Page 1

PROGRAM KÓŁKA HISTORYCZNEGO w kl. V 1. Cele ogólne: Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem historii najbliższego otoczenia oraz wpajanie poprzez to uczniom ciekawości poznawczej, aktywnej postawy wobec rzeczywistości oraz podstawowych wartości humanistycznych i patriotycznych.

2. Cele szczegółowe: Uczeń: • Wzbogaca wiedzę o historii swego kraju i regionu poprzez rozwijanie wiadomości i umiejętności zdobywanych na lekcjach. • Przejawia twórczą inicjatywę wyrażającą się chętnym i samodzielnym podejmowaniem zadań w zdobywaniu wiedzy o przeszłości i współczesności. • Rozwija umiejętność pracy w zespole i więź grupową. • Rozumie związki między przeszłością a teraźniejszością. • Rozwija postawę zaangażowania i aktywnego uczestnictwa wobec otaczającej rzeczywistości. • Przejawia szacunek dla dorobku przodków wyrażający się chęcią jego kontynuacji. • Potrafi wykorzystać różne źródła do odtworzenia faktów z dziejów np. lokalnych. • Praktycznie posługuje się mapami, atlasami, planami miast. • Rozpoznaje elementy przeszłości , tradycji w życiu współczesnym. • Zna najważniejsze walory swego regionu. • Rozwija zamiłowania turystyczne i nawyki kulturalnego zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach. • Kształci umiejętność uzgadniania celów grupowych i metod ich osiągania. • Potrafi twórczo i aktywnie zagospodarować swój czas wolny.

3. Formy realizacji: • • • • pamięci ) • • • •

Praca w grupie. Aktywne czytanie. Rozmowa nauczająca. Obserwacja w otoczeniu naturalnym - wycieczki (np. region, muzeum, miejsca Burza mózgów. Prace plastyczne np. plakaty, rysunki, komiks, ekspozycja. Uczestnictwo w projektach edukacyjnych. Konkursy, krzyżówki, zagadki.

2. Tematyka zajęć: Historia Grabin i regionu - Historia Grabin- poszukiwanie informacji. - Miejsca Pamięci Narodowej w Grabinach - Plan miasta a zasady lokacji miast – na przykładzie Tarnowa - Wielkie postaci z naszej przeszłości: Zawisza Czarny. Rodzina Jabłonowskich, Rejów Historia Polski – - Polacy, którzy zmienili bieg dziejów: Jan III Sobieski, Józef Piłsudski, Lech Wałęsa, Jan Paweł II - Święto Niepodległości przygotowanie gazetek ściennych - Konstytucja III Maja – konkurs dla klas 4-6 - Polacy – laureaci Nagrody Nobla


- wspomnienia o słynnych Polakach – przygotowanie i zaprezentowanie wystawy (1XI – Wszystkich Świętych ) - wycieczki do muzeów i miejsc pamięci narodowej – przygotowanie i omówienie - przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu historycznego. Historia powszechna – - Historia pisma: Od pisma klinowego i hieroglifów do wydruku komputerowego - zamki średniowiecza - makiety - Mity Greckie – konkurs szkolny

3. Ewaluacja: • • • •

Kontrolowanie na bieżąco stopnia realizacji zaplanowanych zajęć. Obserwowanie poziomu zainteresowania uczniów tematyką zajęć i zaangażowania w ich przebieg. Analiza treści i formy wykonanych prac np. wywiadów, plakatów. Analiza wyników anonimowej ankiety uczestników zajęć dotyczącej ich oceny i propozycji na przyszłość.

Uwagi organizacyjne: w przypadku wycieczek lub udziału w imprezach o charakterze historycznym i patriotycznym oraz w konkursach dopuszcza się komasowanie zajęć.

Klasa 5 kółko  
Klasa 5 kółko  
Advertisement