮูฟเวท

3,690.-

เฟอร์นเิ จอร์ รุน ่ MALM/มาล์ม วัสดุ: ผิวทำ�สี โต๊ะอเนกประสงค์ ราคา 3,390.ขน�ด ก191xล36xส73.5 ซม. สีสม้ ใช้กบ ั เตียงคูข่ น�ดกว้�ง 180 ซม. ตู้ 3 ลิน ้ ชัก ราคา 2,790.- ลิน้ ชักเรียบลืน่ ไม่ สะดุด พร้อมตัวล็อกกันลิน้ ชักหล่น เมือ่ ดึงออก จนสุด ขน�ด ก80xล48xส78 ซม. สีข�ว โคมไฟแขวน รุน ่ MASKROS/ มัสครูส ราคา 1,990.- ใช้เป็นโคมแขวนประดับ เพด�นและผนัง วัสดุ: กระด�ษ/สแตนเลส ขน�ดØ55 ซม. ดีไซเนอร์: Marcus Arvonen กระจกเงา รุน ่ HOVET/ฮูฟเวท ราคา 3,690.แขวนได้ทง้ั แนวตัง้ และแนวนอน พร้อมทีย่ ด ึ สำ�หรับแขวนกระจก กรอบอะลูมเิ นียม ขน�ด ก78xส196 ซม. ชุดราวแขวนเก็บของเข้ามุม รุน ่ STOLMEN/ สตูลเมน ราคา 19,530.- ยึดร�วแขวนกับ เพด�นหรือผนังก็ได้ วัสดุ: อะลูมเิ นียมพ่นสีฝนุ่ / ผิวทำ�สี ขน�ด ก212/359xล50xส210-330 ซม. สีข�ว

ตู้ 3 ลิน ้ ชัก รุน ่ MALM/มาล์ม

2,790.-

กระเป๋าสักใบในห้องนี้ คงมีบต ั รเครดิตทีย ่ ง ั เหลือวงเงินอีกเยอะ เพราะไม่ได้หมดไปกับค่า ห้องนอนแพงๆแน่ ห้องนอน

160

CF: 11000-mcbe06a

CF: 11000-mcbe06a

TF: 11000-th_160

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05

161

VERSION:0 Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05


The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

page 162

page 163

กล่องเก็บของใต้เตียง รุน่ SKUBB/สกุบบ์

249.-

4. หาพื้นที่ใหม่ๆไว้เก็บของ เช่น ติดราวไว้เหนือหิ้งวางของเพื่อเก็บแล็ปท็อปหลัง ช้อปออนไลน์จนดึก

1. เก็บเสื้อกันหนาวหนาๆไว้ในกล่องซิปที่พอดีกับพื้นที่ใต้เตียง แถมกันฝุ่นได้ด้วย

กระจกเงาติดเสาและตะขอแขวน4 อัน รุน่ STOLMEN/สตูลเมน

4,910.-

2. เหน็บปากกาและสมุดจดเล็กๆไว้ข้างเตียง จะได้ไม่พลาดไอเดียเจ๋งๆ หรือเลข เด็ดงวดหน้า ที่ชอบมาตอนหลับ 162

1. กล่องเก็บของใต้เตียง รุน่ SKUBB/สกุบบ์ ราคา 249.- มีหกู ล่องด้านข้าง ดึงกล่องออกจากใต้เตียงได้สะดวก วัสดุ: ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100%/ พลาสติกโพลีโพรพิลนี ขนาด ก93xล55xส19 ซม. สีขาว 2. กระเป๋าเก็บรีโมทคอนโทรล รุน่ FLÖRT/เฟลิรท์ ราคา 199.- เก็บรีโมทคอนโทรลได้ 4 อัน และช่องด้านหลังสำาหรับเก็บหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วัสดุ: โพลีเอสเตอร์/เหล็ก สีดาำ ดีไซเนอร์: Henrik Preutz 3. กระจกเงาติดเสาและตะขอแขวน4 อัน รุน่ STOLMEN/สตูลเมน ราคา 4,910.ยึดกับเพดานหรือผนังก็ได้ วัสดุ: อะลูมเิ นียมพ่นสีฝน่ ุ /ผิวทำาสี/กระจก ขนาด ก50xล50xส210-330 ซม. สีขาว ดีไซเนอร์: Ehlén Johansson 4. ราวแขวน รุน่ BYGEL/บีเกล ราคา 85.- ยาว 55 ซม. สีเงิน 5. ตูเ้ สือ้ ผ้าเข้ามุมรุน่ PAX BALLSTAD/พักซ์ บัลสตัด ราคา 15,560.พร้อมราวแขวนผ้า 2 ราวและชัน้ วางปรับระดับ 5 ชัน้ อุปกรณ์จด ั เก็บของในตูแ้ ยก จำาหน่าย วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ ขนาด ก73.2/123xล37.2xส236.4 ซม. สีขาว 6. กล่องเก็บของในลิน้ ชัก รุน่ SKUBB/สกุบบ์ ราคา 199.-/ชุด 6 ชิน้ ใช้แยกเก็บถุงเท้า เข็มขัด เครือ่ งประดับได้อย่างเป็นระเบียบในตูล้ น้ ิ ชักหรือตูเ้ สือ้ ผ้า วัสดุ: ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100%/พลาสติกโพลีโพรพิลนี สีขาว ขนาด : 14x14x13 ซม., 28x14x13 ซม. และ 28x28x13 ซม. อย่างละ 2 ใบ ดีไซเนอร์: Monika Mulder

กล่องเก็บของในลิน้ ชัก รุน่ SKUBB/สกุบบ์

199.-

6. ช่องแบ่งของในลิ้นชัก ให้สร้อยของคุณกับเข็มขัดของเขาอยู่ด้วยกันอย่าง สันติ

3. กระจกเงาติดเสาและตะขอแขวน รุน่ STOLMEN/สตูลเมน ทีม ่ ก ี ระจกเต็มตัวกับ ตะขอไว้แขวน เหมาะมากสำาหรับแขวนเสือ ้ ทีย ่ ง ั ไม่คอ ่ ยอยากซัก

ห้องนอน

CF: 11000-mcbe21a

5. เก็บเสื้อผ้าเข้าที่ในตู้เสื้อผ้าเข้ามุมขนาดกำาลังดี ไม่กินที่ห้องนอนคุณ

ห้องนอน

CF: 11000-mcbe21a

TF: 11000-th_162

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05

163

VERSION:0 Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05


The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

page 164

page 165

2

3

7

9

กล่องใส่รองเท้า รุน ่ SKUBB/สกุบบ์ แพ็ค 4

499.-

1

8

4

แก้วน้าำ รุน ่ SKOJA/สกอยย่า

49.-

แน่นอนว่าทุกคนเหมาะกับดอกไม้ แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะ ปลูกดอกไม้ขน ้ึ เราจึงมีทง้ั ดอกไม้ จริงและดอกไม้ประดิษฐ์ให้คณ ุ เลือก ตลอดปีทอ ่ี เิ กีย

11

10

ผ้าคลุมเตียง/ปลอกหมอนอิง รุน ่ KARIT/คอริท

1,390.5

6

16464

CF: 11000-mcsi01a

CF: 11000-mcsi01a

1. พรมขนยาว รุน ่ ABORG/ออบอร์ก ราคา 1,390.ขนพรมโพลีโพรพิลนี 100% ก100xย100 ซม. สีชมพู 2. โต๊ะข้างรุน ่ LINDVED/ลินด์เวียด ราคา 890.วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ ดีไซเนอร์: Ehlén Johansson ขนาดØ50 ซม. สูง 68 ซม. สีขาว 3. โคมไฟตัง ้ โต๊ะรุน ่ TALLVIK/ทัลวีค ราคา 939.- วัสดุ: เหล็ก ดีไซเนอร์: Anne Nilsson ขนาดโป๊ะโคม Ø15 ซม. สูง 60 ซม. สีมว่ งไลแลค 4. แก้วน้าำ รุน ่ SKOJA/สกอยย่า ราคา 49.- ดีไซเนอร์: Henrik Preutz ความจุ 31 ซล. สี ม่วงไลแลค 5. ผ้าคลุมเตียง/ปลอกหมอนอิง รุน ่ KARIT/คอริท ราคา 1,390.- วัสดุ: ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% ผ้าคลุมเตียง ก180xย280 ซม. ปลอกหมอน ย40xก60 ซม. สีมว่ งไลแลค 6. ดอกไม้ประดิษฐ์ รุน ่ SMYCKA/สมึคก้า ราคา 89.- วัสดุ: พลาสติก/ผ้า โพลีเอสเตอร์ 100%สูง 43 ซม. คละสี

TF: 11000-th_164

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05

7. แจกันแก้ว รุน ่ VÅRLIKT/วัวร์ลก ี ท์ ราคา 699.วัสดุ: แก้วเคลือบแล็กเกอร์สี ดีไซเนอร์: Gunnel Sahlin สูง 30 ซม. สีม ว่ งไลแลคเข้ม 8. กล่องใส่ รองเท้า รุน ่ SKUBB/สกุบบ์ แพ็ค 4 ราคา 499.วัสดุ: ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100%/ พลาสติกโพลีโพรพิลนี ก22xล34xส16 ซม. สีมว่ งไลแลค 9. กระจกเงา รุน ่ EKNE/เอียคเน่ ราคา 1,290.- วัสดุ: กระจก/เหล็กพ่นสีฝนุ่ ดีไซเนอร์: Ebba Strandmark ก150xส70 ซม. 10. โคมไฟตัง ้ โต๊ะ รุน ่ KNUBBIG/คนุบบิก ราคา 459.วัสดุ: แก้ว สูง 11 ซม. สีมว่ งไลแลค 11. ชามแก้วมีกา้ น รุน ่ YNGAREN/อึงงาเรน ราคา 399.- ดีไซเนอร์: Sarah Fager ขนาด Ø19 ซม. สูง 12.4 ซม. สีชมพู 12. ชุด อุปกรณ์หอ ้ งน้าำ 3 ชิน ้ รุน ่ IDGRUND/อีดกรุนท์ ราคา 299.- วัสดุ: แก้ว ดีไซเนอร์: Sigga Heimis สีมว่ งไลแลค

12 165

VERSION:0 Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05


The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

page 166

page 167

โซฟาเบด รุน ่ KIVIK/ชีวค ิ ราคา 31,990.พร้อมช่องเก็บของในเบาะทีว่ างแขนทัง้ 2 ข้าง สำาหรับเก็บเครือ่ งนอนและของใช้ตา่ งๆ เพียงรูดซิปเปิดก็ใช้เก็บของได้ทนั ที ขนาด โซฟา ก245xล95xส83 ซม. ขนาดเตียง ก200xย143 ซม. สี Tenö เทาอ่อน ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg ตูช้ น ้ั วางของ รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 3,430.-/ตู้ เก็บของใช้กระจุกกระจิกได้ สะดวกในลิน้ ชัก และหาของง่าย เลือกใช้ มือจับหรือปุม่ จับติดเพิม่ วัสดุ: ปิดผิวด้วย ฟอยล์ ขนาด ก120xล40xส38 ซม. สีขาว ตูเ้ สือ ้ ผ้า 4 บานเปิด รุน ่ PAX NEXUS/พัก ซ์ เนกซุส ราคา 33,420.- พร้อมราวแขวน ผ้า 2 ราว ชัน้ วางเสือ้ ผ้า 14 ชัน้ และตระกร้า ลวด 2 ใบ (ปุม่ จับบานตูแ้ ยกจำาหน่าย) วัสดุ: วีเนียร์ไม้แอชเคลือบแล็กเกอร์ยอ้ มสี สี น้าำ ตาลดำา ขนาด ก299.5xล60.3xส236.4 ซม. เพดานห้องต้องสูงอย่างน้อย 250 ซม. ชัน ้ แขวน 9 ช่อง รุน ่ SKUBB/สกุบบ์ ราคา 179.- แขวนติดด้วยเทปหนามเตย ติด และถอดออกง่าย วัสดุ: ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100%/พลาสติกโพลีโพรพิลนี สีขาว ขนาด ก22xล34xส120 ซม. ดีไซเนอร์: Sarah Fager

ตูเ้ สือ ้ ผ้า 4 บานเปิด รุน ่ PAX NEXUS/พักซ์ เนกซุส

33,420.-

ตูช้ น ้ั วางของ รุน ่ BESTÅ/เบสตัว

3,430.-/ใบ ห้องนอน

166

CF: 11000-mcbe12a

CF: 11000-mcbe12a

TF: 11000-th_166

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05

167

VERSION:0 Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05


The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

page 168

page 169

เปลี่ยนโซฟาเบดเป็นเตียงคู่ กว้าง พอนอนได้ถึงสอง และเปลี่ยนห้อง กลับให้กว้างเหมือนเดิมเมื่อพับเก็บ

หมอนอิง รุน ่ BiRGiT/บีรก ์ ท ิ

399.-

หน้ า ซ้ า ย: เฟอร์นเิ จอร์หอ ้ งนอน รุน ่ HEMNES/เฮมเนส ดีไซเนอร์: Carina Bengs โครงเตียงเดย์เบดพร้อม 3 ลิน ้ ชักเก็บของ ราคา 14,990.- ใช้เป็นโซฟาหรือปรับให้เป็นเตียงเดีย่ วหรือเตียงคูไ่ ด้ พร้อมลิน้ ชักเก็บของใต้เตียง วัสดุ: ผิวทำาสี ขนาดโซฟา ก87xย211xส86 ซม. ขนาดทีน่ อน ก80xย200 ซม. สีขาว (ทีน่ อนและเครือ่ งนอนแยกจำาหน่าย) ตู้ 2 ลิน ้ ชัก ราคา 4,990.- วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ยอ้ มสี ขนาด ก55xล39xส67 ซม. สีนาำ้ เงิน โครงเตียงเดย์เบดพร้อม 3 ลิน ้ ชักเก็บของ รุน ่ HEMNES/เฮมเนส

หน้ า ขวา: เตียงเด็กอ่อน รุน ่ HENSviK/เฮนส์วค ี ราคา 4,990.- ปรับความสูงพืน้ เตียงได้ 2 ระดับ ให้เหมาะ กับความสูงของเด็ก วัสดุ: ไม้บชี ทำาสี ขนาดเตียง ก66xย123xส80 ซม. ขนาดทีน่ อน ก60xย120 ซม. สีขาว ดีไซเนอร์: Carina Bengs หมอนอิง รุน ่ BiRGiT/บีรก ์ ท ิ ราคา 399.- หมอนผ้าฝ้าย 100% ไส้ใยโพลีเอสเตอร์ ขนาด ก40xย50 ซม. สีขาว/หลายสี

14,990.-

สิ น ค้ า บรรจุ ใ นกล่ อ งแบน ให้ ค ุ ณ นำ า กลั บ บ้ า นได้ ท ั น ที ห้องนอน

168

CF: 11000-mcbe03a

CF: 11000-mcbe03a

TF: 11000-th_168

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05

169

VERSION:0 Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05


The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

page 170

page 171

บางครั้งการเปิดม่าน ก็เป็นการเปิดรับวิวสวยๆ

โครงเหล็ก/ตะกร้าลวด/ท็อป รุน ่ ANTONIUS/อันทูนอ ี ส ุ

2,800.-

หมอนอิง รุน ่ GRANAT/กรานอท

129.-/ใบ ผ้าเมตร รุน ่ BOMULL/บุมมุล

99.-/เมตร หมอนอิง รุน ่ GRANAT/กรานอท ราคา 129.-/ใบ หมอนผ้าฝ้าย 100% ไส้ใยโพลีเอสเตอร์ ขนาด ย50xก50 ซม. สีขาว สามารถใช้คก ู้ บ ั ปลอกหมอนอิงขนาด 50x50 ซม. ได้ ผ้าเมตร รุน ่ BOMULL/บุมมุล ราคา 99.-/เมตร ผ้าฝ้าย 100% หน้ากว้าง 150 ซม. ไม่ฟอกขาว โครงเหล็ก/ตะกร้าลวด/ท็อป รุน ่ ANTONIUS/อันทูนอ ี ส ุ ราคา 2,800.- วัสดุ: เหล็ก/ปิด ผิวด้วยฟอยล์เมลามีน ขนาด ก44xล55xส172 ซม. สีขาว เก้าอีร้ บ ั แขก รุน ่ SNILLE/สนิลเล่ ราคา 500.- ทีน่ ง่ั : พลาสติก โพลีโพรพิลนี ขนาด ก55xล50xส77 ซม. สีขาว ชัน ้ วางของ รุน ่ HYLLIS/ฮึลลิส ราคา 499.- พร้อมขาพลาสติกรอง ด้านล่าง กันพืน้ เป็นรอย วัสดุ: เหล็กกัลวาไนซ์ ขนาด ก60xล27xส140 ซม. 170

CF: 11000-mcbe05a

171

CF: 11000-mcbe05a

TF: 11000-th_170

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05

VERSION:0 Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05


The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

page 172

page 173

สู้เพื่อสิ่งที่ดีกว่า เริ่มที่ตัวเราเอง เราต่างรักความนุม ่ สบายของผ้าฝ้ายและใช้มน ั อย่างมหาศาลตัง้ แต่การผลิตเครือ ่ งนอนไปจนถึงด้ายเย็บตะเข็บ เก้าอี้ แต่การผลิตฝ้ายนัน ้ ส่งผลกระทบต่อโลกและผูค ้ น ทัง้ เด็กทีข่ าดโอกาสการเรียนหนังสือ ไปจนถึงการใช้นาำ้ และสารเคมีในกระบวนการผลิตทีส ่ ง่ ผลต่อธรรมชาติ เราทำางานร่วมกับ WWF และองค์กรท้องถิน ่ ในอินเดียและปากีสถาน เพือ ่ มุง่ มัน ่ พัฒนาวิธก ี ารปลูกทีด ่ ย ี ง่ิ ขึน ้ และยังเป็นผู้นาำ ร่องโครงการ Better Cotton Initiative ทีส ่ นับสนุนให้เกษตรกรกว่า 80,000 คนภาย ใต้โครงการลดการใช้นาำ้ กว่า 50% ในการเพาะปลูก และยังเพิม ่ กำาไรจากผลผลิตได้อก ี ด้วย นอกจากนี้ เรา ยังอยากเห็นการเปลีย ่ นแปลงทีด ่ ขี น ้ึ อย่างยัง่ ยืนกับเยาวชนในชุมชนทีป ่ ลูกฝ้าย โดยเราได้จบ ั มือกับ Save the Children และ UNICEF ในการสนับสนุนให้เด็ก 10 ล้านคนได้รบ ั การศึกษาทีไ่ ด้มาตรฐาน ขณะนี้ ผลิตภัณฑ์จากฝ้ายใน IKEA 25% จากต้นฝ้ายทีป่ ลูกในโครงการ Better Cotton ซึง่ เป็นสิง่ ทีเ่ รา ภูมใิ จมาก แต่นน ่ั ยังไม่พอ เพราะเป้าหมายของเรา คือทดแทนผลิตภัณฑ์ฝา้ ยทัง้ หมดด้วยฝ้ายทีผ ่ า่ นการ พัฒนาการปลูกแบบ Better Cotton ซึง่ ดีกว่าเพือ ่ โลกของเราและชุมชน และเราก็หวังว่ามันจะเป็นทางออกที่ ดีกว่าสำาหรับลูกค้าของเราเช่นกัน ผ้าปูทน ่ี อน รุน ่ DVALA/ดวอล่า

อ่านข้อมูลเพิม ่ เติมที:่ www.IKEA.co.th/bettercotton/ www.bettercotton.org www.savethechildren.net

399.-

www.ikeafoundation.org www.panda.org www.supportunicef.org

ผ้าฝ้าย 100% ขนาด ก150xย260 ซม. สีแดง

172

CF: 11000-mcsn01a

173

CF: 11000-mcsn01a

TF: 11000-th_172

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05

VERSION:0 Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05


The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

page 174

page 175

เตียงนอนราคา 3,690 ถึง 13,990.- ดูเพิม่ เติมได้ที่ IKEA

โครงเตียง รุน ่ NYVOLL/นีวอล ราคา 9,490.-วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ สีมเี ดียมบราวน์ ดีไซเนอร์: Eva Lilja Löwenhielm ขนาดเตียง ก170xย226xส100 ซม. ใช้ทน่ี อนขนาด ก160xย200 ซม. ทีน่ อน และเครือ่ งนอนแยกจำาหน่าย มีเตียงแบบเดียวกันให้เลือกในขนาด กว้าง 190 ซม. ราคา 11,990.-

ตูเ้ สือ ้ ผ้า รุน ่ MALM/มาล์ม

7,990.เตียงนอน รุน ่ MALM/มาล์ม สีไวท์โอ๊ค โครงเตียง ราคา 7,990.ขนาดเตียง ก117xย211xส77 ซม. ใช้ทน่ี อนขนาด ก160xย200 ซม. ทีน่ อน และเครือ่ งนอนแยกจำาหน่าย มีเตียงแบบเดียวกันให้เลือกในขนาดกว้าง 197 ซม. ราคา 8,990.- ชุดหัวเตียง 3 ชิน ้ /ชัน ้ วางของ ราคา 8,990.- ขนาด ก197xล31xส77 ซม.

โครงเตียง รุน ่ ENGAN/เองงัน ราคา 4,990.- วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์/เหล็กพ่นสีฝนุ่ สีวอลนัท ดีไซเนอร์: Henrik Preutz ขนาดเตียง ก165xย205xส40 ซม. ใช้ทน่ี อน ขนาด ก160xย200 ซม.ทีน่ อน และเครือ่ งนอนแยกจำาหน่าย

โครงเตียงสูง รุน ่ STORÅ/สตรัว ราคา 12,990.- วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ยอ้ มสี สีดาำ ขนาดเตียง ก153xย213xส214 ซม. ใช้ทน่ี อนขนาด ก140xย200 ซม. ทีน่ อน และเครือ่ งนอนแยกจำาหน่าย

โครงเตียง รุน ่ ASPELUND/อัสเปลุนด์ ราคา 6,990.- วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ สีขาว ขนาดเตียง ก170xย209xส110 ซม. ใช้ทน่ี อนขนาด ก160xย200 ซม. ทีน่ อน และ เครือ่ งนอนแยกจำาหน่าย

โครงเตียง รุน ่ RYKENE/รึเคเน ราคา 5,990.- วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ยอ้ มสี สี น้าำ ตาลเทา ดีไซเนอร์: K Hagberg/M Hagberg ขนาดเตียง ก181xย209xส97 ซม. ใช้ทน่ี อนขนาด ก160xย200 ซม.พืน้ เตียงไม้ระแนง ทีน่ อน และเครือ่ งนอนแยกจำาหน่ายมี เตียงแบบเดียวกันให้เลือกในขนาดกว้าง 201 ซม. ราคา 6,990.-

เตียงนอน รุน ่ OPPDAL/ออพดอล ปิดผิวด้วยฟอยล์ สีนาำ้ ตาลดำา โครงเตียงพร้อม ลิน ้ ชักเก็บของ ราคา 13,990.- ขนาดเตียง ก166xย206xส42 ซม. ใช้ทน่ี อนขนาด ก160xย200 ซม.ทีน่ อนและเครือ่ งนอนแยกจำาหน่าย มีเตียงแบบเดียวกันให้เลือกในขนาด กว้าง 186 ซม. ราคา 14,990.- หัวเตียงพร้อมช่องเก็บของ ราคา 5,990.- ขนาดสูง 98 ซม.

โครงเตียง รุน ่ FJELLSE/ฟเยลเซ่

3,690.-

เตียงนอน รุน ่ BRIMNES/บริมเนส วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ สีขาว โครงเตียงพร้อมลิน ้ ชักเก็บของ ราคา 9,990.-ขนาดเตียง ก166xย206xส47 ซม. ใช้ทน่ี อนขนาด ก160xย200 ซม. ทีน่ อนและเครือ่ งนอนแยกจำาหน่าย มีเตียงแบบเดียวกันให้เลือกในขนาดกว้าง 186 ซม. ราคา 10,990.หัวเตียงพร้อมช่องเก็บของ ราคา 4,990.- ขนาดสูง 111 ซม. 174

ห้องนอน

CF: 11000-mcbe16i

โครงเตียง รุน ่ SVELVIK/สเวียลวีค ราคา 8,990.- วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ สีดาำ ขนาดเตียง ก168xย206xส120 ซม. ใช้ทน่ี อนขนาด ก160xย200 ซม. ทีน่ อนและ เครือ่ งนอนแยกจำาหน่าย มีเตียงแบบเดียวกันให้เลือกในขนาดกว้าง 188 ซม. ราคา 9,990.-

โครงเตียง รุน ่ FJELLSE/ฟเยลเซ่ ราคา 3,690.- โครงเตียงไม้จริง วัสดุธรรมชาติ ทีท ่ ง้ั สวยและทน วัสดุ: ไม้สนไม่ทาำ สี ดีไซเนอร์: Jon Karlsson ขนาดเตียง ก167xย207xส80 ซม. ใช้ทน่ี อนขนาด ก160xย200 ซม. ทีน่ อนและเครือ่ งนอนแยก จำาหน่าย มีเตียงแบบเดียวกันให้เลือกในขนาดกว้าง 97 ซม. ราคา 2,490.มี ส ิ น ค้ า ใหม่ ใ ห้ เ ลื อ กตลอดปี ท ี ่ อ ิ เ กี ย ห้องนอน

CF: 11000-mcbe16i

TF: 11000-th_174

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05

175

VERSION:0 Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05


The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

page 176

page 177

ร�ค�รวม

17,158.-

เฟอร์นเิ จอร์หอ ้ งนอน รุน ่ HEMNES/เฮมเนส วัสดุ: ผิวทำ�สี โครงเตียง ร�ค� 9,990.- สีขาว ขนาด ก170xย207xส121 ซม. ใช้กบ ั ทีน่ อนขนาด ก160xย200 ซม. ทีน่ อนและเครือ่ งนอนแยกจำาหน่าย (มีเตียงแบบเดียวกันให้เลือกในขนาดกว้าง 189 ซม.) โต๊ะข้�งเตียง ร�ค� 1,990.-/ตัว ขนาด ก46xล35xส70 ซม. สีแดง ปลอกผ้�นวมและปลอกหมอน 4 ใบ รุน ่ NYPONROS/นีพปอนรูส ร�ค� 1,790.ผ้าฝ้าย 100% ปลอกผ้านวมขนาด ก200xย200 ซม. โคมไฟผนัง รุน ่ ÅRSTID/ อัวช์ทด ี ร�ค� 699.-/ดวง

ร�ค�รวม

19,267.-

เฟอร์นเิ จอร์หอ ้ งนอน รุน ่ NYVOLL/นีวอล วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ โครงเตียง ร�ค� 9,490.- สีมเี ดียมบราวน์ ขนาด ก170xย226xส100 ซม. ใช้ทน่ี อนขนาด ก160xย200 ซม. ทีน่ อนและเครือ่ งนอนแยกจำาหน่าย ตู้ 2 ลิน ้ ชัก ร�ค� 3,390.-/ใบ ขนาด ก45xล45xส52 ซม. สีมเี ดียมบราวน์/ขาว ปลอกผ้�นวมและปลอกหมอน 4 ใบ (ควีนไซส์) รุน ่ LYCKOAX/ลิคกวักซ์ ร�ค� 1,599.- ผ้าฝ้าย 100% ปลอกผ้านวม ขนาด ก200xย200 ซม. โคมไฟผนัง รุน ่ TRÅL/ทรวล ร�ค� 699.-/ดวง 176

ร�ค�รวม

16,258.-

เฟอร์นเิ จอร์หอ ้ งนอน รุน ่ MALM/ม�ล์ม วัสดุ: วีเนียร์ไม้แอชเคลือบแล็กเกอร์ยอ้ มสี สีนาำ้ ตาลดำา โครงเตียงพืน ้ สูง ร�ค� 8,990.- ขนาด ก177xย211xส100 ซม. ใช้ ้ ชัก ร�ค� ทีน่ อนขนาด ก160xย200 ซม. ทีน่ อนและเครือ่ งนอนแยกจำาหน่าย ตู้ 2 ลิน 1,790.-/ใบ ขนาด ก40xล48xส55 ซม. ปลอกผ้�นวมและปลอกหมอน 4 ใบ (ควีนไซส์) รุน ่ KAJSA STEN/คัยซ่� สเตียน ร�ค� 2,290.- ผ้าฝ้าย 100%ปลอกผ้านวมขนาด ก200xย200ซม. โคมไฟผนัง รุน ่ TRÅL/ทรวล ร�ค� 699.-/ดวง

ร�ค�รวม

6,125.-

โครงเตียง รุน ่ FJELLSE/ฟเยลเซ่ ร�ค� 3,690.- วัสดุ: ไม้สนไม่ทาำ สี ขนาดเตียง ก167xย207xส80 ซม. ใช้กบ ั ทีน่ อนขนาด ก160xย200 ซม. ทีน่ อนและเครือ่ งนอน แยกจำาหน่าย ปลอกผ้�นวมและปลอกหมอน 4 ใบ (ควีนไซส์) รุน ่ BLADVASS/ บลอดวัส ร�ค� 499.-/ชุด ผ้าโพลีเอสเตอร์ 52% ผ้าฝ้าย 48% ปลอกผ้านวมขนาด ก200xย200 ซม. โต๊ะข้�งเตียง รุน ่ RAST/รัสท์ ร�ค� 499.-/ตัว วัสดุ: ไม้สน โคมสปอตไลท์ตด ิ ผนัง/โคมหนีบ รุน ่ BASISK/บอสซิสค์ ร�ค� 469.-/ดวง

ห้องนอน

CF: 11000-mcbe22d

ประหยั ด ได้ อ ี ก เยอะ เพี ย งแค่ ห ยิ บ สิ น ค้ า และนำ า กลั บ ไปประกอบเอง ห้องนอน

CF: 11000-mcbe22d

TF: 11000-th_176

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05

177

VERSION:0 Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05


The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

page 178

page 179

คุณขนกลับบ้านเอง เพือ ่ แลกกับราคาทีค ่ ม ุ้ ค่ากว่า (รับรองว่าคุณไม่เหนือ ่ ยเปล่าแน่) * ปลอกผ้านวม/ปลอกหมอน 2 ใบ รุน ่ BLADVASS/บลอดวัส

299.-

ปลอกผ้านวม/ปลอกหมอน 2 ใบ รุน ่ BLADVASS/บลอดวัส มีให้เลือกหลายขนาด วัสดุ: ผ้าโพลีเอสเตอร์ 52% ผ้าฝ้าย 48% ปลอกผ้านวม ก150xย200 ซม. ปลอกหมอน ย50xก80 ซม. สีขาว/น้าำ เงิน

14,990.โครงเตียงเดย์เบด 3 ลิน ้ ชักเก็บของ รุน ่ HEMNES/เฮมเนส ครบทุกฟังก์ชนั ทัง้ โซฟา เตียงเดีย่ ว เตียงคู่ และทีเ่ ก็บของในหนึง่ เดียว วัสดุ: ผิวทำาสี ขนาด ก87xย211xส86 ซม. สีขาว ใช้กบ ั ทีน่ อนขนาด ก80xย200 ซม. (แยกจำาหน่าย)

* คุณจะได้ใช้สน ิ ค้าทีซ่ อ ้ื ทันที วันนี้ ไม่ตอ ้ งรอ ทีส ่ าำ คัญเราไม่บวก "ค่าบริการ จัดส่งฟรี" ไว้ในราคาสินค้า นีค ่ อ ื เหตุผลทีว่ า่ ทำาไมคุณถึงเลือกนำาสินค้ากลับ บ้านเอง

ดีไซเนอร์:

ดีไซเนอร์:

Michiko Nakata

CF: 11000-mcad05c

Carina Bengs

CF: 11000-mcad05c

TF: 11000-th_178

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05

VERSION:0 Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05


The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

page 180

page 181

เบือ ่ มัย ้ ทีต ่ อ ้ งกดปุม ่ Snooze ทุกเช้า?

คุณเริม ่ เช้าวันใหม่ดว้ ยความสดชืน ่ หรือคลำาหาปุม ่ snooze เป็นครัง้ ทีเ่ จ็ด? สิง่ เหล่านีบ ้ อกได้ถงึ การนอนหลับและเช้าวันใหม่ของคุณ เราอยากให้ทก ุ คนตืน ่ มาอย่างสดชืน ่ มีพลังเต็มเปีย ่ ม และไม่ตอ ้ งขอนอนต่ออีก 5 นาที ทัง้ หมดเริม ่ ได้ตง้ั แต่วน ิ าทีแรกทีห่ วั ถึงหมอนและซุกตัวใต้ผา้ ห่มทีเ่ หมาะกับคุณ นีแ่ หละคือเคล็ดลับของคืนสุขทีจ่ ะทำาให้เช้าของคุณวิเศษกว่าเดิม

ชุดปลอกผ้านวมพร้อมปลอกหมอน 4 ใบ (ควีนไซส์) รุน ่ IKEA 365+ rISp/อิเกีย 365+ ริสป์

1,990.-

ทีน ่ อนสปริง รุน ่ SultAn HAgAvIK/ซุลทอน ฮอกาวีค

7,990.-

หมอนหนุนสำาหรับนอนตะแคง รุน ่ goSA SyrEn/กูสซ่า ซีเรียน

599.-

ชุดปลอกผ้านวมพร้อมปลอกหมอน 4 ใบ (ควีนไซส์) รุน ่ IKEA 365+ rISp/อิเกีย 365+ ริสป์ ราคา 1,990.ไส้ใน: ใยไลโอเซลล์ 50%/ ฝ้าย 50% ขนาด ก200xย200 ซม. ดีไซเนอร์: Maria Vinka ทีน ่ อนสปริง รุน ่ SultAn HAgAvIK/ซุลทอน ฮอกาวีค ราคา 7,990.- ขนาด ก160xย200 ซม. หนา 22 ซม. สีเทาอ่อน หมอนหนุนสำาหรับนอนตะแคง รุน ่ goSA SyrEn/กูสซ่า ซีเรียน ราคา 599.- ไส้ใน: โพลีเอสเตอร์ไมโคร ไฟเบอร์ 100% ขนาด ย50xก80 ซม.

180

ห้องนอน

CF: 11000-mcbc01a

ห้องนอน

CF: 11000-mcbc01a

TF: 11000-th_180

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05

181

VERSION:0 Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05


The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

page 182

page 183

จะรัก หรือ จะเปลีย ่ นใหม่?

กว่าจะรูว้ า่ ทีน ่ อนทีซ่ อ ้ื มาเหมาะกับคุณจริงๆ ก็คงต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึง่ เดือน เราจึงให้คณ ุ ได้ทดลองใช้กอ ่ น ถ้าแข็งหรือนุม ่ เกินไป เราให้คณ ุ เปลีย ่ นได้ภายใน 100 วัน ดูรายละเอียดเพิม ่ เติมหน้า 370

ทีน ่ อนสปริง รุน ่ Sultan Heggedal/ซุลทอน เฮกเคดอล ราคา 29,990.- ทีน่ อนพ็อกเกตสปริงเนือ้ แน่น รองรับสรีระได้ดี ผลิต จากวัสดุธรรมชาติอย่างยางลาเท็กซ์ ขนม้า ผ้าฝ้าย ขนสัตว์ และใยไลโอเซลล์ ให้ความสบายและรักษาอุณหภูมใิ ห้คงที่ จึงช่วยสร้าง บรรยากาศการนอนทีอ่ บอุน่ สบาย ขนาด ก160xย200 ซม. หนา 26 ซม. สีเทาอ่อน เบาะรองทีน ่ อน รุน ่ Sultan toröd/ซุลทอน ทูเริด ราคา 19,990.- วัสดุธรรมชาติ เช่น ยางลาเท็กซ์และผ้าฝ้าย ช่วยดูดซับความชืน้ ให้อณ ุ หภูมก ิ ารนอนคงที่ เพือ่ ความอบอุน่ สบาย ขนาด ก160xย200 ซม. หนา 7 ซม. สีเทาอ่อน พืน ้ เตียงไม้ระแนง รุน ่ Sultan laxeby/ซุลทอน ลักเซบี ราคา 4,500.-/ แผ่น วัสดุ: วีเนียร์ไม้เบิรช์ และไม้อด ั ไม้เบิรช์ ขนาด ก80xย200 ซม. สีเทาอ่อน

ทีน่ อนนีม้ ท ี ก ุ อย่าง ตัง้ แต่ยางธรรมชาติ ขนม้า และขนแกะ สิง่ เดียวทีข่ าดคือราคา แพง คงคิดไปแล้วสิ ว่าต้องจ่ายหนัก เพือ่ ซือ้ ความนุม่ สบายระดับนี้

ผ้าคลุม รุน ่ gurlI/กูรล์ ิ

899.-

ผ้าคลุม รุน ่ gurlI/กูรล์ ิ ราคา 899.- วัสดุ: ผ้าอะคริลก ิ 70% โพลีเอสเตอร์ 30% ขนาด ก120x180 ซม. สีเทาดำา

ทีน ่ อนรุน ่ SULTAN รับประกัน 25 ปี ดูรายละเอียดทีห่ น้า 359

ราคาที ่ ป รากฏในแคตตาล็ อ กมี ผ ลถึ ง 31 สิ ง หาคม 2555 ห้องนอน

182

CF: 11000-mcbc02c

CF: 11000-mcbc02c

TF: 11000-th_182

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05

183

VERSION:0 Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05


The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

page 184

page 185

เรายังมีแบบทีน ่ อนให้คณ ุ เลือก และคำาแนะนำาการ เลือกทีน ่ อนเพิม ่ เติม ที่ www.IKEA.co.th/ mattresses

1. ทีน ่ อนสปริง รุน ่ SULTAN HARESTUA/ซุลทอน ฮอเรสทูอา ราคา 2,490.ทีน่ อนสปริงความแน่นระดับปานกลาง ขนาด ก90xย200 ซม. หนา 17 ซม. สีเทาเข้ม พืน ้ เตียงไม้ระแนง รุน ่ SULTAN LURöy/ซุลทอน ลูรเ์ อย ราคา 800.วัสดุ: วีเนียร์ไม้เบิรช์ ขนาด ก90xย200 ซม. สีเทาอ่อน 2. ทีน ่ อนสปริง รุน ่ SULTAN HAgAvik/ซุลทอน ฮอกาวีค ราคา 7,990.ทีน่ อนพ็อกเกตสปริงความแน่นระดับปานกลาง รองรับสรีระได้ดี และช่วยบรรเทาน้าำ หนักกด บริเวณหัวไหล่และสะโพก ขนาด ก160xย200 ซม. หนา 22 ซม. สีเทาอ่อน พืน ้ เตียงไม้ระแนง รุน ่ SULTAN LAxEby/ซุลทอน ลักเซบี ราคา 4,500.พืน้ เตียงระแนงไม้เบิรช์ อัดประสาน 42 ชิน้ แบ่งโซนรองรับ 5 จุด ให้เหมาะกับน้าำ หนักแต่ละส่วน ของร่างกาย พืน้ เตียงแบบระแนงยังช่วยให้ทน่ี อนมีความยืดหยุน่ เป็นสปริงมากขึน้ เพิม่ ประสิทธิภาพความยืดหยุน่ เป็นสปริงของทีน่ อน เพือ่ ความสบายยิง่ ขึน้ วัสดุ: วีเนียร์ไม้เบิรช์ และไม้อด ั ไม้เบิรช์ ขนาด ก80xย200 ซม. สีเทาอ่อน 3. ทีน ่ อนโฟมโพลียรู เี ทน รุน ่ SULTAN FLATåkER/ซุลทอน ฟลอทโอคเก ราคา 26,990.ชัน้ เมมโมรีโฟมหนา 7 ซม. กระชับรับสรีระ ช่วยกระตุน้ การไหลเวียนเลือดไปยังกล้ามเนือ้ และ ผิว ให้รา่ งกายพักผ่อนได้เต็มทีก ่ ว่า ขนแกะทีบ ่ รรจุภายในและใยไลโอเซลล์บนผิวผ้าช่วยขับไล่ ความชืน้ และรักษาอุณหภูมใิ ห้คงที่ สร้างบรรยากาศการนอนทีอ่ บอุน่ สบาย ความแน่นระดับ ปานกลาง ขนาด ก160xย200 ซม. หนา 22 ซม. สีขาว พืน ้ เตียงไม้ระแนง รุน ่ SULTAN LAxEby/ซุลทอน ลักเซบี ราคา 4,500.-/แผ่น ขนาด ก80xย200 ซม. 4. ทีน ่ อนสปริง รุน ่ SULTAN HUgLO/ซุลทอน ฮุกลู ราคา 5,990.- ทีน่ อนสปริงผสมแผ่น นวมแบบพิเศษ เนือ้ แน่น ขนาด ก160xย200 ซม. หนา 17 ซม. สีเทาเข้ม พืน ้ เตียงไม้ระแนง รุน ่ SULTAN LURöy/ซุลทอน ลูรเ์ อย ราคา 700.ขนาด ก80xย200 ซม. 5. ทีน ่ อนโฟมโพลียรู เี ทน รุน ่ SULTAN FåvANg/ซุลทอน ฟัววัง ราคา 9,990.ทีน่ อนโฟมเนือ้ แน่นความยืดหยุน่ สูง กระจายน้าำ หนักของร่างกายได้ดี เพือ่ บรรเทาแรงกดขณะ หลับ ขนาด ก160xย200 ซม. หนา 14 ซม. สีขาว พืน ้ เตียงไม้ระแนงปรับระดับได้ รุน ่ SULTAN LERbäck/ซุลทอน แลร์เบค ราคา 3,000.-/แผ่น ส่วนหัวเตียงและปลาย เตียงปรับระดับได้ ปรับให้นง่ั บนเตียงได้สบาย วัสดุ: วีเนียร์ไม้เบิรช์ และไม้อด ั ไม้เบิรช์ ขนาด ก80xย200 ซม. สีเทาอ่อน 6. ทีน ่ อนยางลาเท็กซ์ รุน ่ SULTAN ENgENES/ซุลทอน เองเงเนส ราคา 33,990.ทีน่ อนยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์หนา 18 ซม. ช่วยกระจายน้าำ หนักกดของร่างกาย ให้คณ ุ พักผ่อนได้อย่างเต็มที่ ความแน่นระดับปานกลาง ขนาด ก160xย200 ซม. หนา 18 ซม. สีขาว พืน ้ เตียงไม้ระแนง รุน ่ SULTAN LAxEby/ซุลทอน ลักเซบี ราคา 4,500.-/แผ่น ขนาด ก80xย200 ซม. 7. ท่น ี อนโฟมโพลียรู เี ทน รุน ่ SULTAN FLORvåg/ซุลทอน ฟลัวร์โวค ราคา 5,990.ใช้ได้ทง้ั 2 ด้าน ควรพลิกด้านทีน่ อนเพือ่ ยืดอายุใช้งานและให้ทน่ี อนใหม่อยูเ่ สมอ ความแน่นระดับปานกลาง ขนาด ก160xย200 ซม. หนา 10 ซม. สีขาว พืน ้ เตียงไม้ระแนง รุน ่ SULTAN LURöy/ซุลทอน ลูรเ์ อย ราคา 700.-/แผ่น ขนาด ก80xย200 ซม. 8. ทีน ่ อนสปริง รุน ่ SULTAN HAmNvik/ซุลทอน ฮัมน์วค ี ราคา 8,990.ทีน่ อนพ็อกเกตสปริงเนือ้ แน่น พร้อมชัน้ ยางลาเท็กซ์ รองรับสรีระและกระจายน้าำ หนักกด บริเวณหัวไหล่และสะโพก ขนาด ก160xย200 ซม. หนา 22 ซม. สีเทาอ่อน พืน ้ เตียงไม้ระแนงปรับระดับได้ รุน ่ SULTAN LERbäck/ซุลทอน แลร์เบค ราคา 3,000.-/ แผ่น ขนาด ก80xย200 ซม.

2

1

ทีน ่ อนสปริง รุน ่ SULTAN HAmNvik/ซุลทอน ฮัมน์วี ขนาด ก160xย200 ซม.

14,990.5

4

ทีน่ อนโฟมโพลียรู เี ทน รุน ่ SULTAN FLORvåg/ซุลทอน ฟลัวร์โวค ขนาด ก160xย200 ซม.

7,390.-

7

6 184

ห้องนอน

CF: 11000-mcbc03q

3

8

มี ส ิ น ค้ า ใหม่ ใ ห้ เ ลื อ กตลอดปี ท ี ่ อ ิ เ กี ย   ห้องนอน

CF: 11000-mcbc03q

TF: 11000-th_184

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05

185

VERSION:0 Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05


The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

page 186

page 187

5

ไม่วา่ คุณจะนอนอย่างไร เราก็มหี มอนและผ้านวมที่ เหมาะกับคุณ

3

หมอนหนุนสำาหรับนอนคว่าำ รุน ่ GOSA SLÅN/กูสซ่า สลน

หมอนหนุนสำาหรับนอนตะแคง รุน ่ GOSA HASSEL/ กูสซ่า ฮัสเซล

99.-

799.-

1. หมอนหนุนสำาหรับนอนตะแคง รุน ่ GOSA HASSEL/กูสซ่า ฮัสเซล ราคา 799.หมอนใยสังเคราะห์ ทรงสูง สำาหรับคนนอนตะแคง หนุนศีรษะ คอ และกระดูกสันหลัง ให้อยูใ่ นแนวตรง ไม่ปวดคอ ไส้หมอน: เมมโมรีโฟม ขนาด ย50xก80 ซม. 2. หมอนหนุนสำาหรับนอนหงาย รุน ่ GOSA VÄDD/กูสซ่า เวดด์ ราคา 179.หมอนใยสังเคราะห์ทรงสูงปานกลาง สำาหรับคนนอนหงาย รองรับศีรษะและคอ ลดอาการปวดกล้ามเนือ้ ไส้หมอน: โพลีเอสเตอร์ไฟเบอร์บอล ขนาด ย50xก80 ซม. 3. หมอนหนุนสำาหรับนอนคว่าำ รุน ่ GOSA RApS/กูสซ่า รัปส์ ราคา 1,199.หมอนขนเป็ดทรงเตีย้ เหมาะสำาหรับคนนอนคว่าำ เพราะจะช่วยให้เงยคอน้อยลงขณะหลับ จึงช่วยลดอาการปวดเมือ่ ยกล้ามเนือ้ จากการนอนคว่าำ ไส้หมอน: ขนอ่อนเป็ด 60%/ ขนปีกเป็ด 40% ขนาด ย50xก80 ซม. 4. หมอนหนุนสำาหรับนอนหงาย รุน ่ GOSA pINJE/กูสซ่า พินเย่ ราคา 399.หมอนขนเป็ดทรงสูงปานกลาง สำาหรับคนนอนหงาย รองรับศีรษะและคอได้ดเี พือ่ ลด อาการปวดเมือ่ ย ไส้หมอน: ขนปีกเป็ด 85%/ ขนอ่อนเป็ด 15% ขนาด ย50xก80 ซม. 5. หมอนหนุนสำาหรับนอนคว่าำ รุน ่ GOSA SLÅN/กูสซ่า สลน ราคา 99.หมอนทรงเตีย้ เหมาะสำาหรับคนนอนคว่าำ เพราะจะช่วยให้เงยคอน้อยลงขณะหลับ จึงช่วยลดอาการปวดเมือ่ ยกล้ามเนือ้ จากการนอนคว่าำ ไส้หมอน: ใยโพลีเอสเตอร์ ขนาด ย50xก80 ซม. 6. หมอนหนุนสำาหรับนอนคว่าำ รุน ่ GOSA SYREN/กูสซ่า ซีเรียน ราคา 399.-/ใบ หมอนใยสังเคราะห์ทรงเตีย้ เหมาะสำาหรับคนนอนคว่าำ เพราะจะช่วยให้เงยคอน้อยลงขณะ หลับ จึงช่วยลดอาการปวดเมือ่ ยกล้ามเนือ้ จากการนอนคว่าำ ไส้หมอน: โพลีเอสเตอร์ ไมโครไฟเบอร์ 100% ขนาด ย50xก80 ซม. 7. หมอนหนุนสำาหรับนอนตะแคง/หงาย ราคา 649.- หมอนสองระดับ ด้านสูงสำาหรับ หนุนนอนตะแคง และด้านเตีย้ สำาหรับนอนหงาย ไส้หมอน: เมมโมรีโฟม ขนาด ย33xก50 ซม. ดีไซเนอร์: Maria Vinka 8. ผ้านวม รุน ่ MYSA StRÅ/มึสซ่า สตรัว ค่าความอบอุน ่ 1+3 ราคา 1,390.ผ้านวมใยสังเคราะห์ทเ่ี หมาะสำาหรับทุกฤดู ผ้านวมผืนบางสำาหรับห่มในหน้าร้อน และ เมือ่ ใช้คก ู่ บ ั ผ้านวมอีกผืน ก็จะได้ผา้ นวมหนาอุน่ สบายสำาหรับหน้าหนาว เย็บ Channel stitched ไส้ผา้ นวม: ใยโพลีเอสเตอร์ชนิดใยกลวง ขนาด ก150xย200 ซม. 9. ผ้านวม รุน ่ MYSA StRÅ/มึสซ่า สตรัว ค่าความอบอุน ่ 3 ราคา 699.- ผ้านวมใย สังเคราะห์ความหนาปานกลาง สำาหรับคนทีไ่ ม่รอ้ นง่ายและไม่หนาวง่าย เย็บ Channel stitched ไส้ผา้ นวม: ใยโพลีเอสเตอร์ชนิดใยกลวง ขนาด ก150xย200 ซม. 10. ผ้านวม รุน ่ MYSA GRÄS/มึสซ่า แกรส ค่าความอบอุน ่ 1 ราคา 199.- ผ้านวม ใยสังเคราะห์ผนื บาง น้าำ หนักเบา สำาหรับคนร้อนง่าย ไส้ผา้ นวม: ใยโพลีเอสเตอร์ ขนาด ก150xย200 ซม. 11. ผ้านวม รุน ่ MYSA VEtE /มึสซ่า เวียทเท่ ค่าความอบอุน ่ 3 ราคา 2,190.ผ้านวมไส้ขนเป็ดความหนาปานกลาง สำาหรับคนทีไ่ ม่รอ้ นง่ายและไม่หนาวง่าย เย็บ Panel stitched ป้องกันไส้ผา้ นวมจับตัวเป็นก้อน ไส้ผา้ นวม: ขนอ่อนเป็ด 60%/ ขนปีกเป็ด 40% ขนาด ก150xย200 ซม.

186

4

2 7

8

6

10 11

9 12

ผ้านวม รุน ่ MYSA StRÅ/มึสซ่า สตรัว ค่าความอบอุน ่ 1+3

ผ้านวม รุน ่ Mysa Gräs/ มึสซ่า แกรส ค่าความอบอุน ่ 1

199.-

1,390.-

ห้องนอน

CF: 11000-mcbc04a

6

1

ที ่ อ ิ เ กี ย เรามี ท ุ ก อย่ า งที ่ บ ้ า นคุ ณ ต้ อ งการ ห้องนอน

CF: 11000-mcbc04a

TF: 11000-th_186

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05

187

VERSION:0 Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05


The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

page 188

page 189

ตูเ้ สือ ้ ผ้า 3 บาน รุน ่ PAX NEXUS/พักซ์ เนกซุส

21,150.-

ตูเ้ สือ ้ ผ้า รุน ่ PAX/พักซ์ รับประกัน 10 ปี ดูรายละเอียดหน้า 359

CF: 11000-mcbe23a

หาเสือ ้ ตัวเก่งเจอ แถมยังมีเวลาทานอาหารเช้าแบบชิลๆ เรารูว้ า่ การทีค ่ ณ ุ ต้องเสียเวลาตอนเช้าหาเสือ ้ ตัวโปรดในลิน ้ ชักทีอ ่ ด ั แน่นนัน ้ แย่แค่ไหน และทีส ่ าำ คัญเรารูด ้ วี า่ ตูเ้ สือ ้ ผ้าดีๆ สักใบ ทำาให้ชวี ต ิ ง่ายขึน ้ มาก ด้วยตูเ้ สือ ้ ผ้ารุน ่ PAX/พักซ์ และ อุปกรณ์จด ั เก็บในตูร้ น ุ่ KOMPLEMENT/คอมเพลียเมนท์ ทีช่ ว่ ยจัดระเบียบเสือ ้ ผ้าของคุณ ไม่วา่ เสือ ้ ยืดหรือผ้าพันคอ ถุงเท้าหรือเข็มขัด แค่เปิดตูก ้ ร็ วู้ า่ อะไรอยูต ่ รงไหน คุณมัน ่ ใจได้วา่ ตูเ้ สือ ้ ผ้า PAX/พักซ์ ทนทานต่อการใช้งาน เพราะเราทดสอบคุณภาพของตูอ ้ ย่าง ทรหดก่อนถึงมือคุณ ไม่วา่ จะแต่งตัวไปทำางานตอนเช้าหรือหาชุดเก่งไปปาร์ตก ้ี บ ั เพือ ่ นตอนเย็น ตูข้ องเราก็พร้อมให้คณ ุ ใช้งานได้ทก ุ ๆ วัน ทีส ่ าำ คัญกว่านัน ้ ให้คณ ุ ซือ ้ ตูเ้ สือ ้ ผ้า PAX/พักซ์ ได้แบบ สบายใจ เพือ ่ ให้คณ ุ ไม่ตอ ้ งแลกตูใ้ บโปรดไปกับการนัง่ รถเมล์รอ ้ นๆ ทุกวัน แถมยังได้คาำ ชมจากเพือ ่ นๆ อีกว่าคุณแต่งตัวมีสไตล์แค่ไหน

ตูเ้ สือ ้ ผ้า 3 บาน รุน ่ PAX NEXUS/พักซ์ เนกซุส ราคา 21,150.- พร้อมราวแขวนผ้า 2 ราว ชัน้ วางเสือ้ ผ้า 4 ชัน้ และลิน้ ชัก 3 ชัน้ (ทีจ่ บ ั บานตูแ้ ยกจำาหน่าย) วัสดุ: วีเนียร์ไม้แอชเคลือบแล็กเกอร์ยอ้ มสี ขนาด ก149.5Xล59.8Xส236.4 ซม.

CF: 11000-mcbe23a

TF: 11000-th_188

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05

VERSION:0 Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05


The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

page 190

page 191

จะจัดพืน ้ ทีใ่ นตู้ PAX ของคุณได้อย่างไร? ดีไซน์เอง หรือจะเลือกจากดีไซน์ทเ่ี ราคิดมาให้ ตูเ้ สือ ้ ผ้าพร้อมอุปกรณ์ในตู้ รุน ่ PAX ånstAd/พักซ์ อวนสตัด ราคา 43,960.บานเลือ่ นเปิดปิดสะดวก ไม่กนิ ที่ เพดานห้องต้องสูงอย่างน้อย 250 ซม. วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ไฮกลอส สีมเี ดียมบราวน์/ไฮกลอสขาว ขนาด ก200Xล66Xส236.4 ซม. กล่องผ้า รุน่ SKUBB/สกุบบ์ แยกจำาหน่าย

ตูเ้ สือ ้ ผ้าพร้อมอุปกรณ์ในตู้ รุน ่ PAX mAlm/พักซ์ มาล์ม ราคา 34,130.บานเลือ่ นเปิดปิดสะดวก ไม่กนิ ที่ เพดานห้องต้องสูงอย่างน้อย 250 ซม. วัสดุ: วีเนียร์ไม้เบิรช์ เคลือบแล็ก เกอร์ ทำาสีเบิรช์ /ไม้เบิรช์ ขนาด ก150Xล66Xส236.4 ซม.

บานเลือ ่ น 17,990.โครงตู้ 8,580.อุปกรณ์เก็บของในตู้ 7,560.-

บานเลือ ่ น 21,990.โครงตู้ 9,980.อุปกรณ์เก็บของในตู้ 11,990.-

ราคารวม

ราคารวม

34,130.-

43,960.-

ตูเ้ สือ ้ ผ้าพร้อมอุปกรณ์ในตู้ รุน ่ PAX mAlm/พักซ์ มาล์ม ราคา 36,770.บานเลือ่ นเปิดปิดสะดวก ไม่กนิ ที่ เพดานห้องต้องสูงอย่างน้อย 250 ซม. วัสดุ: วีเนียร์ไม้แอชเคลือบแล็ก เกอร์ยอ้ มสี/กระจก สีนาำ้ ตาลดำา ขนาด ก200Xล66Xส236.4 ซม. กล่องผ้ารุน่ SKUBB/สกุบบ์ แยกจำาหน่าย

ตูเ้ สือ ้ ผ้าพร้อมอุปกรณ์ในตู้ รุน ่ PAX lyngdAl/พักซ์ ลิงดอล ราคา 20,070.ตูเ้ สือ้ ผ้าทรงตืน้ เหมาะสำาหรับ พืน้ ทีจ่ าำ กัด เพดานห้องต้องสูง อย่างน้อย 250 ซม.วัสดุ: กระจก นิรภัย/อะลูมเิ นียม สีขาว ขนาด ก150Xล43Xส236.4 ซม.

บานเลือ ่ น 8,990.โครงตู้ 7,780.อุปกรณ์เก็บของในตู้ 3,300.-

บานเลือ ่ น 17,990.โครงตู้ 9,980.อุปกรณ์เก็บของในตู้ 8,800.-

ราคารวม

ราคารวม

20,070.-

36,770.190

ห้องนอน

CF: 11000-mcbe17a

เลื อ กออกแบบตู ้ เ สื ้ อ ผ้ า รุ ่ น PAX/พั ก ซ์ ได้ ท ี ่ www.IKEA.co.th ห้องนอน

CF: 11000-mcbe17a

TF: 11000-th_190

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05

191

VERSION:0 Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05


The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

page 192

page 193

ตูเ้ สือ ้ ผ้าพร้อมอุปกรณ์ในตู้ รุน ่ PAX bergsbo/พักซ์ แบร์กสบู ราคา 18,550.ตูเ้ สือ้ ผ้าทรงตืน้ เหมาะสำาหรับ พืน้ ทีจ่ าำ กัด เพดานห้องต้องสูง อย่างน้อย 250 ซม. วัสดุ: ปิดผิว ด้วยฟอยล์ สีขาว/กระจก ขนาด ก149.6xล37.5xส236.4 ซม. กล่องผ้าและกล่องรองเท้ารุน่ SKUBB/สกุบบ์ และมือจับบานตูแ้ ยก จำาหน่าย

ตูเ้ สือ ้ ผ้าพร้อมอุปกรณ์ในตู้ รุน ่ PAX neXus/พักซ์ เนกซุส ราคา 13,430.เพดานห้องต้องสูงอย่างน้อย 250 ซม. วัสดุ: วีเนียร์ไม้เบิรช์ เคลือบ แล็กเกอร์ สีเบิรช์ /วีเนียร์เบิรช์ ขนาด ก99.8xล59.8xส236.4 ซม. กล่องผ้ารุน่ SKUBB/สกุบบ์ และมือ จับบานตูแ้ ยกจำาหน่าย

บานตู้ 5,580.โครงตู้ 4,990.อุปกรณ์เก็บของในตู้ 2,860.-

บานตู้ 6,570.โครงตู้ 7,880.อุปกรณ์เก็บของในตู้ 4,100.-

ราคารวม

13,430.-

ราคารวม

18,550.-

ตูเ้ สือ ้ ผ้าพร้อมอุปกรณ์ในตู้ รุน ่ PAX fArdAl/พักซ์ ฟอร์ดอล ราคา 28,240.เพดานห้องต้องสูงอย่างน้อย 250 ซม. วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์/กระจก สีนาำ้ ตาลดำา/ไฮกลอสขาว ขนาด ก149.6xล59.7xส236.4 ซม. กล่องผ้ารุน่ SKUBB/สกุบบ์ และมือจับ บานตูแ้ ยกจำาหน่าย

ตูเ้ สือ ้ ผ้าพร้อมอุปกรณ์ในตู้ รุน ่ PAX bAllstAd/พักซ์ บัลสตัด ราคา 13,250.เพดานห้องต้องสูงอย่างน้อย 250 ซม. วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ สีขาว ขนาด ก149.6xล59.7xส236.4 ซม. มือจับบานตูแ้ ยกจำาหน่าย

บานตู้ 3,270.โครงตู้ 8,580.อุปกรณ์เก็บของในตู้ 1,400.-

บานตู้ 11,370.โครงตู้ 8,580.อุปกรณ์เก็บของในตู้ 8,290.-

ราคารวม

13,250.-

ราคารวม

28,240.-

192

ห ้ อ งน อ น

CF: 11000-mcbe18a

เราพร้อมช่วยเหลือคุณ ตั้งแต่เรื่องการประกอบจนถึงเรื่องการเงิน ดูรายละเอียด หน้า 3 6 4

CF: 11000-mcbe18a

TF: 11000-th_192

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05

ห้ องน อน

193

VERSION:0 Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05


The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

page 194

page 195

ตูเ้ สือ ้ ผ้า ราคาเริม ่ ต้น 2,490 - 19,990.ดูเพิม่ เติมได้อกี เยอะทีอ่ เิ กีย

ตูเ้ สือ ้ ผ้า 2 บานเลือ ่ น รุน ่ ELGÅ ANEBODA/ เอลกัว ออเนบูดา ราคา 12,870.บานเลือ่ นเปิดปิดสะดวก ไม่กนิ ที่ พร้อมราวแขวน ผ้า 2 ราว และชัน้ วางเสือ้ ผ้า 4 ชัน้ วัสดุ: ปิดผิว ด้วยฟอยล์/พลาสติก สีขาว ขนาด ก145xล58xส203 ซม.

ตูเ้ สือ ้ ผ้า 3 บาน รุน ่ ASPELUND/อัสเปลุนด์ ราคา 7,990.- พร้อมชัน้ วางปรับได้ 4 ชัน้ และราวแขวนผ้า 1 ราว วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์/กระจกเงา สีขาว ขนาด ก130xล54xส190 ซม.

ตูเ้ สือ ้ ผ้า 2 บานเลือ ่ น รุน ่ ELGÅ ANEBODA/เอลกัว ออเนบูดา

12,870.-

ตูเ้ สือ ้ ผ้า 2 บาน รุน ่ ENGAN/เองงัน ราคา 3,490.พร้อมราวแขวนผ้า 1 ราวและชัน้ วางเสือ้ ผ้า 1 ชัน้ วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์/กระจกเงา สีวอลนัท ขนาด ก78xล52xส198 ซม. ดีไซเนอร์: Henrik Preutz

ตูเ้ สือ ้ ผ้า 3 บานเลือ ่ น รุน ่ ELGÅ ENGAN FENSTAD/ เอลกัว เองงัน เฟียนสตอด ราคา 19,060.- พร้อมราว แขวนผ้า 3 ราวและชัน้ วางเสือ้ ผ้า 6 ชัน้ วัสดุ: ปิดผิว ด้วยฟอยล์/กระจก ขนาด ก217xล58xส203 ซม.

ชัน ้ เก็บเสือ ้ ผ้า 3 ตอน รุน ่ ANTONIUS/อันทูนอ ี ส ุ

6,760.-

ตูเ้ สือ ้ ผ้า รุน ่ ANEBODA/ออเนบูดา ราคา 2,490.พร้อมราวแขวนผ้า 1 ราวและชัน้ วางเสือ้ ผ้า 1 ชัน้ วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์/พลาสติก สีขาว ขนาด ก81xล50xส180 ซม. ดีไซเนอร์: Tord Björklund

ชัน ้ เก็บเสือ ้ ผ้า 3 ตอน รุน ่ ANTONIUS/อันทูนอ ี ส ุ ราคา 6,760.- วัสดุ: เหล็ก/ปิดผิวด้วยฟอยล์เมลามีน สีขาว ขนาด ก168xล63xส174 ซม.

ซื ้ อ แล้ ว ได ้ ใ ช ้ เ ลยวั น นี ้ ไม่ ต ้ อ งรอขนส่ ง

194

CF: 11000-mcbe19d

ตูเ้ สือ ้ ผ้า 3 บาน รุน ่ HEMNES/เฮมเนส ราคา 19,990.- พร้อมชัน้ วางปรับได้ 4 ชัน้ และราวแขวนผ้า 2 ราว วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ยอ้ มสี สีนาำ้ ตาลเทา ขนาด ก152xล58xส197 ซม.

CF: 11000-mcbe19d

TF: 11000-th_194

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05

ห้องนอน

195

VERSION:0 Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05


The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

page 196

page 197

ตูล ้ น ้ิ ชัก ราคาเริม ่ ต้น 1,490 - 14,990.ดูเพิ่มอีกเยอะที่อิเกีย

ตู้ 3 ลิน ้ ชัก รุน ่ HEMNES/เฮมเนส ราคา 6,990.ลิน้ ชักเรียบลืน่ พร้อมตัวล็อกกันลิน้ ชักหล่นเมือ่ ดึงออก จนสุด วัสดุ: ผิวทำาสี สีขาว ขนาด ก110xล51xส97 ซม. ดีไซเนอร์: K Hagberg/M Hagberg

ตู้ 4 ลิน ้ ชัก รุน ่ HOPEN/ฮอปเปน ราคา 5,990.ลิน้ ชักเรียบลืน่ พร้อมตัวล็อกกันลิน้ ชักหล่นเมือ่ ดึงออก จนสุด วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์/กระจกนิรภัย สีนาำ้ ตาล ดำา ขนาด ก80xล49xส86 ซม.

ตู้ 3 ลิน ้ ชัก รุน ่ ASPELUND/อัสเปลุนด์ ราคา 4,690.ด้านในมีลน้ิ ชักย่อย สำาหรับเก็บเข็มขัด ผ้าพันคอ ถุงเท้า วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ สีขาว ขนาด ก88xล44xส110 ซม. ตู้ 3 ลิน ้ ชัก รุน ่ HEMNES/เฮมเนส

ตู้ 2 ลิน ้ ชัก 2 บานปิด รุน ่ ENGAN/เองงัน ราคา 3,990.- ลิน้ ชักเรียบลืน่ พร้อมตัวล็อกกันลิน้ ชักหล่นเมือ่ ดึงออกจนสุด วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ /ปิดผิวด้วยฟอยล์ สีวอลนัท ขนาด ก78xล41xส126 ซม. ดีไซเนอร์: Henrik Preutz

ตู้ 3 ลิน ้ ชัก รุน ่ HEMNES/เฮมเนส ราคา 6,990.ลิน้ ชักเรียบลืน่ พร้อมตัวล็อกกันลิน้ ชักหล่นเมือ่ ดึงออก จนสุด วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ยอ้ มสี สีแดง ขนาด ก110xล51xส97 ซม. ดีไซเนอร์: K Hagberg/ M agberg

ตู้ 6 ลิน ้ ชัก รุน ่ MALM/มาล์ม ราคา 5,990.ลิน้ ชักเรียบลืน่ พร้อมตัวล็อกกันลิน้ ชักหล่นเมือ่ ดึงออก จนสุด วัสดุ: วีเนียร์ไม้โอ๊คเคลือบแล็กเกอร์ยอ้ มสี สีไวท์ โอ๊ค ขนาด ก80xล48xส123 ซม.

ตู้ 3 ลิน ้ ชัก รุน ่ MALM/มาล์ม

6,990.-

ลองใช้ตลู้ น้ิ ชักจากอิเกีย เพราะคน ข้างๆ คงไม่อยากให้เสียงปิดลิน้ ชัก ของคุณ กลายเป็นเสียงนาฬิกาปลุก ของเขา

ตู้ 6 ลิน ้ ชัก รุน ่ HEMNES/เฮมเนส ราคา 9,990.ลิน้ ชักเรียบลืน่ พร้อมตัวล็อกกันลิน้ ชักหล่นเมือ่ ดึงออก จนสุด วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ยอ้ มสี สีนาำ้ ตาลเทา ขนาด ก110xล51xส132 ซม. ดีไซเนอร์: K Hagberg/M Hagberg

2,790.-

ตู้ 3 ลิน ้ ชัก รุน ่ ODDA/อูดา้ ราคา 3,990.- โครงสร้าง มีความแข็งแรง นัง่ บนตูไ้ ด้ วัสดุ: ผิวทำาสี สีขาว/ดำา ขนาด ก120xล42xส50 ซม. ดีไซเนอร์: Johanna Jelinek

ตู้ 3 ลิน ้ ชัก รุน ่ MALM/มาล์ม ราคา 2,790.ลิน้ ชักเรียบลืน่ พร้อมตัวล็อกกันลิน้ ชักหล่นเมือ่ ดึงออก จนสุด วัสดุ: ผิวทำาสี สีขาว ขนาด ก80xล48xส78 ซม.

ตู้ 3 ลิน ้ ชัก รุน ่ ANEBODA/ออเนบูดา ราคา 1,990.ลิน้ ชักเรียบลืน่ พร้อมตัวล็อกกันลิน้ ชักหล่นเมือ่ ดึงออก จนสุด วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์/พลาสติก สีขาว ขนาด ก80xล40xส100 ซม. ดีไซเนอร์: Tord Björklund ตูไ้ ม้ 3 ลิน ้ ชัก รุน ่ RAST/รัสท์

1,490.-

ตู้ 3 ลิน ้ ชัก รุน ่ NYVOLL/นีวอล ราคา 9,690.- ลิน้ ชักเรียบลืน่ พร้อมตัวล็อกกันลิน้ ชักหล่น เมือ่ ดึงออกจนสุด วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ สีมเี ดียวบราวน์/ขาว ขนาด ก90xล50xส80 ซม. ดีไซเนอร์: Jon Karlsson

196

ตู้ 6 ลิน ้ ชัก รุน ่ BIRKELAND/บีรเ์ คลันด์ ราคา 14,990.- ลิน้ ชักเรียบลืน่ พร้อมตัวล็อกกันลิน้ ชัก หล่นเมือ่ ดึงออกจนสุด วัสดุ: ผิวทำาสี สีขาว ขนาด ก109xล52xส112 ซม. ดีไซเนอร์: J Asshoff/ H Brogård

ตู้ 4 ลิน ้ ชัก รุน ่ BRIMNES/บริมเนส ราคา 3,990.วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ สีขาว ขนาด ก78xล41xส75 ซม. ดีไซเนอร์: K Hagberg/M Hagberg

ห้องนอน

CF: 11000-mcbe20b

ตู้ 4 ลิน ้ ชัก รุน ่ MALM/มาล์ม ราคา 4,690.ลิน้ ชักเรียบลืน่ พร้อมตัวล็อกกันลิน้ ชักหล่นเมือ่ ดึงออก จนสุด วัสดุ: วีเนียร์ไม้แอชเคลือบแล็กเกอร์ยอ้ มสี สีนาำ้ ตาลดำา ขนาด ก80xล48xส100 ซม.

ตูไ้ ม้ 3 ลิน ้ ชัก รุน ่ RAST/รัสท์ ราคา 1,490.ตูไ้ ม้สนสีธรรมชาติ ทัง้ สวยงามและทนทาน ขนาด ก62xล30xส70 ซม.

ประหยั ด ได้ อ ี ก เยอะ เพี ย งแค่ ห ยิ บ สิ น ค้ า เอง และนำ า กลั บ ไปประกอบเอง

CF: 11000-mcbe20b

TF: 11000-th_196

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05

ห้องนอน

197

VERSION:0 Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05


The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

page 198

page 199

ทีร่ า าสิน า้ ของเราย่อมเยาไ ข้ นา นี้ ส่วนหนึง ่ ต้องขอบ ุ ตัว ุ เอง ทีล่ งแรงประกอบนัน ่ แหละ *

169.-

3,990.-

หมอนอิง รุน ่ LUSY BLOM/ลูซ่ี บลูม วัสดุ: ผ้าฝ้าย/โฟมโพลียรู เี ทน/ใยโพลีเอสเตอร์ ย30xก65 ซม. พืน้ น้าำ เงิน/หลากสี

ตูเ้ สือ ้ ผ้า 3 บาน รุน ่ DOMBÅS/ ม ุ บวส ชัน้ วาง 5 ชัน้ และราวแขวนเสือ้ ผ้า 1 ราว วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ ก140xล51xส181 ซม. สีขาว * การผลิตและกระจายสินค้าจำานวนมาก ช่วยเราลดต้นทุนได้มาก และราคา สินค้าในมือคุณก็ลดลงตามไปด้วย นีค ่ อ ื เหตุผลทีเ่ ราผลิตสินค้าจำานวนมหาศาลในแต่ละครัง้

ดีไซเนอร์:

Cilla Ramnek

CF: 11000-mcad06n

CF: 11000-mcad06n

TF: 11000-th_198

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05

VERSION:0 Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_PSO_LWC_improved(45L)_v05


The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

page 376

page 1

1 5

© Inter IKEA Systems B.V. 2011. 11039

2012

The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

6

พบกนั IKE ท่ี

7 8

มาทำาบ้าน ให้เป็นบ้านกัน

A

3 พา.ยงนา . นี้

9 10 11 12 13

450.-/ตัว

14 15 16

โต๊ะข้าง รุน ่ LACK/ลัค น้าำ หนักเบา ยกง่าย วัสดุ: ผิวทำาสี ขนาด ย55xก55xส45 ซม. สีดาำ , ขาว

17 18 19 20 21

เปิดบริการทุกวัน 10.00-22.00 น. ร้านอาหารและคาเฟ่ 9.30-22.00 น. (ครัวปิด 21.30 น.) เข้าชมเว็บไซต์ของเราได้ ท่ี www.IKEA.co.th โทร: 02 708 7999 แฟกซ์: 02 108 1009 ราคาทีป ่ รากฏในแคตตาล็อกมีผลถึง 31 สิงหาคม 2555 (กรุณาตรวจสอบราคาอีกครัง้ ทีจ่ ด ุ ขายหรือเว็บไซต์)

ราคาทีป ่ รากฏในแคตตาล็อกมีผลถึง 31 สิงหาคม 2555 แคตตาล็อกมูลค่า 150.- แจกฟรี ห้ามจำาหน่าย

22

CF: 11000-mcco21a

CF: 11000-mcco21a

TF: 11000-th_001

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_ISOcoatedV2(39L)_TAC300_v05

VERSION:0 Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_ISOcoatedV2(39L)_TAC300_v05

Bedroom T IKEA Thailand Catalogue  

bedroom catalogue

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you